FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

3 5.4 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .5 4.6 5.7 4.4 5.Kanak-Kanak 3.5 5.5 4.1 4.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.1 5.6 4.2 3.3 4.2 5.1 3.8 4.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.2 4.9 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.7 6.3 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.

Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.1 6.5 6.4 6. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.6. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. v .3 6. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.2 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. sumbersumber pembelajaran.

Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 2. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3. vii . Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.

7. viii .4. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 6. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 5. Teliti maklumat yang diterima.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .

1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1.Bil. Ia membolehkan para 1 . Modul (jam) Jum.

peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.pelajar mendalami makna. Kita akan balik kampung hari ni. jawab ibunya. 2 . ahli matematik dan guru matematik. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. 1.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik.”.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. Disamping itu.30 pagi. Lusa dah raya. ibu ?” “6.” kata ibu Aiman. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. 1.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. trigonometri. 6 . Sebahagian besar daripada pandangan umum. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. algebra. Contoh : Luas sfera.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. juga di kalangan pelajar Matematik. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kalkulus dan sebagainya. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Menerusi Logik. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah.

suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Dengan cara sedemikian.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Sebagai contoh. Dalam penaakulan ini. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Akhirnya. 7 . menetapkan hipotesis yang mungkin. samada ianya benar atau sebaliknya. kita bermula dengan mencari corak atau pola.

Selain itu. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. Sewajarnyalah. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu.. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik.. tetapi juga oleh semua orang. Sebagai contoh. telah memberi impak yang besar.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. mengira diskaun. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. membeli makanan. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. mengukur jarak.4. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. 1. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. masa dan sebagainya. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. bukan sahaja kepada 8 . Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. membaca carta. Sebagai contoh. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. kita menghargai ilmu.

perkembangan silibus matematik yang baru.4. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 .3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Yang paling penting. http://www. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.html 1. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting.org/interactives/dailymath/ http://www. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. seharusnya ada dalam diri para guru.articlesbase. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. 2005). Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. (Mok. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. dan belajar matematik adalah penting. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain.learner.

matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Selepas beberapa ratus tahun. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. pendidikan jasmani dan seni.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. 1. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. pengajian sosial. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Dalam kes-kes tertentu. Kemudian. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Negara China. Akhirnya. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Geometri dan Statistik. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik.5.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . Sukatan. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. kemudiannya berkembang ke Greece. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Pada masa yang sama.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar.

Dalam tempoh ini. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . 3. geometri.. Peringkat Keempat ( 1900 TM . Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. 11 . 4. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. 2. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. kuasa dua. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). teori nombor. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Dalam pada itu. ekonomi dan sosiologi. pengukuran. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Pada tahap ini.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. menjadi satu sistem yang sempurna. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Di antaranya adalah kebarangkalian. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. penaakulan mantik dan logik. Seorang ahli astronomi Greek.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. banyak bidang. teori set.

• Hindu and Arabian Period (AD 500 . terutamanya π.. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.. ada simbol tersendiri.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. 2. . Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200..Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Roman and Chinese Periods (600 BC . Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. kotak.C. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. silinder dan sebagainya.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. 3. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). simbol Brahmi iaitu 1. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. 12 . 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Pada abad ketiga. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. 4 • Greek. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation).

• Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.  Nombor Perdana (Fermat). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. 13 . dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Logik (Gottfried Leibniz). Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal).  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.Salah seorang berbangsa Arab. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Walaubagaimanapun. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.  Simbol “ ÷” (John Wallis). Dalam pada itu.  Alat Mengira (Johan Napier). Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.

• Godel’s Theorem. non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). probability. • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). • Algebra (Emmy Noether). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). calculus and number theory ( Lagrange). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. • General theory of relativity (Einstein). Formal Logic (Bertrand Russel). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). logical proof (Charles Dodgson). connection between probability and π (Compte de Buffon). number theory (Leonhard Euler). komputer elektronik yang pertama 14 . • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu.

dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. • Development of BASIC ( John Kemeny. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Menurut mereka. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1.• Game Theory (John von Neumann). Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. 1. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Thomas Kurtz). Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. personal computer Apple II. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. • Continuum Hypothesis (Cohen). Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. dan sebagainya. Mereka berambut panjang.

Volumes 7-9: Number Theory. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Mesir untuk beberapa ketika. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. terutamanya 'The Elements'. Hari ini. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. 16 . segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Pada asasnya. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers.2. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. sehingga ke abad 20. juga terkandung dalam Euclid's Elements. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Walaubagaimana pun. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. garisan dan bentuk-bentuk. Kemudiannya.

yang bermaksud. Seorang penulis pada zaman itu. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. urusan jual-beli dan urusan cukai. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. soal selidik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. 4. lebih kurang 263 AD. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. 5. algoritma untuk punca kuasa dua. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut.3. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Nama keluarga beliau adalah 17 . Bhaksara II. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku.

Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. 6. yang disebut teorem Pascal.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Kemudian. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. teori fizik dan statistik sosial. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. paderi Zoroaster. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. jadual Aktuaria. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Perancis pada 19 Jun 1623. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Dalam hal penemuan. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Hari ini. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. 18 . Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Ia berdasar kepada pemerhatian. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. atau nombor yang boleh dibilang. Kadang-kadang. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. .  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. . maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri." Pada awalnya. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. . 4. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. . 2. . Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 22 . 3. 3. 4. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 5. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 1. Ini dikenali sebagai nombor asli. 5. 2. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta.

Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. 3. . –1. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. kita menggunakan pecahan.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . 0.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. . –2. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. 4. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. –3. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Dengan penambahan nombor negatif. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). 2. –4. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. 1. kita gunakan setengah cawan gula. . Sebagai nombor perpuluhan. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . . satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. . kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Contohnya.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Jika. untuk mengukur / menyukat.

8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. baik 24 . Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. harus dan tidak boleh. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. seperti berat.

aplikasi atau teori matematik. operasi. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang.dan buruk. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Nilai-nilai asas seperti setia. berkeyakinan diri dan lain-lain. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. berdedikasi. Menurut Nik Aziz Nik Pa. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. telus dan bersyukur. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. kerjasama dan berpengetahuan. adil. bertanggung jawab. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. bijaksana. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. membuat refleksi dan komunikasi. kreatif. kebenaran. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. konstruktif dan 25 . berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik.

aktif. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. sumber bahan. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1.. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. rajah dan lain-lain. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. model. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. 26 . Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. keterbukaan & misteri. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. mencari simbol. konkrit. Ia melibatkan teori. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. penaakulan. kawalan & kemajuan. dan penggunaan data. analisis logik dan penjelasan. situasi hipotetis dan abstrak.

¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . melalui demonstrasi. fakta. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. dan kemampuan untuk meramal. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. melalui teori alternatif. bukti dan penjelasan individu. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Pengesahan hipotesis. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan.

Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. daya tarikan. 4. 2. Eropah. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 .¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. 5. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut.

au/99pap/bis99188.(2008).(1995) Helping Children learn mathematics. Friedman. et al. NCTM. Reston. G. 4th ed. KL: Universiti Malaya.M.J. Selangor D.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. Mathematics for elementary teachers. London: HarperCollins Pub. G. (2006). 9th ed. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. (1945).edu. Soon Sang.: Fajar Bakti Sdn Bhd.Suydam. R.(1995). Pengajaran matematik KBSR. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.project2061. M. Profesional standards for teaching mathematics. Ed ke 2. Mind Maps.E.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. M.Mok. Musser. (2005). New Jersey: Princeton Univ.E. T.& Lindquist.Press. (2005). Seow. K. (1997) ...N. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. L. Virginia: Author Buzan. 7th ed. The nature of mathematics. How to Solve it.org/publications/sfaa/online/chap2. Smith. (2001).htm The Nature of Mathematics http://www. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. T. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 . Siew Hua. New York: Allyn and Bacon.L.aare. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).

2.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. 2.2 Hasil Pembelajaran 1. 30 . Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. 2.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah.2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.

◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Selain itu. Walau bagaimanapun. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Walau bagaimanapun. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan.Aritmetik. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. statistik dan vektor yang dipermudahkan.Abu Hassan Ali. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. 31 . Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Yayasan Asia membiayai projek ini. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969.

menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Dua buah buku teks. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. -. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Aras I dan Aras II. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. telah disatukan pada 1978. Melaluinya. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Seterusnya. sikap. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. matriks dan statistik. ÷ dan x). kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. kemahiran.Pada 1972. transformasi geometri. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. pemetaan. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979).

Tajuktajuknya ialah: 1. 4. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Nombor bulat dan operasi asas. 33 . Ukuran panjang dan berat. Bagi setiap tajuk. sukatan matematik telah disemak semula. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. 2. Wang 5.Dengan ini. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. 3. Pecahan dan operasi asas. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Perpuluhan dan operasi asas.

6. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Pada bulan Januari 2003. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Peratus 9. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Berikutan itu. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. 4 dan enam rendah. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Graf.sekolah yang kurang berkemampuan. Purata 8. bantuan kewangan dan 34 . Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Melalui projek ini. Ruang 7. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1.

terarah kendiri dan 35 . Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya.elemen sosio-ekonomi dan politik. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid. Pelbagai set bahan. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. pentaksiran. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship. Di samping itu. pedagogi. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. Pada bulan Julai 1997.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. dan juga bahan-bahan P&P. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia.sekolah rendah di luar bandar. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.kemudahan.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan.sekolah untuk diuji.kemudahan lain.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat.flagship lain. Tun Dr Mahathir Mohamad. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. projek ini telah disokong oleh sumber. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah.

Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Bahasa Inggeris.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). Kenalpasti ciri. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Scottish Mathematics Group (SMG).5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Selain itu. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Akibatnya.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka.negara ini dalam bidang pendidikan. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Bahagian Teknologi Pendidikan. Matematik dan Sains. 36 . banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Di antara projek. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara.

◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Mengikut Piaget. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. Dalam projek NMP ini kaedah. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. saya ingat Saya buat.bahan konkrit. 37 . saya lupa Saya lihat. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. saya faham.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. Selain itu. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P.pengaruh seperti yang telah disebut di atas.Selain daripada pengaruh. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. Penemuan kaedah. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. Oleh itu.

Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Transformation. Linear Programming dan Matrices. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Buku. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Inequalities. Contohnya.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Pendekatan ini membolehkan tajuk.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. seperti SMG. Kumpulan ini telah membina dan 38 .◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Walaupun begitu. Modular Mathematics. Dalam projek ini. Number Systems. Number Bases. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.

Dalam proses pengajaran.guru. sekolah menengah. NCTM ialah satu pertubuhan non. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. Sebagai tambahan. kolej dan universiti). teori set . iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. pakar psikologi and nazir sekolah. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. projek ini juga membekalkan idea. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. asas nombo dan trigonometri. 39 . Sama seperti SMG and SMP. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. Pada bulan April 2000. guru. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. nombor negatif. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics.

NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. Keempat. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. video kerja pelajar dalam kelas. ukuran.prinsipal ini merangkumi isu. prinsipal. komunikasi dan perwakilan. Selain itu. Pertama.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. analisis data dan kebarangkalian. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations.isu seperti keadilan. pentaksiran dan teknologi. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. tahunan atau regional. Kedua.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. Ketiga. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. P&P.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. Prinsipal. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi.guru K – 12. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. kurikulum. geometri. algebra. 40 . perkaitan. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. penaakulan dan bukti. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru.

NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. Selaras dengan itu. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Oleh itu. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. 41 . NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Setiap tahun dalam bulan April. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. and the Journal for Research in Mathematics Education. Mathematics Teaching in the Middle School. the NCTM News Bulletin. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. the Mathematics Teacher. 2. video dan lainlain bahan. Oleh itu.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. Oleh itu. Selain itu. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. lebih 200 buah buku pendidikan.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. MET juga menghargai guru.

Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . 2006). Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20.6. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup.2. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Oleh itu. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Seterusnya. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut.

Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Menurut Pink (2006). tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. 2006). Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Menurut Pink (2006). logik.pencampaian maklumat. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. 2005) Zaman terus berubah. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. nombor. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. 2005). (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Oleh itu. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. Inovasi 43 . Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Walaupun zaman telah berubah. sekuen dan analisis (Buzan.

Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Oleh itu. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Selain itu. Bagi mencapai matlamat pendidikan. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Walaupun guru memberikan banyak contoh.. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. Dari perspektif yang luas. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Oleh itu. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. iaitu. Selain itu. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah.

27.. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. 18.gambaran yang dibincangkan dalam kelas. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. 36. . Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka....

Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Oleh itu. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9.

Selain itu. Ia juga bersifat kontekstual. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. • Aplikasi 47 • Kefahaman .

proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Walau bagaimanapun. Namun begitu. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Oleh itu. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. P2 dan P1 saling melengkapi. berbeza kedudukan geografi. Rationalisme merangkumi penaakulan. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. model matematik dan amalan setempat. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Menurut Bishop (1988). Matematik Ethno 48 . theory dan theorizing. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. pemikiran logik dan berhujah. Kemajuan dan Keterbukaan. matematik.

(d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. daya berfikir dan kecepatan berfikir.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Oleh itu. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. 49 .

Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Sebagai contoh. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 .Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. Oleh itu. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. bagi semua perkara yang berbentuk. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. juga menggunakan Mokhdar). dimantapkan ke dalam minda peserta. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. alat bantuan mengira atau sebagainya. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. alat tulis.

proses disebut sebagai procept (Tall. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 2. 5. 4. 3. 2009). Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. 51 . Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2009). Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak.

USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. Friedman. Selangor D. Ministry of Education Malaysia (1997).year 5.E. (2005).L.(1995). 7th ed. Siew Hua. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . Ministry of Education Malaysia (1997). L. Profesional standards for teaching mathematics. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. Virginia: Author Buzan. Issues in mathematics teaching.(2008).: Fajar Bakti Sdn Bhd. Ed ke 2. Smith. et al.form 5. (1997) . KL: Universiti Malaya. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006).Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Musser. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Mathematics for elementary teachers. Soon Sang. Mok. P. (2005). Seow. G. K. (2006). T. T. The nature of mathematics. Mind Maps. Ministry of Education (2004-2006). London: HarperCollins Pub.(2001). (2001). NCTM. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 9th ed.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. Pengajaran matematik KBSR.. Reston.J.

geocities.go.au/PDFWorD/Info/IL/.gov sg http://www.edu/projects/2/Wood/frame.pdf http:physics.dcsst-and. New Jersey: Princeton Univ.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.historyforkids.ppk.htm/ http://www.htm 4.gov/Genint/Time/time. H.htm 2 .htm 3.localdns.html#hindu-arabic http://www. http://secure. A Whole New Mind.aare.wichita.Pink.htm http://www.org/learn/economy/money. (1945). (2006).Press.uk/. Pendidikan Matematik http:/www. Polya.nist.uiuc.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.edu/history/topics/num-sys.math.moe.edu/~demo5337/Group3/hist.nctm.ac. D.html http://www.history/Mathematician/Biogindex. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.th/moe.gov.htmn http://www.edu.org http://www.au/99pap/bis99188.uiuc.com/moneyhistory. G. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. New York: Riverhead Books.html Laman Web: 1.socialresearchmethods.html http://www-groups.math. How to Solve it.my/bahan.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.kpm.html http://www. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.htm SELAMAT BELAJAR 53 .net/kb/dedind.php http://www.nsc.geom.htm http://www.historyforkids.mintmark.

2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Oleh itu. Oleh itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Selain itu. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. 3. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994).

persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Kemanusiaan perlukan suatu 55 . rohani dan intelek (JERI).3 Kerangka Konseptual 3. emosi. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Walau bagaimanapun.

Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Selain itu. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan.4. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. 3. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. sifat inovatif dan kreatif. 2006).peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin.

Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 2. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. 7. Oleh itu. 3. 4. 57 . 6. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. 5. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Letakkan nombor-nombor 1. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. Selain itu.

Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Oleh itu.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Oleh itu. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. 58 . Selain itu. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar.

Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. 59 . Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. 3. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit.4.Selain itu. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR.

Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Setrusnya. 60 . Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Pertamanya. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik.). Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. Selain itu. Seterusnya. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Oleh itu.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif.

Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Selain itu. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya.4. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Selain berperingkat. Selain itu. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Oleh itu. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. 3.

? 5. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 3. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 15. 9. 29. 41. 31. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 5. 60.? 3. 40. 24. 17. 13. 3. 13. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis.? 4.?. 7.? 5. 12. 7. 11.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. 61.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 25.4.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . Oleh itu. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik.

1994). trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari.3. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Trapizium 63 . Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Oleh itu. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan.4. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Namun begitu. Menurut Tall. Walau bagaimanapun.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Walau bagaimanapun. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik.

Tugasan 1.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. 2. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.3. Segiempat Selari 64 . Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu.

4. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. Selain itu. emphirisme dan rasionalisme. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSM adalah lanjutan daripada KBSR.

Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem.M).3 Kerangka Konseptual 4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S.4. Walau bagaimanapun.

Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Proses sebegini bersifat bottom-up. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. Akhirnya. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. sebuah generalisasi murid. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. 67 .

Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba. Fahaman Emphirisme 68 .

ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Oleh itu. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Fahaman Rasionalisme 69 .

Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. penggambung jalinan kemahiran. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. 4. Oleh itu. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Walau bagaimanapun. Oleh itu. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. 4. ilmu.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. 70 .

Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Oleh itu. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Oleh itu. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Pembinaan soalan guru. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. 1988). Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant.

Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Oleh sebab itu. Nilai matematik seperti openness (Bishop. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Oleh itu. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. 72 . Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. Menurut Tall. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses.penggunaan mesin pengimbas otak. . pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. 1997). Walau bagaimana pun. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. 4. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya.

Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. T 4. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. konsep dan proses. Oleh itu. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. Oleh itu.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. 73 . Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Manakala.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Selain itu.

Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. simulasi dan ujikaji. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Oleh itu. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Selain itu. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. c) penggunaan matematik dalam sebenar.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. 74 . Alat-alat seperti jangka klino. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. a) kemahiran penyelesaian masalah. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. iaitu. dan e) mengintegrasikan nilai. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Seterusnya.

uwc. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. 4. Oleh itu. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Tugasan 1. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Walau bagaimanapun. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. 5. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. Rujukan 1. 2. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. 4. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme.ac. 3. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik.za/nisl 75 . Oleh itu.

Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. 5. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.3 Kerangka Konseptual 76 .2 Hasil Pembelajaran 1. pengetahuannya. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.

Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Walau bagaimanapun.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. latihan profesional dan juga program bimbingan. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Selain diamalkan. Jika Ramalkan ? 77 .5. Bagi seorang guru. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. 1967). Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Oleh itu.

1967). Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Oleh itu. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. Oleh itu. 78 . Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. 5. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Bagi setiap guru profesional. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Bagi pemindahan sebegini. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif.

Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. 79 . guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Setelah itu. Akhirnya.

Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). . Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Peringkat penguasaan ilmu. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka.

Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Oleh itu. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. 81 . Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. amalan serta kemahiran mereka. 1994). Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. 5. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Menurut Smylie (1995). Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Seterusnya.

Walau bagaimanapun. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. terancang dan tersusun). dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Selain itu. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. peramah dan pemaaf). guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Menurut mereka. Malahan. 5. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. bersahaja dan optimistik). komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 .1994). Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. Lantas. Menurut Allport (1937). 2004). Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman.

New York: Cambridge Adult Education. Allport. 3. Teacher Learning in the Workplace. Self-Directed Learning . New York: Teachers College Press. Knowles. 6. Personality: A Psychological Interpretation . New York: Doubleday. Professional Development in Education. 83 . Smylie. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. The Tacit Dimension . Johnson & Johnson. (1967).S. Theories of Personalities .M. Rujukan 1. Oleh itu. 4. (1937). Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. 92-113). 2. 5. California: Thomson/Wadsworth.persekitarannya. Rinehart & Winston. New York: Prentice Hall. New York: Holt. Implications for School Reform (ms. Coperative School .A.M. (1995).New Paradigms and Practices . Tugasan 1.R.M. (1994). Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. (2004).W. (1975). G. Polanyi. Ryckman. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan.

Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. 6. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik.3 Kerangka Konseptual 84 .1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.2 Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. 6. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah. iaitu. 2.

Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. membuat petimbangan yang saksama. 1988). Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Menurut Starko (1994). Menurut Ogawa. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi.6. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 .4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. Kuehn-Ebert & Devito (1991). Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan.

86 . Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut. 6.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. Murid belajar pengurusan kendiri. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.2 Selain itu. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.4.4. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.4. 1999).1 Himsl and Millar (1993).3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.

Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. Walau bagaimanapun. dan Magic Squares. 6. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Manhattan. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Sudoku.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. 87 .Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.

permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.5. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing.6. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . 6. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik.2 Seterusnya.5.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing.

Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. 3. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Oleh itu. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. 5. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. 4. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. 2. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Mereka ingin menunjukkan minat. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. 4. 2. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. 3. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. 7. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. 6. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Walau bagaimanapun. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. 89 . 5.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya.

Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Antaranya ialah: 1. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar.5. 2. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. 6.8. 90 . 4. 3. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. 5. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. pencapaian dan hasil pembelajaran. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari.

5. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 4. 7.6. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 2. 91 . Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. Antara isunya ialah: 1. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 6. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful