DAKWAH TAUHID Sembahlah Allah, Jauhilah Thaghut!

Skip to content
• • • • • • • •

Home Buku Tamu Daftar Artikel Download Audio Download e-book Link Bermanfaat Program Al-Atsari Video

← ALIRAN-ALIRAN AS-SALAF ASH-SHALIH →

SALAFI BUKAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH ?
Posted on January 12, 2009 by Abu Mushlih Sebuah kritik atas kedustaan website al-ikhwan.net Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan sejelek-sejelek perkara adalah bid’ah, setiap bid’ah pasti sesat. Amma ba’du. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS. al-Ahzab : 70-71). Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman maka Kami akan membiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya dan Kami akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. anNisaa’ : 115).

Allah ta’ala berfirman (yang artinya). untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk segenap rakyatnya. Saudaraku sekalian –semoga Allah melapangkan dada kita untuk mengikuti kebenaransesungguhnya kadzib atau dusta adalah salah satu akhlak tercela yang diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (QS. dan Maha suci Allah aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik.” Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan. “Untuk siapa wahai Rasulullah?”. Salah seorang tokoh gerakan dakwah –semoga Allah menunjukinya. Sesungguhnya pendengaran. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.” (HR. ibadah. al-A’raaf : 33). 15). Muslim). Allah telah ridha kepada mereka.” (bacalah atsar-atsar ini dalam mukadimah Shifat Sholat Nabi karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah). Sudah sangat akrab dalam telinga kita ucapan mereka. hal. “Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama berjasa bagi umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Anshar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh sebab itulah sebagai bentuk nasehat kepada saudara kami sesama kaum muslimin yang merindukan kebenaran dan keridhaan ar-Rahman.Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya). inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku.telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap lapang dada menerima kebenaran. Kitab-Nya. Sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perkara-perkara yang keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Yusuf : 108). “Barangsiapa menentang hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Inilah jalanku! Aku berdakwah mengajak [manusia] menuju Allah di atas landasan bashirah/ilmu. dan [Allah juga mengharamkan] kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui ilmunya.” Para sahabat bertanya. itulah keberuntungan yang sangat besar. “Maka tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih tinggi sehingga tak boleh untuk dibantah… dan tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri terhadap kebenaran [yang datang]…” (Ucapan Salman al-Audah. dalam kesempatan ini kami ‘terpaksa’ menyajikan tulisan yang cukup pedas ini kepada khalayak. Maka beliau menjawab.” Imam asy-Syafi’i rahimahullah juga mengatakan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya). baik dalam hal aqidah. “Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka tidak halal baginya untuk meninggakan hal itu gara-gara mengikuti pendapat siapa saja.pernah mengatakan ungkapan yang tidak layak untuk kita ingkari. “Katakanlah (hai Muhammad). Sebuah perkara yang sudah demikian jelas bagi umat Islam dan para ulamanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya. kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang sama sekali tidak Allah turunkan bukti atasnya.” (QS. melampaui batas tanpa alasan yang benar. Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. “Dan janganlah kamu mengikuti apa-apayang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Demikian juga mempertahankan kebodohan adalah salah satu karakter jahiliyah yang tidak pantas untuk dilestarikan. “Apabila suatu hadits terbukti sahih maka itulah madzhabku. Sesungguhnya para ulama salaf [baca: ulama terdahulu] –semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut mereka yang sejati. “Untuk Allah. perbuatan dosa. “Agama adalah nasihat/ketulusan. penglihatan dan hati. rasul-Nya. akhlaq.” . itu semua pasti akan diminta pertanggungjawabannya. al-Israa’ : 36). Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya). jihad. sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ali Hasan alHalabi hafizhahullah dalam Mukadimah Su’al wa Jawab haula Fiqh al-Waqi’.” (QS. “Katakanlah. dan mereka pun ridha kepada-Nya. maupun dalam hal dakwah.

“Wajib bagi kalian untuk mengikuti jejak para salaf (sahabat). Saya berharap dengan sangat agar penulis artikel tersebut meralat ucapannya yang sangat fatal dan bahkan bertentangan dengan pernyataan tokoh Ikhwanul Muslimin sendiri. namun dengan takdir Allah beberapa waktu lamanya saya tidak lagi membukanya dan kini dengan tampilan barunya ternyata tulisan itu tidak berubah satu kata pun!]. rubrik Tsaqafah Islamiyah. Suatu ketika beliau juga bersabda kepada Fathimah radhiyallahu’anha. Oleh sebab itu para ulama hadits masih tetap menerima riwayat ahlu bid’ah selama dia tidak mengajak kepada bid’ahnya dan . maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. Ini jelas merupakan kedustaan atas nama alKitab. “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. ash-Shabuni rahimahullah –seorang ulama yang sangat terkenal. dan yang lebih menyedihkan adalah ternyata apa yang ditulisnya bertentangan dengan al-Kitab. dan jauhilah pendapat akal orang-orang itu meskipun mereka menghias-hiasinya di hadapanmu dengan ucapan yang indah. Bahkan.” Imam adz-Dzahabi rahimahullah ketika memuji Imam ad-Daruquthni rahimahullah yang enggan untuk mendalami filsafat. Bukhari dan Muslim). Maka dari itu. saudaraku tersebut [yang tidak menyebutkan nama aslinya] –semoga Allah menyadarkannya.” (HR. saya harus mengemukakan kekeliruan ini kepada para pembaca sekalian agar saudara-saudara kita yang lain tidak ikut terpedaya oleh kepalsuan dan kekeliruan yang diserukan oleh sebagian manusia. salah seorang tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin di negeri ini pun mengakui bahwa salafi merupakan penisbatan yang terpuji. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. “Beliau [adDaruquthni] adalah seorang salafi.” (Dirasat Fi Al-Aqidah Al-Islamiyyah.pun telah menulis kitabnya yang sangat masyhur dalam hal aqidah yaitu Aqidah Salaf Ash-habul Hadits. Imam al-Auza’i rahimahullah mengatakan.(QS. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H).” (HR. para tabi’in dan juga tabi’ut tabi’in. sebuah upaya merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman Salafush shalih. “Sebaik-baik manusia adalah di jamanku [para sahabat]. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. dan kitab-kitab ulama salaf. sungguh perkara yang aneh bin ajaib dan sangat memprihatinkan ketika salah satu penulis mereka mengatakan dengan tanpa malu di dalam artikelnya yang mengupas tentang aqidah dan mengungkapkan nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Salaf adalah generasi terdahulu umat ini dari kalangan Muhajirin dan Anshar. sebelum mempublikasikan tulisan ini kepada khalayak saya telah mengirimkan minimal dua kali kritik dan komentar kepada mereka untuk meluruskan hal ini [komentar saya yang pertama sudah pernah saya kirimkan sejak beberapa waktu yang silam. oleh: Abi AbduLLAAH. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. as-Sunnah dan perkataan para a’immah! Laa haula wa laa quwwata illa billaah! Sadarlah wahai para pemuda! Islam tidak mengenal prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Allah lah yang menjadi saksi. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. Oleh sebab itu. Muslim). Di dalam Islam dusta adalah perbuatan dosa yang sangat besar. “Sesungguhnya sebaik-baik salaf/pendahulu untukmu adalah aku. Bahkan pernyataannya itu wajib diterima.” (bacalah Limadza ikhtartul manhaj salafy karya Syaikh Salim al-Hilali). dan saya berharap setelah itu terdapat kemajuan. as-Sunnah. kemudian sesudahnya [tabi’in]. “Bukanlah suatu aib bagi orang yang menampakkan madzhab salaf [secara terang-terangan] dan merasa mulia dengannya. at-Taubah : 100). yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. beliau berkata. itulah salafi. kemudian sesudahnya lagi [tabi’ut tabi’in]. dikarenakan madzhab salaf itu tidak lain merupakan kebenaran itu sendiri. sebagaimana yang ditegaskan di dalam pernyataan ittijah fiqih Dewan Syari’ah Partai Keadilan [ataukah mereka mengatakan bahwa dalam hal fiqih ittijah mereka salafi namun dalam hal aqidah tidak salafi?].” Maka salafi adalah penisbatan kepada generasi terbaik umat ini. Namun kiranya tanggapan saya tidak mereka perhatikan.mengatakan.

’ Dajjal’ dan lain sebagainya demi terpeliharanya keutuhan dan kemurnian hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta ajaran Islam dari berbagai kotoran penyimpangan. Sesungguhnya apabila seseorang selalu berbuat dusta maka di sisi Allah orang itu akan tercatat sebagai seorang pendusta. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya. Ini adalah ucapan yang sangat arogan. janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami.” Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. tidakkah kalian ingat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.siapakah yang layak untuk kita hiraukan? Hadits-hadits Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan ucapan para ulama ataukah perkataan tanpa dasar yang sangat arogan semacam itu.tidak dikenal berdusta. dan sesungguhnya perbuatan fajir akan menyeret menuju neraka. “Apakah kalian perintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri?”. Kalau hadits Nabi dan keterangan para ulama tidak perlu dihiraukan. “Katakanlah.” Sebagai nasehat terakhir. al-Kahfi : 103-104). Maka mereka tidak segan-segan untuk menggelari para tukang dusta itu dengan ‘Kadzdzab’. ” (HR. al-Ahzab : 70-71). ingatlah bahwa semuanya dicatat oleh malaikat dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. Bahkan. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil serta karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Silakan anda menilai -wahai saudaraku yang bijak. sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia. Walhamdu lillahi Rabbil ‘alamin. Janganlah seperi ahli kitab yang ‘ngotot’ menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H). Bukhari dan Muslim). “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. berpikirlah dengan jernih. Selesai disusun di Yogyakarta. rubrik Tsaqafah Islamiyah. maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun.” (QS. Sungguh benar ucapan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu. “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya.” “Ya Allah. demikian pula pena yang kita goreskan. 15 Muharram 1430 H Hamba yang fakir kepada Rabbnya Abu Mushlih Ari Wahyudi Semoga Allah menerima amalnya Did you like this? Share it: . “Jauhilah dusta. Aduhai. belalah kebenaran dan kejujuran yang sering kalian serukan itu. “Ya Allah. tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. yaitu orangorang yang sia-sia usahanya di dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. tegakkanlah keadilan yang sering kalian dengung-dengungkan itu. “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. bersikaplah terbuka dan jangan taklid buta. oleh: Abi AbduLLAAH. renungkanlah kandungan firman Allah ta’ala (yang artinya). maka ucapan siapa lagi yang akan kita ikuti wahai saudaraku? Benarlah firman Allah ta’ala (yang artinya). para pendusta itu lebih hina dalam pandangan mereka [ulama ahli hadits] daripada kaum ahlu bid’ah.” (QS. Oleh sebab itu wahai saudaraku. Semoga lisan-lisan kita terjaga dari dusta. sesungguhnya dusta akan menyeret kepada perbuatan fajir. belum pernah kita dengar ada di antara ulama salaf yang mengatakan demikian.” (Dirasat Fi Al-Aqidah AlIslamiyyah.

← ALIRAN-ALIRAN AS-SALAF ASH-SHALIH → 27 Responses to SALAFI BUKAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH? 1. Semuanya ahlul naar kecuali satu. elvin says: January 13.tidak ada yang tau nama mereka…padahal mereka tinggal di situ bertahun-tahun ? Apakah ini manhaj Salaf ?? 3. ahmad says: January 13. dedi heri yanto says: January 13. Hadir di suatu masjid tidak pernah bertegur sapa dengan jama’ah masjid yang lain. begitu pula saya. Semuanya mengangap paling benar. Salafi.Jazzakallah . 2009 at 1:22 pm Terima kasih Atas Keterangannya . selanjutnya saya mohon izin untuk mengikutkannya dalam blog saya. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-NYA dan memberi petunjuk serta hidayah dalam mengapai kebahagian di dunia dan akhirat. 2009 at 9:01 am Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh mohon penjelasannya…sejak kapan istilah salafi itu di pakai utk satu kelompok atau golongan tertentu ?? Karena hari ini begitu banyak website orang-orang yang merasa salafi…atau paling salaf di antara orang2 yang ingin menegakkan sunnah. ammar sholahuddin says: January 13. 2009 at 9:06 am Ya Allah persatukanlah umat ini dalam Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Bookmark the permalink. wassalamu’alaikum 2. Salaf. Jangan Engkau cerai beraikan Wahai Dzat yang menguasai seluruh makhlukNYA. Ingat lah umat ini terpecah 72 golongan. 4. 2009 at 5:29 am Assalamu’alaikum pertama saya sangat berterimakasih atas tulisan-tulisan yang ada.. Ada yang memakai nama panggilannya dengan tambahan seperti anto-salafi…fulan salafi…dll Apakah ini di contohkan oleh Rasulullah dan para shahabat ?? Yang lebih parah…saya lihat kebanyakan orang-orang seperti ini tidak bisa bergaul di masyarakat. Dan kalau kita tanyakan kepada sesama jama’ah masjid. Semoga kalian yang berselisih diberi petunjuk dan hidayah.This entry was posted in Pemurnian Ajaran and tagged Ahlus Sunnah.

5. Adapun perorangan maka hal ini dikembalikan kepada dalil apakah orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf itu sesuai dengan dalil ataukah tidak. bambang astrajingga says: . sebab pegangan kita adalah dalil bukan perbuatan atau ucapan sebagian orang. Jadi istilah salafi tidak dibatasi pada individu atau kelompok tertentu. 2009 at 9:45 am Barakallahu fiik akhi Inni uhibbuka fillah 7. sebagaimana sudah dicontohkan ucapan adz-Dzahabi ketika memuji ad-Daruquthni.dengan diamalkan 9. Bisa saja karena minimnya ilmu atau karena salah paham seorang salafi terjatu dalam kesalahan. Sebagaimana para ulama yang juga tergelincir dalam kesalahan namun mereka tetap dihormati dan tidak dikeluarkan dari Ahlu Sunnah. Terima kasih atas kritikannya. wa’alaikumussalamwarahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya istilah salafi sudah ada sejak jaman dulu. 6. 2009 at 2:18 pm Istilah salafy bukan hanya dari lisan tapi juga perbuatan. Namun hendaknya tidak diiringi dengan kesombongan atau merasa paling benar sendiri. 2009 at 3:17 pm Untuk Akh Elvin. abduh says: January 14. barangkali ada ikhwan yang memiliki serta mengecek kitab aslinya. dan tidak selayaknya kita menilai manhaj dengan melihat perbuatan sebagian orang saja yang sebenarnya mereka bukanlah ulama. Ari Wahyudi says: January 14. 8. Ana belum lihat kitab aslinya. Hasyim Asy’ari. di kitab itu (kalo tidak salah di fasal tentang bagaimana orang jawa bermazhab) disebutkan bahwa Salafiyyin itu adalah ahlul haq. Menggunakan nisbat salafi sebenarnya hal yang tidak mengapa bahkan boleh. namun begitulah yang disebutkan oleh pemateri (pengajar ponpes). Abu Ammar says: January 13. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua.ucapan. 2009 at 3:59 pm Bahkan ana pernah tidak sengaja mendengar kajian di sebuah radio ponpes nadhliyyin di kota Gresik dengan materi kitab “risalah ahlussunnah wal jama’ah” berbahasa arab karya K.H. Adi says: January 16. sebab tidak semua orang yang menyandarkan diri kepada manhaj salaf itu pasti seperti apa yang dia inginkan.

2009 at 8:39 am sesungguhnya salafi/ wahabi itu benar…………………. abu yusuf says: April 25. endi says: February 12.. farijan says: April 18. very says: July 13.lalu praktekkan dalam diri dan tebarkan pada lingkungan sekitar kita.lalu lebih luas dan luas lagi. marilah kita tuntut ilmu Sepanjang bersumber pada ALQUR’AN dan HADIST shahih. 12. 2009 at 5:39 am ohhh begitu ihwalnya . Semoga lisan-lisan kita terjaga dari dusta. Amiin 14. niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. ingatlah bahwa semuanya dicatat oleh . 2009 at 3:51 pm terima kasih atas keteranga semoga dapat diterima saudara – saudara kita 10. kan tercurah kepada antum…amiin. 13. UMMU ALLYSA says: July 24.semoga kita dapat petunjyk dr Allah SWT 11. 2009 at 8:29 am “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.. demikian pula pena yang kita goreskan. Syamsul says: October 12. al-Ahzab : 70-71). untuk memberikan balasan pahala bagi yang mengajarkan kebenaran.January 17.kubur dan akhirat. 2009 at 11:40 pm Assalamualaikum.” (QS.? semoga Allah memudahkan kita dalam berda’wah.Semoga ALLOH selalu melindungi kita dari AdzabNya di dunia. 2009 at 12:37 am semoga janji Alloh.AMiiin 15. 2009 at 12:18 am syukron jazakumullahu khoiron katsiro…………….

2010 at 8:27 am Adapun istilah Salaf bisa dibaca dalam hadits di atas riwayat Muslim. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami. 2009 at 4:13 pm kalo bisa via facebook juga saya ingin belajar islam yang lurus. Ricky W says: March 16. Anto says: October 14. dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil serta karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Sehingga ia dengan jujur mengatakan atas nama dirinya sendiri. bahwa ia belum mendapatkannya. Orang yang mengkaji prinsip-prinsip akidah islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentu mengenal kitab Aqidah Salaf ashabul Hadits karya ash-Shabuni rahimahullah. 4488) untuk kata salaf tersebut adalah bermakna terlebih dahulu wafatnya Rasulullaah shalallaahu ‘alayhi wa salam dari Fathimah radhiallahu ‘anha dimana dalam lanjutan hadits tersebut. 2010 at 10:40 pm Hm… . ana ingin bertanya. “Ya Allah. 18. 2010 at 6:37 am “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. 19. bukankah hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim (4487. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia” 16. dikatakan bahwa kemudian Fathimah radhiallahu . Abu Mushlih says: March 16. maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. bidah dikit saya mundur 17.” “Ya Allah. tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya.malaikat dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. Adapun secara makna bisa dibaca dalam QS at-Taubah ayat 100 di atas.” Bisakah antum menunjukkannya dalam Al Kitab dan As Sunnah ? Barangkali si fulan butuh bantuan orang-orang yang menemukannya dalam As Sunnah dan Al Kitab. Ricky W says: March 22. Afwan Ustadz. Sesungguhnya hal ini sudah sangat jelas. dan banyak kitab lain yang secara jelas menyebutkan istilah ini.

Silahkan cermati QS at-Taubah ayat 100 di sana diterangkan mengenai keutamaan manhaj salaf. Saya sering dengar kalimat ” mengikut salaf”. izar says: January 2.wb. apa sih manhaj salaf ? Coba dong masuk ke wilayah yang lebih dalam ! Apakah yang dimaksud manhaj nsalaf itu metode memahami nash ? Kalo betul begitu. oca says: March 26. mereka semua adalah salaf. 23.. Tolong dong orang-orang salafi jawab. 2011 at 10:52 pm . yang diikuti itu pendapat ulama salaf atau manhajnya ? Kalo mengikuti pendapat mereka. Kalo mengikuti manhajnya. seperti menurut Imam Malik amal ahlu madinah adalah hujjah sementara menurut Imam Syafi’i bukan hujjah. kalo manhaj para ulama salaf berbeda dalam memahami nash. kami harap anda tidak lagi menyingkat salam. yang saya tanyal.wr. coba terangkan apa yang anda pahami dari ayat tersebut. yang mana yang kita ikuti. 2. 20.. mana yang diikuti… Coba tolong jelasin dong. loh Imam Syafi’i dengan Imam Malik saja beda pendapat dalam metode memahami nash…. Abu Mushlih says: March 26. Kalo para sahabat berbeda pendapat. Sebelum saya menjawab pertanyaan anda. syukran. 2010 at 9:54 pm terima kasih atas tanggapannya. yah mereka juga berbeda pendapat dalam banyak hal. wassalamu’alaikum warahmatullah.‘anha bersedih dan menangis ? Lantas adakah hal tersebut bermakna suatu golongan atau kelompok tertentu yang menamakan dirinya itu salafiy ? Jazakallaahu khoyron atas penjelasannya. isi manhaj salaf itu apa//jangan cuma bilang ikut salaf ikut salaf ! MAKASIH SEBELUMNYA 22. 2010 at 4:13 pm as. 2010 at 3:27 pm salafy itu memang bukan kelompok tertentu. 1. Abu Mushlih says: March 23. salafy itu semua orang yang mengkuti pemahaman salaf (pendahulu) yaitu Rasul shallalahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 21. Manhaj artinya jalan/metode. sedangkan salaf artinya generasi sahabat.

tetapi istilah salaf ataupun salafi yang dipopulerkan secara sepihak (mengaku-aku sebagai satu-satunya yang bermanhaj salaf dan menanggap yg lain tidak bermanhaj salaf).Artikel ini terlalu berlebihan menyikapi tulisan tersebut. oleh: Abi AbduLLAAH. rubrik Tsaqafah Islamiyah. maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. semoga kita terhindar dari godaan syetan. syahruji noor says: March 9.” (Dirasat Fi Al-Aqidah Al-Islamiyyah. Dari situ yg kita tangkap yg tidak perlu dihiraukan bukan hadis maupun firman Allah. lha wong pernyataannya sudah jelas. kita tidak berburuk sangka padanya? Apakah kalau ada pencopet mampir kita tidak boleh berburuk sangka padanya? Renungkanlah… agama ini lebih mahal daripada harta kita.. Saya sepakat dengan hal itu. 2011 at 8:21 am @ izar. kita harus menjauhi buruk sangka. Abu Mushlih says: January 3. bukankah kutipannya berbunyi “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. 2011 at 9:48 pm assalamu’alaikum . Allahu a’lam wa ahkam… 25. Apakah kalau ada maling datang. abu farras ihsaanulhaq says: March 14. 2011 at 9:27 am Jauhkanlah dari buruk sangka dan janganlah merasa kebenaran itu milik kita. karena hakikat kebenaran itu hanyalah milik Allah. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. ya memang ini ndak berlebihan. Ya ini jelas kekeliruan… masa mau dibiarkan to mas? Marah itu ada yang terpuji yaitu marah karena Allah. maka siapa saja yang mengacaukan agama lebih layak untuk dicurigai dan diwaspadai… Terima kasih… 27. sebagaimana nabi marah terhadap kemngkaran. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. 26. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H). dia tidak mengakui bahwa istilah salaf ataupun salafi ada dalam al-Kitab dan as-Sunnah (secara makna maupun lafaznya). Dimanakah posisi hati kita ketika menyalahkan oranglain yang tidak sama dengan kita disitulah sebenarnya kedudukan kita disisi Allah. kemarahan itu datangnya dari syetan … Wallahu’alam… 24. karena dengan klaim mengaku-aku sedang menganggap yang lain tidak bermanhaj salaf akan mengurai dan memecah persatuan ummat… coba telaah lagi jgan terpancing emosi. 2011 at 11:15 am Benar. renungkanlah. kecuali apabila buruk sangka itu ada dasarnya.. Abu Mushlih says: March 12.

salafy bukan ditandai dengan semua itu…………… salafy juga bukan ditandai dengan banyak hafalan…. .dan lain – lain…….tapi tetap tolok ukurnya buka dari itu saja…………. amal dan akhlaq yang shohih………….meski mungkin semua orang membencinya….salafi itu bukan harokah. kaos berlogo salafy.. Leave a Reply Top of Form Your email address will not be published.. .pake jubah putih atau cadar bagi akhwatnya.menjauhinya…. ke-salafy-an seseorang tidak di ukur apakah ia ta’lim dengan ustadz ini dan ustadz itu….dan menganggapnya aneh… dan tidak perlu pusing jika diri kita dinilai bukan “salafy” oleh manusia lain…toh hanya Allah yang tau siapa amal hamba-Nya yang terbaik………… kita hanya berusaha untuk menuju ridho-Nya dengan mengikuti manhaj salaf semampu kita…bukan di standarkan kepada amal orang lain…tapi semampu kita…yang ikhlas dan terus menerus….jidat berwarna hitam……janggut panjang….. baiat. tidak ada kartu anggota. gatungan kunci. mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang angkuh . Required fields are marked * Name * Email * Website Comment You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Bottom of Form • ARTIKEL TERBARU ○ ○ Selamat Datang Mahasiswa Baru Di Jogja Serial E-Book ‘Kenali Islam’ Bagian 2 .. .(meski ini sunnah)…. jaket atau rompi berlogo salafy….atau tidak……. ke-salafy-an seseorang diukur dari aqidah. .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Serial E-Book ‘Kenali Islam’ Bagian 1 Kajian Spesial Mahasiswa Program Bahasa Arab Dasar Kembali Dibuka! PENDAFTARAN GELOMBANG KE-3!! Tebar Buletin. Tuai Pahala…! Laporan Donasi Semarak Ramadhan 1432 H per 24 Agustus 2011 Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Naskah Kultum Ramadhan 1432 H Laporan Donasi Semarak Ramadhan 1432 H Per 11 Ramadhan (11/8/2011) Bersih Jiwa (94) Dakwah (217) Doa dan Dzikir (12) Fatwa (18) Hukum (53) Jalan Lurus (94) Kaidah Penting (52) Keutamaan (77) Kisah (42) Kitab (14) Pelajaran Berharga (76) Pemurnian Ajaran (57) Penjabaran (45) Tafsir (12) Ulama (15) Uncategorized (12) Top of Form • KATEGORI • Bottom of Form • Archives ○ ○ ○ September 2011 August 2011 July 2011 .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 • KATA KUNCI .

org Buku Tamu     • Halaman Keutamaan Ilmu Manhaj Talaqqi dan Istidlal Penulis Blog Untuk Ikhwah Blogger Salafi ○ ○ Daftar Artikel Download Audio      Audio Ulama Da’a-im Minhaj Nubuwah Shahih Muslim Syarah Tsalatsat al-Ushul Syarh Kitab al-Fitan Buletin al-Furqon Maktabah Abu Mushlih Bisnis Muslim Fatwa Ulama Link Sahabat Link Situs Ulama Media Dakwah Referensi Hadits Solidaritas Untuk Palestina ○ Download e-book   ○ Link Bermanfaat        .Agama Ahlus Sunnah Akhlak Al-Qur'an Amal Amalan Aqidah Bahasa Arab Bencana Dakwah Donasi Dosa Dzikir Hadits Hati Ibadah Ikhlas Ilmu Iman Islam Kajian Mahasiswa MANHAJ Masjid Merapi Nasehat Neraka Pemuda Puasa Ramadhan Sabar Salaf Salafi Salafiyah Sunnah Surga Syirik Taubat Tauhid UGM Ulama Jihad Jogja Yogyakarta YPIA • Meta ○ ○ ○ ○ ○ Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.

Lc. S. ○ Pesan dari… Maqomatul Hariri • • • • DAKWAH TAUHID Proudly powered by WordPress. ○ Transaksi dan Rukunnya Menurut Islam • Ustadz Abdullah Roy.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ • Program Al-Atsari Video Abu Mushlih on TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG LURUS Abu Mushlih on Sambutlah Bulan Penuh Berkah… Riri on TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG LURUS abib nurrohman h on Sambutlah Bulan Penuh Berkah… Abu Mushlih on APA YANG MENGHALANGIMU SHALAT BERJAMA'AH? • KOMENTAR Ustadz Kholid Syamhudi. Lc. ○ Minta Doa Orang Shalih Bisa Haram • Ustadz Musyaffa. ○ Allaah ta'aalaa Berbicara Dengan Huruf Dan Suara • Ustadz Aris Munandar.S. Lc. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful