Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya.Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan . Bahagian Sekolah.Nor Hayati bt. pendidik dan pelajar serta orang ramai. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. PPD/PPB. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing. Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir. Dr. Dengan adanya panduan ini. Bahagian Sistem Maklumat. Institut Aminudin Baki. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri.

Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu. Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. infrastruktur teknologi. dalam apa-apa juga urusan yang dirancang. Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan. Visi. mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya. 1-1 1-1 . Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. Tanpa manusia yang menggerakkannya. Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. untuk mencapai matlamat ICT sekolah. perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. misi.

Bab 1 : Perancangan 1. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa. dan kos. Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA. Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. Misi. mengapa.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. Aspek SIAPA. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah. bila.Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah. Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. siapa. bagaimana. Panduan Keselamatan di sekolah. Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut. dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Matlamat. 1-2 1-2 . Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah.

ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas. Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya. Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula.Bab 1 : Perancangan 1. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Visi. Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah. Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada. perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 .2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. ICT Sekloah. Contoh seperti di lampiran 1-4.

Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT.3. 2.2. 2. sistematik dan berkesan di sekolah. BPPDP. 4. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran. 3. 4.3. VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. OBJEKTIF 4. Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 .1. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi.2. 2. MATLAMAT 3. Kuala Lumpur. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Kementerian Pendidikan Malaysia. Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah. Bab 8. 4. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan. 2. Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT. 4. 2002).4. 1-4 1-4 .5.4. MISI 2. *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010.2006) 1.1.1. 4.

Pengajaran dan Pembelajaran c. 5.2. Perkembangan Staf b. Kakitangan Sekolah (Pentadbir. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7.Bab 1 : Perancangan 5. 5. Lampiran 1-1. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2.3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1. KUMPULAN SASARAN 5. 1-5 1-5 . STRATEGI PELAKSANAAN 6. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang.1.1. Tugas-tugas Khas e. 7. Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.3. Penyenggaraan dan Keselamatan g. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1. Keceriaan 6. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a.1. 6. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6.2. Pengurusan dan Penyenggaraan d.

b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8. Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2.1.3. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004.2. 1-6 1-6 . 9. Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan.1.Bab 1 : Perancangan 8. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka. 9.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah. g. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. i. b. Merancang.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. f. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. d. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. Memastikan keselamatan kawasan sekolah. guru dan pembangunan & bekalan. e. 1-8 1-8 . c.

Menyediakan jadual penggunaan makmal i. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah. e. d. c. g. Memantau pembangunan web sekolah . PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas. f. ii. b. b. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. d. i. iii. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. 1-9 1-9 . III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. c. Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h. e. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti.

f. Jawatankuasa Keceriaan C. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b.Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. 1-10 1-10 . Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. e. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. c. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. d. iaitu : A. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3. h. g.

Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. d. inventori dan harta modal. d. 1-11 1-11 .Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. b. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menyediakan peraturan makmal. c. b. B Jawatankuasa Keceriaan a. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. c. e. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan stok. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. c. manual dan lesen perisian. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con. mencuci pemacu. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling. b. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal.

b. Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah. c. 1-12 1-12 . . d. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa.Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a.

4. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan . Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ.2. 1.1.2.1. 1-13 1-13 . CARTA GANTT 4. 3. Yuran ditanggung oleh PIBG.1. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. 3.1.3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3.4. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002. 4. 2. 1.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5. 2.3. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. guru. 3.3. Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan.2. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT. 2. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya. 5. OBJEKTIF 2. staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2.1. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir. MATLAMAT 1. 3. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran..

Perincian jadual adalah seperti di ….1.2. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6.1. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002. jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan. Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. 7. Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas. SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7. 7. 1-14 1-14 . Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini. 6.2.2. Dalam hal ini.Bab 1 : Perancangan 5..

SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. sejak tahun 1996. Tambahan pula. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan. Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. terarah kendiri dan kadar kendiri.Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari. Dengan ini. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran. latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa.

dan Sains. 2002 2 Dis.Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. 20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 .

00 pagi – 12.30 – 1.00 ptg 29 Mei 2002 8.00 – 4.Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai.00 pagi – 4.00 ptg 1-17 1-17 .00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2.00 – 10. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan. Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.00 pagi 10.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2. 2002 8. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8.00 – 5. Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir.

00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2.00 – 10. 2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 .Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis.00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu.00 ptg – 5.30 – 1. Bahasa Inggeris. Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat . dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu.

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus. 20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. 90% intermediate. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3. 30% kemahiran tinggi kerana: 1.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Bahasa Inggeris.AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas. Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan . 60% intermediate. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1.

Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 . B. G. F. E. D. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT.Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. C. A. Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan.

2. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. 1. LITERASI KOMPUTER 1. Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. program KDP.1. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi. Oleh yang demikian . LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.2. Literasi Komputer. Membina kemahiran menggunakan komputer.1. 2-2 .3. 1.3. 1. Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer. 1.3.Bab2 : Pengisian Program 2A. Memberi pengetahuan asas tentang komputer.

2.3. rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan.ppk.5.2.2. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer. (laman web http://kdp. 2. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat.Bab2 : Pengisian Program 2. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1.4. 2. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat.1. 2-3 . tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat.2.1. (Rujuk Rajah A).2.my) 2. pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat.2. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini. KANDUNGAN 2.2. 2. Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3.kpm. program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1.2.

Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art. 2.2.2.10. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian.2.9. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar. 2. 2. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat.2. 2. dan sebagainya) .2. Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet. 2-4 . bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid.8.7.Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2.6. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer. Drawing.

tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT. 3.1. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan. Bantuan latihan boleh didapati 4.2.2.2. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC. 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN . Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua. 2-5 .1. 3. 4. Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini. 3. dalam Bab 4. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain.3. • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain. Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT.3.Bab2 : Pengisian Program 3. Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM.3.3. 4.3. 3. Sasaran Program Literasi Komputer 3.1. SYARAT PENAWARAN 3.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4.1.

dll.2. Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan. JKKK. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7. Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini.3.kpm.my) 4. yang contohnya. 2-6 Panduan . Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P.1. (Rujuk laman web http://kdp. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh. 5. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer.3. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid. pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut.4.5. UKURAN PENCAPAIAN 5. • 4. Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu. 5. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah. 5. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru.ppk.Bab2 : Pengisian Program 4.

Bab2 : Pengisian Program 6. Pekeliling Ikhtisas Bil. RUJUKAN 6.2 http:// kdp.ppk.ppk. 8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah.kpm. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6.my (Melalui laman ini.my (Melalui laman ini. 6. garis panduan program.1.3 http://myschoolnet. bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 .kpm.

2.Bab2 : Pengisian Program 2B. 2.1. Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp. Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 2.3.my. dll. Huraian Sukatan Pelajaran. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea. 2. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini.ppk. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan. Yahoo Messenger. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed). Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. 2. maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 .). 1. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan . 2. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran . Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. 1. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya. Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. 1.1.2.3. 1.kpm. Web Communities. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul.4. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced). LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000.4. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. menggunakan MSN Messenger.

Sila untuk 2-9 .1 3. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.5 3.5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan.3.moe.my/~lp.untuk 20 + 5 unit .1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) .4 3.8 3.2 3.6 3.moe.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2.1(49) bertarikh 15/2/2000.3.1 unit .2.2 3.untuk 20 + 5 unit .7 3.3.gov.3 3.4.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.3.3.my/pekeliling/panduan. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld.1 3. Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3. rujuk www.3 3. hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .5 3.4.4. Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3. 3.6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan.4.4.3.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN. 3.4 3.3.4 3. 3. 3.1 unit . 3.gov.3.1.3.

2. Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen. 4.1. 5.3. Bagi aplikasi pemprosesan perkataan. 5.1. 5. tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic.ppk. aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. Ketua Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM.p. pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office. 2-10 . 4. Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ). KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u. 4. (Sila rujuk Rajah B1).3. 4.kpm. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan.my. Bagi komponen pengaturcaraan. 5. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan.Bab2 : Pengisian Program 4.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp.2.

KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.p. Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat. 2-11 .Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.p.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

kpm. 5.2. RUJUKAN Laman web http://myschoolnet. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran. menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT.my 2-15 .ppk. Pelajar dapat mencari maklumat (browse).1. 5. 6.Bab2 : Pengisian Program 5.

2. 2-16 . Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah.2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail.3 ICT sebagai alat aplikasi . 2. Berkomunikasi secara e-mel. messenger . contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet.dsb.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar.1 4.penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PRODUK /HASIL 4. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.Bab2 : Pengisian Program 2D. video conferencing.3 4.1 2.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari. 3. chat.3 3.2 2.2 4. 3. 4.

2 8. 5. 7. 7.2.2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran. 8. 8. 6.ppk. Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 8.1 6.1.2 6. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat.my 2-17 .Bab2 : Pengisian Program 5. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer.1 5.ppk. Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer.1. 6.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www.3 RUJUKAN Laman web http://kdp.kpm. 7. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.4.kpm.bestarinet. 7.my Laman web http://myschoolnet.3.3 7. menyusun.

Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat. 2. 2. Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah.Bab2 : Pengisian Program 2E. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2.2.1.1.1. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian.3. 2.1.2. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1. 2. Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah. 2. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut.2. pembangunan portal. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan.1. Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2. 2-18 .

Bab2 : Pengisian Program iii.my.3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini. v. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp. Pada tahun 2002.kpm. 2. Antara projek ini ialah pengujian ii. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book. iv.2. iv. perisian pendidikan.2. pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web. ii.2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 .ppk. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik. Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software . Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Projek ICT Swasta i. Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. iii. v. 2. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka.

my Laman web http://kdp.edu.4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik. penglibatan individu dalam aktiviti ICT.kpm.Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri.3 4.3 4.my Laman web http://myschoolnet.bestarinet. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu.ppk. 3.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 . Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT.2 3.0 4.0 3. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www. Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar.kpm.2 4. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah. dsb.1 3.1 4.ppk.

PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK). pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat. Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran. rekabentuk skrin. Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. ilustrasi grafik dan animasi. 3. 2. Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 . Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus.Bab2 : Pengisian Program 2F. video. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. dan rekabentuk interaktif.

Komponen Asas: 4. Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik. Bestari.3 4. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 .Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama. Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus.1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus.2 4.

5. Walau bagaimanapun.6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar.7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. kuiz dan latihan. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 .Bab2 : Pengisian Program 4.5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan. 4. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya. Melalui aktivitiaktiviti ini. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4.

3 5.2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu. Contoh-contoh adalah seperti : 5. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini.2.2. 2-24 .1 5. Model Selektif Mengikut model ini. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam.2.2.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus. guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria. contohnya tahap kesukaran.Bab2 : Pengisian Program 5.2 5.

Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus. kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer). 2-25 . aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini. setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan.Dalam stesen dinamik. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka. Model Cabang Mengikut model ini. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik. Stesen dinamik . Pada permulaannya.setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing.Dalam stesen statik. Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun. semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut. Seterusnya. Stesen statik .

Ren SeK. JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Buat masa ini. Ren Sek. Ren Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. Men Sek. Ren Sek. Sek.Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. Sek. Ren Sek. Ren Sek. Walau bagaimanapun. Sek. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Ren Sek. Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. Ren Sek. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Ren Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . Ren Sek.

Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 . Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek. Sek. Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.000 Isipadu. Sek. Sek. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Sek. Sek. Masa.Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek. Sek.. Sek. Sek.ISLAM Sek. Sek. Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.

Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Ren Sek.

Ren Perihal setempat K. 2-29 .TEMPATAN Sek.TEMPATAN Sek. Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek.Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K. Ren Sumber Negara K.TEMPATAN Sek. Ren Kejiranan K.TEMPATAN Sek.

1.XVI/(8) untuk : 1.3. 1. 1. 1. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan. Merancang aktiviti kelab. Program Perkomputeran Reka Cipta.2.1.2. dan sebagainya.Bab2 : Pengisian Program 2 G.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah.4. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil. 1. Bahagian Sekolah.2. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta. PIBG.2. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat. 2-30 . Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3. 1.2. Mengurus dan mentadbir kelab. Sekolah Bestari. lampiran surat KP(BS)8591/Jld.

perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3. 2.1 2. Untuk keselamatan perkakasan.5 3.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat. Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya.1 3.8 Sesi pendedahan kepada komputer.1. SYARAT PELAKSANAAN 3. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi.1. Internet dan komunikasi.1.5 2.1.1. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab.2 2.4 2. Penggunaan multimedia.6 2.3 2.7 2. Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2.Bab2 : Pengisian Program 2.2 3.3 3. Pengajaran pengaturcaraan. Komputer Grafik. 2-31 .4 3.1.1. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran.1. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap.

RUJUKAN 6. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah. 6.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. 4. bertarikh 28 April 1992.3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik.VIII/(74) 6. bertarikh 29 Jun 1988. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang. perisian dsb.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. 8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil. bil KP(BS)8591/Jld.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah.IV/(110) 6. Contohnya. bil KP(BS)8591/Jld. merekacipta aturcara komputer atau 2-32 .3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah. 4. KP(BS)8591/Jld. bil KP(BS)8591/Jld. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar. bertarikh 2 Mei 1997. bertarikh 17 Feb 1992. bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld.II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint. Institusi. bil KP(BS)8591/Jld.Bab2 : Pengisian Program 4.1 Kesediaan dan kesedaran guru.XVII/(6) 6. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah.III/(31) 6.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6.XVI/(8). bertarikh 6 Jun 2001.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan.

ppk. bil KP(BS)8591/Jld. bil KP(BS)8591/Jld.8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10Laman web http:// kdp. bertarikh 7 Mac 1986. bertarikh 11 Mac 1986. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 . 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.my (Melalui laman ini.II/(43) 6.II/(45) 6.Bab2 : Pengisian Program 6.kpm. 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan. Bab ini bertujuan: 1. menggariskan pengkomputeran. melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. satu standard pengurusan dan pentadbiran 2. mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. 3. dan 4. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran. 3-1 .

Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah.1. INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4. Penggantian 3. e.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a.4 ) 3-2 . Waranti d. Kementerian Pendidikan. c.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. dan f.1 Perolehan Bekalan komputer. Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3.1 ) b. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3.2 ) c. Penyenggaraan. iaitu:a. Perolehan. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar). Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3. Ubahsuai / Naik Taraf. b.3 ) d. Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelupusan.

pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan.1. 3-3 . Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Penswastaan dan Bekalan. Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference). Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Penswastaan dan Bekalan. KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP). kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan. Projek Rintis Sekolah Bestari.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6. terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian.2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. Reka Cipta. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. KPM dan JPN.

7 ) b. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3.5 ) ( Rujuk jadual 3.5 ) b. keselesaan dan kecekapan. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu.5 ) d.8 ) c. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan. Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a. Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan.5 ) c. Penyenggaraan Perabot e. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3.3 Penyenggaraan Kemudahan asas.1. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3. penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan. 9 ) 3-4 .

Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan. (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat.13 ) 3.12 ) iv. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal.1. Bagi keperluan komputer. 3-5 . elektrikal (plug dan pendawaian). 10 ) ii.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. i. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3. Kecurian ( Rujuk rajah 3. mekanikal (alat pendingin hawa). KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3. 14 ). pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. perabot. Kebakaran ( Rujuk rajah 3.11 ) iii. dan lightning arrestor. Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. Lantaran itu. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3.4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan.

( Rujuk rajah 3. pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat.15 ) 3-6 .5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor.1. licin dan teratur.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa. Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.

2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK. (Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 . Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP. Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan. Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN.7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian. Surat Pekeliling Am Bil.BSM(S)01/179/01. 2. 1.

BPK(S) 01/158/02. Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8. 7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.1 Jld. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP.BSM(S) 1/07/001/02 Jld. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 (13). 3-8 . Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. 9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil. Pekeliling Perbendaharaan Bil. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian. 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Penyenggaraan dan Pembaikan 7. V (78). Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a. 3 Tahun 95 (pindaan) 4. Borang C.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

b. c. Mekanikal a. Perabot Perlu diganti sekiranya rosak. h. f. d. i. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. b. e. g. b. Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan. Elektrikal a. Diservis setiap 3 bulan d.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak. 3-14 .5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. Bangunan Komponen a. e.

(Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan). Rajah 3.6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii. BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i. Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A. B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK.

Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel. organisasi. 4-1 . aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. Ini bergantung kepada keperluan tugas. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. minat dan kecenderungan individu. Mereka yang diibaratkan perubahan. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words. Dalam alam pendidikan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. kemahiran mencari maklumat.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. aplikasi paparan seperti Excel. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood. meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel.

Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1. selepas mengikuti latihan kemahiran.5 2. 1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi. penggunaan program yang baru.2 1. Kaedah ini termasuk: 1. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet. kemahiran akan diperolehi.4 1. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna. Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer. yang diperolehi dalam tugas harian. Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain. kesedaran. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini.3 1.

Institut Aminudin Baki.2 3. 3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi. kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3.3 3.1 3.4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 .

Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman. Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 .

PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab. agensi kerajaan. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 . swasta. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras. guru dan sekolah. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. Menyediakan kemudahan makan. dll.) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. kemahiran. minum. dan penginapan. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. pensyarah maktab. Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan.

panggilan. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta.

Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1. JENIS KURSUS 1.IAB 1. Pengurusan Kelab Komputer 7.JPN/BPG 2.IAB 3. 5. Sistem rangkaian 3. Pengurusan Maklumat/Data 5. 3. Multimedia 1. Pengurusan makmal 2. 4.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. Baik pulih dan penyelenggaraan 4. 2.JPN/BPG 2. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1. Pengurusan Perisian 6.IAB 3. Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1. Microsoft Office 1.JPN/BPG/PPK 2. Salah laku ICT 8. Perisian kursus Sistem Bestari 2. Literasi komputer 2. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1.PSPN/BTP 3.PSPN/BTP 4-7 . Pengenalan komputer 2.JPN/BPG 2. Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9.PSPN/BTP 4.

2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. 1. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan. melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru. PENDAHULUAN 1. 1. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG.1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. 4-8 . BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001. BPG telah melatih seramai 25. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru. Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. Melalui kursus Pra Perkhidmatan.

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”. 2. d. b. Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 .1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). 1. OBJEKTIF KURSUS 2. Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan. a. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c. 3. tahap kemahiran yang hendak dicapai. Kursus Jangka Panjang i. KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P).

Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1. 1. KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a. Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. 2. 5. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. 6. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 . ii. Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. 2. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. 3. 3 b.

iv. salinan kepada JPN 4-11 . Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. b. ii. Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a. v. iii.

BPG.moe. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. ii. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak. bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta.my/~bpg iv. i.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www. Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP).gov. Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran. Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan. iii. 4-12 .

penyelaras ICT.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT.2 Berkemampuan untuk merancang.4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara. MATLAMAT 2. kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara. 2. 4-13 .1 Mempertingkatkan pengetahuan. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua. 2. membangun. guru kaunselor dan ketua bidang. 2. IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT. PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1. guru besar. 2.

1.2. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah.2.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik. b.2.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.2.6.2 Pengurusan ICT 4.2 4. 4.2.1 4.1.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 .3 4.4.3 4.6. Kursus-kursus yang ditawarkan : 4.1 4.1.2.1 4.4.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.4.1. a.1.1. d.2 4.5 4.1.2 4.2 4. OBJEKTIF KURSUS 3.2.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan.1.4 4. Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah.1 4.1 Literasi Komputer 4. c. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT.

Komputer Dalam Pendidikan b.my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki.2.2. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i.2.8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4.5 Pengurusan Kelab Komputer 4.6 Salah Laku ICT 4.gov.1 4. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4. Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e. Kursus-kursus lain: a. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h.iab.8.2.2.2.moe. Penilaian Perisian d.2 5.8.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4. 4-15 . Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f. Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g. Asas Pemprosesan Data c.

bahan digital . memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. guru dan pentadbir. A. rujukan dan pengkayaan. OBJEKTIF 1. memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. dan diedarkan dengan serta merta. Bahan digital mudah diguna. diperbanyakkan. Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan. 3. Memberi panduan untuk mengenalpasti. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. CD-ROM. Video dan Audio. 5-1 . memilih. 2. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari.Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. disesuaikan.

PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital B.

ppk. Yahoo.tripod. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran . Altavista. Excite.fortunecity.com/tattooine/wilhelm/247/menu.ht mlhttp://members.com/dixz/sains http://www.sabah. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain.my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi.edu. Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi. Wisenut.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C.my/mpsdk/ Sains menengah http://www. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks.kpm. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon. Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www.geocities.com/bi_cnet/ 5-3 . Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google. Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a. dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN. dan sebagainya. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut.

tripod. alam sekitar .kpm. dan sebagainya .ppk. ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A).com/it Walau bagaimana pun. berita. GetCyberEd. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa.my. sembang-sembang. atau terus lesap. Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi. pendidikan dan perkhidmatan seperti emel.my http://mytutor.com/bi_cnet. papar buletin dan sebagainya. c.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83. Contoh : http://myschoolnet. b. forum. Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas. http://Geocities. soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 . Mytutor. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet. Akses kepada pembelajaran adalah bebas. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak.com. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i. Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B.

Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan.my. secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial. http://myetutor. http://mahirnet.com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat. perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat. D. Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus. CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio. 5-5 . http://e-juara.com.com.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii.

RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. judul Bahasa Inggeris. 2. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Sains. Bahasa Inggeris. dan Matematik. bentuk Web Based dan CD-Rom. 3.2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.1 2. judul Sains.Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access. Bahagian Teknologi Pendidikan. 1. and self directed). edu. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. 4.my 5-6 . self pace. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. 117 judul Bahasa Melayu.

3 1. Keunikan. Kriteria Tujuan 1.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E.3 2.10 Tujuan dan sasaran. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini.8 2. Sumber yang sentiasa dikemas kini. laman yang berfokus kepada sesuatu 2. 2. 5-7 .1 1. 1.5 2. Kandungan bidang. Reka bentuk grafik dan multimedia.11 Mesra pengguna. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta.12 Interaktif.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau. Masa muat turun dan paparan yang cepat. teks dan animasi.7 2. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2.6 2. 2.9 Skop. Mudah diguna dari aspek navigasi. grafik.2 1.2 2.1 2. Kualiti penulisan dan bahasa. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat. Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan. 2.4 2. Kandungan. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar.

3.1 3. Keperluan sistem 2. Perisian Kursus 3.2 1. animasi.4 3. video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone.4 1.5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik. Isi Kandungan 1.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 .5 1.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2.3 2.3 3.2 3. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4.2 2.3 1.1 2.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1. Kriteria Penilaian CD ROM 1. Nilai tambahan 4.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F.

Latarbelakang 1. guru dan pentadbir sekolah Malaysia. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. 2. ICT dan pengetahuan am. 1. kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar.1 2. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan.2 2. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 . guru dan pentadbir sekolah. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. 1.3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan. Lanjutan daripada idea berkenaan. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar. dibangunkan.

ruangan sembang-sembang. iaitu peringkat rendah. maklumat ICT. 3. berita. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 . Matematik dan Sains. penyunting grafik. Manusia dan Seni Bina. pemasangan komputer.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya.2.1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. Kandungan 3. penyunting HTML. Bahasa Inggeris. menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. maklumat pendidikan. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja.1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran. perkongsian pintar. glosari IT. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. Geografi. forum dan lain-lain lagi. iaitu: 3. kelab dan unit beruniform.

3. o Bahan-bahan lain: Berita. emel.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru. (rujuk di .Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah. o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. Bicara IT. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. artikel. iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences). Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. foto. pautan e-pembelajaran tempatan.2. alamat rujukan pemenang dan sebagainya. Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. akhbar dan majalah. dan Kajian Tindakan. petua kemahiran belajar. khidmat nasihat dan artikel berkaitan. Pembelajaran Masteri (Mastery Learning). o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). cadangan aktiviti.

o Bahan-bahan lain: Artikel. Agenda Semasa KPM. semasa. Bicara IT. artikel. emel. akhbar dan majalah. Maklumat KPM. Garis Panduan. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM. akhbar. buletin.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja.2. o Bahan-bahan lain: Berita. majalah. semasa seumpamanya. e-mel.Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan. Bicara IT. serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 . 3.

maktab.gozilla. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. 4. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan. b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan. Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan.2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian. c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. atau. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. 5-13 . Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. 4.com secara percuma. 4. Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL.

Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem.kpm.kpm. RUJUKAN 5. Laman Portal adalah http://myschoolnet.my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet.ppk. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.my 5-14 .1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5. Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk. Pusat Perkembangan Kurikulum.

com Sdn. http://www. Add yours now! http://mylinks..Bhd.COM.com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam .nitc.Quality Sites . Only Malaysian related sites will be accepted.com.geocities. 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10. http://www.my/goldmine.htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam.com/wwwboard/messages/39.my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09.com/generic/links/bm/religion.miu.STUDYWEB.studyweb.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam.Directories of Malaysia quality sites. one of our global portals for education WELCOME TO WWW. Laman Motivasi Cerdik .Information & Communication Technology (ICT) in a bus . 2000 at 20:30:12: http://www.10014.Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www..com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links .Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal..html 5-15 . http://eboleh.Directories of Malaysian related sites.my educational and motivation page .org. Malaysia Mart .MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb.freecentre.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus.

malaysia-best. http://www.unimas.jaring.au/Articles/online/mcmurry1.goals.com/index.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www.com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.edu.MALAYSIA-BEST. technology and nature. Click on the title to read the job listing. Centre for Applied Learning and Multimedia. Universiti Malaysia Sarawak.my/sole2001/ WWW. Marketing and Business Resources Malaysia-Best.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station . http://www.COM Internet.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world. Original ultiBASE publication.Com Internet. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed. Sarawak. http://www.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.rmit.asiadragons.html 5-16 .my/star/welcome. 94300 Kota Samarahan.calm.htm Symposium on Online Learning CALM. Marketing And Business Resources http://www.

dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting. keselamatan sistem dan keselamatan data. kestabilan elektrik. 6-1 . Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus. Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. keselamatan fizikal. Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna. alat pemadam api. iaitu tanggungjawab. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. Oleh sebab itu. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. kawalan kunci. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

Bab 6 : Dasar Keselamatan 4. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang. 4.4 5. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. 5. 5.5 5. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. 4.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.3 5. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.6 6-6 .2 5.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer.

4. 1.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna. Akses Pengguna 1. Kata Laluan 2. 2. Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama.3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT.2 2. 2.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa. kata laluan.1 1.1 2. Kata laluan tidak boleh dikongsi. Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah. Pencegah Virus (Anti-Virus) 4. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus).5 3. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri. Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan. Capaian Internet 3.2 6-7 .1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan.4 2. 4.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6.

Semua perisian.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem. 6-8 . Perisian Komputer 5.2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan. freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan.Bab 6 : Dasar Keselamatan 5. 5.1 5.

1.2 2. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti.1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. Salinan Sandaran (Backup)/Data 1. 6-9 .4 Keselamatan Data 1. kepentingan dan kuantiti data.1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya. Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat. Pemindahan Maklumat 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6.

skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia. Menyalur sebarang bahan haram. 5. 5. Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima. lucah. 4.2 5.3 5. Menggalakkan.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing). E-mel 5. menyimpan dan mengedar harta intelek. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara.6 6-10 . Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup). Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam. Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing).Bab 6 : Dasar Keselamatan 6.5 5.5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1. menekan. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. kumpulan atau organisasi yang lain. Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa. membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar. mengancam. mengugut. paten. rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. 3.4 5. menghina.

Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host). termasuk memalsukan nombor kad kredit. Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang.8 6-11 .7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain. kontrak atau permohonan atas talian. 5.Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5.

2 Dilarang membawa beg. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. makanan atau minuman ke dalam makmal.3 2. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.6 2. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1.8 2. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.4 2.4 2.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai.1 1.2 1.5 2. 1. 2.7 2. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. bau benda terbakar.9 6-12 .1 2. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.

17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.12 Dilarang membuat bising di dalam makmal. 6-13 .19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. 2. 2.16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah.13 Dilarang mencetak. 2. Padamkan manamana suis yang perlu. menghina atau menfitnah pihak tertentu. 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2. 2.20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. 2. 2.11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.. 2. 2.15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan.. 2.

3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. 7-1 . perkakasan. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub. perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran. 6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah.1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1. Institusi.Bab 7 – Penglibatan. Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. 19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah.

1.3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan. 2. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. Untuk tujuan ini.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur.2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan. Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan. Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara. perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan. KPM untuk mendapatkan kelulusan. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. 1. PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. 7-2 . Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. keselamatan dan peruntukan kewangan.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).Bab 7 – Penglibatan. Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan.

Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB. 7-3 .2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. 4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing.1 3.3 3. 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW. Kos penggantian alat. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3. pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan. 3. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4.1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran.312 (daftar harta modal). Kos sewaan talian.Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2. Kos penggunaan perisian.

Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum.2 4. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4. syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar. 4.4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang. KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. hak atau peruntukan sah mengenainya.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru. 4. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan. 4. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan.3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan. 7-4 .5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada.Bab 7 – Penglibatan.

PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 .Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS.

312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 .Bab 7 – Penglibatan. KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.

KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK.Bab 7 – Penglibatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful