Secara bahasa kata akhlak jamak dari khuluqin yang diartikan tabiat, kebiasaan, adab.

Sedangkan secara istilah adalah sifat yang mantap di dalam diri yang membuat perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, bagus atau jelek. Oleh karenanya, apabila amal dan pikiran seseorang sholeh (baik) maka sholeh pula diri dan akhlaknya, dan sebaliknya apabila amal dan pikirannya rusak maka rusak pula dirinya akhlaknya. Nabi bersabda :( alaa wainna filjasadi mudzghotan, idzaa soluhat soluha jasada kulluh wa idza fasadat fasadaljasadu kulluh wahiya alqolbu). Adapun Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena Allah SWT memuji Nabi s.a.w karena akhlaknya yang hasan. Allah berfirman : (wainnaka la'alaa khuluqin 'adzim)(Alqolam: 4). (walaa tastawi alhasanatu walaa assayiatu idfang billati hiya ahsanu faidza aldzi bainaka wa bainahu 'adawatan ka annahu waliyun hamimun)( Fushilat:34). Dan sungguh Allah Mengutus Muhammad s.a.w tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda;(innamaa bu'ist tu liutammima makaarima alakhlakqi)(riwayat Bukhori dan muslim). Dan sabdanya juga :(akmalul mukminiina iimaa nan ahsanuhum khuluqon)(riwayat Ahmad dan Abu Dawud) http://islamwiki.blogspot.com/2008/11/pengertian-akhlak.html

m Akhlaq terpuji dan penerapan Akhlaq dalam kehidupan sehari-hari
Maret 7, 2011 mihwanuddin Tinggalkan komentar Go to comments Disusun oleh Like Rahma Dianita Pancarsari BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

tingkah laku atau tabiat.Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani. pikiran. Apa saja macam-macam dari akhlak terpuji? 3 Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? . Pengertian akhlak adalah kebiasaan kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak .Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengeri benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata – mata taat kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna. Pengertian dari akhlak? 2. membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Jika seseorang sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuain dengan perkataan “khalkun” yang berarti kejadian. dapat dirumuskan latar belakang dari permasalahan sebagai berikut: 1. Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah. yakni pembuatan itu selalu diulang – ulang dengan kecenderungan hati (sadar)2 . perasaan. Menurut pendekatan etimologi. membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. perasaan. mana yang cantik dan mana yang buruk.Pengertian Akhlak Secara Etimologi. Namun sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. serta erat hubungan ” Khaliq” yang berarti Pencipta dan “Makhluk” yang berarti yang diciptakan. bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu. bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas. perkataan “akhlak” berasal dari bahasa Arab jama’ dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang menurut logat diartikan: budi pekerti. Oleh karena itu seseorang yang sudah memahami akhlak maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani. pikiran. sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. perangai. Dengan demikian memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam.

Manfaat penulisan Penyusunan berharap makalah ini mampu menambah wawasan pembaca mengenai akhlak terpuji yang di ridhoi Allah SWT dan Penerapannya dalam kehidupan seharihari yang mampu menambah iman para pembaca. . D. Akhlak adalah kata jamak dari khuluk yang kalau dihubungkan dengan manusia.C. Perilaku dan tabiat manusia baik yang terpuji maupun yang tercela disebut dengan akhlak.Akhlak merupakan etika perilaku manusia terhadap manusia lain.Akhlak adalah sifat-sifat dan perangai yang diumpamakan pada manusia sebagai gambaran batin yang bersifat maknawi dan rohani.kata khuluk lawan kata dari kholq. 2.Dimana dengan gambaran itulah manusia dibangkitkan disaat hakikat segala sesuatu tampak dihari kiamat nanti. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain: 1. Sebagai bentuk penyelesaian tugas mata kuliah Pen didikan Agama Islam. Untuk menjelaskan macam-macam akhlak terpuji yang dianjurkan dan di ridhoi Allah SWT serta penerapannya di kehidupan sehari-hari.perilaku manusia dengan Allah SWT maupun perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. BAB II A.Pengertian akhlak Diterjemah dari kitab Is’af thalibi Ridhol Khllaq bibayani Makarimil Akhlaq.

diantaranya adalah husnuzzan.bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah. Husnuzzan adalah berprasangka baik atau disebut juga positive thinking.dan selalu menggunakan nalar ketika bertindak di dalam berbagai situasi guna kepentingan masyarakat.tawakal.gigih.ridho. Tata karma terhadap sesama makhluk Allah SWT ini sangat dianjurkan kepada makhluk Allah karena ini adalah salah satu anjuran Allah kepada kaumnya. B. Rela berkorban artinya rela mengorbankan apa yang kita miliki demi sesuatu atau demi seseorang.dan masih banyak lagi.rela berkorban.sabar.amal shaleh. Adil dalam bahasa arab dikelompokkan menjadi dua yaitu kata al-‘adl dan al-‘idl.Acuhannya adalah AlQur’an dan Hadist serta berlaku universal.bijaksana.adil.Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan seharihari disebut akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah.Al-‘adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan kalbu atau .berinisiatif.Macam-macam akhlak terpuji Akhlakul karimah(sifat-sifat terpuji) ini banyak macamnya. Gigih atau kerja keras serta optimis termasuk diantara akhlak mulia yakni percaya akan hasil positif dalam segala usaha.qona’ah.percaya diri.tata karma terhadap makhluk Allah.Semua ini apabila dengan maksud atau dilandasi niat dan tujuan yang baik. Berinisiatif adalah perilaku yang terpuji karena sifat tersebut berarti mampu berprakarsa melakukan kegiatan yang positif serta menhindarkan sikap terburu-buru bertindak kedalam situasi sulit.Lawan dari kata ini adalah su’uzzan yang artinya berprasangka buruk ataup negative thinking.

Bijaksana adalah suatu sikap dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara hati-hati dan penuh kearifan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Akhlak kepada Pencipta Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada Pencipta adalah Taubat.keturunan.Konsep ridho kepada Allah mengajarkan manusia untuk menerima secara suka rela terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita.Taubat secara bahasa berarti kembali pada kebenaran.rela.pekerjaan ataupun pendidikan.status social.Secara istilah adalah meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik.taubat mengandung arti kembali kepada sikap.dan senang.sedangkan al-‘idl adalah keadilan yang dapat diukur secara fisik dan dapat dirasakan oleh pancaindera seperti hitungan atau timbangan. Sabar adalah tahan terdapat setiap penderitaan atau yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.baik itu terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Percaya diri adalah keadaan yang memastikan akan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan karena ia merasa memiliki kelebihan baik itu kelebihan postur tubuh.rasio. Ridho adalah suka. ..Dengan kata lain.salah atau dosa dengan penuh penyesalan dan berniat serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Amal Shaleh adalah perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan. 1).perbuatan atau pendirian yang baik dan benar serta menyesali perbuatan dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. Qona’ah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan.

Kehidupan adalah saling berketergantungan antara sesama makhluk dan dalam kehidupan pula kita tidak terlepas dari aturan-aturan hidup baik bersumber dari norma kesepakatan ataupun norma-norma agama. Dalam aklak terhadap sesama dibedakan mnjadi dua macam : @ Akhlak kepada sesama muslim.Kehidupan sendiri tidak pernah membatasi hak ataupun kemerdekaan seseorang untuk bebas berekspresi.Yang dimaksud akhlak yang mulia adalah akhlak yang terbentuk dari hati manusia yang mempunyai nilai ibadah setelah .karena kata rasululah yang di nukilkan dalam sebuah hadist yang artinya “sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.karena dengan norma hidup kita akan jauh lebih mewmahami apa itu akhlak dalam hal ini adalah akhlak antara sesama manusia dan makhluk lainnya. # Menurut Hamka Tobat adalah kembali ke jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sangat sesat dan tidak tentu ujungnya.Jurjani Tobat adalah kembali pada Allah dengan melepaskan segala keterikatan hati dari perbuatan dosa dan melaksanakan segala kewajiban kepada Tuhan. Sebagai umat pengikut Rasullulah tentunya jejak langkah beliau merupakan guru besar umat Islam yang harus diketahui dan patut ditiru. # Menurut A.berkarya. Akhlak terhadap Sesama Setelah mencermati kondisi realitas social tentunya tidak terlepas berbicara masalah kehidupan.Masalah dan tujuan hidup adalah mempertahankan hidup untuk kehidupan selanjutnya dan jalan mempertahankan hidup hanya dengan mengatasi masalah hidup.# Menurut Ibnu Katsir Taubat adalah Tobat adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan menyesali atas dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu serta yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada masa mendatang. 2).

maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain.Berbicara masalah keyakinan adalah persoalan nurani yang mempunyai asasi kemerdekaan yang tidak bias dicampur adukkan hak asasi kita dengan hak merdeka orang lain.Contoh lain yang merupakan akhlak terpuji antar sesame muslim adalah menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain disekitar kita tersinggung bahkan lebih menyakitkan lagi ketika kita berbicara hanya dengan melalui bisikan halus ditalinga teman dihadapan teman-teman yang lain.mereka hidup dalam minoritas sekalipun.Memberi bantuan bila mereka terkena musibah atau lagi membutuhkan karena hal ini akhlak yang baik dalam kehidupan non muslim.Jadi kesimpulan akhlak antar sesama yaitu sangat dianjurkan selama apa yang dilakukan punya nilai ibadah .menyantuni yang fakir karena hal itu merupakan cirri-ciri akhlak yang baik dan terpuji. .Namun sayangnya terkadang kita salah menafsirkan bahkan memvonis siapa serta keberadaan mereka ini adalah kesalahan yang harus dirubah mumpung ada waktu untuk perubahan diri.karena itu merupakan etika yang tidak sopan bahkan diharamkan dalam islam.ketika upacara keagamaan sedang berlangsung .Baik dan buruknya akhlak kepada sesama tergantung dari orang menjalani hidup.Karena akhlak adalah salah satu predikat tang disandang oleh manusia akhlak akan berjalan setelah manusia itu sendiri berada dalam alam social. @ Akhlak kepada sesama non muslim Akhlak antara sesama non muslim.inipun diajarkan dalam agama karena siapapun mereka.kita tidak terlepas dari apa yang sudak ada dalam diri kita sebagai manusia termasuk salah satunya adalah akhlak.Contohnya:ketika kita ingin di hargai oleh orang lain.menyayangi yang lebih muda.menghormati orang yang lebih tua.Karena hal ini tidak terlepas dari etika social sebagai makhluk yang hidup social.mereka adalah makhluk Tuhan yang punya prinsip hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan. @ Kesimpulan Akhlak Kepada Sesama Setelah menelaah dan memahami akhlak kepada sesama sebagai kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan.berkarya hidup dan lain-lain.Contohnya bagaimana kita menghargai apa yang menjadi keyakinan mereka.apakah membentuk karakternya dengan akal atau dengan hati karena keduanya adalah sumber.apalagi masalah keyakinan yang terpenting adalah kita lebih jauh memaknai kehidupan social karena dalam kehidupan ada namanya etika social.menerima rangsangan dari keadaan social.Berbicara masalah etika social adalah tidak terlepas dari karakter kita dalam pergaulan hidup.Karena kondisi realitas social yang membentuk hadirnya karakter seseorang untuk menggapai sebuah keadaan.

ADIL Pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.tidak memihak. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Dengan demikian orang yang berakal dan beriman wajib untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk meluruskan akhlaknya dan berperilaku dengan perilaku yang dicintai Allah SWT.merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang baik di dunia ini atau di akhirat nanti.Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin agar budi pekertinya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Bahkab perlaku adil diterapkan kepada keluarga dan kerabat sendiri.Sebagai contoh seseorang yang adil akan melaksanakan tugas sesuai fungsi dan kedudukannya.Serta melaksanakan maksud dan tujuan dari terutusnya baginda Rasullulah SAW yang bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan Akhlak” Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa: kesempurnaan akhlak yang hanya untuk itu Rasullulah diutus. 3). Berlaku adillah.keluarga. menjadi saksi dengan adil.Baik kepada dirinya.Dengan demikian berbuat adil adalah memerlukan hak dan kewajiban secara seimbang tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Firman Allah di dalam Al-Qur’an yang mamarintahkan berbuat adil antara lain: Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8 ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ ُِ ْ َ ّ َ ََ ٍ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ُ ِ َ ِ ّ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول يجرمنكم شنآن قوم علققى أل تعقدلوا اعقدلوا هقو أققرب‬ ّ َ َُ ْ َ َ ِ ٌ ِ َ ّ ّ ِ ّ ْ ُ ّ َ َ ْ ّ ِ ‫للتقوى واتقوا ال إن ال خبير بما تعملون‬ Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah.membarikan hak orang lain sesuai dengan haknya tanpa mengurngi sedikitpun. Dan bertakwalah kepada Allah.menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana. Berlaku adil harus diterapkan kapada siapa saja tanpa membedakan suku.Adil juga berarti tidak berat sebelah.dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.Sebagaimana firman Allah berikut ini .agama atau status sosial.

4).karena sekali ada pihak yang merasa dizalimi dengan cara diperlakukan secara tidak adil. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.Berani menjadi saksi akrena Allah. kemungkaran dan permusuhan.maka akan menimbulkan gejolak. maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Firman Allah lain tentang dali terdapat dalam surat An Nahl ayat 90 ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ّ ّ ِ َ ُ ّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ ‫يعظكم لعلكم تذكرون إن ال يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي‬ Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku ADIL dan berbuat kebajikan. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Jika ia[361] kaya ataupun miskin. Oleh karena itu hukum harus diterapkan secara adil kepada semua masyarakat. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan ditengah masyarakat. RIDHO .walaupun yang menjadi tergugat dan terdakwa adalah diri sendiri. memberi kepada kaum kerabat. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran.orang tua dan kerabat. maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.Al-Qur’an surat An-nisa Ayat 135 Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. dan Allah melarang dari perbuatan keji. menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu.Dan sikap putus asa tidak dibenarkan dalam agama islam.Yakni berupa ketentuan yang telah ditetapkan baik berupa nikmat maupun saat terkena musibah.sedangkan menurut istilah ridha artinya menerima dengan senang hati segala sesuatu yang diberikan Allah SWT.Segalanya harus diterima dengan rasa tenang danikhlas karena hal tersebut adalah pilihan Allah SWT yang berarti pilihan terbaik. AMAL SHALIH Amal berasal dari bahasa arab yang terbantuk masdar yaitu ya’mal yang artinya segala pekerjaan atau perbuatan.Orang yangtelah menempati tingkatan ridho tidak akan mudah tergoncang apapun yang dihadapinya.Amal . Sebenarnya sikap ridho adalah perasan hati yang senantiasa merasa bahagia ketika menerima takdir baik apapun.Ridho bukan ebrarti menyerah tanpa usaha namanya putus asa.Baginya apapun yang terjadi dialam ini merupakan kodrat atau kekuasaan dan irodat kehendak Allah.tidak mudah menyesal ataupan menggerutu atas kehidupan yang diberikan olaeh Allah.Sedangkan shalih artimya bagus.Orang yang mempunyai sifat tidak mudah bimbang. Firman Allah dalam Al-qur’an surat A-baqarah ayat 153 …… ‫لكمخيروهواشيئا هوتكر أن وعسى‬ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ًْ َ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu.Melalui sikap ridho seseorang akan mudah bersabar menghadapi berbagai macam cobaan. padahal ia amat buruk bagimu Bagaimanakah caranya agar seseorang bisa memunculkan rasa ridho ketika menerima kenyataan pahit yang tidak dikehendaki?Caranya yang paling jitu adalah dengan menyadari bahwa Allah SWT maha adil dan bijaksana dalam setiap ketetapan dan keputusannya. Ridho mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang.tidak iri hati atas kelebihan orang lain. 5).Ridho menurut bahasa artinya rela.manusia hanya berusaha.sebab dia berkeyakinan bahwa semua berasal dari Allah SWT.hendaklah seseorang yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam memutuskan suatu hal. padahal ia amat baik bagimu.

Perintah Allah agar kita mangerjakan amal shalih terdapat dalam Ai-Qur’an anara lain: Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 82 ‫خالدون آ فيها هم الجنة أصحاب أ ولئك الصالحات وعملوا منوا والذين‬ Artinya: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. mereka kekal di dalamnya.Karena islam menghendaki umatnya menjadi penganut agama yang memiliki kedua keshalihan tersebut yaitu keshalihan individual setelah menunaikan amal shalih vertikal dan sekaligus manjadi anggota masyarakat yang memiliki keshalihan sosial setelah melakukan amal shalih horisontal. Amal shalih ag bersifat horisontal yakni segala bentuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Islam merupakan agama yang sama sekali tidak membadakan nilai ibadah yang terkandung dalam amal shalih yang barsifat vertikal maupum horisontal. mereka itu penghuni surga. Secara garis besar amal shalih dapat dibagi dua macam: 1.shalih berarti segala perbuatan/pekerjaan yang bagus yang berguna bagi pribadi.bentuk politik yang diniati untuk bekal kehidupan alam akhirat. BAB III PENUTUP KESIMPULAN • Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah .baik bagi pelaku maupun orang lain.Kebalikan dari amal shalih adalah amalan sayyi’an atau amal jelek yaitu perbuatan yang mendatangkan madhorot. Amal shalih yang bersifat vertikal.keluarga.dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual kepada Allah SWT 2.masyarakat dan manusia secara keseluruhan.

com/2011/03/07/pengertian-akhlaqmacam-macam-akhlaq-terpuji-dan-penerapan-akhlaq-dalamkehidupan-sehari-hari/ .amal shaleh.dan masih banyak lagi.bijaksana.gigih.ridho.wordpress.• Akhlakul karimah(sifat-sifat terpuji) ini banyak macamnya.adil.tata karma terhadap makhluk Allah. Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada Pencipta adalah Taubat.sabar.tawakal.rela berkorban.qona’ah.percaya diri. • http://mihwanuddin.diantaranya adalah husnuzzan.berinisiatif.