I'

PERATURAN

MENTER.! NOMO.R

.AGAJ'iIIA UPUBUK 2. 1'AHUN .2:012 T:ll~,N'TANG

INDONESIA
AGAMA ISLAM

PENGAWASI MAD.RASAH

DAN PENOAWA:SPE·NDIDmAN P:AUA SEKOlLAH' TUHAN YANIG MAIIA,ESA

DEN'GAN RAHMAT'

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraruren Pernerintah Nemer 19 Tahun 2005 tentang Standa!' Nasional Pendidikan, pedu rnenetapkan Peraturan Menteri Agarna tentang Pen§R'WBS Madx"asah dan Pengawas Pendidi"kan Islam pada Seko]ah; I. Peraturan

Stan-dar

Pemerintah NomoI" 19 Talrun 2005 tentang Nasional Pendidikan (Lemoar8ll N'egara Republlk Indonesia Tahun :W05 NOIDO'r 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4496)~

2. Peraturan Pemerintah NomoI" 55 tahun 2007 tentang Pendtdikan Agama dan Pendidlkan Keagarnaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2007" Noma! 124, Tambahan Lembarara J:'I1egara. RepubHk lndpnesia Nomen" 4769);
3. Peraturan
P'ernerintali:L. No,:mo[" 74 Tahun

2008, tenmr:;Lg, Republik

Guru t!"clllbarau Negara Republilc Indonesia Tahun 2008,
Noronr 194 Tambaban Indonesia Nomor 4949).i
4. Peraturan

Lembaran

.Negara

Presiden Nomo:r 4'7 Tahun 2009' tentang Pernbentukan dan Organlsaei Kernenterian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Presiden Nomor 4-7 Tahtm 2009 tentang Pembenrukan dan OrgaJ1.isasi. Kementerian Neg~ta;

5. Peraturan Preside'fl. Nomo:; 24 1aburli 2010 tentang Kedudukan) T'Uga..s." dan. Fimgel Kementerian Negara 8e.rm S usunan OlWI.nisasi. T1.1gas. dan .F'ungsl Eselon 1 Kementerian Ncgara sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pera turan Pro!:;"iden N'omc.t 2,4 Talaun 2010 tentang Kedudukac • Tu gas , dan Fungsi ~<ementerian Negara serta Busunan Organtsasi, Tu.gas, d.an Fungs! Ese-Ion 1 Kernen terian Ne:g,s,ra;,

6. Peraturan ...

..

6. Peraturan Menteri Agama Ncmor to Tahun 2010 tentang Organisaal dan Tata KeIja Kem.entcel'ia_n Agama (Berite Negara R,epubllk lndoneeia Tahun 2010 NO:t:1;10'4 592)1; 1. f!era.tur,an Merrtari Pendtdikan Nasional Nomor 12 Tahun ~'o07 tentang 8mndar Pengawas Sekolab/MadJ."asall.;
g" Peraturan

Menteri Ag,ama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolean Pendidikan Aga:_ma. pada Sekolah;

(} Peraturan Menr.eri Peadayaguaaen Aparatur NJ'egacradan Rdormasi Biro.kras,iNomor 21 'rabun 20 i() tentang JabatHIl Ihmgs10nal Pengawas Be-kolin dan Angke,
KredH:nya~ .KE,MUTU5KAN: Men.dapkan: MEN'TE.JH. AGAMA. MAD'MSAH DAN' PENGAWAS ISLAM PADA. SEKO'LAH. BAH I KETENTUAN UMUM PERATURAN ''li'ENTANG PENGAWAS,

PElfDIDIKAN

AGAMA

P.a5811. Dalam Peraturan Menteri ini yang. dimaksud dengan:
1. Madr,a:!lIah adalah satuan -pt::ndidikllll formal dalarn binaan Menteri Agama yang men,yele.nggarakan pend:i,dikan umum dengan leekhasen agamfil [~~am ym1.!5;llIe:n<cakup Raudha:tl.:U Athfal ~RA.)~MadFa~ab Ibtidaiyah (MI)! Madrasah TG,anawtyah, (MTslf Madmsa,h Aliyah (MA~,dan Madrasa1-1 Aliiyah Kejuruall (MAK)I.

2,

Sekolah adalehsetuan pendidikar; formal pada.jenjang pendidikan dasar dan rnenengahyang mencakup Taman Kanak~k.:'Ulak (TKl Seko:lah Dasar ('Sl.D) Sei.-;;olah Dasar , Luar' Bia:~g (8DLB~, Sekolah Menengah Pt,'Ttama, (SMPJ. Sekolah Mellengah Pertama Luar Blasa (SM'Pl ... BJ_. Selw'1ah M "mmgah Araa (S'MA)t Sekolah Menengah Atas LUBr Biasa (SMALEI, dan Sekolah Mel'lc:ngah Kejuruan (SMK).
j

3.

Pengawas MracU'a.sah adalah GU.rn .Peg,e:wtd Negel'] 'Sipil yang djan,gkat dalam j.~b:a.t!'l.fl, rungsiomlJ ]Je:~]:ga.wa:s, $.ahlan pendidikan yang rugaa, tanggungjawab~ dan wewenangnya melakuken pengawasan akademik dan manajerlal pada Madrasall.

4. Pengawae Pendidlkan Agama islam yang selanj'Lltnya dieebut Pt':ng~was PAl pada sekolah adalah Guru Pegawai Ne:geri :Sipil ~r;;,l.ngd'iangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang rugae, tanggungjaw:aD, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pe:ndidikan Ag~a Ielam pad a: Sekola .. .. 11 5.
wada~hkegia:tan

Kela:mp()k l'Curja ?Gln@laWas yang, s-elanjultnya. disebtrt Pokjawas adalah pembj,naan ptofesi untuk rneningkatkan hubungan kt:Ij;asama secara koordin.a:lif dan. fungsional arrtar pengawa.-s di lingkungae Kcmenh~;:rlan Agama.. .. 6. Daerah ...

..
6. daerah ya:ng teqJenci]. atau te:rbdak,atng~ daerah konai!;!i masyaralmt adat yang~~rpen.C!i]1 daerah perbatasan dB'Qgmn neg~ra 1&1]., daerah yang 'merlgalam:i li:,.:~,nca:nla alam, bene ana sOlilia];atau da;erah y'ang berada dalam~~adaan darusat Iain, Daeri!lih KhuSiUS adalah

dengan

1.

Menteriadalah.

bidang agama,

mlenten. y~nigmenye:lenggAr":'J.kan u:rusan. pemerlntehan
Islam"

di

8. Dlrektur J,e:n,del',a} adlala.h.Dlrektur J'er!ideral PendidikaLl

TOGAS; DAN F'fJ'NG::)E {l)Pengff'il¥a:s :MAK.
(2) Pengawas

BABD

MadrMah

meliputi

Paso:! :2 Pengawas RAl MI, MTsi

MA~ d.an/atau

SN,PISMPLBi

.PAI pada S·ek'Olah m,eliputii . .P'eir!l.gaw~ PAl pa.da T,[{~ :SD1S~DLB:i SMAlSMALB~ dan./.atau BUN:, Vasal 3:

{1) Pengawas

Madrasah sebagaimalJH. dirnaksud datam PiBtSa.[ :2 a.y..a:t (I.} mempunyaitugas rnt:]aksiflnaka:n perrgawasan akademik dan manajerial pada MadrasW.

('2J Pe:nga,w:as PAlpada

]siarn pade, :S-~':k:o]ah.

(1) memp1:,lfiyaitugs;s

Sekoli,lh:r;eb61g;aimarfa

melakeanakan

d.irnaksutl dalam Hllsal :2 a,yat pe:~]gaw.as.an.Pend:idilkan Agama

Pa,~14

l'l~Pengawaa

Madr,asah

m.etnpttny.aj. f\:mg$1 melakukan: dafl,m.an~jeri~; profeal guru

peuga\iV8.!;Jan cU bidiil:og a~demik: b. pem binaan danpengembangan rnadrasah i c, pemblnean, pembimhingan, dart pengembangan madra.sah;
a. peu}'14suna:1:l: program

d.pemanteuan penera,pan standar nql5:lonr;lJpend:iQi.ka.n; e. penilaian ha!3Upel~3.anaan program pengawa.s811;. dan L pelapo:rtm pelaksanaau mga,s kepengawaean,
(.2) Pe11gawas. P:Al pia:da: Sdtolcl:J. rnempunyaifungsi
8.,

melakukan:

pengawaean PA [; b. pembmaan, pre..mbimbingan) dam pc.ugemban,grul prn:fesi guru PAl; G, pemantauan penerapan g,tam~a!r' asiona; PAr: n d ..penllaian hasil pelaksanaart program pengawasan; dan
pwgrn.nl
9..pelapcn:an.pelak.san~tuga:6

penyusunan

l(;epengawasan,

BASIIH ...

I'

TANGGUNG

BAD lill dAWAB J)KNWEWENANG

Pan! 5
(1) Pengawas Madrasah sebagalmana di.maksud dalarn Pasal :2 ayat (l'~ bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pl'1lses dan hasil pendidikan danl atau pembelajaran pada RA, M1 MTs-rJVIA,

dan.!atau

.MAl{.

(2:) Hi~ngawas PAl pada Seko]ah ~~bagaimana dimakaud
SD/SDL:B, 8MP1SMPLB SMA/SMALBt

da,lam Pasal 2 ayal l2), bertanggung jawab terhadap penlngkatan kuaUtas perencanaan, proses, dan hasil pendidikar» dan/atau pembelajaran PAl pada TK,
j

dan/atau SMK_

(3,) Pengawas Madra.sall
8,.

sebagaimana

dirnalrsud pada ayat [I] berwenang:

mernberikan masukan, earan, dan bimbilll:gan dalarn penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidjkar; dlUl/ atau pembelajaran kepada kepala M.adr.Rsah, Kepala Kantor Kernen crian Agama Kahupatenj'Kota arau KepalaKalltor Wilayah Kemertterian ~~i8I. Provinei; b. memantau danmenilai. kinerja Kepala Madrasah aerta merumuskan saran tindak lanjut yang diperhikan;

c. melakukari pembinaan terhadap pendidik dan tenaga lkepen.d.idikan di
madrasah; dan d. ID'emberikan penernpatan pertimba;nga[l dalam peniIaianpli':lak!'.lanaa.:n rugas, dan Kepala Mad;ra~ab serta guru kepada Kepala Kantor
KOla.

Kementerian Agama. Kabupatenj'

(4) Pengawas PAlpiill{ia Bekolah sebagaimanadimalesud (~)b~n.¥enang: a.. m..,emberikan pelaksanaan,
masukan,

dalarn Pasal :2 a:y;al

earan, dan bimbin;g~n dalam penyuaunan, evaluasi pendidikan danla.ltaU pembelajaraa Pendkilkan Agflll!l.B. Islam kepada Kepala Sekobili dan mstans; yang rnembidang] urusan pendid.lkim di Kabu.p.aten/Ko.t.a: h. rn mantau dan rnenjlai kinerja Guru PAl: serta tnerumuskan saran tindak Ia.njut yang diperhakan;

dan.

c. rnelakukan

pernhinaan terhadap

C'rUnl PAl~

d1.memberi.kBn peetimbangan dalam penilaian PAl kepada pejabat ymng berwenang; dan

pctakaana.an

tugas guru

c. memherlkan
penempatan

berwenang.

pertirnbangan dalam penilaian .p laksanaan tugas dan Guru PAl kepada Kepala Bekolah dian pejaba! yang,

BAD IV
KUALIF]KAJS;[

h~al. 6 Penga~'V'asMama:aah dan Pengawas PAl pada Sekolah mempunyai sebagai berikut: a. berpeadidikan b. herstatns sekola.h;
.k:ua]ifma.si

minimal sa__rjana IS]} atau tinggi rerakreditaai;
sebagai

diplonla

V dart perguruan

guru

bersertlfikat

pendidik

pada znadrasah atau

I'

mengajar paling sedikit 8 (cl.elapan) tahun sebagai dl Sekolah; d. me:miliki pangkat minimum Penata, golongan ruang ill!c;,
Guru M.adfaflah atau Guru PAl
E.•.

c. me.m.i.likipengalaman

mernilik! kompetensl aebagai pengawas yang dibuldik;3!;n deugan Kompetensl Pengawas;

Se.rtiflkat

f. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh ]imal1:a1:Jrun;, g, d:@iftar PenHaiaru Pe.hu-t:SaIliEla:rl Pekerjaan setlap li.tllsamya bernllai baik dalam '2 (dua) tahun terakhir; dan

paling rendah tingkat

h, tidal,.,pernah dijaruh! hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau herat selama menjadi PNS.
OAB,V'

,S,ERT1tFIKAS.J KOM!,PETENSI

PENGAWAS

Pasu 7'
(1) Sertifikat Kcmpetensi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam P,a,sal 6 huruf e dliberika.n kepada calcn Peugawas Madrfl.5ah atau calon Pengawas PAl pada Bekolah yan,g tela.:h Iulus me:ngikud pendidikan dan pelatihan

ke.mpetensi

[Jt'::nga1l,'i'l'l5.

(2}Urnuk

sebagafmana

rnengikuti

dlmaksud

pendldikan

pad-a ayat (1) calon Pengawas
bErrL1S

dan

pelatihan

kompetensi

MadLrasah atau
pada aya (I)

pengawas

caJon Pengawas PAl pada Sekolah

lulus selekSi.
c

(3}SertIffka.t Kornpetensi Pengawaa sebagaiman diterbitkan oleh Kementerian Agama. BABVI KO'MPETEN,SI
lPas.al8

dimaksud

[I] Kompetensi yang harus dirniliki oleh Pengawas Mad.r~ah PAl pada Sekolah meliputl: a. kompetensi keprioadian;
lb. knmpetensi

dan Pengawa:s

superviai akadem:ik; c. knmpetensi evaluasi pendidikan;

d. kompetensi penefttian dan pengembangan; e. ,k;o:r:npet.eusi s[lsiai.
{2)Kompetensi ke:prIbadian seba.g~a sebagilll beriku.t:
B..

dan pada ,ayat {,1l huruf
II.

dimaksud

memiliki akhLak m ulia dan d apat ditelad.c"IDi; b. merniliki tanggungjawab terhadap l.:tlg:aSj c: m.~m:ili1ri kr.ealifitas dalam bekerja dan memeeahkan berkaitan dengan tugas jabatan; masruab ya,ng.

d.. merrriliki keinginan yang kuat 'untuk belajar hal-hal yang baru tentang

pendidfkan dan llmu pengetahuan,

tugas pokok dan tanggung ja:wabnya· dan

teknofogi dan seni-yang me:nunja.ng

e, men Um ~ll:Qtivasi yang kua; kerja pada dirinya dan pa:.ua ,p,ihak-piliak pf':mangku. kepentiugan,

(3) Kompetensi superviei .akadernik sebageimana dimaksud pada ayat (1)1 huruf b aebagai berikut: a, mampu memahami kcnsep, prins~p. b".,()1'L dasar"kru"akteristikJ dan perkerabangen tiaplbid:an·g pengembangan atau mata pelajaran di. Macir,a.sa.h d<1ii.n!a.1:auPAl pada Sekolan; b. mampu memaaami korisep, prinsip. l:eo:ri/teknolegi, karakterlstlk, dan perk,embangan preses pernbelajaran/bhn'bingan 'iap bidang pengembangan atau mata pelejaran di Madrasah dMJ atau PAl pads Sekolah;, c. mampu memblmbiag vguru dalam 'menyuaun silabus tiap bidang
Se:.k!olah berlandaskan standar iai, atandar knmpetensi daaar, dan prir:M~:i.p-'prfn.sip pengembangan kurikulum;

pengembangan atau mata pelajaran ill Mad.r~,sahdarl/atau

P:A.J ada p

dan kcmpetensi

d. raampu menrbimbing gam dalam mernilih clan menggunakan strategi J metcde I teknikpembelaja.ran.j him.bingan yang" dapat mengembangkan ber'baga.i pctensi ~iswamelalu:i bidang perrgembangart atau mata pelajaran di Madr,asah dan/atau PAl pada Sekolah; e. mampu membhnbing gum dalam menyusun .rencana pelaksanaan pembelajaran I(RPp) urituk nap bidang pengembangan atau meta pelajaran d.i Madrasah danlatau PAl pada Sekolah~ f. mampu mernbimblng guru dalam me]aksanakaa kegia;ta.n pembel~ja:mn/birublngl;ill. (di ,lre.:ia.s, :1boratnefum, a dan/atau di 1apangan) untuk mengembangkan potenei aiswa 'pads, 'Hap bidang pengembangan atau mata pelajanm di Madm.!5.ab dan} atau PA[ pada Sekolab.~ g. manu U memhimbing guru dalam me ngeloIl!l , ruerswat, mengembangkan dan rnenggunakan me-dia pendldlkan dan Iaailitaa pe:mbelaJaran/bimbin,gan 'ldap bidang pengetnbangan alan mata pelajaran dli Maru-a~ah darr/atau PAr pads. Sekolah, dan h. mampu rnemotiV~lguru untuk mernanfaatkan tekno logi hlJorm.asi tmtuk pt;'mbe~a.jara1:.l.l bimb.ingen. 'tiap bidang pengernbangan atau mata
pelsjaran di Madrasall] dan/atau PAl

pada Bt;lkglah,

(4) Knmpetensi evaluasi pendidikar, huruf c sebagal berikut:

sebagalmana

dlmaksuo

pada ayat (1) dan

a, mampu men}iU8Ur1! riteria dan indikatnr' leeberhaeilan pendidikan k pernb ]~arlil:n!b:imhingan Madraaah dan!ata.u PAl:pada Sekolah~ b. marnpu penting

membimhtng guru dalam menerrttzkan aspek-aspek yang d~n~[ru dalam pem.bel,aja.tan/ bimbingan tiap br.o.ang perrgembenganatau mata pelajaran dl Ma.dm:sah danl atau PAipooa Setolah;

c, marnpu menilai kinerja

Kepaia M,adr:aSilh;, guru, :stal Madra~ dalam melaksanekan tugas pokok dan tanggimg jawabnya untuk meningkatkan mu u pendidikan dan pembelejaranj' birnb~ngan ti.ap bidang pcngernbangan atau mata pelajaran dj Madrass,h danj atau PAl
pada Se[~o]:ah;

d.

mampu mernan tau pelaksanaan pern belajararr/ bim btngan dan. basi] belajar siswa serta men'gai.1a1I5i~nya. untuk perbaikan mutu
p embela] aran I' bi,j;J Ibingan tiap pclajaJ"an d.i Madrn.s.ah dan/a.ts.u bldang pengem ban:gal1.at~u PAl pads. S,ek,o"Lah.; maea

r

e, mampu membina pengembangan
Sek:o~ah:; dan f, mampu

guru. dalam raemanfaatkan

ha.sil penilm~3.-11 untuk
tiap bidang

perbaika'!:l, rmrtu perJi:r.:Lidikandan pe:llIbe.La.]ar~n! bimblngan
emu

mala pdajaT'BLD di Ma.masiili dari/etau PAr pada
mengallaJisis data ha:5i~,penilaian ldnerja

k_,eprua,. kine1jat guru dan star Madrasah..

mengelah

dan

(5} K(!H::n:pewensi penelitian dan pengemnanga.n sebagalmaner dimaksud pad a ayat .~!hurttf d sebagai Iberikut: 1 a. mampumenguusru berbagl)[ipe.<ndekatanl jenis, dan metndepenedtian d,alaru pendidikan: b.il1ruJlpu menentukan rnasalah .kepengawa.sflLn yang pel'l.ting diteliti, baik untuk keperluan tugaa pengawasan maupun untuk pefigembang.TI1 karir; c, mampu menyusun propoeal penelitian pendidikan balk propesal pel1.elitian kualitatif maupun peneUtLan 1ruantit:aJ:1~r; d. mampu melaksanakan penclitian pen did ikan, untuk pemecahom. rnasalah pend.:idlk@.J1 yang bermanfaat bagi tugaa po kock dan tan.ggung jawabnyet.;

e. mampuw.ei.,~oJ.ah dan. rnenganaliais da~a hac~ilpe:neHtian pendidikan ba.ik d~ta kuaUmtif mau.pun date. ~a.ntitatti; f. [iJ_11rn1 pu fi:1it;fIluli:s karya tul ls ilmia.h dalam bic1ang pendidikam dan! atau. bic1ru:l;gk:epell'J¥!,wasan d.an: .rJjH~rmrn:faat1m:rn1:y;:ll. ·unb.ak perhwkan mum
pendidikan;

g, mampu menyusun pedemae, p:anduan. b'uku, d.a.njatau Tn.od'Luya:l1g diperlukan UnluJil:: melaksanakan tugas pe:ngawa:san: dE. Madrasal1 dan/atS!uPAl pada Se:KO'lah; d.an h. marnpu mernberilean bimbin,gan kepada guru 'te.n:.tang penelitian IiIlld~kar:lkelas~ ba,I k peeeneanaan mrupun pelaksemaamnya di
MadrasBh dal:l/ a:mu PAl pa.daS~kioi@ih.
(6) KO"ntpetJen$i sClsI,a,] $;el;i'~grum,aua dimalk:sud

berikut:

pa.d.~ a:yal (1)

huruf e

~Sieba!?iElJi.

a .. rruunpu beketja sama dengaru berbagm plhak dalam ra;n.gka mening:katkEm kualit.a.s, diri 1IJnttik. meiaksanakan tngae dan Langgl.HJg
jawa.lbruya;, dan

b. i1J!ktif rna-lam k'egi.alM or;ganisasi p'rofe~i pe:ngawas dalam :rangJ{a m,eng~mbangkan did.

satuan

Jl~:ndidiktm

Pasal9'
{lj Selall1 l;;:ompCo'b;::nsjsebagalmana dlmaksud dalarn Paaal 8. Pen,gawa's' Madra:!ilahhams memilik! kempetens; supef\l'isl rnanajerial.

['21 Ko.m.petensi
:!\i,e bagai

berlkut: a. mampu menerapkanteknik

supeFV:isi

man~erial

eebagalmana

di:rnaksudpada
sUp€it''Ili.si

ayat (1) .

meningleatkan mutu penru.dikan Madrns{lh;

dan prinSlp

Qa~~n rangka :mhl.i~

b. mampu mcnyusl,rn progr,a,m k~peng:a.was!ilJ:i berd;asftr[tru1msi, tujuan, dan pro:grRL:, ?!<~!1did1ka.n M~dFaE6I.h;

C.

marnpu menyusun unruk ill Iaksanakan

metode kt'f'ja dan instrumen yang, diperl ukan tugas pokok dan fungsi pengawaean Madr.a.sah;

d.

mampu mcnyusun l,apQ~n haail pengawasan dan m "n:indaklanjutiny,a tmtuk perbaikan program pengawasan berikntnya:

e. marnpu membina K~pala' MadrRsah dalam pong ·lo]aa:.tl. dan administrasi marfraaah berdasarkan manajemen peningkatan rnutu; f mampu rnembina .Kepala dan guru Madm.sah~ g. marnpu memotivaai Kepala d!;J.nGuru Madrasah dalam me:refl..eksikan hasil yang telah dicapaiuntuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan rugas pokok: dan h. Dl'emB.harni standar na siorial pendidikan clan pemanfaatannya untuk membantu Ke.pala Ma:dra~ab dalam memper'siapkan akreditasi, BABVn
BEBANKERdA

Pasa110 (1) Beban kerja minimal .Pengawas Madrasah dan Pcngawas, PAl p.a.da Sekohdl ad.alab ekuivalen dcugan31 ,,$ (tiga puluh . ujuh koma lima] jam. per minggu, termasuk pelaksanaan pembina~'j pc'manta.ucn::L1penila.ian, dan pembimblngan di Madeasali/Sekolah.
Madral5',a,jhmelaksanaksn tug.a$, pengawasan terhadap 7 (tujuh) RAJ MlJ MTa" MA, dan/a.tau MAK.

(2) Pengawas

minima]

(3) Pengawas p,A,,[ pada Selmlah mclaksan,akall tugaspengawasall terhadap p,a,ling minimal 20 {d.ua puluh] Guru p~r pada TK SD, SMP dM!a.tau
SMA .. {4} Penetapan satuan pendidikan sebagai binaan P~ngawaB, M~drasah dan Pengawas PAl pada Seknlah dilakukan olen Kopala Kantor Kementerian

AgamaKa.bupatt::n!Kota
K_abupa't:en/KQta.

alas

pertimbangan

Ketua

PilkJawa:s

tingkat

{5) Dalam hal beban kerja, minimal Pengawas Madrasah da.n Pengawas PAl pads. Seknleh seb.agrun1.aIls ditnaksud pada ayat(l) tida.k terpenuhi .karena tidak terdapat jtrmlah ,minimal satuan pendldikan atau Guru PAl pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Kepala K,tmt.oJ· Kemenl:er..ian Agama l).abUpaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal Pengawas Madr,asah d.a:t"I! Pangawas PAl pada Belrolah tii 'wilayMIlYa.· Pasalll Ketef1tua.n mengenal Pedoman pelaksanaan heben kerja Pengawas MadrHsah dan Pengawas PAl pada Beknlah sehagalrnana dimaksud dalarn Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Dlrekt.ur .Jenderal,
SCAB,VIR'

I'ENGANGK.A.TAN,PE:MIN:OAHAN, DAN 'Pi(~MBERBENTJAN P'ENOAWAS Pasal 12
(1) Pengawaa Madrasah Clan .. e.ugaw2;s, PAl pada 'Sel·tolah. diangka]; old'! pejabat yang ditu1'l.juk oleh Men't~ri sesuai dengan
nl."'-lj nl'l~"!'H''Rn

Menteri

ketentuan
~--~~~

atau

neraturannerunda

~-

-~

~-

-~-

-~-

~~~--~

~~~~~-

~--~--~-

~--~~~

I'

(:2), Bupa:t]/Wali~ata dapat menga:ngkat Pengawas PAl pada Seko1ah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerlan Ag~.Pm",im"i.
lPasaJ 13,

Pemindahan

dilakukan antar provinei, antar lcabupatenfkcta, antar kecamatan, atau antar saruan dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peranrran
pe:fll1'ldang-un,dangan.
P<aul. 1,"'

Pengawas

Mad:r11i.sa1~ dan

Pengawas

PAl pc::IJda. S "KOJah dapat,

P)

Peng:aw,a:s Ma.drasah dan Pengawas PAl pada semen tara dad jabatannya apabila:

Sekolah

diberbentikan

a. dalam masa '3 (tiga) tahun tid.ak cia-pat memerruhi aiugka kredit y,a:ng dipersyaratkanuutuk nalk paugkaJ ke jenjang yang Iebih dnggi~ b. ditugaskan seeara penuh di Iuar jabatan Pengawas; c. diberhenfikan sementara dart PNS oleh Pejabat yang berwenang; atau d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, (2) Pengawas Madra:sa.h dan Pengawas PAl pm:ia Bekolah diberhentikan dari jabatan Pengawaa M,acir8sah dan P<e'ngawBlSl PAl pada Seko lah apabila ~ ;3l. me masuki rnasa penal un; b. me'ninggElJ dunia; c, mengundurkan dITi dari.jabatan PengaWB,s· d. dijatuhi hukuman diBiplin tingkat berat; atau e. diberhentikan dari PNS.
BABX JENJANG~ JABATAN.f,PANGKAT PaJSl!ll. '15

D'A'lr ANGKA,KR.£DIT

(1) Penjenj,E'l.t:!.ganja.batffil/ pangkat Pengawaa Madrasah dan Pengaw~.s PAiL pada S!(':lkolah di 1ingkllngan Kementerlan Agama berpedornan pada ketemuan Peraturan Menteri Pendayagimaan Aparatur Neg~a dan Reformasi Hif'okrasi Nomor 21 Tahun201'O tentang ,Jaoaten Fungslon.al Pengawas Satuan Pendidikan dian Angka !U:'ecHtnya. (2) Pedornan penetapan angka kredlt Pengawas Madrasa.b pada :Sekolah ditetapkan nleh Direktur .Jenderal, BAB:XJ:
POKJiAWAS Pasal.16

dan Pengawas p1:IJ

(I), Dalem rangka meningkatkan profesionalitas dan line.rja Pengawas IMtadmsah dan Pengawas PAl pada Sekole.h, serta c:[eklmtas pengawasan dibentuk Pokjawas tingka; - asienal, tingkat Pmvinsi" dan f:ingka'
Kabupaterr/Kota,

r

(2) Pokjawas tingkat; Nasienal sebageimana dit.etapkan oleh Direknzr Jcfltd.er,ru.
(31) Pckjawas

dirnaksud

pada

ayat

(1) (l)

ditetcpkan ditetapkan

tingkat Ptlovifi5] sebsgairnana dlmaksud pada. aya.t oleh Kepala Kantor W"iJaya.h Kementerian Agruna Provinei,

(4) Pokjawas tingkat Ka.bupaten/Kom

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll oleh l{ep.aJa Kantor Kementerian Agama Kabupatenj Kota,
P;as,a,l 11

(1) Pertemuan Pokjawas tlngkat Nas]m::tru dise!lengga.rnkan paling kum:ng sekaU dalarn setahun nnruk menyiapkan masukan kepada Merateri, te~1tang kebljakan penyelenggaraan pendidikan Mad:rasah dan PAl pada Sekolah,
(2)1 Pertemuan

dalam setahun tmtuk menyiapkan maaukan terhadap ,kehijakan teknis penyelenggarasn pendldikan Mad:r~sab, dan PA.l pada
SekQl:ah dl ptov.msi masing-rnaeing,

Ilctus) kali

P.Okj:SUWRS :lingka! Provinsi disel'enggarakan

paling kur,ang 2

1(3)

Pertemuan Pokjawas tingka.t Kabupaten/Kota clisehmggaJ:"akan setial' bulan untuk menyuaun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengernbangan prcfesionatlras Pengawas Madmsah dan PAl pada Sekolah. .
PasalUS

POltjRWB:S

Untl.lk melaksanakan tugas sebagalrnana dlmaksud dalarn dapat meneruna bantuan biay@: dari pemerintah pemerintah daerah,
BAB:,XlI P'EMBUfAAN Piasa] l'!::J 1(1) Kebijakan

Pasa;

danla.ta:u

17

J

urnum pemhinaan Pengawas MadraS'ah dan p-ads.g,eko]ah ditetapkan olen Direktur- Jenderal.

Pengawa~

PAl

(2) Ptemblna.anPeng:3lwas Madrasah dan P·en,gaw,1l1.s P'AI pada dilakukan loleh Kepala Kantor WilayaJ~. Kcmenterian Agaroa melalui Kepru-a [(a.n:tor Kementerian Agama Kabupa_ten/Kot:a. BAB,XlD
PENILAIA.N KDliE·RJA

Seko]ah Provlns!

Pasal'19 [I] enilaiarrkinerja dUakukansemhtm Kabupten/Kota.
P'e'l1gaW'B.S,

M.adrasalt dan Pengawas PAl: pada Sekolah 'sekali eleh Kepala Karrtor Kemon:terian Agama

{2} Pedcman penltaism kinerja. Peng2ilw"ts Mad.msa.h, dan Pengawas PAl pada Sekolah ditetapkan oleh Diioekl:ur J,endera].

BAH XlV ...

BABlnV

..
Da]a;m

KETEN:TUAN

PERALIHAN

lPa.san20

waktu .2 (du:a) talmo s~jak dfberlaknkannya Peraturen inf .l\:epaJa Kan:to.r Wila,)..rah I-Ceme;nte:tian Agannt Provrn.si .mela.ku~an penataan ulang Pe:ngaw~:l; Madr,asa.n dan.Pengawas PAl 'piil::da cS~~ko~ah y~,g ada ru 1<vilayahnya:
P~:9a1211
Deugau berlakunya Peraturan Menteri ini:

masit"lg-m:asing.

a. Pengaw.a~ Maru--asah dan Pengawas PAF pada Sakol~h Ma.d.msa..iJ( :ang belum y

Pasal 6 huruf e waj.ib mengiknti pend[dikan da:n p'Blatih.a;[i.1wmpetell~t Pe:rigF\WB;.S Madrasatl dan .PengJ;liwa,~ PA,[ pada Sekolah; dean b.&em1Uaketentuan

msmiliki Sertifik'at Kompemqsl P~n.gawa:s sebagalmana

dimaksu.d. dalmn.

m.e'ngen~j, P~ngawM Madtas:ab dan Pengawas PAl pada SekClta:h dinyatakan.tetap berlaku sepanjang tid.ak bertentangan danl a.t.all
belum diatur berdasarlsan Peraturan Menteri' ini,

BAB.XI1I It:ETENTUAN PENtJTUP Pasal 22

Peraturan Mtilftteti Ini mlllaJ berlakupa.&1 tanggal dil:mda.n.g;kan.
Agarst!':l'liap a:ral'l\gmengetahuinya, m~IT\lerlntahkan pengu:ndlan.g:a,n Mel1te:ri h:cidalam Berita Negs;.r.a Rrq;Jub[ik Ino.Qne:sia.

,I?e:raroran

DitetaplGUIm. Jakar~ pada tangg~ 1.5 Fe brulll' i 2011 2'
MENT.ERI! AGAMA UPUB:LIK

mmONESIA~,

DiundangkWl di Jakarta
pacia tanggej.

15 Febru.ari

,201.2
.REPURLI.K INliJ.(JNESIA

:MEN:TERE HUKUM, DaN' MAR .!tSASI MANDSIA TTD AMlRSYA:MSUDIN B~RITANEGARA.

RElPli1BiI.IK I1llJlONESIA

TAH1f:N

20' 2

NOMD.R206

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.