Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

Dengan adanya panduan ini. Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum. Bahagian Sekolah. Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan . Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir.Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. Bahagian Sistem Maklumat. Bahagian Pendidikan Guru. pendidik dan pelajar serta orang ramai. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . Dr. PPD/PPB. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing.Nor Hayati bt. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Institut Aminudin Baki.

Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. misi. Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. 1-1 1-1 . Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. infrastruktur teknologi. Visi. mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya. segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. Tanpa manusia yang menggerakkannya. semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). dalam apa-apa juga urusan yang dirancang. untuk mencapai matlamat ICT sekolah. Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan. perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu.

Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa. Misi.Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah. Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. siapa. bagaimana. dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. Aspek SIAPA. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. 1-2 1-2 . Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. bila. Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. Matlamat. Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah. Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. dan kos.Bab 1 : Perancangan 1. mengapa. Panduan Keselamatan di sekolah. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA.

perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 . Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah. Contoh seperti di lampiran 1-4. Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada. ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah.Bab 1 : Perancangan 1. Visi. Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan. Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya. Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. ICT Sekloah.

MISI 2. sistematik dan berkesan di sekolah. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. 3.1. 2. 1-4 1-4 . Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.3. 2002). 2. 4. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT.5.1. Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah.4. 2. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. 4. Kuala Lumpur.4. Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.2. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bab 8. Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.2006) 1.3. 4. 2. BPPDP. MATLAMAT 3. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010.2. OBJEKTIF 4. 4.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 . 4. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran. VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.1.

Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.2. Penyenggaraan dan Keselamatan g. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f. Lampiran 1-1. Pengajaran dan Pembelajaran c.1. 5.3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri.2. 7.1. Pengurusan dan Penyenggaraan d.Bab 1 : Perancangan 5. Tugas-tugas Khas e. Perkembangan Staf b. 6. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1. Keceriaan 6. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1. Kakitangan Sekolah (Pentadbir.3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7.1. KUMPULAN SASARAN 5. STRATEGI PELAKSANAAN 6. 5. 1-5 1-5 .

b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9.3. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8.2. 1-6 1-6 . 9.1. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka. Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. 9. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9.1. Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan.Bab 1 : Perancangan 8.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

c. guru dan pembangunan & bekalan. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. b. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. Merancang. f. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. Memastikan keselamatan kawasan sekolah. PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. i. 1-8 1-8 .Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. e. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah. g. d.

Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. f. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti. b. III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. Memantau pembangunan web sekolah . e. Menyediakan jadual penggunaan makmal i. g. 1-9 1-9 . Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. c. i. ii. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. iii.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. d. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. b. e. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah. PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas. c. d. Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah.

iaitu : A. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3. e. d. 1-10 1-10 .Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. h. f. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. c. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b. Jawatankuasa Keceriaan C. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. g.

b. mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. B Jawatankuasa Keceriaan a. c. b. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. mencuci pemacu. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. inventori dan harta modal. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. d. manual dan lesen perisian. e. panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. c. d. Menyediakan peraturan makmal. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus. c. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. Menguruskan stok. 1-11 1-11 . Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. b.

Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah. 1-12 1-12 . Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. c. d. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa. .Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a. b.

3. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan .1. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3. 3. 1-13 1-13 . KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5.. 3. 4. guru. Yuran ditanggung oleh PIBG.1. 1.1.4. 3. 2. Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ.3. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2.1. OBJEKTIF 2.3. 5. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT.2. 2. 1.2. CARTA GANTT 4.3. staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2.4.1. MATLAMAT 1. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. 2.2. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan.

1. Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini. 1-14 1-14 . 7. 7. SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7.2. Perincian jadual adalah seperti di …. jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan.2. Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6.. Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas. Dalam hal ini.Bab 1 : Perancangan 5. 6.1.2. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002.

SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. Dengan ini. sejak tahun 1996. Tambahan pula. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas.Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. terarah kendiri dan kadar kendiri. latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa.

Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. Bahasa Inggeris. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 . dan Sains. 2002 2 Dis.

00 pagi 10. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan.00 pagi – 4.00 ptg 1-17 1-17 . Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai.30 – 1.00 – 4. 2002 8. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2.00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2.00 – 10.00 – 5.00 ptg 29 Mei 2002 8.00 pagi – 12. Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir.

00 ptg – 5.00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 . Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.00 – 10.Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis.00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2.30 – 1.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat . dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu. 2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8. Bahasa Inggeris.

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus.

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu.AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. 60% intermediate. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan . Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1. Bahasa Inggeris. 90% intermediate. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan.

F. C. G. Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 .Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. D. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT. A. Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan. E. B.

program KDP.2. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. 1.3.Bab2 : Pengisian Program 2A. Oleh yang demikian .1. 2-2 . 1. 1. Membina kemahiran menggunakan komputer.2. Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. LITERASI KOMPUTER 1. 1.3. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer.1. Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara. LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Literasi Komputer. Memberi pengetahuan asas tentang komputer.3.

1.5. 2. (laman web http://kdp.Bab2 : Pengisian Program 2. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6.2. Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3.2. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat. 2-3 . 2. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4.3. rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer.my) 2. 2. tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat.4. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan.ppk. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1.1. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer.2.2. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini.2. KANDUNGAN 2.2. 2. pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat. program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1. (Rujuk Rajah A).2.kpm. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat.

7. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian. dan sebagainya) .9.2. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer. bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing.2. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat.8.2. Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet. 2. 2.Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2.2. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. Drawing. Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art.6. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar.2. 2. 2.10. 2-4 .

1. tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT. 2-5 . Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain. Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini. • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain. Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN . 4.3. Bantuan latihan boleh didapati 4. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC. 3. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT. Sasaran Program Literasi Komputer 3.3. 3.2.3. Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini.2.2.1. 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4.3.1.3. SYARAT PENAWARAN 3. 3.1. 3.2. 4.Bab2 : Pengisian Program 3. dalam Bab 4. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua.

kpm. UKURAN PENCAPAIAN 5. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG.3.dll. 2-6 Panduan . Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan. Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut.1. yang contohnya.Bab2 : Pengisian Program 4.2. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer.4.3. Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah.my) 4. Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini.ppk. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru. 5. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh. • 4. JKKK. 5.5. (Rujuk laman web http://kdp. Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu. 5. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7.

bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 .my (Melalui laman ini. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6.ppk. 6.Bab2 : Pengisian Program 6.ppk.my (Melalui laman ini. 8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah.1. Pekeliling Ikhtisas Bil.kpm. RUJUKAN 6.3 http://myschoolnet. garis panduan program.2 http:// kdp.kpm.

Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. 1.3.2. maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 . 1. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan.Bab2 : Pengisian Program 2B. LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000. 2. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran .4. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed). 1. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced).3.kpm. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. 2. 2. Yahoo Messenger. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini.ppk. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea.). 1. Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. 2.1. Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya. Web Communities. Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran.1.2. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul. dll. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan . 2.4. Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp.my. menggunakan MSN Messenger.

gov.7 3.3.5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan. 3.4.6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.3.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.moe. 3.4.1.4 3. Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3.3 3.1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) .3.my/~lp.1 unit .3. Sila untuk 2-9 .untuk 20 + 5 unit .4 3.3.2 3.3.3.6 3.8 3.1(49) bertarikh 15/2/2000. 3.1 unit .my/pekeliling/panduan.moe.4.2 3. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld.3. Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3.2.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2. 3. 3.1 3.5 3.gov.4. hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .untuk 20 + 5 unit .3.1 3.3 3.4 3.5 3.4. rujuk www.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN.

4.Bab2 : Pengisian Program 4.p. 5. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp. 5.3. 2-10 . Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen.2. pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office.1. 4. (Sila rujuk Rajah B1). Bagi aplikasi pemprosesan perkataan. Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ).1. Ketua Sektor Pengurusan Akademik. 5. 5. 4.ppk.my.kpm. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan. Bagi komponen pengaturcaraan.3. 4.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM. aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u. tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic.2.

Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat. 2-11 .p.p.Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u. KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

5.2. 6. Pelajar dapat mencari maklumat (browse). menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT.my 2-15 .Bab2 : Pengisian Program 5. RUJUKAN Laman web http://myschoolnet.ppk.1. 5.kpm. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran.

3 3.dsb. 2.3 ICT sebagai alat aplikasi .1 2.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari. messenger . 3.penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran. PRODUK /HASIL 4. Berkomunikasi secara e-mel.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail. 2-16 .2 2. chat. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet. Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah.2 4. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan. 2. video conferencing.1 4. contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point. 3.3 4. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. 3. 4.Bab2 : Pengisian Program 2D. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. 3.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD.

6. Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 7.ppk. 6.2 8. 8.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www.4.3 7.Bab2 : Pengisian Program 5. 7.my Laman web http://myschoolnet.3.3 RUJUKAN Laman web http://kdp. 8. menyusun.1. 7. 8. 7. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer.1.ppk. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat.my 2-17 .2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran.2 6.2.1 6. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.bestarinet.kpm. Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer.1 5. 5.kpm.

2. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan. 2.2. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis.1.Bab2 : Pengisian Program 2E.1. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar.1. 2. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut. 2. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian. Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i. Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah.1.3. Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii. 2-18 . pembangunan portal. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah. 2.2.1.2. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2. Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan.

Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software . perisian pendidikan. 2.3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah. Projek ICT Swasta i. v. iv. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan. 2. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 .Bab2 : Pengisian Program iii. Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka. Antara projek ini ialah pengujian ii.my. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp. ii. Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri. iii.kpm. pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web. Pada tahun 2002.ppk. iv.2. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik.2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i. v. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book.2. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini.

ppk.1 4. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah.my Laman web http://kdp.ppk.1 3.bestarinet.0 3.Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri.2 3.3 4.2 4.3 4. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu.my Laman web http://myschoolnet. penglibatan individu dalam aktiviti ICT.4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik.edu. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 .0 4.kpm. Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT.kpm. dsb. 3. Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar.

Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. 3. dan rekabentuk interaktif. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. rekabentuk skrin. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. video. pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 .Bab2 : Pengisian Program 2F. PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. ilustrasi grafik dan animasi. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat. Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran. 2. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK). Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus.

1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus. Bestari.3 4. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 .Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus. Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama. Komponen Asas: 4.2 4.

5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 . 5. Melalui aktivitiaktiviti ini. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari.Bab2 : Pengisian Program 4. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4. 4.6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran.7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya. kuiz dan latihan. Walau bagaimanapun.

2.1 5. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas. 2-24 .2.2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria. guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan.2.2. Contoh-contoh adalah seperti : 5. contohnya tahap kesukaran.Bab2 : Pengisian Program 5. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus.2 5.3 5. Model Selektif Mengikut model ini.

semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama.Dalam stesen statik. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil. Pada permulaannya. 2-25 . kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir. Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. Stesen statik . Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut. Seterusnya. Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik. aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Model Cabang Mengikut model ini. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer). Stesen dinamik .setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing. setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka.Dalam stesen dinamik.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini.

Buat masa ini. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Sek. Ren Sek. Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Men Sek. Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek.Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. Ren Sek. JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. Ren SeK. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek.

Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Masa. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.000 Isipadu. Sek.. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Sek. Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 . Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek.ISLAM Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek. Sek Sek. Sek. Sek.

Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren.

TEMPATAN Sek. 2-29 .Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K. Ren Sumber Negara K.TEMPATAN Sek.TEMPATAN Sek. Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek. Ren Perihal setempat K.TEMPATAN Sek. Ren Kejiranan K.

1.2. PIBG. Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3.2. Sekolah Bestari.3. 1. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah.1. Bahagian Sekolah.2. 1.4. 1. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah.2.XVI/(8) untuk : 1. Merancang aktiviti kelab. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat. 1. 1. 2-30 .2.Bab2 : Pengisian Program 2 G.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil. dan sebagainya. lampiran surat KP(BS)8591/Jld. Mengurus dan mentadbir kelab. Program Perkomputeran Reka Cipta.

1. perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3.8 Sesi pendedahan kepada komputer. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap. SYARAT PELAKSANAAN 3.7 2. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar.1. Pengajaran pengaturcaraan.1. Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2.2 3.5 2. 2. Penggunaan multimedia.1. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran.1.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi. 2-31 .6 2.Bab2 : Pengisian Program 2.5 3. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya. Untuk keselamatan perkakasan. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar.1.4 3. Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen.1.3 2.4 2. Internet dan komunikasi. Komputer Grafik. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian.2 2.1 3.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab.1 2.3 3.1.

8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil. bertarikh 17 Feb 1992. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah. 6.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah. bertarikh 6 Jun 2001.1 Kesediaan dan kesedaran guru.IV/(110) 6. bertarikh 2 Mei 1997. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. 5. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah. 4. bil KP(BS)8591/Jld. 6.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.XVII/(6) 6. KP(BS)8591/Jld.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Contohnya. Institusi. bertarikh 29 Jun 1988. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. bil KP(BS)8591/Jld. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang.Bab2 : Pengisian Program 4. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah. bil KP(BS)8591/Jld. perisian dsb. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6. merekacipta aturcara komputer atau 2-32 .3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik.VIII/(74) 6. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld.XVI/(8). bertarikh 28 April 1992. RUJUKAN 6.III/(31) 6.

bil KP(BS)8591/Jld.10Laman web http:// kdp.Bab2 : Pengisian Program 6. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 .8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.II/(45) 6.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 11 Mac 1986. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 7 Mac 1986. 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah. 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.my (Melalui laman ini.kpm.ppk.II/(43) 6.

melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. Bab ini bertujuan: 1. 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan. satu standard pengurusan dan pentadbiran 2. 3-1 . menggariskan pengkomputeran. dan 4. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

Penyenggaraan.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a.3 ) d. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3. Kementerian Pendidikan.1 Perolehan Bekalan komputer. Penggantian 3. Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3. e. Pelupusan. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah. Ubahsuai / Naik Taraf. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan.2 ) c.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. b. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3.4 ) 3-2 . INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik. Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3. c. Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Perolehan.1 ) b. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4. iaitu:a. dan f. Waranti d. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar).1.

Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference). Projek Rintis Sekolah Bestari. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Penswastaan dan Bekalan. Reka Cipta. dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6. pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan.1. kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Penswastaan dan Bekalan. KPM dan JPN. KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. 3-3 . terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian.2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan.

3 Penyenggaraan Kemudahan asas. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Penyenggaraan Perabot e.7 ) b. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3. keselesaan dan kecekapan. Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan. penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan.8 ) c.5 ) ( Rujuk jadual 3.5 ) b.5 ) c. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a.5 ) d. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan.1. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3. 9 ) 3-4 .

12 ) iv. 3-5 . pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. 14 ). Kebakaran ( Rujuk rajah 3. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3. dan lightning arrestor. 10 ) ii.11 ) iii.13 ) 3. KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3.4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan. Bagi keperluan komputer. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3. elektrikal (plug dan pendawaian). (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat. i. Lantaran itu. Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. mekanikal (alat pendingin hawa). perabot.1.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja. Kecurian ( Rujuk rajah 3. Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan.

pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat. Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa.1.5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. ( Rujuk rajah 3. Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.15 ) 3-6 . licin dan teratur.

(Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 .BSM(S)01/179/01. Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP. 2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK. Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN. Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan.7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian. 2. Surat Pekeliling Am Bil. 1.

7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5. 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6. 2 (13).BPK(S) 01/158/02. Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian. 3-8 . 3 Tahun 95 (pindaan) 4. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Borang C. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. 9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil. Pekeliling Perbendaharaan Bil. V (78).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.BSM(S) 1/07/001/02 Jld. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP.1 Jld. Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8. Penyenggaraan dan Pembaikan 7.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

Perabot Perlu diganti sekiranya rosak. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. f. e. b. Mekanikal a. Elektrikal a. e. Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. b. Diservis setiap 3 bulan d. c. 3-14 . b. h. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan. d. g.5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a. Bangunan Komponen a. i.

6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 . (Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali. Rajah 3.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii. BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 . KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW. Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK.

Dalam alam pendidikan. Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel. kemahiran mencari maklumat. 4-1 . minat dan kecenderungan individu.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. organisasi. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. aplikasi paparan seperti Excel. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood. Ini bergantung kepada keperluan tugas. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. Mereka yang diibaratkan perubahan. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran.

Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat. selepas mengikuti latihan kemahiran.5 2. Kaedah ini termasuk: 1. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet. Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer. penggunaan program yang baru. kemahiran akan diperolehi. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu.3 1.2 1. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini. 1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT. Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan.4 1.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain. kesedaran. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke . yang diperolehi dalam tugas harian. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna.

3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 . kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3. Institut Aminudin Baki.1 3.2 3.3 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi.

Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain. Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab. Menyediakan kemudahan makan. Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 . dll. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar. guru dan sekolah. pensyarah maktab. minum. swasta. agensi kerajaan. dan penginapan. kemahiran. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus.

JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta. panggilan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 .

2. Sistem rangkaian 3. Perisian kursus Sistem Bestari 2.JPN/BPG 2. Pengurusan Kelab Komputer 7.IAB 1. Pengurusan makmal 2. Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1. JENIS KURSUS 1. 4. Multimedia 1. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1.JPN/BPG/PPK 2. Pengenalan komputer 2. Pengurusan Perisian 6. Literasi komputer 2. Pengurusan Maklumat/Data 5.JPN/BPG 2. Microsoft Office 1.PSPN/BTP 4-7 .PSPN/BTP 3.IAB 3. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. 5. Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9. Baik pulih dan penyelenggaraan 4.JPN/BPG 2.PSPN/BTP 4.IAB 3. 3. Salah laku ICT 8.

Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG. Melalui kursus Pra Perkhidmatan. 1. 4-8 .2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1. PENDAHULUAN 1.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28. BPG telah melatih seramai 25.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru. 1. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001.1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang.

d. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. tahap kemahiran yang hendak dicapai. a. Kursus Jangka Panjang i. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3. dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P). 1. KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. 3. OBJEKTIF KURSUS 2. Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan. b. 2. Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c.1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 .

KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a. 5. Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1. 3. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1. 6. 2. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. 1. 2. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. 3 b. Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. ii.

b. ii.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a. salinan kepada JPN 4-11 . iv. v. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. iii. Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn. Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5.

Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran. Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www.gov. bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta. ii. i. BPG.moe. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. 4-12 .my/~bpg iv. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP). iii. Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6.

2. 2.1 Mempertingkatkan pengetahuan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1. penyelaras ICT. 4-13 . MATLAMAT 2. melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing. 2. PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT. guru besar. guru kaunselor dan ketua bidang. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua. membangun.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT.2 Berkemampuan untuk merancang. 2. kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara.4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara.

Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah.4.1 4.4.3 4.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah. 4. OBJEKTIF KURSUS 3.6.1.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 . Kursus-kursus yang ditawarkan : 4.2 4.2.1. b.1 4.2.2. a.3 4.1 4.1. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT.2.1 Literasi Komputer 4.1.6.2 Pengurusan ICT 4.2.2 4.1.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.1.1. c.1 4.2 4.4 4.1.2. d.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4.2. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik.4.5 4.2 4.

5 Pengurusan Kelab Komputer 4.2. Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g.8.my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www. Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e.moe.2.2.gov.2. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i. Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f. Kursus-kursus lain: a.iab.1 4.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6. 4-15 . Penilaian Perisian d.8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4.6 Salah Laku ICT 4.2.2.8.2 5. Asas Pemprosesan Data c. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h. Komputer Dalam Pendidikan b.

memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. diperbanyakkan. CD-ROM. memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. 2. rujukan dan pengkayaan. dan diedarkan dengan serta merta. memilih. Video dan Audio. disesuaikan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari. Bahan digital mudah diguna. OBJEKTIF 1. bahan digital . A. 3. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. 5-1 . guru dan pentadbir. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. Memberi panduan untuk mengenalpasti. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital B. PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .

com/bi_cnet/ 5-3 . Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www. Wisenut. Excite.ht mlhttp://members.ppk.kpm. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon.fortunecity. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran . dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN.sabah.my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C.edu.geocities.com/tattooine/wilhelm/247/menu.com/dixz/sains http://www. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain. Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi. dan sebagainya. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google. Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat.tripod.my/mpsdk/ Sains menengah http://www. Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a. Yahoo. Altavista.

ppk.com. Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi. atau terus lesap. c. sembang-sembang.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83. papar buletin dan sebagainya.com/it Walau bagaimana pun. alam sekitar . soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 .kpm. Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet. http://Geocities. b. dan sebagainya . ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A). Mytutor. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet.tripod.my http://mytutor.my. Akses kepada pembelajaran adalah bebas. forum. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa. berita. pendidikan dan perkhidmatan seperti emel. GetCyberEd. Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak.com/bi_cnet. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B. Contoh : http://myschoolnet.

secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum. http://myetutor. D. Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus. http://e-juara.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii. CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio. http://mahirnet. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat.com. perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat.com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C.my. 5-5 . Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan.com. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial.

self pace. Bahagian Teknologi Pendidikan.my 5-6 . Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access. 4. judul Bahasa Inggeris.1 2.Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. 2. dan Matematik. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. 3. bentuk Web Based dan CD-Rom. 117 judul Bahasa Melayu. edu. Bahasa Inggeris. 1. and self directed).2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis. Sains. judul Sains. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. 2. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu.

3 2.8 2. 1. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2. 5-7 .11 Mesra pengguna.12 Interaktif.2 1. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar. Sumber yang sentiasa dikemas kini.4 2. laman yang berfokus kepada sesuatu 2. Kualiti penulisan dan bahasa.2 2.3 1.1 2. Masa muat turun dan paparan yang cepat. 2.6 2. Mudah diguna dari aspek navigasi. Keunikan.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau. Kandungan. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta. 2. grafik.7 2.1 1. Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan.9 Skop. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini. teks dan animasi.10 Tujuan dan sasaran.5 2. Kriteria Tujuan 1. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang. 2. Reka bentuk grafik dan multimedia. Kandungan bidang.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E.

1 3.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik.3 3.5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik.2 2.4 3.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 .3 2. Isi Kandungan 1.5 1.2 3.1 2.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1. Nilai tambahan 4.2 1. 3.3 1.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2. video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone. Perisian Kursus 3. animasi. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4.4 1. Kriteria Penilaian CD ROM 1. Keperluan sistem 2.

kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. 1. Latarbelakang 1. 1. 2. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar. guru dan pentadbir sekolah. ICT dan pengetahuan am.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan.3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah.2 2.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 .1 2. guru dan pentadbir sekolah Malaysia. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar. dibangunkan. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan. Lanjutan daripada idea berkenaan.

1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. maklumat ICT. berita. pemasangan komputer. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains.2. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. penyunting HTML.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya. 3. maklumat pendidikan. menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. glosari IT. Kandungan 3. perkongsian pintar. penyunting grafik. kelab dan unit beruniform. Bahasa Inggeris. Geografi. forum dan lain-lain lagi. Manusia dan Seni Bina. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 .1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3. iaitu: 3. Matematik dan Sains. iaitu peringkat rendah. ruangan sembang-sembang.

khidmat nasihat dan artikel berkaitan. iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences). o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. alamat rujukan pemenang dan sebagainya.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru. foto. Bicara IT. Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. artikel. o Bahan-bahan lain: Berita. o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). dan Kajian Tindakan. pautan e-pembelajaran tempatan. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. akhbar dan majalah. Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. Pembelajaran Masteri (Mastery Learning). Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. petua kemahiran belajar. cadangan aktiviti.2. (rujuk di . emel. 3.Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah.

o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. emel. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 . e-mel. Agenda Semasa KPM. Bicara IT. artikel. 3. akhbar dan majalah. Garis Panduan.2. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan. Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM. majalah. Bicara IT. semasa seumpamanya. o Bahan-bahan lain: Artikel. Maklumat KPM. akhbar. o Bahan-bahan lain: Berita.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. buletin.Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. semasa.

4. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan. c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. maktab.gozilla. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan.com secara percuma. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL.2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian. Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. 4.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian. atau. Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. 5-13 . Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM. 4.

ppk. RUJUKAN 5.my 5-14 .kpm.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5.kpm. Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem. Laman Portal adalah http://myschoolnet. Pusat Perkembangan Kurikulum.1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan.my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk.

com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links .my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09.org.10014.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam..Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal.html 5-15 .htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam.com Sdn.my educational and motivation page . 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10.Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www.Directories of Malaysia quality sites.com.com/generic/links/bm/religion..STUDYWEB. 2000 at 20:30:12: http://www.com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam . http://www.COM.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .nitc. http://eboleh.miu.geocities.MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb.studyweb.html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus.com/wwwboard/messages/39.freecentre.Directories of Malaysian related sites. http://www.Information & Communication Technology (ICT) in a bus . one of our global portals for education WELCOME TO WWW. Malaysia Mart ..Quality Sites . Only Malaysian related sites will be accepted.my/goldmine. Add yours now! http://mylinks.Bhd. Laman Motivasi Cerdik .

calm.malaysia-best.asiadragons.com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world.my/star/welcome. Centre for Applied Learning and Multimedia.htm Symposium on Online Learning CALM.my/sole2001/ WWW.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www. Sarawak.rmit.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station . http://www.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed.com/index. technology and nature.html 5-16 . http://www.COM Internet.au/Articles/online/mcmurry1. Marketing And Business Resources http://www. 94300 Kota Samarahan.goals.edu. Original ultiBASE publication. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase.jaring. Marketing and Business Resources Malaysia-Best. Click on the title to read the job listing. http://www.unimas.MALAYSIA-BEST.Com Internet. Universiti Malaysia Sarawak.

mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. 6-1 . Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus. pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. kestabilan elektrik. dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. iaitu tanggungjawab. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna. Oleh sebab itu. alat pemadam api. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan. keselamatan sistem dan keselamatan data. keselamatan fizikal. Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna. kawalan kunci. Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin. 4.4 5.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. 4. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang.3 5. 5. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa.6 6-6 .Bab 6 : Dasar Keselamatan 4. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4.5 5. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. 5.2 5.

Pencegah Virus (Anti-Virus) 4. 2.1 1. kata laluan.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. Capaian Internet 3.5 3. Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik. Kata laluan tidak boleh dikongsi. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. 1. Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama.1 2.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna.2 2. 4. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus).1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa. Kata Laluan 2.2 6-7 . 2. 4. Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah. Akses Pengguna 1.3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT.4 2. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan.

Bab 6 : Dasar Keselamatan 5. 6-8 . 5.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem.2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan. Semua perisian. freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan. Perisian Komputer 5.1 5.

Salinan Sandaran (Backup)/Data 1. Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat.1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. 6-9 . kepentingan dan kuantiti data.1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya. 1. Pemindahan Maklumat 2. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6.4 Keselamatan Data 1.2 2.

Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. paten. Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa.6 6-10 . mengancam.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing).4 5. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam. Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima.5 5. Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing). Menggalakkan. 3.2 5. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup). 5. Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. lucah. mengugut. menyimpan dan mengedar harta intelek. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar. Menyalur sebarang bahan haram. E-mel 5. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2. 5. skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia. menghina. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. 4. rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya.3 5.5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1. menekan. kumpulan atau organisasi yang lain.

termasuk memalsukan nombor kad kredit. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host). Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5.8 6-11 . kontrak atau permohonan atas talian. Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang. 5. Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain.7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain.

6 2. makanan atau minuman ke dalam makmal. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal.3 2. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.8 2.1 2.5 2.4 2. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2.9 6-12 . 1.4 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1.2 1.7 2. bau benda terbakar.2 Dilarang membawa beg. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. 2. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil.1 1.

. Padamkan manamana suis yang perlu. 6-13 .16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. 2.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.. 2. 2. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah.20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. 2. 2.12 Dilarang membuat bising di dalam makmal. menghina atau menfitnah pihak tertentu.11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper.15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan. 2. 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2. 2.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. 2.13 Dilarang mencetak.19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. 2.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Institusi. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perkakasan. 6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. 1. 19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah.1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. 7-1 . perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah.Bab 7 – Penglibatan. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran.

Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan.2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur. PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. Untuk tujuan ini. 7-2 .3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan. perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. keselamatan dan peruntukan kewangan.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan. 2. Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).Bab 7 – Penglibatan. KPM untuk mendapatkan kelulusan. Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan. 1. 1.

3 3.312 (daftar harta modal). Kos penggantian alat. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3.1 3. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan. 7-3 . 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB. 3. 4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing.1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. Kos sewaan talian.2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4.Bab 7 – Penglibatan. dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. Kos penggunaan perisian. pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB.

KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5.Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4. Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5.3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru. 4. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan. syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar. hak atau peruntukan sah mengenainya.4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar.2 4. 7-4 . 4. 4.5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang.

PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.Bab 7 – Penglibatan.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS.

312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.Bab 7 – Penglibatan. KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew.

Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK.Bab 7 – Penglibatan. KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful