KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 BAGI TAJUK ’KITARAN AIR’

NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU

2011

KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 BAGI TAJUK ’KITARAN AIR’

NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU

OKTOBER 2011

PENGESAHAN PENYELIA

“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)”

Tandatangan

:

Nama Penyelia : Dr. HAJAH NIK ZAHARAH BT NIK YAACOB Tarikh : 13 OKTOBER 2011

ii

PENGAKUAN PENULIS

“Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan : Nama Penulis : NUR FARHANAH BT MOHD AMIN (881125-01-5138) Tarikh : 13 OKTOBER 2011

iii

Mohd Amin Bin Abd.. Sesungguhnya memori yang pernah kita cipta bersama akan terabadi di dalam sanubariku buat selama-lamanya. memahami dan menceriakan hidup ini. Terima kasih kerana memberi inspirasi. Terima kasih kerana menjadi teman yang setia. Terima kasih tidak terhingga atas segala bantuan. iv .. Mohd Akmal dan Nur Firzanah. Buat sahabat-sahabat. semangat dan nasihat yang kalian titipkan. Khasnya PISMP Sains Ambilan 2008. curahan idea yang menjadi pembakar semangat untuk meneruskan perjuangan ini. Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan..... Khas buat Mohd Fairus Naim Bin Ahmad.. Tidak dilupakan adik-beradik yang dikasihi. Mohd Hafiz.DEDIKASI Teristimewa buat ayah dan ibu tersayang.. Rauf dan Masita Bt Taib.

Dengan hati yang tulus ikhlas.PENGHARGAAN Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan kurniaan dan rahmat dariNya. sekalung terima kasih buat semua yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian tindakan ini. Akhir kata. Dr. adik beradik dan sahabat handai atas kerjasama serta sokongan padu yang diberikan. Kuala Terngganu amatlah dihargai. v . Kerjasama yang baik daripada pihak Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Nik Yaacob atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberi sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini. akhirnya saya berjaya menyiapkan kajian ini. Penghargaan juga ditujukan kepada kedua ibubapa. Tidak ketinggalan penghargaan buat semua pensyarah khususnya pensyarah Jabatan Sains IPG KDRI yang telah banyak memberikan bantuan dan pendapat sepanjang proses menyiapkan kajian ini. saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyelia. Hajah Nik Zaharah Bt.

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid Tahun 5 bagi tajuk „Kitaran Air‟. vi . Reka bentuk kajian adalah secara kualitatif dan kuantitatif.0 kepada 51. maka pengkaji telah menjadikannya sebagai satu kaedah dalam menjalankan aktiviti P&P Sains. melabel dan sebagainya. Nyanyian. Berdasarkan analisis borang pemerhatian dan soal selidik.0. Instrumen yang digunakan ialah Ujian Pra dan Ujian Pasca. Keputusan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan kaedah nyanyian berjaya membantu murid mengingat proses „Kitaran Air‟. Seramai 10 orang murid Tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit telah dipilih sebagai responden kajian ini.ABSTRAK Subjek Sains merupakan subjek yang menuntut ketekunan murid untuk menghafal banyak fakta. istilah. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan pada nilai min ujian iaitu dari 32. Menyedari akan hakikat bahawa kanak-kanak amat menggemari muzik dan nyanyian. penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P Sains berupaya meningkatkan minat murid untuk belajar serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ingatan. pemerhatian serta soal selidik. Satu kaedah yang sesuai dan menepati citarasa murid masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dikendalikan oleh guru Sains akan mencapai kepuasan dan memberi kesan yang maksimum. Kata kunci: Keberkesanan. Meningkatkan. Kaedah. nama-nama saintifik.

Due to this. Data from the observation and questionnaire showed that the using of singing method in Science T&L process is able to increase pupil‟ interest and can provide enjoyable and entertaining learning environment. a method that is suitable and fulfil pupil‟s interest needs to be applied so that teaching and learning (T&L) process that conducted by Science teacher will going to reach satisfaction and giving maximum effect.0. Method. Realizing the fact that children really like music and song. The research design that been used is qualitative and quantitative method. Pre-test and post-test. The aim for this research is to determine the effectivenss of singing method to enhance Year 5 pupil‟s memorization for the topic „Water Cycle‟. labelling and so on. Memorization. researcher have choose singing method to be carry out in the Science T&L process. Enhance.0 to 51. vii .ABSTRACT Science is the subject which demanded pupil‟s diligence to memorize lot of facts. scientific names. Key words: Effectiveness. This research proves that singing method is really works to help pupils in memorizing „Water Cycle‟ process. The analysis of data showed that the value of mean marks increased from 32. terms. Respondents of this research involved 10 pupils of Year 5 Bestari from Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit . observation and questionnaire have been used as the instruments for this research. Singing.

KANDUNGAN Muka Surat PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii viii xi xii xiii 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sorotan Literatur 1 4 viii .0 PENDAHULUAN 1.1 1.

2 3.2 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah 11 12 3.1 3.1 5.1 4.5 Objektif Kajian Soalan Kajian Kepentingan Kajian Definisis Operational / Istilah Batasan Kajian 19 19 20 20 23 4.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN 2.0 PELAKSANAAN TINDAKAN 5.4 3.1 2.2 Latar Belakang Sekolah Latar Belakang Murid 24 24 5.2.3 3.0 KUMPULAN SASARAN 4.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.2 Prosedur Tindakan Prosedur Pengumpulan Data 25 31 ix .

6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 35 54 59 RUJUKAN LAMPIRAN 60 63 x .0 8.0 7.

SENARAI JADUAL Jadual 1 2 3 4 5 Analisis Keputusan Lembaran Kerja Murid Catatan Bebas Berdasarkan Pemerhatian Analisis Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) Gred Dan Markah Ujian Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Perbandingan Nilai Min Ujian Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian Kekerapan Tingkah Laku Murid Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Analisis Borang Soal Selidik Muka Surat 13 15 17 36 36 6 39 7 43 8 45 9 46 10 50 xi .

SENARAI RAJAH Rajah 1 2 Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988) Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Kawalan Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Muka Surat 25 37 3 37 4 40 5 40 6 7 47 51 xii .

SENARAI LAMPIRAN Lampiran A B C D E F G H Lembaran Kerja Borang Pemerhatian (Catatan Bebas) Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan) Lirik Lagu „Kitaran Air‟ Ujian Pra Ujian Pasca Borang Pemerhatian Borang Soal Selidik Muka Surat 63 64 65 66 67 70 73 74 xiii .

pengkaji mengajar tajuk „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟. Sesi P&P pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Murid kelihatan bersemangat untuk mendalami tajuk baru ini yang dikira sangat menarik untuk diterokai. Semasa pengkaji memberikan penerangan. Bukan setakat itu sahaja. 1. Guru Sains kelas ini mencadangkan saya agar banyak menggunakan kaedah pemusatan guru seperti teknik bercerita daripada menggunakan kaedah pemusatan murid.0 PENDAHULUAN Bahagian ini mengupas tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu serta refleksi sorotan literatur yang merangkumi literatur dan kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian. Pengkaji diberi tanggungjawab untuk mengajar subjek Sains bagi Tahun 5 Bestari sebanyak empat masa seminggu. Semasa berbincang dengan guru Sains kelas 5 Bestari.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Bagi praktikum fasa ketiga. hanya sebahagian murid sahaja yang kelihatan berminat untuk mendengar. Kuala Terengganu. pengkaji diberitahu bahawa murid kelas ini terdiri daripada murid yang lemah dalam pelajaran serta bersifat agak pasif ketika proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).1. pengkaji telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Pada minggu ketiga. Begitu juga dengan 1 . Objektif P&P pada hari tersebut adalah untuk mengenalpasti empat agen pencaran bagi tumbuhan beserta contoh-contoh tumbuhan. Pencapaian mereka dalam ujian bagi subjek Sains juga sangat lemah. terdapat juga murid yang masih tidak boleh menulis dan membaca dengan lancar.

pengkaji terus menyuruh murid untuk menyatakan kembali apa yang dijelaskan sebentar tadi. Mereka menjawab. pengkaji memulakan sesi P&P bagi kelas yang sama dengan meminta murid mengingati kembali agen-agen tumbuhan beserta contoh yang telah dipelajari pada sesi P&P sebelum itu.tumpuan. Ini disuarakan sendiri oleh mereka yang sering merungut kerana menghadapi kesukaran untuk mengingati fakta-fakta di dalam mata pelajaran khususnya mata pelajaran Sains. sebahagian besar murid didapati menghadapi kesukaran untuk melengkapkannya. Sesi P&P diteruskan dengan tajuk yang sama iaitu „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟ tetapi pada kali ini pengkaji berfokuskan kepada ciri-ciri buah atau biji benih yang dipencarkan oleh setiap agen. Murid dilihat memberi perhatian di dalam kelas pada awal sesi P&P sahaja. Seperti biasa. Namun. murid kelihatan bosan. Masalah kegagalan murid untuk menghafal 2 . sesi P&P berjalan lancar. Pada kelas yang berikutnya. Namun apa yang mendukacitakan pengkaji. semasa menjawab lembaran kerja yang diedarkan. “Saya tak ingat lah cikgu”. Situasi ini telah mendorong pengkaji untuk mencari punca dan alternatif lain yang boleh digunapakai bagi mengatasi masalah murid Tahun 5 Bestari ini. mereka menjawab “Faham cikgu”. hanya sebahagian sahaja yang benar-benar memberi tumpuan terhadap apa yang pengkaji sampaikan. Apabila selesai memberi penerangan terhadap satu agen pencaran. Murid boleh menjawab soalan tersebut. sebahagian besar murid tidak berjaya memberikan jawapan dengan tepat. kebanyakan murid tidak boleh menjawab soalan yang dikemukakan. masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid ini adalah kegagalan dalam menghafal fakta Sains. Berdasarkan kepada pemerhatian pengkaji. Apabila ditanya sama ada mereka faham atau tidak apa yang guru ajar. Tetapi apabila tiba kepada fasa membuat latihan. Selebihnya.

guru juga harus kreatif dalam memilih kaedah pengajaran yang boleh menarik minat murid dan seterusnya dapat memotivasikan mereka untuk mendalami sesuatu mata pelajaran tersebut. Satu inovasi perlu dilakukan demi menarik minat serta merangsang minda murid untuk mendekati serta mencintai mata pelajaran Sains. lama-kelamaan ia boleh menimbulkan perasaan bosan untuk belajar. Rasionalnya adalah untuk membantu murid-murid yang lemah ini untuk menguasai keseluruhan tajuk tersebut hanya melalui sebuah lagu. peluang harus diambil oleh para guru untuk menyelitkan elemen seni dan lagu di dalam proses P&P di dalam bilik darjah. Ini kerana. Pengkaji membuat keputusan untuk mengaplikasikan kaedah nyanyian ini bagi tajuk „Keadaan Bahan‟ (States of Matter) dengan berfokus kepada proses „Kitaran Air‟ (The water Cycle). dan secara tidak langsung boleh menjurus kepada penurunan prestasi dalam peperiksaan. pengkaji ingin menggunakan kaedah nyanyian untuk membantu murid menghafal fakta-fakta Sains. Bidang Sains tidak seharusnya menjadi satu perkara yang membosankan. Justeru itu. Cara sebegini bukan sahaja dapat 3 . Kanak-kanak. Pengkaji akan menggunakan sebuah lagu yang boleh membantu murid mengingati fakta bagi sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Sains. Pengkaji ingin membuktikan bahawa Sains itu adalah menyeronokkan. malah sehingga ke peringkat usia remaja merupakan golongan yang amat menggemari lagu dan nyanyian. sukar dan sesuai untuk pelajar yang pintar sahaja.fakta ini tidak boleh dipandang enteng. Selain itu. Guru yang bijak akan mengambil peluang dengan memancing murid untuk mencintai mata pelajaran yang diajar dengan cara memahami minat serta kecenderungan murid-muridnya. Oleh itu.

malah boleh meransang suasana P&P yang menyeronokkan serta menghiburkan. serius serta bertumpu kapada penguasaan ilmu semata-mata. 1994). Mohd Ali. 1.2. perubahan yang ketara telah berlaku terhadap sistem pendidikan negara. Noor Azmi (1998) menyatakan bahawa pengembangan kreativiti yang bermaksud aktiviti-aktiviti yang kreatif secara logik. tetapi juga kreativiti yang ditonjolkan dalam setiap sesi P&P yang disampaikan.1 Literatur Berkaitan Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan menuntut dan menggesa kaum guru membuat perubahan dimana salah satu elemen penting dalam perubahan ialah kreativiti. Jika suatu masa dahulu pendidikan itu lebih bersifat formal. malah dapat membantu mereka mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran tersebut. membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan merupakan fokus pengisian kurikulum abad ke-21 selain daripada 4 .membantu murid mengenali dan menghafal fakta Sains dengan mudah. Kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan bukan sahaja dapat menambat hati murid untuk belajar. selaras dengan kenyataan Yong & Biramiah (1996) iaitu “Seorang guru yang kreatif akan bertindak sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi para pelajar”. Pendidikan sekarang lebih mementingkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna yang menuntut guru untuk menjadi seorang individu yang kreatif dan inovatif. (Hj. Seorang guru yang hebat bukanlah diukur berdasarkan kepada kemahiran mengajarnya semata-mata.2 Sorotan Literatur 1. tetapi pada zaman yang serba moden ini.

iringan irama lagu dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana disamping mengurangkan kebosanan. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. Bahagian otak kiri menguasai perkara seperti bahasa. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Ini turut dijelaskan oleh Hermann (1991). Pendapat ini selari dengan kenyataan Hj. Maka dengan itu. semakin mudah maklumat itu diingatkan. pengkaji terpanggil untuk menghasilkan satu kreativiti dalam P&P dengan menyelitkan unsur muzik iaitu nyanyian. Otak kiri dan kanan manusia menjalankan fungsi yang berbeza. Menurut Eisner (2003). Ab.penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. Selain dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. sains dan lain-lain aktiviti 5 . Semakin menarik maklumat itu kepada diri seseorang itu. muzik penting dalam pendidikan kerana sumbangannya kepada kognitif membolehkan seseorang pelajar melahirkan perasaanya. Selaras dengan itu. nyanyian juga dapat menguatkan ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. matematik. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat yang tidak menyeronokkan. yang menyatakan bahawa integrasi muzik dengan mata pelajaran lain akan melengkapkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. logik. pengkaji berasakan bahawa penggunaan unsur muzik melalui kaedah nyanyian adalah amat bertepatan untuk membantu murid meningkatkan daya ingatan mereka terhadap pelajaran. Menurut Noraini (2003).

Pengkaji akan menggunakan melodi lagu yang biasa didengar oleh murid bagi memudahkan mereka mengingati lagu tersebut kerana menurut Savin (2001). belajar akan menjadi seronok. otak kirinya akan berfungsi lebih aktif. Fatah (1994) yang mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintegrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Ini selaras dengan kenyataan Hj. Bertitik-tolak kepada fakta tersebut. penggambaran cara dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah. dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. menulis. Abd. imaginasi. penggunaan lagu yang 6 . Oleh itu. daya pemusatan akan bertambah. daya ingatan akan bertambah kuat. kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. Selain itu. Otak kanan pula menguasai perkara seperti muzik. Routier (2003) turut berkongsi pendapat dengan Prescott (2005) yang menyifatkan integrasi muzik dengan mata pelajaran akademik yang lain dapat menyuburkan seluruh kurikulum. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa kebolehan belajar akan meningkat jika kedua otak kiri dan kanan berfungsi sama dalam keadaan yang harmoni. Apa yang menarik dalam dapatan tersebut kepada para pendidik ialah penggunaan muzik dalam proses P&P mampu meningkatkan kualiti pembelajaran. pengkaji ingin menerapkan elemen muzik iaitu nyanyian dalam mata pelajaran Sains. Jika seseorang itu berusaha menggunakan sedikit masa untuk mengembangkan aktiviti otak kanan. mengenal warna dan sebagainya. dapatlah disimpulkan bahawa penggabungjalinan antara otak kiri (fakta sains) dan otak kanan (muzik dan nyanyian) boleh menghasilkan suatu pembelajaran yang penuh bermakna. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik.akademik.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya. Antaranya ialah kajian Edith & Kamariati (2005) tentang Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran yang dijalankan di Sekolah Tanjung Batu. Tawau.dikenali umum dalam pengajaran di bilik darjah memberikan satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan.2. kumpulan sasaran menunjukkan reaksi positif terhadap mata pelajaran Sains.2 Kajian Berkaitan Kajian terhadap penggunaan muzik (nyanyian) dalam P&P juga telah banyak dijalankan oleh para penyelidik. Dalam kajian lain bertajuk Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi yang dijalankan oleh Zainure (2003) pula membuktikan bahawa aktiviti P&P yang berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan kehendak dan minat murid-murid seperti muzik dan nyanyian. Ini dipercayai merupakan hasil aktiviti 7 . Murid mempamerkan rasa seronok untuk mengikuti proses P&P yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian yang disampaikan oleh guru. Sabah. Ini sekaligus dapat menarik minat murid untuk belajar. Ini terbukti apabila kebanyakan murid yang menjadi responden di dalam kajian ini mampu melukis semula gambar rajah serta melabelkannya dengan betul. 1. Penggunaan elemen muzik dan nyanyian bukan sahaja dapat membantu murid-murid mengenali. Mereka juga menunjukkan prestasi yang baik dalam pembelajaran dari aspek mengingati fakta-fakta Sains yang penting khususnya dalam melabel gambar rajah. menyebut dan menghafal struktur. malah aktiviti P&P menjadi lebih menghiburkan dan menyeronokkan murid dan guru itu sendiri.

Kanak-kanak akan menjadi lebih terhibur dan berminat untuk mengikuti pelajaran itu dengan mudah. guru akan menjadi mudah mengajar pelajaran tersebut.nyanyian yang dijalankan oleh murid-murid tersebut dengan bimbingan guru (pengkaji) sebelum itu. Melalui media muzik. Sufian & Osman (2008). Hakikatnya. Seterusnya. kajian yang dijalankan oleh Mohd Noor (1982) mengenai Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak menunjukkan bahawa pelajaran mudah diingat bila ianya dijadikan senikata lagu. Hasil kajian mereka mendapati penggunaan muzik dalam proses P&P dapat menimbulkan rasa seronok belajar di kalangan murid serta dapat mengembangkan kemahiran berfikir murid. Kamaliah Aminah (2005) dalam kajiannya mengenai Penggunaan Ransangan Muzik Terhadap Pengusaan Sifir telah membuktikan bahawa melalui aktiviti 8 . Kaedah ini sesuai untuk murid-murid sekolah rendah terutama bagi kelas-kelas yang mundur. Dapatan mereka juga menunjukkan penggunaan muzik berkesan sebagai alat pengurusan bilik darjah di samping sebagai saluran murid untuk melahirkan perasaan. penggunaan muzik dalam mata pelajaran merupakan salah satu strategi bagi memastikan P&P di bilik darjah menjadi satu pengalaman yang sukar dilupakan dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru. misalnya pelajaran Sains. juga pernah menjalankan kajian yang bertajuk Penggunaan Muzik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa muzik atau nyanyian dapat dijadikan sebagai satu media yang berkesan dalam pengajaran pada peringkat kanakkanak.

Maklum balas positif juga diterima daripada responden dimana mereka menyatakan bahawa mereka merasa terhibur belajar dengan kaedah ini. Kesemua responden juga mempunyai persepsi dan pencapaian yang positif setelah diberi pendedahan kepada kaedah pembelajaran sifir bermuzik ini. Hasilnya. muzik mampu memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar memandangkan elemen ini menyentuh mengenai keseronokan dan kegembiraan. Dalam kajian ini. keputusan ujian menunjukkan murid yang pada sebelumnya merupakan murid yang kurang berjaya di sekolah telah menjadi seorang yang berjaya dalam pelajarannya. Menurut Kamaliah Aminah. Ini kerana. Dalam kajian bertajuk The Effectiveness of Integrating Music In The Classroom yang dijalankan oleh Brewer (2007) menegaskan bahawa integrasi muzik dalam P&P adalah sangat efektif dimana pendekatan muzik sesuai digunakan untuk semua peringkat umur. penggunaan rangsangan muzik bertujuan untuk mengubah suasana pembelajaran agar menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur. responden menunjukkan peningkatan dalam pencapaian ujian diagnostik iaitu terhadap penguasaan sifir yang meningkat. Maka penggunaan rangsangan muzik adalah amat disarankan sebagai alternatif menjadikan kaedah pengajaran tidak mendatar dan membosankan pelajar. Kajian luar negara berkisar penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P juga ada dijalankan. Bruce Campbell menggunakan muzik bagi membantu respondennya mengingat fakta. penggunaan kaedah muzik dan 9 .menggunakan muzik. Keyakinan serta motivasi diri murid juga meningkat secara tidak langsung. Campbell (1990) dalam kajiannya bertajuk Multiple Intelligences In The Classroom membuktikan bahawa kaedah muzik dan nyanyian yang digunakan dalam proses P&P mampu meningkatkan pencapaian akademik murid. Menurut kajian yang dijalankan oleh beliau ini.

Ternyata pelbagai kajian mengenai penggunaan muzik (nyanyian) dalam proses P&P telah dijalankan selama ini dan telah menunjukkan tindak balas yang positif. Bagi murid-murid yang lemah. malah dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menghiburkan dan menyeronokkan.nyanyian dalam P&P boleh membantu murid mengingati pengalaman pembelajaran yang dilalui disamping dapat menggalakkkan penglibatan aktif murid dalam P&P. pengkaji akan mengambil inisiatif untuk melaksanakan kajian mengenai keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid. namun ianya tetap dipandang sepi oleh guru-guru sekolah. Irama dan melodi yang digunakan dalam lagu. 10 . sajak dan rap dapat menguatkan memori terhadap fakta dan isi pelajaran. chant. sejajar dengan usaha untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Aktiviti ini bukan sahaja dapat membantu murid menghafal fakta. kaedah menghafal fakta dengan cara nyanyian didapati amat berkesan. Justeru. Walaupun banyak kajian telah membuktikan muzik dapat meningkatkan keberkesanan P&P di bilik darjah.

Instrumen yang digunakan untuk meninjau masalah beserta analisis kepada tinjaun masalah tersebut turut dihuraikan dalam bahagian ini. Keadaan ini telah menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk menjawab soalan latihan.1 Tinjauan Masalah Kebanyakan murid menganggap mata pelajaran Sains itu sesuatu yang sukar dan rumit. pengkaji telah membuat tinjauan masalah dengan lebih mendalam yang bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi murid. Pengkaji mula mengenalpasti masalah apabila melihat ramai murid tidak berjaya menjawab soalan lembaran kerja dengan betul. lembaran kerja mahupun soalan peperiksaan. 2.2. Sebelum langkah seterusnya diambil dalam proses melaksanakan kajian ini. Pengkaji mengedarkan lembaran kerja di akhir sesi P&P bagi tajuk ini. Tinjauan dilakukan melalui tiga jenis instrumen berdasarkan tiga objektif yang ingin disasarkan iaitu: a) Analisis dokumen Dokumen yang dipilih untuk dianalisis adalah lembaran kerja bagi tajuk „Kemandirian Spesis Tumbuhan‟ (Lampiran A).0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Bahagian ini menghuraikan tentang tinjauan masalah yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid. 11 . Pengkaji menganalisis lembaran kerja tersebut untuk menilai tahap penguasaan dan ingatan murid terhadap tajuk yang diajar.

Terdapat 12 item yang perlu dijawab oleh murid dengan menanda jawapan di ruangan yang disediakan.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut merupakan analisis bagi tinjauan masalah yang dilakukan oleh pengkaji terhadap murid Tahun 5 Bestari: 12 . c) Soal selidik Untuk lebih mendalami masalah utama yang dihadapi murid serta mengenalpasti tanggapan mereka terhadap proses P&P Sains.b) Pemerhatian Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji terhadap murid semasa sesi P&P Sains bagi tajuk „Kemandirian Spesies Tumbuhan‟. pengkaji menggunakan borang soal selidik yang perlu dijawab oleh setiap murid (Lampiran C). 2. Pemerhatian yang dilakukan adalah secara tidak berstruktur yang berupa catatan bebas (Lampiran B). Pengkaji juga memastikan suasana pada waktu tersebut adalah selesa supaya responden boleh menjawab soal selidik dengan telus. Pengkaji memberi penjelasan bagi setiap item agar murid betul-betul faham kehendak soalan serta mengingatkan mereka untuk menjawab dengan jujur. Respon murid terhadap soalan guru serta tingkah laku murid sepanjang sesi P&P berlangsung juga diperhatikan dan dicatatkan. Hasil daripada soal selidik tersebut seterusnya dianalisis oleh pengkaji.

9% daripada jumlah keseluruhan murid berjaya memperolehi markah dari 61% hingga 80%. MURID 6 9 4 2 0 (%) 29 43 19 9 0 Daripada analisis keputusan lembaran kerja di atas. Seramai 29% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah 20% ke bawah. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara teliti. Seterusnya. hanya 28% daripada jumlah keseluruhan murid berjaya melepasi tahap peratus lulus iaitu melebihi 13 . 43% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah dari 21% hingga 40% dan 19% daripada jumlah keseluruhan murid mendapat markah dari 41% hingga 60%. manakala 0% murid yang mendapat markah 81% hingga 100%. pengkaji dapat mengenal pasti bahawa ramai murid menghadapi masalah untuk menjawab soalan lembaran kerja tersebut.a) Analisis dokumen Berikut merupakan analisis keputusan berdasarkan pencapaian murid dalam lembaran kerja seperti di lampiran A : Jadual 1: Analisis keputusan lembaran kerja murid MARKAH (%) 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 JUMLAH MURID BIL.

Tetapi apabila berada di pertengahan sesi. pengkaji dapati murid Tahun 5 Bestari ini mempunyai minat untuk belajar. tetapi mereka sukar untuk menghafal fakta-fakta Sains. Murid dilihat memberi perhatian semasa sesi P&P berlangsung. Murid dikesan menghadapi masalah dalam mengingat fakta yang telah lama diajar. pengkaji akan menggunakan kaedah nyanyian dalam membantu murid mengingat fakta sekali gus dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam mata pelajaran Sains. Lajur catatan digunakan untuk merekod tahap ingatan murid terhadap fakta Sains yang telah dipelajari berdasarkan soalan yang diajukan oleh guru : 14 . Berikut merupakan catatan bebas pengkaji terhadap tingkah laku murid sepanjang sesi P&P. Ini disebabkan oleh kegagalan murid mengingat fakta Sains.markah 40%. Mereka juga menunjukkan tingkah laku yang postif di dalam kelas. b) Pemerhatian Berdasarkan pemerhatian menggunakan catatan bebas seperti di Lampiran B. Selebihnya iaitu sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan murid lagi berada di bawah peratus lulus iaitu 40% dan ke bawah. Peratusan lulus yang amat sedikit ini menunjukkan bahawa ramai murid masih tidak boleh menguasai tajuk ini dengan baik. Justeru. sebahagian murid kelihatan bosan untuk meneruskan pembelajaran.

Murid berebut. Jawapan diberi hampir tepat. Guru suruh murid angkat tangan jika ingin jawab. Kemudian. Begitu juga dengan tiga orang murid lain. Sejurus selepas guru memberi penerangan terhadap sesuatu perkara. Murid terus menjawab tanpa angkat tangan. Guru tunjuk seorang murid. Guru bertanya soalan yang lebih spesifik. Guru tunjuk seorang murid untuk jawab. Murid tersebut jawab dengan tepat. Guru tunjuk pula murid lain. sebahagian murid menunjukkan 15 CATATAN . Kemudian. Tiba di pertengahan sesi. Murid-murid senyap. Guru bertanya murid tentang apa yang telah mereka Berfikir dan cuba pelajari pada kelas sebelum ini. memberi salam dan kemudian duduk. Ramai murid boleh menjawab dengan betul. Murid boleh menjawab soalan dengan baik. Dia bangun dan memberi jawapan yang salah. Murid-murid diam dan mengingat semula fakta berfikir. Guru meneruskan sesi P&P seperti yang dirancang. Jawapan tetap salah. Boleh mengingat fakta Murid-murid kelihatan berminat. Guru tunjuk seorang murid untuk sebahagian fakta tetapi jawab. guru terus bertanya soalan. ramai murid mengangkat tangan. guru bertanya soalan. Murid tersebut juga jawab salah.Jadual 2 : Catatan bebas berdasarkan pemerhatian Tarikh Kelas : 17 Februari 2011 : 5 Bestari PERISTIWA Guru masuk ke kelas. Murid-murid bangun. Kali ini ramai Hampir boleh mengingat yang angkat tangan.selepas diberi klu rebut ingin menjawab. Guru mengingatkan murid tentang satu fakta yang telah Boleh mengingat fakta diajar. Murid lain pula masih tidak tepat angkat tangan untuk jawab tetapi masih tidak berapa tepat. Guru memberi yang baru sahaja diajar penerangan satu persatu. Murid memberi respon positif. Murid seorang lagi angkat tangan dan jawab. tetapi gagal Masing-masing ingin menjawab. Guru teruskan mengajar dan bertanya soalan.

Kedua-dua Tidak boleh mengingat murid ini baru menjawab dua soalan. Murid itu masih tidak menulis apa-apa jawapan. Murid itu memberitahu dia tak ingat. Guru menyuruh murid menyiapkan lembaran kerja di rumah. diajar Guru berhenti di meja seorang murid.reaksi bosan seperti tidak berminat untuk meneruskan pembelajaran. Selebihnya fakta yang telah lama dibiarkan kosong. Guru bergerak ke meja dua orang murid lain. Guru keluar kelas. Guru berjalan ke sekeliling fakta yang telah lama kelas untuk memantau murid manjawab lembaran kerja. Guru menyuruh mereka melengkapkan diajar lembaran kerja tersebut. Guru bertanya murid itu masalah yang dihadapi. guru mengedarkan lembaran kerja. c) Soal selidik Pengkaji menggunakan 12 item bagi tujuan menjalankan soal selidik ini seperti di Lampiran C. Tidak boleh mengingat Semua murid cuba menjawab. Seorang jawab tak tahu manakala seorang lagi jawab tak ingat. Masa tamat. Berikut merupakan analisis data bagi setiap item dalam borang soal selidik yang dijalankan: 16 . Selesai mengajar.

71% murid menjawab “YA” manakala 29% murid lagi menjawab “TIDAK”. Bagi item 2 iaitu „Pengajaran cikgu membosankan‟. item 3 (Bimbingan yang cikgu beri mencukupi). Bagi item 5 (Cikgu 17 . Sebanyak 19% murid menjawab “YA” dan selebihnya iaitu 81% menjawab “TIDAK” bagi item 4 (Aktiviti yang dijalankan sangat menarik ).Jadual 3: Analisis Borang Soal Selidik % BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM Saya minat mata pelajaran Sains Pengajaran cikgu membosankan Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Aktiviti yang dijalankan sangat menarik Cikgu memberi tumpuan terhadap saya Penerangan cikgu mudah difahami Saya berasa sukar untuk menghafal fakta Saya tidak faham soalan Sains Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar Belajar Sains itu menyeronokkan Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah Latihan yang diberikan sangat mudah YA 100 71 100 19 86 81 100 67 100 48 14 48 TIDAK 29 81 14 19 33 52 86 52 Analisis borang soal selidik menunjukkan ke semua responden iaitu 100% murid mengatakan “YA” bagi item 1 (Saya minat mata pelajaran Sains). item 7 (Saya berasa sukar untuk menghafal fakta ) dan item 9 (Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar).

jelas menunjukkan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh murid ialah sukar menghafal fakta Sains (merujuk kepada item 7) dan selalu lupa apa yang diajar (merujuk kepada item 9). Untuk kajian ini. 18 . 67% murid menjawab “YA” manakala 33% murid lagi menjawab “TIDAK”. jumlah murid yang menjawab “YA” adalah 48% manakala 52% lagi menjawab “TIDAK”. Bagi item 6 (Penerangan cikgu mudah difahami) pula. Berdasarkan analisis soal selidik di atas. 81% murid menjawab “YA” manakala 19% murid lagi menjawab “TIDAK”.memberi tumpuan terhadap saya). Kedua-dua masalah ini menjadi punca utama murid tidak dapat menguasai tajuk yang diajar dengan baik. aktiviti tidak menarik. 86% murid menjawab “YA” manakala 14% murid lagi menjawab “TIDAK”. pengkaji akan menumpukan kepada dua masalah utama yang dihadapi murid iaitu kesukaran menghafal fakta Sains dan selalu lupa apa yang diajar oleh guru. tidak mendapat tumpuan daripada guru serta tidak faham soalan. Bagi item 10 (Belajar Sains itu menyeronokkan) dan item 12 (Latihan yang diberikan sangat mudah). Seterusnya bagi item 8 (Saya tidak faham soalan Sains) pula. Punca-punca lain yang turut diambil kira ialah pengajaran guru yang membosankan. 14% murid menjawab “YA” bagi item 11 (Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah) manakala 86% lagi menjawab “TIDAK”.

1. 3. b) Meningkatkan minat murid mempelajari tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian. soalan kajian. 3. definisi operational dan batasan kajian.1 Objektif Umum Mengkaji keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta-fakta Sains.1 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: 3.1.3. 3.2 Soalan Kajian a) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapat meningkatkan kebolehan murid mengingat proses „Kitaran Air‟? b) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapat meningkatkan minat murid mempelajari tajuk „Kitaran Air‟? 19 . kepentingan kajian. c) Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan dengan penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P.2 Objektif Khusus a) Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN Bahagian ini menyatakan dengan terperinci tentang objektif kajian.

dapatan kajian ini diharap dapat dikongsi bersama dan menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak tertentu seperti guru-guru sekolah dan juga guruguru pelatih dalam menghasilkan satu kaedah pengajaran Sains yang menyeronokkan serta dapat meningkatkan kualiti guru ke tahap yang lebih profesional. berkesan. menyeronokkan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. kajian ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah menghafal fakta di kalangan murid khususnya bagi subjek Sains.4. seterusnya dapat meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan. Di samping itu. Diharap dapatan kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat khususnya pihak pengurusan sekolah. guru-guru serta muridmurid dalam membawa inovasi terhadap dunia pendidikan di zaman moden ini. 3. keberkesanan diistilahkan sebagai satu usaha yang teratur. bertatatertib serta 20 .4 Definisi Operational / Istilah Definisi bagi istilah-istilah yang digunapakai dalam kajian ini ialah : 3. bersistem. Secara tidak langsung.c) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan? 3.3 Kepentingan Kajian Kajian ini penting untuk membantu murid khususnya murid-murid Tahun 5 dalam menguasai mata pelajaran Sains iaitu dengan mengingat fakta secara mudah.1 Keberkesanan Menurut Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajuk „Kaedah Pembelajaran Berkesan‟.

4. 3. keberkesanan merujuk kepada kesan positif bagi kaedah yang digunakan dalam membantu murid meningkatkan ingatan mereka daalam menghafal fakta Sains. Kaedah juga merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. perubahan. kaedah mempunyai dua maksud. Dalam kajian ini. Manakala menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Kaedah yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah tindakan yang dijalankan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif kajian iaitu meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟.2 Kaedah Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Dalam buku Siri Pendidikan Perguruan: Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan semester 3 karya Mok (2002).optimum yang menyepadukan dan memanfaatkan kesemua komponen pembelajaran untuk mencapai kejayaan yang paling maksimum (terbaik). maksud keberkesanan adalah perihal berkesan atau berkesannya (sesuatu tindakan. Yang pertama ialah cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa) dan yang kedua ialah mengajar cara mengajar (berdasarkan prinsip-prinsip tertentu). Selain itu. 21 . kaedah juga bermaksud cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. dsb). kaedah didefinisikan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu.

gubahan muzik yang dilagukan dengan suara merujuk kepada lagu bagi tajuk „Kitaran Air‟ yang akan dinyanyikan oleh murid sebagai alat untuk membantu mereka mengingat fakta. 3.4. sesuatu yang timbul dalam fikiran. Berdasarkan kajian ini.3. ingatan bermaksud sesuatu yang diingat.3 Nyanyian Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000) mengistilahkan nyanyian sebagai gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. Ingatan juga membawa maksud kuasa untuk mengingat sesuatu dengan apa yang ada dalam ingatan.4 Meningkatkan Perkataan meningkatkan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000) bermaksud menaikkan atau meninggikan tahap sesuatu. Dalam kajian ini. Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajuk „Kaedah Pembelajaran Berkesan‟ pula menggariskan ingatan kepada tiga fasa iaitu : a) Penerimaan dan penyerapan Berlaku apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang membolehkan sesuatu bahan ilmu masuk ke dalam fikiran dan ingatannya.5 Ingatan Merujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). 3.4. perkataan meningkatkan merujuk kepada proses menaikkan atau meninggikan tahap pencapaian serta daya ingatan murid Tahun 5 Bestari bagi tajuk „Kitaran Air‟.4. 22 .

b) Penyimpanan Berlaku apabila ilmu disimpan dalam fikiran dan ingatan tanpa disedari dan dirasai secara fizikal. c) Pemakaian semula atau pemanggilan semula Berlaku apabila ilmu tersebut digunakan setelah jangka masa berlalu dari fasa penyerapan (ujian/peperiksaan). Dalam kajian ini, ingatan merujuk kepada kuasa untuk mengingat fakta Sains khususnya bagi tajuk „Kitaran Air‟ terhadap murid Tahun 5 Bestari.

3.5 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang responden yang terdiri daripada murid-murid Tahun 5 Bestari di Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu. Responden terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang berbeza tahap pencapaiannya iaitu lemah, sederhana dan baik. Responden juga mempunyai latar belakang status sosio ekonomi yang rendah. Kajian dilaksanakan pada waktu mata pelajaran Sains bagi Tahun 5 Bestari dan bertempat di Makmal Sains Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Kajian ini hanya bertumpu kepada tajuk di dalam mata pelajaran Sains Tahun 5 iaitu proses „Kitaran Air‟ yang berfokus kepada penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P.

23

4.0 KUMPULAN SASARAN Bahagian ini memerihalkan latar belakang sekolah serta latar belakang responden yang digunakan dalam perlaksanakan kajian ini. Ciri-ciri responden dijelaskan dengan terperinci merangkumi bilangan, umur, jantina, nama kelas dan lain-lain.

4.1 Latar Belakang Sekolah Kajian ini mensasarkan kepada Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu yang terletak di kawasan luar Bandar Kuala Terengganu. Sekolah ini mempunyai 23 orang guru, 15 kakitangan serta 217 orang murid. Terdapat 9 kelas kesemuanya di sekolah ini iaitu termasuk Prasekolah. Pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi sekolah ini berada pada tahap sederhana.

4.2 Latar Belakang Murid Seramai 10 orang murid dari kelas 5 Bestari yang terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan telah dipilih sebagai responden kajian ini. Responden berumur dalam lingkungan 11 tahun. Kesemua responden berketurunan Melayu, beragama Islam dan juga dilahirkan di Kuala Terengganu. Mereka juga berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah dimana kesemua mereka menerima bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). 2 orang responden merupakan anak yatim. Ibubapa responden bekerja sebagai petani, buruh, nelayan dan juga peniaga kecilkecilan. Tahap pencapaian responden di dalam pelajaran adalah berbeza.

24

5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN Bahagian ini memperincikan tentang prosedur tindakan dan prosedur pengumpulan data yang dijalankan bagi melengkapkan kajian ini. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan kepada satu model Kajian Tindakan.

5.1 Prosedur Tindakan Kajian yang dijalankan ini adalah berteraskan kepada Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988) yang menyarankan empat langkah kajian seperti yang dirumuskan pada Rajah 1 di bawah:

(1) MEREFLEK

(4) MEMERHATI

(2) MERANCANG

(3) BERTINDAK

Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988)

25

5.1.1 Mereflek Kajian ini bertitik tolak daripada proses refleksi yang dilakukan oleh pengkaji dalam mengenalpasti kekuatan, kelemahan serta masalah yang dihadapi dalam sesi P&P. Pengkaji telah melaksanakan proses pengumpulan awal data bagi mengenalpasti masalah utama yang dihadapi murid. Proses ini dilaksanakan dalam bentuk pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Berdasarkan data yang diperolehi, pengkaji telah mengenalpasti masalah utama yang dihadapi oleh sebilangan besar murid Tahun 5 Bestari, iaitu kesukaran mengingati fakta Sains.

5.1.2 Merancang Setelah masalah dikenalpasti, pengkaji merancang satu tindakan sebagai rawatan kepada masalah yang menjadi fokus utama. Pengkaji mula menyediakan kerangka kajian iaitu objektif kajian, membentuk soalan kajian, kepentingan kajian, membuat rujukan literatur, menentukan kumpulan sasaran kajian, alat-alat kajian serta merancang tindakan. Fokus utama kajian ini ialah untuk meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk „Kitaran Air‟ menggunakan kaedah nyanyian. Sebagai perancangan awal, pengkaji akan membuat pemilihan melodi lagu yang dirasakan sesuai untuk kanak-kanak. Kemudian, pengkaji akan menulis lirik lagu yang mengandungi fakta-fakta bagi tajuk yang difokuskan di dalam kajian ini iaitu proses „Kitaran Air‟. Seterusnya, pengkaji akan menjalankan proses rakaman lagu „Kitaran Air‟ yang menggunakan suara pengkaji sendiri untuk digunapakai di dalam kajian ini.

26

Alat kajian terakhir ialah borang soal selidik yang perlu dijawab oleh responden untuk mengetahui sama ada kaedah yang digunapakai dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan.Untuk melaksanakan kajian ini. Alat kajian yang akan digunakan ialah Ujian Pra dan Ujian Pasca yang bertujuan untuk menilai tahap ingatan murid terhadap tajuk yang diajar. 27 . Kumpulan rawatan yang merupakan responden bagi kajian ini terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian baik. pengkaji akan menjalankan empat sesi P&P iaitu dua sesi bagi setiap kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. pengkaji akan membahagikan murid kelas 5 Bestari kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. dimana setiap kumpulan mempunyai jumlah murid berpencapaian baik. sederhana dan lemah yang setara. Dalam kajian ini. Pemerhatian berstruktur juga digunakan sebagai alat kajian untuk melihat minat murid sepanjang sesi P&P yang dijalankan. Pembahagian ini dilakukan berdasarkan keputusan Ujian OTI 1 bagi subjek Sains muridmurid. Pengasingan akan dilakukan terhadap kedua-dua kumpulan bagi setiap sesi P&P tersebut. Manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian baik. Kumpulan kawalan akan diajar dengan menggunakan kaedah konvensional manakala kumpulan rawatan pula akan diajar dengan menggunakan kaedah nyanyian. 3 orang murid berpencapaian sederhana dan 4 orang murid berpencapaian lemah. 4 orang murid berpencapaian sederhana dan 3 orang murid berpencapaian lemah. Kedua-dua kumpulan ini akan diajar tajuk yang sama iaitu „Kitaran Air‟ tetapi dengan menggunakan kaedah yang berbeza.

pengkaji membuat rujukan di dalam Buku Teks Sains Tahun 5 dan buku-buku rujukan Sains supaya lirik lagu yang dihasilkan bertepatan dengan kehendak sukatan pelajaran dan mengandungi fakta-fakta penting dalam proses kitaran air.3 Bertindak Pengkaji memilih kaedah nyanyian sebagai kaedah rawatan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Setelah lirik lagu berjaya disiapkan. ii.5. Pengkaji menjalankan dua kali sesi P&P yang berbeza bagi setiap kumpulan. pengkaji mengedarkan satu set soalan Ujian Pra (Lampiran E) untuk dijawab oleh kesemua responden.1. Ini bertujuan untuk menilai pengetahuan sedia ada murid terhadap tajuk „Kitaran Air‟. Bagi setiap sesi P&P yang dijalankan. pengkaji telah menjalankan proses rakaman lagu „Kitaran Air‟ yang menggunakan suara pengkaji sendiri. Pengkaji telah memilih melodi lagu „Tanya Sama Pokok‟ kerana lagu tersebut telah diketahui umum dan biasa didengari oleh kanak-kanak. iii. pengkaji telah menggunakan tiga jenis instrumen iaitu: i. Rakaman lagu tersebut telah digunapakai terhadap kumpulan rawatan di dalam kajian ini. Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran F) Borang Pemerhatian (Lampiran G) Soal Selidik (Lampiran H) Sebelum memulakan sesi P&P pertama bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan. Dalam proses menyiapkan lirik lagu. Dalam proses perlaksanaan kajian tindakan ini. Seterusnya. murid kumpulan kawalan dan 28 . pengkaji menulis lirik lagu yang mengandungi fakta-fakta bagi tajuk yang difokuskan di dalam kajian ini iaitu „Kitaran Air‟ seperti yang terdapat di Lampiran D.

kondensasi. Pengkaji memperkenalkan empat proses yang terlibat di dalam „Kitaran Air‟ iaitu penyejatan. vii. pengkaji menjalankan pemerhatian berstruktur berdasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat di dalam borang pemerhatian (Lampiran G). Manakala kumpulan rawatan pula menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian. vi. Pengkaji memaparkan lirik lagu „Kitaran Air‟ melalui Power Point (Lampiran D). pengkaji mengedarkan Ujian Pasca 29 .kumpulan rawatan diasingkan. Pengkaji menerangkan setiap proses „Kitaran Air‟ secara terperinci. Aktiviti yang telah dijalankan di dalam sesi P&P yang menggunakan kaedah nyanyian adalah seperti berikut: i. ix. iii. Nyanyian diulangi beberapa kali. Pengkaji memperdengarkan lagu „Kitaran Air‟ kepada responden. Semasa keempat-empat sesi P&P berlangsung. iv. hujan dan pengumpulan. viii. Seterusnya. v. Ini bertujuan untuk melihat minat belajar murid sepanjang sesi P&P berlangsung. Responden menyanyikan lagu „Kitaran Air‟ bersama-sama berpandukan kepada lirik yang dipaparkan. Kumpulan kawalan menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional sebanyak dua kali. ii. juga sebanyak dua kali. setelah kesemua empat sesi P&P bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan selesai dijalankan. Pengkaji menunjukkan gambar rajah „Kitaran Air‟ melalui Power Point. Responden menyalin lirik lagu di dalam buku tulis. Sesi soal jawab diadakan di akhir sesi P&P.

Bagi pemerhatian pula. data dikutip dan direkodkan untuk melihat perbandingan di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. pengkaji mencatat pemerhatian tentang apa yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses P&P berlangsung berdasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat di dalam borang pemerhatian.1. Setelah selesai kedua-dua sesi P&P. Analisis pemerhatian seterusnya diterjemahkan di dalam bentuk jadual dan graf. analisis dilakukan secara manual memandangkan jumlah responden yang sedikit. Borang soal selidik yang dibina mempunyai lima skala bagi setiap item yang setiap satunya telah dijelaskan secara terperinci di dalam borang soal selidik tersebut.(Lampiran F) untuk dijawab oleh responden. Soalan bagi Ujian Pasca adalah setara dengan Ujian Pra. 5. Langkah terakhir ialah mengedarkan borang soal selidik (Lampiran H). Tujuannya untuk melihat sama ada murid berasa seronok dan terhibur terhadap kaedah P&P yang dijalankan. 30 . Bagi Ujian Pra dan Ujian Pasca. Perbezaan nilai min ujian bagi kedua-dua kumpulan turut dipaparkan. Dapatan soal selidik bagi setiap item diinterpretasi mengikut nilai min dan dianalisis di dalam bentuk jadual dan graf. pengkaji merekod dan menganalisis segala data yang diperolehi.4 Memerhati Pada peringkat ini. Bagi soal selidik pula. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan responden mengingat proses „Kitaran Air‟ yang dapat ditentukan melalui peningkatan markah ujian para responden. pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada setiap responden bagi kedua-dua kumpulan. Perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca direkod dalam bentuk jadual dan graf.

5. Proses terakhir ialah pemantauan.2 Prosedur Pengumpulan Data Sebelum mengaplikasikan kaedah atau tindakan yang telah dicadangkan. Pemerhatian dan Soal Selidik di mana setiap instrumen mengukur objektif yang berbeza. Ia bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah dan tindakan yang telah dijalankan serta memantau sejauh mana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekiranya keputusan tidak memberansangkan. Tiga jenis instrumen digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan data kajian iaitu Ujian (Ujian Pra dan Ujian Pasca).Kesimpulannya.1 Ujian-ujian Penilaian (Ujian Pra dan Ujian Pasca) Pengkaji menggunakan dua set soalan ujian (setara) yang diberikan kepada kadua-dua kumpulan kawalan dan rawatan iaitu Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran 31 .2. segala data yang diperolehi daripada setiap alat kajian dianalisis dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih ringkas seperti jadual dan graf supaya ianya dapat dilihat dengan jelas. pengkaji telah meninjau masalah yang dikenal pasti bagi tujuan mengesan tahap ketidakupayaan murid dalam mengingati fakta bagi mata pelajaran Sains. 5. Kitaran kajian tindakan ini boleh berlaku secara berterusan sama ada berfokuskan kepada masalah yang sama ataupun masalah lain. maka pengkaji boleh memulakan kitaran sekali lagi sekiranya masa mencukupi. Pengkaji membuat kesimpulan bahawa ketidakupayaan mengingati fakta menjadi faktor utama yang perlu diatasi dalam usaha untuk membantu murid menjawab soalan peperiksaan.

tingkah laku pasif. Ujian Pasca diberikan kepada kedua-dua kumpulan setelah selesai kesemua empat sesi P&P.2. Peningkatan markah murid yang tinggi menunjukkan bahawa murid berupaya mengingat proses „Kitaran Air‟ dengan baik. Terdapat empat tema utama yang diperhatikan merangkumi minat. Soalan ujian adalah berdasarkan tajuk „Kitaran Air‟. 5. Bentuk pemerhatian yang dijalankan adalah pemerhatian berstruktur di mana pengkaji merekod pemerhatian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam borang pemerhatian (Lampiran G).F). Ke semua aspek-aspek tersebut adalah berkait rapat 32 . Ujian Pra diberikan sebelum sesi P&P dimulakan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk yang dikaji. Fokus utama pemerhatian ini dijalankan adalah untuk melihat tingkah laku responden yang menunjukkan mereka berminat untuk meneruskan pembelajaran. penglibatan dan masalah disiplin di mana setiap satunya mempunyai dua pecahan aspek. Soalan yang setara dengan Ujian Pra sebelum ini diberikan bertujuan untuk menilai tahap ingatan murid bagi tajuk yang diajar.2 Pemerhatian Pemerhatian secara langsung dilakukan sebanyak dua kali supaya pengkaji dapat mengamati dan mengenal pasti tingkah laku responden sepanjang P&P berlangsung. Untuk melihat peningkatan tahap ingatan murid mengingat proses „Kitaran Air‟. Seterusnya pengkaji melakukan analisis terhadap data ujian untuk melihat perubahan markah bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu kaedah tradisional dan kaedah nyanyian. Pengkaji membuat perbandingan perningkatan markah di antara kedua-dua keputusan ujian tersebut bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

mudah difahami. Dapatan pemerhatian ini membuktikan sama ada kajian ini berjaya atau tidak dalam meningkatkan minat murid Tahun 5 Bestari bagi tajuk „Kitaran Air‟.2. Soalan bagi soal selidik yang dibina adalah menjurus kepada objektif kajian iaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan.3 Soal Selidik Pengkaji juga mengedarkan borang soal selidik (Lampiran H) untuk mendapatkan reaksi responden berkaitan kaedah P&P yang dijalankan yang berfokus kepada keseronokan.4 Kebolehpercayaan dan Kesahan Bell (1999) menyatakan bahawa kebolehpercayaan ialah satu perhubungan kepada sesuatu ujian atau prosedur untuk menghasilkan keputusan yang sama di bawah tahap yang sama.dengan minat. Semasa sesi soalselidik dijalankan. Borang soal selidik diberikan kepada responden berbentuk soalan tertutup yang menggunakan Skala Likert dimana murid harus memberi skala (1 hingga 5) bagi setiap item soal selidik tersebut. kaedah pengumpulan data yang dilakukan akan 33 . jelas. pengkaji dapat membuat kesimpulan sama ada penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. 5. 5. Pengkaji juga mengingatkan responden supaya menjawab soalan selidik tersebut dengan jujur dan telus. menggunakan laras bahasa yang sesuai. Ini bermaksud. pengkaji terlebih dahulu membaca dan menjelaskan setiap item soal selidik beserta skala kepada responden. soalan tidak terlalu panjang serta tiada diskriminasi jantina mahupun agama.2. Berdasarkan dapatan daripada soal selidik tersebut. Pengkaji memberi penerangan yang teliti bagi setiap item bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan responden.

Begitu juga dengan soalan Ujian Pra dan Ujian Pasca. Sebagai langkah berjaga-jaga. pengkaji memastikan bahawa murid berada dalam keadaan baik. pengkaji juga memastikan bahawa responden benar-benar faham akan soalan ujian dan soalan soal selidik dengan memberi penerangan yang jelas dan terperinci bagi setiap item yang digunakan. Oleh itu. Soalan dan bentuk borang soal selidik serta borang pemerhatian yang digunakan di dalam kajian ini telah pun disahkan terlebih dahulu oleh penyelia sebelum digunakan di lapangan. 34 . pengkaji membantu responden untuk berada dalam keadaan tenang dan bersedia sebelum ujian dijalankan. stabil dan selesa supaya mereka tidak dipengaruhi oleh faktor sekeliling yang boleh mengganggu hasil dapatan kajian.menghasilkan keputusan yang sama walaupun dilakukan berulang kali. Memandangkan kesahan adalah penting dalam setiap kajian yang dijalankan. Walaubagaimanapun. Selain itu. kenyataan di atas adalah merujuk kepada fakta yang tetap dan tidak berubah. Sepanjang proses pengumpulan data bagi kajian ini. segala instrumen yang digunakan telah disahkan terlebih dahulu. kebimbangan atau ketakuatan di kalangan responden. Pengkaji sentiasa mengingatkan responden agar menjawab soalan soal selidik dengan jujur dan telus. Rasional bagi semua tindakan ini adalah bagi memastikan data kajian yang diperolehi mempunyai tahap kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. kedua-duanya telah diberi pengesahan oleh Ketua Panitia Sains sekolah tempat kajian dijalankan. pengkaji turut mengelakkan kelakuan yang boleh menimbulkan kerisauan.

Jadual 4 di bawah menunjukkan gred dan markah yang digunapakai di dalam kedua-dua ujian yang dijalankan. Analisis data adalah berdasarkan kepada objektif kajian. Dengan menganalisis data-data yang diperolehi.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Bahagian ini membincangkan tentang cara data-data dianalisis dan diinterpretasi. Ujian Pra telah dijalankan ke atas keduadua kumpulan rawatan dan kawalan sebelum sesi P&P bermula yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk yang dikaji. Manakala Ujian Pasca pula dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan setelah selesai kesemua sesi P&P untuk menilai keberkesanan kaedah yang telah dilaksanakan dalam membantu murid mengingat fakta. Objektif pertama kajian ini diukur berdasarkan instrumen Ujian Pra (Lampiran E) dan Ujian Pasca (Lampiran F) mengenai tajuk yang diajar iaitu ‘Kitaran Air’ yang telah dilaksanakan ke atas sampel kajian. 35 . seterusnya membuat ulasan mengenai data-data yang dianalisis tersebut. 6. Hasil analisis membuktikan sama ada kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’ dengan melihat kepada peningkatan markah dan gred ujian sebelum dan selepas rawatan dilakukan. pengkaji dapat melaporkan hasil kajian.1 Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagi tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian.6.

Jadual 4: Gred dan Markah Ujian Gred A B C D Markah 80-100 60-79 40-59 0-39 Jadual 5: Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Ujian A Rawatan Pra Pasca Kawalan Pra Pasca 4 3 B 4 2 Gred C 1 2 2 4 D 9 8 1 36 .

Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ujian Pra Ujian Pasca Bilangan Murid A 0 4 B 0 4 C 1 2 D 9 0 Rajah 2 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Rawatan Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ujian Pra Ujian Pasca Bilangan Murid A 0 3 B 0 2 C 2 4 D 8 1 Rajah 3 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Kawalan 37 .

juga daripada 0. Hasil analisis gred markah ujian terhadap kumpulan rawatan menunjukkan tindak balas yang positif. penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P Sains berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’. seramai 2 orang murid memperoleh gred C manakala 8 orang murid lagi memperoleh gred D di dalam Ujian Pra.Berdasarkan Jadual 5 di atas yang telah diterjemahkan di dalam bentuk graf seperti dalam Rajah 2 dan Rajah 3. seorang murid mendapat gred C manakala selebihnya iaitu 9 orang murid mendapat gred D. Tiada murid yang memperoleh gred D sama sekali. Ini bermakna. tiada seorang pun murid yang mendapat gred A dan B di dalam Ujian Pra. Jumlah murid yang memperoleh gred C meningkat daripada seorang kepada 2 orang. terdapat perubahan terhadap gred pencapaian murid. Selepas kumpulan kawalan menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional sebanyak dua kali. kini telah meningkat kepada 4 orang di dalam Ujian Pasca. Daripada 2 orang murid yang memperoleh gred C di dalam Ujian Pra. Bagi kumpulan kawalan pula (merujuk kepada Rajah 3). Bagi kumpulan rawatan (merujuk kepada Rajah 2). pencapaian murid di dalam Ujian Pasca menunjukan peningkatan gred yang ketara. dapat dilihat dengan jelas perubahan yang berlaku pada gred ujian bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan. Namun. Akan tetapi. Jumlah murid yang berjaya memperoleh gred A meningkat seramai 3 orang daripada 0. Daripada tiada (0) murid yang mendapat gred A dan B di dalam Ujian Pra. selepas rawatan menggunakan kaedah nyanyian yang dijalankan sebanyak dua kali. masih terdapat 38 . berbeza dengan sebelum rawatan dijalankan dimana hampir ke semua murid memperoleh gred D. manakala jumlah murid yang memperoleh gred B pula meningkat seramai 2 orang. kini seramai 4 orang murid berjaya memperoleh gred A manakala 4 orang murid memperoleh gred B di dalam Ujian Pasca.

perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dipaparkan di dalam Jadual 6 seperti di atas. Peningkatan gred pencapian murid yang dicatatkan ini menunjukkan bahawa kumpulan kawalan juga menunjukkan perubahan yang positif dalam mengingati proses ‘Kitaran Air’. Namun. Untuk memudahkan proses menganalisis data.seorang murid yang memperoleh gred D di dalam Ujian Pasca walaupun jumlahnya telah berkurangan sebanyak 7 orang. peningkatan yang ditunjukkan oleh kumpulan kawalan tidaklah sebaik peningkatan kumpulan rawatan. Jadual 6: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Responden Kumpulan Rawatan Ujian Pra R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10 50 30 20 20 10 20 10 10 20 Ujian Pasca 90 70 90 80 90 40 50 60 70 70 Markah (%) Kumpulan Kawalan Ujian Pra 20 10 20 20 20 20 20 30 20 10 Ujian Pasca 80 90 80 50 80 40 60 50 40 10 Bagi melihat dengan lebih teliti lagi mengenai kebolehan murid mengingati proses ‘Kitaran Air’. perbandingan keputusan bagi kedua-dua 39 .

kumpulan juga turut diterjemahkan di dalam bentuk graf yang berasingan seperti di dalam Rajah 4 dan Rajah 5 di bawah. Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Rawatan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MARKAH (%) Ujian Pra Ujian Pasca RESPONDEN Rajah 4 : Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pasca Bagi Kumpulan Rawatan Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan Kawalan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MARKAH (%) Ujian Pra Ujian Pasca R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RESPONDEN Rajah 5 : Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pasca Bagi Kumpulan Kawalan 40 .

responden ini hanya memperoleh markah sebanyak 10%. selepas menjalani rawatan dengan menggunakan kaedah nyanyian. R5. Secara keseluruhannya. Peningkatan markah terendah dicatatkan oleh R2 iaitu sebanyak 20% dimana markah Ujian Pra adalah sebanyak 50% dan meningkat kepada 70% di dalam Ujian Pasca. R9 dan R10 juga menunjukkan peningkatan markah ujian yang memberansangkan iaitu 50% ke atas. Terdapat perbezaan peningkatan markah yang ketara di dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. Markah tertinggi yang dicatatkan adalah 90% manakala yang terendah adalah 40%. Akan tetapi. Walaubagaimanapun. Berdasarkan Rajah 4. R8. R2 merupakan murid yang mencatat markah tertinggi di dalam Ujian Pra. Peningkatan markah yang paling ketara ditunjukkan oleh Responden 1 (R1). markah Ujian Pasca responden ini meningkat secara mendadak iaitu sebanyak 80% menjadikan markah Ujian Pasca sebanyak 90%. R3.Kedua-dua graf seperti di dalam Rajah 4 dan Rajah 5 telah dianalisis oleh pengkaji bagi melihat kebolehan murid dalam mengingat proses ‘Kitaran Air’. Di dalam Ujian Pra iaitu sebelum rawatan dilakukan. Ini 41 . peningkatan markah adalah sebanyak 30%. dapat dilihat dengan jelas ke semua murid kumpulan rawatan berjaya mencatatkan peningkatan markah di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. R4. Ini merupakan satu petanda yang baik dimana peningkatan markah tersebut menunjukkan bahawa kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’. Selain itu. Bagi R6 dan R7. kesemua responden bagi kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian berjaya menunjukkan peningkatan markah di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra.

Responden ini mencatatkan markah sebanyak 10% bagi kedua-dua Ujian Pra dan Ujian Pasca. namun selepas dua kali proses P&P. R8 dan R9. peningkatan yang dicatatkan adalah kurang memberansangkan iaitu sebanyak 20% sahaja. Selebihnya. Dalam kumpulan kawalan. Secara keseluruhannya. R5 turut menunjukkan peningkatan markah ujian yang memberansangkan iaitu sebanyak 50%. R3 dan R7 yang menunjukkan peningkatan sebanyak 40% di dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. Sebelum menjalani proses P&P dengan kaedah konvensional. Begitu juga dengan R2. Kesemua responden bagi kumpulan 42 . Peningkatan markah tertinggi bagi kumpulan kawalan (60%) tidaklah setinggi peningkatan markah bagi kumpulan rawatan (80%). iaitu R6. R1 mencatat markah Ujian Pra sebanyak 20%. 9 orang responden bagi kumpulan kawalan berjaya memperoleh peratus lulus 40% ke atas manakala seorang lagi responden gagal dalam kedua-dua ujian serta tidak mencatatkan sebarang peningkatan. Peningkatan markah ujian tertinggi kumpulan kawalan dicatatkan oleh R1 iaitu sebanyak 60% berbanding 80% oleh kumpulan rawatan.bermakna. peningkatan markah ujian yang dicatatkan oleh kumpulan kawalan tidaklah terlalu ketara jika dibandingkan dengan kumpulan rawatan. Tidak ketinggalan R4 yang menunjukkan peningkatan sebanyak 30%. Melihat kepada Rajah 5. sekaligus menjadikannya tidak lulus ujian. terdapat seorang responden yang tidak mencatatkan sebarang peningkatan markah di dalam kedua-dua ujian iaitu R10. markah Ujian Pasca R1 meningkat kepada 80%. Seterusnya. ke semua responden kumpulan kawalan berjaya melepasi tahap peratus lulus iaitu 40% ke atas.

Ini dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian yang ketara bagi kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan.0 Ujian Pasca 71.0 Merujuk kepada Jadual 7. pengkaji telah membentuk satu jadual yang memaparkan nilai min ujian bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 7 di bawah.rawatan memperoleh markah lulus di dalam Ujian Pasca berbanding kumpulan kawalan yang mempunyai seorang responden yang gagal. Oleh yang demikian.0 32. perbezaan nilai min di antara Ujian Pra dan Ujian Pasca yang dicatatkan ialah sebanyak 32.0 iaitu dari 20. dapatlah disimpulkan bahawa proses P&P bagi tajuk ‘Kitaran Air’ yang menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan) adalah berkesan dalam meningkatkan ingatan murid berbanding dengan proses P&P menggunakan kaedah konvensional (kumpulan kawalan). Bagi kumpulan kawalan pula.0 Perbezaan 51. Dapatan ini membuktikan dengan jelas bahawa responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P dengan menggunakan kaedah nyanyian mampu mengingat proses ‘Kitaran Air’ 43 .0 kepada 57.0 kepada 71.0.0 57.0 iaitu dari 25. perbezaan nilai min di antara Ujian Pra dan Ujian Pasca yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan ialah sebanyak 51.0 20. Jadual 7: Perbandingan Nilai Min Ujian Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Ujian Pra Kumpulan Rawatan Kumpulan Kawalan 25. Bagi memperkukuh hasil dapatan peningkatan markah ujian.0.

Objektif kajian yang kedua iaitu untuk meningkatkan minat murid mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ diukur berlandaskan kepada pemerhatian berstruktur (Lampiran G) terhadap tingkah laku responden bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ini seterusnya dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap tajuk ‘Kitaran Air’ seperti yang dapat dilihat melalui peningkatan nilai min ujian. peningkatan nilai min ujian yang dicatatkan tidak begitu memberansangkan. Aspek-aspek yang diperhatikan telah dibahagikan kepada 4 tema utama seperti yang tertera di dalam Jadual 8 di bawah. Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan oleh pengkaji sepanjang keempat-empat proses P&P berlangsung. objektif kajian ini untuk meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian telah tercapai. Ia bertujuan untuk melihat perubahan tingkah laku yang mencerminkan minat murid apabila menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan) dan juga kaedah konvensional (kumpulan kawalan). Berbeza dengan kumpulan kawalan yang menjalani proses P&P secara konvensional bagi tajuk yang sama.dengan lebih baik jika dibandingkan dengan responden kumpulan kawalan. 6. 44 .2 Meningkatkan minat murid mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian. Oleh itu.

Jadual 8: Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam Pemerhatian TEMA ASPEK Minat a) Memberikan sepenuh tumpuan semasa proses P&P berlangsung. Tingkah Laku Pasif b) Berangan-angan atau termenung. b) Seronok belajar menggunakan kaedah yang diajar. Kesemua aspek tersebut adalah menjurus kepada minat murid terhadap proses P&P yang dijalani. tingkah laku pasif. Bagi setiap sesi P&P yang dijalankan. Setiap sesi P&P memakan masa selama 60 minit. Berdasarkan Jadual 8 di atas. 45 . a) Membuat kerja lain yang tiada kaitan dengan pelajaran. a) Menjawab soalan secara sukarela. Penglibatan b) Menggalakkan rakan lain untuk belajar. pengkaji telah merekod tingkah laku yang mencerminkan minat murid berdasarkan kepada aspek-aspek yang ingin diperhatikan di dalam borang pemerhatian bagi setiap selang masa 5 minit. Sebanyak dua sesi P&P dijalankan bagi kumpulan rawatan yang menggunakan kaedah nyanyian. Masalah Disiplin a) Mengganggu murid lain semasa proses P&P berlangsung. penglibatan dan masalah disiplin. Begitu juga dengan kumpulan kawalan yang turut menjalani dua sesi P&P yang menggunakan kaedah konvensional. kesemua 8 aspek yang diperhatikan telah dibahagikan kepada 4 tema utama iaitu minat. b) Bercakap atau bermain.

Analisis borang pemerhatian bagi setiap sesi P&P direkodkan di dalam Jadual 9 di bawah. Kekerapan tingkah laku murid bagi setiap kumpulan dirumuskan dalam bentuk peratusan dan diterjemahkan di dalam bentuk graf seperti di bawah. Jadual 9 : Kekerapan Tingkah Laku Murid Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan TEMA KUMPULAN KEKERAPAN TINGKAH LAKU MURID Sesi 1 Minat Rawatan Kawalan Tingkah Laku Pasif Penglibatan Rawatan Kawalan Rawatan Kawalan Masalah Disiplin Rawatan Kawalan 17 11 5 16 18 6 4 9 Sesi 2 19 10 5 13 15 7 3 14 36 21 10 29 28 13 7 23 JUMLAH Seperti yang boleh dilihat dalam Jadual 9 di atas. 46 . terdapat perbezaan jumlah kekerapan tingkah laku pada kedua-dua sesi P&P bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Masalah Disiplin Penglibatan Tingkah Laku Pasif Minat 0% 5% Minat Kumpulan Kawalan Kumpulan Rawatan 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Tingkah Laku Pasif Penglibatan Masalah Disiplin 24% 44% 34% 12% 15% 35% 27% 9% Rajah 6 : Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema Berdasarkan Rajah 6 yang dipaparkan di atas. Manakala. Bagi tema kedua iaitu tingkah laku pasif. sesi P&P menggunakan kaedah konvensional menyebabkan murid berasa bosan. bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional. Ini menunjukkan kaedah nyanyian dalam proses P&P bagi tajuk ‘Kitaran Air’ berupaya meningkatkan minat murid untuk belajar. sebanyak 34% murid didapati bertingkah laku pasif bagi kedua-dua sesi P&P yang 47 . hanya 12% murid kumpulan rawatan didapati bertingkah laku pasif di dalam kedua-dua sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian. sekaligus mengurangkan minat mereka untuk belajar. dapat dibandingkan peratusan minat murid bagi kumpulan rawatan adalah lebih besar iaitu 44% berbanding kumpulan kawalan yang hanya sebanyak 24%. Bagi kumpulan kawalan pula.

Bagi sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan). hanya 9% murid kumpulan rawatan didapati bermasalah. sebanyak 35% murid didapati menglibatkan diri secara aktif sepanjang proses P&P. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa penglibatan murid di dalam proses P&P dapat ditingkatkan melalui penggunaan kaedah nyanyian (kumpulan rawatan).dijalankan. Akan tetapi. Seterusnya. 48 . perbezaan peratusan yang ketara di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan juga boleh dilihat bagi tema penglibatan. Dapatan ini membuktikan bahawa kaedah nyanyian mampu mengurangkan tingkah laku pasif murid. Merujuk kepada tema terakhir iaitu masalah disiplin. proses P&P menggunakan kaedah konvensional dilihat tidak berupaya mengurangkan masalah disiplin murid sebagaimana kaedah nyanyian. bagi sesi P&P menggunakan kaedah konvensional (kumpulan kawalan). Melalui dapatan ini. manakala bagi kumpulan kawalan pula. jumlah murid yang bermasalah disiplin meningkat kepada 27%. Peratusan tingkah laku pasif yang rendah ini disebabkan oleh perasaan minat yang mendalam untuk belajar dengan menggunakan kaedah nyanyian jika dibandingkan dengan kaedah konvensional. masalah disiplin di kalangan murid dapat dikurangkan ke tahap yang minimum. Ini bertentangan dengan penggunaan kaedah konvensional (kumpulan kawalan) yang tidak berupaya menggalakkan penglibatan murid secara aktif. peratusan murid yang menglibatkan diri secara aktif sepanjang proses P&P didapati menurun kepada 15%. Perbezaan peratusan yang ketara ini menunjukkan bahawa melalui penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P. Namun.

3 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan dengan penggunaan elemen nyanyian dalam P&P. 6. Objektif ini diukur berdasarkan kepada borang soal selidik (Lampiran H) yang dijawab oleh ke semua responden kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan selepas kedua-dua sesi P&P berakhir. 49 . Seterusnya. sekaligus dapat mengurangkan tingkah laku pasif. Objektif kajian yang ingin dicapai seterusnya adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan melalui penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains. Data yang diperolehi daripada borang soal selidik tersebut telah dianalisis dengan menggunakan kiraan min. Penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P ternyata berkesan dalam meningkatkan minat murid untuk belajar.Secara keseluruhannya. data tersebut diterjemahkan di dalam bentuk jadual dan graf seperti yang dipaparkan di dalam Jadual 10 di bawah. menggalakkan penglibatan aktif murid sepanjang sesi P&P serta dapat meminimumkan masalah disiplin di kalangan murid. objektif pemerhatian ini iaitu untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari tajuk ‘Kitaran Air’ menggunakan kaedah nyanyian telah tercapai.

9 5.5 4. 4.0 50 .6 1.5 4.0 5. 3 Saya berasa mudah untuk menghafal fakta.0 1.4 1.0 Kumpulan Kawalan 2.4 1. 6 Saya berasa bersemangat untuk belajar Sains. 8 Saya boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan pada hari ini untuk tajuk lain.4 4.8 4.5 5.8 1. 2 Saya berasa terhibur sepanjang aktiviti hari ini. 7 Saya sangat suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan.Jadual 10 : Analisis Borang Soal Selidik BIL ITEM NILAI MIN Kumpulan Rawatan 1 Saya berasa seronok selepas mengikuti pelajaran hari ini. 4 5 Pengajaran guru membosankan.6 1. Saya berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya.0 1.

min bagi item 1 kumpulan rawatan adalah melebihi kumpulan kawalan sebanyak 3. Ini bermakna.0 adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan iaitu 1. 51 . Responden kumpulan kawalan pula tidak berasa seronok dan tidak terhibur dengan kaedah konvensional yang digunakan di dalam sesi P&P.5 1 0.0. Nilai min kumpulan rawatan yang tinggi menunjukkan bahawa keseluruhan responden kumpulan rawatan berasa seronok selepas mengikuti sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian berbanding dengan kumpulan kawalan yang mengikuti sesi P&P menggunakan kaedah konvensional.Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan 5 4.5 2 1. Bagi item 2 pula.5 3 2.5 4 3.5 0 1 2 3 4 ITEM 5 6 7 8 KUMPULAN RAWATAN KUMPULAN KAWALAN Rajah 7 : Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan MIN Berdasarkan Rajah 7 di atas. nilai min yang diperolehi bagi kumpulan rawatan iaitu 5. kaedah nyanyian yang digunakan untuk kumpulan rawatan berjaya membuatkan responden berasa seronok dan terhibur.9.

Bagi item terakhir iaitu item 8. nilai min yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Manakala. berbanding nilai min kumpulan kawalan yang lebih tinggi iaitu 4. mereka tidak bersetuju dengan item 5 kerana nilai min yang diperolehi adalah sebanyak 1.Berdasarkan analisis terhadap nilai min soal selidik ini juga. didapati responden kumpulan rawatan menyatakan mereka berasa mudah untuk menghafal fakta dengan penggunaan kaedah nyanyian berbanding dengan kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional.6.0 bagi kumpulan kawalan. nilai min yang rendah yang dicatatkan oleh kumpulan kawalan menunjukkan bahawa responden kumpulan kawalan tidak bersetuju dengan item 7. Berbeza pendapat dengan kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional. Ini menunjukkan.8 menunjukkan bahawa responden kumpulan rawatan yang menggunakan kaedah nyanyian berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya. dan 1. Ini 52 . Responden kumpulan rawatan juga menyatakan mereka suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan. nilai min yang diperolehi bagi kumpulan rawatan hanya 1. Item 6 pula membuktikan bahawa kaedah nyanyian yang digunakan mampu membuatkan responden kumpulan rawatan berasa bersemangat untuk belajar Sains berbanding kumpulan kawalan dengan perbezaan min sebanyak 3.4. responden kumpulan rawatan tidak bersetuju dengan item 4 tetapi dipersetujui oleh responden kumpulan kawalan. Kenyataan ini didinterpretasikan daripada nilai min yang dicatatkan bagi item 3 iaitu 4.8 bagi kumpulan rawatan.5 sahaja. Untuk item 4 iaitu ‘pengajaran guru membosankan’. Ini boleh dilihat melalui nilai min yang tinggi bagi item 7 yang dicatatkan oleh kumpulan rawatan. Nilai min bagi item 5 yang tinggi iaitu 4.2.

kumpulan rawatan bersetuju dengan item 8 dimana mereka boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan (nyanyian) untuk tajuk lain.bermaksud. 53 . soal selidik yang dijalankan terhadap kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya. Bagi kumpulan kawalan pula. kaedah nyanyian yang digunakan bagi tajuk ‘Kitaran Air’ dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. responden tidak bersetuju dengan item tersebut. Berdasarkan item-item yang disoal serta analisis nilai min antara kedua-dua kumpulan yang dilakukan.

Peningkatan markah ujian tersebut menunjukkan responden kumpulan rawatan mudah mengingat proses-proses yang terlibat bagi tajuk yang difokuskan iaitu ‘Kitaran Air’ yang secara tidak langsung membantu mereka untuk menjawab soalan ujian dengan mudah dan memperolehi markah yang baik. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang.7. Pendapat ini turut disokong oleh Hj. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat yang tidak menyeronokkan. Semakin menarik maklumat itu kepada diri seseorang itu. Hal ini selaras dengan kenyataan Noraini (2003) yang menyatakan bahawa iringan irama lagu dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana disamping mengurangkan kebosanan. dapat dilihat dengan jelas bahawa kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan ingatan murid bagi tajuk ‘Kitaran Air’.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Berdasarkan kepada data yang telah dianalisis dan dibincangkan secara terperinci sebelum ini. Ab. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian menampakkan peningkatan markah ujian yang lebih ketara berbanding dengan kumpulan kawalan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah konvensional. semakin mudah maklumat itu diingatkan. Kanak-kanak merupakan golongan yang mudah tertarik dengan muzik. Mereka akan berasa seronok apabila sesuatu pelajaran itu disampaikan di dalam bentuk 54 .

sains dan lain-lain aktiviti akademik. Maka dengan itu. 1991). Ini dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian yang ketara yang ditunjukkan oleh kumpulan rawatan yang menjalani sesi P&P menggunakan kaedah nyanyian. Otak kiri dan kanan manusia menjalankan fungsi yang berbeza. Bahagian otak kiri menguasai perkara seperti bahasa. Otak kanan pula menguasai perkara seperti muzik. Kaedah nyanyian bukan sahaja dapat meningkatkan minat belajar. Ini dibuktikan melalui dapatan soal selidik yang menunjukkan bahawa responden kumpulan rawatan yang menjalani proses P&P menggunakan kaedah nyanyian merasa lebih terhibur dan seronok untuk belajar jika dibandingkan dengan responden kumpulan kawalan yang menjalani 55 . penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains adalah amat tepat bagi meningkatkan ingatan murid terhadap proses-proses yang terlibat dalam ‘Kitaran Air’. malah ianya sekaligus dapat mengurangkan tingkah laku pasif. Otak kiri akan berfungsi lebih aktif sekiranya aktiviti otak kanan diperkembangkan. Penggunaan kaedah nyanyian juga terbukti berkesan dalam meningkatkan minat murid untuk belajar. Penggabungjalinan antara otak kiri (fakta sains) dan otak kanan (muzik dan nyanyian) yang diaplikasikan di dalam kajian ini telah menghasilkan suatu pembelajaran yang penuh bermakna.nyanyian. Selain itu. matematik. kaedah nyanyian juga dilihat dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. mengenal warna dan sebagainya. Integrasi muzik dengan mata pelajaran lain akan melengkapkan perkembangan otak kiri dan otak kanan (Hermann. logik. imaginasi. Perasaan seronok untuk belajar yang timbul di dalam diri mereka itu secara tidak langsung akan memudahkan mereka mengingati apa yang dipelajari. menggalakkan penglibatan aktif murid sepanjang sesi P&P serta dapat meminimumkan masalah disiplin di kalangan murid.

daya ingatan akan bertambah kuat. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa muzik atau nyanyian dapat dijadikan sebagai satu media yang berkesan dalam pengajaran pada peringkat kanak-kanak. penggambaran cara dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Edith dan Kamariati (2005) tentang Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran yang dijalankan di Sekolah Tanjung Batu. Fatah (1994). Melalui penggunaan kaedah nyanyian. Prestasi dalam pembelajaran turut meningkat terutamanya dari aspek mengingati fakta-fakta Sains. ia akan memudahkan guru untuk mengajar pelajaran tersebut. Responden juga mempamerkan rasa seronok untuk mengikuti proses P&P yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian. dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. belajar akan menjadi seronok. iaitu jika seseorang pelajar itu mengintegrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni.proses P&P menggunakan kaedah konvensional. manakala murid akan menjadi lebih terhibur dan berminat untuk mengikuti pelajaran. Dapatan kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Mohd Noor (1982) mengenai Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak yang menunjukkan bahawa pelajaran akan mudah diingat bila ianya dijadikan senikata lagu. 56 . daya pemusatan akan bertambah. Abd. Kedua-dua dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya. responden menunjukkan reaksi positif terhadap mata pelajaran Sains. Kaedah nyanyian dalam P&P juga sekaligus dapat menarik minat murid untuk belajar. Sabah. Hal ini menyokong kenyataan Hj. khasnya mata pelajaran Sains. Tawau.

malah aktiviti P&P menjadi lebih menghiburkan dan menyeronokkan murid dan guru itu sendiri. menyebut dan menghafal struktur. Berdasarkan kepada kenyataan beliau tersebut. Kamariah Aminah (2005) menekankan bahawa penggunaan rangsangan muzik dalam P&P adalah bertujuan untuk mengubah suasana pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur. menimbulkan perasaan seronok untuk belajar serta mendorong responden untuk meminati subjek Sains. Penggunaan elemen muzik dan nyanyian bukan sahaja dapat membantu murid-murid mengenali. Ini selaras dengan dapatan kajian ini yang menunjukkan tindak balas yang positif apabila responden mampu menjawab soalan ujian pasca dengan baik berbanding dengan ujian pra. maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Ternyata kaedah nyanyian mampu memberikan keseronokan kepada murid yang seterusnya dapat meningkatkan minat mereka untuk belajar. 57 . Apabila minat untuk belajar telah berjaya dipupuk di dalam diri murid. maka penggunaan rangsangan muzik adalah amat disarankan sebagai alternatif untuk menjadikan kaedah pengajaran tidak mendatar dan membosankan murid. muzik mampu memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar memandangkan elemen ini menyentuh mengenai keseronokan dan kegembiraan. Ini kerana.Dalam kajian lain bertajuk Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi yang dijalankan oleh Zainure (2003) pula membuktikan bahawa aktiviti P&P yang berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan kehendak dan minat murid-murid seperti muzik dan nyanyian.

tambahan pula aktiviti yang disediakan selari dengan minat mereka. penggunaan kaedah muzik dan nyanyian dalam P&P boleh membantu murid mengingati pengalaman pembelajaran yang dilalui disamping dapat menggalakkkan penglibatan aktif murid dalam P&P. Ini kerana. chant. 58 . Kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan seperti kaedah nyanyian bukan sahaja dapat menambat hati murid untuk belajar. Motivasi dan minat yang mendalam tersebut akan menjadi pemacu kepada kejayaan murid dalam pelajaran. Menurut kajian yang dijalankan oleh beliau ini. sajak dan rap dapat menguatkan memori terhadap fakta dan isi pelajaran. malah terbukti berkesan dalam membantu mereka mengukuhkan kefahaman dan ingatan dalam mata pelajaran tersebut. Bagi mendapatkan kesan yang maksima terhadap proses P&P. Irama dan melodi yang digunakan dalam lagu. kajian yang dijalankan ini turut menunjukkan kesan yang serupa dimana para responden dapat mengingat proses ‘Kitaran Air’ dengan mudah menggunakan kaedah nyanyian. Bertepatan dengan kajian beliau. apabila murid belajar dalam suasana yang gembira. secara tidak langsung motivasi mereka untuk belajar akan meningkat.Brewer (2007) di dalam kajiannya menegaskan bahawa integrasi muzik dalam P&P adalah sangat efektif. adalah penting bagi seorang guru untuk memancing perhatian murid-muridnya dengan aktiviti yang menarik dan menyeronokkan.

8. iii) Menggunakan instrumen temubual bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dalam memantapkan dapatan kajian. malah bagi murid-murid lain juga secara menyeluruh. Secara keseluruhannya kajian ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. v) Mengintegrasi kaedah nyanyian dengan pergerakan fizikal (nyanyian kinestatik) supaya proses P&P menjadi lebih seronok dan seterusnya dapat menggalakkan penglibatan aktif murid. Namun terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan sekiranya kajian seumpama ini dijalankan lagi pada masa akan datang seperti: i) Menambah bilangan responden supaya hasil dapatan kajian lebih jitu selain dapat memanfaatkan keberkesanan kajian ini kepada lebih ramai murid.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Penggunaan kaedah nyanyian dalam proses P&P Sains sememangnya berkesan dalam membantu murid mengingat fakta. meningkatkan minat serta menimbulkan keseronokan belajar. ii) Mengaplikasikan kedah nyanyian bagi tajuk-tajuk lain dalam subjek Sains bukan sahaja bagi Tahun 5. vi) Menggunakan video animasi yang memaparkan lirik lagu beserta iringan melodi supaya pengajaran lebih menarik sejajar dengan pendidikan masa kini yang menekankan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) dalam P&P. iv) Mencipta lagu dan melodi baru bagi tajuk yang difokuskan tanpa menggunakan melodi yang sedia ada dalam usaha meningkatkan keterujaan murid untuk belajar. 59 .

Muat turun pada 2 Mac 2011. http://www. (1990). Penggunaan Minda Yang Optimum Dalam Pembelajaran. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Penerbit BPPDP. Haji Abdul Fatah Hassan.org/ICLIB/IC27/Campbell. Research on Multiple Intelligences In The Classroom. The Effectiveness of Integrating Music In The Classroom. dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Manual Kajian Tindakan.B. (1999).context. B.RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. Edith Indek & Kamariati Hussin. Muat turun pada 30 Feb 2011. Putrajaya: Penerbit BPPDP. Muat turun pada 2 Mac 2011. J. http://www. (2007). (2005). (2003). Brewer. Sabah. Haji Abdul Fatah Hassan. Muat turun pada 10 Feb 2011. Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran: Keseluruhan Otak Dan Daya Berfikir.newhorizons. (2000). Bhd.htm Bell. E. (2008). 60 . http://www.org/article/view/89/1/26. Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Campbell.org/strategies/arts/brewer. (1990). Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga. (1994). http://www. Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu Kajian di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu.com/docs/33520737 Eisner. Tawau. The Function Of Music In education. KPM.htm. Kuala Lumpur: Utusan Publicators and Distributors Sdn.KPM. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. C.docstoc.isme. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

fp. (1988). Pusat Perkembangan Kurikulum.Haji Mohd Ali Muda. http://www. Kuala Terengganu. Manual Kajian Tindakan.google. 61 . S.utm. Mohd Noor Yusof. Jurnal Pendidikan Terengganu. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) sdn. (1998). N. Kajian Penggunaan Ransangan Muzik Terhadap Penguasaan Sifir di Sekolah Menengah kebangsaan Sultan Omar. Hermann. 22(6):45-52. Kuala Lumpur: Penerbit BPPDP. Kamaliah Aminah Abdullah.D. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Meningkatkan Kemahiran Mengingat Murid Tahun Lima Bagi Tajuk ‘Energy’ Menggunakan Teknik Peta Minda. (1991). (2005). Berita Kurikulum.my Noraini Wahidah Ali. Kajian Tindakan tidak diterbitkan. Khalid Mohamed Nor. Pembangunan Kurikulum Abad Ke-21. (1994). (1982). Muat turun pada 23 Feb 2011. Terengganu. Isu kreativiti Dan Tuntutan Perubahan Dalam Pendidikan. Kajian Muzik Sebagai Media Pendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak. Noor Azmi Ibrahim. 25(4):275-295. (1993). http://books. Warta Pendeta.S. Bhd. Bhd. Ph. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jernal Pendidikan Maktab Perguruan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan Kuala Terengganu.KPM. Muat turun pada 31 Mac 2011. Siri Pendidikan Perguruan: Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3. 1(1):53-60. Journal of Creative Behaviour. Dungun. (2010). Menguatkan ingatan.my/ePusatSumber/ Kemmis & McTaggart.com. Noraini Ahmad. The Creative Brain. (2002). 9 (1):6-7. dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kaedah Pembelajaran Berkesan. (2003). Mok.

Prescott. Kajian Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Di Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi SMK Buyong Adil. & Biramiah. Tesis Diploma Pendidikan. K. (1996). Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPGKTI.subaru. Music In The Classroom. J. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. L. (2001). dalam Guru Yang Kreatif: Isu-Isu Teorikital dan Aplikasi Praktikal. Sufian Sukhairi & Osman Ali Rawa. (2003). http://teacher. Kajian Penggunaan Muzik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. http://www.M. Orlando: International Reading Assosiation. C. Muat turun pada 14 Feb 2011. Zainuree Mohd Sa’ad.com/products/instructor/Jan05music. Read Me a Song: Teaching Reading Using Picture Book Songs. Kuala Lumpur: Arenabuku Sdn.S. Selangor. W.scholastis. Bhd.F. (2008). 62 . Savin. Muat turun pada 14 Feb 2011. 9(4):27-31. Yong. Tune-In To Biology: Music In The Science Classroom.O. (2003).com/teaching_ideas/carolsavin.htm. Routier. (2005).science.

BIJI BENIH / BUAH 1 Pokok Kelapa a) ________________ b) ________________ c) ________________ 2 Angsana a) ________________ b) ________________ c) ________________ d) ________________ 3 Durian a) ________________ b) ________________ c) ________________ AGEN PENCARAN CIRI-CIRI 4 Biji Getah a) ________________ b) ________________ (20 markah) 63 .Lampiran A LEMBARAN KERJA: Kemandirian Spesies Tumbuhan Nama : ______________________________________ Kelas : ______________________________________ Lengkapkan jadual di bawah.

64 .Lampiran B PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR (CATATAN BEBAS) Tarikh Kelas : ____________________ : ____________________ Peristiwa Catatan Sumber: Diadaptasi daripada BPPDP (2008).

65 . SILA JAWAB DENGAN JUJUR. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM Saya minat mata pelajaran Sains Pengajaran cikgu membosankan Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Aktiviti yang dijalankan sangat menarik Cikgu memberi tumpuan terhadap saya Penerangan cikgu mudah difahami Saya berasa sukar untuk menghafal fakta Saya tidak faham soalan Sains Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar Belajar Sains itu menyeronokkan Saya selalu mengulangkaji pelajaran di rumah Latihan yang diberikan sangat mudah YA TIDAK Sumber : Diadaptasi daripada Munirah (2010).Lampiran C BORANG SOAL SELIDIK Nama : __________________________________ Kelas : __________ BACA KENYATAAN DI BAWAH DAN TANDAKAN (/) PADA PILIHAN JAWAPAN ANDA.

Lampiran D KITARAN AIR Air di sejat kan Oleh matahari Membentuk wap air Naik ke udara Wap air jadi sejuk Alami kondensasi Lalu ia menjadi Titis-titis air Titis-titis air Gabung jadi awan Bila awan berat Turunlah hujan Lalu terjadilah Proses pengumpulan Hujan pon mengalir Ke laut dan sungai 66 .

3. 2.Lampiran E SEKOLAH KEBANGSAAN DARAT BATU RAKIT 21020 KUALA TERENGGANU. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 30 minit. TERENGGANU UJIAN PRA NAMA KELAS : ______________________________________ : ______________________________________ ARAHAN : 1. Sila jawab ke semua soalan. Kertas soalaan ini mengandungi dua bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). 67 .

Proses ini dinamakan ____________________. Apabila awan menjadi terlalu berat. sungai dan kolam akan ____________________ oleh matahari dan membentuk ____________________ . Air hujan akan mengalir semula ke laut. Titis-titis kecil air bergabung menjadi awan. Kemudian. wap air menjadi ________________ dan mengalami proses ______________________ . titis-titis kecil air akan turun sebagai ___________________ .Bahagian A: Lengkapkan carta aliran di bawah. (12 markah) KITARAN AIR Air daripada laut. 68 . Wap air akan naik ke udara. sungai dan kolam.

(8 markah) B A C D A : ___________________________________________ B : ___________________________________________ C : ___________________________________________ D : ___________________________________________ 69 .Bahagian B : Namakan proses-proses yang terlibat dalam kitaran air.

Lampiran F SEKOLAH KEBANGSAAN DARAT BATU RAKIT 21020 KUALA TERENGGANU. Sila jawab ke semua soalan. TERENGGANU UJIAN PASCA NAMA KELAS : ______________________________________ : ______________________________________ ARAHAN : 1. 3. 2. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 30 minit. Kertas soalaan ini mengandungi dua bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). 70 .

(8 markah) B A C D 71 .Bahagian A : Namakan proses-proses yang terlibat dalam kitaran air.

72 . titis-titis kecil air akan turun sebagai _________________ . wap air menjadi _______________ dan mengalami proses ______________________ . Titis-titis kecil air bergabung menjadi awan. 2. Apabila awan menjadi terlalu berat. Air daripada laut. 5. Air hujan akan mengalir semula ke laut. sungai dan kolam akan ____________________ oleh matahari dan membentuk ____________________ . sungai dan kolam.Bahagian B: Lengkapkan carta aliran di bawah. Proses ini dinamakan ____________________. 4. 3. Wap air akan naik ke udara. Kemudian. (12 markah) KITARAN AIR 1.

2. 73 .Lampiran G BORANG PEMERHATIAN Kelas : __________________ Tarikh : _________________ Tajuk : __________________ Tandakan (/) pada tingkah laku yang berkaitan berdasarkan selang masa di dalam jadual di bawah. MINAT a) Memberikan sepenuh tumpuan semasa proses P&P berlangsung. MASALAH DISIPLIN a) Mengganggu murid lain semasa proses P&P berlangsung. b) Bercakap atau bermain. b) Seronok belajar menggunakan kaedah yang diajar. NO. b) Menggalakkan rakan lain untuk belajar. PENGLIBATAN a) Menjawab soalan secara sukarela. SELANG MASA (MINIT) TINGKAH LAKU MURID 1. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 JUMLAH (%) 4. b) Berangan-angan atau termenung. 3. Sumber: Diadaptasi daripada Noraini Wahidah (2010). TINGKAH LAKU PASIF a) Membuat kerja lain yang tiada kaitan dengan pelajaran.

Sumber : Diadaptasi daripada BPPDP (2008). 6 Saya berasa bersemangat untuk belajar Sains. 3 Saya berasa mudah untuk menghafal fakta. 1 SOALAN Saya berasa seronok selepas mengikuti pelajaran hari ini. 7 Saya sangat suka dengan kaedah pembelajaran yang digunakan.Lampiran H BORANG SOAL SELIDIK Nama : ________________________________ Kelas : ________________ Tandakan (/) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju BIL. 1 2 3 4 5 5 Saya berasa teruja untuk menunggu aktiviti yang akan diperkenalkan seterusnya. 74 . 4 Pengajaran guru membosankan. 8 Saya boleh menggunakan kaedah yang guru perkenalkan pada hari ini untuk tajuk lain. 2 Saya berasa terhibur sepanjang aktiviti hari ini.