Secara bahasa kata akhlak jamak dari khuluqin yang diartikan tabiat, kebiasaan, adab.

Sedangkan secara istilah adalah sifat yang mantap di dalam diri yang membuat perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, bagus atau jelek. Oleh karenanya, apabila amal dan pikiran seseorang sholeh (baik) maka sholeh pula diri dan akhlaknya, dan sebaliknya apabila amal dan pikirannya rusak maka rusak pula dirinya akhlaknya. Nabi bersabda :( alaa wainna filjasadi mudzghotan, idzaa soluhat soluha jasada kulluh wa idza fasadat fasadaljasadu kulluh wahiya alqolbu). Adapun Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena Allah SWT memuji Nabi s.a.w karena akhlaknya yang hasan. Allah berfirman : (wainnaka la'alaa khuluqin 'adzim)(Alqolam: 4). (walaa tastawi alhasanatu walaa assayiatu idfang billati hiya ahsanu faidza aldzi bainaka wa bainahu 'adawatan ka annahu waliyun hamimun)( Fushilat:34). Dan sungguh Allah Mengutus Muhammad s.a.w tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda;(innamaa bu'ist tu liutammima makaarima alakhlakqi)(riwayat Bukhori dan muslim). Dan sabdanya juga :(akmalul mukminiina iimaa nan ahsanuhum khuluqon)(riwayat Ahmad dan Abu Dawud) http://islamwiki.blogspot.com/2008/11/pengertian-akhlak.html

m Akhlaq terpuji dan penerapan Akhlaq dalam kehidupan sehari-hari
Maret 7, 2011 mihwanuddin Tinggalkan komentar Go to comments Disusun oleh Like Rahma Dianita Pancarsari BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu. mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna. perasaan. dapat dirumuskan latar belakang dari permasalahan sebagai berikut: 1. tingkah laku atau tabiat. pikiran. Dengan demikian memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Pengertian akhlak adalah kebiasaan kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak . Jika seseorang sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik.Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengeri benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata – mata taat kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu. membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Pengertian dari akhlak? 2. Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah. B. Menurut pendekatan etimologi.Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani. Apa saja macam-macam dari akhlak terpuji? 3 Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? . perkataan “akhlak” berasal dari bahasa Arab jama’ dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang menurut logat diartikan: budi pekerti. perangai. yakni pembuatan itu selalu diulang – ulang dengan kecenderungan hati (sadar)2 . membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. mana yang cantik dan mana yang buruk. serta erat hubungan ” Khaliq” yang berarti Pencipta dan “Makhluk” yang berarti yang diciptakan. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuain dengan perkataan “khalkun” yang berarti kejadian. pikiran. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas. perasaan. Oleh karena itu seseorang yang sudah memahami akhlak maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani. sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak.Pengertian Akhlak Secara Etimologi.

Akhlak adalah kata jamak dari khuluk yang kalau dihubungkan dengan manusia.kata khuluk lawan kata dari kholq. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain: 1. 2.Pengertian akhlak Diterjemah dari kitab Is’af thalibi Ridhol Khllaq bibayani Makarimil Akhlaq. .Dimana dengan gambaran itulah manusia dibangkitkan disaat hakikat segala sesuatu tampak dihari kiamat nanti. Untuk menjelaskan macam-macam akhlak terpuji yang dianjurkan dan di ridhoi Allah SWT serta penerapannya di kehidupan sehari-hari.Akhlak adalah sifat-sifat dan perangai yang diumpamakan pada manusia sebagai gambaran batin yang bersifat maknawi dan rohani. Perilaku dan tabiat manusia baik yang terpuji maupun yang tercela disebut dengan akhlak. Sebagai bentuk penyelesaian tugas mata kuliah Pen didikan Agama Islam.Akhlak merupakan etika perilaku manusia terhadap manusia lain. Manfaat penulisan Penyusunan berharap makalah ini mampu menambah wawasan pembaca mengenai akhlak terpuji yang di ridhoi Allah SWT dan Penerapannya dalam kehidupan seharihari yang mampu menambah iman para pembaca.perilaku manusia dengan Allah SWT maupun perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. BAB II A. D.C.

Berinisiatif adalah perilaku yang terpuji karena sifat tersebut berarti mampu berprakarsa melakukan kegiatan yang positif serta menhindarkan sikap terburu-buru bertindak kedalam situasi sulit. Husnuzzan adalah berprasangka baik atau disebut juga positive thinking.qona’ah.Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan seharihari disebut akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah.dan selalu menggunakan nalar ketika bertindak di dalam berbagai situasi guna kepentingan masyarakat. Rela berkorban artinya rela mengorbankan apa yang kita miliki demi sesuatu atau demi seseorang.ridho.tata karma terhadap makhluk Allah.Semua ini apabila dengan maksud atau dilandasi niat dan tujuan yang baik.Al-‘adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan kalbu atau .adil.Acuhannya adalah AlQur’an dan Hadist serta berlaku universal.rela berkorban. B.Lawan dari kata ini adalah su’uzzan yang artinya berprasangka buruk ataup negative thinking. Adil dalam bahasa arab dikelompokkan menjadi dua yaitu kata al-‘adl dan al-‘idl.Macam-macam akhlak terpuji Akhlakul karimah(sifat-sifat terpuji) ini banyak macamnya.berinisiatif.amal shaleh. Tata karma terhadap sesama makhluk Allah SWT ini sangat dianjurkan kepada makhluk Allah karena ini adalah salah satu anjuran Allah kepada kaumnya.bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah.gigih.bijaksana.sabar.percaya diri.tawakal.dan masih banyak lagi. Gigih atau kerja keras serta optimis termasuk diantara akhlak mulia yakni percaya akan hasil positif dalam segala usaha.diantaranya adalah husnuzzan.

sedangkan al-‘idl adalah keadilan yang dapat diukur secara fisik dan dapat dirasakan oleh pancaindera seperti hitungan atau timbangan. Sabar adalah tahan terdapat setiap penderitaan atau yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Akhlak kepada Pencipta Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada Pencipta adalah Taubat.pekerjaan ataupun pendidikan.Secara istilah adalah meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik.perbuatan atau pendirian yang baik dan benar serta menyesali perbuatan dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. Amal Shaleh adalah perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat.rasio.keturunan. Ridho adalah suka.status social.rela.Konsep ridho kepada Allah mengajarkan manusia untuk menerima secara suka rela terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita. .. Percaya diri adalah keadaan yang memastikan akan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan karena ia merasa memiliki kelebihan baik itu kelebihan postur tubuh. Qona’ah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan.baik itu terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain.Taubat secara bahasa berarti kembali pada kebenaran. 1).salah atau dosa dengan penuh penyesalan dan berniat serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan.taubat mengandung arti kembali kepada sikap.dan senang. Bijaksana adalah suatu sikap dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara hati-hati dan penuh kearifan terhadap suatu permasalahan yang terjadi.Dengan kata lain.

karena dengan norma hidup kita akan jauh lebih mewmahami apa itu akhlak dalam hal ini adalah akhlak antara sesama manusia dan makhluk lainnya. # Menurut A. Dalam aklak terhadap sesama dibedakan mnjadi dua macam : @ Akhlak kepada sesama muslim. # Menurut Hamka Tobat adalah kembali ke jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sangat sesat dan tidak tentu ujungnya.karena kata rasululah yang di nukilkan dalam sebuah hadist yang artinya “sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.Kehidupan adalah saling berketergantungan antara sesama makhluk dan dalam kehidupan pula kita tidak terlepas dari aturan-aturan hidup baik bersumber dari norma kesepakatan ataupun norma-norma agama.Yang dimaksud akhlak yang mulia adalah akhlak yang terbentuk dari hati manusia yang mempunyai nilai ibadah setelah .Kehidupan sendiri tidak pernah membatasi hak ataupun kemerdekaan seseorang untuk bebas berekspresi. Akhlak terhadap Sesama Setelah mencermati kondisi realitas social tentunya tidak terlepas berbicara masalah kehidupan. 2).berkarya. Sebagai umat pengikut Rasullulah tentunya jejak langkah beliau merupakan guru besar umat Islam yang harus diketahui dan patut ditiru.# Menurut Ibnu Katsir Taubat adalah Tobat adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan menyesali atas dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu serta yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada masa mendatang.Masalah dan tujuan hidup adalah mempertahankan hidup untuk kehidupan selanjutnya dan jalan mempertahankan hidup hanya dengan mengatasi masalah hidup.Jurjani Tobat adalah kembali pada Allah dengan melepaskan segala keterikatan hati dari perbuatan dosa dan melaksanakan segala kewajiban kepada Tuhan.

.karena itu merupakan etika yang tidak sopan bahkan diharamkan dalam islam.mereka adalah makhluk Tuhan yang punya prinsip hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan.Berbicara masalah keyakinan adalah persoalan nurani yang mempunyai asasi kemerdekaan yang tidak bias dicampur adukkan hak asasi kita dengan hak merdeka orang lain. @ Akhlak kepada sesama non muslim Akhlak antara sesama non muslim.Contohnya:ketika kita ingin di hargai oleh orang lain.Baik dan buruknya akhlak kepada sesama tergantung dari orang menjalani hidup.menyayangi yang lebih muda.mereka hidup dalam minoritas sekalipun.maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain.Memberi bantuan bila mereka terkena musibah atau lagi membutuhkan karena hal ini akhlak yang baik dalam kehidupan non muslim.Contohnya bagaimana kita menghargai apa yang menjadi keyakinan mereka. @ Kesimpulan Akhlak Kepada Sesama Setelah menelaah dan memahami akhlak kepada sesama sebagai kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan.Berbicara masalah etika social adalah tidak terlepas dari karakter kita dalam pergaulan hidup.apakah membentuk karakternya dengan akal atau dengan hati karena keduanya adalah sumber.berkarya hidup dan lain-lain.Jadi kesimpulan akhlak antar sesama yaitu sangat dianjurkan selama apa yang dilakukan punya nilai ibadah .menghormati orang yang lebih tua.kita tidak terlepas dari apa yang sudak ada dalam diri kita sebagai manusia termasuk salah satunya adalah akhlak.Karena hal ini tidak terlepas dari etika social sebagai makhluk yang hidup social.Karena kondisi realitas social yang membentuk hadirnya karakter seseorang untuk menggapai sebuah keadaan.Contoh lain yang merupakan akhlak terpuji antar sesame muslim adalah menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain disekitar kita tersinggung bahkan lebih menyakitkan lagi ketika kita berbicara hanya dengan melalui bisikan halus ditalinga teman dihadapan teman-teman yang lain.Namun sayangnya terkadang kita salah menafsirkan bahkan memvonis siapa serta keberadaan mereka ini adalah kesalahan yang harus dirubah mumpung ada waktu untuk perubahan diri.menerima rangsangan dari keadaan social.ketika upacara keagamaan sedang berlangsung .apalagi masalah keyakinan yang terpenting adalah kita lebih jauh memaknai kehidupan social karena dalam kehidupan ada namanya etika social.inipun diajarkan dalam agama karena siapapun mereka.menyantuni yang fakir karena hal itu merupakan cirri-ciri akhlak yang baik dan terpuji.Karena akhlak adalah salah satu predikat tang disandang oleh manusia akhlak akan berjalan setelah manusia itu sendiri berada dalam alam social.

tidak memihak.Sebagaimana firman Allah berikut ini .Dengan demikian berbuat adil adalah memerlukan hak dan kewajiban secara seimbang tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun.Baik kepada dirinya.Dengan demikian orang yang berakal dan beriman wajib untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk meluruskan akhlaknya dan berperilaku dengan perilaku yang dicintai Allah SWT. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berlaku adillah. Berlaku adil harus diterapkan kapada siapa saja tanpa membedakan suku.menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang baik di dunia ini atau di akhirat nanti.agama atau status sosial.membarikan hak orang lain sesuai dengan haknya tanpa mengurngi sedikitpun.keluarga. ADIL Pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin agar budi pekertinya.Adil juga berarti tidak berat sebelah.dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 3).Sebagai contoh seseorang yang adil akan melaksanakan tugas sesuai fungsi dan kedudukannya. Firman Allah di dalam Al-Qur’an yang mamarintahkan berbuat adil antara lain: Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8 ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ ُِ ْ َ ّ َ ََ ٍ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ُ ِ َ ِ ّ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول يجرمنكم شنآن قوم علققى أل تعقدلوا اعقدلوا هقو أققرب‬ ّ َ َُ ْ َ َ ِ ٌ ِ َ ّ ّ ِ ّ ْ ُ ّ َ َ ْ ّ ِ ‫للتقوى واتقوا ال إن ال خبير بما تعملون‬ Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. menjadi saksi dengan adil.Bahkab perlaku adil diterapkan kepada keluarga dan kerabat sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah.Serta melaksanakan maksud dan tujuan dari terutusnya baginda Rasullulah SAW yang bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan Akhlak” Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa: kesempurnaan akhlak yang hanya untuk itu Rasullulah diutus.

karena sekali ada pihak yang merasa dizalimi dengan cara diperlakukan secara tidak adil. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.walaupun yang menjadi tergugat dan terdakwa adalah diri sendiri. RIDHO . maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. dan Allah melarang dari perbuatan keji.Al-Qur’an surat An-nisa Ayat 135 Artinya: Wahai orang-orang yang beriman.Berani menjadi saksi akrena Allah. menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.orang tua dan kerabat. Jika ia[361] kaya ataupun miskin. memberi kepada kaum kerabat. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan ditengah masyarakat. Oleh karena itu hukum harus diterapkan secara adil kepada semua masyarakat. kemungkaran dan permusuhan.maka akan menimbulkan gejolak. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 4).Firman Allah lain tentang dali terdapat dalam surat An Nahl ayat 90 ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ّ ّ ِ َ ُ ّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ ‫يعظكم لعلكم تذكرون إن ال يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي‬ Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku ADIL dan berbuat kebajikan.

Segalanya harus diterima dengan rasa tenang danikhlas karena hal tersebut adalah pilihan Allah SWT yang berarti pilihan terbaik. AMAL SHALIH Amal berasal dari bahasa arab yang terbantuk masdar yaitu ya’mal yang artinya segala pekerjaan atau perbuatan. Sebenarnya sikap ridho adalah perasan hati yang senantiasa merasa bahagia ketika menerima takdir baik apapun.Ridho bukan ebrarti menyerah tanpa usaha namanya putus asa.manusia hanya berusaha. Firman Allah dalam Al-qur’an surat A-baqarah ayat 153 …… ‫لكمخيروهواشيئا هوتكر أن وعسى‬ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ًْ َ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu.sedangkan menurut istilah ridha artinya menerima dengan senang hati segala sesuatu yang diberikan Allah SWT.sebab dia berkeyakinan bahwa semua berasal dari Allah SWT.hendaklah seseorang yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam memutuskan suatu hal.Sedangkan shalih artimya bagus.Melalui sikap ridho seseorang akan mudah bersabar menghadapi berbagai macam cobaan. Ridho mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang.Ridho menurut bahasa artinya rela. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu.Orang yangtelah menempati tingkatan ridho tidak akan mudah tergoncang apapun yang dihadapinya.Orang yang mempunyai sifat tidak mudah bimbang. padahal ia amat baik bagimu.Yakni berupa ketentuan yang telah ditetapkan baik berupa nikmat maupun saat terkena musibah. padahal ia amat buruk bagimu Bagaimanakah caranya agar seseorang bisa memunculkan rasa ridho ketika menerima kenyataan pahit yang tidak dikehendaki?Caranya yang paling jitu adalah dengan menyadari bahwa Allah SWT maha adil dan bijaksana dalam setiap ketetapan dan keputusannya.Baginya apapun yang terjadi dialam ini merupakan kodrat atau kekuasaan dan irodat kehendak Allah.Dan sikap putus asa tidak dibenarkan dalam agama islam.tidak mudah menyesal ataupan menggerutu atas kehidupan yang diberikan olaeh Allah. 5).tidak iri hati atas kelebihan orang lain.Amal .

Amal shalih ag bersifat horisontal yakni segala bentuk aktivitas sosial kemasyarakatan.masyarakat dan manusia secara keseluruhan.bentuk politik yang diniati untuk bekal kehidupan alam akhirat.Kebalikan dari amal shalih adalah amalan sayyi’an atau amal jelek yaitu perbuatan yang mendatangkan madhorot.dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual kepada Allah SWT 2. mereka itu penghuni surga.baik bagi pelaku maupun orang lain.keluarga. Amal shalih yang bersifat vertikal. Islam merupakan agama yang sama sekali tidak membadakan nilai ibadah yang terkandung dalam amal shalih yang barsifat vertikal maupum horisontal. mereka kekal di dalamnya. Perintah Allah agar kita mangerjakan amal shalih terdapat dalam Ai-Qur’an anara lain: Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 82 ‫خالدون آ فيها هم الجنة أصحاب أ ولئك الصالحات وعملوا منوا والذين‬ Artinya: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Secara garis besar amal shalih dapat dibagi dua macam: 1.Karena islam menghendaki umatnya menjadi penganut agama yang memiliki kedua keshalihan tersebut yaitu keshalihan individual setelah menunaikan amal shalih vertikal dan sekaligus manjadi anggota masyarakat yang memiliki keshalihan sosial setelah melakukan amal shalih horisontal.shalih berarti segala perbuatan/pekerjaan yang bagus yang berguna bagi pribadi. BAB III PENUTUP KESIMPULAN • Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah .

Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada Pencipta adalah Taubat.amal shaleh.sabar.diantaranya adalah husnuzzan.tawakal.tata karma terhadap makhluk Allah.ridho.qona’ah.percaya diri.wordpress.berinisiatif.gigih. • http://mihwanuddin.com/2011/03/07/pengertian-akhlaqmacam-macam-akhlaq-terpuji-dan-penerapan-akhlaq-dalamkehidupan-sehari-hari/ .bijaksana.rela berkorban.adil.• Akhlakul karimah(sifat-sifat terpuji) ini banyak macamnya.dan masih banyak lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful