BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

kaula nun. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama. Kian Santang: “Katampi ku astakalih.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. Namung mugi ama teu bendu galih. widi ama ku abdi kasuhun pisan. manawi kawidian ku ama. ngan ukur beda tugas jeung bidangna. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak. Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan. Mugi ama ngawidian. ama jumurung pisan. ama moal ngahalang-halang. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. eta Racikan Sastra 333 . sugih mukti ku pangarti. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. Sarua satingkat sadarajat.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara.” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. Ku kituna. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup. sakumaha anu parantos kauningan ku ama. kaula nun. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi. Memang sanajan hidep awewe. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga.

TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar. Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana. Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara.gumantung kana laku lampah hidep duaan.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. nya lumaku diandum pangestu. restu ama marengan hidep duaan. Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran. Ku sabab kitu. kaula nun. terus arindit). Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. poma ulah pisan poho kana kapribadian urang. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran.” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah. Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. oleh Muh. awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 . Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca. Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008).” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan.” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati.

Jadi. jeung gaya gending karesmen (di karajaan). hese diterkana. imah tukang asahan. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. gaya sandiwara (Sudagar). kabeh ge bisa katerka. ngurilingan panon poe. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. IMAH SUDAGAR. IMAH TUKANG ASAHAN. kitu cek urang olahraga. Huh! Tapi cek astronom. Jadi ku kitu teh. MAHASISWA: Cenah. SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. Hese diteguhna. imah Si Kabayan. 365 kali jero sataun. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. Bal bunder. Iraha rek aya samagaha bulan. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. sanajan eta dunya teh bunder. Matak koleng. samagaha Racikan Sastra 335 .Jagal Si Kabayan Nyi Itok. Bisa diitung. imah Sudagar. Muter dina rotasina. alam dunya teh lir saupama bal. alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. jeung karaton raja. JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. cenah puguh aturanana. gaya longser (Si Kabayan).

sami bae sareng teu kagungan. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna. leres. TUKANG ASAHAN: Leres. asahan! Peso. venus rek ngadeukeutan. asahan! Han ... Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah. pangistimewana. Tukang asahan. Heh? Ana kitu. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA. jsb. Sok leres.. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han .. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. kampak di dapur. Sing percanten ka abdi. wah lapur.. Ngawartosan bae abdi mah. model ieu. naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. rek aya bentang kukus ngaliwat.panonpoe. Han .. . MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. bilih marintul! Baliung. nya kulan. saalam dunya mah panghebatna. Racikan Sastra 336 . gobang atanapi samurai oge sami. asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN.. Percaya kana omonganana. manawi abdi teh urang Cihea. rimbas. Nuju dagang batu asahan. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN. . asahan! Han. MAHASISWA: Tah. saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh. Bakal mentud bae. Moal tiasa seukeut. Sumuhun leres ieu teh. sugu nu biasa diasah. Upami kagungan bedog weuteuh.. heh-heh. bedog. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea.

sumuhun sanes jengkol nu raos tea.. kudu diproteksi. Atuh kumaha abdi. di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang. Uluh. Asahan euweuh nu meuli.. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI.. Tapi nuju tiiseun. Hatena maskumambang.... TUKANG ASAHAN: Sumuhun. Racikan Sastra 337 . Teu karopea. Majar rahman majar rahim. Tuluy dididik jadi wiraswasta. Na. Tapi kumaha buktina. TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah. Terus terang bae. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah. TUKANG ASAHAN: Sepi. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA.. Aral kana nasib sorangan. Rupina parantos aya mesin asahan. Hi! Sabar.. Ka kabeh mahlukna. kulan. sering saleresna abdi teh aral. Bangsa kuring anu leutik. batu asahan digentos mesin asahan. Lain PMA lain PMDN.. Nganaha-naha ka Gusti Allah. Dagangan teu acan pajeng.MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah.nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. Bangsa manehna kudu dibantu.

.MAHASISWA: Deuleu eta sora durma. Ieu bilih Emang ngelepek. sadamang-damangna bae. MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. TUKANG ASAHAN: Numawi. batu asahan.. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG.. TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah. Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. he-he. Mang. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser. (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN). Racikan Sastra 338 . Manehna ambek ka Gusti Allah.. Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh. RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan. asahan. moal enya Den. Han . Den. Hayu. Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang.. . Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. ulah naros eta. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han . asahan. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong..

Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . 525 – 456) menjadi kejadian. Di antara cabang-cabang kesenian tersebut. risalah atau karangan. b. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan.. bereaksi. asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. Drama merupakan kualitas komunikasi. bertindak. situasi. Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton. dan ketegangan kepada penonton. drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa. Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak.2. Secara etimologis.. .Aya asaheun? Aya asaheun? Sah . . a. TAPI TAYA NU KALUAR. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama. . seni tari dan seni sastra. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan. Sejalan dengan pendapat di atas. Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut. .. (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. c. asah! Sah . Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama.2 Pengertian Drama Rekan-rekan. seni musik. d.. .

lelucon. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. mengandung cerita yang panjang. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. yakni pengenalan. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. a. Dengan demikian. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. Seperti halnya genre fiksi. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. apakah yang membahagiakan. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita. Rekan-rekan. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur. karakter yang beragam. Selain pembagian panjang pendeknya. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. dan penutup. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. klimaks. drama pun memiliki sifat dramatiknya. Racikan Sastra 340 . penguraian masalah. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu. konflik. gerak. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. Komedi. musik. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. atau sedih. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. dan juga setting yang beragam pula. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. sehingga sering disebut drama satu babak. drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek.

yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari. isi cerita sangat realistis. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. Pada aliran ini. Aliran simbolis. 11. d. Drama yang bersifat lelucon saja. tempat dan penonton. dan yang jahat akan mendapat hukuman. c. siloka. dan sasmita (5S). b. Melodrama. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. Tragedi. Aliran absur (absurd). Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia.b. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. sedikit sekali dialognya. c. bahkan sampai mati. Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis. Aliran klasik. Tragikomedi. Aliran drama yang sering kita dengar. yaitu: a. Farse (farce).3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. kecewa. Racikan Sastra 341 . Aliran realis.2. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. simbol. Yang benar akan mendapat ganjaran. d. pemain. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya. lucu. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. sindir. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Pada aliran ini. banyak hal-hal yang mustahil. e. sangat berbeda dari kehidupan nyata. watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak.

Dengan cara demikian. Racikan Sastra 342 . Unsur pemain. Unsur penonton.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah.Unsur ide. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang. 11. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. yaitu sebagai berikut. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. ditandai dengan adanya perubahan setting. b. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak. a. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh. yaitu panggung.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. tetapi tidak merubah setting. namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Unsur tempat.2. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran.

Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya.takut atau benci. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya.c. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah. jalan atau alur cerita (plot). Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. dan menikmati cerita. menghayati. sedih. pesan pengarang. Racikan Sastra 343 . tokoh cerita dan sebagainya. gagasan. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor. bahagia. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Prolog Prolog. Oleh karena itu. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Menghapalkan wawancang. Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. biasanya juga disebut juga wawankata. Prolog. Jadi. Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. Pada prinsipnya. yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. jengkel. latar belakang cerita. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. d. ragu. Wawancang.

Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. bukan untuk dirinya atau kelompoknya. a.Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual. kramagung disebut stage direction atau business. Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran. Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. b. Dengan cara melakukan monolog. Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan. f. Di dalam istilah Inggris. 11. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama. Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan.2. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Racikan Sastra 344 . e. yaitu sebagai berikut.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal.

b.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. (2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu.c. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. Racikan Sastra 345 . Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. prosa atau opera. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini. Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan. Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. d. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa. a.2. Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer. golongan dan agama. sedangkan dari segi teknis. Bentuknya biasanya berupa puitis. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu. 11. menghilangkan batas-batas antara bangsa. Demikian juga karya sastra drama yang besar. golongan dan agama tertententu.

meiliki derajat yang tinggi. komedi. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan. dan absurdisme. 3. romantisme. 4. b. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. melodrama.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. realisme. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. (3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. Racikan Sastra 346 . Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. 4. aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. Dari beberapa aliran dalam drama. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. Jalan cerita komedi tidak perlu logis. 2. dan mini kata. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1. Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. 1. 3. a. kesenangan. tragedi komedi. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. sering mengalami perubahan tingkahlaku. Pelaku manusia berhati baik. selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. 2. di antaranya adalah klasisisme. ekspresionisme. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan.

Komedi watak. c. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita. Cerita yang urutannya terpisah-pisah. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais. Komedi sosial. Alur linear. tokoh jahat mendapat hukuman. c. drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Ada tokoh jenaka. Komedi farce. 3. yaitu sebagai berikut. 4. Cerita dimulai dari A sampai A. Ciri-cirinya: 1. Alur sirkuler. Komedi ide. tokoh baik mendapat hadiah. 5. 3. Sumber cerita dari kejadian yang hebat. dan antipati terhadap tokoh jahat. dahsat dan menggemparkan. Alur episodik. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. Secara literer plot drama mencakup: a. 4. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. (perilaku tokohnya irasional. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. b. 2. tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). 5. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan.Berdasarkan sasaran kritiknya. 2. 1. c. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. Bersandar pada prinsip moral yang kuat. Komedi percintaan/komedi romantik. yaitu komedi yang dianggap kasar. Cerita dimulai dari A sampai Z. Racikan Sastra 347 .

emosi. Eksposisi 2. bentuk tubuh. agama. Tingkat sosialnya (matapencaharian. pandangan hidup. Keadaan jiwanya (tingkah laku. impian. umur. jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. 2. Konklusi Keterangan 1. serta aspek-aspek psikologinya. Racikan Sastra a. keluarga. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. warna kulit) b. pikiran-pikirannya. pengkhianat. dan keadaan lingkungan) c. 1. Bagian Akhir 6. munafik.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. sikap hidup. Bagian tengah 348 . Konflik 3. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. a. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. Rising Action 4. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. Resolusi c. Pada bagian ini ditampilkan waktu. cara membuat keputusan) d. yaitu sebagai berikut. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. Pembuka b. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. Keadaan moralnya (bijaksana. Klimaks 5. patriot. tempat.

4. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik. 4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . Berpijak pada uraian di atas. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton.3. garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut. 5. 6. Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis.

8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama. ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i. 11. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h. b. c.2. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik.11.2. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d.(1959) b.F. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama.A.2. a. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis. dan (2) tokoh antagonis. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita. ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 .9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral. 10. ”Jaomal Qiamat” karya R.

dan roman. yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. Watak protagonis. Biasanya. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya. Tema (Bhs.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut. tema. (1) Babak. Plot/alur. plot/alur dan watak/karakter. terlebih untuk tontonan anak-anak. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. Watak tritagonis. Watak antagonis. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. yaitu susunan lakon. sifat dan aliran drama. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik.11. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. yang diwujudkan melalui peran-perannya. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. yaitu adanya sebab-akibat. Watak pelengkap. Ciri plot pada cerita drama. Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. yaitu peran pihak ketiga. Amanat. di antaranya sebagai berikut. Unsur-unsur drama tersebut adalah. sering disebut juga skenario. apa sebabnya? Watak/karakter. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. Inggris: theme). Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. seperti novel. amanat. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. carpon. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama. tokoh yang mempunyai lakon.2.

biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. (2) Adegan. proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. ragu. jalan atau alur cerita. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. pesan pengarang. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata. Untuk menandakan akhir sebuah adegan. sedih. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. b. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. Pada prinsipnya. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut. Wawancang. Oleh sebab itu.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. jengkel. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas. Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. bahagia. gagasan. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. takut dan menyebalkan. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. (3) Proloog. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . a. (4) Dialog. latar belakang cerita. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak. Kramagung. tetapi tidak merubah seting. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. tokoh cerita dan lain-lain. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor.

Drama modern disajikan dengan memakai naskah. Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Sementara itu. lenong. disertai gamelan dan lagu. Wawacan. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono). Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. dan. teater. sinetron. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. cerita pantun.2. Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. bersifat spontanitas. Jadi. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. Secara etimologis. Cerita pada umumnya realistik. Dengan melakukan monolog. ketoprak. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat. tonil. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. dan reog.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. dan film termasuk jenis drama modern. tetapi tidak ada naskah. Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. seperti juga longser. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama. Cerita dihapal di luar kepala. (6) Epiloog. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara. 11. Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. (5) Monolog. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Sedangkan menurut Mbijo Saleh.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. Racikan Sastra 353 . ludruk. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain.

lelakon wayang. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan. dialog. Berdasarkan jenisnya. ”Sunda Ngadakwa” karya R. Pendidikan merupakan segi kehidupan. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. setting. Unsur-unsur tersebut adalah plot. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar. yaitu sebagai berikut. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. yaitu lelakon babad.A. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. Konflik merupakan segi kehidupan. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. kadang-kadang disebut cerita babad.A. dll. ”Bubat” karya R. legenda. yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam. 1. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). 1. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. lelakon roman. sejarah. 5. Lelakon desik.F. perwatakan. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4.F. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2. ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3. 2.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang.Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan. dan interpretasi kehidupan. Racikan Sastra 354 . Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut.. ke-Islaman. dan lelakon desik.

Dengan kata lain. Istilah gending karesmen diciptakan oleh R. Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 . Sedangkan menurut Wibisana (1977). Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”.12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya. Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. seorang musikolog Sunda. tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata). istilah gending karesmen itu sudah dipakai. Menurut Salmun (1958). Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen. gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R. Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul. Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928).2. pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen. Dalam kaitan ini. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang. Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental). Sejalan dengan pendapat itu. Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904.11. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan).S. A. Machyar Anggakusumahdinata. Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers.

A. ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. ”Lutung Kasarung ” karya R. Sunarya 2. Salmun. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. ”Kin Tambunan” karya M. Salmun dan Jayaatmaja. muncullah istilah gending karesmen. ”Jakarta jadi Batavia” karya M. Salmun. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan.A. Salmun 7. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. ”Lenggang Kancana” karya M. 14. Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi.A. 13. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Salmun. Salmun.A.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara. 19. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan. Salmun. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. 3. ”Sarkam-Sarkim” karya R. ”Sulanjana” karya M. yaitu sebagai berikut.A. 8. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. 5. ”Asmaramargana” karya M. ”Kusa jeung Lawa” karya M. 18. ”Dalem Cikundul” karya R. 11.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16. 4. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa.A. 10. 1.A. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. 11. Memed Sastrahadiprawira.A. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana.A. 17. ”Nyai Gamparan” karya M.T. Menurut Oeyeng. Sekitar tahun 1930.A. 9. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. Salmun 12. Memedsastrahadiprawira. Machyar Anggakusumahdinata. ”Kelenting Kuning” karya M. Tetapi bagaimanapun. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 . Salmun 6. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana.

sajarah. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. monolog dan epilog. alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. dan absurd. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. Anda baru saja mempelajari drama. dan legenda. Drama berbeda dengan sandiwara. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. yaitu ada drama komedi. adegan. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. sandiwara. Racikan Sastra 357 . tragikomedi. Selain panjang pendeknya. proloog. dan juga setting yang beragam pula. dialog. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. simbolis. plot/alur dan watak/karakter. 11.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. tragedi. melodrama dan farse. sehingga sering disebut drama satu babak. realistic. amanat. dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. tanpa naskah. Bagaimana. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad. yakni harus dipentaskan. Aliran drama yang sering kita dengar. drama pun memiliki sifat dramatiknya. dan gending karesmen. mengandung unsur cerita yang panjang. yaitu tema. yaitu aliran klasik. yaitu ada yang disebut dengan babak. karakter yang beragam. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak.

kemudian bandingkan dengan seksama. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut…. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5. epiloog d. dan gending karesmen. alur. amanat). tragedi c. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. wawankata c. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. epilog 3. monolog c. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut…. setelah Anda mempelajari materi pada KB 4. Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. dialog b. dongeng c. dialog b.a. memiliki karakter yang beragam b. melodrama b. komedi d. monolog c. sandiwara. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. proloog 4. kramagung d. a. semoga sukses! c. farse Racikan Sastra 358 . Apa yang dimaksud dengan drama? 2. novel 2. Selamat bekerja. a. hanya memiliki satu latar/seting d. Bacalah. Rekan-rekan. alur yang tidak beragam c. epiloog 5. sandiwara. a. Salah satu ciri drama panjang adalah…. diharapkan Anda mencari naskah drama. a. a. wawancang b. carpon d. watak. drama b. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. tidak memiliki konflik 6. Kapan munculnya drama. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. a. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. prolog d.

. watak pelaku sangat transparan/jelas c. A. a. Prabu Siliwangi b. “Tina Jandela” d. A. proloog c. isi cerita sangat realistis b.S. “Samagaha” 14. Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah…. dialog b. . Jaya Antea 11. “Lutung Kasarung”. cerita mengandung simbol d. Longser 13. Pradjakusumah 15. “Dua Utusan”. Salmun d. d. isi cerita tidak realistis 8. R. “Inten Dewata” 12. Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. adegan b. Drama b. Gending karesmen d. a. Portugis Racikan Sastra 359 . a. M. c. Sandiwara c.7.A. b. c. yaitu a. dialog d. Rara Santang d. b. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. Yang menciptakan gending karesmen. Machyar Anggakusumahdinata b. R. Jepang. a. Wahyu Wibisana c. babak 9. “Jaomal Qiamat” c. latar c. Kian Santang c. alur d.”Lenggang Kancana”. “Kucubung” b. Inggris.T. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. tema 10. d. Belanda. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful