HIKMAH BERIMAN KEPADA HARI AKHIR

Dampak Beriman Kepada Hari Akhir Terhadap Sikap Dan Perilaku Manusia

Iman kepada hari ahkir adalah termasuk rukun iman, dan merupakan akidah Islam yang
fundamental. Karena memepercayai hari kebangkitan di akherat merupakan pilar akidah setelah
mengesakan Allah Ta'ala. Keberadaan hari Kiamat adalah merupakan sesuatu hal yan qoth'i
(pasti) dan tidak perlu memperdebatkan dengan logika sempit dan filsafat sesat. Sedangkan
menging-karinya adalah merupakan kekafiran.

Hari akhir adalah hari kiamat yang hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab
(diperhitungkan amal-nya) dan diberi balasan. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari
setelahnya, dimana setiap penghuni surga akan menetap di Surga dan ahli Neraka akan menetap
di neraka.

Beriman kepada hari akhir mengandung empat unsur:

Pertama: beriman kepada hari kebangkitan, yaitu saat dihidupkannya kembali orang-orang mati
tatkala ditiup sangkakala kedua. Seluruh manusia bangkit menghadap Allah tanpa alas kaki,
tanpa mengenakan pakaian serta dalam keadaan tidak berkhitan Firman Allah: "Kemudian
sesudah itu sesung-guhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kemudian kamu sekalian
benar-benar akan dibangkitkan (dari kubur-mu) di hari kiamat." (QS. Al-Mu'minun: 15-16)

Nabi bersabda:
"Wahai manusia, sesungguhnya kamu sekalian dikumpulkan (di hari kiamat) kepada Tuhanmu
tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan." (HR. Muslim)
Kedua : Beriman kepada hisab (perhitungan) dan jaza' (pembalasan).
Firman Allah Ta'ala :
"Sesungguhnya kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah
menghisab mereka". (Al-Ghasyiyah : 25-26)

Di saat itu semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan dan tidak ada sedikitpun yang
akan lolos dari hisabnya. Walaupun sekecil titik debu, pasti ia akan menuai balasannya.

Ketiga: Beriman kepada adanya Surga dan Neraka, bahwa keduanya adalah tempat kembali yang
abadi bagi manusia. Surga adalah tempat penuh dengan kenikmataan, dipersiapkan untuk orang-
orang yang beriman dan bertaqwa. Adapun Nereka adalah tempat berbagai macam adzab yang
disediakan Allah bagi orang kafir dan dzalim.

Keempat: Termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang
terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, siksa dan nikmatnya. Kenikmatan kubur hanya
diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang jujur.

Firman Allah Ta'ala :
"Seseunguhnya orang-orang yang mengatakan : "Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka
meneguhkan pendi-riannya, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) :
'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih dan bergem-biralah kamu akan
(memperoleh) Surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (Fushshilat: 30)

Adapun siksa kubur diperuntukan bagi orang zalim dan orang-orang munafik serta kafir. Firman
Allah:
"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang dzalim (berada) dalam
tekanan-tekanan sekaratul maut sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil
berkata): "Keluarkan nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaaan yang sangat
menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar, dan
karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." (Al-An'am : 93)

Orang mukmin di dalam setiap gerak amal kesehariannya senantiasa memeprtimbangkan
hitungan akherat, ia selalu menghitung untung ruginya dalam hisab Allah Ta'ala. Adapun orang
kafir, ia berbuat laksana binatang yang tidak pernah merasa ada akibat apapun dari amalnya,
sehingga tidak sedikitpun hatinya memperdulikan timbangan akherat. Tidak ada undang-undang
dan aturan apapun di dunia ini, yang mampu menjadikan penganutnya bersemangat penuh
keikhlasan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauh dari keburukan selain kerena iman
seorang terhadap syari'at Islam Ini.

Adapun beriman kepada hari akhir akan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

Pertama : Senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharap-kan pahala untuk persiapan
hari pembalasan.

Kedua : Takut dan gelisah di saat bermaksiat karena mengimani akan adanya suatu siksaan yang
sangat pedih di hari pembalasan.

Ketiga : Penghibur bagi orang mukmin yang tidak sempat menda-patkan kenikmatan dunia,
sebagai gantinya ia punya harapan yang akan ia peroleh di hari akherat berupa kenik-matan dan
pembalasan pahala.

Sesungguhnya percaya kepada Allah, hari akhir, pahala serta siksaan akan memberi arah yang
nyata terhadap perilaku manusia untuk berbuat kebaikan. Tidak ada undang-undang ciptaan
manusia yang mapu menjadikan perilaku manusia tetap tegak dan lurus seperti beriman kepada
hari akhir. Oleh karena itu, dalam masalah ini akan ada perbedaan perilaku antara orang yang
ingkar terhadap Allah dan hari akhir dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Orang yang beriman mengetahui dunia adalah tempat simpanan sementara, sedang amal sholeh
adalah bekal untuk mal akherat.

Maka bagi orang yang percaya hari pembalasan dia akan berbuat dengan melihat kepada
timbangan langit, bukan timbangan bumi. Dan dia akan melihat hisab akherat, bukan hisab
dunia. Adapun bagi orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, hisab dan balasan,
maka ia mencoba menjalani rutinitas kehidupan dunia ini dengan mengejar kesenangan yang
disertai kerakusan, mengumpulkan harta benda dengan berbagai cara tak peduli halal dan
haramnya. Karena itu dia akan dihisab dan akan celaka karena dia tidak menghiraukan hari
pembalasan.

"Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya" Bilakah hari kiamat itu
datang?" (Al-Qiyamah : 5-6)

Begitulah pemikiran orang-orang bodoh dan sempit yang banyak menjadi pemicu terjadinya
berbagai tindakan kriminalitas di muka bumi karena keingkaran mereka terhadap hari
pembalasan. Sebagaimana Allah gambarkan tentang keadaan mereka dalam firman-Nya: "Dan
tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita
sekali-kali tidak akan dibangkitkan." (Al-An'am: 29)

Bahkan paham-paham kekufuran terhadap hari akhir di zaman ini selalu berkembang dengan
sangat suburnya. Seperti kita lihat misalnya pengingkaran secara total di balik alam materi, yang
dilakukan orang komunis dengan berbagai kelompok dan organisasinya sekarang. Menurut
mereka , kehidupan itu meteri belaka dan di balik materi itu tidak ada sesuatu yang lain. Hal itu
sebagaimana dikatakan pemimpin mereka Karl Marx yang berpendapat bahwa , Tuhan itu tidak
ada dan kehidupan itu hanya materi. Oleh Karena itu, tak heran bila mereka seperti binatang.
Mereka tak bisa menangkap arti kehidupan.

Demikian juga aliran Materialisme, mereka menjadikan harta sebagai tujuan dan tenggelam
dalam pencarian-nya tanpa memperhitungkan batas hidup yang sangat sempit dan singkat. Dan
mereka bila melihat kehidupan di dunia, meraka berani berkorban demi untuk memperoleh
kesenangan yang berlipat ganda dengan tanpa memikir-kan datangnya kematian. Mereka tidak
perduli pertangungjawaban kehidupan lain, dan tidak memperdulikan kejadian yang akan
menimpa pada masa yang akan datang dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bisshowab (Khanif
Muslim Bin Hasyim


C. Fungsi Iman Kepada Hari Akhir
Fungsi iman kepada hari akhir, antara lain sebagai berikut :
1. Pendorong untuk beramal kebajikan.
Hari kiyamat merupakan hari pembalasan bagi seluruh amal perbuatan di dunia. Dengan keyakinan semacam itu
maka iman kepada hari kiyamat mendorong untuk beramal kebajikan, karena balasan itu sesuai dengan apa yang
diperbuat di dunia.
2. Dapat mengetaui tujuan hidup yang sebenarnya.
Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hakekat kiyamat adalah kembalinya manusia sang
pencipta.
3. Berpandangan hidup yang optimis.
Kehidupan dunia sering kali diwarnai dengan ketidak adilan dan kepalsuan. Orang yang beriman kepada hari akhir
tidak akan kecewa menghadapi ketidak adilan dan kepalsuan dunia.
4. Menanamkan sikap berhati-hati dalam berbuat. Sebab segala amal perbuatannya yang dilakukan, akan
dipertanggungjawabkan di hari kiyamat nanti.

Sehingga dapat dipahami bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada tiga yaitu :

1. Memuliakan tamu.
2. Memelihara hubungan dengan sanak famili, handai taulan, teman sejawat.
3. Berkata dengan perkataan yang baik, dan kalau tidak bisa lebih baik diam saja.Alam barzakh dan Padang Mahsyar
Setiap Islam wajib mempercayai Hari Kiamat. Terdapat 5 alam yg dilalui oleh setiap manusia iaitu:

1. Alam Roh

- Alam dimana setiap manusia berjanji mnyembah Allah dan mengikuti segala suruhan dan
meninggalkan laranganNya.
- Manusia dihidupkan selepas Nabi Adam.

2. Alam Rahim
- Selama 120 hari berada didalam rahim (tidak lagi mengingati segala peristiwa Alam Roh)

3. Alam Dunia

- Manusia hidup didalam satu alam yg amat-amat singkat tetapi amat-amat penting untuk alam yg
seterusnya.
- Hidup sehingga 65thn-75thn

4. Alam Kubur

- Alam Kubur adalah bersamaan 40 thn. 1 tahun bersamaan 1000 tahun di dunia.
- Hadis Imam At Turmudzi menerusi Abi'Sa'iid; Rasulullah saw bersabda :

´Sungguhnya Kubur itu adalah suatu kebun antara kebun-kebun Syurga ataupun satu lubang antara
lubang-lubang Nerakaµ

5. Alam Mahsyar

- Alam Mahsyar adalah bersamaan 300thn. 1 tahun bersamaan 50,000 tahun didunia.
- Alam Mahsyar dimulakan apabila 2 tiupan sangkakala ditiupan oleh Malaikat Israfil.
- Tiupan pertama mematikan semua kehidupan manakala tiupan yg kedua menghidupkannya kembali
dimana bumi memuntahkan isinya.
- Dlm riwayat dinyatakan Kaabah akan berjalan masuk bersama dengan bumi Mekah dan Madinah
bersama isi buminya apabila kiamat tiba (termasuk orang beriman yg mati di Mekah / Madinah). Sunat
utk kita berniat untuk mati di Mekah atau Madinah shj. Haram berniat utk mati ditempat yg lain.
- Rasullullah s.a.w yg pertama sekali dibangkitkan dimana Rasullullah s.a.w bertanya pada Jibrail "
Dimana kamu tinggalkan umatku"

# Didalam Surah Al-Waaqi'ah Allah menyebutkan dipermulaan keadaan/suasana Kiamat Besar dimana
manusia terbahagi kepada tiga golongan :

1. Muqarrabiin (Orang yang didekatkan kepada Allah); iaitu orang-orang yang dapat memasuki Syurga
diperingkat awal.

2. Abraar (Baik-kebaikwan); iaitu orang-orang yang baik-baik; mereka ini ialah golongan Kanan
(Golongan Bertuah Peringkat Kedua)

3. Fujjaar (Jahat-jahawan); iaitu orang-orang yang jahat-jahat; mereka ini ialah golongan kiri
(golongan celaka/sial).

Kemudian Allah menyebutkan diakhirnya keadaan Kiamat Kecil dimana manusia terbahagi kepada tiga
golongan juga iaitu:

1. Muqarrabiin.
2. Golongan Kanan.
3. Golongan Pendusta Yang Sesat.

Peristiwa di Padang Mahsyar

Manusia dibangunkan dalam keadaan telanjang melainkan merek yang beriman. Jalan masing-masing
tidak kenal antara satu kecuali 7 golongan. Mengikut Riwayat, Rasullullah saw dan Nabi Ibrahim as
diberi pakaian terlebih dahulu diikuti yang lain (para Nabi Sahabat dan mrk yg beriman).

7 golongan :

1. Pemimpin yang adil
2. Lelaki yg terikat hatinya dgn masjid
3. Lelaki yg bersedekah tetapi tidak diketahui
4. Orang muda yg taat kepada perintah Allah
5. Lelaki yg diajak oleh wanita, tetapi dia menolak dgn kata "Aku takut pada Allah"
6. Lelaki yg senantiasa mengingati Allah dan takut pada Allah
7. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah

(Didalam Al-Quran jika ia dirujuk sebagai lelaki maka ada juanya bermaksud atau bersama perempuan).
Setelah 40 thn (di Mahsyar) iaitu 1 thn bersamaan 50,000 thn didunia, semua manusia tidak tahu
berbuat apa melainkan mrk yg beriman, kemudian terdengar suara "pergilah berjumpa dgn para Nabi"..
maka yg mengetuai setiap kumpulan ialah para ulama dan para ambia.

Pertama sekali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam tetapi usaha mereka gagal kerana
Nabi Adam menyatakan beliau juga ada melakukan dosa kerana memakan buah larangan di syurga maka
kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa (semuanya
memberikan sebab seperti Nabi Adam) dan akhirnya mereka berjumpa Rasullullah saw. Rasullullah saw
memohon kepada Allah dan syafaat baginda telah meletakkan Padang Mahsyar menjadi tempat

· Soal Jawab
· Membaca catatan amalan
· Hisab

*Manakala orang kafir dan syaitan akan dikumpulkan disekeliling Neraka Jahanam.

"Oleh itu, demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Sesungguhnya Kami akan himpunkan mereka yang kafir
itu beserta syaitan-syaitan di Padang Mahsyar, kemudian Kami akan bawa mereka duduk bertelut di
keliling Neraka Jahanam." Surah Maryam Ayat 68

Kemudian manusia meniti Siratul Mustakim yg mana perjalanannya mengambil masa 15,000 tahun
perjalanan (persamaan didunia tidak dinyatakan). Dan setiap 1000 manusia yg meniti hanya tinggal 1
sahaja yg akan berada di titian sirat (iaitu mrk yg beriman dan beramal soleh) untuk meneruskan
perjalanan ke syurga (sepantas kilat bagi mrk yg beriman). 999 manusia akan jatuh kebawah dari sirat
dan akan tiba didasar neraka setelah 60 tahun. (*Mengikut Riwayat, anak yg meninggal sewaktu kecil
akan menunggu ibubapanya diatas sirat).

*Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang
asal) sekali lagi, Di sisi "Sidratul-Muntaha"; Yang di sisinya terletak syurga "Jannatul-Makwa".(Nabi
Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa "Sidratul-
Muntaha" itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga. Surah An-Najm
Ayat 13-16

*Kesimpulannya : Mati adalah benar, hidup kembali di Alam Barzah dan Alam Akhirat adalah benar.
Amatlah ruginya jika kita leka di dunia yg masanya sungguh singkat namun amalan dan sumbangan kita
terhadap agama Allah amatlah besar pada ketika itu untuk menghadapi Alam seterusnya. Diceritakan
kisah didalam Al-Quran dimana manusia akan menyesali diatas kelalaian mereka didunia sebaik sahaja
melihat api neraka ;Ketika Ilmu Pengetahuan Menemukan Tanda - Tanda Kiamat !
Oleh : Dewanto Putra Fajar

Sekarang, saya berdiri di sini bukan sebagai pemimpin dari salah satu negara, tetapi sebagai bagian dari umat
manusia. Kini, kita menghadapi bencana yang disebut, oleh kitab suci, sebagai Armageddon, atau sebuah hari ketika
kehidupan dunia akan berakhir. Namun demikian, kini umat manusia telah memiliki teknologi untuk mencegah
kepunahan spesies mereka sendiri dan semua makhluk hidup di bumi. Rasa haus manusia terhadap ilmu
pengetahuan, kekuasaan dan kemenangan akan menjadi sebuah semangat untuk terus melanjutkan hidup«
[Pidato Presiden Amerika Serikat, dalam film ³Armageddon´]

Penggalan pidato tersebut merupakan pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai sebuah
pengantar bagi semua umat manusia di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi bencana terbesar²yaitu jatuhnya
komet raksasa ke bumi. Pidato tersebut juga mengiringi kepergian delapan belas orang astronot, yang sebagian
besar adalah astronot dadakan, yang bertugas menghancurkan komet pembunuh sebelum menabrak bumi dan
memusnahkan umat manusia.

Kisah dramatis tersebut terekam dalam kisah fiksi berjudul ³Armageddon´ hasil arahan sutradara Hollywood, Michael
Bay. Beruntunglah kita, kisah yang diceritakan dalam film ³Armageddon´, hanyah fiksi semata, sebab apabila kisah
teresebut menjadi kenyataan maka umat manusia benar-benar menghadapi masalah serius.

Singkatnya, kita nyaris tidak dapat melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya bencana akibat tumbukan komet
pembunuh. Dalam film memang diceritakan bahwa manusia telah berhasil menggunakan teknologi nuklir untuk
memusnahkan komet tersebut, namun kenyataan yang ada justru berbeda 180 derajat. Kita tidak mengembangkan
teknologi penghancur komet; tidak ada para astronot berani mati yang terlatih untuk menghancurkan komet; tidak
ada satu teknologi pun, yang dimiliki manusia, yang terbukti mampu menghancurkan komet pembunuh. Dengan kata
lain, apabila komet pembunuh itu tiba, nasib umat manusia benar-benar di ujung tanduk.

Sampai saat ketika saya menulis artikel ini, ada beberapa skenario kiamat yang berhasil disusun oleh para ilmuwan
di berbagai bidang berdasarkan data-data empiris dan ilmiah sesuai dengan bidang mereka masing-masing.
Meskipun kebanyakan data empiris dan ilmiah yang dihimpun oleh para ilmuwan tidak memberikan tanggal pasti
kapan kiamat²atau setidaknya bencana global tersebut tiba.

Banyak ilmuwan yang memberikan kesimpulan bahwa bencana global kemungkinan besar akan terjadi pada akhir
tahun 2012, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence E. Joseph, penulis keturunan Yahudi berkebangsaan Amerika
Serikat, dalam buku ³Kiamat 2012´ (Apocalypse 2012).

Dari beberapa skenario kiamat yang ditawarkan oleh para ilmuwan termasuk Lawrence E. Joseph, maka dapat
diambil dua kategori besar skenario kiamat, yaitu kiamat yang berasal dari bumi dan kiamat yang berasal dari
angkasa, terlepas dari benar-tidaknya kesimpulan bahwa 2012 merupakan hari kiamat²atau setidaknya tanda awal
kiamat sebelum tanda-tanda besar lainnya muncul.

Skenario pertama tentang kiamat rupa-rupanya disebabkan oleh aktivitas bumi yang berlebihan dan, atau
menunjukkan sebuah anomali yang tidak lagi terjadi sejak 10.000 tahun lalu.

Anda pernah mendengar tentang taman nasional Yellowstone, Amerika Serikat? Taman nasional Yellowstone
terkenal memiliki geyser bernama Old Faithful, yang mampu menyemburkan lebih dari 3.000 liter air dalam waktu
kurang dari sepuluh detik. Geyser tersebut rupanya tidak hanya menjadi pusat perhatian para wisatawan yang
berkunjung ke taman nasional tersebut, tapi juga para ahli vulkanologi dan geologi yang menyatakan bahwa taman
nasional Yellowstone merupakan sebuah gunung berapi raksasa yang berpotensi meletus.

Yakinlah, Anda tidak salah membaca dan saya juga tidak salah mengetik. Anda mungkin bertanya, jika memang
taman nasional itu sebuah gunung berapi lalu di mana letak kerucutnya, puncaknya dan kawahnya? Ketika banyak
orang menyaksikan keindahan geyser di taman nasional tersebut, mereka sebenarnya tidak sadar bahwa mereka
sedang berada di tengah kawah gunung berapi raksasa. Begitu besar diameter kawah Yellowstone, sampai-sampai
kita harus terbang untuk melihat kawah taman nasional tersebut secara keseluruhan.

Sekarang, banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa taman nasional tersebut merupakan sebuah gunung berapi
raksasa yang siap meletus. Kenyataan bahwa Yellowstone kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanis
merupakan sebuah anomali yang patut disambut dengan sikap waspada.

J. Tuzo Wilson, seorang ahli geofisika Kanada, yang terkenal dengan teorinya tentang lempeng tektonik, pernah
menjelaskan bahwa sebenarnya Yellowstone terletak dalam sebuah ujung barisan gunung api yang tertidur. (Ilmu
Pengetahuan Populer, 1999, 2: 228).

Pernyataan Wilson dan kebanyakan ahli geologi lainnya memberikan kita sebuah pemahaman bahwa para ahli
geologi telah menyadari bahwa Yellowstone merupakan sebuah gunung berapi yang pernah meletus dan kini
menunggu untuk meletus lagi. Bahkan geyser yang menjadi ciri khas taman nasional itu membuktikan bahwa ada
sebuah dapur magma aktif.

Kini mungkin saja Yellostone akan menunggu sebuah saat yang tepat sebelum bangun dari tidurnya yang panjang.
Jika Yellowstone meletus maka dapat dipastikan bahwa seluruh dunia akan merasakan dampaknya, Amerika Serikat
akan luluh-lantak, kemudian disusul kawasan Pasifik dan Atlantik. Kawasan Eurasia, Afrika dan Australia akan
tertutup abu, udara menjadi beracun, dan matahari tidak akan pernah terbit selama sekitar sepuluh tahun²bumi
akan kembali pada jaman es.

Anomali selanjutnya ditunjukkan oleh semakin melemahnya kekuatan magnetosfer bumi. Secara sederhana
magnetosfer bumi merupakan sebuah lapisan medan magnet bumi yang bertugas melindungi bumi dan semua
penghuninya dari radiasi matahari. Magnetosfer bumi juga memengaruhi pola dan ara pergerakan migrasi spesies
hewan tertentu seperti burung camar hingga ikan paus. Tanpa magnetosfer maka bumi akan menjadi sebuah planet
tandus yang terus menerus dihujani radiasi matahari. Tanpa magnetosfer, Anda tidak akan dapat keluar rumah tanpa
menggunakan pakaian anti radiasi, layaknya pekerja rekator nuklir, atau kulit Anda akan terbakar radiasi dalam
waktu kurang dari lima detik.

Franklin M. Branley menjelaskan bahwa sabuk Van Allen, diambil dari nama seoarang anstronom Amerika Serikat,
James Van Allen, bertugas melindungi bumi dari radiasi matahari. Sabuk tersebut membentang mulai ketinggian 640
km hingga ketinggian 40.000 km. (Ilmu Pengetahuan Populer, 1999, 1: 104).

Anomali dalam magnetosfer rupanya ditunjukkan dengan semakin melemahnya kekuatan magnetosfer bumi jika
dibandingkan 200 tahun lalu. Kini magnetosfer bumi bahkan mengalami sebuah keretakan sepanjang 160.000
kilometer di atas Atlantik, para ilmuwan ahli geologi menyebutnya sebagai anomali Atlantik Selatan. (Joseph, 2008:
65).

Keretakan magnetosfer bumi, menjadi tanda awal dari lenyapnya kekuatan magnetosfer, rupanya membawa dampak
serius bagi semua penghuninya, temasuk manusia. Karena lapisan medan magnet bumi tidak hanya berfungsi
sebagai perisai anti radiasi, namun juga sebagai sebuah mekanisme yang menjaga kestabilan bumi dan
keseimbangan biosfer.

Tanpa medan magnet bumi, maka ekosistem bumi menjadi terganggu. Hewan-hewan yang menggunakan medan
magnet sebagai penunjuk arah akan kehilangan kemampuan navigasi. Spesies yang kehilangan kemampuan
navigasi jelas akan berpotensi menuju kepunahan. Hilangnya salah satu bagian penting dalam biosfer tentu akan
disusul hilangnya bagian lain dalam biosfer, sehingga keseimbangan biosfer yang rapuh akan hancur berantakan.

Semua itu hanya disebabkan oleh hilangnya magnetosfer, yang keberadaannya sering tidak kita sadari. Lenyapnya
magnetosfer juga membuat permukaan bumi akan segera terbakar radiasi matahari yang sangat hebat, dan dengan
segera membuat permukaan bumi akan hangus terbakar.

Lalu apa yang membuat kekuatan magnetosfer semakin melemah? Inilah pertanyaan mendasar yang mungkin
muncul di pikiran Anda. Para ilmuwan yakin inti bumi berupa logam cair dengan panas mencapai sekitar 3.900
derajat celcius. Rotasi inti cair bumi itu membuat sebuah efek medan magnet bumi yang mampu membuat jarum
kompas menunjukkan arah utara-selatan.(Sagan dan Leonard, 1982: 36) Sayangnya, semakin lama rotasi inti bumi
tersebut semakin lambat, dan tidak mustahil akan berhenti, yang mengakibatkan semakin lemahnya kekuatan
magnetosfer. Singkat kata, lenyapnya kekuatan magnetosfer membuat bumi berada dalam kekacauan dan kiamat.

Skenario kedua tentang kiamat datang dari kegelapan angkasa raya. Matahari yang kita kenal sebagai sumber
energi primer bumi, rupanya tidak selamanya memberikan kebaikannya kepada semua anggota tata surya. Berulang-
kali kekuatan matahari yang sedemikian besar hampir menewaskan semua kahidupan bumi dengan serangan radiasi
matahari, hingga pengaruhnya terhadap aktivitas badai yang berlebihan pada lima tahun terakhir.

Radiasi matahari merupakan sebuah bentuk ledakan yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet matahari.
Saya sendiri tidak begitu mengerti tentang bagaimana terjadinya dan mengapa radiasi matahari terbentuk dan
bagaimana reaksi dari bintik matahari dengan pancaran radiasi yang sangat berbahaya. Namun, yang jelas, radiasi
matahari mempu mencapai dan terlepas menuju tata surya, termasuk bumi.

Beruntung, bumi memiliki magnetosfer yang menahan kekuatan radiasi tersebut, namun terkadang kekuatan radiasi
yang begitu besar mampu membuat aktivitas listrik di seluruh dunia menjadi terganggu.

Seringkali aktivitas matahari yang berlebihan mampu membuat listrik di kota-kota besar di dunia menjadi padam
hingga terjadinya gangguan pada gelombang radio. Pada dunia modern di mana listrik menjadi sebuah kekuatan
yang tidak terpisahkan, padamnya arus listrik akan membuah semua kegiatan dan teknologi modern lumpuh
seketika.

Kini banyak ilmuwan mulai menemukan bertumpuk-tumpuk bukti baru bahwa aktivitas matahari yang berlebihan
menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas badai. Jika memang ada hubungan antara aktivitas matahari
dengan tingginya aktivitas badai, maka banyak ilmuwan yang memperkirakan bahwa tahun 2012 aktivitas badai di
seluruh dunia akan mengingkat pesat, akibat tingginya aktivitas matahari saat itu.

Aktivitas matahari pada tahun 2012 yang mengingkat pesat rupanya sesuai dengan daur aktivitas matahari, yang kini
telah banyak dijelaskan oleh para ilmuwan.

Anomali yang berasal dari angkasa tidak hanya terbatas pada pengaruh dan aktivitas matahari semata, tapi juga
pada aktivitas dan perilaku seluruh tata surya terhadap gerakan galaksi.

Lawrence E. Joseph menjelaskan bahwa kini tatasurya sedang berada dalam sebuah awan energi galaksi bima
sakti, yang terdiri dari wilayah bermedan magnet tinggi yang menyebabkan seluruh tata surya menghasilkan
gelombang kejut yang akan mempengaruhi semua anggota tata surya. (Joseph, 2008: 152-153)

Sebelum membahas efek guncangan terhadap tata surya, ada baiknya kita mengamati aktivitas dan potensi bencana
yang berasal dari anggota tata surya yang lain. Para ilmuwan khawatir ada sebuah bencana tersembunyi yang
berasal dari tepi tata surya, potensi bencana tersebut berasal dari pusat penyimpanan komet di Awan Oort, asteroid
di Sabuk Kuiper, dan sabuk asteroid pada jalur Mars dan Jupiter. Jika kita mengambil Pluto sebagai awal pembagian,
maka akan mendapatkan bentuk pembagian seperti ini, Pluto, Sabuk Kuiper, dan Awan Oort.

Singkatnya awan tersebut berada pada bagian paling tepi di tata surya Awan Oort, diberi nama sesuai penemunya
yaitu Jan Hendrik Oort, merupakan sebuah awan besar yang mengandung sekitar seratus milyar inti komet yang
terentang hingga jarak lima belas trilyun kilometer, dari sinilah semua komet yang kita kenal dilahirkan. Awan
tersebut mengandung inti komet dengan diameter yang beragam mulai dari satu kilometer hingga lebih dari delapan
puluh kilometer. (Sagan dan Leonard, 1984: 174)

Pada tahun 1950-an, Astronom Amerika Serikat bernama F. L. Whipple, menjajukan pendaptnya banwa sebenarnya
komet hanya terdiri dari es dan gas-gas beku lain layaknya bola salju yang kotor. (Encyclopedia Americana, 1991, 2:
365-369). Tapi, kini, banyak ahli astronomi sepakat bahwa ³markas´ komet di Awan Oort merupakan induk dari
komet pembunuh. Sedikit saja gerakan salah dari gaya gravitasi bintang, atau efek lainnya, akan melepaskan komet
dari induknya. Salah satu bukti kuat dari tabrakan komet pembunuh terekam dengan jelas di permukaan Jupiter.

Tahun 1994, sebuah komet pembunuh bernama Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah luka
sebesar bumi di planet tersebut.

Baru-baru ini saya sempat berkunjung ke PP Iptek, di Taman Mini, Jakarta. Ketika berkeliling saya sempat melihat
sebuah poster yang dipasang memanjang dari atas ke bawah berjudul, ³Teleskop Hubble Menangkap Bencana´.

Terus terang saya kaget tetkala melihat ada foto yang menampakkan akibat benturan komet Shoemaker-Levy 9 di
Jupiter. Pada gambar tersebut terlibat dua noda merah kecil yang melukai planet terbesar itu, kita melihat noda
merah itu tampak kecil karena dibandingkan dengan ukuran planet tersebut, tetapi apabila dibandingkan dengan
bumi, maka noda bekas benturan itu akan nampak sama besar. Secara gampang, apabila ada komet pembunuh
sebesar Shoemaker-Levy 9 benar-benar menabrak bumi, maka dapat dipastikan bumi akan binasa, dan semua
bentuk kehidupan yang kita kenal akan musnah.

Ancaman terhadap bumi tidak hanya berasal dari Awan Oort, tapi juga dapat berasal dari Sabuk Kuiper, hingga jalur
asteroid Mars-Jupiter. Sabuk Kuiper dikenal sebagai lintasan asteroid-asteroid besar yang mungkin memiliki potensi
sama mematikannya dengan komet dari awan Oort.

Apabila Pluto, Sedna hingga TRM 11-RM 2 dikeluarkan dari definisi planet menjadi asteroid, maka Pluto Sedna
hingga TRM 11-RM 2 merupakan asteroid yang sangat besar. Kita tahu Pluto memiliki ukuran sebesar bulan,
sehingga Anda pasti bisa membayangkan akibatnya, jika Pluto menghajar bumi. Lintasan asteroid Mars-Jupiter
tampaknya juga menyimpan potensi bencana serupa, seperti halnya sepupunya yang berada di tepi tata surya.

Tahun 1925, Jan Hendrik Oort menerbitkan sebuah teori tentang rotasi galaksi berdasarkan bukti-bukti dari observasi
yang telah dilakukannya. Oort memperhitungkan jarak matahari dari pusat galaksi sebagai tolak ukur untuk
mengekur rotasi galaksi dan kecepatan orbitnya. (Encyclopedia Americana, 1991, 17: 757). Dengan kata lain,
matahari dan seluruh tata surya juga melakukan sebuah revolusi dengan mengorbit pada pusat galaksi bima sakti.

Para ilmuwan dari abad sembilan belas mungkin beranggapan bahwa tatasurya merupakan sebuatu bentuk statis
yang diam pada tempanya. Mereka tidak mengerti bahwa matahari sebenarnya melakukan revolusi sebagaimana
yang dilakukan planet terhadap matahari. Dengan begitu, revolusi galaksi bima sakti, bisa jadi berakibat pada
revolusi matahari dan seluruh tata surya. Celakanya, revolusi tata surya kini sedang melewati awan energi di galaksi
bima sakti yang menyebabkan terjadinya guncangan terhadap tata surya, layaknya pesawat yang terbang melintasi
cuaca buruk. Guncangan energi, akibat awan energi sungguh berakibat buruk bagi tata surya, dapat memicu hujan
komet pembunuh yang berasal dari Awan Oort dan Sabuk Kuiper. Jika itu terjadi maka dapat dipastikan bumi dan
planet-planet yang lain akan merasakan bencana akibat hujan komet, dengan dampak yang berbeda-beda.

Dari beragam anomali yang telah saya paparkan, kita dapat merangkai perkiraan bagaimana kejadian dari kiamat
2012²jika hal itu benar-benar terjadi.

Partama, aktivitas matahari yang meningkat pesat pada tahun tersebut, memicu munculnya aktivitas badai yang
berlebihan di seluruh dunia, lebih-lebih radiasi matahari kelak akan semakin mudah menembus magnetosfer bumi,
akibat semakin lemahnya kekuatan megnetosfer. Sementara itu, perjalanan tata surya melalui awan energi akan
menyebabkan guncangan pada seluruh tata surya. Akibatnya tata surya akan semakin panas, guncangan tersebut
juga akan memicu hujan komet pembunuh dari wilayah Awan Oort dan Sabuk Kuiper.

Apabila salah komet pembunuh menabrak bumi, maka dapat dipastikan akan terjadi bencana besar yang akan
menghancurkan seluruh kehidupan di bumi, para ilmuwan menyebut komet pembunuh sebagai global killer.

Andaikata bumi masih bisa bertahan, baberapa makhluk hidup yang selamat dari benturan komet akan menghadapi
bahaya lainnya yaitu letusan beberapa gunung berapi super di Yellowstone, Amerika Serikat, hingga Toba,
Indonesia. Sebab benturan komet yang dasyat akan memicu matangnya aktivitas vulkanisme di seluruh dunia,
termasuk gunung berapi super. Efek ledakan gunung berapi super akan mempenganruhi seluruh dunia, abu hasil
erupsi menutupi seluruh bumi selama sekitar sepuluh tahun, atmosfer menjadi sangat beracun, dan matahari tidak
akan terbit selama masa tersebut. Bumi akan musnah dan kehidupan bumi akan sekarat, saat bencana tersebut
berakhir maka bumi menghadapi musim dingin nuklir. Saat itu, semua penduduk bumi akan merasakan kepunahan
masal seperti yang terjadi 65 juta tahun lalu.

Semua yang saya katakan di atas hanyalah sebuah perkiraan dan prediksi para ilmuwan berdasarkan data ilmiah
yang mereka peroleh. Memang benar, tidak ada satupun jaminan yang mampu menjamin kiamat akan datang pada
tahun 2012, sebagaimana tidak ada satu jaminan bahwa kiamat tidak akan tiba pada tahun itu.

Kiamat merupakan rahasia Tuhan yang paling gelap, sehingga tidak seorangpun yang mampu meramalkan
kedatangannya. Namun demikian sungguh beruntunglah bagi siapapun yang telah mempersiapkan kedatangan hari
kiamat tersebut, dengan bekal iman dan taqwa. Allahualam
Comment
tanda-tanda hari kiamat
Flled under: tundu-tundu hurl klumut by rlzky uhmud flrduus դ 13 Comments
November 7, 2009
Tundu Tundu Klumut Yung Menuk|ubkun
Meskl meruhuslukun wuktu dutungnyu Hurl Klumut, Alluh
mewuhyukun kepudu Nubl Muhummud se|umluh perlstlwu dun
pertundu tertentu yung menun|ukkun dutungnyu Hurl Klumut.
se|umluh pertundu yung menglsyurutkun sungut dekutnyu Hurl
Klumut ltu: durl peperungun dun kekucuuun yung |umluhnyu
semukln menlngkut hlnggu penghuncurun kotu-kotu besur, durl
gempu buml hlnggu perkembungun llmu pengetuhuun dun
teknologl.
Tundu tundu Klumut sebenurnyu suduh ter|udl sebugulmunu subdu rusulluluh, dlunturunyu yung kuml
|uburkun dlbuwuh lnl dun teluh men|udl petun|uk yung nyutu (TAndu tundu klumut kecll ).
Tundu-Tundu Klumut Kecll
Tundu-tundu klumut kecll terbugl men|udl duu: Pertumu, ke|udlun suduh muncul dun suduh selesul;
sepertl dlutusnyu Rusululluh suw., terbunuhnyu Utsmun bln էAffun, ter|udlnyu fltnuh besur unturu duu
kelompok orung berlmun. Keduu, ke|udlunnyu suduh muncul tetupl belum selesul buhkun semukln
bertumbuh; sepertl terslu-slukunnyu umunuh, terungkutnyu llmu, merebuknyu perzlnuhun dun
pembunuhun, bunyuknyu wunltu dun luln-luln.
1. Dlutusnyu Rusululluh suw
Jublr r.u. berkutu, լAduluh Rusululluh suw. |lku belluu khutbuh memeruh mutunyu, suurunyu kerus,
dun penuh dengun semungut sepertl pungllmu perung, belluu bersubdu, է(Hutl-hutlluh) dengun pugl
dun sore kullun.ը Belluu melun|utkun, էAku dlutus dun hurl Klumut sepertl lnl.ը Rusululluh suw.
menglburutkun sepertl duu |urlnyu unturu telun|uk dun |url tenguh. (HR Musllm)
2. Dlslu-slukunnyu umunut
Jublr r.u. berkutu, tutkulu Nubl suw. berudu dulum suutu mu|ells sedung berblcuru dengun suhubut,
muku dutungluh orung Arub Budul dun berkutu, իKupun ter|udl Klumut ?լ Rusululluh suw. terus
melun|utkun pemblcuruunnyu. Sebuglun suhubut berkutu, իRusululluh suw. mendengur upu yung
dltunyukun tetupl tlduk menyukul upu yung dltunyukunnyu.լ Berkutu sebuglun yung luln, իRusul suw.
tlduk mendengur.լ Seteluh Rusululluh suw. menyelesulkun perkutuunnyu, belluu bertunyu, իMunu
yung bertunyu tentung Klumut?լ Berkutu lelukl Budul ltu, լSuyu, wuhul Rusululluh suw.լ Rusululluh
suw. Berkutu, իJlku umunuh dlslu-slukun, muku tungguluh klumut.լ Bertunyu, իBugulmunu menylu-
nylukunnyu?լ Rusululluh suw. Men|uwub, իJlku urusun dlseruhkun kepudu yung bukun uhllnyu,
muku tungguluh klumut.լ (HR Bukhurl)
3. Penggembulu men|udl kuyu
Rusululluh suw. dltunyu oleh Jlbrll tentung tundu-tundu klumut, lulu belluu men|uwub, իSeorung
buduk meluhlrkun mu|lkunnyu, dun engkuu mellhut orung-orung yung tlduk berulus kukl, telun|ung,
dun mlskln, penggembulu blnutung berlombu-lombu sullng tlnggl dulum bungunun.լ (HR Musllm)
4. Sungul Efrut berubuh men|udl emus
Durl Abu Hurulruh ru. buhwu Rusululluh suw. bersubdu, իTlduk ukun ter|udl klumut sumpul Sungul
Eufrut menghusllkun gunung emus, munuslu berebutun tentungnyu. Dun setlup serutus 100 terbunuh
99 orung. Dun setlup orung durl mereku berkutu, լBurungkull ukuluh yung selumut.լ (Muttufuqun
էululhl)
5. Bultul Muqdls dlkuusul umut Islum
լAdu enum durl tundu-tundu klumut: kemutlunku (Rusululluh suw.), dlbukunyu Bultul Muqdls,
seorung lelukl dlberl 1000 dlnur, tupl dlu membenclnyu, fltnuh yung punusnyu musuk pudu setlup
rumuh musllm, kemutlun men|emput munuslu sepertl kemutlun pudu kumblng dun khlunutnyu
bungsu Romuwl, sumpul 80 poln, dun setlup poln 12.000.լ (HR Ahmud dun At-Tubrunl durl Muudz).
6. Bunyuk ter|udl pembunuhun
Durl Abu Hurulruh r.u. buhwu Rusululluh suw. bersubdu, իTludu ukun ter|udl klumut, sehlnggu
bunyuk ter|udl huru|.. Suhubut bertunyu upu ltu huru|, yu Rusululluh?լ Rusululluh suw. Men|uwub,
իHuru| uduluh pembunuhun, pembunuhun.լ (HR Musllm)
7. Munculnyu kuum Khuwurl|
Durl All ru. berkutu, suyu mendengur Rusululluh suw. bersubdu, իAkun keluur dl ukhlr zumun
kelompok orung yung muslh mudu, bodoh, mereku mengutukun sesuutu durl flrmun Alluh. Kelmunun
mereku hunyu sumpul dl tenggorokun mereku. Mereku keluur durl ugumu sepertl unuk punuh keluur
durl busurnyu. Dl munu su|u kumu |umpul, muku bunuhluh mereku. Slupu yung membunuhnyu ukun
menduput puhulu dl hurl Klumut.լ (HR Bukhurl).
8. Bunyuk pollsl dun pembelu kezhullmun
իDl ukhlr zumun bunyuk pollsl dl pugl hurl melukukun sesuutu yung dlmurkul Alluh, dun dl sore hurl
melukukun sesutu yung dlbencl Alluh. Hutl-hutlluh engkuu |ungun sumpul men|udl temun mereku.լ
(HR At-Tubrunl)
9. Perung unturu Yuhudl dun Umut Islum
Durl Abu Hurulruh buhwu Rusululluh suw. bersubdu, իTlduk ukun ter|udl klumut sehlnggu kuum
musllmln berperung dengun yuhudl. Muku kuum musllmln membunuh mereku sumpul udu seorung
yuhudl bersembunyl dl belukung butu-butuun dun pohon-pohonun. Dun berkutuluh butu dun pohon,
էWuhul musllm, wuhul humbu Alluh, lnl yuhudl dl belukungku, kemurl dun bunuhluh lu.ը Kecuull
pohon Ghurqud kurenu lu uduluh pohon Yuhudl.լ (HR Musllm)
10. Domlnunnyu Fltnuh
Durl Abu Hurulruh r.u. buhwu Rusululluh suw. bersubdu, իTlduk ukun ter|udl klumut, sumpul
domlnunnyu fltnuh, bunyuknyu dustu dun berdekutunnyu pusur.լ (HR Ahmud).
11. Sedlkltnyu llmu
12. Merebuknyu perzlnuhun
13. Bunyuknyu kuum wunltu
Durl Anus bln Mullk ru. buhwu Rusululluh suw. bersubdu. իSesungguhnyu dl unturu tundu-tundu
klumut uduluh llmu dlungkut, bunyuknyu kebodohun, bunyuknyu perzlnuhun, bunyuknyu orung yung
mlnum khumr, sedlklt kuum lelukl dun bunyuk kuum wunltu, sumpul pudu 50 wunltu hunyu udu sutu
lelukl.լ (HR Bukhurl)
14. Bermewuh-mewuh dulum membungun mus|ld
Durl Anus ru. buhwu Rusululluh suw. bersubdu, իDlunturu tundu klumut uduluh buhwu munuslu
sullng membunggukun dulum kelnduhun mus|ld.լ (HR Ahmud, An-Nusuըl dun Ibnu Hlbbun)
15. Menyeburnyu rlbu dun hurtu hurum
Durl Abu Hurulruh ru. berkutu, Rusululluh suw. bersubdu, իAkun dutung pudu munuslu suutu wuktu,
setlup orung tunpu kecuull ukun mukun rlbu, orung yung tlduk mukun lungsung, pustl terkenu debu-
debunyu.լ (HR Abu Duwud, Ibnu Mu|uh dun Al-Bulhuql)
Durl Abu Hurulruh ru. berkutu, Rusululluh suw. bersubdu, իAkun dutung pudu munuslu suutu suut dl
munu seseorung tlduk pedull durl munu hurtunyu dlduput, upukuh durl yung hulul utuu yung hurum.լ
(HR Ahmud dun Bukhurl)
Sedungkun tundu tundu yung memusukkl musu sungut dekut uduluh pudu berubuhnyu fenomenu
ulum sebugulmunu Subdu Rusululluh S.A.W իSesungguhnyuklumut ltu tlduk ukun ter|udl sebelum
kumu mellhut sepuluh tundu :-
* 1 Asup
* 2 Du||ul
* 3 Blnutung melutu dl buml
* 4 Terbltnyu mutuhurl sebeluh burut
* 5 Turunnyu Nubl Isu A.S
* 6 Keluurnyu Yuk|u| dun Muk|u|
* 7 Gerhunu dl tlmur
* 8 Gerhunu dl burut
* 9 Gerhunu dl |uzlruh Arub
* 10 Keluurnyu upl durl kotu Yumun menghuluu munuslu ke temput penglrlngun mereku.
Du||ul muksudnyu luluh buhuyu besur yung tlduk udu buhuyu sepertlnyu se|uk Nubl Adum A.S
sumpul hurl klumut. Du||ul boleh membuut upu suhu|u perkuru-perkuru yung luur blusu.Dlu ukun
mendukwu dlrlnyu Tuhun, sebeluh mutunyu butu dun dl unturu keduu mutunyu tertulls perkutuun էInl
uduluh orung kuflrը.
Asup ukun memenuhl tlmur dun burut, lu ukun berluku selumu 40 hurl. Apubllu orung yung berlmun
terkenu usup ltu, lu ukun bersln sepertl terkenu selesmu, sementuru orung kuflr pulu keuduunnyu
sepertl orung mubuk, usup ukun keluur durl hldung, tellngu dun dubur mereku.
Blnutung melutu yung dlkenull sebugul Dubutul Ard lnl ukun keluur dl kotu Mekuh dekut gunung
Shufu, lu ukun berblcuru dengun kutu-kutu yung fuslh dun |elus. Dubutul Ard lnl ukun membuwu
tongkut Nubl Musu A.S dun clncln Nubl Sululmun A.S.
Apubllu blnutung lnl memukul kuntongkutnyu ke duhl orung yung berlmun, muku ukun tertullsluh dl
duhl orungltu էInl uduluh orung yung berlmunը. Apubllu tongkut ltu dlpukul ke duhl orung yung kuflr,
muku ukun tertullsluh էInl uduluh orung kuflrը.
Turunnyu Nubl Isu. A.S dl negerl Syum dl menuru putlh, belluu ukun membunuh du||ul. Kemudlun
Nubl Isu A.Sukun men|ulunkun syurlut Nubl Muhummud S.A.W.
Yuk|u| dun Muk|u| pulu ukun keluur, mereku lnl merupukun duu golongun. Sutu golongun kecll dun
sutulugl golongun besur. Yuk|u| dun Muk|u| ltu klnl berudu dl belukung bendungun yung
dlbungunkun oleh Iskundur Zulqurnuln. Apubllu keluurnyu mereku lnl,bllungunnyu tlduk terhltung
bunyuknyu, sehlnggu kuluu ulr luut Thuhutluh dlmlnum nescuyu tlduk ukun tlnggul wuluu pun setltlk.
Rusululluh S.A.W teluh bersubdu,լ Hurl klumut ltu mempunyul tundu, bermulunyu dengun tlduk lurls
|uulun dl pusur, sedlklt suhu|u hu|un dun begltu |ugu dengun tumbuh-tumbuhun.Ghlbuh men|udl-|udl
dl merutu-rutu, memukun rlbu, bunyuknyu unuk-unuk zlnu,orung kuyu dlugung-ugungkun, orung-
orung fuslk ukun bersuuru luntung dlmus|ld, puru uhll mungkur leblh bunyuk menon|ol durl uhll huqլ
Berkutu All bln Abl Tullb,Akun dutung dl suutu musu dl munu Islum ltu hunyu ukun tlnggul numunyu
suhu|u,ugumu hunyu bentuk suhu|u, Al-Qurըun hunyu dl|udlkun bucuun suhu|u, mereku mendlrlkun
mus|ld, sedungkun mus|ld ltu sunyl durl zlklr menyebut Asmu Alluh. Orung-orung yung pullng buruk
pudu zumun ltu luluh puru ulumu, durlmereku ukun tlmbul fltnuh dun fltnuh ltu ukun kembull kepudu
mereku |ugu.Dun kesemuu yung tersebut uduluh tundu-tundu hurl klumut.լ
Subdu Rusululluh S.A.W, իApubllu hurtu orung kuflr yung dlhululkun tunpu perung yung dl|udlkun
pembuhuglun berglllr, umunut dl|udlkun sepertl hurtu rumpusun, zukut dl|udlkun sepertl pln|umun,
belu|ur luln durlpudu ugumu, orung lelukl tuut kepudu lsterlnyu,mendurhukul lbunyu, leblh ruput
dengun temun dun men|uuhkun uyuhnyu, suuru-suuruluntung dulum mus|ld, pemlmpln kuum dlplllh
durl orung yung fuslk, ourng dlmullukun kerunu dltukutl ukun tlndukun |uhut dun unluyunyu dun
bukun kerunu tukutkun Alluh, muku kesemuu ltu uduluh TANDA-TANDA KIAMAT
Sesungguhnyu setlup mukhluk hldup գupukuh ltu munuslu, hewun, utuu tumbuh-tumbuhunգ
memlllkl tundu-tundu durl ukhlr kesuduhun hldupnyu dl dunlu. Tundu-tundu dekutnyu kemutlun
munuslu uduluh rumbut berubun, tuu, suklt, lemuh. Begltu |ugu hulnyu dengun hewun, humplr sumu
dengun munuslu. Sedungkun tumbuhun wurnu mengunlng, kerlng, |utuh, lulu huncur. Demlklun |ugu
ulum semestu, memlllkl tundu-tundu ukhlr musunyu sepertl kehuncurun dun kerusukun.Suuըuh
usulnyu uduluh sebuglun mulum utuu slung. Dlkutukun |ugu: Suuըut segulu sesuutu berurtl wuktunyu
hllung dun hubls. Durl muknu lnl, muku suuըuh utuu klumut mengundung duu mucum, yultu : Suuըuh
khusus bugl setlup mukhluk, sepertl tunumun blnutung dun munuslu ketlku mutl; dun bugl sebuuh
umut |lku dutung u|ulnyu. Itu semuu dlkutukun teluh dutung suutnyu. Suuըuh umum bugl dunlu securu
keseluruhun ketlku dltlup sungkukulu, muku huncurluh segulu yung dl lunglt dun dl buml.
Bugulmunu dengun klumut yung sebenurnyu? Tentu su|u leblh duhsyut, leblh besur, dun leblh
mengerlkun. Dun Alqurun bunyuk menyebutkun tentung ke|udlun dl hurl klumut. Ter|udlnyu klumut
uduluh hul yung gulb. Hunyu Alluh su|u yung tuhu. Tlduk sutu pun durl mukhlukNyu mengetuhul
kupun klumut, bulk puru nubl muupun mululkut. Alluh SWT. Berflrmun, իSesungguhnyu Alluh, hunyu
pudu slsl-Nyu su|uluh pengetuhuun tentung Hurl Klumut.լ (Luqmun 34).
Muku ketlku dltunyu tentung hul lnl, Rusululluh suw. Mengembullkunnyu kepudu Alluh swt.,
իKepudu-Nyuluh dlkembullkun pengetuhuun tentung hurl klumut.լ (Fushllut: 47)
Alluh meruhuslukun ter|udlnyu hurl klumut, dun menerungkun buhwu klumut ukun dutung securu
tlbu-tlbu. իMereku menunyukun kepudumu tentung klumut: էBllukuh ter|udlnyu?ը Kutukunluh:
էSesungguhnyu pengetuhuun tentung klumut ltu uduluh pudu slsl Tuhunku; tlduk seorung pun yung
duput men|eluskun wuktu kedutungunnyu seluln Dlu. Klumut ltu umut berut (huru-hurunyu bugl
mukhluk) yung dl lunglt dun dl buml. Klumut ltu tlduk ukun dutung kepudumu melulnkun dengun
tlbu-tlbu.ը Mereku bertunyu kepudumu seukun-ukun kumu benur-benur mengetuhulnyu. Kutukunluh:
էSesungguhnyu pengetuhuun tentung hurl klumut ltu uduluh dl slsl Alluh, tetupl kebunyukun munuslu
tlduk mengetuhulը.լ (Al-Aըruuf: 187)
Numun demlklun, sesungguhnyu Alluh dengun ruhmut-Nyu teluh men|udlkun klumut memlllkl ulumut
yung menun|ukkun ke uruh ltu dun tundu-tundu yung mengunturkunnyu. իMuku tldukluh yung mereku
tunggu-tunggu melulnkun hurl klumut (yultu) kedutungunnyu kepudu mereku dengun tlbu-tlbu,
kurenu sesungguhnyu teluh dutung tundu-tundunyu. Muku upukuh fueduhnyu bugl mereku kesudurun
mereku ltu upubllu hurl klumut suduh dutung?լ (Muhummud: 18)
Yung mereku nuntl-nuntl tlduk luln hunyuluh kedutungun mululkut kepudu mereku (untuk mencubut
nyuwu mereku), utuu kedutungun Tuhunmu utuu kedutungun sebuglun tundu-tundu Tuhunmu. Pudu
hurl dutungnyu sebuglun tundu-tundu Tuhunmu tldukluh bermunfuut lugl lmun seseorung bugl dlrlnyu
sendlrl yung belum berlmun sebelum ltu, utuu dlu (belum) mengusuhukun kebulkun dulum musu
lmunnyu. Kutukunluh: էTungguluh olehmu sesungguhnyu kuml pun menunggu (puluը).լ(Al-Anըum:
158)
Muku tundu-tundu klumut uduluh ulumut klumut yung menun|ukkun ukun ter|udlnyu klumut tersebut.
Dun tundu-tundu klumut udu duu: tundu-tundu klumut besur dun tundu-tundu klumut kecll.
Tundu klumut kecll uduluh tundu yung dutung sebelum klumut dengun wuktu yung relutlf lumu, dun
ke|udlunnyu blusu, sepertl dlcubutnyu llmu, domlnunnyu kebodohun, mlnum khumr, berlombu-lombu
dulum membungun, dun luln-luln. Terkudung sebuglunnyu muncul menyertul tundu klumut besur
utuu buhkun sesuduhnyu.
Tundu-Tundu Klumut Besur
Sedungkun tundu-tundu klumut besur yultu ke|udlun sungut besur dlmunu klumut suduh sungut dekut
dun muyorltusnyu belum muncul, sepertl munculnyu Imum Muhdl, Nubl Isu, Du||ul, Yuը|u| dun
Muը|u|.
Ayut-uyut dun hudlts yung menyebutkun tundu-tundu klumut besur dl unturunyu:
Hlnggu upubllu dlu teluh sumpul dl unturu duu buuh gunung, dlu menduputl dl hudupun keduu buklt
ltu suutu kuum yung humplr tlduk mengertl pemblcuruun. Mereku berkutu, իHul Dzulqurnuln,
sesungguhnyu Yuը|u| dun Muը|u| ltu orung-orung yung membuut kerusukun dl muku buml, muku
duputkuh kuml memberlkun sesuutu pembuyurun kepudumu, supuyu kumu membuut dlndlng unturu
kuml dun mereku?լ Dzulqurnuln berkutu, իApu yung teluh dlkuusukun oleh Tuhunku kepuduku
terhudupnyu uduluh leblh bulk, muku tolongluh uku dengun kekuutun (munuslu dun ulut-ulut), ugur
uku membuutkun dlndlng unturu kumu dun mereku.լ (Al-Kuhfl: 82)
իDun upubllu perkutuun teluh |utuh utus mereku, Kuml keluurkun se|enls blnutung melutu durl buml
yung ukun mengutukun kepudu mereku, buhwu sesungguhnyu munuslu duhulu tlduk yukln kepudu
uyut-uyut Kuml.լ (An-Numl: 82)
Durl Hudzulfuh bln Usuld Al-Ghlfurl ru, berkutu: Rusululluh suw. muncul dl tenguh-tenguh kuml pudu
suut kuml sullng menglngut-lngut. Rusululluh suw. bertunyu, իApu yung sedung kumu lngut-lngut?լ
Suhubut men|uwub, իKuml menglngut hurl klumut.լ Rusululluh suw. bersubdu,լKlumut tlduk ukun
ter|udl sebelum engkuu mellhut 10 tundunyu.լ Kemudlun Rusululluh suw. menyebutkun: Dukhun
(kubut usup), Du||uul, blnutung (pundul blcuru), mutuhurl terblt durl burut, turunnyu Isu us. Yuը|u|
Muը|u| dun tlgu gerhunu, gerhunu dl tlmur, burut dun Juzlruh Arub dun terukhlr upl yung keluur durl
Yumun menguntur munuslu ke Muhsyur. (HR Musllm)
Durl Abdulluh bln Musըud ru. berkutu, Rusululluh suw. bersubdu, լHurl tlduk ukun berukhlr, dun
tuhun belum ukun pergl sehlnggu bungsu Arub dlplmpln oleh seorung durl keluurguku, numunyu
sumu dengun numuku.լ (HR Ahmud)
Perbeduun unturu tundu-tundu klumut kecll dun klumut besur uduluh :
1. Tundu-tundu klumut kecll securu umum dutung leblh duhulu durl tundu-tundu klumut besur.
2. Tundu-tundu klumut kecll sebuglunnyu suduh ter|udl, sebuglunnyu sedung ter|udl dun sebuglunnyu
ukun ter|udl. Sedungkun tundu-tundu klumut besur belum ter|udl.
3. Tundu-Tundu Klumut Kecll berslfut blusu dun tundu klumut besur berslfut luur blusu.
4. Tundu klumut kecll berupu perlngutun ugur munuslu sudur dun bertuubut. Sedungkun klumut besur
|lku suduh dutung, muku tertutup plntu tuubut.
5. Tundu-tundu klumut besur |lku muncul sutu tundu, muku ukun dllkutl tundu-tundu yung lulnnyu. Dun
yung pertumu muncul uduluh terbltnyu mutuhurl durl Burut .
Berkutu All bln Abl Tullb,
իAkun dutung dl suutu musu dl munu Islum ltu hunyu ukun tlnggul numunyu su|u, ugumu hunyu
bentuk su|u, Al-Qurըun hunyu dl|udlkun bucuun su|u, mereku mendlrlkun mus|ld, sedungkun mus|ld
ltu sunyl durl zlklr menyebut Asmu Alluh. Orung-orung yung pullng buruk pudu zumun ltu luluh puru
ulumu, durl mereku ukun tlmbul fltnuh dun fltnuh ltu ukun kembull kepudu mereku |ugu. Dun
kesemuu yung tersebut uduluh tundu-tundu hurl klumut.լ
Puru ulumu berbedu penduput tentung permuluun yung muncul durl tundu klumut besur. Tetupl Ibnu
Hu|ur berkutu, իYung kuut durl se|umluh berltu tundu-tundu klumut, buhwu keluurnyu Du||ul uduluh
uwul durl tundu-tundu klumut besur, dengun ter|udlnyu perubuhun securu menyeluruh dl muku buml.
Dun dlukhlrl dengun wufutnyu Isu u.s. Sedungkun terbltnyu mutuhurl durl Burut uduluh uwul durl
tundu-tundu klumut besur yung menguklbutkun perubuhun kondlsl lunglt. Dun berukhlr dengun
ter|udlnyu klumut.լ Ibnu Hu|ur melun|utkun, լHlkmuh durl ke|udlun lnl buhwu ketlku terblt mutuhurl
durl burut, muku tertutupluh plntu tuubut.լ (Futhul Burl

ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
1
TANDA-TANDA HARI KIAMAT
Hari kiamat sekali pun saat tibanya tidak dapat diketahui oleh siapa pun, kecuali Allah
Yang Maha Esa, tetapi Allah Taala juga membuat berbagai tanda atau alamat yang
menunjukkan bahwa saat kejadiannya sudah dekat. Dalam hal ini Allah Taala
berfirman,
³Tidak ada yang mereka nantikan selain dari saat yang datang dengan tiba-tiba
(Kiamat)
kepada mereka. Sesungguhnya tanda-tandanya telah datang. Tetapi apakah arti
kesadaran
mereka itu, jika saat yang dinanti-nantikan telah tiba.´ (Q.S. Muhammad:18)
Adapun tanda-tanda tibanya hari kiamat ada dua macam yakni:
1. Tanda-tanda kecil (alamat sughra).
2. Tanda-tanda besar (alamat kubra).
TANDA-TANDA KECIL (SHUGHRA)
Tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai Rasulullah. Dengan diutusnya beliau,
maka
berakhirlah nubuwah dan risalah yakni bahwa sesudah beliau tidak ada lagi nabi atau
rasul yang diutus oleh Allah swt. Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, ³Saya
diutus (oleh Allah) dan jaraknya dengan hari kiamat sebagai dua jari ini.´ (Beliau
bersabda demikian sambil menunjukkan dua jarinya yakni jari telunjuk dan jari tengah).
(H.R. . Bukhari Muslim dan Tirmizi).
Tujuan dari perumpamaan ini ialah bahwa dalam jarak waktu antara diutusnya Nabi
Muhammad saw. dengan tibanya hari kiamat sudah tidak ada lagi nabi yang lain. Jadi
antara kedua peristiwa itu amat berdekatan sekali, yang satu menyusul yang lain.
Jelaslah
bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. adalah tanda sudah dekatnya hari kiamat
tersebut. Namun demikian hal ini tidak memberi ketetapan tentang dapat diketahuinya
dengan tepat waktu terjadinya hari kiamat itu, sebab hanya Allah swt. saja yang
mengetahuinya.
2. Jika yang menjadi raja-raja, menteri-menteri, amir-amir dan kepala-kepala adalah
anak-anak dari wanita-wanita tawanan atau golongan rendah, bukan dari anak-anak
keturunan yang mulia, baik pendidikan, keluhuran akhlak serta kesempurnaan
kepribadian. Sebagaimana juga keadaan kaum badui atau para penggembala kambing
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
2
telah menjadi golongan hartawan, berlimpah ruah kenikmatan duniawinya, menghuni
gedung-gedung indah dan tinggi dan menjadi pemimpin umat di masyarakatnya.
Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pada suatu hari sedang ada di kalangan
orang
banyak, lalu didatangi oleh Jibril a.s., lalu berkata, ³Ya Rasulullah! Bilakah tibanya hari
kiamat?´ Beliau menjawab, ³Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang
bertanya.´ Tetapi saya hendak memberitahukan padamu tentang alamat-alamatnya
yaitu
apabila hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, itulah di antara tanda-tandanya.
Juga
apabila orang-orang tak beralas kaki, serta telanjang dan penggembala kambing telah
menjadi pemimpin umat, itulah di antara tanda-tandanya. Demikian pula apabila para
penggembala kambing sudah bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang
menjulang
tinggi, termasuk dari tanda-tandanya.´ (H.R. . Ibnu Abu Syaibah).
Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Jibril a.s., bertanya kepada Rasulullah saw.
perihal
tibanya hari kiamat, lalu beliau menjawab, ³Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui
daripada yang bertanya.´ Penanya berkata lagi, ³Beritahukanlah pada saya
tandatandanya.´
Beliau menjawab, ³Apabila sahaya wanita melahirkan tuannya dan apabila
engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang lagi miskin dan
penggembala kambing bermegah-megahan dalam gedung besar.´ (H.R. Bukhari dan
Muslim dari Umar r.a.)
Selain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan
sekumpulan
tanda-tanda kecil ini, berjumlah sebelas macam. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya
Nabi
saw. bersabda, ³Tidak akan tiba hari kiamat sehingga ada dua golongan besar saling
bunuh-membunuh, antara keduanya terjadi peperangan besar sedang dakwahnya
adalah
satu. Juga tidak akan tiba hari kiamat sehingga banyak kaum dajal, tukang berdusta
yang
jumlahnya hampir tiga puluh orang semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan
Allah. Tidak akan tiba pula hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan dilenyapkan.
Demikian pula sehingga banyak keguncangan (gempa bumi). Zaman berdekatan sekali.
Banyak timbul fitnah. Banyak pembunuhan. Banyak pula harta sampai melimpah ruah,
sehingga orang yang memiliki harta sukar sekali mencari orang yang suka menerima
sedekahnya sampai ia menawarkan hartanya, tetapi orang yang ditawari berkata, µSaya
tidak membutuhkan harta lagi¶. Orang-orang sama bermegah-megahan dalam
gedungpencakar
langit. Seseorang melalui makam orang lain lalu berkata, µSayang, alangkah
baiknya kalau aku yang menempati kubur ini¶. Matahari terbit dari tempat terbenamnya.
Jika ini telah terjadi dan orang-orang banyak sudah mengetahuinya, maka mereka pun
beriman semua. Dalam keadaan yang demikian tidak bermanfaat lagi keimanan
seseorang yang dahulu tidak pernah beriman atau tidak berbuat baik dalam
keimanannya.
Niscaya hari kiamat tiba, di saat dua orang sedang menggelar baju untuk
diperjualbelikan, keduanya tidak sempat lagi berjual beli dan melipatnya. Hari kiamat
tiba, sedang orang baru kembali membawa air susu perahan untanya, tetapi tidak
sempat
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
3
meminumnya. Hari kiamat tiba, sedang seorang baru memperbaiki kolamnya, tetapi
belum lagi sempat diisi airnya. Hari kiamat tiba, sedang orang baru mengangkat
makanan
ke mulutnya tetapi belum sempat memakannya.´
TANDA-TANDA BESAR (KUBRA)
Tanda-tanda besar yakni sudah menunjukkan amat dekatnya hari kiamat, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Terbitnya matahari dari arah barat.
b. Keluarnya semacam binatang.
Di waktu sudah sangat dekatnya hari kiamat, akan terjadi suatu perubahan yang besar
sekali dalam susunan tata surya, sehingga tampak pula berbagai peristiwa yang tidak
biasa terjadi di pandangan umat manusia. Pada saat itu matahari terbit dari arah barat,
berbeda dengan apa yang biasa kita saksikan sehari-hari yakni terbit dari arah timur. Di
samping itu akan keluar semacam binatang dari bumi yang dapat berbicara dengan
orang
banyak. Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya Nabi saw. bersabda,
³Sesungguhnya tanda pertama yang keluar (yang menunjukkan sangat dekatnya waktu
hari kiamat) ialah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya sejenis binatang di
hadapan orang banyak di siang hari. Bila di antara kedua tanda ini sudah keluar lebih
dulu, yang lain akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang
pertama.´ (H.R. Muslim dan Abu Daud).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, ³Tidak akan
tiba
hari kiamat sebelum matahari keluar dari arah barat. Jika matahari telah terbit, maka
seluruh manusia beriman. Beriman di saat tidak ada gunanya bagi diri mereka yang
tadinya belum pernah beriman, juga bagi mereka yang tadinya belum pernah berbuat
baik
selama dia beriman.´ (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).
Maksud keimanan yang tidak bermanfaat itu ialah untuk seorang kafir yang memang
belum pernah beriman sebelum terjadinya peristiwa itu. Juga tidak bermanfaat
melakukan tobat dari kemaksiatan untuk orang mukmin yang sebelum peristiwa tidak
pernah berbuat kebaikan untuk menunjukkan keimanannya. Mengenai keluarnya
binatang, Allah Taala berfirman, ³Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maka
Kami (Allah) mengeluarkan binatang melata dari bumi yang memberitahukan kepada
mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.´
(Q.S.
An-Naml:82)
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
4
Jelaslah bahwa dalam ayat di atas ada suatu pemberitahuan tentang keluarnya
semacam
binatang yang dapat bercakap-cakap dengan orang banyak yakni di saat hendak
tibanya
hari yang ditentukan oleh Allah Taala, sebagai suatu permulaan dari berbagai
permulaan
yang menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Di saat itu, keimanan seseorang
sudah
tidak bermanfaat lagi bagi seseorang yang sebelum kejadian ini tidak pernah
mengikrarkan keimanan dalam kalbunya, atau sekali pun sudah beriman, tetapi tidak
pernah berbuat baik sebagai bukti keimanannya. Tetapi tidaklah perlu kita membahas
keanehan-keanehan di balik peristiwa ini, misalnya saja sifat binatang yang akan keluar
itu. Ini perlu dikemukakan, sebab ada yang mengatakan bahwa panjang binatang enam
puluh hasta dengan ukuran hasta Nabi Adam a.s., bahkan ada yanmengatakan
wajahnya
seperti wajah manusia sedang kepalanya seperti kepala lembu, matanya seperti mata
babi,
telinganya seperti telinga gajah. Ia tidak dapat ditemui oleh siapa pun yang sengaja
ingin
mencarinya, tetapi tidak dapat dihindari oleh seseorang yang sengaja ingin lari
daripadanya. Dikatakan pula bahwa ia membawa tongkat Musa a.s. dan mengenakan
cincin Sulaiman a.s.
Semua berita mengenai sifat-sifat binatang yang tersebut di atas, sama sekali tidak
benar,
sebab tidak ada keterangan dalam Alquran atau pun dalam hadis Rasulullah saw.
Imam Razi berkata, ³Ketahuilah bahwa hal-hal seperti itu tidak ada petunjuknya sama
sekali dalam kitab Alquran. Sekali pun demikian, andaikata ada hadis yang sahih dari
Rasulullah saw. tentu dapat diterima, jika tidak ada, tentu tidak perlu dihiraukan.´
Perihal
keluarnya binatang itu termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Taala sendiri.
Oleh sebab itu kita wajib berhenti membicarakannya sampai pada batas yang sudah
diberitakan oleh Alquran serta hadis yang sahih, karena persoalan binatang itu tidak
ada
keterangan agama melainkan bahwa binatang nanti akan keluar lalu memberitahukan
kepada manusia sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Taala di atas dan
bahwa
adalah salah satu dari sekian banyak tanda yang menunjukkan hari kiamat telah sangat
dekat.
Dalam surah An-Naml yang menceritakan tentang binatang itu, Allah swt. juga
menyebutkan:
a. Bahwa Nabi Musa a.s melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat bergerak seolah-
olah
seekor ular.
b. Bahwa Nabi Sulaiman a.s. mengerti bahasa burung.
c. Bahwa Nabi Sulaiman a.s. juga mendengar percakapan semut yang sedang
menyuruh
bangsanya agar masuk ke tempat kediaman, sebab takut terinjak oleh Nabi Sulaiman
a.s.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
5
serta bala tentaranya sedang mereka tidak merasa. Dijelaskan pula bahwa beliau lalu
tertawa mendengar ucapan semut tersebut.
d. Diterangkan pula dalam surah An-Naml, bahwa ada seekor burung Hudhud berbicara
kepada Nabi Sulaiman a.s. dan memberitahukan perihal keadaan negeri Saba,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yakni apa yang dikatakan burung tersebut
demikian, ³Saya dapati (di Saba) seorang wanita (ratu) yang memerintah mereka dan ia
memiliki segala sesuatu serta sebuah singgasana yang besar. Saya dapati ratu dan
seluruh
kaumnya bersujud (menyembah) matahari selain dari Allah. Setan menghiaskan
(menampakkan yang baik-baik) pada mereka akan pekerjaan-pekerjaan mereka (yang
buruk) dan menghalangi mereka dari jalan (yang benar). Maka mereka tidak
memperoleh
petunjuk yang baik. Karenanya mereka tidak bersujud (menyembah) Allah yang
mengeluarkan apa-apa yang tersembunyi di langit dan bumi.´ (Q.S. An-Naml:23-25)
Jadi tentang binatang yang akan keluar dari bumi, sebagai tanda sangat dekatnya
waktu
hari kiamat itu, yang akan berbicara dengan manusia, cara bicaranya adalah
sebagaimana
halnya burung hudhud di atas.
3. Almahdi
Secara ringkas uraian mengenai Imam Almahdi adalah sebagai berikut:
a. Beliau akan muncul di akhir zaman.
b. Namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ini menurut hadis
riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
c. Beliau termasuk ahli bait (keturunan) Rasulullah saw. yakni anak cucu dari Fatimah
putri beliau. Ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim.
d. Beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah saw., tetapi tidak
menyerupai dalam bentuk roman muka dan lain-lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud
dari ucapan Imam Ali r.a.
e. Dahi beliau lebar dan hidungnya mancung sekali. Maksudnya rambutnya terbuka dari
kepala bagian muka. Adapun hidungnya panjang, lengkung tengahnya dan kecil
ujungnya.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
6
f. Beliau akan meratakan ke seluruh permukaan bumi sifat keadilan dan kejujuran
dalam
memerintah, sedangkan sebelumnya yang terjadi penuh penganiayaan dan kelaliman.
g. Beliau akan menegakkan syariat Islam. Segala sesuatu yang sudah terpendam dari
sunah Rasulullah saw. akan dihidupkan lagi.
h. Agama Islam akan tinggi kalimatnya di zaman beliau, sehingga beliau sempat
menetapkan serta mengokohkan Islam di bumi. Demikianlah menurut riwayat Abu
Daud.
i. Kedudukan beliau kuat dan mantap, kelapangan dalam kehidupan merata di zaman
pimpinannya, sebab memang penuh keadilan. Bahkan banyak pula harta yang
diberikan.
Beliau menyebarkan harta secara merata ke seluruh rakyat, tanpa dihitung-hitung
menurut riwayat Muslim.
j. Beliau akan menetap di bumi lebih dari tujuh tahun. Ini tersebut dalam hadis riwayat
Abu Daud.
k. Setelah itu datanglah Dajal, kemudian turunlah Nabi Isa a.s. dan selanjutnya beliau
bekerjasama dengan Almahdi untuk membunuh Dajal itu. Kemudian Almahdi wafat dan
disalatkan oleh kaum Muslimin.
Demikianlah secara ringkas riwayat yang ada sangkut-pautnya dengan Almahdi.
Pokoknya riwayat-riwayat tidak ada yang menyimpang dari persoalan pemberitaan
bahwa nanti akan muncul seseorang dari golongan pembawa perbaikan dunia yang
datang di akhir zaman, ia akan menegakkan bendera keadilan dan dengan usahanya
kalimatullah akan menjadi tinggi. Islam pun tegak dengan kokoh dan ini akan
merupakan
permulaan dari kebaikan yang umum serta merata yang akan terjadi sesudahnya,
sebagaimana halnya Yohanna (Yahya) sebelum lahirnya Nabi Isa a.s.
Sementara itu keluar pula Dajal Yahudi sebagai tontonan dari munculnya fitnah-fitnah
yang terbesar. Tujuannya ialah melawan gerakan Islam serta berdaya upaya membuat
fitnah umat manusia dalam urusan agama mereka dengan menggunakan ilmu
pengetahuan, kepandaian dan kekuatan. Tetapi Allah Taala pasti akan menghancurkan
tipu daya Dajal tersebut dengan jalan menunjukkan ayat-ayat yang lebih besar lagi dari
fitnah yang dilancarkannya. Ayat yang dimaksudkan ialah dengan turunnya Nabi Isa
a.s.
untuk mengokohkan kebenaran yang dianjurkan oleh Imam Almahdi pada waktu itu.
Dengan demikian lalu timbullah kerjasama antara Nabi Isa a.s. dan Imam Almahdi,
sedang di belakang kedua pemimpin ini berdiri pemimpin-pemimpin Islam lain yang
berusaha keras untuk membunuh Dajal serta melumpuhkan ajakannya. Demikian
peristiwa yang akan terjadi pada saat itu.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
7
Kemudian setelah Dajal terbunuh, hancur lebur pulalah kaum Yahudi yang berjuang
bersama Dajal tadi. Jumlah mereka ada tujuh puluh ribu orang. Ini menurut hadis
riwayat
Muslim. Selanjutnya Allah akan menyingkap semua urusan yang berkenaan dengan
golongan kaum Yahudi ini, sehingga tidak seorang Yahudi pun yang dapat bersembunyi
di balik sesuatu benda, melainkan benda ini akan ditakdirkan oleh Allah Taala dapat
berbicara dan memberitahukan siapa yang sedang bersembunyi di belakangnya. Benda
akan berkata, ³Hai hamba Allah yang muslim! Ini ada orang Yahudi. Kemari dan
bunuhlah ia.´ Dengan demikian lalu ditumpaslah fitnah terbesar yang pernah terjadi di
atas permukaan bumi. Setelah itu Nabi Isa a.s. bekerja keras melenyapkan agama
Nasrani
yang sudah banyak menumpuk-numpuk berbagai kesalahan dengan menggunakan
nama
agama. Agama yang dikokohkan di bumi ketika itu ialah Islam.
Dalam hadis selanjutnya Rasulullah saw. bersabda, ³Maka kedudukan Isa dalam
umatku
(umat Nabi Muhammad saw.) adalah:
a. Sebagai pemegang pemerintahan yang adil.
b. Pemimpin yang jujur.
c. Menghancurkan palang salib (sebagai tanda hancurnya agama Kristen sebagaimana
halnya hancur leburnya agama Yahudi).
d. Membunuh babi.
e. Menghapuskan perpajakan (ini mengandung pengertian bahwa satu-satunya agama
yang diterima oleh umat manusia di saat itu hanya agama Islam. Sebagaimana
dimaklumi
bahwa pemerintahan Islam tidak akan mengambil pajak dari pemeluk agama Islam
sendiri).
f. Sedekah ditinggalkan (tidak ada yang menerima, sebab kekayaan umat manusia
sudah
berlebihan di saat itu yakni dalam keadaan cukup dan lapang rezeki).
g. Tidak lagi diurus kekayaan yang berupa kambing dan unta.
h. Dendam dan kebencian lenyap sama sekali (antara sesama manusia. Jadi semua
hidup
rukun dan bersatu).
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
8
i. Hilangnya racun dan segala sesuatu yang mengandung racun (bisa), sehingga
seorang
anak bayi lelaki memasukkan tangannya dalam mulut ular, tetapi tidak
membahayakannya dan seorang anak bayi perempuan mengenyahkan harimau, tetapi
tidak menyebabkan bahaya.
j. Serigala ada di kandang kambing, tetapi hanya sebagai anjing (yakni melindungi
keselamatan kambing itu. Jadi tidak seperti , serigala memangsa kambing).
k. Seluruh permukaan bumi penuh kesejahteraan sebagaimana penuhnya suatu bejana
dengan air.
l. Kalimat menjadi satu (seluruh manusia seia-sekata dengan tulus hati, bukan karena
tekanan atau sebab takut).
m. Yang disembah hanyalah Allah.
n. Peperangan sudah tidak ada lagi sebab semua telah berdamai.
o. Golongan Quraisy dapat memperoleh kerajaannya (kekuatannya kembali).
p. Bumi adalah sebagai bejana perak dan menumbuhkan tanaman seperti di zaman
Adam
(yakni amat elok, bagus dan penuh keberkatan).
Dengan terlaksananya hal-hal yang diuraikan di atas, maka apa yang telah dijanjikan
oleh
Allah Taala bahwa agama Islam akan ditampakkan sangat tinggi dan diluhurkan di atas
semua agama yang pernah ada di dunia ini menjadi kenyataan, sesuai dengan firman-
Nya
dalam Alquran, ³Dia (Allah) yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan
agama yang benar untuk memenangkannya di atas seluruh agama dan cukuplah Allah
sebagai saksi.´ (Q.S. Al-Fath:28)
Seterusnya akan terjadi kemunduran sesudah itu dan makin hari umat manusia makin
menjauh dari agama, akhirnya mereka semua melakukan kemurtadan dari agama yang
benar tadi. Di saat seluruh umat manusia sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan, maka
tibalah waktunya hari kiamat, sedangkan mereka semua dalam kekafiran dan
kemurtadan.
Maka sudah tentu tidak ada lain sesudah lengkapnya kemungkaran kecuali kehancuran
dan kemusnahan total.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
9
Hal ini jelas difirmankan oleh Allah swt, ³Perumpamaan kehidupan dunia ini adalah
seperti air yang Kami (Allah) turunkan dari langit lalu karenanya tanam-tanaman bumi
tumbuh, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ternak. Setelah bumi
mengenakan pakaian keemasannya dan menjadi indah permai dan penduduknya
mengira
bahwa mereka itu akan menguasainya, lalu datanglah perintah Kami di waktu malam
atau
siang, kemudian bumi Kami jadikan sebagai ladang padi yang telah dituai, seolah-olah
kemarinnya tidak ada apa-apa. Demikianlah Kami jelaskan keterangan-keterangan
kepada kaum yang suka menggunakan akal pikirannya.´ (Q.S. Yunus:24)
4. Munculnya Al-Masih Dajal.
Di antara tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat yang merupakan alamat kubra ialah
munculnya seseorang manusia yang mengklaim dirinya Dajal. Ia mendapat gelar
Masih.
Masih artinya menempuh perjalanan di seluruh bumi dalam waktu yang lama sekali dan
juga berarti kehilangan mata, sebab kenyataannya ia buta sebelah. Dajal mengaku
bahwa
dirinya adalah ³tuhan´. Ia berusaha mengobar-ngobarkan fitnah di kalangan umat
manusia agar meninggalkan agama mereka yang benar. Jalan yang ditempuhnya ialah
menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dapat diperlihatkannya dan pula
banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dipertontonkan oleh kedua tangannya.
Sebagian orang ada yang terpikat, tetapi orang-orang yang beriman dengan
sebenarbenarnya,
pasti akan ditetapkan oleh Allah Taala hatinya, sehingga tidak akan terpikat
sama sekali oleh ajakan yang sesat itu dan tidak akan terpesona oleh keajaiban yang
menggiurkan itu. Ringkasnya kaum mukminin tidak akan dapat tertipu sehingga
mengikuti kesesatan-kesesatan yang dipropagandakan.
Selanjutnya dari hari ke hari akan tersingkap rahasianya bahwa Dajal adalah seorang
penipu agung. Akhirnya fitnah yang dia kobar-kobarkan menjadi padam dan hilang dan
ia sendiri terbunuh di tangan kaum muslimin, sedang pemegang pimpinan umat Islam di
saat itu ialah Nabi Isa a.s. Seluruh rasul Tuhan sama-sama memperingatkan umatnya,
jangan sampai terkena fitnah dan rayuan sesat itu, sebagaimana juga dilakukan oleh
penghulu dan penghujung sekalian rasul Tuhan yakni Nabi Muhammad saw.
Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pada
waktu
haji wada' (haji terakhir bagi beliau) meminta kepada umatnya yang hadir di saat itu
supaya diam mendengarkan pidato yang hendak disampaikannya. Beliau setelah
memuji
dan mengagungkan kebesaran Allah Taala menyebutkan perihal Dajal. Uraian
mengenai
ini diperpanjang betul oleh beliau akhirnya beliau bersabda, ³Tidak seorang nabi pun
yang diutus oleh Allah melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal
kedatangan Dajal itu. Dajal akan keluar dari kalangan kamu semua maka tidak samar
lagi
bagimu tentang hal-ihwalnya. Tidak samar pula padamu semua bahwa Tuhanmu tidak
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
10
buta sebelah. Sesungguhnya Dajal buta mata kanannya, seolah-olah matanya sebuah
biji
yang menonjol.´ (H.R. . Bukhari dan Muslim)
Syekh Rasyid Rida berkata, ³Penilaian yang dapat disaring dari hadis-hadis yang
memuat
persoalan mengenai Dajal ini bahwa Nabi saw. telah menyingkap masalah sekedarnya,
digambarkan perihal munculnya Dajal di akhir zaman dan ia dapat menunjukkan hal-hal
yang sangat luar biasa kepada seluruh manusia, juga beberapa keajaiban-keajaiban
yang
dapat membuat fitnah orang banyak, sehingga mereka banyak yang terpikat oleh
ajakannya dan terpesona oleh kepandaiannya. Dijelaskan pula oleh beliau bahwa Dajal
berasal dari bangsa Yahudi dan bahwa kaum muslimin memeranginya, bahkan
memerangi juga kaum Yahudi yang membelanya di tanah suci ini. Akhirnya kaum
muslimin menang dalam perang melawan kaum yang sesat dan menyesatkan itu.
Semua
peristiwa itu diterangkan secara global, tanpa rincian sama sekali. Selain tidak ada satu
pun wahyu dari Allah Taala yang menguraikan hal ini. Jadi tidak sama halnya dengan
berbagai fitnah yang lain-lain yang diterangkan oleh Allah Taala pada Nabi saw. Oleh
sebab itu para ahli riwayat menukil berita-berita menurut pengertiannya dan oleh
karenanya, banyak di antara mereka yang keliru dan salah penafsiran. Malah tidak
sedikit
orang-orang yang menghembus-hembuskan cerita-cerita Israiliat dalam
meriwayatkannya
itu, lalu digunakan sebagai patokan dalam pemberitaan tersebut. Rasanya hal ini tidak
jauh jika banyak pejabat suatu kerajaan yang berusaha keras mengembangkan paham
zionisme dan tentu saja mereka adalah dari kaum Yahudi juga. Mereka senantiasa
memikirkan untuk mengorbankan fitnah guna tujuan ini yang mereka sertai pula dengan
ilmu-ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang baru ditemukan seperti listrik, kimia
dan lain-lain. Wallahu a'lam.´
Apa yang telah dikemukakan oleh Syekh Rasyid Rida ini dikuatkan dengan beberapa
hadis di bawah ini.
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, ³Sungguh belum akan tiba hari
kiamat sebelum kamu semua (kaum muslimin) memerangi kaum Yahudi, sampai-
sampai
batu yang di belakangnya ada orang Yahudi bersembunyi berkata, µHai orang Islam! Ini
ada orang Yahudi bunuhlah ia!¶.´ (H.R. Bukhari dan Muslim).
Ini adalah suatu kata kiasan yang memberi pengertian bahwa pada saat itu sudah tidak
ada gunanya lagi bagi kaum Yahudi untuk bersembunyi di mana saja pun tempatnya.
Juga dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah saw. bersabda, ³Keramaian Baitulmakdis
adalah hancurnya Yatsrib (Madinah) dan hancurnya Yatsrib adalah sebagai tanda
timbulnya perang besar, dan timbulnya perang besar ini adalah berhubungan dengan
dibebaskannya kota Konstantinopel, sedang di saat dibebaskannya kota Konstantinopel
inilah Dajal keluar.´ (H.R. Abu Daud). Pembebasan kota Konstantinopel ini tentu bukan
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
11
pembebasan yang sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin dahulu sebab
disebutkan
pula dalam riwayat Tirmizi, bahwa, ³Dibebaskannya Konstantinopel bersamaan dengan
tibanya hari kiamat.´
5. Turunnya Nabi Isa a.s.
Dari berbagai hadis yang terhimpun mengenai persoalan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa Isa a.s. akan turun di akhir zaman di tengah-tengah merajalelanya
pengaruh Dajal. Turunnya Isa a.s. ini adalah merupakan suatu tanda dari berbagai
alamat
kubra perihal sudah sangat dekatnya hari kiamat. Isa akan memerintah dengan adil
sekali
dan menerapkan syariat Islam. Juga beberapa hukum agama yang banyak ditinggalkan
oleh orang banyak lalu dihidupkan kembali. Selanjutnya Dajal pun dibunuh. Setelah Isa
a.s. masih akan menetap di bumi beberapa saat lamanya sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh Allah Taala, lalu beliau wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin terus
dimakamkan. Setelah akan terjadi suatu angin kencang yang dapat mencabut seluruh
nyawa kaum mukminin. Dengan demikian yang tertinggal hanyalah orang-orang yang
buruk-buruk kelakuannya. Setelah lenyapnya kesempurntidak ada lain yang terjadi
melainkan kehancuran dan kerusakan semata-mata.
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, ³Demi Zat yang jiwaku dalam
kekuasaan-Nya, sudah hampir putra Maryam (Isa Almasih) akan turun di lingkungan
kamu sekalian dan menjadi seorang pemegang pemerintahan yang adil. Ia akan
mematahkan palang salib, membunuh babi dan melenyapkan perpajakan. Saat itu
harta
melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun yang suka menerimanya, sampai-sampai
sekali bersujud menjadi lebih baik daripada dunia dan seisinya ini.´ Abu Hurairah yang
meriwayatkan hadis ini, selanjutnya berkata, ³Bacalah kalau mau ayat ini, µDan tidak
seorang pun dari orang-orang ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) melainkan pasti percaya
kepada Isa sebelum matinya dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi bagi mereka
itu.¶´ (Q.S. An-Nisa:159)
Maksudnya ialah kaum ahli kitab di atas akan beriman kepada Isa a.s. sebelum
wafatnya
beliau, yakni ketika turun di bumi sebelum tibanya hari kiamat. (H.R. Bukhari dan
Muslim).
Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari hadis di atas yakni:
a. Pemerintahan di zaman Nabi Isa a.s. nanti ialah dengan menggunakan hukum
syariat
Islam dan ini akan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
12
b. Palang salib semua akan dipatahkan. Ini mengandung pengertian bahwa Isa a.s.
sendiri
yang akan membuktikan kedustaan agama Kristen sebagaimana yang kita maklumi
peraturan-peraturannya pada zaman sekarang ini dan sebagai penjelasan bahwa apa
yang
disangka oleh pemeluk agama tersebut tentang disalib atau dibunuhnya Isa a.s. adalah
dusta semata-mata. Hal itu dibuat-buat oleh golongan kaum Nasrani sendiri.
c Perpajakan akan dihapuskan sebab baik yang asalnya sudah memeluk agama Islam
atau
yang sebelumnya tergolong ahli kitab, semuanya telah masuk agama Islam. Jadi
lenyaplah peraturan pajak, sebab kaum Muslimin tidak dikenakan pajak oleh negara
Islam.
d. Sebab kenapa harta melimpah ruah, ialah karena meratanya keadilan di saat itu,
sehingga tidak seorang pun yang hidup dalam kekurangan, kemiskinan dan
kesengsaraan.
Ada lagi sebuah hadis yang diceritakan oleh Urwah bin Masud Ats-Tsaqafi r.a.,
katanya,
³Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata, ³Rasulullah saw. bersabda, µDajal akan
keluar di kalangan umatku, kemudian ia menetap selama empat puluh.´ Yang
meriwayatkan hadis ini berkata, ³Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan empat
puluh hari atau empat puluh bulan atau empat puluh tahun.´ Selanjutnya beliau
bersabda,
³Selanjutnya Allah mengutus Isa bin Maryam, Wajahnya mirip seperti wajah Urwah bin
Masud. Isa lalu mencari Dajal kemudian membinasakannya. Setelah manusia menetap
seperti biasa selama tujuh tahun. Tidak ada suatu pertengkaran antara dua orang
(yakni
seluruh umat manusia hidup dalam kerukunan). Sehabis itu Allah mengutus angin yang
amat dingin dari arah Syam (Palestina). Maka tidak seorang pun yang tertinggal di
permukaan bumi ini yang di dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat
timbangan debu pun, melainkan angin itu akan menyambar nyawanya, sehingga sekali
pun seseorang dari kamu semua masuk dalam gua gunung, pasti angin tersebut akan
memasukinya lalu mengambil nyawa kamu. Selanjutnya yang tertinggal hanyalah
orangorang
yang berkelakuan buruk saja yang gemar melakukan kejahatan seringan terbang
burung dan secepat angan-angan binatang buas (maksudnya bahwa mereka amat
senang
berbuat kejahatan dan penganiayaan dan melakukannya dengan cepat sekali seperti
cepatnya burung terbang, sedang dalam menganiaya secepat perbuatan binatang buas
yang hendak menerkam mangsanya). Yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak
mengenal kebaikan apa pun dan tidak pernah mengingkari akan kemungkaran sama
sekali. Setan lalu menjelma di antara mereka dan berkata, ³Sukakah kamu semua
menuruti perintahku?´ Mereka bertanya, ³Apakah yang engkau perintahkan pada kita
semua?´ Setan lalu menyuruh mereka supaya menyembah berhala. Tetapi sekali pun
demikian keadaan perilaku mereka itu, namun rezeki mereka tetap berlimpah-limpah,
kehidupan mereka serba kecukupan. Di kala itu, ditiuplah sangkakala yang pertama lalu
matilah seluruh makhluk yang ada. Kemudian Allah menurunkan hujan rintik-rintik kecil,
lalu bangkitlah jasad-jasad manusia yang telah mati itu semuanya. Seterusnya ditiup
pula
sangkakala untuk kedua kalinya, tiba-tiba seluruh makhluk berdiri memandang sambil
menanti-nantikan. Setelah kepada mereka dikatakan, ³Hai seluruh manusia! Marilah
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
13
semua pergi menemui Tuhan.´ Kepada malaikat yang menggiring mereka dikatakan,
³Suruhlah mereka berhenti, sebab mereka akan ditanyai dahulu.´ Sehabis itu lalu
dikatakan, ³Keluarkanlah untuk dikirimkan ke neraka.´ Ditanya, ³Dari berapa?´
Dijawab, ³Dari setiap seribu ada sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan
orang.´ Rasulullah saw. melanjutkan sabdanya, ³Itulah hari yang dapat membikin
anakanak
menjadi tua beruban dan terjadilah bencana yang amat dahsyat.´
Dalam hadis lain yang diceritakan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw.
bersabda,
³Termasuk dalam golongan sejahat-jahat manusia ialah orang-orang yang didapati
pada
waktu tibanya hari kiamat dan mereka masih hidup.´ (H.R. Bukhari dan Muslim).
Tanda-tanda kecil kiamat.
1. Seorang hamba sahaya perempuan dikahwini tuannya.
2. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi.
3. Ilmu agama sudah tidak difahami dan tidak dipelajari para manusia.
4. Tersebarnya perzinaan kerana mendapat izin rasmi kerana mendirikan tempat
pelacuran/perzinaan oleh pemerintah.
5. Segala minuman keras seperti arak, diminum secara berleluasa, peminumnya
sudah tidak kenal dosa malah menjadi kebanggaan baginya.
6. Lahirnya para Dajal (pendusta) yang jumlahnya hampir 30 orang, semuanya
mengaku utusan Allah.
7. Ilmu agama dicabut (ramai alim ulama meninggal dunia).
8. Banyak berlaku gempa bumi.
9. Zaman sudah dekat mendekati.
10. Banyak fitnah memfitnah.
11. Banyak pembunuhan.
12. Banyak harta bagi setiap orang hingga tak tahu membelanjakannya.
13. Ramai orang bermegah dengan projek mega.
14. Banyak gunung digondol dan dihapuskan.
15. Ramai orang bodoh rajin beribadah hingga mudah / senang dirayu iblis.
16. Orang yang ahli membaca Al-Quran tetapi fasik, yakni sembahyang dianggap
remeh, mudah dan ditinggalkan.
17. Banyak mendirikan masjid tapi tidak mengimarahkannya.
18. Banyak turun hujan tetapi sedikit tumbuh-tumbuhan.
19. Banyak orang menjadi pemimpin tetapi tidak boleh dipercayai.
20. Ramai orang solihin meninggal dunia.
21. Anak melawan ibubapa.
22. Hujan di musim kemarau.
23. Orang pendusta dianggap benar,orang jujur dibohongi dan tidak dipercayai lagi.
24. Orang yang jauh menjadi akrab tetapi hubungan keluarga terputus.
25. Setiap desa dikepalai orang munafik.
26. Tempat-tempat pengimaman sama dihias.
27. Lahir ramai anak hasil perzinaan.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
14
28. Banyak minuman keras.
29. Ramai orang memutuskan tali persaudaraan.
30. Menuntut ilmu bukan kerana agamanya tetapi bermaksud utk perolehi pangkat
dan kedudukan.
31. Ramai kaum suami menuruti kehendak isterinya.
32. Para pembesar / penguasa melakukan zina.
33. Kitab suci Al-Quran dihina dan diremehkan.
34. Tujuan hidup untuk keperluan perut bukan agama.
35. Orang alim (ulama) sudah tidak ditaati.
36. Orang alim sudah tidak disenangi.
37. Orang kaya dimuliakan kerana kekayaannya.
38. Banyaknya berlaku penceraian suami dan isteri.
39. Banyak kematian secara mendadak.
40. Ramai lelaki merupai wanita dan wanita merupai lelaki.
41. Al-Quran dibaca untuk diperlagukan.
42. Ulamak memihak kepada pemerintah lalu menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal.
43. Rasuah berleluasa.
44. Ramai orang bermegah meninggikan bangunan rumahnya.
45. Ramai orang menjual-beli hukum.
46. Memandang ringan masalah perceraian.
Berdasarkan hadith riwayat Iman Bukhari, daripada Abu Hurairah.
Berikut tanda tanda kecil kiamat yang menakjubkan (bukan tanda besar), cuman tak
tulis
tanda yang unik (tanda tanda yang lain yang udah sering kita dengar semisal legalisasi
Zina, perempuan seperti laki lai dll ) tidak saya tuliskan
1. Menggembungnya bulan telah bersabda Rasulullah saw : " di antara sudah
mendekatnya kiamat ialah menggembungnya bulan sabit(awal bulan) "
dishahihkan AlBaani di Ash Shahihah nomor 2292 dalam riwayat yang lain
dikatakan "di antara sudah dekatnya hari kiamat ialah bahwa orang akan
melihat bulan sabit seperti sebelumnya, maka orang akan mengatakan satu
bentuk darinya untuk dua malam dan masjid akan dijadikan tempat untuk
jalan jalan serta meluasnya mati mendadak" (Ash Shahiihah AlBani 2292)
Menakjubkan ... satu bulan sabit dihitung dua kali !!!, sekarang ummat islam hampir
selalu bertengkar menentukan bulan sabit untuk ramadhan, syawal dan idhul adha ..
antar ru'yat tidak sama cara melihatnya , antar hisab berbeda cara menghitungnya ....
shodaqo rasuuhul kariim
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
15
2. Tersebarnya banyak pasar rasuluillah bersabda : "Kiamat hampir saja akan
berdiri apabila sudah banyak perbuatan bohong, masa(waktu) akan terasa
cepat dan pasar pasar akan berdekatan (karena saking banyaknya)" (sahih
Ibnu Hibban)
Lihatlah sekarang, pasar ada dimana mana, mall semakin banyak, supermarket di
mana
mana ....
3. Wanita ikut bekerja seperti laki laki rasulullah bersabda : "pada pintu gerbang
kiamat orang2 hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang
khusus(dikenal) saja dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut
seperti suaminya (bekerja/berdagang) " Hadist Shahih lighairihi Ahmad
Sekarang karena emansipasi wanita, wanita yang bekerja sudah banyak betul ...
shodaqo
rasuuhul kariim
4. Banyaknya Polisi rasululah bersabda : "bersegeralah kamu melakukan amal
shalih sebelum datang 6 perkara : pemerintahan orang orang jahil, banyaknya
polisi, penjual belian HUKUM atau JABATAN, memandang remeh terhadap
darah, pemutusan silaturrahim, adanya manusia yang menjadikan al qir'an
sebagai seruling dimana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah
agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al QUr'an
meskipun ia paling sedikit ke-Faqihannya. " Musnad Ahmad, At Thabrani, Ash
Shaihhah AlBani 979
5. Manusia akan bermegah megah dalam membangun masjid rasulullah bersabda
"tidak akan beridir kiamat hingga mansia berbangga bangga dengan masjid"
(hadist sahih musnad Ahmad3:134,145, An Nasa'i 2:32, Abu Dawud 449,Ibnu
Majah 779) padahal rasulullah dilain tempat berkata "saya tidak diutus untuk
menjulangkan masjid masjid" (sahih sunan abu dawud:448)
subhanallah, masjid masjid seakarang megah betul .. indah benar
6. Menjadi pengikut tradisi Yahudi dan Nasrani telah berkata rasulullah : "Sungguh
kamu akan mengikuti jalan hidup orang orang sebelum kamu,sejengkal demi
sejengkal , sehasta demi sehasta (tanpa berbeda sedikitpun) sehingga walaupun
mereka masuk ke lubang biawak, maka kamu akan masuk juga" Sahabat
bertanya : wahai rasulullah, apakah kaum yang akan kami ikuti tersebut
adalah kaum Yahudi dan Nasrani ?, maka Nabi menjawab : Siapa Lagi (kalau
bukan mereka) ?
shodaqo rasuuhul kariim ... ummat sudah menjadi pengikut barat ... peringatan tahun
baru, valentin day, peringatan ulang tahun, pengagum demokrasi, HAM, hukum
positif dan sebagainya ...
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
16
7. Irak diboikot dan makanan ditahan darinya rasulullah bersabda : "hampir saja
tidak boleh dibawa makanan ke negeri Irak secupak(qafizh) makanan atau
sebuah dirham, kami(sahabat) bertanya Orang orang ajam(non arab) kah yang
melakukan ini ? kemudian beliau berkata : "hampir saja tidak dibawa
makanan atau sebuah dinar kepada penduduk syam(palestina, syiria , libanon ,
yordandan sekitarnya) kemudian sahabat bertanya "siap ayang melakukan itu
ya rasulullah ? " orang orang RUM(Romawi : Amerika-Eropa)
Sebenarnya ini adalah tanda yang paling menakjubkan, karena sampai sekarang irak
telah diboikot oleh Amerika semenjak perang teluk dan syam telah menderita
kekuarangan makanan, palestina di jajah israel yahudi ..dan .. setelah terkepungnya
irak dan syam ini .. dan setelah terjadinya peperangan dhasyat di PALESTINA maka
akan muncullah tanda tanda besar kiamat berupa munculnya Imam Mahdi, Keluarnya
Dajal dan turunnya Isa Al Masih
8. Turki akan memerangi Irak rasulullah bersabda : "sekelompok manusia dari
ummatku akan turun di suatu dataran rendah yang mereka namakan dengan
Bashrah pada tepi suatu sungai yang bernama Dajlah. Dan apabila telah
datang akhir zaman datangkah Bani Qanthura (mereka adalah orang orang
turki) yang bermuka lebar dan bermata kecil sehingga mereka turun pada tepi
sungai itu, maka terpecahlah penduduknya menjadi 3 kelompok, yang satu
sibuk mengikuti ekor ekor sapi mereka(sibuk mengurusi harta benda) dan
mereka akan hancur, dan satu kelompok dari mereka akan memperhatikan diri
mereka sendiri dan mereka itu telah kafir, dan satu kelompok dari mereka akan
menjadikan anak cucu mereka di belakang mereka kemudian mereka
berperang, itulah para syuhada" (hadits hasan diriwayatkan Ahmad dan Abu
Dawud(4138)
Pada bulan mei 1997 dahulu orang orang turki telah mulai memancing mancing
permusuhan dengan irak dan mereka membangkitkan masalah masalah yang dibuat
buat sekitar masalah air di sungai Eufrat dan orang orang turki itu membuat
kesepakatan dengan orang orang israel dan amerika dan melakukan latihan militer
bersama dengan tujuan penyerangan irak, iran dan syiria, dan waktu itu juga Turki
menyerang bagian irak utara dengan alasan untuk menghjajar suku kurdi .. kita
tunggu saja apa yang akan terjadi nanti ..
9. Bumi Arab akan kembali menjadi kebun kebun dan sungai sungai telah bersabda
rasulullah : "tidak akan berdiri hari kiamat hingga harta aakan banyak
melimpah dan sehingga bumi arab kembali menjadi kebun kebun dan sungai
sungai " (Ahmad dan Muslim)
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
17
Dan negeri arab saat ini telah menjadi kebun !! dan banyak nya sungai .. didaerah
tha'if bahkan telah turun butiran es dan musim haji kemarin susuhu dingin kira kira 5
derajat celcius ... tidak lagi panas
10. Peperangan dengan Yahudi : tidak terjadi kiamat hingga oranng-orang
berperang dengan Yahudi, dan orang orang Yahudi bersembunyi dibawah
batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berkata kepada orang orang islam " di
sini ada Yahudi, maka bunuhlah ia" (Fathul Bari', Al Manaqib, Al Hafiz Ibnu
Hajar)
Hadits ini bisa ditafsirkan bahwa batu itu bisa mewakili orang-orang berhati sekeras
batu,sedang pohon bernuansa hijau bisa diartikan kelembutan.Hadits ini ingin
menggambarkan bahwa suatu hari nanti saat muka asli yahudi terkuak,dengan moral
hancur dan kekejamannya maka orang-orang lembut atau berhati batu sekalipun
sangat setuju bila orang-orang yahudi itu mati terbunuh di depan mata mereka.Sedang
pohon ghordog adalah orang-orang bersifat sama dengan yahudi atau orang-orang
pembela kaum yahudi tapi tidak bermusuhan secara langsung dengan umat Islam.
Saat ini israel dikenal sebagai penghasil film porno terbesar di dunia,kehidupan
dengan kehancuran moral kesusilaan dinikmati bangsa israel sebagai hidup tanpa ada
hari akhirat.
Hari ini tanggal 12 januari 2009 memasuki miggu ke-2 Israel membombardir Gaza
Palestina dan korban terbunuh telah mencapai lebih 888 orang (4000 lebih korban
luka),dan korban terbesar adalah anak-anak dan perempuan,jumlah kematian besar itu
belumlah membuat bangsa israel puas,bom-bom roket darat,udara masih terus
ditembakkan disertai dengan asap-asap kimia selain bom memusnahkan,asap di
angkasa palestina dari penembakan bom roket itu membuat orang-orang sesak nafas.
Pembantaian demi pembantaian tampaknya akan kita saksikan tahun 2009 ini,di Gaza
akan terjadi holocaust hebat,tapi belum menjadi momentum bersatunya dunia Islam
sampai Iran bisa tegak disegani karena berhasil mengembangkan program senjata
nuklirnya,PBB pun tidak berdaya lagi menghentikan kebesaran Iran melalui program
senjata nuklirnya.Dunia pun akhirnya mempunyai dua raksasa,Iran yang mewakili
gambaran Imam Mahdi dan amerika/isrel sebagai dajal bermata satu.
Pembantaian demi pembantaian israel tahun 2009 ini adalah awal antipati masyarakat
dunia terhadap israel negara yahudi itu.Pembantaian kejam itu belum cukup
menyatukan umat Islam bersatu. Sampai nubuat,´batu dan pohon berbicara
terpenuhi.´
Menafsirkan suatu ayat atau hadits tidaklah harus seragam dg pendapat para ulama
selama penafsiran tidak bertentangan atau lari dari makna seharusnya,karena ayat
atau hadits itu bukanlah milik para ulama,dan akal itu bukan Cuma diberikan Tuhan
kepada ulama saja tapi juga umat secara umum yg harus menjalankan pesan ayat atau
hadits itu.
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
18
Dajal raksasa bermata satu bisa ditafsirkan sebagai negara amerika yang mata dan
fikirannya dikuasai oleh Israel yach suatu saat nanti Amerika cepat atau lambat akan
menjadi budak israel.
Dikabarkan juga bahwa dajal akan berkelahi dengan Nabi Isa as di damaskus
syiriah.Penafsirannya: bahwa suatu hari nanti terjadi perdebatan sengit antara
yahudi/Kristen yang diwakili rahib yahudi dan pendeta Kristen(mereka berasal dari
kairo mesir digambarkan sebagai tokoh Dajal).Dajal ini lahir di mesir sesuai dengan
fenomena sekarang kalau ajaran ali sina ajaran pembenci Ajaran Islam yang telah
lama dikembangkan amerika sebagai penentang konsep ajaran Islam.Ajaran ali sina
ini sekarang berkembang kuat di Negara mesir yang terlihat akrab dengan Negara
israel saat ini.
Dajal ini berhadapan dengan pengikut ajaran murni nasrani yang masih tersembunyi
keberadaannya sampai sekarang dan diyakini sebagai keturunan dari Nabi Isa As
perdebatan itu disiarkan stasiun-stasiun televisi di seluruh dunia,dan hasil perdebatan
itu dimenang kan oleh ajaran Nabi Isa as tapi di akhir perdebatan itu pengikut ajaran
Isa as itu bersyahadat mengakui Islam sebagai agama lurus atau dengan kata lain
pengikut ajaran Isa as itu menjadi umat Muhammad saw maka pendeta/rahib menjadi
lawan pada perdebatan itupun ikut berpindah agama.
Maka mataharipun terbitlah di sebelah barat ini ditafsirkan kalau agama Islam
akhirnya terbit atau berkembang di dunia barat dengan pesat karena ditunjang dengan
tehnologi mereka,petinggi-petinggi Islam baratpun akhirnya mengumpulkan
ulamaulama
di seluruh dunia untuk mengeluarkan fatwa yang mengharuskan agama lain
untuk berpindah ke agama Islam dan menjalankan ajaran Islam kaffah atau ajaran
Islam murni.Saat itu terjadi perubahan ajaran Islam yang diyakini oleh umat Islam
benar pelaksanaannya sekarang, ternyata ada koreksi setelah terjadi kajian panjang
pada pertemuan ulama-ulama seluruh dunia itu,jadi fatwa itu bukan hanya untuk umat
selain Islam saja tapi antar umat Islam juga yang harus menyesuaikan diri dengan isi
fatwa.Fatwa memberikan deadline waktu tertentu untuk masyarakat dunia merubah
keyakinannya,dan bila deadline waktu itu lewat dan tidak terjadi perubahan
keyakinan maka segala ibadah dan tobat manusia tidak akan diterima oleh Allah
swt,begitulah akhirnya bunyi fatwa itu memberi deadline.
Nah disinilah penafsiran bahwa saat matahari terbit di sebelah barat maka semua
ibadah atau tobat manusia tidak akan diterima oleh Allah swt.Dan memang tidak
semua orang mengikuti fatwa itu dari 183 aliran Cuma satu yang mengikuti fatwa itu
dan jumlahnya adalah diantara 1000 umat Muhammad Cuma satu orang yang
mengikuti fatwa itu dengan kata lain diantara 1000 umat Muhammad Cuma 1 yang
masuk surga.
Bagaimana posisi Indonesia saat itu yang dikenal sebagai Negara dengan
penduduknya mayoritas muslim di dunia saat ini?.Dalam nubuat Indonesia dikenal
sebagai Negara,´Mercusuar.´Apa yang dimaksud negara mercusuar?
ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfo-
ilham.blogspot.com
19
Seperti diketahui saat ini dunia penyiaran Indonesia begitu berkembang pesat.Ketika
terjadi perdebatan besar antara yahudi/Kristen Vs nasrani yang digambarkan sebagai
pertarungan dajal melawan Isa as Indonesia menyiarkan secara langsung peristiwa
besar itu keseluruh dunia.Di jaman mendekati kiamat itu dengan jumlah penganut
Islam yang semakin besar pasca di keluarkannya fatwa ulama seluruh dunia maka
kebutuhan pengetahuan tentang Islam menjadi kebutuhan setiap orang disaat itulah
materi-materi pelajaran tentang Islam direlay seluruh dunia dari stasiun-stasiun
telivisi di Indonesia.
Isi hadits lain yang menyebutkan bahwa angin dingin berasal dari syam(palestina)
yang menyebabkan kaum muslim yang beriman(punya kebaikan biarpun sebiji
zarrah) meninggal.Hal ini kami artikan bahwa di palestina nanti akan dilepaskan bom
kimia,bom ini berhawa dingin dan membuat orang-orang menggigil bila terkena
reaksinya.Peristiwa bom kimia itu mewafatkan orang-orang beriman di seluruh dunia
kecuali orang kafir yang selamat karena mengetahui tentang akan dilepaskannya bom
kimia itu dengan menciptakan serum anti kimia yang mereka buat khusus untuk
menghadapi reaksi kimia dari bom yang mereka buat dan mereka lepaskan di
palestina.Jaman itu di bumi ini tersisa orang-orang kafir berhati jahat dan ditengah
mereka hidup setan-setan mengajak mereka menyembah berhala.Di saat itu,saat
durjana merajalela ditiupkanlah sangkakala oleh Israfil malaikat peniup terompet
pertanda hari kiamat telah tiba.
Demikian sedikit penafsiran kami sebagai masyarakat awam yang bukan
ulama,adapun sosok iman mahdi menurut kami tidaklah harus sosok manusia seperti
digambarkan umum, bisa juga berupa Negara yang menurut pendapat kami adalah
Negara Iran yang saat ini terlihat berusaha keluar dari tekanan dajal dunia saat ini
(Amerika Serikat).
Dan nanti dibawah kepemimpinan(khilafah islamiah) baru selama 8 tahun Iran akan
membawa perubahan besar dalam dunia Islam.Dimana sebelumnya Negara Iranlah
yang mempelopori diadakannya perdebatan besar yang mengubah wajah dunia antara
yahudi/Kristen dan nasrani yang digambarkan sebagai pertarungan Dajal melawan
Nabi Isa as.

Firman Allah Ta'ala : "Seseunguhnya orang-orang yang mengatakan : "Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka meneguhkan pendi-riannya, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) : 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih dan bergem-biralah kamu akan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (Fushshilat: 30) Adapun siksa kubur diperuntukan bagi orang zalim dan orang-orang munafik serta kafir. Firman Allah: "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang dzalim (berada) dalam tekanan-tekanan sekaratul maut sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata): "Keluarkan nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." (Al-An'am : 93) Orang mukmin di dalam setiap gerak amal kesehariannya senantiasa memeprtimbangkan hitungan akherat, ia selalu menghitung untung ruginya dalam hisab Allah Ta'ala. Adapun orang kafir, ia berbuat laksana binatang yang tidak pernah merasa ada akibat apapun dari amalnya, sehingga tidak sedikitpun hatinya memperdulikan timbangan akherat. Tidak ada undang-undang dan aturan apapun di dunia ini, yang mampu menjadikan penganutnya bersemangat penuh keikhlasan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauh dari keburukan selain kerena iman seorang terhadap syari'at Islam Ini. Adapun beriman kepada hari akhir akan dapat memberikan dampak sebagai berikut: Pertama : Senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharap-kan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Kedua : Takut dan gelisah di saat bermaksiat karena mengimani akan adanya suatu siksaan yang sangat pedih di hari pembalasan. Ketiga : Penghibur bagi orang mukmin yang tidak sempat menda-patkan kenikmatan dunia, sebagai gantinya ia punya harapan yang akan ia peroleh di hari akherat berupa kenik-matan dan pembalasan pahala. Sesungguhnya percaya kepada Allah, hari akhir, pahala serta siksaan akan memberi arah yang nyata terhadap perilaku manusia untuk berbuat kebaikan. Tidak ada undang-undang ciptaan manusia yang mapu menjadikan perilaku manusia tetap tegak dan lurus seperti beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, dalam masalah ini akan ada perbedaan perilaku antara orang yang ingkar terhadap Allah dan hari akhir dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman mengetahui dunia adalah tempat simpanan sementara, sedang amal sholeh adalah bekal untuk mal akherat. Maka bagi orang yang percaya hari pembalasan dia akan berbuat dengan melihat kepada timbangan langit, bukan timbangan bumi. Dan dia akan melihat hisab akherat, bukan hisab dunia. Adapun bagi orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, hisab dan balasan,

maka ia mencoba menjalani rutinitas kehidupan dunia ini dengan mengejar kesenangan yang disertai kerakusan, mengumpulkan harta benda dengan berbagai cara tak peduli halal dan haramnya. Karena itu dia akan dihisab dan akan celaka karena dia tidak menghiraukan hari pembalasan. "Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya" Bilakah hari kiamat itu datang?" (Al-Qiyamah : 5-6) Begitulah pemikiran orang-orang bodoh dan sempit yang banyak menjadi pemicu terjadinya berbagai tindakan kriminalitas di muka bumi karena keingkaran mereka terhadap hari pembalasan. Sebagaimana Allah gambarkan tentang keadaan mereka dalam firman-Nya: "Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan." (Al-An'am: 29) Bahkan paham-paham kekufuran terhadap hari akhir di zaman ini selalu berkembang dengan sangat suburnya. Seperti kita lihat misalnya pengingkaran secara total di balik alam materi, yang dilakukan orang komunis dengan berbagai kelompok dan organisasinya sekarang. Menurut mereka , kehidupan itu meteri belaka dan di balik materi itu tidak ada sesuatu yang lain. Hal itu sebagaimana dikatakan pemimpin mereka Karl Marx yang berpendapat bahwa , Tuhan itu tidak ada dan kehidupan itu hanya materi. Oleh Karena itu, tak heran bila mereka seperti binatang. Mereka tak bisa menangkap arti kehidupan. Demikian juga aliran Materialisme, mereka menjadikan harta sebagai tujuan dan tenggelam dalam pencarian-nya tanpa memperhitungkan batas hidup yang sangat sempit dan singkat. Dan mereka bila melihat kehidupan di dunia, meraka berani berkorban demi untuk memperoleh kesenangan yang berlipat ganda dengan tanpa memikir-kan datangnya kematian. Mereka tidak perduli pertangungjawaban kehidupan lain, dan tidak memperdulikan kejadian yang akan menimpa pada masa yang akan datang dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bisshowab (Khanif Muslim Bin Hasyim

C. Fungsi Iman Kepada Hari Akhir Fungsi iman kepada hari akhir, antara lain sebagai berikut : 1. Pendorong untuk beramal kebajikan. Hari kiyamat merupakan hari pembalasan bagi seluruh amal perbuatan di dunia. Dengan keyakinan semacam itu maka iman kepada hari kiyamat mendorong untuk beramal kebajikan, karena balasan itu sesuai dengan apa yang diperbuat di dunia. 2. Dapat mengetaui tujuan hidup yang sebenarnya. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hakekat kiyamat adalah kembalinya manusia sang pencipta. 3. Berpandangan hidup yang optimis. Kehidupan dunia sering kali diwarnai dengan ketidak adilan dan kepalsuan. Orang yang beriman kepada hari akhir tidak akan kecewa menghadapi ketidak adilan dan kepalsuan dunia. 4. Menanamkan sikap berhati-hati dalam berbuat. Sebab segala amal perbuatannya yang dilakukan, akan dipertanggungjawabkan di hari kiyamat nanti.

Terdapat 5 alam yg dilalui oleh setiap manusia iaitu: 1.Alam Kubur adalah bersamaan 40 thn.Selama 120 hari berada didalam rahim (tidak lagi mengingati segala peristiwa Alam Roh) 3. handai taulan. .Sehingga dapat dipahami bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada tiga yaitu : 1. teman sejawat. 1 tahun bersamaan 1000 tahun di dunia. Alam Roh . . 3. .Manusia hidup didalam satu alam yg amat-amat singkat tetapi amat-amat penting untuk alam yg seterusnya. dan kalau tidak bisa lebih baik diam saja.Hidup sehingga 65thn-75thn 4.Alam dimana setiap manusia berjanji mnyembah Allah dan mengikuti segala suruhan dan meninggalkan laranganNya. Alam Rahim . Alam Kubur . 2.Hadis Imam At Turmudzi menerusi Abi'Sa'iid.Manusia dihidupkan selepas Nabi Adam. 2. Memelihara hubungan dengan sanak famili. Alam barzakh dan Padang Mahsyar Setiap Islam wajib mempercayai Hari Kiamat. Rasulullah saw bersabda : ´Sungguhnya Kubur itu adalah suatu kebun antara kebun-kebun Syurga ataupun satu lubang antara lubang-lubang Nerakaµ . Berkata dengan perkataan yang baik. Alam Dunia . Memuliakan tamu.

.Alam Mahsyar dimulakan apabila 2 tiupan sangkakala ditiupan oleh Malaikat Israfil.5. Golongan Kanan. mereka ini ialah golongan Kanan (Golongan Bertuah Peringkat Kedua) 3. 2.000 tahun didunia. .Dlm riwayat dinyatakan Kaabah akan berjalan masuk bersama dengan bumi Mekah dan Madinah bersama isi buminya apabila kiamat tiba (termasuk orang beriman yg mati di Mekah / Madinah). 1 tahun bersamaan 50. iaitu orang-orang yang jahat-jahat. Muqarrabiin (Orang yang didekatkan kepada Allah). Golongan Pendusta Yang Sesat. . Haram berniat utk mati ditempat yg lain. Fujjaar (Jahat-jahawan). Sunat utk kita berniat untuk mati di Mekah atau Madinah shj.a. Alam Mahsyar .w yg pertama sekali dibangkitkan dimana Rasullullah s. Abraar (Baik-kebaikwan). . iaitu orang-orang yang baik-baik. Kemudian Allah menyebutkan diakhirnya keadaan Kiamat Kecil dimana manusia terbahagi kepada tiga golongan juga iaitu: 1. Peristiwa di Padang Mahsyar .Alam Mahsyar adalah bersamaan 300thn. Muqarrabiin. 2. iaitu orang-orang yang dapat memasuki Syurga diperingkat awal. 3. mereka ini ialah golongan kiri (golongan celaka/sial).w bertanya pada Jibrail " Dimana kamu tinggalkan umatku" # Didalam Surah Al-Waaqi'ah Allah menyebutkan dipermulaan keadaan/suasana Kiamat Besar dimana manusia terbahagi kepada tiga golongan : 1.Tiupan pertama mematikan semua kehidupan manakala tiupan yg kedua menghidupkannya kembali dimana bumi memuntahkan isinya.a.Rasullullah s.

Nabi Ibrahim. Nabi Isa (semuanya memberikan sebab seperti Nabi Adam) dan akhirnya mereka berjumpa Rasullullah saw. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah (Didalam Al-Quran jika ia dirujuk sebagai lelaki maka ada juanya bermaksud atau bersama perempuan). Rasullullah saw dan Nabi Ibrahim as diberi pakaian terlebih dahulu diikuti yang lain (para Nabi Sahabat dan mrk yg beriman). Lelaki yg diajak oleh wanita. Rasullullah saw memohon kepada Allah dan syafaat baginda telah meletakkan Padang Mahsyar menjadi tempat · Soal Jawab · Membaca catatan amalan · Hisab *Manakala orang kafir dan syaitan akan dikumpulkan disekeliling Neraka Jahanam. Nabi Musa. Pemimpin yang adil 2. Orang muda yg taat kepada perintah Allah 5. kemudian terdengar suara "pergilah berjumpa dgn para Nabi". Jalan masing-masing tidak kenal antara satu kecuali 7 golongan. Setelah 40 thn (di Mahsyar) iaitu 1 thn bersamaan 50.Manusia dibangunkan dalam keadaan telanjang melainkan merek yang beriman.000 thn didunia. Lelaki yg bersedekah tetapi tidak diketahui 4. 7 golongan : 1. maka yg mengetuai setiap kumpulan ialah para ulama dan para ambia. semua manusia tidak tahu berbuat apa melainkan mrk yg beriman. Lelaki yg terikat hatinya dgn masjid 3. Lelaki yg senantiasa mengingati Allah dan takut pada Allah 7. Mengikut Riwayat. demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Sesungguhnya Kami akan himpunkan mereka yang kafir . "Oleh itu. tetapi dia menolak dgn kata "Aku takut pada Allah" 6. Pertama sekali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam tetapi usaha mereka gagal kerana Nabi Adam menyatakan beliau juga ada melakukan dosa kerana memakan buah larangan di syurga maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh..

Yang di sisinya terletak syurga "Jannatul-Makwa". Di sisi "Sidratul-Muntaha". (*Mengikut Riwayat. dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi. 999 manusia akan jatuh kebawah dari sirat dan akan tiba didasar neraka setelah 60 tahun. hidup kembali di Alam Barzah dan Alam Akhirat adalah benar. Amatlah ruginya jika kita leka di dunia yg masanya sungguh singkat namun amalan dan sumbangan kita terhadap agama Allah amatlah besar pada ketika itu untuk menghadapi Alam seterusnya. yang tidak terhingga.itu beserta syaitan-syaitan di Padang Mahsyar. Diceritakan kisah didalam Al-Quran dimana manusia akan menyesali diatas kelalaian mereka didunia sebaik sahaja melihat api neraka . anak yg meninggal sewaktu kecil akan menunggu ibubapanya diatas sirat). *Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril. Dan setiap 1000 manusia yg meniti hanya tinggal 1 sahaja yg akan berada di titian sirat (iaitu mrk yg beriman dan beramal soleh) untuk meneruskan perjalanan ke syurga (sepantas kilat bagi mrk yg beriman). Surah An-Najm Ayat 13-16 *Kesimpulannya : Mati adalah benar." Surah Maryam Ayat 68 Kemudian manusia meniti Siratul Mustakim yg mana perjalanannya mengambil masa 15. kemudian Kami akan bawa mereka duduk bertelut di keliling Neraka Jahanam.(Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa "SidratulMuntaha" itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib. .000 tahun perjalanan (persamaan didunia tidak dinyatakan).

Banyak ilmuwan yang memberikan kesimpulan bahwa bencana global kemungkinan besar akan terjadi pada akhir tahun 2012. yang bertugas menghancurkan komet pembunuh sebelum menabrak bumi dan memusnahkan umat manusia.Tanda Kiamat ! Oleh : Dewanto Putra Fajar Sekarang. yang terbukti mampu menghancurkan komet pembunuh. terlepas dari benar-tidaknya kesimpulan bahwa 2012 merupakan hari kiamat²atau setidaknya tanda awal kiamat sebelum tanda-tanda besar lainnya muncul. kini umat manusia telah memiliki teknologi untuk mencegah kepunahan spesies mereka sendiri dan semua makhluk hidup di bumi. tidak ada para astronot berani mati yang terlatih untuk menghancurkan komet. nasib umat manusia benar-benar di ujung tanduk. maka dapat diambil dua kategori besar skenario kiamat. Dari beberapa skenario kiamat yang ditawarkan oleh para ilmuwan termasuk Lawrence E. Joseph. Michael Bay. Joseph. Kisah dramatis tersebut terekam dalam kisah fiksi berjudul ³Armageddon´ hasil arahan sutradara Hollywood. kita menghadapi bencana yang disebut. Beruntunglah kita. sebab apabila kisah teresebut menjadi kenyataan maka umat manusia benar-benar menghadapi masalah serius. yang dimiliki manusia. kekuasaan dan kemenangan akan menjadi sebuah semangat untuk terus melanjutkan hidup« [Pidato Presiden Amerika Serikat. apabila komet pembunuh itu tiba. kisah yang diceritakan dalam film ³Armageddon´. tetapi sebagai bagian dari umat manusia. dalam buku ³Kiamat 2012´ (Apocalypse 2012). seperti yang dijelaskan oleh Lawrence E. tidak ada satu teknologi pun. . dalam film ³Armageddon´] Penggalan pidato tersebut merupakan pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai sebuah pengantar bagi semua umat manusia di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi bencana terbesar²yaitu jatuhnya komet raksasa ke bumi. Dengan kata lain. Sampai saat ketika saya menulis artikel ini. Singkatnya. kita nyaris tidak dapat melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya bencana akibat tumbukan komet pembunuh. yaitu kiamat yang berasal dari bumi dan kiamat yang berasal dari angkasa. Kita tidak mengembangkan teknologi penghancur komet. Pidato tersebut juga mengiringi kepergian delapan belas orang astronot. yang sebagian besar adalah astronot dadakan. namun kenyataan yang ada justru berbeda 180 derajat. oleh kitab suci. Rasa haus manusia terhadap ilmu pengetahuan. Dalam film memang diceritakan bahwa manusia telah berhasil menggunakan teknologi nuklir untuk memusnahkan komet tersebut.Ketika Ilmu Pengetahuan Menemukan Tanda . penulis keturunan Yahudi berkebangsaan Amerika Serikat. ada beberapa skenario kiamat yang berhasil disusun oleh para ilmuwan di berbagai bidang berdasarkan data-data empiris dan ilmiah sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Meskipun kebanyakan data empiris dan ilmiah yang dihimpun oleh para ilmuwan tidak memberikan tanggal pasti kapan kiamat²atau setidaknya bencana global tersebut tiba. Kini. hanyah fiksi semata. atau sebuah hari ketika kehidupan dunia akan berakhir. saya berdiri di sini bukan sebagai pemimpin dari salah satu negara. Namun demikian. sebagai Armageddon.

J. (Ilmu Pengetahuan Populer. Tanpa magnetosfer maka bumi akan menjadi sebuah planet tandus yang terus menerus dihujani radiasi matahari. mereka sebenarnya tidak sadar bahwa mereka sedang berada di tengah kawah gunung berapi raksasa.000 liter air dalam waktu kurang dari sepuluh detik. jika memang taman nasional itu sebuah gunung berapi lalu di mana letak kerucutnya. yang terkenal dengan teorinya tentang lempeng tektonik. udara menjadi beracun. Tanpa magnetosfer. Kini mungkin saja Yellostone akan menunggu sebuah saat yang tepat sebelum bangun dari tidurnya yang panjang. Geyser tersebut rupanya tidak hanya menjadi pusat perhatian para wisatawan yang berkunjung ke taman nasional tersebut. . Amerika Serikat akan luluh-lantak. pernah menjelaskan bahwa sebenarnya Yellowstone terletak dalam sebuah ujung barisan gunung api yang tertidur. atau kulit Anda akan terbakar radiasi dalam waktu kurang dari lima detik. yang mampu menyemburkan lebih dari 3. kemudian disusul kawasan Pasifik dan Atlantik. Yakinlah. seorang ahli geofisika Kanada.Skenario pertama tentang kiamat rupa-rupanya disebabkan oleh aktivitas bumi yang berlebihan dan. Kawasan Eurasia. Afrika dan Australia akan tertutup abu. Anomali selanjutnya ditunjukkan oleh semakin melemahnya kekuatan magnetosfer bumi. Anda tidak akan dapat keluar rumah tanpa menggunakan pakaian anti radiasi. Begitu besar diameter kawah Yellowstone. Bahkan geyser yang menjadi ciri khas taman nasional itu membuktikan bahwa ada sebuah dapur magma aktif. Jika Yellowstone meletus maka dapat dipastikan bahwa seluruh dunia akan merasakan dampaknya. sampai-sampai kita harus terbang untuk melihat kawah taman nasional tersebut secara keseluruhan. banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa taman nasional tersebut merupakan sebuah gunung berapi raksasa yang siap meletus. Tuzo Wilson. Pernyataan Wilson dan kebanyakan ahli geologi lainnya memberikan kita sebuah pemahaman bahwa para ahli geologi telah menyadari bahwa Yellowstone merupakan sebuah gunung berapi yang pernah meletus dan kini menunggu untuk meletus lagi. Magnetosfer bumi juga memengaruhi pola dan ara pergerakan migrasi spesies hewan tertentu seperti burung camar hingga ikan paus. 2: 228). Sekarang. dan matahari tidak akan pernah terbit selama sekitar sepuluh tahun²bumi akan kembali pada jaman es. puncaknya dan kawahnya? Ketika banyak orang menyaksikan keindahan geyser di taman nasional tersebut. layaknya pekerja rekator nuklir. Anda tidak salah membaca dan saya juga tidak salah mengetik. Kenyataan bahwa Yellowstone kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanis merupakan sebuah anomali yang patut disambut dengan sikap waspada. Amerika Serikat? Taman nasional Yellowstone terkenal memiliki geyser bernama Old Faithful. atau menunjukkan sebuah anomali yang tidak lagi terjadi sejak 10. Anda mungkin bertanya. Anda pernah mendengar tentang taman nasional Yellowstone. Secara sederhana magnetosfer bumi merupakan sebuah lapisan medan magnet bumi yang bertugas melindungi bumi dan semua penghuninya dari radiasi matahari.000 tahun lalu. tapi juga para ahli vulkanologi dan geologi yang menyatakan bahwa taman nasional Yellowstone merupakan sebuah gunung berapi raksasa yang berpotensi meletus. 1999.

Radiasi matahari merupakan sebuah bentuk ledakan yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet matahari. Hilangnya salah satu bagian penting dalam biosfer tentu akan disusul hilangnya bagian lain dalam biosfer. sehingga keseimbangan biosfer yang rapuh akan hancur berantakan. Branley menjelaskan bahwa sabuk Van Allen. Anomali dalam magnetosfer rupanya ditunjukkan dengan semakin melemahnya kekuatan magnetosfer bumi jika dibandingkan 200 tahun lalu. temasuk manusia. Tanpa medan magnet bumi. Spesies yang kehilangan kemampuan navigasi jelas akan berpotensi menuju kepunahan. Karena lapisan medan magnet bumi tidak hanya berfungsi sebagai perisai anti radiasi. Matahari yang kita kenal sebagai sumber energi primer bumi. yang keberadaannya sering tidak kita sadari. Lenyapnya magnetosfer juga membuat permukaan bumi akan segera terbakar radiasi matahari yang sangat hebat. rupanya membawa dampak serius bagi semua penghuninya. James Van Allen.Franklin M.900 derajat celcius. para ilmuwan ahli geologi menyebutnya sebagai anomali Atlantik Selatan. Berulangkali kekuatan matahari yang sedemikian besar hampir menewaskan semua kahidupan bumi dengan serangan radiasi matahari. Para ilmuwan yakin inti bumi berupa logam cair dengan panas mencapai sekitar 3. dan dengan segera membuat permukaan bumi akan hangus terbakar. 1982: 36) Sayangnya. Keretakan magnetosfer bumi. termasuk bumi. Hewan-hewan yang menggunakan medan magnet sebagai penunjuk arah akan kehilangan kemampuan navigasi. radiasi matahari mempu mencapai dan terlepas menuju tata surya. (Ilmu Pengetahuan Populer. (Joseph. hingga pengaruhnya terhadap aktivitas badai yang berlebihan pada lima tahun terakhir.000 km. namun juga sebagai sebuah mekanisme yang menjaga kestabilan bumi dan keseimbangan biosfer. Lalu apa yang membuat kekuatan magnetosfer semakin melemah? Inilah pertanyaan mendasar yang mungkin muncul di pikiran Anda. 1999.(Sagan dan Leonard. Namun. lenyapnya kekuatan magnetosfer membuat bumi berada dalam kekacauan dan kiamat. Saya sendiri tidak begitu mengerti tentang bagaimana terjadinya dan mengapa radiasi matahari terbentuk dan bagaimana reaksi dari bintik matahari dengan pancaran radiasi yang sangat berbahaya. menjadi tanda awal dari lenyapnya kekuatan magnetosfer. Skenario kedua tentang kiamat datang dari kegelapan angkasa raya. rupanya tidak selamanya memberikan kebaikannya kepada semua anggota tata surya.000 kilometer di atas Atlantik. semakin lama rotasi inti bumi tersebut semakin lambat. Kini magnetosfer bumi bahkan mengalami sebuah keretakan sepanjang 160. yang jelas. maka ekosistem bumi menjadi terganggu. diambil dari nama seoarang anstronom Amerika Serikat. dan tidak mustahil akan berhenti. Sabuk tersebut membentang mulai ketinggian 640 km hingga ketinggian 40. 2008: 65). Singkat kata. Rotasi inti cair bumi itu membuat sebuah efek medan magnet bumi yang mampu membuat jarum kompas menunjukkan arah utara-selatan. . Semua itu hanya disebabkan oleh hilangnya magnetosfer. 1: 104). yang mengakibatkan semakin lemahnya kekuatan magnetosfer. bertugas melindungi bumi dari radiasi matahari.

diberi nama sesuai penemunya yaitu Jan Hendrik Oort. Jika memang ada hubungan antara aktivitas matahari dengan tingginya aktivitas badai. L. dari sinilah semua komet yang kita kenal dilahirkan. tapi juga pada aktivitas dan perilaku seluruh tata surya terhadap gerakan galaksi. Seringkali aktivitas matahari yang berlebihan mampu membuat listrik di kota-kota besar di dunia menjadi padam hingga terjadinya gangguan pada gelombang radio. banyak ahli astronomi sepakat bahwa ³markas´ komet di Awan Oort merupakan induk dari komet pembunuh. Pada dunia modern di mana listrik menjadi sebuah kekuatan yang tidak terpisahkan. kini. 2: 365-369). Para ilmuwan khawatir ada sebuah bencana tersembunyi yang berasal dari tepi tata surya. atau efek lainnya. asteroid di Sabuk Kuiper. Awan tersebut mengandung inti komet dengan diameter yang beragam mulai dari satu kilometer hingga lebih dari delapan puluh kilometer. dan Awan Oort. . maka akan mendapatkan bentuk pembagian seperti ini. Aktivitas matahari pada tahun 2012 yang mengingkat pesat rupanya sesuai dengan daur aktivitas matahari. Lawrence E. Astronom Amerika Serikat bernama F. (Joseph. Joseph menjelaskan bahwa kini tatasurya sedang berada dalam sebuah awan energi galaksi bima sakti. (Sagan dan Leonard. 1984: 174) Pada tahun 1950-an. Tapi. namun terkadang kekuatan radiasi yang begitu besar mampu membuat aktivitas listrik di seluruh dunia menjadi terganggu. merupakan sebuah awan besar yang mengandung sekitar seratus milyar inti komet yang terentang hingga jarak lima belas trilyun kilometer. Jika kita mengambil Pluto sebagai awal pembagian. Kini banyak ilmuwan mulai menemukan bertumpuk-tumpuk bukti baru bahwa aktivitas matahari yang berlebihan menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas badai. 1991. akan melepaskan komet dari induknya. 2008: 152-153) Sebelum membahas efek guncangan terhadap tata surya. ada baiknya kita mengamati aktivitas dan potensi bencana yang berasal dari anggota tata surya yang lain. Pluto. akibat tingginya aktivitas matahari saat itu. menjajukan pendaptnya banwa sebenarnya komet hanya terdiri dari es dan gas-gas beku lain layaknya bola salju yang kotor. yang terdiri dari wilayah bermedan magnet tinggi yang menyebabkan seluruh tata surya menghasilkan gelombang kejut yang akan mempengaruhi semua anggota tata surya.Beruntung. bumi memiliki magnetosfer yang menahan kekuatan radiasi tersebut. yang kini telah banyak dijelaskan oleh para ilmuwan. Sabuk Kuiper. (Encyclopedia Americana. Anomali yang berasal dari angkasa tidak hanya terbatas pada pengaruh dan aktivitas matahari semata. potensi bencana tersebut berasal dari pusat penyimpanan komet di Awan Oort. Whipple. Singkatnya awan tersebut berada pada bagian paling tepi di tata surya Awan Oort. Sedikit saja gerakan salah dari gaya gravitasi bintang. Salah satu bukti kuat dari tabrakan komet pembunuh terekam dengan jelas di permukaan Jupiter. dan sabuk asteroid pada jalur Mars dan Jupiter. padamnya arus listrik akan membuah semua kegiatan dan teknologi modern lumpuh seketika. maka banyak ilmuwan yang memperkirakan bahwa tahun 2012 aktivitas badai di seluruh dunia akan mengingkat pesat.

Ketika berkeliling saya sempat melihat sebuah poster yang dipasang memanjang dari atas ke bawah berjudul. tetapi apabila dibandingkan dengan bumi. apabila ada komet pembunuh sebesar Shoemaker-Levy 9 benar-benar menabrak bumi. Sedna hingga TRM 11-RM 2 dikeluarkan dari definisi planet menjadi asteroid. Kita tahu Pluto memiliki ukuran sebesar bulan. Ancaman terhadap bumi tidak hanya berasal dari Awan Oort. kita melihat noda merah itu tampak kecil karena dibandingkan dengan ukuran planet tersebut. Jakarta. Dengan begitu. hingga jalur asteroid Mars-Jupiter. Apabila Pluto. kita dapat merangkai perkiraan bagaimana kejadian dari kiamat 2012²jika hal itu benar-benar terjadi. bisa jadi berakibat pada revolusi matahari dan seluruh tata surya. jika Pluto menghajar bumi. lebih-lebih radiasi matahari kelak akan semakin mudah menembus magnetosfer bumi. ³Teleskop Hubble Menangkap Bencana´. maka Pluto Sedna hingga TRM 11-RM 2 merupakan asteroid yang sangat besar. Para ilmuwan dari abad sembilan belas mungkin beranggapan bahwa tatasurya merupakan sebuatu bentuk statis yang diam pada tempanya. sehingga Anda pasti bisa membayangkan akibatnya. seperti halnya sepupunya yang berada di tepi tata surya. Secara gampang. Guncangan energi. Lintasan asteroid Mars-Jupiter tampaknya juga menyimpan potensi bencana serupa. Tahun 1925. Terus terang saya kaget tetkala melihat ada foto yang menampakkan akibat benturan komet Shoemaker-Levy 9 di Jupiter. layaknya pesawat yang terbang melintasi cuaca buruk. 1991. Sabuk Kuiper dikenal sebagai lintasan asteroid-asteroid besar yang mungkin memiliki potensi sama mematikannya dengan komet dari awan Oort. dan semua bentuk kehidupan yang kita kenal akan musnah. sebuah komet pembunuh bernama Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah luka sebesar bumi di planet tersebut. dengan dampak yang berbeda-beda. tapi juga dapat berasal dari Sabuk Kuiper. 17: 757). memicu munculnya aktivitas badai yang berlebihan di seluruh dunia. matahari dan seluruh tata surya juga melakukan sebuah revolusi dengan mengorbit pada pusat galaksi bima sakti. Jan Hendrik Oort menerbitkan sebuah teori tentang rotasi galaksi berdasarkan bukti-bukti dari observasi yang telah dilakukannya. Dari beragam anomali yang telah saya paparkan. revolusi galaksi bima sakti. akibat awan energi sungguh berakibat buruk bagi tata surya. maka noda bekas benturan itu akan nampak sama besar. Baru-baru ini saya sempat berkunjung ke PP Iptek. Mereka tidak mengerti bahwa matahari sebenarnya melakukan revolusi sebagaimana yang dilakukan planet terhadap matahari. aktivitas matahari yang meningkat pesat pada tahun tersebut. Celakanya. Pada gambar tersebut terlibat dua noda merah kecil yang melukai planet terbesar itu. Dengan kata lain.Tahun 1994. Oort memperhitungkan jarak matahari dari pusat galaksi sebagai tolak ukur untuk mengekur rotasi galaksi dan kecepatan orbitnya. (Encyclopedia Americana. Partama. revolusi tata surya kini sedang melewati awan energi di galaksi bima sakti yang menyebabkan terjadinya guncangan terhadap tata surya. . Jika itu terjadi maka dapat dipastikan bumi dan planet-planet yang lain akan merasakan bencana akibat hujan komet. dapat memicu hujan komet pembunuh yang berasal dari Awan Oort dan Sabuk Kuiper. di Taman Mini. maka dapat dipastikan bumi akan binasa.

perjalanan tata surya melalui awan energi akan menyebabkan guncangan pada seluruh tata surya. Indonesia. Efek ledakan gunung berapi super akan mempenganruhi seluruh dunia.akibat semakin lemahnya kekuatan megnetosfer. Allahualam . Sebab benturan komet yang dasyat akan memicu matangnya aktivitas vulkanisme di seluruh dunia. Bumi akan musnah dan kehidupan bumi akan sekarat. Semua yang saya katakan di atas hanyalah sebuah perkiraan dan prediksi para ilmuwan berdasarkan data ilmiah yang mereka peroleh. Sementara itu. sehingga tidak seorangpun yang mampu meramalkan kedatangannya. Namun demikian sungguh beruntunglah bagi siapapun yang telah mempersiapkan kedatangan hari kiamat tersebut. abu hasil erupsi menutupi seluruh bumi selama sekitar sepuluh tahun. baberapa makhluk hidup yang selamat dari benturan komet akan menghadapi bahaya lainnya yaitu letusan beberapa gunung berapi super di Yellowstone. Amerika Serikat. maka dapat dipastikan akan terjadi bencana besar yang akan menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. hingga Toba. para ilmuwan menyebut komet pembunuh sebagai global killer. termasuk gunung berapi super. Akibatnya tata surya akan semakin panas. dengan bekal iman dan taqwa. tidak ada satupun jaminan yang mampu menjamin kiamat akan datang pada tahun 2012. saat bencana tersebut berakhir maka bumi menghadapi musim dingin nuklir. Andaikata bumi masih bisa bertahan. Saat itu. dan matahari tidak akan terbit selama masa tersebut. Memang benar. guncangan tersebut juga akan memicu hujan komet pembunuh dari wilayah Awan Oort dan Sabuk Kuiper. semua penduduk bumi akan merasakan kepunahan masal seperti yang terjadi 65 juta tahun lalu. Apabila salah komet pembunuh menabrak bumi. sebagaimana tidak ada satu jaminan bahwa kiamat tidak akan tiba pada tahun itu. atmosfer menjadi sangat beracun. Kiamat merupakan rahasia Tuhan yang paling gelap.

LDPDW VHMXPODKSHUWDQGD\DQJPHQJLV\DUDWNDQVDQJDWGHNDWQ\D+DUL .LDPDWVHEHQDUQ\DVXGDKWHUMDGLVHEDJDLPDQDVDEGDUDVXOOXODKGLDQWDUDQ\D\DQJNDPL MDEDUNDQGLEDZDKLQLGDQWHODKPHQMDGLSHWXQMXN\DQJQ\DWD 7$QGDWDQGDNLDPDWNHFLO.LDPDW<DQJ0HQDNMXENDQ 0HVNLPHUDKDVLDNDQZDNWXGDWDQJQ\D+DUL.LDPDW$OODK PHZDK\XNDQNHSDGD1DEL0XKDPPDGVHMXPODKSHULVWLZDGDQ SHUWDQGDWHUWHQWX\DQJPHQXQMXNNDQGDWDQJQ\D+DUL.LDPDWLWXGDULSHSHUDQJDQGDQNHNDFDXDQ\DQJMXPODKQ\D VHPDNLQPHQLQJNDWKLQJJDSHQJKDQFXUDQNRWDNRWDEHVDUGDUL JHPSDEXPLKLQJJDSHUNHPEDQJDQLOPXSHQJHWDKXDQGDQ WHNQRORJL 7DQGDWDQGD.&RPPHQW tanda-tanda hari kiamat )LOHGXQGHUWDQGDWDQGDKDULNLDPDWE\UL]N\DKPDGILUGDXV &RPPHQWV 1RYHPEHU 7DQGD7DQGD.

 7DQGD7DQGD.HFLO 7DQGDWDQGDNLDPDWNHFLOWHUEDJLPHQMDGLGXD3HUWDPDNHMDGLDQVXGDKPXQFXOGDQVXGDKVHOHVDL VHSHUWLGLXWXVQ\D5DVXOXOODKVDZWHUEXQXKQ\D8WVPDQELQ $IIDQWHUMDGLQ\DILWQDKEHVDUDQWDUDGXD NHORPSRNRUDQJEHULPDQ.HGXDNHMDGLDQQ\DVXGDKPXQFXOWHWDSLEHOXPVHOHVDLEDKNDQVHPDNLQ EHUWDPEDKVHSHUWLWHUVLDVLDNDQQ\DDPDQDKWHUDQJNDWQ\DLOPXPHUHEDNQ\DSHU]LQDKDQGDQ SHPEXQXKDQEDQ\DNQ\DZDQLWDGDQODLQODLQ 'LXWXVQ\D5DVXOXOODKVDZ -DELUUDEHUNDWD $GDODK5DVXOXOODKVDZMLNDEHOLDXNKXWEDKPHPHUDKPDWDQ\DVXDUDQ\DNHUDV GDQSHQXKGHQJDQVHPDQJDWVHSHUWLSDQJOLPDSHUDQJEHOLDXEHUVDEGD +DWLKDWLODK.LDPDW.

GHQJDQSDJL GDQVRUHNDOLDQ %HOLDXPHODQMXWNDQ $NXGLXWXVGDQKDUL.LDPDWVHSHUWLLQL 5DVXOXOODKVDZ PHQJLEDUDWNDQVHSHUWLGXDMDULQ\DDQWDUDWHOXQMXNGDQMDULWHQJDK +50XVOLP.

DSDQWHUMDGL.LDPDW" 5DVXOXOODKVDZWHUXV PHODQMXWNDQSHPELFDUDDQQ\D6HEDJLDQVDKDEDWEHUNDWD 5DVXOXOODKVDZPHQGHQJDUDSD\DQJ GLWDQ\DNDQWHWDSLWLGDNPHQ\XNDLDSD\DQJGLWDQ\DNDQQ\D %HUNDWDVHEDJLDQ\DQJODLQ 5DVXOVDZ WLGDNPHQGHQJDU 6HWHODK5DVXOXOODKVDZPHQ\HOHVDLNDQSHUNDWDDQQ\DEHOLDXEHUWDQ\D 0DQD \DQJEHUWDQ\DWHQWDQJ.LDPDW" %HUNDWDOHODNL%DGXLLWX 6D\DZDKDL5DVXOXOODKVDZ 5DVXOXOODK . 'LVLDVLDNDQQ\DDPDQDW -DELUUDEHUNDWDWDWNDOD1DELVDZEHUDGDGDODPVXDWXPDMHOLVVHGDQJEHUELFDUDGHQJDQVDKDEDW PDNDGDWDQJODKRUDQJ$UDE%DGXLGDQEHUNDWD .

VDZ%HUNDWD -LNDDPDQDKGLVLDVLDNDQPDNDWXQJJXODKNLDPDW %HUWDQ\D %DJDLPDQDPHQ\LD Q\LDNDQQ\D" 5DVXOXOODKVDZ0HQMDZDE -LNDXUXVDQGLVHUDKNDQNHSDGD\DQJEXNDQDKOLQ\D PDNDWXQJJXODKNLDPDW +5%XNKDUL.

 3HQJJHPEDODPHQMDGLND\D 5DVXOXOODKVDZGLWDQ\DROHK-LEULOWHQWDQJWDQGDWDQGDNLDPDWODOXEHOLDXPHQMDZDE 6HRUDQJ EXGDNPHODKLUNDQPDMLNDQQ\DGDQHQJNDXPHOLKDWRUDQJRUDQJ\DQJWLGDNEHUDODVNDNLWHODQMDQJ GDQPLVNLQSHQJJHPEDODELQDWDQJEHUORPEDORPEDVDOLQJWLQJJLGDODPEDQJXQDQ +50XVOLP.

 6XQJDL(IUDWEHUXEDKPHQMDGLHPDV 'DUL$EX+XUDLUDKUDEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 7LGDNDNDQWHUMDGLNLDPDWVDPSDL6XQJDL (XIUDWPHQJKDVLONDQJXQXQJHPDVPDQXVLDEHUHEXWDQWHQWDQJQ\D'DQVHWLDSVHUDWXVWHUEXQXK RUDQJ'DQVHWLDSRUDQJGDULPHUHNDEHUNDWD %DUDQJNDOLDNXODK\DQJVHODPDW 0XWWDIDTXQ DODLKL.

 %DLWXO0DTGLVGLNXDVDLXPDW.VODP $GDHQDPGDULWDQGDWDQGDNLDPDWNHPDWLDQNX 5DVXOXOODKVDZ.

GLEXNDQ\D%DLWXO0DTGLV VHRUDQJOHODNLGLEHULGLQDUWDSLGLDPHPEHQFLQ\DILWQDK\DQJSDQDVQ\DPDVXNSDGDVHWLDS UXPDKPXVOLPNHPDWLDQPHQMHPSXWPDQXVLDVHSHUWLNHPDWLDQSDGDNDPELQJGDQNKLDQDWQ\D EDQJVD5RPDZLVDPSDLSRLQGDQVHWLDSSRLQ +5$KPDGGDQ$W7DEUDQLGDUL0XDG].

 %DQ\DNWHUMDGLSHPEXQXKDQ 'DUL$EX+XUDLUDKUDEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 7LDGDDNDQWHUMDGLNLDPDWVHKLQJJD EDQ\DNWHUMDGLKDUDM6DKDEDWEHUWDQ\DDSDLWXKDUDM\D5DVXOXOODK" 5DVXOXOODKVDZ0HQMDZDE +DUDMDGDODKSHPEXQXKDQSHPEXQXKDQ +50XVOLP.

HLPDQDQ PHUHNDKDQ\DVDPSDLGLWHQJJRURNDQPHUHND0HUHNDNHOXDUGDULDJDPDVHSHUWLDQDNSDQDKNHOXDU GDULEXVXUQ\D'LPDQDVDMDNDPXMXPSDLPDNDEXQXKODKPHUHND6LDSD\DQJPHPEXQXKQ\DDNDQ PHQGDSDWSDKDODGLKDUL.LDPDW +5%XNKDUL. 0XQFXOQ\DNDXP.KDZDULM 'DUL$OLUDEHUNDWDVD\DPHQGHQJDU5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD $NDQNHOXDUGLDNKLU]DPDQ NHORPSRNRUDQJ\DQJPDVLKPXGDERGRKPHUHNDPHQJDWDNDQVHVXDWXGDULILUPDQ$OODK.

 %DQ\DNSROLVLGDQSHPEHODNH]KDOLPDQ 'LDNKLU]DPDQEDQ\DNSROLVLGLSDJLKDULPHODNXNDQVHVXDWX\DQJGLPXUNDL$OODKGDQGLVRUHKDUL PHODNXNDQVHVXWX\DQJGLEHQFL$OODK+DWLKDWLODKHQJNDXMDQJDQVDPSDLPHQMDGLWHPDQPHUHND +5$W7DEUDQL.

 3HUDQJDQWDUD<DKXGLGDQ8PDW.VODP 'DUL$EX+XUDLUDKEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 7LGDNDNDQWHUMDGLNLDPDWVHKLQJJDNDXP PXVOLPLQEHUSHUDQJGHQJDQ\DKXGL0DNDNDXPPXVOLPLQPHPEXQXKPHUHNDVDPSDLDGDVHRUDQJ \DKXGLEHUVHPEXQ\LGLEHODNDQJEDWXEDWXDQGDQSRKRQSRKRQDQ'DQEHUNDWDODKEDWXGDQSRKRQ .

:DKDLPXVOLPZDKDLKDPED$OODKLQL\DKXGLGLEHODNDQJNXNHPDULGDQEXQXKODKLD .HFXDOL SRKRQ*KDUTDGNDUHQDLDDGDODKSRKRQ<DKXGL +50XVOLP.

 'RPLQDQQ\D)LWQDK 'DUL$EX+XUDLUDKUDEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 7LGDNDNDQWHUMDGLNLDPDWVDPSDL GRPLQDQQ\DILWQDKEDQ\DNQ\DGXVWDGDQEHUGHNDWDQQ\DSDVDU +5$KPDG.

 6HGLNLWQ\DLOPX 0HUHEDNQ\DSHU]LQDKDQ %DQ\DNQ\DNDXPZDQLWD 'DUL$QDVELQ0DOLNUDEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 6HVXQJJXKQ\DGLDQWDUDWDQGDWDQGD NLDPDWDGDODKLOPXGLDQJNDWEDQ\DNQ\DNHERGRKDQEDQ\DNQ\DSHU]LQDKDQEDQ\DNQ\DRUDQJ\DQJ PLQXPNKDPUVHGLNLWNDXPOHODNLGDQEDQ\DNNDXPZDQLWDVDPSDLSDGDZDQLWDKDQ\DDGDVDWX OHODNL +5%XNKDUL.

EQX+LEEDQ. %HUPHZDKPHZDKGDODPPHPEDQJXQPDVMLG 'DUL$QDVUDEDKZD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD 'LDQWDUDWDQGDNLDPDWDGDODKEDKZDPDQXVLD VDOLQJPHPEDQJJDNDQGDODPNHLQGDKDQPDVMLG +5$KPDG$Q1DVD LGDQ.

EQX0DMDKGDQ$O%DLKDTL. 0HQ\HEDUQ\DULEDGDQKDUWDKDUDP 'DUL$EX+XUDLUDKUDEHUNDWD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD $NDQGDWDQJSDGDPDQXVLDVXDWXZDNWX VHWLDSRUDQJWDQSDNHFXDOLDNDQPDNDQULEDRUDQJ\DQJWLGDNPDNDQODQJVXQJSDVWLWHUNHQDGHEX GHEXQ\D +5$EX'DZXG.

 'DUL$EX+XUDLUDKUDEHUNDWD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD $NDQGDWDQJSDGDPDQXVLDVXDWXVDDWGL PDQDVHVHRUDQJWLGDNSHGXOLGDULPDQDKDUWDQ\DGLGDSDWDSDNDKGDUL\DQJKDODODWDX\DQJKDUDP +5$KPDGGDQ%XNKDUL.

 6HGDQJNDQWDQGDWDQGD\DQJPHPDVXNNLPDVDVDQJDWGHNDWDGDODKSDGDEHUXEDKQ\DIHQRPHQD DODPVHEDJDLPDQD6DEGD5DVXOXOODK6$: 6HVXQJJXKQ\DNLDPDWLWXWLGDNDNDQWHUMDGLVHEHOXP NDPXPHOLKDWVHSXOXKWDQGD $VDS 'DMMDO %LQDWDQJPHODWDGLEXPL 7HUELWQ\DPDWDKDULVHEHODKEDUDW 7XUXQQ\D1DEL.HOXDUQ\DDSLGDULNRWD<DPDQPHQJKDODXPDQXVLDNHWHPSDWSHQJLULQJDQPHUHND .VD$6 .HOXDUQ\D<DNMXMGDQ0DNMXM *HUKDQDGLWLPXU *HUKDQDGLEDUDW *HUKDQDGLMD]LUDK$UDE .

.'DMMDOPDNVXGQ\DLDODKEDKD\DEHVDU\DQJWLGDNDGDEDKD\DVHSHUWLQ\DVHMDN1DEL$GDP$6 VDPSDLKDULNLDPDW'DMMDOEROHKPHPEXDWDSDVDKDMDSHUNDUDSHUNDUD\DQJOXDUELDVD'LDDNDQ PHQGDNZDGLULQ\D7XKDQVHEHODKPDWDQ\DEXWDGDQGLDQWDUDNHGXDPDWDQ\DWHUWXOLVSHUNDWDDQ .VODPLWXKDQ\DDNDQWLQJJDOQDPDQ\D VDKDMDDJDPDKDQ\DEHQWXNVDKDMD$O4XU DQKDQ\DGLMDGLNDQEDFDDQVDKDMDPHUHNDPHQGLULNDQ PDVMLGVHGDQJNDQPDVMLGLWXVXQ\LGDUL]LNLUPHQ\HEXW$VPD$OODK2UDQJRUDQJ\DQJSDOLQJEXUXN SDGD]DPDQLWXLDODKSDUDXODPDGDULPHUHNDDNDQWLPEXOILWQDKGDQILWQDKLWXDNDQNHPEDOLNHSDGD PHUHNDMXJD'DQNHVHPXD\DQJWHUVHEXWDGDODKWDQGDWDQGDKDULNLDPDW 6DEGD5DVXOXOODK6$: $SDELODKDUWDRUDQJNDILU\DQJGLKDODONDQWDQSDSHUDQJ\DQJGLMDGLNDQ SHPEDKDJLDQEHUJLOLUDPDQDWGLMDGLNDQVHSHUWLKDUWDUDPSDVDQ]DNDWGLMDGLNDQVHSHUWLSLQMDPDQ EHODMDUODLQGDULSDGDDJDPDRUDQJOHODNLWDDWNHSDGDLVWHULQ\DPHQGXUKDNDLLEXQ\DOHELKUDSDW GHQJDQWHPDQGDQPHQMDXKNDQD\DKQ\DVXDUDVXDUDODQWDQJGDODPPDVMLGSHPLPSLQNDXPGLSLOLK GDULRUDQJ\DQJIDVLNRDUQJGLPXOLDNDQNHUDQDGLWDNXWLDNDQWLQGDNDQMDKDWGDQDQLD\DQ\DGDQ EXNDQNHUDQDWDNXWNDQ$OODKPDNDNHVHPXDLWXDGDODK7$1'$7$1'$.QLDGDODKRUDQJ\DQJEHULPDQ $SDELODWRQJNDWLWXGLSXNXONHGDKLRUDQJ\DQJNDILU PDNDDNDQWHUWXOLVODK .VNDQGDU=XOTDUQDLQ$SDELODNHOXDUQ\DPHUHNDLQLELODQJDQQ\DWLGDNWHUKLWXQJ EDQ\DNQ\DVHKLQJJDNDODXDLUODXW7KDKDWLDKGLPLQXPQHVFD\DWLGDNDNDQWLQJJDOZDODXSXQVHWLWLN 5DVXOXOODK6$:WHODKEHUVDEGD +DULNLDPDWLWXPHPSXQ\DLWDQGDEHUPXODQ\DGHQJDQWLGDNODULV MXDODQGLSDVDUVHGLNLWVDKDMDKXMDQGDQEHJLWXMXJDGHQJDQWXPEXKWXPEXKDQ*KLEDKPHQMDGLMDGL GLPHUDWDUDWDPHPDNDQULEDEDQ\DNQ\DDQDNDQDN]LQDRUDQJND\DGLDJXQJDJXQJNDQRUDQJ RUDQJIDVLNDNDQEHUVXDUDODQWDQJGLPDVMLGSDUDDKOLPXQJNDUOHELKEDQ\DNPHQRQMROGDULDKOLKDT %HUNDWD$OLELQ$EL7DOLE$NDQGDWDQJGLVXDWXPDVDGLPDQD.QL DGDODKRUDQJNDILU $VDSDNDQPHPHQXKLWLPXUGDQEDUDWLDDNDQEHUODNXVHODPDKDUL$SDELODRUDQJ\DQJEHULPDQ WHUNHQDDVDSLWXLDDNDQEHUVLQVHSHUWLWHUNHQDVHOHVPDVHPHQWDUDRUDQJNDILUSXODNHDGDDQQ\D VHSHUWLRUDQJPDEXNDVDSDNDQNHOXDUGDULKLGXQJWHOLQJDGDQGXEXUPHUHND %LQDWDQJPHODWD\DQJGLNHQDOLVHEDJDL'DEDWXO$UGLQLDNDQNHOXDUGLNRWD0HNDKGHNDWJXQXQJ 6KDIDLDDNDQEHUELFDUDGHQJDQNDWDNDWD\DQJIDVLKGDQMHODV'DEDWXO$UGLQLDNDQPHPEDZD WRQJNDW1DEL0XVD$6GDQFLQFLQ1DEL6XODLPDQ$6 $SDELODELQDWDQJLQLPHPXNXONDQWRQJNDWQ\DNHGDKLRUDQJ\DQJEHULPDQPDNDDNDQWHUWXOLVODKGL GDKLRUDQJLWX .VD$6DNDQPHQMDODQNDQV\DULDW1DEL0XKDPPDG6$: <DNMXMGDQ0DNMXMSXODDNDQNHOXDUPHUHNDLQLPHUXSDNDQGXDJRORQJDQ6DWXJRORQJDQNHFLOGDQ VDWXODJLJRORQJDQEHVDU<DNMXMGDQ0DNMXMLWXNLQLEHUDGDGLEHODNDQJEHQGXQJDQ\DQJ GLEDQJXQNDQROHK.QLDGDODKRUDQJNDILU 7XUXQQ\D1DEL.VD$6GLQHJHUL6\DPGLPHQDUDSXWLKEHOLDXDNDQPHPEXQXKGDMMDO.$0$7 6HVXQJJXKQ\DVHWLDSPDNKOXNKLGXS DSDNDKLWXPDQXVLDKHZDQDWDXWXPEXKWXPEXKDQ PHPLOLNLWDQGDWDQGDGDULDNKLUNHVXGDKDQKLGXSQ\DGLGXQLD7DQGDWDQGDGHNDWQ\DNHPDWLDQ .HPXGLDQ 1DEL.

LDPDW /XTPDQ.PDQXVLDDGDODKUDPEXWEHUXEDQWXDVDNLWOHPDK%HJLWXMXJDKDOQ\DGHQJDQKHZDQKDPSLUVDPD GHQJDQPDQXVLD6HGDQJNDQWXPEXKDQZDUQDPHQJXQLQJNHULQJMDWXKODOXKDQFXU'HPLNLDQMXJD DODPVHPHVWDPHPLOLNLWDQGDWDQGDDNKLUPDVDQ\DVHSHUWLNHKDQFXUDQGDQNHUXVDNDQ6DD DK DVDOQ\DDGDODKVHEDJLDQPDODPDWDXVLDQJ'LNDWDNDQMXJD6DD DWVHJDODVHVXDWXEHUDUWLZDNWXQ\D KLODQJGDQKDELV'DULPDNQDLQLPDNDVDD DKDWDXNLDPDWPHQJDQGXQJGXDPDFDP\DLWX6DD DK NKXVXVEDJLVHWLDSPDNKOXNVHSHUWLWDQDPDQELQDWDQJGDQPDQXVLDNHWLNDPDWLGDQEDJLVHEXDK XPDWMLNDGDWDQJDMDOQ\D.WXVHPXDGLNDWDNDQWHODKGDWDQJVDDWQ\D6DD DKXPXPEDJLGXQLDVHFDUD NHVHOXUXKDQNHWLNDGLWLXSVDQJNDNDODPDNDKDQFXUODKVHJDOD\DQJGLODQJLWGDQGLEXPL %DJDLPDQDGHQJDQNLDPDW\DQJVHEHQDUQ\D"7HQWXVDMDOHELKGDKV\DWOHELKEHVDUGDQOHELK PHQJHULNDQ'DQ$OTXUDQEDQ\DNPHQ\HEXWNDQWHQWDQJNHMDGLDQGLKDULNLDPDW7HUMDGLQ\DNLDPDW DGDODKKDO\DQJJDLE+DQ\D$OODKVDMD\DQJWDKX7LGDNVDWXSXQGDULPDNKOXN1\DPHQJHWDKXL NDSDQNLDPDWEDLNSDUDQDELPDXSXQPDODLNDW$OODK6:7%HUILUPDQ 6HVXQJJXKQ\D$OODKKDQ\D SDGDVLVL1\DVDMDODKSHQJHWDKXDQWHQWDQJ+DUL.

HSDGD1\DODKGLNHPEDOLNDQSHQJHWDKXDQWHQWDQJKDULNLDPDW )XVKLODW. 0DNDNHWLNDGLWDQ\DWHQWDQJKDOLQL5DVXOXOODKVDZ0HQJHPEDOLNDQQ\DNHSDGD$OODKVZW .

LDPDWLWXDPDWEHUDW KXUXKDUDQ\DEDJL PDNKOXN.DWDNDQODK 6HVXQJJXKQ\DSHQJHWDKXDQWHQWDQJNLDPDWLWXDGDODKSDGDVLVL7XKDQNXWLGDNVHRUDQJSXQ\DQJ GDSDWPHQMHODVNDQZDNWXNHGDWDQJDQQ\DVHODLQ'LD. $OODKPHUDKDVLDNDQWHUMDGLQ\DKDULNLDPDWGDQPHQHUDQJNDQEDKZDNLDPDWDNDQGDWDQJVHFDUD WLEDWLED 0HUHNDPHQDQ\DNDQNHSDGDPXWHQWDQJNLDPDW %LODNDKWHUMDGLQ\D" .

DWDNDQODK 6HVXQJJXKQ\DSHQJHWDKXDQWHQWDQJKDULNLDPDWLWXDGDODKGLVLVL$OODKWHWDSLNHEDQ\DNDQPDQXVLD WLGDNPHQJHWDKXL  $O$ UDDI.LDPDWLWXWLGDNDNDQGDWDQJNHSDGDPXPHODLQNDQGHQJDQ WLEDWLED 0HUHNDEHUWDQ\DNHSDGDPXVHDNDQDNDQNDPXEHQDUEHQDUPHQJHWDKXLQ\D.\DQJGLODQJLWGDQGLEXPL.

 1DPXQGHPLNLDQVHVXQJJXKQ\D$OODKGHQJDQUDKPDW1\DWHODKPHQMDGLNDQNLDPDWPHPLOLNLDODPDW \DQJPHQXQMXNNDQNHDUDKLWXGDQWDQGDWDQGD\DQJPHQJDQWDUNDQQ\D 0DNDWLGDNODK\DQJPHUHND WXQJJXWXQJJXPHODLQNDQKDULNLDPDW \DLWX.

NHGDWDQJDQQ\DNHSDGDPHUHNDGHQJDQWLEDWLED NDUHQDVHVXQJJXKQ\DWHODKGDWDQJWDQGDWDQGDQ\D0DNDDSDNDKIDHGDKQ\DEDJLPHUHNDNHVDGDUDQ PHUHNDLWXDSDELODKDULNLDPDWVXGDKGDWDQJ" 0XKDPPDG.

 <DQJPHUHNDQDQWLQDQWLWLGDNODLQKDQ\DODKNHGDWDQJDQPDODLNDWNHSDGDPHUHND XQWXNPHQFDEXW Q\DZDPHUHND.

DWDXNHGDWDQJDQ7XKDQPXDWDXNHGDWDQJDQVHEDJLDQWDQGDWDQGD7XKDQPX3DGD KDULGDWDQJQ\DVHEDJLDQWDQGDWDQGD7XKDQPXWLGDNODKEHUPDQIDDWODJLLPDQVHVHRUDQJEDJLGLULQ\D VHQGLUL\DQJEHOXPEHULPDQVHEHOXPLWXDWDXGLD EHOXP.

DWDNDQODK 7XQJJXODKROHKPXVHVXQJJXKQ\DNDPLSXQPHQXQJJX SXOD .PHQJXVDKDNDQNHEDLNDQGDODPPDVD LPDQQ\D.

 $O$Q DP .

 0DNDWDQGDWDQGDNLDPDWDGDODKDODPDWNLDPDW\DQJPHQXQMXNNDQDNDQWHUMDGLQ\DNLDPDWWHUVHEXW 'DQWDQGDWDQGDNLDPDWDGDGXDWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDUGDQWDQGDWDQGDNLDPDWNHFLO .

LDPDW%HVDU 6HGDQJNDQWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDU\DLWXNHMDGLDQVDQJDWEHVDUGLPDQDNLDPDWVXGDKVDQJDWGHNDW GDQPD\RULWDVQ\DEHOXPPXQFXOVHSHUWLPXQFXOQ\D.VD'DMMDO<D MXMGDQ 0D MXM $\DWD\DWGDQKDGLWV\DQJPHQ\HEXWNDQWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDUGLDQWDUDQ\D +LQJJDDSDELODGLDWHODKVDPSDLGLDQWDUDGXDEXDKJXQXQJGLDPHQGDSDWLGLKDGDSDQNHGXDEXNLW LWXVXDWXNDXP\DQJKDPSLUWLGDNPHQJHUWLSHPELFDUDDQ0HUHNDEHUNDWD +DL']XOTDUQDLQ VHVXQJJXKQ\D<D MXMGDQ0D MXMLWXRUDQJRUDQJ\DQJPHPEXDWNHUXVDNDQGLPXNDEXPLPDND GDSDWNDKNDPLPHPEHULNDQVHVXDWXSHPED\DUDQNHSDGDPXVXSD\DNDPXPHPEXDWGLQGLQJDQWDUD NDPLGDQPHUHND" ']XOTDUQDLQEHUNDWD $SD\DQJWHODKGLNXDVDNDQROHK7XKDQNXNHSDGDNX WHUKDGDSQ\DDGDODKOHELKEDLNPDNDWRORQJODKDNXGHQJDQNHNXDWDQ PDQXVLDGDQDODWDODW.7DQGDNLDPDWNHFLODGDODKWDQGD\DQJGDWDQJVHEHOXPNLDPDWGHQJDQZDNWX\DQJUHODWLIODPDGDQ NHMDGLDQQ\DELDVDVHSHUWLGLFDEXWQ\DLOPXGRPLQDQQ\DNHERGRKDQPLQXPNKDPUEHUORPEDORPED GDODPPHPEDQJXQGDQODLQODLQ7HUNDGDQJVHEDJLDQQ\DPXQFXOPHQ\HUWDLWDQGDNLDPDWEHVDU DWDXEDKNDQVHVXGDKQ\D 7DQGD7DQGD.PDP0DKGL1DEL.

DJDU DNXPHPEXDWNDQGLQGLQJDQWDUDNDPXGDQPHUHND $O.DKIL.

DPL $Q1DPO. 'DQDSDELODSHUNDWDDQWHODKMDWXKDWDVPHUHND.DPLNHOXDUNDQVHMHQLVELQDWDQJPHODWDGDULEXPL \DQJDNDQPHQJDWDNDQNHSDGDPHUHNDEDKZDVHVXQJJXKQ\DPDQXVLDGDKXOXWLGDN\DNLQNHSDGD D\DWD\DW.

HPXGLDQ5DVXOXOODKVDZPHQ\HEXWNDQ'XNKDQ NDEXWDVDS.DPLPHQJLQJDWKDULNLDPDW 5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD .LDPDWWLGDNDNDQ WHUMDGLVHEHOXPHQJNDXPHOLKDWWDQGDQ\D . 'DUL+XG]DLIDKELQ8VDLG$O*KLIDULUDEHUNDWD5DVXOXOODKVDZPXQFXOGLWHQJDKWHQJDKNDPLSDGD VDDWNDPLVDOLQJPHQJLQJDWLQJDW5DVXOXOODKVDZEHUWDQ\D $SD\DQJVHGDQJNDPXLQJDWLQJDW" 6DKDEDWPHQMDZDE .

'DMMDDOELQDWDQJ SDQGDLELFDUD.

PDWDKDULWHUELWGDULEDUDWWXUXQQ\D.VDDV<D MXM 0D MXMGDQWLJDJHUKDQDJHUKDQDGLWLPXUEDUDWGDQ-D]LUDK$UDEGDQWHUDNKLUDSL\DQJNHOXDUGDUL <DPDQPHQJDQWDUPDQXVLDNH0DKV\DU +50XVOLP.

 'DUL$EGXOODKELQ0DV XGUDEHUNDWD5DVXOXOODKVDZEHUVDEGD +DULWLGDNDNDQEHUDNKLUGDQ WDKXQEHOXPDNDQSHUJLVHKLQJJDEDQJVD$UDEGLSLPSLQROHKVHRUDQJGDULNHOXDUJDNXQDPDQ\D VDPDGHQJDQQDPDNX +5$KPDG.

 3HUEHGDDQDQWDUDWDQGDWDQGDNLDPDWNHFLOGDQNLDPDWEHVDUDGDODK 7DQGDWDQGDNLDPDWNHFLOVHFDUDXPXPGDWDQJOHELKGDKXOXGDULWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDU 7DQGDWDQGDNLDPDWNHFLOVHEDJLDQQ\DVXGDKWHUMDGLVHEDJLDQQ\DVHGDQJWHUMDGLGDQVHEDJLDQQ\D DNDQWHUMDGL6HGDQJNDQWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDUEHOXPWHUMDGL 7DQGD7DQGD.LDPDW.HFLOEHUVLIDWELDVDGDQWDQGDNLDPDWEHVDUEHUVLIDWOXDUELDVD 7DQGDNLDPDWNHFLOEHUXSDSHULQJDWDQDJDUPDQXVLDVDGDUGDQEHUWDXEDW6HGDQJNDQNLDPDWEHVDU MLNDVXGDKGDWDQJPDNDWHUWXWXSSLQWXWDXEDW .

 7DQGDWDQGDNLDPDWEHVDUMLNDPXQFXOVDWXWDQGDPDNDDNDQGLLNXWLWDQGDWDQGD\DQJODLQQ\D'DQ \DQJSHUWDPDPXQFXODGDODKWHUELWQ\DPDWDKDULGDUL%DUDW %HUNDWD$OLELQ$EL7DOLE $NDQGDWDQJGLVXDWXPDVDGLPDQD.VDDV6HGDQJNDQWHUELWQ\DPDWDKDULGDUL%DUDWDGDODKDZDOGDUL WDQGDWDQGDNLDPDWEHVDU\DQJPHQJDNLEDWNDQSHUXEDKDQNRQGLVLODQJLW'DQEHUDNKLUGHQJDQ WHUMDGLQ\DNLDPDW .EQX +DMDUEHUNDWD <DQJNXDWGDULVHMXPODKEHULWDWDQGDWDQGDNLDPDWEDKZDNHOXDUQ\D'DMMDODGDODK DZDOGDULWDQGDWDQGDNLDPDWEHVDUGHQJDQWHUMDGLQ\DSHUXEDKDQVHFDUDPHQ\HOXUXKGLPXNDEXPL 'DQGLDNKLULGHQJDQZDIDWQ\D.EQX+DMDUPHODQMXWNDQ +LNPDKGDULNHMDGLDQLQLEDKZDNHWLNDWHUELWPDWDKDUL GDULEDUDWPDNDWHUWXWXSODKSLQWXWDXEDW )DWKXO%DUL .VODPLWXKDQ\DDNDQWLQJJDOQDPDQ\DVDMDDJDPDKDQ\D EHQWXNVDMD$O4XU DQKDQ\DGLMDGLNDQEDFDDQVDMDPHUHNDPHQGLULNDQPDVMLGVHGDQJNDQPDVMLG LWXVXQ\LGDUL]LNLUPHQ\HEXW$VPD$OODK2UDQJRUDQJ\DQJSDOLQJEXUXNSDGD]DPDQLWXLDODKSDUD XODPDGDULPHUHNDDNDQWLPEXOILWQDKGDQILWQDKLWXDNDQNHPEDOLNHSDGDPHUHNDMXJD'DQ NHVHPXD\DQJWHUVHEXWDGDODKWDQGDWDQGDKDULNLDPDW 3DUDXODPDEHUEHGDSHQGDSDWWHQWDQJSHUPXODDQ\DQJPXQFXOGDULWDQGDNLDPDWEHVDU7HWDSL.

saja yang . 2. sebagai Rasulullah. Dalam hal ini Allah Taala berfirman. adalah tanda sudah dekatnya hari kiamat tersebut. Dari Anas r.a.ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. ³Tidak ada yang mereka nantikan selain dari saat yang datang dengan tiba-tiba (Kiamat) kepada mereka. kecuali Allah Yang Maha Esa. Tujuan dari perumpamaan ini ialah bahwa dalam jarak waktu antara diutusnya Nabi Muhammad saw. TANDA-TANDA KECIL (SHUGHRA) Tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Muhammad:18) Adapun tanda-tanda tibanya hari kiamat ada dua macam yakni: 1. bahwa Rasulullah saw. Namun demikian hal ini tidak memberi ketetapan tentang dapat diketahuinya dengan tepat waktu terjadinya hari kiamat itu. . Sesungguhnya tanda-tandanya telah datang. Jelaslah bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. Tanda-tanda kecil (alamat sughra). yang satu menyusul yang lain. Tanda-tanda besar (alamat kubra). Dengan diutusnya beliau. Jadi antara kedua peristiwa itu amat berdekatan sekali.R. sebab hanya Allah swt. (H. Tetapi apakah arti kesadaran mereka itu. dengan tibanya hari kiamat sudah tidak ada lagi nabi yang lain.com 1 TANDA-TANDA HARI KIAMAT Hari kiamat sekali pun saat tibanya tidak dapat diketahui oleh siapa pun. bersabda. maka berakhirlah nubuwah dan risalah yakni bahwa sesudah beliau tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus oleh Allah swt. Diutusnya Nabi Muhammad saw.´ (Beliau bersabda demikian sambil menunjukkan dua jarinya yakni jari telunjuk dan jari tengah).blogspot. ³Saya diutus (oleh Allah) dan jaraknya dengan hari kiamat sebagai dua jari ini.S. tetapi Allah Taala juga membuat berbagai tanda atau alamat yang menunjukkan bahwa saat kejadiannya sudah dekat.´ (Q. jika saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Bukhari Muslim dan Tirmizi).

³Apabila sahaya wanita melahirkan tuannya dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki.a. Banyak pula harta sampai melimpah ruah. Banyak pembunuhan. bersabda.R.blogspot.´ (H. . Tidak akan tiba pula hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan dilenyapkan. lalu didatangi oleh Jibril a. telanjang lagi miskin dan penggembala kambing bermegah-megahan dalam gedung besar. pada suatu hari sedang ada di kalangan orang banyak.R. lalu berkata. Dari Abu Hurairah r. bahwa Rasulullah saw. Juga apabila orang-orang tak beralas kaki. Demikian pula sehingga banyak keguncangan (gempa bumi). keluhuran akhlak serta kesempurnaan kepribadian.s. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Jibril a.´ (H.´ Tetapi saya hendak memberitahukan padamu tentang alamat-alamatnya yaitu apabila hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Bukhari dan Muslim dari Umar r. Dari Abu Hurairah. termasuk dari tanda-tandanya. Zaman berdekatan sekali. perihal tibanya hari kiamat. serta telanjang dan penggembala kambing telah menjadi pemimpin umat.a. bertanya kepada Rasulullah saw. lalu beliau menjawab. Juga tidak akan tiba hari kiamat sehingga banyak kaum dajal.com 2 telah menjadi golongan hartawan. 2. menteri-menteri. baik pendidikan.. ³Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. berjumlah sebelas macam. itulah di antara tanda-tandanya. ³Tidak akan tiba hari kiamat sehingga ada dua golongan besar saling bunuh-membunuh. ³Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. itulah di antara tanda-tandanya. bukan dari anak-anak keturunan yang mulia.mengetahuinya. menghuni gedung-gedung indah dan tinggi dan menjadi pemimpin umat di masyarakatnya.´ Penanya berkata lagi. Demikian pula apabila para penggembala kambing sudah bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi. berlimpah ruah kenikmatan duniawinya. bahwasanya Nabi saw.´ Beliau menjawab. ³Beritahukanlah pada saya tandatandanya. Ibnu Abu Syaibah). tukang berdusta yang jumlahnya hampir tiga puluh orang semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Banyak timbul fitnah.) Selain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan sekumpulan tanda-tanda kecil ini. Jika yang menjadi raja-raja.. amir-amir dan kepala-kepala adalah anak-anak dari wanita-wanita tawanan atau golongan rendah. sehingga orang yang memiliki harta sukar sekali mencari orang yang suka menerima . ³Ya Rasulullah! Bilakah tibanya hari kiamat?´ Beliau menjawab. antara keduanya terjadi peperangan besar sedang dakwahnya adalah satu.s. Sebagaimana juga keadaan kaum badui atau para penggembala kambing ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham.

Bila di antara kedua tanda ini sudah keluar lebih dulu. Juga tidak bermanfaat .´ (H. Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya Nabi saw. Muslim dan Abu Daud). maka seluruh manusia beriman. Di waktu sudah sangat dekatnya hari kiamat. Dalam keadaan yang demikian tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang dahulu tidak pernah beriman atau tidak berbuat baik dalam keimanannya. Orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedungpencakar langit. sedang seorang baru memperbaiki kolamnya.sedekahnya sampai ia menawarkan hartanya. b. Pada saat itu matahari terbit dari arah barat. ³Tidak akan tiba hari kiamat sebelum matahari keluar dari arah barat.´ TANDA-TANDA BESAR (KUBRA) Tanda-tanda besar yakni sudah menunjukkan amat dekatnya hari kiamat. sedang orang baru kembali membawa air susu perahan untanya. bersabda. Niscaya hari kiamat tiba. tetapi tidak sempat ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. tetapi belum lagi sempat diisi airnya. sehingga tampak pula berbagai peristiwa yang tidak biasa terjadi di pandangan umat manusia. akan terjadi suatu perubahan yang besar sekali dalam susunan tata surya. ³Sesungguhnya tanda pertama yang keluar (yang menunjukkan sangat dekatnya waktu hari kiamat) ialah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya sejenis binatang di hadapan orang banyak di siang hari.R. Bukhari. Muslim dan Abu Daud). Di samping itu akan keluar semacam binatang dari bumi yang dapat berbicara dengan orang banyak. yang lain akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama. juga bagi mereka yang tadinya belum pernah berbuat baik selama dia beriman. berbeda dengan apa yang biasa kita saksikan sehari-hari yakni terbit dari arah timur. alangkah baiknya kalau aku yang menempati kubur ini¶. Hari kiamat tiba. Hari kiamat tiba. µSaya tidak membutuhkan harta lagi¶.´ (H. tetapi orang yang ditawari berkata. bersabda. Jika matahari telah terbit.blogspot. Terbitnya matahari dari arah barat. Hari kiamat tiba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. µSayang. dapat disimpulkan sebagai berikut: a. sedang orang baru mengangkat makanan ke mulutnya tetapi belum sempat memakannya.com 3 meminumnya. di saat dua orang sedang menggelar baju untuk diperjualbelikan. keduanya tidak sempat lagi berjual beli dan melipatnya. Jika ini telah terjadi dan orang-orang banyak sudah mengetahuinya. maka mereka pun beriman semua. Maksud keimanan yang tidak bermanfaat itu ialah untuk seorang kafir yang memang belum pernah beriman sebelum terjadinya peristiwa itu. Beriman di saat tidak ada gunanya bagi diri mereka yang tadinya belum pernah beriman. Matahari terbit dari tempat terbenamnya.R. Keluarnya semacam binatang. Seseorang melalui makam orang lain lalu berkata.

com 4 Jelaslah bahwa dalam ayat di atas ada suatu pemberitahuan tentang keluarnya semacam binatang yang dapat bercakap-cakap dengan orang banyak yakni di saat hendak tibanya hari yang ditentukan oleh Allah Taala. matanya seperti mata babi. Di saat itu. Imam Razi berkata. Dikatakan pula bahwa ia membawa tongkat Musa a. tetapi tidak dapat dihindari oleh seseorang yang sengaja ingin lari daripadanya. sama sekali tidak benar. atau sekali pun sudah beriman.´ Perihal keluarnya binatang itu termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Taala sendiri. Ia tidak dapat ditemui oleh siapa pun yang sengaja ingin mencarinya. maka Kami (Allah) mengeluarkan binatang melata dari bumi yang memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. Tetapi tidaklah perlu kita membahas keanehan-keanehan di balik peristiwa ini. telinganya seperti telinga gajah.S. Ini perlu dikemukakan.´ (Q. Allah Taala berfirman. misalnya saja sifat binatang yang akan keluar itu. Mengenai keluarnya binatang. dan mengenakan cincin Sulaiman a. jika tidak ada. Oleh sebab itu kita wajib berhenti membicarakannya sampai pada batas yang sudah diberitakan oleh Alquran serta hadis yang sahih..s. tetapi tidak pernah berbuat baik sebagai bukti keimanannya.blogspot. sebab ada yang mengatakan bahwa panjang binatang enam puluh hasta dengan ukuran hasta Nabi Adam a. ³Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka. keimanan seseorang sudah tidak bermanfaat lagi bagi seseorang yang sebelum kejadian ini tidak pernah mengikrarkan keimanan dalam kalbunya.melakukan tobat dari kemaksiatan untuk orang mukmin yang sebelum peristiwa tidak pernah berbuat kebaikan untuk menunjukkan keimanannya. ³Ketahuilah bahwa hal-hal seperti itu tidak ada petunjuknya sama sekali dalam kitab Alquran.s. An-Naml:82) ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. sebagai suatu permulaan dari berbagai permulaan yang menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Sekali pun demikian. bahkan ada yanmengatakan wajahnya seperti wajah manusia sedang kepalanya seperti kepala lembu. andaikata ada hadis yang sahih dari Rasulullah saw. tentu dapat diterima. Semua berita mengenai sifat-sifat binatang yang tersebut di atas. tentu tidak perlu dihiraukan.s. sebab tidak ada keterangan dalam Alquran atau pun dalam hadis Rasulullah saw. karena persoalan binatang itu tidak ada keterangan agama melainkan bahwa binatang nanti akan keluar lalu memberitahukan kepada manusia sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Taala di atas dan bahwa .

Beliau termasuk ahli bait (keturunan) Rasulullah saw. Dijelaskan pula bahwa beliau lalu tertawa mendengar ucapan semut tersebut. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari ucapan Imam Ali r.s. c.. Dalam surah An-Naml yang menceritakan tentang binatang itu. Maksudnya rambutnya terbuka dari kepala bagian muka. juga mendengar percakapan semut yang sedang menyuruh bangsanya agar masuk ke tempat kediaman.adalah salah satu dari sekian banyak tanda yang menunjukkan hari kiamat telah sangat dekat. tiba-tiba tongkat bergerak seolaholah seekor ular. Karenanya mereka tidak bersujud (menyembah) Allah yang mengeluarkan apa-apa yang tersembunyi di langit dan bumi. b.s melemparkan tongkatnya. 3. bahwa ada seekor burung Hudhud berbicara kepada Nabi Sulaiman a.com 5 serta bala tentaranya sedang mereka tidak merasa. Allah swt. cara bicaranya adalah sebagaimana halnya burung hudhud di atas. mengerti bahasa burung. sebagai tanda sangat dekatnya waktu hari kiamat itu. Bahwa Nabi Sulaiman a. ³Saya dapati (di Saba) seorang wanita (ratu) yang memerintah mereka dan ia memiliki segala sesuatu serta sebuah singgasana yang besar. Bahwa Nabi Sulaiman a. Ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim.s. c.´ (Q. e. An-Naml:23-25) Jadi tentang binatang yang akan keluar dari bumi.s. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yakni apa yang dikatakan burung tersebut demikian. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah saw. Namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. dan memberitahukan perihal keadaan negeri Saba. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. sebab takut terinjak oleh Nabi Sulaiman a.a. Almahdi Secara ringkas uraian mengenai Imam Almahdi adalah sebagai berikut: a. Adapun hidungnya panjang. Beliau akan muncul di akhir zaman. d. juga menyebutkan: a.s.blogspot. Saya dapati ratu dan seluruh kaumnya bersujud (menyembah) matahari selain dari Allah. tetapi tidak menyerupai dalam bentuk roman muka dan lain-lain. b. Dahi beliau lebar dan hidungnya mancung sekali. yang akan berbicara dengan manusia. Maka mereka tidak memperoleh petunjuk yang baik. yakni anak cucu dari Fatimah putri beliau. Diterangkan pula dalam surah An-Naml. d. Setan menghiaskan (menampakkan yang baik-baik) pada mereka akan pekerjaan-pekerjaan mereka (yang buruk) dan menghalangi mereka dari jalan (yang benar).S. Bahwa Nabi Musa a. lengkung tengahnya dan kecil .

s.s. sedangkan sebelumnya yang terjadi penuh penganiayaan dan kelaliman. sedang di belakang kedua pemimpin ini berdiri pemimpin-pemimpin Islam lain yang berusaha keras untuk membunuh Dajal serta melumpuhkan ajakannya. Bahkan banyak pula harta yang diberikan. akan dihidupkan lagi. hancur lebur pulalah kaum Yahudi yang berjuang . Ini tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Ayat yang dimaksudkan ialah dengan turunnya Nabi Isa a. g. sebab memang penuh keadilan.s.com 7 Kemudian setelah Dajal terbunuh. Pokoknya riwayat-riwayat tidak ada yang menyimpang dari persoalan pemberitaan bahwa nanti akan muncul seseorang dari golongan pembawa perbaikan dunia yang datang di akhir zaman. Demikian peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. sehingga beliau sempat menetapkan serta mengokohkan Islam di bumi. Beliau akan meratakan ke seluruh permukaan bumi sifat keadilan dan kejujuran dalam memerintah. Tetapi Allah Taala pasti akan menghancurkan tipu daya Dajal tersebut dengan jalan menunjukkan ayat-ayat yang lebih besar lagi dari fitnah yang dilancarkannya. dan Imam Almahdi. Kedudukan beliau kuat dan mantap. Sementara itu keluar pula Dajal Yahudi sebagai tontonan dari munculnya fitnah-fitnah yang terbesar. ia akan menegakkan bendera keadilan dan dengan usahanya kalimatullah akan menjadi tinggi.ujungnya. untuk mengokohkan kebenaran yang dianjurkan oleh Imam Almahdi pada waktu itu. Kemudian Almahdi wafat dan disalatkan oleh kaum Muslimin. Dengan demikian lalu timbullah kerjasama antara Nabi Isa a. Beliau akan menegakkan syariat Islam. Setelah itu datanglah Dajal. kelapangan dalam kehidupan merata di zaman pimpinannya. Demikianlah secara ringkas riwayat yang ada sangkut-pautnya dengan Almahdi. Demikianlah menurut riwayat Abu Daud. j. k.s. Segala sesuatu yang sudah terpendam dari sunah Rasulullah saw. sebagaimana halnya Yohanna (Yahya) sebelum lahirnya Nabi Isa a. Tujuannya ialah melawan gerakan Islam serta berdaya upaya membuat fitnah umat manusia dalam urusan agama mereka dengan menggunakan ilmu pengetahuan. i. tanpa dihitung-hitung menurut riwayat Muslim. Beliau akan menetap di bumi lebih dari tujuh tahun. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. h. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. kepandaian dan kekuatan. Agama Islam akan tinggi kalimatnya di zaman beliau. Islam pun tegak dengan kokoh dan ini akan merupakan permulaan dari kebaikan yang umum serta merata yang akan terjadi sesudahnya.blogspot.com 6 f. kemudian turunlah Nabi Isa a.blogspot. dan selanjutnya beliau bekerjasama dengan Almahdi untuk membunuh Dajal itu. Beliau menyebarkan harta secara merata ke seluruh rakyat.

d. Selanjutnya Allah akan menyingkap semua urusan yang berkenaan dengan golongan kaum Yahudi ini. ³Maka kedudukan Isa dalam umatku (umat Nabi Muhammad saw. Sebagai pemegang pemerintahan yang adil. sehingga tidak seorang Yahudi pun yang dapat bersembunyi di balik sesuatu benda. k. serigala memangsa kambing). sehingga seorang anak bayi lelaki memasukkan tangannya dalam mulut ular. ³Hai hamba Allah yang muslim! Ini ada orang Yahudi. Hilangnya racun dan segala sesuatu yang mengandung racun (bisa). Membunuh babi. Pemimpin yang jujur. tetapi tidak membahayakannya dan seorang anak bayi perempuan mengenyahkan harimau. bekerja keras melenyapkan agama Nasrani yang sudah banyak menumpuk-numpuk berbagai kesalahan dengan menggunakan nama agama. Kemari dan bunuhlah ia. Kalimat menjadi satu (seluruh manusia seia-sekata dengan tulus hati.´ Dengan demikian lalu ditumpaslah fitnah terbesar yang pernah terjadi di atas permukaan bumi. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemerintahan Islam tidak akan mengambil pajak dari pemeluk agama Islam sendiri). g. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham.s. bersabda. Setelah itu Nabi Isa a. Seluruh permukaan bumi penuh kesejahteraan sebagaimana penuhnya suatu bejana dengan air. bukan karena . f. Tidak lagi diurus kekayaan yang berupa kambing dan unta. Dendam dan kebencian lenyap sama sekali (antara sesama manusia. melainkan benda ini akan ditakdirkan oleh Allah Taala dapat berbicara dan memberitahukan siapa yang sedang bersembunyi di belakangnya. c. Sedekah ditinggalkan (tidak ada yang menerima. tetapi tidak menyebabkan bahaya. h. tetapi hanya sebagai anjing (yakni melindungi keselamatan kambing itu. b. l. j. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Benda akan berkata. e. Menghapuskan perpajakan (ini mengandung pengertian bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh umat manusia di saat itu hanya agama Islam. Jadi tidak seperti . Serigala ada di kandang kambing.bersama Dajal tadi. Dalam hadis selanjutnya Rasulullah saw.) adalah: a.com 8 i. sebab kekayaan umat manusia sudah berlebihan di saat itu yakni dalam keadaan cukup dan lapang rezeki). Menghancurkan palang salib (sebagai tanda hancurnya agama Kristen sebagaimana halnya hancur leburnya agama Yahudi). Jumlah mereka ada tujuh puluh ribu orang. Agama yang dikokohkan di bumi ketika itu ialah Islam.blogspot. Jadi semua hidup rukun dan bersatu).

Yunus:24) 4. Al-Fath:28) Seterusnya akan terjadi kemunduran sesudah itu dan makin hari umat manusia makin menjauh dari agama. lalu datanglah perintah Kami di waktu malam atau siang. kemudian bumi Kami jadikan sebagai ladang padi yang telah dituai. n. akhirnya mereka semua melakukan kemurtadan dari agama yang benar tadi. p. Yang disembah hanyalah Allah. maka apa yang telah dijanjikan oleh Allah Taala bahwa agama Islam akan ditampakkan sangat tinggi dan diluhurkan di atas semua agama yang pernah ada di dunia ini menjadi kenyataan. sebab kenyataannya ia buta sebelah. seolah-olah kemarinnya tidak ada apa-apa. ³Dia (Allah) yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas seluruh agama dan cukuplah Allah sebagai saksi.´ (Q. m.blogspot. Golongan Quraisy dapat memperoleh kerajaannya (kekuatannya kembali). Munculnya Al-Masih Dajal. Jalan yang ditempuhnya ialah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dapat diperlihatkannya dan pula banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dipertontonkan oleh kedua tangannya. Peperangan sudah tidak ada lagi sebab semua telah berdamai. o. bagus dan penuh keberkatan).com 9 Hal ini jelas difirmankan oleh Allah swt.S. . maka tibalah waktunya hari kiamat. Dajal mengaku bahwa dirinya adalah ³tuhan´. sedangkan mereka semua dalam kekafiran dan kemurtadan.´ (Q. Ia berusaha mengobar-ngobarkan fitnah di kalangan umat manusia agar meninggalkan agama mereka yang benar. Dengan terlaksananya hal-hal yang diuraikan di atas. Ia mendapat gelar Masih. Maka sudah tentu tidak ada lain sesudah lengkapnya kemungkaran kecuali kehancuran dan kemusnahan total. di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ternak.tekanan atau sebab takut). ³Perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang Kami (Allah) turunkan dari langit lalu karenanya tanam-tanaman bumi tumbuh. Di saat seluruh umat manusia sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Masih artinya menempuh perjalanan di seluruh bumi dalam waktu yang lama sekali dan juga berarti kehilangan mata. sesuai dengan firmanNya dalam Alquran. Bumi adalah sebagai bejana perak dan menumbuhkan tanaman seperti di zaman Adam (yakni amat elok.S. Setelah bumi mengenakan pakaian keemasannya dan menjadi indah permai dan penduduknya mengira bahwa mereka itu akan menguasainya. Demikianlah Kami jelaskan keterangan-keterangan kepada kaum yang suka menggunakan akal pikirannya. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. Di antara tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat yang merupakan alamat kubra ialah munculnya seseorang manusia yang mengklaim dirinya Dajal.

Ringkasnya kaum mukminin tidak akan dapat tertipu sehingga mengikuti kesesatan-kesesatan yang dipropagandakan. bahkan memerangi juga kaum Yahudi yang membelanya di tanah suci ini. Oleh sebab itu para ahli riwayat menukil berita-berita menurut pengertiannya dan oleh . digambarkan perihal munculnya Dajal di akhir zaman dan ia dapat menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa kepada seluruh manusia. tanpa rincian sama sekali. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Umar r. sehingga tidak akan terpikat sama sekali oleh ajakan yang sesat itu dan tidak akan terpesona oleh keajaiban yang menggiurkan itu.blogspot. seolah-olah matanya sebuah biji yang menonjol. Sesungguhnya Dajal buta mata kanannya. Dijelaskan pula oleh beliau bahwa Dajal berasal dari bangsa Yahudi dan bahwa kaum muslimin memeranginya. Seluruh rasul Tuhan sama-sama memperingatkan umatnya. Akhirnya kaum muslimin menang dalam perang melawan kaum yang sesat dan menyesatkan itu.s. ³Tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajal itu. sedang pemegang pimpinan umat Islam di saat itu ialah Nabi Isa a. Selanjutnya dari hari ke hari akan tersingkap rahasianya bahwa Dajal adalah seorang penipu agung. sebagaimana juga dilakukan oleh penghulu dan penghujung sekalian rasul Tuhan yakni Nabi Muhammad saw. tetapi orang-orang yang beriman dengan sebenarbenarnya.a. jangan sampai terkena fitnah dan rayuan sesat itu. pasti akan ditetapkan oleh Allah Taala hatinya. . Uraian mengenai ini diperpanjang betul oleh beliau akhirnya beliau bersabda. Selain tidak ada satu pun wahyu dari Allah Taala yang menguraikan hal ini. Tidak samar pula padamu semua bahwa Tuhanmu tidak ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. juga beberapa keajaiban-keajaiban yang dapat membuat fitnah orang banyak. telah menyingkap masalah sekedarnya.´ (H. Dajal akan keluar dari kalangan kamu semua maka tidak samar lagi bagimu tentang hal-ihwalnya. ³Penilaian yang dapat disaring dari hadis-hadis yang memuat persoalan mengenai Dajal ini bahwa Nabi saw. Semua peristiwa itu diterangkan secara global.com 10 buta sebelah. Akhirnya fitnah yang dia kobar-kobarkan menjadi padam dan hilang dan ia sendiri terbunuh di tangan kaum muslimin.Sebagian orang ada yang terpikat. sehingga mereka banyak yang terpikat oleh ajakannya dan terpesona oleh kepandaiannya. Bukhari dan Muslim) Syekh Rasyid Rida berkata. bahwa Rasulullah saw. Beliau setelah memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Taala menyebutkan perihal Dajal. Jadi tidak sama halnya dengan berbagai fitnah yang lain-lain yang diterangkan oleh Allah Taala pada Nabi saw.R. pada waktu haji wada' (haji terakhir bagi beliau) meminta kepada umatnya yang hadir di saat itu supaya diam mendengarkan pidato yang hendak disampaikannya.

bahwa Rasulullah saw.s. Abu Daud). bersabda. Juga dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah saw. Wallahu a'lam.s. Isa akan memerintah dengan adil sekali dan menerapkan syariat Islam. Dengan demikian yang tertinggal hanyalah orang-orang yang buruk-buruk kelakuannya.a. sedang di saat dibebaskannya kota Konstantinopel inilah Dajal keluar. bersabda. ³Sungguh belum akan tiba hari kiamat sebelum kamu semua (kaum muslimin) memerangi kaum Yahudi. kimia dan lain-lain. Malah tidak sedikit orang-orang yang menghembus-hembuskan cerita-cerita Israiliat dalam meriwayatkannya itu. Setelah lenyapnya kesempurntidak ada lain yang terjadi melainkan kehancuran dan kerusakan semata-mata.´ 5.s. µHai orang Islam! Ini ada orang Yahudi bunuhlah ia!¶.´ Apa yang telah dikemukakan oleh Syekh Rasyid Rida ini dikuatkan dengan beberapa hadis di bawah ini. sampaisampai batu yang di belakangnya ada orang Yahudi bersembunyi berkata. Juga beberapa hukum agama yang banyak ditinggalkan oleh orang banyak lalu dihidupkan kembali.R. . Setelah akan terjadi suatu angin kencang yang dapat mencabut seluruh nyawa kaum mukminin.´ (H.´ (H. dan timbulnya perang besar ini adalah berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstantinopel. Bukhari dan Muslim). Setelah Isa a. lalu beliau wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin terus dimakamkan. lalu digunakan sebagai patokan dalam pemberitaan tersebut. banyak di antara mereka yang keliru dan salah penafsiran. masih akan menetap di bumi beberapa saat lamanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. ini adalah merupakan suatu tanda dari berbagai alamat kubra perihal sudah sangat dekatnya hari kiamat. ³Keramaian Baitulmakdis adalah hancurnya Yatsrib (Madinah) dan hancurnya Yatsrib adalah sebagai tanda timbulnya perang besar. Pembebasan kota Konstantinopel ini tentu bukan ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. bahwa.R.blogspot. Dari berbagai hadis yang terhimpun mengenai persoalan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Isa a. ³Dibebaskannya Konstantinopel bersamaan dengan tibanya hari kiamat. Mereka senantiasa memikirkan untuk mengorbankan fitnah guna tujuan ini yang mereka sertai pula dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang baru ditemukan seperti listrik. Turunnya Nabi Isa a.karenanya. Ini adalah suatu kata kiasan yang memberi pengertian bahwa pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi bagi kaum Yahudi untuk bersembunyi di mana saja pun tempatnya.s. Rasanya hal ini tidak jauh jika banyak pejabat suatu kerajaan yang berusaha keras mengembangkan paham zionisme dan tentu saja mereka adalah dari kaum Yahudi juga. Dari Abu Hurairah r. Turunnya Isa a. Selanjutnya Dajal pun dibunuh.com 11 pembebasan yang sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin dahulu sebab disebutkan pula dalam riwayat Tirmizi. akan turun di akhir zaman di tengah-tengah merajalelanya pengaruh Dajal.

bersabda. sampai-sampai sekali bersujud menjadi lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. ³Selanjutnya Allah mengutus Isa bin Maryam. Saat itu harta melimpah ruah. sendiri yang akan membuktikan kedustaan agama Kristen sebagaimana yang kita maklumi peraturan-peraturannya pada zaman sekarang ini dan sebagai penjelasan bahwa apa yang disangka oleh pemeluk agama tersebut tentang disalib atau dibunuhnya Isa a. semuanya telah masuk agama Islam. bersabda.a. membunuh babi dan melenyapkan perpajakan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari hadis di atas yakni: a. Ini mengandung pengertian bahwa Isa a. Sebab kenapa harta melimpah ruah.s. sehingga tidak seorang pun yang hidup dalam kekurangan. µDajal akan keluar di kalangan umatku. adalah dusta semata-mata. ³Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan empat puluh hari atau empat puluh bulan atau empat puluh tahun.s. ³Rasulullah saw. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. Wajahnya mirip seperti wajah Urwah bin Masud. Pemerintahan di zaman Nabi Isa a. kemiskinan dan kesengsaraan. nanti ialah dengan menggunakan hukum syariat Islam dan ini akan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan. bahwa Nabi saw. ³Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya.R. ³Bacalah kalau mau ayat ini.´ Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. selanjutnya berkata.s. An-Nisa:159) Maksudnya ialah kaum ahli kitab di atas akan beriman kepada Isa a. (H. Ia akan mematahkan palang salib.´ Selanjutnya beliau bersabda. µDan tidak seorang pun dari orang-orang ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) melainkan pasti percaya kepada Isa sebelum matinya dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi bagi mereka itu.com 12 b.. sudah hampir putra Maryam (Isa Almasih) akan turun di lingkungan kamu sekalian dan menjadi seorang pemegang pemerintahan yang adil. Isa lalu mencari Dajal kemudian membinasakannya.´ Yang meriwayatkan hadis ini berkata. Hal itu dibuat-buat oleh golongan kaum Nasrani sendiri.a. ialah karena meratanya keadilan di saat itu.Dari Abu Hurairah r. sehingga tidak seorang pun yang suka menerimanya. ³Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata. Ada lagi sebuah hadis yang diceritakan oleh Urwah bin Masud Ats-Tsaqafi r. Palang salib semua akan dipatahkan. Setelah manusia menetap . yakni ketika turun di bumi sebelum tibanya hari kiamat. sebab kaum Muslimin tidak dikenakan pajak oleh negara Islam. katanya.s.S. sebelum wafatnya beliau. Jadi lenyaplah peraturan pajak. c Perpajakan akan dihapuskan sebab baik yang asalnya sudah memeluk agama Islam atau yang sebelumnya tergolong ahli kitab. Bukhari dan Muslim). d. kemudian ia menetap selama empat puluh.blogspot.¶´ (Q.

tiba-tiba seluruh makhluk berdiri memandang sambil menanti-nantikan. ³Suruhlah mereka berhenti. ³Itulah hari yang dapat membikin anakanak menjadi tua beruban dan terjadilah bencana yang amat dahsyat. Seterusnya ditiup pula sangkakala untuk kedua kalinya. Bukhari dan Muslim). ³Keluarkanlah untuk dikirimkan ke neraka. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. ³Dari setiap seribu ada sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang. ³Apakah yang engkau perintahkan pada kita semua?´ Setan lalu menyuruh mereka supaya menyembah berhala. sehingga sekali pun seseorang dari kamu semua masuk dalam gua gunung. ³Hai seluruh manusia! Marilah ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. melainkan angin itu akan menyambar nyawanya.´ Kepada malaikat yang menggiring mereka dikatakan. bahwa Rasulullah saw. Tanda-tanda kecil kiamat. sedang dalam menganiaya secepat perbuatan binatang buas yang hendak menerkam mangsanya).´ (H. melanjutkan sabdanya.R. Maka tidak seorang pun yang tertinggal di permukaan bumi ini yang di dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat timbangan debu pun. Kemudian Allah menurunkan hujan rintik-rintik kecil. Tetapi sekali pun demikian keadaan perilaku mereka itu. Ilmu agama sudah tidak difahami dan tidak dipelajari para manusia. namun rezeki mereka tetap berlimpah-limpah. 1. Setan lalu menjelma di antara mereka dan berkata. Di kala itu.seperti biasa selama tujuh tahun. Seorang hamba sahaya perempuan dikahwini tuannya.´ Ditanya. 2.blogspot. sebab mereka akan ditanyai dahulu. 4. ³Termasuk dalam golongan sejahat-jahat manusia ialah orang-orang yang didapati pada waktu tibanya hari kiamat dan mereka masih hidup.´ Dalam hadis lain yang diceritakan dari Ibnu Abbas r. Tidak ada suatu pertengkaran antara dua orang (yakni seluruh umat manusia hidup dalam kerukunan). ³Sukakah kamu semua menuruti perintahku?´ Mereka bertanya. lalu bangkitlah jasad-jasad manusia yang telah mati itu semuanya.com 13 semua pergi menemui Tuhan. Setelah kepada mereka dikatakan.´ Rasulullah saw. 3. kehidupan mereka serba kecukupan. pasti angin tersebut akan memasukinya lalu mengambil nyawa kamu. Tersebarnya perzinaan kerana mendapat izin rasmi kerana mendirikan tempat . Yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan apa pun dan tidak pernah mengingkari akan kemungkaran sama sekali. bersabda. ditiuplah sangkakala yang pertama lalu matilah seluruh makhluk yang ada.´ Sehabis itu lalu dikatakan.a. Sehabis itu Allah mengutus angin yang amat dingin dari arah Syam (Palestina). ³Dari berapa?´ Dijawab. Selanjutnya yang tertinggal hanyalah orangorang yang berkelakuan buruk saja yang gemar melakukan kejahatan seringan terbang burung dan secepat angan-angan binatang buas (maksudnya bahwa mereka amat senang berbuat kejahatan dan penganiayaan dan melakukannya dengan cepat sekali seperti cepatnya burung terbang.

24. Segala minuman keras seperti arak. 17.com 14 28. Menuntut ilmu bukan kerana agamanya tetapi bermaksud utk perolehi pangkat dan kedudukan. Ulamak memihak kepada pemerintah lalu menghalalkan yang haram dan . Hujan di musim kemarau. Banyak turun hujan tetapi sedikit tumbuh-tumbuhan. 27. Zaman sudah dekat mendekati. Banyaknya berlaku penceraian suami dan isteri. 21. Banyak kematian secara mendadak. 41. Ramai lelaki merupai wanita dan wanita merupai lelaki. Kitab suci Al-Quran dihina dan diremehkan.blogspot. semuanya mengaku utusan Allah. 30. Orang alim (ulama) sudah tidak ditaati. Orang alim sudah tidak disenangi. Lahirnya para Dajal (pendusta) yang jumlahnya hampir 30 orang. Banyak gunung digondol dan dihapuskan. Setiap desa dikepalai orang munafik. mudah dan ditinggalkan. 42. Para pembesar / penguasa melakukan zina. diminum secara berleluasa. Anak melawan ibubapa. 34. Ilmu agama dicabut (ramai alim ulama meninggal dunia). 23. Tempat-tempat pengimaman sama dihias. Lahir ramai anak hasil perzinaan. Ramai kaum suami menuruti kehendak isterinya. 13. Banyak mendirikan masjid tapi tidak mengimarahkannya. 20. 11. 8. Banyak orang menjadi pemimpin tetapi tidak boleh dipercayai. 39. 12. 35. 10. 6. Al-Quran dibaca untuk diperlagukan. 18. Banyak minuman keras. 5. 29. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. 38. 37. Banyak berlaku gempa bumi. 14. Orang yang ahli membaca Al-Quran tetapi fasik. 40. Ramai orang bermegah dengan projek mega. 19. 15. Orang kaya dimuliakan kerana kekayaannya. Ramai orang bodoh rajin beribadah hingga mudah / senang dirayu iblis. Ramai orang memutuskan tali persaudaraan. yakni sembahyang dianggap remeh. 36. Orang yang jauh menjadi akrab tetapi hubungan keluarga terputus. Banyak pembunuhan. Tujuan hidup untuk keperluan perut bukan agama. 32. Orang pendusta dianggap benar. 31. 7. peminumnya sudah tidak kenal dosa malah menjadi kebanggaan baginya. 22. Banyak fitnah memfitnah. 16.orang jujur dibohongi dan tidak dipercayai lagi. 26. 9. Ramai orang solihin meninggal dunia.pelacuran/perzinaan oleh pemerintah. 25. 33. Banyak harta bagi setiap orang hingga tak tahu membelanjakannya.

44.. antar ru'yat tidak sama cara melihatnya . shodaqo rasuuhul kariim ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. banyaknya polisi. At Thabrani. 45. Banyaknya Polisi rasululah bersabda : "bersegeralah kamu melakukan amal shalih sebelum datang 6 perkara : pemerintahan orang orang jahil..com 15 2. pemutusan silaturrahim. Tersebarnya banyak pasar rasuluillah bersabda : "Kiamat hampir saja akan berdiri apabila sudah banyak perbuatan bohong... 46.... Ash Shaihhah AlBani 979 . shodaqo rasuuhul kariim 4. maka orang akan mengatakan satu bentuk darinya untuk dua malam dan masjid akan dijadikan tempat untuk jalan jalan serta meluasnya mati mendadak" (Ash Shahiihah AlBani 2292) Menakjubkan . satu bulan sabit dihitung dua kali !!!. Berdasarkan hadith riwayat Iman Bukhari. sekarang ummat islam hampir selalu bertengkar menentukan bulan sabit untuk ramadhan. Memandang ringan masalah perceraian.. memandang remeh terhadap darah. Berikut tanda tanda kecil kiamat yang menakjubkan (bukan tanda besar). supermarket di mana mana . wanita yang bekerja sudah banyak betul . mall semakin banyak.mengharamkan yang halal. penjual belian HUKUM atau JABATAN. pasar ada dimana mana.. masa(waktu) akan terasa cepat dan pasar pasar akan berdekatan (karena saking banyaknya)" (sahih Ibnu Hibban) Lihatlah sekarang.. Menggembungnya bulan telah bersabda Rasulullah saw : " di antara sudah mendekatnya kiamat ialah menggembungnya bulan sabit(awal bulan) " dishahihkan AlBaani di Ash Shahihah nomor 2292 dalam riwayat yang lain dikatakan "di antara sudah dekatnya hari kiamat ialah bahwa orang akan melihat bulan sabit seperti sebelumnya. syawal dan idhul adha . adanya manusia yang menjadikan al qir'an sebagai seruling dimana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al QUr'an meskipun ia paling sedikit ke-Faqihannya. perempuan seperti laki lai dll ) tidak saya tuliskan 1.blogspot. Wanita ikut bekerja seperti laki laki rasulullah bersabda : "pada pintu gerbang kiamat orang2 hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus(dikenal) saja dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya (bekerja/berdagang) " Hadist Shahih lighairihi Ahmad Sekarang karena emansipasi wanita. 3. daripada Abu Hurairah. Ramai orang menjual-beli hukum. cuman tak tulis tanda yang unik (tanda tanda yang lain yang udah sering kita dengar semisal legalisasi Zina. 43. " Musnad Ahmad.. antar hisab berbeda cara menghitungnya . Rasuah berleluasa. Ramai orang bermegah meninggikan bangunan rumahnya.

. Manusia akan bermegah megah dalam membangun masjid rasulullah bersabda "tidak akan beridir kiamat hingga mansia berbangga bangga dengan masjid" (hadist sahih musnad Ahmad3:134. yordandan sekitarnya) kemudian sahabat bertanya "siap ayang melakukan itu ya rasulullah ? " orang orang RUM(Romawi : Amerika-Eropa) Sebenarnya ini adalah tanda yang paling menakjubkan.dan ...Ibnu Majah 779) padahal rasulullah dilain tempat berkata "saya tidak diutus untuk menjulangkan masjid masjid" (sahih sunan abu dawud:448) subhanallah. indah benar 6. karena sampai sekarang irak telah diboikot oleh Amerika semenjak perang teluk dan syam telah menderita kekuarangan makanan. syiria . setelah terkepungnya irak dan syam ini . libanon . palestina di jajah israel yahudi . Menjadi pengikut tradisi Yahudi dan Nasrani telah berkata rasulullah : "Sungguh kamu akan mengikuti jalan hidup orang orang sebelum kamu. kami(sahabat) bertanya Orang orang ajam(non arab) kah yang melakukan ini ? kemudian beliau berkata : "hampir saja tidak dibawa makanan atau sebuah dinar kepada penduduk syam(palestina. An Nasa'i 2:32. yang satu sibuk mengikuti ekor ekor sapi mereka(sibuk mengurusi harta benda) dan mereka akan hancur. Turki akan memerangi Irak rasulullah bersabda : "sekelompok manusia dari ummatku akan turun di suatu dataran rendah yang mereka namakan dengan Bashrah pada tepi suatu sungai yang bernama Dajlah.5. HAM. maka kamu akan masuk juga" Sahabat bertanya : wahai rasulullah.. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. dan satu kelompok dari mereka akan memperhatikan diri mereka sendiri dan mereka itu telah kafir. hukum positif dan sebagainya . apakah kaum yang akan kami ikuti tersebut adalah kaum Yahudi dan Nasrani ?.sejengkal demi sejengkal . dan satu kelompok dari mereka akan menjadikan anak cucu mereka di belakang mereka kemudian mereka berperang. Keluarnya Dajal dan turunnya Isa Al Masih 8. maka terpecahlah penduduknya menjadi 3 kelompok. Dan apabila telah datang akhir zaman datangkah Bani Qanthura (mereka adalah orang orang turki) yang bermuka lebar dan bermata kecil sehingga mereka turun pada tepi sungai itu.145. valentin day. ummat sudah menjadi pengikut barat . itulah para syuhada" (hadits hasan diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud(4138) Pada bulan mei 1997 dahulu orang orang turki telah mulai memancing mancing permusuhan dengan irak dan mereka membangkitkan masalah masalah yang dibuat . sehasta demi sehasta (tanpa berbeda sedikitpun) sehingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak.blogspot... Irak diboikot dan makanan ditahan darinya rasulullah bersabda : "hampir saja tidak boleh dibawa makanan ke negeri Irak secupak(qafizh) makanan atau sebuah dirham. Abu Dawud 449..com 16 7. maka Nabi menjawab : Siapa Lagi (kalau bukan mereka) ? shodaqo rasuuhul kariim . masjid masjid seakarang megah betul . peringatan ulang tahun.. peringatan tahun baru. pengagum demokrasi... dan setelah terjadinya peperangan dhasyat di PALESTINA maka akan muncullah tanda tanda besar kiamat berupa munculnya Imam Mahdi.

PBB pun tidak berdaya lagi menghentikan kebesaran Iran melalui program senjata nuklirnya.dan korban terbesar adalah anak-anak dan perempuan. didaerah tha'if bahkan telah turun butiran es dan musim haji kemarin susuhu dingin kira kira 5 derajat celcius .Iran yang mewakili gambaran Imam Mahdi dan amerika/isrel sebagai dajal bermata satu.com 17 Dan negeri arab saat ini telah menjadi kebun !! dan banyak nya sungai .´ . dan waktu itu juga Turki menyerang bagian irak utara dengan alasan untuk menghjajar suku kurdi .di Gaza akan terjadi holocaust hebat..sedang pohon bernuansa hijau bisa diartikan kelembutan. Al Hafiz Ibnu Hajar) Hadits ini bisa ditafsirkan bahwa batu itu bisa mewakili orang-orang berhati sekeras batu. Hari ini tanggal 12 januari 2009 memasuki miggu ke-2 Israel membombardir Gaza Palestina dan korban terbunuh telah mencapai lebih 888 orang (4000 lebih korban luka).Hadits ini ingin menggambarkan bahwa suatu hari nanti saat muka asli yahudi terkuak. Bumi Arab akan kembali menjadi kebun kebun dan sungai sungai telah bersabda rasulullah : "tidak akan berdiri hari kiamat hingga harta aakan banyak melimpah dan sehingga bumi arab kembali menjadi kebun kebun dan sungai sungai " (Ahmad dan Muslim) ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham. 9. lalu batu dan pohon itu berkata kepada orang orang islam " di sini ada Yahudi.blogspot.Pembantaian kejam itu belum cukup menyatukan umat Islam bersatu. Peperangan dengan Yahudi : tidak terjadi kiamat hingga oranng-orang berperang dengan Yahudi. maka bunuhlah ia" (Fathul Bari'.jumlah kematian besar itu belumlah membuat bangsa israel puas.. Saat ini israel dikenal sebagai penghasil film porno terbesar di dunia.Sedang pohon ghordog adalah orang-orang bersifat sama dengan yahudi atau orang-orang pembela kaum yahudi tapi tidak bermusuhan secara langsung dengan umat Islam.tapi belum menjadi momentum bersatunya dunia Islam sampai Iran bisa tegak disegani karena berhasil mengembangkan program senjata nuklirnya.kehidupan dengan kehancuran moral kesusilaan dinikmati bangsa israel sebagai hidup tanpa ada hari akhirat. tidak lagi panas 10...buat sekitar masalah air di sungai Eufrat dan orang orang turki itu membuat kesepakatan dengan orang orang israel dan amerika dan melakukan latihan militer bersama dengan tujuan penyerangan irak.Dunia pun akhirnya mempunyai dua raksasa.asap di angkasa palestina dari penembakan bom roket itu membuat orang-orang sesak nafas.dengan moral hancur dan kekejamannya maka orang-orang lembut atau berhati batu sekalipun sangat setuju bila orang-orang yahudi itu mati terbunuh di depan mata mereka.bom-bom roket darat. dan orang orang Yahudi bersembunyi dibawah batu dan pohon. Al Manaqib. Sampai nubuat.udara masih terus ditembakkan disertai dengan asap-asap kimia selain bom memusnahkan. kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti . iran dan syiria.. Pembantaian demi pembantaian tampaknya akan kita saksikan tahun 2009 ini.´batu dan pohon berbicara terpenuhi. Pembantaian demi pembantaian israel tahun 2009 ini adalah awal antipati masyarakat dunia terhadap israel negara yahudi itu.

dan akal itu bukan Cuma diberikan Tuhan kepada ulama saja tapi juga umat secara umum yg harus menjalankan pesan ayat atau hadits itu.begitulah akhirnya bunyi fatwa itu memberi deadline. Dajal ini berhadapan dengan pengikut ajaran murni nasrani yang masih tersembunyi keberadaannya sampai sekarang dan diyakini sebagai keturunan dari Nabi Isa As perdebatan itu disiarkan stasiun-stasiun televisi di seluruh dunia.Menafsirkan suatu ayat atau hadits tidaklah harus seragam dg pendapat para ulama selama penafsiran tidak bertentangan atau lari dari makna seharusnya.com 18 Dajal raksasa bermata satu bisa ditafsirkan sebagai negara amerika yang mata dan fikirannya dikuasai oleh Israel yach suatu saat nanti Amerika cepat atau lambat akan menjadi budak israel.Ajaran ali sina ini sekarang berkembang kuat di Negara mesir yang terlihat akrab dengan Negara israel saat ini.Dajal ini lahir di mesir sesuai dengan fenomena sekarang kalau ajaran ali sina ajaran pembenci Ajaran Islam yang telah lama dikembangkan amerika sebagai penentang konsep ajaran Islam.dan bila deadline waktu itu lewat dan tidak terjadi perubahan keyakinan maka segala ibadah dan tobat manusia tidak akan diterima oleh Allah swt. Nah disinilah penafsiran bahwa saat matahari terbit di sebelah barat maka semua ibadah atau tobat manusia tidak akan diterima oleh Allah swt. .Dan memang tidak semua orang mengikuti fatwa itu dari 183 aliran Cuma satu yang mengikuti fatwa itu dan jumlahnya adalah diantara 1000 umat Muhammad Cuma satu orang yang mengikuti fatwa itu dengan kata lain diantara 1000 umat Muhammad Cuma 1 yang masuk surga.petinggi-petinggi Islam baratpun akhirnya mengumpulkan ulamaulama di seluruh dunia untuk mengeluarkan fatwa yang mengharuskan agama lain untuk berpindah ke agama Islam dan menjalankan ajaran Islam kaffah atau ajaran Islam murni.dan hasil perdebatan itu dimenang kan oleh ajaran Nabi Isa as tapi di akhir perdebatan itu pengikut ajaran Isa as itu bersyahadat mengakui Islam sebagai agama lurus atau dengan kata lain pengikut ajaran Isa as itu menjadi umat Muhammad saw maka pendeta/rahib menjadi lawan pada perdebatan itupun ikut berpindah agama.Penafsirannya: bahwa suatu hari nanti terjadi perdebatan sengit antara yahudi/Kristen yang diwakili rahib yahudi dan pendeta Kristen(mereka berasal dari kairo mesir digambarkan sebagai tokoh Dajal).blogspot.Fatwa memberikan deadline waktu tertentu untuk masyarakat dunia merubah keyakinannya. ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham.Saat itu terjadi perubahan ajaran Islam yang diyakini oleh umat Islam benar pelaksanaannya sekarang. Dikabarkan juga bahwa dajal akan berkelahi dengan Nabi Isa as di damaskus syiriah.jadi fatwa itu bukan hanya untuk umat selain Islam saja tapi antar umat Islam juga yang harus menyesuaikan diri dengan isi fatwa. Maka mataharipun terbitlah di sebelah barat ini ditafsirkan kalau agama Islam akhirnya terbit atau berkembang di dunia barat dengan pesat karena ditunjang dengan tehnologi mereka.karena ayat atau hadits itu bukanlah milik para ulama. ternyata ada koreksi setelah terjadi kajian panjang pada pertemuan ulama-ulama seluruh dunia itu.

blogspot.Di saat itu.Hal ini kami artikan bahwa di palestina nanti akan dilepaskan bom kimia.saat durjana merajalela ditiupkanlah sangkakala oleh Israfil malaikat peniup terompet pertanda hari kiamat telah tiba.Jaman itu di bumi ini tersisa orang-orang kafir berhati jahat dan ditengah mereka hidup setan-setan mengajak mereka menyembah berhala.Bagaimana posisi Indonesia saat itu yang dikenal sebagai Negara dengan penduduknya mayoritas muslim di dunia saat ini?.Di jaman mendekati kiamat itu dengan jumlah penganut Islam yang semakin besar pasca di keluarkannya fatwa ulama seluruh dunia maka kebutuhan pengetahuan tentang Islam menjadi kebutuhan setiap orang disaat itulah materi-materi pelajaran tentang Islam direlay seluruh dunia dari stasiun-stasiun telivisi di Indonesia.Dimana sebelumnya Negara Iranlah yang mempelopori diadakannya perdebatan besar yang mengubah wajah dunia antara yahudi/Kristen dan nasrani yang digambarkan sebagai pertarungan Dajal melawan Nabi Isa as. Dan nanti dibawah kepemimpinan(khilafah islamiah) baru selama 8 tahun Iran akan membawa perubahan besar dalam dunia Islam.Ketika terjadi perdebatan besar antara yahudi/Kristen Vs nasrani yang digambarkan sebagai pertarungan dajal melawan Isa as Indonesia menyiarkan secara langsung peristiwa besar itu keseluruh dunia.com 19 Seperti diketahui saat ini dunia penyiaran Indonesia begitu berkembang pesat.´Mercusuar. bisa juga berupa Negara yang menurut pendapat kami adalah Negara Iran yang saat ini terlihat berusaha keluar dari tekanan dajal dunia saat ini (Amerika Serikat).bom ini berhawa dingin dan membuat orang-orang menggigil bila terkena reaksinya.adapun sosok iman mahdi menurut kami tidaklah harus sosok manusia seperti digambarkan umum. Demikian sedikit penafsiran kami sebagai masyarakat awam yang bukan ulama. . Isi hadits lain yang menyebutkan bahwa angin dingin berasal dari syam(palestina) yang menyebabkan kaum muslim yang beriman(punya kebaikan biarpun sebiji zarrah) meninggal.Dalam nubuat Indonesia dikenal sebagai Negara.Peristiwa bom kimia itu mewafatkan orang-orang beriman di seluruh dunia kecuali orang kafir yang selamat karena mengetahui tentang akan dilepaskannya bom kimia itu dengan menciptakan serum anti kimia yang mereka buat khusus untuk menghadapi reaksi kimia dari bom yang mereka buat dan mereka lepaskan di palestina.´Apa yang dimaksud negara mercusuar? ingin ebook-ebook GRATIS berkualitas buruan klik --> http://hausinfoilham.