Umar bin Abdul Aziz

Rabu, 21 Juli 2010 06:03 Fani E-mail Array Cetak Array PDF Cerita tentang kholifah tabi'in Umar bin Abdul Aziz ini penuh dengan perjalanan yang mengesankan. Setiap anda selesai membaca satu lembar kisah hidupnya, maka hati akan tergerak untuk mengetahui lembar berikutnya. Lembar ± lembar yang semakin kaya akan keindahan « makin kedalam semakin menakjubkan. Biodata Ringkas Nama : Abu Jaafar Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Nama Ibu : Laila binti µAsim bin Umar bin Al-Khatab T/Lahir : 61H Umur : 39 tahun Tarikh M/Dunia : 101H Jawatan : Khalifah Ke 6 Bani Umaiyyah Tarikh Lantikan : Safar 99H @ 717M Lama Berkhidmat : 2 tahun 5 bulan

Kelahiran dan Nasabnya Beliau adalah Abu Ja¶far Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil ash bin Umayyah bin Abdis Syams bin Abdil Manaf bin Abu Hafs Al Qurasy Al Amawy yang terkenal pula dengan sebutan Amirul Mukminin asy'aju bani Umayyah. Ibunya ialah Laila binti Ashim bin Umar bin Khottob. Beliau adalah seorang kholifah yang sholeh, sering juga di panggil dengan sebutan Abu Hafsh. Di sepakati sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Sufyan As Tsauri berkata : "Para khalifah itu ada lima : Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz." (Di riwayatkan oleh Abu Ddaud dalam sunannya). Beliau di lahirkan di Hulwan, nama sebuah daerah di Mesir, ayahnya, Marwan pernah menjadi gubernur di wilayah itu.

setelah Aslam mengetahui perihal anak ibu dan anaknya semalam. Maka Umar berkata : pergilah engkau wahai Ashim. dari balik tembok itu.Beliau dilahirkan pada tahun ke 61 H yaitu bertepatan dengan terbunuhnya imam Husain bin Ali di Mesir. dari keduanya ini Allah mengkaruniakan seorang putri yang di beri nama Ummu Ashim. padahal ibunya ingin untuk bermaksiat karena fakirnya dan sangat butuhnya kepada harta. Umar terheran-heran setelah mendengar perkataan anak itu dengan kekuatan imannya. "Wahai ibu« Jika Umar tidak mengetahuinya. Segera Umar mengumpulkan anak laki-lakinya seraya berkata : "Adakah di antara kalian yang sudah siap nikah ? Jika ayah kalian tidak sakit (tua). Sehingga Abdul Aziz bin Marwan yang saat itu menjadi Gubernur Mesir suka . wanita itu mengira tak ada seorangpun yang mendengarkan percakapanya selain ia dan anak perempuannya. dan yang mengharapkan pahala dari sisi Robnya. dia juga belajar ilmu riwayat hadits dari bapak dan kakeknya. sesungguhnya aku belum punya istri« maka nikahkanlah aku dengannya. Anakya menjawab : "Wahai Ibu« apakah engkau tidak mengetahui bahwa Amirul Mukminin telah melarang yang demikian itu ? Wanita itu berkata lagi : "Wahai anakku« bergegaslah engkau untuk mencampurkan air kedalam susu itu. dan nikahilah dia !!! Akhirnya Ashim pergi kepadanya dan menikahinya. karena Umar tidak akan mengetahuiya.. Umar bin Khottob adalah seoarang pemimpin yang sering mengadakan patroli di malam hari untuk melihat keadaan masyarakatnya." Jawab anaknya. beliau bersama Aslam seorang pembantunya mengadakan perjalanan. kemudian beliau beristirahat sambil menyandarkan badannya di salah satu tembok rumah. Wanita itu berkata : "Wahai anakku« bergegaslah engkau untuk mencampur susu murni itu dengan sedikit air. " Wahai Aslam« ingat-ingatlah pintu dan tempat ini ! Pada pagi harinya Umar menyuruh Aslam untuk mancari kabar tentang wanita dan anaknya semalam. sesungguhnya Robnya Umar mengetahuinya. tiba-tiba beiau mendengar seorang wanita berkata kepada anaknya. Kemudian Umar berkata kepada Aslam dengan suara yang sangat pelan. Ada yang mengatakan beliau di lahirkan pada tahun ke 63 dan ada yang mengatakan pada tahun 69 H. Ummu Ashim tumbuh dan berkembang di suatu rumah yang sangat zuhud. Di suatu malam. inilah tanggung jawab seorang pemimpin yang takut akan adzab Robnya. kemudian Aslam memberi tahu Umar bahwa wanita itu dari bani Hilal yang hidup dalam keadaan payah dan miskin. niscaya ayah kalian akan mendahului kalian untuk mendapatkan anak perempuan ini ! Maka Ashim berkata : "Wahai bapakku . mengutamakan akhirat dari pada kehidupan dunia.

Peristiwa itu terjadi pada saat dia masih kanak ± kanak. Yahya bin Sa'ad Al Anshori. Maslamah bin Abdul Malik. orang yang tidak sanggup berpakaian . Diwajahnya terdapat bekas luka karena tendangan seekor binatang. menjaga hak-hak orang yang terdholimi. Urwah bin Zubair. Dari pernikahannya dengan Abdul Aziz bin Marwan ini Ummu Ashim melahirkan 4 orang anak di antaranya ialah Umar bin Abdul Aziz. orang-orang yang sakit dan tersia-sia. dia berkata : "Jika kamu adalah orang yang terluka di kepalanya dari kalangan Umayah. Raja' bin Haiwah dan lain sebagainya. Muhammad bin Al Munkadir." (Di riwayatkan oleh ibnu Asaakir). terutama yang ada kaitannya dengan harta rakyat. Abdullah bin Ja'far. Fatimah binti Abdul Malik (sepupunya) Sifat Kepribadiannya Beliau merupakan sosok Tabi¶in yang agung / mulia. mereka sering mengadakan majlis untuk bermusyawarah. dan saya memikirkan persoalan orang-orang yang fakir dan kelaparan. disukai banyak orang dan wara¶ yang diwarisi dari kakeknya yaitu Umar bin Al-Khatab. Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh terkemuka seperti Imam Malik bin Anas. pemimpin yang adil. Sehingga manusia dan juga para fuqoha' begitu mencintainya karena keadilannya. Pendidikan Beliau telah menghafadz al-Quran sejak masih kecil. Di riwayatkan dari At Tsauri dari Amru bin Maimun dia berkata : bahwasanya para ulama dengan Umar bin Abdul Aziz bagaikan seorang guru dan murid. Yusuf bin Abdullah dan sebagainya. Pada saat ayahnya menghapus darah yang mengalir di mukanya. Kemudian pergi ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. senantiasa menolong orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. di antara fuqoha' yang begitu dekat dengan beliau adalah Sulaiman bin Yasar. maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. ibnu Utbah. beliau juga sering meminta pendapat dari mereka. mempunyai keperibadian yang tinggi. Para ulama juga begitu akrab dengan beliau. Atho¶ bin Abi Rabah berkata : Fathimah istri Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kami bahwa dia pernah menemui suaminya saat ia berada di suatu tempat sembahyangnya dengan air matanya yang berlinang memenuhi janggut. Beliau lalu disuruh balik ke Damsyik /Damaskus oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tatkala bapanya meninggal dunia dan dinikahkan dengan puteri Khalifah. dia berkata : ³Wahai Amirul Mukminin« segala sesuatu itu adalah baru adanya. berbudi pekerti luhur. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir. Sa'id bin Musayyib. dan Salim yang terkenal dengan ilmu dan kezuhudannya.kepadanya dan meminangnya.´ Beliau berkata : Wahai Fathimah. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah : Imam Az Zuhri. Beliau amat berhati-hati dengan harta. sesungguhnya saya memikul beban Ummat Muhammad dari yang hitam hingga yang merah.

Beliau bercerita : Suatu ketika aku di utus oleh majikanku. wahai Ziyad. aku boleh menyakiti manusia . ada kewenangan aku untuk memukul orang namun orang lain tak boleh memukulku." Tiba ± tiba aku merasa bersalah karena tidak memberi salam dengan penghormatan terhadapnya sebagai Amirul Mukminin. tak ada satupun yang kelewatan. menaruh tangannya di atas lututku sambil berkata : "Beruntunglah engkau wahai Ziyad. namun tak boleh ada yang memakiku.´ Di riwayatkan pula." Kebetulan saat itu akan memakai baju taqwa." Kemudian beliau menjawab : "Wa'alaikum salam warohmatulloh. Abdulloh bin Ayyasi. Setelah itu kulihat beliau menghela nafas panjang lalu berkata : "Wahai Ziyad. dari Madinah menuju Damaskus umtuk menemui Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz karena suatu keperluan. maka itulah yang membuat saya menangis." Beliau menjawab : "Alangkah jauhnya diriku dari yang and harapkan. Saya khawatir saat itu saya tidak memiliki alasan buat Tuhanku. Beliau di sisiku dekat pintu. Maka aku mengulangi salamku : Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Duduklah sampai kesibukanku selesai.tentang orang ± orang shalih Madinah baik pria maupun wanitanya satu persatu. Lalu aku berkata : "Wahai Amirul Mukminin. yaitu saat beliau masih menjadi gubernur di Madinah. Umar berdiri dan menghampiriku. Juga tentang bangunan ± bangunan yang di buatnya ketika beliau masih menjadi gubernur di Madinah. lalu apa perlunya engakau mengucapkannya dua kali?" Saat itu sekertarisnya sedang membacakan pengaduan ± pengaduan yang dikirim dari Basrah lewat surat." Beliau berkata : "Wahai Ziyad. tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan Umar sekarang?" Saya berkata : "Saya mengharapkan pahala dan kebaikan bagi anda. semua beliau tanyakan kepada say. Di ceritakan dari seorang Zahiid dan ahli ibadah Ziyad bin Maisarah Al Mahzumi. Engkau bisa mengenakan baju taqwamu dan terhindar dari kesibukan ± kesibukan yang kami tangani saat ini. orang yang tua dan yang jompo. yang terasing dan yang tertawan. yang memiliki banyak kerabat namun hartanya sedikit dan orang-orang yang serupa dengan itu di seluruh pelosok negri. Saya sadar dan tau bahwa Tuhanku akan menanyakan kelak di hari Kiama. Aku menjawab semuanya dengan baik. Ketika sekertarisnya menyelesaikan pekerjaanya dan pergi. saya mengharapkan kebaikan bagi anda." Akupun menuruti perintahnya. kami telah menjawab salammu yang pertama. Telah datang kewenanganku untuk memaki.dan orang yang tersisihkan dan orang yang teraniaya dan terintimidasi. Di muka pintu aku memberi salam : "Assalamu'alaikum. Beliau berkata : "Wahai Ziyad. beliau sedang bersama penulisnya. Ketika aku masuk. Lalu sekertarisnya meneruskan membaca laporan." Beliau menjawab : "Alangkah jauh « lalu beliau menangis sampai aku merasa iba melihatnya. wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau bertanya tentang berbagai hal. Antara aku dan Umar bin Abdul Aziz pernah berhubungan lama. Tenangkanlah hati anda. sementara nafas khalifah naik turun karena gelisah mendengar pengaduan ± pengaduan itu. beliau adalah seorang yang tawadlu¶ dan merasa iba terhadap orang yang berkedudukan rendah.

beliau sangat berhati ± hati dengan harta tersebut dengan alasan bahwa itu semua adalah harta rakyat. saya akan ambil perhiasan-perhiasanmu itu kembali.. mengapa bukan aku saja yang menjadi seperti dia dan membebaskanmu?" lalu aku di merdekakan oleh tuanku. dia berkata kepada Fathimah : ³Jika kau mau. kamu dan perhiasan ini dalam satu rumah..´ Kemudian dia memerintahkan salah seorang untuk membawa perhiasan istrinya itu ke Baitulmal. Maka apabila beliau bekerja unutk urusan ummat. Bagaimana mungkin itu saya menyatakan rela pada saat dia masih hidup. Di riwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki dua lilin di rumahnya. Justru beliau lebih zuhud dan sangat berhati ± hati dalam menggunakan uang negara. ini adalah uang pribadiku. Amirul mukminin mengambil uang sebesar 20 dinar lalu di berikan kepadaku: "Pakailah untuk meringankan kehidupanmu. Sebagai seorang yang zuhud. bahkan jika lebih dari itupun saya tetap memilih kamu. Dan apabila telah usai bekerja. Setelah di baca. Khalifah menitipkan surat untuk mejikanku. Ini terbukti bahwa beliau dengan tegasnya menegur dan memecat pegawai yang boros. namun saya manarik kerelaanku di saat dia sudah meninggal ?´ . kamu kembalikan harta perhiasaan ini ke Baitulmal atau kau izinkan saya meninggalkanmu untuk selamanya ? Sebab saya sangat benci jika saya. Ketika aku hendak pulang. tidak mungkin itu saya lakukan. Istrinya menjawab : ³Saya memilih kamu daripada mutiara ini." Aku tetap menolak dan beliau terus mendesaknya hingga akhirnya aku menerimanya. beliau menggunakan lentera / lilin milik negara. ku serahkan surat pribadi Amirul Mukminin kepada tuanku. Kemudian dari bawah bantalnya. kehidupannya semasa menjadi Gubernur Madinah dan Khalifah adalah sama seperti kehidupannya semasa menjadi rakyat biasa. Seandainya engkau punya hak atas sebagian fai'. Sesampainya aku di Madinah. Aku berada di tempat Khalifah selama tiga hari hingga semua urusan yang diamantkan oleh majikanku beres. Furat bin as Saib berkata : Umar bin Abdul Aziz berkata kepada istrinya Fathimah binti Abdul Malik ± pada saat itu istrinya memiliki perhiasaan berupa mutiara yang sangat indah ± ³Pilihlah olehmu." Mulanya aku menolak pemberian itu. ini bukan dari harta kaum Muslimin atau kas negara. tetapi beliau mendesaknya : "Terimalah.´ Fathimah berkata : ³Tidak. yang satu digunakan untuk urusan negara dan satu lagi untuk kegunaan keluarga sendiri. beliau menggantinya dengan lentera / lilin miliknya." Beliau menangis lagi sampai aku tak tahan mekihatnya karena iba dan terharu. niscaya akan aku berikan untukmu. meminta agar majikanku mau menjual diriku kepada Amirul Mukminin. dia berkata : "Dia ingin aku menjualmu kepadanya semata-mata untuk memerdekakan dirimu. Maka. Harta yang ada termasuk barang perhiasan isterinya diserahkan kepada Baitulmal dan segala perbelanjaan negara. Kemudian saya memohon diri untuk pulang. Saat Umar bin Abdul Aziz meninggal dan Yazid bin Abdul Malik menggantikannya.sedngkan tak satupun yang berani menyakitiku.

dan sesungguhnya kalian akan memasuki Syurga ataukah Neraka. Pastikan diri kalian untuk mendapatkan pahala atau siksa. Memang tidak jarang terjadi kematian ditengah-tengahnya´ ³Saudara-saudara dapat menyaksikan sendiri bahwa banyak di antara manusia yang tertipu dengan dunia. maka saya katakan : ³Pasti lelaki sholeh itu telah meninggal !. kita sekarang sedang bermimpi yang panjang´ Terdapat banyak riwayat dan atsar para sahabat yang menceritakan tentang keluruhan budinya. siapkanlah taqwa dalam perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat. senang atau susah.´ ³Jangan biarkan masa berlalu sehingga hatimu menjadi keras dan musuh mengoda kalian. Saudara-saudara. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Umar Al-Khatab telah berkata : ³Dari anakku (zuriatku) akan lahir seorang lelaki yang menyerupainya dari segi keberaniannya dan akan memenuhkan dunia dengan keadilan´ 2. Di antaranya ialah : 1. ³Di sana nanti akan diadakan timbangan amal serta manusia akan diserahi tanggungjawab yang berat.´ ³Sementara orang yang tidak mau mengobati yang sudah luka. Hassan al-Qishab telah berkata :´Aku melihat serigala diternak bersama dengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz´ Musa bin A¶yun berkata: kami pernah menggembalakan domba-domba ini di Karman pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. alangkah rugi dan tercelanya aku. saat itulah antara domba dan srigala berada di satu tempat. lalu . bagaimana mungkin dapat bergembira ? Saya berlindung kepada Allah SWT daripada perbuatan yang tidak aku pegangi dan amalkan sendiri. ³Setiap musafir mesti melengkapi berbekalannya. Seandainya tugas itu dipikul oleh binatang-binatang nescaya ia akan hancur. Seandainya begitu. Oleh karena itu. kemudian datang lagi penyakit lain. Sebaiknya kalian menganggap bahwa hidup pada petang hari tidak akan sampai ke pagi hari dan hidup pada pagi hari tidak akan sampai ke petang hari. Qais bin Jabir berkata : ³Perbandingan Umar bin Abdul Aziz di sisi Bani Ummaiyyah seperti orang yang beriman di kalangan keluarga Firaun´ 4. Pada suatu malam kami mendapatkan seekor srigala telah memangsa seekor domba.´ ³Ada seorang lelaki yang mengirim surat kepada rakannya yang isinya : ³Sesungguhnya dunia ini adalah tempat bermimpi dan akhirat barulah terjaga´ Jarak pemisah antara keduanya adalah mati. ketahuilah bahwa di sana tidak ada tempat kecuali Syurga dan Neraka. Dan jelaslah tempatku nanti pada hari yang jelas kelihatan siapa yang kaya dan siapa yang miskin´. Dari Zaid bin Aslam bahawa Anas bin Malik telah berkata : ³Aku tidak pernah menjadi makmum di belakang imam selepas wafatnya Rasulullah SAW yang mana solat imam tersebut menyamai solat Rasulullah SAW melainkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan beliau pada masa itu adalah Gubernur Madinah´ 3. padahal orang yang layak bergembira tidak lain kecuali orang yang selamat daripada siksaan Allah SWT dan orang yang selamat dari tragedi hari qiamat. jika dipikul oleh gunung nescaya ia akan runtuh.Pada suatu hari beliau berkhutbah yang mana diantara isinya adalah sebagai berikut . Jadi. kalau dipikul oleh bumi nescaya bumi akan retak.

Lalu saya katakan : ³Subhanallah ! srigala sama sekali tidak berbahaya berada di tengah-tengah kambing? Penggembala itu kemudian berkomentar : ³Jika kepalanya baik. Setelah mengetahui kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Mereka saling mengingatkan di antara satu sama yang lain tentang kematian dan hari qiamat. Raja' memujinya dan menceritakan perihal kepribadian Umar kepada Sulaiman. lalu beliau menyuruhnya untuk menulis perjanjian tersebut dan membaiat orang yang ada dalam wasiat itu yang tidak lain adalah Umar bin Abdul Aziz. Selang beberapa saat Sulaiman menghembuskan nafasnya yang terakhir dan di baiatlah Umar bin Abdul Aziz tanpa sepengetahuan bani Umayyah sebelumnya atas dasar wasiat dari khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. µAtha¶ telah berkata : ³Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha¶ setiap malam. Belum sempat beliau meluruskan posisi punggungnya di atas bighol tersebut. belum lagi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz membersihkan tangannya dari mengebumikan jenazah khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik." Karena pada saat itu anaknya masih kecil. maka semua jasadnya pun tidak akan menderita sakit apa-apa. Umar Ibnu Aziz tidak meninggal dunia sehingga datang seorang lelaki dengan harta yang bertimbun dan lelaki tersebut berkata kepada orang banyak :´Ambillah hartaku ini sebanyak yang kamu mau´. Beliau memandang dengan sebelah matanya dan berkata dengan terputus-putus karena lelahnya dan rasa kantuknya setelah semalaman bergadang : "Apa urusanku dengan kendaraan ini ? Jauhkanlah ia dariku. yaitu dengan memilih Umar bin Abdul Aziz kemudian setelah itu di gantikan lagi oleh anaknya dari keturunan bani Umayyah. dia berkata kepada Raja' bin Haiwah : "Tidak ada lagi setelah kematian anakku Ayyub. kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada azab Allah seolah-olah ada jenazah di antara mereka. Umar Ibnu Abdul Aziz Sebagai Khalifah Tatkala Sulaiman bin Abdul Malik yakin ajalnya sudah dekat. Hal yang serupa juga pernah di katakan oleh Jisr bin Khottob : Saya melihat srigala dan kambing hidup damai di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. karena itu sudah cukup bagiku. Umar bin Asid telah berkata :´Demi Allah. tiba-tiba datanglah kepala prajurit yang berjalan mengawal di depan beliau beserta beberapa pasukan . Umar bin Abdul Aziz ikut mengurusi jenazah khalifah sampai pemguburannya.´ 5. Tetapi setelah di beri penjelasan oleh Raja' bin Haiwah. telah di persiapkan agar anda sudi untuk menaikinya. Maka setelah Sulaiman menetapkan apa yang di usulkan Raja'. Lalu Raja' memberikan saran kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah.mereka mengaitkan kejadian itu dengan hari kematian Umar bin Abdul Aziz yang ternyata dia memang meninggal di malam saat srigala mulai memangsa domba. Akan tetapi Sulaiman masih ragu-ragu jika bani Umayah tidak mau menerimanya. tibatiba beliau mendengar gemuruh tanah di sekitarnya. lalu beliau berkata : "Ada apa ini ?" Mereka menjawab : Ini adalah kendaraan-kendaraan khalifah wahai Amirul Mukminim. orang yang pantas menjadi khalifah penggantku. semoga Allah memberkahi kalian. Setelah pembaitan tersebut. Dekatkan saja bighol milikku. Tetapi tiada yang mau menerimanya (kerana semua sudah kaya) dan sesungguhnya Umar telah menjadikan rakyatnya kaya-raya´ 6.

yang berjalan berbaris di kanan dan kiri beliau. tanpa pertimbangan dariku. hilanglah rasa kantuknya. Selanjutnya beliau turun dari mimbar dan beranjak menuju rumahnya dan masuk kedalam kamarnya. maka aku lepaskan baiat yang melilit di leher kalian dariku « lalu silahkan kalian memilih pemimpin lagi yang kalia ridlai« Maka manusia berteriak dengan satu suara : "Kami memilih anda wahai amirul mukminin dan kami ridlo kepda anda. lalu di kumandangkanlah adzan serta seruan : "Shalat jama'ah « shalat jama'ah « lalu manusia memenuhi setiap sisi di dalam masjid. tanpa bermusyawarah di antara kaum muslimin. Sehingga beliau pun berjalan dan orang-orangpun berjalan hingga sampai ke masjid. Khalifah berkata kepada kepala prajurit tersebut : "Aku tidak membutuhkan anda dan juga mereka. Umar bin Abdul Aziz naik mimbar dan berkhotbah. tanpa aku memintanya. beliau berkata : "Mendekatlah engkau nak !!! lalu mendekatlah putara beliau kemudian beliau merangkul dan menciaum keningnya sembari berkata : "Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang dapat membantu melaksanakan agamaku." Kemudian beliau bangun dan memerintahkan untuk menyeru kepada manusia : "Barang siapa . sedang di tanganmereka tergenggam tombak yang berkilau. insya Allah. nanti jika telah datang waktu dhuhur aku akan shalat bersama manusia dan akan aku kembalikan hak orang-orang yang di dzolimi kepada pemiliknya. Abdul Malik : "Siapa yang bisa menjamin bahwa anda masih hidup hingga datang waktu dzuhur wahai amirul mukminin ? Kata ± kata ini telah menggugah semangat Umar. Aku hanyalah orang biasa dari kaum muslimin. tiba-tiba datanglah putra beliau yang bernama Abdul Malik (ketika itu dia berumur 17 tahun). Setelah manusia berkumpul. Beliau ingin sekali beristirahat sejenak setelah menguras tenaganya karena banyaknya kesibukan pasca wafatnya khalifah sebelumnya. Beliau memuji Allah dan menyanjungNya lalu mengucapkan shalawat atas Nabi kemudian berkata : "Wahai manusia « sesunguhnya aku telah mendapat musibah dalam urusan ini (yakmi diangkatnya beliau menjadi khalifah). berjalan sebagaimana mereka berjalan. Akan tetapi belum lagi lurus punggungnya di tempat tidur." Ketika beliau melihat suara-suara mulai tenang dan hatipun mulai tertata belaiu bertahmid kepada Allah untuk sekian kalinya dan mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusanNya. Abdul Malik berkata : "Apa yang ingin anda lakukan wahai amirul mikminin ? Umar bin Abdul Aziz : " Wahai anakku« aku ingin memejamkan mata barang sejenak.kami serahkan urusan kami dengan harapan keberuntungan dan keberkahan. kembalilah semua kekuatan dan tekad pada jasadnya yang telah lelah. karena sudah tak ada lagi tenaga yang tersisa ! Abdul Malik : "Apakah anda akan tidur sebelum mengembalikan hak orang-orang yang di dzolimi wahai amirul mukminin? Umar bin Abdul Aziz : "Wahai anakku « aku telah bergadang semalaman untuk mengurus pemakaman pamanmu Sulaiman.

Dia adalah seorang yang sopan. Mereka semua memiliki prestasi dalam hal takwa dan tingkat keshalihan. Dari Mughirah dia berkata : Saat Umar di angkat menjadi Khalifah. Beliau di baiat sebagai khalifah pada bulan shafar tahun 99 H. Beliau juga amat menitikberatkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. beliau amat menitik beratkan tentang kebajikan rakyat miskin. Saya menyatakan kesaksian di hadapan anda sekalian bahwa saya telah mengembalikanya sebagaimana keadaannya pad zaman Rasulullah. Beliau dilantik menjadi Khalifah setelah kematian sepupunya. Maka saya memandang bahwa satu perkara yang Rasulullah melarangnya untuk Fathimah adalah bukan menjadi hakku. dan dari tanah itu pula mengawinkan gadis-gadis di kalangan mereka. di mana beliau juga telah menaikkan gaji buruh sehingga ada yang menyamai gaji pegawai kerajaan. mahir dan cerdas. dia mengumpulkan bani Marwan kemudian beliau berkata kepada meraka : ³Sesungguhnya Rasulullah mempunyai tanah fadak dan dari tanah itu beliau memberikan nafkah kepada keluarga bani Hasyim. menyalahgunakan kekuasaan dan pegawai yang tidak layak. tiga di antaranya adalah wanita. Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah. Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam. beliau melakukan perubahan ± perubahan dalam pemerintahan. Memecat pegawai-pegawai yang menyeleweng. namun Rasulullah menolaknya. Akan tetapi Abdul Malik bagaikan inti kalung di antara saudara-saudaranya." Umar bin Abdul Aziz memilki 15 anak. Di antara perubahan awal yang dilakukannya ialah : Mengambil kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal. Beliau juga turut mengarahkan Muhammad bin Abu Bakar Al-Hazni di Mekah agar mengumpulkan dan menyusun hadits-hadits Raulullah SAW. Khalifah umar telah memerintahkan umatnya mendirikan solat secara berjama¶ah dan masjid-masjid dijadikan tempat untuk mempelajari hukum Allah sebegaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para Khulafa¶ Ar-Rasyidin. Di samping itu juga beliau telah menghapuskan bayaran Jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam dengan . Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik atas wasiat khalifah tersebut. Dalam bidang ilmu pula. beliau telah mengarahkan cendikawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Greek. Suatu saat Fathimah memintanya untuk mengambil sebagian dari hasil tanah itu. Inilah yang menyebabkan beliau di racun kemudian beliau meninggal dunia.yang merasa di dzalimi hendaklah segera melapor. Walaupun umurnya masih muda namun akalnya begitu dewasa. Kemudian harta itu di ambil oleh Marwan dan kini menjadi milik Umar bin Abdul Aziz. demikian pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar. atau seperti bintang di tenah-tengah mereka. Dia pulalah yang memberikan motivasi kepada ayahnya hingga menjadi seorang yang ahli ibadah dan diapulalah yang membibing ayahnya menempuh jalan zuhud. Setelah mengambil alih tampuk pemerintahan. Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya senang dipelajari oleh umat Islam. beliau telah mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta mengirim beberapa da¶i kepada raja-raja India. Selain daripada itu.

m sesungguhnya aku memiliki ambisi besar. Mereka berkata : "Silakan." Aku menoleh kepada Umar bin Abdul Aziz dan berkta : "Saya setuju dan percaya orang ini sebagai saksi. pembantu amir. aku menjadi khawatir membawanya pulang ke desaku seorang diriku. Mereka hemdak kembali ke perkampunganku di Jajd. dia berkata : Suatu ketika saya mendatangi Umar bin Abdul Aziz sewaktu masih menjadi Gubernur Madinah." Aku katakan : "Aku ingin saksi dari makhluq-Nya." Saya segera menjumpai Umar bin Abdul Aziz untuk berpamitan." Beliau berkata : "Baiklah kedua orang ini menjadi saksinya." Kemudian aku mohon diri dengan membawa onta ± onta itu ke kampung halamanku. kami akan berangkat malam ini. ." Aku katakan : "saksi ini dari keluarganya. bersiap ± siaplah untuk berangkat bersama kami. Sebaiknya anda pulang saja karena hal itu lebih baik bagi anda.siapakah nama anda agar saya dapat mengenal anda ? syaikh itu menjawab : "Aku salim bin Abdulloh bin Umar bin Khottob. maka aku menawarkan diri sebagai kawan perjalanan. Ketika aku berada di gurun Falaj Yamamah." Aku berkata :"Datangkanlah saksi untuk janji anda itu." Demi mendengar berita itu. Ketika aku masih dalam kebingungan. datanglah aku akan memberimu hadiah. sedamgkan aku merasa sayang untuk menjualnya." Lalu aku menghampiri salah satu dari syaikh tersebut. Alloh memberkahiku sampai aku bisa membeli onta dan budak ± budak yang lebih banyak. Di Damaskus aku bertemu dengan Jarir yang baru kembali dari tempat kholifah. Hal ini membuat beliau bebas bergaul dengan rakyat jelata tanpa ada penghalang. tidak seperti khalifah dahulu yang mempunyai pengawal peribadi dan prajurit yang mengawal istana yang menyebabkan rakyat sukar berjumpa. Aku ucapkan salam kepadanya lalu bertanya : "Dari manakah engkau wahai Abu Hazroh?" Dia menjawab : "Dari Khalifah yang pemurah kepada fakir miskin dan menolak para penyair.harapan para manusia banyak yang akan memeluk Islam. Tatkala aku hendak beranjak pulang. Bila kau dengar aku lebih jaya dari pada kejayaanku sekarang. beberapa kawan datang kepadaku. aku di beri hadiah 15 ekor onta pilihan. Saat itu ada dua orang tua yang tak ku kenal di majlisnnya. Kisah ini di ceritakan oleh Dukain bin Sa'ad Ad Darimi seorang penyair tersohor. lalu aku bertanya : "Demi ayah bundak. Setelah berada di tanganku. aku bergegas untuk berangkat menuju Syam. Aku bertanya kepada pembawa berita : "Siapakah Kholifah penggantinya?" Dia menjawab : "Umar bin Abdul Aziz. aku memperhatikannya. aku merasa kagum melihatnya." Beliau berkata : Alloh adalah saksi yang paliong baik. tiba ± tiba datanglah berita wafatnya Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik." Kemudian aku bertanya kepada syaikh yang satunya : "Siapakah anda? Dia menjawab: "Abu Yahya. Hari bergulir terasa cepat. gubernur Madinah itu menoleh kepadaku lalu berkata : "Wahai Dukain." (karena aku adalah penyair). aku setuju. Menghilangkan pegawai peribadi bagi Khalifah sebagaimana yang pernah di lakukan oleh Khalifah terdahulu.

Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi." Dia menjawab : "Jika demikian terserah anda. Orang-orang yang ada di tempat itu mendengar dia berkata : "Selamat kepada wajah ± wajah yang datang. Demi Alloh." "Sekarang Aku telah mendapatkan yang tertinggi di dunia." Setelah aku berada di hadapannya. bukan wajah manusia dan jin.000 dirham saja." Beliau berkata : "Mendekatlah kemari wahai Dukain. belum pernah aku melihat uang yang lebih berkah dari pemberian itu. Wahai Dukain." Maka aku mengambil apa yang beliau berikan kepadaku." Aku katakan : "Benar wahai Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz berkata : "Keluarlah kalian dari ruangan ini !" Kemudian Maslamah dan Fathimah duduk di depan pintu. akupun mengangkat suara : "Wahai Umar nan bijak dan dermawan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya dan menjadikan keadilan sebagai dasar pemerintahannya." Ketika itu Abu Yahya memperhatikan aku dengan seksama kemudian menoleh kepada Amirul Mukminin dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin. saya adalah saksi dari orang dusun ini. Ubaid bin Hasan berkata : Pada saat menjelang kematiannya. aku tidak pernah menggelapkan harta muslimin walau satu dinar atau satu dirham pun sejak berkuasa di sini. kemudian beliau membaca firman Allah : Artinya : " Negeri akhirat itu. lalu mereka masuk kembali dan ternyata mereka mendapti khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal." Tentang Sakit dan Kematiannya. Keadilan yang beliau perjuangkan sebagaimana keadilan di zaman kakeknya. . maka aku menjadikannya jalan untuk mencapai kehormatan di Akhirat. para janda dan orang ± orang yang teraniaya. tidak berbangga dengan keturunan dan pangkat supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau menginginkan semua rakyatnya berlaku adil. yaitu kerajaan. Bila raja ± raja menggunakan kerajaanya sebagai jalan untuk mencapai kebahagian dunia. Khalifah Umar Al-Khatab ! yang sudah dinanti-nantikan oleh rakyat yang selalu ditindas oleh pembesar yang angkuh dan zalim sebelumnya«. Maka hatiku menginginkan seseuatu yang tertinggi di akhirat." Aku terus menuju ke kediaman khalifah." Umar nan syarat pemberian Aku orang Qothn dari suku Darim Menagih hutang saudara yang dermawan. beliau berkata lagi : "Ingatkah engkau kata ± kataku sewaktu berada di Madinah ? bahwa aku punya ambisi besar dan menginginkan hal yang lebih besar dari apa yang sudah aku miliki.Aku katakan : "Saya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan Anda semua.´ (Al Qoshosh : 83) Kemudian suara tenang kembali.. yaitu Jannah dan berusaha meraih kejayaan berupa ridla Alloh. Ketika aku merasa tidak bisa menerobos kerumunan itu. Engkau boleh mengambil separuhnya dan tinggalkanlah yang separuh untukku. di kerumuni anak ± anak yatim. Yang aku miliki tidak lebih dari 1. Ternyata beliau sedang berada di serambi.

Beliau meninggal akibat racun yang di masukkan kedalam makanannya.´ Kemudian beliau memanggil seorang pelayannya dan berkata kepadanya : ³Celaka kamu ! apa yang mendorongmu hingga kamu memberiku minuman yang beracun ?´ Pelayan itu kemudian berkata : ³Saya di beri seribu dinar dan saya di janjikan untuk di bebaskan dari perbudakan !´ Umar berkata : ³Ambil uang itu !´ Kemudian pelayanan tadi datang dengan membawa uang tersebut. sesungguhnya saya tahu saat saya di beri minum.. kerajaan Umaiyyah semakin kuat.´ Kemudian beliau berkata : ³Saya sama sekali orang yang kemasukan sihir. satu rekort yang sukar diikuti oleh orang lain melainkan orang yang benar-benar ikhlas kepada-Nya . Dalam tempoh tersebut.. pada tanggal 20 ± ada pula yang mengatakan tanggal 25 ± rajab tahun 101 Hijriyah. lalu Umar letakkan uang tadi ke baitul mal dan berkata : ³Perhilah kamu ke tempat yang sekiranya tidak ada seorangpun yang mengetahui. rakyat mendapatkan pelayanan yang sewajarnya dan menjadi kaya-raya sehingga Baitulmal penuh dengan harta zakat kerena tiada lagi orang yang mau menerima zakat«..Beliau wafat di Dir Sim¶an di sebuah kota di Himsh. Semua ini adalah jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur. adil dan wara¶ yang baik sekali menjadi contoh kepada pemerintahan zaman modern ini«. Bani Umayyah merasa sesak terhadap tindakannya.. tidak ada penyelewengan.´ Beliau akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah memerintah selama 2 tahun 5 bulan 2 tahun 5 bulan satu tempoh yang terlalu pendek bagi sebuah pemerintahan«. Mujahid berkata : Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada saya : ³Apa yang orang-orang katakan tentang saya ? Saya katakan : ³Orang mengatakan bahwa engkau terkena sihir. karena dia telah menghapuskan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki.kebanyakan dari mereka sudah kaya ataupun sekurang-kurangnya mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.hanya 852 hari dapat mengubah sistem pemerintahan ke arah pemerintahan yang diridloi Allah dan menjadi contoh sepanjang zaman.. beliau juga tidak pernah memperhatikan makanan yang akan di makan. Pada saat wafatnya beliau berumur 39 tahun lebih 6 bulan. oleh karena itu Bani Marwan kemudian menaruh racun ke dalam makanannya melalui seorang pelayan.. tiada pemberontakan di dalamnya.. Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan segalanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful