Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 


Pengertian
Tamadun


 Berasal 
 dari 
 perkataan 
 bahasa 
 Arab 
 ‘maddana’ 
 yang 
 bererti 
 
 membangunkan 
 atau 
 memajukan. 
 Dalam 
 bahasa 
 Inggeris 
 
 disebut
sebagai
civilization.
 
 Perkataan 
 tamadun 
 juga 
 
 boleh 
 dikatakan 
 berpunca 
 dari 
 
 perkataan 
 ‘madana’ 
 yang 
 
 bererti 
 membina, 
 mendirikan 
 
 b a n d a r, 
 m e n a i k k a n 
 t a r a f 
 k e 
 t a h a p 
 b e r a d a b , 
 menghalus 
 budi 
 
 pekerti, 
 menimbulkan 
 sifat 
 keinsanan 
 sejati 
 serta 
 menjauhi 
 
 sifat 
 kebinatangan 
 dan 
 telah 
 mencapai 
 tahap 
 kehalusan

 budipekerti
serta
kebudayaan
yang
luhur.Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 

Pengertian
Tamadun
Islam


 Ta m a d u n 
 
 I s l a m 
 d a p a t 
 d i d e f i n i s i k a n 
 s e b a g a i 
 pencapaian 
 umat 
 
 Islam 
 dalam 
 bidang 
 kerohanian, 
 dan 
 kebendaan
yang
berpusat

 di
kota
dalam
bentuk
skrip,
seni
bina,
sains 
 dan 
 teknologi, 
 
 undang‐undang, 
 politik, 
 ekonomi, 
 pendidikan 
 dan 
 sebagainya

 yang
bersumberkan
al‐Quran
dan
al‐Sunnah.
 
 Ta m a d u n 
 I s l a m 
 b e r k e m b a n g 
 s e i r i n g 
 d e n g a n 
 penurunan 
 wahyu 
 
 yang 
 berteraskan 
 kepada 
 ajaran 
 Tauhid 
 dan 
 berpaksikan

 kepada
Aqidah,
Syariah
dan
Akhlak.


•  Ibn
Khaldun
menyatakan
maksud
istilah
bagi
tamadun

 dengan
menggunakan
perkataan
‘Umran
bagi
 menggambarkan
sifat
serta
perkembangan
masyarakat.
 •  Ibn
Khaldun
juga
menggunakan
istilah
Hadarah
bagi
 menggambarkan
istilah
menetap
yang
berlawanan
 maksudnya
dengan
istilah
Badw.
 •  Manakala
Farid
Wajdi
dan
Muhammad
‘Abduh
menggunakan
 istilah
Madaniyyat
bagi
menggambarkan
maksud
 ketamadunan.


  Wujud
bahasa
serumpun
dan
sistem
tulisan
tersendiri.
 5.
 .Ciri‐ciri
Asas
Sebuah
Tamadun 
 1.  Wujud
sistem
undang‐undang
dan
sisitem
moral
berwibawa
 bagi
mengatur
perjalanan
hidup
masyarakat.
 3.  Wujud
sistem
organisasi
dan
institusi
sosial
yang
baik
dan
 sistematik.  Wujud
peningkatan
kualiti
kehidupan
ke
arah
yang
lebih
 positif
dan
sempurna.
 4.
 2.  wujud
penempatan
masyarakat
di
sesebuah
kawasan
atau
di
 beberapa
buah
kawasan
yang
disatukan
untuk
membentuk
 bandar.


 .  Agama
–
contohnya
bagi
Tamadun
Islam
&
Jepun
 2.
 Tamadun
Islam
juga
giat
menterjemahkan
karya‐ karya
saintifik
dari
Tamadun
lain
ke
dalam
bahasa
 Arab.  Tamadun
lain
yang
terhampir
–
Tamadun
Melayu
 juga
bersumberkan
Tamadun
Hindu.  Ilmu
pengetahuan
–
perkembangan
ilmu
dalam
 tamadun‐tamadun
lain
yang
awal
seperti
dalam
 Tamadun
Yunani.
China
&
Jawa.
Parsi
dll.  Tinggalan
artifak
 4.
 3.
Greek.Sumber
Tamadun 
 1.

Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 
 Asas‐asas
Pembinaan
Tamadun
Islam
 
 
 
 
 
 1.
Ibadah
/
Syariah
 3.
Akhlak
 4.
Ilmu
 5.
Konsep
sejarah
 .
Aqidah
 2.


Sepanjang
masa
 4.Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 
 Sifat‐sifat
Tamadun
Islam
 
 
 
 
 
 1.
Kesatuan
dalam
kepelbagaian
 .
Toleransi
 5.
Kesejagatan
(universal)
 2.
Keterbukaan
 3.


Umum
 4.Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 
 Ciri‐ciri
Tamadun
Islam
 
 
 
 
 
 1.
Ideal
dan
realistik
 
 .
Rabbani
 2.
Syumul
 3.


al‐Quran
 2.Konsep
Peradaban
dan
Tamadun 
 Sumber
Tamadun
Islam
 
 
 
 1.
al‐Sunnah
 
 .

TAMADUN
ISLAM
DAN
TAMADUN
BARAT
 .

dan Kesultanan Melaka telah menjadi antara empayar yang terkuat dan terbesar di dunia.w.  Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Islam muncul di Semenanjung Arab pada kurun ke-7 masihi apabila Nabi Muhammad s.a. mendapat wahyu daripada Allah s. . Empayar Moghul India.w. kerajaan Uthmaniyyah Turki Uthmaniyyah. kerajaan Islam berkembang sejauh Lautan Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur.  Walau bagaimanapun. kerajaan Abbasiyyah.t.  Selepas wafatnya Rasullullah s.a. kerajaan Seljuk Turki Seljuk.w. kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umaiyyah.

Peta
Semenanjung
Arab
Selepas
kewafatan
Rasulullah
 .

ahli-ahli falsafah dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Keemasan Islam. •  Kehebatan tamadun Islam telah mengubah arah kegelapan tamadun barat menjadi sebuah tamadun yang hebat hingga ke hari ini. Selepas Perang Dunia I. banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropah. •  Pada kurun ke-18 dan ke-19 masihi. . Banyak ahli-ahli sains.•  Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Empayar Turki Uthmaniyyah iaitu empayar Islam terakhir tumbang menyembah bumi.

•  Kajian demi kajian dibuat terhadap tamadun Islam telah melahirkan banyak ahli fikir eropah. . •  Namun tamadun barat lebih mementingkan kepada keuntungan atau lebih tepat materialistik (kebendaan) walaupun soal ahklak insan terbiar. •  Secara kasar tamadun Islam lebih mementingkan akhlak keperibadian mulia setiap insan tanpa membezakan setiap bangsa.


   Istilah
secular
berasal
dari
bahasa
latin.
 pemikiran
dan
keinginan
nafsu
manusia
menjadi
sumber
dan
 rujukan
utama
dalam
pembangunan
dan
pembinaan
tamadun
 mereka.

 .
(Cambridge
international
Dictionary
Of
English).benar
 dan
mutlak
hanyalah
dunia
ini
sahaja.
Dengan
erti
kata
lain.
Yang
hakiki.
‘saeculum’
bermaksud
 tempat‐di
sini.
masa‐
masakini
(kedisinikinian).KONSEP
TAMADUN
BARAT

   Definisi

   Sebuah
tamadun
yang
diasaskan
kepada
Faham
Sekular

   (sekularisme)
–
dokrin
bahawa
moral
bersandarkan
semata‐mata

   kepada
kepentingan
manusia
di
dunia
dan
menafikan
sama
sekali
 pertimbangan
kepercayaan
kepada
tuhan
atau
hari
akhirat
(Oxford
 English
Dictionary)
serta
kepercayaan
bahawa
agama
tidak
patut
 dilibatkan
dalam
aktiviti‐aktiviti
sosial
dan
politik
dalam
sesebuah
 negara.

Sejarah
perkembangan
dan
falsafah
 tamadun
barat

 .

”
(faham
hedonism)
.  Ini 
 diikuti 
 dengan 
 tamadun 
 
 Romawi 
 di 
 mana 
 kehidupan 
 hanya 
 berpaksikan
 kebendaan
semata.

 4.  Pada
zaman
Kristian
barat.
Zaman
ini 
telah
memberikan
sumbangan
yang
penting
dari
 segi
undang‐undang.
 –  
Tokoh
utama
Socrates.
Pihak
gereja
 yang
mempunyai
autoriti
bertindak
menghukum
para
ilmuan
dan
saintis
sehingga
 menyebabkan
barat
mengalami
zaman
gelap
selama
kira‐kira
1000
tahun.  Kemunculan
tamadun
barat
bermula
dengan
kebangkitan
masyarakat
eropah
yang
 tidak 
 senang 
 dengan 
 pemerintahan 
 golongan 
 gereja 
 katolik 
 yang 
 terlalu
 mengongkong.plato
dan
Aristotle. 
 pancaindera 
 dan 
 syahwat
 kebinatangannya.
Ketika
 inilah
tamadun
islam
mula
bersinar
di
timur.1. 
 keseronokan.
 “pada 
 hakikatnya 
 nilai 
 moral 
 dan 
 spiritual 
 yang 
 mutlak 
 tidak 
 ada. 
 Hanya 
 itu 
 satu‐satunya 
 matlamat
 hidup 
 manusia.menindas 
 dan 
 menzalimi 
 rakyat 
 yang 
 inginkan 
 perubahan 
 dalam
 Negara. 
 manusia
 hendaklah 
 berseronok 
 semasa 
 hidup 
 di 
 dunia 
 ini. 
 memenuhi.
Aristotle
pernah
berkata.
gereja
dan
dunia
(politik)
mula
terpisah. 
 Oleh 
 itu.
Dalam
satu
dialog.

 2.  Sumber 
 utama 
 pemikiran 
 tamadun 
 barat 
 ialah 
 tamadun 
 greek 
 yunani 
 yang
 mementingkan
logik
akal
dan
kepercayaan
kepada
apa
yang
mampu
dicapai
oleh
 pancaindera.

 3.

 .

menindas
dan
menzalimi
rakyat
yang
inginkan
 perubahan
dalam
Negara.
 7.5.

 .
 6.  Pengaliran
tamadun
islam
ke
eropah
sejak
abad
ke
9‐12
telah
berjaya
 membuka
pemikiran
masyarakat
barat
yang
datang
ke
pulau
silicy
yang
 terletak
antara
selatan
itali
dengan
benua
Afrika
untuk
menimba
ilmu
 pengetahuan
yang
dipelopori
oleh
ilmuan
islam.  Pengaliran
tamadun
islam
ke
eropah
sejak
abad
ke
9‐12
telah
berjaya
 membuka
pemikiran
masyarakat
barat
yang
datang
ke
pulau
silicy
yang
 terletak
antara
selatan
itali
dengan
benua
Afrika
untuk
menimba
ilmu
 pengetahuan
yang
dipelopori
oleh
ilmuan
islam.  Kemunculan 
 tamadun 
 barat 
 bermula 
 dengan 
 kebangkitan 
 masyarakat
 eropah
yang
tidak
senang
dengan
pemerintahan
golongan
gereja
katolik
 yang
terlalu
mengongkong.


Muncul
mazhab
baru
dalam
agama
kristian
 iaitu
progestant.
 Akhirnya
timbul
kesedaran
yang
membawa
kepada
tercetusnya
zaman
 peralihan
(renaisance)

menyebabkan
pemikiran
masyarakat
barat
terbuka
 luas
dan
menimbulkan
permusuhan
terhadap
gereja
yang
berakhir
dengan
 kejatuhan
golongan
gereja.
bukan
lagi
sebagai
hak
 masyarakat
dan
Negara.

 •  Penafian
hak
gereja
dalam
sistem
pemerintahan
bermula
apabila
gereja
 diketepikan
dan
dianggap
sebagai
hak
peribadi.8.
 .

 
 “give
it
to
ceaser
what
it
is
and
give
it
ti
God
what
every
things
belongs
 to
god”.
Para
saintis
dan
para
pemimpin
revolusi
muncul
dengan
 slogan
baru.

•  Zaman
pencerahan(enlightment).

 .
bermula
dengan
revolusi
perindustrian
 perancis
yang
membangkitkan
pemikiran
barat
untuk
maju
dalam
bidang
 sains
dan
teknologi.
sehingga
mendewakan
sains
moden
barat
yang
 berjaya
menguasai
timur
apabila
sedikit
demi
sedikit
wilayah
islam
 ditakluki
dan
berakhir
dengan
kejatuhan
khilafah
Uthmaniah
di
Turki
pada
 tahun
1924m.

 Sekularisme.

 .
Terdapat
 
pelbagai
fahaman
 yang
hakikatnya
berpaksikan
fahaman
sekular

seperti
berikut:

 2. 
 Lantaran 
 itu. 
 Merupakan 
 
 fahaman 
 induk
 kepada
seluruh
fahaman
moden. 
 agama 
 juga
 mesti
diubah
supaya
selari
dengan
pemikiran
moden.Fahaman
yang
mendasari
tamadun
barat

 1. Berpijak
kepada
fahaman
pemikiran
falsafah
sebagai
alternatif

 kepada
agama.
Lantaran
itu. Rasionalisme.
suatu
faham
falsafah
yang
memisahkan
pemikiran
 dan 
 kegiatan 
 hidup 
 beragama 
 dalam 
 seluruh 
 kegiatan 
 hidup
 bermasyarakat 
 dan 
 bernegara.
mengajak
masyarakat
berfikir
secara
logik
dan
menolak
 segala
yang
bertentangan
dengan
logik
akal.
 1. 
 mengajak 
 masyarakat 
 meninggalkan 
 segala 
 amalan
 tradisional 
 ke 
 arah 
 hidup 
 secara 
 moden.
kepercayaan
 kepada
kuasa
ghaib.
alam
akhirat.
syurga. Modenisme.

 3.
neraka
dan
sebagainya
perlu
 ditolak. 4.

 5.3.

 . 
 mengajak 
 masyarakat 
 berfikir 
 secara 
 liberal‐bersikap
 terbuka
menerima
apa
sahaja
pemikiran
dan
budaya
tanpa
kawalan
 peraturan
agama
dan
adat
tradisi.  Pragmatism.  Liberalism.  Kapitalisme. 
 memberi 
 kebebasan 
 sepenuhnya 
 untuk 
 mengaut
 keuntungan 
 dan 
 faedah 
 untuk 
 peribadi 
 tanpa 
 mengambilkira
 kepentingan
masyarakat.  Kolonialisme.
penjajahan
yang
bukan
sahaja
menjajah
aspek
fizikal
 dan 
 materialnya 
 tetapi 
 termasuk 
 pemikiran 
 dan 
 adat 
 tradisi
 masyarakat 
 sehingga 
 yang 
 terjajah 
 sukar 
 untuk 
 bangkit 
 sebagai
 bangsa 
 merdeka 
 dan 
 berdaulat 
 kerana 
 perasaan 
 dan 
 pemikiran
 mereka
sentiasa
terkongkong
dan
terjajah. 
 mementingkan 
 kehendak 
 majoriti 
 dalam 
 masyarakat
 walaupun
salah
dan
member
kesan
kepada
akidah
dan
akhlak
umat.

 6.


mementingkan
kekayaan
dan
segala
yang
bersifat

fizik
 dan 
 menolak 
 aspek 
 spiritual 
 yang 
 dianggap 
 sebagai 
 penghalang
 tamadun. 
 terdapat 
 banyak 
 lagi 
 fahaman 
 yang 
 lahir 
 dari 
 faham
 sekular 
 sepertihedonism 
 (hidup 
 hanya 
 untuk 
 berseronok) 
 dan
 sebagainya
 .8.  Selain 
 itu.

 9.
Kuasa
ghaib
dan
dosa
pahala
diketepikan
oleh
fahaman
ini.  Materialism.

PERBEZAAN
UTAMA
DI
ANTARA
TAMADUN
 ISLAM
DENGAN
TAMADUN
BARAT

 .


 kebahagiaan
dunia
dan
 akhirat
 TAMADUN
BARAT

 Akal

 Akal
(fikir
dunia)
+
Jasmani

 Alam
fizikal
dan
 pengalaman
manusia

 Kebendaan

 Logik
dan
nafsu

 Duniawi
sahaja

 Kepuasan
diri
semata‐mata

 .ASPEK

 PUNCA

 TAKRIF

 SUMBER

 FOKUS

 AKTIVITI

 TUMPUAN

 MATLAMAT
 TAMADUN
ISLAM

 Allah
swt

 Jasmani
+
Rohani

 Al‐Quran
&
As‐Sunnah
 Ilmu
+
akhlak

 Kawalan
akhlak

 Duniawi‐ukhrawi

 Keredhaan
Allah.


 syariah
dan
akhlak.
Segala
 bentuk
pembangunan
kebendaan
berkait
rapat
dengan
kerohanian. Penekanan
Sudut
Kemajuan
 ‐Menitikberatkan
aspek
kebendaan
dengan
mengenepikan
 aspek
kerohanian.

 ‐Pembaharuan
dalam
Islam
adalah
mengikut
agama
bukan
agama
 mengikut
pembaharuan. Konsep
Kesepaduan
Dan
Pengawalan
 ‐Terdapat
konsep
kesepaduan
dan
pengawalan
dalam
Islam.
 ‐Terikat
dengan
undang‐undang
tetapi
pengwalannya
terlalu
 longgar.
Walaupun
begitu
ia
tetap

 ‘
flexible
‘
dan
tidak
rigid. .
 Penekanan
Sudut
Kemajuan
 ‐
Islam
menekankan
kedua‐dua
aspek
kerohanian
dan
kebendaan. Kedudukan
Agama
 ‐Agama
adalah
sebahagian
daripada
kebudayaan.
 ‐Islam
menolak
konsep
‘
matlamat
menghalalkan
cara
‘.
 ‐Mereka
menghadapi
krisis
nilai
yang
teruk
akibat
 mengabaikan
aspek
kemajuan
dari
sudut
kerohanian
atau
 spiritual. Konsep
Kesepaduan
Dan
Pengawalan
 ‐Tamadun
Barat
melihat
perkara‐perkara
keduniaan
hanya
 untuk
kehidupan
dunia
semata‐mata.
 ‐
Pembangunan
dan
kemajuan
dalam
Islam
adalah
alat

untuk
 mencapai
kesempurnaan
zaman.PERBEZAAN
TAMADUN
ISLAM
DAN
TAMADUN
BARAT
 Tamadun
Islam Kedudukan
Agama
 ‐Islam
menjadi
cara
hidup
yang
mencakupi
keseluruhan
kehidupan
 manusia.
 Kemajuan
dalam
Islam
bersifat
lengkap.
 Segala
urusan
tidak
terlepas
daripada
mengikut
prinsip‐prinsip
akidah.
samada
keduniaan
atau
keagamaan.
 ‐
Berpegang
dengan

konsep
‘
matlamat
menghalalkan
cara
‘.
 ‐
Fokus
utama
pembangunan
dalam
Islam
adalah
manusia
itu
sendiri.
 ‐
Segala
urusan
tidak
ada
kaitan
dengan
agama. Konsep

Kemajuan
 ‐
Kamajuan
berdasarkan
keuntungan
semata‐mata. Tamadun
Barat Konsep

Kemajuan
 ‐Islam
juga
menganbil
kira
aspek
kemajuan
dan
perubahan
tetapai
 dengan
menegaskan
bagaimana
cara
ia
dicapai
dan
apakah
 matlamatnya.
 ‐Bentuk
pengawalan
tidak
didasarkan
kepada
iman
yang
 kukuh.
 Kebudayaan
sentiasa
mengalami
perubahan
dan
akhirnya
 agama
juga
dicorak
oleh
perubahan.

PERTENTANGAN
DI
ANTARA
SEKULAR
 DENGAN
ISLAM

 .

roh.
mengiktiraf
 hanya
unsur
fizikal
dan
keduniaan.
Sekularisme
 menolak
unsur
ghaib
seperti
tuhan.syariah
dan
akhlak
sedangkan
asas
 tamadun
barat
adalah
materialism.

 .
 menolak
nilai‐nilai
kudus.
memisah
dan
meminggirkan
agama
 dalam
semua
bidang
kehidupan
seperti
politik.akhirat.tetap
dan
murni
sebaliknya
berpegang
dengan
 nilai‐nilai
profan
dan
nisbi.
syurga
neraka.
malah
kuasa
fizik
lebih
 mendominasi.


 •  Sumber
asasi
dan
mutlak
pemikiran
tamadun
islam
ialah
wahyu
sedangkan
 tamadun
barat
adalah
pemikiran
manusia
semata‐mata.
kuasa
tuhan
tidak
ada.
Contonya
denda
hukuman
 berdasarkan
benda.sosial
dan
ekonomi.•  Tamadun
islam
berasaskan
akidah.


sedangkan
tamadun
barat
bermatlamatkan
 kepuasan
segelintir
manusia
dan
keseronokan
hidup
dunia
semata‐mata.
mengharuskan
pembunuhan
untuk
 mencapai
matlamat
nafsu.
Contoh.  Tamadun
barat
menolak
segala
yang
bersifat
tradisional
termasuk
 kehidupan
beragama
yang
dianggap
sebagai
penghalang
kemajuan
 sedangkan
tamadun
islam
berpegang
kepada
agama
sebagai
ad‐din/cara
 hidup
yang
syumul.
Negara
barat
yang
mempunyai
kuasa
veto
tidak
mengendahkan
 kehendak
PBB.
Iraq
dan
 Lubnan.
 Contoh.

 .

   Tamadun
islam
bermatlamatkan
keampunan
dan
keredhaan
Allah.
negara
membangun
dan
negara
miskin.

   Tamadun
islam
tegak
atas
dasar
takwa
dan
keredhaan
Allah
sedangkan
 tamadun
barat
tegak
atas
dasar
keinginan
nafsu
dan
matlamat
hidup
hanya
 keduniaan
dan
keseronokan.
serangan
ke
atas
Negara
Afghanistan.

   kebahagiaan
dunia
dan
akhirat.

Keunikan
dan
Keistimewaan
Tamadun
Islam
 Kegemilangan Tamadun Islam amat berkait rapat dengan asas-asas pembinaannya. Berteraskan kepada konsep iman.  gama melahirkan tamadun A Berbanding dengan tamadun lain. . Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 1. Tamadun Islam mempunyai beberapa ciri perbezaan berbanding dengan tamadun yang lain. Oleh itu. maka pembinaan tamadun ini mengambil kira konsep mentauhidkan Allah dalam semua perkara. semua prinsip pembinaan tamadun ini adalah diadaptasikan daripada ajaran Islam. tamadun Islam adalah lahir dari sebuah agama.

KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM .

Keunikan
dan
Keistimewaan
Tamadun
Islam
 Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 2.  eradaban P Peradaban tamadun Islam bermula dengan pembentukan individu Muslim yang menjalani kehidupan ini dengan penuh penghayatan terhadap ajaran Islam. Penerusan dalam pembinaan institusi kekelurgaan yang baik akan dapat menghasilkan sebuah masyarakat yang juga baik dan seterusnya membawa kesejahteraan kepada sesebuah negara. . Menerusi pembentukan individu Muslim yang soleh ini akan dapat melahirkan sebuah institusi kekeluargaan yang juga soleh.

  erkembangan P Ta m a d u n I s l a m m e r u p a k a n s a t u . . Tuntasnya perkembangan tamadun Islam adalah berkait rapat dengan perkembangan pengaruh agama Islam itu sendiri.s a t u n y a t a m a d u n yang masih terus berkembang dari awal kemunculannya hinggalah kini. Perkembangannya adalah berkait rapat dengan konsep kesejagatan yang ada padanya.Keunikan
dan
Keistimewaan
Tamadun
Islam
 Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 3. Ianya dapat merubah kehidupan manusia setempat kepada tahap kehidupan yang lebih bermakna dan bermanafaat.

bahasa mahupun warna kulit.Keunikan
dan
Keistimewaan
Tamadun
Islam
 Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 4. . budaya. Konsep al-Ummah meletakkan semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira latar belakang bangsa. Konsep al-Ummah ini merupakan satu kekuatan dalam menjana tamadun Islam yang gemilang.  onsep al-Ummah K Konsep ini adalah manifestasi dari kesejagatan agama Islam.

Ini jelas terbukti melalui penurunan wahyu pertama yang mendorong manusia kearah pencapaian dan penguasaan ilmu. Pembinaan institusi pendidikan dan aktiviti pembudayaan serta penyebaran ilmu menjadi agenda pengisian yang utama dalam setiap misi perluasan dan perkembangan pengaruh Islam. .  sas Pengetahuan A Tamadun Islam berkait rapat dengan kepentingan konsep ilmu dan proses pembudayaan ilmu.Keunikan
dan
Keistimewaan
Tamadun
Islam
 Ciri-ciri Keunikan dan Keistimewaan Islam 5.

Faktor
Kejayaan
dan
Kemerosotan

 Tamadun
Islam
 Faktor Kejayaan Tamadun Islam 1.  3.  Faktor kehebatan Islam Kemajuan Ilmu pengetahuan Keutuhan sistem ekonomi Islam Faktor politik .  2.  4.

Faktor
Kejayaan
dan
Kemerosotan

 Tamadun
Islam
 Faktor Kemerosotan Tamadun Islam 1.  4.  2.  Fahaman Asabiyah Krisis akhlak pemimpin Peranan ulamak dipinggirkan Serangan tentera salib .  3. 2.  Falsafah
sains
dan
teknologi
Islam
‐
Ia
tidak
boleh
lari
dari
al‐Quran
dan
 mempunyai
hubungan
yang
rapat
dengan
konsep
dasar
dalam
Islam.
Falsafah
sains
dan
 teknologi
Islam
juga
diasaskan
kepada
epistemologi.
 
 Antara
penterjemah
terkemuka
ialah
Hunayn
bin
Ishaq
dan
Thabit
bin
 Qurrah.  Evolusi
sains
dan
sumbangan
kepada
tamadun
manusia
–
perkembangan
 sains
Islam
berlaku
dalam
beberapa
peringkat.
Ini
bermakna
ia
tidak
 boleh
meninggalkan
pengkajian
tentang
asas‐asas
kefarduan.
Pada
peringkat
awal
ia
 lebih
bercorak
penterjemahan
karya‐karya
saintifik
dari
tamadun
lain
 seperti
Greek.Sumbangan
Tamadun
Islam 
 1.
Keluarga

 .
Ia
 tidak
boleh
terpesong
daripada
konsep
tauhid.
natijah
dan
 persoalan
berkaitan
dengan
sumber2
ilmu
dan
sifat2
ilmu.
India
dan
juga
Parsi.