BESARAN VEKTOR

Di samping besaran-besaran pokok yang telah kita pelajari yaitu massa, waktu, suhu, panjang, intensitas cahaya, kuat arus, dan jumlah zat, masih ada satu hal lagi dalam ilmu fisika yang perlu kita ketahui yaitu : sifat yang menyangkut arah. Oleh karena itu besaran-besaran tersebut masih dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : besaran Skalar dan besaran Vektor. Besaran Skalar : adalah besaran yang hanya ditentukan oleh besarnya atau nilainya saja. Contoh : panjang, massa, waktu, kelajuan, dan sebagainya. Besaran Vektor : adalah Besaran yang selain ditentukan oleh besarnya atau nilainya, juga ditentukan oleh arahnya. Contoh : kecepatan, percepatan, gaya dan sebagainya. Notasi Vektor Secara grafis vektor dapat dilukiskan sebagai sebuah anak panah. Panjang anak panah menunjukkan nilai atau besar vektor dan anak panah menunjukkan arah vektor.
p 

Vektor F di tulis : F atau F 

Besar vektor F ditulis / F / atau F 

Contoh : F = / F / = 10 satuan. 1. A = B, jika kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. 

2. A adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang 

A tetapi arahnya

berlawanan dengan arah A . 

3. k A adalah vektor yang panjangnya k kali panjang A , dengan arah yang sama 


dengan A jika k positif. Dan berlawanan dengan A jika k negatif.

A + ( B + C ) = ( A + B ) + C Sifat assosiatif. Untuk menentukan vektor resultan ( vektor pengganti ) 2 buah vektor dapat dilakukan dengan cara : A.   3. E = sudut antara A dan B /R/ = / A/ 2 / B / 2 2 / A/ / B / cos E    / R/ / A/ / B/ ! ! arahnya : sin E sin E 2 sin E1 B. RE S ULT AN D UA VE KT O R. / A / + / B / u / A + B / Operasi terhadap vektor.    2. a ( A + B ) = a A + a B   4. Pengurangan dua vektor .   1. Penjumlahan dua vektor b. a. Cara segitiga vektor.Sifat-sifat vektor. A + B = B + A Sifat komutatif. Jajaran genjang vektor.

Memadu/menjumlahkan beberapa vektor yang sebidang antara lain.  /R/ = / A/ 2 / B / 2 arah R : tg E = /B/ / A/ D. A B ! A ( B) C.Untuk Selisih dilakukan penjumlahan dengan lawannya (invers jumlah). Penguraian sebuah vektor. / v X / ! / v / cos E / vY / ! / v / sin E /v / ! / v X / 2 / vY / 2 E./ B / jika / A / > /B/ Arahnya R sama dengan arah vektor A   / R / = / B / . . Keadaan istimewa y Dua vektor yang membentuk sudut 0 o § vY § v X / v/=/ / + /B / Arahnya R sama dengan arah kedua vektor y Dua vektor yang membentuk sudut 180o   / R / = / A / ./ A / jika / A / < /B/ Arahnya R sama dengan arah vektor B y Dua vektor yang saling tegak lurus.

. B dan C 2.... B dan C b... Cara analitis....... Cara polygon v R adalah resultan dari A .. Cara jajaran genjang. Resultan / v R / = ( § v X ) 2 ( § vY ) 2 § vY §vX Arah resultan : tg U = PENGAYAAN (TIDAK TERMASUK DALAM GBPP) ... v AB adalah resultan dari A dan B v R adalah resultan dari A ...... v y = v sin E v1 y = v sin E1 v2 y = v sin E2 v3 y = v sin E3 §v y = . Vektor v1 v2 v3 E E1 E2 E3 v x = v cos E v1 x = v cos E1 v2 x = v cos E2 v3 x = v cos E3 §v x = ..... Cara Grafis...... 1. Masing-masing vektor diuraikan menjadi komponen-komponen vektor searah sumbu x dan sumbu y dari sistem koordinat Cartesius.Ada beberapa cara untuk memadu beberapa vektor sebidang antara lain: a..

E. . Perkalian titik (DOT PROD UCT ) 2. Perkalian vektor dengan vektor. y dan z A = Ax+ Ay+ Az atau j A = / A x / i+ / A y / + / A z / k / A x / = A cos E / A y / = A cos F / A z / = A cos K Besaran vektor A A ! / AX / 2 / AY / 2 / AZ / 2 j dan i. kita mengenal dua bentuk perkalian . Perkalian vektor dengan skalar.Uraian Vektor Pada Si stem K oordinat Ruang ( x. yaitu : 1. . y dan z Vektor Satuan. j Vektor-vektor i dan k disebut vektor satuan karena besar ketiga vektor ini sama dengan 1. Dalam perkalian vektor dengan vektor. k masing-masing vektor satuan pada sumbu x. Contoh : Mengalikan vektor A dengan suatu skalar k hasilnya adalah suatu vektor pula yang besarnya : k A dan arahnya searah dengan A jika k > 0 berlawanan dengan A jika k < 0 b. y dan z. maka vektor dapat diuraikan atas komponen-komponen pada sumbu x. Untuk vektor yang terletak dalam ruang (3 dimensi). . / i ! / ! / k / = 1 / j/ PERKALI AN VE KTOR. Perkalian silang (CROS S P ROD UCT ) Dalam Perkalian Titik antara vektor A dengan vektor B akan diperoleh besaran skalar. a. y. z ) Telah kita lihat bagaimana suatu vektor diuarikan atas komponen-komponen pada sumbu x dan sumbu y. K = masing-masing sudut antara vektor A dengan sumbu-sumbu x. Suatu vektor jika dikalikan dengan suatu besaran skalar maka hasilnya adalah suatu vektor. F.

perpindahan (x) dan kerja (W) maka : _ _ W = F y x = / F / y / x / cos U Dalam Perkalian Silang antara vektor A dengan vektor B akan diperoleh besaranvektor. momen gaya dan gaya Lorentz. gaya ( F ).[B x A ] Contoh besaran fisika yang merupakan hasil perkalian vektor adalah : luas. Operasi Vektor Pada Vektor Satuan. Penjumlahan.5 ) + ( 5 .4 k = ( 4 . Contoh : A x B = C C besaran skalar yang besarnya C = / A / x / B / sin U dengan U adalah sudut antara A dengan B Arah dari vektor C selalu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B . Dari vektor A diputar ke vektor B .2 + k Perkalian.5 . Catatan : A x B { B x A [A x B ] = .Contoh : A y B = C C besaran skalar yang besarnya C = / A / y / B / cos U dengan U adalah sudut antara A dengan B Dalam fisika misalnya.  4 i+ 3 + 5 k + 3 i. menurut aturan sekrup kanan.4 ) k j j j j = 7 i. .3 ) i+ ( 3 .

Sejenis ix i= iy isin 0o =(1)y(1) (0) = 0 Perjanjiaan tanda : .Untuk putaran berlawanan arah jarum jam.Searah jarum jam NE G AT IF .DOT PROD UCT Sejenis iy i= iy icos 0o =(1)y(1) (1) = 1 CROS S P ROD UCT Tak Sejenis iy = iy cos 90o j j =(1)y(1) (0) = 0 Tak Sejenis Untuk mendapatkan hasil perkaliannya dapat digunakan diagram berikut ini. . Tentukan resultan vektor-vektor berikut. tanda POSIT IF . . = = = o0o= = = LATIHAN SOAL 7.

. Salah satu vektor besarnya 28 satuan. 13.. Isilah titik-titik berikut ini untuk : a. 10... Jika resultan ketiga vektor tersebut adalah nol. Maka kecepatan perahu dan arahnya menjadi... v2 = 8 satuan. Berapakah besarnya v3 dan berapa besar sudut yang dibentuk oleh v1 dan v3 ? 17...... Sudut antara v1 dan v2 adalah 1200. menghasilkan vektor resultan sebesar 37 satuan. Hitunglah besar vektor yang lain.. A 8 satuan 6 satuan 5 satuan 3 satuan B 4V3 satuan 2V2 satuan 10 satuan 4 satuan 30 450 600 900 0 R .. Gambarkan : .. Jika sudut yang diapit oleh vektor semula yaitu U..... Dua vektor dari 4 satuan dan 3 satuan yang bertitik tangkap di suatu titik... maka hitunglah tg U..... v1 = 16 satuan.... 12.. 11. Kedua gaya itu membentuk sudut 600. Dari titik A... ...... Sebuah perahu bergerak arah utara dengan kecepatan 12 km/jam mendapat dorongan dari angin arahnya ke barat dengan kecepatan 5 km/jam....8.... Berapakah jarak AC ? 14. Dua buah vektor v1 = 2 2 satuan dan v2 = a satuan bertitik tangkap pada suatu titik... Sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya masing-masing besarnya 6 newton. b. c. 9. .... 1 Jika jumlah kedua vektor itu 6 2 satuan. Resultan dua buah vektor yang saling tegak lurus adalah 35 satuan. Tiga buah vektor bertitik tangkap sama dan sebidang. Badu berjalan menuju arah Timur sejauh 5 km sampai di titik B dan melanjutkan perjalanannya dengan arah Utara sejauh 10 km sampai di titik C.. Berapakah besar resultan kedua gaya tersebut ? 1 15.. d.. Berapa nilai a? 16... Resultan dua buah vektor yang besarnya 13 satuan dan 14 satuan adalh 15 satuan.. .. dan membentuk sudut 600... Hitunglah sudut yang di bentuk oleh kedua vektor tersebut..

41) 19. 21. (v6 = 2. v3 besarnya 5 satuan dan membentuk sudut 1500 dengan sumbu x+ dan v4 besarnya 6 satuan. Gambarkan resultan keempat gaya tersebut dan hitung besarnya.A ) 18. 2 C . Jika F1 : F2 = 5 : 3 maka berapa besar masing-masing F1 dan F2 tersebut? .3 C 1 b. v3 = 1. Resultan kedua gaya tersebut 28 N. v2 = 1. 20.2 ( 2 B . v1 berimpit dengan sumbu x+ besarnya 3 satuan v2 membentuk sudut 450 dengan sumbu x+ besarnya 4 satuan.45 . 6 buah vektor bertitik tangkap di 0 pada susunan salib sumbu tegak sudut yang dibentuk oleh masing-masing vektor dengan sumbu x+ serta besarnya adalah sebagai berikut : v1 00 8 satuan v2 450 v3 600 2 2 satuan 6 satuan v4 1350 4 2 satuan v5 1800 4 satuan v6 2400 6 satuan Tentukan resultan dari keenam vektor tersebut dan arah tg sudut yang dibentuk resultan tersebut dengan sumbu x. membentuk sudut 2400 dengan sumbu x+.73 . 4 buah vektor bertitik tangkap di titik 0 pada susunan salib sumbu Cartesius. 5 buah vektor bertitik tangkap di 0 pada susunan salib sumbu tegak. Sudut yang dibentuk oleh masing-masing vektor dengan sumbu x+ serta besar vektor tersebut adalah sebagai berikut : v1 450 14 satuan 0 v2 60 20 satuan 0 v3 180 18 satuan 0 v4 210 30 satuan 0 v5 300 16 satuan Tentukan resultan dari kelima vektor tersebut.a. A + B . Dua buah gaya F1 dan F2 saling membentuk sudut 600.

.... Tiga gaya K1.. Sebuah titik A ( 0.. Besar pengurangan vektor a dan b 25. Tentukan besar tiap vektor. b. Jika sudut K1 = 00 terhadap sumbu x .2 + 3 k a... Besar penjumlahan vektor a dan b d..... tanda y arah menuju kita.. maka carilah : a. Jika a = OA dan b = OB. K2 = 1200 terhadap K1 ..4 ) pada sisitem koordinat cartesius. Besar vektor b c..22. K2 dan K3 bekerja pada sebuah titik dan besar K1 = 10 N.... Dua buah vektor A = 2 i+ 3 + 4 k dan B = i.. 23...  j j 27. . Dua buah vektor gaya F1 dan F2 bertitik tangkap sama masing-masing sebesar 8 N dan 3 N saling mengapit sudut 600. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 saling membentuk sudut 1200 akan memberikan resultan = 25 N. Jika sudut antara F1 dengan resultan 600. kemana arah k untuk x i j j kemana arah  untuk ix k j kemana arah  untuk k x i kemana arah k untuk ix j kemana arah i j untuk k x j kemana arah  untuk k x i kemana arah k j untuk x i tanda x arah meninggalkan kita..... maka selisih kedua vektor gaya tersebut besarnya . Besar vektor a b. Tulis pernyataan untuk jumlah vektor A+B dengan menggunakan vektor satuan.. K2 = 5N dan K3 = 5V3..4 ) dan sebuah titik B ( 3. 24. PENGAYAAN (TIDAK TERDAPAT DALAM GBPP) 26.. Berapa besar resultan ketiga gaya tersebut. Maka besar vektor gaya F1 dan F2 masing-masing adalah. K3 = 900 terhadap K2.

e..c..i. Tentukan besar dan arah jumlah vektor A+B d.... j j . Tentukan besar dan arah selisih vektor A-B f.. Tulis pernyataan untuk selisih vektor A-B dengan menggunakan vektor-vektor satuan.. Sudut apit antara vektor a = 2 i+ 3 + 4 k dan B = .2 + 2 k adalah ... Tentukan A y B g.. Tentukan A x B  28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful