FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

5 4.2 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .7 6.2 5.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.4 4.Kanak-Kanak 3.5 4.5 5.1 3.1 5.6 5.2 3.3 3.4 5.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.3 5.6 4.3 4.9 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.1 4.8 4.7 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.

5 6.4 6. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. v . Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. dan masa anda.1 6.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. sumbersumber pembelajaran.3 6.6. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.2 6.

Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi .SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. 1. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 3. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vii . Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. 2. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.

Semak dan ulangkaji pembacaan anda. viii . Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 7.4. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. 5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Modul (jam) Jum.Bil.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Ia membolehkan para 1 .

kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. 1.” kata ibu Aiman. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Disamping itu. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya. 1. jawab ibunya.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. 2 .”.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman.pelajar mendalami makna. ahli matematik dan guru matematik. ibu ?” “6.30 pagi. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

trigonometri. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Menerusi Logik. juga di kalangan pelajar Matematik. kalkulus dan sebagainya. 6 . algebra. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Contoh : Luas sfera. Sebahagian besar daripada pandangan umum. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.

Sebagai contoh. menetapkan hipotesis yang mungkin. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Dengan cara sedemikian. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. samada ianya benar atau sebaliknya. Dalam penaakulan ini. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kita bermula dengan mencari corak atau pola. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Akhirnya.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. 7 . Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara.

Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua.4. Sewajarnyalah. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah.. mengira diskaun. Sebagai contoh. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Selain itu.. membeli makanan. bukan sahaja kepada 8 . masa dan sebagainya. membaca carta. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. mengukur jarak. Sebagai contoh. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. tetapi juga oleh semua orang. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. kita menghargai ilmu. 1. telah memberi impak yang besar. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik.

Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. (Mok. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian.articlesbase. dan belajar matematik adalah penting.learner.html 1.org/interactives/dailymath/ http://www. Yang paling penting. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. http://www.perkembangan silibus matematik yang baru.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.4. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. seharusnya ada dalam diri para guru. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. 2005). “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.

1.5. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Selepas beberapa ratus tahun. Akhirnya.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Dalam kes-kes tertentu.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. pengajian sosial. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Geometri dan Statistik.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. Sukatan. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. pendidikan jasmani dan seni. kemudiannya berkembang ke Greece. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. Negara China. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Kemudian. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. Pada masa yang sama.

ekonomi dan sosiologi. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Seorang ahli astronomi Greek. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. teori nombor. geometri. 2. Dalam pada itu. banyak bidang. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). 4. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. 11 . punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. kuasa dua. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. teori set. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Di antaranya adalah kebarangkalian. penaakulan mantik dan logik. pengukuran. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Peringkat Keempat ( 1900 TM . Dalam tempoh ini.. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. 3. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. menjadi satu sistem yang sempurna. Pada tahap ini.

.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. . dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor.C. simbol Brahmi iaitu 1. 12 .1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. silinder dan sebagainya. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Roman and Chinese Periods (600 BC . Walaupun kaum Roman menguasai dunia. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Pada abad ketiga. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. 3. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections.. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. terutamanya π. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . ada simbol tersendiri. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. 2. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. 4 • Greek. kotak. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari..

Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal).Salah seorang berbangsa Arab. Walaubagaimanapun. Dalam pada itu. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.  Simbol “ ÷” (John Wallis).  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Logik (Gottfried Leibniz). 13 .  Nombor Perdana (Fermat).  Alat Mengira (Johan Napier). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi.

• • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Formal Logic (Bertrand Russel). connection between probability and π (Compte de Buffon). komputer elektronik yang pertama 14 . number theory (Leonhard Euler). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). calculus and number theory ( Lagrange). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). • Algebra (Emmy Noether). probability. logical proof (Charles Dodgson). • General theory of relativity (Einstein). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). • Godel’s Theorem. Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden.

• Continuum Hypothesis (Cohen). Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . • Development of BASIC ( John Kemeny. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Thomas Kurtz). muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. dan sebagainya.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa.• Game Theory (John von Neumann). Mereka berambut panjang. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Menurut mereka. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. personal computer Apple II. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. 1. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC.

Walaubagaimana pun. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. terutamanya 'The Elements'. Mesir untuk beberapa ketika.2. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Pada asasnya. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. sehingga ke abad 20. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Hari ini. garisan dan bentuk-bentuk. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. 16 . The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Volumes 7-9: Number Theory. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Kemudiannya. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana.

yang bermaksud. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik.3. 5. Seorang penulis pada zaman itu. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. urusan jual-beli dan urusan cukai. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Nama keluarga beliau adalah 17 . 4. lebih kurang 263 AD. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). algoritma untuk punca kuasa dua. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Bhaksara II. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. soal selidik. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik.

6. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Dalam hal penemuan. Hari ini.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. yang disebut teorem Pascal. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. paderi Zoroaster. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. teori fizik dan statistik sosial. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. 18 . beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Perancis pada 19 Jun 1623. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Kemudian. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). jadual Aktuaria. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. 1. 2. 5. 3. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. . 3. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. 22 . dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Kadang-kadang. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. . . Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 5. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. . Ia berdasar kepada pemerhatian. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. atau nombor yang boleh dibilang.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Ini dikenali sebagai nombor asli. 4. 4." Pada awalnya. . Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 2.

 Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . Contohnya. 1. 2. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Dengan penambahan nombor negatif. –4. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. Jika. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. untuk mengukur / menyukat. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. kita gunakan setengah cawan gula. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . 3.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. –2.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. . –3. Sebagai nombor perpuluhan. kita menggunakan pecahan.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . 4. –1. 0. . . . tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar).

Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. baik 24 . Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. seperti berat.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. harus dan tidak boleh. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik.

e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. operasi. telus dan bersyukur. bertanggung jawab. berdedikasi. berkeyakinan diri dan lain-lain. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. bijaksana. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Menurut Nik Aziz Nik Pa. adil. kebenaran. Nilai-nilai asas seperti setia. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai.dan buruk. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. membuat refleksi dan komunikasi. konstruktif dan 25 . nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. aplikasi atau teori matematik. kreatif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. kerjasama dan berpengetahuan. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan.

Mereka adalah rasionalisme & empirisme. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. penaakulan. Ia melibatkan teori. dan penggunaan data. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. situasi hipotetis dan abstrak. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik.. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. analisis logik dan penjelasan. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. 26 . sumber bahan.aktif. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. kawalan & kemajuan. mencari simbol. model. keterbukaan & misteri. konkrit. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. rajah dan lain-lain. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan.

Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui teori alternatif. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Pengesahan hipotesis. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. dan kemampuan untuk meramal. melalui demonstrasi. fakta.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. bukti dan penjelasan individu. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 .

Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. 4. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. 2. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Eropah. 5. daya tarikan.

Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.(1995). NCTM. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). K. (2005). (2005). T.. G. Ed ke 2.M. M. Reston. KL: Universiti Malaya. Profesional standards for teaching mathematics.N.E. New Jersey: Princeton Univ. Musser.org/publications/sfaa/online/chap2. Mind Maps.au/99pap/bis99188. Pengajaran matematik KBSR. T. 4th ed. R. Soon Sang. Selangor D.Suydam.htm The Nature of Mathematics http://www.Press. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Virginia: Author Buzan. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.L. The nature of mathematics.aare.J. M. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .E. New York: Allyn and Bacon.edu. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. London: HarperCollins Pub. Siew Hua. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. 7th ed. (2001).(2008). Friedman.. (1945).project2061. G.Mok. (1997) . L.: Fajar Bakti Sdn Bhd.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. 9th ed. Mathematics for elementary teachers. Smith. et al. Seow.(1995) Helping Children learn mathematics. The World is Flat New York: Penguin Books Polya.& Lindquist.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. (2006). How to Solve it.

4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. 30 . 2. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. 2.2 Hasil Pembelajaran 1.2.

Selain itu. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini.Abu Hassan Ali. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. 31 . Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Walau bagaimanapun. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Walau bagaimanapun. Yayasan Asia membiayai projek ini.Aritmetik. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR.

Aras I dan Aras II. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. transformasi geometri. pemetaan. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. -.Pada 1972. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. matriks dan statistik. Seterusnya. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. sikap. Melaluinya. ÷ dan x). Dua buah buku teks. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. telah disatukan pada 1978. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. kemahiran. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden.

Ukuran panjang dan berat. Tajuktajuknya ialah: 1. Pecahan dan operasi asas. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. 4. Perpuluhan dan operasi asas. Nombor bulat dan operasi asas.Dengan ini. Bagi setiap tajuk.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. 33 . Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. 3. Wang 5. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. 2. sukatan matematik telah disemak semula.

kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah.6. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Berikutan itu. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari.sekolah yang kurang berkemampuan. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Ruang 7. Purata 8. bantuan kewangan dan 34 . seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Peratus 9. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Melalui projek ini. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Pada bulan Januari 2003. 4 dan enam rendah. Graf.

pentaksiran. terarah kendiri dan 35 . Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Pada bulan Julai 1997. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.sekolah rendah di luar bandar.kemudahan lain.sekolah untuk diuji. dan juga bahan-bahan P&P. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri .elemen sosio-ekonomi dan politik. Di samping itu.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.flagship lain. projek ini telah disokong oleh sumber.kemudahan. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Pelbagai set bahan. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. pedagogi. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Tun Dr Mahathir Mohamad. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. Ini ada kaitannya dengan kurikulum.

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Bahasa Inggeris.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Di antara projek. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Bahagian Teknologi Pendidikan. Kenalpasti ciri. Matematik dan Sains. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari.negara ini dalam bidang pendidikan. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Akibatnya. Scottish Mathematics Group (SMG).ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). 36 . Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Selain itu. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998.

◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah.Selain daripada pengaruh. 37 . kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Dalam projek NMP ini kaedah. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. Mengikut Piaget. saya lupa Saya lihat. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. Oleh itu.bahan konkrit. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. saya ingat Saya buat. Selain itu.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. Penemuan kaedah. saya faham. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964.

◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation .◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Inequalities. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Dalam projek ini. Walaupun begitu. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. Number Systems.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Contohnya. Buku. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Linear Programming dan Matrices.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. seperti SMG. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Modular Mathematics. Transformation.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Pendekatan ini membolehkan tajuk. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Number Bases.

projek ini juga membekalkan idea. kolej dan universiti).guru. NCTM ialah satu pertubuhan non. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. Dalam proses pengajaran. Pada bulan April 2000. sekolah menengah.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Sebagai tambahan. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. teori set . guru. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. nombor negatif. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. asas nombo dan trigonometri. pakar psikologi and nazir sekolah. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. 39 . New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. Sama seperti SMG and SMP.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100.

geometri. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study.isu seperti keadilan. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. penaakulan dan bukti. Keempat. perkaitan. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. ukuran.prinsipal ini merangkumi isu. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. video kerja pelajar dalam kelas. Prinsipal. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Ketiga. Selain itu. pentaksiran dan teknologi. 40 . NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. prinsipal. Pertama. komunikasi dan perwakilan. algebra. kurikulum. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. analisis data dan kebarangkalian. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik.guru K – 12. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. Kedua. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. P&P. tahunan atau regional. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations.

guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. Setiap tahun dalam bulan April. the NCTM News Bulletin. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. 41 . Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. Oleh itu.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Oleh itu. the Mathematics Teacher. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. lebih 200 buah buku pendidikan. Selain itu. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. video dan lainlain bahan. Oleh itu. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. Mathematics Teaching in the Middle School. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Selaras dengan itu. MET juga menghargai guru. and the Journal for Research in Mathematics Education.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. 2.

Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Seterusnya. Oleh itu. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 .2. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. 2006).6. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink.

2005) Zaman terus berubah. 2005). Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. logik. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. 2006). Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. sekuen dan analisis (Buzan. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. nombor. Oleh itu. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Inovasi 43 . Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan.pencampaian maklumat. Walaupun zaman telah berubah. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Menurut Pink (2006). Menurut Pink (2006). Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink.

Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Selain itu. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Oleh itu. Selain itu. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu.. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. iaitu. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Bagi mencapai matlamat pendidikan. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Oleh itu. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Dari perspektif yang luas. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah.

. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9.. 36. .. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. 18... 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= .. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. 27. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.gambaran yang dibincangkan dalam kelas.

terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Oleh itu. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid.

Ia juga bersifat kontekstual. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Selain itu. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar.

Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. pemikiran logik dan berhujah. Kemajuan dan Keterbukaan. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Rationalisme merangkumi penaakulan. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Oleh itu. matematik. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Matematik Ethno 48 . berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. Menurut Bishop (1988). Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Namun begitu. berbeza kedudukan geografi. Walau bagaimanapun. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. P2 dan P1 saling melengkapi. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. model matematik dan amalan setempat. theory dan theorizing.

Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. 49 . Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Oleh itu. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. daya berfikir dan kecepatan berfikir. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan.

Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. juga menggunakan Mokhdar). alat tulis. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. alat bantuan mengira atau sebagainya. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. bagi semua perkara yang berbentuk. Oleh itu. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Sebagai contoh. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. dimantapkan ke dalam minda peserta.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan.

4. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 5. 2009). Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 3. 2009). Tugasan Jawab semua soalan berikut 1.proses disebut sebagai procept (Tall. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 51 . Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 2.

Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates.(2008). London: HarperCollins Pub. Musser. T. (2005). The nature of mathematics. Mathematics for elementary teachers. 7th ed. Ministry of Education (2004-2006). Profesional standards for teaching mathematics. P. et al. G. Soon Sang. Issues in mathematics teaching. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. K. Mind Maps.. Seow. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . T. Virginia: Author Buzan. Smith. Ministry of Education Malaysia (1997). Reston.J.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. (2006). KL: Universiti Malaya. Mok. (2005). London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). Ministry of Education Malaysia (1997).year 5.form 5. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Friedman.(1995). Ed ke 2. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Selangor D. L. (2001). Siew Hua.L.(2001). Pengajaran matematik KBSR. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. 9th ed.E. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1997) . NCTM.

nist. How to Solve it.au/99pap/bis99188.htm/ http://www.go.socialresearchmethods. (2006).html#hindu-arabic http://www.aare. A Whole New Mind.uk/. http://secure.edu/projects/2/Wood/frame.ac.htm SELAMAT BELAJAR 53 .history/Mathematician/Biogindex.Pink. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www. Pendidikan Matematik http:/www.com/moneyhistory.org/learn/economy/money. (1945).kpm. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.mintmark.ppk.my/bahan. New Jersey: Princeton Univ.nsc.html http://www-groups.au/PDFWorD/Info/IL/.htm http://www.historyforkids.htmn http://www.moe. New York: Riverhead Books.net/kb/dedind. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.Press.nctm.localdns.math.math.htm 2 .edu/~demo5337/Group3/hist.th/moe.uiuc.edu.gov sg http://www.htm 4.pdf http:physics.geocities.php http://www.gov/Genint/Time/time.historyforkids.html Laman Web: 1. D.uiuc.html http://www.edu/history/topics/num-sys.wichita.htm http://www.dcsst-and. Polya.org http://www.geom. G.html http://www.htm 3. H.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.gov.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.

Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Oleh itu. Selain itu.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Oleh itu. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.

3 Kerangka Konseptual 3.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. rohani dan intelek (JERI). Kemanusiaan perlukan suatu 55 . persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. Walau bagaimanapun. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. emosi. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.

Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. 3. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink.4.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. 2006). Selain itu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning).1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. sifat inovatif dan kreatif. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.

penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Selain itu. 57 . Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. 4.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. 2. Oleh itu. 3. 7. 5. Letakkan nombor-nombor 1. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. 6. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata.

Oleh itu. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. 58 . Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Oleh itu. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Selain itu. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem.

Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. 59 .2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR.4. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. 3.Selain itu. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh.

). Setrusnya. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Selain itu. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Pertamanya. 60 . Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Seterusnya. Oleh itu. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik.

Selain itu.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.4. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Selain itu. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . 3. Selain berperingkat. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Oleh itu.

7. 29. 12. 11. 7.? 3. 9.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 40. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. ? 5. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 61.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 24. 41. 3.? 5. 3. 25. Oleh itu. 13. 31. 60.4. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat.?.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. 5. 17. 13. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor.? 4. 15.

Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall.4. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Trapizium 63 . proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. 1994). TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Walau bagaimanapun. Namun begitu. Oleh itu. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Walau bagaimanapun. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search.3. Menurut Tall. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini.

Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu.3.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Tugasan 1. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. 2. Segiempat Selari 64 . Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.

Selain itu. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). emphirisme dan rasionalisme. 4. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.

Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu.4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.3 Kerangka Konseptual 4. Walau bagaimanapun. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah.M).

sebuah generalisasi murid.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. 67 . Akhirnya. Proses sebegini bersifat bottom-up. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar.

Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman Emphirisme 68 .Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.

Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Fahaman Rasionalisme 69 . Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Oleh itu.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi.

Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. 4. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. 70 . Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. 4. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. Oleh itu. Oleh itu. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Walau bagaimanapun. ilmu. penggambung jalinan kemahiran. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan.

Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Pembinaan soalan guru. Oleh itu. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Oleh itu. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980).Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. 1988). Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah.

terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Walau bagaimana pun. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Oleh itu. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Oleh sebab itu. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. 4. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. 72 . Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. . Nilai matematik seperti openness (Bishop. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. 1997).penggunaan mesin pengimbas otak. Menurut Tall. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya.

Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Selain itu. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Oleh itu. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. 73 . Manakala. Oleh itu. konsep dan proses. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. T 4. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat.

Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. a) kemahiran penyelesaian masalah. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. iaitu. simulasi dan ujikaji. Seterusnya. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Oleh itu. 74 . dan e) mengintegrasikan nilai. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. Selain itu. c) penggunaan matematik dalam sebenar. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Alat-alat seperti jangka klino. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan.

Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka.uwc. 4. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Oleh itu. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. 5. 4. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik.za/nisl 75 . Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. 3. Walau bagaimanapun.ac. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. 2. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Oleh itu. Tugasan 1. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. Rujukan 1.

Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. 5. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.2 Hasil Pembelajaran 1. pengetahuannya. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.3 Kerangka Konseptual 76 .

Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Selain diamalkan. latihan profesional dan juga program bimbingan.5. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Jika Ramalkan ? 77 . Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Bagi seorang guru. 1967).4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Walau bagaimanapun. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Oleh itu.

Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Bagi setiap guru profesional.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Oleh itu. 5. 1967). Oleh itu. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. 78 . maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Bagi pemindahan sebegini. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar.

Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. 79 . Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Setelah itu. Akhirnya. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan.

Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). . Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Peringkat penguasaan ilmu.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan.

kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Oleh itu. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Seterusnya.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. 81 . Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. 5. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. 1994). Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. amalan serta kemahiran mereka. Menurut Smylie (1995). Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru.

Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. terancang dan tersusun). Menurut Allport (1937). Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Menurut mereka. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. Walau bagaimanapun.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. bersahaja dan optimistik). motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. 2004). juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Selain itu. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. 5.1994). Malahan. peramah dan pemaaf). (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. Lantas.

5. Rujukan 1. (1994). 83 . Coperative School . 2. (2004). New York: Prentice Hall. Personality: A Psychological Interpretation . 4. Teacher Learning in the Workplace. (1967). Rinehart & Winston. New York: Holt. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. New York: Doubleday. California: Thomson/Wadsworth. Self-Directed Learning . (1975). Johnson & Johnson. (1995). 6. Ryckman. Implications for School Reform (ms.M.S. Knowles. 3. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. New York: Teachers College Press. Theories of Personalities .M. New York: Cambridge Adult Education.A. 92-113).R.W. Smylie. Professional Development in Education.M. Allport. Tugasan 1. Oleh itu. The Tacit Dimension . G. (1937).New Paradigms and Practices . Polanyi.persekitarannya.

topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. 6. Walau bagaimanapun.2 Hasil Pembelajaran 1. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. iaitu. 2.3 Kerangka Konseptual 84 . dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah. 6.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6.

sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. Menurut Ogawa. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Kuehn-Ebert & Devito (1991). seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. Menurut Starko (1994). 1988). Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi.6. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. membuat petimbangan yang saksama.

4. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.4. 6. 86 .4.1 Himsl and Millar (1993). guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.2 Selain itu. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. Murid belajar pengurusan kendiri. 1999). Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.

terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. 6. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. 87 . Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Walau bagaimanapun.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Sudoku. dan Magic Squares. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Manhattan. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah.

5. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu.5. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. 6.2 Seterusnya. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing.6. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.

Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. 2. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. 5. Mereka ingin menunjukkan minat. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. 6. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Walau bagaimanapun. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 3. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. 4. 7. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. 2. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. 3. 4. Oleh itu. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. 89 . Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. 5. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya.

3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Antaranya ialah: 1. 5. pencapaian dan hasil pembelajaran. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur.5. 2. 4.8. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. 90 . 6. 3. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 3. 5. 2. 7. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 6.6. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 91 . Antara isunya ialah: 1. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful