SISTEM PENGURUSA

KOD SEKOLAH

: ________________

NAMA SEKOLAH : ___________________________________________________

Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut : 0 1 2 Prosedur tidak dipatuhi/dilaksanakan dan tiada bukti perlaksanaan Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan.

PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil
1 2 3 4

Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - prestasi setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun/ akhir tahun / peperiksaan Awam meningkat 3 peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa. AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran telah dilantik. teras) Mesyuarat JKS telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. (*Semak 2 panitia

5 6 7 8 9

Mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun. (* Semak 2 m/p Teras) Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras) Sukatan Pelajaran dan HSP terkini Rancangan Pelajaran Tahunan Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia. Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran Aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program disediakan. (2 Program setiap m/p @ Semak 2 m/p teras) Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari semasa ke semasa. Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi

10 11

PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi 12 persekolahan bermula. PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta mematuhi 13 peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran. Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran:
14 Menetapkan guru mata pelajaran 15 Agihan jumlah minit guru mengajar. 16 Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas 17 Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru.

PENYEDIAAN JADUAL GURU GANTI
18 Mengenal pasti guru yang tidak hadir. 19 Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti 20 Mengedar Slip Guru Ganti

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Bil
21

Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - proses Pembelajaran dan Pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan.

SEBELUM P DAN P Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar : 22 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
23 Rancangan Pelajaran Tahunan 24 Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. 25 Takwim Penggal Persekolahan 26 Senarai Nama Murid 27 ‘Headcount’

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurangkurangnya: 28 Tajuk
29 Objektif / Hasil Pembelajaran 30 Aktiviti 31 Nilai / BBM 32 Refleksi / Impak

SEMASA P DAN P Di dalam Kelas: 33 Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. 34 Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. Melaksanakan P dan P seperti yang telah dirancang dalam Rekod Persediaan Mengajar (kecuali 35 jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk 36 bermula (jika berkaitan)
37 Merekodkan kehadiran murid dan penggunaan bilik. 38 (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan)

P dan P sebelum kelas

Melaksanakan P dan P mengikut aktiviti yang telah dirancang dalam Rekod Persediaan Mengajar.

39

Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat P dan P SELEPAS P DAN P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru):

40 Memeriksa hasil kerja murid. 41 Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa. 42 Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan)

PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah/Menengah Negeri Johor 43 dicerap minimum dua (2) kali setahun. Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan minimum dua kali 44 setahun dalam mesyuarat kurikulum.
45 46

Memaklumkan kepada pencerap tentang penggunaan Borang Pencerapan. Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar/Pengetua dan Guru-Guru Penolong Kanan. Membincangkan kekuatan dan kelemahan P & P dengan guru yang dicerap.

47 Menjalankan proses pencerapan. 48

49 Analisa instrumen pencerapan guru dibuat 2 kali setahun 50 Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan
51 Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut

perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.

52

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi merancang penilaian dan peperiksaan. PENERIMAAN KERTAS SOALAN

53 Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan 54 Penyerahan/penerimaan/penyemakan/pengesahan kertas soalan 55

Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid bagi kelas berkaitan dan menyimpan di tempat selamat. PENGENDALIAN PEPERIKSAAN Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang disahkan oleh GB/Pengetua/GPK Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan. Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada GPK/SUPD/SUP

56 57 58

PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata pelajaran setelah peperiksaan selesai untuk 59 diperiksa mengikut skema. (Semak 2 m/p) LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN Membuat analisis prestasi pencapaian murid mengikut mata pelajaran dalam tempoh 14 hari bekerja 60 dari tarikh akhir peperiksaan.
61 62

Merekod markah dan analisis ke dalam Buku/Kad/Slip Pelaporan murid dan menyerahkan kepada GB/Pengetua/GPK untuk ditandatangani. Menyerahkan Buku/Kad/Slip Pelaporan murid kepada ibu bapa/penjaga untuk disemak dan ditandangani serta dikembalikan untuk disimpan. POST MORTEM

63 Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang telah dilaksanakan 64 Merancang/Melaksanakan pengayaan/pemulihan berdasarkan dapatan.

PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing. b ) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali setahun. SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
66 Memaklumkan kepada semua guru tentang semakan hasil kerja murid. 67

65

Hasil kerja murid yang betul ditanda √ dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah mengikut keperluan mata pelajaran.

68 Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu. 69

PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/GPK 70 diedarkan kepada semua guru.
71 oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan.

Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau

Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih sekurang-kurangnya 5
72 buah buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk pemantauan.

73

Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan murid dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang disediakan.

74 Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang 75 ditetapkan dengan mematuhi Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut:
76 Nama Mesyuarat 77 Tarikh dan Masa Mesyuarat 78 Tempat Mesyuarat 79 Nama Pengerusi Mesyuarat 80 Agenda Mesyuarat 81 Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan sekurang-kurangnya 7 hari bekerja 82 Pengerusi mempengerusikan pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan

Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut:
83 Senarai Kehadiran 84 Perkara-perkara penting yang dibincangkan 85 Keputusan yang dibuat 86 Menyediakan minit mesyuarat menggunakan format minit mesyuarat. 87

Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas dalam tempoh 2 minggu kepada semua ahli mesyuarat.

88 Mengambil tindakan hasil minit mesyuarat yang telah dipersetujui. 89 Mengumpul dan menyatukan borang maklum balas untuk edaran mesyuarat akan datang. 90 Memfailkan minit mesyuarat.

PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan dan maklum balas pelanggan yang diterima dan 91 direkodkan. b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid dua kali dalam tahun semasa. PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
92 Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam

Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan peti cadangan.

93 Pengetua/Guru Besar atau GPK Pentadbiran mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan 94

Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh tiga hari dan menyerahkan kepada Pengetua atau GPK Pentadbiran. Memaklumkan kepada pelanggan/pengadu bahawa aduan telah diterima dan tindakan sedang/sudah diambil dalam masa TIGA hari bekerja ( jika surat rasmi ) Mengambil tindakan terhadap laporan aduan dan memaklumkan kepada pihak pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja daripada aduan diterima (jika perlu). PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

95

96

97

Mengedarkan Instrumen Penilaian P&P Guru kepada pelajar secara rawak (sekurang-kurangnya 10 orang murid bagi setiap guru)

98 Menerangkan dan melaksanakan proses penilaian. 99 Mengumpul dan menganalisis data. 100 Mengadakan sesi perbincangan profesional dengan guru yang tidak kompeten.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif 101 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber di sekolah, minimum 10 buah buku setiap murid dalam setahun persekolahan. PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
102 Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber. 103 Menyediakan kad pinjaman/kad pintar untuk diedarkan kepada murid 104 Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman 105 Merekod butiran pinjaman. 106 Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam

PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
107 Menyemak tarikh pemulangan buku. 108 Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan baik

109

Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk, tempoh seminggu atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan.

110 Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman . 111

Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah setiap bulan sehingga bulan September. Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - semua guru di sekolah negeri Johor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu tahun ATAU pembacaan 7 buku ilmiah.

PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Bil
112

KEPERLUAN LATIHAN Mengarahkan PK mengedar Borang Kompetensi Matriks kepada guru untuk mengenal pasti 113 keperluan latihan.
114 Mengambil tindakan, membuat analisis dan rumusan.

PERANCANGAN LATIHAN
115 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan. 116 Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar/Pengetua untuk kelulusan. 117 Menyediakan Jadual Perancangan Latihan selepas kelulusan GB/Pengetua

PELAKSANAAN LATIHAN
118 Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus/latihan yang telah diluluskan.

Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut:
119 Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. 120 Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. 121

Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada GB/Pengetua/GPK selepas latihan.

122 Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod

PENILAIAN LATIHAN Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai 123 keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.
124 Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan/Kad Biru. 125 Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus. 126

Mengedarkan borang keberkesanan program selepas tiga bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri.

127 Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai kompetensi guru selepas tiga bulan kursus.

PEMBACAAN BUKU
128 Jawatankuasa Perkembangan Staf menguruskan pelaksanaan latihan secara pembacaan buku.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

129 Guru membaca dan melengkapkan borang sinopsis

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan Motivasi, melainkan dalam halhal yang bukan kawalan pihak sekolah. PENGURUSAN BIMBINGAN
131 Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mengisi borang biodata 132

130

Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa

133 Menyediakan fail Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 134 Menyediakan Takwim Tahunan Perkhidmatan Bimbingan 135 Membentangkan Takwim Tahunan dalam Mesyuarat

Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan:
136 Menyediakan Bahan / Instrumen 137 Mengedarkan Borang Penilaian Guru oleh Murid 138 Menganalisis dapatan daripada penilaian

139 Mengadakan Kaunseling Individu / kaunseling Kelompok kepada murid mengikut keperluan

140

Membuat Analisis dan Rumusan terhadap prestasi Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang tahun dan diserahkan serta disahkan oleh Pentadbir.

PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM)
Bil
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Perkara Jawatankuasa SPSK Sekolah Ditubuhkan Surat Lantikan AJK SPSK Sekolah Diedarkan Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN TERKAWAL" dan Salinan/Cabutan PK daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka surat hadapan sahaja. Mesyuarat Jawatankuasa SPSK Sekolah dilaksanakan (sekurang-kurangnya 2 kali setahun) Mempamerkan Visi dan Misi sekolah Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK. Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam pelanggan. Taklimatkan tentang SPSK kepada semua staf dan murid. Perancangan Pra Audit Dalam oleh pihak sekolah.

ULASAN

_________________________________ (TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT )

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PENGIRAAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK PROSEDUR KUALITI PK 01 - PENGURUSAN PANITIA PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU PK 03 - PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM) (MARKAH PENUH) (22) (18) (44) (16) (28) (20) (32) (20) (22) (36) (22) (20) JUMLAH MARKAH

LEMAH
TARIKH AUDIT

________________________
____________________________ TANDATANGAN AUDITOR

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

JABATAN PELAJARAN JOHOR
TARIKH DAN MASA ________________________

i perlaksanaan

ukti dapat ditunjukkan semasa proses audit

dapat ditunjukkan.

Bahan Bukti Keputusan Peperiksaan (* Semak 2 m/p Teras) Takwim Pengurusan Sekolah Surat Lantikan Ketua Panitia Minit Mesyuarat JKS Takwim sekolah Minit Mesyuarat Panitia Takwim sekolah

Skor

Dokumen a hingga c

PK01/4 - Rekod Pengesanan 100% SP (PK 01/2 : Laporan Pelaksanaan Program) Inventori Kew PA 3. Harta Modal Kew PA 2 Fail Panitia berdasarkan senarai semak PK01/1

Bahan Bukti Jadual Waktu Guru Peruntukan masa dalam Jadual Waktu

Skor

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu T/Tangan Pengesahan Jadual Waktu Tandatangan Pengesahan Guru Rekod Kehadiran Guru. Jadual Waktu Guru Ganti Edaran Slip Guru ganti.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

ENGAJARAN
Bahan Bukti Buku Rekod Mengajar (Semak sekurang-kurangnya 10% drpd jumlah guru) Skor

Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu. (Dalam Buku Rekod Mengajar)

Buku Rekod Mengajar.

1. Memantau 3 bilik darjah secara rawak 2. Buku Kawalan Bilik Darjah 3. Buku Rekod Mengajar

PK03/2 - Buku Rekod Pinjaman Peralatan & PK 03/3 - Buku Penggunaan Bilik Khas & Buku Kawalan Bilik Darjah & Buku Rekod Mengajar

Hasil Kerja Murid (semak 5 buku latihan murid - m/p yang lemah)

Bahan Bukti Rekod Pencerapan Minit Mesyuarat Kurikulum PK 04/1 : Instrumen Pencerapan

Skor

Jadual Pencerapan (PK 04/1: Instrumen Pencerapan) PK 04/2 - Analisa Instrumen Pencerapan Guru Fail Pencerapan

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

Bahan Bukti Dokumen/Laporan berkaitan pengurusan Peperiksaan Minit Mesyuarat J/K Peperiksaan Takwim Peperiksaan

Skor

PK 05/1: Senarai Semak Kertas Soalan

Jadual Pengawasan PK 05/2: Rekod Pengambilan Kertas Soalan PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan

PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan Analisis Markah / Slip Peperiksaan & Buku/Kad/Slip Pelaporan murid (Pengesahan Pentadbir & Pengesahan Ibu Bapa)

Minit Mesyuarat Post Mortem / Headcount, Laporan Program

MURID
Bahan Bukti Skor

Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid

Minit Mesyuarat Guru

Buku Latihan Murid (semak 5 buku latihan murid)

Jadual Pemantauan Buku Murid / Takwim

Buku Latihan Murid PK 06/1: Laporan Semakan Buku Latihan Murid (Pentadbir)

Fail Panitia - Pemeriksaan Buku Rampaian

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

Bahan Bukti Sekurang-kurangnya 2 sampel. (Dari panggilan mesyuarat hingga memfailkan minit)

Skor

PK 07/1 : Surat Panggilan Mesyuarat

Agenda Mesyuarat

PK 07/2 : Senarai Kehadiran PK 07/3 : Minit Mesyuarat

PK 07/4 : Rekod Edaran PK 07/5: Maklum balas mesyuarat Fail Mesyuarat

Bahan Bukti

Skor

2 sampel aduan

(PK 08/1: Borang Aduan Pelanggan) (PK 08/2: Daftar Aduan Pelanggan) (PK 08/3: Laporan Siasatan Aduan) (PK 08/4: Surat Maklumbalas Aduan Pelanggan)

(PK 08/5: Surat Maklumbalas Tindakan Aduan Pelanggan)

(PK 08/6): Instrumen Penilaian P&P (PK08/7) Analisis Penilaian murid

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

Bahan Bukti Analisis Rekod Pinjaman

Skor

Peraturan Pinjaman dan Pemulangan

dipamerkan.

Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK 09/1 PSS

Buku Pusat Sumber

Sistem Pengurusan Pusat Sumber

PK 09/2 - Surat Peringatan Pemulangan Buku Sistem Pengurusan Pusat Sumber

Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK09/03 Bahan Bukti Kad Pelaporan Latihan KPM Skor

Surat Arahan Guru Besar, (PK 10/1: Borang Matriks Kompetensi) (PK 10/2: Analisis Keperluan Latihan)

(PK 10/3: Jadual Perancangan Latihan), Kelulusan Guru Besar

Surat Arahan

Borang Permohonan, Senarai calon, Surat/Memo Makluman Peserta, Laporan Program, Minit Curai.

Salinan Sijil / Kad Pelaporan Latihan KPM / Senarai Kehadiran (PK 10/4: Instrumen Penilaian Program) Kad Pelaporan Latihan KPM (Kad Biru) (PK 10/5: Pelaporan Kursus) (PK 10/6: Instrumen KeberkesananProgram) - Semak 5% drpd jumlah guru

Rekod Dokumen yang berkaitan; PK 10/7, PK 10/8, PK 10/9, PK 10/10, PK 10/11, PK 10/12 Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

Rekod Dokumen yang berkaitan; PK 10/7, PK 10/8, PK 10/9, PK 10/10, PK 10/11, PK 10/12

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

Bahan Bukti Laporan Bimbingan dan Kaunseling (100% - Kumulatif bagi semua kaunselor di sekolah)

Skor

Borang Biodata Guru PK 13/1 (BK01) Surat Siaran KP Fail Pengurusan Takwim Tahunan Minit Mesyuarat dan Takwim Tahunan

Buku Rekod Guru BK, Brosur Perkhidmatan BK, Kertas Cadangan Program, Rekod Aktiviti Bimbingan PK13/02 (BK25), Laporan Program/Aktiviti PK13/10 (BK31), Borang Penilaian PK 13/03 (BK26 & BK26A) Borang berkaitan ; PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28), PK13/06 (BK29), PK 13/07 (BK 09), PK 13/08 (BK10), PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31) Laporan Perkhidmatan PK 13/11 (L4)

Bahan Bukti
Carta Jawatankuasa SPSK Sekolah Salinan Sijil/Surat Lantikan Dokumen Kualiti Minit Mesyuarat

Skor

Persekitaran Sekolah

Laporan Program / Laporan Guru Bertugas Minit Mesyuarat / Takwim

(

__________________________ TANDATANGAN AUDITEE )

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

PENGIRAAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK (MARKAH PENUH) MARKAH PERATUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0

D
__________________________
TANDATANGAN KETUA SEKTOR,
SEKTOR JAMINAN KUALITI, JABATAN PELAJARAN JOHOR.

Instrumen Pemantauan SPSK Sektor Jaminan Kualiti, JPN JOHOR.

KOD SEKOLAH : ________________ NAMA SEKOLAH : ___________________________________________________

Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut : 0 1 2

PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Bil
12

13 14 15 16 17 18 19 20

PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Bil
21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37

38 39

40 41 42

PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bil
43 44 45 46 47 48 49 50

PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bil
51

52 53 54 55

56 57

58

59

60 61 62 63 64

PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Bil

65

66 67 68 69

70 71

72

73 74

PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT

Bil
75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Bil

91

92 93 94 95

96

97 98 99 100

PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Bil
101

102 103 104 105 106 107 108

109

110 111

PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Bil
112

113 114 115 116 117 118

119 120 121 122

123 124 125 126 127

128 129

PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil

130

131

132 133 134 135

136 137 138

139

140

PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM)
Bil
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

ULASAN

SISTEM

KOD SEKOLAH : ________________ NAMA SEKOLAH : ___________________________________________________

Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut : Prosedur tidak dipatuhi/dilaksanakan dan tiada bukti perlaksanaan Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan.

PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - prestasi setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun/ akhir tahun / peperiksaan Awam meningkat 3 peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa. AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran telah dilantik. (*Semak 2 panitia teras) Mesyuarat JKS telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun. (* Semak 2 m/p Teras) Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras) Sukatan Pelajaran dan HSP terkini Rancangan Pelajaran Tahunan Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia. Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran Aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program disediakan. (2 Program setiap m/p @ Semak 2 m/p teras) Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari semasa ke semasa. Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi

PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan bermula.

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran. Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran: Menetapkan guru mata pelajaran Agihan jumlah minit guru mengajar. Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru. PENYEDIAAN JADUAL GURU GANTI Mengenal pasti guru yang tidak hadir. Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti Mengedar Slip Guru Ganti

PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - proses Pembelajaran dan Pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan. SEBELUM P DAN P Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar : Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. Takwim Penggal Persekolahan Senarai Nama Murid ‘Headcount’ Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurangkurangnya: Tajuk Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Nilai / BBM Refleksi / Impak SEMASA P DAN P Di dalam Kelas: Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. Melaksanakan P dan P seperti yang telah dirancang dalam Rekod Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk bermula (jika berkaitan) Merekodkan kehadiran murid dan penggunaan bilik.

P dan P sebelum kelas

Melaksanakan P dan P mengikut aktiviti yang telah dirancang dalam Rekod Persediaan Mengajar. (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat P dan P SELEPAS P DAN P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru): Memeriksa hasil kerja murid. Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa. Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan)

PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah/Menengah Negeri Johor dicerap minimum dua (2) kali setahun. Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan minimum dua kali setahun dalam mesyuarat kurikulum. Memaklumkan kepada pencerap tentang penggunaan Borang Pencerapan. Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar/Pengetua dan Guru-Guru Penolong Kanan. Menjalankan proses pencerapan. Membincangkan kekuatan dan kelemahan P & P dengan guru yang dicerap. Analisa instrumen pencerapan guru dibuat 2 kali setahun Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.

PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi merancang penilaian dan peperiksaan. Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan PENERIMAAN KERTAS SOALAN Penyerahan/penerimaan/penyemakan/pengesahan kertas soalan Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid bagi kelas berkaitan dan menyimpan di tempat selamat. PENGENDALIAN PEPERIKSAAN Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang disahkan oleh GB/Pengetua/GPK Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan.

Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada GPK/SUPD/SUP PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata pelajaran setelah peperiksaan selesai untuk diperiksa mengikut skema. (Semak 2 m/p) LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN Membuat analisis prestasi pencapaian murid mengikut mata pelajaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh akhir peperiksaan. Merekod markah dan analisis ke dalam Buku/Kad/Slip Pelaporan murid dan menyerahkan kepada GB/Pengetua/GPK untuk ditandatangani. Menyerahkan Buku/Kad/Slip Pelaporan murid kepada ibu bapa/penjaga untuk disemak dan ditandangani serta dikembalikan untuk disimpan. POST MORTEM Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang telah dilaksanakan Merancang/Melaksanakan pengayaan/pemulihan berdasarkan dapatan.

PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing. b ) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali setahun. SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU Memaklumkan kepada semua guru tentang semakan hasil kerja murid. Hasil kerja murid yang betul ditanda √ dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu. Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah mengikut keperluan mata pelajaran. PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/GPK diedarkan kepada semua guru. Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan. Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih sekurang-kurangnya 5 buah buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk pemantauan. Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan murid dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang disediakan. Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid.

PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT

Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang ditetapkan dengan mematuhi Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut: Nama Mesyuarat Tarikh dan Masa Mesyuarat Tempat Mesyuarat Nama Pengerusi Mesyuarat Agenda Mesyuarat Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan sekurang-kurangnya 7 hari bekerja Pengerusi mempengerusikan pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut: Senarai Kehadiran Perkara-perkara penting yang dibincangkan Keputusan yang dibuat Menyediakan minit mesyuarat menggunakan format minit mesyuarat. Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas dalam tempoh 2 minggu kepada semua ahli mesyuarat. Mengambil tindakan hasil minit mesyuarat yang telah dipersetujui. Mengumpul dan menyatukan borang maklum balas untuk edaran mesyuarat akan datang. Memfailkan minit mesyuarat.

PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan dan maklum balas pelanggan yang diterima dan direkodkan. b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid dua kali dalam tahun semasa. PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam peti cadangan. Pengetua/Guru Besar atau GPK Pentadbiran mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh tiga hari dan menyerahkan kepada Pengetua atau GPK Pentadbiran. Memaklumkan kepada pelanggan/pengadu bahawa aduan telah diterima dan tindakan sedang/sudah diambil dalam masa TIGA hari bekerja ( jika surat rasmi )

Mengambil tindakan terhadap laporan aduan dan memaklumkan kepada pihak pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja daripada aduan diterima (jika perlu). PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN Mengedarkan Instrumen Penilaian P&P Guru kepada pelajar secara rawak (sekurang-kurangnya 10 orang murid bagi setiap guru) Menerangkan dan melaksanakan proses penilaian. Mengumpul dan menganalisis data. Mengadakan sesi perbincangan profesional dengan guru yang tidak kompeten.

PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber di sekolah, minimum 10 buah buku setiap murid dalam setahun persekolahan. PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber. Menyediakan kad pinjaman/kad pintar untuk diedarkan kepada murid Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman Merekod butiran pinjaman. Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER Menyemak tarikh pemulangan buku. Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan baik Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk, tempoh seminggu atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan. Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman . Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah setiap bulan sehingga bulan September.

PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - semua guru di sekolah negeri Johor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu tahun ATAU pembacaan 7 buku ilmiah. KEPERLUAN LATIHAN

Mengarahkan PK mengedar Borang Kompetensi Matriks kepada guru untuk mengenal pasti keperluan latihan. Mengambil tindakan, membuat analisis dan rumusan. PERANCANGAN LATIHAN Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar/Pengetua untuk kelulusan. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan selepas kelulusan GB/Pengetua PELAKSANAAN LATIHAN Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus/latihan yang telah diluluskan. Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut: Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada GB/Pengetua/GPK selepas latihan. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod PENILAIAN LATIHAN Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf. Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan/Kad Biru. Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus. Mengedarkan borang keberkesanan program selepas tiga bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai kompetensi guru selepas tiga bulan kursus. PEMBACAAN BUKU Jawatankuasa Perkembangan Staf menguruskan pelaksanaan latihan secara pembacaan buku. Guru membaca dan melengkapkan borang sinopsis

PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN
Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan Motivasi, melainkan dalam halhal yang bukan kawalan pihak sekolah. PENGURUSAN BIMBINGAN Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mengisi borang biodata

Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa Menyediakan fail Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan Takwim Tahunan Perkhidmatan Bimbingan Membentangkan Takwim Tahunan dalam Mesyuarat Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan: Menyediakan Bahan / Instrumen Mengedarkan Borang Penilaian Guru oleh Murid Menganalisis dapatan daripada penilaian

Mengadakan Kaunseling Individu / kaunseling Kelompok kepada murid mengikut keperluan

Membuat Analisis dan Rumusan terhadap prestasi Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang tahun dan diserahkan serta disahkan oleh Pentadbir.

PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM)
Perkara Jawatankuasa SPSK Sekolah Ditubuhkan Surat Lantikan AJK SPSK Sekolah Diedarkan Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN TERKAWAL" dan Salinan/Cabutan PK daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka surat hadapan sahaja. Mesyuarat Jawatankuasa SPSK Sekolah dilaksanakan (sekurang-kurangnya 2 kali setahun) Mempamerkan Visi dan Misi sekolah Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK. Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam pelanggan. Taklimatkan tentang SPSK kepada semua staf dan murid. Perancangan Pra Audit Dalam oleh pihak sekolah. ULASAN

_________________________________ (TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT )

PROSEDUR KUALITI PK 01 - PENGURUSAN PANITIA PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU

PENGIRAAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AU (MARKAH PENUH) MA (22) (18) (44) (16) (28) (20) (32) (20) (22) (36) (22) (20) JUMLAH

PK 03 - PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM)

LEMAH
TARIKH AUDIT

________________________

____________________________

TANDATANGAN AUDITOR

INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) KELUARAN 02 TAHUN 2011

JABATAN PELAJARAN JOHOR
TARIKH DAN MASA ________________________

s audit

Bahan Bukti Keputusan Peperiksaan (* Semak 2 m/p Teras) Takwim Pengurusan Sekolah Surat Lantikan Ketua Panitia Minit Mesyuarat JKS Takwim sekolah Minit Mesyuarat Panitia Takwim sekolah

Skor

Dokumen a hingga c PK01/4 - Rekod Pengesanan 100% SP (PK 01/2 : Laporan Pelaksanaan Program) Inventori Kew PA 3. Harta Modal Kew PA 2 Fail Panitia berdasarkan senarai semak PK01/1

Bahan Bukti Jadual Waktu Guru

Skor

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu T/Tangan Pengesahan Jadual Waktu Tandatangan Pengesahan Guru Rekod Kehadiran Guru. Jadual Waktu Guru Ganti Edaran Slip Guru ganti. Bahan Bukti Buku Rekod Mengajar (Semak sekurang-kurangnya 10% drpd jumlah guru) Skor

Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu. (Dalam Buku Rekod Mengajar)

Buku Rekod Mengajar.

1. Memantau 3 bilik darjah secara rawak 2. Buku Kawalan Bilik Darjah 3. Buku Rekod Mengajar

PK03/2 - Buku Rekod Pinjaman Peralatan & PK 03/3 - Buku Penggunaan Bilik Khas & Buku Kawalan Bilik Darjah & Buku Rekod Mengajar

PK03/2 - Buku Rekod Pinjaman Peralatan & PK 03/3 - Buku Penggunaan Bilik Khas & Buku Kawalan Bilik Darjah & Buku Rekod Mengajar

Hasil Kerja Murid (semak 5 buku latihan murid - m/p yang lemah) Bahan Bukti Rekod Pencerapan Minit Mesyuarat Kurikulum PK 04/1 : Instrumen Pencerapan Skor

Jadual Pencerapan (PK 04/1: Instrumen Pencerapan) PK 04/2 - Analisa Instrumen Pencerapan Guru Fail Pencerapan Bahan Bukti Dokumen/Laporan berkaitan pengurusan Peperiksaan Minit Mesyuarat J/K Peperiksaan Takwim Peperiksaan Skor

PK 05/1: Senarai Semak Kertas Soalan

Jadual Pengawasan PK 05/2: Rekod Pengambilan Kertas Soalan

PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan

PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan Analisis Markah / Slip Peperiksaan & Buku/Kad/Slip Pelaporan murid (Pengesahan Pentadbir & Pengesahan Ibu Bapa)

Minit Mesyuarat Post Mortem / Headcount, Laporan Program Bahan Bukti Skor

Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid

Minit Mesyuarat Guru Buku Latihan Murid (semak 5 buku latihan murid)

Jadual Pemantauan Buku Murid / Takwim

Buku Latihan Murid PK 06/1: Laporan Semakan Buku Latihan Murid (Pentadbir)

Fail Panitia - Pemeriksaan Buku Rampaian

Bahan Bukti Sekurang-kurangnya 2 sampel. (Dari panggilan mesyuarat hingga memfailkan minit)

Skor

PK 07/1 : Surat Panggilan Mesyuarat

Agenda Mesyuarat

PK 07/2 : Senarai Kehadiran PK 07/3 : Minit Mesyuarat PK 07/4 : Rekod Edaran PK 07/5: Maklum balas mesyuarat Fail Mesyuarat

Bahan Bukti

Skor

2 sampel aduan

(PK 08/1: Borang Aduan Pelanggan) (PK 08/2: Daftar Aduan Pelanggan) (PK 08/3: Laporan Siasatan Aduan) (PK 08/4: Surat Maklumbalas Aduan Pelanggan)

(PK 08/5: Surat Maklumbalas Tindakan Aduan Pelanggan)

(PK 08/6): Instrumen Penilaian P&P (PK08/7) Analisis Penilaian murid

Bahan Bukti Analisis Rekod Pinjaman

Skor

Peraturan Pinjaman dan Pemulangan

dipamerkan.

Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK 09/1 PSS Buku Pusat Sumber

Sistem Pengurusan Pusat Sumber

PK 09/2 - Surat Peringatan Pemulangan Buku Sistem Pengurusan Pusat Sumber

Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK09/03 Bahan Bukti Kad Pelaporan Latihan KPM Skor

Surat Arahan Guru Besar, (PK 10/1: Borang Matriks Kompetensi) (PK 10/2: Analisis Keperluan Latihan)

(PK 10/3: Jadual Perancangan Latihan), Kelulusan Guru Besar

Surat Arahan

Borang Permohonan, Senarai calon, Surat/Memo Makluman Peserta, Laporan Program, Minit Curai. Salinan Sijil / Kad Pelaporan Latihan KPM / Senarai Kehadiran (PK 10/4: Instrumen Penilaian Program) Kad Pelaporan Latihan KPM (Kad Biru) (PK 10/5: Pelaporan Kursus) (PK 10/6: Instrumen KeberkesananProgram) - Semak 5% drpd jumlah guru Rekod Dokumen yang berkaitan; PK 10/7, PK 10/8, PK 10/9, PK 10/10, PK 10/11, PK 10/12 Bahan Bukti Laporan Bimbingan dan Kaunseling (100% - Kumulatif bagi semua kaunselor di sekolah) Skor

Borang Biodata Guru PK 13/1 (BK01)

Surat Siaran KP Fail Pengurusan Takwim Tahunan Minit Mesyuarat dan Takwim Tahunan Buku Rekod Guru BK, Brosur Perkhidmatan BK, Kertas Cadangan Program, Rekod Aktiviti Bimbingan PK13/02 (BK25), Laporan Program/Aktiviti PK13/10 (BK31), Borang Penilaian PK 13/03 (BK26 & BK26A) Borang berkaitan ; PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28), PK13/06 (BK29), PK 13/07 (BK 09), PK 13/08 (BK10), PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31) Laporan Perkhidmatan PK 13/11 (L4) 1

Bahan Bukti
Carta Jawatankuasa SPSK Sekolah Salinan Sijil/Surat Lantikan Dokumen Kualiti Minit Mesyuarat

Skor

Persekitaran Sekolah Laporan Program / Laporan Guru Bertugas Minit Mesyuarat / Takwim

__________________________ ( TANDATANGAN AUDITEE )

OMPOSIT AUDIT SPSK MARKAH

PERATUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%

PERATUS PK

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0%

1

D

__________________________

TANDATANGAN KETUA SEKTOR,
SEKTOR JAMINAN KUALITI,