WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK 2 OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar.

HASIL PEMBELAJARAN: Mengira menggunakan kaedah : pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.004 .1. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini. Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 . Nombor. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki. Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1 menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan. Sebagai contoh. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat.

Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 . Kedua.WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.Blok Dienes untuk operasi tambah. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu. Contoh 1 Menggunakan Model.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.2. Kita akan menggunakan soalan yang sama. Mula-mula. 369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. Penambahan Berkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 369 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. Akhirnya. Kemudian.2 Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. 33 . Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan.

tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh.maka hasiltolaknya ialah 227. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8. - 245 18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 34 . dan ini direkodkan. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya.

Akhirnya.ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.3. iaitu daripada kanan ke kiri. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. 35 . kita akan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. dan Penolakan Berkembang (Expanded Subtraction) 538 – 176 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2. 2. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri. mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan.3 MENGAJAR OPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat.

Dalam algoritma ini. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. Manakala algoritma yang kedua. melibatkan hanya dua hasildarab separa. Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh 3 Cari hasildarab 215 x 74 Kaedah Pendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. 36 . yang dikenali sebagai standard algorithm.

2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh 4 Kaedah Penolakan ad hoc untuk Pembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakan algoritma tak piawai untuk melakukan pengiraan.4.3.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 . 367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.4 2.

kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa.WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 . “Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. Pada tahun 1875.topik yang berkaitan. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Di samping itu. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . Berikutan itu. logaritma dan statistik. Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah.

Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. .√ ). Untuk kalkulator yang lebih canggih. Ulangi tiga digit tersebut untuk membentuk satu nombor 6-digit. menolak. contohnya 678. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi „ mungkin berkongsi fungsi dengan „ cos x „ atau fungsi yang lain. 39 . . contohnya 678 678. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsi grafik Fungsi saintifik Fungsi saintifik Fungsi asas Fungsi asas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba anda lakukan pengiraan ini. % .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri. dengan 11 dan dengan 13 secara berturut-turut. Masukkan satu nombor 3-digit ke dalam kalkulator. Bahagikan nombor 6-digit itu dengan 7. butang „ . contohnya. . Apakah hasil pengiraan yang anda dapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa.

Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. bahan pembelajaran individu. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. (b) penggunaan bahan pembelajaran. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. dan (b) ciri-ciri teknikal. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer pula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r ke sa n a n p e n g a ja r a n .2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2. Akhir sekali. Penilaian Berbantukan Komputer di mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. (c) proses pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Pengajaran Berbantukan Komputer di mana guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri pengajaran. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. latihan murid.4. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah. (ii) 40 .

Antara isu yang ditimbulkan ialah. dan (f) bahan sokongan pembelajaran yang lengkap. dan (f) boleh pengajaran pula merujuk kepada (a) ke t e p a t a n isi kandungan.5. (c) grafik. (d) animasi. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan.3 Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. pelajar: menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 . Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi. (b) objektif p e n g a j a r a n y a n g jelas (c) contoh-contoh yang sesuai pembelajaran (d) untuk membimbing menggalakkan penguasaan kemahiran melalui latihan (e) menilai pelajar. (e) kepantasan. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a) kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan (d) pengendalaian perisian yang lancar. (f) format mukasurat dan (g) interaktiviti. (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran. Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a) warna. . (b) suara. (e) memberikan maklumbalas yang bersesuaian. (b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. Kualiti memberikan maklumbalas berinformatif .

111 11. Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. 111 111 dan 1. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator. 11 11. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. 42 . Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data. Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah: meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik. Selain itu. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. Namun. Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. cari jawapan bagi yang berikut. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? .111 Seterusnya teka jawapan bagi 11. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan.111 1.111 : Terangkan pola yang anda lihat. Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik.

Seterusnya.45 RM 3.30 43 . kita tidak boleh sentiasa menerima hasil pengiraan kalkulator secara membuta kerana kesilapan menekan kekunci kalkulator adalah tidak dapat dielakkan. dalam urusan jual beli. Bayangkan anda sedang berada di depan kaunter juruwang di sebuah pasaraya.90 RM26. Sehubungan itu. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.90 RM12.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalam banyak urusan kehidupan harian. Berikut adalah senarai barang dan harga yang telah anda beli: Barang Serbuk Cuci Breeze Minyak Masak Natural Telur Ayam Milo Harga RM23. Oleh yang demikian. 2. pengiraan tepat adalah tidak diperlukan.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan. Sebagai contoh. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. kebolehan untuk menganggar „reasonableness‟ sesuatu hasil pengiraan adalah sangat berguna untuk membuat keputusan yang bijak dalam situasi jual beli. kebolehan untuk mengira secara mental adalah sangat berguna untuk membuat anggaran yang cepat. pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.50 RM13.20 Barang Ikan Siakap Kerang Biskut Jacobs Bawang Putih Harga RM18.50 RM 9. dengan merujuk kepada internet.90 RM 4.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelah juruwang memasukkan harga semua barang dalam mesin wang. 3. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871. 2.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). 10. 20. 300 dan selanjutnya. 55. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. atau. Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. 20 atau 30 dan selanjutnya. contohnya 28 x 10. Nombor 44 .5. 870.. 200. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. mulakan dengan nombor yang lebih besar. 2. 869. Begitu juga. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. a) 286 + 30 b) 18200 + 2300 c) 962 – 3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya 25 and 175. 65 75. Jelaskan justifikasi untuk keputusan anda. anda melihat skrin mesin itu memaparkan “RM143. 2. 100. Misalnya 87 – 2.45”. teknik membilang secara menaik dan membilang secara menurun adalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1. 30. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. 10. juga mudah untuk didarab. Gunakan anggaran secara mental untuk membuat keputusan samada anda akan terus membayar sejumlah wang itu atau tidak.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR yang mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible). ini juga melibatkan membuat 45 .5. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas..teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2.. contohnya 70 + 20 = 90. Maka. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan. 2. Seperti juga teknik. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini. 34 x 100 = 3400. seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560.2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik. Teknik ini memerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible) untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas. Misalnya.nombor gandaan 10 atau 100.ungkapan berikut: a) (25 x 9) x (11 x 4) b) (5 x 15) x (20 x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. contohnya.Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor .1. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin. dan boleh mendarab gandaan 10 dan 100. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan.7.

Anggarkan jawapan bagi ungkapan.ungkapan berikut: a.WAJ3105 LITERASI NOMBOR keputusan samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu. pengajaran dan pembelajaran matematik amat bergantung kepada bahan manipulatif untuk melakukan pengiraan secara berkesan. c.6 PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secara umum. Contoh bahan asas 10 yang biasa digunakan ialah Blok Dienes seperti yang ditunjukkan dalam contoh 1 dan 2. Cip berwarna. 478 + 223 8 x 26 578 + 603 + 614 + 582 d.8180 2. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. 36563 . Selain daripada itu. Rajah berikut menunjukkan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam bilik darjah matematik 46 . Ikatan Straw dan Abakus juga merupakan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pengiraan asas matematik. Salah satu jenis bahan manipulatif yang sangat berguna untuk melakukan pengiraan ialah bahan asas 10. b. Perkaitan dengan keadaan sebenar menentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. rod Cuisenaire.

com 47 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik Cip Berwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatu bahan manipulatif dan rancangkan penggunaannya sebagai bahan bantu mengajar untuk satu operasi asas matematik sekolah rendah Terdapat juga bahan manipulatif maya yang boleh diperolehi menerusi internet seperti National Library of Virtual Manipulatives di URL www.mattimath.

& Maletsky. 3 rd ed. (2009). London. A. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Primary Mathematics. Kuala Lumpur: Author. activities. Teaching mathematics. (2006). L. Mathematics explained for primary teachers. Istilah matematik untuk sekolah-sekolah Malaysia. Haylock. E. R. M. Victoria. D. (2006). Lambdin. Needham Height. London.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke. 2nd ed. UK: SAGE. 48 . Exploring number and space. Sobel. Lindquist. Study guide. (2007). A sourcebook of aids. NJ: John Wiley. Literasi Nombor. Australia: Deakin University. UK: Paul Chapman. S. (2000). Helping children learn mathematics. M.. Hoboken. 9th ed. Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. MA: Allyn and Bacon. (2011). Reys. Jabatan Matematik.. Dewan Bahasa dan Pustaka. M. M. Groves. & Smith. N. Geelong. H. and strategies. (1991). V. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful