PENGENALAN Dalam mengkaji kes-kes pentadbiran dan kecuaian yang telah diputuskan mahkamah beberapa istilah perlulah

dikuasai. Istilah Under like circumstances membawa maksud kes lain yang berada dalam keadaan yang sama, di mana keputusannya menjadi rujukan dalam kes-kes lain yang sedang dibicarakan. Judicial review ialah semakan kehakiman iaitu semakan semula satu keputusan yang telah dibuat.

KES PENTADBIRAN PERTAMA: SAMAN PEMULA NO.R2(3)-24-8-2009 ANTARA ABDUL RAZAK BIN BAHARUDIN ( PLAINTIF) DAN 1.JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (DEFENDAN 1) 2. KERAJAAN MALAYSIA (DEFENDAN 2) FAKTA KES Abdul Razak bin Baharum menjawat jawatan guru sebelum dikenakan hukuman buang kerja oleh Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Kumpulan sokongan (No.1), Kementerian

Pelajaran Malaysia(³LTT/Kementerian´). Plaintif telah dibuang kerja mengikut peraturan 38(g) Peraturan-Peraturan 1993 kerana telah berkelakuan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam yang merupakan suatu kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan 1993. Plaintif juga Mengatakan bahawa beliau sepatutnya tidak diambil tindakan di bawah peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan 1993 tetapi hendaklah ditamatkan perkhidmatannya di bawah peraturan 49 Peraturan-Peraturan 1993 dan seterusnya dibersarakan di bawah seksyen

1

Entiti yang salah telah dinamakan sebagai defendan KEPUTUSAN MAHKAMAH Berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan di atas. Mazlan bin Ishak dan Abdul Hanif bin Mansur (dua orang kakitangan awam tersebut) yang kes mereka juga berkaitan dengan tahanan di bawa Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA. iaitu. prosedur dibawah A. Jesteru. saman pemula ini didapati tidak bermerit dan ditolak dengan kos ULASAN Pihak plaintif sepatutnya memulakan tindakan dengan semakan kehakiman dan bukannya saman pemula kerana tindakan buang kerja plaintif melibatkan undang-undang awam yang tertakluk kepada semakan kehakiman (judicial review) . Plaintif telah merujuk kepada dua penama. ISU a. 53 KKMT 1980 mesti digunakan. Prosedur yang salah telah digunakan untuk mencabar keputusan defendan-defendan. Keputusan terbaharu Mahkamah Persekutuan dalam kes Ahmad 2 . tetapi mereka telah ditamatkan perkhidmatannya di bawah peraturan 49(3)Peraturan-Peraturan 1993 dan mendapat pencen. Defendan-Defendan telah melakukan perlakuan diskriminasi yang dikatakan bercanggah dengan Perkara 8(1) Perlembagaan Persekutuan.10(5)(d) Akta 227. Plaintif mengatakan memandangkan beliau telah dibuang kerja. dan b.

53 KMT menetapkan suatu prosedur spesifik untuk sesuatu pihak terkilan yang menuntut relief. Berhubung dengan penamatan perkhidmatannya 3 . Pengarah Kebudayaan & Kesenian Johor & Ors [2010] 5 CL J 865 adalah jelas mengenai isu ini seperti yang terdapat di keputusan Laporan seperti berikut: ³Berkenaan dengan penggunaan prosedur betul dalam kes di mana orang terkilan boleh Mengarahkan dan menuntut aduannya terhadap satu pihak berkuasa awam dalam sebuah mahkamah undang-undang bagi satu keputusan yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kesan ke atasnya.(A) 458/1994].U. Plaintif sepatutnya merujuk kes yang terbaru yang diputuskan oleh mahkamah sebelum memulakan tuntutannya . 41 Akta) terhadap pihak berkuasa awam bagi pelanggaran haknya yang beliau berhak dilindungi di bawah undang-undang awam´.Dalam hal tersebut. A. Lagipun plaintif merupakan seorang pegawai awam yang tertakluk kepada peraturan statutory yang dibuat menurut perkara 132 (1)Perlembagaan Persekutuan dan terpakai kepada seorang penjawat awam sepanjang masa perkhidmatannya.Jefri Mohd Jahri vs. Dalam kes semasa tindakan buang kerja plaintif dibuat oleh LTT yang telah ditubuhkan di bawah Peraturan-Peraturan Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan 1993 [P. Defendan Pertama iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) tidak terlibat langsung dalam keputusan pembuangan kerja oleh LTT kerana ia adalah semata-mata keputusan LTT sendiri. Walau bagaimanapun. LTT tersebut mempunyai budi bicara dan kuasa untuk membuat apaapa keputusan hukuman tatatertib. menggabungkan suatu deklarasi (seperti yang disediakan oleh s. Plaintif menamakan entiti yang salah sebagai defendan juga memberikan kesan yang besar kepada keputusan mahkamah. termasuklah buang kerja di bawah Peraturan 38(g) Peraturan-Peraturan 1993.

persamaan yang wujud hanyalah kesemua mereka ditahan di bawah ISA dan tiada keterangan material lain dikemukakan. suatu perakuan akan dikemukakan oleh pihak LTT yang mana pegawai berkenaan perlu mematuhinya.demi kepentingan awam. dalam proses penamatan demi kepentingan awam pegawai dalam perkhidmatan awam persekutuan. Hanya setelah menerima perkenan YDPA. Walau pun kesemua mereka ditahan di bawah ISA tetapi tidak diketahui apakah aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan yang mengancam keselamatan Negara. Seterusnya. Mengikut prosedur yang terpakai. Oleh itu alasan persamaan kerana menjadi tahanan ISA tidak boleh dijadikan kayu pengukur bagi mahkamah untuk dijadikan rujukan kes dalam membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman. Apakah peranan dan takat penglibatan mereka adalah sama. Oleh itu wajarlah tuntutan plaintif tidak didengar dan ditolak oleh mahkamah. hak untuk didengar 4 . Defendan Pertama hanya bertindak sebagai urusetia. akibat penahanan dibawah akta ISA. Dalam deklarasinya yang mengatakan berlakunya diskriminasi yang bercanggah dengan perkara 8(1) Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun dalam situasi ini. Oleh itu. pihak Defendan Pertama akan menyediakan memorandum penamatan demi kepentingan awam dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara untuk dikemukakan kepada Perdana Menteri sebelum satu memorandum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong (YDPA) untuk mendapat perkenan. Oleh itu tindakan plaintif menamakan JPA sebagai defenden pertama tidak tepat dan wajarlah hakim tidak menyebelahinya dalam membuat keputusan. di mana dua kakitangan awam lain iaitu Mazlan bin Ishak dan Abdul Hanif bin Mansur telah ditahan ISA telah ditamatkan perkhidmatan dan diberikan pencen. pemberitahuan penamatan perkhidmatan anggota akan dibuat.

Alasan-alasan yang diberikan pemohon ialah 5 . Ini menunjukkan konsep Audi Alteram Partem tidak dipatuhi kerana sepatutnya seseorang pesalah itu perlu diberi hak untuk di dengar dan membela diri. Pemohon juga memohon untuk perintah mandamus agar responden kedua mengeluarkan satu kertas kenyataan keputusan UPSR baru kepada pemohon yang tidak mengandungi catatan tersebut.sebenarnya dinafikan. KES PENTADBIRN KEDUA NOORLIYANA YASIRA MOHD NOOR VS MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA &YANG LAIN FAKTA KES Pemohon ialah seorang kanak-kanak yang memohon melalui bapa dan sahabat wakilnya perintah certiorari bagi membatalkan catatan ³Perkara Asas Fardhu Ain ± GAGAL´ di dalam kertas kenyataan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (µUPSR¶) serta membatalkan catatan tersebut dari rekod responden kedua.

Risiko dan pemilihan yang dibuat oleh pemo ho n bukan merupakan tanggungjawab responden kedua.(i) pemohon berhenti menghadir i kelas agama Islam di sekolah sejak tahun 4 hingga 6 dan dengan itu tidak pernah disediakan untuk peperiksaan agama tersebut. Oleh yang demikian. 6 . keputusan dibuat berdasarkan penilaian seseorang murid dan bukan at as skr ip jawapan. mahkamah ini berpendapat bahawa kos ditanggung oleh pihak masing-masing. untuk tidak menghadiri kelas pengajian Islam walaupun ianya merupakan sat u subjek t eras. Maka pemo ho n harus ber sedia unt uk menerima akibat dan risikonya di mana pemohon telah digagalkan dalam subjek tersebut. permohonan saman pemula oleh pemohon ditolak. Bagi kos. Lebih-lebih lagi. Responden kedua t idak bo leh memaksa pemohon untuk hadir kelas agama Islam. Ulasan Pemohon telah memilih. mahkamah ini berpendapat bahawa mahkamah ini tidak harus masuk campur terhadap keputusan yang dibuat oleh responden kedua dimana ianya telah mengikut peraturan dan peruntukan undang-undang yang sedia ada. atas kemahuannya sendiri. dan (ii) pemohon t idak membayar yuran untuk subjek Perkara Asas Fardhu Ain KEPUTUSAN MAHKAMAH (menolak permohonan) Di atas keseluruhan fakta dan setelah meneliti dan membaca hujahan bertulis dan lisan kedua-dua pihak bersama autoriti autoriti dan berdasarkan kepada undang-undang yang berkaitan dengan kes ini.

pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan telah menyatakan dengan jelas bagaimana penilaian PAFA dibuat ke atas murid yang beragama 7 . hujahan pemo hon bahawa pemohon tidak menerima bimbingan pihak sekolah bagi menyediakan pemohon menghadapi ujian berkenaan t idak berasas dan tidak benar. Hujahan pemohon bahawa PAFA tidak termasuk dalam definisi ³kenyataan keputusan´ disebabkan ianya merupakan suatu ujian berdasarkan penilaian dan bukannya berdasarkan skrip jawapan adalah tidak berasas memandangkan subjek PEKA yang dicatatkan dalam kertas kenyataan pemohon tersebut juga berdasarkan penilaian dan tidak mempunyai sebarang skrip jawapan. pemohon tidak harus mengelakkan diri dari menghadiri kelas agama Islam di mana subjek itu merupakan subjek teras. Tambahan lagi. Sebagai seorang yang beragama Islam. Dalam keadaan ini sewajarnya mahkamah tidak campurtangan dalam sukatan subjek teras yang diajar di sekolah memandangkan pemohon terikat dengan bidangkuasa sekolah tersebut. P emo ho n har u s t er ik at dengan peraturan dan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah disebabkan pemohon sendiri telah memilih untuk belajar di sana. Pemohon harus mengikuti peraturan dan menghadiri kelas bagi subjek-subjek di ma na ia nnya a da la h su bjek t er as. Oleh itu. Pemohon boleh mengadu tentang apa yang tidak menyenangkannya tentang kelakuan pendidik atau tenaga pelajar di sekolah harus dibawa kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab agar perkara itu dapat disiasat.Dengan it u. responden kedua tidak bertindak di luar bidang kuasa.

8 Akta tersebut. Hujahan pemohon bahawa pekeliling-pekeliling tersebut tidak menyatakan dengan jelas bahawa ianya ditandatangani untuk dan bagi pihak Menteri Pelajaran tidak berasas disebabkan tandatangan Ketua Pengarah Pendidikan dalam kapasitinya sendiri sebagai Ketua Pengarah mencukupi dan sah. Seksyen 3(2) Akta tersebut harus dibaca bersama. Seksyen 3(2) Akta tersebut harus dibaca bersama. Menteri Pendidikan boleh memberi arahan secara am dari masa ke semasa kepada Ketua Pengarah untuk menjalankan kuasa dan menggunakan budibicaranya bagi memberi kesan kepada polisi kebangsaan berdasarkan s. Akta tersebut harus dibaca bersama-sama dengan Peratutanperaturan Pendidikan peraturan- (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 8 Akta tersebut. Salah satu fungsi Lembaga Peperiksaan adalah 8 . Salah satu fungsi Lembaga Peperiksaan adalah untuk menganalisa penilaian yang dibuat oleh pihak sekolah mengikut s.Islam. (perenggan 6) Akta tersebut harus dibaca bersama-sama dengan Peratutanperaturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Menteri Pendidikan boleh memberi arahan secara am dari masa ke semasa kepada Ketua Pengarah untuk menjalankan kuasa dan menggunakan budibicaranya bagi memberi kesan kepada polisi kebangsaan berdasarkan s. 3(a) peraturan tersebut Hujahan pemohon bahawa pekeliling-pekeliling tersebut tidak menyatakan dengan jelas bahawa ianya ditandatangani untuk dan bagi pihak Menteri Pelajaran tidak berasas disebabkan tandatangan Ketua Pengarah Pendidikan dalam kapasitinya sendiri sebagai Ketua Pengarah mencukupi dan sah.

si mati sedang bermain-main dengan melihat-lihat di belakang bilik darjah dengan rakan-rakan yang lain. SRJK CINA. Ini disebabkan pembayaran untuk ujian UPSR dibayar secara sekaligus. selepas tersandung dan jatuh serta kepala si mati terkena pada beberapa batu. Beberapa kanak-kanak melihat si mati jatuh secara tidak sengaja. KES KETIGA: KES KECUAIAN SILVADURAI KUNNARY & ANORS VS HEADMASTER.untuk menganalisa penilaian yang dibuat oleh pihak sekolah mengikut s. Tidak ada sebarang peruntukan atau keterangan bahawa seorang murid perlu membayar yuran peperiksaan untuk PAFA secara berasingan. Akibat 9 . Batu-batu tersebut sengaja diletakkan di situ oleh pekerja sekolah untuk landskap dan nilai estetik untuk menghiasi dan mencantikkan kawasan sekolah. pelajar tahun 2 yang meninggal dunia di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hwa . Pada 18 September 1989 kira-kira 09:45 semasa waktu rehat sekolah. 3(a) peraturan-peraturan tersebut. CHUNG HWA &ORS Fakta Kes: Plaintif dalam kes ini adalah ibu bapa Silvaprakash a / l Silvadurai.

Pihak sekolah perlu mengambil kira tentang keselamatan murid sebagaimana yang diterangkan dalam Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia berkaitan tanggungjawab guru terhadap pelajar iaitu ³lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain´. Ulasan: Dalam kes tersebut. Namun isu utama ialah kematian selvadurai mungkin dapat dielak sekiranya pihak sekolah mengambil langkah-langkah keselamatan dan pencegahan. 10 . Plaintif kemudiannya telah memfailkan saman terhadap defendan iaitu guru besar sekolah berkenaan. Kementerian Pelajaran dan akhir sekali Kerajaan Malaysia yang mendakwa kecuaian di pihak mereka yang menyebabkan kehilangan anak-anak mereka. Jadi. Keputusan Mahkamah: Pada 11 September 1995 selepas pendengaran majistret menolak saman plaintif dengan kos. pihak sekolah tidak dianggap cuai disebabkan kepala selvadurai terkena batu hiasan. Pada masa yang sama doktrin loco parentis iaitu guru sebagai ibubapa gantian semasa pelajar berada di sekolah seharusnya digunapakai dalam kes ini.kemalangan tersebut si mati meninggal dunia tiga hari kemudian iaitu pada 21 Disember 1989. Defendan juga telah cuai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pentadbir kerana tidak meletakkan papan tanda peringatan atau amaran di kawasan yang berisiko berlaku kemalangan. dalam hal ini defendan lebih mengutamakan keceriaan sekolah dengan mencantikkan landskap tanpa mengambil kira tentang keselamatan murid. Seharusnya pihak defendan peka dengan pekeliling bilangan 8/1988 yang menekankan aspek keselamatan diri pelajar di sekolah setiap masa.

Kes Kecuaian 4: Yogeswari Nadarajah & Anor Lwn.25 pagi manakala waktu masuk persekolahan pada pukul 7. Ulasan: Keputusan mahkamah mungkin ada rasional yang tersendiri namun isu utama yang perlu diberi perhatian adalah kecuaian yang mungkin terlepas pandang oleh pihak sekolah. Doktrin loco parantis iaitu guru adalah ibubapa gantian semasa pelajar berada di sekolah boleh digunapakai. Government Of Malaysia & Anor Fakta Kes: Yogeswari ke sekolah pada pukul 7. Keputusan mahkamah: Mahkamah memutuskan bahawa tidak berlaku kecuaian di pihak sekolah.30 pagi. Kecuaian pihak sekolah di sini ialah mungkin pihak sekolah tidak memaklumkan kepada pelajar tentang waktu persekolahan bermula dan berakhir bagi 11 . Ketika sedang melintas perkarangan sekolah ada dua orang budak lelaki bermain ranting bunga raya dan terkena mata megaswari yang menyebabkan mata megaswari kena di buang.

Ini sudah tentu dapat memberi kesedaran dan makluman kepada pelajar dan ibubapa juga sebagai salah satu langkah keselamatan yang boleh diambil. Dalam kes ini. Seharusnya pihak sekolah mengarahkan pihak pekerja sekolah supaya ranting bunga raya itu dibuang selepas melakukan aktiviti pembersihan. ranting bunga raya mungkin dianggap tidak mendatangkan bahaya tetapi sekiranya disalahguna oleh pelajar yang tidak mengenal erti bahaya boleh mengundang padah yang tidak dijangka. Satu papan kenyataan bertulis atau papan tanda boleh di letak pada pintu masuk sekolah bagi memaklumkan perkara berkenaan.mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini. Sekiranya ranting kayu itu dibuang ada kemungkinan dua orang pelajar tersebut tidak akan bermain ranting berkenaan. 12 .

13 .

14 .

15 .