WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK 2 OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar.

HASIL PEMBELAJARAN: Mengira menggunakan kaedah : pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan. Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas.1.langkah dalam algoritma tambah adalah logik.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 . Nombor. Sebagai contoh. Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1 menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki.004 . Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini.

Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu. Contoh 1 Menggunakan Model.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. Kedua.Blok Dienes untuk operasi tambah.

33 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. Kemudian. Mula-mula. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak.2. Akhirnya.2 Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. Kita akan menggunakan soalan yang sama. 369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Penambahan Berkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 369 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan.

tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. dan ini direkodkan. Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya. - 245 18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 34 . tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8.maka hasiltolaknya ialah 227.

ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. iaitu daripada kanan ke kiri.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. dan Penolakan Berkembang (Expanded Subtraction) 538 – 176 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. 2.3 MENGAJAR OPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri.3.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula. Akhirnya. 35 . kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. kita akan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model.

Dalam algoritma ini.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh 3 Cari hasildarab 215 x 74 Kaedah Pendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya. Manakala algoritma yang kedua. melibatkan hanya dua hasildarab separa. 36 . yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm.

367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 .4.3.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh 4 Kaedah Penolakan ad hoc untuk Pembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakan algoritma tak piawai untuk melakukan pengiraan.4 2.

logaritma dan statistik. Berikutan itu. “Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah.topik yang berkaitan. kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap. Di samping itu. Pada tahun 1875. Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator. Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah.

menolak. Masukkan satu nombor 3-digit ke dalam kalkulator. Untuk kalkulator yang lebih canggih. . butang „ . butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi „ mungkin berkongsi fungsi dengan „ cos x „ atau fungsi yang lain. dengan 11 dan dengan 13 secara berturut-turut. % . 39 .√ ). Apakah hasil pengiraan yang anda dapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa.Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. Bahagikan nombor 6-digit itu dengan 7.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri. . mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsi grafik Fungsi saintifik Fungsi saintifik Fungsi asas Fungsi asas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba anda lakukan pengiraan ini. Ulangi tiga digit tersebut untuk membentuk satu nombor 6-digit. contohnya 678. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. contohnya. contohnya 678 678. .

Penilaian Berbantukan Komputer di mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. (ii) 40 . Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer pula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r ke sa n a n p e n g a ja r a n . (c) proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Berbantukan Komputer di mana guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. dan (b) ciri-ciri teknikal. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul.2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. (b) penggunaan bahan pembelajaran. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.4. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. latihan murid. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. Akhir sekali. bahan pembelajaran individu. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri pengajaran. dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.

(d) animasi. (e) kepantasan. (b) objektif p e n g a j a r a n y a n g jelas (c) contoh-contoh yang sesuai pembelajaran (d) untuk membimbing menggalakkan penguasaan kemahiran melalui latihan (e) menilai pelajar. pelajar: menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 . dan (f) bahan sokongan pembelajaran yang lengkap. (e) memberikan maklumbalas yang bersesuaian. (c) grafik. (f) format mukasurat dan (g) interaktiviti. Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. Kualiti memberikan maklumbalas berinformatif . Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a) warna. (b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. (b) suara. Antara isu yang ditimbulkan ialah. Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi. . Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan.5. dan (f) boleh pengajaran pula merujuk kepada (a) ke t e p a t a n isi kandungan. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a) kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan (d) pengendalaian perisian yang lancar. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2.3 Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan.

111 11. cari jawapan bagi yang berikut. Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah: meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik. 111 111 dan 1.111 Seterusnya teka jawapan bagi 11. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. 11 11. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? . meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator. Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik. Selain itu. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data. Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah.111 1. 42 . Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.111 : Terangkan pola yang anda lihat. Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. Namun. senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan.

kita tidak boleh sentiasa menerima hasil pengiraan kalkulator secara membuta kerana kesilapan menekan kekunci kalkulator adalah tidak dapat dielakkan. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan.90 RM26.20 Barang Ikan Siakap Kerang Biskut Jacobs Bawang Putih Harga RM18.90 RM 4.45 RM 3. pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. 2.30 43 . Sehubungan itu. dengan merujuk kepada internet. pengiraan tepat adalah tidak diperlukan. dalam urusan jual beli. Sebagai contoh.50 RM 9. kebolehan untuk menganggar „reasonableness‟ sesuatu hasil pengiraan adalah sangat berguna untuk membuat keputusan yang bijak dalam situasi jual beli. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita. Oleh yang demikian.50 RM13. Bayangkan anda sedang berada di depan kaunter juruwang di sebuah pasaraya.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalam banyak urusan kehidupan harian. Berikut adalah senarai barang dan harga yang telah anda beli: Barang Serbuk Cuci Breeze Minyak Masak Natural Telur Ayam Milo Harga RM23. Seterusnya. kebolehan untuk mengira secara mental adalah sangat berguna untuk membuat anggaran yang cepat.90 RM12.

300 dan selanjutnya.5. Gunakan anggaran secara mental untuk membuat keputusan samada anda akan terus membayar sejumlah wang itu atau tidak. 65 75. 100. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. 10. Misalnya 87 – 2. 200. 2. mulakan dengan nombor yang lebih besar. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. contohnya 28 x 10. Nombor 44 . 30. 20. teknik membilang secara menaik dan membilang secara menurun adalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1. 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871. anda melihat skrin mesin itu memaparkan “RM143. atau. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. juga mudah untuk didarab. Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. 2. 10. 869.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). a) 286 + 30 b) 18200 + 2300 c) 962 – 3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya 25 and 175. Jelaskan justifikasi untuk keputusan anda. 3. 55. 870.45”. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. 20 atau 30 dan selanjutnya.. 2.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelah juruwang memasukkan harga semua barang dalam mesin wang. Begitu juga.

contohnya 70 + 20 = 90.teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2.WAJ3105 LITERASI NOMBOR yang mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible). Seperti juga teknik. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10.. dan boleh mendarab gandaan 10 dan 100. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.5. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini.. ini juga melibatkan membuat 45 . Teknik ini memerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible) untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas. 2. Maka.7. seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Misalnya.ungkapan berikut: a) (25 x 9) x (11 x 4) b) (5 x 15) x (20 x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan.2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik. contohnya. 34 x 100 = 3400.nombor gandaan 10 atau 100.Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor . Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin.1.

478 + 223 8 x 26 578 + 603 + 614 + 582 d. Rajah berikut menunjukkan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam bilik darjah matematik 46 .6 PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secara umum. Ikatan Straw dan Abakus juga merupakan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pengiraan asas matematik. Selain daripada itu. Perkaitan dengan keadaan sebenar menentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. c. pengajaran dan pembelajaran matematik amat bergantung kepada bahan manipulatif untuk melakukan pengiraan secara berkesan. b.ungkapan berikut: a. 36563 . Anggarkan jawapan bagi ungkapan.WAJ3105 LITERASI NOMBOR keputusan samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. Salah satu jenis bahan manipulatif yang sangat berguna untuk melakukan pengiraan ialah bahan asas 10. Cip berwarna. Contoh bahan asas 10 yang biasa digunakan ialah Blok Dienes seperti yang ditunjukkan dalam contoh 1 dan 2. rod Cuisenaire.8180 2.

mattimath.com 47 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik Cip Berwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatu bahan manipulatif dan rancangkan penggunaannya sebagai bahan bantu mengajar untuk satu operasi asas matematik sekolah rendah Terdapat juga bahan manipulatif maya yang boleh diperolehi menerusi internet seperti National Library of Virtual Manipulatives di URL www.

Study guide. 3 rd ed. Teaching mathematics. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. M.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke. London. London. Geelong. activities. 2nd ed. Primary Mathematics. E. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Istilah matematik untuk sekolah-sekolah Malaysia. Mathematics explained for primary teachers. Exploring number and space. (2011). and strategies. V. M. UK: SAGE. NJ: John Wiley. M. & Smith. (1991). & Maletsky. 9th ed. D. MA: Allyn and Bacon. Kuala Lumpur: Author. 48 . Hoboken. UK: Paul Chapman. Haylock. (2009). Needham Height. (2000). Sobel. A. Literasi Nombor. N. L. Jabatan Matematik.. Victoria. Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. (2006). Groves. Lindquist. S. R. A sourcebook of aids. (2007). M.. Australia: Deakin University. Reys. D. Helping children learn mathematics. Lambdin. H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful