PEMULIHAN,PENGAYAAN & PENDIDIKAN INKLUSIF

Pemulihan dan pengayaan
demi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas
kelas biasa kelas khas

Konsep pendidikan pemulihan
‡ 3M
Peringkat pertama ‡Kelas biasa Kaedah : ~aktiviti penilaian ~ ujian bulanan ~ latihan kerja rumah ‡Selepas sesuatu kemahiran telah diajar Peringkat kedua ‡kelas kecil ‡gagal menguasai kemahiran ‡dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

Rasional pendidikan pemulihan
‡ kadar keupayaan belajar mereka adalah berbeza ‡ kaedah secara tahap penerimaan pesanan yang keseluruhan ‡ ketinggalan semakin hari semakin jauh ‡ Ciri-ciri pelajar: 
tidak bermotivasi untuk belajar tidak beridea tentang cara belajar dan cara menyelesaikan masalah

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ lebih mudah berputus asa lebih mudah terganggu oleh persekitaran kurang cerdas dalam pemikiran ragu-ragu untuk bertindak cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta .

Objektif-objektif pendidikan pemulihan ‡ Tujuan: menguasai kemahiran-kemahiran tertentu Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka Mengurangkan masalah-masalah pembelajaran Mengembangkan potensi minat Memberi peluang yang sama dalam aktivitiaktiviti sosial .

mengamalkan sikap positif meneruskan pelajaran dalam sistem persekolah biasa (mengurangkan masalah keciciran ) .

Faktor-faktor masalah pembelajaran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Faktor peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor fizikal Faktor psikologi Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. .

‡ Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar. ‡ Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat . .

Faktor peribadi ‡ keadaan ekonomi keluarga : kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan ‡ masalah sosial ‡ segan dan malu .

sukar memahami sesuatu. cepat lupa.Faktor kurang kecerdasan ‡ berkait rapat dengan masalah mental ‡ Ciri-ciri: lebih lambat berfikir. lemah pengamatan .

tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ‡ Kekurangan tenaga dan semangat ‡ kurang sihat :mengambil cuti sakit ‡ Masalah kecacatan fizikal .Faktor fizikal ‡ Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih.

rendah diri . benci. malu. tidak berkeyakinan. diam.Faktor psikologi ‡ berkait rapat dengan masalah emosi ‡ lebih mudah berperasaan takut.

Soal jawab/ kuiz .Cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran Mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar dalam penguasaan kemahiran asas 1. Pemerhatian 2. Latihan harian 6. Profil 4. Ujian kertas dan pensel 5. Pentafsiran Rekod Prestasi 3.

‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran ‡ Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran membaca ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran menulis ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran mengira .

.‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenalpasti ‡ Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik.

Pentafsiran rekod prestasi ‡ sejenis bentuk senarai semak ‡ mengesan kemajuan prestasi pelajar dalam sesuatu unit pembelajaran ‡ dapat menguasai sesuatu kemahiran. guru akan menandakan .

Profil ‡ satu dokumen yang mengandungi rekod keputusan pelajar ‡ berdasarkan sesuatu penilaian sumatif Ujian dan latihan harian ‡ Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh memberi satu gambaran ‡ memudahkan guru ‡ mencerminkan prestasi pelajar ‡ Panduan ibu bapa .

Soal jawab/ kuiz ‡ cara yang tercepat untuk mengesan masalah pembelajaran ‡ sejenis aktiviti penilaian formatif .

Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihan ‡ mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan ‡ menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan ‡ menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran ‡ menyediakan bahan dalam sesi pemulihan ‡ menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan ‡ mengambil tindakan susulan yang sewajarnya .

Langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengenal pastian murid Penganalisian masalah Perancangan dan penyediaan bahan Pengajaran dan pembelajaran Ujian dan penilaian Tindakan susulan Proses pengelolaan sesi pemulihan .

‡ Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengajaran guru Pembelajaran murid Latihan lisan/ bertulis Ujian dan penilaian Langkah-langkah pengajaran pemulihan .

Pengelolaan pengajaran program pemulihan ‡ diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dijalankan ‡ masa khas tidak diperuntukkan ‡ pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti pengayaan ‡ mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu. membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti pengukuhan .

Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam satu boring rujukan. 2. 3.Aktiviti penilaian program pemulihan ‡ tiga cara: 1. . pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas aktiviti pengukuhan. pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran pelajar. soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru.

pembelajaran pemulihan ‡ Boleh dibahagikan kepada 2 strategi: Secara kumpulan Secara individu .Strategi pengajaran.

Ini adalah kerana untuk mengelakkan gangguan pendengaran pelajar. Sebutan bunyi yang lain tidak harus dicampurkan dalam sesi pemulihan. ‡ .Penyediaan bahan sesi pemulihan 1. Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja diajarkan. aspek pendengaran ‡ Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang dengan kedar yang berpatutan supaya semua pelajar dapat mendengar dengan jelas dan tepat.

Gunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. aspek penglihatan ‡ ‡ Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan hendaklah besar. ringkas dan menarik supaya pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. Bagi pelajaran konsep. Untuk menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata. ‡ .2. warna-warna yang berbeza harus digunakan. benda-benda maujud hendaklah digunakan.

penggunaan pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk aktiviti menulis. Aspek psikomotor ‡ ‡ Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh dipegang. Bagi pengajaran kemahiran menulis. ‡ . huruf atau symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana besar.3. Untuk menarik minat pelajar. nombor atau perkataan yang akan diajar lebih baik timbul supaya pelajar boleh mengesan dengan sentuhan atau tekapan mereka. disentuh atau dimainkan oleh pelajar. Bentuk huruf.

Penilaian sesi pemulihan Penilaian aktiviti pembelajaran murid Tempatkan dalam kumpulan sesuai Kes ringan: Ulang aktiviti pemulihan keputusan Kes gagal Kes berat: Rujuk kes kepada guru pemulihan Rekod Kes berjaya Sesi pemulihan Memeriksa kerja latihan pemulihan pelajar Proses penilaian untuk sesi pemulihan .

‡ selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu . daya cipta serta bakat kepimpinan mereka. semangat berdikari.Konsep pengayaan ‡ sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar ‡ memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu.

‡ dibahagikan ialah kumpulan cerdas. kumpulan sederhana dan kumpulan lambat.Rasional pengayaan ‡ guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja. ‡ kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka .

. seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.Sambungan ‡ berpeluang menikmati pelbagi pengalaman.

Objektif-objektif pengayaan 1. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka. 2. . menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu. 3. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka.

binaan dan sebagainya. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.4. ukiran. memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. 5. 6. 7. . menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. lukisan. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek.

Contoh-contoh Aktiviti Pengayaan ‡ Di dalam konteks KBSR dan KBSM. aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:  bacaan (membaca)  tulisan (menulis)  kiraan (mengira) .

Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca) ‡ Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan. dialog. cerita dan berita. Pendidikan Moral. teka-teki. pantun. . Hal-Ehwal Tempatan. buku-buku cerita. Geografi dan Kesihatan. majalah-majalah berunsur pendidikan. ‡ Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan. ‡ Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains.

Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis)
‡ Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. ‡ Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira)
1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan bilangan benda, aktiviti juaI beli. - Meneka nombor, waktu, operasi. - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang.

2. Teka-teki 3. Projek

Sambungan ..
4. Pertandingan 5. Ujikaji - Kuiz matematik, petak ajaib. - Mencari rumus matematik melalui inkuri dan penemuan.

6. Lembaran kerja - Menyelesaikan masalah yang menarik serta mencabar.

Penyediaan Bahan Aktiviti Pengayaan
1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahirankemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid. 2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuari dengan kebolehan kumpulan masing-masing, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru. 3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan mencabar.

6. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar dengan peringkat pencapaian pelajar. Arahan yang diberikan hendaklah tepat. ringkas dan jelas.Sambungan 4. 5. . Masa untuk menjalankan aktiviti pengayaan haruslah bersesuaian dengan bilangan soalan yang diberikan.

terang dan tidak terlalu kecil.gambar daripada majalah. Ilustrasi seelok-eloknya berwarna-warni dan bersesuaian dengan konsep dan maksud kandungan.Sambungan 7. 9. soalan-soalan hendaklah dibina untuk menguji kefahaman. . komik atau suratkhabar. Bentuk tulisan yang digunakan hendaklah jelas. selain ilustrasi.Guru boleh melukis gambar sendiri atau menggunting gambar. 8.Bagi kad bacaan.

Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui kumpulan mengikut kebolehan. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan bersama masa dengan kumpulan menjalankan aktiviti pemulihan. aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara: 1.Strategi Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Mengikut rancangan KBSR dan KBSM. 3. . 2. Aktiviti pengayaan untuk semua melalui kumpulan pelbagai kebolehan.

Sambungan Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan .

Pendidikan Inklusif ‡ Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum. mempunyai potensi yang tersendiri. sama ada normal. iaitu setiap orang individu. Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak dilahir. . adalah berhak diberi peluang pendidikan umum. ‡ Setiap orang sama ada normal. pintar-cerdas atau cacat. pintar-cerdas atau cacat.

Sambungan ‡ Potensi kanak-kanak normal dan pintarcerdas. kanak-kanak cacat boleh dididik dan dikembangkan supaya menjadi rakyat yang berguna. ‡ Oleh itu. kanak-kanak cacat harus juga diberi peluang menerima pendidikan di bawah satu program khas sesuai dengan potensi atau kebolehan mereka. .

yang mempunyai potensi belajar. mereka akan ditempatkan di dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP).Sambung ‡ Di bawah program Pendidikan Inklusif ini. ‡ Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada peringkat permulaan. . kanakkanak cacat khasnya. adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang bekerjasama dengan guru-guru biasa.

mereka yang berkenaan akan ditempatkan dalam kelas biasa sesuai dengan taraf pencapaian mereka. Matematik dan Bahasa Inggeris. membasuh. menggosok dan memasak.Sambungan ‡ Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu. ‡ Apabila kanak-kanak cacat mencapai kemajuan yang memuaskan. . mereka akan diajarkan kemahiran menipulatif seperti berkebun.

. strategi. iaitu kanakkanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas. ‡ Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan. kaedah dan teknik mengajar. untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka tidak sanggup dapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada sekolah biasa. rancangan pendidikan.Konsep Pendidikan Khas ‡ Pendidikan Khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa.

.Sambungan . berupaya memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada negara. pendidikan khas ini adalah satu program pendidikan dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek. ‡ Mengikut Dr. jasmani. sosial atau emosi. ‡ Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi peluang mengikuti satu program pendidikan khas yang sesuai dengan potensi mereka. Program pendidikan ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna. Chua Tee Tee (1982) .

1. .Sambungan ‡ Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita. Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk kanakkanak cacat.

. 3.Sambungan 2. Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna. Malalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.

. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar. 5.Sambungan 4.

.Sambungan 6. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibubapa yang mempunyai kanak-kanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah. demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan.

Sambungan 7. mental atau emosi kanakkanak cacat. Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal. Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan untuk orang cacat. 8. .

misalnya sekolah kanak-kanak buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan tuli. 2. . Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas. program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut: 1.Sambungan ‡ Di Malaysia.

kanak-kanak cacat pendengaran.kanak-kanak pintar-cerdas.kanak-kanak kecelaruan tingkah laku.kanak-kanak cacat penglihatan. 2. 4. 3. iaitu: 1. 5.kanak-kanak bermasalah pembelajaran.kanak-kanak kerencatan akal. .Jenis Kanak-Kanak Istimewa ‡ Kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan dalam tujuh kategori. 6.kanak-kanak cacat fizikal dan 7.

kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya.1. kecederaan. IQ) di antara 35 hingga 85. . warisan baka keluarga. ‡ Kanak-kanak ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran. Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded) ‡ Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan (Intelligent Quotient.

kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan.Mengenal pasti Kanak-kanak Kerencatan Akal ‡ Kita boleh gunakan Ujian Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya. ‡ Selain itu. .

‡ Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau keduaduanya. Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Diabilities) ‡ Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa. .2.

persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor. ‡ Keadaan kanak dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurological terhadap gerakbalas bahasa.Sambungan ‡ Golongan kanak ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif . sama ada lisan atau tulisan. sifat introvert. kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit. motivasi rendah. tabiat malas berusaha. .

Mengenal pasti Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran: Satu Rumusan ‡ Kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut: 1. Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa. 2. Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan. .

6. . 4. Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sering mengantuk dalam kelas. Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah atau tidak membuat kerja rumah langsung.Sambungan 3. 5. Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru.

9. 11. 8. Bersifat pemalu dan introvert. Ingatan lemah. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya.Sambungan 7. .Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga. mudah lupa.Sering ponteng sekolah. 10.

Mempunyai konsep kendiri rendah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik. . tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa dan dapat prestasi baik dalam Senilukis. Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain.Sambungan 12. 14.Tidak menghargai sahsiah diri sendiri.Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah. 13.

Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik. Tingkah laku terbias: Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. tidak mematuhi peraturan atau undang-undang. .3. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. Kanak-kanak Kecelaruan Tingkah laku (Behavorial Disorders) 1.

pasif. . Tingkah Laku ketidakmatangan: Kanak-kanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. 3. pendiam. Mereka tidak berminat belajar. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung. sensitif. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan.Sambungan 2. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. Sifat pengongkongan dalaman: Kanak-kanak yang bersifat pemalu.

Tingkah laku antisosial: Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras. ponteng kelas dan ponteng sekolah. mencuri. . mengugut.Sambungan 4.

4. ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan. iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual) . Kanak-kanak Cacat Pendengaran dan Bermasalah Komunikasi ‡ Mereka sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat.

‡ Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. . saraf pendengaran ataupun warisan baka.Sambungan ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. ‡ Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga. yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap.

glaucoma dan juling. Kanak-kanak Cacat Penglihatan ‡ Kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan.5. rabun jauh. rabun warna. astigimatisme. iaitu kanak-kanak rabun dekat. katarak. rabun malam. ‡ Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis. . berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20.

‡ Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat. . myopia.Sambungan ‡ Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata. dyslexia dan sebagainya. Kanak-kanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optic atau menghidap penyakit seperti hypermetropia.

‡ Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot. ‡ Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan. menyebabkan pergerakan leher. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya.6. . pinggang. Kanak-kanak Cacat Fizikal ‡ Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya.

Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. kraftangan.Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis. muzik. sukan dan sebagainya.7. ‡ Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori. 2. penulisan. iaitu: 1. . Kanak-kanak Pintar-Cerdas dan Berbakat ‡ Kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120.Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. drama. 3.

Menunjukkan motivasi yang kuat.Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi. 4.Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti. 3.Mengenal Pasti Kanak-kanak PintarCerdas dan Berbakat ‡ Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat 1. . 5. 2.Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara.Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.

Ciri-ciri aspeks negatif .Sambungan ‡ Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat ‡ Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks. iaitu: a. Ciri-ciri aspeks positif b.

Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Kecerdasan ‡ Kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya. . ‡ Kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan.

Tetapi cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu. ‡ Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test). malah memerlukan kepakaran untuk menggubal soalan-soalan yang bermutu tinggi. .Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Saringan(Screening Test) ‡ Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku mereka. Bagaimanapun. menyediakan inventori ujian kecerdasan ini adalah sukar dan rumit.

. pendengaran dan psikomotor. ‡ Ujian saringan disediakan khas untuk menentukan peringkat pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja.Sambungan ‡ Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. iaitu kuasa penglihatan. ‡ Ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak.

kesenian ataupun bakat kepimpinan. ujian aptitud khas dan minat mereka hendaklah juga diadakan bersama dengan ujian saringan.Sambungan ‡ Ujian saringan banyak menumpukan usaha mengukur peringkat pencapaian berbentuk ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran penguasaan bidang kemahiran yang lain. seperti kemahiran psikomotor. ‡ Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa secara menyeluruh dan jitu. . penulisan.

Sambungan ‡ Hasil penilaian daripada pemerhatian. ‡ Pendidik akan dapat menyediakan ujian diagnostik yang sesuai. . dan selepas itu merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan. ujian saringan dan ujian aptitud khas dapat membantu pendidik mengenal pasti kanak-kanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih objektif.

.Peranan Guru Resos dan Guru Biasa: Pengajaran Kanak-kanak Istimewa secara Kolaboratif dan Koperatif ‡ Mengikut Program Pendidikan Inklusif. kanakkanak istimewa sama ada cacat atau pintarcerdas adalah ditempatkan dalam kelas biasa mengikut umur seperti kanak-kanak normal.

guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners) kerana kecacatan bidang tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanak-kanak pintar-cerdas. . ‡ Bagi sekolah yang dapat melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahankemudahan yang sesuai dan lengkap.‡ Bagi sekolah yang belum melaksanakan program Pendidikan Khas. guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka.

. kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran dan penilaian. guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos. ‡ Melalui usaha ini. menentukan strategi. menyediakan alat-alat bantu mengajar. berusaha bersamasama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. merancang program pengajaran.‡ Untuk menjayakan program pendidikan khas. program pendidikan khas yang dirancangkan untuk kanak-kanak istimewa dapat dilaksanakan dengan licin dan sempurna dan matlamat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara sepenuhnya dapat dicapai dengan jayanya.

guru dapat mengelakkan kecacatan kanak-kanak dari menjadi bertambah serius. guru mempunyai tugas utama untuk mengatasinya.Kesimpulan ‡ Mahu tidak mahu guru akan berhadapan dengan kanak-kanak luar biasa. ‡ Dalam banyak kes. .

Sambungan ‡ Guru harus mengambil iktibar bahawa murid yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar mungkin menghadapi masalah kecacatan dan mengambil langkah awal. . ‡ Guru patut berpegang kepada tidak menghukum adalah lebih baik daripada salah hukuman.

Label akan membawa kepada pemusnahan masa hadapan pelajar itu.Sambungan ‡ Guru juga harus sedar dan mengamalkan diktum: tiada siapa yang diminta dilahirkan cacat . ‡ Guru mestilah tidak membeza-bezakan murid mereka. ‡ Guru harus peka dengan perkembangan semasa dan menguasai kemahiran asas untuk berhadapan dengan kanak-kanak istimewa. .