FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

Kanak-Kanak 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.8 4.5 5.7 4.1 5.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.4 4.9 5.3 3.6 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.4 5.2 3.2 4.5 4.1 4.3 4.6 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .2 5.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.7 6.1 3.3 5.5 4.

1 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. dan masa anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan.3 6.5 6.2 6. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.6.4 6. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. sumbersumber pembelajaran. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. v . Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.

Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. 1. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3.

Teliti maklumat yang diterima. 7. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 5. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. viii .4. 6.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk.

1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.Bil. Ia membolehkan para 1 . Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Modul (jam) Jum.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu.

Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. ahli matematik dan guru matematik. Disamping itu. 1.30 pagi. Kita akan balik kampung hari ni.”. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. jawab ibunya. 1. 2 . kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. ibu ?” “6.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. Lusa dah raya.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang.” kata ibu Aiman.pelajar mendalami makna. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. trigonometri. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. 6 . Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. algebra. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Contoh : Luas sfera.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. kalkulus dan sebagainya. Menerusi Logik. juga di kalangan pelajar Matematik. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Sebahagian besar daripada pandangan umum.

samada ianya benar atau sebaliknya. Dengan cara sedemikian. 7 . dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Dalam penaakulan ini. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Sebagai contoh. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Akhirnya. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita bermula dengan mencari corak atau pola. menetapkan hipotesis yang mungkin.

telah memberi impak yang besar. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. masa dan sebagainya.4. 1. Sewajarnyalah. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. tetapi juga oleh semua orang. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. kita menghargai ilmu. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. Sebagai contoh. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Sebagai contoh. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik.. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. bukan sahaja kepada 8 . kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. membaca carta. mengira diskaun. membeli makanan. mengukur jarak. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik..Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Selain itu. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer.

3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Yang paling penting. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. 2005). terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. http://www.learner.perkembangan silibus matematik yang baru. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. dan belajar matematik adalah penting. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. seharusnya ada dalam diri para guru. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain.articlesbase. (Mok.org/interactives/dailymath/ http://www. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”.html 1.4. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar.

dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.5. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. 1. Negara China. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Selepas beberapa ratus tahun. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. Dalam kes-kes tertentu. Kemudian. kemudiannya berkembang ke Greece.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. Pada masa yang sama.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . Geometri dan Statistik. pengajian sosial. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. pendidikan jasmani dan seni. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Sukatan. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Akhirnya. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra.

teori set. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. Dalam pada itu. banyak bidang.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. 2. penaakulan mantik dan logik. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Seorang ahli astronomi Greek. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Di antaranya adalah kebarangkalian.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit.. kuasa dua. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. Pada tahap ini. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. 11 . algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. menjadi satu sistem yang sempurna. Dalam tempoh ini. 3. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Peringkat Keempat ( 1900 TM . pengukuran. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. 4.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. ekonomi dan sosiologi. teori nombor. geometri.

Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. 4 • Greek. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. ada simbol tersendiri. 12 . Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. kotak.. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. silinder dan sebagainya. terutamanya π. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Pada abad ketiga. Roman and Chinese Periods (600 BC . Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. simbol Brahmi iaitu 1. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). 2. . Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ).C.. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. 3.

Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi.  Simbol “ ÷” (John Wallis).  Nombor Perdana (Fermat). dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Logik (Gottfried Leibniz). Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Alat Mengira (Johan Napier). Walaubagaimanapun. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. Dalam pada itu. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler.  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). 13 . Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.Salah seorang berbangsa Arab.

komputer elektronik yang pertama 14 . • General theory of relativity (Einstein). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). • Godel’s Theorem. Formal Logic (Bertrand Russel). • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. logical proof (Charles Dodgson). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). probability. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). connection between probability and π (Compte de Buffon). • Algebra (Emmy Noether). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. number theory (Leonhard Euler). calculus and number theory ( Lagrange). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini.

terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. personal computer Apple II. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Thomas Kurtz). Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. • Development of BASIC ( John Kemeny. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Menurut mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Mereka berambut panjang.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. • Continuum Hypothesis (Cohen). dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. 1. dan sebagainya. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka.• Game Theory (John von Neumann). Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 .

berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. terutamanya 'The Elements'. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Pada asasnya. juga terkandung dalam Euclid's Elements. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. 16 .2. garisan dan bentuk-bentuk. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. sehingga ke abad 20. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Volumes 7-9: Number Theory. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Mesir untuk beberapa ketika. Hari ini. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Kemudiannya. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Walaubagaimana pun. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua .

3. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. algoritma untuk punca kuasa dua. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). yang bermaksud. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. lebih kurang 263 AD. urusan jual-beli dan urusan cukai. soal selidik. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. 5. Bhaksara II. Nama keluarga beliau adalah 17 . Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. 4. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Seorang penulis pada zaman itu.

Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. paderi Zoroaster. yang disebut teorem Pascal. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. 18 . Perancis pada 19 Jun 1623. Dalam hal penemuan. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. 6. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Hari ini. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. teori fizik dan statistik sosial. Kemudian. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. jadual Aktuaria.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

atau nombor yang boleh dibilang. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 4. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. . Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. . Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. 3. . Kadang-kadang. 1. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. 2. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. 2. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. 4. 3." Pada awalnya. 22 . Ia berdasar kepada pemerhatian.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 5. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. 5. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. . Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Ini dikenali sebagai nombor asli.

kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). –2. Contohnya. kita gunakan setengah cawan gula.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. Jika. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. kita menggunakan pecahan. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . 3. –4. Dengan penambahan nombor negatif. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. . .  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Sebagai nombor perpuluhan.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. –1. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. 4. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. . Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. 1.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . 0. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . untuk mengukur / menyukat. 2. –3. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. .

kita akan sentiasa mendapat nombor nyata.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. baik 24 . seperti berat. isipadu atau jarak antara dua titik. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. harus dan tidak boleh. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap.

Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. bijaksana. kerjasama dan berpengetahuan. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. berkeyakinan diri dan lain-lain. aplikasi atau teori matematik. adil.dan buruk. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. Menurut Nik Aziz Nik Pa. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. bertanggung jawab. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai asas seperti setia. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. kebenaran. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. operasi. konstruktif dan 25 . d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. berdedikasi. kreatif. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. telus dan bersyukur. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. membuat refleksi dan komunikasi. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami.

Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. rajah dan lain-lain. model. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. keterbukaan & misteri. analisis logik dan penjelasan.. 26 . kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. konkrit. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri.aktif. sumber bahan. Ia melibatkan teori. dan penggunaan data. kawalan & kemajuan. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. situasi hipotetis dan abstrak. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. penaakulan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. mencari simbol. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik.

pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. melalui demonstrasi. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Pengesahan hipotesis. dan kemampuan untuk meramal. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. melalui teori alternatif. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . bukti dan penjelasan individu. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. fakta. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti.

dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. 4. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . daya tarikan. 5. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. 2.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Eropah. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1.

The nature of mathematics. (2001). T. KL: Universiti Malaya. M.org/publications/sfaa/online/chap2. Reston. Profesional standards for teaching mathematics. M.M. NCTM. (2005).: Fajar Bakti Sdn Bhd.Suydam.Mok. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. T. 9th ed. London: HarperCollins Pub.E. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 . New York: Allyn and Bacon.htm The Nature of Mathematics http://www.N. The World is Flat New York: Penguin Books Polya.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. (1997) .aare. Friedman. (2005). Mathematics for elementary teachers. Mind Maps. Siew Hua. Smith.project2061. 7th ed. Ed ke 2. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.(1995) Helping Children learn mathematics. Soon Sang. Virginia: Author Buzan.E.J.. Musser. How to Solve it. L. (2006).au/99pap/bis99188.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.Press..L.(1995).edu. G. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. (1945). K. Selangor D.& Lindquist. G.(2008). 4th ed. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). et al. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. New Jersey: Princeton Univ. Pengajaran matematik KBSR. R. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Seow.

Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.2.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. 2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 2. 2. 30 .2 Hasil Pembelajaran 1.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah.

Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Selain itu. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. Yayasan Asia membiayai projek ini. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian.Abu Hassan Ali.Aritmetik. Walau bagaimanapun. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Walau bagaimanapun. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. 31 . Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En.

matriks dan statistik. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Aras I dan Aras II. Seterusnya. Dua buah buku teks. Melaluinya. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. -. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. telah disatukan pada 1978. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. pemetaan.Pada 1972. kemahiran. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. sikap. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. ÷ dan x). telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. transformasi geometri.

pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. 33 . Bagi setiap tajuk. 3. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Tajuktajuknya ialah: 1. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998.Dengan ini.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Nombor bulat dan operasi asas. 4. Pecahan dan operasi asas. 2. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Perpuluhan dan operasi asas. Ukuran panjang dan berat. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Wang 5. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. sukatan matematik telah disemak semula. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil.

sekolah yang kurang berkemampuan. bantuan kewangan dan 34 . Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Ruang 7. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. 4 dan enam rendah. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Graf. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Purata 8. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Peratus 9. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020.6. Pada bulan Januari 2003. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Berikutan itu. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Melalui projek ini. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan.

dan juga bahan-bahan P&P. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.kemudahan lain.sekolah rendah di luar bandar. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah.elemen sosio-ekonomi dan politik.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Pelbagai set bahan.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah.kemudahan. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship. projek ini telah disokong oleh sumber. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. pedagogi. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan.sekolah untuk diuji. Ini ada kaitannya dengan kurikulum.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Di samping itu. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Pada bulan Julai 1997. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. pentaksiran. Tun Dr Mahathir Mohamad.flagship lain.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. terarah kendiri dan 35 .

Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Kenalpasti ciri. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Matematik dan Sains. Selain itu. Scottish Mathematics Group (SMG). School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Di antara projek.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Akibatnya.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). Bahagian Teknologi Pendidikan. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998.negara ini dalam bidang pendidikan. 36 . Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Bahasa Inggeris.

sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. Selain itu. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. 37 . Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. saya lupa Saya lihat. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM.bahan konkrit. Dalam projek NMP ini kaedah. Oleh itu. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. saya ingat Saya buat. saya faham. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Mengikut Piaget. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Penemuan kaedah.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation.Selain daripada pengaruh. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget.pengaruh seperti yang telah disebut di atas.

seperti SMG. Modular Mathematics. Pendekatan ini membolehkan tajuk. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Walaupun begitu. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Number Bases. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Number Systems. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Linear Programming dan Matrices. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. Inequalities. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Contohnya. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Buku.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Dalam projek ini.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Transformation.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.

Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. NCTM ialah satu pertubuhan non. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. pakar psikologi and nazir sekolah. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. asas nombo dan trigonometri. Sama seperti SMG and SMP. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. kolej dan universiti). nombor negatif. guru. Sebagai tambahan.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Pada bulan April 2000. 39 . Dalam proses pengajaran. sekolah menengah. teori set . Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. projek ini juga membekalkan idea. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics.guru.

40 . Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. penaakulan dan bukti. Selain itu.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. kurikulum. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. Keempat. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. perkaitan. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Kedua. Ketiga. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. algebra. ukuran.guru K – 12. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations.isu seperti keadilan. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. geometri. video kerja pelajar dalam kelas. Prinsipal. prinsipal. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. P&P.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. pentaksiran dan teknologi. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. tahunan atau regional. Pertama.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. analisis data dan kebarangkalian. komunikasi dan perwakilan.prinsipal ini merangkumi isu. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik.

amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Oleh itu. 41 .guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . Selaras dengan itu. the NCTM News Bulletin. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Oleh itu. and the Journal for Research in Mathematics Education. Setiap tahun dalam bulan April. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. Selain itu. lebih 200 buah buku pendidikan. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. Mathematics Teaching in the Middle School. MET juga menghargai guru. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. 2. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. the Mathematics Teacher. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. video dan lainlain bahan.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Oleh itu.

2006). Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20.6. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Oleh itu. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Seterusnya. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri.2. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri.

2005) Zaman terus berubah. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. 2006). (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Menurut Pink (2006). 2005). Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Oleh itu.pencampaian maklumat. sekuen dan analisis (Buzan. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Walaupun zaman telah berubah. Menurut Pink (2006). kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Inovasi 43 . nombor. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. logik. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan.

Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. iaitu. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Bagi mencapai matlamat pendidikan. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. Dari perspektif yang luas. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Oleh itu. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Oleh itu. Selain itu. Selain itu. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak.. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah.

. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. 27.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah.. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9..gambaran yang dibincangkan dalam kelas. . 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= .. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. 18. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. 36.. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.

Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Oleh itu. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Ini ditunjukkan pada Contoh 3.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9.

Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Selain itu. Ia juga bersifat kontekstual. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut.

berbeza kedudukan geografi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Matematik Ethno 48 . Menurut Bishop (1988). Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. P2 dan P1 saling melengkapi. Kemajuan dan Keterbukaan. Namun begitu. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. pemikiran logik dan berhujah. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. theory dan theorizing. Oleh itu. Walau bagaimanapun. model matematik dan amalan setempat. Rationalisme merangkumi penaakulan. matematik. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning.

Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. daya berfikir dan kecepatan berfikir. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Oleh itu. 49 . amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Ia dikatakan meningkatkan ingatan.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini.

bagi semua perkara yang berbentuk. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. juga menggunakan Mokhdar). Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. dimantapkan ke dalam minda peserta. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Sebagai contoh. Oleh itu. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. alat tulis. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. alat bantuan mengira atau sebagainya. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya.

Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 51 . Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2009). Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. 3. 2009). Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 4.proses disebut sebagai procept (Tall. 5. 2. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM.

G. (2006). London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). Siew Hua. Issues in mathematics teaching. Smith. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Ministry of Education Malaysia (1997).L. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Ministry of Education (2004-2006). L.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. K. Profesional standards for teaching mathematics. Virginia: Author Buzan.(1995). The Malaysian Smart School: Implementation Plant. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. T. The nature of mathematics. 9th ed. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. KL: Universiti Malaya. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.J. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1.(2008). T. (2001).(2001). Musser. et al. Mathematics for elementary teachers. (2005). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). (1997) . NCTM. (2005). Seow. Selangor D. Reston.year 5. Pengajaran matematik KBSR. 7th ed.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Friedman.. Mind Maps. Mok. London: HarperCollins Pub.form 5. P. Ministry of Education Malaysia (1997). The World is Flat New York: Penguin Books 52 .E. Ed ke 2. Soon Sang.

Pink. http://secure.php http://www. A Whole New Mind.Press.htm/ http://www.gov.nctm.aare.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.nsc.math.net/kb/dedind. G.htm SELAMAT BELAJAR 53 .math. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www. (1945).kpm.edu/~demo5337/Group3/hist.htm 3.html#hindu-arabic http://www.org/learn/economy/money.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.org http://www.ppk.my/bahan.ac.wichita.htm 2 .nist.htm 4.htm http://www. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.html http://www. (2006).au/PDFWorD/Info/IL/.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.uiuc.localdns.html http://www.geocities.html http://www-groups. New York: Riverhead Books.edu.com/moneyhistory.mintmark.moe.au/99pap/bis99188.history/Mathematician/Biogindex.edu/projects/2/Wood/frame.htmn http://www. Pendidikan Matematik http:/www. How to Solve it. New Jersey: Princeton Univ.geom.historyforkids.html Laman Web: 1.pdf http:physics. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl. D.th/moe.historyforkids.gov sg http://www.edu/history/topics/num-sys.uk/. Polya.dcsst-and.socialresearchmethods.uiuc.htm http://www.gov/Genint/Time/time. H.go.

Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Oleh itu. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Oleh itu. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. 3. Selain itu. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa.

Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Kemanusiaan perlukan suatu 55 . TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. emosi.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.3 Kerangka Konseptual 3. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. rohani dan intelek (JERI). Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. Walau bagaimanapun.

peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. 3. 2006). Selain itu. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin .1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. sifat inovatif dan kreatif. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.4. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik.

Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. 5. Letakkan nombor-nombor 1. 3. 4. 7. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Oleh itu. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 2. 6. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. 57 . Selain itu.

Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Selain itu. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Oleh itu. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Oleh itu. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. 58 .

2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik.Selain itu. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid.4. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. 59 . 3. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit.

Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Setrusnya. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. 60 . mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut.). Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Seterusnya. Pertamanya. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Selain itu. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. Oleh itu. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid.

3. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik.4. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Selain itu. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Selain berperingkat. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Selain itu. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Oleh itu.

61.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 11. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 7. Oleh itu. 29.? 3.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan.? 5. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 60. 40. 15. 31. 5. 17. 24.? 4. 9. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 41.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 3.4. ? 5.?. 25. 13. 13. 12. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 7. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 3.

4. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Trapizium 63 .5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Menurut Tall. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Namun begitu. Walau bagaimanapun. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. Oleh itu. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.3. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Walau bagaimanapun. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. 1994). Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini.

Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Segiempat Selari 64 . Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. 2. Tugasan 1.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan.3.

2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. 4.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. emphirisme dan rasionalisme. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. Selain itu.

3 Kerangka Konseptual 4. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Walau bagaimanapun. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah.M). Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.4.

Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Akhirnya. 67 . Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. sebuah generalisasi murid.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Proses sebegini bersifat bottom-up.

Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman Emphirisme 68 . Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.

Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Fahaman Rasionalisme 69 . Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Oleh itu. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik.

5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. penggambung jalinan kemahiran. ilmu. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. 4.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Walau bagaimanapun. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. 70 . Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Oleh itu.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. 4. Oleh itu. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan.

Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. 1988). Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Oleh itu. Pembinaan soalan guru. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Oleh itu.

Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra.penggunaan mesin pengimbas otak. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Oleh itu. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Menurut Tall. 72 . Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Oleh sebab itu. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. 4. Nilai matematik seperti openness (Bishop. Walau bagaimana pun. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. 1997). Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. . Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic.

T 4. Oleh itu. 73 . Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. Oleh itu. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Selain itu. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. konsep dan proses. Manakala. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah.

Oleh itu. iaitu. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. dan e) mengintegrasikan nilai. Selain itu. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. c) penggunaan matematik dalam sebenar. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Seterusnya. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. 74 . Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. simulasi dan ujikaji. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. a) kemahiran penyelesaian masalah. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Alat-alat seperti jangka klino. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. b) penggunaan anekdot sejarah matematik.

Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. Walau bagaimanapun. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. 3. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. 5. Rujukan 1. 4. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Oleh itu. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet.uwc. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Tugasan 1. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan.ac. Oleh itu. 2. 4.za/nisl 75 . Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik.

Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2.2 Hasil Pembelajaran 1. pengetahuannya. 5.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru.3 Kerangka Konseptual 76 . Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.

5. Selain diamalkan. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Walau bagaimanapun. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Oleh itu.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Jika Ramalkan ? 77 . latihan profesional dan juga program bimbingan. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Bagi seorang guru. 1967). Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja.

diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. 5. 1967). pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Oleh itu. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. 78 . Oleh itu. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Bagi pemindahan sebegini. Bagi setiap guru profesional. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut.

Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Akhirnya. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. 79 . Setelah itu. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran.

Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Peringkat penguasaan ilmu. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. . Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya.

6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. 1994). Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Menurut Smylie (1995). Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. 81 . Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. amalan serta kemahiran mereka. Oleh itu. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. 5. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Seterusnya. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan.

Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. Malahan. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. Menurut Allport (1937). Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Selain itu. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Lantas. peramah dan pemaaf). pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. bersahaja dan optimistik). juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. terancang dan tersusun). 5. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana).1994). komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Walau bagaimanapun. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. 2004). Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Menurut mereka.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu.

M.A.R. New York: Prentice Hall. Knowles. Smylie. 4. Johnson & Johnson. Rujukan 1.M. (1967).M. 83 . The Tacit Dimension . 5. Teacher Learning in the Workplace. Oleh itu. Tugasan 1. Professional Development in Education. (1937). 6. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. (1994). New York: Teachers College Press.W. G. (1995). Coperative School .New Paradigms and Practices .S. New York: Cambridge Adult Education. New York: Doubleday. Implications for School Reform (ms. New York: Holt. Personality: A Psychological Interpretation . California: Thomson/Wadsworth.persekitarannya. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. Self-Directed Learning . Polanyi. Ryckman. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Theories of Personalities . Allport. 3. (2004). 92-113). (1975). 2. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Rinehart & Winston.

Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini.2 Hasil Pembelajaran 1. iaitu. 6. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. Walau bagaimanapun.3 Kerangka Konseptual 84 .Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. 6. 2. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik.

Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. membuat petimbangan yang saksama. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Penglibatan murid yang aktif digalakkan.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. 1988). Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. Menurut Starko (1994).6. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Menurut Ogawa. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Kuehn-Ebert & Devito (1991). sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya.

3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.2 Selain itu. 6.4. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.1 Himsl and Millar (1993). Murid belajar pengurusan kendiri. 86 . Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. 1999). Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing.4.4. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.

Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. Walau bagaimanapun. 6. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. 87 . dan Magic Squares. Walau bagaimanapun. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Manhattan. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sudoku. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya.

Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian.2 Seterusnya. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . 6.6. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu.5. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing.5. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik.

Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. Oleh itu. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. 3. 2. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. 7. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. 4. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. 5. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. 3.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Mereka ingin menunjukkan minat. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Walau bagaimanapun. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. 6. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. 4. 89 . 5. 2.

Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. 3. 2. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 5. 4. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. pencapaian dan hasil pembelajaran. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa.5.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. 6. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari.8. 90 . Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Antaranya ialah: 1. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik.

Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 7. 2. 4. Antara isunya ialah: 1.6. 6. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 3. 5. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 91 . beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini.