PANDANGAN & SUMBANGAN TOKOH TERHADAP SENI

ESWARY VASUDEVAN EDMAND DEPA ANAK RANDI PISMP PSV BI/BM SEM 1

APA ITU SENI ?

Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan manakala . Maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan seni reka.

Pandangan/ Sumbangan Tokoh Barat, Malaysia terhadap Pendidikan Seni

Pengenalan
 

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

 

Pandangan Tokoh Barat

kesempurnaan.   .kebaikan. 3 kali terpisah daripada   Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. kesejahteraan dan keindahan.   Plato (347 SM) Lukisan adalah kebenaran.

nilai dan moral. Membandingkan lukisan dengan kebenaran.      .   Dikatakan dengan perlakuan. akhlak. Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.

Feldman ( 1996 )   Pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni.      . Mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya.

tunjang pembangunan seni      . Jelasnya. politik. kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Seni dan kebudayaan manusia. Adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya. pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial. kebudayaan mahupun ekonomi.

Pestaloz zi (1746-1827)   Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat.       . Seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. aktiviti bercorak praktikal.

  E i s n e r ( 1 9 67 ) Pendidikan Seni dan kreativiti dipupuk melalui proses pembelajaran.       . Berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka.

Seni alat untuk mendidik seseorang. Seni boleh menyatukan semua (pendidikan dan pembentukan diri) Negara. keseronokan dan kedamaian estetik.        . Herbert Read Penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.

Selain itu. Karya catan yang agung. Antara sumbangan yang diperoleh ialah kemunculan aliran –aliran seni yang pelbagai.     . sumbangan dalam bidang seni bina amat meluas.Sumbangan Tokoh barat  Akibat daripada cabaran tokoh seni barat dalam bidang seni terdapat pelbagai jenis sumbangan telah dikecapi.

Pandangan Tokoh Malaysia .

Syed Ahmad Jamal.       . 1994   Berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Seni itu suatu imej mental.

Tujuan dan makna yang terkandung di dalam satu disiplin seni yang sangat teknikal.JUHAIRI SAID  Dibentuk oleh penakulan demi mencapai hajat. Ia memberi panduan dalam pelbagai perlakuan harian yang berkaitan dengan keindahan.     .

Memberi kepuasan hati melalui pancaindera atau deria.        . Kesenian merupakan subsistem dari kebudayaan. Fungsinya serupa dengan kebudayaan adalah sebagai pedomen hidup sesuatu masyarakat.ABDULLAH ARIFF   Seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Mengajarkan Seni kepada masyarakat.

  .    Sumbangan tokoh malaysia Perkembangan Balai Seni Lukis Negara. Sumbangan beliau terhadap pembaharuan stail dan ideologi seni lukis negara. Sumbangan terhadap perkembangan seni catan di Malaysia.

 Pengaruh dan cetakan. Mengembangkan lagi seni di Malaysia melalui galakan kepada masyarakat dalam menghayati karya.karya seni melalui pameran-pameran.penubuhan organisasi seni di Malaysia.      . sumbangannya dalam seni   Penubuhan.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH ISLAM .

serta indah sesuatu karya etika merupakan elemen-elemen akhlak atau moral yang membina manusia logika merujuk kerangka sejak kepada seni satu dan kebenaran tidak dapat di Gua yang hakiki pengetahuan dalam sejarah boleh berbentuk dipisahkan Altamira. daripada kehidupan manusia pada zaman batu kewujudan lukisan Sepanyol. keindahan . komposisi menarik .   . etika .PANDANGAN KHALDUN  Seni itu suatu kebenaran . dan kebaikan mengandungi ciri-ciri estetika . dan logika estetika megandungi unsur-unsur kecantikan . baik susunan .

Seni merupakan fitrah manusia yang menggerakkan atau mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni . seni dalam bentuk fizikal hanya mampu memenuhi tuntutan jasmani .PANDANGAN AL-GHA Z ALI   Beliau berpendapat . Kehadiran seni tidak memisahkan akidah manusia . Seni juga sebahagian dari kebudayaan sekelompok manusia . Manusia yang taksub dan mencintai kebendaan tidak akan berjaya mendapat kebahagian hakiki . Setiap kelompok manusia mempunyai fitrah semulajadi cintakan seni yang menyenangkan hati . Beliau tidak menafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan .     .

Pencinta seni juga sering menganggap seni visual dan tradisional sebagai dua subjek yang berbeza .ghazali harus diselaraskan berdasarkan konsep penyatuan yang besar . Dari perspektif Islam seni bertujuan untuk manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna . Kesenian menurut al.  Kesenian dalam islam merupakan usaha dan kreativiti serta buah fikiran yang telah dihasilkan oleh umat Islam untuk menghasilkan sesuatu . Seni juga merupakan suatu penawar hati dan penghibur seseorang . seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah Seni menuju ke Al Falah ( keredhaan Allah) Seni itu pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman )        .

Tahaful al.SUMBANGAN   Beliau telah menulis Maqasid al. beliau telah mengkritik aliran Fizik dan Metafizik daripada sudut pandangan Islam. Beliau telah berhujah dan menunjukkan kelemahan dari segi pemikiran ahli falsafah terdahulu .falasifah yang menerangkan doktrin-doktrin ahli falsafah terdahulu seperti Socretas . Tahaful al. Keberanian al. Daripada andaian itu terdapat 3 yang bertentangan dengan pandangan agama. Plato dan Aristotle.Falasifah memberi kesan yang besar dalam perkembangan falsafah .falasifah ( kekacauan pemikiran ahli falsafah ). Beliau merupakan seorang ulama Islam yang pertama yang mengkaji ilmu falsafah .Ghazali mengkritik dunia fasafah Barat telah membuka lembaran baru dalam dunia falsafah Islam. Dalam kitab berjudul . Beliau telah menyatakan terdapat 16 andaian Metafizik dan 4 andaian Fizik yang berkaitan agama.      .

FARUQI  al-Faruqi mengatakan bahawa kesenian Islam itu bukanlah terhad kepada ciptaan atau bangunan yangberunsurkan keagamaan sematamata. peranan seni yang paling penting bagi masyarakat Islam terletak pada kebolehannya   . Oleh itu.IMAM AL. Kesenian juga meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahirandan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam tidak mengira sama ada digunakan untuk tujuankeagamaan atau tidak.

Maka segala bentuk seni dan hiburan serta riadah hendaklah tundukkepada ajaran tauhid sepertimana aspek kehidupan yang lain. Kesenian menurut pandangan Islam ialah kesenian yangterpancar dari nilai tauhid. Dengan pengertian yang padu seni yang Islamik adalahseni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. memperkuatkan tauhid di kalangan ummah. Kesenian Islam tidak dikatakan seni dan indah jika terkandung di dalamnya unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai-nilai keislaman.    . syariat dan akhlaknya.

PANDANGAN & SUMBANGAN TOKOH JEPUN .

.peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. . suka.      .riang.Menggunakan akal fikiran.PANDANGAN TOKOH JEPUN   Utagawa Kunisada .minat untuk belajar dan memajukan diri.mewujudkan suasana gembira.

HAMADA JOSEN          Kreativiti Kemahiran Adalah untuk masyarakat. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. .

   Seni cetakan yang menarik.   . SUMBANGAN TOKOH JEPUN Memperkenalkan lagi budaya seni Jepun di seluruh dunia. Sumbangan terhadap seni bina Jepun yang mengagumkan.

.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH CINA .

tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semest.  . tidak terlihat.Lao Zi   Memperkenalkan ajaran Taoisme. Melaui pandangan beliau. Seni adalah bererti tidak berbentuk.

  . kajian-kajian tentang kesehatan.Sumbangan Lao Zi  Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham Taoisme. Kitab-kitab tersebut berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme. bidang kesehatan. musik dan sebagainya. Salah satu perkumpulan Taoisme di Cina memiliki kumpulan kitab-kitab hasil kajian Taoisme. Kimia. dsb. musik. antara lain: Taiji. peraturan Taoisme. Qigong. Qigong.. Kimia.

 SHI HUANG TI dalam tamadun Cina Sumbangan oleh tokoh adalah banyak. Tamadun China menyumbang kearah seni bina yang terunggul di dunia. Contoh seni bina yang termasyur ialah tembok besar China yang di bina oleh Maharaja Shi Huang Ti. Beliau merupakan seorang tokoh yang amat penting dalam tamadun China kerana terkenal dengan pembinaa tembok besar cina yang fungsinya menjadi benteng pertahan negara dari serangan musuh.    .

     . Maharaja Hui Tsung dari Dinasti Sung juga merupakan seorang yang mencintai kesenian catan Cina. seni catan di China telah wujud sebagai kegemaran waktu lapang golongan atasan yang berpendidikan. Oleh sebab itu. Beliau menaungi bidang catan dan memberi jaminan latihan kepada artis-artis catan.

 Pai Miou Gong bi .

    . kertas dan kadangkadang sutera.Su Dongpo  Beliau adalah seorang yang terkenal dalam seni kaligrafi cina. Kaligrafi ditulis dengan menggunakan dakwat. Kaligrafi merupakan salah satu kesenian yang paling tinggi diberi penghormatan dalam tamadun cina. Perkembangan kaligrafi telah menghasil pelbagai bentuk tulisan cina. Kaligrafi dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan seni lukis dan puisi. berus. Su Dongpo (1037 – 1101) pada zaman dinasti Song merupakan seorang pelukis dan juga seorang pakar kaligrafi.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH INDIA .

q Tagore merupakan orang Asia pertama yang mendapat hadiah Nobel dalam bidang sastera (1913). daerah di subbenua India antara India dan Banglades. seniman. iaitu Brahmana yang tinggal di wilayah Bengali. q Dia lahir dalam sebuah keluarga Brahmana Bengali. penyair.  . ahli falsafah. penulis drama.RABINRANATH TAGORE q Adalah seorang Brahmo Samaj. pemuzik d an sasterawan berbangsa Bengali .

fizikal dan m oral dengan penuh .q qMelalui pandangan beliau seni adalah proses yang bertujuan untuk m elahirkan m anusia yang berfikiran sem purna. rohani. m encapai segala aspek kehidupan. seperti aspek intelek.

Dua buah lagu dari aliran Rabindrasangeet (sebuah aliran lagu yang dicipta beliau) kini menjadi lagu kebangsaan Bangladesh (Amar Shonar Bangla) dan India (Jana Maha Gana). Gora (FairFaced).Sumbangan  Karya-karya tersohor Tagore termasuk Gitanjali (Song Offerings). Beliau juga seorang pembaharu kebudayaan dan polymath yang memodenkan seni budaya di Benggala. serta karya puisi.   . cerita pendek dan novel yang terkenal dan dikagumi seluruh dunia. dan Ghare-Baire (The Home and the World).

Beliau terkenal dengan pembinaan empayar yang tersebsar di wilayah India. Seni bina zaman Asoka ini dipengaruhi oleh agama Buddha kerana Asoka sangat kuat berusaha mengembangkan agama Buddha. Antara seni bina yang terpenting dalam pembinaan Asoka ialah Tiang Asoka yang berfungsi sebagai undangundang kerajaan Asoka yang terpahat untuk tatapan rakayat       .ASOKA  Asoka merupakan seorang pemerintah dinasti Mauriya di Kalinga. Sumbangan beliau adalah amat besar Pada zaman Dinasti Maurya di bawah pemerintahan Asoka seni bina telah mencapai zaman kegemilangan.

 Tiang-tiang Asoka yang dibina dari batu pasir yang dilicinkan dan mencapai ketingian 40 kaki. Di hujungnya terdapat bentuk loceng dan bentuk empat segi yang dihiasi dengan gambar binatang seperti harimau. roda sebelum diletakkan gandingan tiga ekor singa iaitu pengawal kerajaan Asoka menjadi lambang kebesaran pada zaman kerajaan Asoka.  Tiang Asoka in berada di Vashiali    .

Cap mohor kerajaan Asoka yang diguna pakai sehingga kini oleh kerajaan negara India   .

Asoka dan Tiang Pembinaan Asoka .

    .Shah Jahan  Shabuddin Mohammed Shah Jahan `King of the World King of the World Beliau membina bangunan terunggul di dunia yang bernama Taj Mahal yang merupakan simbol kecintaan Ia merupakan salah satu keajaiban dunia dalam 7 keajaibann dunia Di bina sebagai lambang cinta suci untuk harwah sterinya Mumtaz.

    Pemerintah empayar Mughal keemasan empayar Mughal dengan binaan banyak Beliau sangat dikenali kerana binaan Taj Mahal Beliau memotong tangan arkitek bangunan Taj Mahal supaya tiada Taj Mahal kedua. Taj Mahal merupakan salah satu keajaiban dunia dalam 7 keajaibann dunia   .

Ramayana pula menceritakan tentang pengembaraan Rama mencari isterinya Sita yang telah ditawan oleh Ravana.Valmiki  Beliau amat terkenal dengan tulisan epik beliau yang bernama Ramayana. Epik ini seterusnya diterjemahkan dalam Bahasa Tamil oleh Kambar iatu dalam judul bernama Kamba Ramayana   .

  .Vyasa  Beliau menulis epik yang bernama Mahabaratha yang menjadi epik yang terunggul di kalangan masyarakan India Mahabharata mengandungi syair yang menceritakan tentang permusuhan Pandawa dan Kaurava.

 Situasi dalam epik Ramayana Situasi dalam epik Mahabaratha    .

teknik serta variasinya seni itu sendiri. aliran. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Rumusan  Kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.  . Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.

malaysiakini.gov.Rujukan  http://colourexist.html http://zul9990.com/ http://www.blogspot.com/news/172157         .my/syed_ahmad_jamal http://www.blogspot.arkib.com/2010/01/panda ngan-tokoh-tokoh-barat-timur-dan.

com/workhop2/pengantar_pendidi kan/pengantar_topik_2.org/wiki/Rabindranath_Tagore            .slideshare.freeservers.com/sejarah/30.tripod.wikipedia.  http://www.net/filaifa/tamadun-china http://pbmum.blogspot.tripod.com/ http://www.php? option=com_content&do_pdf=1&id=100 http://bakorlambok.com/RiwayatHidup_IbnKh aldun.htm http://ms.html http://traditionalislam.htm http://notasenivisual.mindamadani.my/index2.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful