P. 1
Bab Xi. Drama Doc

Bab Xi. Drama Doc

|Views: 744|Likes:
Published by 87nmef

More info:

Published by: 87nmef on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama. ama moal ngahalang-halang.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. Kian Santang: “Katampi ku astakalih. ngan ukur beda tugas jeung bidangna. Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara. kaula nun. Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara. Sarua satingkat sadarajat. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup. sugih mukti ku pangarti. ama jumurung pisan. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring. eta Racikan Sastra 333 . sakumaha anu parantos kauningan ku ama. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga. widi ama ku abdi kasuhun pisan. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama. manawi kawidian ku ama. Namung mugi ama teu bendu galih.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. Memang sanajan hidep awewe. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki. Mugi ama ngawidian. Ku kituna.” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. kaula nun. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana.

” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah. restu ama marengan hidep duaan. Ku sabab kitu. kaula nun.gumantung kana laku lampah hidep duaan. oleh Muh.” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan. Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran. Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana. poma ulah pisan poho kana kapribadian urang. Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca. nya lumaku diandum pangestu. TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar. Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa. Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati. Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008). awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 .” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua. terus arindit).

SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. Jadi ku kitu teh. sanajan eta dunya teh bunder. IMAH TUKANG ASAHAN. Iraha rek aya samagaha bulan. JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. gaya longser (Si Kabayan). alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. Muter dina rotasina. jeung gaya gending karesmen (di karajaan). jeung karaton raja. hese diterkana. Huh! Tapi cek astronom. Matak koleng. imah tukang asahan. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). kitu cek urang olahraga. 365 kali jero sataun. gaya sandiwara (Sudagar).Jagal Si Kabayan Nyi Itok. Bal bunder. lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. Hese diteguhna. Jadi. IMAH SUDAGAR. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. Bisa diitung. alam dunya teh lir saupama bal. kabeh ge bisa katerka. ngurilingan panon poe. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. cenah puguh aturanana. imah Sudagar. samagaha Racikan Sastra 335 . MAHASISWA: Cenah. imah Si Kabayan.

manawi abdi teh urang Cihea. Percaya kana omonganana. bedog. asahan! Peso. bilih marintul! Baliung. naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. wah lapur. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. MAHASISWA: Tah. Sing percanten ka abdi. saalam dunya mah panghebatna. rek aya bentang kukus ngaliwat. jsb... gobang atanapi samurai oge sami.panonpoe. rimbas. Bakal mentud bae. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. . MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. TUKANG ASAHAN: Leres. leres. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna.. saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh. Nuju dagang batu asahan. asahan! Han. kampak di dapur. sugu nu biasa diasah. Heh? Ana kitu. Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah.. heh-heh.. pangistimewana. Moal tiasa seukeut. Racikan Sastra 336 . nya kulan. asahan! Han . asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN.. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han . . Han . sami bae sareng teu kagungan. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA. venus rek ngadeukeutan. Sok leres.. Upami kagungan bedog weuteuh. Sumuhun leres ieu teh. Tukang asahan. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea. Ngawartosan bae abdi mah.. model ieu.

. Teu karopea. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang. Dagangan teu acan pajeng... Majar rahman majar rahim. Terus terang bae. Hi! Sabar.. Rupina parantos aya mesin asahan. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. kulan. Tapi kumaha buktina.nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. Bangsa kuring anu leutik. TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah. Na. Hatena maskumambang. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI. Racikan Sastra 337 .MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah.. Tuluy dididik jadi wiraswasta. Tapi nuju tiiseun. di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. Nganaha-naha ka Gusti Allah. Asahan euweuh nu meuli. TUKANG ASAHAN: Sepi. Lain PMA lain PMDN. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA... Aral kana nasib sorangan. kudu diproteksi.. batu asahan digentos mesin asahan. sumuhun sanes jengkol nu raos tea. Uluh. sering saleresna abdi teh aral. Bangsa manehna kudu dibantu. Ka kabeh mahlukna.. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah. Atuh kumaha abdi.

Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong. he-he.. Ieu bilih Emang ngelepek.MAHASISWA: Deuleu eta sora durma.. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG. Den. sadamang-damangna bae. asahan. Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh. TUKANG ASAHAN: Numawi.. Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. . TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser. RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan. . MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. Racikan Sastra 338 . asahan. MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han . Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang. Han . moal enya Den. ulah naros eta. Hayu. Mang.. (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN).. batu asahan. Manehna ambek ka Gusti Allah.

525 – 456) menjadi kejadian. Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama. . c. Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut.2. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan. bertindak. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. Di antara cabang-cabang kesenian tersebut. risalah atau karangan. . situasi. Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton. Sejalan dengan pendapat di atas. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting... bereaksi. asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. asah! Sah . Drama merupakan kualitas komunikasi. (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. Secara etimologis. seni musik. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya.2 Pengertian Drama Rekan-rekan. d. Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . TAPI TAYA NU KALUAR.Aya asaheun? Aya asaheun? Sah .. . drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa. seni tari dan seni sastra. Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. .. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan. a. dan ketegangan kepada penonton. Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. . b.

Rekan-rekan. a. sehingga sering disebut drama satu babak. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. musik. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. penguraian masalah. atau sedih. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. drama pun memiliki sifat dramatiknya. dan penutup. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. Dengan demikian. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Komedi. klimaks. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya. lelucon. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. gerak. Seperti halnya genre fiksi. mengandung cerita yang panjang.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. konflik. Racikan Sastra 340 . drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. karakter yang beragam. dan juga setting yang beragam pula. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. Selain pembagian panjang pendeknya. yakni pengenalan. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur. apakah yang membahagiakan. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita.

Pada aliran ini. c. c. siloka. pemain. Aliran absur (absurd). Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis. sedikit sekali dialognya.3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. d. 11. e. isi cerita sangat realistis.b. Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia. Aliran simbolis. sangat berbeda dari kehidupan nyata. Aliran realis. dan yang jahat akan mendapat hukuman. b. Yang benar akan mendapat ganjaran. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. Racikan Sastra 341 . watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak. tempat dan penonton. yaitu: a. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. Melodrama. yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. banyak hal-hal yang mustahil. simbol. d. Aliran drama yang sering kita dengar. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. Farse (farce). meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari. lucu. Drama yang bersifat lelucon saja.2. Aliran klasik. Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. kecewa. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya. Tragedi. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. Pada aliran ini. sindir. bahkan sampai mati. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. dan sasmita (5S). Tragikomedi.

Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. Unsur penonton. tetapi tidak merubah setting. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh. yaitu panggung.Unsur ide. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. Racikan Sastra 342 . a. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak. Unsur tempat. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang.2. yaitu sebagai berikut.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Unsur pemain. ditandai dengan adanya perubahan setting. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. Dengan cara demikian. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. 11. b.

bahagia. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya. ragu. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. tokoh cerita dan sebagainya. Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. jengkel. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. Jadi. Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. sedih. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. Prolog. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. d. latar belakang cerita. jalan atau alur cerita (plot). yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Oleh karena itu. Menghapalkan wawancang. Prolog Prolog. biasanya juga disebut juga wawankata. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor.c. pesan pengarang. Wawancang. Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. dan menikmati cerita. Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Pada prinsipnya. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya. gagasan. Racikan Sastra 343 .takut atau benci. Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. menghayati.

Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. e. Racikan Sastra 344 . Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia. kramagung disebut stage direction atau business. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain. Di dalam istilah Inggris. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul. yaitu sebagai berikut. Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton. bukan untuk dirinya atau kelompoknya. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan. b. Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran. Dengan cara melakukan monolog.2. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama. a. 11.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal. f. Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan.

menghilangkan batas-batas antara bangsa. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. Racikan Sastra 345 . b. prosa atau opera. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan. golongan dan agama. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini.c. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon. d. a. Demikian juga karya sastra drama yang besar. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa. (2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu. Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. Bentuknya biasanya berupa puitis.2. 11. sedangkan dari segi teknis. golongan dan agama tertententu. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu. Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama.

(3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. dan absurdisme. melodrama. meiliki derajat yang tinggi. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. romantisme. Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi. Pelaku manusia berhati baik. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. 1. realisme. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan. Racikan Sastra 346 . aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. dan mini kata. 3. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. tragedi komedi. kesenangan. selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. sering mengalami perubahan tingkahlaku. Dari beberapa aliran dalam drama. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1. 3. 4. 2. di antaranya adalah klasisisme. komedi. Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. ekspresionisme.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. 2. b. a. 4. Jalan cerita komedi tidak perlu logis.

4. 1. Komedi farce. Ciri-cirinya: 1. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. 3. yaitu komedi yang dianggap kasar. c. b. 2. Komedi sosial. 5. Racikan Sastra 347 . Cerita dimulai dari A sampai A. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita. Alur episodik. Secara literer plot drama mencakup: a. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. 2. Bersandar pada prinsip moral yang kuat. tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). Cerita yang urutannya terpisah-pisah. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. tokoh baik mendapat hadiah. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais. dahsat dan menggemparkan. Ada tokoh jenaka. dan antipati terhadap tokoh jahat. yaitu sebagai berikut. Cerita dimulai dari A sampai Z. Komedi percintaan/komedi romantik. 3. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan. Alur linear. tokoh jahat mendapat hukuman. 4. Sumber cerita dari kejadian yang hebat. (perilaku tokohnya irasional. 5.Berdasarkan sasaran kritiknya. Alur sirkuler. Komedi ide. c. drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. c. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. Komedi watak.

tempat. Keadaan jiwanya (tingkah laku. warna kulit) b. dan keadaan lingkungan) c. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. a. Tingkat sosialnya (matapencaharian. impian.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. sikap hidup. Konklusi Keterangan 1. pikiran-pikirannya. Pada bagian ini ditampilkan waktu. pandangan hidup. umur. 2. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. serta aspek-aspek psikologinya. munafik. Bagian Akhir 6. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. Rising Action 4. emosi. Bagian tengah 348 . jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. cara membuat keputusan) d. pengkhianat. Klimaks 5. Racikan Sastra a. Eksposisi 2. yaitu sebagai berikut. Keadaan moralnya (bijaksana. Resolusi c. keluarga. agama. Pembuka b. Konflik 3. 1. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. patriot. bentuk tubuh.

Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis. 4. 6. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. 4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . 5. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton.3. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. Berpijak pada uraian di atas. garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut.

8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. c. ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis. 11.2. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c.A.(1959) b. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i. b. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting. ”Jaomal Qiamat” karya R.2. dan (2) tokoh antagonis.F. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis.2.9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya.11. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita. 10. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik. a. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 . ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral.

Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . yaitu peran pihak ketiga. Unsur-unsur drama tersebut adalah. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. Plot/alur. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama. carpon. yaitu adanya sebab-akibat. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. Watak protagonis. plot/alur dan watak/karakter. di antaranya sebagai berikut. Inggris: theme). Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. tema. sifat dan aliran drama. dan roman. sering disebut juga skenario. Biasanya. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting.2. yang diwujudkan melalui peran-perannya. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. Tema (Bhs. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. amanat. Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. (1) Babak. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. Ciri plot pada cerita drama. Watak tritagonis.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. apa sebabnya? Watak/karakter. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya. Watak pelengkap. yaitu susunan lakon.11. Amanat. Watak antagonis. seperti novel. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. tokoh yang mempunyai lakon. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis. terlebih untuk tontonan anak-anak.

a. (4) Dialog. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor. tokoh cerita dan lain-lain. proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Untuk menandakan akhir sebuah adegan. biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. gagasan. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. latar belakang cerita. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. jalan atau alur cerita. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. pesan pengarang. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. sedih. bahagia. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata. jengkel. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. (2) Adegan. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. Pada prinsipnya. takut dan menyebalkan. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya. Kramagung. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. Oleh sebab itu. (3) Proloog. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. ragu. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak. Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. Wawancang. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . b. tetapi tidak merubah seting.

Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. seperti juga longser. sinetron. teater. Cerita dihapal di luar kepala. dan. Jadi. (6) Epiloog. Wawacan. tetapi tidak ada naskah. lenong. dan reog. Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. (5) Monolog. Sementara itu. bersifat spontanitas. Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. cerita pantun. ketoprak.2. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. Drama modern disajikan dengan memakai naskah.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara. dan film termasuk jenis drama modern.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. ludruk. tonil. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. Secara etimologis. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. Dengan melakukan monolog. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Cerita pada umumnya realistik. 11. Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. disertai gamelan dan lagu. Sedangkan menurut Mbijo Saleh. Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono). Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain. Racikan Sastra 353 .

. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. Pendidikan merupakan segi kehidupan.F. perwatakan. setting. ke-Islaman. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya. Racikan Sastra 354 . ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3. dialog.A.F. dan interpretasi kehidupan. 1.Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. yaitu sebagai berikut. Unsur-unsur tersebut adalah plot.A. 1. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4. Berdasarkan jenisnya. ”Sunda Ngadakwa” karya R. Konflik merupakan segi kehidupan.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. sejarah. 5. yaitu lelakon babad. dll. kadang-kadang disebut cerita babad. ”Bubat” karya R. 2. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. lelakon wayang. lelakon roman. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. legenda. Lelakon desik. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing. dan lelakon desik. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan.

Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928).11. Sejalan dengan pendapat itu. Sedangkan menurut Wibisana (1977). A.2. Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 . Istilah gending karesmen diciptakan oleh R. Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul. Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan). Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers. Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”. Dengan kata lain. Menurut Salmun (1958). istilah gending karesmen itu sudah dipakai. seorang musikolog Sunda. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang. Dalam kaitan ini. Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang. tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata). pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R. Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904.12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen. disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya. Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental).S. Machyar Anggakusumahdinata. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh.

Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. 19. 11. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 .A.A. Sunarya 2. Sekitar tahun 1930. Salmun. ”Dalem Cikundul” karya R. 11. 8.A. ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana.T. ”Kin Tambunan” karya M. ”Kusa jeung Lawa” karya M. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan. ”Sarkam-Sarkim” karya R.A. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. 3. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda. Salmun dan Jayaatmaja. Memed Sastrahadiprawira.A. Salmun 6. ”Lenggang Kancana” karya M.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara.A. 18. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana. ”Jakarta jadi Batavia” karya M. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa. 4.A.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Menurut Oeyeng. 9. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. 17.A. Salmun. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16. Salmun. Salmun 7. 5. ”Kelenting Kuning” karya M. 10. ”Sulanjana” karya M.A. ”Lutung Kasarung ” karya R. 14. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. Salmun. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan. Machyar Anggakusumahdinata. yaitu sebagai berikut. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. Memedsastrahadiprawira. Tetapi bagaimanapun. ”Nyai Gamparan” karya M. Salmun 12. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. muncullah istilah gending karesmen.A. Salmun. 1. 13. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. ”Asmaramargana” karya M.

alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini. dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. adegan. sandiwara. sehingga sering disebut drama satu babak. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. dialog. proloog. melodrama dan farse. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. Bagaimana. tanpa naskah.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. mengandung unsur cerita yang panjang. Racikan Sastra 357 . monolog dan epilog. tragikomedi. yaitu aliran klasik.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. drama pun memiliki sifat dramatiknya. dan absurd. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. Drama berbeda dengan sandiwara. 11. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. plot/alur dan watak/karakter. yaitu ada drama komedi. amanat. yaitu tema. yaitu ada yang disebut dengan babak. dan gending karesmen. realistic. tragedi. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. simbolis. dan legenda. Aliran drama yang sering kita dengar. Selain panjang pendeknya. sajarah. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern. Anda baru saja mempelajari drama. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. dan juga setting yang beragam pula. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. karakter yang beragam. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. yakni harus dipentaskan.

setelah Anda mempelajari materi pada KB 4. wawankata c. sandiwara. Kapan munculnya drama. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. wawancang b. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut…. prolog d. novel 2. a. sandiwara. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. kramagung d. epiloog 5. monolog c. komedi d. kemudian bandingkan dengan seksama. alur. monolog c. Salah satu ciri drama panjang adalah…. diharapkan Anda mencari naskah drama. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut….a. a. amanat). tragedi c. epilog 3. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5. drama b. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. a. epiloog d. Bacalah. dialog b. dialog b. Rekan-rekan. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. a. a. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. alur yang tidak beragam c. dan gending karesmen. Selamat bekerja. proloog 4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. semoga sukses! c. tidak memiliki konflik 6. memiliki karakter yang beragam b. melodrama b. Apa yang dimaksud dengan drama? 2. hanya memiliki satu latar/seting d. farse Racikan Sastra 358 . carpon d. a. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. watak. dongeng c.

Sandiwara c. yaitu a. Gending karesmen d. Longser 13. d. Rara Santang d. Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. c. babak 9. Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a. A. Pradjakusumah 15. Wahyu Wibisana c. c. tema 10. d. proloog c. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. Salmun d. Belanda. a. b. alur d. Inggris. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . A. M. Drama b. R.”Lenggang Kancana”. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah…. . “Inten Dewata” 12. a.7. . dialog b. b. Yang menciptakan gending karesmen. “Samagaha” 14. Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. a. Prabu Siliwangi b. “Lutung Kasarung”. latar c.T. cerita mengandung simbol d. Kian Santang c. Portugis Racikan Sastra 359 . “Jaomal Qiamat” c. “Dua Utusan”. Jepang.A. isi cerita sangat realistis b. watak pelaku sangat transparan/jelas c. adegan b. Machyar Anggakusumahdinata b. a. “Tina Jandela” d. isi cerita tidak realistis 8. “Kucubung” b.S. dialog d. Jaya Antea 11. Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->