Hukum Keluarga

Hukum Perdata ~ 2006

Hukum Keluarga
Definisi : Kaidah hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan segala akibat-akibatnya.

- hubungan hukum antara isteri dan suami - hubungan hukum antara orang tua dan anak - hubungan hukum kekayaan perkawinan

Pengertian Keluarga
Dalam arti luas : Pengesahan Anak Perkawinan

KELUARGA Pengakuan Anak Keluarga Sedarah

Keluarga Semenda

yg satu sama lain erat hubungannya. misalnya : keluarga dlm masyarakat keibuan/kebapaan. Keluarga Besar : terdiri dari keluarga² inti.seorang isteri dan anak² (tergantung dari mereka). Polygami.Pengertian Keluarga Keluarga Inti : golongan yg terdiri dari seorang suami. . kel.

Pengertian PERKAWINAN Paul Scholten : Hubungan abadi antara 2 org yg berlainan jenis kelamin yg diakui oleh negara (= memenuhi syarat-syarat yg ditentukan o/ negara) Ps. 1/1974 : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 UU No. . Ps. 26 KUH Perdata : Pertalian yg sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan = Perjanjian ?? Persamaan : seperti halnya perjanjian. suatu perkawinan juga disyaratkan o/ UU untuk sahnya harus berdasarkan kata sepakat (bandingkan Pasal 28 UUP dan Pasal 1320 : 1 KUHPerdata Perbedaannya : Perjanjian Hanya berlaku bagi para pihak Isi perjanjian pada umumnya ditentukan oleh para pihak Dpt dilangsungkan tanpa perantaraan pejabat/instansi pemerintah dan pembubaran berdasarkan kesepakatan para pihak Perkawinan Berlaku bagi semua orang Terikat pada ketentuan UU Hanya dpt dilangsungkan atau dibubarkan dgn perantaraan pejabat yg berwenang .

dengan syarat-syarat : * ada persetujuan isteri sebelumnya * adanya kepastian bhw suami mampu menjamin keperluan² hidup * adanya jaminan bhw suami akan berlaku adil .Asas Hukum Perkawinan : Asas Monogami Asas Polygami KUH Perdata UUP Monogami tidak mutlak (Ps.suami yang menghendaki.2) Polygami.orang yg diperkenankan oleh agama utk beristeri lebih dari seorang . diberikan kepada : . 4 : 1. 3 : 2 dan Ps.

10 UUP Ps. 31. 3. 27.Syarat-Syarat Perkawinan : Syarat Intern Absolut Syarat Intern Syarat material yg harus dipenuhi oleh orang² yg akan menikah Syarat Ekstern Syarat formal yg harus dipenuhi sebelum menikah dan pada saat menikah Ps. 8. 10. 8. 30. 50 s/d 84 KUH Perdata Ps. 29. 32 dan 33 KUH Perdata . 9. 7. 34. 39 dan 40 KUH Perdata Syarat Intern Relatif Ps. 6. 4. 35. 5. 28. 11 PP No. 3. 11 UUP Ps. 9/1975 Ps.

apabila tdk mendapat izin dari orang tuanya dapat diganti dengan izin dari Pengadilan . apabila terjadi penyimpangan usia tsb. orang tua tidak mengizinkan dapat minta penetapan dari PN setempat Umur pria 18 tahun dan umur wanita 15 tahun  Waktu tunggu 300 hari sejak putusnya perkawinan Anak luar kawin yg diakui. umur < 21 tahun.Syarat Intern Absolut    Undang-Undang Perkawinan asas monogami . Persetujuan (kata sepakat) kedua calon mempelai yg diberikan secara bebas . bagi wanita yg telah putus perkawinannya. perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 16 th . jika perkawinan putus-sedang hamil  KUH Perdata Asas monogami mutlak . . dpt meminta dispensasi dari Pengadilan. Idem Belum mencapai usia 21 tahun atau > 21 tahun < 30 tahun harus dengan izin orang tuanya (mutlak) < 30 tahun. apabila akan menikah lagi berlaku waktu tunggu (masa idah) Ps. harus mendapat izin dari walinya. 39 PP 9/1975 : 130 hari sejak putus karena kematian 3x suci atau 90 hari sejak perceraian sampai melahirkan. umur mencapai usia 21 th dan yg belum mencapai usia 21 th harus mendapat izin dari orang tuanya.

hubungan yg oleh agamanya dilarang . hubungan semenda . harus menunggu 1 tahun dan kawin yg kedua kalinya dengan org yg sama. . hubungan persusuan . perkawinan yg sebelumnya.Syarat Intern Relatif Undang-Undang Perkawinan berupa larangan-larangan u/ menikah dgn/bagi orang tentu Terdiri dari larangan menikah apabila : hubungan darah garis keturunan lurus dan menyamping dengan orang tertentu . cerai dan kawin yg ketiga kalinya dengan org yg sama. KUH Perdata Idem Terdiri dari larangan menikah apabila : Ada hubungan keluarga (wangsa dan ipar) Terbukti berdasarkan putusan hakim telah berzinah .

bersifat memaksa . menghindari perkawinan gelap . Akta Perkawinan : . dengan tujuan : pemberitahuan kpd umum . Setelah itu.sebagai bukti penuh . dicatat di Catatan Sipil dihadiri 2 orang saksi. diumumkan o/ pegawai pencatat selama 10 hari kerja.Syarat Ekstern : Undang-Undang Perkawinan pemberitahuan kpd pegawai pencatat dengan memeriksa syarat-syaratnya. sebagai jaminan bhw pegawai pencatat tdk melakukan perkawinan yg bertentangan dgn UU. Mempelai harus menghadap sendiri di Catatan Sipil jika tidak dapat dikuasakan Syarat perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri Untuk memberikan kepastian tentang adanya perkawinan harus dengan akta perkawinan dari catatan sipil. perlindungan bagi calon mempelai supaya tdk tergesa-gesa . memberikan kepastian ttg adanya perkawinan dg diserahkannya kutipan akte perkawinan. perkawinan boleh dilangsungkan selama tidak ada yang mengajukan keberatan.sebagai bukti yg mutlak . KUH Perdata Idem Mencegah perkawinan Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumuman Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum.

terjadi akibat para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan Perbedaan : .Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Persamaan : baik pencegahan maupun pembatalan.Pencegahan : dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan .Pembatalan : dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan .

pihak-pihak yg berkepentingan. 13 s/d 21) Pencegahan perkawinan dpt dilakukan apabila ada syaratsyarat u/ melakukan perkawinan yg tdk terpenuhi.1 Tahun 1974 (Ps. . wali nikah . pengampu dari salah seorang calon mempelai .Pencegahan Perkawinan Menurut UU No. saudara . Yang dpt mencegah perkawinan :    keluarga dlm garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah . yg mengakibatkan perkawinan tdk dpt dilangsungkan. wali .

3 ayat (2) dan Ps. Apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan (intern relatif/ absolut. Pencegahan ini juga wajib diberitahukan kpd pegawai pencatat perkawinan yg kemudian oleh beliau disampaikan kpd kedua calon mempelai. Apabila salah seorang dari calon mempelai masih terikat dlm suatu perkawinan. atau tdk dipenuhinya syarat sbgmn dlm Ps. 4 UU Perkawinan. Pencegahan diajukan ke PN di daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.Pencegahan Perkawinan Alasan pencegahan :  Apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan mengakibatkan kesengsaraan. Pencegahan perkawinan dpt dicabut dengan putusan pengadilan atau ditarik kembali o/ org yg melakukan pencegahan perkawinan. . ekstern).

Saudara-saudara sekandung/paman/bibi. Bekas suami dari calon mempelai wanita apabila perceraiannya belum melewati 300 hari . kalau ada yg msh terikat suatu perkawinan . Jaksa . 59 s/d 70 ) Pencegahan/menghalang-halangi perkawinan/stuiting adalah suatu usaha u/ menghindari adanya sebuah perkawinan yg bertentangan dgn ketentuan-ketentuan UU yg ada. Yang berhak mencegah perkawinan :    Suami/isteri/anak-anak salah seorang calon mempelai. Kakek/nenek dan wali/wali pengawas . Ayah/ibu/wali calon mempelai .Pencegahan Perkawinan Menurut KUH Perdata (Ps.

Pencegahan Perkawinan Pengajuan pencegahan diajukan kpd Pengadilan Negeri yg ada di daerah hukum suatu catatan sipil. atau Sudah ada sebuah akta otentik yg menghapuskan pencegahan perkawinan.Ybs dikenakan pembayaran ganti rugi . .Perkawinan dpt dibatalkan (vernietigbaar) . Apabila ada pencegahan. pegawai catatan sipil dilarang u/ melangsungkan perkawinan sebelum:  Ada putusan PN yg berkekuatan hk tetap . .

suami atau isteri .1 Tahun 1974 (Ps. pejabat yg ditunjuk atau pihak-pihak yg berkepentingan. Yang dpt mengajukan pembatalan perkawinan adalah :   para keluarga dlm garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri . apabila para pihak tdk memenuhi syarat-syarat u/ melangsungkan perkawinan. pejabat yg berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan . 22 s/d 28) Pembatalan perkawinan dpt dilakukan. .Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.

 apabila pada waktu perkawinan terdapat salah sangka mengenai diri suami atau isteri dpt gugur hak ini jk telah melebihi 6 bulan . apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman hukuman . Pengajuan pembatalan perkawinan diajukan kpd Pengadilan dlm daerah hk dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. perkawinan dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah yg tdk berwenang. suami atau isteri. wali nikah tdk sah atau tdk dihadiri o/ dua org saksi . .Pembatalan Perkawinan Alasan pembatalan : apabila salah seorang ternyata masih terikat perkawinan.

Pembatalan tdk berlaku surut terhadap :  anak-anak yg dilahirkan dlm perkawinan tersebut . harta bersama dari perkawinan . dan orang ketiga yg memperoleh hak tdk boleh dirugikan. .Pembatalan Perkawinan Perkawinan dianggap batal apabila telah ada keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

putusan MA No. .JANJI UNTUK MENIKAH Apakah janji u/ menikah yg tdk dipenuhi menimbulkan hak utk menuntut ganti rugi ? UU Perkawinan tdk mengatur mengenai hal ini. Yurisprudensi Ind. Kecuali apabila telah diumumkan o/ pegawai pencatat perkawinan. maka dpt menuntut ganti rugi yg benar-benar dideritanya. kepatutan. Pasal 58 KUH Perdata : janji utk menikah yg tdk dipenuhi tdk menimbulkan hak utk menuntut supaya menikah atau menuntut ganti rugi. 3/1989/Pdt Atas dasar PMH bertentangan dgn kesusilaan.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN  Terhadap Kedudukan suami±isteri suami± Terhadap Kedudukan harta kekayaan Terhadap Kedudukan anak .

shg isteri dpt menghadap hakim sendiri . 4. 3. Suami dan isteri sama-sama samamenentukan tempat kediaman yang tetap Kedudukan suami dan isteri sama Isteri dpt bertindak sendiri Isteri cakap.Kedudukan Suami ~ Isteri KUH Perdata (Ps. 108 jo 110 SEMA 3/63) Suami sbg kepala keluarga dan isteri sbg ibu RT 2. 5. 2. 103. Isteri tdk dpt bertindak sendiri Isteri tdk cakap. Suami sbg kepala keluarga dan isteri sbg ibu RT (isteri tdk cakap dlm hal harta kekayaan perkawinan pemegang kekuasaan marital adalah suami) Suami yg menentukan sendiri Suami wajib memenuhi kebutuhan isteri sesuai kedudukan dan kemampuannya kemampuannya (Ps. 106 jo 21) 105. 4. 5. 3.30 ± 34) 1. shg isteri tdk dpt menghadap hakim (Ps. 105. 103 ± 118) 1. UUP (Ps.

kecuali barang-barang yang tidak seberapa harganya.Kedudukan Suami ~ Isteri Pasal 1678 KUH Perdata : Tidak diperbolehkan selama perkawinan penghibahan antara suami dan isteri. barangPasal 1601 (i) KUH Perdata : Tidak diperbolehkan adanya perjanjian perburuhan antara suami dan isteri Pasal 1467 KUH Perdata : Tidak diperbolehkan adanya perjanjian jual beli antara suami dan isteri  .

120.35 . (Ps.meliputi : (Ps.kerugian-kerugian (Ps.. 120 121) kecuali diadakan perjanjian perkawinan (Ps.hasil. penghasilan dan untung .utang-utang utang. 119).benda bergerak/ tetap .139 ± 167) 167) terhadap aktiva + pasiva untuk menyimpang dari asas umum dari harta kekayaan Tdk terjadi persatuan harta bulat kecuali diadakan perjanjian perkawinan harta selama perkawinan menjadi harta bersama dan terhadap perbuatan hukumnya harus mendapat persetujuan baik suami/isteri harta bawaan masing² suami dan isteri serta harta benda yg diperoleh masing² sbg hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing²  . 119) .Harta Kekayaan KUH Perdata (Ps.37) Asas umum : terjadi persatuan bulat kekayaan (Ps. 119 ± 138) UUP (Ps. 121) kerugian(Ps.

Perjanjian Kawin KUH Perdata (Ps. apapun.  . kecuali ada persetujuan diantara suamisuami-isteri dan perubahan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga.pemisahan sama sekali ada perhitungan biaya kebutuhan RT dari suami .persatuan untung-rugi untungada perhitungan jika persatuan berakhir Perjanjian kawin dibuat secara tertulis (isinya bebas) yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebelum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan Perjanjian kawin yang melanggar ketentuan UU. perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.29) Asas umum : setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin mengenai: mengenai: . 149) UUP (Ps. kesusilaan dan agama tidak dapat disahkan Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Perjanjian kawin tidak dapat diubah.persatuan hasil-pendapatan hasilkerugian tanggung jawab suami .

Kedudukan Anak
KUH Perdata (Ps. 250 ± 289) Anak sah adalah anak yang ang dilahirkan sebelum hari ke-180 kedalam perkawinan suami-isteri, suamiyang dapat disangkal oleh ang ³ayahnya´. ³ayahnya´. Kedudukan anak ditentukan pada saat dilahirkan dan status perkawinan orang tuanya. tuanya.
1.

UUP (Ps.42 - 44) Anak sah adalah anak yang ang dilahirkan dalam atau dari perkawinan yang sah, ang yang dapat disangkal oleh ang ³ayahnya´. ³ayahnya´. Kedudukan anak ditentukan status perkawinan orang tua dan dibuktikan dengan akte kelahiran. kelahiran.

1.

2.

2.

Kedudukan Anak 

KUH Perdata, mengenal ada 3 macam anak, yaitu : - anak sah - anak luar kawin yang diakui - anak luar kawin yang tidak diakui

Kedudukan Anak
ANAK SAH (Ps. 250 ± 271 a KUH Perdata) ‡ Ps. 250 : Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. ‡ Ps. 251 : Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke- 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami, dengan pengecualian : - bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan;- bila pada waktu dibuat akta kelahiran, suami hadir dan menandatanganinya - bila anak yang dilahirkan meninggal ‡ Ps. 253 : Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan kecuali bila kelahiran anaknya dirahasiakan darinya dan ia harus membuktikan bahwa ia bukan ayah anak ybs.

. 250 ± 271 a KUH Perdata) ‡ Ps.Kedudukan Anak ANAK SAH (Ps. 257 : tuntutan hukum yang diajukan suami gugur apabila para akhli waris tidak melanjutkannya dalam waktu 2 bulan. sejak meninggalnya suami ybs. 255: anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah ‡ Ps.

dapat dilakukan pengesahan dan pengakuan anak anak yang lahir dari ayah dan ibunya yang dilarang kawin oleh UU (anak sumbang/anak alam). sedangkan anak zinah tidak.Kedudukan Anak ANAK LUAR KAWIN (Ps. atau salah satu pihak masih terikat perkawinan (anak zinah) anak sumbang/anak alam dapat dilakukan pengesahan dengan izin Presiden dan pengakuan. . hanya dengan pengakuan saja. 272± 289 KUH Perdata) ‡ Anak luar kawin ada 2 jenis : anak yang lahir dari ayah dan ibu. kalaupun ada. tetapi antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin.

hanya mengenal kedudukan anak sebagai : .Kedudukan Anak UndangUndang-Undang Perkawinan. hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.anak sah . bilamana terbukti isterinya berzinah dan anak tersebut hasil perzinahan Pengadilan yang menentukan kedudukan seorang anak sah/tidak atas permintaan yang berkepentingan.anak tidak sah Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.   . Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya.

.Pengakuan & Pengesahan Anak Menurut KUH Perdata. anak alam/anak sumbang dan anak luar alam/ kawin ( yang mempunyai kedudukan terbatas) kedudukannya mempunyai dapat diperbaiki dengan pengakuan oleh ³ayah´ atau pengesahan oleh ³ayah dan ibunya´.

 Pengakuan ini harus dilakukan oleh ayah (biologisnya).akta notaris yg khusus dibuat untuk keperluan itu . .Pengakuan Anak : Perbuatan hukum yg dpt dilakukan o/ seorg laki-laki yg berusia min laki19 th u/ bertanggung jawab atas kelahiran anak tsb. 281 KUH Perdata) . atau untuk . Pengakuan ini dapat dibedakan antara : . ha oleh Pengakuan harus dilakukan dengan akta otentik : .ditulis dalam suatu surat wasiat yang kemudian akan da yang dicantumkan di akte kelahiran anak ybs. dengan persetujuan ibu anak itu selama ia masih hidup. . .pengakuan sukarela .pengakuan yg dipaksakan.dibuat/ dihadapan catatan sipil (ps.

Pengakuan Anak Akibat Pengakuan : . yang .hubungan keperdataan dengan ayah (biologisnya) saja . 285 KUH Perdata : diberikan batasan bahwa pengakuan bahwa anak tidak boleh merugikan isteri atau suami serta anak-anak anaksah dari perkawinan yang telah ada. .Ps. .hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya .

Pengesahan Anak : Dapat dilakukan dengan cara Perkawinan orang tua (ps. menghalang Surat pengesahan diberikan o/ Presiden melalui MenKeh. 277 KUH Perdata) . alam . dengan mendapat pertimbangan MA dan setelah mendengar para wangsa pemohon.jika ada yg menghalang-halangi perkawinan orang tua itu. oleh Surat Pengesahan Pengesahan dgn surat pengesahan dpt dilakukan dlm dua hal yaitu : .Pengesahan anak sumbang hanya dapat disahkan pada saat Pengesahan da disahkan perkawinan orang tua yang sebenarnya memperoleh dispensasi yang yang yang telah diberikan oleh Presiden melalui MenKeh.jika orang tua lalai mengesahkan anak-anaknya itu sebelum atau pada mengesahkan anaksaat dilangsungkanya perkawinan (ps. atau .Pengesahan itu dpt dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus Pengesahan dalam akta perkawinannya. 279 KUH Perdata : pengesahan dpt dilakukan juga thd anak-anak yg anaksudah meninggal asal saja mereka itu mempunyai keturunan yg masih hidup shg dgn pengesahan itu keturunannya akan memperoleh keuntungan. . Ps. 274 KUH Perdata) .

. 277 KUH da Perdata) . Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan.pengesahan baru berlaku pada saat surat pengesahan itu diberikan .pengesahan itu tdk berlaku dlm pewarisan thd para wangsa yg lain kecuali kalau mereka memberi izin utk pengesahan itu. . maka akan diperoleh akibat hukum yang lebih terbatas : yang . .Pengesahan Anak : Akibat Pengesahan : Jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orang tua perka maka keadaan anak yg disahkan itu akan sama dengan anakanakanak yg dilahirkan dalam perkawinan anak sah (Ps.pengesahan itu dlm hal pewarisan tdk boleh merugikan anakanak-anak sah yg sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan .

45 s/d 49 UUP) Kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak anakmereka sampai anak itu menikah atau dpt berdiri sendiri (dewasa).KEKUASAAN ORANG TUA Kekuasaan Orang Tua menurut UU Perkawinan : (diatur dlm Ps. . Kewajiban anak menghormati dan mentaati kehendak baik orang tua. setelah dewasa. wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya.

 perkawinan orang tua masih berlangsung .KEKUASAAN ORANG TUA Kekuasaan Orang Tua menurut KUH Perdata : (diatur dlm Ps. kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak mengenai pengurusan dan menikmati hasil Anak berada dalam kekuasaan orang tua selama : anak belum berusia 21 tahun . 298 s/d 329) KUH Perdata mengenal : kekuasaan orang tua terhadap diri anak . . belum dicabut atau dibebaskan.

 anak menjadi dewasa . .KEKUASAAN ORANG TUA Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua namun yg melakukannya jika kekuasaan orang tua tidak dicabut atau orang tua pisah meja dan tempat tidur. Berakhirnya kekuasaan orang tua : pencabutan . harus ada putusan pengadilan ad pembebasan . ada pada ayahnya. perkawinan orang tua putus . or meninggalnya anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua tdk menyebabkan kewajiban utk memberi biaya pemeliharaan menjadi hilang. Orang tua tdk diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang-barang tetap yg dimiliki anaknya yg belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah kecuali kepentingan anak itu menghendaki.KEKUASAAN ORANG TUA Anak yg belum mencapai usia 18 th atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sbg orang tua yg diakibatkan karena : sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali.  .

PERWALIAN Perwalian menurut UU Perkawinan (diatur dlm Ps. Perwalian dpt mengenai pribadi anak dan harta kekayaan anak. tidak berada dibawah kekuasaan orang tua . 50 s/d 54 UUP) Anak yang berada dibawah perwalian adalah : yang belum mencapai usia 18 th . belum pernah melangsungkan perkawinan . . berada dibawah kekuasaan seorang wali.

yang sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang yang sedapatters lain yang sudah : yang dewasa serta berpikiran sehat .  . Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangti barangbarang tetap yang dimiliki anak yang dibawah perwaliannya kecuali yang yang kepentingan anak itu menghendakinya. membuat daftar harta benda anak. adil dan jujur . serta berkelakuan baik. berkelakuan buruk sekali. Wali dapat dicabut dari perwalian apabila : melalaikan kewajibannya terhadap anak yang ada dibawah perwaliannya. mengurus dan bertanggung jawab atas harta kekayaan anak walinya . Tugas wali yaitu : mendidik.PERWALIAN Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang da oleh yang tua. memelihara.

maka ibu kalau menikah lagi. suaminya menjadi wali serta/ medevoogd jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (BHP) -. dengan pengecualian :  jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama.PERWALIAN Perwalian menurut KUH Perdata : (diatur dlm Ps. dapat dituntut berdasarkan Ps. Jika ada keluarga kemudian pada saat pemanggilan tidak datang. 524 KUH Pidana. asas persetujuan dari keluarga . Asas dalam perwalian : asas tdk dpt dibagi-bagi . 330 s/d 418) Perwalian dilakukan terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah serta tdk berada dlm kekuasaan orang tua. barangPerwalian berdasarkan persetujuan keluarga (jika ada).yang mengurus barang-barang anak wali yang berada di luar negeri. dibagiPada asasnya hanya ada satu wali.

wakil ketua. Para ketua. Mereka yg dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan . perwalian yang diangkat oleh hakim. Yang dilarang menjadi seorang wali adalah : Orang yg sakit ingatan . Org yg diletakkan dibawah pengampuan .PERWALIAN Perwalian ada 3 macam : perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama . anakpejabat- . perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dalam surat wasiat atau akta notaris tersendiri . Orang yg belum dewasa . sekretaris BHP kecuali atas anak-anak anakatau anak-anak tiri pejabat-pejabat itu sendiri.

PERWALIAN Badan hukum memiliki hak di dalam hukum keluarga yaitu hanya boleh menjadi wali. yg melaksanakan adalah pengurus yayasan bila anak tidak mempunyai orang tua lagi atau wali yg lain. pengesahan seorg anak luar kawin . ada pemecatan atau pembebasan.  . tetapi tidak semua badan hukum berhak menjadi wali. meninggalnya anak . timbulnya kembali kekuasaan orang tua . mis : yayasan. Badan hukum yang dapat menjadi wali berdasarkan pengangkatan oleh keputusan hakim adalah badan hukum yang di dalam anggaran dasarnya mencantumkan mengenai pemeliharaan anak kecil hingga dewasa. Berakhirnya perwalian : anak menjadi dewasa .

ADOPSI suatu perbuatan hukum yang menjadikan seorang anak orang lain menjadi seorang anak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama derajatnya dengan anak sah dari yang mengangkatnya. ‡ Sampai sekarang di Indonesia belum ada UU nasional mengenai adopsi. . ‡ Dahulu adopsi dilihat dari sudut kepentingan orang tua yang melakukan adopsi. sekarang dari sudut kepentingan anak. ‡ KUH Perdata tidak mengenal adopsi karena dianut pendapat bahwa keturunan harus berdasarkan hubungan darah. terutama bertujuan untuk memperoleh keturunan.

2/1979. . 129 berlaku tanggal 1 Mei 1919 untuk golongan timur asing Tionghoa .12) . adopsi itu harus dengan penetapan PN . 23/2002. 1917 No. ± Stb. ± UU Kesejahteraan Anak No. ± UU Perlindungan Anak No. ± SE Depkeh 24/2/78. 4/1979 (Ps. 6/1986 .ADOPSI ‡ Pengaturan adopsi : ± hukum adat untuk golongan pribumi . ± SEMA No. adopsi antar WNI harus dengan penetapan PN yang diperbaharui dengan SEMA No.

1917 No. ‡ Bila ingin meng-adopsi harus meminta izin ke PN agar menjadi sah untuk adopsi dengan penetapan PN. namun berdasarkan yurisprudensi. untuk adopsi internasional denga keputusan PN. . perempuan boleh diadopsi dan yg tdk menikah juga boleh mengadopsi.ADOPSI ‡ Yang boleh mengadopsi hanya laki-laki atau keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki (Stb. 129).

ADOPSI Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Anak angkat : anak anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua. pendidikan dan membesarkan anak tersebut. (Pasal 1 huruf g) . ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan. wali yang sah. atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan.

‡ Pengangkatan anak oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ‡ Dalam hal asal usul anak tidak diketahui. .ADOPSI Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Pasal 39 : ‡ Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan UU. ‡ Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya ‡ Calon orang tua angkat dan anak angkat harus seagama. maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

.ADOPSI Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Pasal 40 : ‡ Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. ‡ Pemberitahuan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat.

yang belum pernah diadopsi orang lain. asal tidak ada pernyataan menolak adanya adopsi dalam surat wasiat yang dibuat oleh suaminya (alm.) ‡ . dengan ketentuan : 18 th lebih muda dari suami 15 th lebih muda dari isteri/ janda mempunyai hitungan derajat yang sama antara anak adopsi dan orang tua adopsi (jika yang diadopsi merupakan satu keturunan) Adopsi dilakukan oleh : seorang laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri (bubar perkawinan) dan tidak mempunyai keturunan laki-laki. 1917 : 129 ‡ Adopsi untuk golongan Tionghoa Adopsi dilakukan terhadap anak cina laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak.ADOPSI Bab II Pasal 5 s/d 15 Stb. Janda yang tidak menikah lagi.

dari orang tua sahnya atau orang tua yang hidup paling lama. dari walinya atau BHP. dari walinya atau BHP. dari orang tua yang mengakuinya atau orang tua yang mengakuinya yang hidup paling lama. 1917 : 129 Adopsi untuk golongan Tionghoa ‡ Syarat Adopsi : Persetujuan dari orang atau orang-orang yang melakukan adopsi bukan ayah atau wakil dari orang yang akan diadopsi. . Persetujuan untuk anak dibawah umur yang akan diadopsi dan orang tuanya sudah meninggal. Jika tidak pernah diakui (orang tua juga sudah meninggal dunia) dan ia masih dibawah umur.ADOPSI Bab II Pasal 5 s/d 15 Stb. jika tidak diperoleh dapat diganti ijin dari PN (yang dinyatakan dalam akta pengangkatan) Persetujuan untuk anak sah yang akan diadopsi. Persetujuan untuk anak luar kawin yang diakui akan diadopsi.

Adopsi dilakukan dengan akta Notaris dan dinyatakan dalam akta Pengangkatan Adopsi dicatatkan dalam akta kelahiran anak ybs.ADOPSI Bab II Pasal 5 s/d 15 Stb. . jika ia telah mencapai usia 15 th. 1917 : 129 Adopsi untuk golongan Tionghoa ‡ Syarat Adopsi : Persetujuan dari orang yang akan diadopsi.

PUTUSNYA PERKAWINAN Menurut Ps. 38 UUP : kematian cerai mati perceraian cerai gugat/ cerai talak keputusan pengadilan cerai batal .

putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang serta pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu yang didaftarkan ke catatan sipil . keadaan tidak hadir si suami atau si isteri. perceraian. . 199 KUH Perdata :   kematian . diikuti dengan perkawinan baru isterinya/suaminya . selama 10 th.PUTUSNYA PERKAWINAN Menurut Ps.

 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 th berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya . Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 th atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung . dsb yag sukar disembuhkan . .PERCERAIAN pemutusan perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur oleh UU (dengan tujuan mempersulit) serta salah satu pihak menyatakan sudah tidak dapat hidup rukun lagi.9/1975) : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. pemadat. 19 PP No. penjudi. Alasan-alasan perceraian (Ps.

PERCERAIAN Alasan-alasan perceraian (Ps.9/1975) : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain . Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. . + yurisprudensi : alasan keretakan yang tidak dapat diperbaiki. 19 PP No.

yang demikian. sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya. atau hingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. penghukuman dengan hukuman pernjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat.PERCERAIAN Alasan-alasan perceraian (Ps. dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya. melukai berat atau menganiaya. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat. yang diucapkan setelah perkawinan . 209 KUH Perdata) :   zina . .

 Ketua PA membuat surat keterangan tentang perceraian. untuk penentuan masa tunggu. Meminta PA untuk menyaksikan perceraian. maka PA mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. 14 s/d 36 UU Perkawinan) CERAI TALAK cerai yang berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam (oleh seorang laki-laki) Caranya : seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat pemberitahuan perceraian disertai alasannya kepada PA di tempat tinggalnya. dalam 30 hari memanggil suami-isteri yang akan bercerai.TATA CARA PERCERAIAN (Menurut Ps. Perceraian baru terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang PA. . yang dikirimkan juga ke pegawai pencatat untuk dicatat dalam pencatatan perceraian. Apabila tidak dapat dirukunkan. PA setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami. . jika tidak diketahui di tempat tinggal penggugat. 14 s/d 36 UU Perkawinan) CERAI GUGAT cerai yang berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam (oleh seorang wanita) dan menurut agama lainnya (oleh suami atau isterinya).TATA CARA PERCERAIAN (Menurut Ps. isteri atau kuasanya di Pengadilan tempat kediaman tergugat.

 Pengadilan menyampaikan panggilan kepada Tergugat secara patut di tempat kediamannya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang. Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang pemeriksaan yang harus dihadiri oleh suami dan isteri atau kuasanya. jika tidak diketahui lewat Lurah/Kepala Desa. 14 s/d 36 UU Perkawinan) CERAI GUGAT Caranya : mengajukan surat gugat cerai oleh Penggugat. Apabila terjadi perdamaian cerai menjadi batal. . Apabila tidak terjadi damai maka hakim memeriksa dengan sidang tertutup. namun putusan dalam sidang terbuka. Pemeriksaan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari sejak surat gugat diterima.TATA CARA PERCERAIAN (Menurut Ps.

bagi yang bukan beragama Islam . jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah BHT bagi yang beragama Islam.TATA CARA PERCERAIAN (Menurut Ps. 14 s/d 36 UU Perkawinan) CERAI GUGAT Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak : saat pendaftaran keputusan cerai pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat. .

kecuali ia tidak mampu . diatur menurut hukum masing-masing yurisprudensi dibagi 2 anak dibawah kekuasaan salah satu orang tua . harta bersama dibubarkan.AKIBAT PERCERAIAN   perkawinan dibubarkan . pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan isteri. biaya pemeliharaan ditanggung jawab suami. .

dengan ketentuan :   ada alasan u/ perceraian setelah 5 tahun tanpa rujuk. disebut juga perceraian sebagian. atas persetujuan bersama. . syaratnya sudah menikah 2 tahun dan dibuktikan dgn akte otentik.PEMISAHAN MEJA DAN RANJANG Diatur dalam Ps. Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan tempat tinggal bersama dan harta bersama. 233 s/d 249 KUHPerdata.

 Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan. . Bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. 57 s/d 62) Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.PERKAWINAN CAMPURAN Menurut UU Perkawinan (Ps. sehingga berlaku juga baginya hukum publik dan perdata menurut kewarganegaraannya.

setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut UU. Kedudukan anak dari perkawinan campuran sesuai kewarganegaraan orang tuanya (ayah). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.1400K/pdt/1986 : memerintahkan pegawai pencatat pada kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan. demikian hukum yang berlaku baginya baik publik maupun perdata .PERKAWINAN CAMPURAN  Perkawinan campuran hanya dapat dilangsungkan apabila dipenuhi syarat material menurut hukum negara masing-masing dengan bukti surat keterangan dari pejabat yang berwenang/pencatat perkawinan atau dari pengadilan sebagai surat keputusan pengganti keterangan yang berlaku hanya 6 bulan sejak diberikan sanksi kurungan max 1 bulan. putusan MA No.

158 tanggal 29 Des 1898 Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang WNI yang tunduk pada hukum yg berlainan. 1898 No. Perbedaan agama diperbolehkan. asal tidak merupakan penghalang untuk melakukan pernikahan. Isteri mengikuti hukum publik dan perdata dari suami. Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi suami.PERKAWINAN CAMPURAN Menurut Hukum Perdata Stb. . Isteri harus memenuhi syarat intern untuk menikah menurut hukum yang berlaku baginya.

Perkawinan dilangsungkan di luar negeri Pasal 56 UU Perkawinan : Perkawinan yang dilangsungkan di luar Ind antara sepasang WNI atau salah satu dari pasangan WNA. Dalam jangka waktu 1 tahun setelah kembali ke Indonesia. suami-isteri tersebut wajib mendaftarkan surat bukti perkawinannya di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. . Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU ini.

 Bagi pihak WNI berlaku personil statuta Ind (Ps. Perkawinan harus dilangsungkan menurut cara yang lazim menurut negara dimana perkawinan dilangsungkan jika tidak maka perkawinan tidak sah Dlm jangka waktu 1 tahun setelah suami-isteri kembali ke Indonesia wajib mencatat di register perkawinan tempat tinggal mereka. maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim atas alasanalasan tidak terpenuhi syarat atau atas gugatan orang yang berkepentingan. 27 s/d 49 KUH Perdata). 16 AB Hukum Perdata Internasional).Perkawinan dilangsungkan di luar negeri Pasal 83 84 KUH Perdata : Antara WNI dengan WNI yang tunduk kepada BW dan antara WNI dengan WNA Pihak WNI harus memenuhi syarat materiil (absolut dan relatif sesuai Ps. . Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut diatas.

KEWANGSAAN (keluarga sedarah) Pasal 290 KUH Perdata Hubungan antara orang yang merupakan keturunan yang orang yang lain atau antara beberapa orang yang samaorang yang orang yang samasama mempunyai seorang ayah. . Keluarga sedarah timbul karena kelahiran (=derajat). Hubungan keluarga diantara mereka dimana yang seorang adalah keturunan yang lain bisa juga hubungan diantara mereka yang mempunyai nenek moyang yang sama. tetapi yang seorang bukan keturunan dari yg lain. Keluarga sedarah ada dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (yg dihitung menurut jumlah kelahiran) serta ke samping (yg dihitung menurut hubungan keluarga masingmasing-masing dgn nenek moyang yg sama).

45 & 46. dalam arti tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun dan diberikan dalam jumlah yang seimbang bila tidak seimbang dapat dicabut oleh hakim. .ALIMENTASI Adalah tunjangan nafkah yg ditujukan bagi keluarga sedarah dlm garis lurus ke bawah atau ke atas. UU Perkawinan diatur dalam Ps. artinya tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan/perjanjian lain. Syarat : yang diberi nafkah harus benar-benar benarmembutuhkan. da Peraturan pemberian nafkah bersifat memaksa.

apabila mereka mampu. dan suami/isteri yang menjadi anaknya meninggal dunia. Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.ALIMENTASI Alimentasi juga berlaku bagi anak luar kawin yang diakui atau disahkan. Menantu wajib memberi nafkah kepada mertua. . kecuali ibu mertua menikah lagi. Misalnya :  orang tua wajib memberikan nafkah kepada anakanak-anak mereka yang belum dewasa.