P. 1
sampel4

sampel4

|Views: 127|Likes:
Published by Kalai Vani

More info:

Published by: Kalai Vani on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PENDAHULUAN
 • 1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu
 • 1.2.1 Literatur Berkaitan
 • 1.2.2 Kajian Berkaitan
 • 2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN
 • 2.1 Tinjauan Masalah
 • 2.2 Analisis Tinjauan Masalah
 • 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN
 • 3.1.1 Objektif Umum
 • 3.1.2 Objektif Khusus
 • 3.2 Soalan Kajian
 • 3.3 Kepentingan Kajian
 • 3.4.1 Keberkesanan
 • 3.4.2 Kaedah
 • 3.4.3 Nyanyian
 • 3.4.4 Meningkatkan
 • 3.4.5 Ingatan
 • 3.5 Batasan Kajian
 • 4.0 KUMPULAN SASARAN
 • 4.1 Latar Belakang Sekolah
 • 4.2 Latar Belakang Murid
 • 5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN
 • 5.1.1 Mereflek
 • 5.1.2 Merancang
 • 5.1.3 Bertindak
 • 5.1.4 Memerhati
 • 5.2.1 Ujian-ujian Penilaian (Ujian Pra dan Ujian Pasca)
 • 5.2.2 Pemerhatian
 • 5.2.3 Soal Selidik
 • 5.2.4 Kebolehpercayaan dan Kesahan
 • 6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
 • 6.1 Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk ‘Kitaran Air’
 • 6.2 Meningkatkan minat murid mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan
 • 6.3 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan
 • 7.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN
 • 8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
 • 9 Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar
 • 10 Belajar Sains itu menyeronokkan
 • 11 Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah

KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 BAGI TAJUK ’KITARAN AIR’

NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU

2011

KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 BAGI TAJUK ’KITARAN AIR’

NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU

OKTOBER 2011

PENGESAHAN PENYELIA

“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)”

Tandatangan

:

Nama Penyelia : Dr. HAJAH NIK ZAHARAH BT NIK YAACOB Tarikh : 13 OKTOBER 2011

ii

PENGAKUAN PENULIS

“Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan : Nama Penulis : NUR FARHANAH BT MOHD AMIN (881125-01-5138) Tarikh : 13 OKTOBER 2011

iii

semangat dan nasihat yang kalian titipkan.DEDIKASI Teristimewa buat ayah dan ibu tersayang. Terima kasih kerana memberi inspirasi.... Sesungguhnya memori yang pernah kita cipta bersama akan terabadi di dalam sanubariku buat selama-lamanya. iv . curahan idea yang menjadi pembakar semangat untuk meneruskan perjuangan ini. Terima kasih tidak terhingga atas segala bantuan. Tidak dilupakan adik-beradik yang dikasihi... Mohd Hafiz. Mohd Akmal dan Nur Firzanah. Mohd Amin Bin Abd. Rauf dan Masita Bt Taib. Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan. Buat sahabat-sahabat. memahami dan menceriakan hidup ini.. Khasnya PISMP Sains Ambilan 2008.. Terima kasih kerana menjadi teman yang setia. Khas buat Mohd Fairus Naim Bin Ahmad..

Dr. akhirnya saya berjaya menyiapkan kajian ini. sekalung terima kasih buat semua yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian tindakan ini. Kuala Terngganu amatlah dihargai. Nik Yaacob atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberi sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini. Kerjasama yang baik daripada pihak Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Akhir kata. Dengan hati yang tulus ikhlas. Hajah Nik Zaharah Bt. v . Tidak ketinggalan penghargaan buat semua pensyarah khususnya pensyarah Jabatan Sains IPG KDRI yang telah banyak memberikan bantuan dan pendapat sepanjang proses menyiapkan kajian ini. saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyelia.PENGHARGAAN Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan kurniaan dan rahmat dariNya. adik beradik dan sahabat handai atas kerjasama serta sokongan padu yang diberikan. Penghargaan juga ditujukan kepada kedua ibubapa.

0. vi . Keputusan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan kaedah nyanyian berjaya membantu murid mengingat proses „Kitaran Air‟. Kata kunci: Keberkesanan.ABSTRAK Subjek Sains merupakan subjek yang menuntut ketekunan murid untuk menghafal banyak fakta. istilah. Instrumen yang digunakan ialah Ujian Pra dan Ujian Pasca. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan pada nilai min ujian iaitu dari 32. Reka bentuk kajian adalah secara kualitatif dan kuantitatif. penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P Sains berupaya meningkatkan minat murid untuk belajar serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Meningkatkan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid Tahun 5 bagi tajuk „Kitaran Air‟. Kaedah. Satu kaedah yang sesuai dan menepati citarasa murid masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dikendalikan oleh guru Sains akan mencapai kepuasan dan memberi kesan yang maksimum. nama-nama saintifik. maka pengkaji telah menjadikannya sebagai satu kaedah dalam menjalankan aktiviti P&P Sains. Nyanyian. Berdasarkan analisis borang pemerhatian dan soal selidik. Menyedari akan hakikat bahawa kanak-kanak amat menggemari muzik dan nyanyian.0 kepada 51. Seramai 10 orang murid Tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit telah dipilih sebagai responden kajian ini. pemerhatian serta soal selidik. melabel dan sebagainya. Ingatan.

Singing. Method. researcher have choose singing method to be carry out in the Science T&L process. The analysis of data showed that the value of mean marks increased from 32. Respondents of this research involved 10 pupils of Year 5 Bestari from Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit . labelling and so on. Realizing the fact that children really like music and song. vii . a method that is suitable and fulfil pupil‟s interest needs to be applied so that teaching and learning (T&L) process that conducted by Science teacher will going to reach satisfaction and giving maximum effect. Data from the observation and questionnaire showed that the using of singing method in Science T&L process is able to increase pupil‟ interest and can provide enjoyable and entertaining learning environment. Pre-test and post-test. Enhance.0 to 51.ABSTRACT Science is the subject which demanded pupil‟s diligence to memorize lot of facts. Due to this. Memorization. The research design that been used is qualitative and quantitative method. The aim for this research is to determine the effectivenss of singing method to enhance Year 5 pupil‟s memorization for the topic „Water Cycle‟. observation and questionnaire have been used as the instruments for this research. terms.0. scientific names. This research proves that singing method is really works to help pupils in memorizing „Water Cycle‟ process. Key words: Effectiveness.

0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sorotan Literatur 1 4 viii .KANDUNGAN Muka Surat PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii viii xi xii xiii 1.

2.2 Prosedur Tindakan Prosedur Pengumpulan Data 25 31 ix .1 2.1 5.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN 2.4 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.0 KUMPULAN SASARAN 4.1 3.2 3.3 3.1 4.2 Latar Belakang Sekolah Latar Belakang Murid 24 24 5.2 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah 11 12 3.5 Objektif Kajian Soalan Kajian Kepentingan Kajian Definisis Operational / Istilah Batasan Kajian 19 19 20 20 23 4.0 PELAKSANAAN TINDAKAN 5.

6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 35 54 59 RUJUKAN LAMPIRAN 60 63 x .0 8.0 7.

SENARAI JADUAL Jadual 1 2 3 4 5 Analisis Keputusan Lembaran Kerja Murid Catatan Bebas Berdasarkan Pemerhatian Analisis Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) Gred Dan Markah Ujian Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Perbandingan Nilai Min Ujian Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian Kekerapan Tingkah Laku Murid Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Analisis Borang Soal Selidik Muka Surat 13 15 17 36 36 6 39 7 43 8 45 9 46 10 50 xi .

SENARAI RAJAH Rajah 1 2 Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988) Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Kawalan Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Muka Surat 25 37 3 37 4 40 5 40 6 7 47 51 xii .

SENARAI LAMPIRAN Lampiran A B C D E F G H Lembaran Kerja Borang Pemerhatian (Catatan Bebas) Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) Lirik Lagu „Kitaran Air‟ Ujian Pra Ujian Pasca Borang Pemerhatian Borang Soal Selidik Muka Surat 63 64 65 66 67 70 73 74 xiii .

1. terdapat juga murid yang masih tidak boleh menulis dan membaca dengan lancar. Objektif P&P pada hari tersebut adalah untuk mengenalpasti empat agen pencaran bagi tumbuhan beserta contoh-contoh tumbuhan. Begitu juga dengan 1 . 1. Semasa pengkaji memberikan penerangan. Murid kelihatan bersemangat untuk mendalami tajuk baru ini yang dikira sangat menarik untuk diterokai. Pengkaji diberi tanggungjawab untuk mengajar subjek Sains bagi Tahun 5 Bestari sebanyak empat masa seminggu. pengkaji telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. pengkaji mengajar tajuk „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟. Bukan setakat itu sahaja. Pencapaian mereka dalam ujian bagi subjek Sains juga sangat lemah.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Bagi praktikum fasa ketiga. hanya sebahagian murid sahaja yang kelihatan berminat untuk mendengar. Pada minggu ketiga. Guru Sains kelas ini mencadangkan saya agar banyak menggunakan kaedah pemusatan guru seperti teknik bercerita daripada menggunakan kaedah pemusatan murid. pengkaji diberitahu bahawa murid kelas ini terdiri daripada murid yang lemah dalam pelajaran serta bersifat agak pasif ketika proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kuala Terengganu. Semasa berbincang dengan guru Sains kelas 5 Bestari. Sesi P&P pada hari tersebut berjalan dengan lancar.0 PENDAHULUAN Bahagian ini mengupas tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu serta refleksi sorotan literatur yang merangkumi literatur dan kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian.

Masalah kegagalan murid untuk menghafal 2 . Ini disuarakan sendiri oleh mereka yang sering merungut kerana menghadapi kesukaran untuk mengingati fakta-fakta di dalam mata pelajaran khususnya mata pelajaran Sains. Situasi ini telah mendorong pengkaji untuk mencari punca dan alternatif lain yang boleh digunapakai bagi mengatasi masalah murid Tahun 5 Bestari ini. semasa menjawab lembaran kerja yang diedarkan. masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid ini adalah kegagalan dalam menghafal fakta Sains. sebahagian besar murid didapati menghadapi kesukaran untuk melengkapkannya. Sesi P&P diteruskan dengan tajuk yang sama iaitu „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟ tetapi pada kali ini pengkaji berfokuskan kepada ciri-ciri buah atau biji benih yang dipencarkan oleh setiap agen. kebanyakan murid tidak boleh menjawab soalan yang dikemukakan.tumpuan. pengkaji memulakan sesi P&P bagi kelas yang sama dengan meminta murid mengingati kembali agen-agen tumbuhan beserta contoh yang telah dipelajari pada sesi P&P sebelum itu. Berdasarkan kepada pemerhatian pengkaji. Apabila ditanya sama ada mereka faham atau tidak apa yang guru ajar. Pada kelas yang berikutnya. Murid dilihat memberi perhatian di dalam kelas pada awal sesi P&P sahaja. sebahagian besar murid tidak berjaya memberikan jawapan dengan tepat. Apabila selesai memberi penerangan terhadap satu agen pencaran. Namun apa yang mendukacitakan pengkaji. Mereka menjawab. Selebihnya. “Saya tak ingat lah cikgu”. sesi P&P berjalan lancar. Tetapi apabila tiba kepada fasa membuat latihan. hanya sebahagian sahaja yang benar-benar memberi tumpuan terhadap apa yang pengkaji sampaikan. Seperti biasa. murid kelihatan bosan. Murid boleh menjawab soalan tersebut. mereka menjawab “Faham cikgu”. pengkaji terus menyuruh murid untuk menyatakan kembali apa yang dijelaskan sebentar tadi. Namun.

pengkaji ingin menggunakan kaedah nyanyian untuk membantu murid menghafal fakta-fakta Sains. Bidang Sains tidak seharusnya menjadi satu perkara yang membosankan. Kanak-kanak. Pengkaji ingin membuktikan bahawa Sains itu adalah menyeronokkan. dan secara tidak langsung boleh menjurus kepada penurunan prestasi dalam peperiksaan. Selain itu. Pengkaji membuat keputusan untuk mengaplikasikan kaedah nyanyian ini bagi tajuk „Keadaan Bahan‟ (States of Matter) dengan berfokus kepada proses „Kitaran Air‟ (The water Cycle). Satu inovasi perlu dilakukan demi menarik minat serta merangsang minda murid untuk mendekati serta mencintai mata pelajaran Sains. Ini kerana. Justeru itu. sukar dan sesuai untuk pelajar yang pintar sahaja. Oleh itu. malah sehingga ke peringkat usia remaja merupakan golongan yang amat menggemari lagu dan nyanyian. guru juga harus kreatif dalam memilih kaedah pengajaran yang boleh menarik minat murid dan seterusnya dapat memotivasikan mereka untuk mendalami sesuatu mata pelajaran tersebut. Pengkaji akan menggunakan sebuah lagu yang boleh membantu murid mengingati fakta bagi sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Sains. Guru yang bijak akan mengambil peluang dengan memancing murid untuk mencintai mata pelajaran yang diajar dengan cara memahami minat serta kecenderungan murid-muridnya. peluang harus diambil oleh para guru untuk menyelitkan elemen seni dan lagu di dalam proses P&P di dalam bilik darjah. lama-kelamaan ia boleh menimbulkan perasaan bosan untuk belajar.fakta ini tidak boleh dipandang enteng. Cara sebegini bukan sahaja dapat 3 . Rasionalnya adalah untuk membantu murid-murid yang lemah ini untuk menguasai keseluruhan tajuk tersebut hanya melalui sebuah lagu.

malah boleh meransang suasana P&P yang menyeronokkan serta menghiburkan.2 Sorotan Literatur 1. serius serta bertumpu kapada penguasaan ilmu semata-mata. 1. Pendidikan sekarang lebih mementingkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna yang menuntut guru untuk menjadi seorang individu yang kreatif dan inovatif. selaras dengan kenyataan Yong & Biramiah (1996) iaitu “Seorang guru yang kreatif akan bertindak sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi para pelajar”. Jika suatu masa dahulu pendidikan itu lebih bersifat formal. Kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan bukan sahaja dapat menambat hati murid untuk belajar. membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan merupakan fokus pengisian kurikulum abad ke-21 selain daripada 4 . Seorang guru yang hebat bukanlah diukur berdasarkan kepada kemahiran mengajarnya semata-mata. malah dapat membantu mereka mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran tersebut.membantu murid mengenali dan menghafal fakta Sains dengan mudah. 1994).1 Literatur Berkaitan Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut dan menggesa kaum guru membuat perubahan dimana salah satu elemen penting dalam perubahan ialah kreativiti. tetapi pada zaman yang serba moden ini.2. (Hj. tetapi juga kreativiti yang ditonjolkan dalam setiap sesi P&P yang disampaikan. Mohd Ali. Noor Azmi (1998) menyatakan bahawa pengembangan kreativiti yang bermaksud aktiviti-aktiviti yang kreatif secara logik. perubahan yang ketara telah berlaku terhadap sistem pendidikan negara.

Selaras dengan itu. Maka dengan itu. Pendapat ini selari dengan kenyataan Hj. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat yang tidak menyeronokkan. pengkaji berasakan bahawa penggunaan unsur muzik melalui kaedah nyanyian adalah amat bertepatan untuk membantu murid meningkatkan daya ingatan mereka terhadap pelajaran. Menurut Noraini (2003). nyanyian juga dapat menguatkan ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. Semakin menarik maklumat itu kepada diri seseorang itu. logik. sains dan lain-lain aktiviti 5 . semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. Selain dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Ab. yang menyatakan bahawa integrasi muzik dengan mata pelajaran lain akan melengkapkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. matematik. Bahagian otak kiri menguasai perkara seperti bahasa. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. pengkaji terpanggil untuk menghasilkan satu kreativiti dalam P&P dengan menyelitkan unsur muzik iaitu nyanyian. iringan irama lagu dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana disamping mengurangkan kebosanan. semakin mudah maklumat itu diingatkan. muzik penting dalam pendidikan kerana sumbangannya kepada kognitif membolehkan seseorang pelajar melahirkan perasaanya. Otak kiri dan kanan manusia menjalankan fungsi yang berbeza. Menurut Eisner (2003). Semakin mudah maklumat itu diingatkan.penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas. Ini turut dijelaskan oleh Hermann (1991).

kebolehan menghafal dan kemahiran matematik. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa kebolehan belajar akan meningkat jika kedua otak kiri dan kanan berfungsi sama dalam keadaan yang harmoni. daya pemusatan akan bertambah. dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. menulis. belajar akan menjadi seronok. dapatlah disimpulkan bahawa penggabungjalinan antara otak kiri (fakta sains) dan otak kanan (muzik dan nyanyian) boleh menghasilkan suatu pembelajaran yang penuh bermakna. penggunaan lagu yang 6 .akademik. Selain itu. Fatah (1994) yang mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintegrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Pengkaji akan menggunakan melodi lagu yang biasa didengar oleh murid bagi memudahkan mereka mengingati lagu tersebut kerana menurut Savin (2001). Ini selaras dengan kenyataan Hj. imaginasi. mengenal warna dan sebagainya. Routier (2003) turut berkongsi pendapat dengan Prescott (2005) yang menyifatkan integrasi muzik dengan mata pelajaran akademik yang lain dapat menyuburkan seluruh kurikulum. otak kirinya akan berfungsi lebih aktif. penggambaran cara dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah. daya ingatan akan bertambah kuat. kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. Abd. Oleh itu. pengkaji ingin menerapkan elemen muzik iaitu nyanyian dalam mata pelajaran Sains. Bertitik-tolak kepada fakta tersebut. Jika seseorang itu berusaha menggunakan sedikit masa untuk mengembangkan aktiviti otak kanan. Apa yang menarik dalam dapatan tersebut kepada para pendidik ialah penggunaan muzik dalam proses P&P mampu meningkatkan kualiti pembelajaran. Otak kanan pula menguasai perkara seperti muzik.

menyebut dan menghafal struktur. Mereka juga menunjukkan prestasi yang baik dalam pembelajaran dari aspek mengingati fakta-fakta Sains yang penting khususnya dalam melabel gambar rajah. 1. kumpulan sasaran menunjukkan reaksi positif terhadap mata pelajaran Sains. Tawau. malah aktiviti P&P menjadi lebih menghiburkan dan menyeronokkan murid dan guru itu sendiri. Ini dipercayai merupakan hasil aktiviti 7 . Ini sekaligus dapat menarik minat murid untuk belajar. Ini terbukti apabila kebanyakan murid yang menjadi responden di dalam kajian ini mampu melukis semula gambar rajah serta melabelkannya dengan betul. Antaranya ialah kajian Edith & Kamariati (2005) tentang Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran yang dijalankan di Sekolah Tanjung Batu. Dalam kajian lain bertajuk Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi yang dijalankan oleh Zainure (2003) pula membuktikan bahawa aktiviti P&P yang berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan kehendak dan minat murid-murid seperti muzik dan nyanyian. Murid mempamerkan rasa seronok untuk mengikuti proses P&P yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian yang disampaikan oleh guru. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya.dikenali umum dalam pengajaran di bilik darjah memberikan satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan.2 Kajian Berkaitan Kajian terhadap penggunaan muzik (nyanyian) dalam P&P juga telah banyak dijalankan oleh para penyelidik. Sabah.2. Penggunaan elemen muzik dan nyanyian bukan sahaja dapat membantu murid-murid mengenali.

nyanyian yang dijalankan oleh murid-murid tersebut dengan bimbingan guru (pengkaji) sebelum itu. penggunaan muzik dalam mata pelajaran merupakan salah satu strategi bagi memastikan P&P di bilik darjah menjadi satu pengalaman yang sukar dilupakan dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru. guru akan menjadi mudah mengajar pelajaran tersebut. juga pernah menjalankan kajian yang bertajuk Penggunaan Muzik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. Kamaliah Aminah (2005) dalam kajiannya mengenai Penggunaan Ransangan Muzik Terhadap Pengusaan Sifir telah membuktikan bahawa melalui aktiviti 8 . Seterusnya. Melalui media muzik. Hasil kajian mereka mendapati penggunaan muzik dalam proses P&P dapat menimbulkan rasa seronok belajar di kalangan murid serta dapat mengembangkan kemahiran berfikir murid. kajian yang dijalankan oleh Mohd Noor (1982) mengenai Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak menunjukkan bahawa pelajaran mudah diingat bila ianya dijadikan senikata lagu. Kaedah ini sesuai untuk murid-murid sekolah rendah terutama bagi kelas-kelas yang mundur. Sufian & Osman (2008). Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa muzik atau nyanyian dapat dijadikan sebagai satu media yang berkesan dalam pengajaran pada peringkat kanakkanak. Hakikatnya. Kanak-kanak akan menjadi lebih terhibur dan berminat untuk mengikuti pelajaran itu dengan mudah. Dapatan mereka juga menunjukkan penggunaan muzik berkesan sebagai alat pengurusan bilik darjah di samping sebagai saluran murid untuk melahirkan perasaan. misalnya pelajaran Sains.

Kajian luar negara berkisar penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P juga ada dijalankan. Hasilnya. penggunaan kaedah muzik dan 9 . Maklum balas positif juga diterima daripada responden dimana mereka menyatakan bahawa mereka merasa terhibur belajar dengan kaedah ini. Menurut Kamaliah Aminah. penggunaan rangsangan muzik bertujuan untuk mengubah suasana pembelajaran agar menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur. muzik mampu memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar memandangkan elemen ini menyentuh mengenai keseronokan dan kegembiraan.menggunakan muzik. Ini kerana. Dalam kajian ini. keputusan ujian menunjukkan murid yang pada sebelumnya merupakan murid yang kurang berjaya di sekolah telah menjadi seorang yang berjaya dalam pelajarannya. Maka penggunaan rangsangan muzik adalah amat disarankan sebagai alternatif menjadikan kaedah pengajaran tidak mendatar dan membosankan pelajar. Campbell (1990) dalam kajiannya bertajuk Multiple Intelligences In The Classroom membuktikan bahawa kaedah muzik dan nyanyian yang digunakan dalam proses P&P mampu meningkatkan pencapaian akademik murid. Kesemua responden juga mempunyai persepsi dan pencapaian yang positif setelah diberi pendedahan kepada kaedah pembelajaran sifir bermuzik ini. Dalam kajian bertajuk The Effectiveness of Integrating Music In The Classroom yang dijalankan oleh Brewer (2007) menegaskan bahawa integrasi muzik dalam P&P adalah sangat efektif dimana pendekatan muzik sesuai digunakan untuk semua peringkat umur. responden menunjukkan peningkatan dalam pencapaian ujian diagnostik iaitu terhadap penguasaan sifir yang meningkat. Keyakinan serta motivasi diri murid juga meningkat secara tidak langsung. Bruce Campbell menggunakan muzik bagi membantu respondennya mengingat fakta. Menurut kajian yang dijalankan oleh beliau ini.

kaedah menghafal fakta dengan cara nyanyian didapati amat berkesan. Bagi murid-murid yang lemah. Aktiviti ini bukan sahaja dapat membantu murid menghafal fakta. sejajar dengan usaha untuk menjadi seorang guru yang kreatif. sajak dan rap dapat menguatkan memori terhadap fakta dan isi pelajaran.nyanyian dalam P&P boleh membantu murid mengingati pengalaman pembelajaran yang dilalui disamping dapat menggalakkkan penglibatan aktif murid dalam P&P. 10 . Irama dan melodi yang digunakan dalam lagu. pengkaji akan mengambil inisiatif untuk melaksanakan kajian mengenai keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid. malah dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menghiburkan dan menyeronokkan. namun ianya tetap dipandang sepi oleh guru-guru sekolah. Ternyata pelbagai kajian mengenai penggunaan muzik (nyanyian) dalam proses P&P telah dijalankan selama ini dan telah menunjukkan tindak balas yang positif. Walaupun banyak kajian telah membuktikan muzik dapat meningkatkan keberkesanan P&P di bilik darjah. chant. Justeru.

Instrumen yang digunakan untuk meninjau masalah beserta analisis kepada tinjaun masalah tersebut turut dihuraikan dalam bahagian ini. pengkaji telah membuat tinjauan masalah dengan lebih mendalam yang bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi murid.1 Tinjauan Masalah Kebanyakan murid menganggap mata pelajaran Sains itu sesuatu yang sukar dan rumit. Pengkaji mula mengenalpasti masalah apabila melihat ramai murid tidak berjaya menjawab soalan lembaran kerja dengan betul. Keadaan ini telah menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk menjawab soalan latihan. Tinjauan dilakukan melalui tiga jenis instrumen berdasarkan tiga objektif yang ingin disasarkan iaitu: a) Analisis dokumen Dokumen yang dipilih untuk dianalisis adalah lembaran kerja bagi tajuk „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟ (Lampiran A). Sebelum langkah seterusnya diambil dalam proses melaksanakan kajian ini. 2. Pengkaji menganalisis lembaran kerja tersebut untuk menilai tahap penguasaan dan ingatan murid terhadap tajuk yang diajar. 11 .2. lembaran kerja mahupun soalan peperiksaan. Pengkaji mengedarkan lembaran kerja di akhir sesi P&P bagi tajuk ini.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Bahagian ini menghuraikan tentang tinjauan masalah yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid.

2. Pemerhatian yang dilakukan adalah secara tidak berstruktur yang berupa catatan bebas (Lampiran B). Respon murid terhadap soalan guru serta tingkah laku murid sepanjang sesi P&P berlangsung juga diperhatikan dan dicatatkan. pengkaji menggunakan borang soal selidik yang perlu dijawab oleh setiap murid (Lampiran C). c) Soal selidik Untuk lebih mendalami masalah utama yang dihadapi murid serta mengenalpasti tanggapan mereka terhadap proses P&P Sains. Terdapat 12 item yang perlu dijawab oleh murid dengan menanda jawapan di ruangan yang disediakan.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut merupakan analisis bagi tinjauan masalah yang dilakukan oleh pengkaji terhadap murid Tahun 5 Bestari: 12 . Pengkaji juga memastikan suasana pada waktu tersebut adalah selesa supaya responden boleh menjawab soal selidik dengan telus. Hasil daripada soal selidik tersebut seterusnya dianalisis oleh pengkaji. Pengkaji memberi penjelasan bagi setiap item agar murid betul-betul faham kehendak soalan serta mengingatkan mereka untuk menjawab dengan jujur.b) Pemerhatian Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji terhadap murid semasa sesi P&P Sains bagi tajuk „Kemandirian Spesies Tumbuhan‟.

9% daripada jumlah keseluruhan murid berjaya memperolehi markah dari 61% hingga 80%. Seramai 29% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah 20% ke bawah. MURID 6 9 4 2 0 (%) 29 43 19 9 0 Daripada analisis keputusan lembaran kerja di atas. Seterusnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara teliti. manakala 0% murid yang mendapat markah 81% hingga 100%.a) Analisis dokumen Berikut merupakan analisis keputusan berdasarkan pencapaian murid dalam lembaran kerja seperti di lampiran A : Jadual 1: Analisis keputusan lembaran kerja murid MARKAH (%) 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 JUMLAH MURID BIL. hanya 28% daripada jumlah keseluruhan murid berjaya melepasi tahap peratus lulus iaitu melebihi 13 . 43% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah dari 21% hingga 40% dan 19% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah dari 41% hingga 60%. pengkaji dapat mengenal pasti bahawa ramai murid menghadapi masalah untuk menjawab soalan lembaran kerja tersebut.

Murid dikesan menghadapi masalah dalam mengingat fakta yang telah lama diajar. Peratusan lulus yang amat sedikit ini menunjukkan bahawa ramai murid masih tidak boleh menguasai tajuk ini dengan baik. Selebihnya iaitu sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan murid lagi berada di bawah peratus lulus iaitu 40% dan ke bawah. tetapi mereka sukar untuk menghafal fakta-fakta Sains. Ini disebabkan oleh kegagalan murid mengingat fakta Sains. pengkaji dapati murid Tahun 5 Bestari ini mempunyai minat untuk belajar. Tetapi apabila berada di pertengahan sesi. Berikut merupakan catatan bebas pengkaji terhadap tingkah laku murid sepanjang sesi P&P. Mereka juga menunjukkan tingkah laku yang postif di dalam kelas. sebahagian murid kelihatan bosan untuk meneruskan pembelajaran.markah 40%. pengkaji akan menggunakan kaedah nyanyian dalam membantu murid mengingat fakta sekali gus dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam mata pelajaran Sains. b) Pemerhatian Berdasarkan pemerhatian menggunakan catatan bebas seperti di Lampiran B. Lajur catatan digunakan untuk merekod tahap ingatan murid terhadap fakta Sains yang telah dipelajari berdasarkan soalan yang diajukan oleh guru : 14 . Justeru. Murid dilihat memberi perhatian semasa sesi P&P berlangsung.

Guru memberi yang baru sahaja diajar penerangan satu persatu. Murid-murid diam dan mengingat semula fakta berfikir. Kemudian. ramai murid mengangkat tangan. Murid boleh menjawab soalan dengan baik. tetapi gagal Masing-masing ingin menjawab. Murid seorang lagi angkat tangan dan jawab. Murid terus menjawab tanpa angkat tangan. Guru teruskan mengajar dan bertanya soalan. Guru tunjuk pula murid lain. Kali ini ramai Hampir boleh mengingat yang angkat tangan. guru bertanya soalan. Murid tersebut juga jawab salah. Guru tunjuk seorang murid untuk sebahagian fakta tetapi jawab. guru terus bertanya soalan. Guru bertanya murid tentang apa yang telah mereka Berfikir dan cuba pelajari pada kelas sebelum ini. Murid berebut. Ramai murid boleh menjawab dengan betul. Guru meneruskan sesi P&P seperti yang dirancang. Guru bertanya soalan yang lebih spesifik. Guru tunjuk seorang murid. Murid-murid senyap. Murid tersebut jawab dengan tepat. sebahagian murid menunjukkan 15 CATATAN . Jawapan tetap salah. Murid-murid bangun. Murid memberi respon positif. Begitu juga dengan tiga orang murid lain. Jawapan diberi hampir tepat.selepas diberi klu rebut ingin menjawab. Sejurus selepas guru memberi penerangan terhadap sesuatu perkara.Jadual 2 : Catatan bebas berdasarkan pemerhatian Tarikh Kelas : 17 Februari 2011 : 5 Bestari PERISTIWA Guru masuk ke kelas. Murid lain pula masih tidak tepat angkat tangan untuk jawab tetapi masih tidak berapa tepat. Guru mengingatkan murid tentang satu fakta yang telah Boleh mengingat fakta diajar. Kemudian. Boleh mengingat fakta Murid-murid kelihatan berminat. Dia bangun dan memberi jawapan yang salah. Tiba di pertengahan sesi. Guru suruh murid angkat tangan jika ingin jawab. Guru tunjuk seorang murid untuk jawab. memberi salam dan kemudian duduk.

Guru menyuruh mereka melengkapkan diajar lembaran kerja tersebut. Selesai mengajar. Guru keluar kelas. Kedua-dua Tidak boleh mengingat murid ini baru menjawab dua soalan.reaksi bosan seperti tidak berminat untuk meneruskan pembelajaran. Seorang jawab tak tahu manakala seorang lagi jawab tak ingat. Guru berjalan ke sekeliling fakta yang telah lama kelas untuk memantau murid manjawab lembaran kerja. Guru bergerak ke meja dua orang murid lain. Selebihnya fakta yang telah lama dibiarkan kosong. diajar Guru berhenti di meja seorang murid. guru mengedarkan lembaran kerja. Berikut merupakan analisis data bagi setiap item dalam borang soal selidik yang dijalankan: 16 . Tidak boleh mengingat Semua murid cuba menjawab. Guru bertanya murid itu masalah yang dihadapi. Guru menyuruh murid menyiapkan lembaran kerja di rumah. Murid itu masih tidak menulis apa-apa jawapan. Masa tamat. Murid itu memberitahu dia tak ingat. c) Soal selidik Pengkaji menggunakan 12 item bagi tujuan menjalankan soal selidik ini seperti di Lampiran C.

71% murid menjawab “YA” manakala 29% murid lagi menjawab “TIDAK”. Bagi item 5 (Cikgu 17 .Jadual 3: Analisis Borang Soal Selidik % BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM Saya minat mata pelajaran Sains Pengajaran cikgu membosankan Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Aktiviti yang dijalankan sangat menarik Cikgu memberi tumpuan terhadap saya Penerangan cikgu mudah difahami Saya berasa sukar untuk menghafal fakta Saya tidak faham soalan Sains Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar Belajar Sains itu menyeronokkan Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah Latihan yang diberikan sangat mudah YA 100 71 100 19 86 81 100 67 100 48 14 48 TIDAK 29 81 14 19 33 52 86 52 Analisis borang soal selidik menunjukkan ke semua responden iaitu 100% murid mengatakan “YA” bagi item 1 (Saya minat mata pelajaran Sains). Bagi item 2 iaitu „Pengajaran cikgu membosankan‟. Sebanyak 19% murid menjawab “YA” dan selebihnya iaitu 81% menjawab “TIDAK” bagi item 4 (Aktiviti yang dijalankan sangat menarik ). item 7 (Saya berasa sukar untuk menghafal fakta ) dan item 9 (Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar). item 3 (Bimbingan yang cikgu beri mencukupi).

Untuk kajian ini. Bagi item 10 (Belajar Sains itu menyeronokkan) dan item 12 (Latihan yang diberikan sangat mudah). 67% murid menjawab “YA” manakala 33% murid lagi menjawab “TIDAK”. 18 . 14% murid menjawab “YA” bagi item 11 (Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah) manakala 86% lagi menjawab “TIDAK”. pengkaji akan menumpukan kepada dua masalah utama yang dihadapi murid iaitu kesukaran menghafal fakta Sains dan selalu lupa apa yang diajar oleh guru. jumlah murid yang menjawab “YA” adalah 48% manakala 52% lagi menjawab “TIDAK”. Seterusnya bagi item 8 (Saya tidak faham soalan Sains) pula. aktiviti tidak menarik. Kedua-dua masalah ini menjadi punca utama murid tidak dapat menguasai tajuk yang diajar dengan baik. 81% murid menjawab “YA” manakala 19% murid lagi menjawab “TIDAK”.memberi tumpuan terhadap saya). Berdasarkan analisis soal selidik di atas. tidak mendapat tumpuan daripada guru serta tidak faham soalan. 86% murid menjawab “YA” manakala 14% murid lagi menjawab “TIDAK”. jelas menunjukkan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh murid ialah sukar menghafal fakta Sains (merujuk kepada item 7) dan selalu lupa apa yang diajar (merujuk kepada item 9). Punca-punca lain yang turut diambil kira ialah pengajaran guru yang membosankan. Bagi item 6 (Penerangan cikgu mudah difahami) pula.

kepentingan kajian.1. b) Meningkatkan minat murid mempelajari tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian.2 Soalan Kajian a) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapat meningkatkan kebolehan murid mengingat proses „Kitaran Air‟? b) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapat meningkatkan minat murid mempelajari tajuk „Kitaran Air‟? 19 . 3. definisi operational dan batasan kajian.1 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: 3.2 Objektif Khusus a) Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian. soalan kajian. 3.3.1 Objektif Umum Mengkaji keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta-fakta Sains. 3.1. c) Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan dengan penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN Bahagian ini menyatakan dengan terperinci tentang objektif kajian.

c) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan? 3.4 Definisi Operational / Istilah Definisi bagi istilah-istilah yang digunapakai dalam kajian ini ialah : 3.3 Kepentingan Kajian Kajian ini penting untuk membantu murid khususnya murid-murid Tahun 5 dalam menguasai mata pelajaran Sains iaitu dengan mengingat fakta secara mudah. dapatan kajian ini diharap dapat dikongsi bersama dan menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak tertentu seperti guru-guru sekolah dan juga guruguru pelatih dalam menghasilkan satu kaedah pengajaran Sains yang menyeronokkan serta dapat meningkatkan kualiti guru ke tahap yang lebih profesional. berkesan. kajian ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah menghafal fakta di kalangan murid khususnya bagi subjek Sains. bersistem. Diharap dapatan kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat khususnya pihak pengurusan sekolah. 3. menyeronokkan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. seterusnya dapat meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan.4.1 Keberkesanan Menurut Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajuk „Kaedah Pembelajaran Berkesan‟. Di samping itu. Secara tidak langsung. bertatatertib serta 20 . guru-guru serta muridmurid dalam membawa inovasi terhadap dunia pendidikan di zaman moden ini. keberkesanan diistilahkan sebagai satu usaha yang teratur.

kaedah mempunyai dua maksud. Dalam buku Siri Pendidikan Perguruan: Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan semester 3 karya Mok (2002). Yang pertama ialah cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa) dan yang kedua ialah mengajar cara mengajar (berdasarkan prinsip-prinsip tertentu).4.2 Kaedah Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Dalam kajian ini. Selain itu. 21 . kaedah juga bermaksud cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Kaedah yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah tindakan yang dijalankan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif kajian iaitu meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟. perubahan. keberkesanan merujuk kepada kesan positif bagi kaedah yang digunakan dalam membantu murid meningkatkan ingatan mereka daalam menghafal fakta Sains. maksud keberkesanan adalah perihal berkesan atau berkesannya (sesuatu tindakan. Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). dsb). kaedah didefinisikan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. 3. Kaedah juga merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek.optimum yang menyepadukan dan memanfaatkan kesemua komponen pembelajaran untuk mencapai kejayaan yang paling maksimum (terbaik).

perkataan meningkatkan merujuk kepada proses menaikkan atau meninggikan tahap pencapaian serta daya ingatan murid Tahun 5 Bestari bagi tajuk „Kitaran Air‟.3 Nyanyian Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000) mengistilahkan nyanyian sebagai gubahan muzik yang dilagukan dengan suara.4.4.4. 3. Dalam kajian ini. ingatan bermaksud sesuatu yang diingat. gubahan muzik yang dilagukan dengan suara merujuk kepada lagu bagi tajuk „Kitaran Air‟ yang akan dinyanyikan oleh murid sebagai alat untuk membantu mereka mengingat fakta. 22 . Ingatan juga membawa maksud kuasa untuk mengingat sesuatu dengan apa yang ada dalam ingatan.5 Ingatan Merujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). sesuatu yang timbul dalam fikiran.4 Meningkatkan Perkataan meningkatkan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000) bermaksud menaikkan atau meninggikan tahap sesuatu.3. Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajuk „Kaedah Pembelajaran Berkesan‟ pula menggariskan ingatan kepada tiga fasa iaitu : a) Penerimaan dan penyerapan Berlaku apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang membolehkan sesuatu bahan ilmu masuk ke dalam fikiran dan ingatannya. 3. Berdasarkan kajian ini.

b) Penyimpanan Berlaku apabila ilmu disimpan dalam fikiran dan ingatan tanpa disedari dan dirasai secara fizikal. c) Pemakaian semula atau pemanggilan semula Berlaku apabila ilmu tersebut digunakan setelah jangka masa berlalu dari fasa penyerapan (ujian/peperiksaan). Dalam kajian ini, ingatan merujuk kepada kuasa untuk mengingat fakta Sains khususnya bagi tajuk „Kitaran Air‟ terhadap murid Tahun 5 Bestari.

3.5 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang responden yang terdiri daripada murid-murid Tahun 5 Bestari di Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu. Responden terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang berbeza tahap pencapaiannya iaitu lemah, sederhana dan baik. Responden juga mempunyai latar belakang status sosio ekonomi yang rendah. Kajian dilaksanakan pada waktu mata pelajaran Sains bagi Tahun 5 Bestari dan bertempat di Makmal Sains Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Kajian ini hanya bertumpu kepada tajuk di dalam mata pelajaran Sains Tahun 5 iaitu proses „Kitaran Air‟ yang berfokus kepada penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P.

23

4.0 KUMPULAN SASARAN Bahagian ini memerihalkan latar belakang sekolah serta latar belakang responden yang digunakan dalam perlaksanakan kajian ini. Ciri-ciri responden dijelaskan dengan terperinci merangkumi bilangan, umur, jantina, nama kelas dan lain-lain.

4.1 Latar Belakang Sekolah Kajian ini mensasarkan kepada Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu yang terletak di kawasan luar Bandar Kuala Terengganu. Sekolah ini mempunyai 23 orang guru, 15 kakitangan serta 217 orang murid. Terdapat 9 kelas kesemuanya di sekolah ini iaitu termasuk Prasekolah. Pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi sekolah ini berada pada tahap sederhana.

4.2 Latar Belakang Murid Seramai 10 orang murid dari kelas 5 Bestari yang terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan telah dipilih sebagai responden kajian ini. Responden berumur dalam lingkungan 11 tahun. Kesemua responden berketurunan Melayu, beragama Islam dan juga dilahirkan di Kuala Terengganu. Mereka juga berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah dimana kesemua mereka menerima bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). 2 orang responden merupakan anak yatim. Ibubapa responden bekerja sebagai petani, buruh, nelayan dan juga peniaga kecilkecilan. Tahap pencapaian responden di dalam pelajaran adalah berbeza.

24

5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN Bahagian ini memperincikan tentang prosedur tindakan dan prosedur pengumpulan data yang dijalankan bagi melengkapkan kajian ini. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan kepada satu model Kajian Tindakan.

5.1 Prosedur Tindakan Kajian yang dijalankan ini adalah berteraskan kepada Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988) yang menyarankan empat langkah kajian seperti yang dirumuskan pada Rajah 1 di bawah:

(1) MEREFLEK

(4) MEMERHATI

(2) MERANCANG

(3) BERTINDAK

Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988)

25

5.1.1 Mereflek Kajian ini bertitik tolak daripada proses refleksi yang dilakukan oleh pengkaji dalam mengenalpasti kekuatan, kelemahan serta masalah yang dihadapi dalam sesi P&P. Pengkaji telah melaksanakan proses pengumpulan awal data bagi mengenalpasti masalah utama yang dihadapi murid. Proses ini dilaksanakan dalam bentuk pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Berdasarkan data yang diperolehi, pengkaji telah mengenalpasti masalah utama yang dihadapi oleh sebilangan besar murid Tahun 5 Bestari, iaitu kesukaran mengingati fakta Sains.

5.1.2 Merancang Setelah masalah dikenalpasti, pengkaji merancang satu tindakan sebagai rawatan kepada masalah yang menjadi fokus utama. Pengkaji mula menyediakan kerangka kajian iaitu objektif kajian, membentuk soalan kajian, kepentingan kajian, membuat rujukan literatur, menentukan kumpulan sasaran kajian, alat-alat kajian serta merancang tindakan. Fokus utama kajian ini ialah untuk meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian. Sebagai perancangan awal, pengkaji akan membuat pemilihan melodi lagu yang dirasakan sesuai untuk kanak-kanak. Kemudian, pengkaji akan menulis lirik lagu yang mengandungi fakta-fakta bagi tajuk yang difokuskan di dalam kajian ini iaitu proses „Kitaran Air‟. Seterusnya, pengkaji akan menjalankan proses rakaman lagu „Kitaran Air‟ yang menggunakan suara pengkaji sendiri untuk digunapakai di dalam kajian ini.

26

Kumpulan kawalan akan diajar dengan menggunakan kaedah konvensional manakala kumpulan rawatan pula akan diajar dengan menggunakan kaedah nyanyian. Pemerhatian berstruktur juga digunakan sebagai alat kajian untuk melihat minat murid sepanjang sesi P&P yang dijalankan. sederhana dan lemah yang setara. 27 . 3 orang murid berpencapaian sederhana dan 4 orang murid berpencapaian lemah. Manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian baik. Pembahagian ini dilakukan berdasarkan keputusan Ujian OTI 1 bagi subjek Sains muridmurid. dimana setiap kumpulan mempunyai jumlah murid berpencapaian baik. pengkaji akan membahagikan murid kelas 5 Bestari kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kedua-dua kumpulan ini akan diajar tajuk yang sama iaitu „Kitaran Air‟ tetapi dengan menggunakan kaedah yang berbeza. Alat kajian terakhir ialah borang soal selidik yang perlu dijawab oleh responden untuk mengetahui sama ada kaedah yang digunapakai dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. 4 orang murid berpencapaian sederhana dan 3 orang murid berpencapaian lemah. Kumpulan rawatan yang merupakan responden bagi kajian ini terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian baik. Pengasingan akan dilakukan terhadap kedua-dua kumpulan bagi setiap sesi P&P tersebut. pengkaji akan menjalankan empat sesi P&P iaitu dua sesi bagi setiap kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.Untuk melaksanakan kajian ini. Dalam kajian ini. Alat kajian yang akan digunakan ialah Ujian Pra dan Ujian Pasca yang bertujuan untuk menilai tahap ingatan murid terhadap tajuk yang diajar.

Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran F) Borang Pemerhatian (Lampiran G) Soal Selidik (Lampiran H) Sebelum memulakan sesi P&P pertama bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan. Ini bertujuan untuk menilai pengetahuan sedia ada murid terhadap tajuk „Kitaran Air‟. Dalam proses menyiapkan lirik lagu.5. Dalam proses perlaksanaan kajian tindakan ini. pengkaji mengedarkan satu set soalan Ujian Pra (Lampiran E) untuk dijawab oleh kesemua responden. Seterusnya. pengkaji menulis lirik lagu yang mengandungi fakta-fakta bagi tajuk yang difokuskan di dalam kajian ini iaitu „Kitaran Air‟ seperti yang terdapat di Lampiran D. pengkaji membuat rujukan di dalam Buku Teks Sains Tahun 5 dan buku-buku rujukan Sains supaya lirik lagu yang dihasilkan bertepatan dengan kehendak sukatan pelajaran dan mengandungi fakta-fakta penting dalam proses kitaran air.1. Setelah lirik lagu berjaya disiapkan. iii. Rakaman lagu tersebut telah digunapakai terhadap kumpulan rawatan di dalam kajian ini. ii. pengkaji telah menggunakan tiga jenis instrumen iaitu: i. Bagi setiap sesi P&P yang dijalankan.3 Bertindak Pengkaji memilih kaedah nyanyian sebagai kaedah rawatan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Pengkaji telah memilih melodi lagu „Tanya Sama Pokok‟ kerana lagu tersebut telah diketahui umum dan biasa didengari oleh kanak-kanak. Pengkaji menjalankan dua kali sesi P&P yang berbeza bagi setiap kumpulan. murid kumpulan kawalan dan 28 . pengkaji telah menjalankan proses rakaman lagu „Kitaran Air‟ yang menggunakan suara pengkaji sendiri.

ix. Manakala kumpulan rawatan pula menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian. vi. juga sebanyak dua kali. Seterusnya. setelah kesemua empat sesi P&P bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan selesai dijalankan. Sesi soal jawab diadakan di akhir sesi P&P. ii. iv. vii.kumpulan rawatan diasingkan. Aktiviti yang telah dijalankan di dalam sesi P&P yang menggunakan kaedah nyanyian adalah seperti berikut: i. Pengkaji menunjukkan gambar rajah „Kitaran Air‟ melalui Power Point. v. Ini bertujuan untuk melihat minat belajar murid sepanjang sesi P&P berlangsung. Nyanyian diulangi beberapa kali. Pengkaji memaparkan lirik lagu „Kitaran Air‟ melalui Power Point (Lampiran D). viii. Responden menyanyikan lagu „Kitaran Air‟ bersama-sama berpandukan kepada lirik yang dipaparkan. hujan dan pengumpulan. pengkaji mengedarkan Ujian Pasca 29 . Pengkaji memperdengarkan lagu „Kitaran Air‟ kepada responden. Kumpulan kawalan menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional sebanyak dua kali. Pengkaji memperkenalkan empat proses yang terlibat di dalam „Kitaran Air‟ iaitu penyejatan. iii. Semasa keempat-empat sesi P&P berlangsung. Responden menyalin lirik lagu di dalam buku tulis. Pengkaji menerangkan setiap proses „Kitaran Air‟ secara terperinci. kondensasi. pengkaji menjalankan pemerhatian berstruktur berdasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat di dalam borang pemerhatian (Lampiran G).

Soalan bagi Ujian Pasca adalah setara dengan Ujian Pra. Setelah selesai kedua-dua sesi P&P. Langkah terakhir ialah mengedarkan borang soal selidik (Lampiran H). Bagi Ujian Pra dan Ujian Pasca. pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada setiap responden bagi kedua-dua kumpulan. Borang soal selidik yang dibina mempunyai lima skala bagi setiap item yang setiap satunya telah dijelaskan secara terperinci di dalam borang soal selidik tersebut. Dapatan soal selidik bagi setiap item diinterpretasi mengikut nilai min dan dianalisis di dalam bentuk jadual dan graf. Bagi pemerhatian pula. pengkaji merekod dan menganalisis segala data yang diperolehi. 5. analisis dilakukan secara manual memandangkan jumlah responden yang sedikit. Bagi soal selidik pula.4 Memerhati Pada peringkat ini. 30 .(Lampiran F) untuk dijawab oleh responden. data dikutip dan direkodkan untuk melihat perbandingan di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca direkod dalam bentuk jadual dan graf. pengkaji mencatat pemerhatian tentang apa yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses P&P berlangsung berdasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat di dalam borang pemerhatian. Perbezaan nilai min ujian bagi kedua-dua kumpulan turut dipaparkan. Analisis pemerhatian seterusnya diterjemahkan di dalam bentuk jadual dan graf. Tujuannya untuk melihat sama ada murid berasa seronok dan terhibur terhadap kaedah P&P yang dijalankan.1. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan responden mengingat proses „Kitaran Air‟ yang dapat ditentukan melalui peningkatan markah ujian para responden.

Kesimpulannya. maka pengkaji boleh memulakan kitaran sekali lagi sekiranya masa mencukupi.1 Ujian-ujian Penilaian (Ujian Pra dan Ujian Pasca) Pengkaji menggunakan dua set soalan ujian (setara) yang diberikan kepada kadua-dua kumpulan kawalan dan rawatan iaitu Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran 31 . pengkaji telah meninjau masalah yang dikenal pasti bagi tujuan mengesan tahap ketidakupayaan murid dalam mengingati fakta bagi mata pelajaran Sains. Kitaran kajian tindakan ini boleh berlaku secara berterusan sama ada berfokuskan kepada masalah yang sama ataupun masalah lain. Ia bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah dan tindakan yang telah dijalankan serta memantau sejauh mana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Proses terakhir ialah pemantauan. segala data yang diperolehi daripada setiap alat kajian dianalisis dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih ringkas seperti jadual dan graf supaya ianya dapat dilihat dengan jelas. Pengkaji membuat kesimpulan bahawa ketidakupayaan mengingati fakta menjadi faktor utama yang perlu diatasi dalam usaha untuk membantu murid menjawab soalan peperiksaan. Tiga jenis instrumen digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan data kajian iaitu Ujian (Ujian Pra dan Ujian Pasca).2. Sekiranya keputusan tidak memberansangkan.2 Prosedur Pengumpulan Data Sebelum mengaplikasikan kaedah atau tindakan yang telah dicadangkan. 5. 5. Pemerhatian dan Soal Selidik di mana setiap instrumen mengukur objektif yang berbeza.

Terdapat empat tema utama yang diperhatikan merangkumi minat. Peningkatan markah murid yang tinggi menunjukkan bahawa murid berupaya mengingat proses „Kitaran Air‟ dengan baik. Untuk melihat peningkatan tahap ingatan murid mengingat proses „Kitaran Air‟. Ujian Pasca diberikan kepada kedua-dua kumpulan setelah selesai kesemua empat sesi P&P. penglibatan dan masalah disiplin di mana setiap satunya mempunyai dua pecahan aspek. Fokus utama pemerhatian ini dijalankan adalah untuk melihat tingkah laku responden yang menunjukkan mereka berminat untuk meneruskan pembelajaran. Ke semua aspek-aspek tersebut adalah berkait rapat 32 . Bentuk pemerhatian yang dijalankan adalah pemerhatian berstruktur di mana pengkaji merekod pemerhatian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam borang pemerhatian (Lampiran G). Soalan yang setara dengan Ujian Pra sebelum ini diberikan bertujuan untuk menilai tahap ingatan murid bagi tajuk yang diajar.2 Pemerhatian Pemerhatian secara langsung dilakukan sebanyak dua kali supaya pengkaji dapat mengamati dan mengenal pasti tingkah laku responden sepanjang P&P berlangsung. tingkah laku pasif. Seterusnya pengkaji melakukan analisis terhadap data ujian untuk melihat perubahan markah bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu kaedah tradisional dan kaedah nyanyian.F). Ujian Pra diberikan sebelum sesi P&P dimulakan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk yang dikaji.2. Pengkaji membuat perbandingan perningkatan markah di antara kedua-dua keputusan ujian tersebut bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Soalan ujian adalah berdasarkan tajuk „Kitaran Air‟. 5.

4 Kebolehpercayaan dan Kesahan Bell (1999) menyatakan bahawa kebolehpercayaan ialah satu perhubungan kepada sesuatu ujian atau prosedur untuk menghasilkan keputusan yang sama di bawah tahap yang sama.dengan minat. Berdasarkan dapatan daripada soal selidik tersebut. pengkaji dapat membuat kesimpulan sama ada penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. Semasa sesi soalselidik dijalankan. Dapatan pemerhatian ini membuktikan sama ada kajian ini berjaya atau tidak dalam meningkatkan minat murid Tahun 5 Bestari bagi tajuk „Kitaran Air‟. menggunakan laras bahasa yang sesuai. Soalan bagi soal selidik yang dibina adalah menjurus kepada objektif kajian iaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. soalan tidak terlalu panjang serta tiada diskriminasi jantina mahupun agama. Pengkaji juga mengingatkan responden supaya menjawab soalan selidik tersebut dengan jujur dan telus. Borang soal selidik diberikan kepada responden berbentuk soalan tertutup yang menggunakan Skala Likert dimana murid harus memberi skala (1 hingga 5) bagi setiap item soal selidik tersebut.2.2. 5. 5. jelas. Pengkaji memberi penerangan yang teliti bagi setiap item bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan responden. kaedah pengumpulan data yang dilakukan akan 33 . mudah difahami. Ini bermaksud.3 Soal Selidik Pengkaji juga mengedarkan borang soal selidik (Lampiran H) untuk mendapatkan reaksi responden berkaitan kaedah P&P yang dijalankan yang berfokus kepada keseronokan. pengkaji terlebih dahulu membaca dan menjelaskan setiap item soal selidik beserta skala kepada responden.

Oleh itu. Sebagai langkah berjaga-jaga. pengkaji juga memastikan bahawa responden benar-benar faham akan soalan ujian dan soalan soal selidik dengan memberi penerangan yang jelas dan terperinci bagi setiap item yang digunakan. Soalan dan bentuk borang soal selidik serta borang pemerhatian yang digunakan di dalam kajian ini telah pun disahkan terlebih dahulu oleh penyelia sebelum digunakan di lapangan. 34 . segala instrumen yang digunakan telah disahkan terlebih dahulu. Walaubagaimanapun. Pengkaji sentiasa mengingatkan responden agar menjawab soalan soal selidik dengan jujur dan telus. pengkaji membantu responden untuk berada dalam keadaan tenang dan bersedia sebelum ujian dijalankan. pengkaji memastikan bahawa murid berada dalam keadaan baik. Rasional bagi semua tindakan ini adalah bagi memastikan data kajian yang diperolehi mempunyai tahap kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. kenyataan di atas adalah merujuk kepada fakta yang tetap dan tidak berubah. kebimbangan atau ketakuatan di kalangan responden. Sepanjang proses pengumpulan data bagi kajian ini. stabil dan selesa supaya mereka tidak dipengaruhi oleh faktor sekeliling yang boleh mengganggu hasil dapatan kajian. pengkaji turut mengelakkan kelakuan yang boleh menimbulkan kerisauan. kedua-duanya telah diberi pengesahan oleh Ketua Panitia Sains sekolah tempat kajian dijalankan. Memandangkan kesahan adalah penting dalam setiap kajian yang dijalankan.menghasilkan keputusan yang sama walaupun dilakukan berulang kali. Selain itu. Begitu juga dengan soalan Ujian Pra dan Ujian Pasca.

Analisis data adalah berdasarkan kepada objektif kajian. pengkaji dapat melaporkan hasil kajian. 6. Objektif pertama kajian ini diukur berdasarkan instrumen Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran F) mengenai tajuk yang diajar iaitu ‘Kitaran Air’ yang telah dilaksanakan ke atas sampel kajian. seterusnya membuat ulasan mengenai data-data yang dianalisis tersebut.6. Ujian Pra telah dijalankan ke atas keduadua kumpulan rawatan dan kawalan sebelum sesi P&P bermula yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk yang dikaji. Manakala Ujian Pasca pula dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan setelah selesai kesemua sesi P&P untuk menilai keberkesanan kaedah yang telah dilaksanakan dalam membantu murid mengingat fakta.1 Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian. Jadual 4 di bawah menunjukkan gred dan markah yang digunapakai di dalam kedua-dua ujian yang dijalankan. Dengan menganalisis data-data yang diperolehi.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Bahagian ini membincangkan tentang cara data-data dianalisis dan diinterpretasi. Hasil analisis membuktikan sama ada kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’ dengan melihat kepada peningkatan markah dan gred ujian sebelum dan selepas rawatan dilakukan. 35 .

Jadual 4: Gred dan Markah Ujian Gred A B C D Markah 80-100 60-79 40-59 0-39 Jadual 5: Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Ujian A Rawatan Pra Pasca Kawalan Pra Pasca 4 3 B 4 2 Gred C 1 2 2 4 D 9 8 1 36 .

Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ujian Pra Ujian Pasca Bilangan Murid A 0 4 B 0 4 C 1 2 D 9 0 Rajah 2 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ujian Pra Ujian Pasca Bilangan Murid A 0 3 B 0 2 C 2 4 D 8 1 Rajah 3 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan 37 .

Jumlah murid yang memperoleh gred C meningkat daripada seorang kepada 2 orang. Bagi kumpulan rawatan (merujuk kepada Rajah 2). Selepas kumpulan kawalan menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional sebanyak dua kali. Ini bermakna. Namun. tiada seorang pun murid yang mendapat gred A dan B di dalam Ujian Pra. juga daripada 0. Akan tetapi. Daripada tiada (0) murid yang mendapat gred A dan B di dalam Ujian Pra. kini telah meningkat kepada 4 orang di dalam Ujian Pasca. manakala jumlah murid yang memperoleh gred B pula meningkat seramai 2 orang.Berdasarkan Jadual 5 di atas yang telah diterjemahkan di dalam bentuk graf seperti dalam Rajah 2 dan Rajah 3. kini seramai 4 orang murid berjaya memperoleh gred A manakala 4 orang murid memperoleh gred B di dalam Ujian Pasca. selepas rawatan menggunakan kaedah nyanyian yang dijalankan sebanyak dua kali. seramai 2 orang murid memperoleh gred C manakala 8 orang murid lagi memperoleh gred D di dalam Ujian Pra. penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P Sains berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’. dapat dilihat dengan jelas perubahan yang berlaku pada gred ujian bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan. terdapat perubahan terhadap gred pencapaian murid. Tiada murid yang memperoleh gred D sama sekali. seorang murid mendapat gred C manakala selebihnya iaitu 9 orang murid mendapat gred D. Jumlah murid yang berjaya memperoleh gred A meningkat seramai 3 orang daripada 0. Daripada 2 orang murid yang memperoleh gred C di dalam Ujian Pra. Bagi kumpulan kawalan pula (merujuk kepada Rajah 3). pencapaian murid di dalam Ujian Pasca menunjukan peningkatan gred yang ketara. masih terdapat 38 . berbeza dengan sebelum rawatan dijalankan dimana hampir ke semua murid memperoleh gred D. Hasil analisis gred markah ujian terhadap kumpulan rawatan menunjukkan tindak balas yang positif.

seorang murid yang memperoleh gred D di dalam Ujian Pasca walaupun jumlahnya telah berkurangan sebanyak 7 orang. perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dipaparkan di dalam Jadual 6 seperti di atas. Namun. perbandingan keputusan bagi kedua-dua 39 . Untuk memudahkan proses menganalisis data. Peningkatan gred pencapian murid yang dicatatkan ini menunjukkan bahawa kumpulan kawalan juga menunjukkan perubahan yang positif dalam mengingati proses ‘Kitaran Air’. peningkatan yang ditunjukkan oleh kumpulan kawalan tidaklah sebaik peningkatan kumpulan rawatan. Jadual 6: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Responden Kumpulan Rawatan Ujian Pra R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10 50 30 20 20 10 20 10 10 20 Ujian Pasca 90 70 90 80 90 40 50 60 70 70 Markah (%) Kumpulan Kawalan Ujian Pra 20 10 20 20 20 20 20 30 20 10 Ujian Pasca 80 90 80 50 80 40 60 50 40 10 Bagi melihat dengan lebih teliti lagi mengenai kebolehan murid mengingati proses ‘Kitaran Air’.

Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MARKAH (%) Ujian Pra Ujian Pasca RESPONDEN Rajah 4 : Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pasca Bagi Kumpulan Rawatan Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Kawalan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MARKAH (%) Ujian Pra Ujian Pasca R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RESPONDEN Rajah 5 : Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pasca Bagi Kumpulan Kawalan 40 .kumpulan juga turut diterjemahkan di dalam bentuk graf yang berasingan seperti di dalam Rajah 4 dan Rajah 5 di bawah.

Akan tetapi. Peningkatan markah terendah dicatatkan oleh R2 iaitu sebanyak 20% dimana markah Ujian Pra adalah sebanyak 50% dan meningkat kepada 70% di dalam Ujian Pasca. R3. responden ini hanya memperoleh markah sebanyak 10%. selepas menjalani rawatan dengan menggunakan kaedah nyanyian. Ini 41 . Ini merupakan satu petanda yang baik dimana peningkatan markah tersebut menunjukkan bahawa kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’. Terdapat perbezaan peningkatan markah yang ketara di dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. R8. Di dalam Ujian Pra iaitu sebelum rawatan dilakukan. Peningkatan markah yang paling ketara ditunjukkan oleh Responden 1 (R1). R2 merupakan murid yang mencatat markah tertinggi di dalam Ujian Pra. Selain itu. peningkatan markah adalah sebanyak 30%. dapat dilihat dengan jelas ke semua murid kumpulan rawatan berjaya mencatatkan peningkatan markah di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. R4. kesemua responden bagi kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian berjaya menunjukkan peningkatan markah di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. Berdasarkan Rajah 4. R5. R9 dan R10 juga menunjukkan peningkatan markah ujian yang memberansangkan iaitu 50% ke atas. Markah tertinggi yang dicatatkan adalah 90% manakala yang terendah adalah 40%. Bagi R6 dan R7. Secara keseluruhannya.Kedua-dua graf seperti di dalam Rajah 4 dan Rajah 5 telah dianalisis oleh pengkaji bagi melihat kebolehan murid dalam mengingat proses ‘Kitaran Air’. Walaubagaimanapun. markah Ujian Pasca responden ini meningkat secara mendadak iaitu sebanyak 80% menjadikan markah Ujian Pasca sebanyak 90%.

peningkatan yang dicatatkan adalah kurang memberansangkan iaitu sebanyak 20% sahaja. Melihat kepada Rajah 5. Begitu juga dengan R2. Selebihnya. markah Ujian Pasca R1 meningkat kepada 80%. Sebelum menjalani proses P&P dengan kaedah konvensional. Secara keseluruhannya. ke semua responden kumpulan kawalan berjaya melepasi tahap peratus lulus iaitu 40% ke atas. Responden ini mencatatkan markah sebanyak 10% bagi kedua-dua Ujian Pra dan Ujian Pasca. sekaligus menjadikannya tidak lulus ujian. Dalam kumpulan kawalan. Peningkatan markah ujian tertinggi kumpulan kawalan dicatatkan oleh R1 iaitu sebanyak 60% berbanding 80% oleh kumpulan rawatan. Peningkatan markah tertinggi bagi kumpulan kawalan (60%) tidaklah setinggi peningkatan markah bagi kumpulan rawatan (80%). R1 mencatat markah Ujian Pra sebanyak 20%. R3 dan R7 yang menunjukkan peningkatan sebanyak 40% di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. Seterusnya. Kesemua responden bagi kumpulan 42 .bermakna. peningkatan markah ujian yang dicatatkan oleh kumpulan kawalan tidaklah terlalu ketara jika dibandingkan dengan kumpulan rawatan. 9 orang responden bagi kumpulan kawalan berjaya memperoleh peratus lulus 40% ke atas manakala seorang lagi responden gagal dalam kedua-dua ujian serta tidak mencatatkan sebarang peningkatan. namun selepas dua kali proses P&P. terdapat seorang responden yang tidak mencatatkan sebarang peningkatan markah di dalam kedua-dua ujian iaitu R10. Tidak ketinggalan R4 yang menunjukkan peningkatan sebanyak 30%. R5 turut menunjukkan peningkatan markah ujian yang memberansangkan iaitu sebanyak 50%. iaitu R6. R8 dan R9.

0 Merujuk kepada Jadual 7.0 57.rawatan memperoleh markah lulus di dalam Ujian Pasca berbanding kumpulan kawalan yang mempunyai seorang responden yang gagal.0 Perbezaan 51.0 Ujian Pasca 71.0 32. Jadual 7: Perbandingan Nilai Min Ujian Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Ujian Pra Kumpulan Rawatan Kumpulan Kawalan 25. perbezaan nilai min di antara Ujian Pra dan Ujian Pasca yang dicatatkan ialah sebanyak 32.0 iaitu dari 20. Oleh yang demikian. dapatlah disimpulkan bahawa proses P&P bagi tajuk ‘Kitaran Air’ yang menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan) adalah berkesan dalam meningkatkan ingatan murid berbanding dengan proses P&P menggunakan kaedah konvensional (kumpulan kawalan).0 kepada 57. Ini dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian yang ketara bagi kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. Dapatan ini membuktikan dengan jelas bahawa responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P dengan menggunakan kaedah nyanyian mampu mengingat proses ‘Kitaran Air’ 43 . Bagi memperkukuh hasil dapatan peningkatan markah ujian.0.0 iaitu dari 25.0 20. perbezaan nilai min di antara Ujian Pra dan Ujian Pasca yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan ialah sebanyak 51. Bagi kumpulan kawalan pula.0 kepada 71.0. pengkaji telah membentuk satu jadual yang memaparkan nilai min ujian bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 7 di bawah.

Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan oleh pengkaji sepanjang keempat-empat proses P&P berlangsung. peningkatan nilai min ujian yang dicatatkan tidak begitu memberansangkan.dengan lebih baik jika dibandingkan dengan responden kumpulan kawalan.2 Meningkatkan minat murid mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian. Oleh itu. 6. Aspek-aspek yang diperhatikan telah dibahagikan kepada 4 tema utama seperti yang tertera di dalam Jadual 8 di bawah. Ia bertujuan untuk melihat perubahan tingkah laku yang mencerminkan minat murid apabila menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan) dan juga kaedah konvensional (kumpulan kawalan). Ini seterusnya dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap tajuk ‘Kitaran Air’ seperti yang dapat dilihat melalui peningkatan nilai min ujian. objektif kajian ini untuk meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian telah tercapai. Objektif kajian yang kedua iaitu untuk meningkatkan minat murid mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ diukur berlandaskan kepada pemerhatian berstruktur (Lampiran G) terhadap tingkah laku responden bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. 44 . Berbeza dengan kumpulan kawalan yang menjalani proses P&P secara konvensional bagi tajuk yang sama.

Berdasarkan Jadual 8 di atas. Masalah Disiplin a) Mengganggu murid lain semasa proses P&P berlangsung. 45 . b) Bercakap atau bermain. Penglibatan b) Menggalakkan rakan lain untuk belajar. b) Seronok belajar menggunakan kaedah yang diajar. Tingkah Laku Pasif b) Berangan-angan atau termenung. penglibatan dan masalah disiplin.Jadual 8: Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian TEMA ASPEK Minat a) Memberikan sepenuh tumpuan semasa proses P&P berlangsung. kesemua 8 aspek yang diperhatikan telah dibahagikan kepada 4 tema utama iaitu minat. pengkaji telah merekod tingkah laku yang mencerminkan minat murid berdasarkan kepada aspek-aspek yang ingin diperhatikan di dalam borang pemerhatian bagi setiap selang masa 5 minit. Setiap sesi P&P memakan masa selama 60 minit. Bagi setiap sesi P&P yang dijalankan. Sebanyak dua sesi P&P dijalankan bagi kumpulan rawatan yang menggunakan kaedah nyanyian. tingkah laku pasif. Kesemua aspek tersebut adalah menjurus kepada minat murid terhadap proses P&P yang dijalani. a) Menjawab soalan secara sukarela. Begitu juga dengan kumpulan kawalan yang turut menjalani dua sesi P&P yang menggunakan kaedah konvensional. a) Membuat kerja lain yang tiada kaitan dengan pelajaran.

terdapat perbezaan jumlah kekerapan tingkah laku pada kedua-dua sesi P&P bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Jadual 9 : Kekerapan Tingkah Laku Murid Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan TEMA KUMPULAN KEKERAPAN TINGKAH LAKU MURID Sesi 1 Minat Rawatan Kawalan Tingkah Laku Pasif Penglibatan Rawatan Kawalan Rawatan Kawalan Masalah Disiplin Rawatan Kawalan 17 11 5 16 18 6 4 9 Sesi 2 19 10 5 13 15 7 3 14 36 21 10 29 28 13 7 23 JUMLAH Seperti yang boleh dilihat dalam Jadual 9 di atas. 46 .Analisis borang pemerhatian bagi setiap sesi P&P direkodkan di dalam Jadual 9 di bawah. Kekerapan tingkah laku murid bagi setiap kumpulan dirumuskan dalam bentuk peratusan dan diterjemahkan di dalam bentuk graf seperti di bawah.

Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Masalah Disiplin Penglibatan Tingkah Laku Pasif Minat 0% 5% Minat Kumpulan Kawalan Kumpulan Rawatan 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Tingkah Laku Pasif Penglibatan Masalah Disiplin 24% 44% 34% 12% 15% 35% 27% 9% Rajah 6 : Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Berdasarkan Rajah 6 yang dipaparkan di atas. sebanyak 34% murid didapati bertingkah laku pasif bagi kedua-dua sesi P&P yang 47 . dapat dibandingkan peratusan minat murid bagi kumpulan rawatan adalah lebih besar iaitu 44% berbanding kumpulan kawalan yang hanya sebanyak 24%. hanya 12% murid kumpulan rawatan didapati bertingkah laku pasif di dalam kedua-dua sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian. Ini menunjukkan kaedah nyanyian dalam proses P&P bagi tajuk ‘Kitaran Air’ berupaya meningkatkan minat murid untuk belajar. sekaligus mengurangkan minat mereka untuk belajar. Bagi kumpulan kawalan pula. Bagi tema kedua iaitu tingkah laku pasif. bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional. sesi P&P menggunakan kaedah konvensional menyebabkan murid berasa bosan. Manakala.

Merujuk kepada tema terakhir iaitu masalah disiplin. Namun. peratusan murid yang menglibatkan diri secara aktif sepanjang proses P&P didapati menurun kepada 15%. masalah disiplin di kalangan murid dapat dikurangkan ke tahap yang minimum. Melalui dapatan ini. jumlah murid yang bermasalah disiplin meningkat kepada 27%. Seterusnya. hanya 9% murid kumpulan rawatan didapati bermasalah. Peratusan tingkah laku pasif yang rendah ini disebabkan oleh perasaan minat yang mendalam untuk belajar dengan menggunakan kaedah nyanyian jika dibandingkan dengan kaedah konvensional. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa penglibatan murid di dalam proses P&P dapat ditingkatkan melalui penggunaan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan). 48 . manakala bagi kumpulan kawalan pula. Ini bertentangan dengan penggunaan kaedah konvensional (kumpulan kawalan) yang tidak berupaya menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Bagi sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan). bagi sesi P&P menggunakan kaedah konvensional (kumpulan kawalan). proses P&P menggunakan kaedah konvensional dilihat tidak berupaya mengurangkan masalah disiplin murid sebagaimana kaedah nyanyian. Dapatan ini membuktikan bahawa kaedah nyanyian mampu mengurangkan tingkah laku pasif murid. perbezaan peratusan yang ketara di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan juga boleh dilihat bagi tema penglibatan. Akan tetapi.dijalankan. Perbezaan peratusan yang ketara ini menunjukkan bahawa melalui penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P. sebanyak 35% murid didapati menglibatkan diri secara aktif sepanjang proses P&P.

menggalakkan penglibatan aktif murid sepanjang sesi P&P serta dapat meminimumkan masalah disiplin di kalangan murid. Penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P ternyata berkesan dalam meningkatkan minat murid untuk belajar. Objektif kajian yang ingin dicapai seterusnya adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan melalui penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains. data tersebut diterjemahkan di dalam bentuk jadual dan graf seperti yang dipaparkan di dalam Jadual 10 di bawah. 49 . Data yang diperolehi daripada borang soal selidik tersebut telah dianalisis dengan menggunakan kiraan min. 6. objektif pemerhatian ini iaitu untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian telah tercapai.3 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan dengan penggunaan elemen nyanyian dalam P&P.Secara keseluruhannya. sekaligus dapat mengurangkan tingkah laku pasif. Objektif ini diukur berdasarkan kepada borang soal selidik (Lampiran H) yang dijawab oleh ke semua responden kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan selepas kedua-dua sesi P&P berakhir. Seterusnya.

Saya berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya. 4 5 Pengajaran guru membosankan.0 Kumpulan Kawalan 2.5 4.6 1.8 4.9 5. 4.4 1. 7 Saya sangat suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan. 2 Saya berasa terhibur sepanjang aktiviti hari ini. 3 Saya berasa mudah untuk menghafal fakta.0 1.0 5.0 1.6 1.8 1.5 4.0 50 .4 4.5 5. 6 Saya berasa bersemangat untuk belajar Sains. 8 Saya boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan pada hari ini untuk tajuk lain.4 1.Jadual 10 : Analisis Borang Soal Selidik BIL ITEM NILAI MIN Kumpulan Rawatan 1 Saya berasa seronok selepas mengikuti pelajaran hari ini.

5 2 1. Responden kumpulan kawalan pula tidak berasa seronok dan tidak terhibur dengan kaedah konvensional yang digunakan di dalam sesi P&P. min bagi item 1 kumpulan rawatan adalah melebihi kumpulan kawalan sebanyak 3.5 0 1 2 3 4 ITEM 5 6 7 8 KUMPULAN RAWATAN KUMPULAN KAWALAN Rajah 7 : Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan MIN Berdasarkan Rajah 7 di atas.Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan 5 4.0.5 4 3. Bagi item 2 pula.5 3 2. nilai min yang diperolehi bagi kumpulan rawatan iaitu 5.5 1 0.9. Ini bermakna.0 adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan iaitu 1. 51 . Nilai min kumpulan rawatan yang tinggi menunjukkan bahawa keseluruhan responden kumpulan rawatan berasa seronok selepas mengikuti sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian berbanding dengan kumpulan kawalan yang mengikuti sesi P&P menggunakan kaedah konvensional. kaedah nyanyian yang digunakan untuk kumpulan rawatan berjaya membuatkan responden berasa seronok dan terhibur.

Berdasarkan analisis terhadap nilai min soal selidik ini juga.8 bagi kumpulan rawatan. Untuk item 4 iaitu ‘pengajaran guru membosankan’.2.6. Bagi item terakhir iaitu item 8. dan 1.5 sahaja. Responden kumpulan rawatan juga menyatakan mereka suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan.8 menunjukkan bahawa responden kumpulan rawatan yang menggunakan kaedah nyanyian berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya. Berbeza pendapat dengan kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional. Kenyataan ini didinterpretasikan daripada nilai min yang dicatatkan bagi item 3 iaitu 4.0 bagi kumpulan kawalan. Ini menunjukkan. nilai min yang rendah yang dicatatkan oleh kumpulan kawalan menunjukkan bahawa responden kumpulan kawalan tidak bersetuju dengan item 7. Ini boleh dilihat melalui nilai min yang tinggi bagi item 7 yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan. mereka tidak bersetuju dengan item 5 kerana nilai min yang diperolehi adalah sebanyak 1. Item 6 pula membuktikan bahawa kaedah nyanyian yang digunakan mampu membuatkan responden kumpulan rawatan berasa bersemangat untuk belajar Sains berbanding kumpulan kawalan dengan perbezaan min sebanyak 3. nilai min yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan.4. responden kumpulan rawatan tidak bersetuju dengan item 4 tetapi dipersetujui oleh responden kumpulan kawalan. berbanding nilai min kumpulan kawalan yang lebih tinggi iaitu 4. Manakala. Ini 52 . Nilai min bagi item 5 yang tinggi iaitu 4. nilai min yang diperolehi bagi kumpulan rawatan hanya 1. didapati responden kumpulan rawatan menyatakan mereka berasa mudah untuk menghafal fakta dengan penggunaan kaedah nyanyian berbanding dengan kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional.

kumpulan rawatan bersetuju dengan item 8 dimana mereka boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan (nyanyian) untuk tajuk lain. Secara keseluruhannya.bermaksud. kaedah nyanyian yang digunakan bagi tajuk ‘Kitaran Air’ dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. Berdasarkan item-item yang disoal serta analisis nilai min antara kedua-dua kumpulan yang dilakukan. Bagi kumpulan kawalan pula. 53 . soal selidik yang dijalankan terhadap kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. responden tidak bersetuju dengan item tersebut.

Semakin menarik maklumat itu kepada diri seseorang itu. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian menampakkan peningkatan markah ujian yang lebih ketara berbanding dengan kumpulan kawalan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional. Pendapat ini turut disokong oleh Hj. Ab.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Berdasarkan kepada data yang telah dianalisis dan dibincangkan secara terperinci sebelum ini. semakin mudah maklumat itu diingatkan. dapat dilihat dengan jelas bahawa kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’. Hal ini selaras dengan kenyataan Noraini (2003) yang menyatakan bahawa iringan irama lagu dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana disamping mengurangkan kebosanan.7. Mereka akan berasa seronok apabila sesuatu pelajaran itu disampaikan di dalam bentuk 54 . Semakin mudah maklumat itu diingatkan. Peningkatan markah ujian tersebut menunjukkan responden kumpulan rawatan mudah mengingat proses-proses yang terlibat bagi tajuk yang difokuskan iaitu ‘Kitaran Air’ yang secara tidak langsung membantu mereka untuk menjawab soalan ujian dengan mudah dan memperolehi markah yang baik. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. Kanak-kanak merupakan golongan yang mudah tertarik dengan muzik. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat yang tidak menyeronokkan.

Penggabungjalinan antara otak kiri (fakta sains) dan otak kanan (muzik dan nyanyian) yang diaplikasikan di dalam kajian ini telah menghasilkan suatu pembelajaran yang penuh bermakna. Otak kanan pula menguasai perkara seperti muzik. kaedah nyanyian juga dilihat dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. Integrasi muzik dengan mata pelajaran lain akan melengkapkan perkembangan otak kiri dan otak kanan (Hermann. Ini dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian yang ketara yang ditunjukkan oleh kumpulan rawatan yang menjalani sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian. penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains adalah amat tepat bagi meningkatkan ingatan murid terhadap proses-proses yang terlibat dalam ‘Kitaran Air’. Otak kiri dan kanan manusia menjalankan fungsi yang berbeza. menggalakkan penglibatan aktif murid sepanjang sesi P&P serta dapat meminimumkan masalah disiplin di kalangan murid. imaginasi. Kaedah nyanyian bukan sahaja dapat meningkatkan minat belajar. 1991). Ini dibuktikan melalui dapatan soal selidik yang menunjukkan bahawa responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian merasa lebih terhibur dan seronok untuk belajar jika dibandingkan dengan responden kumpulan kawalan yang menjalani 55 . Bahagian otak kiri menguasai perkara seperti bahasa. Otak kiri akan berfungsi lebih aktif sekiranya aktiviti otak kanan diperkembangkan. malah ianya sekaligus dapat mengurangkan tingkah laku pasif.nyanyian. Selain itu. Perasaan seronok untuk belajar yang timbul di dalam diri mereka itu secara tidak langsung akan memudahkan mereka mengingati apa yang dipelajari. Penggunaan kaedah nyanyian juga terbukti berkesan dalam meningkatkan minat murid untuk belajar. sains dan lain-lain aktiviti akademik. Maka dengan itu. logik. matematik. mengenal warna dan sebagainya.

proses P&P menggunakan kaedah konvensional. penggambaran cara dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah. daya ingatan akan bertambah kuat. responden menunjukkan reaksi positif terhadap mata pelajaran Sains. Melalui penggunaan kaedah nyanyian. Kaedah nyanyian dalam P&P juga sekaligus dapat menarik minat murid untuk belajar. Responden juga mempamerkan rasa seronok untuk mengikuti proses P&P yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian. 56 . Sabah. Hal ini menyokong kenyataan Hj. manakala murid akan menjadi lebih terhibur dan berminat untuk mengikuti pelajaran. iaitu jika seseorang pelajar itu mengintegrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Fatah (1994). belajar akan menjadi seronok. Dapatan kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Mohd Noor (1982) mengenai Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak yang menunjukkan bahawa pelajaran akan mudah diingat bila ianya dijadikan senikata lagu. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Edith dan Kamariati (2005) tentang Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran yang dijalankan di Sekolah Tanjung Batu. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa muzik atau nyanyian dapat dijadikan sebagai satu media yang berkesan dalam pengajaran pada peringkat kanak-kanak. ia akan memudahkan guru untuk mengajar pelajaran tersebut. khasnya mata pelajaran Sains. Kedua-dua dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya. Tawau. daya pemusatan akan bertambah. Prestasi dalam pembelajaran turut meningkat terutamanya dari aspek mengingati fakta-fakta Sains. Abd. dan pemikiran akan menjadi lebih aktif.

Ini kerana. Ternyata kaedah nyanyian mampu memberikan keseronokan kepada murid yang seterusnya dapat meningkatkan minat mereka untuk belajar. Penggunaan elemen muzik dan nyanyian bukan sahaja dapat membantu murid-murid mengenali. menyebut dan menghafal struktur. Kamariah Aminah (2005) menekankan bahawa penggunaan rangsangan muzik dalam P&P adalah bertujuan untuk mengubah suasana pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur. maka penggunaan rangsangan muzik adalah amat disarankan sebagai alternatif untuk menjadikan kaedah pengajaran tidak mendatar dan membosankan murid. maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan prestasi pelajaran mereka. 57 . menimbulkan perasaan seronok untuk belajar serta mendorong responden untuk meminati subjek Sains. muzik mampu memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar memandangkan elemen ini menyentuh mengenai keseronokan dan kegembiraan. Berdasarkan kepada kenyataan beliau tersebut. Ini selaras dengan dapatan kajian ini yang menunjukkan tindak balas yang positif apabila responden mampu menjawab soalan ujian pasca dengan baik berbanding dengan ujian pra. malah aktiviti P&P menjadi lebih menghiburkan dan menyeronokkan murid dan guru itu sendiri.Dalam kajian lain bertajuk Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi yang dijalankan oleh Zainure (2003) pula membuktikan bahawa aktiviti P&P yang berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan kehendak dan minat murid-murid seperti muzik dan nyanyian. Apabila minat untuk belajar telah berjaya dipupuk di dalam diri murid.

Brewer (2007) di dalam kajiannya menegaskan bahawa integrasi muzik dalam P&P adalah sangat efektif. Bagi mendapatkan kesan yang maksima terhadap proses P&P. adalah penting bagi seorang guru untuk memancing perhatian murid-muridnya dengan aktiviti yang menarik dan menyeronokkan. apabila murid belajar dalam suasana yang gembira. malah terbukti berkesan dalam membantu mereka mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran tersebut. sajak dan rap dapat menguatkan memori terhadap fakta dan isi pelajaran. kajian yang dijalankan ini turut menunjukkan kesan yang serupa dimana para responden dapat mengingat proses ‘Kitaran Air’ dengan mudah menggunakan kaedah nyanyian. Menurut kajian yang dijalankan oleh beliau ini. penggunaan kaedah muzik dan nyanyian dalam P&P boleh membantu murid mengingati pengalaman pembelajaran yang dilalui disamping dapat menggalakkkan penglibatan aktif murid dalam P&P. Irama dan melodi yang digunakan dalam lagu. tambahan pula aktiviti yang disediakan selari dengan minat mereka. Bertepatan dengan kajian beliau. Motivasi dan minat yang mendalam tersebut akan menjadi pemacu kepada kejayaan murid dalam pelajaran. secara tidak langsung motivasi mereka untuk belajar akan meningkat. chant. 58 . Kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan seperti kaedah nyanyian bukan sahaja dapat menambat hati murid untuk belajar. Ini kerana.

v) Mengintegrasi kaedah nyanyian dengan pergerakan fizikal (nyanyian kinestatik) supaya proses P&P menjadi lebih seronok dan seterusnya dapat menggalakkan penglibatan aktif murid.8. Namun terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan sekiranya kajian seumpama ini dijalankan lagi pada masa akan datang seperti: i) Menambah bilangan responden supaya hasil dapatan kajian lebih jitu selain dapat memanfaatkan keberkesanan kajian ini kepada lebih ramai murid. Secara keseluruhannya kajian ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains sememangnya berkesan dalam membantu murid mengingat fakta. malah bagi murid-murid lain juga secara menyeluruh. ii) Mengaplikasikan kedah nyanyian bagi tajuk-tajuk lain dalam subjek Sains bukan sahaja bagi Tahun 5. meningkatkan minat serta menimbulkan keseronokan belajar. 59 . iii) Menggunakan instrumen temubual bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dalam memantapkan dapatan kajian. iv) Mencipta lagu dan melodi baru bagi tajuk yang difokuskan tanpa menggunakan melodi yang sedia ada dalam usaha meningkatkan keterujaan murid untuk belajar. vi) Menggunakan video animasi yang memaparkan lirik lagu beserta iringan melodi supaya pengajaran lebih menarik sejajar dengan pendidikan masa kini yang menekankan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) dalam P&P.

Edith Indek & Kamariati Hussin. Sabah. The Function Of Music In education. Muat turun pada 30 Feb 2011. (2007).org/strategies/arts/brewer. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.org/ICLIB/IC27/Campbell.B. (2003). http://www. E. http://www. Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran: Keseluruhan Otak Dan Daya Berfikir. (2005). C. B. Manual Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: Penerbit BPPDP. (1990). Muat turun pada 10 Feb 2011. (2000).com/docs/33520737 Eisner. (1990).org/article/view/89/1/26. http://www. J.RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. 60 .isme.docstoc. (1994). Research on Multiple Intelligences In The Classroom. Bhd.htm Bell. Muat turun pada 2 Mac 2011. Brewer. The Effectiveness of Integrating Music In The Classroom. Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.newhorizons. Haji Abdul Fatah Hassan. Putrajaya: Penerbit BPPDP. KPM. (2008).KPM.htm. Kuala Lumpur: Utusan Publicators and Distributors Sdn. Campbell. (1999). http://www. Haji Abdul Fatah Hassan. Muat turun pada 2 Mac 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Tawau. Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga. dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Penggunaan Minda Yang Optimum Dalam Pembelajaran.context. Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu Kajian di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu.

Warta Pendeta.S. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Jurnal Pendidikan Terengganu. (1988). Berita Kurikulum. Meningkatkan Kemahiran Mengingat Murid Tahun Lima Bagi Tajuk ‘Energy’ Menggunakan Teknik Peta Minda. Journal of Creative Behaviour.D. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) sdn. (2005). Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kajian Tindakan tidak diterbitkan. 61 . The Creative Brain. Menguatkan ingatan. Jernal Pendidikan Maktab Perguruan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan Kuala Terengganu. Manual Kajian Tindakan. 9 (1):6-7. (1993). S.my/ePusatSumber/ Kemmis & McTaggart. Pusat Perkembangan Kurikulum. Muat turun pada 31 Mac 2011. Kuala Terengganu. http://books. Bhd. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Kaedah Pembelajaran Berkesan. Terengganu. Khalid Mohamed Nor. Noraini Ahmad. Kajian Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak.com.KPM. (2010). 25(4):275-295. (1998). Isu kreativiti Dan Tuntutan Perubahan Dalam Pendidikan.utm. Pembangunan Kurikulum Abad Ke-21. (1982). (1994). Ph. Hermann.Haji Mohd Ali Muda. Bhd. N. (2002). Dungun. Kamaliah Aminah Abdullah.google. Noor Azmi Ibrahim. 1(1):53-60. Kuala Lumpur: Penerbit BPPDP. Mohd Noor Yusof. Mok. (1991). Muat turun pada 23 Feb 2011.fp.my Noraini Wahidah Ali. dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. http://www. Siri Pendidikan Perguruan: Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3. 22(6):45-52. Kajian Penggunaan Ransangan Muzik Terhadap Penguasaan Sifir di Sekolah Menengah kebangsaan Sultan Omar.

(2003). Muat turun pada 14 Feb 2011.htm. Kajian Penggunaan Muzik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah.O. Kajian Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Di Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi SMK Buyong Adil. Selangor.S. Orlando: International Reading Assosiation.com/products/instructor/Jan05music. L.com/teaching_ideas/carolsavin. Music In The Classroom. Sufian Sukhairi & Osman Ali Rawa. Muat turun pada 14 Feb 2011. Routier. C. K. Universiti Kebangsaan Malaysia.science.subaru. (2008).F.M. Bhd. J.scholastis. Savin. Bangi. http://teacher. Zainuree Mohd Sa’ad. 62 . Kuala Lumpur: Arenabuku Sdn. & Biramiah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPGKTI. Yong. (2003). (1996). dalam Guru Yang Kreatif: Isu-Isu Teorikital dan Aplikasi Praktikal. (2005). Read Me a Song: Teaching Reading Using Picture Book Songs. http://www. Tesis Diploma Pendidikan. Tune-In To Biology: Music In The Science Classroom. (2001). W. 9(4):27-31.Prescott.

Lampiran A LEMBARAN KERJA: Kemandirian Spesies Tumbuhan Nama : ______________________________________ Kelas : ______________________________________ Lengkapkan jadual di bawah. BIJI BENIH / BUAH 1 Pokok Kelapa a) ________________ b) ________________ c) ________________ 2 Angsana a) ________________ b) ________________ c) ________________ d) ________________ 3 Durian a) ________________ b) ________________ c) ________________ AGEN PENCARAN CIRI-CIRI 4 Biji Getah a) ________________ b) ________________ (20 markah) 63 .

Lampiran B PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR (CATATAN BEBAS) Tarikh Kelas : ____________________ : ____________________ Peristiwa Catatan Sumber: Diadaptasi daripada BPPDP (2008). 64 .

65 . BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM Saya minat mata pelajaran Sains Pengajaran cikgu membosankan Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Aktiviti yang dijalankan sangat menarik Cikgu memberi tumpuan terhadap saya Penerangan cikgu mudah difahami Saya berasa sukar untuk menghafal fakta Saya tidak faham soalan Sains Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar Belajar Sains itu menyeronokkan Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah Latihan yang diberikan sangat mudah YA TIDAK Sumber : Diadaptasi daripada Munirah (2010). SILA JAWAB DENGAN JUJUR.Lampiran C BORANG SOAL SELIDIK Nama : __________________________________ Kelas : __________ BACA KENYATAAN DI BAWAH DAN TANDAKAN (/) PADA PILIHAN JAWAPAN ANDA.

Lampiran D KITARAN AIR Air di sejat kan Oleh matahari Membentuk wap air Naik ke udara Wap air jadi sejuk Alami kondensasi Lalu ia menjadi Titis-titis air Titis-titis air Gabung jadi awan Bila awan berat Turunlah hujan Lalu terjadilah Proses pengumpulan Hujan pon mengalir Ke laut dan sungai 66 .

67 . 3.Lampiran E SEKOLAH KEBANGSAAN DARAT BATU RAKIT 21020 KUALA TERENGGANU. Kertas soalaan ini mengandungi dua bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). TERENGGANU UJIAN PRA NAMA KELAS : ______________________________________ : ______________________________________ ARAHAN : 1. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 30 minit. 2. Sila jawab ke semua soalan.

Wap air akan naik ke udara. Proses ini dinamakan ____________________. sungai dan kolam. Apabila awan menjadi terlalu berat. titis-titis kecil air akan turun sebagai ___________________ . 68 . Titis-titis kecil air bergabung menjadi awan. Air hujan akan mengalir semula ke laut.Bahagian A: Lengkapkan carta aliran di bawah. wap air menjadi ________________ dan mengalami proses ______________________ . Kemudian. (12 markah) KITARAN AIR Air daripada laut. sungai dan kolam akan ____________________ oleh matahari dan membentuk ____________________ .

(8 markah) B A C D A : ___________________________________________ B : ___________________________________________ C : ___________________________________________ D : ___________________________________________ 69 .Bahagian B : Namakan proses-proses yang terlibat dalam kitaran air.

3. Kertas soalaan ini mengandungi dua bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). Sila jawab ke semua soalan. 70 . TERENGGANU UJIAN PASCA NAMA KELAS : ______________________________________ : ______________________________________ ARAHAN : 1. 2.Lampiran F SEKOLAH KEBANGSAAN DARAT BATU RAKIT 21020 KUALA TERENGGANU. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 30 minit.

(8 markah) B A C D 71 .Bahagian A : Namakan proses-proses yang terlibat dalam kitaran air.

2. Apabila awan menjadi terlalu berat. 4. titis-titis kecil air akan turun sebagai _________________ . Titis-titis kecil air bergabung menjadi awan. (12 markah) KITARAN AIR 1. Air daripada laut. 72 .Bahagian B: Lengkapkan carta aliran di bawah. sungai dan kolam akan ____________________ oleh matahari dan membentuk ____________________ . Air hujan akan mengalir semula ke laut. Wap air akan naik ke udara. 3. wap air menjadi _______________ dan mengalami proses ______________________ . sungai dan kolam. Proses ini dinamakan ____________________. 5. Kemudian.

73 . TINGKAH LAKU PASIF a) Membuat kerja lain yang tiada kaitan dengan pelajaran.Lampiran G BORANG PEMERHATIAN Kelas : __________________ Tarikh : _________________ Tajuk : __________________ Tandakan (/) pada tingkah laku yang berkaitan berdasarkan selang masa di dalam jadual di bawah. PENGLIBATAN a) Menjawab soalan secara sukarela. NO. 3. b) Menggalakkan rakan lain untuk belajar. 2. b) Seronok belajar menggunakan kaedah yang diajar. SELANG MASA (MINIT) TINGKAH LAKU MURID 1. MINAT a) Memberikan sepenuh tumpuan semasa proses P&P berlangsung. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 JUMLAH (%) 4. MASALAH DISIPLIN a) Mengganggu murid lain semasa proses P&P berlangsung. b) Bercakap atau bermain. b) Berangan-angan atau termenung. Sumber: Diadaptasi daripada Noraini Wahidah (2010).

4 Pengajaran guru membosankan. 1 SOALAN Saya berasa seronok selepas mengikuti pelajaran hari ini.Lampiran H BORANG SOAL SELIDIK Nama : ________________________________ Kelas : ________________ Tandakan (/) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju BIL. 7 Saya sangat suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan. 8 Saya boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan pada hari ini untuk tajuk lain. 3 Saya berasa mudah untuk menghafal fakta. 2 Saya berasa terhibur sepanjang aktiviti hari ini. Sumber : Diadaptasi daripada BPPDP (2008). 74 . 1 2 3 4 5 5 Saya berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya. 6 Saya berasa bersemangat untuk belajar Sains.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->