PROSES MENDENGAR Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat: a) Mendengar deretan bunyi bahasa Individu mendengar

bunyi dari unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Bunyi itu dapat didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arah datangnya. Pada peringkat permulaan mendengar, hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. Setelah mendegnar beberapa kali, barulah deretan bunyi itu didengar secara total. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera dengar yang normal.

b) Memahami bunyi tersebut Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Apabila deretan bunyi didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu dari penutur, pendengar akan berhubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi tersebut. Dalam perkataan lain, pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan, atau tingkah laku yang dilakukann dengan bunyi yang dilafazkan. Proses ini yang berukangkali dilakukan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar.

c) Di peringkat ini pendengar menguasai makna beberapa deretan bunyi. Ia dapat memahami persamaan erti dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain, antara satu rangkai kata dengan satu rangkai kata yang lain dalam bahasa yang sama. Misalnya, bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja, sedih, simpati dan sebagainya. Pendek kata, pendengar yang baik akan faham dan mengerti maksud setiap ujuran yang dilafazkan. Mereka bukan shaja boleh memaham malah boleh juga membuat interpretasi daripadanya. d) Bertindak terhadap bunyi Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui ketiga-tiga peringkat tadi. Waktu pendengar akan membuat rumusan dan keputusan. Ia akan melakukan sesuatu setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan.

Dia harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. Mereka kurang biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. Mereka sudah boleh mendengar. Di peringkat ini. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. kemahiran mendengar pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebutkan semula perkara-perkara yang didengar itu.Bentuk Kemahiran Mendengar Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. Tujuan . rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesuatu percakapan itu. Dalam kemahiran ini. mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kepada mereka. Antaranya ialah. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. d) Mendengar Secara Membuak-buak Hal ini berlaku dikalangan pelajar bahasa pertama. b) Mendengar Secara Bertelau-telau mendengar secara bertelau-telau berlaku dilalangan pelajar bahasa kedua. sedih. f) Mendengar Secara Berhati-hati Mendengar di peringkat ini memerlukan seseorang itu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Kemahiran mendengar secara menebuk ini juga berlaku di kelangan pelahar bahasa ibunda. simpati atau sebagainya. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Antaranya ialah: a) Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. memaham dan bertindak terhadap ujaran tersebut. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. Pelajar hanya menebuk-nebuk kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. Ini dikatakan begitu kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberanngsangkan emosinya. Ini berlaku kerana mereka pasti yang mereka cukup berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tiak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif.

Ia juga boleh membuat interpretasi. Pada peringkat ini. i) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan ia manjadi matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. Mendengar cara ini akan lebih bermakna jika proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar.mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ituadalah untuk menentukan supaya setiap butir yang dituturkan itu dapat difahami dengan tepat dan betul. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Pada peringkat ini kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. Ini bermakna si pendengar itu akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Ini bermakna ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. g) Mendengar Secara kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas dan jitu . h) Mendengar Dengan Pengamatan Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku di kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful