BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

ama jumurung pisan. tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. kaula nun. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama. Sarua satingkat sadarajat. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. Mugi ama ngawidian. Memang sanajan hidep awewe. eta Racikan Sastra 333 . Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi. Kian Santang: “Katampi ku astakalih. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. sakumaha anu parantos kauningan ku ama. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. manawi kawidian ku ama.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. ngan ukur beda tugas jeung bidangna. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana. Namung mugi ama teu bendu galih. ama moal ngahalang-halang. widi ama ku abdi kasuhun pisan. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga. kaula nun. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama. sugih mukti ku pangarti. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki. Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan.” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. Ku kituna.

Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. terus arindit). nya lumaku diandum pangestu.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa.gumantung kana laku lampah hidep duaan. Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara.” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah.” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua. TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar. Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana. Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran.” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan. awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 . Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca. kaula nun. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. Ku sabab kitu. poma ulah pisan poho kana kapribadian urang. Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008). restu ama marengan hidep duaan. Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati. oleh Muh.

kabeh ge bisa katerka. gaya longser (Si Kabayan). imah tukang asahan. JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. Huh! Tapi cek astronom. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. Bal bunder. imah Sudagar. lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. hese diterkana. Jadi ku kitu teh. 365 kali jero sataun. Iraha rek aya samagaha bulan. jeung karaton raja. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. Bisa diitung. samagaha Racikan Sastra 335 . ngurilingan panon poe. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. imah Si Kabayan.Jagal Si Kabayan Nyi Itok. Muter dina rotasina. kitu cek urang olahraga. Matak koleng. Jadi. IMAH SUDAGAR. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). cenah puguh aturanana. Hese diteguhna. SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. gaya sandiwara (Sudagar). MAHASISWA: Cenah. alam dunya teh lir saupama bal. IMAH TUKANG ASAHAN. sanajan eta dunya teh bunder. jeung gaya gending karesmen (di karajaan).

rek aya bentang kukus ngaliwat..... TUKANG ASAHAN: Sumuhun.panonpoe. Tukang asahan. MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. kampak di dapur. bilih marintul! Baliung. wah lapur. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han . Upami kagungan bedog weuteuh. Nuju dagang batu asahan. sami bae sareng teu kagungan. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN. naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. sugu nu biasa diasah. manawi abdi teh urang Cihea. Sok leres.. Sumuhun leres ieu teh.. Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah. pangistimewana. model ieu. Percaya kana omonganana. MAHASISWA: Tah. Heh? Ana kitu. gobang atanapi samurai oge sami. asahan! Peso. jsb. heh-heh. saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh. asahan! Han. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA. asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN. bedog. Racikan Sastra 336 .. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna. rimbas. Bakal mentud bae. Ngawartosan bae abdi mah. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea. Moal tiasa seukeut. asahan! Han . venus rek ngadeukeutan. Sing percanten ka abdi. Han . TUKANG ASAHAN: Leres.. leres. saalam dunya mah panghebatna. . nya kulan. .

Rupina parantos aya mesin asahan.. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA. sumuhun sanes jengkol nu raos tea. Hi! Sabar. Tapi kumaha buktina. Ka kabeh mahlukna. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah.. kulan. Bangsa kuring anu leutik. Atuh kumaha abdi. Lain PMA lain PMDN.MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah. Racikan Sastra 337 .. Bangsa manehna kudu dibantu... Aral kana nasib sorangan. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI. Tuluy dididik jadi wiraswasta.nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. Majar rahman majar rahim. Dagangan teu acan pajeng.. Uluh. Teu karopea. TUKANG ASAHAN: Sepi. Na. Terus terang bae. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah. Tapi nuju tiiseun. batu asahan digentos mesin asahan. kudu diproteksi. Asahan euweuh nu meuli. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang... sering saleresna abdi teh aral.. Nganaha-naha ka Gusti Allah. Hatena maskumambang.

. Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. . (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN). Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. moal enya Den. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG. Han . MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. he-he. Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang.. ulah naros eta. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser. sadamang-damangna bae. batu asahan. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh.. Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. asahan. Hayu. TUKANG ASAHAN: Numawi. Mang. Manehna ambek ka Gusti Allah.. MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han . RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong. TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah. Ieu bilih Emang ngelepek. Racikan Sastra 338 .MAHASISWA: Deuleu eta sora durma. asahan.. . Den.

Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting. (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. d. Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton. . . 525 – 456) menjadi kejadian. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan. Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. Di antara cabang-cabang kesenian tersebut. .. . bereaksi.2. seni musik. . Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . risalah atau karangan. c. a. dan ketegangan kepada penonton. bertindak. asah! Sah . seni tari dan seni sastra. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. Drama merupakan kualitas komunikasi. Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak..2 Pengertian Drama Rekan-rekan. Secara etimologis.. Sejalan dengan pendapat di atas. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan.Aya asaheun? Aya asaheun? Sah . situasi. Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut. b. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama. TAPI TAYA NU KALUAR. drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa..

apakah yang membahagiakan. penguraian masalah. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. Rekan-rekan. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. Selain pembagian panjang pendeknya. Racikan Sastra 340 . gerak. Komedi. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. musik. mengandung cerita yang panjang. karakter yang beragam. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita. atau sedih. konflik. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut. Seperti halnya genre fiksi. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. sehingga sering disebut drama satu babak. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. drama pun memiliki sifat dramatiknya. dan penutup. Dengan demikian. klimaks.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. a. lelucon. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. dan juga setting yang beragam pula. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. yakni pengenalan. nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur.

Racikan Sastra 341 . Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. Tragedi. Pada aliran ini.2.b. banyak hal-hal yang mustahil. watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. Aliran klasik. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. Farse (farce). dan sasmita (5S). yaitu: a.3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. Drama yang bersifat lelucon saja. kecewa. lucu. Aliran simbolis. b. sangat berbeda dari kehidupan nyata. sedikit sekali dialognya. d. isi cerita sangat realistis. c. 11. pemain. dan yang jahat akan mendapat hukuman. sindir. Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis. Tragikomedi. Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. Yang benar akan mendapat ganjaran. simbol. Melodrama. tempat dan penonton. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. c. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. e. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. Pada aliran ini. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. siloka. bahkan sampai mati. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. Aliran drama yang sering kita dengar. Aliran realis. d. meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Aliran absur (absurd). yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya.

Racikan Sastra 342 . namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat. ditandai dengan adanya perubahan setting. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. Unsur tempat.2. 11. a.Unsur ide. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran. Unsur pemain. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. Unsur penonton. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. yaitu sebagai berikut. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama. tetapi tidak merubah setting. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak. yaitu panggung. b. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak. Dengan cara demikian. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas.

Menghapalkan wawancang. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Prolog Prolog. latar belakang cerita. biasanya juga disebut juga wawankata. tokoh cerita dan sebagainya. jengkel. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya.takut atau benci. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog.c. Racikan Sastra 343 . Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. Pada prinsipnya. jalan atau alur cerita (plot). sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Wawancang. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor. dan menikmati cerita. Oleh karena itu. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah. bahagia. d. Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. Prolog. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. menghayati. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya. gagasan. sedih. Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. pesan pengarang. Jadi. ragu.

Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal. Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton. b. kramagung disebut stage direction atau business. Racikan Sastra 344 . Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan. 11. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama. yaitu sebagai berikut. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan. f. Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. e. Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita. Dengan cara melakukan monolog. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran. a. Di dalam istilah Inggris. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. bukan untuk dirinya atau kelompoknya.Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual.2. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul.

Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan. Bentuknya biasanya berupa puitis. Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer. golongan dan agama tertententu. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. Racikan Sastra 345 . Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. golongan dan agama. Demikian juga karya sastra drama yang besar. prosa atau opera. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu.2.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu. menghilangkan batas-batas antara bangsa. sedangkan dari segi teknis. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama. 11. a. b. (2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini.c. d. Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada.

kesenangan. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. Dari beberapa aliran dalam drama. dan mini kata. aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. b. komedi. (3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. tragedi komedi. 2. Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. Pelaku manusia berhati baik. 4. a. realisme. Racikan Sastra 346 . ekspresionisme. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. di antaranya adalah klasisisme. 3. melodrama. 4. 3. Jalan cerita komedi tidak perlu logis. romantisme. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan. sering mengalami perubahan tingkahlaku. selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. dan absurdisme. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. 1. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. 2. meiliki derajat yang tinggi. Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1.

Komedi ide. Komedi watak. Alur sirkuler. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais.Berdasarkan sasaran kritiknya. 3. Racikan Sastra 347 . Bersandar pada prinsip moral yang kuat. Cerita yang urutannya terpisah-pisah. tokoh jahat mendapat hukuman. Alur episodik. 2. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. 1. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. 3. yaitu sebagai berikut. Ciri-cirinya: 1. Secara literer plot drama mencakup: a. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. dan antipati terhadap tokoh jahat. yaitu komedi yang dianggap kasar. Sumber cerita dari kejadian yang hebat. drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Komedi sosial. c. Cerita dimulai dari A sampai A. dahsat dan menggemparkan. tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). 2. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. b. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. Komedi percintaan/komedi romantik. 4. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan. Ada tokoh jenaka. c. 5. Cerita dimulai dari A sampai Z. Komedi farce. 5. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita. Alur linear. c. (perilaku tokohnya irasional. tokoh baik mendapat hadiah. yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. 4.

Pembuka b.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. Bagian tengah 348 . patriot. Konklusi Keterangan 1. umur. jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. keluarga. yaitu sebagai berikut. Pada bagian ini ditampilkan waktu. Klimaks 5. impian. pandangan hidup. Keadaan jiwanya (tingkah laku. Resolusi c. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. Konflik 3. dan keadaan lingkungan) c. Keadaan moralnya (bijaksana. serta aspek-aspek psikologinya. emosi. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. warna kulit) b. tempat. Eksposisi 2. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. Bagian Akhir 6. Racikan Sastra a. cara membuat keputusan) d. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. 2. pikiran-pikirannya. sikap hidup. munafik. agama. a. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. Rising Action 4. pengkhianat. 1. Tingkat sosialnya (matapencaharian. bentuk tubuh.

4. Berpijak pada uraian di atas. garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut. 5. 4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . 6. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan.3. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik.

”Jaomal Qiamat” karya R. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis. 11. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 . 10. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama. c. ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama.2. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita. b.11. dan (2) tokoh antagonis. a. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita.2.(1959) b. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e.8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik. ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c.F. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis.2. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h.9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya.A. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i.

Unsur-unsur drama tersebut adalah. Watak antagonis. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. tokoh yang mempunyai lakon. Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. Plot/alur. yaitu susunan lakon. di antaranya sebagai berikut. Ciri plot pada cerita drama. plot/alur dan watak/karakter. sering disebut juga skenario. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik. yang diwujudkan melalui peran-perannya. apa sebabnya? Watak/karakter. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. yaitu peran pihak ketiga. Biasanya. Tema (Bhs. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. Watak protagonis. Watak pelengkap. tema.2. Inggris: theme). dan roman. yaitu adanya sebab-akibat. amanat. terlebih untuk tontonan anak-anak. Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. sifat dan aliran drama. seperti novel. carpon. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . Watak tritagonis. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis.11. Amanat. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting. (1) Babak. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut.

(2) Adegan. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya. sedih. jengkel. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata. biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Pada prinsipnya. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. ragu. a. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. Kramagung. bahagia. tetapi tidak merubah seting. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. (3) Proloog. Oleh sebab itu. Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . Untuk menandakan akhir sebuah adegan. tokoh cerita dan lain-lain.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. takut dan menyebalkan. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. pesan pengarang. b. proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. (4) Dialog. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. Wawancang. latar belakang cerita. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. jalan atau alur cerita. gagasan.

ludruk. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. disertai gamelan dan lagu. dan. dan film termasuk jenis drama modern. tonil. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business. Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. teater.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. seperti juga longser. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. Drama modern disajikan dengan memakai naskah. Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain. Racikan Sastra 353 . sinetron. Cerita pada umumnya realistik. Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. dan reog. 11. Sementara itu. bersifat spontanitas. Jadi. tetapi tidak ada naskah. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. ketoprak. lenong. Cerita dihapal di luar kepala. (6) Epiloog. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara. Dengan melakukan monolog. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. Secara etimologis. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. cerita pantun. Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. Wawacan. Sedangkan menurut Mbijo Saleh.2. (5) Monolog. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono).

Lelakon desik.F. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. lelakon roman.F. yaitu lelakon babad. yaitu sebagai berikut. Konflik merupakan segi kehidupan. perwatakan. sejarah. dan lelakon desik. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut.A. ”Sunda Ngadakwa” karya R. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. Racikan Sastra 354 . kadang-kadang disebut cerita babad. setting. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya. dialog. legenda. 2. ke-Islaman. 1. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing. yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam. 5. Berdasarkan jenisnya. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2.. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). ”Bubat” karya R. dll. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3. Unsur-unsur tersebut adalah plot. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar. lelakon wayang.Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan. dan interpretasi kehidupan. Pendidikan merupakan segi kehidupan.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang. 1.A.

Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental). Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh. Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928). Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul. Menurut Salmun (1958). tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata). Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan). gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang. Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 . Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers. seorang musikolog Sunda. Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904. Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen.11. Sejalan dengan pendapat itu.12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang. A.S. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. Dengan kata lain. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. Sedangkan menurut Wibisana (1977).2. istilah gending karesmen itu sudah dipakai. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. Dalam kaitan ini. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R. pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen. Machyar Anggakusumahdinata. Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”. disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya. Istilah gending karesmen diciptakan oleh R.

”Dalem Cikundul” karya R. Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan. Sunarya 2. Salmun.A. ”Kin Tambunan” karya M. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda. Salmun 12.A.A.A. 11. 11. Tetapi bagaimanapun. 9.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. ”Kusa jeung Lawa” karya M. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. 4. 5. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. 14. Memedsastrahadiprawira. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. Salmun 6. ”Jakarta jadi Batavia” karya M. Memed Sastrahadiprawira. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. 8. Machyar Anggakusumahdinata.A. 3. 13.A. Salmun. ”Sulanjana” karya M. ”Asmaramargana” karya M. 10. 18. yaitu sebagai berikut. Sekitar tahun 1930. Salmun. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 . Salmun. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. Salmun 7. muncullah istilah gending karesmen.T. Salmun.A. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. ”Sarkam-Sarkim” karya R. 19.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara. 1. 17. Menurut Oeyeng. ”Lenggang Kancana” karya M. Salmun dan Jayaatmaja. ”Kelenting Kuning” karya M. ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana.A. ”Lutung Kasarung ” karya R. ”Nyai Gamparan” karya M. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan.A. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16.A.

Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. yaitu tema. proloog. yaitu ada yang disebut dengan babak. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. melodrama dan farse. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. drama pun memiliki sifat dramatiknya. dan gending karesmen. amanat. tragikomedi. Anda baru saja mempelajari drama.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. Racikan Sastra 357 . Drama berbeda dengan sandiwara. dan absurd. dan juga setting yang beragam pula. sandiwara. tragedi. 11. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. sehingga sering disebut drama satu babak. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini. dan legenda. simbolis. dialog. yakni harus dipentaskan. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak. Aliran drama yang sering kita dengar. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. karakter yang beragam. adegan. tanpa naskah. sajarah. yaitu aliran klasik. dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda. Selain panjang pendeknya. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. monolog dan epilog. mengandung unsur cerita yang panjang. realistic. Bagaimana. yaitu ada drama komedi. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. plot/alur dan watak/karakter.

tragedi c. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. hanya memiliki satu latar/seting d. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut…. epiloog 5. kramagung d. dongeng c. a. monolog c. watak. amanat). komedi d. kemudian bandingkan dengan seksama. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. dan gending karesmen. sandiwara. a. alur yang tidak beragam c. drama b. a. sandiwara. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. farse Racikan Sastra 358 . dialog b. carpon d. Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. monolog c. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut…. a. Selamat bekerja. Rekan-rekan. a. epiloog d. Bacalah. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. prolog d. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. Apa yang dimaksud dengan drama? 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. melodrama b. wawancang b. wawankata c. diharapkan Anda mencari naskah drama. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. Kapan munculnya drama. proloog 4. alur. epilog 3. Salah satu ciri drama panjang adalah…. a. memiliki karakter yang beragam b. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5.a. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. semoga sukses! c. setelah Anda mempelajari materi pada KB 4. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. tidak memiliki konflik 6. novel 2. dialog b.

adegan b. proloog c. “Lutung Kasarung”. Rara Santang d. Belanda. isi cerita tidak realistis 8. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. Longser 13. Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah…. A. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. b. R. watak pelaku sangat transparan/jelas c. dialog b. “Inten Dewata” 12. c. “Jaomal Qiamat” c. “Samagaha” 14. a. cerita mengandung simbol d.”Lenggang Kancana”. Sandiwara c. Salmun d. Yang menciptakan gending karesmen. Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. babak 9. Jaya Antea 11. Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a. Drama b. Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. d. . Machyar Anggakusumahdinata b. R. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. alur d.7. “Kucubung” b. Portugis Racikan Sastra 359 . Kian Santang c. dialog d. A. Prabu Siliwangi b. a. isi cerita sangat realistis b. a. M. Wahyu Wibisana c. Inggris. tema 10. latar c. “Dua Utusan”. a. b. c. Jepang. Gending karesmen d. “Tina Jandela” d. Pradjakusumah 15.A. .S. yaitu a. d.T.