BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

ama jumurung pisan. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. widi ama ku abdi kasuhun pisan. Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara. Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki. Kian Santang: “Katampi ku astakalih. kaula nun. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga. tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama. Sarua satingkat sadarajat. Namung mugi ama teu bendu galih. eta Racikan Sastra 333 .” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. Mugi ama ngawidian. ama moal ngahalang-halang. ngan ukur beda tugas jeung bidangna. sakumaha anu parantos kauningan ku ama. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. kaula nun. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. Ku kituna. sugih mukti ku pangarti. manawi kawidian ku ama.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama. Memang sanajan hidep awewe. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak.

poma ulah pisan poho kana kapribadian urang.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa.gumantung kana laku lampah hidep duaan. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati. awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 .” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua.” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah. Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana.” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan. terus arindit). oleh Muh. Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara. nya lumaku diandum pangestu. TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran. Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008). kaula nun. Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. Ku sabab kitu. restu ama marengan hidep duaan. Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran. Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca.

kitu cek urang olahraga. SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. hese diterkana. Jadi ku kitu teh. lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. ngurilingan panon poe. imah tukang asahan. Iraha rek aya samagaha bulan. kabeh ge bisa katerka. alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. cenah puguh aturanana. Muter dina rotasina. Matak koleng. gaya longser (Si Kabayan). JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. jeung karaton raja. gaya sandiwara (Sudagar). MAHASISWA: Cenah. Hese diteguhna. Jadi. Bal bunder. IMAH SUDAGAR. Huh! Tapi cek astronom. 365 kali jero sataun. samagaha Racikan Sastra 335 .Jagal Si Kabayan Nyi Itok. jeung gaya gending karesmen (di karajaan). alam dunya teh lir saupama bal. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. Bisa diitung. imah Sudagar. sanajan eta dunya teh bunder. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). imah Si Kabayan. IMAH TUKANG ASAHAN.

jsb. wah lapur. Sing percanten ka abdi. asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN. venus rek ngadeukeutan. Upami kagungan bedog weuteuh. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea. rimbas. Sok leres.. saalam dunya mah panghebatna. sami bae sareng teu kagungan. kampak di dapur. MAHASISWA: Tah. TUKANG ASAHAN: Leres.. bedog. asahan! Han. gobang atanapi samurai oge sami. leres. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA.. Ngawartosan bae abdi mah... MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. pangistimewana.. Racikan Sastra 336 ..panonpoe. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. sugu nu biasa diasah. Moal tiasa seukeut. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna. heh-heh. asahan! Peso. rek aya bentang kukus ngaliwat. Percaya kana omonganana. Nuju dagang batu asahan. asahan! Han . manawi abdi teh urang Cihea. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han . naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. Sumuhun leres ieu teh. nya kulan. Tukang asahan. bilih marintul! Baliung. .. Bakal mentud bae. model ieu. Heh? Ana kitu. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN. Han . saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh. . Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah.

Nganaha-naha ka Gusti Allah. Rupina parantos aya mesin asahan. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang. Hi! Sabar. Hatena maskumambang. Bangsa manehna kudu dibantu. Dagangan teu acan pajeng. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI. Teu karopea. batu asahan digentos mesin asahan. TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah.. Lain PMA lain PMDN.. di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. sering saleresna abdi teh aral.nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. Asahan euweuh nu meuli.. kulan. Tapi kumaha buktina. Na.. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. Terus terang bae.. Ka kabeh mahlukna... Racikan Sastra 337 . sumuhun sanes jengkol nu raos tea. Atuh kumaha abdi. TUKANG ASAHAN: Sepi.. Aral kana nasib sorangan.MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah. Majar rahman majar rahim. kudu diproteksi.. Tapi nuju tiiseun. Tuluy dididik jadi wiraswasta. Bangsa kuring anu leutik. Uluh. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah.

Den. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han . Hayu. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser.. moal enya Den. (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN). RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan.MAHASISWA: Deuleu eta sora durma... Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. Mang. Manehna ambek ka Gusti Allah.. Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. Han . Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang. ulah naros eta. TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah. . Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. sadamang-damangna bae. asahan. he-he. MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. Racikan Sastra 338 .. TUKANG ASAHAN: Numawi. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh. Ieu bilih Emang ngelepek. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong. asahan. batu asahan. MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. .

b. situasi. 525 – 456) menjadi kejadian.2. Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak. Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama.. Di antara cabang-cabang kesenian tersebut. risalah atau karangan. c. seni tari dan seni sastra. Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan..2 Pengertian Drama Rekan-rekan.Aya asaheun? Aya asaheun? Sah . Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton.. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan. Drama merupakan kualitas komunikasi. asah! Sah . Secara etimologis. d.. . (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . seni musik. Sejalan dengan pendapat di atas. asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. . drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting. bertindak. TAPI TAYA NU KALUAR. . a. . dan ketegangan kepada penonton. bereaksi. Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. .

drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. Racikan Sastra 340 . diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. apakah yang membahagiakan. musik. Komedi. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu. sehingga sering disebut drama satu babak. a. mengandung cerita yang panjang. gerak. drama pun memiliki sifat dramatiknya. Selain pembagian panjang pendeknya. nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. klimaks. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. konflik. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita. atau sedih. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. dan penutup. lelucon. penguraian masalah. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. Dengan demikian. yakni pengenalan. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. dan juga setting yang beragam pula. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. Seperti halnya genre fiksi.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. Rekan-rekan. karakter yang beragam.

e. d. siloka. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. simbol. tempat dan penonton. sangat berbeda dari kehidupan nyata. Aliran realis. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. b. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. kecewa. dan sasmita (5S).b.2. sindir. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia. Tragikomedi. 11. Tragedi. d. pemain. c. dan yang jahat akan mendapat hukuman. c. yaitu: a. Melodrama. Aliran simbolis. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. isi cerita sangat realistis. Yang benar akan mendapat ganjaran. Drama yang bersifat lelucon saja. Pada aliran ini. sedikit sekali dialognya. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak. Aliran klasik. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. Pada aliran ini. Farse (farce). Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. Aliran absur (absurd). bahkan sampai mati. Racikan Sastra 341 . meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari.3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. Aliran drama yang sering kita dengar. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. banyak hal-hal yang mustahil. lucu. Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis.

Unsur ide. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. tetapi tidak merubah setting.2. b. Dengan cara demikian. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. ditandai dengan adanya perubahan setting. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh. namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak. Unsur penonton. Racikan Sastra 342 . Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. Unsur pemain.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. yaitu panggung. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. a. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. 11. yaitu sebagai berikut. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama. Unsur tempat. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak.

latar belakang cerita. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya.c. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. tokoh cerita dan sebagainya. Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. pesan pengarang. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. Racikan Sastra 343 . biasanya juga disebut juga wawankata. jengkel. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah. sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Pada prinsipnya. dan menikmati cerita. menghayati. d. ragu. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor. gagasan. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. Wawancang. Prolog Prolog.takut atau benci. Menghapalkan wawancang. Oleh karena itu. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya. Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. Jadi. bahagia. Prolog. sedih. jalan atau alur cerita (plot).

b.2. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. 11. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain. Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton. Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan. bukan untuk dirinya atau kelompoknya. Dengan cara melakukan monolog. Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. kramagung disebut stage direction atau business. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama. Di dalam istilah Inggris. yaitu sebagai berikut. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan. a. Racikan Sastra 344 . Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita.Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. f. Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal. e. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul.

Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu. Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan. Demikian juga karya sastra drama yang besar. (2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. Racikan Sastra 345 . Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada. golongan dan agama. b. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu. a. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. 11. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon.2. golongan dan agama tertententu. Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. Bentuknya biasanya berupa puitis. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. menghilangkan batas-batas antara bangsa. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama. prosa atau opera. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. d. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini.c. sedangkan dari segi teknis.

selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. ekspresionisme. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. realisme. Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. Racikan Sastra 346 . 2. Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan. dan absurdisme. romantisme. sering mengalami perubahan tingkahlaku. 4. Dari beberapa aliran dalam drama. b. (3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. 3. tragedi komedi. 3. aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. di antaranya adalah klasisisme. Jalan cerita komedi tidak perlu logis. a. 1. Pelaku manusia berhati baik. Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. 4. kesenangan. 2. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. komedi. meiliki derajat yang tinggi. melodrama.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. dan mini kata. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1.

c. 1. dan antipati terhadap tokoh jahat. 5. tokoh baik mendapat hadiah. Alur episodik. 2. Komedi ide. Ciri-cirinya: 1. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. (perilaku tokohnya irasional. dahsat dan menggemparkan. Alur sirkuler. 2. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. 3. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. 3. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita. c. b. Racikan Sastra 347 . 5. yaitu komedi yang dianggap kasar. tokoh jahat mendapat hukuman. c. Secara literer plot drama mencakup: a. Komedi watak. Cerita dimulai dari A sampai A. Alur linear. yaitu sebagai berikut. Komedi sosial. Cerita dimulai dari A sampai Z. Komedi percintaan/komedi romantik. Cerita yang urutannya terpisah-pisah.Berdasarkan sasaran kritiknya. Komedi farce. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. Ada tokoh jenaka. 4. Sumber cerita dari kejadian yang hebat. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan. Bersandar pada prinsip moral yang kuat. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais. 4.

bentuk tubuh. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. Klimaks 5. emosi. Konklusi Keterangan 1. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. agama. Pembuka b. warna kulit) b. pengkhianat.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. impian. pikiran-pikirannya. patriot. Bagian tengah 348 . Pada bagian ini ditampilkan waktu. umur. Keadaan jiwanya (tingkah laku. jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. Resolusi c. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. tempat. a. serta aspek-aspek psikologinya. Tingkat sosialnya (matapencaharian. munafik. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. Rising Action 4. keluarga. Keadaan moralnya (bijaksana. cara membuat keputusan) d. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. 2. yaitu sebagai berikut. Racikan Sastra a. pandangan hidup. Bagian Akhir 6. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. Konflik 3. Eksposisi 2. 1. sikap hidup. dan keadaan lingkungan) c.

4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik. 5. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. Berpijak pada uraian di atas.3. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan. 4. Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton. 6.

F. ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama. ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis. 11. dan (2) tokoh antagonis. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama. a.11. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i. 10. c.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting.2.A.2. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e. ”Jaomal Qiamat” karya R.2. b.9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya.8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita.(1959) b. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 .

Inggris: theme). yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. Watak pelengkap.2. seperti novel. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . plot/alur dan watak/karakter. sifat dan aliran drama. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. apa sebabnya? Watak/karakter. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya. yaitu peran pihak ketiga. Watak tritagonis. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut. sering disebut juga skenario. di antaranya sebagai berikut. yang diwujudkan melalui peran-perannya. dan roman. (1) Babak. Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. amanat. tema. Watak protagonis. yaitu adanya sebab-akibat. Plot/alur. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik. Ciri plot pada cerita drama. terlebih untuk tontonan anak-anak. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. tokoh yang mempunyai lakon. Amanat. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. Unsur-unsur drama tersebut adalah. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang. Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama.11. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting. Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. Watak antagonis. carpon. Tema (Bhs. Biasanya. yaitu susunan lakon. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama.

proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. latar belakang cerita. biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. pesan pengarang. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut. (2) Adegan. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. gagasan. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas. Wawancang. (3) Proloog. tokoh cerita dan lain-lain. Pada prinsipnya. Kramagung. jalan atau alur cerita.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. jengkel. sedih. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. a. Oleh sebab itu. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata. takut dan menyebalkan. (4) Dialog. Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor. bahagia. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya. ragu. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. b. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. tetapi tidak merubah seting. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. Untuk menandakan akhir sebuah adegan. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang.

cerita pantun. Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. 11. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business. teater. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama. Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono). disertai gamelan dan lagu. Cerita dihapal di luar kepala. Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. ludruk. Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. tonil. Wawacan. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. bersifat spontanitas. Sementara itu. seperti juga longser. sinetron. dan. lenong. tetapi tidak ada naskah. dan reog. dan film termasuk jenis drama modern.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat. (5) Monolog. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. Drama modern disajikan dengan memakai naskah. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara. Cerita pada umumnya realistik. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Jadi. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. Secara etimologis. Racikan Sastra 353 . Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. Sedangkan menurut Mbijo Saleh.2. Dengan melakukan monolog.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. ketoprak. (6) Epiloog.

Racikan Sastra 354 .Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan. kadang-kadang disebut cerita babad. dialog. yaitu lelakon babad. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. dll. ”Sunda Ngadakwa” karya R. setting. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. yaitu sebagai berikut. yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam.F. dan lelakon desik. ke-Islaman. Unsur-unsur tersebut adalah plot. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan. sejarah. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. 1. perwatakan. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). ”Bubat” karya R.A. ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4. 5.. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. legenda. Berdasarkan jenisnya.A.F. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2. Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut. lelakon roman. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya. Pendidikan merupakan segi kehidupan. Lelakon desik. dan interpretasi kehidupan.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. Konflik merupakan segi kehidupan. 1. 2. lelakon wayang. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar.

Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904. Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan).S. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R. Istilah gending karesmen diciptakan oleh R. tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata).12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. A. Menurut Salmun (1958). Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”. disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya. istilah gending karesmen itu sudah dipakai. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental).2. Sedangkan menurut Wibisana (1977). gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang. Dengan kata lain. Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928). Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh. Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul. Sejalan dengan pendapat itu. Dalam kaitan ini. Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang. Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen. Machyar Anggakusumahdinata. Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 .11. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen. Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers. seorang musikolog Sunda.

3.A. 9. Salmun. 17. ”Kelenting Kuning” karya M. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. 13. 14. ”Lutung Kasarung ” karya R. Salmun 6. Menurut Oeyeng. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana. ”Nyai Gamparan” karya M. muncullah istilah gending karesmen. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 .T. Salmun. ”Dalem Cikundul” karya R. ”Asmaramargana” karya M. 1. Salmun 7. 4. Sunarya 2. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. Salmun. Memedsastrahadiprawira.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan. Tetapi bagaimanapun. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. ”Kusa jeung Lawa” karya M. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda. Memed Sastrahadiprawira. Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. 19.A. Salmun.A. Machyar Anggakusumahdinata.A. ”Lenggang Kancana” karya M.A. Sekitar tahun 1930. 11. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16. Salmun dan Jayaatmaja.A.A.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Salmun 12. ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. ”Sulanjana” karya M. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana. Salmun. 11. 8.A. 10. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. 18. ”Sarkam-Sarkim” karya R.A. yaitu sebagai berikut.A. ”Jakarta jadi Batavia” karya M. ”Kin Tambunan” karya M. 5.

tanpa naskah. dan juga setting yang beragam pula. karakter yang beragam. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. dan absurd. yaitu ada yang disebut dengan babak. sandiwara. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak. dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. mengandung unsur cerita yang panjang. tragikomedi. Selain panjang pendeknya. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad. sajarah. 11. alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. simbolis. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. plot/alur dan watak/karakter. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. dan gending karesmen. realistic.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. Racikan Sastra 357 . sehingga sering disebut drama satu babak. drama pun memiliki sifat dramatiknya. adegan. dan legenda. Bagaimana. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern. yaitu ada drama komedi. dialog. yaitu tema. yakni harus dipentaskan. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. monolog dan epilog. yaitu aliran klasik. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. melodrama dan farse. tragedi. Drama berbeda dengan sandiwara. amanat. Anda baru saja mempelajari drama. proloog. Aliran drama yang sering kita dengar.

a. Apa yang dimaksud dengan drama? 2. wawancang b. dongeng c. tidak memiliki konflik 6. epiloog 5. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. carpon d. komedi d. sandiwara. memiliki karakter yang beragam b. kramagung d. a. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut…. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5. alur yang tidak beragam c. drama b. watak. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. novel 2. amanat). Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. alur.a. epiloog d. a. proloog 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. tragedi c. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. Selamat bekerja. dan gending karesmen. epilog 3. a. farse Racikan Sastra 358 . a. sandiwara. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. wawankata c. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. monolog c. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. kemudian bandingkan dengan seksama. Salah satu ciri drama panjang adalah…. Rekan-rekan. dialog b. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut…. hanya memiliki satu latar/seting d. prolog d. semoga sukses! c. Bacalah. Kapan munculnya drama. melodrama b. diharapkan Anda mencari naskah drama. a. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. dialog b. monolog c. setelah Anda mempelajari materi pada KB 4.

S. dialog d. cerita mengandung simbol d. a. Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. c. Machyar Anggakusumahdinata b. adegan b. M. b.7. .A. Belanda. d. Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. Jaya Antea 11. Gending karesmen d. A. proloog c. latar c. . Pradjakusumah 15. “Kucubung” b. Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah…. Salmun d. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . “Inten Dewata” 12. yaitu a. Jepang. “Jaomal Qiamat” c. “Samagaha” 14. c. Longser 13. a. Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a.T. “Dua Utusan”. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. Inggris. Kian Santang c. Drama b.”Lenggang Kancana”. Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. R. babak 9. b. d. tema 10. a. A. Sandiwara c. a. “Lutung Kasarung”. Prabu Siliwangi b. Rara Santang d. watak pelaku sangat transparan/jelas c. R. Yang menciptakan gending karesmen. alur d. Wahyu Wibisana c. isi cerita sangat realistis b. isi cerita tidak realistis 8. “Tina Jandela” d. dialog b. Portugis Racikan Sastra 359 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful