BAB XI CERITA DRAMA SUNDA Pengantar Pada kegiatan belajar ini, rekan-rekan akan mempelajari hasil karya

sastra Sunda modern genre cerita drama. Dari pokok bahasan ini, Anda akan beroleh informasi mengenai hasil karya drama Sunda, pengertian drama, hakikat drama, pembagian naskah drama, jenis-jenis drama, bentuk dan isi cerita drama. Pokok bahasan cerita drama akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi cerita drama (Sunda) ini sangat relevan untuk dikenali, dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolahnya menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SSKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolahsekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat. 11.1 Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekanrekan setelah mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. (1) Rekan-rekan dapat mengenal dan membaca salah satu contoh hasil karya sastra Sunda modern dalam bentuk cerita drama. (2) Rekan-rekan dapat membedakan pengertian dan hakikat cerita drama. (3) Rekan-rekan dapat mengindentifikasi bagian-bagian naskah drama. (4) Rekan-rekan dapat menjelaskan struktur cerita di dalam salah satu cerita drama Sunda. (5) Rekan-rekan dapat mengidentifikasi perbedaan drama, sandiwara, dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda.
Racikan Sastra

331

11.2 Pembahasan Cerita Drama Sunda 11.2.1 Contoh Cuplikan Cerita Drama Sunda Rekan-rekan, di bawah ini Anda dapat membaca sebuah cuplikan cerita drama Sunda yang berjudul “Kian Santang Siliwingi di Pajajaran” karya Muh. Syarief Sukandy, seorang imam militer Roh. Is Dam VI Siliwangi. Cerita ini cukup terkenal di kalangan mayarakat Sunda sehingga ada yang menyebutnya sebagai mitologi Pajajaran. Selamat membaca! NASKAH DRAMA KIAN SANTANG SILIWANGI DI PAJAJARAN (BAGIAN KA- 1) Prolog. “Pajajaran nagri asri sugih mukti pasir wukir lohjinawi, nagara kerta raharja. Sepi paling towong rampog (mimiti kadenge sora kacapi jeung suling) parentul gunung nu subur, tegalan ancal-ancalan, lembur tingrunggunuk, rahayatna suka bungah, murah sandang murah pangan, reumbeuy beuweungeun, rambay alaeun. Dipasieup para mojang suka seuri bear budi, bari nutu tutunggulan (hawar-hawar kadenge sora nu nutu tutunggulan), hayam raong kongkorongok. Pantes rahayat rek senang, mawat nu jadi pamingpin, ratu adil palamarta, ambek sadu santa budi, jujuluk ratu panunjul: Prabu Siliwangi. Kangjeng raja kagungan putra kasep raspati, kakasihna Kian Santang, satria gagah perkasa, lalaki langit lalanang jagat, si gagah si suda lawan. Kian Santang nuju dirungkup kabingung, dicindung halimun ngungun, sedih ku teu bias tambah pangarti sabab para pandita sa-Pajajaran koredas ajaranna beak, paraji sakti maharsi pangartina sisip diseuseup Kian Santang, lir sumur anu dikeduk koredas nepi kana cadasna, tapi Kian Santang tetp hanaang. Layar dibuka (Prabu Siliwangi nuju linggih dina Padmasana, diriung ku para ponggawa: Jaya Antea, Parampara Pundapura, Rakean Kalang Sunda, Rara Santang. Kurunyuk Kian Santang, cedok nyembah). Prabu Siliwangi: “Kian Santang anak ama, aya pamaksudan naon anaking?”
Racikan Sastra

332

Ku kituna. eta Racikan Sastra 333 . Memang sanajan hidep awewe. seja nyuprih harti nyiar luang pibekeleun abdi hirup. kaula nun. tuang putra Kian Santang sumeja aya piunjuk kaula nun”. Kaagungan siliwangi oge kaagunangan Pajajaran di mancanaga. tapi ama pasti jumurung lamun hidep rek nyiar elmu pibekeleun hirup hidep sabab hidep rek gadang raja gaganti ama. kaula nun. Kian Santang: “Katampi ku astakalih. ngan ukur beda tugas jeung bidangna. rehna pun adi Nyi Rara Santang keukeuh muhit hoyong ngiring. ama rek nitipkeun kahormatan Siliwangi. Najan hate ama beurat kudu paturay jeung naak. sugih mukti ku pangarti. sedeng ari kangaranan raja pamingpin rahayat.” Kian Santang: “Kaula nun Kangjeng Rama. Mugi ama ngawidian. ama nitipkeun komara Pajajaran ka hidep duaan. Prabu Siliwangi: “Picaritaeun naon anaking? Geura kop bejakeun ka ama. sukur sarebu suka salaksa ama ngadenge pamaksudan hidep kitu. teu lami pok sasauran) “Lamun enya pamaksudan Nyi Rara Santang nu surti anak ama geu gilig kana paniatanana. manawi kawidian ku ama. Dugi ka danget ieu teu aya deui guru kersa nambihan pangaweruh abdi sedeng ari umur ngorotan. ama jumurung pisan. Sarua satingkat sadarajat. Anaking Kian Santang katut Nyi rara Santang! Samemeh hidep lunta ka mancanagara. mangtaun-taun abdi nganggur teu tambih pangartos jalaran para guru sareng para pandita jago sa-Pajajaran elmuna parantos diketrukeun ka abdi. kudu pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. tapi tanggung jawab ka nagara jeung bangsa teu aya bedana jeung lalaki.” Prabu Siliwangi: (ngahuleng rada lami. ama moal ngahalang-halang. abdi gaduh maksad hoyong lunta ka mancanagara.” (tuluy malik ka kiwa) Rara santang nyai anaking. Namung mugi ama teu bendu galih. sakumaha anu parantos kauningan ku ama.Kian Santang: “Nun Kangjeng Rama.” Prabu Siliwangi: “Anaking Kian Santang. widi ama ku abdi kasuhun pisan.

Dikutip dari buku Lir Cahaya Nyorot Eunteung (2008).” (Kian Santang rawuh rara Santang cedok nyarembah. restu ama marengan hidep duaan.” Prabu Siliwangi: “Bral anaking duaan miang dimomotan dua. Anaking geura bral suprih pangarti di mana bae ayana. awewe jeung lalaki Racikan Sastra 334 . kaula nun.” Rara Santang: “Aduh ama sungkeman pupunden rasa. tuang putra Rara Santang kebek ku kabungah ati. oleh Muh. Tambahna pangarti hidep sing tambah kamajuan jeung karaharjaan bangsa. Sagala rupa wangsit ti ama disimpen dina embun-embun. Pangarti jeung kapinteran hidep duaan sing karasa mangpaatna ku rahayat Pajajaran. (Dari buku Sajaran Bajoangna Kian Santang Siliwangi di Pajajaran. terus arindit). Naskah Carita ”Drama Tukang Asahan” karya Wahyu Wibisana. poma ulah pisan poho kana kapribadian urang. Syarif Sukandy) Bagaimanakah kesan rekan-rekan setelah membaca cerita drama di atas? Bandingkan dengan cerita drama di bawah ini! Selamat membaca. TUKANG ASAHAN Nu maranggung: Mahasiswa Tukang Asahan Sudagar Nyonya Sudagar Badega Sudagar.gumantung kana laku lampah hidep duaan. Tuang putra seja amit pamitan medal ti Pajajaran. nya lumaku diandum pangestu. Ku sabab kitu.” Kian Santang: “Wangsit ama ku abdi seja diestokeun pisan. Anaking duaan mangrupa aksara Pajajaran nu bakal kabaca ku mancanagara.

hese diterkana. Muter dina rotasina. Naskah disusun nurutkeun gaya drama modern (Tukang Asahan jeung Mahasiswa). Huh! Tapi cek astronom. lalaki Putri Satria Lengser Gulang-gulang Logojo Pangiring raja Pangiring putri Saran: Setting simultan: imah mahasiswa. kitu cek urang olahraga. MAHASISWA: Cenah. Bal bunder. (1) KATEMBONG KALUAR HIJI MAHASISWA TI IMAHNA. alam dunya teh lir saupama bal. IMAH SUDAGAR. kabeh ge bisa katerka. sanajan eta dunya teh bunder.Jagal Si Kabayan Nyi Itok. cenah puguh aturanana. DINA PANGGUNG PAGELARAN AYA LIMA PANTO: IMAH MAHASISWA. Hese diteguhna. SAKEUDEUNG MANEHNA MACA BUKU SAKU. 365 kali jero sataun. Iraha rek aya samagaha bulan. Matak koleng. pamajikan si Kabayan Mitoha Si Kabayan. gaya sandiwara (Sudagar). alam dunya teh teu beda ti tatarucingan nu matak ngahuleng. IMAH TUKANG ASAHAN. samagaha Racikan Sastra 335 . imah Si Kabayan. Bisa diitung. Jadi. JEUNG KARATON KANGJENG RAJA. Jadi ku kitu teh. ngurilingan panon poe. imah tukang asahan. jeung karaton raja. imah Sudagar. gaya longser (Si Kabayan). jeung gaya gending karesmen (di karajaan).

MAHASISWA: Manehna nyebut-nyebut alam dunya deuih. NANGGUNG 8 BATU ASAHAN. TUKANG ASAHAN: Leres. TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN ASAHANANA): Han .. asahan! Han .. Upami kagungan bedog weuteuh.. asahan! Han. bedog. asahan! TUKANG ASAHAN TUMPA-TEMPO KANA PANTO-PANTO TEA SUGAN AYA NU KALUAR REK MEULI BATU ASAHAN.. weuteuh tur sae nanging diasahna teu ku batu asahan Cihea. nya kulan. gobang atanapi samurai oge sami.. model ieu. leres. . Heh? Ana kitu. Sing percanten ka abdi. Bakal mentud bae. MAHASISWA: Tah. heh-heh. naon atuh nu hese diterkana di ieu alam dunya teh? (NGAHULENG SAWATARA JONGJONGAN) Euh. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. saperti nu muncengis ieu nu disebut jelma teh.. Ngawartosan bae abdi mah. venus rek ngadeukeutan. MAHASISWA: Kudu percaya cenah ka manehna. kampak di dapur.. jsb. enya! Lantaran nu ngeusianna manusa KALUAR TUKANG ASAHAN TI IMAHNA. Racikan Sastra 336 . Tukang asahan. rek aya bentang kukus ngaliwat. wah lapur. sugu nu biasa diasah. bilih marintul! Baliung. Sumuhun leres ieu teh. manawi abdi teh urang Cihea. Nuju dagang batu asahan.panonpoe. Han . pangistimewana. rimbas. Moal tiasa seukeut. . saalam dunya mah panghebatna. asahan! Peso. Keur naon kagungan bedog oge ari mintul mah. Sok leres. batu asahan wedalan Cihea teu aya dua di alam dunya. sami bae sareng teu kagungan.. Percaya kana omonganana.

TUKANG ASAHAN: Atanapi parantos teu jaman ayeuna mah. Mun kieu mah Allah teh ngawilah-wilah. Majar rahman majar rahim. Na. TUKANG ASAHAN: Sepi. Hi! Sabar. Asahan euweuh nu meuli.. kulan. Uluh. Bangsa kuring anu leutik. Ha! TUKANG ASAHAN TULUY NAWARKEUN ASAHANANA. Bangsa manehna kudu dibantu.. ieu mah PMKD: Penanaman Modal Kesang Doang.. sumuhun sanes jengkol nu raos tea.. Rupina parantos aya mesin asahan. TAPI TINA PANTO-PANTO TEH TEU KATEMBONG AYA NU KALUAR REK MEULI. Tuluy dididik jadi wiraswasta. Ka kabeh mahlukna... Lain PMA lain PMDN. Aral kana nasib sorangan.MAHASISWA: Kaasup kana golongan ekonomi lemah. Racikan Sastra 337 . Dagangan teu acan pajeng. Tapi nuju tiiseun.. batu asahan digentos mesin asahan..nasib! Da rumaos abdi mah jalma leutik Ngan tukang asahan Susuganan aya milik Keur dahareun nu di imah MAHASISWA: Maskumambang. Tapi kumaha buktina. Hatena maskumambang. sering saleresna abdi teh aral. TUKANG ASAHAN: Sumuhun. kudu diproteksi.. Atuh kumaha abdi. Nganaha-naha ka Gusti Allah. di saalam dunya parantos teu aya nu butuheun batu asahan kitu? MAHASISWA: Geus pok deui alam dunya eta manehna. Teu karopea. Terus terang bae.

Manehna ambek ka Gusti Allah.. Mang. MAHASISWA (NGAHULENG SAKEUDEUNG. TUKANG ASAHAN: Numawi. asahan. asahan. ulah naros eta.MAHASISWA: Deuleu eta sora durma. Ieu bilih Emang ngelepek.. Racikan Sastra 338 . TUKANG ASAHAN: Mantuan Emang dagang asahan? Ah.. MAHASISWA JEUNG TUKANG ASAHAN (NAWARKEUN BATU ASAHAN): Han . Han . Mang? TUKANG ASAHAN: Ah. Hayu. sataun satengah mah upami di sawah mah tilu pamotong. MAHASISWA: Kumaha atuh kulawarga? TUKANG ASAHAN: Ah. batu asahan. . . (NGAJAK TKANG ASAHAN (NAWARKEUNBATU ASAHAN). sadamang-damangna bae.. MAHASISWA: Dagang naon eta teh? TUKANG ASAHAN: Dagang ieu kulan. moal enya Den. Kumaha geus kieu? (NYARITA KA TUKANG ASAHAN) Damang. Upami padamel negeri dalapan welas kali gajihan. Nanging parantos sataun satengah teu aya nu meser-meser. Den. Piraku Aden kersa jadi tukang asahan kawas Emang? MAHASISWA: teu kitu. RET KA TUKANG ASAHAN): Kumaha pami abdi mantuan? TUKANG ASAHAN: Kulan? Mantuan? Mantuan kumaha ari Aden? MAHASISWA: Mantuan Emang dagang batu asahan. MAHASISWA: Sataun satengah mah atuh. he-he..

risalah atau karangan. Drama merupakan kualitas komunikasi. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. a. Ferdinand Brutierre mengungkapkan bahwa drama adalah pencipataan kehendak manusia dengan akting. seni musik. .. Secara etimologis. dan ketegangan kepada penonton. Di antara cabang-cabang kesenian tersebut.Aya asaheun? Aya asaheun? Sah . asah! Sah . Moulton menyatakan bahwa drama adalah kehidupan yang digambarkan oleh gerak. Sejalan dengan pendapat di atas. 525 – 456) menjadi kejadian. situasi. Drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan di atas pentas dengan cara menggunakan dialog dan akting di depan penonton.. akting yang menimbulkan perhatian kehebatan. . Selanjutnya pengertian itu berkembang (pada masa Aechylus. kata drama berasal dari bahsa Yunani Kuno draomai yang berarti melakukan. TAPI TAYA NU KALUAR.. seni tari dan seni sastra. b. (Disempal tina ”Naskah Drama Tukang Asahan” dina Lir Cahaya Nyorot Eunteung) 11. Brander Mathews mengatakan bahwa drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. . Menurut pendapat beberapa ahli drama didefinisikan sebagai berikut. bertindak. asah! TUKANG ASAHAN JEUNG MAHASISWA TUMPA-TEMPO KANA PANTO SUGAN AYA NU REK MEULI ASAHAN. bereaksi. Iskanarwassid (1996: 32) menjelaskan bahwa cerita drama adalah karangan sastra yang Racikan Sastra 339 . c. drama merupakan salah satu cabang dari kesenian seperti seni rupa. . d.2. seni sastra yang erat kaitannya dengan seni drama..2 Pengertian Drama Rekan-rekan. Balthazar Verhagen menjelaskan bahwa drama adalah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. .

Racikan Sastra 340 . Dengan demikian. yakni pengenalan. yaitu drama yang diakhiri dengan kebahagiaan penonton yang merasa terhibur. tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. nyanyian atau tarian yang bisa disaksikan oleh penonton. karakter yang beragam. Selain pembagian panjang pendeknya. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. kadang-kadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. drama pun memiliki sifat dramatiknya. mengandung cerita yang panjang. atau sedih. sehingga sering disebut drama satu babak. Drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Unsur yang menonjol dari puisi dalam drama adalah bunyi dan irama bahasanya. Biasanya pada jenis drama ini banyak adegan-adegan yang lucu. Seperti halnya genre fiksi. Sifat-sifat drama tersebut adalah sebagai berikut. penguraian masalah. a. Komedi. dan penutup. klimaks. gerak. Rekan-rekan. dan juga setting yang beragam pula. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk prosa. apakah yang membahagiakan. sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk pementasan. drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. konflik. Berdasarkan beberapa difenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipergelarkan di atas panggung melalui mendia dialog. musik. lelucon. Dalam satu babak itulah struktur cerita dalam tingkatan tadi diselesaikan. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. drama juga mengenal drama panjang dan drama pendek. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu.menyajikan cerita atau lakon melalui dialog yang diperankan oleh para pemain (aktor) dalam sebuah pergelaran. Kadar puisi dalam drama tidak sepekat seperti dalam genre puisi sendiri. dan tingkahlaku berdasarkan naskah tertulis (sebagai hasil sastra) dengan menngunakan layar atau tidak memakai layar. Jumlah tiga atau lima babak disesuaikan dengan tiga atau lima tingkatan plot cerita. diungkapkan dalam dialog perbuatan para pelakunya.

tempat dan penonton. d. Aliran drama yang sering kita dengar. Pertunjukkan pada aliran ini lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat silib. d. Jenis drama ini kebanyakan menyajikan cerita dalam bentuk pertanyaan. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan ada juga yang menganut aliran modern. Yang benar akan mendapat ganjaran.2. yaitu pertunjukkan drama yang tidak realistis. sedikit sekali dialognya. Racikan Sastra 341 . yaitu drama yang isinya menceritakan suasana sedih dicampur dengan suasana yang membahagiakan. Aliran klasik. tapi tetap ada plot cerita meskipun lebih dekat pada unsur banyolannya. bahkan sampai mati. Aliran simbolis. sangat berbeda dari kehidupan nyata. c. banyak hal-hal yang mustahil. Aliran ini mulai tumbuh pada abad ke-19. dan sasmita (5S). Sebenarnya jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan. Pada aliran ini. tingkahlaku para pelakunya lebih cenderung kepada karikatural. Penonton kadang-kadang sedih dan dan kadang-kadang pula senang. watak pelaku yang baik dan buruk/jahat sangat nampak. b. Aliran realis. Melodrama. Farse (farce). siloka. Peristiwa yang terjadi pada drama tragedi ini disebut kejadian tragis. Tragedi. yaitu: a. sindir. simbol. e. lucu. Tragikomedi. yaitu cerita drama yang diakhiri dengan suasana sedih. 11. kecewa. isi cerita sangat realistis. Pada aliran ini. Pada akhir cerita bisa berakhir dengan tragis bisa juga berakhir bahagia. Biasanya tokoh utama mengalami keadaan yang membuat sedih. pemain. dan yang jahat akan mendapat hukuman. Drama yang bersifat lelucon saja. c.b. meniru dari kenyataan hidup yang dialami manusia sehari-hari.3 Hakikat Drama Pada hakikatnya drama merupakan cabang seni yang bersifat audio visual yang didukung oleh unsur-unsur ide. Aliran absur (absurd).

Dengan cara demikian.4 Bagain-bagian Naskah Drama Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bagian-bagian naskah drama. Kedudukan penonton sangat menentukan di dalam pergelaran drama. a. Untuk menunjukkan tanda berakhirnya sebuah adegan biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. Tempat atau panggung bisa membatasi pengarang drama dlam menggambarkan ide-idenya. Unsur ide sangat penting untuk memulai pergelaran.tokoh yang digambarkan oleh penciptanya di dalam plot cerita. Adegan Adegan yaitu bagian-bagian di dalam setiap babak. ditandai dengan adanya perubahan setting. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya lakon yang dikarang. namun sekaligus memberikan kesempatan untuk terfokus pada satu tempat. yaitu sebagai berikut. tetapi tidak merubah setting. Unsur pemain. Penonton merupakan unsur yang sama pentingnya dengan unsur pemain. Perubahan setting ini bisa berupa perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. Pemain atau aktor bertugas untuk menghidupkan tokoh. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum semua kejadian yang berlangsung pada satu tempat dalam urutan waktu yang telah ditetapkan. Unsur ini bisa berupa plot cerita yang disampaikan langsung oleh pemain atau dituliskan berupa naskah. Umumnya untuk menandakan berakhirnya sebuah babak.Unsur ide. Racikan Sastra 342 . Unsur tempat. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan rentetan keadaan yang ada pada satu babak. perhatian penonton bisa terfokus pada satu tempat. Unsur penonton. Pengarang cerita dapat mengatur lakonnya dalam sejumlah babak. yaitu panggung. b. 11.2. Pemain harus menafsirkan watak yang dikehendaki oleh unsur ide. Babak Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon drama.

Dialog atau percakapan yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang.takut atau benci. Prolog Prolog. dan menikmati cerita. jalan atau alur cerita (plot). Oleh karena itu. prolog itu berfungsi untuk menyiapkan penonton agar terlibat ke dalam suasana lakon yang akan disaksikannya. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. sebuah karya sastra tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra drama apabila tidak dibangun oleh dialog. yaitu pembuka pada sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon yang akan dipentaskan. latar belakang cerita. pesan pengarang. gagasan. Kramagung biasanya ditulis di dalam kurung atau hurufnya dibedakan dengan huruf pada wawancang. sedih. biasanya juga disebut juga wawankata. Dialog itu sangat penting di dalam sastra drama. d. menghayati. yaitu bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Prolog. Jadi. bahagia.c. Selain itu juga dibutuhkan vokal dan kemampuan mengucapkan diksi dan artikulasi yang jelas. Dialog merupakan satu-satunya cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dirasakannya. tidak hanya menghapalkan kata-katanya saja. prolog itu berupa pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang berkenaan dengan cerita yang akan disajikannya. Pada prinsipnya. Di samping itu juga artikulasi dan volume yang diucapkan harus jelas. Menghapalkan wawancang. Dalam sebuah wawancang mungkin saja mengandung rasa marah. tokoh cerita dan sebagainya. ragu. jengkel. yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh seluruh aktor. tetapi harus menemukan intonasi yang tepat dari semua dialog yang yang diucapkan. Dialog (Percakapan) Dialog meruapaka percakapan anatara pemain. Racikan Sastra 343 . sedangkan bagian yang tidak merupakan dialog atau percakapan disebut kramagung. Melisankan dialog itu harus dibarengi dengan penjiwaan emosional. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Keterangan tersebut bisa berupa persoalan. Wawancang.

Fungsinya adalah untuk menyimpulkan dan menarik pengajaran dari segala hal yang telah terjadi di dalam pentas/pergelaran drama. b. a. e. Mengandung kejujuran dan kebenaran Semua penulis sastra drama harus jujur mencari kebenaran bagi manusia. Di dalam istilah Inggris. Monolog Monolog yaitu suatu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Epilog merupakan kata penutup pada penghujung pergelaran lakon drama.2. Ada juga epilog yang dibarengi dengan ucapan terimakasih pengarang dan para pemain kepada penonton yang menyaksikan pergelaran.5 Syarat Sastra Drama Ideal Ada beberapa syarat sastra drama yang dianggap ideal. Dengan cara melakukan monolog. bukan untuk dirinya atau kelompoknya. Racikan Sastra 344 . Epilog Epilog biasanya berupa kesimpulan pengarang mengenai cerita. Kadang-kadang kesimpulan itu disertai dengan nasihat atau pesan. yaitu sebagai berikut. penonton bisa mengetahui apa yang tengah dirasakan pemain.Karamagung ditulis berupa perintah singkat agar aktor melakukan akting secara visual. tetapi kalau tidak dipentaskan dengan menarik hati. 11. susah untuk diapresiasi sebagai karya sastra drama yang unggul. f. Penyajian yang menarik Sastra drama harus menarik pembaca dan penonton. Sikap seperti ini yang menyebabkan karya sastra drama sering dianggap sebagai dokumen kemanusiaan. Bagaimanapun pentingnya ide/gagasan yang akan diungkapkan. kramagung disebut stage direction atau business.

(2) Tema Tema berfungsi untuk merumuskan presmise dengan cara mengungkapkannya secara jelas. sedangkan dari segi teknis. menghilangkan batas-batas antara bangsa.c. Memutuskan diri dari waktu dan tempat Tidak ada karya sastra drama yang besar yang terikat oleh kebudayaan. (1) Bentuk sajian bahasa Yang dimaksud bentuk sajian bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menuliskan sastra drama.2. (1) Premise Premise berupa rumusan yang membahas masalah pokok yang akan diungkapkan. 11. d. Isi sastra drama Cerita yang ada pada drama disebut isi drama yang mencakup hal-hal di bawah ini. Sekalipun karya sastra drama tumbuh dari sebuah bangsa. Semua sastra drama harus memiliki premise sebab premise merupakan landasan idiil sebagai penentu arah tujuan lakon. Demikian juga karya sastra drama yang besar.6 Unsur-unsur Naskah Drama Drama memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. golongan dan agama tertententu. b. premise menjadi landasan pola konstruksi lakon. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. tidak terbatas pada ruang spasial dan waktu. Sifatnya universal Karya sastra yang agung akan disukai manusia di mana pun berada. Bentuk sastra drama Bentuk sastra drama meliputi hal-hal sebagai berikut. a. golongan dan agama. Racikan Sastra 345 . Karya sastra yang abadi adalah karya sastra yang bisa melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan temporer. tetapi sastra drama harus tetap relevan di dalam setiap waktu. prosa atau opera. Bentuknya biasanya berupa puitis.

2. Pelaku manusia berhati baik. 3. 3. komedi. romantisme. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan pelaku utama yang mengalami satu takdir yang tidak bisa dihindari dan berakhir dengan kepedihan. dan absurdisme. dan mini kata. Drama tragedi Ciri-cirinya: 1. Pelaku utama menyadari terhadap kesalahannya dan berterima terhadap akibat yang bakal dialaminya. ekspresionisme. sering mengalami perubahan tingkahlaku. realisme. meiliki derajat yang tinggi.(2) Bentuk aliran Bentuk aliran adalah sikap yang tumbuh pada kurun waktu tertentu. melodrama. 4. Pelaku mengalami kesengsaraan akibat dari kelakuan dan kekurangannya. 2. b. aliran yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan drama. kesenangan. Drama komedi Ciri-cirinya: Mengungkapkan dan mencari kekurangan-kekurangan manusia. a. penuh dengan keoptimisan dan tidak ada rasa penyesalan. Drama komedi adalah drama yang merupakan kritik terhadap kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan. tragedi komedi. Dari beberapa aliran dalam drama. Jalan cerita komedi tidak perlu logis. selanjutnya menjadi pola di dalam sastra dramanya. Pelaku utama memiliki kekurangan sebagai manusia yang tidak sempurna. 4. (3) Bentuk lakon Bentuk lakon drama dapat dilihat dari bentuk dramatiknya. di antaranya adalah klasisisme. konsisten bersandar pada hukum sebab-akibat. 1. Adanya perasaan simpati dari penonton terhadap pelakupelakunya. Racikan Sastra 346 . Pelaku kebanyakan manusia sederhana atau manusia yang melanggar adat masyarakat. Berdasarkan isinya lakon sastra drama dapat dibedakan atas tragedi.

tata rias pemain yang sangat menonjol perbedaanya). yaitu sebagai berikut. Komedi ide. tokoh jahat mendapat hukuman. Alur episodik. Komedi farce. 3. Komedi percintaan/komedi romantik. Alur linear. yaitu komedi yang mempersoalkan konflik berpikir yang berbeda (antara manusia ateis dan manusia agamais. 3. Komedi watak. Racikan Sastra 347 . Cerita yang urutannya terpisah-pisah. Alur sirkuler. c. b. Cerita dimulai dari A sampai A. c. Demikian juga ciri-ciri tragedi dan komedi menyatu di dalamnya. dahsat dan menggemparkan. Ciri-cirinya: 1. drama komedi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. yaitu komedi yang menyampaikan kritik atas kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sosial. yaitu komedi yang dianggap kasar. c. 4. keras yang menggambarkan tokohnya ekstrim sekali. 4. Secara literer plot drama mencakup: a.Berdasarkan sasaran kritiknya. Ceritanya menimbulkan kejadian yang menegangkan. yaitu komedi yang menceritakan kekurangan tokoh selaku manusia yang sangat menonjol. Kerangka sastra drama (1) Plot/Alur Kejadian di dalam teater harus diatur dengan susunan yang pasti. Bersandar pada prinsip moral yang kuat. Komedi sosial. 5. Cerita dimulai dari A sampai Z. dan antipati terhadap tokoh jahat. 2. 1. Isi cerita membangkitkan simpati terhadap tokoh yang baik. 5. tokoh baik mendapat hadiah. (perilaku tokohnya irasional. Sumber cerita dari kejadian yang hebat. 2. yaitu komedi yang menceritakan percintaan kaum muda. Melodrama Di dalam melodrama unsur musik hadir di dalam cerita. Ada tokoh jenaka.

emosi. Eksposisi 2. Rising Action 4. pandangan hidup. tempat.(2) Karakter Karakter merupakan bagian utama dari cerita atau plot. warna kulit) b. Bagian Akhir 6. Keadaan fisiknya (jenis kelamin. cara membuat keputusan) d. umur. Tingkat sosialnya (matapencaharian. Konklusi Keterangan 1. Untuk mengenali karakter tokoh drama harus ada analisis berkenaan dengan hal-hal berikut. impian. sikap hidup. Racikan Sastra a. serta aspek-aspek psikologinya. a. jujur) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukannya. Pada bagian ini ditampilkan waktu. 2. Konflik 3. dan keadaan lingkungan) c. Keadaan jiwanya (tingkah laku. Eksposisi (Pemaparan) Eksposisi yaitu pengantar untuk masuk pada situasi awal dari lakon yang akan dipentaskan. Keadaan moralnya (bijaksana. Pembuka b. keluarga. pikiran-pikirannya. Konflik (Penggawatan) Bagian ini merupakan plot yang sesungguhnya di dalam drama. yaitu sebagai berikut. Bagian tengah 348 . munafik. 1. Resolusi c. Klimaks 5. Maksudnya agar penonton mendapat gambaran sekilas mengenai drama yang akan ditontonnya. pengkhianat. agama. (3) Bagan/garis dramatik (dramatic line) Garis dramatik meliputi tiga bagian. bentuk tubuh. patriot.

6. Konklusi (Keputusan) Bagian ini merupakan bagian akhir dari semua konflik. garis drama tersebut dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Fungsinya untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan oleh penonton. 4.3. Rising Action (Penanjakan tindakan) Kejadian konflik pada awal cerita akan mengarah pada urutan kejadian selanjutnya. 4 1 1 3 2 4 Atau 1 Atau 3 1 2 5 2 3 5 6 5 6 4 6 Racikan Sastra 349 . Klimaks (Krisis) Pada bagian ini timbul titik pertentangan antara protagonis dan antagonis. Berpijak pada uraian di atas. Resolusi (Peleraian) Bagian ini dapat disebut juga anti konflik. 5. yaitu ketegangan yang menurun menuju pada penyelesaian persoalan.

11. ”Dua Utusan” karya Wahyu Wibisana (1959) c. ”Wangsit Siliwangi” karya Wahyu Wibisana (1965) g. Tokoh penengah Tokoh ini berperan untuk mendukung atau menentang tokoh sentral. Tokoh ini disebut tokoh tritagonis. b.2. 10. ”Ti Laut ka Langit” karya Wahyu Wibisana (1959) e. ”Hutbah Munggaran di Pajajaran” karya Yus Rusyana (1965) j.(1959) b. Tokoh antagonis adalah peran lawan tokoh protagonis.2. Unsur ini sangat penting untuk menghidupkan suasana cerita.9 Jenis-jenis Drama Sunda Di bawah ini disebutkan beberapa buah judul drama Sunda dan penulisnya. ”Takbir jeung Takdir” karya Dede Tarkajat (1959) c. Tokoh protagonis adalah pemain/aktor yang menjadi pusat atau sentral cerita.8 Pembagian Tokoh Cerita Tokoh cerita di dalam drama dapat dibagi menjadi: a.2. ”Jaomal Qiamat” karya R. ”Prasati” karya Wahyu Wibisana (1962) f. dan (2) tokoh antagonis. ”Cahaya Maratan Waja” karya Yus Rusyana i.11.F. a. ”Hijrah ka Habsyi” karya Yus Rusyana (1965) Racikan Sastra 350 . c. ”Kucubung” karya Wahyu Wibisana (1959) d. yaitu tempat dan waktu kejadian dalam cerita drama. Tokoh sentral Tokoh ini menempati kedudukan paling penting di dalam lakon drama. Tokoh ini terdiri atas (1) tokoh protagonis.7 Latar Cerita/Setting Latar/setting. Biasanya menjadi musuh utama protagonis yang menyebabkan konflik.A. Tokoh pembantu Tokoh ini berperan sebagai pelengkap dalam rentetan cerita. ”Masyitoh” karya Ajip Rosidi (1964) h.

carpon. Tema (Bhs. terlebih untuk tontonan anak-anak. sering disebut juga skenario. Untuk mencari plot pada suatu cerita drama yaitu dengan cara bertanya: mengapa. Pengarang cerita membagi cerita di dalam beberapa babak. plot/alur dan watak/karakter. Perbedaannya terletak pada alur/plot dan watak tokoh karena harus dipentaskan serta dialog tokoh-tokohnya. yaitu peran tokoh lain yang menjadi pelengkap dalam menyelesaikan konflik dalam cerita. Watak yang terdapat pada tokoh cerita inilah yang akan membentuk plot. Perubahan seting itu pada umumnya berupa Racikan Sastra 351 . dan roman. apa sebabnya? Watak/karakter. Hal ini tergantung pada panjang pendeknya sebuah lakon drama yang dikarang.11. Naskah drama terdiri atas beberapa bagian. seperti novel. Cerita drama memiliki unsur-unsur yang sama dengan jenis karya satra lainnya. yaitu watak tokoh yang diperankan oleh tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. Unsur-unsur drama tersebut adalah. setelah kita mengetahui dan mempelajari jenis. Dengan adanya tokoh antagonis inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi unsur plot. selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita drama. biasanya pihak yang akan membantu menyelesaikan konflik. yaitu adanya sebab-akibat. Watak tritagonis. yang diwujudkan melalui peran-perannya. yaitu watak yang diperankan oleh tokoh utama. yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang naskah tersebut. Watak pelengkap. Semua watak tokoh pada cerita drama ini harus jelas diperlihatkan oleh masingmasing tokohnya. tokoh yang mempunyai lakon. Biasanya. Watak antagonis. yaitu susunan lakon. yaitu pikiran pokok yang menjadi gambaran terhadap falsafah isi naskah tersebut. Amanat. Inggris: theme). sifat dan aliran drama. Babak merupakan bagian terbesar dalam lakon sebuah drama. di antaranya sebagai berikut. Ciri plot pada cerita drama. yaitu peran pihak ketiga. (1) Babak.10 Unsur-unsur Cerita drama Rekan-rekan. tema. untuk menunjukkan akhir sebuah babak ditandai dengan adanya perubahan seting.2. Plot/alur. Watak protagonis. amanat.

Kramagung ditulis berupa perintah singkat yang Racikan Sastra 352 . Kramagung. Hal itu dimaksudkan agar bias membantu pembaca atau penonton di dalam memahami. Proloog berfungsi untuk mempersiapkan penonton supaya dapat memasuki suasana lakon yang akan disaksikan. tetapi tidak merubah seting. b. Untuk menandakan akhir sebuah adegan. proloog merupakan pengantar naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. (2) Adegan. Dialog biasanya harus dipresentasikan sejalan dengan penjiwaan emosional di samping artikulasi dan volume yang harus diucapkan secara jelas. Satu adegan hanya menggambarkan satu suasana berupa urutan keadaan yang ada pada satu babak. pesan pengarang. Pada prinsipnya. Oleh sebab itu. Dialog di dalam sastra drama begitu penting kedudukannya. ragu. Keterangan itu biasanya berupa persoalan. tokoh cerita dan lain-lain. Dialog merupakan salah satu cara pengarang untuk mengungkapkan ide yang ingin disampaikannya. jalan atau alur cerita. gagasan. Wawancang yaitu percakapan atau dialog yang harus dihapalkan oleh semua aktor. (3) Proloog. biasanya ada penambahan dan pengurangan pelaku dalam pentas. jengkel. sedih. latar belakang cerita. Proloog adalah pembukaan dalam sebuah lakon drama sebagai pengantar secara umum mengenai lakon drama yang akan disajikan. Proloog bagian naskah drama yang ditulis pada bagian awal. Babak merupakan bagian naskah drama yang merangkum seluruh kejadian yang berlangsung dalam suatu temapat dalam kronologi waktu yang telah ditentukan. bahagia. sedangkan bagian yang bukan merupakan percakapan disebut kramagung. Wawancang. menghayati dan menikmati cerita drama tersebut.perubahan waktu kejadian atau tempat kejadian. Di dalam sebuah wawancang mungkin mengandung suasana rasa marah. a. Kramagung biasanya ditulis di dalam tanda kurung atau hurufnya dibedakan dengan wawancang. Percakapan atau dialog yang dituliskan di dalam sastra drama disebut wawancang. takut dan menyebalkan. Adegan yaitu bagian-bagian dalam setiap babak. kalau tidak ada dialog tidak termasuk sastra drama. (4) Dialog. Dialog berupa percakapan antar pemain biasa disebut juga wawankata.

Monolog yaitu percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Sementara itu. dan reog. Ada juga epiloog yang dibarengi dengan ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada penonton yang telah dengan sabar menyaksikan pergelaran. sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi dan swara.menyuruh aktor melakukan acting secara visual. sandiwara adalah penghidangan hidup dengan gerak atau hidup yang dihidangkan dengan gerak (life presented in action). Epiloog biasanya merupakan kesimpulan pengarang mengenai cerita. seperti juga longser. sekalipun kadang-kadang ada yang mengangkat cerita lama. Di dalam praktiknya sandiwara adalah bentuk pergelaran yang memiliki lakon. (5) Monolog. Epiloog merupakan kata penutup pada sebuah pergelaran lakon drama. Sedangkan menurut Mbijo Saleh. Kata sandi (Jawa Kuno) artinya rahasiah. Dengan melakukan monolog. Sandiwara merupakan jenis drama tradisional. sedangkan gerak harus mengambil unsur tari. tetapi tidak ada naskah. penonton bias mengetahui sesuatu yang dirasakan oleh pemain.11 Sandiwara Pada prinsipnya susah dibedakan antara drama dan sandiwara karena sesungguhnya sandiwara itu merupakan bagian dari drama. Isi ceritanya diangkat dari cerita rakyat.2. Cerita pada umumnya realistik. dan film termasuk jenis drama modern. Secara etimologis. Kata wara berasal dari kata warah artinya pengajaran. dan. ketoprak. Pada drama tradisional biasanya disajikan tanpa naskah. ludruk. (6) Epiloog. Gunanya untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran ajaran dari segala sesuatau peristiwa yang dipergelarkan di pentas. Cerita dihapal di luar kepala. teater. kadang-kadang kesimpulan itu dibarengi dengan nasihat atau pesan. Racikan Sastra 353 . disertai gamelan dan lagu. cerita pantun. Kramagung biasa disebut juga srage direction atau business. sandiwara itu berarti ’pengajaran rahasiah’ (RB Slametmulyono). Menurut Ki Hajar Dewantara sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan melalui pelambangan. lenong. bersifat spontanitas. Jadi. Wawacan. sinetron. 11. Drama modern disajikan dengan memakai naskah. tonil.

dll. Pada hakikatnya sandiwara adalah hasil karya sastra juga sebagai hasil karya seni. ”Sunda Ngadakwa” karya R.F. ”Bubat” karya R. Dengan kata lain sandiwara bisa dilihat dari dua segi kehidupan berikut. ”Kidung Kidang Kancana” karya Wahyu Wibisana 3. 2. Maksudnya bahwa di dalam sandiwara terdapat nilai sastra dan nilai seni. ”Bawa Kuring ka Ciawang” karya Wahyu Wibisana 4. dan interpretasi kehidupan. dan lelakon desik. ”Tina Jandela” karya Wahyu Wibisana 2. Seni dapat ditafsirkan sebagai wujudiah getaran jiwa dalam bentuk keindahan. Berdasarkan jenisnya. kadang-kadang disebut cerita babad. lelakon roman. legenda. yaitu lelakon yang diambil atau dipetik dari Seribu Satu Malam. yaitu sebagai berikut. Sandiwara isinya mengajak penonton supaya ada pada jalan yang benar. Iskandarwassid (1996: 136) menjelaskan bahwa sandiwara adalah lakon-lakon yang bisa dipentaskan dalam pergelaran sandiwara (tradisional). 1. yaitu lelakon babad. 5. ke-Islaman.. Racikan Sastra 354 . setting. Dengan adanya konflik memunculkan gerak lahir dan batin atau bisa sebaliknya gerak mengakibatkan konflik. Lelakon desik. cerita di dalam sandiwara dapat diklasifikasukan menjadi beberapa golongan. Ada beberapa buah judul sandiwara dan penulisnya.A. Lelakon roman diambil dari kejadian atau keadaan kehidupan sekarang. Konflik merupakan segi kehidupan. 1. dialog. Unsur-unsur tersebut adalah plot.Lelakon wayang yaitu lakon-lakon petikan dari cerita wayang.Sandiwara memiliki unsur yang merupakan sebuah ikatan.A. Sejalan dengan hakikat sandiwara tersebut. Yang dimaksud lelakon babad biasanya lelakon yang diambil dari kejadian-kejadian dahulu. sejarah. lelakon wayang. Pendidikan merupakan segi kehidupan. Jadi sandiwara itu mendidik penonton agar menjunjung kebenaran dan menghancurkan keserakahan yang ada pada diri masingmasing.F. perwatakan.

Alasannya waktu di Sekolah Karang Pamulangan ada seorang guru bernama Saleh membuat sebuah pertujukkan yang disebut tunil tembang.2. Dia mengusulkan menggunakan istilah Rinenggasari untuk wujud lakon yang sama. Lahirnya gending karesmen setelah kaum instelegensia Sunda mengenal tata cara pergelaran yang disebut tunil dan opera Melayu (Komedi Bangsawan). Dalam kaitan ini. A. tunil yang ditembangkan disertai instrumen musik (Kamus Satjadibrata). disertai unsur karawitan sebagai pendukung utamanya. Sejalan dengan batasan tersebut Wibisana (1977) mengemukakan pendapatnya bahwa gending karesmen adalah sebuah bentuk pergelaran yang menggambarkan suatu lakon atau ide tertentu secara utuh. Menurut Salmun (1958). Machyar Anggakusumahdinata. Sejalan dengan pendapat itu. Menurut Wibisana bahwa timbulnya opera Sunda itu pada tahun 1904 sebagai pengaruh dari Langendria dan Komedi Stambul.11.12 Gending Karesmen Gending karesmen adalah sejenis opera. Dengan kata lain. gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara dengan menggunakan musik dan dalognya dilakukan dengan tembang. Pradjakusumah (1981) mengatakan bahwa tunil tembang lahir pada tahun 1904. Soerawijadjaja yang ketika itu ia menjadi murid Kweekschool Voor Onderwijzers. Akan tetapi penggubah gending karesmen ”Sarkam-Sarkim”. Di dalamnya terdapat keseimbangan penataan sekar (vokalia) dan penataan gending (instrumental). Machyar Anggakusumahdinata menolak gending karesmen. Istilah gending karesmen diciptakan oleh R. Ia pada tahun 1926 menggubah gending karesmen yang berjudul ”Sarkam-Sarkim”. orang pertama yang mengenalkan bentuk gending karesmen adalah R.S. Oeyeng Soewargana (1975) menjelaskan bahwa bentuk lakon yang sekarang dikenal sebagai Racikan Sastra 355 . Sedangkan menurut Wibisana (1977). seorang musikolog Sunda. istilah gending karesmen itu sudah dipakai. Gending karesmen mulai dikenal oleh masyarakat Sunda kira-kira pada tahun 20-an setelah orang-orang mengenal opera Barat melalui komedi Stambul. Di dalam naskah ”SarkamSarkim” dan ”Babad Cikundul” yang termuat pada Poesaka Soenda (1928). pada tahun 1904 merupakan perkembangan gending karesmen.

17. 1. Salmun. ”Lutung Kasarung ” karya R.T. sedangkan unsur yang menonjol dari Racikan Sastra 356 . ”Kean Santang” karya Wahyu Wibisana. Sunarya 2. ”Kelenting Kuning” karya M. ”Mundinglaya di Kusumah” karya Jayaatmaja. ”Nyai Gamparan” karya M. ”Lalayang Salaka Domas” karya Wahyu Wibisana. pada tahun 1924 muncul istilah Taman Karesmen yang dikenalkan oleh sastrawan R. dahulu namanya pernah disebut opera Sunda.A. yaitu sebagai berikut. naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. Machyar Anggakusumahdinata. Salmun dan Jayaatmaja. Salmun.gending karesmen atau menurut TVRI disebut dramaswara. 19. Memedsastrahadiprawira. Salmun. ”Lenggang Kancana” karya M.A. ”Samagaha” karya Wahyu Wibisana. Salmun 6. 11. muncullah istilah gending karesmen. 9. Memed Sastrahadiprawira. 18. 4. 10. 13. 5.A.A. ”Asmaramargana” karya M. Dalam drama modern kebanyakan dialog ditulis dalam bentuk bahasa prosa. ”Kin Tambunan” karya M. 3.A. 14. Tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Dialog dalam drama dapat berbentuk bahasa prosa maupun puisi. Salmun. ”Leuwi Sipatahoenan” karya M. Salmun 12. Salmun.A. 8. Sebuah naskah drama akan dirasakan setelah dipentaskan.A. Menurut Oeyeng. Salmun 7. ”Kusa jeung Lawa” karya M.A. Sekitar tahun 1930. ”Jakarta jadi Batavia” karya M. ”Kidung Kuda Kancana” karya Wahyu Wibisana 15. Ada beberapa buah karya gending karesmen dan penulisnya. Istilah tersebut mungkin diambil dari istilah opera di Eropah karena teks drama yang diucapkan itu dinyanyikan. ”Inten Dewata” karya Wahyu Wibisana.A.3 Rangkuman Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. ”Sulanjana” karya M. 11. ”Sarkam-Sarkim” karya R. Tetapi bagaimanapun. ”Mundinglaya Saba Langit” karya Wahyu Wibisana 16.A. ”Dalem Cikundul” karya R.

11. Selain panjang pendeknya. dan juga setting yang beragam pula. Kedua jenis aliran ini sangat bergantung pada falsafah naskah dan zaman di mana drama itu dipentaskan.4 Tugas dan Latihan Rekan-rekan. melodrama dan farse.puisi dalam drama adalag bunyi dari irama bahasanya. sandiwara. Drama pendek hanya terdiri atas satu babak saja. adegan. karakter yang beragam. mengesankan? Untuk memperdalam pemahaman rekan-rekan berkenaan dengan materi tersebut. sehingga sering disebut drama satu babak. sajarah. Drama berbeda dengan sandiwara. kadangkadang juga imaji dan penggunaan simbol-simbol. Dilihat dari unsur panjang pendeknya. mengandung unsur cerita yang panjang. Racikan Sastra 357 . yaitu tema. yaitu ada drama komedi. drama pun memiliki sifat dramatiknya. Penyajian sebuah drama umumnya ada yang menganut aliran klasik dan modern. Anda baru saja mempelajari drama. yaitu aliran klasik. simbolis. Biasanya menyajikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan carita babad. yakni harus dipentaskan. sekalipun kedua yang terakhir itu merupakan bagian dari drama. tragedi. dialog. monolog dan epilog. dan legenda. Sandiwara sebenarnya drama tradisional. dan gending karesmen. Aliran drama yang sering kita dengar. tanpa naskah. tragikomedi. Sedangkan gending karesmen adalah pertunjukkan sandiwara yang dibarengi dengan musik dan dialog-dialognya dilakukan dengan cara dinyanyikan. Bagaimana. amanat. proloog. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah drama umumnya sama dengan jenis karya sastra lainnya. realistic. Bagian-bagian yang terdapat pada sebuah drama. yaitu ada yang disebut dengan babak. plot/alur dan watak/karakter. drama panjang biasanya terdiri atas tiga atau lima babak. dan gending karesmen dalam khazanah sastra Sunda. dan absurd. alangkah baiknya jika rekan-rekan mengerjakan latihan kecil di bawah ini. Perbedaaannya terletak pada unsur alur dan watak.

tidak memiliki konflik 6. hanya memiliki satu latar/seting d. Salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog disebut…. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis drama dilihat dari sifat dramatiknya? 4. sandiwara. Pengenalan cerita yang disajikan pada awal cerita di dalam drama disebut…. Salah satu ciri drama panjang adalah…. epiloog d. epilog 3. a. drama b. Apa yang membedakan aliran klasik dengan aliran absurd? Jelaskan! 5. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. prolog d. sandiwara. wawankata c. Istilah wawankata terdapat pada unsur…. dialog b. a. Pilih salah satu jawaban yang benar! 1. Selamat bekerja. kramagung d. Apa yang membedakan drama dengan sandiwara dan gending karesmen? 3. amanat). Rekan-rekan. a. Bacalah. tragedi c. komedi d. novel 2. a. alur. alur yang tidak beragam c. wawancang b. Selanjutnya Anda analisis unsurunsurnya (tema. melodrama b. dan gending karesmen. monolog c. a. epiloog 5. setelah Anda mempelajari materi pada KB 4. semoga sukses! c. dan gending karesmen di dalam khazanah sastra Sunda? b. kemudian bandingkan dengan seksama. farse Racikan Sastra 358 . Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah karya drama? 6. Apa yang dimaksud dengan drama? 2.a. Kapan munculnya drama. a. dialog b. monolog c. Drama yang diakhirir dengan kebahagiaan penonton disebut…. diharapkan Anda mencari naskah drama. memiliki karakter yang beragam b. proloog 4. watak. carpon d. dongeng c. Unsur drama yang ditulis di dalam tanda kurung disebut….

Sebuah judul drama Sunda karya Wahyu Wibisana adalah a. a. b. “Kucubung” b. Yang menciptakan gending karesmen.7.”Lenggang Kancana”. A. c. R. Salmun d. Sunarya menulis naskah gending karesmen berjudul a. “Dua Utusan”. “Jaomal Qiamat” c. R.S. watak pelaku sangat transparan/jelas c. . “Samagaha” 14. alur d. adegan b. a. Belanda. proloog c.T. Jepang. Bagian terbesar dalam sebuah lakon drama disebut…. yaitu a. A. Portugis Racikan Sastra 359 .A. Gending karesmen d. Wahyu Wibisana c. Salah satu cirri aliran trama klasik adalah…. Sandiwara c. Yang membedakan cerita drama dengan karya sastra lainnya adalah pada unsur… a. tema 10. Rara Santang d. d. a. babak 9. c. b. Drama b. “Inten Dewata” 12. d. Inggris. “Lutung Kasarung”. Prabu Siliwangi b. . dialog b. Longser 13. Jaya Antea 11. Kian Santang c. isi cerita tidak realistis 8. cerita mengandung simbol d. Pradjakusumah 15. Sebuah kegiatan pentas drama yang menggunakan musik dengan dialog-dialognya dinyanyikan disebut a. Machyar Anggakusumahdinata b. dialog d. “Tina Jandela” d. M. isi cerita sangat realistis b. a. Sandiwara mengalami kemajuan kembali pada masa penjajahan . Tokoh utama dalam cerita drama “Kian Santang Siliwangi di Pajajaran” adalah…. latar c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful