ANALISIS JAM BELAJAR EFEKTIF Mata Pelajaran Kelas/semester Hari penyajian No.

Tema/kompetensi dasar : Aqidah Akhlak : V/II : Kamis Alokasi waktu ktsp Yang tersedia Ket.

1.

Kalimat thayyibah 2 -Mengenal Allah melalui kalimat tayyibah Asmaul Husna 2 -Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asmaul husna (Al muhyi,Al mumit,Al baqi) Akhlak terpuji 2 -Membiasakan sikap teguh pendirian dan dermawan dalam kehidupan seharihari -Membiasakan akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat Akhlak tercelah 2 -Membiasakan diri untuk menghindari sifat kikir dan serakah melalui kisah Qarun jumlah

2.

3.

4.

Mengetahui, Kepala Madrasah Guru Kelas

H a e r u d d i n,S.pd.I NIP.19770203 200501 1 006

A r i a n t i,S.pd.I