Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

MODUL PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN

DISEDIAKAN OLEH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KANDUNGAN Halaman 1. PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan 1.3 Rasional 1.4 Objektif Program Induksi 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan GURU PERMULAAN 2.1 Definisi Guru Permulaan 2.2 Dasar Guru Permulaan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 3.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah 3.4 Mentor 3.4.1 Tugas 3.4.2 Tanggungjawab 3.5 Guru Permulaan 3.5.1 Tugas 3.5.2 Tanggungjawab 1 2 2 5 5 11 11 12 12 13 14 15 16 16

2.

3.

4.

PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 4.1 Orientasi 18 4.1.1Objektif 4.1.2Tempoh Orientasi 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 4.1.4 Kandungan Orientasi 4.2 Pementoran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 23 Definisi Pementoran Objektif Jenis-Jenis Pementoran Proses Pementoran Kemahiran Mentor Rasional Keperluan Mentor Pemilihan Mentor 4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor Tempoh Pementoran Kaedah Pelaksanaan Pementoran

18 19 19 20 24 23 25 26 26 29 23 30 30 30 30

2

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.10 Kandungan Pementoran 31 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 35 4.3 Program Pengurusan Pembangunan 4.3.1 Objektif 41 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.5 Kaedah Pentasiran Program Pengurusan Pembangunan 4.4 Pentaksiran 4.4.1 Objektif 4.4.2 Tempoh Pentaksiran 4.4.3 Kaedah Pentaksiran 4.4.4 Pelaporan 4.5 Pemantauan 4.5.1 Objektif 4.5.2 Kaedah Pemantauan 4.5.3 Pelaporan 51 52 53 54 58 59 63 71 76 45 45 45 46 48 49 49 50 50 41 41 41 43 44

5. 6. 7.

PENUTUP RUJUKAN

LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Permulaan B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Tindakan (Peringkat Sekolah Untuk Disimpan dalam Fail Panitia) C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Borang GP1 Borang GP2 Borang GP3

3

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

1. 1.1

PENGENALAN Pendahuluan

Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Faktor guru juga banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan Pendidikan Abad ke-21 peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk: i. ii. iii. mengambil guru yang berkualiti; memastikan penyediaan program induksi yang berkualiti dan pementoran guru permulaan; dan menjamin semua guru mendapat peluang pembangunan profesionalisme berterusan (Continous Professional Development (CPD)) yang berasaskan kepada refleksi kendiri, penilaian kendiri dan pendekatan pementoran rakan sebaya. Oleh yang demikian, BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti. Sehubungan itu, BPG perlu membangunkan satu Program Induksi Guru Permulaan (PIGP) yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang. PIGP merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. meningkatkan kualiti guru pada 2 April 2010. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif

4

Di samping itu. budaya kerja cemerlang dapat diterapkan kepada guru permulaan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara lebih sistematik. 2006). 2007. Masalah utama yang dihadapi oleh guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah adalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar.. banyak hasil kajian menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk guru permulaan (Humphrey et al. Guru akan dibimbing oleh guru berpengalaman serta pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan dan profesional. guru permulaan perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab memenuhi keperluan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang (Bartell. Satu modul yang komprehensif dicadangkan dan akan diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah memartabatkan profesion keguruan. Norasmah et al. khasnya guru permulaan di negara ini. Melalui program induksi yang berkesan.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan Satu program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan bagi meningkatkan tahap kompetensinya dalam kerjaya guru. Ironinya. 1. Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh guru permulaan hanya merupakan asas untuk guru memahami konsep dalam pengajaran dan tidak dapat menyediakan 5 . 1. 2007.3 Rasional Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di dunia.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PIGP ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah. guru dan murid. Russell. 2005). masih tidak terdapat satu program yang formal untuk membimbing guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah..

didapati menunjukkan kualiti pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran murid (Humphrey et al. profesionalisme guru permulaan itu dapat ditingkatkan bermula daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat pertama kali... Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program induksi sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah. 2007). seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion perguruan di negara ini. 2006). Program induksi menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu memberi kesan yang positif terhadap guru permulaan yang kurang berpengalaman... program induksi juga 6 . seseorang guru harus terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan. Tambahan pula. seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan mereka untuk menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. 2006). Guru permulaan yang telah didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu sendiri (Duke et al. Dengan cara ini. 2003). Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah. Program induksi menggunakan pendekatan pementoran Amalan ini untuk membimbing guru-guru baru telahpun diterapkan dalam profesion perguruan di negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti guru permulaan. Di samping itu. Di samping itu. Guru permulaan perlu dibimbing untuk mengaplikasi semua pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid (Laura et al. Guru sebagai pemangkin utama kecemerlangan murid perlu diberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program induksi.

Kebanyakan guru permulaan mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali (Norasmah et al. Justeru.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan dapat meningkatkan hubungan kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak di sekolah. Guru permulaan menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri 2009). Konsep Pendidikan Guru Yang Bersepadu menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus bermula daripada latihan perguruan praperkhidmatan. persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan. Guru permulaan seringkali menghadapi masalah kerana suasana pengajaran dan pembelajaran (P&P). BPG selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungjawab untuk menyediakan satu program induksi yang berkesan. Pada masa yang sama. kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi secara langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. Hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain seperti Hong Kong.. 7 Keadaan ini mewujudkan satu keperluan untuk menawarkan satu program induksi yang komprehensif dan bersepadu . 2007). program induksi sewaktu guru mula ditempatkan. dan seterusnya program perkembangan berterusan sehingga seseorang guru itu bersara (Mohammed Sani. 2002). untuk membimbing dan melatih guru secara berterusan. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti guru permulaan yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan.

menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru permulaan dalam melaksanakan amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada ‛pelajar’ kepada ‛mengajar’.4 Objektif Program Induksi Guru Permulaan i. membantu guru menyesuaikan diri dengan budaya. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak (stakeholder) yang terlibat di sekolah. v. 8 . Objektif PIGP ini adalah untuk: 1. persekitaran. dan komuniti sekolah.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan Program Induksi Guru Permulaan melibatkan tiga (3) fasa yang dibangunkan berasaskan kepada garis panduan yang dihasilkan melalui perbincangan dalam Makmal NKRA.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru melaksanakan aktiviti kokurikulum. Semua dapatan ini digabung jalin untuk menghasilkan modul induksi yang sesuai dengan senario dan aspirasi pendidikan di negara ini. hasil kajian berkaitan guru permulaan dari dalam dan luar negara dan modul guru permulaan yang diguna pakai di luar negara. dan vii. iv. kompetensi diri dan efikasi kendiri guru permulaan. meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. iii. vi. Program Induksi Guru Permulaan ini terdiri daripada tiga (3) fasa yang dapat diilustrasikan seperti dalam Rajah 1. ii. meningkatkan pengetahuan guru tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal ehwal murid. meningkatkan amalan profesionalisme.

dibangunkan oleh BPG untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan supaya mencapai tahap kompetensi keguruan. Fasa orientasi adalah proses yang membantu guru permulaan untuk mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Rajah 1: Fasa Program Induksi Guru Permulaan Bermula dengan penempatan guru permulaan di sekolah. guru permulaan itu akan melalui fasa orientasi. Pembangunan Profesionalisme dan Pentaksiran. Pementoran. budaya serta komuniti sekolah. fasa pementoran dan fasa pembangunan profesionalisme berterusan. Pengisian dan strategi pelaksanaan fasa-fasa ini akan dibincangkan Satu kerangka Pelaksanaan PIGP telah secara mendalam dalam modul ini. 9 . Program ini mengandungi empat (4) fasa utama iaitu Orientasi. Program ini dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah atau guru berpengalaman (senior teachers).

Fasa pementoran adalah proses guru berpengalaman memberikan bimbingan (coaching) dan nasihat kepada guru permulaan berkenaan amalan profesional (professional conduct) dan kompetensi perguruan. Waktu pementoran secara formal ditetapkan sebagai dua (2) waktu dan dimasukkan ke dalam jadual waktu mengajar guru. Standard ini akan dikuatkuasakan dan dipantau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Pentaksiran yang dicadangkan dalam modul ini adalah berbentuk formatif yang berterusan berasaskan kepada evidens yang dikumpulkan dalam portfolio guru. Fasa pembangunan profesional adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembelajaran profesional guru. Bagi guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan akan diberikan bimbingan berfokus (focused guidance) dan perekayasaan sikap (attitude reengineering) agar mereka mencapai tahap kompeten dengan nilai dan etika profesionalisme yang diperlukan. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Program ini adalah berasaskan modul. Sekolah akan menjalankan Program Induksi Guru Permulaan. Carta alir program induksi guru permulaan adalah seperti yang tunjukkan dalam Rajah 2. Standard induksi yang akan dibangunkan ini bagi memastikan guru permulaan memahami dan mengetahui kekuatan dan kekurangannya untuk berkembang secara profesional. Huling-Austin 10 .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Program induksi yang dicadangkan ini akan menggunakan konsep pementoran. Guru permulaan mengemas kini evidens dalam bentuk portfolio untuk tujuan pentaksiran dan pengesahan dalam jawatan. penilaian dan maklum balas berterusan sepanjang 12 bulan dijalankan berasaskan sekolah. Walaupun guru telah melalui latihan perguruan yang mantap namun kesinambungan penentuan kualiti guru diteruskan dengan membangunkan standard induksi. Pentaksiran adalah merupakan satu mekanisme yang penting dalam menentukan peningkatan kerjaya (career progression) seseorang guru. Seorang guru berpengalaman akan dilantik sebagai mentor yang akan dipertanggungjawabkan untuk membimbing guru permulaan di sekolah yang sama. Pementoran juga dilaksanakan secara tidak formal mengikut kesesuaian antara mentor dan guru permulaan yang dibimbingnya.

1990). sistem sekolah dan penguasaan pengajaran berkesan dan kemahiran pengurusan bilik darjah. R. In W. Teacher induction programs and internships.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan (1990) mendefinisikan program induksi guru permulaan sebagai “planned programs intended to provide some systematic and sustained assistance. 535-548). Howsam. Houston.). L. New York: Macmillan. & J. PIGP merupakan proses sosialisasi kepada profesion perguruan yang dapat membantu guru permulaan membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur. Sikula (Eds. Rajah 2: Carta Alir Program Induksi Guru Permulaan 11 . specifically to beginning teachers for at least one school year ”( Huling-Austin. R. Handbook of research on teacher education.

New memerlukan bimbingan dalam tempoh 12 bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah. Jangka masa ini diperlukan untuk mereka membuat penyesuaian diri dengan budaya sekolah. persekitaran kerja baru.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Tempoh PIGP adalah selama 12 bulan bermula dari tarikh guru permulaan melapor diri di sekolah. Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Untuk Guru Permulaan ini adalah seperti dalam Rajah 3. 12 .. tugas-tugas yang pelbagai di samping membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan sekerja di tempat baru (Norasmah et al. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan Hasil kajian turut mengesahkan bahawa guru permulaan program induksi di negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat. Australia. Zealand dan Ireland. 2007).

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan T poh (bulan) em Penolong Kanan Kokurikulum/ SU Kokurikulum / PenasihatPenasihat Kokurikulum 40% 40% 1 Peningkatan Profesional 2 3 P enolongK na a nAka dem ik/ K etuaBidang K / etua P anitia/ GuruC erla em ng Penilaian Pengetahuan Isi Kandungan F asilitator Pengurusan Hal Ehwal Peribadi ● Pengurusan stres ● Teknik belajar ● Motivasi kendiri ● Pembentukan sahsiah Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Orient ● Membina jaringan dengan pelajar. ibu bapa & komuniti sekolah P& P P a ra P bela eng ja n& em •P ersedia nm aja a eng r •P urusa eng nkerjarum ● Portfolio digunakan sebagai evidens Pengesahan dalam perkhidmatan (Tahun kedua) ● 100% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%). Profesionalisme Keguruan (20%) } P enolongK anan K Rajah 3: Cadangan / S Program Induksi Guru Permulaan okurikulumPelaksanaan U K okurikulum/ P s tena iha pena iha K s t okurikulm u k o K P a ra okurikulu eng ja nK •S n uka •P sukanberuniform a •P a n 13 erm ina . rakan. Pedagogi (40%).

berpengetahuan dan berkemahiran. 2. Guru permulaan ditempatkan di sekolah setelah tamat menjalani latihan keguruan sama ada di institut perguruan atau institusi pendidikan tinggi.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sementara dan Guru Sandaran Terlatih (GST). GST merujuk kepada jawatan yang disandang oleh seseorang individu yang memiliki kelayakan diploma atau ijazah beserta kelayakan perguruan dan dilantik sebagai guru secara sandaran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum pelantikan tetap dalam skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 2. Guru permulaan perlu menamatkan tempoh perkhidmatan selama satu hingga tiga tahun sebelum boleh dipertimbangkan untuk disahkan dalam perkhidmatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah pada Gred DG41.2 Dasar Guru Permulaan Visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. mempunyai tahap amalan profesionalisme keguruan. Standard Guru Malaysia (SGM) yang telah dibangunkan oleh BPG adalah bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang berkualiti.1 GURU PERMULAAN Definisi Guru Permulaan Guru permulaan merujuk kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tetap. 14 .

Memantau pelaksanaan PIGP di sekolah. Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah / PPD. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri. 15 . Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang. ix. 3.1 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) i. Memberi taklimat Program Induksi Guru Permulaan kepada pengetua dan guru besar. iii. ii. iii. dan JPN yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan dan Kemajuan Staf.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian i. viii. Menatarkan PIGP kepada pihak sekolah. Memastikan guru permulaan ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan. v. Menatarkan PIGP kepada pegawai pejabat pelajaran daerah (PPD) dan sekolah. vii. 3. Mengagihkan penempatan guru permulaan mengikut keperluan sekolah. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri. iv. v. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah. vi.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. iv. Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang. ii.

3 Peranan Pentadbir Sekolah i. iii. PK Kokurikulum. Bekerjasama dengan PPD/ JPN dan pentadbir sekolah yang berhampiran bagi membentuk kumpulan pembimbing yang lebih efisien dan seterusnya dapat membimbing guru permulaan bersesuaian dengan budaya dan komuniti sekolah.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan vi. v. 16 . iv. 3. Pihak pengurusan sekolah perlu menubuhkan Jawatankuasa Orientasi Guru Permulaan berdasarkan struktur berikut : • • • • Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengetua Penolong Kanan Kaunselor PK HEM. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan. vii. Memastikan fasa orientasi bagi guru-guru permulaan di sekolah dilaksanakan sebaik guru permulaan melapor diri di sekolah. viii. vi. PK Petang. GKMP. Memastikan guru permulaan dibimbing oleh mentor (guru pembimbing). dan PPD yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan dan Kemajuan Staf. Guru Cemerlang dan Guru berpengalaman ii. Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan mentor yang telah dilantik. vii. Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan guru permulaan yang telah mendaftar di sekolah. Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah. Menetapkan seorang mentor membimbing seorang guru permulaan mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan.

ix. iii. c) perancangan tahunan dan persediaan mengajar harian d) sumber pengajaran dan pembelajaran e) pengurusan bilik darjah f) refleksi g) pengelolaan kokurikulum ii. Melaksanakan pentaksiran dan pemantauan untuk setiap guru permulaan.4. xi. Membimbing guru permulaan dengan menggunakan pendekatan refleksi untuk membina keyakinan diri melalui proses refleksi kendiri. Memastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada guru permulaan mencapai standard yang ditetapkan. 3. x. Mengadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan guru permulaan.1 Tugas i.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan viii. Membimbing guru permulaan secara formal dan tidak formal dalam aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P). dan Memperakukan guru permulaan untuk disahkan pelantikan dalam jawatan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. 17 .huraian sukatan pelajaran dan buku panduan guru. xii. Melaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan kepada guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru permulaan berkenaan: a) jadual waktu b) sukatan pelajaran.4 Mentor 3. xiii. Memastikan mentor (guru pembimbing) mendapat latihan yang secukupnya sebelum membimbing guru permulaan.

vi. viii. v. Membimbing guru permulaan ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama daripada segi pergaulan yang sihat. 3. iv. Membimbing guru permulaan untuk mencari maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru/ personel lain. Melaksanakan aktiviti kokurikulum sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir. ii. vii. Menjaga dan mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iv. Membimbing guru permulaan mengaplikasi teori kepada amalan sebenar di bilik darjah.5 Guru Permulaan 18 . vi. ix. Memberi peluang kepada guru permulaan memerhati pengajaran guru berpengalaman yang lain sebagai model pengajaran yang boleh dicontohi. Memberi sokongan moral serta bimbingan kepada guru permulaan dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai profesionalisme keguruan.2 Tanggungjawab Antara tanggungjawab seorang mentor dalam konteks guru pembimbing kepada menti sebagai guru permulaan berdasarkan garis panduan berikut: i.4. dan Membina portfolio untuk CPD. 3. i. Membimbing guru permulaan melalui pemerhatian pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang dilaksanakan oleh mentor. Membantu guru permulaan mengatasi cabaran dan rintangan yang dihadapi. iii. Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan tentang semua aspek berkaitan pendidikan. dan Membuat pemerhatian P&P guru permulaan dalam bilik darjah serta memberi maklum balas. v. Melestarikan motivasi guru permulaan supaya mempunyai jati diri dan menjadi guru yang berkualiti serta beretika.

Berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat sekeliling. Meneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan P&P. Membina jaringan dengan rakan. 3. 19 . teknik belajar. Memberikan kerjasama terhadap pentadbir dan rakan sekerja yang memerlukan bantuan. Sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah sebagai satu kawasan yang selesa. Melaksanakan tugas sebagai guru seperti: • • • • • • • ii. murid. motivasi kendiri dan pembentukan sahsiah. ii.2 Tanggungjawab i.5. berkelakuan tidak senonoh yang mencemarkan profesion keguruan dan sebagainya..Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. memasuki kelas tepat pada waktunya menyiapkan buku rekod pengajaran mengurus kelas memeriksa tugasan murid memastikan kehadiran murid menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang murid hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas yang diarahkan Meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan secara formal dan informal.1 Tugas i. vii. iv. unsur perkauman. dan iii. ibu bapa dan komuniti sekolah. iii. bersih dan ceria yang dapat mewujudkan suasana P&P yang kondusif dan efektif. Mengurus hal ehwal peribadi berkaitan pengurusan stres. vi. v. selamat. Menghindari perkara-perkara di luar bidang pendidikan seperti politik. Menunjukkan sikap keprihatinan kepada keperluan pembelajaran murid.5.

PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 20 .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan viii. xi. Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa. x. dan Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja. Menjaga kebajikan dan keselamatan murid. ix. 4. Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh bagi murid.

sekolah bagi melonjakkan potensi dan pembangunan profesionalisme guru.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. v. Mereka juga perlu diberi peluang untuk memajukan diri dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan persekitaran sekolah baru. memastikan guru permulaan mendapat pendedahan berhubung budaya kerja ii. membolehkan guru permulaan mendapat bimbangan daripada guru berpengalaman untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan kemahiran profesionalnya.1. 4. dan memastikan setiap guru permulaan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keguruan.1 Orientasi Orientasi merupakan satu prosedur bagi menyediakan maklumat latar belakang asas organisasi kepada staf baru (Dessler. Setiap guru permulaan mesti melalui peringkat orientasi bagi membolehkan mereka mengenali serta menghayati budaya dan persekitaran sekolah di samping memahami tugas dan tanggungjawab yang akan mereka laksanakan.2 Tempoh Orientasi Tempoh pelaksanaan adalah dalam jangka masa tiga (3) bulan.1 Objektif i. 21 . membina kolaborasi dengan warga sekolah termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi mengembangkan lagi pembangunan profesional dan kerjaya secara berterusan. iii. 4. membangunkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran supaya dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara.1. 1997). iv. Orientasi guru permulaan merupakan titik tolak bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan negara selain dapat merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh guru permulaan.

b) Budaya. 4. c) pengumpulan maklumat. dan g) penyediaan laporan orientasi.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi i.1. e) perbincangan. Dalam tempoh orientasi. organisasi dan persekitaran sekolah. f) ceramah dan bengkel. Contoh format laporan adalah seperti pada 22 . Pekeliling KPM. ii. guru permulaan akan didedahkan dan diberi peluang oleh pihak sekolah untuk mengaplikasi perkara-perkara seperti berikut: a) Pekeliling Perkhidmatan Awam. Dasar dan program KPM serta haluan kerjaya keguruan. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Orientasi yang meliputi maklumat-maklumat Lampiran A. Pengetua/ guru besar/ pihak pentadbir sekolah perlu melaksanakan program orientasi dengan memanfaatkan Teori Kepimpinan Situasi melalui arahan terus kepada guru baru bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran keguruan dengan pantas dan meningkatkan motivasi seterusnya bersedia untuk menjadi guru yang berkesan. iii. Orientasi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah: a) penerangan.4 Kandungan Orientasi yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan. dan d) Pengurusan kurikulum (P&P). d) bimbingan.1. c) Pentadbiran dan pengurusan sekolah. b) pemerhatian dan catatan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.

2. JPN dan KPM Budaya kerja dan takwim sekolah • Sumber maklumat: PK Akademik/ Setiausaha PIBG • Mengumpul maklumat • Pemerhatian dan catatan Minggu Ketiga 23 . Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah Visi dan Misi sekolah Mengenali persekitaran sekolah • Perhimpunan Mingguan • Mesyuarat Guru • • • • Lawatan dalam sekolah Pemerhatian dan catatan Temu bual Mengumpul maklumat 4. 5. Minggu Kedua 1. 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Cadangan untuk melaksanakan orientasi guru permulaan adalah seperti Jadual 1 di bawah: Jadual 1: Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan Bil Kandungan Orientasi Cadangan Pelaksanaan (BULAN PERTAMA) Minggu Pertama 1. 2. Persediaan mengajar dan pedagogi Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan Pengurusan Buku Rekod Mengajar • Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia • Mengumpul bahan berkaitan • Melengkapkan Buku Rekod Mengajar 6. Penyediaan portfolio • Mentor Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti • Mengakses internet KPM dan Perintah Am • Mengumpul maklumat Organisasi sekolah dan PIBG Organisasi PPD. 5. 3. 3.

Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah Pengurusan organisasi. Pengurusan dokumen murid Pengurusan kerja rumah • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan • Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia Minggu Ketiga 1. 2. perbincangan dengan guru-guru permulaan • Ceramah dan Bengkel: Diuruskan oleh PPD/JPN • Mengumpul maklumat 2. 2. Pengurusan dan Tugas-tugas Jawatankuasa Sekolah Polisi dan peraturan sekolah Pengurusan Headcount • Sumber maklumat: PK Akademik Minggu Keempat 1.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. pejabat dan inventori • Pembantu Tadbir • Pembantu tadbir dan guru inventori Minggu Kedua 1. Pendaftaran dan pertukaran murid Disiplin murid • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan • Sumber maklumat: PK HEM • Mengumpul bahan berkaitan Minggu Keempat 1. 2. Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum Pengurusan ujian dan peperiksaan • Sumber maklumat: PK KOKU • Sumber maklumat: SU Peperiksaan • Menyediakan senarai nama murid (BULAN KEDUA) Minggu Pertama 1. 2. 2. (BULAN KETIGA) 24 . 3. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Refleksi.

Kemudahan Perkhidmatan • Sumber maklumat: Pembantu Tadbir Minggu Kedua 2. 2. 5. Bimbingan dan Kaunseling Kemahiran Fasilitator Motivasi murid Pengurusan kebajikan murid Perkembangan potensi diri dan kerjaya • Pertemuan dengan Kaunselor • Mengumpul maklumat Minggu Keempat 1. Melengkapkan portfolio orientasi • Pendokumentasian 25 . 3.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Minggu Pertama 1. 4. Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti • Menerapkan hubungan komuniti dalam aktiviti kurikulum atau kokurikulum  Setiausaha PIBG  Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti persatuan/ sukan/ sambutan hari-hari atau perayaan tertentu Minggu Ketiga 1.

pemindahan kemahiran peribadi dan profesional seorang pegawai dalam jangka masa yang ditetapkan. berpengetahuan serta kurang berkemahiran (menti/guru permulaan). sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (pegawai yang terlatih. perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam kehidupan.2. 4. berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti/guru permulaan (pegawai yang memerlukan bimbingan). 26 . Biasanya mentor adalah seorang yang lebih kanan atau berpengalaman dan boleh dijadikan sebagai role model di kalangan rakan-rakan sekerja.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. kemahiran dan nilai berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. berpengetahuan serta mempunyai kebijaksanaan yang tinggi (mentor) dengan seorang yang dianggap kurang berpengalaman. Mentor merupakan seorang pegawai yang dilantik untuk membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang pegawai.2 PEMENTORAN Setiap guru permulaan mesti melibatkan diri secara aktif dalam program pementoran bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan pengetahuan. tempoh masa yang tertentu Pementoran melibatkan komunikasi dua hala dalam antara seorang individu yang berpengalaman. Menti/guru permulaan bermaksud pegawai yang dibantu oleh mentor dalam proses perhubungan pementoran dan biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan dalam pembangunan diri. Pementoran merujuk kepada hubungan serta komunikasi secara profesional iaitu seseorang guru yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan membantu guru permulaan yang baru berkhidmat di sekolah.1 Definisi Pementoran Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan. Pendekatan ini melibatkan aktiviti perhubungan.

Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah P&P dan seterusnya Membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas mengamalkan nilai profesional keguruan. viii. memperkembangkan potensi mereka sebagai guru. Meningkatkan kemahiran memerhati. daya saing dan daya cipta. Memupuk sikap positif. meningkatkan daya ketahanan diri serta Membina daya suai.2. ii. vi. iv. Menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran. iii. daya tahan. guru. dan 27 . v. terhadap murid. vii.2 Objektif i. Menguasai strategi pengajaran.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. keprihatinan dan kepekaan Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.

bantuan dan keprihatinan • Peranan sama rata (pemberi-penerima) • Laluan membina persahabatan dan rasa hormat • Kebergantungan kepada kecekapan. tersusun dan berterusan • Dilaksanakan berdasarkan keperluan organisasi • Fokus kepada visi organisasi atau matlamat setiap bahagian/unit • Mempunyai kaedah dalam pemadanan mentor menti/guru permulaan • Penetapan jangka masa dalam penetapan matlamat • Program di bawah peruntukan organisasi 28 . kemahiran dan kebolehan mentor Pementoran Formal • Jangka masa panjang contoh produktif • Sumber untuk membina perhubungan persahabatan • Bersifat sistematik dan berstruktur.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.3 Jenis-Jenis Pementoran Pementoran Situasi • Ringkas • Segera • Spontan • Random • Kasual • Kreatif & Inovatif • Respon kepada keperluan semasa menti/guru permulaan • Mentor berinisiatif secara intervensi • Bersifat kesegeraan • Menti/ guru permulaan bertanggungjawab mengenal pasti dan menggunakan pembelajaran • Keputusan yang tidak jelas Pementoran Tidak Formal • Sukarela • Sangat peribadi • Sangat respon kepada keperluan menti/guru permulaan • Tidak berstruktur • Fleksibel • Mentor mendorong menti/guru permulaan dengan perkongsian. ilmu.2.

Memerhati (Observe) Semasa proses pementoran dijalankan. ii. menti/guru permulaan dapat mempelajari sesuatu secara praktikal. permulaan melaksanakan tugasan yang dirancang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Bagi tujuan ini perbincangan perlu kerap dilakukan secara bersama. mentor perlu memerhati tingkah laku menti/guru permulaan bagi memastikan terdapat perubahan dan penambahbaikan yang berlaku.2. iii.5 Kemahiran Mentor Mentor yang mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan peranannya akan dapat menghasilkan proses pementoran yang berkesan dan 29 . menti/guru permulaan boleh diberi kepercayaan untuk melakukan program-program yang dirancang sendirian bagi menilai tahap kompetensi yang telah dipelajari. Melakukannya (Conduct) Pada peringkat ini. 4.4 Proses Pementoran Terdapat 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam proses pementoran iaitu: i. apabila menti/guru permulaan boleh berdikari bermakna satu perubahan positif telah berlaku kepada menti/guru permulaan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Dalam masa yang sama. Dalam proses pementoran.2. Melibatkan Diri (Participate) dalam proses pementoran memerlukan menti/guru Seterusnya. Sementara menti/guru permulaan juga perlu melakukan pemerhatian kepada mentor dan perlu mengemukakan soalan bagi mendapatkan seberapa banyak sumber maklumat sepanjang perhubungan pementoran.

mentor perlu memberikan fokus dan mengenepikan segala pemikiran yang tidak berkaitan dengan proses pementoran. Kemahiran Bertanya Pertanyaan boleh digunakan sebagai alat bagi mendapatkan maklumat dan meneroka pelbagai persoalan dan masalah menti/guru permulaan. kemahiran yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: i. Kemahiran Memerhati Dalam usaha memahami dan membantu menti/guru permulaan. iii. mentor perlu bijak mentafsir tingkah laku menti/guru permulaan dengan tepat. harapan. idea serta pendapat mereka kepada mentor. Mentor juga perlu sensitif pada bahasa lisan yang digunakan serta dapat mengenal pasti kehendak menti/guru 30 . Mereka perlu sedar dan peka pada bahasa bukan lisan. Kemahiran ini juga amat penting dalam memulakan perhubungan seterusnya boleh membawa kepada interaksi yang berterusan antara mentor dan menti/guru permulaan. keinginan. Kemahiran bertanya penting digunakan dalam proses pementoran kerana dapat memberi peluang kepada menti/guru permulaan menyatakan rasa hati.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan memberi faedah kepada pihak mentor dan menti/guru permulaan. ii. Kemahiran Mendengar Antara Semasa pertemuan bersama menti/guru permulaan. reaksi muka dan suara menti/guru permulaan. Kesediaan mendengar dengan baik bukan bermakna kita hanya menerima secara pasif perkara yang disampaikan oleh menti/guru permulaan kepada mentor tetapi mentor juga perlulah memberi respon sama ada secara lisan atau bukan lisan. Melalui pemerhatian. mentor perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada menti/guru permulaan terutamanya semasa pertemuan diadakan.

Kemahiran Menentukan Fokus/Matlamat Pementoran membuat penilaian secara Dalam proses pementoran. dan stereotaip. menti/guru permulaan juga mahu diberikan peluang yang sama daripada mentor untuk memberikan maklum balas kepada orang lain.  tidak bersifat menghukum. Maklum balas positif yang diberikan oleh mentor menpunyai pengaruh yang kuat ke atas motivasi menti/guru permulaan untuk meneruskan proses pementoran.  berterus-terang. kemungkinan menti/guru permulaan akan mengadu berhubung permasalahan yang dihadapi. Secara tidak langsung. Mentor juga perlu mahir mengendali dan memproses maklum balas dengan berkesan. Dalam masa yang sama. v. Memberi Maklum Balas Menti/guru permulaan sememangnya memerlukan maklum balas daripada pihak lain sebagai maklumat dan panduan kepada diri mereka.  bersifat segera dan mesra.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan permulaan yang sebenar. maklum balas mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :  spesifik dan mudah difahami. dan  khusus kepada seseorang. Sebagai panduan. Sentiasa memberi peluang dan menggalakkan menti/guru permulaan memberikan maklum balas yang meyakinkan. proses memberi bantuan kepada menti/guru permulaan lebih mudah diberikan. Adalah penting bagi mentor meluaskan perspektif menti/guru permulaan agar melihat masalah bukan sesuatu yang negatif sebaliknya sebagai satu peluang untuk 31 . iv. Maklum balas bukan sahaja dapat digambar melalui kata-kata tetapi juga melalui perbuatan.

ii. Memberikan bantuan secara langsung dalam membentuk proses Menyediakan maklumat yang mungkin berguna dalam polisi ataupun bahan-bahan pengajaran pembelajaran. mendorong dan membimbing menti/guru permulaan mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah mereka.2. 32 . Kemahiran menilai membantu mentor memberi respon dan penilaian yang berkesan. 4.6 Rasional Keperluan Mentor Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Virginia Polytechnic Institute dan State University bertajuk Teacher Mentoring: An Analysis of Roles. Mengarah dan menyokong pelan tindakan. Apabila mentor mampu berfikir secara kritis dan kreatif. iv. Secara tidak langsung akan dapat membina. iii. Menggalakkan membuat refleksi.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan membuat perubahan atau penambahbaikan. vi. 2007:22). Kemahiran Berfikir Dalam proses melihat permasalahan menti/guru permulaan. Membuat Penilaian Mentor perlu bijak membuat penilaian ke atas maklumat sama ada daripada menti/guru permulaan ataupun individu lain. dapat dirumuskan bahawa terdapat lapan (8) kategori aktiviti pementoran dalam membantu guru-guru permulaan adalah seperti berikut: i. ia mampu mencari jawapan yang dikemukakan oleh menti/guru permulaan. menghasilkan pengubahsuaian. fokus agar selari dengan matlamat pementoran. Activities and Conditions (dalam Salhah Abdullah et al. mentor perlu mahir menggunakan Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis merupakan prasyarat kepada kemahiran membuat keputusan. vii.

2.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan v.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor: i. vi.7. Kualiti serta ciri-ciri mentor yang berkesan hendaklah mengikut ciri-ciri berikut: 4. Memberi idea yang membolehkan guru permulaan menyelesaikan Memberi dorongan dan sokongan emosi. iii. Reflektif dan memiliki kemahiran melatih. vii.7.2. Boleh mengurus masa dengan baik. vi. Memperlihatkan rasa kecintaan terhadap pengajaran dan pembelajaran dan komitmen terhadap masa depan pendidikan.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor: i. dan vii. Percaya bahawa setiap individu boleh berkembang. 33 . 4. v. Sumbangan guru-guru permulaan kepada mentor. ii. Guru yang berpengalaman mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan. Mengambil inisiatif dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh tanggungjawab. Dihormati oleh rakan-rakan sekerja dan ketua atas sebab kemahirankemahiran dan pengetahuan secara profesional. viii. dan Meredakan ketegangan semasa berhadapan dengan dilema. iv.2. Menerima tanggungjawab dengan hati yang terbuka.7 Pemilihan Mentor Mentor hendaklah terdiri daripada seorang guru yang berkemahiran yang sesuai dengan peranannya sebagai mentor. 4. masalah.

Pengetua/ guru besar memberi taklimat kepada mentor dan guru permulaan tentang Program Induksi Guru Permulaan. Mentor membimbing guru permulaan bagi mendapatkan maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru atau personel lain. iii. Kandungan Pementoran Pendedahan kepada pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kokurikulum Cadangan Aktiviti • Mengadakan taklimat kokurikulum • Melibatkan diri dan memberi kerjasama dalam aktiviti kokurikulum Tindakan • PK Kokurikulum • Mentor • Guru permulaan 34 .2. Mentor membimbing dan memberi nasihat kepada guru baru tentang semua aspek berkaitan pendidikan. 4. ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran i.2. dan Mentor menjaga dan mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan.8 Tempoh Pementoran Pementoran akan dijalankan sepanjang tempoh induksi. iv.10 Kandungan Pementoran Cadangan pelaksanaan pementoran guru permulaan adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Pementoran Guru Permulaan Bil 1. 4. v. Mentor berbincang dan membimbing guru permulaan tentang bidang tugas dan tanggungjawab sebagai guru.2.

• Menghubungi sekurangkurangnya seorang guru permulaan di sekolah lain. • Membuat pemerhatian terhadap kelas-kelas yang lain. • Mengadakan perbincangan mentor – guru permulaan / rakan sekerja. Peningkatan motivasi dan • Meneliti sumber-sumber penghargaan kendiri murid • Berkongsi pengalaman • Mengenali murid dengan dengan mentor dan lebih mendalam guru-guru lain • Fokus kepada • Membuat pemerhatian pendidikan berasaskan terhadap murid dalam pelbagai budaya dalam bilik darjah bilik darjah • Mengumpul maklumat• Pengurusan disiplin maklumat daripada murid. • Mentor dan guru permulaan • Guru Permulaan 3. • Menyertai aktiviti yang melibatkan kerjasama rakan sekerja dan komuniti seperti gotong royong. Penyediaan bilik darjah yang kondusif. • Mentor dan guru permulaan • Guru permulaan • Guru permulaan 4. contohnya • Tempat tinggal • Penyesuaian dengan rakan sekerja dan komuniti • Pengurusan gaji • Pengangkutan • Kawalan emosi • Mengadakan mesyuarat dan perbincangan. selesa. menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien • Strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan. • Guru permulaan • PK HEM 35 . pelbagai sumber seperti internet . persediaan sukan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. jurnal dan lainlain. • Ekspektasi dan rutin bilik darjah. Kebajikan dan kesejahteraan diri sebagai pendidik.

Kaedah pelaksanaan penilaian terhadap murid • Mengumpul sampelsampel tugasan/ latihan murid • Mentor mengatur sesi sumbangsaran dengan rakan-rakan sekerja untuk membincangkan kaedah-kaedah penilaian • Guru permulaan • Mentor • Panitia 7. Kajian tindakan (Lampiran B) • Membincangkan isu/masalah semasa menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk membuat kajian tindakan • PK Akademik • Mentor • Panitia • Guru permulaan 8. • Pentadbir • Mentor • Guru permulaan 36 .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 5. • Pemerhatian P&P dalam bilik darjah oleh mentor dan memberi maklum balas. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah. • Pemerhatian P&P mentor oleh guru permulaan • Rakaman video semasa sesi P&P dan mengadakan perbincangan • Mentor • Guru permulaan • Mentor dan guru permulaan 6. • Mengatur pertemuan dengan ibu bapa untuk membincangkan prestasi murid. Strategi pengajaran dalam bilik darjah.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

9.

Meneliti dan menilai semula aktiviti-aktiviti/programprogram yang telah dilaksanakan, seperti: • Persatuan/ sukan dan permainan • Pengajaran dan pembelajaran • Penilaian

• Melaksanakan refleksi • Menulis pelaporan

• Mentor • Guru permulaan

Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Pementoran yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Pementoran Guru Permulaan. Contoh format laporan adalah seperti Lampiran C.

4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Aktiviti-aktiviti bagi setiap sesi yang dinyatakan adalah sebagai panduan sahaja. Mentor boleh merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian berasaskan skop dan fokus pementoran serta jadual waktu mentor dan guru permulaan di samping program atau aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Selain itu, mentor juga boleh merancang keperluan aktiviti berdasarkan kepada permintaan dan keperluan perkembangan kerjaya guru permulaan.

37

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

Jadual 2: Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Bil.1 Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik a. Menjelaskan kepada guru permulaan tentang skop dan peranan kedua-dua belah pihak. b. Memastikan kebajikan dan kesejahteraan diri guru permulaan sebagai pendidik. c. Membantu guru permulaan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tempat kerja yang baru. d. Mentor mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan Aktiviti dalam aspek pembangunan diri dan kerjaya. i. Mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi, tempat tinggal, akademik dan keluarga. ii. Perbincangan skop peranan mentor dan guru permulaan (tugas mentor dan guru permulaan seperti yang terdapat dalam modul). iii. Menjelaskan kepada guru permulaan cara menghasilkan portfolio. iv. Berbincang dengan guru permulaan berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu guru permulaan menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti kewangan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal. v. Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan lokasi sekolah. vi. Mentor membuat penilaian dan pemerhatian awal terhadap guru permulaan.

Objektif

BIL.2 38

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

Penyediaan Bilik Darjah yang Kondusif, Selesa, Menarik dan Persekitaran Pembelajaran yang Efisien Objektif a. Membantu guru permulaan menguruskan penyediaan bilik darjah supaya sentiasa kondusif, selesa, menarik dan persekitaran Aktiviti pembelajaran yang efisien. i. Membuat pemerhatian bersama guru permulaan terhadap kelas-kelas yang lain. ii. Berbincang dengan guru permulaan berhubung penyediaan bilik darjah supaya bersesuaian dengan saiz kelas dan keperluan pembelajaran. iii. Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan jadual waktu P&P, buku kedatangan, buku pemantauan kelas, ogranisasi kelas, papan kenyataan, sudut bacaan dan buku disiplin murid. BIL.3 Strategi Pengajaran dalam Bilik Darjah a. Mentor membantu guru permulaan membuat perancangan pengajaran dalam bilik darjah supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan. Aktiviti b. Mentor memantau sesi P&P yang dilakukan oleh guru permulaan. i. Memastikan dan menjelaskan kepada guru permulaan akan pengajaran yang perlu. ii. Berbincang dengan guru permulaan akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk melaksanakan sesi P&P. iii. Mentor memerhatikan guru permulaan menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah serta memberikan maklum balas. iv. Guru permulaan memerhatikan mentor menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk dijadikan sebagai panduan. v. Membuat rakaman video semasa sesi P&P untuk dilakukan perbincangan bagi melihat kekuatan dan kelemahan atau mengisi borang penilaian kendiri.

Objektif

39

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.4 Pendedahan Kepada Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Objektif a. Mentor mengenal pasti kebolehan dan kelayakan yang ada pada guru permulaan. b. Mentor memantau penglibatan guru permulaan dalam aktiviti Aktiviti kokurikulum. i. Memberi taklimat berhubung aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti jadual pelaksanaan aktiviti kokurikulum atau prosedur lawatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Kokurikulum. ii. Memberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada guru permulaan. iii. Mendapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuan/ kelab/ badan beruniform/ sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan oleh guru permulaan dalam aktiviti kokurikulum untuk perkembangan diri.

40

Mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid. Mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus pendidikan. Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid. Memberikan pendedahan kepada guru permulaan tentang psikologi remaja.6 41 .5 Peningkatan Motivasi dan Penghargaan Kendiri Murid a. i. BIL. iv. Mendapatkan kerjasama kaunselor/ guru kelas bagi kelas yang diajar oleh guru permulaan untuk mengenali personaliti murid dengan lebih mendalam supaya guru permulaan dapat mengendalikan kelas dengan lebih berkesan. vi. v. Mentor membantu guru permulaan dalam meningkatkan motivasi dan penghargaan kendiri murid.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif Aktiviti BIL. ii. Membina hubungan komunikasi antara guru permulaan dengan warga sekolah. iii.

7 Kajian Tindakan 42 . Mentor memantau bahan-bahan berhubung Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilakukan oleh guru permulaan bagi kelas yang diajar. Mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid. iv.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif Aktiviti Kaedah Pelaksanaan Penilaian Terhadap Murid a. Mentor memberi panduan kepada guru permulaan untuk membuat penilaian murid. ii. iii. Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh guru permulaan dan memberi maklum balas. BIL. Membantu guru permulaan membuat penilaian yang tepat dan berkesan kepada pelajar berdasarkan kepada pencapaian murid. i.

ii. Menggalakkan perhubungan bekerjasama. Mentor membantu guru permulaan menghasilkan kajian tindakan. Aktiviti Objektif Aktiviti BIL. Memberi penjelasan kepada guru permulaan akan keperluan kajian tindakan. iv. v. i. b. Membekalkan buku panduan atau contoh kajian tindakan. vi. i. Mengedarkan laporan hasil Kajian Tindakan untuk tindakan susulan pihak-pihak tertentu. Memberi penerangan berhubung kajian tindakan dengan dibantu oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia. Melibatkan guru permulaan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh 43 . viii. Meminta guru permulaan mengenal pasti permasalahan pembelajaran dan seterusnya membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan berhubung pembelajaran murid. Menyediakan laporan Kajian Tindakan.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Objektif a. vii. Memantau kajian tindakan yang dibuat oleh guru permulaan. Memastikan guru permulaan melaksanakan kajian tindakan yang telah dibuat. Membentang laporan hasil dapatan dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah.8 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Sekolah a. iii.

v. Mentor membuat penamatan sesi. program pemuafakatan sekolah.9 Meneliti dan Menilai Semula Aktiviti-Aktiviti/ Program-Program yang Telah Objektif Dilaksanakan a.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan pihak sekolah seperti sukan dan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru seperti aktiviti gotong-royong. Melibatkan guru permulaan dalam aktiviti kemasyarakatan seperti persatuan dengan menjadi ahli jawatankuasa dan memainkan peranan. ii. Mentor membuat penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti dan program 44 . iii. Menbimbing guru permulaan memahami keperluan ibu bapa dan komuniti serta tanggunjawab kepada sekolah. BIL. b. hari terbuka. Membantu guru permulaan membina keyakinan diri dalam perhubungan dengan ibu bapa dan komuniti sekolah. Lawatan psikososial dengan ibu bapa mengikut keperluan. iv.

Program ini 45 .3 PROGRAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN Program Pengurusan Pembangunan dilaksanakan adalah untuk guru permulaan yang tidak diperakukan oleh ketua jabatan untuk pengesahan dalam perkhidmatan setelah setahun berkhidmat. Memberi maklum balas terhadap sebarang aktiviti yang dilakukan dengan mengisi borang maklum balas. d. c. Mentor hendaklah membuat laporan keseluruhan dan laporan ini hendaklah diserahkan kepada pengetua atau pentadbir sekolah. Mentor merumuskan hasil perjumaan serta penilaian terhadap prestasi guru permulaan untuk penambahbaikan supaya hasil dapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. i. Mentor membuat penilaian akhir terhadap guru permulaan. Guru permulaan ini akan mengikuti CPD yang diperlukan dan perekayasaan sikap bagi membolehkan mereka mendapat pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) tahun seperti yang telah ditetapkan. v. vi.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan yang dilaksanakan. Memberi maklum balas. Membuat perbincangan dengan guru permulaan akan kekuatan dan kelemahan sepanjang aktiviti dan program yang dilaksanakan. iv. Guru permulaan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Aktiviti selepas pengamatan. ii. Refleksi mentor dan guru permulaan. iii. 4.

46 . iv. dan Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan berhubung semua aspek pengurusan. iii.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan i. ii. 4.3.3. Meningkatkan kompetensi guru permulaan bagi bidang yang perlu diberi perhatian.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan Tempoh pelaksanaannya adalah selama satu (1) tahun. ii. kaunselor dan mentor memberi taklimat berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan yang perlu diikuti oleh guru permulaan.1 Objektif i. kaunselor dan mentor membimbing guru permulaan untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapatkan menamatkan program ini dengan jayanya. Pihak pentadbir sekolah. 4. 4. Pihak pentadbir sekolah. Pihak pentadbir sekolah perlu mengenal pasti guru permulaan yang tidak mendapat pengesahan pelantikan pada tahun pertama Program Induksi Guru Permulaan dilaksanakan. Mengenal pasti guru permulaan yang tidak melepasi tahap minima pada akhir tahun pertama. iii.3.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan juga memberi peluang kepada mereka untuk terus mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan dibantu oleh pihak pengurusan sekolah supaya dapat memahami dan menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan.

4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan Cadangan untuk melaksanakan program pengurusan pembangunan guru permulaan adalah seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Perekayasaan Guru Permulaan Bil Kandungan Aktiviti Cadangan Aktiviti Tindakan 47 . 4.3. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Program Pengurusan Pembangunan seperti yang terdapat dalam cadangan aktiviti.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iv.

contoh: i. Perekayasaan Pengurusan i.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. Pengurusan Hal Ehwal Murid • Pengurusan dokumen murid • Pengurusan disiplin murid • PK HEM/ Guru Disiplin • Perekayasaan sikap • Kaunselor • Peningkatan motivasi kendiri • Memberi latihan dan kursus. Perekayasaan Pembangunan Diri . kejurulatihan • PK Koku 48 • Pengurusan sekolah/ Mentor • Panitia/ Mentor 3. Sosialisasi Organisasi • Peningkatan bakat kepimpinan • Pengurusan pentadbiran • Peningkatan amalan komunikasi berkesan • Pengurusan konflik • Peningkatan pengetahuan dalam polisi dan peraturan ii. Perekayasaan P&P • Peningkatan amalan pedagogi • Peningkatan pengetahuan kandungan • Pengurusan kelas • Guru cemerlang/ Panitia • Mentor • PK Akademik/ Kaunselor/ Mentor 2. selaras dengan minat.

berstruktur dan sistematik perlu mempunyai satu mekanisma pentaksiran untuk menilai keberkesanan program yang dilaksanakan dapat mencapai objektif yang dihasratkan. pentaksiran kendiri turut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesan program induksi daripada perspektif guru permulaan. 49 . Di samping itu.4 PENTAKSIRAN Program induksi yang berfokus.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan Penilaian Program Pengurusan Pembangunan adalah berdasarkan kepada portfolio guru permulaan dan dinilai pada akhir tahun ke-2 atau ke-3. seni lukis iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ii. Pentaksiran dilaksanakan di peringkat sekolah oleh pentdbir sekolah.3. teknologi maklumat • PK Koku • Guru ICT 4. 4.

1 Tempoh Pentaksiran Pentaksiran dilaksanakan secara berkala dan berterusan sepanjang tempoh induksi. permulaan. a) b) Formatif Pentaksiran boleh dilakukan secara berkala. Memberi penekanan terhadap amalan-amalan terbaik (best Membimbing guru permulaan membuat amalan refleksi melalui Meningkatkan kualiti pendidikan dengan menetapkan standard practices) yang harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran.4. pasti. pembinaan portfolio.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. jurnal dan catatan atau buku log. v. Mengumpulkan maklumat/ data/ evidens berkaitan guru permulaan Mengenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan diri guru Memberi peluang kepada guru permulaan melaksanakan secara sistematik sepanjang program induksi dijalankan. 4. Meliputi pelbagai sumber/evidens/aktiviti kelas. dan amalan profesionalisme yang tinggi.4. penambahbaikan terhadap aspek-aspek kelemahan yang telah dikenal 4. vi. contohnya memantau pengajaran guru permulaan dalam bilik darjah. Tempoh masa pentaksiran harus bersifat fleksibel namun menyeluruh meliputi semua aktiviti yang dilaksanakan oleh guru permulaan.4. iii.3 Kaedah Pentaksiran Pentaksiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal menggunakan kaedah-kaedah berikut: i. iv. ii.1 Objektif i. meneliti 50 .

membuat blog yang daripada murid/ ibu bapa/ mentor / rakan sekerja. contohnya laporan. Pengajaran dan pembelajaran • Persediaan mengajar • Pedagogi • Pengurusan ujian peperiksaan • Pengurusan kerja rumah • Pencerapan P&P • Penerokaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran 80% ii. Pembelajaran dan Penilaian • Pengajaran dan pembelajaran • Penialaian dan pentaksiran • Pemantauan pembelajaran 51 . refleksi jurnal. Pentaksiran secara menyeluruh terhadap bahan atau Menggunakan portfolio yang dihasilkan oleh guru sebagai penilaian/pandangan/maklum Aspek yang dinilai Aspek Contoh Peratusan balas yang diterima aktiviti yang disediakan oleh guru sepanjang tempoh induksi. projek/BBM yang dihasilkan untuk P&P. dan evidens. 1. c) d) bermanfaat.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Rancangan Pengajaran yang disediakan untuk tajuk-tajuk tertentu. i. e) Bil. meneliti hasil kerja murid.

Pengurusan Hal Ehwal Murid • Mengurus dokumen • Kerjaya • Mengurus disiplin • Keperluan motivasi iv. Pembangunan Diri a) Pengurusan ICT • Literasi komputer • Pengajaran bestari b) Pengurusan Hal • Pengurusan stres • Teknik belajar • Motivasi kendiri 52 Ehwal Peribadi . Pembangunan Profesionalisme i. Pengurusan Asrama (Jika Berkenaan) • Pengurusan kebajikan Mengurus kepelbagaian murid v. Kokurikulum • • ii. Sosialisasi Organisasi Sukan •Pasukan beruniform Permainan 20% • Kepimpinan • Pentadbiran • Pengurusan kewangan dan sumber • Komunikasi • Pengurusan konflik • Polisi dan peraturan • Pencerapan pengajaran iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 2.

4. Pembelajaran dan penilaian • Pengajaran dan pembelajaran • Penialaian dan pentaksiran • Pemantauan pembelajaran vii. Peningkatan profesionalisme • Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri • Pembelajaran informal dan formal viii. rakan. ibu bapa dan komuniti sekolah 4.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan • Pembentukan sahsiah vi. 53 .4 Pelaporan a) b) Pelaporan dibuat oleh semua pihak yang terlibat (mentor/ Portfolio ini akan dijadikan sebagai evidens untuk pengesahan pentadbir/ AJK pemantauan) menggunakan borang yang disediakan. dan dalam perkhidmatan guru permulaan. Kerjasama antara guru dan masyarakat • Membina jaringan dengan murid.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.2 PEMANTAUAN Pemantauan adalah satu proses yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang Program Induksi untuk memastikan Program Induksi dilaksanakan secara berkesan. iaitu: i. ii. mematuhi prosedur mengikut perancangan yang telah ditetapkan 54 .

meningkatkan kemahiran dan membina sikap positif guru permulaan. vii. x. v. iv. vi. JPN. Meningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme guru permulaan. Menyediakan serta memberi pengetahuan tambahan. Meningkatkan kualiti pendidikan melalui sokongan dan bimbingan kepada guruguru permulaan di sekolah. 55 . iii. xi.2 i. Pemantauan boleh dibuat secara formal atau informal dan berterusan sepanjang tempoh Program Induksi berjalan. 4. Kaedah Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh pihak KPM. PPD dan pentadbir sekolah.5. viii. iii. ii. Objektif Memastikan semua aktiviti yang dirancang dalam Program Induksi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. mematuhi standard induksi 4. Memastikan standard dan prosedur induksi dipatuhi. Meningkatkan kemahiran P&P dalam kalangan guru permulaan. Membantu guru permulaan melalui transisi tahun pertama mengajar dengan lancar. Membantu guru permulaan berdasarkan kepada keperluan serta kehendak mereka. dan Hasil pemantauan perlu dibincangkan dengan guru permulaan.5.1 i. Memastikan hubungan yang baik dan kerjasama yang erat antara mentor dengan guru permulaan yang dibimbing. Mengekalkan tahap kualiti guru bermula dari peringkat awal.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan iii. ix. dan Memberi bimbingan kepada guru permulaan tentang teknik pengurusan kelas dan interaksi dengan murid. ii.

evidens dalam portfolio guru permulaan (Lampiran D). ii. dan Guru permulaan yang telah tamat menjalani program induksi akan menerima evidens/ laporan pemantauan untuk membantu guru permulaan meningkatkan profesionalisme diri. Program Induksi Guru Permulaan diharap dapat membantu meningkatkan kualiti guru permulaan yang 56 . BPG bertanggungjawab untuk merangka satu program induksi yang berkesan serta boleh diguna pakai oleh seluruh sekolah di Malaysia. 5 PENUTUP Selaku peneraju utama pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan.5. Hasil pemantauan dibuat secara bertulis dikumpulkan sebagai Pelaporan disemak oleh pentadbir sekolah.3 Pelaporan i.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. iii.

57 . C. 1995. Shaping teacher’s induction policy in California. Teacher Education Quarterly. Fall 1995. Rujukan Bartel. Namun begitu. keberkesanan program ini memerlukan kerjasama semua pihak.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan baru ditempatkan di sekolah.

2006. American Association of State Colleges and University. Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang Telah Tamat Mengikuti Sarjana Muda Pendidikan Bil.88 (638). Bosetti. 17. 2007. Commission by the Joyce Foundation. Upper Saddle River. Vol. Wong.. A. 2007.C.R. Human Resource Management (cet. Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.. Wheeler. Duke. pg.Kedua.s 1-24. Humphrey. Karson. Bhd. Teacher induction programs: trends and opportunities. G. Salhah Abdullah & Ainon Mohd. R. 2007. 3 (10). Norasmah Othman. 58 . Induction programs that keep new teachers teaching and improving. 2006.. Penyelidikan Pendidikan Guru Novis. Pementoran dalam PerkhidmatanAwam Panduan untuk Mentor dan Menti.Ed.2/2010.. M.A. K. Do mentoring and induction program have greater benefits for teachers who lack preservice training? Jurnal of Public & International Affairs-Princeton. Bangi. A. Wechsler. 2008. Fakulti Pendidikan UKM.. D.7). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. NASSP Bulletin. Teacher induction in Illinois and Ohio: a preliminary analysis.61-82. 2004.S. 1997.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan Dessler. Guru Sebagai Mentor. U. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. NJ: Prentice. Vol. L. m. J. Mohammed Sani Ibrahim dan Zamri Mahamod. Russell.

.................. Tandatangan Mentor LAMPIRAN B ........ .LAMPIRAN A Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan FORMAT LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN Bil 1 2 3 4 5 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Objektif : : : : : : 1 2 3 6 Aktiviti : 1 2 3 7 8 Penilaian Rumusan : : Keterangan .................... Tandatangan guru .................

.... • • • Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana……………………………………………...... Masalah ini berlaku dalam kalangan ………………... Bagi mengatasi masalah ini..........………………………………………………………………………………… ....…………………………………….......………………...................……………………………………………………………………………………………………... • • Masalah ini berlaku juga berpunca …………………………………………...... • Secara khususnya :1........…………………………… Masalah utama bagi murid saya ialah ………………................. saya akan mencuba .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan FORMAT PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA) Nama pengkaji : ________________________________ Tajuk MEREFLEK : ________________________________ • • Saya mengajar di kelas …………………………bagi mata pelajaran …………………............. FOKUS KAJIAN • Daripada refleksi di atas.... murid akan terus................. .... • Berikut analisis/ contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan ujian …………………………………………………………………………………………………………………… ……....……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk... Seperti berikut : …………………………………………………………………………………………………………………………. b) ……………................... Murid …………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………… MERANCANG :Objektif kajian Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini.......... intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci................. murid adalah kerana mereka tidak ............. …………………………...………...... …………………………………………………………… • Analisis yang didapati daripada ………………………………………..... daripada saya kerana .. Perkara yangakan penting.....…………….... • Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid/semakan latihan murid/ keputusan ujian/ temu bual (sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar ……………………………………………………………...... ……............................……………………...............……………………………………………..... Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung kepada • Secara amnya dapat masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya........ setiap aktiviti/ tindakan/ ……………………………………………………………………………………………........... didapati murid tidak dapat menjawab soalan/ menguasai kemahiran a) ……………........................

………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………... Langkah 1 :. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..……….. Langkah 1 :…………………………………………………………………………………………………... 2.. Langkah 2 : ……………..………………………………………………………………………………….Aktiviti 2 :…………………………………………………………………………………………………...Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PROJEK P&P TERANCANG (Kaedah P&P untuk merawat masalah) Jenis perancangan Mengubah suai cara/ kaedah yang sedia ada Mencipta cara baru (inovasi P&P guru terhasil dari sini) Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah: 1..……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… ii. Langkah 2 :…………. iii. ………………………………………………………………………………………………….. Langkah 3 :………………. Langkah 2 :…………. Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Aktiviti 3:…………………………………………………………………………………………………. Aktiviti 1 :…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. …………. ………….. Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah : i... .…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… ..

Dalam waktu pembelajaran (mesti dilaksanakan oleh guru sendiri. ………………………………………. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i. iii. ………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………. …………………………………………… ……………………………………. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Tindakan yang telah saya jalankan adalah seperti berikut: BIL 1. . HASIL REFLEKSI 2...... 3. AKTIVITI …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i. ………….. ii. iii. …………. ………….Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BERTINDAK Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Melaksanakan perubahan. ii. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… i. (tindakan/rawatan) Catat segala tindakan dan buat refleksi bagi setiap aktiviti semasa pelaksanaan Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………. LANGKAH …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………. ………………………………………. (Semasa menulis laporan ini.. ii. iii.

Penilaian mesti dilakukan untuk menilai keberkesanan TINDAKAN Guru membuat refleksi terhadap kajian yang telah dilakukan sama ada berjaya atau tidak. (Semasa menulis laporan ini. saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… (PELAPOR) LAMPIRAN C ………………………………… (PENILAI) . teknik …………………………. soal selidik.merupakan kaedah yang……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil daripada kajian tindakan ini. Oleh itu. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari) Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan. Dapatkan data sekali lagi dengan menggunakan cara mengutip data yang sama semasa peringkat awal mereflek. pemerhatian) Laporan juga ditulis di peringkat ini. saya mendapati. Sekiranya program tindakan tersebut berjaya. saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid. perlu dirancang semula. (temu bual. Jika tidak berjaya.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MEMERHATI Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian Pemerhatian boleh dilakukan oleh guru sendiri sebagai penyelidik atau dengan bantuan daripada guru lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi pengajaran guru. yang diperkenalkan kepada murid …………………………. maka bolehlah disebarkan kepada guru-guru lain.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan BULAN: _______________ TARIKH: ______________ AKTIVITI: _________________________________________________________________________ KAEDAH PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ PROSES PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ REFLEKSI: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ .

Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. 2.P (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat Sekolah : Kod Sekolah : Tarikh : Nama Pemantau : Objektif Pemantauan : 1. Tindakan : 4. 3.P) FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN P. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program P.G.P berjalan lancar.P dan menyampaikan laporan kepada urus setia di BPG. Kekuatan : 2. (Nama dan cop Sekolah) .I.LAMPIRAN D Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (P...I.G.I. DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan : (Rujuk kepada Instrumen Pemantauan) 1. Memastikan pelaksanaan program P. Cadangan : Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman ………………………………………………………… (Nama Penyelaras) Tandatangan Pengetua / Guru Besar …………………………………… ……….G.I.G. Kelemahan : 3.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP1 Tarikh : Disediakan oleh: Nama Sekolah : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Pertama (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan September 2010) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (1) PEMBANGUNAN KEUPAYAAN APAKAH PANDANGAN ANDA TENTANG PENERANGAN DIBERIKAN OLEH MENTOR MENGENAI PIGP? i. Peranan Sekolah: iii. Objektif PIGP: YANG TELAH ii. Peranan Mentor: .

Tugas dan tanggungjawab berkaitan kegiatan kokurikulum : iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ADAKAH ANDA DIBERIKAN PENERANGAN YANG JELAS TENTANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI GURU PERMULAAN? (Sila beri penjelasan) i. Hal Ehwal Murid : iv. Tugas dan tanggungjawab berkaitan pengurusan : Sekolah : b. Tugas dan tanggungjawab berkaitan pengajaran dan pembelajaran/kurikulum: ii. a. Tugas dan tanggunjawab berkaitan pembangunan profesionalisme diri : .

Isu dan masalah yang dihadapi : ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MATLAMAT/OBJEKTIF (Key Performance Indicators/Indikator Prestasi Utama) BERKAITAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG HENDAK ANDA CAPAI PADA TAHUN INI? i. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat/ objektif di atas : . Matlamat/Objektif yang hendak dicapai : iii.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat/ objektif di atas : . Isu dan masalah yang dihadapi : ii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan MATLAMAT/OBJEKTIF (Key Performance Indicators/Indikator Prestasi Utama) BERKAITAN ASPEK-ASPEK LAIN YANG HENDAK ANDA CAPAI PADA TAHUN INI? i. Matlamat/Objektif yang hendak dicapai : iii.

Jenis sokongan sebenar yang diberikan oleh mentor: .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan SOKONGAN MENTOR ADAKAH MENTOR MEMBERI SOKONGAN YANG SECUKUPNYA KEPADA ANDA? i. Jenis/aspek sokongan yang anda harapkan daripada mentor : iii. Kekerapan perbincangan dengan mentor seminggu : ii.

Pentadbiran Sekolah ii. 1) Aspek P&P 2) Kokurikulum 3) Pengurusan : i. Hal Ehwal Murid (HEM) 4) Pembangunan profesionalisme .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BENTUK SOKONGAN DARIPADA MENTOR YANG PALING BANYAK MEMBANTU ANDA DALAM MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERSEKITARAN BARU (Sila huraikan).

........ ................Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan ADAKAH ANDA DAPAT BERKOMUNIKASI SECARA TERBUKA/SELESA DENGAN MENTOR ? KOMEN UMUM / CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ............................................ sila gunakan helaian tambahan.. ( ) Tarikh : _______________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini.....

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP2 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Nama Sekolah : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Disediakan oleh: PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Kedua (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan Oktober 2010) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (2) INISIATIF YANG DILAKSANAKAN NYATAKAN INISIATIF-INISIATIF YANG TELAH ANDA AMBIL UNTUK MENAMBAH BAIK KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ANDA BERDASARKAN MATLAMAT/OBJEKTIF(KPI)? SEJAUHMANAKAH MENTOR MEMBIMBING ANDA MELAKSANAKAN INISIATIFINISIATIF DI ATAS? .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan APAKAH MASALAH-MASALAH YANG ANDA HADAPI DALAM MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? SEJAUHMANAKAH PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? (Sila huraikan) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS?(Sila huraikan) .

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan SEJAUHMANAKAH GURU-GURU DARI SEKOLAH LAIN MEMBERI SOKONGAN SEMASA ANDA MELAKSANAKAN INISIATIF-INISIATIF DI ATAS? (Sila huraikan) PENGAJARAN YANG DIPEROLEHI/REFLEKSI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BERDASARKAN REFLEKSI .

.............. sila gunakan helaian tambahan... ... ( ) Tarikh : _______________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini............................Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KOMEN UMUM/ CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ...........................

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BORANG GP3 Disediakan oleh: BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nama Sekolah : PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (PIGP) Laporan Kemajuan Kali Ketiga (Diisi oleh Guru Permulaan pada Bulan November 2010) .

Aspek-aspek lain: .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan LAPORAN KEMAJUAN (3) STATUS PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN (Sila rujuk kepada borang GP 1 dan GP 2 matlamat awal yang dibincangkan bersama mentor dalam pertemuan pertama) i. Aspek-aspek lain: HASIL YANG TELAH DICAPAI i. Aspek pengajaran dan pembelajaran: ii. Aspek pengajaran dan pembelajaran: ii.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PENCAPAIAN PERIBADI YANG ANDA PEROLEHI HASIL DARIPADA PROGRAM PIGP SOKONGAN YANG ANDA TERIMA SEJAUHMANAKAH MENTOR MEMBERI SOKONGAN SEPANJANG PIGP BERJALAN? (Sila huraikan) KEPADA ANDA .

APAKAH KEKUATAN PIGP? APAKAH KELEMAHAN PIGP? .Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan KELEMAHAN DAN CADANGAN PADA PENDAPAT ANDA.

Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan CADANGAN ANDA UNTUK MENAMBAH BAIK PIGP APAKAH YANG ANDA TELAH PELAJARI HASIL PENGLIBATAN ANDA DALAM PIGP? .

Lain-lain (nyatakan) . Pengetahuan isi kandungan ii. Keyakinan diri v. Kemahiran diri (nyatakan) iv. Pengetahuan pedagogi iii.Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan BAGAIMANAKAH PIGP TELAH MEMBANTU ANDA MENINGKATKAN ASPEK BERIKUT: i.

....... sila gunakan helaian tambahan...................... ( ) Tarikh : _____________________ * Jika ruangan tidak mencukupi untuk menjawab mana-mana bahagian dalam borang ini.....................................Draf Modul Program Induksi Guru Permulaan PADA PANDANGAN ANDA APAKAH KOMPETENSI YANG ANDA PERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PADA MASA HADAPAN? KOMEN UMUM / CATATAN (Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan) Disediakan oleh : ... ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful