FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

6 4.2 5.1 3.5 4.1 5.4 4.7 6.3 5.8 4.5 4.Kanak-Kanak 3.3 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.2 3.3 4.4 5.5 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.7 4.9 5.1 4.6 5.2 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.

1 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.2 6.4 6. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.5 6. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.3 6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. v . sumbersumber pembelajaran.6.

Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.

1. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 3. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vii .apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 2. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.

Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5.4. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. 6. Teliti maklumat yang diterima. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. viii .

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .

Ia membolehkan para 1 . 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.Bil. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Modul (jam) Jum.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu.

4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. ahli matematik dan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.pelajar mendalami makna. ibu ?” “6. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang.30 pagi. Kita akan balik kampung hari ni. jawab ibunya. Lusa dah raya. 1. 2 . kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1.”. Disamping itu. 1.” kata ibu Aiman. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. juga di kalangan pelajar Matematik. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kalkulus dan sebagainya. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. trigonometri. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Contoh : Luas sfera. Menerusi Logik. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. algebra. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. 6 . Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik.

kita bermula dengan mencari corak atau pola. Sebagai contoh. Akhirnya. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. Dengan cara sedemikian.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Dalam penaakulan ini. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. menetapkan hipotesis yang mungkin. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. 7 . kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. samada ianya benar atau sebaliknya.

mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan..4. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. tetapi juga oleh semua orang. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. telah memberi impak yang besar. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. masa dan sebagainya. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. membeli makanan.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. mengukur jarak. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. mengira diskaun. Sewajarnyalah. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita.. Sebagai contoh. kita menghargai ilmu. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. 1. Selain itu. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. bukan sahaja kepada 8 . Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Sebagai contoh.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. membaca carta.

perkembangan silibus matematik yang baru. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. seharusnya ada dalam diri para guru. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. Yang paling penting. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.learner. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain.org/interactives/dailymath/ http://www.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. http://www.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.html 1. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. (Mok. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. 2005).articlesbase. dan belajar matematik adalah penting. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” .4. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.

Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat.5. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Akhirnya.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . Negara China. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Geometri dan Statistik.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Selepas beberapa ratus tahun. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. Kemudian. Dalam kes-kes tertentu. 1. pendidikan jasmani dan seni. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. kemudiannya berkembang ke Greece. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Pada masa yang sama. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. pengajian sosial.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Sukatan. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang.

teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. geometri. Peringkat Keempat ( 1900 TM . merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. Di antaranya adalah kebarangkalian. Pada tahap ini. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. menjadi satu sistem yang sempurna.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. 4. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Dalam pada itu. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. kuasa dua. Seorang ahli astronomi Greek. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. penaakulan mantik dan logik. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. Dalam tempoh ini. 3. Egyptian and Native American Periods (3000 BC .. banyak bidang. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. ekonomi dan sosiologi. 2. 11 . pengukuran. teori nombor. teori set.

Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. Pada abad ketiga. 2.. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. ada simbol tersendiri.. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar.. . Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.C. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. kotak. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. silinder dan sebagainya. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. terutamanya π. 3.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. 4 • Greek. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Roman and Chinese Periods (600 BC .Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). simbol Brahmi iaitu 1.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. 12 .

13 . • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler.  Alat Mengira (Johan Napier). telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.  Nombor Perdana (Fermat). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Logik (Gottfried Leibniz).  Simbol “ ÷” (John Wallis). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Dalam pada itu.Salah seorang berbangsa Arab.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Walaubagaimanapun. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482.

• • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. • Godel’s Theorem. calculus and number theory ( Lagrange). probability. logical proof (Charles Dodgson). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. number theory (Leonhard Euler). Formal Logic (Bertrand Russel). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. komputer elektronik yang pertama 14 . • General theory of relativity (Einstein). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). connection between probability and π (Compte de Buffon). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). • Algebra (Emmy Noether). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert).

dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Mereka berambut panjang. personal computer Apple II. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Menurut mereka. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. Thomas Kurtz). Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. dan sebagainya.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . • Development of BASIC ( John Kemeny.• Game Theory (John von Neumann). Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. 1. • Continuum Hypothesis (Cohen). Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri.

berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Walaubagaimana pun. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Hari ini. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Mesir untuk beberapa ketika. garisan dan bentuk-bentuk. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. terutamanya 'The Elements'. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Volumes 7-9: Number Theory. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. 16 . Pada asasnya. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers.2. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Kemudiannya. sehingga ke abad 20. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah.

Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Seorang penulis pada zaman itu. lebih kurang 263 AD. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. algoritma untuk punca kuasa dua. soal selidik. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. 5. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians).3. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Nama keluarga beliau adalah 17 . 4. Bhaksara II. yang bermaksud. urusan jual-beli dan urusan cukai.

" Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Hari ini. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Dalam hal penemuan. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. jadual Aktuaria. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. paderi Zoroaster. teori fizik dan statistik sosial. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Perancis pada 19 Jun 1623. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Kemudian.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. 6. yang disebut teorem Pascal. 18 .

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

. 3. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 4. . Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 5. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. 3. 4. 2. Kadang-kadang." Pada awalnya. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. . 1. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 2. atau nombor yang boleh dibilang. Ini dikenali sebagai nombor asli. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. . selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Ia berdasar kepada pemerhatian.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. 22 . Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. .  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. 5.

–1. untuk mengukur / menyukat. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar).  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. kita menggunakan pecahan. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . 4. . 2. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Contohnya. . –4. kita gunakan setengah cawan gula. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Jika. . . Dengan penambahan nombor negatif. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. 1.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . –3. Sebagai nombor perpuluhan. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. 0. –2. 3.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. .

kita akan sentiasa mendapat nombor nyata.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. baik 24 . seperti berat. isipadu atau jarak antara dua titik. harus dan tidak boleh. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap.

berdedikasi. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. bijaksana. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. adil. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. konstruktif dan 25 . kreatif. berkeyakinan diri dan lain-lain. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. telus dan bersyukur. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif.dan buruk. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. operasi. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. membuat refleksi dan komunikasi. bertanggung jawab. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Nilai-nilai asas seperti setia. kebenaran. aplikasi atau teori matematik. kerjasama dan berpengetahuan. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua.

kawalan & kemajuan. mencari simbol. 26 . konkrit. situasi hipotetis dan abstrak. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal.aktif. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. dan penggunaan data. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. penaakulan. model. Ia melibatkan teori. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif.. rajah dan lain-lain. analisis logik dan penjelasan. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. keterbukaan & misteri. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. sumber bahan.

Pengesahan hipotesis. fakta. dan kemampuan untuk meramal. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. melalui demonstrasi. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. bukti dan penjelasan individu. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui teori alternatif. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . daya tarikan. 4. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. 2. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Eropah. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. 5. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3.

Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.(1995) Helping Children learn mathematics. Virginia: Author Buzan. How to Solve it. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Musser. The nature of mathematics. G. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .Mok.edu.N.E. Ed ke 2.J. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.htm The Nature of Mathematics http://www. (1945). Mind Maps. NCTM.aare.Suydam. (2001). Smith.E. Profesional standards for teaching mathematics. M. London: HarperCollins Pub.project2061. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. (1997) .L.Press. KL: Universiti Malaya. Mathematics for elementary teachers.. K. New Jersey: Princeton Univ. Seow. The World is Flat New York: Penguin Books Polya.(2008). (2005). T. (2006). New York: Allyn and Bacon.(1995). Selangor D.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.. Soon Sang. R. L. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. T. 4th ed. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).Matematik KBSR dan strategi pengajaran. 9th ed.M. (2005).: Fajar Bakti Sdn Bhd.au/99pap/bis99188. Reston. Friedman. G. Pengajaran matematik KBSR. et al. M. 7th ed.org/publications/sfaa/online/chap2. Siew Hua.& Lindquist.

2. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. 30 .4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. 2.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.2 Hasil Pembelajaran 1. 2. 2.

Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Yayasan Asia membiayai projek ini. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR.Aritmetik. Selain itu. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini.Abu Hassan Ali. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. Walau bagaimanapun. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Walau bagaimanapun. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. 31 . Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970.

kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. matriks dan statistik. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Aras I dan Aras II. ÷ dan x). Dua buah buku teks. -. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. kemahiran. sikap. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. telah disatukan pada 1978. Melaluinya. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. transformasi geometri. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Seterusnya.Pada 1972. pemetaan.

Dengan ini. 3. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. Bagi setiap tajuk. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. 33 . Ukuran panjang dan berat. 4. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. Perpuluhan dan operasi asas. Tajuktajuknya ialah: 1. Pecahan dan operasi asas. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Nombor bulat dan operasi asas. 2. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. Wang 5.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. sukatan matematik telah disemak semula. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik.

seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. bantuan kewangan dan 34 . Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Peratus 9. Melalui projek ini. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Ruang 7.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. 4 dan enam rendah. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Berikutan itu. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Graf. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar.6.sekolah yang kurang berkemampuan. Pada bulan Januari 2003. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Purata 8.

Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.flagship lain. pedagogi.sekolah rendah di luar bandar. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid. terarah kendiri dan 35 . Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Pada bulan Julai 1997.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Tun Dr Mahathir Mohamad. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. pentaksiran.kemudahan lain. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Pelbagai set bahan. dan juga bahan-bahan P&P.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah.kemudahan. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan.sekolah untuk diuji. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Di samping itu.elemen sosio-ekonomi dan politik. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. projek ini telah disokong oleh sumber.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia.

Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Bahasa Inggeris. 36 . Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Selain itu. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Matematik dan Sains. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Kenalpasti ciri. Di antara projek. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik.negara ini dalam bidang pendidikan. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Akibatnya. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Scottish Mathematics Group (SMG).ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2.mengikut kadar pembelajaran sendiri. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). Bahagian Teknologi Pendidikan.

Oleh itu. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain.bahan konkrit. Penemuan kaedah. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. 37 .kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Selain itu. Mengikut Piaget. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. Dalam projek NMP ini kaedah. saya lupa Saya lihat. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. saya faham. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. saya ingat Saya buat.Selain daripada pengaruh. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P.

Pendekatan ini membolehkan tajuk. seperti SMG. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Number Bases. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Linear Programming dan Matrices. Modular Mathematics. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation .tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Number Systems. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Contohnya. Transformation. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Inequalities. Buku. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Dalam projek ini. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Walaupun begitu.

profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. Pada bulan April 2000. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. NCTM ialah satu pertubuhan non. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. guru. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. nombor negatif. Sebagai tambahan. projek ini juga membekalkan idea.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. pakar psikologi and nazir sekolah. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. sekolah menengah.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. 39 .melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. Dalam proses pengajaran. kolej dan universiti).guru. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. Sama seperti SMG and SMP. asas nombo dan trigonometri. teori set .

tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah.guru K – 12. Kedua. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. video kerja pelajar dalam kelas. ukuran. pentaksiran dan teknologi. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. komunikasi dan perwakilan. 40 . Ketiga. kurikulum. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. perkaitan.prinsipal ini merangkumi isu. prinsipal. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. Pertama. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. Selain itu. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. geometri. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Keempat. tahunan atau regional.isu seperti keadilan.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. analisis data dan kebarangkalian. Prinsipal. P&P. algebra. penaakulan dan bukti. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study.

guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. the Mathematics Teacher. Oleh itu. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. 2. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Oleh itu. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. lebih 200 buah buku pendidikan. the NCTM News Bulletin. MET juga menghargai guru.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Oleh itu. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. Setiap tahun dalam bulan April. and the Journal for Research in Mathematics Education. 41 . Mathematics Teaching in the Middle School. video dan lainlain bahan. Selain itu. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Selaras dengan itu.

Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri.6. Seterusnya. Oleh itu. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. 2006). Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani.2.

Oleh itu. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. Menurut Pink (2006). nombor. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. 2005). Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Inovasi 43 . 2006). Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Walaupun zaman telah berubah. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. 2005) Zaman terus berubah. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. sekuen dan analisis (Buzan. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar.pencampaian maklumat. Menurut Pink (2006). Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. logik. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif.

Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif.. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Selain itu.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Selain itu. Bagi mencapai matlamat pendidikan. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . Dari perspektif yang luas. Walaupun guru memberikan banyak contoh. iaitu. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Oleh itu. Oleh itu. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu.

maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2.gambaran yang dibincangkan dalam kelas.. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. 18.. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= ... Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. .. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. 27.. 36.

kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Oleh itu. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi.

Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ia juga bersifat kontekstual. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. Selain itu. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar.

berbeza kedudukan geografi. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Menurut Bishop (1988). Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Rationalisme merangkumi penaakulan. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. pemikiran logik dan berhujah. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Kemajuan dan Keterbukaan. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. theory dan theorizing. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Oleh itu. Matematik Ethno 48 . P2 dan P1 saling melengkapi. model matematik dan amalan setempat. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. matematik.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Walau bagaimanapun. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Namun begitu. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik.

Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Oleh itu. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. 49 .Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. daya berfikir dan kecepatan berfikir. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik.

penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. juga menggunakan Mokhdar). (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. dimantapkan ke dalam minda peserta. bagi semua perkara yang berbentuk. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. Sebagai contoh. alat bantuan mengira atau sebagainya. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Oleh itu.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. alat tulis. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra.

51 . Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 5. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2009). Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. 2. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM.proses disebut sebagai procept (Tall. 4. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 3. 2009).

: Fajar Bakti Sdn Bhd. K. Friedman. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Pengajaran matematik KBSR. Ministry of Education Malaysia (1997). London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). Reston. London: HarperCollins Pub. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. NCTM. (1997) . 7th ed.L. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. T. G. Ministry of Education Malaysia (1997). (2006).Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Seow. (2005). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. Ed ke 2. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). The nature of mathematics.(1995). Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. P.(2008). Mok.form 5. (2005).J. Ministry of Education (2004-2006). KL: Universiti Malaya.year 5. 9th ed. Smith. Selangor D. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. Siew Hua. T.(2001). Soon Sang. Issues in mathematics teaching.. et al.E. Virginia: Author Buzan. Profesional standards for teaching mathematics. Mathematics for elementary teachers. Musser. L. (2001). Mind Maps.

nsc. H.uiuc.com/moneyhistory.html#hindu-arabic http://www.php http://www.htmn http://www. (2006).ppk.au/PDFWorD/Info/IL/.nist.htm 2 .edu.gov. Polya.edu/projects/2/Wood/frame.htm/ http://www.my/bahan. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.ac. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.nctm.wichita.localdns. New York: Riverhead Books. New Jersey: Princeton Univ.htm http://www.org/learn/economy/money. How to Solve it. (1945).gov sg http://www.geom.Press.html http://www-groups.math.htm 3.pdf http:physics.aare.th/moe.mintmark.historyforkids.history/Mathematician/Biogindex. G.uiuc.kpm.go.historyforkids.socialresearchmethods. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.org http://www.com/mathfair2002/school/arit/arithm1. D.gov/Genint/Time/time.html http://www.htm SELAMAT BELAJAR 53 .net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.html Laman Web: 1.net/kb/dedind. Pendidikan Matematik http:/www.moe.html http://www.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.au/99pap/bis99188. A Whole New Mind.Pink.uk/.htm 4.htm http://www.math.edu/~demo5337/Group3/hist.geocities.dcsst-and.edu/history/topics/num-sys. http://secure.

TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. Oleh itu. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. Oleh itu. 3. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Selain itu.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Tonggak keempat ialah perkaitan matematik.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini.

Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. Walau bagaimanapun. emosi.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. rohani dan intelek (JERI). TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3.3 Kerangka Konseptual 3. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. Kemanusiaan perlukan suatu 55 .

Selain itu. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning).4. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. 3. sifat inovatif dan kreatif. 2006). Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran.

Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. 57 . penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. 3. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. 6. 5.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. 4. Letakkan nombor-nombor 1. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. 7. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Oleh itu. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Selain itu. 2. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian.

Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Oleh itu. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Oleh itu. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Selain itu. 58 .

Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. 3.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik.4. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. 59 .Selain itu.

Setrusnya. Pertamanya. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Seterusnya. Selain itu. 60 . Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol.). Oleh itu.

Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 .3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. Selain itu. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Selain berperingkat. 3. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. Oleh itu. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Selain itu.4. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya.

Oleh itu. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan.?. 24. 3. ? 5. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 40.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. 25. 12. 5. 7. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 13.? 3.? 5.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 9. 41. 15. 7. 3. 17. 13. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 31. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 11. 60. 61. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik.? 4.4.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 29.

Menurut Tall. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Trapizium 63 . Walau bagaimanapun. Oleh itu. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua.4. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Walau bagaimanapun. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra.3. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. Namun begitu. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. 1994).

Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR.3.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. 2. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Tugasan 1. Segiempat Selari 64 . Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR.

Selain itu. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. 4. emphirisme dan rasionalisme. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 .

Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah.M).4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Walau bagaimanapun. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 .4. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S.3 Kerangka Konseptual 4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.

Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Proses sebegini bersifat bottom-up. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. 67 . Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Akhirnya. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. sebuah generalisasi murid.

Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Fahaman Emphirisme 68 .

Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Oleh itu. Fahaman Rasionalisme 69 . Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik.

Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. 4. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. Walau bagaimanapun. penggambung jalinan kemahiran. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Oleh itu.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. 70 . Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. ilmu. 4. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Oleh itu. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu.

1988). Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Oleh itu. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Pembinaan soalan guru. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Oleh itu. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980).

setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. 4. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. . KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. 72 .7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. Menurut Tall. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. 1997). Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Oleh sebab itu. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Oleh itu. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah.penggunaan mesin pengimbas otak. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Nilai matematik seperti openness (Bishop. Walau bagaimana pun. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik.

Oleh itu. konsep dan proses. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. 73 . boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. Oleh itu. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. T 4. Selain itu. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. Manakala.

Alat-alat seperti jangka klino.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. c) penggunaan matematik dalam sebenar. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. simulasi dan ujikaji. dan e) mengintegrasikan nilai. Selain itu. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Seterusnya. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. iaitu. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. 74 . Oleh itu. a) kemahiran penyelesaian masalah. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar.

Oleh itu. Walau bagaimanapun. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. 2.uwc. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. 4.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. 4. 5. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas.ac. Oleh itu. Rujukan 1.za/nisl 75 . Tugasan 1.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. 3. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik.

Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya. pengetahuannya.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru.3 Kerangka Konseptual 76 .2 Hasil Pembelajaran 1.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5. 5. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.

setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Selain diamalkan. Walau bagaimanapun. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Bagi seorang guru. Jika Ramalkan ? 77 .5.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. latihan profesional dan juga program bimbingan. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Oleh itu. 1967).

pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Oleh itu. 1967). tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Oleh itu. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. 5. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Bagi setiap guru profesional. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. 78 . diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Bagi pemindahan sebegini. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing.

Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Setelah itu. 79 .Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Akhirnya.

Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. . Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975).Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Peringkat penguasaan ilmu.

kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Oleh itu. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. 5. 1994). Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Seterusnya. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. 81 . Menurut Smylie (1995). Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. amalan serta kemahiran mereka. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan.

(iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. peramah dan pemaaf). 5. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif).Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. Lantas. terancang dan tersusun). Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. bersahaja dan optimistik). Ianya sentiasa mempengaruhi akal. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan.1994). Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Menurut Allport (1937). Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Menurut mereka. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Selain itu. Malahan. Walau bagaimanapun. 2004).

Oleh itu. New York: Teachers College Press. Rujukan 1. Professional Development in Education. Personality: A Psychological Interpretation . Teacher Learning in the Workplace. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Theories of Personalities . New York: Doubleday. California: Thomson/Wadsworth. (1994). (1995).New Paradigms and Practices .W.M. Implications for School Reform (ms. (2004). Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia.A. Polanyi. Ryckman. 6. Johnson & Johnson.persekitarannya. The Tacit Dimension . New York: Prentice Hall. 2. (1937). Coperative School .R. Tugasan 1. New York: Holt.M. Self-Directed Learning . Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Rinehart & Winston. Smylie. 3. (1967). 4. 92-113).S. Knowles. 83 . G. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan.M. 5. New York: Cambridge Adult Education. (1975). Allport.

6. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini.2 Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. iaitu. 2. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.3 Kerangka Konseptual 84 . 6.

4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah.6. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. Menurut Starko (1994). Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. membuat petimbangan yang saksama. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Menurut Ogawa. Kuehn-Ebert & Devito (1991). membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. 1988).

2 Selain itu. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983.4.4.1 Himsl and Millar (1993).sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. 6. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6. 86 .3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. 1999). Murid belajar pengurusan kendiri.4.

Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). 6.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sudoku. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Walau bagaimanapun. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Walau bagaimanapun. Manhattan.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. 87 . dan Magic Squares.

Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa.2 Seterusnya. 6. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya.5. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing.6. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. Komunikasi ini memberikan peluang 88 .5. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.

4. 2. 3. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. 6. 5. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. 4. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. Oleh itu. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Mereka ingin menunjukkan minat. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Walau bagaimanapun. 5. 7. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. 2. 3. 89 .

Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. 4. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. pencapaian dan hasil pembelajaran. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. 3. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Antaranya ialah: 1.8.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. 2. 5. 6. 90 .5.

6. 7. 6. 4. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 3. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 91 . 5. Antara isunya ialah: 1. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 2. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful