Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir. pendidik dan pelajar serta orang ramai. Dr. Bahagian Sistem Maklumat. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian Sekolah. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan .Nor Hayati bt. PPD/PPB. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . Institut Aminudin Baki.Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. Dengan adanya panduan ini. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum.

segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. Visi. Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. infrastruktur teknologi. Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. dalam apa-apa juga urusan yang dirancang. 1-1 1-1 . mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya. Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan. Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. misi. semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu.Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Tanpa manusia yang menggerakkannya. untuk mencapai matlamat ICT sekolah.

Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa. 1-2 1-2 . Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut. Misi. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. dan kos. Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). bila.Bab 1 : Perancangan 1. Aspek SIAPA.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. bagaimana. Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah. siapa. Matlamat. Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah. Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi.Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah. mengapa. Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Panduan Keselamatan di sekolah.

Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. Contoh seperti di lampiran 1-4. Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 . Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula. ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas.Bab 1 : Perancangan 1. Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya. Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan. Visi. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. ICT Sekloah.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah.

Bab 8.5.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 . OBJEKTIF 4.3. 1-4 1-4 . VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan. 3. 4.2.4. sistematik dan berkesan di sekolah.2. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. 2. Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.1. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2. 4. MISI 2.1. 4. Kuala Lumpur. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran. 2. 2. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.4. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah. 4. 2002). *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010.3. MATLAMAT 3.2006) 1. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. BPPDP.1. 4.

1. Penyenggaraan dan Keselamatan g. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2. Pengurusan dan Penyenggaraan d. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang. Perkembangan Staf b. Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1. Tugas-tugas Khas e. 5. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f.2. 6. 1-5 1-5 .3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Pengajaran dan Pembelajaran c. 5. Lampiran 1-1.3.2. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1. Keceriaan 6. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a. Kakitangan Sekolah (Pentadbir. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6.1. STRATEGI PELAKSANAAN 6. KUMPULAN SASARAN 5. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7.1. 7.Bab 1 : Perancangan 5.

1-6 1-6 . Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2.Bab 1 : Perancangan 8. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka. Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan. b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. 9. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9. 9.1.2. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8.1.3.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. d. Memastikan keselamatan kawasan sekolah. c. 1-8 1-8 . Merancang. e. i. guru dan pembangunan & bekalan. g. PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. f. b.

ii. e. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah. Memantau pembangunan web sekolah . Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. iii. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. Menyediakan jadual penggunaan makmal i. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. i. g. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti. c. d. d. III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas. b. 1-9 1-9 . e. c. b. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. f. Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. Menguruskan latihan dan kursus dalaman.

g. f.Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. iaitu : A. Jawatankuasa Keceriaan C. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. h. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. 1-10 1-10 . Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. d. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. c. e. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3.

Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. c. B Jawatankuasa Keceriaan a. d. mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. inventori dan harta modal. b. manual dan lesen perisian. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling. Menguruskan stok. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. e. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. 1-11 1-11 . panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. b. d. Menyediakan peraturan makmal. mencuci pemacu. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. c. b. c. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus.

Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa. . Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. d. b. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah.Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a. 1-12 1-12 . c.

staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2.2..1.1. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3. 3. 2. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT. Yuran ditanggung oleh PIBG. 3.2. Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir.4. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. 1. Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan.3. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002.3. 5. 3. 1.1.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. CARTA GANTT 4. OBJEKTIF 2. 2. 1-13 1-13 .2. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2. MATLAMAT 1.3. 3. 2.4. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3.1. guru. KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5. 4. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan .1.

7.Bab 1 : Perancangan 5. 6.2. Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini. Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. Dalam hal ini. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6.2. 1-14 1-14 . SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7.2. Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas. Perincian jadual adalah seperti di ….1. jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan. 7. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002.1.. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6.

OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan.Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini. sejak tahun 1996. terarah kendiri dan kadar kendiri. Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari. SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. Tambahan pula.

Bahasa Inggeris. dan Sains. 20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 .Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 2002 2 Dis.

00 pagi 10. 2002 8.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2. Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir.30 – 1.00 – 10.00 ptg 1-17 1-17 .00 ptg 29 Mei 2002 8.00 – 5.00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.00 – 4. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8.00 pagi – 4.00 pagi – 12.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2. Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan.

00 ptg – 5.30 – 1. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 .00 – 10.00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu. 2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8. Bahasa Inggeris. Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat .Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis.00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2. dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu.

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus. 20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan .AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Bahasa Inggeris. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1. 90% intermediate. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. 60% intermediate.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2.

D. F. E.Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. A. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT. Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 . G. Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan. C. B.

3. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer.2. Oleh yang demikian . 1. program KDP.2. 1. 1. LITERASI KOMPUTER 1.Bab2 : Pengisian Program 2A.3. 1. 2-2 .1. LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Membina kemahiran menggunakan komputer. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi.1. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara. Memberi pengetahuan asas tentang komputer. Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. Literasi Komputer.3.

my) 2.Bab2 : Pengisian Program 2. 2.kpm. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2. 2. 2-3 . pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer. Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3.2. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6.2. tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid. program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1. 2. KANDUNGAN 2.1.2.2.ppk.1.4.2. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat. (laman web http://kdp. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat.3. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer.2. 2. (Rujuk Rajah A).2. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan. rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1.5.

Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet. 2-4 .7. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer.9.2. 2.8. dan sebagainya) . bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid.10. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing.2.2. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat. 2. 2. 2.2.Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2.2.6. Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art. Drawing.

4. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan. tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC. 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan.2. dalam Bab 4.3.2. Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain. 4.Bab2 : Pengisian Program 3.2.3.1.1. 2-5 . 3. 3. 3. Sasaran Program Literasi Komputer 3. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN .3. Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua.3. SYARAT PENAWARAN 3.1. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan. • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain.3.1. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT. Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini. 3.2. Bantuan latihan boleh didapati 4. Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan.

Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah. yang contohnya. Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu. JKKK. pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut. Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). 5. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru. 5.1.ppk. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh. (Rujuk laman web http://kdp. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7. • 4. Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P. Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan.dll.4. UKURAN PENCAPAIAN 5.3.Bab2 : Pengisian Program 4.my) 4. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer.kpm.5.2. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. 2-6 Panduan .3. 5. Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini.

ppk.my (Melalui laman ini. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6.2 http:// kdp.Bab2 : Pengisian Program 6.my (Melalui laman ini. RUJUKAN 6. 6. Pekeliling Ikhtisas Bil. bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 .ppk.kpm.1.kpm.3 http://myschoolnet. 8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. garis panduan program.

my. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran .1. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 .3.4. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul.2. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea. Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan.3. 1.2. 2. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan. Yahoo Messenger. menggunakan MSN Messenger. Web Communities. Huraian Sukatan Pelajaran. dll. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya.).kpm. LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed). Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp. 1. 2. 2. 1. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan .1.Bab2 : Pengisian Program 2B.ppk.4. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced). Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini. Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 2. 1. 2.

6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan.4.gov.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN.4.3.3.2.untuk 20 + 5 unit .4.1 3.4.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.1 unit .gov.3 3.3 3. hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .my/~lp.5 3.3.1(49) bertarikh 15/2/2000.untuk 20 + 5 unit .moe. 3.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2.5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.6 3.8 3.3.4 3.7 3.3. 3. 3.3. rujuk www.2 3.2 3.4 3.5 3.3.1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) .moe. Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3. Sila untuk 2-9 .3.my/pekeliling/panduan.3. 3. 3.4 3.1. Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3.4. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld.1 unit .1 3.

2.2.3.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat.1. Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ). 4.3. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan.kpm. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM.1. 4. 4. pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office. 5. Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen. Ketua Sektor Pengurusan Akademik.my. 2-10 . aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. Bagi aplikasi pemprosesan perkataan. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan. 5.ppk. Bagi komponen pengaturcaraan. 4. tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic. 5.p. (Sila rujuk Rajah B1).Bab2 : Pengisian Program 4. 5. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp.

Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u. KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.p. 2-11 . Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat.p.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

6. Pelajar dapat mencari maklumat (browse). UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran. menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT.2. 5.my 2-15 . 5. RUJUKAN Laman web http://myschoolnet.1.ppk.Bab2 : Pengisian Program 5.kpm.

2 4. 3. 2.Bab2 : Pengisian Program 2D. 2. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem.1 2. 4.3 4.penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran.3 ICT sebagai alat aplikasi . contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point. video conferencing.1 4.dsb.2 2.3 3. 3. Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. 2-16 .2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD. Berkomunikasi secara e-mel. chat. 3. 3. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan. PRODUK /HASIL 4. messenger .

8. 6.kpm.ppk.1.kpm. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.2 8. 8. 8.my 2-17 .my Laman web http://myschoolnet.4. 7.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www. menyusun.3 7.2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat.1 5. 7. Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer.3 RUJUKAN Laman web http://kdp. 7.bestarinet.1 6. Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 5.2 6.2. 7.ppk.3.Bab2 : Pengisian Program 5.1. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer. 6.

2. pembangunan portal.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i. 2.1. Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut.1.2. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis.1. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan.2. 2. 2. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah.1. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1. 2. Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii.1. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian.Bab2 : Pengisian Program 2E. 2. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan. Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar. Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat.3. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2. 2-18 .

2. 2. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini.2. Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software .3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah.Bab2 : Pengisian Program iii. ii. Antara projek ini ialah pengujian ii. iv. iii. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan. Pada tahun 2002.kpm. Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. iv. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book. Projek ICT Swasta i. pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web. perisian pendidikan. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp.2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 .2. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka.my. v. v.ppk.

Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah.1 3.ppk.bestarinet.0 3. dsb.kpm.3 4. Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT.kpm. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah.ppk. penglibatan individu dalam aktiviti ICT. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www. 3.my Laman web http://myschoolnet.edu.Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 .2 3.0 4.4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik.1 4.3 4.2 4.my Laman web http://kdp.

2. Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 . Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK). Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat.Bab2 : Pengisian Program 2F. dan rekabentuk interaktif. rekabentuk skrin. Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. video. PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. ilustrasi grafik dan animasi. 3.

2 4. Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 . Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus.1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik. Bestari.Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing. Komponen Asas: 4.3 4.

6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar. 5. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya. Walau bagaimanapun. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 .5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan. 4. kuiz dan latihan.7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. Melalui aktivitiaktiviti ini.Bab2 : Pengisian Program 4. contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari.

2. contohnya tahap kesukaran. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam. Model Selektif Mengikut model ini.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas.Bab2 : Pengisian Program 5. guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.3 5. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria.2. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan. Contoh-contoh adalah seperti : 5.2 5.2.1 5. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini.2. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus.2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru. 2-24 .

Stesen dinamik .setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing. Seterusnya. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik. Stesen statik . setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan. aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan.Dalam stesen dinamik. semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka. 2-25 . Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus. Pada permulaannya. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer).Dalam stesen statik. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini. kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir. Model Cabang Mengikut model ini. Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun.

Ren Sek. Sek. Ren Sek. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. Ren Sek.Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Ren Sek. Sek. Ren Sek. Walau bagaimanapun. Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Buat masa ini. Sek. Ren Sek. Ren Sek. JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. Men Sek. Ren Sek. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Ren Sek. Men Sek. Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. Ren SeK. Ren Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek.

Sek Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 .. Sek. Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Masa. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek.ISLAM Sek. Sek. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Sek. Sek.000 Isipadu. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Sek. Sek. Sek.

Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Men Sek. Ren Sek. Men Sek.

Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K. Ren Kejiranan K. Ren Perihal setempat K.TEMPATAN Sek. Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun. Ren Sumber Negara K. 2-29 .TEMPATAN Sek. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek.TEMPATAN Sek.TEMPATAN Sek.

Bab2 : Pengisian Program 2 G. 1.2. 1. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. dan sebagainya.XVI/(8) untuk : 1. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah. PIBG. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan.2.2.4.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000.1. lampiran surat KP(BS)8591/Jld. Sekolah Bestari. Bahagian Sekolah.1. 2-30 . Program Perkomputeran Reka Cipta.3. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1. Merancang aktiviti kelab. Mengurus dan mentadbir kelab. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil.2. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat. 1. Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta.3. 1.2.

1 3.1. Internet dan komunikasi. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian. Untuk keselamatan perkakasan.5 2. Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2.1.1.1 2. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi.1.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab. Penggunaan multimedia.3 3.1.5 3.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya.8 Sesi pendedahan kepada komputer. Pengajaran pengaturcaraan. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran. SYARAT PELAKSANAAN 3.1. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar.4 2.4 3.Bab2 : Pengisian Program 2. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar.1. perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3. 2.1.2 3.2 2.3 2. 2-31 . Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen. Komputer Grafik.6 2.7 2.

Institusi. RUJUKAN 6. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perisian dsb. 5. bertarikh 2 Mei 1997.III/(31) 6. bil KP(BS)8591/Jld.II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah.1 Kesediaan dan kesedaran guru.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld. 6. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar. bertarikh 29 Jun 1988.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. Contohnya. bertarikh 17 Feb 1992. 8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.VIII/(74) 6. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. bertarikh 28 April 1992. bertarikh 6 Jun 2001. 4.2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah. 6.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.XVI/(8). merekacipta aturcara komputer atau 2-32 . bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld.IV/(110) 6. bil KP(BS)8591/Jld.Bab2 : Pengisian Program 4.XVII/(6) 6. 4.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6. KP(BS)8591/Jld.3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik.

8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.kpm. bertarikh 11 Mac 1986.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah. bil KP(BS)8591/Jld.Bab2 : Pengisian Program 6. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 7 Mac 1986.ppk. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 . 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.II/(43) 6.my (Melalui laman ini.II/(45) 6.10Laman web http:// kdp.

3-1 . menggariskan pengkomputeran. melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. satu standard pengurusan dan pentadbiran 2.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan. 3. Bab ini bertujuan: 1. dan 4. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ubahsuai / Naik Taraf. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3. c. Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3. e. iaitu:a. Waranti d.4 ) 3-2 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a. Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4. b. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah.3 ) d. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar).2 ) c. Pelupusan. Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3. dan f. Penyenggaraan.1.1 Perolehan Bekalan komputer. Perolehan. Penggantian 3. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan.1 ) b. Kementerian Pendidikan. INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Penswastaan dan Bekalan. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Projek Rintis Sekolah Bestari.1. pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan. KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP). Reka Cipta. Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference). dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. KPM dan JPN.2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah. 3-3 . Penswastaan dan Bekalan. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan. terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian.

Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan Perabot e.8 ) c. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a. 9 ) 3-4 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.5 ) d. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu.5 ) ( Rujuk jadual 3. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3.1.3 Penyenggaraan Kemudahan asas.5 ) c. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan. Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3.5 ) b.7 ) b. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3. keselesaan dan kecekapan. Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3.

Lantaran itu. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. i. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja. 10 ) ii. (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat. perabot. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal.4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan. 3-5 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3. mekanikal (alat pendingin hawa).13 ) 3. pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3. Kebakaran ( Rujuk rajah 3. Bagi keperluan komputer. Kecurian ( Rujuk rajah 3. 14 ). dan lightning arrestor. Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan. KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3.1.12 ) iv. Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. elektrikal (plug dan pendawaian).11 ) iii.

5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor. Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa. Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.15 ) 3-6 . licin dan teratur. pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat.1.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. ( Rujuk rajah 3.

Surat Pekeliling Am Bil. Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP. (Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 . Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan. 2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK. 1.BSM(S)01/179/01.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN.7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian. 2. Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan.

Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a.BPK(S) 01/158/02. bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian. 9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil.1 Jld.BSM(S) 1/07/001/02 Jld. Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8. Penyenggaraan dan Pembaikan 7. Borang C. 7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5. 3-8 . Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. 2 (13). V (78). Pekeliling Perbendaharaan Bil. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. 3 Tahun 95 (pindaan) 4. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

Perabot Perlu diganti sekiranya rosak. Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan. d.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. b. Diservis setiap 3 bulan d. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak. f. 3-14 . Mekanikal a. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. b. g. b. e. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). h. e.5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a. Bangunan Komponen a. Elektrikal a. c. i.

Rajah 3. (Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali.6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan. BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK. Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A. KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 .

4-1 . meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel. Dalam alam pendidikan.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bergantung kepada keperluan tugas. minat dan kecenderungan individu.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words. Mereka yang diibaratkan perubahan. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. aplikasi paparan seperti Excel. kemahiran mencari maklumat. organisasi. Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel.

1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT. penggunaan program yang baru.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1.5 2. kemahiran akan diperolehi. selepas mengikuti latihan kemahiran. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain. Kaedah ini termasuk: 1. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet.2 1. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini. Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi. yang diperolehi dalam tugas harian.4 1. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke . Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer.3 1. Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat. kesedaran.

4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 . kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3.2 3. 3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi.1 3. Institut Aminudin Baki.3 3.

Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 . Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain.

dan penginapan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. guru dan sekolah. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras. Menyediakan kemudahan makan. pensyarah maktab. Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan. PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab.) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. dll. swasta. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 . minum. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus. kemahiran. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar. agensi kerajaan.

JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta. panggilan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 .

Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1. Pengurusan Kelab Komputer 7. Literasi komputer 2.IAB 3. Microsoft Office 1.JPN/BPG 2.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. Baik pulih dan penyelenggaraan 4. Perisian kursus Sistem Bestari 2. Pengurusan makmal 2.IAB 1.IAB 3. 4. Multimedia 1.JPN/BPG 2. 2.PSPN/BTP 3. Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9.JPN/BPG/PPK 2. Pengenalan komputer 2. Pengurusan Maklumat/Data 5.PSPN/BTP 4. 3.JPN/BPG 2. Pengurusan Perisian 6. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. 5. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1. Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1.PSPN/BTP 4-7 . Salah laku ICT 8. Sistem rangkaian 3. JENIS KURSUS 1.

Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. Melalui kursus Pra Perkhidmatan. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru. 1. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru.1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28. BPG telah melatih seramai 25. 4-8 . 1.2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan. PENDAHULUAN 1.

2.1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 . dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. OBJEKTIF KURSUS 2. tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P). Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan. Kursus Jangka Panjang i. KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. a. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”. 3. 1. d. b. tahap kemahiran yang hendak dicapai. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3.

Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. 3 b. 6. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. 1. 3. 5. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 . Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a. Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. 2. 2. ii.

ii. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. b. Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn. iv.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a. salinan kepada JPN 4-11 . v. iii. Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5.

Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www. Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6.gov.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran. Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan. ii. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak.my/~bpg iv. i. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. iii. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP).moe. bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta. BPG. 4-12 .

2.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1. 2. 4-13 . melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing. guru besar. membangun. 2. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua. IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT.2 Berkemampuan untuk merancang. penyelaras ICT. MATLAMAT 2. guru kaunselor dan ketua bidang. 2. PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara.1 Mempertingkatkan pengetahuan.4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara.

1. 4.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan. Kursus-kursus yang ditawarkan : 4.1. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik.6. OBJEKTIF KURSUS 3.5 4.2 Pengurusan ICT 4.1 Literasi Komputer 4.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.2 4.1 4.3 4.2.6. d.4 4.1.1.2.2 4. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah. c.4.1.2.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 .2.1.1 4.1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.3 4.2 4.1 4.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT. Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah.1.4.4. b.2.1 4.2 4.2.2. a.

Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6. Komputer Dalam Pendidikan b.2 5.2. Kursus-kursus lain: a.iab.8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4.5 Pengurusan Kelab Komputer 4.2.2. Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f.2.moe.6 Salah Laku ICT 4. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h.my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki. Penilaian Perisian d.8. Asas Pemprosesan Data c. Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g. 4-15 .gov.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i.8.1 4.2.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4.2. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www.

memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. bahan digital . guru dan pentadbir. disesuaikan. 5-1 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. memilih. Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. A. CD-ROM. diperbanyakkan. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. OBJEKTIF 1. Bahan digital mudah diguna. 2. dan diedarkan dengan serta merta. Memberi panduan untuk mengenalpasti. Video dan Audio. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari. 3. rujukan dan pengkayaan.

PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital B.

ppk.ht mlhttp://members. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon.sabah.my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www. Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi.com/tattooine/wilhelm/247/menu.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Yahoo.fortunecity. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google.tripod. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia.my/mpsdk/ Sains menengah http://www. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut. Wisenut.com/dixz/sains http://www. Altavista.geocities. Excite. dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN. dan sebagainya. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks. Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran .com/bi_cnet/ 5-3 . Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a. Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi.kpm.edu.

Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet. ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A).ppk. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet. http://Geocities. Mytutor. atau terus lesap.kpm. dan sebagainya . Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i.com/it Walau bagaimana pun. b.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B.tripod. forum.my.com/bi_cnet.my http://mytutor. Contoh : http://myschoolnet. GetCyberEd. Akses kepada pembelajaran adalah bebas. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa. alam sekitar .com. soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 . c. papar buletin dan sebagainya. Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi. berita. sembang-sembang. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. pendidikan dan perkhidmatan seperti emel.

com.com. D. secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum.my. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial. 5-5 . perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat. Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii. http://myetutor. http://mahirnet. CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio.com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C. http://e-juara. Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat.

Sains. self pace. and self directed). Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access.my 5-6 . 4. 1. edu.2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Bahasa Inggeris. judul Bahasa Inggeris. 2.1 2. judul Sains. RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Bahagian Teknologi Pendidikan. 117 judul Bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. 3. dan Matematik.Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. 2. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. bentuk Web Based dan CD-Rom.

12 Interaktif.1 2. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta. grafik.10 Tujuan dan sasaran. Kandungan.3 1. Mudah diguna dari aspek navigasi. 5-7 .2 1.11 Mesra pengguna. Kriteria Tujuan 1.3 2. 2.9 Skop. Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E. Masa muat turun dan paparan yang cepat.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau. Sumber yang sentiasa dikemas kini.5 2. Kandungan bidang.2 2. Keunikan.4 2. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar. Reka bentuk grafik dan multimedia. laman yang berfokus kepada sesuatu 2.8 2. Kualiti penulisan dan bahasa. 2. 1. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini.6 2.7 2. 2. teks dan animasi. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang.1 1. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat.

2 2.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1.4 3. Isi Kandungan 1.3 2.2 3.1 2. animasi.1 3. video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone.4 1. Nilai tambahan 4.2 1.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 .5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik. Keperluan sistem 2.3 3. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4.5 1.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik.3 1. Perisian Kursus 3. Kriteria Penilaian CD ROM 1. 3.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. Latarbelakang 1. ICT dan pengetahuan am.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan.1 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar. 1.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. dibangunkan. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. 2. kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar.2 2. Lanjutan daripada idea berkenaan. guru dan pentadbir sekolah. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan. guru dan pentadbir sekolah Malaysia. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 . 1.3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat.

menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. pemasangan komputer. Matematik dan Sains.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains. penyunting grafik. glosari IT.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja. ruangan sembang-sembang.2. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. Bahasa Inggeris. Geografi. perkongsian pintar. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 . Manusia dan Seni Bina. maklumat pendidikan. iaitu: 3. forum dan lain-lain lagi. iaitu peringkat rendah. kelab dan unit beruniform. penyunting HTML. Kandungan 3. 3. maklumat ICT.1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. berita.1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran.

3. o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). artikel. Pembelajaran Masteri (Mastery Learning). iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences).2. pautan e-pembelajaran tempatan. foto. cadangan aktiviti. o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. emel.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru.Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah. dan Kajian Tindakan. o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. akhbar dan majalah. Bicara IT. Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. petua kemahiran belajar. o Bahan-bahan lain: Berita. (rujuk di . Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. khidmat nasihat dan artikel berkaitan. alamat rujukan pemenang dan sebagainya.

serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. e-mel.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. o Bahan-bahan lain: Berita. akhbar. majalah. semasa. o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM. Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. Garis Panduan. artikel. akhbar dan majalah. emel. semasa seumpamanya.2. Maklumat KPM. 3. Agenda Semasa KPM. buletin. o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. Bicara IT. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan. o Bahan-bahan lain: Artikel. Bicara IT.

b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL. maktab.2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. 4. Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian.com secara percuma. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. atau. 4. 5-13 . Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau. 4. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan.gozilla.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5.ppk. Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem.my 5-14 . Pusat Perkembangan Kurikulum.my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet.kpm.1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan. Laman Portal adalah http://myschoolnet. Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk.kpm. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. RUJUKAN 5.

2000 at 20:30:12: http://www. http://eboleh.Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www.studyweb.geocities.10014.html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus. http://www. http://www. Add yours now! http://mylinks. one of our global portals for education WELCOME TO WWW.miu.com...COM.org.com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam .com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links .Directories of Malaysia quality sites.STUDYWEB. 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10.Information & Communication Technology (ICT) in a bus . Only Malaysian related sites will be accepted.htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam.my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09.my educational and motivation page .Quality Sites .Directories of Malaysian related sites.nitc.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .html 5-15 .my/goldmine. Malaysia Mart .com/wwwboard/messages/39.MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb. Laman Motivasi Cerdik ..freecentre.com Sdn.com/generic/links/bm/religion.Bhd.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal.

au/Articles/online/mcmurry1. Original ultiBASE publication. http://www.com/index.html 5-16 . Marketing and Business Resources Malaysia-Best.MALAYSIA-BEST. http://www. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase. Centre for Applied Learning and Multimedia.COM Internet. Sarawak.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station .rmit.calm. Click on the title to read the job listing.htm Symposium on Online Learning CALM. Universiti Malaysia Sarawak.com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www.my/sole2001/ WWW.Com Internet.asiadragons. 94300 Kota Samarahan.jaring.unimas.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.malaysia-best. Marketing And Business Resources http://www. http://www.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed.my/star/welcome.edu.goals. technology and nature.

Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan. alat pemadam api. keselamatan fizikal. Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. 6-1 . pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus. keselamatan sistem dan keselamatan data. dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. kestabilan elektrik. Oleh sebab itu. Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan. iaitu tanggungjawab. kawalan kunci. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

4. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.5 5.3 5. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. 4.6 6-6 .2 5. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku. 5. 5.4 5.Bab 6 : Dasar Keselamatan 4.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4.3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer.

Kata laluan tidak boleh dikongsi. Pencegah Virus (Anti-Virus) 4. Akses Pengguna 1.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. 2. Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik.5 3.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa.2 6-7 .3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT.1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. kata laluan. 4. Capaian Internet 3.1 2. 2. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan.2 2. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi. 4.1 1. Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama. Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna. Kata Laluan 2. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus).4 2. 1.

freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan. 6-8 . Semua perisian.Bab 6 : Dasar Keselamatan 5.1 5.2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan. Perisian Komputer 5. 5.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem.

1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. 1.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. 6-9 .2 2. Salinan Sandaran (Backup)/Data 1.1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya.4 Keselamatan Data 1. kepentingan dan kuantiti data. Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat. Pemindahan Maklumat 2. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti.

menghina. rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. lucah. Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. E-mel 5. Menggalakkan. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. paten. menyimpan dan mengedar harta intelek.2 5. Menyalur sebarang bahan haram. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup). 4. mengancam. Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing).6 6-10 . mengugut. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2. Melakukan aktiviti haram seperti mengambil.3 5.5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1. 3.5 5. Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima. 5. skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara. kumpulan atau organisasi yang lain.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing). 5.4 5. membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. menekan. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa.

kontrak atau permohonan atas talian. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host).Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5. Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain.8 6-11 .7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain. termasuk memalsukan nombor kad kredit. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya. 5. Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang.

1 2. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. 2. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.4 2.7 2.8 2.5 2. bau benda terbakar.2 Dilarang membawa beg.2 1. makanan atau minuman ke dalam makmal. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa.6 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1.1 1. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas.3 2.9 6-12 . 1.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai.4 2. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

menghina atau menfitnah pihak tertentu. 2.13 Dilarang mencetak. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah.19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. 2. 2. 2..15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan.16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras. Padamkan manamana suis yang perlu.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. 2. 2.17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru.20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. 2. 2. 6-13 .11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.12 Dilarang membuat bising di dalam makmal. 2. 2. 2..Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas.

6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. Institusi. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran. 7-1 . 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar.1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. 19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1.Bab 7 – Penglibatan. PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. perkakasan. perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah.

Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. keselamatan dan peruntukan kewangan. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk tujuan ini. Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara. Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. 7-2 . KPM untuk mendapatkan kelulusan. Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. 1. Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. 2. Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan.Bab 7 – Penglibatan. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur.3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan. 1.2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan.

4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan.312 (daftar harta modal). dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran.1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4. 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan.1 3. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2.3 3. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB.2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. Kos penggunaan perisian. 7-3 . Kos sewaan talian. 3.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB. Kos penggantian alat. Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing. pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti.Bab 7 – Penglibatan.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan.

4. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa. Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum. 4.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang. 7-4 .3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4. KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5.5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada. hak atau peruntukan sah mengenainya. syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar.2 4.4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru.Bab 7 – Penglibatan. 4.

PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 .Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS.

Bab 7 – Penglibatan. KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 .

KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 .Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful