Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

MODUL PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN

DISEDIAKAN OLEH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KANDUNGAN Halaman 1. PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan 1.3 Rasional 1.4 Objektif Program Induksi 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan GURU PERMULAAN 2.1 Definisi Guru Permulaan 2.2 Dasar Guru Permulaan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 3.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah 3.4 Mentor 3.4.1 Tugas 3.4.2 Tanggungjawab 3.5 Guru Permulaan 3.5.1 Tugas 3.5.2 Tanggungjawab 1 2 2 5 5 11 11 12 12 13 14 15 16 16

2.

3.

4.

PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 4.1 Orientasi 18 4.1.1Objektif 4.1.2Tempoh Orientasi 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 4.1.4 Kandungan Orientasi 4.2 Pementoran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 23 Definisi Pementoran Objektif Jenis-Jenis Pementoran Proses Pementoran Kemahiran Mentor Rasional Keperluan Mentor Pemilihan Mentor 4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor Tempoh Pementoran Kaedah Pelaksanaan Pementoran

18 19 19 20 24 23 25 26 26 29 23 30 30 30 30

2

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.10 Kandungan Pementoran 31 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 35 4.3 Program Pengurusan Pembangunan 4.3.1 Objektif 41 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.5 Kaedah Pentasiran Program Pengurusan Pembangunan 4.4 Pentaksiran 4.4.1 Objektif 4.4.2 Tempoh Pentaksiran 4.4.3 Kaedah Pentaksiran 4.4.4 Pelaporan 4.5 Pemantauan 4.5.1 Objektif 4.5.2 Kaedah Pemantauan 4.5.3 Pelaporan 51 52 53 54 58 59 63 71 76 45 45 45 46 48 49 49 50 50 41 41 41 43 44

5. 6. 7.

PENUTUP RUJUKAN

LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Permulaan B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Tindakan (Peringkat Sekolah Untuk Disimpan dalam Fail Panitia) C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Borang GP1 Borang GP2 Borang GP3

3

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

1. 1.1

PENGENALAN Pendahuluan

Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Faktor guru juga banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan Pendidikan Abad ke-21 peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk: i. ii. iii. mengambil guru yang berkualiti; memastikan penyediaan program induksi yang berkualiti dan pementoran guru permulaan; dan menjamin semua guru mendapat peluang pembangunan profesionalisme berterusan (Continous Professional Development (CPD)) yang berasaskan kepada refleksi kendiri, penilaian kendiri dan pendekatan pementoran rakan sebaya. Oleh yang demikian, BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti. Sehubungan itu, BPG perlu membangunkan satu Program Induksi Guru Permulaan (PIGP) yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang. PIGP merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. meningkatkan kualiti guru pada 2 April 2010. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif

4

2005).2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan Satu program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan bagi meningkatkan tahap kompetensinya dalam kerjaya guru. Satu modul yang komprehensif dicadangkan dan akan diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah memartabatkan profesion keguruan. 1. Melalui program induksi yang berkesan. guru permulaan perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab memenuhi keperluan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang (Bartell. Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh guru permulaan hanya merupakan asas untuk guru memahami konsep dalam pengajaran dan tidak dapat menyediakan 5 . Norasmah et al. Masalah utama yang dihadapi oleh guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah adalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar... 2007. guru dan murid.3 Rasional Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di dunia. Guru akan dibimbing oleh guru berpengalaman serta pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan dan profesional. Ironinya.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PIGP ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah. banyak hasil kajian menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk guru permulaan (Humphrey et al. 2007. masih tidak terdapat satu program yang formal untuk membimbing guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah. 2006). khasnya guru permulaan di negara ini. budaya kerja cemerlang dapat diterapkan kepada guru permulaan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara lebih sistematik. Russell. Di samping itu. 1.

. 2007). profesionalisme guru permulaan itu dapat ditingkatkan bermula daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat pertama kali. 2006). pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan. Dengan cara ini. seseorang guru harus terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. Di samping itu. Program induksi menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu memberi kesan yang positif terhadap guru permulaan yang kurang berpengalaman. Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. 2003). Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program induksi sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah. didapati menunjukkan kualiti pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran murid (Humphrey et al... program induksi juga 6 .. Guru permulaan yang telah didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu sendiri (Duke et al. Tambahan pula. Guru sebagai pemangkin utama kecemerlangan murid perlu diberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program induksi. seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al. Di samping itu.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan mereka untuk menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion perguruan di negara ini. Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah. 2006). Program induksi menggunakan pendekatan pementoran Amalan ini untuk membimbing guru-guru baru telahpun diterapkan dalam profesion perguruan di negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti guru permulaan. Guru permulaan perlu dibimbing untuk mengaplikasi semua pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid (Laura et al.

untuk membimbing dan melatih guru secara berterusan. kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi secara langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. Guru permulaan seringkali menghadapi masalah kerana suasana pengajaran dan pembelajaran (P&P). dan seterusnya program perkembangan berterusan sehingga seseorang guru itu bersara (Mohammed Sani. program induksi sewaktu guru mula ditempatkan. 7 Keadaan ini mewujudkan satu keperluan untuk menawarkan satu program induksi yang komprehensif dan bersepadu . Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri 2009). Hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain seperti Hong Kong. 2002). BPG selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungjawab untuk menyediakan satu program induksi yang berkesan. Pada masa yang sama. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti guru permulaan yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan dapat meningkatkan hubungan kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak di sekolah. Justeru. persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan. Guru permulaan menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. Kebanyakan guru permulaan mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali (Norasmah et al. Konsep Pendidikan Guru Yang Bersepadu menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus bermula daripada latihan perguruan praperkhidmatan.. 2007).

dan komuniti sekolah. iii.4 Objektif Program Induksi Guru Permulaan i. 8 . persekitaran. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru melaksanakan aktiviti kokurikulum. membantu guru menyesuaikan diri dengan budaya.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. v. meningkatkan pengetahuan guru tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal ehwal murid. Program Induksi Guru Permulaan ini terdiri daripada tiga (3) fasa yang dapat diilustrasikan seperti dalam Rajah 1. Objektif PIGP ini adalah untuk: 1. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak (stakeholder) yang terlibat di sekolah. hasil kajian berkaitan guru permulaan dari dalam dan luar negara dan modul guru permulaan yang diguna pakai di luar negara. dan vii. meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru permulaan dalam melaksanakan amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada ‛pelajar’ kepada ‛mengajar’.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan Program Induksi Guru Permulaan melibatkan tiga (3) fasa yang dibangunkan berasaskan kepada garis panduan yang dihasilkan melalui perbincangan dalam Makmal NKRA. meningkatkan amalan profesionalisme. ii. vi. kompetensi diri dan efikasi kendiri guru permulaan. Semua dapatan ini digabung jalin untuk menghasilkan modul induksi yang sesuai dengan senario dan aspirasi pendidikan di negara ini. iv.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Rajah 1: Fasa Program Induksi Guru Permulaan Bermula dengan penempatan guru permulaan di sekolah. Fasa orientasi adalah proses yang membantu guru permulaan untuk mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. 9 . Program ini dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah atau guru berpengalaman (senior teachers). Pembangunan Profesionalisme dan Pentaksiran. Pengisian dan strategi pelaksanaan fasa-fasa ini akan dibincangkan Satu kerangka Pelaksanaan PIGP telah secara mendalam dalam modul ini. budaya serta komuniti sekolah. dibangunkan oleh BPG untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan supaya mencapai tahap kompetensi keguruan. Pementoran. guru permulaan itu akan melalui fasa orientasi. Program ini mengandungi empat (4) fasa utama iaitu Orientasi. fasa pementoran dan fasa pembangunan profesionalisme berterusan.

Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Program ini adalah berasaskan modul. Standard induksi yang akan dibangunkan ini bagi memastikan guru permulaan memahami dan mengetahui kekuatan dan kekurangannya untuk berkembang secara profesional. Pentaksiran yang dicadangkan dalam modul ini adalah berbentuk formatif yang berterusan berasaskan kepada evidens yang dikumpulkan dalam portfolio guru. Waktu pementoran secara formal ditetapkan sebagai dua (2) waktu dan dimasukkan ke dalam jadual waktu mengajar guru. Pementoran juga dilaksanakan secara tidak formal mengikut kesesuaian antara mentor dan guru permulaan yang dibimbingnya. Pentaksiran adalah merupakan satu mekanisme yang penting dalam menentukan peningkatan kerjaya (career progression) seseorang guru.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Program induksi yang dicadangkan ini akan menggunakan konsep pementoran. Carta alir program induksi guru permulaan adalah seperti yang tunjukkan dalam Rajah 2. Sekolah akan menjalankan Program Induksi Guru Permulaan. Bagi guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan akan diberikan bimbingan berfokus (focused guidance) dan perekayasaan sikap (attitude reengineering) agar mereka mencapai tahap kompeten dengan nilai dan etika profesionalisme yang diperlukan. Seorang guru berpengalaman akan dilantik sebagai mentor yang akan dipertanggungjawabkan untuk membimbing guru permulaan di sekolah yang sama. Fasa pementoran adalah proses guru berpengalaman memberikan bimbingan (coaching) dan nasihat kepada guru permulaan berkenaan amalan profesional (professional conduct) dan kompetensi perguruan. penilaian dan maklum balas berterusan sepanjang 12 bulan dijalankan berasaskan sekolah. Guru permulaan mengemas kini evidens dalam bentuk portfolio untuk tujuan pentaksiran dan pengesahan dalam jawatan. Fasa pembangunan profesional adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembelajaran profesional guru. Standard ini akan dikuatkuasakan dan dipantau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Walaupun guru telah melalui latihan perguruan yang mantap namun kesinambungan penentuan kualiti guru diteruskan dengan membangunkan standard induksi. Huling-Austin 10 .

535-548). 1990). Handbook of research on teacher education.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan (1990) mendefinisikan program induksi guru permulaan sebagai “planned programs intended to provide some systematic and sustained assistance. Rajah 2: Carta Alir Program Induksi Guru Permulaan 11 . sistem sekolah dan penguasaan pengajaran berkesan dan kemahiran pengurusan bilik darjah. Howsam. PIGP merupakan proses sosialisasi kepada profesion perguruan yang dapat membantu guru permulaan membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur. In W. specifically to beginning teachers for at least one school year ”( Huling-Austin.). Teacher induction programs and internships. R. L. New York: Macmillan. Houston. & J. Sikula (Eds. R.

2007). tugas-tugas yang pelbagai di samping membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan sekerja di tempat baru (Norasmah et al. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan Hasil kajian turut mengesahkan bahawa guru permulaan program induksi di negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat. persekitaran kerja baru. New memerlukan bimbingan dalam tempoh 12 bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah. Australia. 12 . Jangka masa ini diperlukan untuk mereka membuat penyesuaian diri dengan budaya sekolah. Zealand dan Ireland. Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Untuk Guru Permulaan ini adalah seperti dalam Rajah 3..Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Tempoh PIGP adalah selama 12 bulan bermula dari tarikh guru permulaan melapor diri di sekolah.

Pedagogi (40%). rakan. ibu bapa & komuniti sekolah P& P P a ra P bela eng ja n& em •P ersedia nm aja a eng r •P urusa eng nkerjarum ● Portfolio digunakan sebagai evidens Pengesahan dalam perkhidmatan (Tahun kedua) ● 100% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%). Profesionalisme Keguruan (20%) } P enolongK anan K Rajah 3: Cadangan / S Program Induksi Guru Permulaan okurikulumPelaksanaan U K okurikulum/ P s tena iha pena iha K s t okurikulm u k o K P a ra okurikulu eng ja nK •S n uka •P sukanberuniform a •P a n 13 erm ina .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan T poh (bulan) em Penolong Kanan Kokurikulum/ SU Kokurikulum / PenasihatPenasihat Kokurikulum 40% 40% 1 Peningkatan Profesional 2 3 P enolongK na a nAka dem ik/ K etuaBidang K / etua P anitia/ GuruC erla em ng Penilaian Pengetahuan Isi Kandungan F asilitator Pengurusan Hal Ehwal Peribadi ● Pengurusan stres ● Teknik belajar ● Motivasi kendiri ● Pembentukan sahsiah Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Orient ● Membina jaringan dengan pelajar.

mempunyai tahap amalan profesionalisme keguruan. berpengetahuan dan berkemahiran. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sementara dan Guru Sandaran Terlatih (GST).1 GURU PERMULAAN Definisi Guru Permulaan Guru permulaan merujuk kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tetap.2 Dasar Guru Permulaan Visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Guru permulaan ditempatkan di sekolah setelah tamat menjalani latihan keguruan sama ada di institut perguruan atau institusi pendidikan tinggi. 14 .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. Standard Guru Malaysia (SGM) yang telah dibangunkan oleh BPG adalah bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang berkualiti. GST merujuk kepada jawatan yang disandang oleh seseorang individu yang memiliki kelayakan diploma atau ijazah beserta kelayakan perguruan dan dilantik sebagai guru secara sandaran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum pelantikan tetap dalam skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 2. 2. Guru permulaan perlu menamatkan tempoh perkhidmatan selama satu hingga tiga tahun sebelum boleh dipertimbangkan untuk disahkan dalam perkhidmatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah pada Gred DG41.

Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri. Menatarkan PIGP kepada pegawai pejabat pelajaran daerah (PPD) dan sekolah. Memantau pelaksanaan PIGP di sekolah.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. viii. iv. iii. vii. ii. ix. dan JPN yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan dan Kemajuan Staf. 15 . Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah / PPD. iii. Memberi taklimat Program Induksi Guru Permulaan kepada pengetua dan guru besar. 3. v. Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah. Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian i. iv. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan. v. 3. ii. Menatarkan PIGP kepada pihak sekolah. vi.1 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) i. Memastikan guru permulaan ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan. Mengagihkan penempatan guru permulaan mengikut keperluan sekolah. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri.

Memastikan guru permulaan dibimbing oleh mentor (guru pembimbing). Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan mentor yang telah dilantik. 3. PK Petang. GKMP. iii. Pihak pengurusan sekolah perlu menubuhkan Jawatankuasa Orientasi Guru Permulaan berdasarkan struktur berikut : • • • • Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengetua Penolong Kanan Kaunselor PK HEM. Menetapkan seorang mentor membimbing seorang guru permulaan mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan. PK Kokurikulum. Bekerjasama dengan PPD/ JPN dan pentadbir sekolah yang berhampiran bagi membentuk kumpulan pembimbing yang lebih efisien dan seterusnya dapat membimbing guru permulaan bersesuaian dengan budaya dan komuniti sekolah. viii.3 Peranan Pentadbir Sekolah i. iv. Guru Cemerlang dan Guru berpengalaman ii. dan PPD yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan dan Kemajuan Staf. Memastikan fasa orientasi bagi guru-guru permulaan di sekolah dilaksanakan sebaik guru permulaan melapor diri di sekolah. Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan guru permulaan yang telah mendaftar di sekolah. vii. Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah. 16 . vi.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan vi. vii. v.

c) perancangan tahunan dan persediaan mengajar harian d) sumber pengajaran dan pembelajaran e) pengurusan bilik darjah f) refleksi g) pengelolaan kokurikulum ii.4. ix.huraian sukatan pelajaran dan buku panduan guru. xiii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan viii. 17 . Melaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan kepada guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan.1 Tugas i. Memastikan mentor (guru pembimbing) mendapat latihan yang secukupnya sebelum membimbing guru permulaan. Membimbing guru permulaan secara formal dan tidak formal dalam aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P). xi. Membimbing guru permulaan dengan menggunakan pendekatan refleksi untuk membina keyakinan diri melalui proses refleksi kendiri. iii. 3. dan Memperakukan guru permulaan untuk disahkan pelantikan dalam jawatan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Melaksanakan pentaksiran dan pemantauan untuk setiap guru permulaan. x. Mengadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan guru permulaan. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru permulaan berkenaan: a) jadual waktu b) sukatan pelajaran. xii.4 Mentor 3. Memastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada guru permulaan mencapai standard yang ditetapkan.

Membimbing guru permulaan melalui pemerhatian pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang dilaksanakan oleh mentor. dan Membina portfolio untuk CPD.4. Memberi peluang kepada guru permulaan memerhati pengajaran guru berpengalaman yang lain sebagai model pengajaran yang boleh dicontohi. vi. viii. Membimbing guru permulaan ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama daripada segi pergaulan yang sihat. v. ii. Membimbing guru permulaan mengaplikasi teori kepada amalan sebenar di bilik darjah. 3. Membantu guru permulaan mengatasi cabaran dan rintangan yang dihadapi.5 Guru Permulaan 18 . dan Membuat pemerhatian P&P guru permulaan dalam bilik darjah serta memberi maklum balas.2 Tanggungjawab Antara tanggungjawab seorang mentor dalam konteks guru pembimbing kepada menti sebagai guru permulaan berdasarkan garis panduan berikut: i. Memberi sokongan moral serta bimbingan kepada guru permulaan dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan. vii. i. Membimbing guru permulaan untuk mencari maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru/ personel lain.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iv. Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan tentang semua aspek berkaitan pendidikan. 3. Menjaga dan mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan. Melestarikan motivasi guru permulaan supaya mempunyai jati diri dan menjadi guru yang berkualiti serta beretika. iv. vi. ix. v. Melaksanakan aktiviti kokurikulum sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir. iii. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai profesionalisme keguruan.

iii. 19 . murid. selamat. vii. dan iii. 3.5. ibu bapa dan komuniti sekolah.2 Tanggungjawab i.5. memasuki kelas tepat pada waktunya menyiapkan buku rekod pengajaran mengurus kelas memeriksa tugasan murid memastikan kehadiran murid menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang murid hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas yang diarahkan Meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan secara formal dan informal. bersih dan ceria yang dapat mewujudkan suasana P&P yang kondusif dan efektif. v. vi. Meneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan P&P. iv. motivasi kendiri dan pembentukan sahsiah. berkelakuan tidak senonoh yang mencemarkan profesion keguruan dan sebagainya. Menghindari perkara-perkara di luar bidang pendidikan seperti politik. Berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat sekeliling. ii. Memberikan kerjasama terhadap pentadbir dan rakan sekerja yang memerlukan bantuan. unsur perkauman. teknik belajar.1 Tugas i. Membina jaringan dengan rakan.. Melaksanakan tugas sebagai guru seperti: • • • • • • • ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. Sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah sebagai satu kawasan yang selesa. Mengurus hal ehwal peribadi berkaitan pengurusan stres. Menunjukkan sikap keprihatinan kepada keperluan pembelajaran murid.

dan Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan viii. x. xi. PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 20 . 4. ix. Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh bagi murid. Menjaga kebajikan dan keselamatan murid. Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa.

membangunkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran supaya dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara. sekolah bagi melonjakkan potensi dan pembangunan profesionalisme guru. 1997).Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. membina kolaborasi dengan warga sekolah termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi mengembangkan lagi pembangunan profesional dan kerjaya secara berterusan. v. memastikan guru permulaan mendapat pendedahan berhubung budaya kerja ii.1 Objektif i. 21 . iii.1. Orientasi guru permulaan merupakan titik tolak bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan negara selain dapat merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh guru permulaan. 4. dan memastikan setiap guru permulaan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keguruan.1. Setiap guru permulaan mesti melalui peringkat orientasi bagi membolehkan mereka mengenali serta menghayati budaya dan persekitaran sekolah di samping memahami tugas dan tanggungjawab yang akan mereka laksanakan. Mereka juga perlu diberi peluang untuk memajukan diri dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan persekitaran sekolah baru. iv.1 Orientasi Orientasi merupakan satu prosedur bagi menyediakan maklumat latar belakang asas organisasi kepada staf baru (Dessler. 4.2 Tempoh Orientasi Tempoh pelaksanaan adalah dalam jangka masa tiga (3) bulan. membolehkan guru permulaan mendapat bimbangan daripada guru berpengalaman untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan kemahiran profesionalnya.

b) pemerhatian dan catatan. Pekeliling KPM. c) pengumpulan maklumat. b) Budaya. dan d) Pengurusan kurikulum (P&P). Dasar dan program KPM serta haluan kerjaya keguruan. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Orientasi yang meliputi maklumat-maklumat Lampiran A. organisasi dan persekitaran sekolah.1.1. d) bimbingan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. guru permulaan akan didedahkan dan diberi peluang oleh pihak sekolah untuk mengaplikasi perkara-perkara seperti berikut: a) Pekeliling Perkhidmatan Awam. ii. iii. 4. Orientasi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah: a) penerangan.4 Kandungan Orientasi yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan. dan g) penyediaan laporan orientasi.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi i. e) perbincangan. Contoh format laporan adalah seperti pada 22 . Dalam tempoh orientasi. Pengetua/ guru besar/ pihak pentadbir sekolah perlu melaksanakan program orientasi dengan memanfaatkan Teori Kepimpinan Situasi melalui arahan terus kepada guru baru bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran keguruan dengan pantas dan meningkatkan motivasi seterusnya bersedia untuk menjadi guru yang berkesan. c) Pentadbiran dan pengurusan sekolah. f) ceramah dan bengkel.

2. 3.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Cadangan untuk melaksanakan orientasi guru permulaan adalah seperti Jadual 1 di bawah: Jadual 1: Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan Bil Kandungan Orientasi Cadangan Pelaksanaan (BULAN PERTAMA) Minggu Pertama 1. 3. 5. JPN dan KPM Budaya kerja dan takwim sekolah • Sumber maklumat: PK Akademik/ Setiausaha PIBG • Mengumpul maklumat • Pemerhatian dan catatan Minggu Ketiga 23 . Persediaan mengajar dan pedagogi Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan Pengurusan Buku Rekod Mengajar • Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia • Mengumpul bahan berkaitan • Melengkapkan Buku Rekod Mengajar 6. 5. 2. 4. Minggu Kedua 1. Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah Visi dan Misi sekolah Mengenali persekitaran sekolah • Perhimpunan Mingguan • Mesyuarat Guru • • • • Lawatan dalam sekolah Pemerhatian dan catatan Temu bual Mengumpul maklumat 4. Penyediaan portfolio • Mentor Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti • Mengakses internet KPM dan Perintah Am • Mengumpul maklumat Organisasi sekolah dan PIBG Organisasi PPD.

Pendaftaran dan pertukaran murid Disiplin murid • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan Minggu Keempat 1. 2. Pengurusan dokumen murid Pengurusan kerja rumah • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan • Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia Minggu Ketiga 1. 2.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. 2. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Refleksi. Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum Pengurusan ujian dan peperiksaan • Sumber maklumat: PK KOKU • Sumber maklumat: SU Peperiksaan • Menyediakan senarai nama murid (BULAN KEDUA) Minggu Pertama 1. perbincangan dengan guru-guru permulaan • Ceramah dan Bengkel: Diuruskan oleh PPD/JPN • Mengumpul maklumat 2. Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah Pengurusan organisasi. pejabat dan inventori • Pembantu Tadbir • Pembantu tadbir dan guru inventori Minggu Kedua 1. 2. 3. 2. Pengurusan dan Tugas-tugas Jawatankuasa Sekolah Polisi dan peraturan sekolah Pengurusan Headcount • Sumber maklumat: PK Akademik Minggu Keempat 1. (BULAN KETIGA) 24 .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Minggu Pertama 1. Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti • Menerapkan hubungan komuniti dalam aktiviti kurikulum atau kokurikulum  Setiausaha PIBG  Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti persatuan/ sukan/ sambutan hari-hari atau perayaan tertentu Minggu Ketiga 1. 4. Melengkapkan portfolio orientasi • Pendokumentasian 25 . Kemudahan Perkhidmatan • Sumber maklumat: Pembantu Tadbir Minggu Kedua 2. 2. 3. 5. Bimbingan dan Kaunseling Kemahiran Fasilitator Motivasi murid Pengurusan kebajikan murid Perkembangan potensi diri dan kerjaya • Pertemuan dengan Kaunselor • Mengumpul maklumat Minggu Keempat 1.

tempoh masa yang tertentu Pementoran melibatkan komunikasi dua hala dalam antara seorang individu yang berpengalaman. pemindahan kemahiran peribadi dan profesional seorang pegawai dalam jangka masa yang ditetapkan. sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (pegawai yang terlatih. perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam kehidupan. berpengetahuan serta mempunyai kebijaksanaan yang tinggi (mentor) dengan seorang yang dianggap kurang berpengalaman. Biasanya mentor adalah seorang yang lebih kanan atau berpengalaman dan boleh dijadikan sebagai role model di kalangan rakan-rakan sekerja. Mentor merupakan seorang pegawai yang dilantik untuk membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang pegawai.2. Pementoran merujuk kepada hubungan serta komunikasi secara profesional iaitu seseorang guru yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan membantu guru permulaan yang baru berkhidmat di sekolah.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. kemahiran dan nilai berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah.1 Definisi Pementoran Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan. berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti/guru permulaan (pegawai yang memerlukan bimbingan). 26 . Menti/guru permulaan bermaksud pegawai yang dibantu oleh mentor dalam proses perhubungan pementoran dan biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan dalam pembangunan diri. 4. Pendekatan ini melibatkan aktiviti perhubungan.2 PEMENTORAN Setiap guru permulaan mesti melibatkan diri secara aktif dalam program pementoran bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan pengetahuan. berpengetahuan serta kurang berkemahiran (menti/guru permulaan).

guru. daya saing dan daya cipta. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah P&P dan seterusnya Membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas mengamalkan nilai profesional keguruan.2 Objektif i. v. iv. meningkatkan daya ketahanan diri serta Membina daya suai.2.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. iii. Meningkatkan kemahiran memerhati. keprihatinan dan kepekaan Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Memupuk sikap positif. terhadap murid. dan 27 . memperkembangkan potensi mereka sebagai guru. Menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran. viii. ii. Menguasai strategi pengajaran. daya tahan. vii. vi.

bantuan dan keprihatinan • Peranan sama rata (pemberi-penerima) • Laluan membina persahabatan dan rasa hormat • Kebergantungan kepada kecekapan. ilmu.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.2. kemahiran dan kebolehan mentor Pementoran Formal • Jangka masa panjang contoh produktif • Sumber untuk membina perhubungan persahabatan • Bersifat sistematik dan berstruktur. tersusun dan berterusan • Dilaksanakan berdasarkan keperluan organisasi • Fokus kepada visi organisasi atau matlamat setiap bahagian/unit • Mempunyai kaedah dalam pemadanan mentor menti/guru permulaan • Penetapan jangka masa dalam penetapan matlamat • Program di bawah peruntukan organisasi 28 .3 Jenis-Jenis Pementoran Pementoran Situasi • Ringkas • Segera • Spontan • Random • Kasual • Kreatif & Inovatif • Respon kepada keperluan semasa menti/guru permulaan • Mentor berinisiatif secara intervensi • Bersifat kesegeraan • Menti/ guru permulaan bertanggungjawab mengenal pasti dan menggunakan pembelajaran • Keputusan yang tidak jelas Pementoran Tidak Formal • Sukarela • Sangat peribadi • Sangat respon kepada keperluan menti/guru permulaan • Tidak berstruktur • Fleksibel • Mentor mendorong menti/guru permulaan dengan perkongsian.

Memerhati (Observe) Semasa proses pementoran dijalankan.2. Sementara menti/guru permulaan juga perlu melakukan pemerhatian kepada mentor dan perlu mengemukakan soalan bagi mendapatkan seberapa banyak sumber maklumat sepanjang perhubungan pementoran.4 Proses Pementoran Terdapat 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam proses pementoran iaitu: i. Bagi tujuan ini perbincangan perlu kerap dilakukan secara bersama. 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. menti/guru permulaan boleh diberi kepercayaan untuk melakukan program-program yang dirancang sendirian bagi menilai tahap kompetensi yang telah dipelajari. apabila menti/guru permulaan boleh berdikari bermakna satu perubahan positif telah berlaku kepada menti/guru permulaan. Melakukannya (Conduct) Pada peringkat ini.5 Kemahiran Mentor Mentor yang mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan peranannya akan dapat menghasilkan proses pementoran yang berkesan dan 29 . mentor perlu memerhati tingkah laku menti/guru permulaan bagi memastikan terdapat perubahan dan penambahbaikan yang berlaku. Dalam masa yang sama.2. permulaan melaksanakan tugasan yang dirancang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Melibatkan Diri (Participate) dalam proses pementoran memerlukan menti/guru Seterusnya. ii. Dalam proses pementoran. menti/guru permulaan dapat mempelajari sesuatu secara praktikal. iii.

Kemahiran Bertanya Pertanyaan boleh digunakan sebagai alat bagi mendapatkan maklumat dan meneroka pelbagai persoalan dan masalah menti/guru permulaan. Mereka perlu sedar dan peka pada bahasa bukan lisan. Kemahiran Memerhati Dalam usaha memahami dan membantu menti/guru permulaan. harapan. kemahiran yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: i. Kesediaan mendengar dengan baik bukan bermakna kita hanya menerima secara pasif perkara yang disampaikan oleh menti/guru permulaan kepada mentor tetapi mentor juga perlulah memberi respon sama ada secara lisan atau bukan lisan. iii. Mentor juga perlu sensitif pada bahasa lisan yang digunakan serta dapat mengenal pasti kehendak menti/guru 30 .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan memberi faedah kepada pihak mentor dan menti/guru permulaan. mentor perlu memberikan fokus dan mengenepikan segala pemikiran yang tidak berkaitan dengan proses pementoran. reaksi muka dan suara menti/guru permulaan. Kemahiran Mendengar Antara Semasa pertemuan bersama menti/guru permulaan. keinginan. Melalui pemerhatian. Kemahiran bertanya penting digunakan dalam proses pementoran kerana dapat memberi peluang kepada menti/guru permulaan menyatakan rasa hati. ii. mentor perlu bijak mentafsir tingkah laku menti/guru permulaan dengan tepat. idea serta pendapat mereka kepada mentor. Kemahiran ini juga amat penting dalam memulakan perhubungan seterusnya boleh membawa kepada interaksi yang berterusan antara mentor dan menti/guru permulaan. mentor perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada menti/guru permulaan terutamanya semasa pertemuan diadakan.

Mentor juga perlu mahir mengendali dan memproses maklum balas dengan berkesan. Sebagai panduan.  tidak bersifat menghukum. Kemahiran Menentukan Fokus/Matlamat Pementoran membuat penilaian secara Dalam proses pementoran. Maklum balas bukan sahaja dapat digambar melalui kata-kata tetapi juga melalui perbuatan. Adalah penting bagi mentor meluaskan perspektif menti/guru permulaan agar melihat masalah bukan sesuatu yang negatif sebaliknya sebagai satu peluang untuk 31 . kemungkinan menti/guru permulaan akan mengadu berhubung permasalahan yang dihadapi. dan stereotaip.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan permulaan yang sebenar. Dalam masa yang sama. Memberi Maklum Balas Menti/guru permulaan sememangnya memerlukan maklum balas daripada pihak lain sebagai maklumat dan panduan kepada diri mereka. Maklum balas positif yang diberikan oleh mentor menpunyai pengaruh yang kuat ke atas motivasi menti/guru permulaan untuk meneruskan proses pementoran. menti/guru permulaan juga mahu diberikan peluang yang sama daripada mentor untuk memberikan maklum balas kepada orang lain. iv. v.  berterus-terang. Secara tidak langsung. dan  khusus kepada seseorang. proses memberi bantuan kepada menti/guru permulaan lebih mudah diberikan. Sentiasa memberi peluang dan menggalakkan menti/guru permulaan memberikan maklum balas yang meyakinkan. maklum balas mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :  spesifik dan mudah difahami.  bersifat segera dan mesra.

ii. iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan membuat perubahan atau penambahbaikan. Menggalakkan membuat refleksi. 2007:22). vii. Kemahiran Berfikir Dalam proses melihat permasalahan menti/guru permulaan. dapat dirumuskan bahawa terdapat lapan (8) kategori aktiviti pementoran dalam membantu guru-guru permulaan adalah seperti berikut: i. Apabila mentor mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Membuat Penilaian Mentor perlu bijak membuat penilaian ke atas maklumat sama ada daripada menti/guru permulaan ataupun individu lain. 32 . Kemahiran menilai membantu mentor memberi respon dan penilaian yang berkesan. Mengarah dan menyokong pelan tindakan. ia mampu mencari jawapan yang dikemukakan oleh menti/guru permulaan. Secara tidak langsung akan dapat membina. vi.2.6 Rasional Keperluan Mentor Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Virginia Polytechnic Institute dan State University bertajuk Teacher Mentoring: An Analysis of Roles. mentor perlu mahir menggunakan Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis merupakan prasyarat kepada kemahiran membuat keputusan. fokus agar selari dengan matlamat pementoran. Activities and Conditions (dalam Salhah Abdullah et al. 4. mendorong dan membimbing menti/guru permulaan mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah mereka. Memberikan bantuan secara langsung dalam membentuk proses Menyediakan maklumat yang mungkin berguna dalam polisi ataupun bahan-bahan pengajaran pembelajaran. menghasilkan pengubahsuaian. iv.

Dihormati oleh rakan-rakan sekerja dan ketua atas sebab kemahirankemahiran dan pengetahuan secara profesional. Boleh mengurus masa dengan baik. vi. Reflektif dan memiliki kemahiran melatih. iii.2. masalah. 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan v. Kualiti serta ciri-ciri mentor yang berkesan hendaklah mengikut ciri-ciri berikut: 4. ii. Menerima tanggungjawab dengan hati yang terbuka. Memberi idea yang membolehkan guru permulaan menyelesaikan Memberi dorongan dan sokongan emosi. dan vii.7. 4. 33 . Memperlihatkan rasa kecintaan terhadap pengajaran dan pembelajaran dan komitmen terhadap masa depan pendidikan. vii. Sumbangan guru-guru permulaan kepada mentor. viii.7 Pemilihan Mentor Mentor hendaklah terdiri daripada seorang guru yang berkemahiran yang sesuai dengan peranannya sebagai mentor.2. vi. Mengambil inisiatif dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh tanggungjawab.7. Guru yang berpengalaman mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan. iv. Percaya bahawa setiap individu boleh berkembang. v.2.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor: i. dan Meredakan ketegangan semasa berhadapan dengan dilema.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor: i.

Kandungan Pementoran Pendedahan kepada pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kokurikulum Cadangan Aktiviti • Mengadakan taklimat kokurikulum • Melibatkan diri dan memberi kerjasama dalam aktiviti kokurikulum Tindakan • PK Kokurikulum • Mentor • Guru permulaan 34 .8 Tempoh Pementoran Pementoran akan dijalankan sepanjang tempoh induksi.2. 4.2. Mentor berbincang dan membimbing guru permulaan tentang bidang tugas dan tanggungjawab sebagai guru.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. dan Mentor menjaga dan mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan. ii. iv. Mentor membimbing guru permulaan bagi mendapatkan maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru atau personel lain.10 Kandungan Pementoran Cadangan pelaksanaan pementoran guru permulaan adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Pementoran Guru Permulaan Bil 1. 4. v.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran i.2. Pengetua/ guru besar memberi taklimat kepada mentor dan guru permulaan tentang Program Induksi Guru Permulaan. iii. Mentor membimbing dan memberi nasihat kepada guru baru tentang semua aspek berkaitan pendidikan.

contohnya • Tempat tinggal • Penyesuaian dengan rakan sekerja dan komuniti • Pengurusan gaji • Pengangkutan • Kawalan emosi • Mengadakan mesyuarat dan perbincangan. selesa. Penyediaan bilik darjah yang kondusif. jurnal dan lainlain. • Menyertai aktiviti yang melibatkan kerjasama rakan sekerja dan komuniti seperti gotong royong. • Mengadakan perbincangan mentor – guru permulaan / rakan sekerja. • Mentor dan guru permulaan • Guru Permulaan 3.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. • Ekspektasi dan rutin bilik darjah. • Membuat pemerhatian terhadap kelas-kelas yang lain. • Guru permulaan • PK HEM 35 . Peningkatan motivasi dan • Meneliti sumber-sumber penghargaan kendiri murid • Berkongsi pengalaman • Mengenali murid dengan dengan mentor dan lebih mendalam guru-guru lain • Fokus kepada • Membuat pemerhatian pendidikan berasaskan terhadap murid dalam pelbagai budaya dalam bilik darjah bilik darjah • Mengumpul maklumat• Pengurusan disiplin maklumat daripada murid. • Mentor dan guru permulaan • Guru permulaan • Guru permulaan 4. persediaan sukan. • Menghubungi sekurangkurangnya seorang guru permulaan di sekolah lain. menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien • Strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kebajikan dan kesejahteraan diri sebagai pendidik. pelbagai sumber seperti internet .

Kaedah pelaksanaan penilaian terhadap murid • Mengumpul sampelsampel tugasan/ latihan murid • Mentor mengatur sesi sumbangsaran dengan rakan-rakan sekerja untuk membincangkan kaedah-kaedah penilaian • Guru permulaan • Mentor • Panitia 7. • Mengatur pertemuan dengan ibu bapa untuk membincangkan prestasi murid. • Pemerhatian P&P dalam bilik darjah oleh mentor dan memberi maklum balas. Strategi pengajaran dalam bilik darjah. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah. • Pemerhatian P&P mentor oleh guru permulaan • Rakaman video semasa sesi P&P dan mengadakan perbincangan • Mentor • Guru permulaan • Mentor dan guru permulaan 6.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 5. Kajian tindakan (Lampiran B) • Membincangkan isu/masalah semasa menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk membuat kajian tindakan • PK Akademik • Mentor • Panitia • Guru permulaan 8. • Pentadbir • Mentor • Guru permulaan 36 .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

9.

Meneliti dan menilai semula aktiviti-aktiviti/programprogram yang telah dilaksanakan, seperti: • Persatuan/ sukan dan permainan • Pengajaran dan pembelajaran • Penilaian

• Melaksanakan refleksi • Menulis pelaporan

• Mentor • Guru permulaan

Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Pementoran yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Pementoran Guru Permulaan. Contoh format laporan adalah seperti Lampiran C.

4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Aktiviti-aktiviti bagi setiap sesi yang dinyatakan adalah sebagai panduan sahaja. Mentor boleh merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian berasaskan skop dan fokus pementoran serta jadual waktu mentor dan guru permulaan di samping program atau aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Selain itu, mentor juga boleh merancang keperluan aktiviti berdasarkan kepada permintaan dan keperluan perkembangan kerjaya guru permulaan.

37

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

Jadual 2: Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Bil.1 Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik a. Menjelaskan kepada guru permulaan tentang skop dan peranan kedua-dua belah pihak. b. Memastikan kebajikan dan kesejahteraan diri guru permulaan sebagai pendidik. c. Membantu guru permulaan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tempat kerja yang baru. d. Mentor mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan Aktiviti dalam aspek pembangunan diri dan kerjaya. i. Mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi, tempat tinggal, akademik dan keluarga. ii. Perbincangan skop peranan mentor dan guru permulaan (tugas mentor dan guru permulaan seperti yang terdapat dalam modul). iii. Menjelaskan kepada guru permulaan cara menghasilkan portfolio. iv. Berbincang dengan guru permulaan berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu guru permulaan menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti kewangan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal. v. Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan lokasi sekolah. vi. Mentor membuat penilaian dan pemerhatian awal terhadap guru permulaan.

Objektif

BIL.2 38

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

Penyediaan Bilik Darjah yang Kondusif, Selesa, Menarik dan Persekitaran Pembelajaran yang Efisien Objektif a. Membantu guru permulaan menguruskan penyediaan bilik darjah supaya sentiasa kondusif, selesa, menarik dan persekitaran Aktiviti pembelajaran yang efisien. i. Membuat pemerhatian bersama guru permulaan terhadap kelas-kelas yang lain. ii. Berbincang dengan guru permulaan berhubung penyediaan bilik darjah supaya bersesuaian dengan saiz kelas dan keperluan pembelajaran. iii. Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan jadual waktu P&P, buku kedatangan, buku pemantauan kelas, ogranisasi kelas, papan kenyataan, sudut bacaan dan buku disiplin murid. BIL.3 Strategi Pengajaran dalam Bilik Darjah a. Mentor membantu guru permulaan membuat perancangan pengajaran dalam bilik darjah supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan. Aktiviti b. Mentor memantau sesi P&P yang dilakukan oleh guru permulaan. i. Memastikan dan menjelaskan kepada guru permulaan akan pengajaran yang perlu. ii. Berbincang dengan guru permulaan akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk melaksanakan sesi P&P. iii. Mentor memerhatikan guru permulaan menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah serta memberikan maklum balas. iv. Guru permulaan memerhatikan mentor menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk dijadikan sebagai panduan. v. Membuat rakaman video semasa sesi P&P untuk dilakukan perbincangan bagi melihat kekuatan dan kelemahan atau mengisi borang penilaian kendiri.

Objektif

39

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.4 Pendedahan Kepada Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Objektif a. Mentor mengenal pasti kebolehan dan kelayakan yang ada pada guru permulaan. b. Mentor memantau penglibatan guru permulaan dalam aktiviti Aktiviti kokurikulum. i. Memberi taklimat berhubung aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti jadual pelaksanaan aktiviti kokurikulum atau prosedur lawatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Kokurikulum. ii. Memberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada guru permulaan. iii. Mendapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuan/ kelab/ badan beruniform/ sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan oleh guru permulaan dalam aktiviti kokurikulum untuk perkembangan diri.

40

v. vi. i. Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid.5 Peningkatan Motivasi dan Penghargaan Kendiri Murid a.6 41 . Mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus pendidikan. ii. Mendapatkan kerjasama kaunselor/ guru kelas bagi kelas yang diajar oleh guru permulaan untuk mengenali personaliti murid dengan lebih mendalam supaya guru permulaan dapat mengendalikan kelas dengan lebih berkesan. Memberikan pendedahan kepada guru permulaan tentang psikologi remaja. iv. BIL. Membina hubungan komunikasi antara guru permulaan dengan warga sekolah.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif Aktiviti BIL. Mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid. iii. Mentor membantu guru permulaan dalam meningkatkan motivasi dan penghargaan kendiri murid.

iii. Mentor memberi panduan kepada guru permulaan untuk membuat penilaian murid.7 Kajian Tindakan 42 . Mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid. BIL. iv. Mentor memantau bahan-bahan berhubung Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilakukan oleh guru permulaan bagi kelas yang diajar. Membantu guru permulaan membuat penilaian yang tepat dan berkesan kepada pelajar berdasarkan kepada pencapaian murid. i.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif Aktiviti Kaedah Pelaksanaan Penilaian Terhadap Murid a. Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh guru permulaan dan memberi maklum balas. ii.

iii. Membekalkan buku panduan atau contoh kajian tindakan. Aktiviti Objektif Aktiviti BIL. vii. Mentor membantu guru permulaan menghasilkan kajian tindakan. Memberi penerangan berhubung kajian tindakan dengan dibantu oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia. Memastikan guru permulaan melaksanakan kajian tindakan yang telah dibuat. Menyediakan laporan Kajian Tindakan. Membentang laporan hasil dapatan dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah. Melibatkan guru permulaan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh 43 . b. ii. viii.8 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Sekolah a. iv. Memberi penjelasan kepada guru permulaan akan keperluan kajian tindakan. Menggalakkan perhubungan bekerjasama. vi. Mengedarkan laporan hasil Kajian Tindakan untuk tindakan susulan pihak-pihak tertentu. i.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif a. v. Memantau kajian tindakan yang dibuat oleh guru permulaan. Meminta guru permulaan mengenal pasti permasalahan pembelajaran dan seterusnya membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan berhubung pembelajaran murid. i.

b.9 Meneliti dan Menilai Semula Aktiviti-Aktiviti/ Program-Program yang Telah Objektif Dilaksanakan a. BIL. Lawatan psikososial dengan ibu bapa mengikut keperluan. Mentor membuat penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti dan program 44 . ii. iv. Menbimbing guru permulaan memahami keperluan ibu bapa dan komuniti serta tanggunjawab kepada sekolah. Melibatkan guru permulaan dalam aktiviti kemasyarakatan seperti persatuan dengan menjadi ahli jawatankuasa dan memainkan peranan. v. Membantu guru permulaan membina keyakinan diri dalam perhubungan dengan ibu bapa dan komuniti sekolah. iii. Mentor membuat penamatan sesi. hari terbuka. program pemuafakatan sekolah.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan pihak sekolah seperti sukan dan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru seperti aktiviti gotong-royong.

4. Program ini 45 . Guru permulaan ini akan mengikuti CPD yang diperlukan dan perekayasaan sikap bagi membolehkan mereka mendapat pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) tahun seperti yang telah ditetapkan. iv. c.3 PROGRAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN Program Pengurusan Pembangunan dilaksanakan adalah untuk guru permulaan yang tidak diperakukan oleh ketua jabatan untuk pengesahan dalam perkhidmatan setelah setahun berkhidmat. d. Mentor hendaklah membuat laporan keseluruhan dan laporan ini hendaklah diserahkan kepada pengetua atau pentadbir sekolah. Memberi maklum balas. Guru permulaan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Aktiviti selepas pengamatan. Mentor merumuskan hasil perjumaan serta penilaian terhadap prestasi guru permulaan untuk penambahbaikan supaya hasil dapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. v. vi. ii. iii. Memberi maklum balas terhadap sebarang aktiviti yang dilakukan dengan mengisi borang maklum balas.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan yang dilaksanakan. i. Mentor membuat penilaian akhir terhadap guru permulaan. Membuat perbincangan dengan guru permulaan akan kekuatan dan kelemahan sepanjang aktiviti dan program yang dilaksanakan. Refleksi mentor dan guru permulaan.

3. Meningkatkan kompetensi guru permulaan bagi bidang yang perlu diberi perhatian.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan Tempoh pelaksanaannya adalah selama satu (1) tahun. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan. Pihak pentadbir sekolah perlu mengenal pasti guru permulaan yang tidak mendapat pengesahan pelantikan pada tahun pertama Program Induksi Guru Permulaan dilaksanakan. 46 . iii.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan i. Mengenal pasti guru permulaan yang tidak melepasi tahap minima pada akhir tahun pertama. ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan juga memberi peluang kepada mereka untuk terus mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan dibantu oleh pihak pengurusan sekolah supaya dapat memahami dan menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. dan Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan berhubung semua aspek pengurusan. kaunselor dan mentor memberi taklimat berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan yang perlu diikuti oleh guru permulaan. 4. Pihak pentadbir sekolah. kaunselor dan mentor membimbing guru permulaan untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapatkan menamatkan program ini dengan jayanya. 4.3. iii. Pihak pentadbir sekolah. iv. ii.1 Objektif i. 4.3.

3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan Cadangan untuk melaksanakan program pengurusan pembangunan guru permulaan adalah seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Perekayasaan Guru Permulaan Bil Kandungan Aktiviti Cadangan Aktiviti Tindakan 47 . 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iv. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Program Pengurusan Pembangunan seperti yang terdapat dalam cadangan aktiviti.

kejurulatihan • PK Koku 48 • Pengurusan sekolah/ Mentor • Panitia/ Mentor 3. selaras dengan minat. Perekayasaan P&P • Peningkatan amalan pedagogi • Peningkatan pengetahuan kandungan • Pengurusan kelas • Guru cemerlang/ Panitia • Mentor • PK Akademik/ Kaunselor/ Mentor 2. contoh: i. Perekayasaan Pembangunan Diri . Sosialisasi Organisasi • Peningkatan bakat kepimpinan • Pengurusan pentadbiran • Peningkatan amalan komunikasi berkesan • Pengurusan konflik • Peningkatan pengetahuan dalam polisi dan peraturan ii. Pengurusan Hal Ehwal Murid • Pengurusan dokumen murid • Pengurusan disiplin murid • PK HEM/ Guru Disiplin • Perekayasaan sikap • Kaunselor • Peningkatan motivasi kendiri • Memberi latihan dan kursus.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. Perekayasaan Pengurusan i.

teknologi maklumat • PK Koku • Guru ICT 4.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan Penilaian Program Pengurusan Pembangunan adalah berdasarkan kepada portfolio guru permulaan dan dinilai pada akhir tahun ke-2 atau ke-3. 49 . 4. Pentaksiran dilaksanakan di peringkat sekolah oleh pentdbir sekolah. Di samping itu. seni lukis iii.3.4 PENTAKSIRAN Program induksi yang berfokus.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ii. berstruktur dan sistematik perlu mempunyai satu mekanisma pentaksiran untuk menilai keberkesanan program yang dilaksanakan dapat mencapai objektif yang dihasratkan. pentaksiran kendiri turut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesan program induksi daripada perspektif guru permulaan.

4. contohnya memantau pengajaran guru permulaan dalam bilik darjah. vi. permulaan. ii. v. iii.1 Objektif i. meneliti 50 .3 Kaedah Pentaksiran Pentaksiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal menggunakan kaedah-kaedah berikut: i.4. Meliputi pelbagai sumber/evidens/aktiviti kelas.4. Mengumpulkan maklumat/ data/ evidens berkaitan guru permulaan Mengenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan diri guru Memberi peluang kepada guru permulaan melaksanakan secara sistematik sepanjang program induksi dijalankan. penambahbaikan terhadap aspek-aspek kelemahan yang telah dikenal 4. pasti.1 Tempoh Pentaksiran Pentaksiran dilaksanakan secara berkala dan berterusan sepanjang tempoh induksi. jurnal dan catatan atau buku log. dan amalan profesionalisme yang tinggi. Memberi penekanan terhadap amalan-amalan terbaik (best Membimbing guru permulaan membuat amalan refleksi melalui Meningkatkan kualiti pendidikan dengan menetapkan standard practices) yang harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. iv. a) b) Formatif Pentaksiran boleh dilakukan secara berkala. 4. Tempoh masa pentaksiran harus bersifat fleksibel namun menyeluruh meliputi semua aktiviti yang dilaksanakan oleh guru permulaan. pembinaan portfolio.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.

refleksi jurnal. contohnya laporan. Pentaksiran secara menyeluruh terhadap bahan atau Menggunakan portfolio yang dihasilkan oleh guru sebagai penilaian/pandangan/maklum Aspek yang dinilai Aspek Contoh Peratusan balas yang diterima aktiviti yang disediakan oleh guru sepanjang tempoh induksi. 1. c) d) bermanfaat. projek/BBM yang dihasilkan untuk P&P. Pengajaran dan pembelajaran • Persediaan mengajar • Pedagogi • Pengurusan ujian peperiksaan • Pengurusan kerja rumah • Pencerapan P&P • Penerokaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran 80% ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Rancangan Pengajaran yang disediakan untuk tajuk-tajuk tertentu. meneliti hasil kerja murid. dan evidens. membuat blog yang daripada murid/ ibu bapa/ mentor / rakan sekerja. e) Bil. i. Pembelajaran dan Penilaian • Pengajaran dan pembelajaran • Penialaian dan pentaksiran • Pemantauan pembelajaran 51 .

Pengurusan Hal Ehwal Murid • Mengurus dokumen • Kerjaya • Mengurus disiplin • Keperluan motivasi iv. Sosialisasi Organisasi Sukan •Pasukan beruniform Permainan 20% • Kepimpinan • Pentadbiran • Pengurusan kewangan dan sumber • Komunikasi • Pengurusan konflik • Polisi dan peraturan • Pencerapan pengajaran iii. Pengurusan Asrama (Jika Berkenaan) • Pengurusan kebajikan Mengurus kepelbagaian murid v.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. Pembangunan Diri a) Pengurusan ICT • Literasi komputer • Pengajaran bestari b) Pengurusan Hal • Pengurusan stres • Teknik belajar • Motivasi kendiri 52 Ehwal Peribadi . Kokurikulum • • ii. Pembangunan Profesionalisme i.

Kerjasama antara guru dan masyarakat • Membina jaringan dengan murid.4. 53 . Pembelajaran dan penilaian • Pengajaran dan pembelajaran • Penialaian dan pentaksiran • Pemantauan pembelajaran vii. dan dalam perkhidmatan guru permulaan. Peningkatan profesionalisme • Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri • Pembelajaran informal dan formal viii. rakan.4 Pelaporan a) b) Pelaporan dibuat oleh semua pihak yang terlibat (mentor/ Portfolio ini akan dijadikan sebagai evidens untuk pengesahan pentadbir/ AJK pemantauan) menggunakan borang yang disediakan. ibu bapa dan komuniti sekolah 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan • Pembentukan sahsiah vi.

mematuhi prosedur mengikut perancangan yang telah ditetapkan 54 . ii. iaitu: i.2 PEMANTAUAN Pemantauan adalah satu proses yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang Program Induksi untuk memastikan Program Induksi dilaksanakan secara berkesan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.

v. JPN.1 i. Memastikan standard dan prosedur induksi dipatuhi. x. Memastikan hubungan yang baik dan kerjasama yang erat antara mentor dengan guru permulaan yang dibimbing.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iii. Objektif Memastikan semua aktiviti yang dirancang dalam Program Induksi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. meningkatkan kemahiran dan membina sikap positif guru permulaan. iii. 4. PPD dan pentadbir sekolah. Meningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme guru permulaan. Membantu guru permulaan melalui transisi tahun pertama mengajar dengan lancar. Menyediakan serta memberi pengetahuan tambahan. ii. Membantu guru permulaan berdasarkan kepada keperluan serta kehendak mereka. Meningkatkan kemahiran P&P dalam kalangan guru permulaan. ix. Kaedah Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh pihak KPM. iii.2 i. 55 . viii. Pemantauan boleh dibuat secara formal atau informal dan berterusan sepanjang tempoh Program Induksi berjalan.5. dan Hasil pemantauan perlu dibincangkan dengan guru permulaan. dan Memberi bimbingan kepada guru permulaan tentang teknik pengurusan kelas dan interaksi dengan murid. vi. vii. iv. mematuhi standard induksi 4. xi. Mengekalkan tahap kualiti guru bermula dari peringkat awal. ii. Meningkatkan kualiti pendidikan melalui sokongan dan bimbingan kepada guruguru permulaan di sekolah.5.

5.3 Pelaporan i. 5 PENUTUP Selaku peneraju utama pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan. BPG bertanggungjawab untuk merangka satu program induksi yang berkesan serta boleh diguna pakai oleh seluruh sekolah di Malaysia. Program Induksi Guru Permulaan diharap dapat membantu meningkatkan kualiti guru permulaan yang 56 . dan Guru permulaan yang telah tamat menjalani program induksi akan menerima evidens/ laporan pemantauan untuk membantu guru permulaan meningkatkan profesionalisme diri. ii. iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. evidens dalam portfolio guru permulaan (Lampiran D). Hasil pemantauan dibuat secara bertulis dikumpulkan sebagai Pelaporan disemak oleh pentadbir sekolah.

C. 1995. Fall 1995.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan baru ditempatkan di sekolah. 57 . Shaping teacher’s induction policy in California. Rujukan Bartel. Teacher Education Quarterly. keberkesanan program ini memerlukan kerjasama semua pihak. Namun begitu.

Human Resource Management (cet. Bhd. Commission by the Joyce Foundation. D.C. Karson. 2008. M. Vol. 2007. Induction programs that keep new teachers teaching and improving.R. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.s 1-24. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Upper Saddle River. Wechsler.. Salhah Abdullah & Ainon Mohd. Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang Telah Tamat Mengikuti Sarjana Muda Pendidikan Bil. Do mentoring and induction program have greater benefits for teachers who lack preservice training? Jurnal of Public & International Affairs-Princeton. Vol. American Association of State Colleges and University. 2006. Duke. G. NASSP Bulletin. 17.A. Bangi. 2007. R.. Wheeler. 58 .. Penyelidikan Pendidikan Guru Novis. L.2/2010. A.88 (638).Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Dessler. 3 (10).S. pg.7). J. Bosetti..Kedua. m. 2007. Teacher induction in Illinois and Ohio: a preliminary analysis. U. Russell. Pementoran dalam PerkhidmatanAwam Panduan untuk Mentor dan Menti. 2006. Teacher induction programs: trends and opportunities. Wong. K. Guru Sebagai Mentor. 2004. NJ: Prentice. Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.Ed.. Mohammed Sani Ibrahim dan Zamri Mahamod. Norasmah Othman. A. Humphrey. 1997.61-82. Fakulti Pendidikan UKM.

.................... Tandatangan Mentor LAMPIRAN B ....LAMPIRAN A Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan FORMAT LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN Bil 1 2 3 4 5 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Objektif : : : : : : 1 2 3 6 Aktiviti : 1 2 3 7 8 Penilaian Rumusan : : Keterangan .. ............................... Tandatangan guru .......

• Secara khususnya :1..........................………………………………………………………………………………………… Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk............. setiap aktiviti/ tindakan/ ……………………………………………………………………………………………......... didapati murid tidak dapat menjawab soalan/ menguasai kemahiran a) ……………......………………………………………………………………………………… ..... ………………………….............. ………………………………………………………………………………………………………………………… MERANCANG :Objektif kajian Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini...... Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung kepada • Secara amnya dapat masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya......... murid akan terus............... • • Masalah ini berlaku juga berpunca …………………………………………. b) …………….............. murid adalah kerana mereka tidak ....………... Masalah ini berlaku dalam kalangan ………………..........………………...……………..........………………………………………………………………………………………........... ............ intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci........ • Berikut analisis/ contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan ujian …………………………………………………………………………………………………………………… ……...............…………………………… Masalah utama bagi murid saya ialah ………………. FOKUS KAJIAN • Daripada refleksi di atas............................. • • • Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana……………………………………………................... ……....……………………………………................Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan FORMAT PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA) Nama pengkaji : ________________________________ Tajuk MEREFLEK : ________________________________ • • Saya mengajar di kelas …………………………bagi mata pelajaran …………………...... Murid ………………….... daripada saya kerana . Bagi mengatasi masalah ini.…………………………………………….... …………………………………………………………… • Analisis yang didapati daripada ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….......... Perkara yangakan penting.... Seperti berikut : …………………………………………………………………………………………………………………………............……………………............. • Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid/semakan latihan murid/ keputusan ujian/ temu bual (sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar ……………………………………………………………...... saya akan mencuba ........

.Aktiviti 2 :…………………………………………………………………………………………………. Langkah 2 :…………. …………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….………. Langkah 2 :…………... Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah : i.………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..... Aktiviti 1 :…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… . ………………. …………... Langkah 1 :. 2.……………………………………………………………………………………… ii.……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PROJEK P&P TERANCANG (Kaedah P&P untuk merawat masalah) Jenis perancangan Mengubah suai cara/ kaedah yang sedia ada Mencipta cara baru (inovasi P&P guru terhasil dari sini) Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah: 1. Langkah 1 :…………………………………………………………………………………………………... Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………. ………….. …………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………. Aktiviti 3:…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. Langkah 2 : ……………. iii..…………………………………………………………………………………………………. Langkah 3 :………………. ...

………………………………………. HASIL REFLEKSI 2. …………. ii. (tindakan/rawatan) Catat segala tindakan dan buat refleksi bagi setiap aktiviti semasa pelaksanaan Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Tindakan yang telah saya jalankan adalah seperti berikut: BIL 1. Dalam waktu pembelajaran (mesti dilaksanakan oleh guru sendiri. ii.. ………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………. …………………………………………… ……………………………………. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i. iii. ………………………………………. …………... …………. iii.. AKTIVITI …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i. 3. LANGKAH …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………….... ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BERTINDAK Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Melaksanakan perubahan. (Semasa menulis laporan ini. iii. . …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i.

saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid. (Semasa menulis laporan ini. Sekiranya program tindakan tersebut berjaya. soal selidik. Dapatkan data sekali lagi dengan menggunakan cara mengutip data yang sama semasa peringkat awal mereflek. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari) Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan. Penilaian mesti dilakukan untuk menilai keberkesanan TINDAKAN Guru membuat refleksi terhadap kajian yang telah dilakukan sama ada berjaya atau tidak. (temu bual. pemerhatian) Laporan juga ditulis di peringkat ini. teknik …………………………. perlu dirancang semula. yang diperkenalkan kepada murid …………………………. saya mendapati.merupakan kaedah yang……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil daripada kajian tindakan ini. maka bolehlah disebarkan kepada guru-guru lain.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MEMERHATI Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian Pemerhatian boleh dilakukan oleh guru sendiri sebagai penyelidik atau dengan bantuan daripada guru lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi pengajaran guru. Oleh itu. Jika tidak berjaya. saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… (PELAPOR) LAMPIRAN C ………………………………… (PENILAI) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan BULAN: _______________ TARIKH: ______________ AKTIVITI: _________________________________________________________________________ KAEDAH PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ PROSES PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ REFLEKSI: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ .

P (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat Sekolah : Kod Sekolah : Tarikh : Nama Pemantau : Objektif Pemantauan : 1.P berjalan lancar. DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan : (Rujuk kepada Instrumen Pemantauan) 1. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan.P) FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN P. 2. Tindakan : 4. Kekuatan : 2. Cadangan : Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman ………………………………………………………… (Nama Penyelaras) Tandatangan Pengetua / Guru Besar …………………………………… ……….P dan menyampaikan laporan kepada urus setia di BPG. Kelemahan : 3..LAMPIRAN D Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (P.I. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program P. (Nama dan cop Sekolah) .G.I.I.G.I. Memastikan pelaksanaan program P.. 3.G.G.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP1 Tarikh : Disediakan oleh: Nama Sekolah : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Pertama (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan September 2010) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (1) PEMBANGUNAN KEUPAYAAN APAKAH PANDANGAN ANDA TENTANG PENERANGAN DIBERIKAN OLEH MENTOR MENGENAI PIGP? i. Objektif PIGP: YANG TELAH ii. Peranan Mentor: . Peranan Sekolah: iii.

Tugas dan tanggungjawab berkaitan pengurusan : Sekolah : b. Tugas dan tanggungjawab berkaitan kegiatan kokurikulum : iii. Hal Ehwal Murid : iv. Tugas dan tanggungjawab berkaitan pengajaran dan pembelajaran/kurikulum: ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ADAKAH ANDA DIBERIKAN PENERANGAN YANG JELAS TENTANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI GURU PERMULAAN? (Sila beri penjelasan) i. Tugas dan tanggunjawab berkaitan pembangunan profesionalisme diri : . a.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MATLAMAT/OBJEKTIF (Key Performance Indicators/Indikator Prestasi Utama) BERKAITAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG HENDAK ANDA CAPAI PADA TAHUN INI? i. Matlamat/Objektif yang hendak dicapai : iii. Isu dan masalah yang dihadapi : ii. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat/ objektif di atas : .

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat/ objektif di atas : .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MATLAMAT/OBJEKTIF (Key Performance Indicators/Indikator Prestasi Utama) BERKAITAN ASPEK-ASPEK LAIN YANG HENDAK ANDA CAPAI PADA TAHUN INI? i. Matlamat/Objektif yang hendak dicapai : iii. Isu dan masalah yang dihadapi : ii.

Jenis sokongan sebenar yang diberikan oleh mentor: .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan SOKONGAN MENTOR ADAKAH MENTOR MEMBERI SOKONGAN YANG SECUKUPNYA KEPADA ANDA? i. Jenis/aspek sokongan yang anda harapkan daripada mentor : iii. Kekerapan perbincangan dengan mentor seminggu : ii.

Hal Ehwal Murid (HEM) 4) Pembangunan profesionalisme .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BENTUK SOKONGAN DARIPADA MENTOR YANG PALING BANYAK MEMBANTU ANDA DALAM MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERSEKITARAN BARU (Sila huraikan). 1) Aspek P&P 2) Kokurikulum 3) Pengurusan : i. Pentadbiran Sekolah ii.

... .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ADAKAH ANDA DAPAT BERKOMUNIKASI SECARA TERBUKA/SELESA DENGAN MENTOR ? KOMEN UMUM / CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ............................................... ( ) Tarikh : _______________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini............. sila gunakan helaian tambahan...........

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP2 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Nama Sekolah : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Disediakan oleh: PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Kedua (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan Oktober 2010) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (2) INISIATIF YANG DILAKSANAKAN NYATAKAN INISIATIF-INISIATIF YANG TELAH ANDA AMBIL UNTUK MENAMBAH BAIK KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ANDA BERDASARKAN MATLAMAT/OBJEKTIF(KPI)? SEJAUHMANAKAH MENTOR MEMBIMBING ANDA MELAKSANAKAN INISIATIFINISIATIF DI ATAS? .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan APAKAH MASALAH-MASALAH YANG ANDA HADAPI DALAM MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? SEJAUHMANAKAH PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? (Sila huraikan) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS?(Sila huraikan) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan SEJAUHMANAKAH GURU-GURU DARI SEKOLAH LAIN MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? (Sila huraikan) PENGAJARAN YANG DIPEROLEHI/REFLEKSI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BERDASARKAN REFLEKSI .

....Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KOMEN UMUM/ CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ..... ( ) Tarikh : _______________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini....................................... sila gunakan helaian tambahan.......... .................

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP3 Disediakan oleh: BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Sekolah : PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Ketiga (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan November 2010) .

Aspek pengajaran dan pembelajaran: ii. Aspek-aspek lain: HASIL YANG TELAH DICAPAI i. Aspek-aspek lain: .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (3) STATUS PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN (Sila rujuk kepada borang GP 1 dan GP 2 matlamat awal yang dibincangkan bersama mentor dalam pertemuan pertama) i. Aspek pengajaran dan pembelajaran: ii.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PENCAPAIAN PERIBADI YANG ANDA PEROLEHI HASIL DARIPADA PROGRAM PIGP SOKONGAN YANG ANDA TERIMA SEJAUHMANAKAH MENTOR MEMBERI SOKONGAN SEPANJANG PIGP BERJALAN? (Sila huraikan) KEPADA ANDA .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KELEMAHAN DAN CADANGAN PADA PENDAPAT ANDA. APAKAH KEKUATAN PIGP? APAKAH KELEMAHAN PIGP? .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan CADANGAN ANDA UNTUK MENAMBAH BAIK PIGP APAKAH YANG ANDA TELAH PELAJARI HASIL PENGLIBATAN ANDA DALAM PIGP? .

Pengetahuan pedagogi iii. Pengetahuan isi kandungan ii. Lain-lain (nyatakan) . Keyakinan diri v.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BAGAIMANAKAH PIGP TELAH MEMBANTU ANDA MENINGKATKAN ASPEK BERIKUT: i. Kemahiran diri (nyatakan) iv.

.......................... ( ) Tarikh : _____________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini....................... sila gunakan helaian tambahan................ ....Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PADA PANDANGAN ANDA APAKAH KOMPETENSI YANG ANDA PERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PADA MASA HADAPAN? KOMEN UMUM / CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful