Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Bahagian Sistem Maklumat. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing.Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. PPD/PPB.Nor Hayati bt. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. Dengan adanya panduan ini. Institut Aminudin Baki. pendidik dan pelajar serta orang ramai. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan . Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir. Dr. Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Bahagian Sekolah. Bahagian Pendidikan Guru.

Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. Tanpa manusia yang menggerakkannya. Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. misi.Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. dalam apa-apa juga urusan yang dirancang. kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. Visi. mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya. infrastruktur teknologi. Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. untuk mencapai matlamat ICT sekolah. perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. 1-1 1-1 . segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan.

Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. siapa. 1-2 1-2 . dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. Aspek SIAPA. dan kos. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah. Misi. mengapa.Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah.Bab 1 : Perancangan 1. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut. Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Panduan Keselamatan di sekolah. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah. bagaimana. Matlamat. Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. bila. Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA.

Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. ICT Sekloah.Bab 1 : Perancangan 1.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan. Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula. Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah. Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. Contoh seperti di lampiran 1-4. Visi. ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas. Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 . Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya.

3. 4. 4.4. 2. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia.2. Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah. Bab 8. MISI 2. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. MATLAMAT 3. 2. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. BPPDP.1.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 . sistematik dan berkesan di sekolah. VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. 3. *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010.3.2. 2002).4. Kuala Lumpur. 1-4 1-4 . Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.1. 4. 4.1. 2. 4. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran.5. Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan. OBJEKTIF 4. Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.2006) 1.

1.3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7. KUMPULAN SASARAN 5. Pengajaran dan Pembelajaran c. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a. Lampiran 1-1. Perkembangan Staf b. Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.Bab 1 : Perancangan 5. 6.3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1. Penyenggaraan dan Keselamatan g. STRATEGI PELAKSANAAN 6.1. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1. 5. 1-5 1-5 . Pengurusan dan Penyenggaraan d.1. Tugas-tugas Khas e. 5.2. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2. Keceriaan 6. Kakitangan Sekolah (Pentadbir. 7.2.

1.3. 1-6 1-6 . 9. 9. Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8.Bab 1 : Perancangan 8.2. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004. Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9. b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9.1. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

Memastikan keselamatan kawasan sekolah. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. g. e. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. i. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. 1-8 1-8 . PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. guru dan pembangunan & bekalan. f. b. Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. d. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. c. Merancang. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah.

Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. iii.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. b. III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. 1-9 1-9 . Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. b. Memantau pembangunan web sekolah . Menyediakan jadual penggunaan makmal i. g. d. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. e. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. ii. c. i. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. f. d. e. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah. Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h. c. PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.

Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. c. f. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. d. Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3. g. h. iaitu : A. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru.Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b. e. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Jawatankuasa Keceriaan C. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. 1-10 1-10 .

mencuci pemacu. Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. B Jawatankuasa Keceriaan a. e. b. c. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. d. inventori dan harta modal. b. 1-11 1-11 . Menyediakan peraturan makmal. d. c. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. manual dan lesen perisian. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan stok. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. c. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling. mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. b. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.

Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa. Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. c. d. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah. . 1-12 1-12 . b.Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a.

KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5.1.1. Yuran ditanggung oleh PIBG. 1. 2. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.1. 4. Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ. Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan.3. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan . 3.1. 3. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT.2.3. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3. MATLAMAT 1.2. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. 1. OBJEKTIF 2. 1-13 1-13 . guru.4. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir. 2.2.3.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. 3. staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2. 5.4. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya. 2. 3. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. CARTA GANTT 4. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002..1.

Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini.2.1. Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas.2. 6. 7. 7. 1-14 1-14 . jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan. SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6.1.Bab 1 : Perancangan 5. Dalam hal ini. Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. Perincian jadual adalah seperti di …..2. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002.

Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. sejak tahun 1996. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran. tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari.Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. Tambahan pula. latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa. Dengan ini. OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. terarah kendiri dan kadar kendiri.

2002 2 Dis. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 .Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. Bahasa Inggeris. dan Sains.

00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2.00 ptg 29 Mei 2002 8.00 – 10.30 – 1.00 – 5.00 ptg 1-17 1-17 .00 pagi – 12. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan.00 pagi – 4. Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.00 pagi 10. Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir. 2002 8.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2.00 – 4.

dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 .00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu.Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis. Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.00 – 10.30 – 1.00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat .00 ptg – 5. Bahasa Inggeris. 2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8.

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus.

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Bahasa Inggeris. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3. Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan . 90% intermediate.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2.AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. 60% intermediate.

E. B.Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. G. F. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT. Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 . C. Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan. A. D.

Oleh yang demikian .3. program KDP. 1. Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. Membina kemahiran menggunakan komputer. 1.1.1. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. 1. Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara.2. 1. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi.2.3. Memberi pengetahuan asas tentang komputer. LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. LITERASI KOMPUTER 1. Literasi Komputer.3. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer.Bab2 : Pengisian Program 2A. 2-2 .

2.2. rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer. 2-3 . program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1.2. pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat.my) 2. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat.kpm. (laman web http://kdp.5.1. 2.2.2. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6.4. KANDUNGAN 2. tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid. 2. (Rujuk Rajah A). Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1. 2.2.Bab2 : Pengisian Program 2. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat.ppk.3. 2.1.2. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4.

bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid.7. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar. 2.2. 2. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat. 2-4 . Drawing. Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing. dan sebagainya) . 2.2. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian. Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet.10.Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2.6. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah.2.9.2.2. 2.8.

Bantuan latihan boleh didapati 4. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN . 3.3. 3. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan. Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini.2.1. Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan. Sasaran Program Literasi Komputer 3. 2-5 . Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM.3. SYARAT PENAWARAN 3. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain. 4.3.2.2.1.Bab2 : Pengisian Program 3. 4.3. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan.1.1. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT. 3. dalam Bab 4. 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan.3. Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini.2. tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT. • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain. 3.

Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu.my) 4. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru. (Rujuk laman web http://kdp. Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). JKKK. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah.1.kpm. 2-6 Panduan .3. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7. • 4. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan. 5.5. Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid.Bab2 : Pengisian Program 4. yang contohnya.3.ppk. 5. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh.4. Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P. UKURAN PENCAPAIAN 5.2. pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut.dll. 5. Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG.

my (Melalui laman ini. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6. garis panduan program. bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 . Pekeliling Ikhtisas Bil.kpm.ppk.1. RUJUKAN 6.2 http:// kdp.ppk.3 http://myschoolnet. 8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah.kpm.Bab2 : Pengisian Program 6. 6.my (Melalui laman ini.

1. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran .4. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan . LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000.3.1. 2. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul. Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. 2. 1. 2. 1. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced).4.3. Yahoo Messenger.2.2. Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed). Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan. Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp.my.ppk.kpm.1. 2. Huraian Sukatan Pelajaran. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea. 1. Web Communities.). menggunakan MSN Messenger. dll. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini. 2. maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 . Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar.Bab2 : Pengisian Program 2B.

4 3.3 3. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.3.gov.4. 3.6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan.1 3.moe.1 unit .my/~lp.5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan.3. Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN.7 3. 3.gov.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2.3.3 3. hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .5 3.moe.4 3.4. rujuk www.3.2 3.4.3. Sila untuk 2-9 .untuk 20 + 5 unit .3.1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) .4.3. Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3.4.2 3. 3.1 unit .untuk 20 + 5 unit . 3.1(49) bertarikh 15/2/2000.6 3.4 3.2.5 3.1. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld. 3.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.3.3.8 3.my/pekeliling/panduan.1 3.

tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic. 2-10 . pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat.ppk. 5. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan. Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ). aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. (Sila rujuk Rajah B1).2.2. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp. 5.3. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan.p. 4. Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen. Bagi aplikasi pemprosesan perkataan.Bab2 : Pengisian Program 4.3. 5. 4.1. 4. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM.my.1. Bagi komponen pengaturcaraan.kpm. Ketua Sektor Pengurusan Akademik. 5. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u. 4.

KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.p. Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat. 2-11 .p.Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

my 2-15 . RUJUKAN Laman web http://myschoolnet.ppk. 6.Bab2 : Pengisian Program 5. 5.2. menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT.kpm. 5. Pelajar dapat mencari maklumat (browse).1. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran.

2.3 4.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar.dsb. PRODUK /HASIL 4. Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah.3 3.1 2.2 2. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari. messenger . contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD.2 4. 4. video conferencing. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem. 3. 2. 3.Bab2 : Pengisian Program 2D.3 ICT sebagai alat aplikasi . PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. 3.penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran. chat. 3.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet.1 4. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. 2-16 . Berkomunikasi secara e-mel.

KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.1 6.2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran. menyusun. 6.2 8.3 7.2.2 6.Bab2 : Pengisian Program 5.kpm. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat. 7. 6.kpm.1 5. Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer.1. 8. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer. 7.ppk.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www. Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 5.ppk.1. 7.bestarinet.3 RUJUKAN Laman web http://kdp.4. 8. 8.3. 7.my Laman web http://myschoolnet.my 2-17 .

Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii.3.2.1. 2. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis.1. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian.2. Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah. Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat.1. 2. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan.1. 2-18 . Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2. 2.2.Bab2 : Pengisian Program 2E. pembangunan portal. 2. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1.1. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut. 2.

perisian pendidikan. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book.my. iv. Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software . Projek ICT Swasta i.Bab2 : Pengisian Program iii.kpm.2. Pada tahun 2002. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp. 2.2.ppk. iv. ii.2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i.3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah. 2. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 . Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik. iii. Antara projek ini ialah pengujian ii. v. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini. pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web. v.

3.3 4.2 3. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu.ppk. Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT.bestarinet.4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik.3 4.kpm.kpm.edu.0 4. Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar.my Laman web http://kdp.1 4.ppk. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah.1 3.0 3.my Laman web http://myschoolnet.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 . penglibatan individu dalam aktiviti ICT. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah. dsb.Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri.2 4.

Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran.Bab2 : Pengisian Program 2F. pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. ilustrasi grafik dan animasi. video. Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 . dan rekabentuk interaktif. Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. rekabentuk skrin. 3. Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat. 2. Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK).

Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik.1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 . Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama.3 4.2 4. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama. Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Bestari.Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing. Komponen Asas: 4.

7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. Walau bagaimanapun.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya. Melalui aktivitiaktiviti ini. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 . 5.Bab2 : Pengisian Program 4. 4. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari. contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran.5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan.6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar. kuiz dan latihan.

2. contohnya tahap kesukaran.3 5. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu.2 5. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan.2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus. Model Selektif Mengikut model ini.2.2.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas.2. 2-24 . Contoh-contoh adalah seperti : 5.Bab2 : Pengisian Program 5. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria. guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.1 5.

Model Cabang Mengikut model ini. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil. Pada permulaannya.Dalam stesen statik.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer). Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus.Dalam stesen dinamik. setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut. aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Stesen dinamik . Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik. Stesen statik . Seterusnya. 2-25 . semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka. kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir.setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing. Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun.

Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. Ren Sek. Men Sek. Sek. Men Sek. Sek. Walau bagaimanapun. Ren Sek. Ren Sek. Sek. Ren Sek. Ren SeK. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Sek. Ren Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Ren Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. Ren Sek. Buat masa ini. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek.

Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek..ISLAM Sek. Sek. Sek.000 Isipadu. Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek Sek. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Sek. Sek. Masa. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 .Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.

Men Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Sek. Men Sek. Ren. Men Sek. Ren Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek.

TEMPATAN Sek. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek.Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K.TEMPATAN Sek. Ren Sumber Negara K. 2-29 . Ren Kejiranan K.TEMPATAN Sek. Ren Perihal setempat K.TEMPATAN Sek. Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun.

2.2.2. 1. 1.2. Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.1.3. Mengurus dan mentadbir kelab.4.3. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta. Merancang aktiviti kelab. 2-30 . Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil. 1. dan sebagainya. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. PIBG.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000.2. Sekolah Bestari.XVI/(8) untuk : 1. 1. Bahagian Sekolah. Program Perkomputeran Reka Cipta.1. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan. lampiran surat KP(BS)8591/Jld.Bab2 : Pengisian Program 2 G.

Bab2 : Pengisian Program 2.1. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap.2 3.2 2. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian.5 2. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya.4 3.1. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran. 2.1 2. perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3.5 3.4 2. Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen.3 2. Internet dan komunikasi. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar.1.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat.1 3. Pengajaran pengaturcaraan. Penggunaan multimedia. Komputer Grafik.1.6 2.7 2. SYARAT PELAKSANAAN 3.1.8 Sesi pendedahan kepada komputer. Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi. 2-31 .1.1. Untuk keselamatan perkakasan.3 3.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab.1. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar.

7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil. RUJUKAN 6. bertarikh 29 Jun 1988. bertarikh 28 April 1992. Contohnya. 4. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar.IV/(110) 6.VIII/(74) 6. bil KP(BS)8591/Jld.3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik. perisian dsb. 5.1 Kesediaan dan kesedaran guru. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah.XVI/(8). 6. merekacipta aturcara komputer atau 2-32 .5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Bab2 : Pengisian Program 4. Institusi.XVII/(6) 6. 4.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang.2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah. bertarikh 6 Jun 2001.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6.II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 17 Feb 1992. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.III/(31) 6. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 2 Mei 1997. bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah.

9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Bab2 : Pengisian Program 6.8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld.II/(45) 6. bertarikh 7 Mac 1986. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 . bertarikh 11 Mac 1986.ppk. 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah.my (Melalui laman ini. bil KP(BS)8591/Jld. 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.kpm.II/(43) 6.10Laman web http:// kdp.

menggariskan pengkomputeran. melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. 3. mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. satu standard pengurusan dan pentadbiran 2. 3-1 . dan 4. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Bab ini bertujuan: 1.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan.

dan f. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar). Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3.1 Perolehan Bekalan komputer. Perolehan. iaitu:a. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4. Pelupusan.1 ) b. Penggantian 3. INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik. Penyenggaraan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3.1. Waranti d. c.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a. b. Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3.3 ) d.2 ) c. Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan.4 ) 3-2 . e. Kementerian Pendidikan. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan. Ubahsuai / Naik Taraf.

Reka Cipta. KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP). Penswastaan dan Bekalan. pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan. 3-3 . Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri.2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. Penswastaan dan Bekalan. kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian. KPM dan JPN. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah. Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference).1. Projek Rintis Sekolah Bestari. dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6.

Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3.8 ) c. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3.3 Penyenggaraan Kemudahan asas.5 ) ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu. keselesaan dan kecekapan.5 ) d. penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.1. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan.7 ) b. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a. Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan.5 ) b. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan.5 ) c. 9 ) 3-4 . Penyenggaraan Perabot e. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3.

10 ) ii.12 ) iv. KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3. (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3. Kecurian ( Rujuk rajah 3. pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. elektrikal (plug dan pendawaian). i. Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan. perabot.13 ) 3. 3-5 . Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja. Bagi keperluan komputer.11 ) iii. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal. Lantaran itu. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3.1.4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan. 14 ). dan lightning arrestor.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. Kebakaran ( Rujuk rajah 3. mekanikal (alat pendingin hawa).

Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.15 ) 3-6 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. ( Rujuk rajah 3. Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa. licin dan teratur. pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat.1.5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor.

Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan. Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN. 1. 2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK.7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian.BSM(S)01/179/01. Surat Pekeliling Am Bil. (Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 . 2. Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan.

9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil. bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian.BPK(S) 01/158/02. Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. 2 (13). Borang C. Penyenggaraan dan Pembaikan 7. 3 Tahun 95 (pindaan) 4. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a. 3-8 . V (78). Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Jld.BSM(S) 1/07/001/02 Jld. 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6. 7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

i. Elektrikal a.5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak. b. Bangunan Komponen a. Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan. h. Mekanikal a. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. 3-14 . Perabot Perlu diganti sekiranya rosak.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. Diservis setiap 3 bulan d. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). c. d. b. e. Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. e. f. g. b.

Rajah 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali. (Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan).6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK. B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 . KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW. BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i.

Dalam alam pendidikan. minat dan kecenderungan individu. Mereka yang diibaratkan perubahan. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 4-1 . Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. Ini bergantung kepada keperluan tugas. aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel. Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. organisasi. kemahiran mencari maklumat. aplikasi paparan seperti Excel. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words.

5 2. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu. kemahiran akan diperolehi. Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer. yang diperolehi dalam tugas harian.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet. Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat. kesedaran. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini.2 1. selepas mengikuti latihan kemahiran. 1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi. Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna. penggunaan program yang baru. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke . Kaedah ini termasuk: 1.3 1.4 1.

3 3. Institut Aminudin Baki.4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 . 3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi.1 3. kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3.2 3.

Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 . Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain.

kemahiran. PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. agensi kerajaan. pensyarah maktab. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 . Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. minum. Menyediakan kemudahan makan. guru dan sekolah. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar. dan penginapan.) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras. swasta. dll. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus.

Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. panggilan. JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 .

Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9. Pengurusan Kelab Komputer 7.PSPN/BTP 4. Baik pulih dan penyelenggaraan 4. Sistem rangkaian 3.JPN/BPG/PPK 2. Perisian kursus Sistem Bestari 2.JPN/BPG 2. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1. Multimedia 1.IAB 3.JPN/BPG 2.PSPN/BTP 4-7 .IAB 1. 5. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. Microsoft Office 1.IAB 3. JENIS KURSUS 1. Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1. Literasi komputer 2. Pengurusan Maklumat/Data 5. Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. Pengurusan Perisian 6. Pengurusan makmal 2. 4. 3.JPN/BPG 2. Pengenalan komputer 2. 2.PSPN/BTP 3. Salah laku ICT 8.

melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru. 1. BPG telah melatih seramai 25. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. 1. PENDAHULUAN 1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1.2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. Melalui kursus Pra Perkhidmatan.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001. 4-8 .1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28.

2. dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. d. Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c. 3.1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”. OBJEKTIF KURSUS 2. Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. Kursus Jangka Panjang i. Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 . tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P). a. b. 1. tahap kemahiran yang hendak dicapai.

1. 5. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. 2. Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. ii. Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. 2. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a. 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. 3 b. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 . 6. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1.

salinan kepada JPN 4-11 . Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. b. iv. iii. ii. Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn. v.

iii. Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www. i. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak.gov. Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran. ii. Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6.my/~bpg iv. BPG.moe. 4-12 . bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP).

2.4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara.1 Mempertingkatkan pengetahuan. 2. MATLAMAT 2. 2. PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). membangun.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT. 2. guru besar. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1.2 Berkemampuan untuk merancang. melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing. kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara. 4-13 . guru kaunselor dan ketua bidang. penyelaras ICT. IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT.

2. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT.2 Pengurusan ICT 4.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan.2.1.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4.1.1 4. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah.1 4.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 .5 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3 4.4.2. Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah.2 4.1 4.2.1.4. 4.4 4. c. Kursus-kursus yang ditawarkan : 4.1.1.4.6.2. a.2.2. b.1.1.6. d. OBJEKTIF KURSUS 3.1.1 Literasi Komputer 4.2 4.

my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki.2. Komputer Dalam Pendidikan b.gov. Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e.moe.6 Salah Laku ICT 4.2. Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f.2. Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6.2. Penilaian Perisian d.5 Pengurusan Kelab Komputer 4. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4.1 4. 4-15 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www. Asas Pemprosesan Data c.8.2.iab.8.2.8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4. Kursus-kursus lain: a.2 5. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h.

OBJEKTIF 1. disesuaikan. dan diedarkan dengan serta merta. memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. CD-ROM. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. 3. A. guru dan pentadbir. rujukan dan pengkayaan. Memberi panduan untuk mengenalpasti.Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. 2. memilih. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. diperbanyakkan. memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. 5-1 . Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan. Bahan digital mudah diguna. bahan digital . Video dan Audio.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital B. PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .

kpm. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google. dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN.sabah. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia.com/bi_cnet/ 5-3 .edu. Altavista. Wisenut.com/dixz/sains http://www.com/tattooine/wilhelm/247/menu. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut. dan sebagainya. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C. Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a.geocities.ht mlhttp://members. Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat.ppk.my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www.my/mpsdk/ Sains menengah http://www. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks. Excite.fortunecity. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi. Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www. Yahoo.tripod. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran . Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi.

ppk.tripod. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i. forum.com/bi_cnet.kpm. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet. b. Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet. papar buletin dan sebagainya. Contoh : http://myschoolnet. soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 . Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83. berita. GetCyberEd. sembang-sembang.my http://mytutor. Mytutor.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B. c. dan sebagainya . atau terus lesap.my. ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A). alam sekitar . pendidikan dan perkhidmatan seperti emel. Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas.com/it Walau bagaimana pun.com. http://Geocities. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. Akses kepada pembelajaran adalah bebas.

http://e-juara. Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan. D. http://myetutor. Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus. http://mahirnet.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii.com. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat. secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum. CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio. 5-5 .com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial.com. perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat.my.

Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access. edu.1 2.my 5-6 . dan Matematik.Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. 3. bentuk Web Based dan CD-Rom. Bahasa Inggeris. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. 117 judul Bahasa Melayu. Bahagian Teknologi Pendidikan. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. 2. RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis.2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. judul Sains. Sains. 1. and self directed). judul Bahasa Inggeris. 2. self pace. 4.

3 1.12 Interaktif. 1. Kandungan.1 1. Keunikan. teks dan animasi. 2. Reka bentuk grafik dan multimedia. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang.3 2.7 2. 2. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar. Mudah diguna dari aspek navigasi. grafik. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini.9 Skop. Kualiti penulisan dan bahasa. 5-7 .2 1. Sumber yang sentiasa dikemas kini.11 Mesra pengguna. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau.5 2. Kriteria Tujuan 1. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat. 2. Kandungan bidang. Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan.1 2.8 2.2 2. laman yang berfokus kepada sesuatu 2.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E.10 Tujuan dan sasaran. Masa muat turun dan paparan yang cepat. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2.4 2.6 2.

video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone.2 2. animasi.2 1.3 3.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik.4 1.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F. 3.5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 .3 2. Isi Kandungan 1.1 2. Kriteria Penilaian CD ROM 1. Keperluan sistem 2.3 1. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4. Nilai tambahan 4.4 3.1 3.2 3.5 1. Perisian Kursus 3.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2.

3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah. Latarbelakang 1. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan. guru dan pentadbir sekolah Malaysia. dibangunkan.2 2. 1. 1. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar. ICT dan pengetahuan am. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. guru dan pentadbir sekolah.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 . Lanjutan daripada idea berkenaan. 2.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan.1 2.

forum dan lain-lain lagi. pemasangan komputer. maklumat pendidikan. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. maklumat ICT. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 . iaitu peringkat rendah. penyunting HTML. perkongsian pintar.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3. Kandungan 3. menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. iaitu: 3. Manusia dan Seni Bina. kelab dan unit beruniform. Geografi. glosari IT.1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran. ruangan sembang-sembang. 3. penyunting grafik. Matematik dan Sains.1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. Bahasa Inggeris.2. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja. berita. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains.

Pembelajaran Masteri (Mastery Learning).2. Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. pautan e-pembelajaran tempatan. Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. petua kemahiran belajar. Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. cadangan aktiviti. khidmat nasihat dan artikel berkaitan.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru. (rujuk di . o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. 3. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). Bicara IT. iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences). o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. artikel. alamat rujukan pemenang dan sebagainya. dan Kajian Tindakan.Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah. emel. foto. akhbar dan majalah. o Bahan-bahan lain: Berita. o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar.

o Bahan-bahan lain: Berita. akhbar dan majalah. majalah. semasa. emel. Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. buletin. Maklumat KPM. akhbar. e-mel. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. o Bahan-bahan lain: Artikel.Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. 3. Agenda Semasa KPM.2. Garis Panduan. semasa seumpamanya. Bicara IT. Bicara IT. artikel.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 . o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan.

c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau. 4. 4.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian. maktab. Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan.gozilla.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. atau. Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan. 4.2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian.com secara percuma. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. 5-13 .

my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet. Pusat Perkembangan Kurikulum. Laman Portal adalah http://myschoolnet.my 5-14 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5.kpm.ppk. RUJUKAN 5. Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk.kpm. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem.1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan.

com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links .miu. 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10.. Malaysia Mart .my/goldmine. one of our global portals for education WELCOME TO WWW. Only Malaysian related sites will be accepted.MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb.STUDYWEB. Add yours now! http://mylinks. http://www.10014. http://eboleh.Information & Communication Technology (ICT) in a bus . 2000 at 20:30:12: http://www.com/generic/links/bm/religion.html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus.my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09. Laman Motivasi Cerdik .Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal.Bhd.studyweb.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .org.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam.Directories of Malaysian related sites.Quality Sites .com..my educational and motivation page .com Sdn.geocities.htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam.com/wwwboard/messages/39.com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam .Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www.Directories of Malaysia quality sites.COM..freecentre. http://www.nitc.html 5-15 .

Marketing and Business Resources Malaysia-Best. 94300 Kota Samarahan.malaysia-best.jaring.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www.goals.edu.my/sole2001/ WWW. Original ultiBASE publication.com/index.calm.my/star/welcome.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world. technology and nature. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase.COM Internet.unimas.au/Articles/online/mcmurry1.asiadragons.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed. http://www. http://www. Centre for Applied Learning and Multimedia.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.rmit. Click on the title to read the job listing. Universiti Malaysia Sarawak. http://www.htm Symposium on Online Learning CALM.MALAYSIA-BEST. Sarawak. Marketing And Business Resources http://www.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station .html 5-16 .com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.Com Internet.

Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna. keselamatan sistem dan keselamatan data. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus. mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. keselamatan fizikal. kawalan kunci. iaitu tanggungjawab. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan. kestabilan elektrik. pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. Oleh sebab itu. 6-1 . dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. alat pemadam api.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

6 6-6 . KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer. 5.Bab 6 : Dasar Keselamatan 4.4 5. 4.2 5.3 5. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. 5.3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.5 5. 4.

3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT. 4. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan. Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri. Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. Capaian Internet 3. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus). 1. Akses Pengguna 1.1 1. 2.1 2. Kata laluan tidak boleh dikongsi.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna.2 2.1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan.5 3. 2. Pencegah Virus (Anti-Virus) 4. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi.2 6-7 . Kata Laluan 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa. 4.4 2. kata laluan. Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama.

2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan.1 5. 6-8 . freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan. Perisian Komputer 5.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem.Bab 6 : Dasar Keselamatan 5. 5. Semua perisian.

1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya.2 2.4 Keselamatan Data 1.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat. kepentingan dan kuantiti data. Salinan Sandaran (Backup)/Data 1.1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti. 6-9 . 1. Pemindahan Maklumat 2.

lucah.5 5.6 6-10 . kumpulan atau organisasi yang lain. paten. mengugut. rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam. membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya. menyimpan dan mengedar harta intelek. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup).2 5. Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. 3. menghina. Menyalur sebarang bahan haram. 5. mengancam.5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing). Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2. menekan. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara. Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. E-mel 5.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa. Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing). Menggalakkan. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. 5.3 5. 4. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar.4 5. skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia.

kontrak atau permohonan atas talian.7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain. Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain.8 6-11 . 5. Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host). termasuk memalsukan nombor kad kredit.Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5.

makanan atau minuman ke dalam makmal. 1.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.1 1. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.2 Dilarang membawa beg.7 2. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa.4 2.6 2.8 2.9 6-12 . 2. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.5 2.2 1.4 2. bau benda terbakar.3 2. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil.1 2.

2..16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. 2. Padamkan manamana suis yang perlu.Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. 2. 2..20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah.11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper.12 Dilarang membuat bising di dalam makmal.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. 2. 2. 2. menghina atau menfitnah pihak tertentu.13 Dilarang mencetak. 2.15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan. 2. 2.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. 6-13 .

PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Bab 7 – Penglibatan. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah. 19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. perkakasan. Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub. Institusi. 7-1 . 6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1.

Bab 7 – Penglibatan. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. 1. keselamatan dan peruntukan kewangan.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan. 7-2 . Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur. Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan. Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. 2. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. KPM untuk mendapatkan kelulusan. perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan. PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. Untuk tujuan ini. Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara.2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan.3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan. 1.

1 3.312 (daftar harta modal). 7-3 .1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan. Kos penggantian alat.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3. 3. pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4. Kos penggunaan perisian. Kos sewaan talian. Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran. 4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan.2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW.Bab 7 – Penglibatan. dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan.3 3.

Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum. 7-4 . 4.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4. syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan. hak atau peruntukan sah mengenainya. 4.4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar.3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan.Bab 7 – Penglibatan.2 4.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. 4. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan. KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5.5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada.

Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS.Bab 7 – Penglibatan.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 . PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.

KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew.312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.Bab 7 – Penglibatan.

KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 .Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.