I MURID I SUKAN

PENGENALAN : (cerita ttg peranan pendididkan) Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia mendapat pelbagai peluang untuk meningkatkan potensi diri dan kecemerlangan di dalam hidup. . Melalui pendidikan juga individu berupaya membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunianya, menikmati kemudahan yang ada dipersekitarannya, serta memahami diri sendiri. Pendidikan bertindak sebagai pemangkin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin individu ke arah sumber-sumber ekonomi yang mantap, keupayaan kawalan diri, dan kestabilan hubungan sosial. Pendidikan yang berkualiti ini adalah satu konsep yang dinamik, berubah, dan berkembang mengikut masa serta berubah dalam konteks sosial, ekonomi, dan persekitaran setempat. Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM, 2001). Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan hingga ke Zaman Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya perkara berhubung dengan struktur pendidikan; akses kepada pendidikan; ekuiti; kualiti tenaga pengajar; ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur; Pelaksanaan Program PPSMI; dan kurikulum yang relevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean (2004) yang menyatakan terdapat banyak

organisasi sekolah dan keguruan. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school).emosi dan intelek. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan dasar Imurid I sukan pada 9 Jun 2011.bagi melengkapkan skop pembangunan sekolah dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani.isu pendidikan yang boleh dikatagorikan iaitu pentadbiran. KPM). Seterusnya bilangan kanak-kanak yang berat . teknologi pendidikan. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. tidak aktif fizikal. Justeru itu. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. pilihan gaya hidup kanak-kanak dan tingkahlaku pemakanan. Aspek kokurikulum merupakan salah satu aspek pendidikan yang penting dan tidak harus di pandang remeh. peruntukan kewangan. Oleh itu. peringkat pendidikan. Three of these sessions should be spent on half an hour of moderate to vigorous physical activity. (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. rohani . ISI KANDUNGAN -Perkenal dasar -Siapa umum -Konsep-konsep APAKAH DASAR I MURID SATU SUKAN ³Suggest that children should be involved in physical activity for one hour a day.´ AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Kajian mendapati punca-punca kegemukkan di kalangan kanak-kanak di Malaysia ialah disebabkan ketersediaan potensi interaksi dengan makanan . input pendidikan yang meliputi guru.

‡KPM menggalakkan penyertaan aktif setiap murid agar dapat melahirkan modal insan yang sihat.4% kepada 9. setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Aktiviti sukan di bawah Sukan Untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan. rohani. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan di kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui strategi (1) sukan untuk semua dan (2) sukan untuk kecemerlangan. Sebagai contoh. dari awal tahun 1990-an hingga 200.8%. Al.3% daripada kes-kes daripada Bandar Kuala Lumpur Bruce et. emosi dan jasmani. Bagi Sukan untuk . Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Justeru dengan dasar ini. (2010) PERLAKSANAAN DASAR Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010. sahsiah dan kesejahteraan kesemua murid. dengan sekurang-kurangnya 7. ‡Dasar ini juga melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan Dasar 1M1S mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.badan berlebihan dan obes telah mencapai tahap wabak di negara-negara maju dan perindustrian baru. kejadian yang di laporkan kanak-kanan Malaysia yang kurang berat badan telah menurun daripada 55% kepada 14.Malaysia telah mengalami peralihan daripada di bawah pemakanan relatif lebig pemakanan dalam tempoh 30 tahun.

Selain itu. disiplin dan nilai murni memupuk perpaduan di antara kaum dan dapat membentuk budaya sukan di kalangan murid . dinamik dan bersatu padu. Ke arah ini. Murid juga di harap dapat memberi fokus kepada murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan supaya turut terlibat secara aktif dalam sekurang-kurangnya satu sukan. membentuk sahsiah. Dasar ini selaras dengan hasrat YAB Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1Malaysia. .Ia juga di harapkan dapat memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal serta mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani.Selain itu. konsep Dasar 1M1S adalah diwujudkan untuk menyokong FPK agar murid dapat memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan. prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan dibawah Program Kecemerlangan Bakat Muda. penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1Malaysia yang sihat.kecemerlangan. Oleh yang demikian. cergas. ia dapat membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah dan memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. jati diri. Dasar 1M1S bermatlamat untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. ia dapat memenuhi naluri semulajadi murid. Objektif Dasar 1M1S berhasrat untuk meningkatkan kecergasan jasmani. rohani.

kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan pengunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid. ‡Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek. Jawatan ± 10%. dan ‡Ibu bapa dan agensi luar/rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah PENDEKATAN PELAKSANAAN ‡Kejohanan Sukan Sekolah ±sukan sepanjang tahun Merentas Desa Sukan Tara Hari Sukan Sekolah ‡Kelab Sukan dan Permainan ±sepanjang tahun 90 minit Sekolah Menengah seminggu 60 minit Sekolah Rendah seminggu ‡Modified Sports ±sukan sepanjang tahun Pertandingan antara tingkatan/kelas Pertandingan antara rumah Pertandingan antara dorm asrama ‡Pertandingan-MSSD. MSSM dan peringkat antarabangsa ASPEK PENILAIAN Kehadiran ± 50%. Penglibatan ± 20% dan Pencapaian ± 20% . rohani. MSSN.PRINSIP PELAKSANAAN ‡Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. jasmani dan emosi murid. ‡Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana.

Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah 5.6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan b.PERUBAHAN MINDA a. Seni dan Kokurikulum c.INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU a.KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN a.Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Sukan d.Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana Sukan(i-KePs) 4.SUMBER :a. Sukan.Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah c.TENAGA PENGAJAR:a.Program Sukan Pendidikan Khas e.Latihan Dalam Perkhidmatan 3.Surat Siaran Pelaksanaan Dasar 1M1S f.ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 1.Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara .JARINGAN KERJASAMA a.Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1M1S b.Penilaian Markah Wajib Bagi Aktiviti Sukan b Penilaian untuk guru 6.Penstrukturan Semula Bah.Kekurangan Padang b.Skim Bantuan Kewangan Sukan 2.Taklimat Dasar 1M1S b.

Pendekatan tersebut melibatkan sokongan daripada semua pihak termasuk guru.KementerianPengajianTinggi«. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dalam bidang kepakarannya melalui pelbagai . Pendekatan menggerak dan membudayakan sukan hendaklah ditumpukan kepada pendidikan sukan di peringkat sekolah. Ia merupakan sukan untuk semua bagi menggalakkan penyertaan yang luas bukan semata-mata untuk pertandingan. strategi dan pengetahuan tentang sukan dan aktiviti kecergasan fizikal. Jesteru itu.b.d.Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan c. Kerajaan telah menyediakan prasarana sukan untuk kemudahan rakyat menceburkan diri dalam sukan dan dana bagi pertandingan peringkat kebangsaan hingga antarabangsa demi pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pelbagai program yang melibatkan slogan ³Malaysia Cergas´ telah diusahakan oleh organisasi tertentu bagi menggalakkan penyertaan serta kesedaran masyarakat terhadap faedah bersukan dan rekreasi. 1988). Peranan guru bukan semata-mata mengajar topik-topik pelajaran yang ditentukan dalam sukatan pelajaran bidang masing-masing. Dasar sukan massa bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sihat dan cergas melalui penglibatan aktiviti sukan dan rekreasi. Sukan prestasi tinggi merujuk kepada sukan pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pendidikan sukan menitikberatkan pengajaran kemahiran. Kejayaan pembangunan sukan negara perlu bermula dengan menggerakan masyarakat aktif dalam sukan sebagai amalan dan budaya hidup mereka.KementerianPelancongan KRITIKAN POSITIF«bagi 3 Kerajaan Malaysia sangat perihatin terhadap pembangunan dan perkembangan sukan di Malaysia. Dasar Sukan Negara telah digubal dengan menumpukan kepada Sukan Massa dan Sukan Prestasi Tinggi (Kementerian Belia dan Sukan. Dasar sukan prestasi tinggi menekankan pencapaian kecemerlangan atlet pada tahap tinggi. Sukan massa merujuk kepada segala jenis sukan termasuk aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan penglibatannya terbuka kepada semua peringkat masyarakat. Majlis Sukan Negara telah dipertanggungjawab menyelaraskan pembangunan sukan prestasi tinggi.

. membina kecekapan sesuatu kemahiran melalui pergerakan psikomotor dan menerapkan nilainilai afektif yang baik melalui aktiviti sosialisasi (Rink. memperkatakan tentang akauntabiliti yang harus dimiliki oleh seseorang guru Pendidikan Jasmani. masa. peralatan. 2002). Tillman (1996).pendekatan mengajar untuk pelajar menimba pembelajaran secara berkesan. wang dan maklumat. pelajar dapat meningkatkan kefahaman melalui proses kognisi. Justeru. Guru Pendidikan Jasmani yang berakauntabiliti menurut beliau adalah guru yang mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab terhadap tugas mengajarnya dengan betul dan sempurna. akan mewujudkan situasi pembelajaran yang bermakna bagi seseorang pelajar hasil komitmen guru yang berakauntabiliti. 2) Faktor interpersonal ialah faktor-faktor yang melibatkan interaksi atau hubungan antara individu seperti kesulitan mencari pasangan yang sesuaiuntuk bermain dalam sukan badminton. (Amik dr jurnal sapa2)-Dari segi Modal Insan -Penting untuk pembangunan negara -Nature kanak-kanak suka sukan Contoh«hari PJ murid hadir -meningkatkan kemahiran NEGATIF Menurut Crawford dan Godbey (1987) terdapat tiga faktor yang menghalang penglibatan iaitu : 1) Faktor struktur ialah faktor-faktor seperti kekurangan kemudahan. Hasil dari proses pembelajaran yang berkesan.

h Abu Bakar (1999). Halangan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dibebankan lagi dengan pengendalian program. tetapi konsepnya masih kurang difahami hingga ada yang masih lagi menganggap bahawa kokurikulum sebagai kegiatan luar. Kenyataan ini disokong oleh Laporan Kabinet (1979) yang telah membuat kajian untuk melihat pelaksanaan dasar pelajar meyakini bahawa kecenderungan guru terhadap sesetengah aktiviti kokurikulum seperti pergerakan beruniform dan beberapa jenis aktiviti sukan adalah tidak memberangsangkan.3) Faktor intrapersonal ialah faktor melibatkan keadaan psikologi individu yang bertindak menghalang penglibatan aktiviti bersukan. serta kemampuan dan kemahiran diri yang dimiliki. Menurut Adnan (1990) walaupun sumbangan kokurikulum kepada pendidikan diakui. Ini termasuklah tekanan. Kedapatan juga guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh terdapat aktiviti pada hari kokurikulum hanya dikendalikan oleh kumpulan pelajar yang sememangnya kurang berpengalaman tanpa pemantauan dari guru terlibat. budaya. Oleh itu.program yang tidak sempurna. dan terlalu banyak tanggungjawab. . Dapatan kajian beliau menyatakan antara alasan guru tidak bergiat dalam aktiviti kokurikulum ialah apabila guru merasakan kokurikulum membuang masa pelajar. guru tinggal jauh dari sekolah. sikap. tidak menghairankan jika programnya dijalankan secara sambil lewa dan dilaksanakan secara tergesa-gesa tidak di beri keutamaan seperti matapelajaran akademik. kebimbangan. Kesannya pelajar sekolah tidak berminat untuk melibatkan diri. keagamaan. Ramai pelajar beranggapan kegiatan kokurikulum tidak penting dan banyak membuang masa kerana ianya tidak dinilai sebagaimana kegiatan yang melibatkan akademik. Perlaksanaan kokurikulum di sekolah tidak begitu mengalakkan atau tidak mendapat sepenuh sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya guru hingga mengakibatkan pelajar kurang berminat untuk mengambil bahagian.

Kajian beliau disokong oleh Lim Yen Yen (1991) yang mendapati faktor utama kurangnya penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana mereka tidak mempunyai semangat kesukanan. terdapat tiga halangan besar mengapa seseorang itu kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan seumpama ini ialah 1) struktur 2) interpersonal dan 3) intrapersonal. Menurutnya lagi masalah-masalah ini akan membataskan frekuensi atau kekerapan penglibatan dan penggunaan kemudahan aktiviti bersukan individu. terdapat beberapa faktor lain antaranya seperti yang dinyatakan oleh Mohd Suzli (1987) dalam kajiannya. Menurut Crawford dan Godbey (1987) . kerajinan bekerja. Halangan ini termasuklah ciri-ciri kemudahan atau program aktiviti bersukan seperti kesesakan penggunaan dan kedudukan yang tidak strategik yang menyebabkan kemudahan tidak dapat digunakan dan program tidak dapat diikuti. Parks. Kegiatan kokurikulum juga dapat mengukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum di samping memupuk sifat kesopanan. Mereka tidak mahu melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang boleh membentuk pelajar supaya menjadi warganegara yang berguna (Wee Eng Hoe. Sukan juga bermakna keseronokan (Janet B. Kajian beliau mendapati sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan yang tidak mencukupi dan sistem penjadualan yang tidak teratur dan sistematik. Kebanyakan pelajar tidak berminat menyertai kegiatan kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana tiada wujud kepuasan disebabkan kurangnya kemudahan sukan. Sukan juga 12didefinisikan dalam beberapa makna. McGuire (1984) telah mendefinisikan faktor-faktor penghalang ini sebagai masalah yang menghalang penglibatan di dalam aktiviti bersukan dan juga penggunaan kemudahan aktiviti bersukan oleh individu. peralatan sukan dan sebagainya. atau dua peserta iaitu sukan berpasukan atau aktiviti sukan perseorangan atau sukan individu. Aktiviti sukan yang melibatkan permainan dan melibatkan penyertaan sebagai dalam satu pasukan. dewasa ini pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hinggakan kegiatan kokurikulum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian. . Selain daripada itu.Ahmad Badawi (1984). berdikari. Mereka juga menganggap sukan kurang penting dan lebih menganggap pelajaran atau hiburan adalah lebih penting untuk menjamin masa depan yang lebih cemerlang. 1996). 1990).

2). DApat memupuk budaya sukan di kalangan murid sekolah agar menjadi masyarakat yang mengamalkan gaya hidup cerga 3)Memupuk semangat perpaduan kaum di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia 4)Memberikan keseimbangan antara keperluan kademik dan keperluan fizikal 5) Memberikan peluang kepada murid yang berbakat dan berpotensi ke tahap yang lebih tinggi. Menurut Mohd Samri(1999) mendapati sukan tidak mendatangkan implikasi negatif terhadap pencapaian akademik mereka. Keputusan kajian ini bertepatan dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Mohd Razali (1993) di mana beliau juga mendapati sebilangan besar daripada responden berpendapat bahawa penglibatan mereka dalam bidang sukan tidak menjejaskan .Sementara itu. Snyder & Spreitzer (1989) mendefinisikan sukan sebagai aktiviti persaingan fizikal manusia yang dikawal oleh undangundang permainan atau acara tersebut. KEBAIKAN IM IS 1). IMIS membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun.

kebimbangan terhadap gangguan prestasi akademik masih tetap wujud (Kantha Kumar. Manakala beberapa kajian lain pula (Beau. Beliau berkata fenomena ini boleh Penglibatan pelajar secara aktif . Eleanor. Coleman. mendapati bahawa penglibatan dalam sukan dan aktiviti gerak kerja kokurikulum yang lain tidak menjejaskan pretasi akademik asalkan mereka tahu tahu mengagihkan masa untuk bersukan dan untuk akademik. Prestasi akademik pelajar sering dikaitkan dengan kegiatan sukan yang diceburinya. Kajian Mohd Yusoff (1983) misalnya. 1983. KEBURUKKAN IM IS Kecemerlangan akademik di Malaysia menjadi asas kepada pengukuran kejayaan seseorang individu. Ada yang merumuskan pelajar yang aktif bersukan tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengulangkaji pelajaran. Kegagalan dalam pelajaran selalunya dirujuk kepada masa yang banyak dihabiskan untuk bersukan dan melakukan kegiatan riadah seperti aktiviti rekreasi. Sebahagian besar masyarakat Malaysia lebih mementingkan prestasi akdemik yang cemerlang agar memperolehi status yang lebig berprestij. Coleman (1983) dalam kajiannya mendapati bahawa pelajar-pelajar sekolah tinggi menghargai aktiviti ko-kurikulum lebih dari kerja akdemik mereka. Masyarakat berpendapat penglibatan secara aktif dalam bidang sukan memberi kesan yang negative ke atas prestasi akademik mereka. 1982. Pendidikan dari segi falsafahnya bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu yang merangkumi aspek jasmani. 1985). 1983. Pandangan sebegini seringkali kedengaran walaupun telah banyak kajian yang dibuat menyangkal kenyataan ini (Webb. Mohd Razali. Menurut kajian Eleanor (1984) dan Lim (1991) di mana mereka mendapati atlit memperuntukan masa antara 2 ± 5 jam sehari untuk mengulangkaji pelajaran. Mohd Yusoff. 1969. 1984). rohani dan intelektual (JERI). 1983) mendapati pencapaian akademik pelajar yang aktif bersukan adalah lebih rendah berbanding dengan mereka yang tidak aktif walaupun tahap kecerdasan adalah sama. banyak faktor yang mempengaruhi prestasi akdemik seseorang pelajar.pencapaian akademik. emosi. Walaupun terbukti nilai-nilai positif dalam kegiatan sukan dan rekreasi. Sebagai kesimpulannya.

kaedah pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu semua pihak harus memberi galakan kepada murid menyertai aktiviti yang di anjurkan di bawah dasar ini. gemilang .dalam bidang sukan mendatangkan implikasi negatif terhadap pencapaian akademik merekaTerdapat beberapa faktor lain yang terlalu personal seperti pengaruh keluarga. sikap. terbilang dalam bidang sukan akan menjadi realiti. . Bukan sekadar ³melepas batuk di tangga´ .. minat dan aspirasi pelajar itu sendiri. Kesimpulan yang boleh dibuat hasil kajian ini ialah penglibatan secara aktif dalam bidang sukan tidak PENUTUP Dasar 1Murid 1Sukan membawa banyak kebaikan kepada pelajar negara kita. suasana pembelajaran di rumah. pengaruh pensyarah atau guru. Ini penting sebagai satu aspirasi negara agar hasrat untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.Dengan itu semua pihak harus memainkan peranan dalam melaksanakan segala matlamat dan objektif dasar ini agar tercapai dengan sempurna. pengaruh rakan sebaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful