BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup. ama jumurung pisan.” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak. Mugi ama ngawidian. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. kaula nun. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga. widi ama ku abdi kasuhun pisan. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama. Sarua satingkat sadarajat. Memang sanajan hidep awewe. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring. Kian Santang: “Katampi ku astakalih. Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara. Ku kituna. manawi kawidian ku ama. sugih mukti ku pangarti. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. kaula nun. Namung mugi ama teu bendu galih. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat. ama moal ngahalang-halang. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. ngan ukur beda tugas jeung bidangna.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. eta Racikan Sastra 333 . sakumaha anu parantos kauningan ku ama.

Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara. Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca.” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah. awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 . Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. Ku sabab kitu. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana. Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. poma ulah pisan poho kana kapribadian urang.” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran. Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008). kaula nun. TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar. terus arindit). Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati. oleh Muh. nya lumaku diandum pangestu.” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan. restu ama marengan hidep duaan.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa.gumantung kana laku lampah hidep duaan.

kitu cek urang olahraga. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. sanajan eta dunya teh bunder. alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. Bisa diitung. samagaha Racikan Sastra 335 . Huh! Tapi cek astronom. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. IMAH TUKANG ASAHAN. IMAH SUDAGAR. gaya sandiwara (Sudagar). alam dunya teh lir saupama bal. Iraha rek aya samagaha bulan. MAHASISWA: Cenah. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. Bal bunder. imah Sudagar. gaya longser (Si Kabayan). Jadi ku kitu teh. jeung gaya gending karesmen (di karajaan). ngurilingan panon poe. jeung karaton raja. Matak koleng. imah tukang asahan. JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. 365 kali jero sataun. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. Hese diteguhna. imah Si Kabayan. Muter dina rotasina. cenah puguh aturanana. hese diterkana.Jagal Si Kabayan Nyi Itok. kabeh ge bisa katerka. SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. Jadi.

manawi abdi teh urang Cihea. Racikan Sastra 336 . Han . TUKANG ASAHAN: Sumuhun. Sumuhun leres ieu teh. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea. Bakal mentud bae.. asahan! Han . asahan! Han. TUKANG ASAHAN: Leres. venus rek ngadeukeutan. gobang atanapi samurai oge sami. Moal tiasa seukeut.. . saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh. rek aya bentang kukus ngaliwat. wah lapur. . asahan! Peso.. bedog. Tukang asahan. pangistimewana. MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN.. sami bae sareng teu kagungan. bilih marintul! Baliung. Ngawartosan bae abdi mah.. asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN. Upami kagungan bedog weuteuh. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han . saalam dunya mah panghebatna. heh-heh. Sing percanten ka abdi. kampak di dapur.. rimbas. sugu nu biasa diasah. Percaya kana omonganana. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna. leres. naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. MAHASISWA: Tah.panonpoe.. model ieu. Sok leres. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA. jsb. Nuju dagang batu asahan. Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah.. Heh? Ana kitu. nya kulan.

di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI. Bangsa kuring anu leutik. Lain PMA lain PMDN.MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah.nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah. batu asahan digentos mesin asahan.. Rupina parantos aya mesin asahan. Dagangan teu acan pajeng. Uluh. Terus terang bae.. Hi! Sabar. Hatena maskumambang.. Aral kana nasib sorangan. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA. sumuhun sanes jengkol nu raos tea. Racikan Sastra 337 . Na.. Ka kabeh mahlukna. Atuh kumaha abdi. kulan. Tuluy dididik jadi wiraswasta. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang. sering saleresna abdi teh aral. TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah. Nganaha-naha ka Gusti Allah.. Majar rahman majar rahim. kudu diproteksi.. TUKANG ASAHAN: Sumuhun.... Tapi kumaha buktina. TUKANG ASAHAN: Sepi. Tapi nuju tiiseun. Asahan euweuh nu meuli. Bangsa manehna kudu dibantu. Teu karopea.

Mang. Hayu.MAHASISWA: Deuleu eta sora durma.. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han .. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG.. . batu asahan. Racikan Sastra 338 . Han . MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan. he-he.. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser. TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah. (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN). Ieu bilih Emang ngelepek. Den. Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. TUKANG ASAHAN: Numawi. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong. moal enya Den. . Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang. asahan.. asahan. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh. ulah naros eta. Manehna ambek ka Gusti Allah. Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. sadamang-damangna bae.

Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut. .. Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa. . Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. d.2. Secara etimologis.. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. Drama merupakan kualitas komunikasi. situasi. Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak.. .. 525 – 456) menjadi kejadian. b. risalah atau karangan. seni musik. (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton. asah! Sah . seni tari dan seni sastra. . c.Aya asaheun? Aya asaheun? Sah . Di antara cabang-cabang kesenian tersebut. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan. dan ketegangan kepada penonton. TAPI TAYA NU KALUAR. Sejalan dengan pendapat di atas. bertindak. Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama. bereaksi. .2 Pengertian Drama Rekan-rekan. a.

Komedi. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. atau sedih. penguraian masalah. Rekan-rekan. konflik. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. mengandung cerita yang panjang. Racikan Sastra 340 . nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut. diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. apakah yang membahagiakan. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. dan juga setting yang beragam pula. lelucon. drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur. yakni pengenalan. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. sehingga sering disebut drama satu babak. gerak. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Selain pembagian panjang pendeknya. a. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. dan penutup. Seperti halnya genre fiksi. karakter yang beragam. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. musik. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. drama pun memiliki sifat dramatiknya. klimaks. Dengan demikian.

dan yang jahat akan mendapat hukuman. Tragikomedi. dan sasmita (5S). Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia. c. Yang benar akan mendapat ganjaran. Aliran drama yang sering kita dengar.3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. d. b. Aliran klasik. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. Tragedi. pemain. sedikit sekali dialognya. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. lucu. bahkan sampai mati. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Pada aliran ini. tempat dan penonton. Drama yang bersifat lelucon saja. meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari. sangat berbeda dari kehidupan nyata. d.b. siloka. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. e. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. Aliran simbolis. 11. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. simbol. watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak. c. banyak hal-hal yang mustahil. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya. yaitu: a. sindir. Racikan Sastra 341 . Melodrama. Pada aliran ini.2. Aliran realis. isi cerita sangat realistis. Farse (farce). Aliran absur (absurd). Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. kecewa. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis.

yaitu sebagai berikut. Unsur tempat. Unsur pemain. namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Unsur penonton.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian.Unsur ide. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh.2. 11. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. Racikan Sastra 342 . a. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. Dengan cara demikian. b. tetapi tidak merubah setting. ditandai dengan adanya perubahan setting. yaitu panggung. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak.

pesan pengarang. tokoh cerita dan sebagainya. biasanya juga disebut juga wawankata. latar belakang cerita. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. Menghapalkan wawancang. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah.takut atau benci. Racikan Sastra 343 . Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. Wawancang. Pada prinsipnya. yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. gagasan. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. bahagia. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog. jalan atau alur cerita (plot). Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. dan menikmati cerita. jengkel. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. Jadi. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya. Oleh karena itu. Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Prolog Prolog. sedih. menghayati. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. d. Prolog. ragu. Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang.c. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya.

yaitu sebagai berikut. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama. f.2. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran. e. Dengan cara melakukan monolog. a.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal. kramagung disebut stage direction atau business. Racikan Sastra 344 . Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton.Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul. bukan untuk dirinya atau kelompoknya. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain. Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita. Di dalam istilah Inggris. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. b. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. 11. Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan. Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan. Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia.

2. prosa atau opera. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini. a. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer. Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan.c. 11. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon. golongan dan agama tertententu. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. b. golongan dan agama. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama. Bentuknya biasanya berupa puitis. Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. menghilangkan batas-batas antara bangsa. Demikian juga karya sastra drama yang besar. sedangkan dari segi teknis. Racikan Sastra 345 . Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. d. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. (2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu.

Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. 3. Dari beberapa aliran dalam drama. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. dan mini kata.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi. selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. Jalan cerita komedi tidak perlu logis. a. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. 4. dan absurdisme. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. 2. di antaranya adalah klasisisme. realisme. kesenangan. b. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. Racikan Sastra 346 . Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. Pelaku manusia berhati baik. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan. 4. komedi. romantisme. ekspresionisme. melodrama. aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. 3. (3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. 1. 2. meiliki derajat yang tinggi. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. sering mengalami perubahan tingkahlaku. tragedi komedi.

Sumber cerita dari kejadian yang hebat. Alur episodik. Cerita dimulai dari A sampai A. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita.Berdasarkan sasaran kritiknya. Komedi ide. Racikan Sastra 347 . drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. 3. Komedi percintaan/komedi romantik. Komedi sosial. 1. dahsat dan menggemparkan. 2. tokoh jahat mendapat hukuman. c. 4. yaitu komedi yang dianggap kasar. Cerita yang urutannya terpisah-pisah. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. dan antipati terhadap tokoh jahat. Komedi watak. 5. tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan. Ada tokoh jenaka. 4. Alur sirkuler. c. b. c. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. 3. Cerita dimulai dari A sampai Z. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais. yaitu sebagai berikut. Ciri-cirinya: 1. Komedi farce. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. Alur linear. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. Bersandar pada prinsip moral yang kuat. (perilaku tokohnya irasional. Secara literer plot drama mencakup: a. 5. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. tokoh baik mendapat hadiah. 2.

cara membuat keputusan) d. yaitu sebagai berikut. pandangan hidup. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. tempat. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. patriot. 2. bentuk tubuh. Rising Action 4. umur. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. sikap hidup.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. dan keadaan lingkungan) c. munafik. Pembuka b. Konklusi Keterangan 1. Keadaan jiwanya (tingkah laku. 1. jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. a. warna kulit) b. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. Pada bagian ini ditampilkan waktu. emosi. Bagian tengah 348 . Klimaks 5. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. Resolusi c. Tingkat sosialnya (matapencaharian. impian. Konflik 3. pengkhianat. serta aspek-aspek psikologinya. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. Racikan Sastra a. pikiran-pikirannya. Bagian Akhir 6. agama. keluarga. Eksposisi 2. Keadaan moralnya (bijaksana.

4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . Berpijak pada uraian di atas. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton.3. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan. 4. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. 6. Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut. 5. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik.

10. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting.(1959) b.2. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis.9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j. a. dan (2) tokoh antagonis. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h.2. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis. ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c.8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a. ”Jaomal Qiamat” karya R. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita. 11. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d.2. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik.A. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. c. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 . ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f.F. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita. b.11.

Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. Inggris: theme).2. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. yang diwujudkan melalui peran-perannya. yaitu susunan lakon. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. amanat. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . Watak protagonis. di antaranya sebagai berikut. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik. Plot/alur. yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting. Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. Biasanya. seperti novel. carpon.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama. plot/alur dan watak/karakter. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. tokoh yang mempunyai lakon.11. (1) Babak. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya. Watak antagonis. dan roman. sifat dan aliran drama. Tema (Bhs. sering disebut juga skenario. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis. apa sebabnya? Watak/karakter. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. terlebih untuk tontonan anak-anak. Watak tritagonis. Ciri plot pada cerita drama. Amanat. yaitu peran pihak ketiga. yaitu adanya sebab-akibat. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. Watak pelengkap. Unsur-unsur drama tersebut adalah. tema.

Kramagung. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata. sedih. takut dan menyebalkan. bahagia. ragu. (3) Proloog. b. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. (4) Dialog. Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. a. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. Wawancang. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. Pada prinsipnya. Oleh sebab itu. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. Untuk menandakan akhir sebuah adegan. gagasan. jengkel. Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . tokoh cerita dan lain-lain. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. jalan atau alur cerita. tetapi tidak merubah seting. pesan pengarang. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. latar belakang cerita. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. (2) Adegan. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak.

Cerita dihapal di luar kepala. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. Secara etimologis. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara. Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono). Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. Sementara itu. sinetron. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. dan film termasuk jenis drama modern. dan. 11. Wawacan. Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. ketoprak. Dengan melakukan monolog. (5) Monolog. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain. cerita pantun. tonil. Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. seperti juga longser. ludruk. lenong. tetapi tidak ada naskah. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. Sedangkan menurut Mbijo Saleh. Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. disertai gamelan dan lagu. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. bersifat spontanitas. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat.2. Cerita pada umumnya realistik. teater. Jadi.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. Racikan Sastra 353 . Drama modern disajikan dengan memakai naskah. dan reog. (6) Epiloog.

yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. 2. 5. dan lelakon desik.. ”Bubat” karya R. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. lelakon wayang. ke-Islaman. 1. ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang. lelakon roman.A. yaitu lelakon babad. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan.Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4. Lelakon desik. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. legenda. Racikan Sastra 354 . setting. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. 1. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar. dialog.F.F. Unsur-unsur tersebut adalah plot. Pendidikan merupakan segi kehidupan. dan interpretasi kehidupan. perwatakan.A. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. ”Sunda Ngadakwa” karya R. Berdasarkan jenisnya. Konflik merupakan segi kehidupan. kadang-kadang disebut cerita babad. yaitu sebagai berikut. dll. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). sejarah.

Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers. Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen. Sedangkan menurut Wibisana (1977). Istilah gending karesmen diciptakan oleh R. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata). disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya.2. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R. istilah gending karesmen itu sudah dipakai. Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”.12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. Sejalan dengan pendapat itu. Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904. A. Dengan kata lain. gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang.11. Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928). Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 . Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen. Dalam kaitan ini. Machyar Anggakusumahdinata. seorang musikolog Sunda. Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul. Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental). Menurut Salmun (1958). Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan). Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang.S.

13. ”Sarkam-Sarkim” karya R.A.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya.A. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. ”Asmaramargana” karya M.A. 10. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 .A. Salmun 7. ”Kusa jeung Lawa” karya M. yaitu sebagai berikut. Salmun 6. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. ”Nyai Gamparan” karya M. 4. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16. Machyar Anggakusumahdinata. Sekitar tahun 1930.A. Menurut Oeyeng. Salmun.A. 17. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. 11. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa. ”Kelenting Kuning” karya M.T. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. 8. 19. 9. Salmun.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara. ”Sulanjana” karya M. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana. Salmun. ”Lutung Kasarung ” karya R. Salmun. Tetapi bagaimanapun. ”Jakarta jadi Batavia” karya M.A. 11.A. Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda. Salmun 12. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. Sunarya 2. Salmun. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. muncullah istilah gending karesmen. 18. ”Kin Tambunan” karya M. ”Lenggang Kancana” karya M. 3. 14. Memed Sastrahadiprawira. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan. 5. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana. ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana.A.A. Memedsastrahadiprawira. 1. Salmun dan Jayaatmaja. ”Dalem Cikundul” karya R.

dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. realistic. dan legenda. tanpa naskah. tragikomedi.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. proloog. simbolis. Aliran drama yang sering kita dengar. yaitu ada yang disebut dengan babak. mengandung unsur cerita yang panjang. 11. dan absurd. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. melodrama dan farse. dialog. alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini. yaitu tema. Anda baru saja mempelajari drama. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. adegan. yaitu aliran klasik. dan juga setting yang beragam pula. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. sajarah. monolog dan epilog. karakter yang beragam. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. tragedi. dan gending karesmen. yaitu ada drama komedi. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak. Selain panjang pendeknya. Drama berbeda dengan sandiwara. Racikan Sastra 357 . drama pun memiliki sifat dramatiknya. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. yakni harus dipentaskan. sandiwara. amanat. sehingga sering disebut drama satu babak. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. plot/alur dan watak/karakter. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. Bagaimana.

sandiwara. kramagung d. Kapan munculnya drama. a. hanya memiliki satu latar/seting d. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. melodrama b. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. komedi d.a. watak. tidak memiliki konflik 6. Salah satu ciri drama panjang adalah…. monolog c. novel 2. kemudian bandingkan dengan seksama. drama b. Apa yang dimaksud dengan drama? 2. diharapkan Anda mencari naskah drama. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. dongeng c. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut…. epilog 3. alur. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. Rekan-rekan. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. prolog d. carpon d. dialog b. farse Racikan Sastra 358 . a. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut…. proloog 4. epiloog 5. sandiwara. Selamat bekerja. monolog c. epiloog d. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. a. dialog b. alur yang tidak beragam c. tragedi c. memiliki karakter yang beragam b. wawancang b. a. amanat). Bacalah. dan gending karesmen. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. setelah Anda mempelajari materi pada KB 4. a. a. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. semoga sukses! c. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. wawankata c.

Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a. Inggris. a. R. Gending karesmen d. Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. M.A. babak 9. c. cerita mengandung simbol d. “Inten Dewata” 12. d. isi cerita tidak realistis 8. dialog d. watak pelaku sangat transparan/jelas c. Pradjakusumah 15. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. Drama b. Portugis Racikan Sastra 359 . “Jaomal Qiamat” c. Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. c. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. d. Jepang. Longser 13. dialog b. proloog c. . b. a. Wahyu Wibisana c. isi cerita sangat realistis b. Machyar Anggakusumahdinata b. Sandiwara c. “Tina Jandela” d. . a. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. adegan b. R. Kian Santang c. Jaya Antea 11. “Samagaha” 14.T. Rara Santang d. alur d. “Kucubung” b. Prabu Siliwangi b. b. A. Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah….7. tema 10.S. yaitu a. A. Belanda. a. “Lutung Kasarung”. latar c. Salmun d.”Lenggang Kancana”. Yang menciptakan gending karesmen. “Dua Utusan”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful