P. 1
Artikel Jurnal Institut Pengetua

Artikel Jurnal Institut Pengetua

|Views: 148|Likes:
Published by Ailee Neo

More info:

Published by: Ailee Neo on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Artikel Jurnal Institut Pengetua, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Jilid 1, Bilangan 1 , Februari 2001.

[ * Penulis-penulis dalam jurnal ini telah berjaya menamatkan pengajian dan telah memperolehi Ijazah Sarjana Kepengetuaan buat pertama kalinya ditawarkan oleh universiti tempatan ]

Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan oleh Abd Razak Wahid*
Pengenalan Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan selaras dengan kemajuan ekonomi, sosial dan politik. Pelbagai dasar dan program seperti KBSR, KBSM, Falsafah Pendidikan Negara dan sebagainya telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Sesuatu perubahan yang dilaksanakan di sekolah perlulah dirancang dengan rapi supaya ia boleh diterima dan mendatangkan hasil yang positif. Ia seharusnya melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Sejauhmana sesuatu perubahan itu berjaya dan berkesan bergantung kepada pelbagai faktor. Mengikut Fullan (1982), Pengetua adalah orang yang paling penting dalam membuat perubahan di sekolah. Pengetua boleh dianggap sebagai goal-setter, advocator, initiator, communicator, suporter, coordinator, coach, evaluator, manager, information provider dan role model dalam melaksanakan perubahan di sekolah. Terdapat pelbagai gelaran yang diberikan kepada Pengetua dalam membuat perubahan di sekolah. Hall dan Hord (Huseein, 1993 : 53) mengatakan Pengetua sebagai pemudah cara perubahan yang mengandungi tingkah laku yang dinamik dan produktif. Pengetua jenis ini menganggap peranan mereka ialah memberi sokongan dan bimbingan kepada guru-guru. Ada juga yang mengatakan Pengetua sebagai penjaga perubahan yang mempunyai tingkah laku yang pasif dan reaktif. Pengetua sebagai pemudah cara perubahan dikatakan mempunyai tiga gaya tingkah laku iaitu sebagai responder, pengurus dan perintis. Gaya responder ialah gaya memberi peluang kepada staf untuk memimpin misalnya mereka diberi peluang mengemukakan pendapat sebelum keputusan dibuat. Gaya pengurus pula ialah tingkah laku yang responsif terhadap situasi atau orang di mana pengurus atau Pengetua memulakan tindakan dengan menyokong dan menyediakan kemudahan. Biasanya mereka hanya melibatkan diri berdasarkan apa yang telah ditetapkan sahaja. Perintis pula ialah gaya Pengetua yang mempunyai wawasan, dasar dan matlamat yang jelas. Gaya ini melibatkan Pengetua percaya apa yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk pelajarnya. Pengetua dikatakan tegas, mempunyai pengharapan yang tinggi dan menjelaskan kepada guru bagaimana matlamat boleh dicapai. Ia juga tidak menerima sesuatu program itu tanpa melihat kesesuaiannya dengan keperluan sekolah. Sesuatu program akan dibincangkan bersama staf dan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada matlamat sekolah. (Rutherford, 1984).

Beberapa kajian yang dijalankan mendapati Pengetua gaya perintis adalah lebih berjaya dalam melaksanakan perubahan berbanding Pengetua yang mengamalkan gaya responder atau pengurus. Misalnya kajian oleh Hord dan Hall (Huseein, 1993 : 56). Kajian oleh Rutherford (1984) pula mendapati Pengetua yang mengamalkan gaya pemula lebih berjaya melaksanakan perubahan berbanding dengan Pengetua yang mengamalkan gaya responder atau pengurus. Perbandingan ini dibuat berdasarkan enam dimensi tingkah laku iaitu penetapan wawasan dan matlamat sekolah, menstruktur sekolah sebagai tempat bekerja, mengurus perubahan bekerjasama dan menurunkan kuasa, membuat keputusan membimbing dan memberi sokongan dan menstruktur semula peranan kepimpinan mereka. Berdasarkan kepada dapatan-dapatan kajian di atas jelas bahawa Pengetua perlu memainkan pelbagai peranan dari mula hinggalah ke akhir program perubahan tersebut. Melalui kepimpinan yang dinamik dan proaktif, sesuatu perubahan, pembaharuan dan inovasi dapat dilaksanakan secara berkesan. Definisi dan Konsep Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan (change). Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 463), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan adalah hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Mengikut Carzo dan Yanouzas (Jaafar, 1999 : 464), "Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan atau situasi yang stabil kepada pola perlakuan dan status stabil yang lain." Perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi seperti sekolah haruslah melibatkan ciri-ciri yang berterusan (Kaizen), berlaku secara beransur-ansur serta menyeluruh ke arah yang lebih baik atau penambahbaikan. Perubahan juga dikaitkan dengan memperkenalkan sesuatu tingkahlaku baru atau amalan-amalan baru yang diharap akan dapat memperbaiki amalan atau keadaaan yang sedia ada di sekolah. Oleh itu perubahan tidak dapat dipisahkan daripada konsep "transfomasi", "inovasi" dan penambahbaikan. Mengikut James A. F Stoner dan Charles Winkel (1989 : 439), agen perubahan sebagai individu yang bertanggungjawab memegang peranan kepimpinan dan mengurus proses perubahan terhadap sistem klien (individu, kumpulan atau organisasi). Agen perubahan ini boleh terdiri dari anggota di dalam atau di luar organisasi. Walau bagaimanapun agen dari luar tidak berkepentingan dipercayai lebih mudah diterima berbanding agen dari dalam organisasi berkenaan. Rusinah Sirun (1999 : 254) pula menyatakan agen perubahan sebagai: "Change agents are individuals group that take responsibility for changing the existing pattern of behavior of a person or social system". Mengikut Shahril (2000), Pengetua sebagai agen perubahan bermaksud orang atau individu yang pertama atau utama yang membuat modifikasi dalam organisasi sekolah. Justeru itu sebagai agen perubahan, Pengetua haruslah membuat penyesuaian serta perubahan dalam bidang tertentu agar ia sesuai dengan perubahan persekitaran supaya sekolah sebagai sebuah institusi sosial dapat terus hidup dan berfungsi. Persoalannya mampukah Pengetua yang dibebani dengan tugas sebagai pentadbir, pemimpin pengajaran dapat melaksanakan perubahan secara berkesan? Mengapakah Sekolah Memerlukan Perubahan

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah. Ini kerana persekitaran yang turut berubah. Oleh itu jika kita hendak terus hidup dan berfungsi kita tidak boleh lari dari melakukan perubahan. Keadaan ini seperti memetik kata-kata Charles Handy (Hussein, 1993 : 223), "If you put a frog in water and slowly heat it, the frog will eventually let itself be boiled to death. We to, wiil not survive if we don’t respond to the radical way in which the world is changing". Perubahan dalam bentuk sesebuah organisasi berlaku disebabkan oleh desakan luaran dan dorongan dalaman. Mengikut Stoner J.A.F (1989), desakan luaran yang mendesak kepada perubahan ialah kenaikan kos, kekurangan sumber, kemajuan teknologi, permintaan dari luar (pengguna) dan kekurangan peruntukan kewangan dari kerajaan. Keadaan ini menyebabkan sesebuah organisasi itu terpaksa mengubah struktur, matlamat dan kaedah-kaedah operasinya. Manakala desakan dalaman pula terdiri dari strategi baru, teknologi, sikap dan tingkah laku. Walau bagaimanapun kedua-dua penggerak luaran dan dalaman ini saling berkait. Mengikut Jaafar Muhammad (1999 : 464), terdapat beberapa objektif perubahan dilakukan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah. Antara objektif tersebut ialah : • • Meningkatkan motivasi – iaitu perubahan sebagai alat untuk menarik dan meningkatkan minat kerja di kalangan kakitangan dan pelajar. Meningkatkan daya pengeluaran – perubahan sebagai cara untuk meningkatkan daya pengeluaran dari segi kualiti dan kuantiti. Contoh di sekolah ialah meningkatkan penghasilan kerja guru dan pencapaian pelajar melalui pelbagai pendekatan. Mengurangkan konflik – dalam sesebuah organisasi yang terdiri dari bahagian dan unit. Perbezaan dari segi tugas, kebolehan, kepentingan, latar belakang, ekonomi, sosial, politik dan teknologi, matlamat individu dengan organisasi juga akan mewujudkan konflik. Dalam keadaan seperti ini perubahan perlu dilakukan untuk mengurangkan konflik. Sebagai Pengetua yang bijak, ia harus menggunakan kesempatan dari konflik yang wujud untuk mengukuhkan lagi kepimpinan.

Desakan Luaran Beberapa tekanan luaran (external force) terhadap perubahan yang dikenalpasti ialah : kerajaan pusat, kementerian, kehendak masyarakat dan ibu bapa, perubahan teknologi, permintaan saham buruh dan perubahan ekonomi negara (Shahril, 2000).Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pendidikan berpusat, segala dasar dan undang-undang berkaitan dengan pendidikan telah ditentukan oleh kerajaan pusat dan Kementerian Pendidikan yang merupakan "stackholder". Salah satu tugas Pengetua di sekolah ialah memastikan segala dasar dan undang-undang tersebut dipatuhi. Pengetua sebagai pemimpin seolah mempunyai kuasa yang terbatas. Ini bermakna Pengetua harus melaksanakan segala dasar-dasar baru yang diarahkan kepadanya oleh pihak atasan berdasarkan kebijaksanaannya, misalnya perlaksanakan KBSR, KBSM, Sekolah Bistari, Sekolah Berkesan dan sebagainya. Sekolah adalah institusi sosial yang menyediakan perkhidmtan pendidikan kepada klien yang terdiri daripada pelajar, masyarakat dan ibu bapa. Kepada klien, sudah tentu mereka mengharapkan sesuatu yang terbaik diberikan kepada anak-anak mereka. Oleh itu mereka dikatakan mempunyai kuasa secara tidak langsung untuk mendesak dan menggerak perubahan dilakukan di sekolah. Peranan badan-badan seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru amat penting dalam membantu dan memberi sokongan kepada Pengetua melaksanakan perubahan sekolah. Mengikut Wyant Et Al

perkembangan teknologi begitu pantas bergerak. 1999 : 8). Perubahan terancang bermaksud: ‘That the change is acticipated. Kegagalan pihak sekolah berkembang selaras dengan kemajuan teknologi akan menghalang kepada kecemerlangan pendidikan. inovatif. satu perubahan komunikasi perlu dilakukan di sekolah. kakitangan bukan guru. 1989). Sesuatu perubahan itu boleh berlaku akibat desakan dalaman iaitu dari Pengetua itu sendiri sebagai pemimpin. directed and made to accur. Salah satu sebab kepimpinan Pengetua kurang berkesan berpunca dari "miskomunikasi" iaitu banyak maklumat tidak sampai terus kepada guru. pelajar dan masyarakat. Perubahan juga perlu dilakukan apabila wujudnya pelbagai masalah di kalangan anggota organisasi. mengugut. komunikasi. tidak menghormati guru. Untuk menjadi perintis perubahan. Hanya Pengetua yang dinamik dan proaktif yang boleh melaksanakan perubahan dengan berkesan. Komunikasi perlu harus melibatkan pelbagai hala bukan dari atas ke bawah meja sahaja. misalnya masalah guru dan Kalangan pelajar seperti melanggar peraturan sekolah. Terdapat pelbagai bentuk perubahan yang boleh dilakukan dalam sesebuah organisasi sekolah. Pengetua juga perlu melakukan perubahan untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. Di sekolah Pengetua sebagai pemimpin pentadbiran dan pengajaran. kemahiran serta kuasa kepakaran (expertise power) yang tinggi (Al Ramaiah. Terdapat banyak sebab berlakunya ketidaksampaian maklumat tersebut. Salah satu matlamat pendidikan negara ini ialah menyediakan pendidikan kepada rakyat agar dapat memenuhi keperluan tenaga buruh bagi membangunkan ekonomi negara dalam pelbagai sektor. Biasanya perubahan di sekolah dikaitkan dengan konsep penambahbaikan iaitu satu bentuk perubahan yang terancang secara berterusan. Untuk melaksanakan perubahan ini sudah tentu memerlukan Pengetua yang memiliki pengetahuan. Dalam dunia moden. Oleh itu untuk menjadikan kepimpinan Pengetua lebih berkesan.(Hussein. Penggunaan alatan moden di sekolah seperti komputer. Perubahan dalam organisasi sekolah juga berpunca dari situasi dalam organisasi sekolah itu sendiri. Dalam konteks ini Pengetua harus peka dengan keperluan dan permintaan tenaga buruh negara. bergaduh semakin meningkat. Pengetua haruslah seorang yang kreatif.The and product of the succesful planed changed effort is the atainment of a predetermined objectives (Hussein. proaktif dan berwawasan. to change is to creat" (Handy C. Di sekolah peranan teknologi amat penting. Desakan Dalaman. mencuri. membuat keputusan dan strategi motivasi kurang berkesan. Bentuk-bentuk Perubahan di Sekolah. Semua tuntutan ini mendesak dan menghendaki Pengetua memikirkan semua hal-hal berkaitan dengan mata pelajaran dan pengaliran (streaming) pelajar disekolahnya sesuai dengan keperluan negara. pengajaran dan pembelajaran akan membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah. mesin dan jentera serta teknik-teknik baru dalam pentadbiran. Ini menunjukkan bahawa terdapat aspek-aspek tertentu berkaitan dengan disiplin perlu dikaji dan dibuat perubahan. sekolah yang berjaya melaksanakan perubahan ialah yang dibiayai oleh badan-badan luar selain daripada penglibatan Pengetua sendiri. 1993 : 262) . "To learn is to change. Perkembangan terkini dalam dunia pendidikan yang menekankan penggunaan multimedia seperti Sekolah Bistari mendesak supaya perubahan dilasanakan di sekolah. Antara beberapa sumber desakan dalaman ialah kepimpinan dalam organisasi. 1993 : 54). gengsterisme.

pertukaran guru. Ia akan menilai dan memastikan bahawa setiap perubahan yang dilakukan adalah tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. membina pasukan dan perkembangan antara kumpulan. kenaikan pangkat dan sebagainya. 1989 : 448). Keadaan kurang memuaskan itu wujud akibat amalan dan pengurusan bilik darjah secara yang tidak berkesan. proses perundingan. contohnya pemilihan guru di sekolah. F (1989 : 454). audio visual. Pengetua boleh melakukan perubahan tingkahlaku. Mengubah struktur organisasi melibatkan usaha-usaha menyusun semula sistem-sistem dalamannya seperti garisan-garisan komunikasi. masalah disiplin dan prestasi pelajar. Kaedah pemancaran juga sering digunakan iaitu dengan mewujudkan beberapa pasukan atau jawatankuasa kecil supaya tugas dan aktiviti dapat dijalankan dengan licin. Dalam konteks sekolah. Pengetua boleh memerlukan perubahan dengan mengadakan penyusunan struktur tugas guruguru dan kakitangannya mengikut keperluan dan kepakaran masing-masing selaras dengan matlamat organisasi. bermotivasi dan tidak membosankan. Satu bentuk perubahan lagi ialah perubahan manusia. Mengikut Stoner J. Pengetua haruslah mengkaji kelemahan dan sebab-sebabnya bagi membolehkan penyusunan semula tugas dilakukan. teknologi dan manusia. Manusia secara keseluruhannya tidak menentang semua perubahan tetapi mereka akan menentang apa yang mereka anggap boleh menggugat kedudukan mereka. Apabila ada kakitangan yang kurang berkesan. Dalam konteks sekolah. hubungan pihak yang berkuasa. Mengubah teknologi organisasi bererti menukarkan kelengkapan. proses dan teknik penyelidikan dan kaedah pengeluarannya. Pada masa yang sama teknologi moden ini dapat mewujudkan iklim pembelajaran lebih menarik. seseorang pengurus yang peka dan bertanggungjawab akan membuat sesuatu untuk memelihara keutuhan organisasinya apabila berlaku tekanan untuk perubahan. Secara umumnya perubahan terancang di sekolah memerlukan strategi dan pelan tindakan Antara strategi termasuklah pembangunan organisasi seperti meningkatkan keupayaan dan kebolehan ahli seperti guru-guru dan kakitangan bukan guru di sekolah. 1989 : 446).Pernyataan di atas bermaksud perubahan terancang bertujuan untuk mengubah keadaan yang kurang memuaskan pada masa kini. Penggunaan alatan moden seperti mesin fotostat. Perubahan ini perlu dilakukan apabila keadaan organisasi sudah tidak atau kurang berfungsi. sikap. Kelakuan manusia adalah sukar diubah. Perubahan manusia bermaksud perubahan kepada subordinat dalam aspek kemahiran. Dalam konteks industri yang menekankan pengeluaran barangan perubahan teknologi amat penting. penyatuan mekanisma. jangkaan tanggapan dan kelakuan manusia. pembentukan jawatankuasa kurikulum. komputer. Pendekatan bentuk ini telah diasaskan oleh Federick Taylor (Stoner. disiplin dan sebagainya. Contohnya dalam pemilihan guru-guru untuk mengajar kelas dan dalam matapelajaran tertentu. tinjauan maklum balas. Walau bagaimanapun dalam aspek tertentu kuasa Pengetua adalah terbatas. tanggapan dan pengharapan guru-guru dan kakitangan sama ada secara individu. Untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Terdapat pelbagai teknik untuk mengubah dan memandu individu dan kumpulan untuk bekerja lebih berkesan. A. aliran kerja atau hierarki pengurusannya. Matlamat perubahan terancang di sekolah adalah untuk mendapatkan perseimbangan antara apa yang diharapkan (ideal) dengan apa yang tercapai (real). Keadaan yang sama juga sepatutnya dilakukan oleh pengetua apabila melaksanakan perubahan di sekolah. Mengikut Harold J. sesebuah organissi boleh diubah dengan menukarkan tiga perkara iaitu struktur. kumpulan . darjah pemusatan dan merekabentuk semula tugas. kemahiran guru perlu diambil kira dalam menstrukturkan tugas guru-guru. Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 487). antara teknik yang digunakan ialah latihan sensitiviti. faktor-faktor seperti minat. Leavitt ( Stoner. teknik dan model-model pengajaran dan pembelajaran moden akan memudahkan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Di sekolah perubahan teknologi yang melibatkan pengurusan sekolah secara saintifik akan meningkatkan lagi keberkesanan perjalanan dan operasi kerja. kepakaran. menerusi Teori Pengurusan Sainstifik di mana ia mengatakan perubahan teknologi yang canggih boleh meningkatkan produktiviti dan mendatangkan kesan positif kepada organisasi.

Biasanya model ini berkait rapat dengan gaya pengurusan dan kepimpinan sesebuah sekolah dan cara Pengetua membuat keputusan. maka faktor lain juga turut berubah. perubahan struktur organisasi. Mungkin melalui pendekatan yang betul dan terancang boleh mengubah kepercayaan dalaman. interaksi. iii. Peringkat pencarian. Ini penting kerana jika tersalah pilih ia akan menimbulkan tentangan dan tidak diterima oleh guru-guru dan kakitangan sekolah. Ada juga bentuk perubahan yang dilaksanakan di sekolah secara jangka panjang. Antara kaedah yang biasa digunakan ialah proses-proses penyelesaian masalah. iaitu berlaku peningkatan daya penggerak menghalang. Peningkatan daya penggerak tolakan mungkin akan meningkatkan prestasi atau sebaliknya. yakni melibatkan semua subordinatnya. Dalam proses perubahan budaya ini Pengetua haruslah mengenalpasti apa budaya yang tidak diperlukan dan apa budaya yang patut dikekalkan. Proses perubahan dianggap sebagai satu sistem di mana jika salah satu faktor tersebut berubah. Tindakan ini mungkin boleh menyebabkan kebencian dan sikap memberontak yang boleh mengurangkan tahap kerajinan dan kreativiti seseorang guru. proses dan keadaan. Contohnya apabila Pengetua meminta guru-guru bertugas di luar kemampuan dengan andaian akan meningkatkan kualiti kerja. nilai sikap dan perasaan yang wujud di sekolah. Pembentukan semula. Perubahan baru. . Teori Bidang Daya Penggerak Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin (1952). 1999: 470 ) Teori Dan Model Perubahan Terdapat pelbagai teori dan model perubahan yang dikemukakan oleh ramai pengkaji. Walau bagaimanapun penggunaan model-model tersebut adalah bergantung kepada keadaan sesebuah organisasi atau sekolah. Ia menjelaskan perubahan perlakuan berlaku hasil dari tiga peringkat perubahan iaitu : i. manakala daya penggerak penghalang mendorong ke arah yang lain.atau keseluruhan organisasi sekolah. Biasanya pendekatan ini merujuk kepada usaha membangunkan organisasi secara menyeluruh dengan memfokus kepada sifat serta kualiti hubungan kerja mereka. guru-guru akan sukarela melaksanakan perubahan dengan lebih efisyen. Lampiran 1 boleh menjelaskan Teori Bidang Daya Penggerak oleh Kurt Lewin. Perubahan juga boleh melibatkan budaya sekolah. Daya penggerak tolakan mendorong ke satu arah. ( Jaafar Muhamad. membuat keputusan di sekolah melibatkan sama ada Pengetua memilih untuk menyelesaikan masalah secara sendiri atau secara bersama-sama. Teori ini menjelaskan perubahan organisasi boleh dipengaruhi oleh perubahan manusia. Sebagai contoh Pengetua menukarkan atau mengeluarkan guru-guru yang sering menimbulkan masalah yang merumitkan seperti kesukaran mendapat guru ganti. Teori dan model ini boleh dijadikan asas dan panduan kepada pemimpin organisasi termasuk Pengetua dalam melaksanakan sesuatu perubahan. norma. Pengetua sebagai pemimpin sebaiknya melakukan perubahan melalui penglibatan dan perkongsian kuasa dengan subordinatnya bukan secara autoriti. Dalam hal ini Pengetua haruslah menggunakan pendekatan yang fleksibel dan sesuai yang melibatkan kemahiran kemanusiaan yang tinggi. ii. teknologi. Prestasi yang muncul merupakan penyesuaian bagi kedua-dua set daya penggerak itu. Mengikut teori ini sebarang tingkahlaku adalah akibat keseimbangan antara daya penggerak tolakan dan daya penggerak penghalang. lebih-lebih lagi jika ia melibatkan guru pakar dan berpengalaman. Ia meliputi perubahan pola-pola aktiviti.

iii. gaya kepimpinan. 1993 : 264 – 266) Model ini terdiri dari tujuh peringkat proses iaitu: i. Mereka percaya kejayaan melaksanakan perubahan dalam sekolah ialah dengan menggunakan kuasa yang ada pada Pengetua. Usaha yang dijalankan untuk memulihkan "The dyfunctions of the school organization" seperti masalah disiplin . dasar dan prosedur yang terdapat di sekolah dinilai nagi mendapatkan norma untuk dibuat perbandingan dalam melaksanakan strategi dan tindakan yang patut diambil. Peringkat kedua iaitu penilaian merujuk kepada segala amalan. supaya ia menjadi norma yang baru. prestasi peperiksaan . misi sekolah. ii. sistem dan proses pengajaran dan pembelajaran serta pembahagian tugas guru-guru. Pendekatan utama model ini adalah mengubah amalan yang wujud di sekolah yang didapati tidak produktif atau tidak berkesan bagi mencapai wawasan atau matlamat sekolah. Model Perubahan Autokratik Model ini percaya bahawa pengurusan yang berkesan ialah melalui kuasa. v. Peringkat tranformasi. vi. Dalam merangka matlamat dan arah tuju. Peringkat perancangan. Perubahan baru memerlukan seorang agen perubahan yang terlatih untuk memupuk nilai. Latihan ini bertujuan supaya mereka dapat memahami aspek-aspek . Para anggota organisasi mengenalpasti nilai.Peringkat pencairan melibatkan tindakan menjadikan keperluan bagi perubahan begitu ketara sehinggakan individu. Peringkat matlamat. Dalam konteks sekolah gaya perubahan kawalan. Pada peringkat ini mungkin berlaku pengubahsuaian atau penstrukturan sekolah seperti falsafah. Peringkat perancangan pula ialah peringkat di mana sekolah membuat perancangan secara menyeluruh dari segi kaedah dan strategi perlaksanaannya. Peringkat budaya baru. Seterusnya peringkat latihan staf di mana perkembangan staf dijalankan. Peringkat pertama ialah menetapkan matlamat dan arah tuju sekolah. Peringkat latihan staf. Peringkat penilaian. biasanya subordinat diberi autoriti untuk menjalankan perubahan di bahagian atau unit masing-masing yang difikirkan sesuai asalkan tindakan mereka selaras dengan komitmen mereka dan untuk kebaikan sekolah. maklumat dapatan kajian dan bahan-bahan penulisan dirujuk. Dalam hal in Pengetua tidak akan bertolak ansur dalam melaksanakan perubahan di sekolahnya. Mereka percaya bahawa terdapat dua bentuk gaya perubahan iaitu gaya perubahan kawalan dan gaya panduan logik. dasar dan prosedur. Subordinat terpaksa mengikut apa yang diarahkan dari masa ke semasa. iv. kumpulan atau organisasi dapat melihat atau menerimanya dengan baik. Pada masa yang sama segala pandangan dan pengalaman guru diambil kira. perhubungan manusia dalam sekolah dan kaedah pengajaran guru (Hussein. Peringkat terakhir iaitu pembekuan semula bererti memantapkan pola perilaku yang baru itu dengan bantuan alat-alat sokongan. sikap dan perilaku yang baru melalui peroses-proses pengenalpastian dan penjiwan. Model Perkembangan dan Perubahan Terancang Salah satu model ialah Model Hubungan atau Linkage Model. vii. sikap dan perilaku yang di bawa oleh agen perubahan dan menjiwainya apabila mereka telah melihat keberkesanannya. Model ini menekankan betapa pentingnya teori pendidikan dan dapatan kajian atau penyelidikan sebagai sumber untuk melaksanakan reformasi sekolah. Peringkat percubaan.

Peringkat tranformasi pula dikatakan berlaku apabila amalan baru lebih berkesan mula diamalkan oleh semua guru secara menyeluruh dan pada masa yang sama proses pengubahsuaian terus berlaku terhadap mana-mana amalan dan strategi yang kurang berkesan. Penelitian kemajuan dan masalah. apakah bukti dan sebabnya dan apakah matlamat jika masalah itu dapat diatasi. penentuan harus dibuat terhadap apakah hasilan yang hendak dicapai dan apakah peranan yang dimainkan oleh "initiator". Walau bagaimanapun bagi seorang Pengetua yang berkesan ia harus boleh menjangka apakah halangan yang bakal dihadapainya sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. v. Ini bertujuan bagi mendapatkan kebenaran. Di peringkat ini pembentukan projek dan penambahbaikan sekolah. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah perbengkelan. Peringkat yang kedua iaitu penilaian dan penetapan matlamat pula memberi tumpuan kepada dari manakah proses penambahbaikan harus dimulakan. jenis masalah. Model ini menyarankan tujuh langkah atau tindakan yang perlu diambil oleh pihak sekolah dalam menambahbaikan sekolah tersebut. membuat keputusan dan mengubahsuaikan kaedah itu kepada amalan-amalan di dalam bilik darjah. Penyelengaraan dan institutionnalization. seminar dan percambahan fikiran.pembaikan sekolah. kesedaran dibina. siapakah yang terlibat. (Huseein. Langkah-langkah tersebut ialah: i. vi. Peringkat percubaan pula memperlihatkan bagaimana guru mencuba amalan baru. Model Loucks Horsley dan Herget (1985) Dalam model ini idea program untuk perubahan datang dari pihak luar dengan melibatkan persetujuan pihak bertanggungjawab dalam sistem pendidikan. Peringkat terakhir ialah memastikan tindakan penyelesaian masalah tersebut menjadi norma dan amalan sekolah yang perlu diikuti secara berterusan (refreezing). Peringkat yang seterusnya ialah peringkat perlaksanaan program (moving) iaitu mengadakan latihan staf dan sokongan serta pengawasan oleh Pengetua. iii. mencari dari mana sumber boleh diperolehi. Padanya halangan . Ia boleh dijalankan di peringkat sekolah. Pembentukan projek penambahbaikan sekolah Penilaian dan penerapan matlamat Pengenalpastian kaedah penyelasaian yang ideal. Model ini menyarankan agar perubahan dimulakan dari ketidakpuasan hati. ii. pelaksanaan dipilih. Perlaksaan program. sokongan kewangan. Penilaian kemajuan dan masalah dilakukan selepas program itu dilaksanakan beberapa ketika. Peringkat terakhir ialah peringkat membina dan memperkukuhkan budaya baru sekolah yang lebih produktif. Penyedian untuk perlaksaan. menilai amalan yang ada sekarang dan menetapkan pengharapan serta menentukan jangka masa perlaksanaannya. Halangan dan Cabaran Yang Dihadapai Oleh Pengetua Dalam Melaksanakan Perubahan Setiap perubahan yang dilakukan tidak dapat lari dari menempuh pelbagai halangan dan cabaran. moral dan staf dari pihak tersebut. Peringkat pengenalpastian kaedah penyelesaian pula melibatkan mengenalpasti sumber yang ada. vii. menubuhkan kriteria kaedah penyelesaian. penerapan nilai-nilai baru dan pembinaan keyakinan diri terhadap perubahan tersebut. Selepas itu baru Pengetua berunding dengan pihak yang berkaitan untuk mengemukakan idea program. iaitu masalah yang dihadapi. Sebarang masalah yang timbul perlu di atasi segera dan pengukuhan yang positif perlu diberikan kepada guru-guru. Dalam peringkat penyediaan (unfreezing) untuk perlaksanaan. 1993 : 289). iv. Pada peringkat ini barulah terbentuknya wawasan.

Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 43). v. iii.bukan sebagai masalah tetapi ia adalah cabaran yang harus di atasinya. Misalnya pertukaran mata pelajaran dan kelas yang diajar serta penambahan waktu mengajar dan aktiviti kelas tambahan agak kurang digemari oleh guru. Terdapat kelemahan dalam apa sahaja perubahan dan pembaharuan yang bakal dilaksanakan. Banyak pendapat dan cadangan yang diberikan untuk mengatasi atau mengurangkan halangan atau penentangan terhadap perubahan dalam sesebuah organisasi. satu faktor yang menghalang dalam perubahan ialah kekurangan stabiliti. Wujudnya perasaan tidak percaya terhadap pemimpin atau Pengetua yang membuat perubahan juga boleh menjadi penghalang kepada perubahan. Pengurangan kuasa dan tanggungjawab. Kekurangan stabiliti meliputi kekurangan kepakaran atau maklumat penting dalam sesuatu perubahan dan kekurangan sumber kewangan. Penentangan oleh kumpulan tertentu. Ketidaktentuan masa depan. Cadangan Untuk Mengurangkan Penentangan Terhadap Perubahan. Ada juga pekerja yang menentang perubahan kerana mereka sendiri tidak dijelaskan tentang matlamat dan sebabsebab perubahan dilakukan. Kehilangan sumber ekonomi. Ketidakpercayaan kepada pemimpin yang membuat perubahan. Pada mereka apa akan berlaku pada masa hadapan masih belum jelas (Stoner. Faktor Agama. sosio eonomi dan politik. Kekurangan sumber kewangan. Tidak yakin dengan kejayaan. Pengurangan kuasa dan tanggungjawab berlaku apabila pekerja yang terlibat dengan perubahan merasa takut kehilangan kuasa dan tangggungjawab mereka akan berkurangan dalam organisasi. Mengikut Jaafar Muhammad (1999 : 496) dan Stoner (1989). Mereka menggangap dengan pengurangan kuasa tersebut akan menjejaskan kepentingan. Oleh itu kekurangan sokongan dan komitmen daripada kakitangan terhadap perubahan akan berlaku (Nona A. ii. Menambahkan beban kerja. Mengikut Nona A. Antara sebab-sebab berlakunya penentangan terhadap perubahan mengikut Shahril (2000) ialah: i. beberapa taktik yang boleh digunakan ialah: . Ketidakpercayaan ini mungkin berpunca dari kelemahan pemimpin Pengetua itu sendiri yang tidak yakin samada perubahan itu boleh membawa kejayaan atau kegagalan. faktor-faktor yang menghalang perubahan dilaksanakan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah ialah: i. Prestine. 1991). Masalah ini juga dihadapi di sekolah di mana selain dari menggunakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. 1989). v. iv. Satu halangan yang peting kepada sebarang perubahan ialah kekurangan sumber. Pengetua juga terpaksa mencari sumber dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi menjayakan beberapa program sekolah seperti kelas tambahan dan sebagainya. vi. vii. Pengalaman kegagalan masa lalu akan mempengaruhi anggapan mereka bahawa kegagalan yang sama akan berulang lagi. Ketidakselesaan. Setiap perubahan yang dilaksanakan sukar diterima jika ia melibatkan penambahan beban kerja terhadap kakitangan. kedudukan dan keselesaan mereka dalam organisasi berkenaan. Kehilagan kuasa individu. iv. iii. Prestine (1991). ii.

Namun untuk melaksanakan perubahan bukanlah satu perkara yang mudah. Kemudahan dan peralatan. bila dan siapa yang akan melaksanakan perubahan tersebut. galakan dan dorongan terhadap sebarang perubahan yang hendak dilakukan. Bagi mengurangkan halangan terhadap perubahan kemudahan dan peralatan perlulah disediakan. Pengetua haruslah bersifat terbuka dalam menerima pandangan dan idea daripada guru-gurunya. vi. v. seperti pertukaran guru-guru. Ia memerlukan pertimbangan dan penglibatan semua pihak supaya perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesan. Semua kakitangan juga haruslah dilibatkan dalam perbincangan dan membuat sebarang keputusan mengenai perubahan. Biasanya seseorang yang terlibat dalam proses memberi pandangan dan membuat keputusan tentang perubahan akan menyokong perubahan. Peralatan baru yang disediakan juga haruslah mampu menunjukkan ia lebih baik daripada yang sedia ada. Sebarang keputusan yang hendak diambil haruslah melibatkan guru-guru dan kakitangan lain. Penggunaan kuasa. Kemudahan kaunseling dan latihan juga perlu dipertingkatkan untuk memupuk keyakinan diri di kalangan guru-guru dalam menghadapi perubahan. laporan. Komunikasi dan pendidikan bermaksud semua kakitangan haruslah diberi penerangan dan maklumat yang jelas tentang matlamat perubahan. Satu lagi cara yang boleh digunakan ialah melalui taktik penglibatan. tujuan. matlamat. bagaimana. misalnya melalui memo. jelaslah bahawa perubahan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah amat penting dilaksanakan. Penglibatan bersama. Ia bermaksud pengurus atau Pengetua boleh mengamalkan kaedah memutarbelitkan fakta supaya ia kelihatan menarik. Pengetua harus memahami dan menganalisis apa perubahan yang hendak dilaksanakan. Manipulasi.i. Sebagai pemimpin sekolah dan agen perubahan. Taktik yang terakhir ialah dengan menggunakan kuasanya untuk mengugut dan mendesak secara asplisit dan implisit (Stoner. iii. Rumusan Daripada perbincangan di atas. tidak menyokong kenaikan pangkat dan penilaian prestasi kepada guru-guru dan kakitangan yang enggan menerima perubahan. Satu keadaan yang perlu diingat ialah perubahan perlulah dilaksanakan secara beransur-ansur bukannya sekali gus. 1989). Pengetahuan mengenai . Tujuan manipulasi ialah untuk mendapat sokongan dari kakitangan. Perundingan. iv. Walau bagaimanapun taktik ini merupakan taktik yang kurang berkesan kerana ia bersifat mengarah bukannya memimpin. Dengan cara ini diharap ketua kumpulan akan berpihak kepada pihak pengurusan atau Pengetua dan cuba mempengaruhi ahli yang lan agar menerima perubahan. Guru-guru dan kakitangan haruslah diberi kursus dan latihan supaya mereka meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu program yang hendak dilaksanakan. 1989). Tanpa perubahan sesebuah organisasi itu tidak akan mencapai kecemerlangan. Pendidikan dan komunikasi. pekeliling dan mesyuarat. Taktik lain yang boleh digunakan ialah manipulasi (Stoner. Terdapat pelbagai cara untuk menyampaikan maklumat kepada kakitangan di sekolah. Pengetua juga haruslah memberi sokongan. Sebagai contoh Pengetua boleh menonjolkan perubahan dan kejayaan-kejayaan yang dicapai dan menyembunyikan kelemahan hasil perubahan yang dilaksanakan. ii. Ini telah dibuktikan oleh kajian Coch dan French (1948) yang mendapati terdapat kolerasi yang rapat antara penglibatan dengan kejayaan perubahan yang diperkenalkan. Cara manipulasi lain yang boleh digunakan ialah dengan memberi sogokan atau menjanjikan ganjaran yang baik kepada ketua kumpulan yang menghalang kepada perubahan.

L.A.. Kuala Lumpur : AMIZA. No. Kelakuan Organisasi. Hussein Mahmood. Ini penting supaya perubahan yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan pelbagai halangan. (1989). New York : Teacher Colege Press. (1984). (1993). Kuala Lumpur. 22. (1999). Cabaran Masa Kini. Vol. Kuala Lumpur : IBSB Buku Sdn. L. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi Terjemahan). (1991). their Relationship to School Improvement : Education and Urban Society. 17 (1) Stoner J. M (1982). (1999). Bhd. Nona A. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. 3/4.asas teori dan model perubahan juga amat penting untuk dijadikan panduan. Jaafar Muhamad. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Lampiran 1 Daya Penggerak Bagi Perubahan (Daya Penggerak Tolakan) Teknologi Baru Input Yang Lebih Persaingan Dari Kumpulan Lain Tekanan Penyelia Daya Penggerak Bagi Mengekalkan Statu (Daya Penggerak Menghalang) Norma-norma Prestasi Kumpulan Kebimbangan Terhadap Perubahan Rasa Kepuasan Anggota Kemahiran Yang Dikuasai . Illinois University : College of University. P. _______________________________________________________________________________ _______________________________ Bibliografi Fullan. Rusinah Siron.F. Rutherford W. Ramaiah A. Kuala Lumpur : Leeds Publications. Journal of Planning ang Changing. Pengurusan. (1999). Kepimpinan Pendidikan. The Meaning of Educational Change. Style and Behaviour of Elementary Scholl Principals. Share Decision Making In Restructing Essantial School : The Role of Prinsipal. Principle of Management.

interpreting. Pengenalan Laporan kemajuan pelajar merupakan satu bentuk akauntabiliti pihak sekolah yang lebih khusus kepada ibubapa (Dimmock dan O’Donoghue. membolehkan pelajar mengetahui akan keupayaan dan kemajuannya "as a person". 1984). pengetua perlu memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar (Hussein. berkomunikasi secara berkesan dengan ibubapa adalah berkait dengan tugas pentadbiran yang merupakan salah satu dari dua rol utama seorang guru. Menurut Glatthorn (1997). Reid juga berpendapat. and for promoting development. 1997). 1995. Menurut beliau. Laporan kemajuan pelajar pada hemat mereka adalah the purposeful process of gathering. for securing cooperation between home and school. maklumat tentang kemajuan pelajar hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. operasi dan pencapaian sekolah. Di samping itu. F Stoner : 41) Laporan Kemajuan Pelajar : Satu Kajian Literatur oleh Abu Mansor Sathri*. 1994). peluang dalam peperiksaan awam. US Department of Education. recording and communicating to stakeholders. 1997). merupakan wahana untuk memaklumkan ibubapa tentang kemajuan anak mereka. fungsi informing ini tambah beliau. konsep ini seharusnya diperluaskan dan menyatakan bahawa pelaporan adalah satu proses transmitting maklumat kepada stakeholders untuk mewujudkan kesedaran. matlamat. . Menurut National Education Association (dalam Reid. Definisi Laporan Kemajuan Pelajar Istilah "pelaporan" sering dikaitkan dengan prosedur formal dalam sekolah di mana guru menyediakan pernyataan bertulis tentang pencapaian pelajar (Dimmock dan O’Donoghue. 1995). Sebagai seorang pemimpin pengajaran. pendidikan masa depan dan career possibilities. guru dan komuniti sekolah secara umum. 1997). polisi. laporan yang "good and bad" effective in producing a resolution to work harder. Ini penting kerana kajian menunjukkan bahawa penglibatan ibubapa memberi impak positif dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dan sekolah (Hoover-Dempsey dan Sandler. Melaporkan kemajuan pelajar merupakan salah satu aktiviti pengetua yang berkait dengan kurikulum dan pengajaran. pelajar. with bad report the seemingly stronger stimulus. laporan kemajuan pelajar mempunyai fungsi motivating kerana ia mampu mengubah tingkah laku dan prestasi seseorang pelajar. Ini kerana ibubapa mempunyai hak serta keperluan untuk mengetahui tentang kemajuan pendidikan anak mereka (Eissenberg dan Rudner. Ia merupakan salah satu kaedah memaklumkan ibubapa tentang kemajuan anak mereka di sekolah (Lunenburg. Menurut Griffin dan Nix (1991). 1988. Gibson. Fungsi Laporan Kemajuan Pelajar Laporan kemajuan pelajar menurut Reid (1984). laporan kemajuan pelajar has a greater potential for interpreting the school program. minat.Tingkat Prestasi Semasa Tingkat Prestasi Yang Lebih Tinggi Bidang Daya Penggerak (Disesuaikan dari James A. Involving merupakan fungsi terakhir laporan kemajuan pelajar pada pandangan Reid di mana ia adalah berkait dengan penglibatan ibubapa dalam proses pendidikan. 1984).

maklumat pencapaian pelajar yang ditunjukkan melalui sistem gred tidak lengkap untuk difahami dan ditafsirkan oleh ibubapa mahupun para pelajar tentang perkembangan pembelajaran mereka. mereka mencadangkan agar ibubapa dilibatkan secara langsung in the design of documents. dan putus asa untuk berusaha. report book. Ada kemungkinan pelajar akan meniru dalam peperiksaan untuk meningkatkan markahnya kerana gred encourage cheating (Glasser. Pertama ialah kesan halo. markah atau peratus has always been a controversial area (Macbeth. blame others. inferior. sikap kendirinya negatif. 1969). Sebagai alat komunikasi. the less time they spent on each (Reid. Ketiga. Kajian Goacher dan Reid (1985). mereka juga dan tidak begitu faham bagaimana asas-asas penggredan ditetapkan. Menurut Glasser (1998). 1969). 1999). Sistem Markah/Gred Maklumat pencapaian dalam kad kemajuan pelajar sering ditunjukkan melalui sistem markah dan/atau gred. or feel responsible for the low grade but helpless to make improvements. slip report. Mereka juga berpendapat. dan gred card. dan mempunyai self fulfilling prophecy yang positif. Menurut Woolfolk (1998). tetapi the effect of the difference can be large for a student (Woolfolk. pula menunjukkan bahawa di samping ibubapa merasakan maklumat pelaporan tidak lengkap. Pelajar yang mendapat markah/gred yang baik akan merasa dihargai. pelajar yang menerima low grades are more likely to withdraw. Tambah mereka. Gred sepatutnya berperanan untuk merangsang pelajar agar berusaha dan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh and to stimulate his parents to see that he does so serta bukanlah the be-all and end-all of education (Glasser. ibubapa melihat pelaporan as a summative record of achievement and than as a plan of action. misinterpret and do not grasp its significance atau kurang maklumat iaitu tidak menambah apa yang telah diketahui oleh ibubapa. 1990). Menurut Davies dan Skinner (1992). Perbezaan antara gred B dan C mungkin disebabkan oleh satu atau dua markah. kesan halo adalah merujuk kepada kecenderungan untuk melihat aspek-aspek tertentu pelajar berdasarkan gambaran keseluruhan sama ada positif atau negatif. masa penyerahan yang sesuai dan akhirnya kekaburan pelaporan kerana jika ia kurang jelas "fog rating" adalah tinggi (Broadfoot. Kedua. Sebaliknya ia hendaklah membuka ruang dan peluang kepada ibubapa agar dapat memainkan peranan yang lebih bermakna dalam pendidikan anak-anak mereka. walau apapun format pelaporan yang dipilih. pelaporan tidak membebankan guru kerana the more reports teachers had to complete. di samping mengenal pasti format laporan yang hendak digunakan. terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Bagi pelajar di mana markah/gred pelaporannya rendah. Menurut Wiggins (1994) dan Hall (1990). Penilaian berdasarkan gred. terdapat lima format laporan kemajuan pelajar yang biasa digunakan iaitu single sheet. Kesan ini hendaklah dielakkan kerana penilaian guru terhadap pelajar adalah tidak realistik. Menurut Woolfolk (1998).Format Laporan Kemajuan Pelajar Dimmock dan O’Donoghue (1997) menyatakan. Pertentangan antara pihak sekolah dengan para ibubapa juga boleh berlaku dan akhirnya mereka menarik diri kerana penglibatan ibubapa dalam aktiviti-aktiviti sekolah adalah dipengruhi oleh the grade level of their children (Gettinger dan Guetschow. letter report. 1998). ia mestilah tidak terlalu banyak maklumat sehingga ibubapa overwhelmed. 1998). ……. 1990). ibubapa dan pihak lain yang berminat tentang pencapaian pelajar dan to serve as a substitute for pay. 1984). simbol. . Gred juga mestilah jelas dan mudah difahami to communicate useful information to parents (Seyfarth. tujuan utama sistem gred digunakan ialah untuk memberi maklumat kepada pelajar. Penggunaan sistem markah/gred dalam pelaporan menimbulkan beberapa implikasi.

Lantaran pentingnya komen guru dan pengetua dalam laporan kemajuan pelajar. 2. Di samping itu. 1985). iaitu: 1. Bagaimanakah guru boleh membantu pelajar supaya kelemahan tersebut tidak diulangi?. Plan follow-up contacts. 1998). 5. Apakah kelemahan utama pelajar?. 2. 3. Plan ahead. iaitu: . di samping menjurus kepada aspek-aspek yang perlu dilakukan penambah baikkan. 1958) dan memberi penjelasan lanjut tentang perkembangan pembelajaran seseorang pelajar (Brualdi. Komen secara bertulis adalah sangat membantu when they a personalized and when they provide constructive criticism (Woolfolk. Begin with a positive statement. 3. Listen actively. 1986.Komen Dalam Laporan Kemajuan Pelajar Komen guru dan pengetua sekolah dalam laporan kemajuan pelajar adalah penting kerana komen bertulis guru kepada tugasan pelajar boleh meningkatkan pencapaiannya (Page. Elawar dan Corno. 1999). the more effective they will be at conducting confrences with parents (Woolfolk. Apakah kekuatan pelajar yang wajar diiktiraf dan dinyatakan? Parent-Teacher Conference Bagi Melaporkan Kemajuan Pelajar Parent-teacher confrence merupakan another means of communicating with parents (Seyfarth. 1998). Bagi memberi panduan kepada guru untuk menulis komen dalam laporan kemajuan pelajar soalansoalan yang diutarakan oleh Elawar dan Corno (1985) berikut boleh digunakan. Establish a partnership. Di antara garis panduan yang boleh diikuti bagi menjayakan pertemuan guruibubapa (lihat Rajah 2 di Lampiran) ialah: 1. dan End with a positive statement. bukanlah hanya masalah yang melibatkan pihak guru dan ibubapa semata-mata sebaliknya it is a whole-school issue with significant managerial and organizational implications. mereka mencadangkan cara-cara berikut kepada pentadbir sekolah.1998). Bagi memperbaiki dan meningkatkan lagi prosedur pelaporan kemajuan pelajar kepada ibubapa. 4. we should not forget the "second audience" of a report. ia hendaklah ditulis dengan berhemat dan berhati-hati agar mencapai matlamatnya. other teachers. Apakah punca kelemahan tersebut?. Ia merupakan sesi perjumpaan di antara pihak guru dengan ibubapa bagi melaporkan kemajuan pelajar. Sesuatu komen yang dibuat. menurut Docking (1984). namely. 6. dan 4. Kemahiran komunikasi adalah penting di sini kerana the more skilled teachers are at communicating. ia hendaklah diimbangi dengan cadangan-cadangan yang boleh membantu pelajar (Butler dan Nisan. Rumusan Laporan kemajuan pelajar menurut Dimmock dan O’Donoghue (1997).

Educational Research. Pastikan semua pihak yang terlibat have sufficient time for the delivery of a quality 4. Teacher-Parent Communication – Holbein. curriculum context. Eissenberg. (1988). New York: Harper & Row. & Nisan. R. J. Case Studies in Educational Management. L. R. & Corno. Butler.D. Glasser. T. Bibliografi Broadfoot. 210-224.A. Dalam Goulding et al.). Washington DC. Vol. . 5. International Journal of Educational Management. Mendefinisikan semula tujuan pelaporan dan reconceptualizing its place within a 3. (Eds. M. Mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli komuniti sekolah untuk mengetahui 2. Inc. Elawar. Latihan dalam perkhidmatan diberi kepada para guru. (1998). (1990). & Skinner. A. laporan kemajuan pelajar yang memenuhi hasrat mereka. Parental Responses to Records of Achievement: A Primary School Case Study.E. M. Teacher Comments on Report Cards.C. Journal of Research and Development in Education. Dimmock. 117-131. & O’Donoghue. 162-173.J. 32(1). Brualdi. 332-348. Gettinger. and Opportunities. Unicorn. American Institutes for Research..M. Task-Related Comments. Journal of Educational Psychology. Efficacy. Writing School Report. Menyediakan sistem teknologi komputer yang sesuai bagi memudahkan prosedur pelaporan yang berkualiti dibuat. Washington DC.. A Factorial Experiment in Teachers’ Written Feedback on Student Homework: Changing Teacher Behavior a Little Rather Than a Lot. Journal of Educational Psychology. (ED 302559).. Docking. R.. 38-52.W. (1984). 34(2). _______________________________________________________________________________ ____ reporting process.1. L. Vol. Reporting to Parents on Student Achievement: The UK Experience. Davies. & Guetschow. London: Paul Chapman/Oxford University Press. Managerial Imperatives for the Improvement of School Reporting to Parents. (1997). 11. Parental Involvement in Schools: Parent and Teacher Perception of Roles. ERIC Clearinghouse on Asessment and Evaluation. Effects of No Feedback. Vo. dan 6..A. M. M. P. 2. Working Papers on Public Education. 10(4). Explaining Test Results to Parents. (1998). (1984). T.A. (1985). (1992). (1986). Vol. 77. Menilai kepentingan pelaporan dan to contextualize it in relation to other forms of school accountability. (ED 423309). V. & Rudner. C. Vol. 78. Gibson. and Grades on Intrinsic Motivation and Performance. ERIC Clearinghouse on Test Measurement and Evaluation. K. (1969). Vol. School Without Failure.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vol. (1999). Journal of Educational Psychology. 28-37. B.A.New York: HarperCollins Publishers. M. J. Vol. Involving Parents – Effective Parent-Teacher Relations. The Principal: New Leadership for New Challenges. Hoover-Dempsey. & Reid. Educational Leadership. (1994). (1991).). & Sandler.T. A.I. Seyfarth. Woolfolk. U. (1998). (1994). K. & Nix.Englewood Cliffs. Inc. Inc. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich. New Jersey: Prentice Hall. (1990). MA: Allyn and Bacon. The Quality School: Managing Students Without Coercion. Educational Assessment and Reporting: A New Approach. 12-87. 95. F.. Hussien Mahmood. Vol. Strong School: Building Community Partnership for Learning. MFOI/PC03. (1984). Teacher Comments and Student Performances: A 74 Classroom Experiment in School Motivation. (1985). New Jersey: PrenticeHall. Educational Psychology.0 Pendahuluan . EDRS. 310-331. Parental Involvement in Children’s Education: Why Does it Make a Difference? Teacher College Record. A. 26(2). Glatthorn. Strong Families. School Reports to Parents. Page. Windsor: NFER-Nelson.. London: Heinemann. (1995). P. Lunenberg. School Reports to Parents: A Study of Policy and Practice in the Secondary School.. G.B. Macbeth.M.I. 49. Differentiated Supervision (2nd ed. H. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Wiggins. Needham Heights. A.Glasser.S. Reid. Griffin. (1997). (1995). Virginia:ASCD. Pengurusan Pengajaran Tatabahasa Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Secara Berkesan oleh Mohd Zaki bin Zakaria*[Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] 1. M. M.C. E. (1997). 173-181. Department of Education. Goacher. (1998). Vol. The Principalship: Concepts and Applications. Alexandria. Determining the Success of Narrative Report Cards. P. Toward Better Report Cards.E. Hall. 52(2).D. Educational Research. Washington DC: Author.V. (1990). K. (1958).

Mmengetahui kelainan erti perkataan yang imbuhannya berbeza-beza dan menggunakannya dengan betul. Saranan ini ditegaskan lagi apabila Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah disemak semula mulai tahun 1991. ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dahulunya lebih dikenali dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1991. m. 2. dan membina pelbagai jenis dan bentuk ayat dalam pelbagai konteks dengan betul. Oleh yang demikian. Dalam tahun 1995. (Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. telah timbul kekeliruan daripada penyataan tentang pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 1983. Anggapan guru-guru bahawa konsep ‘tidak formal’ itu membawa maksud unsur tatabahasa hanya diajar jika perkara ini timbul dalam bahan yang tidak dirancang. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mendapati ada sebilangan guru yang langsung tidak mengajar tatabahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengutarakan bahawa pengajaran tatabahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah menitikberatkan penggunaannya dalam konteks. 1995. seperti yang dinyatakan sebelum ini bagi menjelaskan kekeliruan yang timbul ini pihak Pusat Perkembangan Kurikulum. menggunakan ayat dengan betul. Tujuan Pengajaran Tatabahasa Kemahiran bahasa berdasarkan tatabahasa yang betul perlu dikuasai murid dan pelajar. tepat dan gramatis. Oleh itu. Sebenarnya. mukadimahnya menyatakan bahawa tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai. Dalam satu kajian oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum. . 12). Pada bahagian tatabahasa. menggunakan pelbagai jenis kata dalam pelbagai konteks iii. Banyak tafsiran yang telah dibuat daripada kenyataan tersebut. v. tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai.Pusat Perkembangan Kurikulum. Pada peringkat sekolah rendah mahupun menengah pengajaran tatabahasa hendaklah menitikberatkan penggunaan. iaitu ‘unsurunsur tatabahasa mestilah diajarkan secara tidak formal’. Pengajaran tatabahasa bertujuan supaya murid dapat : i. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyemak semula Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. sukatan pelajaran yang telah disemak semula telah diterbitkan. Pada peringkat ini ada guru yang tidak sedar bahawa tatabahasa mesti diajar setiap waktu pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. menggunakan frasa yang betul iv.s. tepat dan gramatis dalam lisan dan penulisan.

Sebutan yang dimaksudkan di sini ialah sebutan Bahasa Melayu baku manakala intonasi yang dimaksudkan pula ialah intonasi ayat Bahasa Melayu mengikut polapola ayat yang berikut :i. Pusat Perkembangan Kurikulum. bahan atau konteks yang bermakna iii. Guru yang merancang pelajarannya akan sedar dan tahu kandungan ilmu tatabahasa yang sepatutnya diajarkan pada hari itu atau hari selepasnya. iii. Aspek-aspek pengajaran tatabahasa yang terancang biasanya diketemui ketika guru menyampaikan pelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas. Buku Rekod Pengajaran seseorang guru juga akan menunjukkan perancangan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. pemeringkatan kandungan ilmu ii.0 Organisasi Kandungan Tatabahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah terdiri daripada dua bahagian iaitu morfologi dan sintaksis cuma di sekolah menengah ditambah dengan bahagian sebutan dan intonasi. Konsep Pengajaran Tatabahasa Secara Berkesan Berdasarkan falsafah dan kebijaksanaan yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 1995 dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah tahun 1987. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai iv. pengajaran tatabahasa yang berkesan semestinya disusun dan diolah secara terancang mengikut perkara-perkara berikut :i. ii. ayat penyata biasa ayat tanya ayat perintah ayat terbalik atau songsang. bahan bantu mengajar yang berkesan.3. Kementerian Pendidikan . iv. Rujukan bagi aspek tatabahasa adalah berdasarkan buku tatabahasa pegangan iaitu Tatabahasa Dewan. 1. Pemeringkatan Kandungan Ilmu Pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa bermaksud membuat pemeringkatan kandungan ilmu mengikut aras kesukaran dari mudah ke susah atau mengikut hirarki pembelajaran. 2.

kesesuaian isi pelajaran. geografi. Konsep pemeringkatan kandungan amat penting dalam pengajaran tatabahasa yang terancang dalam konteks yang sesuai. Oleh yang demikian. Dengan demikian. kandungan ilmu seperti kata nama am dan kata nama khas dan sebagainya seperti di atas akan muncul semula pada Tahun 2 tetapi dengan contoh dan huraian yang berlainan yang lebih sukar daripada Tahun 1. bahagian morfologi. Isi pelajaran boleh terdiri daripada pelbagai jenis ilmu seperti sains dan teknologi.Malaysia telah mengambil daya usaha membantu guru dalam hal pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa dengan menghasilkan buku Huraian Sukatan Pelajaran. Ayat ini mengandungi ilmu sains dan pada masa yang sama murid dan pelajar tahu bahawa ayat tersebut ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan dua predikat. sejarah. 4. Guru mesti kreatif dan inovatif dalam memasukkan kandungan ilmu tatabahasa dalam bahan dan konteks yang digunakan. Guru akan sedar dan jelas penggunaan bahan. Seterusnya diikuti dengan kata kerja. pengajaran tatabahasa akan lebih berkesan. Ini akan menjadikan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu lebih menyeronokkan. Bahan Dan Konteks Yang Bermakna Bahan dan konteks ialah isi pelajaran yang akan digunakan bagi pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini telah membahagikan kandungan ilmu tatabahasa mengikut tahun pembelajaran iaitu dari Tahun 1 hinggalah ke Tahun 6. 2. konteks atau isi pelajaran yang sesuai mengikut kemampuan murid dan pelajar. Pemeringkatan juga dibuat dan dijelaskan pada contoh-contoh ilmu di atas. guru hendak mengajar ayat satu subjek dan dua predikat. tidak dibuat-buat (artificial). mengikut pemeringkatan ilmu yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan konsep penggunaan tatabahasa yang betul. konteks dan isi pelajaran yang paling sesuai untuk dimasukkan kandungan ilmu tatabahasa tadi. lancar. guru boleh membina ayat seperti ini ‘Air mengandungi oksigen dan hidrogen’. bersahaja dan berkesan sesuai dengan konsep menitikberatkan penggunaannya. Beberapa pertimbangan mesti difikirkan terlebih dahulu sebelum memasukkan kandungan ilmu tatabahasa yang diajarkan kepada murid dan pelajar. Untuk memasukkan aspek tatabahasa dalam isi pelajaran (bahan dan konteks) memerlukan perancangan yang amat teliti.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Sesuai . kandungan ilmu tatabahasa bagi Tahun 1 di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dimulakan dengan kata nama iaitu kata nama am. Melalui pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa guru akan mudah membuat perancangan pengajaran dari aspek bahan. Sebagai contoh. iaitu dari Tingkatan I hingga Tingkatan V. kata adjektif dan sebagainya sehinggalah ke bahagian sintaksis. Sebagai contoh. Antara asas pertimbangan di atas ialah kemampuan murid dan pelajar. kata nama khas dan kata ganti nama di bawah kandungan golongan kata. sastera dan sebagainya dan dalam pelbagai bentuk bahan seperti bahan bacaan dan bahan grafik. begitu juga bagi sekolah menengah.

pengajaran tatabahasa hendaklah menitikberatkan penggunaan. Bahan Bantu Mengajar Yang Berkesan Bahan bantu mengajar yang dirancang dengan baik dapat membantu guru menerangkan sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan. Bahan bantu mengajar akan menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar. . Sebagai contoh. membaca dan penulisan dengan aspek kemahiran bahasa iaitu tatabahasa sendiri. penilaian. pendekatan. Seperti kata-kata Edgar Dale (1964) dalam teorinya ‘cone of experience’ mengatakan bahawa proses pembelajaran bermula dengan menanggap objek-objek konkrit dan beransur-ansur menanggap aspek semi-abstrak hingga akhirnya kepada yang lebih abstrak. Pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan lebih menarik dan bermakna. Penyerapan membantu guru menimbulkan aspek ilmu dan nilai dalam sesuatu pengajaran dan ini akan menjadikan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu itu lebih bermakna dan berkesan. penjodoh bilangan dan perbendaharaan kata. Kesimpulan Tatabahasa adalah salah satu aspek bahasa yang sangat penting. Di samping itu. Jika tiada penggabungjalinan antara aspek-aspek yang dikatakan tadi pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu tidak lengkap dan akan menjejaskan keberkesanan pengajaran guru.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam konteks ini ialah konsep 5 P yang diutarakan dan disarankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Penilaian pula membantu guru membuat analisis tentang aspek tatabahasa yang manakah patut diberi pemulihan dan pengayaan seterusnya. Oleh itu. strategi pengajaran dan pembelajaran juga bermaksud bagaimana guru menggunakan kaedah. Walau bagaimanapun. 3. tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai. Seseorang pelajar tidak dapat menulis dengan baik tanpa menguasai tatabahasa. 5. Oleh itu. Ini sebenarnya. membaca dan penulisan yang asas perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari aspek tatabahasa dengan sepenuhnya. Sudah tentu bagi pengajaran yang berkesan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu semestinya menggabungjalinkan antara aspek kemahiran berbahasa iaitu lisan (mendengar dan bertutur). pemulihan dan pengayaan. Bahan bantu mengajar berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan malah ada yang mengatakan ia adalah sebahagian daripada kaedah. penyerapan. peribahasa. pendekatan dan teknik yang digunakan. jika guru hanya mengajar aspek kemahiran berbahasa sahaja tanpa menggabungjalinkannya dengan aspek tatabahasa atau aspek bahasa yang lain maka murid dan pelajar hanya dapat berbahasa melayu sahaja tetapi tidak tahu penggunaan tatabahasa yang betul. Pada peringkat sekolah rendah dan menengah. aspek-aspek kemahiran berbahasa seperti lisan (mendengar dan bertutur). Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu penggabungjalinan. teknik dan aktiviti yang berkesan dan paling sesuai dalam pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. menyimpang dari konsep pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu itu sendiri. adalah amat penting untuk menentukan bahan bantu mengajar yang paling sesuai dan berkesan kepada pelajar agar pengajaran tatabahasa dapat disampaikan melalui saluran yang tepat sekali.

Kuala Lumpur.Aspek tatabahasa sangat luas. and social skills required to take advantage of that position". Konsep kepemimpinan membawa berbagai pengertian kepada orang-orang berlainan. dan juga telefon bergambar. ada yang menyempurnakan pemeriksaan tesis /disertasi melalui konferensi telefon – viva vocenya melalui telefon dan "video-conferencing". yang memerlukan manusia berfikir dan membuat keputusan pantas untuk kekal "on course". Di kalangan pensyarahpenyarah kita hari ini. pemeringkatan dan pemilihan aspek tatabahasa ini perlu dibuat dengan begitu teliti yang mengambil kira tahap keupayaan pelajar. Pusat Perkembangan Kurikulum. Dalam jangka hayat kita sahaja. Kertas kerja ini diilhamkan atas andaian bahawa calon-calon Sarjana Kepengetuaan mengikuti program ini kerana ingin meningkatkan diri . Namun tidak boleh kita pertikaikan bahawa setiap orang daripada kita ingin menjadi pemimpin yang baik. the moral. kepada perutusan melalui e-mail. tatabahasa hendaklah disepadukan dengan kemahiran asas berbahasa melalui bahan ilmu yang menjadi isi pelajaran yang dirancang oleh guru. atau istilah hari ini "snail mail") kepada cara perhubungan serentak melalui percakapan telefon. dapat disaksikan umpamanya sistem komunikasi yang mengambil masa satu bulan (melalui surat. Dunia di mana struktur sukar untuk dikekalkan – dunia di mana institusi sekolah dan pendidikan benarbenar mengambil rupa "cecair". Universiti Malaya. Oleh yang demikian. Pengenalan Dalam memperkatakan tajuk ini.yang perlu mengubah dan mengambil rupa bentuk yang diacukan oleh masyarakat. Institut Pengetua.cabaran dunia siber . (hal.dan boleh digolongkan ke dalam kumpulan yang secara sedar ingin menjadi pemimpin. adalah diandaikan semuanya berpotensi dan berupaya untuk memimpin. [Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR. Mengikut Schlechty (1990). Sudah semestinya. serta sifat peribadi kita sendiri. as well. Walaupun mungkin tidak semua akan menjadi pengetua. Fakulti Pendidikan. intellectual. Tidak perlu lagi diperkatakan betapa banyaknya perubahan yang berlaku diakhir-akhir ini. Mungkin pengertian itu berbeza di antara kita – berasaskan pemahaman kita masing-masing dan kerangka keteorian dan skema pemikiran kita sebelum ini. berbanding dengan yang berlaku dalam 100 tahun sebelumnya. kepemimpinan di zaman ini memerlukan kemahiran dan keupayaan yang berlainan daripada kepemimpinan di masa lepas. dan konferensi beramai serta "chat room"nya. khususnya dalam dekad terakhir abad ke20. landasannya ialah kepemimpinan itu adalah untuk perubahan dalam menghadapi cabaran-cabaran milleniuim baru . xix) .Dalam pengajaran dan pembelajaran. atau memegang jawatan pentadbiran dalam masa terdekat. " A leader is a person who is in a position to influence others to act and who has. dan semuanya ini boleh dirangkum sebagai cabaran menghadapi dunia yang tidak menentu perkembangannya. 1996] Kepemimpinan Sekolah Dalam Menghadapi Millennium Baru oleh Rahimah Haji Ahmad. Pengarah.

sebagai pegawai. dan sosial. Stoll dan Fink (1996) dalam bukunya Changing our schools menyatakan tidak ada persoalan lagi bahawa kepemimpinan yang berkesan ialah penentu (key determinant) dalam menggerakkan perubahan yang positif di sekolah atau dalam sistem persekolahan. supervisors. pentadbir atau pihak berkuasa? ( Are leaders effective managers. Ini selaras dengan kata-kata Schleschty tadi. seseorang itu membantu memimpin dan memudahcarakan perkembangan anak-anak untuk masa depan. semua literatur dalam bidang kepemimpinan memberi ciri-ciri penting kepemimpinan – dan di akhir-akhir ini nampaknya persetujuannya jelas bahawa keberkesanan memerlukan kepemimpinan – iaitu mereka yang berkedudukan yang boleh mempengaruhi orang lain: • • • mengetahui kemana mereka hendak tuju (dalam bahasa canggihnya. tetapi harus juga diingat bahawa: • • • Bukan semua yang menduduki jawatan-jawatan tertentu itu mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi orang lain – melainkan melalui penggunaan kuasa autoriti jawatan. facilitators. administrators. intelektual.101) • Jawapannya ialah mungkin "Ya. ia terlibat dengan pendidikan anak bangsa untuk masa depan.Walaupun kita akui bahawa mereka yang menduduki jawatan lebih tinggi mempunyai lebih banyak peluang untuk memimpin. leaders of the educational programmes. Sebagai guru. moral authorities?) Adakah pemimpin yang baik berkongsi kepemimpinannya dengban orang lain? (Do good leaders share leadership with others?) (hal. atau (" for a cause beyond oneself). Ada yang mempunyai autoroti terhad tetapi mempunyai keupayaan untuk memimpin. seseorang itu mengajar anak-anak yang akan menjadi orang dewasa di masa depan. pemimpin program pendidikan. agen perubahan. pemudahcara. Maka persoalan kepemimpinan sekolah adalah persoalan semua yang terlibat. bahawa pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi orang lain bertindak. change agents. Namun yang masih kurang jelas persetujuannya ialah apakah itu kepemimpinan berkesan? • • Adakah pemimpin yang baik menekankan daya kesinambungan atau perubahan? (Do good leaders attend primarily to forces of continuity or change?) Adakah pemimpin itu pengurus yang berkesan. Isunya adalah sama ada mereka yang mempunyai keupayaan memimpin (leadership capacity). dan Potensi kepemimpinan berada di semua tahap hiraki dalam organisasi. mengikut keadaan" Rata-rata. politicians. Semua yang terlibat dalam profesion pendidikan perlu menjadi leaders of the future – kerana apabila seseorang itu berkecimpung dalam alam pendidikan. atau yang mempunyai potensi boleh mempengaruhi orang lain sanggup menggunakan keupayaan mereka dan sama ada organisasi itu menggalakkan mereka menggunakan keupayaan tersebut. vision). Maka adalah tanggungjawab kita semua. agar kita memberi panduan dan kepemimpinan yang berlandaskan kemahiran moral. tidak kira apa peranan rasminya. tidak kira apakah kedudukan kita. atau ahli politik. penyelia. dan akhir sekali adanya sifat keperihatinan terhadap orang lain (caring and compassion for others) Persolan kita hari ini ialah pemimpin sekolah untuk masa depan – sama ada pemimpin masa depan (future leaders) atau pemimpin untuk sekolah masa depan (leaders for schools of the future) dan pemimpin yang mempunyai pandangan ke hadapan (futuristic leaders) kerana untuk meneroka masa depan itu memerlukan kepemimpinan. menangani isu-isu dan tugasnya dengan bersunguh-sungguh ( with passion and persistence) – dan perjuangan yang melebihi keperluan diri sendiri . .

Tidak akan sampai masanya kita boleh memahami setiap individu. Pendidikan tidak sama dengan perubatan – di mana bila satu-satu diagnosis dibuat. Maka apa yang berkesan di masa lepas. mereka harus bersifat visionary. dan juga menjalankan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran. Rata-rata program penyediaan guru berpegang kepada kurikulum yang sedikit sahaja berubah. dan memang sudah cukup baik di sepanjang masa.Keberkesanan dan ketidak berkesanan sekolah seringkali dipersoalkan. harus kita teliti. baik personal maupun professional. Sekolah dan pengajaran ialah sesuatu yang paling kompleks – kerana organisasi sekolah adalah sepenuhnya organisasi manusia. tetapi keberkesanan itu adalah untuk sekolah di masa lepas. Hanya kini kita perlu prihatin ianya perlu ditambah baik kerana masa sudah banyak berubah dan keperluan berubah. memfokuskan kepada pedagogi penghajaran – seolah-olah memberi preskripsi. We have arrived at a place in our own thinking. Tidak perlu dihuraikan betapa kompleksnya manusia – Allah swt tidak memberi kita keupayaan untuk membaca minda orang lain. yang diperlukan ialah jangkaan untuk menambah baik. Sekali lagi saya memetik Stoll dan Fink (1990) yang menyatakan. Jangkaan ini perlu dibuat berlandaskan masa lepas. termasuk diri kita sendiri sepenuhnya – tidak kiralah apa yang diteorikan oleh "Johari Window" Apa yang realitinya. kerana sebenarnya – sekolah kita sudahpun "berkesan" secara umumnya. which suggests that traditional descriptions of leadership which tend to sort leaders into categories or typologies are inappropriate for the post-modern age and the challenges it brings to educational leaders". Dalam pendidikan. maka diikuti oleh preskripsi ubatnya. mempunyai pemikiran terbuka dengan ibu bapa dan komuniti. 10 tahun dahulu – sedangkan kita ketahui perubahan dalam 5 tahun akhir inipun jauh lebih banyak daripada perubahan 20 tahun sebelumnya. sekolah kita memang sudah lama menjadi instrumen pembangunan masyarakat. Namun. malah kembar sekali pun. dibina atas yang kita ada di masa lepas – tetapi dengan kesedaran bahawa ianya perlu disesuaikan dengan perubahan masa kini dan keadaan di masa depan. Implikasinya di sini ialah kita perlu juga mengubah paradigma sekolah dan kepemimpinan sekolah. malah apa yang berkesan hari ini mungkin tidak sebegitu berkesan di masa depan – 5 tahun dari sekarang. mengambil kira kebajikan tenaga pengajarnya. Semuanya dalam kekangan masa dan syarat serta peraturan birokrasi moden.101) Realiti keadaan di sekolah hari ini – ialah imej kepemimpinan tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya kepada sekolah. ialah pemimpin sekolah hari ini berhadapan dengan keadaan yang memerlukan banyak hal. Bukannya sekolah tidak berkesan. • • • • perlu memenuhi keperluan pelajar. Allah juga tidak mencipta manusia serupa – walaupun ada yang seiras rupa. Persoalan kita ialah kita sekian lama menyediakan guru berasaskan amalan dan ilmu yang sedia ada. secara amnya. Preskripsi tidak ada tempat dalam alam pendidikan di masa depan. pengasih dan di masa yang sama tekal dan cekal. lebih-lebih lagi di dekad akan datang. however. Tambahan pula. dan rata-rata ramai yang menyalahkan guru kerana gurulah merupakan orang terpenting di sekolah. diagnosis tidak semuanya tepat. . sebagai pemimpin. setiap individu itu unik. (hal.

Walaupun pengetua ingin sepenuhnya menumpukan perhatian kepada kurikulum dan perkembangan staf di sekolah ataupun penyeliaan pengajaran yang membantu guru. iaitu optimis dan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap keupayaan orang lain. (3) mempunyai kepercayaan terhadap integeriti orang lain. " Leadership is about communicating invitational messages to individuals and groups with whom leaders interact in order to build and act on a shared and evolving vision of enhanced educational experiences for pupils " (hal 109). transaksional dan transformasional. Kedua-dua ini mengutarakan bahawa dalam proses kepemimpinan semua ahli seharusnya ‘menjemput’ atau ‘menerima’ penyertaan ahli. menerima dan menggalakkan penyertaan orang lain dalam prosesnya. dan dengan realiti sekolah dalam alam perubahan di masa depan. iaitu penghorman terhadap keindividualan orang lain dan dengan itu tindakan adalah dengan sopan dan tertib dalam semua interaksi. adalah dikatakan kepemimpinan harus bersifat "relational" iaitu berlandaskan hubungan antara pemimpin dan ahli organisasi yang menggalak dan memastikan penyertaan sebenar semua ahli. Ini realitinya. Pemimpin pendidikan yang berkesan. Stoll dan Fink (1996) menggunakan konsep "invitational" sementara Komives. Pemimpin sekolah memerlukan kemahiran memimpin untuk menentukan wujudnya perubahan dan penambahbaikan dan juga penyesuaian dengan keadaan. menyokong dan membina iklim yang menggalakkan perkembangan maksimum. menghadiri dan mempenguruiskan mesyuarat yang tidak berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran secara langsung. berjalan sebaik mungkin dan sentiasa bertambah baik. perlu perihatin kepada kedua-dua struktur dan budaya. dan kemahiran pengurusan untuk menentukan semuanya berjalan lancar. Bennis dan Nanus (1986) membezakan antara pengurusan dan kepemimpinan dengan ungkapan. mempunyai iklim dan budayanya sendiri . Untuk ini kepemimpinan memerlukan (1) optimisme. maka kepemimpinan pendidikan seharusnya mementingkan "yang terbaik" iaitu memastikan pengajaran berlaku dengan baik. Tetapi dalam keadaan realitinya. sama dengan setiap individu itu unik. mungkin tidak akan ada model yang sesuai bagi semua keadaan di setiap masa. . dan (4) secara terang dan ikhlas menjemput. and leaders are people who do the right things" . iaitu mempercayai orang lain akan bertindak mengikut lunas yang diharapkan. dan gangguan-gangguannya seperti telefon. selain daripada yang selalu dilaung-laungkan tentang vision dan mission. dan pemimpin itu memstikan tugasnya dijalankan dengan betul. iaitu menekankan dan menentukan ‘pengajaran" (yang merupakan ‘core business’ sekolah). Maka tidak ada satu model sedia ada yang paling sesuai. beliau tidak dapat melarikan diri daripada "paper work" dan yang penting sekali mesyuarat-mesyuarat yang perlu dikendalikan dan dihadiri. (2) penghormatan. seolah-olah menyatakan pengurus itu hanya memastikan kerja-kerja berjalan dengan baik. kerana setiap organisasi itu unik. kesinambungan dan perubahan – bertindak sebagai pengurus dan pemimpin. objektif dan lain-lain lagi. Dalam memperkatakan kepemimpinan di zaman pasca moden ini. Realiti ini perlu diambil kira oleh pemimpin futuristic. dan perlu menjalankan tugas dengan baik. Lagipun. Lucas dan MacMahon (1998) menggunakan konsep "inclusive". pemimpin pendidikan walaupun ingin mementingkan kepemipinan pengajaran – masih tidak dapat melepaskan diri daripada tugas pengurusan. kebanyakan masa pengetua dan guru besar dihabiskan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pentadbiran. . " Managers are people who do things right. Diaplikasikan kepada pendidikan.Walaupun kita ketahui peranan pengetua sebagai pemimpin sekolah yang terpenting ialah sebagai pemimpin pengajaran. Mengikut Stoll dan Fink (1996).berkesan di sebuah sekolah tidak semestinya berkesan di sekolah lain. dan menyempurnakan tanggungjawabnya sebaik mungkin.

B. dalam buku barunya. dan " the compass" iaitu perkara yang menjadi petunjuk bagi dirinya. L. First things first: Coping with ever increasing demands of the workplace.kepemimpinan kolaboratif seebnar. yang membentuk struktur masyarakat dan pendidikan. memerlukan stail kepemimpinan yang agak berbeza daripada yang selama ini dipromosikan . ASCD . dan Harrison. Corvey menggunakan istilah "personal leadership" dan untuk itu.T. D. Jossey Bass. (eds). Leaders: The strategies for taking charge. N. London. San Francisco. bersifat terbuka menghadapi segala-galanya. sebagai individu dan personal iaitu "personally important". perlu memfokuskan kepada aspek kemanusiaan. The Falmer Press. Mengikut Corvey lagi. " A meaningful life is not a matter of speed or efficiency. Jossey Bass. Vision and values in managing education: Successful leadership principals and practice. Va. pembuatan keputusan yang sebenar-benarnya partisipatif. London. Kompas ini seharusnya menjadi halatuju yang perlu diikut dan dibuat setelah kita mencapai imbangan apakah sebenarnya kita hendak dalam hidup kita .R. Corvey. W. 1995. Hanya dengan cara ini sahaja pemimpin itu adalah seimbang antara dirinya sebagai individu dan dirinya sebagai ahli profesional yang menjalankan tugas profesionalnya. 1994. ini akan mengecilkan jurang antara " the clock" iaitu jadual kerjanya. J. Perubahan dan daya sosial yang sentiasa berubah. Lambert.R. 1998. 1997. Untuk itu kita perlu mengenali apakah yang penting bagi kita. dan tentukan prioritinya – untuk bertindak supaya segala yang berlaku dijalankan mengikut perspektif yang betul. untuk mencapai semua ini. saya meminjam kata-kata Corvey (1994). 1998. menjemput dirinya secara personal dan professional. mennggalakkan keupayaan kepemimpinan di kalangan semua ahli. dan kepemimpinan kini haruslah mementingkan pembelajaran untuk mengenali diri sendiri dan keadaan serta persekitaran agar dapat menangani kepelbagaian dalam organisasi itu sendiri. menghormati setiap individu dan perihatin bahawa penyertaan yang bermakna dari semua pihak . memahami orang lain di sekelilingnnya. rather than how fast you can get it done". .Pada asasnya. Loader. Komives. dan memberi tuju hala. untuk mengenali diri sendiri. Lucas. Sebagai akhir kata. Simon Schuster UK Ltd. yang menggalakkan penyertaan semua dalam proses kepemimpinan. S.kita perlu fokuskan kepada "doing the right things" dengan panduan kompas kita – apa yang kita ketahui terbaik setelah kita mengimbangkan keperluan diri kita dan keperluan profesional kita. David Fulton Publsihers lnc. B. and Nanus. dan sebagai penting kepada kita sebagai seorang profesional – professionally important. Building leadership capacity. 1986. London. dan mengikut terminologi Stoll dan Fink (1996) lagi. Bibliografi Bell. Setelah itu. The inner principal. Akhir kata. San Francisco. Alexandria. serta menjemput orang lain secara personal dan profesional – ringkasnya. maka kita imbangkan. maka adalah penting pemimpin itu memahami dirinya sendiri. pemimpin di zaman pasca moden ini. Exploring leadership: For college studentss who want to make a difference. It is a matter of what you do and why you do it. dan MacMahon. Ini melibatkan kesabaran mendengar dan mengamal secara reflektif. Bennis. S.R. T.

Selain itu. J. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang mungkin berlaku. (eds). 1998. kecuaian. Paul Chapman Publishing. . London. PENGENALAN Pengurus (pengetua) sekolah. San Francisco.C. kegagalan melaksanakan tanggungjawab. iaitu. D. Kertas ini membincangkan punca-punca yang mungkin memyebabkan pihak sekolah. Di antara punca-punca dakwaan tersebut. Misalnya. Stoll. Pengurus sekolah perlu proaktif dan sentiasa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri serta guru-guru daripada dakwaan (litigation). kecuaian merupakan bidang yang amat luas dan pihak sekolah paling berkemungkinan didakwa atas tuduhan ini. Barangkali kes-kes dakwaan ini tidak dapat dihapuskan sama sekali tetapi ianya boleh dikurangkan ke tahap minimum. PUNCA-PUNCA YANG BOLEH MENGAKIBATKAN SEKOLAH DIDAKWA DAN LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKANNYA Punca-punca utama yang menyebabkan pihak sekolah didakwa ke mahkamah termasuk kecuaian(negligence).MacBeath. Semua sekolah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan para pekerja dan anak muridnya. Jossey Bass. guru-guru dan kakitangan lain sekolah terdedah kepada dakwaan (litigation) atas berbagai tuduhan seperti kegagalan melaksanakan tanggungjawab. Kegagalan memenuhi "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care).G. Changing our schools : Linking school effectiveness and school improvement. Open University Press. 2. P. Buckingham. guru-guru dan kakitangan lain didakwa. dan kegagalan mematuhi arahan serta peraturan boleh mengakibatkan pihak sekolah menghadapi dakwaan sivil atau pun jenayah (civil or criminal suit). 1990. Schools for the 21st Century : Leadership imperatives for educational reform. Melindungi Pihak Sekolah Daripada Dakwaan oleh Ling Kee Eng * [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] 1. Tindakan-tindakan mahkamah yang diambil terhadap sekolah sudah tentu akan memberi kesan yang serius kepada sekolah dan mesti dielakkan. Yang rugi tentunya adalah para pelajar sekolah kita. Effective school leadership: responding to change. L dan Fink. pihak sekolah perlu memberi pendidikan kepada anak murid kita seperti mana dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan-pertauran yang sedia ada. J. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. 1996. Schlechty.. pengurus. 1999) yang mungkin dibawa terhadap mereka. kegagalan menepati kehendak undang-undang (akta dan peraturan-peraturan). kajian menunjukan bahawa banyak sekolah telah mengetepikan beberapa program (seperti membatalkan lawatan) untuk mengelakkan berbagai dakwaan (Natt. Punca-punca tersebut di atas akan dihuraikan dengan lebih lanjut di bawah dan langakah-langkah yang boleh diambil oleh pengurus untuk mengelakkan dakwaan dibincangkan. kegagalan melaksanakan tanggungjawab.

guided upon those circumstances. Setakat manakah tahap berjaga-jaga (standard of care) yang perlu diambil oleh pihak sekolah supaya tidak dianggap sebagai cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya? Mengikut keputusan hakim mahkamah dalam kes Blyth v. Plaintif mengalami kecederaan atau kerugian (damage has occurred) akibat dari kegagalan defenden melakukan kewajibannya. "Negligence is the omission to do something which a reasonable man.1. "tahap berjaga-jaga munasabah" yang akan diambil oleh seseorang dalam situasi berkenaan adalah memadai. or doing something which a prudent and reasonable man would not do. Langkah-langkah berikut boleh dijadikan rujukan dan panduan. pengurus sekolah mesti memahami konsep kecuaian dan bagaimana beliau boleh dipersalahkan. would do. Defenden telah tidak melakukan "kewajiban berjaga-jaga" (failure to exercise duty of care) dan. tetapi mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan kepada "balance of probabilities". Secara amnya. Ini bermakna pengurus sekolah atau pengetua perlu melindungi kesihatan dan keselamatan para guru dan muridnya. ii. Birmingham Waterworks Co. b. Adakah sesuatu kejadian boleh dijangka akan berlaku (forseeability)? Adakah sesuatu kejadian mungkin mengakibatkan kecederaan (likelihood of harm)? Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka berlaku (seriousness of accident)? Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh diambil secara praktik (practicality of precautions)? e. Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan amalan yang biasa (common practice)? f. maka beliau harus selamat dan telah dilindungi dari sebarang dakwaan yang mungkin berlaku." Beberapa faktor yang akan diambil kira oleh mahkamah untuk menentukan kelakuan yang munasabah termasuk : a. (1856). . Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk mengenal pasti dan seterusnya mengurangkan risiko-risiko yang boleh dijangka (forseeable risks) daripada berlaku. which ordinarily regulate the conduct of human affairs. Semua sekolah mempunyai kewajiban berjaga-jaga (owe a duty of care) kepada pekerja-pekerja dan anak-anak muridnya. Kecuaian (Negligence) Kecuaian (negligence) dikaitkan dengan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care). c. jika pengetua telah mematuhi segala arahan serta peraturan semasa menjalankan tugas-tugas harian dan melaksanakan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care) yang wajar. Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (neccessity to take greater risks)? Untuk meminimumkan kemungkinan pihak sekolah didakwa kerana kecuaian. iii. d. Pengetua juga perlu mahir mendapat kerjasama dan melibatkan pihak ibu-bapa untuk menyelesaikan masalah sebelum ianya dibawa ke mahkamah. Perbuatan seseorang (defenden) boleh dikatakan cuai oleh mahkamah apabila ketiga-tiga syarat berikut dipenuhi: i. Defenden mempunyai tanggungjawab "kewajiban berjaga-jaga" ( requirement to exercise duty of care) terhadap plaintif. Walau bagaimana pun. bukti bahawa defenden telah cuai tidak perlu "beyond reasonable doubt" dalam tuntutan sivil (contoh tuntutan terdadap kecuaian).

Dalam The Registration of Schools Ordinance. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan beliau didakwa jika murid tercedera akibat kecuaiannya. dan ruang yang mencukupi untuk setiap murid. Dalam kes Carmarthenshire County Council v. Jumat Bin Mahmud & Anor. Selain daripada itu. pihak sekolah dipersalahkan kerana guru tidak mengawasi murid dan sekolah juga dipersalahkan (vicariously liable) kerana gagal mengunci pintu masuk sekolah. ketinggian siling. Dalam kes Government of Malaysia & Ors. Dalam bilik darjah. didapati bahawa guru berkenaan tidak boleh dipersalahkan kerana kecederaan yang . Suis dan soket yang rosak mesti diganti. Kecuaian untuk memastikan keadaan sekolah selamat telah menyebabkan pihak sekoah didakwa. bilangan maksimum murid yang dibenarkan dalam setiap bilik dan lain-lain lagi. seorang murid berumur empat tahun telah ditinggalkan seketika oleh gurunya. tingkap. Lewis [1995]. Siling yang setengah terjatuh dan bumbung yang bocor mesti dibaiki dengan kadar segera. Schools (General) Regulations. pengudaraan. plaintif asal telah tercedera akibat perbuatan nakal kawannya sehingga akhirnnya menjadi buta pada sebelah mata.1. Jadi keadaan fizikal sekolah hendaklah sentiasa diselenggarakan dengan baik kerana segalah kerosakan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada kemudahan fizikal tidak selamat untuk digunakan oleh semua pihak. kipas. spesifikasi keluasan. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa pihak guru telah cuai dalam penyeliaannya. dikehendaki membuat penyeliaan yang munasabah (reasonable degree of supervision) ke atas murid-murid di bawah jagaannya sewaktu kelas berjalan. cahaya yang cukup terang. v. Tetapi selepas rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan. Memastikan Keselamatan Struktur Fizikal Sekolah Undang-undang menghendaki tuan punya premis (bangunan dan kawasan tanah) memastikan premisnya adalah selamat digunakan atau didiami oleh semua pihak yang mempunyai hak menggunakannya atau berada di situ. wayar elektrik uzur. kerusi lama dan lain-lain perlu diperiksa dari masa untuk memastikan keselamatan penggunaannya. Semaksemak panjang di kawasan sekolah mesti di tebas untuk mengelak segala bentuk bahaya seperti menjadi tempat perlindungan ular yang boleh mendatangkan kemudaratan. 1950. Murid tersebut keluar dari kawasan sekolah dan menyebabkan suatu kemalangan jalanraya terjadi di mana seorang pemandu lori mati. Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Guru. sekolah dikehendaki memastikan bilik-bilik darjah memenuhi syarat-syarat. Pengetua perlu memastikan peraturan tersebut dipatuhi untuk mengelak dakwaan kerana kecuaian. Pokok juga boleh mendatangkan bahaya sekiranya ianya tumbang ditiup angin. Contohnya tangga dan serambi bangunan mesti mempunyai pelindung yang sesuai dan kukuh untuk memastikan tiada murid berkemungkinan terjatuh ke bawah. Akhirnya. iaitu di antaranya. peraturan yang sama mengatakan bahawa pengetua bertanggungjawab membenarkan pihak-pihak yang berhak sahaja untuk menggunakan premis sekolah. 2.. mengikut undang-undang common law.

latihan kecemasan api. Sewaktu kelas amali dijalankan. penyimpanan bahan-bahan berbahaya. Sains Rumah Tangga) Semua makmal dan bengkel kerja amali mesti mempunyai peraturan bertulis yang diedarkan kepada setiap murid pada hari pertama mereka menggunakan makmal atau bengkel tersebut. guru-guru mesti menyelia dan mengawasi aktiviti murid-murid dengan rapi untuk memastikan keselamatan dijaga ke tahap munasabah di samping membantu menjayakan percubaan mereka.. Pengetua mesti memastikan semua guru sains mengetahui kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas berkenaan dan mematuhi semua arahan dan panduan yang diberikan demi keselamatan semua pihak. Guru kelas tersebut telah didapati bersalah kerana tidak memberi arahan dengan jelas kepada murid dan tidak menyelia perjalanan kerja dengan munasabah. Beliau juga didapati mengajar seperti yang . Guru didapati tidak bersalah kerana beliau memang terlatih mengajar muzik dan telah pun menyelia muridmuridnya dengan munasabah. kelengkapan memadam api. dan lain-lain) adalah diberi dengan lengkap dan jelas dalam Surat Pekeliling Ikhtisas No. guru-guru mesti memberi amaran terlebih dahulu kepada murid-muirid sebelum sebarang tunjukcara atau percubaan dijalankan dalam mana terdapat kemungkinan punca letupan atau bahaya. seorang murid telah patah tangannya akibat terjatuh sewaktu kelas muzik(amali). pencegahan kebakaran. palintif pertama (seorang murid kelas Sains Pertanian) telah pun dicederakan oleh cangkul yang digunakan oleh kawan kelasnya sewaktu mereka sedang menjalankan kelas amali menyediakan batas sayur. Pengetua dengan bantuan Guru Kanan Sains harus menapis rancangan kerja guru-guru tersebut bagi kerja amali (Surat Pekeliling Ikhtisas No. bertarikh 8 Julai 1974). Vokasional. Jika terdapat guru sementara.pula. 1/1974. Teknil. pengetua mesti memastikan bahawa mereka tidak melakukan atau menyuruh pelajar melakukan percubaan-percubaan yang ‘berbahaya’. Dalam kes Kamarulzaman Mohd Ali v. Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Yang Menjalankan Amali dan Ketukangan (Sains. keadaan bilik-bilik makmal. Peraturan tersebut perlu diterangkan kepada murid oleh guru dengan jelas sehingga mereka betulbetul faham akannya. Sains Pertanian. Peraturan-peraturan tersebut juga perlu dipamerkan pada papan kenyataan setiap makmal atau bengkel dan diingatkan kepada murid dari semasa ke semasa. Ini bermakna beliau telah gagal melaksanakan "kewajiban berjaga-berjaga" yang munasabah terhadap anak-anak muridnya. Langkah-langkah keselamatan yang lanjut dalam semua aspek pengurusan makmal (misalnya pengendalian silinder. paip dan saluran gas. Government of Malaysia & Ors. Louis Marie Neube Rt Ambrose J Ambrose & Anor. Selain daripada itu. alat dan penghubung elektrik. v. Dalam kes Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. suis. 3. Buku-buku panduan penyelenggaraan makmal (Lampiran A) yang berkaitan juga perlu difahami dan diguna sebagai panduan guru setiap masa. Kelas-kelas amali atau kelas praktikal hanya boleh dikendalikan oleh guru-guru terlatih dalam mata pelajaran yang berkenaan sahaja. 1/1974.dialami oleh murid adalah akibat dari kemalangan yang tidak dapat diduga (not reasonably forseeable) oleh seseorang dalam keadaan yang biasa. Muzik.

kesihatan dan kebajikan murid diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Dalam kes di mana tiang gol mudah alih terjatuh. Ini menunjukkan dengan jelasnya alat sukan tersebut tidak selamat digunakan dan mesti diganti dengan segera. Murid-murid perlu diberitahu tentang bahaya di kawasan tersebut. Walaupun guru dan pihak sekolah tidak dipertanggungjawabkan. Jika kerja pembinaan sedang dijalankan atau terdapat bahan pembinaan yang dilonggokkan. mengguna dan menyimpan alat-alat sukan walaupun boleh dibantu oleh murid. Memastikan keselamatan. dan alat-alat sukan yang baik dan sempurna sahaja digunakan semasa menjalankan aktiviti. Pengetua hendaklah memeriksa dan memastikan bahawa segala kemudahan sukan dan permainan adalah dalam keadaan sempurna dan selamat untuk aktiviti-aktiviti ko-kurikulum tersebut dijalankan. Murid-murid hendaklah diajar dengan teliti supaya mereka tahu menggunakan alat-alat dengan betul dan selamat. kawasan tersebut perlu dipagari dan dijadikan kawasan larangan. dan lain-lain (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. guru juga hendaklah i. Murid yang cedera. Murid tersebut akhirnya mati akibat kemalangan tersebut. iv. gelanggang. 9/2000. Penjagaan rapi diperlukan semasa aktiviti diadakan untuk mengelakkan insiden-insiden yang serius seperti pelajar terlanggar tiang gol. Jika ada murid perempuan. Selain daripada itu. Murid mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti kokurikulum di luar sekolah dan mesti diiringi oleh guru. Menggalakkan pelajar mengadakan skim perlindungan insurans yang sesuai. bertanggungjawab mengeluar. vii. ii. Ianya merupakan satu kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian murid sendiri. Stor sukan mesti diselenggarakan dengan sempurna dan selamat mengikut segala arahan dan peraturan yang ada kerana alat-alat sukan dianggap berbahaya. viii. Hakim mahkamah memutuskan guru dan pihak sekolah tidak bersalah kerana pelajar telah selalu dinasihati tentang bahaya bermain jongkang-jongkit dan kecederaan yang diakibatkan oleh murid berkenaan sebenarnya bukan disebabkan oleh permainan jongkang-jongkit. terkena lontaran peluru.telah dirancangkan dalam buku rekod mengajar dan bertindak segera dengan sewajarnya apabila kemalangan telah berlaku . v. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kawasan dan kemudahan yang berbahaya seperti dewan gymn dan kolam renang mesti dikawal penggunaannya dengan ketat. ix. iii. Murid-murid juga perlu diberitahu tentang segala peraturan dan arahan tentang langkah-langkah menjaga keselamatan yang perlu diambil pada setiap masa. Guru-guru mesti memastikan bahawa padang. vi. 1/1995). terjatuh dalam lubang. nyawa murid terkorban (belum dibicarakan lagi di mahkamah). Dalam kes Silvadurai v. mengambil kira faktor cuaca/ musim supaya aktiviti yang dijalankan tidak mendatangkan bahaya. memastikan semua alat sukan dan permainan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. lelah dan berpenyakit kronik tidak dipaksa dibenarkan/dipaksa mengambil bahagian. Memastikan Keselamatan Kemudahan Sukan dan Kegiatan Kokurikulum Sukan dan kegiatan ko-kurikulum merupakan satu lagi punca kemalangan mungkin berlaku. tetapi kita mesti mengambil iktibar dari kes ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kawasan berhampiran kemudahan sukan dan permainan adalah bebas dari kemungkinan berlakunya kecederaan kepada murid-murid. Government of Malaysia seorang murid terjatuh kerana tersandung batu selepas turun dari bermain jongkang-jongkit. 4. Melaporkan segala kemalangan yang berlaku kepada pengetua dengan segera untuk tindakan selanjutnya. maka guru pengiring perempuan mesti ada bersama. .

dan. v. ramai pelajar akan berkeliaran di merata tempat sekolah. Selain daripada itu. Schools (Geneeral) Regulations. membuat pemeriksaan rapi terhadap sistem pendawaian elektrik. The Registration of Schols Ordinance. Keputusan hakim mahkamah menyalahkan pemandu bas dan pihak sekolah juga dipertanggung-jawabkan bersama (vicariously liable) kerana membenarkan bas tersebut memasuki kawasan sekolah tersebut. pengetua perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkan berlakunya kebakaran seperti menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan kebakaran sekolah. dan memastikan guruguru makmal dan bengkel mematuhi prosedur pencegahan kebakaran di makmal dan bengkel masing-masing. "walkaton". Memastikan Keselamatan Kebakaran Sentiasa Dijaga Kebakaran sekolah boleh diakibatkan oleh litar pintas. mengadakan hari/minggu pencegahan kebakaran. guru serta kakitangan sekolah (Rule 49. khasnya para pelajar. 7/1988.7/1977. kecuaian dan lain-lain lagi. 1. 2. Anglo-Chinese Primary School & Anor.. perbuatan jenayah (arson). Methodist Girls School & Ors. Maka adalah baik sekiranya semua kenderaan ibu bapa dan bas sekolah dilarang masuk ke kawasan sekolah. menyediakan pelan keselamatan kebakaran di sekolah. Dalam kes Headmistress. mengadakan demonstrasi memadam kebakaran dan mangadakan fire drill dengan melibatkan semua murid. Semua penghuni sekolah mesti tahu serta bersedia menangani masalah apabila kes kebakaran berlaku. 1950). Pengetua perlu mengadakan satu sistem pergerakan trafik yang cekap dan sistem pengawasan yang sesuai untuk mengelakkan kemalangan berlaku. 24/1998 berkenaan aktiviti kebudayaan. Bil. Kebakaran yang berlaku di sekolah boleh mengakibatkan kerugian harta benda sekolah dan kehilangan nyawa. Untuk mengelakkan dari dakwaan berhubung dengan kebakaran sekolah. Terutamanya pada masa sebelum kelas bermula dan masa selepas kelas baru tamat setiap hari.Peraturan-peraturan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling 3/1984. Headmaster. kerja-kerja amali di makmal atau bengkel. Memastikan Keselamatan Trafik di Kawasan Sekolah Pelajar-pelajar sentiasa berada di kawasan sekolah dan mesti dilindungi dari kemalangan jalan raya. . Bil. pihak sekolah mesti mengawasi sekolah dengan rapi selepas waktu sekolah untuk menghalang penceroboh masuk yang mungkin mengakibatkan kebakaran sekolah. dan penglibatan aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan swasta hendaklah diikuti bagi menjamin keselamatan pelajar-pelajar dijaga dan memastikan persekolahan pelajar-pelajar tidak terjejas. Bil 8/1995 dan Bil. Ini bermakna pengetua perlu mengambil langkahlangkah yang wajar untuk memastikan bahawa keadaan trafik di kawasan sekolahnya adalah selamat untuk semua pihak. sebuah bas sekolah telah melanggar seorang murid dalam kawasan sekolah yang mana jalanjalannya adalah sempit. Langkah-langkah persediaan menangani keebakaran termasuk memastikan alat-alat pemadam api dan pencegahan kebakaran dalam keadaan baik dan boleh berfungsi pada setiap masa. Kawasan sekolah biasanya terhad untuk membenarkan semua kenderaan ibu bapa masuk ke dalamnya apabila menghantar dan membawa pulang anak-anak mereka dari sekolah. Mereka dikehendaki mengambil pelajar-pelajar di suatu tempat yang sesuai di luar kawasan sekolah. penyertaan dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah(MSSM).

Di antara langkah-langkah pencegahan dakwaan yang boleh diambil oleh pihak sekolah adalah seperti berikut: i. murid-murid dan kemudahan-kemudahan fizikal sekolah. Dalam kes Chen Soon Lee v. Jika lawatan itu diadakan di luar negeri asal sekolah. Pihak sekolah mesti bersedia untuk mengatasi segala kemalangan yang mungkin berlaku. x. vii. Selain dari itu. Pihak sekolah mesti meminta maklumat tersebut daripada setiap ibu bapa pelajar secara bertulis. makanan. tuduhan kecuaian tersebut ditolak oleh hakim Mahkamah Tinggi Miri. Jelas dilihat bahawa Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan guru-guru tidak cuai dalam penyeliaan aktiviti-aktiviti pelajar semasa lawatan diadakan. 1. vi. The Registration of Schools Ordinance. Oleh kerana guru besar dan guru-guru yang berada bersama mereka telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang rapi (beyond reasonable care) pada masa itu. Pelajar-pelajar diberitahu bahawa mereka perlu bawa keperluan persendirian yang mencukupi seperti minuman. Pelajar-pelajar membuat persetujuan bertulis untuk berdisiplin baik sewaktu lawatan diadakan. pengetua harus memastikan guru-guru dan murid-murid sekolahnya mematuhi segala undang-undang dan peraturan (Schols (Tours) Regulations. maka rombongan tersebut mesti menpunyai guru pengiring perempuan. alat perlindungan dari cahaya matahari. Memastikan Keselamatan Sewaktu Membuat Lawatan Lawatan adalah aktiviti yang penting dalam kehidupan seorang pelajar. keceriaan dan kesihatan guru-guru. kemalangan jalan raya dan mati lemas telah pun terjadi semasa pelajar-pelajar mengadakan lawatan. Kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti lawatan mesti diperolehi sebelum ianya diadakan. Makanan dan minuman yang disediakan . Terutamanya risiko yang terlibat mesti jelas dinyatakan. Memberi taklimat kepada pelajar dan ibu-bapa tentang lawatan yang akan diadakan. iv. Jika ada murid perempuan yang menyertai lawatan tersebut. 9/2000. Segala langkah pencegahan berlakunya tradegi mesti diambil untuk melindungi pelajar-pelajar semasa lawatan diadakan. Memastikan pelajar dan ibu bapa telah memberi segala maklumat yang penting (misalnya keadaan kesihatan pelajar) kepada sekolah sebelum lawatan diadakan.1/1995) berhubung dengan lawatan untuk mengelakkan daripada dakwaan dan melindungi pihak sekolah sekiranya tuduhan dibawa juga ke mahkamah sekiranya sesuatu kemalangan berlaku. Memastikan Kebersihan Makanan dan Kesihatan Murid Dijaga Peraturan Schools (General) Regulations. Pengawasan oleh guru yang munasabah perlu dibuat sepanjang masa lawatan diadakan. dan lainlain. 12/1989 dan Bil. ix. viii. v. 8/1978. 1950 menghendaki pihak sekolah mementingkan aspek kebersihan. Chong Voon Pin. 3. 7/2000 hendaklah difahami dan dipatuhi oleh pengetua sekolah. Maklumat dan arahan-arahan bertulis yang diedarkan kepada pelajar dan ibu-bapa harus teliti dan jelas.Arahan-arahan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seorang murid sekolah telah mati lemas sewaktu rombongan murid sedang bermain bola dalam air di tepi laut. iii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Semua lawatan pelajar mesti diiringi oleh guru. pelajar-pelajar mesti diarah untuk memasangkan tali pinggang keledar pada setiap masa. maka kebenaran dari Pendaftar mesti diperolehi sebelum lawatan tersebut diadakan. Jika perjalanan melibatkan penggunaan kenderaan. ii. Banyak kemalangan seperti terjatuh. Bil. 1957. Malangnya risiko yang terlibat dalam lawatan adalah tinggi juga.

8/1988. Jika pelajar-pelajar berdisiplin baik. . Education (Schol Discipline) Regulations. di dapur sekolah atau pun makanan yang dibekalkan dalam Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah. sama ada di kantin. 1952 dan Peraturan 18. keganasan yang berleluasa dan ancaman berbagai rupa akan menghasilkan sekolah yang tidak selamat. 1959. 4/1991. Apabila melaksanakan tugas mengawal disiplin dan mengenakan tindakan disiplin terhadap salah laku pelajar. Surat-surat Pekeliling Bil. Kecuaian pengetua sekolah memastikan langkahlangkah kebersihan diambil boleh mengakibatkan dakwaan yang tidak diingini. Pengetua sekolah perlu memastikan makanan di sekolah selamat digunakan oleh semua pihak supaya tidak medatangkan masalah kesihatan seperti keracunan makanan. 8). dan Bil. Dalam Surat Pekeliling 12/1999. Education Ordinance. Bil. Melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Satu Kewajiban Kurikulum Kebangsaan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan hendaklah digunakan di semua sekolah. Pengetua mesti memastikan bahawa tiada sebarang bentuk pengajaran ekstrimis diadakan di sekolah. Bil. Pekerja dan pembekal makanan juga perlu mengamalkan kebersihan diri. 1952. Bil. Pelajar-pelajar perlu dinasihatkan tentang amalan kebersihan yang perlu untuk menjaga kesihatan diri sendiri. 9/1975. pengetua mesti memastikan bahawa tindakan-tindakan yang diambil tersebut adalah berdasarkan kuasa dan peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam dalam Akta Pendidikan 1996(Perkara 3. pengetua hendaklah memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan berkenaan dipatuhi oleh semua pihak supaya dilindungi dari apa jua bentuk dakwaan yang dihadapi. Menjaga Disiplin dan Mengenakan Tindakan Disiplin Terhadap Pelajar Mengikut Peraturan Menjaga dan mengawal disiplin pelajar merupakan tanggungjawab pihak sekolah yang penting. 7. Selain daripada itu. 1. 1957. 8/1983. Akta serta Peraturan Sistem persekolahan di Negara kita dikawal secara pusat oleh Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Ordinans-ordinans Pelajaran 1950.atau dibekalkan di kawasan sekolah. 1. mesti bersih dan sesuai bagi menjaga kesihatan semua pihak. 4/1996. pihak sekolah diingatkan. 5/1988 dan 2/1983 adalah berkaitan. di antara lain. Apabila melaksanakan tugas-tugas harian di sekolah. 2. Bil. 1/1972. Akta Pendidikan 1996 telah menetapkan mata-mata pelajaran dan kurikulum yang perlu diikuti. maka suasana selamat dan kondusif dapat diwujudkan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 3/1993. Bil. rekod pengajaran guru mesti disediakan dengan sempurna pada sepanjang tahun demi melindungi guru dari dakwaan. alat-alat dan perkakasan makanan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1956. 5/1995. 1959. Melaksanakan Tanggungjawab dan Menepati Kehendak Undang-undang. Schools (Courses of Studies) Regulations. The Education Ordinance. 1957. bahawa bukubuku teks yang diperakukan oleh Kementerian Pendidikan wajib digunakan di semua sekolah kerajaan. Sebaliknya disiplin yang teruk. Bil. bangunan dan kemudahan yang digunakan untuk menyediakan makanan.

Semua pelajar hendaklah diberikan dan dijelaskan segala peraturan disiplin bertulis yang berkuatkuasa di sekolah. b) tindakan disiplin mesti dikenakan tanpa bias atau pilih kasih (no bias or prejudice). Dalam satu lagi kes yang berlaku baru-baru ini (tidak dibawa ke mahkamah lagi).) sahaja boleh dikenakan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1972 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. pengetua dan kerajaan Malaysia dipersalahkan dan dikehendaki membayar ganti rugi kerana telah dua tahun tiga pelajar tersebut tidak dibenarkan ke sekolah semasa menunggu keputusan mahkamah.Sekolah dikehendaki mengadakan peraturan-peraturan disiplin sendiri tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bercanggah dengan bidang kuasa dan peraturan-peraturan yang diberikan dalam Akta. Isu Hak Cipta dan Isu-isu Lain . Hakim-hakim Privy Council memutuskan bahawa pengetua tersebut telah pun bertindak mengikut undang-undang yang berkuatkuasa pada masa itu. Anandarajan & Others (1973) pula. Tetapi Hakim mahkamah telah memutuskan bahawa pengetua telah bertindak luar dari peraturan yang ada. Kes-kes disiplin yang serius dan berbentuk jenayah mesti dilaporkan kepada pihak polis. kerana bertindak mengikut prosedur yang tepat. Dalam kes Meor Atiqul Rahman Ishak & Ors. 1957. Oleh itu. pengetua perlu memastikan i) Prinsip Natural Justice. Apabila mengambil tindakan Corporal Punishment dan membuang pelajar dari sekolah kerana salah laku pelajar. Ordinans dan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas yang sedia ada. iii) jenis hukuman yang berpatutuan dan bersifat pendidikan (Ingraham v. setimpal. Mahadevan (plaintif) telah dibuang sekolah oleh pengetua kerana salah laku yang serius dan setelah pertimbangan yang wajar. Persoalannya ialah adakah pihak sekolah telah bertindak mengikut kuasa yang diberi dan peraturan yang sedang berkuatkuasa? Dalam kes Mahadevan N v. dan bersifat pendidikan. Fatimah Sihi & Ors. walaupun didakwa. tiga orang murid telah dikenakan tindakan buang sekolah kerana tidak mematuhi arahan pengetua dan terus memakai serban ke sekolah walaupun telah banyak kali ditegur. ii) prosedur tindakan yang tepat dan direkodkan dan. Yang penting di sini adalah pengetua berkenaan dapat dilindungi.8/1983 hendaklah diikuti oleh pihak sekolah. Wright. pihak sekolah telah pun memotong lengan panjang sekumpulan pelajar selepas mereka masih mamakai baju berlengang panjang walaupun dilarang oleh sekolah. tatacara yang diberikan dalam Education (ScholDiscipline) Regulations. adalah didakwa bahawa pelajar-pelajar perempuan telah dijatuhkan maruah mereka semasa proses pemotongan lengan dilakukan. Selain itu. maka a) pelajar mesti diberi peluang untuk membela diri dan. Prosedur hukuman yang dikenakan harus tepat dan jenis hukuman hendaklah adil. semasa mengambil tindakan disiplin dan untuk melindungi pihak sekolah daripada didakwa. Education Ordinance. 3. Ringkasnya. Prinsip Natural Justice memerlukan pihak sekolah memastikan bahawa apabila membuat pertimbangan untuk mengenakan tindakan disiplin ke atas pelajar. 1959. v.

1958. beliau telah menyimpan duit tersebut sendiri. Pengetua mesti mengamalkan sikap tegas. Apabila aktiviti atau program diadakan untuk mengutip derma dan tajaan. sekolahnya telah mengenalpasti segala aspek/tugas yang mereka bertanggungjawab untuk laksanakan(identify areas of duty of care). Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Anor. dan mampu mengelakkan segala kemungkinan penyelewengan berlaku untuk diguna pakai oleh sekolah. pembayaran. jelas bahawa akibat yang perlu ditanggung oleh sesorang pegawai yang menyeleweng adalah sangat serius.School (Magazines) Regulations. jujur dan amanah supaya dapat melindungi sendiri dan kakitangan berkaitan dengan urusan kewangan dari dakwaan jenayah. b. Hadiah dari luar negeri mesti diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. tidak diserahkan kepada penerima yang sah.. Pematuhan prosedur-prosedur adalah untuk mengelakkan sebarang jenis penyelewengan yang mungkin berlaku. bahawa beliau sendiri. penyimpanan stok. Akhirnya beliau didapati bersalah dan dibuang kerja. guru-guru dan staf sokongan lain mengetahui dan mematuhi segala peraturan. 7/1977. Prosedur pembelian.6/1992). Pengetua hendaklah memastikan peraturan tersebut diikuti dan menentukan pelajar-pelajar dan guru-gurunya tidak melanggar undang-undang berkaitan dengan hak cipta. Untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang boleh mengakibatkan dakwaan sivil dalam pengurusan kewangan sekolah. iaitu. Education Ordinance. Pengetua perlu melindungi para pelajar dan guru dari ancaman penceroboh dan pelawat yang tidak berhak berada di kawasan sekolah mengikut undang-undang yang ada. Tetapi. Ordinans dan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan. appellant adalah seorang guru penolong kanan sebuah sekolah rendah dan beliau telah ditugaskan untuk menyerahkan duit gaji sebanyak RM3.179. peraturan-peraturan yang harus diikuti adalah termaktub dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sistem kutipan wang daripada pelajar hendaklah jelas diketahui oleh semua guru dan kakitangan kewangan lain. KESIMPULAN Pihak sekolah boleh didakwa ke mahkamah atas tuduhan kecuaian yang menyebabkan murid tercedera akibat kemalangan yang berlaku di sekolah. Penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan Dalam kes Tan Tek Seng v. 1957 menggariskan peraturan-peraturan yang hendak dipatuhi oleh pihak sekolah dalam hal penghasilan majalah sekolah. prosedur dan arahan yang terkandung dalam Akta. Untuk melindungi pihak sekolah dari dakwaan tersebut. 1. Pengetua juga perlu memastikan bahawa semua prosedur dan peraturan dalam Arahan Perbendaharaan dipatuhi. . pengetua hendaklah mewujudkan suatu sistem pengurusan kewangan yang lengkah. Sistem tersebut perlu didokumentasikan dan difahami oelh semua pihak yang berkenaan. Belaiu kemudiannya didakwa ke mahkamah atas tuduhan pecah amanah (criminal breach of trust). 2. Bil 6/1988 dan Bil. 7/1993. Pelajar-pelajar harus juga dilarang terlibat dalam sebarang kegiatan politik. Daripada kes ini.00 kepada seorang tukang kebun yang telah tidak hadir bekerja selama beberapa bulan. pengetua perlu memastikan a. perakaunan dan pengauditan hendaklah sistematik. teratur.

Phi Delta Kappan. Kuala Lumpur. J. Spring 1993: 19.c. A Safety Handbook for Science Teachers. John Murayu Publisher Ltd. E. pp.E.aasa.M.html David Wenham (1999). O. Dahlan. American Association of School Administrators(AASA)http://www. U. No. T.1. Syepela Grafik Sdn. Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran (1977). http://thestar. R. merekodkan peristiwa-peristiwa dan segala insiden yang berlaku dengan tepat dan sempurna. The Jurnal of Academic Media Librarianship.. Langkah-langkah juga perlu diambil untuk mengelakkan segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan supaya pihak sekolah dapat dilindungi dari dakwaan sivil atau jenayah. K..buffalo.edu/publication/mcjrnl/v1n1/chase.the people's paper. U.. Jenkins.V. "Educator's Attitudes and Related Copyright Issues in Education: A Review of Selected Research 1980-1992"..S. No. M. Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 79. Educational Management and Administration. Goldman. semua pihak mengambil langkah-langkah "kewajiban berjaga-jaga" yang munasabah (exercise reasonable care) untuk mengelakkan segala kemalangan yang dapat dijangkakan. d. "Civil Liability of Schools.org/kappan/kvan9804.org/ln/lnews/10-21-98law. pengetua perlu memastikan bahawa segala tindakan disiplin yang dikenakan ke atas salah laku murid dilakukan mengikut peraturan. (1993). 16 Julai 2000. Hariati Azizan (2000).htm Halim.8 http://www. Chase. (1977). Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). Keselamatan Makmal. Bhd. Saeramento. Oct 1999.com. (1998). The Star . (1998). "Keeping Children Safe". Selain daripada itu.A. Sekiranya semua langkah telah diambil untuk menjamin keselamatan murid-murid di sekolah dari aspek fizikal. 1. Dewan Bahasa Dan Pustaka.K. Rujukan ____ (1992). saya berpendapat semua bentuk dakwaan harus dapat diselesaikan sebelum dibawa ke mahkamah. semua pihak tahu prosedur dan sentiasa bersedia untuk menangani kemalangan yang berlaku. Perundangan Persekolahan di Malaysia (1950-1997).htm Kementerian Kewangan Malaysia (1998).W. emosi dan rohani dalam usaha mewujudkan sekolah selamat. Kuala Lumpur Halimaton. .pdkintl. 365-374 Evert. Vol. Teachers and Pupils for Careless Behaviour". http://wings. mental. School Guide for State of California.E.my/ Horn. e. H dan Zaiton A. 27(4). Arahan Perbendaharaan.. Vol. "School Crime A Global Problem". "Written Policy is Best Prescription for Avoiding Suits About Medication". Panduan Keselamatan Makmal Sains. (1980). California.

org/ln/Misc/6-9-99law. The Educational Digest. Kuala Lumpur. Syarikat Mukmin Enterprise.. "Keeping Pupils Safe and Staff Secure".E. K. Jabatan Perdana Menteri.5. No. Vol. Jurnal of The College of Teachers Education Today. . (1998). Dewan Bahasa Dan Pustaka.K. 8. M (2000). Early Warning. J (2000). Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). http://www. Natt. Kementerian Pelajaran (1977). N. American Association of School Administrators(AASA) Online. C.A Guide to Safe Schools. Eavy and Associates.htm Wong Heng Hung (19 ). Safe.air.org/ln/Misc/5-26-99law. Jenkins.aasa. et.htm Quiun. 65. E.htm Prettyman. "Student Searches: What You Need to Know".G. Drug Free and Effective Schools for All Students: What Work. April 2000 Skiba. Garis Panduan Perakaunan dan Kewangan. (1977).htm Sherman. Timely Response . "The Dark Side of Zero Tolerance: Can Punishment Lead to Safe School?". Lampiran A Senarai Buku-buku Panduan Keselamatan Makmal Evert. U. Department of Education (1998).G. Panduan Keselamatan Makmal Sains. "Keeping Schools from Being Sued". (1980). 1.pdkintl. Cynthia Warger of Warger. U. Keselamatan Makmal. No. Kuala Lumpur. A Safety Handbook for Science Teachers. Halimaton. M. Teknik-teknik Asas Dan Keselamatan Makmal. "Safety first in schools". U.org/kappan/kskl9901. 80. Kibble. Murallitharan. Phi Delta Kappan. M. University of Malaya Press. No.org/guide/guidetext. ERIC: ED430364 Scottish Schools Science Equipment Research Centre (1980). (1999). (1999). Torts in Malaysia. Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (1989). http://www.S. http://ceep. (1999). American Association of School Administrators(AASA). and Peterson.htm Talib. Dewan Bahasa dan Pustaka.. Vol. Hazardous Chemicals – A Manual For Schools and Colleges. "Preventing Violence in Schools". John Murayu Publisher Ltd.M.K. Semple.S. J. (1999). Panduan Bagi Pengendalikan Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-sekolah Menengah. R.M. D. News Straits Times.W. http://www.aasa. (2000). "Schools Eliminating Some Programmes for Fear of Lawsuits". American Association of School Administrators(AASA). Mac 2000. 50. Oliver Boyd.. (1997). Dewan Bahasa dan Pustaka.org/ln/Misc/9-8-99tort.aasa. A Division of Longman Group Ltd. Kuala Lumpur. al. Kuala Lumpur. H dan Zaiton A. R. Vol. Centre for Effective Collaboration and Practice. http://www.

430. Anglo-Chinese Primary School & Anor. Panduan Bagi Pengendalikan Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-seko Menengah. [1977] 2 M. Surat Perkhidmatan Pendidikan dan Arahan Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kewangan. 1 All England Law Reports 565.L.L. 147 of 1976. v.L.Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (1989). v. Jumat Bin Mahmud & Anor. [1981] 2 M. Dapatkan semua undang-undang. 784 Carmarthenshire County Council v. Methodist Girls School & Ors. ordinans dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. . Headmaster. S. [1984] 1 M.. Lewis [1995]. 103-105 Headmistress. Scottish Schools Science Equipment Research Centre (1980). 2. Oliver B A Division of Longman Group Ltd. Kuala Lumpur – Federal Court Civil Appeal No. [1966] 2 M. Government of Malaysia & Ors. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Fatimah Sihi & Ors Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. Wright. 1973 Meor Atiqul Rahman Ishak & Ors. Syarikat Mukmin Enterprise.J. Lampiran B Senarai Kes Mahkamah Yang Dirujuk Blyth v. Dapatkan semua Surat-surat Pekeliling Ikhtisas.J. 179 of 1979. 11 Ex 781... Government of Malaysia & Ors. Chong Voon Pin & Ors. Anandarajan & Others. pp. Hazardous Chemicals – A Manual For Schools and Colleges. Guaman Sivil No. Teknik-teknik Asas Dan Keselamatan Makmal.. [1966] 1 Malayan Law Jurnal. 264-267 Government of Malaysia & Ors. J. Wong Heng Hung (19 ). Federal Court Civil Appeal No. L.. 651 [1997] Kamarulzaman Mohd Ali v. U. Mahkamah Tinggi Malaya. akta. 27-28 Silvadurai a/l Kunnary v. Chen Soon Lee v... 293-294 Ingraham v. Jabatan Perdana Menteri. v. S521-47-1988 Mahaderan N v. [1856]. 261-308 Lampiran C Melindungi Pihak Sekolah Dari Dakwaan Satu Panduan Pentadbiran (An Administrative Guide) 1. Tan Tek Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Anor. v.J. Louis Marie Neube Rt Ambrose J Ambrose & Anor. Birmingham Waterworks Co.

10. ordinans dan surat-surat pekeliling yang sedia ada. Laporan dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan. 2. Ada guru-guru mengiringi dan menjaga murid-murid seperti mana mereka menjaga anak diri sendiri . Letakkan satu salinan bahan dalam 1. disiplin. di atas di Pejabat dan satu salinan lagi di Perpustakaan untuk rujukan semua pihak. Jika tiada penyelamat nyawa yang berpingat emas daripada Royal Life Saving Society. tarikh. Permohonan kepada Pendaftar 6 minggu sebelum lawatan jika ke luar negeri. hak cipta. kemudahan dan peralatan sukan dan permainan. dan lain-lain lagi. bengkel ketukangan (vokasional/teknik/sains pertanian/sains rumahtangga). ibu-bapa dan ambil langkahlangkah untuk menjelaskannya kepada mereka. . kokurikulum. akta. Laporkan segala insiden atau kemalangan kepada pihak-pihak yang berkenaan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. The Schools (Tours) Regulations. 10. Kebenaran bertulis dari ibu bapa setiap murid mesti diperolehi sebelum lawatan. Alat-alat pertolongan cemas disediakan. 1975 8. Ambil langkah-langkah pencegahan kemalangan pada setiap masa untuk mengelakkan kemalangan dan laksanakan kewajiban berjaga-jaga yang munasabah tanpa kecuaian. ii. Lampiran D Panduan Pentadbiran Pengurusan Lawatan (Administrative Guide . 8. Rekodkan segala insiden atau kemalangan dengan teliti dan sempurna. kewangan. 7. iii. kokurikulum. 9. pelajar. hendaklah dibuat dengan teliti dan sempurna dan disimpan. Lawatan diluluskan oleh Pengetua. 3. peserta dan guru pengiring terlibat dalam lawatan sebelum meluluskan lawatan. 12. Tiada kecuaian(negligence) berlaku.Tours) 1. Pelajar tidak dibenarkan berenang tanpa kebenaran guru. 1957 Surat Kementerian Pendidikan bertarikh 12 Julai 1986 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. kemudahan fizikal dan bangunan sekolah. 12. 9/2000 Education Act (Extension to Sarawak) Order. 4. 6. v. Edarkan peraturan-peraturan sekolah kepada semua guru. Berusaha untuk mendidik semua staf dan kakitangan lain tentang aspek perundangan pendidikan (misalnya melalui program perkembangan staf berterusan). Guru-guru mengambil reasonable care untuk menjaga keselamatan dan mengelak segala kemalangan yang forseeable. Bidang/aspek yang perlu diambil perhatian adalah kurikulum. langkah-langkah keselamatan serta segala maklumat berkaitan yang bertulis diedarkan dan dijelaskan kepada semua murid sebelum lawatan. Pengetua harus meneliti tempat. Prosedur menangani kemalangan diketahui dan diikuti oleh guru-guru. dan lain-lain berdasarkan undang-undang. 5. Wujudkan prosedur yang diketahui semua pihak untuk menangani kemalangan atau krisis yang berlaku. 11. 4. termasuk saksi-saksi yang ada. 6. 5. Ibu-bapa atau penjaga juga diberi keterangan tersebut melalui surat. Rekod kejadian. iv.3. makmal sains. pemakanan dan kesihatan.In loco parentis. 9. Ada orang dikalangan rombongan lawatan tahu dan ditugaskan menggunakannya. Wujudkan peraturan-peraturan sekolah secara bertulis tentang disiplin. 11. Pastikan semua staf mematuhi segala peraturan apabila mengambil apa pun jenis tindakan. dan 2. kebakaran. Peraturan. 7. 1/1995 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. i. berenang tidak dibenarkan sama sekali. Peraturan-praturan yang berkaitan adalah diberi dalam berikut:The Education Ordinance 1957.

if students are performing to the best of their ability one can almost always point to the principals leadership as the key to success. Oleh itu. Madya Dr. In many ways the school principal is the most important and influential individual in any school. 1982: 6) Pernyataan di atas menunjukkan terdapat perubahan tugas utama pengetua/guru besar iaitu daripada pemimpin pentadbiran kepada pemimpin pengajaran. … it is his leadership that sets the tone of the school. Oleh yang demikian. if it has a reputation for excellence in teaching. pengetua atau guru besarlah yang dapat menggerakkan sekolah itu maju ke hadapan untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik dan kegiatan ko-kurikulum atau mundur kebelakang sebagai sekolah yang tidak berkesan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya pihak sekolah dapat mewujudkan sekolah berkesan atau kecemerlangan dalam pencapaian akademik. peranan . child-centred place. innovative. Perubahan peranan pengetua berlaku kerana desakan daripada Kementerian Pendidikan. pengetua/guru besar perlu mempunyai dua peranan atau fungsi utama secara serentak iaitu sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran. bertindak sebagai pakar runding. dan jangan hanya bekerja semata-mata sebagai pentadbir yang berkurung di bilik mengeluarkan arahan dan surat-surat arahan dan suratsurat siaran. dan perlu juga menghabiskan masa yang lebih dalam aktivitiaktiviti profesional guru dan pelajar. the climate for learning. 2. Pendahuluan Kecemerlangan atau kejayaan sesebuah sekolah banyak dipengaruhi dan disebabkan oleh kepimpinan pengetua/guru besar yang berkesan. Oleh itu. Shahril @ Charil bin Marzuki 1. dalam kontek untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan pada alaf baru ini. (Sergiovani. Ini bermakna. (Kementerian Pendidikan Mlaaysia. the level of professionalism and morale of teacher and the degree of concern for what students may or may not become. Apatah lagi dalam konteks pembangunan sumber manusia yang memberi penekanan dalam bidang sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan Wawasan 2020 yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. peranan pengetua yang hanya menjalankan peranan sebagai pemimpin pentadbiran sahaja tidak sesuai lagi bagi mencapai matlamat pendidikan pada alaf baru ini dan juga bagi menghadapi cabarancabaran dan harapan-harapan pada masa akan datang ini. pengetua/guru besar berperanan sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran. 1995: 83). Peranan Pengetua/Guru Besar Sebagai Pemimpin Pentadbiran dan Pengajaran Di sekolah. penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. telah menyarankan bahawa peranan utama kepemimpinan pengetua/guru besar mestilah: … cekap dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolahsekolah. … if a school is a vibrant. Mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan.Ciri-Ciri Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Berkesan Yang Dapat Menghadapi Cabaran dan Harapan Pada Abad Ke 21 Ini oleh Prof. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pentadbiran dan pengajaran. Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (1982).

memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh pelajar. Wellish et al. iii. kewangan dan pengurusan perniagaan (viii) hubungan sekolah-masyarakat. membuat keputusan. Beberapa kajian dibuat di Amerika Syarikat menyenaraikan tugas pengetua/guru besar sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran seperti berikut: (i) kurikulum dan pengajaran (ii) perundingan (iii) kemudahan fizikal (iv) kewangan dan perniagaan (v) pemilihan. vi. et al. Hussein Mahmood (1993). kerja-kerja amal dan sebagainya. Menyusun dan menetapkan strategi pengajaran. Mengawas dan menyelia disiplin. pembelajaran murid. terdapat enam ciri kepemimpinan pengetua/guru besar yang berkait dengan kepimpinan pengajaran di sekolah berkesan. Levine dan Lessotte (1981). 1991: 319). Mengawas dan membimbing guru-guru di sekolah untuk menjamin pengajaranpembelajaran berjalan dengan baik. Menyelaras program pengajaran. dan menjalin hubungan antara sekolah dan pelbagai badan/awam di luar (Zaidatul Akmaliah. Kerap menilai pencapaian akademik pelajar. Manakala Hanafi Kamal (1980: 245) mengariskan tugas pengetua/guru besar ialah: (i) kepimpinan (ii) kebajikan dan disiplin (iii) staf sekolah (iv) perancangan. Di antara penulis-penulis tersebut ialah Sweeney (1982). (1978). (1978). pengelolaan. iii. dan Shahril Marzuki (1997). Mengadakan perhubungan yang baik dan berkesan dengan pihak luar. Wellish. Menurut Wellish. Robiah Sidin (1989: 37) pula menyatakan terdapat enam bidang tugas pengetua/guru besar iaitu: (i) perhubungan sekolah-masyarakat (ii) perkembangan kurikulum dan pengajaran (iii) pengurusan murid (vi) pengurusan kakitangan (v) pengurusan bangunan dan kemudahan-kemudahan lain (vi) pengurusan kewangan. et al. ii. Memberi penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam bidang akademik. v. (1978) menegaskan ada empat perbezaan antara kepimpinan sekolah yang berkesan dengan kepimpinan sekolah Tidak Berkesan. Membantu dan memberi semangat kepada para guru. Menyedia dan mengekalkan suasana yang kondusif di sekolah (Iklim sekolah). iv. mengumpul dan menyusun data. mengawai SPBT. Rutter (1979). mengurus perbelanjaan sekolah. penyelarasan dan perhubungan (v) kurikulum dan pengajaran (vi) kualliti diri (vii) pejabat sekolah. memastikan kemudahan dan harta benda sekolah digunakan sebaiknya. Weber (1971). Ciri-ciri pengetua/guru besar itu ialah: i. kegiatan sukan. mengagih dan mengawasi kerja-kerja kerani. Kepemimpinan Pengetua/Guru Besar Di Sekolah Yang Berkesan Kebanyakan penulis dan penyelidik dalam pendidikan mengakui bahawa kebanyakan pengetua/guru besar yang dapat mewujudkan sekolah yang berkesan atau sekolah cemerlang berfungsi atau berperanan sebagai pemimpin pengajaran. 1991: 20). Edmonds (1979). iv. Menurut Sweeney (1982). Melaksanakan rancangan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.pengetua / guru besar menjalankan tugas seperti mengatur dan melaksanakan jadual waktu dan kalendar sekolah. ii. surat menyurat. kemudahan fizikal. pengetua di sekolah berkesan adalah: . pengambilan dan pembuangan pekerja (vi) perhubungan awam (Hoy dan Miskel. Bagi Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989: 64) mengatakan tugas pengetua/guru besar secara umumnya boleh disenaraikan dalam empat bidang sahaja iaitu: i. 1. persatuan.

i. ii. iii. iv.

Mempunyai kepakaran yang jelas terhadap peranannya dalam kepimpinan pengajaran dan matlamat yang ingin dicapai. Selalu menilai kembali kemajuan guru dan berusaha untuk memperbaikinya supaya dapat menghasilkan pencapaian akademik yang baik di kalangan pelajarnya. Mengambil tanggungjawab yang lebih dalam membuat keputusan berhubung dengan pengajaran. Memilih dengan teliti perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan perancangan program pendidikan dengan bantuan guru-gurunya untuk kejayaan sekolahnya.

Manakala Shahril @ Charil Marzuki (1997:74) mengatakan bahawa peranan pengetua/guru besar dalam kepimpinan pengajaran adalah meliputi: menyelia, membuat cerapan dan memotivasikan guru-guru dalam pengajaran, bertindak sebagai pakar rujuk, membimbing dan tunjuk ajar kepada guru-guru dalam pengajaran, kurikulum, penggunaan alat bantu mengajar dan pengurusan kelas, dan pencapaian matlamat dan misi sekolah. Ini telah disokong oleh Hussein Mahmood (1993: 36) yang mengatakan: Tanggungjawab ini termasuklah mengadakan falsafah sekolah, mengadakan matlamat dan objektif sekolah, membimbing para guru supaya kecekapan mereka dalam pengajaran dan lain-lain bidang kurikulum dapat dipertingkatkan. Di samping itu juga, guru besar seharusnya melaksanakan program perkembangan staf, menyelaras segala aktiviti pendidikan serta lain-lain usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah. Namun begitu terdapat beberapa penyelidik dan penulis yang berbeza pendapat tentang peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran dan sebaliknya. Antara penulis-penulis yang tidak bersetuju bahawa pengetua mesti berperanan penting sebagai pemimpin pengajaran ialah Fullon (1979), Krajewski (1977), Smyth (1983), Weldy (1979), Wirsig (1980), dan Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989). Fullon (1979) mengatakan bahawa pengetua berperanan sebagai pemimpin pengajaran hanyalah merupakan satu dongengan sahaja. Dalam mempertahankan pendapat ini, beliau menegaskan bahawa terdapat beberapa bukti yang jelas menunjukkan pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran. Antara bukti tersebut ialah:i. ii. iii. iv. Pengetua tidak diberi latihan untuk menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. Pengetua banyak terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan am sekolah yang lain. Pengetua tidak mempunyai masa yang banyak untuk menjadi pemimpin pengajaran. Pengetahuan seseorang pengetua tidak pelbagai dan kepandaian mereka dalam kepimpinan pengajaran amat terhad. Oleh itu, mereka tidak mampu menjadi pemimpin pengajaran.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989), mendapati pengetua-pengetua di Malaysia adalah faham dan jelas tentang tugas mereka dalam kepemimpinan pengajaran, namun tugas mereka itu tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana beban tugas yang lain adalah berat dan pelbagai. Oleh itu, pengetua-pengetua menyerahkan tugas-tugas kepimpinan pengajaran di sekolah-sekolah mereka kepada guru kanan mata pelajaran tanpa garis panduan yang jelas dan mereka juga amat kekurangan masa bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran dengan guru-guru secara profesional.

Menurut Smyth (1983), penyelidikan yang dilakukan di Australia dan di lain-lain tempat menunjukkan bahawa pengetua hari ini adalah bukan sebenarnya pemimpin pengajaran di sekolahnya. Ini disebabkan: i. ii. iii. Kekurangan masa kerana mereka terpaksa mengambil bahagian dalam aktiviti lain dari tugas pengajaran dalam masa persekolahan. Mereka tidak mahu mencampuri autonomi yang dipunyai oleh guru-guru di bilik darjah. Mereka takut kerana kekurangan kepakaran.

Namun begitu, pendapat di atas telah disangkal oleh Wirsig (1980), yang mengatakan bahawa walaupun pengetua kelihatan tidak mengambil berat terhadap tugas pengajaran tetapi mereka sebenarnya mahu beraksi sebagai pemimpin pengajaran, dalam keupayaan yang mereka ada. Daripada perbincangan di atas adalah nyata bahawa peranan utama pengetua/guru besar di sekolah-sekolah adalah sebagai pemimpin pentadbiran dari pemimpin pengajaran. Ini jelas berdasarkan Pekeliling Pentadbiran 3/67 (Pindaan 1982) yang menegaskan bahawa pengetua/guru besar dikehendaki mengajar dalam bilik darjah sekurang-kurangnya lima waktu seminggu. Dalam menjalankan tugas mengajar ini, pengetua/guru besar mestilah peka dengan perubahan-perubahan dalam kurikulum, kaedah pengajaran-pembelajaran dan penggunaan alat bantu pengajaran-pembelajaran yang terkini seperti penggunaan komputer atau teknologi maklumat (IT) dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan pelajar-pelajar dalam bilik darjah. Dari segi profesionalismenya pula, penglibatan pengetua/guru besar dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran akan mendorong dirinya untuk mengemaskinikan pengetahuan, menerokai bidang dan pengetahuan baru selari dengan perkembangan semua. Namun begitu, bagi menghadapi cabaran dan harapan pada abad ke 21 ini, peranan pengetua/guru besar tidak terbatas hanya sebagai kepemimpinan pentadbiran dan pemimpin pengajaran sahaja, tetapi lebih daripada itu.

1. Ciri-Ciri Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Yang Berkesan Pada Masa Depan
Sebenarnya adalah sukar untuk menentukan ciri-ciri pengetua/guru besar yang berkesan pada masa depan, kerana seseorang pengetua yang berjaya menjadi pemimpin yang baik di sesebuah sekolah pada hari ini belum tentu akan berjaya menjadi pemimpin yang baik di sekolah lain pada masa depan. Mengikut Stoner (1989: 552), seseorang individu yang merupakan pemimpin yang efektif dalam satu situasi mungkin berprestasi paling buruk dalam satu situasi yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat tentang ciri-ciri pengetua berkesan atau cemerlang. Menurut Abas Awang (1999), pengetua yang berkesan memiliki ciri-ciri profesional seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Mengenali penyakit (masalah persekolahan). Mengenal pasti ubatnya (penyelesaian masalah). Mengetahui tempoh memerlukan rawatan (jangka masa masalah dapat ditangani). Mempunyai etika yang tinggi. Memahami teori-teori yang berkaitan dengan kerjanya. Berilmu. Berkemahiran dalam bidang tugasnya. Bersikap positif dan yakin.

Beliau seterusnya mengutarakan pelbagai kemahiran yang perlu ada pada seseorang pengetua yang berkesan iaitu kepimpinan pengajaran yang berkesan, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sumber dan kewangan, perancangan strategik, kemahiran berkomunikasi, memotivasi, pemantauan, penilaian, membuat keputusan, TQM dan ISO 9000.

Melalui kemahiran-kemahiran ini, pengetua akan mempunyai piawai dalam pengurusannya dan ada fokus untuk dilaksanakan. Manakala mengikut Institut Aminuddin Baki (1998), berdasarkan (mesyuarat Gerakan Pengetua Berkesan pada 5 Mac 1998) mengatakan bahawa ciri-ciri pengetua/guru besar yang berkesan mengikut model Malaysia adalah seperti berikut:a. b. c. d. e. f. g. h. i. Mengamalkan cara berkomunikasi yang cekap. Prihatin terhadap hubungan kemanusiaan. Prihatin dan peka tentang perbezaan budaya dan adat resam masyarakat. Mempunyai wawasan yang jelas. Berjaya mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. Menerima tugas sebagai satu profesion. Membuat keputusan secara konsensus. Memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat Ketrampilan lain

(i) Ketrampilan pentadbiran o o o menganalisis masalah secara berkesan membuat pertimbangan yang saksama mengurus dan membuat keputusan

(ii) Ketrampilan peribadi o o o menilai pendidikan secara jelas mempunyai minat dan motivasi yang tinggi menjaga perawakan diri

Bagi menghadapi cabaran-cabaran dan harapan pada masa depan, di mana dunia pendidikan akan terus berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan dunia tanpa sempadan, ‘langit terbuka’, penggunaan komputer dan teknologi maklumat di sekolah, ditambah pula dengan seribu satu macam kerenah pentadbiran, guru dan masalah pelajar, maka pengetua yang berkesan pada masa depan hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Mempunyai kualiti kepimpinan. Mempunyai kemahiran dan berketrampilan dalam bidang teknikal, kemanusiaan, pendidikan, budaya dan simbolik. Berwawasan, kreatif dan inovatif. Mempunyai kemahiran komunikasi dan motivasi. Mempunyai kemahiran membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Mempunyai kecergasan fizikal dan kestabilan emosi Beriman dan bermoral.

4.1 Kepimpinan Yang Berkualiti Pengetua/guru besar yang berkesan perlu mempunyai kepimpinan yang berkualiti. Menurut Azmi Zakaria (1996), pengetua yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri kualiti kepimpinan seperti berikut: i. ii. Kemahuan yang tinggi untuk memimpin dan tabah bertindak menghadapi cabaran. Pintar dan berinisiatif tinggi.

disiplin pelajar. sokongan. Kemahiran simbolik. Mengetahui batasan kepimpinan formal dan tidak formal seperti kemahiran interpersonal. Kemahiran manusia bermaksud pengetua berkesan berperanan sebagai jurutera manusia (human engineer) (Sergiovani. iv. penjadualan (schedule dan penyelarasan (coordinating). v. ramah dan baik hati. Kemahiran budaya. Selain itu. pengetua perlu mempunyai kemahiran motivasi untuk membina dan mengekalkan moral yang tinggi di kalangan staf dengan memberi penghargaan. pengelolaan (organizing). ibu bapa dan pelajar yang terdapat di sekolah. Kemahiran manusia. tentang takwim. Mengikut Edmonds (1979). vii. 2. Ia juga mengamalkan pendekatan bersama dan permuafakatan rumahsekolah seperti dalam soal-soal pembelajaran pelajar dan membuat keputusan. ii. kepimpinan pengetua yang berkesan membolehkan "principals can make difference". Kemahiran pendidikan. kekurangan komitmen guru dan sebagainya. Kemahiran ini termasuklah kemahiran merancang (planning). v. mengatakan salah satu faktor sekolah berkesan ialah pengetua yang mempunyai kepemimpinan profesional (professional leadership) iaitu pengetua yang mempunyai sikap yang tegas dan bermatlamat. Manakala Mortimore (1995). Ia perlu cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan untuk menjamin keberkesanan yang maksimum dan optimum dalam menyelesaikan masalah seperti pengajaran-pembelajaran. Berkemahiran dan Berketrampilan (Competent Leader) Pengetua yang berkesan perlu mempunyai pelbagai kemahiran dan ketrampilan supaya dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin sekolah yang berkesan. menggalakkan serta melibatkan stafnya dalam membuat keputusan. Memberi peluang kepada guru menonjolkan kepimpinan mereka. Kemahiran teknikal bermaksud pengetua boleh memainkan peranan sebagai jurutera pengurusan (management engineer) (Sergiovani. Bekerja keras dan menjadi contoh yang baik kepada staf yang lain. vi. ketidakhadiran bertugas dan perasaan ‘burn out’ di kalangan guru-guru juga menggambarkan pengetua kurang berjaya dalam memotivasi guru-gurunya. Oleh itu.iii. . Ketrampilan ini boleh membantu pengetua menangani cabaran-cabaran dan harapan-harapan yang diminta oleh majikan. mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia seperti perhubungan individu dan mampu memotivasikan stafnya. pengetua yang berkesan pada masa depan boleh menghadapi cabaran dan masalahmasalah sekolah secara profesional dan berkesan. wujudnya masalah seperti kurang komitmen. masa. Ini bermakna pengetua perlu mempunyai kemahiran kemanusiaan yang tinggi. Salah satu masalah yang dihadapi di sekolah pada masa kini ialah kurangnya wujud hubungan baik dan mesra antara pengetua dengan guru. Kemahiran teknikal. dan guru dengan pelajar. iii. iv. Proaktif dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas. Berwawasan dan mempunyai matlamat yang jelas mengenai organisasi dan pengajaran. Mengikut Sergiovani (1995: 85). dan organisasi sekolah. Kepemimpinan profesional juga menekankan keunggulan pengetua itu sendiri sebagai pemimpin untuk menangani pelbagai masalah di sekolah. 1995: 93). seseorang pengetua yang berkesan perlu mempunyai lima kemahiran iaitu: i. Bagi menangani masalah ini. 1995: 93). guru dengan guru.

penggunaan alat bantu mengajar. Ini bermakna pengetua perlu mencari. pengetua dapat menangani masalah yang berlaku di sekolah seperti masalah dalam bilik darjah. matlamat. Melalui kemahiran ini pengetua dapat mewujudkan budaya sekolah atau sekolah berwatak yang perlu diikuti oleh guru-guru dan pelajar-pelajar bagi menangani masalah disiplin pelajar. sokongan dan komitmen daripada guru. penilaian dan membuat pencerapan pengajaran guru dalam kelas. Kreatif dan Inovatif Seorang pengetua yang berkesan mestilah mempunyai wawasan dan sanggup mengambil risiko terhadap tindakannya. melawat bilik darjah. masalah disiplin pelajar dan kelakuan yang tidak sihat. membuat ‘rondaan’ di kawasan sekolah. ia perlu sentiasa dinamik. mengetuai upacara rasmi di sekolah. wawasan dikatakan sebagai gambaran mental masa depan yang hendak dicapai. Kemahiran simbolik bermaksud pengetua sebagai ketua atau ‘chief’ (Sergiovani. Untuk membolehkan seseorang pengetua itu merealisasikan wawasannya. wawasan itu tidak disampai dan dijelaskan kepada guru dan pelajarnya. 3. Kemahiran budaya bermaksud. Jika adapun. masalah kurangnya hubungan. 1995: 93). Ia meliputi rasional. mewujudkan perpaduan bagi mencapai visi dan misi sekolah. mewujudkan sosiolisasi di antara guru dengan pelajar. mengenali dan mengetahui masalah pelajar. Kemahiran ini penting bagi menangani masalah berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran guru dan pelajar dan pengetua sepatutnya bertindak sebagai ‘super teacher’ kepada guru dan pelajarnya. pengajaran-pembelajaran. dan mengadakan upacara memberi hadiah atau penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah mencapai kejayaan. diagnosis keperluan.Kemahiran pendidikan bermaksud. Dengan cara ini. mentafsir dan memperkukuhkan nilai. Kemahiran Berkomunikasi dan Bermotivasi . Ia bertindak sebagai pakar rujuk dalam kurikulum. 1995: 93). 2. kreatif dan inovatif serta inginkan perubahan. Melalui kemahiran ini. seseorang pengetua adalah memainkan peranan sebagai ‘high priest’ (Sergiovani. Berwawasan. seseorang pengetua adalah menjadi pemimpin atau pengamal klinik "Clinical Practitioner’ (Sergiovani. Salah satu sebab sekolah kurang berkesan dan timbulnya pelbagai masalah di kalangan guru dan pelajarnya ialah kerana pengetua tidak mempunyai wawasan. Mengikut Hussein (1993: 163). 1995: 93). ibu bapa dan masyarakat sekitar tentang matlamat dan wawasan sekolahnya. di mana pengetua yang berkesan akan berada di sekolah sepanjang masa. Ini bermakna seseorang pengetua yang berkesan mesti pakar dalam pendidikan. kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadi sekolah berkesan. Peranan pengetua termasuklah mewujudkan visi dan misi sekolah. arah hala dan keutamaan yang mendorong dan memberi tenaga kepada guru dan pelajar untuk mendapat hasilan yang dicitacitakan. Pengetua yang berkesan juga perlu menjelaskan kepada guru dan staf lain serta pelajar. pelajar dan masyarakat terhadap sekolah dapat ditangani dengan mudah dan berkesan. mewujudkan simbol-simbol sekolah.

sentiasa bertindak mendengar secara aktif. sekolah dengan agensi luar seperti masyarakat kerana komunikasi tidak jelas dan pendekatan yang digunakan oleh pengetua kurang sesuai. Menilai alternatif. Selain itu. vi. ii. Motivasi boleh didefinisikan sebagai penggerak atau pendorong untuk sesuatu tingkah laku supaya menjadi bertenaga dan bertujuan (Zaidatul Akmaliah. Melaksanakan keputusan. Biasanya masalah yang dihadapi oleh pengetua di sekolah ialah bagaimana untuk mempengaruhi dan memotivasi pekerja supaya bekerjasama dalam usaha mencapai visi sekolah. tanggapan positif di kalangan guru terhadap kepimpinan pengetua dan pencapaian akademik yang tinggi. Memilih alternatif yang sesuai. Kemahiran Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah adalah satu lagi ciri yang perlu dimiliki oleh pengetua yang berkesan dalam menangani pelbagai masalah di sekolah. pelajar. proses. Mengenal pasti masalah. Kemahiran motivasi penting bagi membolehkan pengetua berhadapan dengan pelbagai masalah guru dan pelajar di sekolah. Mengenal pasti alternatif. iii. Kecergasan Fizikal dan Kestabilan Emosi . Sebarang masalah yang dihadapi sama ada yang melibatkan guru. Pengetua yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik akan dapat menangani pelbagai masalah ketidakjelasan matlamat. masyarakat dan pihak berkuasa pendidikan memerlukan penyelesaian masalah yang cepat dan betul. kurangnya komitmen dari guru dan masalah disiplin di kalangan pelajar. Ramaiah (1999: 115). Oleh itu. 2. seseorang pengetua yang mahir dalam proses komunikasi adalah pengetua yang sedar serta peka terhadap pelbagai halangan kepada komunikasi.Pengetua yang berkesan harus mempunyai kemahiran berkomunikasi dan motivasi. pola dan saluran komunikasi yang betul supaya maklumat dapat disampaikan dan diterima oleh guru. Mengikut Lunenburg (1995) lagi. manakala Hussein Mahmood (1993: 1124) penglibatan para guru dalam membuat keputusan mempunyai kaitan yang signifikan dengan rasa puas hati bekerja. 1999: 108). pelajar dan ibu bapa. 4. Mengikut Lunenburg (1995: 116). Selain kemahiran berkomunikasi. v. pengetua perlu melibatkan guru dan pelajar dalam membuat keputusan bagi meningkatkan kecemerlangan sekolah. Menilai keberkesanan keputusan yang telah dibuat. Mengikut A. proses membuat keputusan di sekolah melibatkan enam peringkat iaitu: i. iaitu untuk menjadi sekolah berkesan. pengetua yang berkesan perlu mempunyai ciriciri sebagai seorang’motivator’ dan kaunselor di sekolah. pengetua perlu memahami. iv. dan sebagai pemberi maklum balas yang mahir. masalah jurang komunikasi antara pengetua dengan pelajar dan masyarakat dapat dikurangkan. Berlakunya beberapa masalah di kalangan guru dan pelajar.L.

pemimpin (pengetua) juga perlu mempunyai kematangan sosial iaitu matang dan stabil dari segi emosi serta mempunyai konsep kendiri yang boleh diteladani dan disanjung. pengetua perlu mempunyai rasa bertanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Kajian yang dijalankan untuk melihat stres dan kepuasan kerja di kalangan guru-guru di negara ini mendapati bahawa pengetua adalah antara golongan yang mengalami stres pekerjaan berbanding dengan profesion lain. 1. Ia perlu mengamalkan konsep syura iaitu setiap pengetua perlu menerima pandangan orang lain atau kakitangannya dengan berlapang dada dan berhati terbuka dalam membuat keputusan. Selain daripada mempunyai kemahiran seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. moral dan akhlak. Ketinggian moral dan akhlak sewajarnya dijadikan budaya sekolah di samping mensepadukan kurikulum dan agama. Manakala pengetua yang stabil emosinya lebih mudah diajak berunding dan cenderung mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. Pengetua yang tidak mempunyai tahap kesihatan yang baik didapati sukar menjalankan tugasnya dengan berkesan. pengetua juga perlu mempunyai "character" atau keperibadian dan akhlak yang baik sehinga boleh dijadikan "uswatun hasanah" (model terbaik). Ciri ini penting bagi membolehkan pengetua menangani masalah yang dihadapi secara rasional.Pengetua yang berkesan juga perlu mempunyai personaliti yang sesuai iaitu dari segi fizikal dan emosi. Pengetua juga perlu mempunyai tahap kecerdasan (IQ) yang tinggi dan kecerdasan emosi yang seimbang (EQ Test). keadilan dan amanah terhadap tugas dan tanggungjawab. . Beriman dan Bermoral Ciri-ciri pengetua yang berkesan tidak akan lengkap jika tidak mengambil kira dari sudut keagamaan. sebagai pengetua sebarang tindakan yang diambil untuk menangani masalah haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai kejujuran. Mengikut Keith Davis lagi. Kenyataan ini disokong oleh Keith Davis (1972) yang mengatakan pemimpin (pengetua) hendaklah mempunyai kecerdasan IQ yang tinggi daripada kecerdasan standard kakitangannya. Sebagai pemimpin sekolah. Kecergasan fizikal yang terganggu dan ketidakstabilan emosi akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku pengetua terhadap tugas dan gaya kepimpinannya. keunggulan seseorang pemimpin atau pengetua seharusnya melibatkan ketinggian komitmen. pengetua akan dapat menangani masalah di sekolah dalam keadaan menang-menang (win-win). Oleh itu. keikhlasan. tidak cacat dan cergas. Dari perspektif Islam. 3. Dari segi fizikal ia perlu mempunyai tubuh badan yang sihat. Dengan mempunyai ciri-ciri ini. Perkara ini juga selaras dengan Steven Covey (1990) yang mengatakan pemimpin bermoral ialah pemimpin yang lebih menenangkan hati mereka secara perbincangan moral dan rasional. Pengetua yang terlalu emosional didapati lebih mudah mengalami stres dan sukar diajak berunding. Cadangan dan Saranan Untuk Pemilihan dan Lantikan Jawatan Pengetua/Guru Besar Pada Abad Ke 21 Ini Di bawah ini adalah cadangan dan saranan untuk memperbaiki pemilihan dan lantikan pengetua/guru besar sekolah dan dicadangkan juga jawatan pengetua dinaikkan taraf sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab pengetua di sekolah pada abad ini. Mereka lebih cenderung mengamalkan gaya kepimpinan autokratik.

Kesimpulan Dalam menangani permasalahan yang semakin kompleks di sekolah-sekolah pada abad ke 21 ini. Ini disebabkan latihan-latihan yang diberikan kepada mereka ini tidak akan dapat diamalkan di sekolah sebagai pengetua/guru besar jika tidak terus dilantik. seharus dinaikkan pangkat daripada Jawatan Pengetua DG2 kepada Jawatan Pengetua DG1 selaras dengan beban tugas yang dijalankan oleh pengetua pada hari ini. Jawatan Pengetua seharusnya dipegang oleh mereka yang mempunyai keluusan Master atau Ph. bagi menjalankan tugas-tugas sebagai pengetua. motivasi. Walau bagaimanapun. . membuat keputusan dan penyelesaian masalah. dan ciri-ciri pengetua yang berkesan seperti yang dicadangkan di atas. Walau bagaimanapun. Universiti Malaya. seharusnya disandang oleh pengetua berjawatan DG2. dalam perlantikan jawatan Pengetua DG1. Peranan Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. (Artikel yang tidak diterbitkan). dengan diberi elaun tanggungan kerja. hendaklah berdasarkan kepada kelulusan (Masters dan Ph. Fakulti Pendidikan. 5:3 Bakal-bakal pengetua/guru besar yang telah menghadiri Kursus National Professional Qualification Headship (NPQH) dari IAB dan dari Institut Pengetua. pendidikan.Ed. Hamid (1989).5:1 Semua sekolah menengah Gred A. Ini untuk membezakan gaji dan beban tugas pengetua DG2 dengan guru-guru biasa DG2 (lantikan melalui time base). (Disertasi M.D. Ciri-Ciri Pengetua Yang Unggul Bagi Menangani Masalah-Masalah Yang Terdapat Di Sekolah Menengah Di Malaysia. ia mesti mempunyai kecergasan fizikal dan kestabilan emosi. 6. beriman dan bermoral. (Artikel yang tidak diterbitkan). pengetua/guru besar seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti: mempunyai kualiti kepimpinan. Bibliografi Abd. Universiti Malaya. budaya dan simbolik. Selain itu. seharusnya diberi elaun tanggung kerja di antara RM450 – RM650. mempunyai kemahiran dan berketrampilan dalam bidang teknikal. yang tidak diterbitkan). hendaklah terus dilantik ke jawatan Pengetua/Guru Besar di sekolah menengah Gred B atau rendah Gred A dengan elaun tanggungan kerja. serta telah menghadiri kursus NPQH di IAB. 5:4 Jawatan Guru Besar Gred A di sekolah rendah seharusnya dipegang oleh guru-guru siswazah yang telah menghadiri kursus NPQH. Kementerian Pendidikan seharusnya memberikan ganjaran yang setimpal dengan beban tugas dan tanggungjawab yang semakin kompleks yang dipikul oleh pengetua pada abad ke 21 ini. berinovatif dan kreatif dalam mengubah dan memajukan sekolah untuk menjadi sekolah berkesan.). Fakulti Pendidikan. 5:5 Pengetua/guru besar yang dilantik dan yang memegang jawatan di sekolah hendaklah terdiri daripada mereka yang berumur 35 – 45 tahun. pengalaman. Ahmad Tajuddin bin Abd. Walau bagaimanapun. Jawatan Guru Besar di sekolah rendah Gred B seharusnya dipegang oleh guru-guru DG4 atau DG5. kemanusiaan. Ciri-Ciri Pengetua Yang Unggul Bagi Menangani Masalah-Masalah Yang Terdapat Di Sekolah Menengah Di Malaysia.D. berkemahiran dalam komunikasi. jika ada kekosongan jawatan dan tanpa menunggu kekananan jawatan. kerana mereka ini masih bertenaga. 5:2 Bagi sekolah menengah Gred B. Alias bin Ngah (2000). Razak Wahid (2000).

Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Azmi Zakaria (1996). 52 (3). East Lansing: Michigan State University: College of Urban Development. (1986). C. 5 Mac 1998.C. R. . Theory Research and Practice. Sammons. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Phi Delta Kappan. Principle-Centered Leadership. Singapore: McGraw-Hill.). Leithwood dan Montgemery... yang tidak diterbitkan). Fadzilah bin Hj. R.J. L. Brookover. School Matters: The Junior Years. University Ohio. An Identification for the Desirable Behavioral Domains of the Secondary School Principalship in Malaysia. hlm. 53 – 58. (1990). Stoll. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. The Principalship.. P. (1991). W. Apakah Pengetua-Pengetua di Malaysia Menjalankan Tugas Sebagai Pemimpin Pengajaran atau Pemimpin Pentadbir? (Artikel yang tidak diterbitkan). (1977). (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). New York: Fireside.K. Hoy. Peabody Journal of Education. Kementerian Pendidikan Malaysia (1982). (1979). 15 – 27.G. Genting Highland: Institut Aminuddin Baki. Lewis. (1979). dan Ecob. (1982).W. S. (Tidak diterbitkan). L. Edmond. Hussein Mahmood (1993). Lunenburg.C. R. Levine. Unusually Effective Schools. Noor (1990). dan Lezotte. dan Lezotte. (1990). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Covey. Mortimore..Ed. 63 (1). dan Miskel. Mesyuarat Gerakan Pengetua Berkesan. "Indikator Pemimpin Cemerlang: Satu Analisis Pengurusan". Isa (2000).B. 37 (1). Simon & Schuster. P.F. Madison. "Secondary Principals Want to be Instructional Leader". hlm. S. C. L. D. Jurnal Pendidikan.Azizah bte. 3 – 17. Krajewski. Effective Schools for the Urban Poor dalam Educational Leadership. "The Role of The Elementary School Principal In Program Improvement". Open Books. Universiti Malaya. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan Menurut Model Malaysia. Somerset. Changes in School Characteristics Coincident with Changes in Student Achievement. Dwyer. Hanafi Kamal (1980). (1988). W. Fakulti Pendidikan. Understanding the Principal’s Contribution to Instruction dalam D. The Principal as Instructional Leader. Laporan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di Sekolah-Sekolah. Tingkah Laku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. Review of Educational Research. WI: The National Center for Effective Schools Research and Development. Md. D. Dwyer (ed. Educational Administration. (Disertasi M. Institut Aminuddin Baki (1998)..

Dalam usaha ke arah keberkesanan sekolah. dan Smith.J. hlm. Educational Leadership. Stoner.J. Zaidatul Akmaliah (1999). Shahril @ Charil Marzuki (1997). Salah satu daripadanya ialah model "Outcome-Based Education" (OBE) yang telah dipeloporkan sekitar tahun 70an. Sergiovani. Bidang pendidikan telah banyak dikaji secara saintifik dan empirikal.. 346 – 352. T. perbincangan tentang konsep sekolah berkesan di negara kita telah banyak berkembang. "Key Characteristics of Effective School". (1995). Pendidikan Di Malaysia: Cabaran Untuk Masa Depan.J. Idea lama tidak seharusnya diketepikan. Penambahbaikan "Outcome-Based Education" Melalui Penggabungan dengan Konsep Kepimpinan Berwawasan untuk Membentuk Sekolah Berkesan oleh Anand Baharuddin * [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Pengenalan Setelah Mortimore menggariskan 11 prinsip sekolah berkesan dalam tahun 1995. 35 (9). J. pengetua memainkan peranan yang penting. T. sifat berwawasan adalah ciri seorang pemimpin transformasional di mana pengetua berupaya memotivasikan pengikut-pengikutnya untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa diri ke tahap "self-actualization" dan bukan hanya untuk memenuhi kehendak individu sekadar mencapai tahap selamat dan selesa. 39 (5). (Tesis kedoktoran tidak diterbitkan). Sweeney. Kuala Lumpur:Fajar Bakti. A. Banyak teori dan model telah dikemukakan. Sergiovani. "Leadership and Excellent in Schooling". Malahan idea lama boleh dibuat penambahbaikan melalui penggabungan dengan idea dan dapatan terkini. Rutter. (1979). 41 (5). J. "Research Synthesis on Effective School Leadership". "The Principalship: A Reflective Practice Perspective". Universiti Kebangsaan Malaysia. F. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (1989). . Maughan. Boston: Allyn and Bacon. (1984).Peter Mortimore. J. (1995). "Ten Principles of Quality Leadership". Fakulti Pendidikan. P. Pengurusan (edisi terjemahan). Ouston. Cambridge MA: Harvard University Press. T. (1982). Educational Leadership. Fifteen Thousand Hours: Secondary School and Their Effects on Children.. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Kuala Lumpur: AMIZA. (1982). Kajian Sekolah Berkesan Di Malaysia: Model Lima Faktor. Kertas dibentangkan pada seminar Sekolah Efektif. Menurut Bass dan Seltzer (1990). Pentadbiran Pendidikan.. M. Robiah Sidin (1994).. A. B. Educational Leadership. Salah satu ciri penting yang perlu ada pada seseorang pengetua berkesan ialah pengetua berwawasan. Mortimore. Konsep model ini masih lagi dipraktikkan oleh pendidik masa kini. Sergiovani.

setiap ahli organisasi perlulah yakin bahawa sesuatu yang mustahil masih boleh menjadi kenyataan. apa yang diharapkan untuk dicapai oleh sekolah dalam jangka masa ke hadapan dinyatakan sebagai "goal" (matlamat) ataupun "outcome" (hasil). serta dikaitkan dengan ciri-ciri Sekolah Berkesan oleh Mortimore (1995). . dikhuatiri pihak bawahan mentafsirnya berlainan daripada maksud sebenar (Wincek. Matlamat dan "Outcome" "Outcome-based education" (OBE) adalah satu model pendidikan yang dipelopori dalam tahun 70an dan masih digunakan hari ini. kepercayaan. Tetapi jika ianya terlalu "bottom-up".Lashway (1997) menyatakan bahawa "vision" adalah "buzzword" 90-an. Kepimpinan Berwawasan Wawasan wujud dalam sesuatu organisasi apabila semua ahli mempunyai persefahaman tentang nilai. salah seorang pemimpin ulung abad ke-20. penilaian dan refleksi yang berterusan. Yang nyata. Bagaimana wawasan tersebut dibentuk adalah kurang penting. menghargai kejayaan di samping menerima kegagalan. Dalam konteks Malaysia. Walau apapun. Peranan pemimpin berwawasan bukan setakat melafadzkan wawasan sahaja. Hasil yang diharapkan ialah penambahbaikan ke atas satu model lama berdasarkan pemikiran semasa untuk mewujudkan sekolah berkesan dan kepimpinan efektif. Fritz (1996) berpendapat bahawa apa yang penting ialah sesuatu wawasan itu dapat dihayati oleh setiap ahli organisasi. 1994). Kesimpulannya. penggunaan "wawasan" mula berkembang setelah "Wawasan 2020" dicetuskan.Walau pun kepimpinan berwawasan adalah salah satu corak kepimpinan di bawah payung kepimpinan transformasional. Wawasan yang bermutu ialah satu impian yang mencabar yang dapat menggerakkan potensi sepenuhnya semua warga sekolah.Tujuan penulisan ini ialah untuk meninjau aspek OBE yang boleh ditingkatkan dengan mengambil kira idea baru yang diperkenalkan melalui kepimpinan berwawasan. Wawasan. Adakah ini bermakna pemimpin pendidikan dahulu tidak berwawasan? Martin Luther King. 1995). Conley (1996) melihat ini sebagai satu "kompas dalaman". Melihat kembali laporan tentang OBE (Furman. pengetua yang berkepimpinan berwawasan ialah seorang pemimpin yang tahu bila untuk bersikap tegas untuk menggerakkan stafnya beberapa langkah ke hadapan. Whitaker dan Moses (1994) melihat wawasan sebagai satu impian yang diiringi oleh satu senario yang jelas tentang bagaimana impian tersebut boleh dicapai.Wawasan yang dijelmakan hasil kolaborasi berbagai pihak adalah lebih baik daripada wawasan yang dicetuskan oleh pengetua seorang sahaja. Ini tidak bermakna beliau tiada kepimpinan berwawasan. Pengetua haruslah membuat tindakan. Ini boleh dicapai dengan berfikiran optimistik. menggunakan frasa "I dream" dalam menyampaikan harapan masa depannya. ahli organisasi mungkin "berbincang" lebih dari "bertindak" (Conley. Seorang pemimpin berwawasan perlulah mewujudkan iklim dan budaya yang bersedia menghadapi perubahan. tujuan dan matlamat yang dapat membimbing tindakan mereka. tetapi tahu juga bila ia perlu bersabar untuk stafnya menemui laluan yang selesa. Perbezaan terdapat dalam istilah tetapi secara praktiknya terdapat persamaan. ini tidak bermakna bahawa kepimpinan pendidikan dahulu tidak berwawasan. 1996) walaupun diakui bahawa ahli adalah golongan yang akan mengimplementasikannya di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Terminologi "vision" tidak digunakan. Sekiranya wawasan itu terlalu "top-down" dalam pembentukannya. dan berpendirian teguh dalam menangani apa jua cabaran.

menilai. terutamanya dalam peringkat kedua. 2. membuat refleksi dan membuat penambahbaikan berdasarkan tahap pencapaian objektif. iaitu "pemprosesan" input kepada output. Cara autokratik yang paling mudah ialah melalui arahan untuk diserahkan maklumat bertulis.Pengumpulan Maklumat Dalam Kepimpinan Berwawasan Secara amnya. kepimpinan berwawasan bolehlah dibahagikan kepada tiga peringkat umum: 1. pengetua yang sentiasa boleh memperolehi maklumat tentang status pelaksanaan aktiviti berkaitan dengan tugas-tugas utama pendidikan adalah pengetua yang boleh menjamin keberkesanan sekolah. Apabila tahap hasil muktamad telah dikenalpasti. dan dalam berbagai-bagai bentuk. Melalui kepimpinan berwawasan yang menggalakkan pengetua untuk "turun ke padang" bersama guru dalam perbincangan. Dalam konteks pendidikan. dan lebih ikhlas. Tahap ini adalah jangkaan masa hadapan untuk menyediakan pelajar menghadapi cabaran yang bakal ditempuhi (Spady & Marshall. Mahathir Mohamad pernah menyebut: "Pemimpin yang menguasai maklumat adalah pemimpin yang mampu menguasai dunia". Ini tidak semestinya cara yang paling baik. Idea.Langkah kedua ialah membuat modifikasi ke atas kurikulum bersesuaian dengan tahap hasil muktamad yang ditetapkan. 1991). Pertama. pembentukan wawasan yang boleh dihayati oleh semua pihak.Dato’ Seri Dr. Di peringkat pelaksanaan OBE. maklumat yang diperolehi adalah lebih authentik. tiga langkah digariskan (Spady. laporan dan masalah dari pihak bawahan tidak perlu melalui berbagai-bagai tahap (guru – Ketua Panitia – Guru Kanan – Penolong Kanan – Pengetua) untuk disampaikan "Outcome-based Education" (OBE) "Outcome-based Education" (OBE) atau boleh ditafsirkan sebagai "Pendidikan Berasaskan Hasil" ialah satu kaedah ke arah peningkatan prestasi pendidikan. Pada masa kini ledakan maklumat dan peningkatan penggunaan teknologi membuka satu lagi dimensi dalam kepimpinan berwawasan. dan pendidik – guru dan pihak pengurusan – adalah dipertanggungjawabkan untuk mencapainya. Ketiga-tiga peringkat ini boleh juga dilihat sebagai satu rangkaian sebegini : input – proses – output. Maklumat-maklumat "first hand" yang boleh diterima juga akan banyak membantu dalam pembuatan keputusan. semua amalan pengajaran dan pembelajaran akan dijuruskan ke arah pencapaian tahap hasil muktamad tersebut. Pemimpin berwawasan haruslah mengasimilasikan dirinya dengan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku di sekelilingnya. melaksanakan tindakan dan memantau semua aktiviti berkaitan. Maklumat boleh diperolehi dengan berbagai-bagai cara.Di peringkat ketiga ialah langkah menjajarkan ("align") aspek peringkat pertama dan aspek peringkat kedua dengan amalan pengajaran-pembelajaran dan penilaian (aspek peringkat . tahap hasil muktamad ditentukan. Premis asas kaedah ini ialah: peningkatan prestasi pendidikan bergantung kepada perubahan fokus daripada input kepada hasil muktamad ("outcome"). 1988). dan 3. Satu lagi aspek penting ialah penekanan ke atas kebertanggungjawapan ("accountability") dalam usaha untuk mencapai keputusan yang diharapkan.

Untuk menjelaskan konsep OBE. "target" telah ditetapkan (misalannya. termasuk kaedah baru dalam pengajaran dan pembelajaran.ketiga). . sekurang-kurangnya sekali seminggu. minat dan keperluan murid. dalam konteks pencapaian akademik dalam peperiksaan awam: Sekolah akan mencapai kelulusan 100% dalam PMR Tahun 20xx) dan semua tindakan akan menjurus ke arah tersebut. Melalui perjumpaan ini guruguru akan dapat merancang aktiviti-aktiviti instruksional serta berkongsi maklumat tentang perkembangan-perkembangan menarik kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diperolehi melalui ledakan teknologi maklumat ("ERIC Lesson Plans". kurikulum perlulah mencabar keintelektualan pelajar. Dalam ertikata lain. Tinggi jangkauan : kurikulum perlulah mengambil kira tahap tertinggi yang mampu dicapai oleh pelajar supaya potensi individu dapat dicetuskan sepenuhnya. Usaha ini menepati dua ciri konsep Sekolah Berkesan oleh Mortimore. Pengukuhan positif : penguasaan minima perlulah dikuasai oleh semua pelajar. 1988) atau kerja berpasukan. dan ini pula dijajarkan dengan amalan pengajaran-pembelajaran serta penilaian. Pengetua bertindak sebagai agen perubahan dan peranannya ialah sebagai pemimpin instruksional. Kedua-dua ciri ini membawa erti bahawa strategi pentadbiran yang berkesan. berdasarkan matlamat yang ditetapkan. Guru juga boleh bersama-sama membuat ulasan artikel atau ulasan buku yang berkaitan dengan pendidikan. iaitu: o o kepimpinan profesional. dan perkongsian matlamat dan visi. Melalui "teaming". tiga ciri-ciri berikut adalah berkaitan: o Pengajaran bermatlamat : Kurikulum direkabentuk dengan membuat beberapa pengubahsuaian. satu model adalah dirangka untuk menunjukkan pertalian antara ketiga-tiga langkah yang berkaitan: Penjelasan Langkah-Langkah Dalam OBE Serta Faedah-Faedahnya Langkah pertama yang berkaitan dengan peringkat "menetapkan ‘outcome’" ada kaitan dengan pembentukan wawasan. Usaha pengetua mewujudkan peluang untuk "teaming" adalah mirip kepada pelaksanaan "Quality Control Circle" (QCC) dalam Total Quality Management. tahap hasil muktamad atau "outcome" yang telah ditetapkan hendaklah dijajarkan dengan kurikulum yang telah disusun semula. Aktiviti utama adalah "teaming" (Vickery. Langkah kedua adalah peringkat yang penting dalam OBE. Pengetua selaku pengerusi Unit Jadual Waktu pengajaran dan pembelajaran merangka satu jadual yang membolehkan semua ahli setiap panitia berkumpul dan berbincang. Ini juga adalah tindakan merentasi "Theory One" di mana pengetua menjangkau amalan biasa dan tidak terikat dengan cara lama atau tradisi. semangat "collegiality" akan wujud (Vickery. berdasarkan blueprint atau wawasan sekolah. Apabila dikaitkan dengan ciri konsep Sekolah Berkesan oleh Mortimore. 1988) dan guru akan sentiasa memikir dan mencuba pelbagai kaedah. Dari awal lagi. kepimpinan yang berwibawa dan pengurusan pentadbiran sekolah adalah bidang yang perlu dikuasai oleh seorang pengetua berwawasan. misalannya). dan perlu juga kurikulum yang dapat o o menggalakkan pelajar maju mengikut kadar pembelajaran tersendiri dengan mengambilkira keupayaan.

Apabila dikaitkan dengan ciri-ciri Sekolah Berkesan Mortimore. o Kesimpulan Gabungan kepimpinan berwawasan dalam OBE boleh memanfaatkan guru dari segi semangat kerja berpasukan dengan profesional ("professional collegiality") yang dapat diwujudkan. Tetapi dalam kerangka kepimpinan berwawasan. kemahiran pengurusan masalah.Jika dibandingkan peranan pengetua di dalam kedua-dua langkah di atas. Faedah yang ketiga adalah berkaitan dengan proses penyeliaan pengajaran. Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran – masa pengajaran dimanfaatkan sepenuhnya. Faedah ini bertambah lebih ketara di dalam bidang atau matapelajaran yang bukan opsyen pengetua. Penglibatan pengetua secara langsung membawa banyak manfaat.Gabungan OBE dengan kepimpinan berwawasan. kemahiran menggunakan teknologi dan kemahiran menganalisis data dan maklumat dikongsi sesama guru dan seterusnya disebarkan kepada pelajar. Pertama. Dalam masa yang sama guru akan merasa kurang tertekan kerana penglibatan pengetua telah bermula di peringkat yang lebih awal lagi. dan ini telahpun diterangkan di atas. Seterusnya.Pengetua yang mengamalkan kepimpinan berwawasan akan menyertai perbincangan kumpulan panitia. penilaiaan ke atas guru dan penilaian ke atas proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna serta lebih objektif. Oleh yang demikian penilaian ke atas pelajar. dan guru akan mempunyai tanggapan yang positif tentang pemimpin mereka. manakala di dalam langkah kedua peranan guru nampaknya lebih dominan. Dengan itu guru akan sentiasa yakin bahawa apa yang dilaksanakan oleh panitia adalah sejajar dengan matlamat dan wawasan sekolah. dan di samping itu kemahiran belajar. pada permukaannya dapat dilihat bahawa pengetua berperanan besar dalam langkah pertama (penubuhan wawasan). bidang di mana pengetua mempunyai kemahiran yang sedikit. Keyakinan guru terhadap pihak atasan juga akan meningkat. Faedah keempat dan terakhir ialah perbincangan dapat mewujudkan satu forum untuk pengetua menyumbang secara langsung dalam proses membuat keputusan berkaitan dengan kurikulum. peranan pengetua tidaklah sekecil seperti yang dijangkakan. Di sudut pengetua pula. Salah satu proses yang terlibat ialah penyeliaan pengajaran. atau dalam ertikata lain. didapati ciri-ciri berikut adalah berkaitan: o Mewujudkan suasana pembelajaran – matlamat yang jelas difahami oleh semua pihak yang terlibat boleh membantu mewujudkan iklim yang kondusif. pengetua akan mendapat banyak input atau maklumat tentang amalan proses pengajaran dan pembelajaran yang dipraktikkan oleh guru serta kecenderungan mereka ke arah kaedah-kaedah tertentu. Penglibatan langsung pengetua dalam langkah ketiga akan dapat memberikan gambaran sebenar tentang tahap implementasi proses instruksional atau pengajaran dan pembelajaran. pengetua dapat membuat anggaran tentang peringkat perkembangan pelajar ke arah matlamat yang telah ditetapkan – samada kadarnya mengikut jadual atau sebaliknya. kemahiran berfikir. peranan . Langkah ketiga dalam model pelaksanaan OBE ialah "menjajarkan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian". di dalam langkah kedua (menyusun semula kurikulum) akan dapat membentuk seorang pengetua yang lebih yakin tentang kepimpinan instruksionalnya. Penglibatan dalam perbincangan kumpulan membuka ruang untuk pengetua meningkatkan pengetahuannya. Pengetua yang telah memahami perkembangan setiap panitia melalui penglibatannya dalam perbincangan kumpulan akan dapat membuat penyeliaan pengajaran yang lebih objektif.

P. Are you ready to restructure? A guidebook for educators. 45 (5). . in Lieberman. hlm.G. Fritz. bukan bertanggungjawab terhadap peraturan dan undang-undang birokratik semata-mata (Darling-Hammond & Snyder. Paling menarik sekali. (1997). hlm.C. (1996).J. 49 (2). W. Vol. 692-699. (1994). Educational Leadership. (1988). Organizing for results: the basis of authentic restructuring and reform. Darling-Hammond. Spady. San Francisco: Berrett-Koehler.G. One district’s journey to success with outcome-based education. 26 (4). (1991). 4-8. (1995).) The changing contexts of teaching. B. 52-56. Outcome-based education and accountability. Corporate tides: the inescapable laws of organisational structure. (1991).pengetua sebagai agen perubahan dan sebagai ahli kumpulan perbincangan membuka ruang kepada pengetua untuk mempraktikkan kepimpinan transformasional. Beyond outcome-based education. Vol. (1988). & Marshall. California: Corwin Press. and community members. hlm. (1992). L. Bukankah ini antara matlamat utama pendidikan? _______________________________________________________________________________ __________________________ Bibliografi Bass. Educational Leadership. Educational Leadership. W. Vol. Learning from an outcomes-driven school district. Vol. (1996). Key characteristics of effective school. Spady. IAB. A. 29-35. Vickery. Transformational leadership: beyond initiation and consideration. K. & Snyder.T. Part I. J. Furman. Reframing accountability: creating learner-centred schools. & Seltzer. Nyland. hlm. 417-437. Kedua-dua pihak – guru dan pengetua – dapat menjelmakan dan seterusnya mengamalkan kebertanggungjawapan profesional ("professional accountability") di mana pendidik adalah bertanggungjawab ke atas piawai pendidikan yang harus disampaikan. 67-72. Conley. hlm. Vol. 48 (9). Thousand Oaks. J. Journal of Management 4. 1992). L. T. parents.R. Education and Urban Society. The School Administrator. ERIC Digest 110 Mortimore. R. (ed. 46 (2). Kuala Lumpur. Chicago: National Society for the Study of Education. L. (1990). G. hlm. semua ini akan memberikan kesan yang positif kepada proses pembelajaran pelajar. Visionary leadership. Ninety-first yearbook of the national society for the study of education. D. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Sekolah Efektif. Lashway.

J. Seterusnya. pengurus dalam sektor pendidikan telah mula beralih kepada TQM yang dipercayai dapat membantu ke arah kecemerlangan prestasi organisasi sekolah khususnya. Selain dari itu. Perkembangan-perkembangan pesat yang berlaku samada dari aspek sosial. Konsep Bidang pengurusan pendidikan kini dianggap sebagai satu bidang yang semakin mencabar dan sering menjadi tumpuan pihak masyarakat terutamanya di kalangan golongan ibubapa. M.S. politik serta teknologi seakan memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan pendidikan untuk cuba menyesuaikan setiap perkembangan yang berlaku tersebut dengan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan itu sendiri. Konsep ini kemudiannya diaplikasikan oleh pengurus-pengurus korporat di negara Jepun mulai tahun 1950an yang ketika itu sedang giat membangunkan semula sektor industrinya yang terjejas akibat Perang Dunia. Wincek. konsep ini telah berkembang dengan pesat dalam tahun-tahun 1980-an seiring dengan wujudnya kesedaran pihak masyarakat dunia tentang kepentingan kualiti dalam kehidupan. Boston: Allyn and Bacon. Tidak ketinggalan juga. K. bila mana kaedah statistik digunakan dalam pengawalan kualiti di kilang-kilang di Amerika Syarikat. Pendekatan TQM yang lebih berorientasikan pelanggan serta berjalan secara berterusan juga sebenarnya adalah sangat sesuai dengan ciri-ciri pengurusan dalam pendidikan. . Salah satu kaedah atau pendekatan yang dianggap boleh membantu sistem pengurusan pendidikan bagi menghadapi cabaran-cabaran ini adalah sistem Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau ‘Total Quality Management’ (TQM). keadaan persekitaran yang semakin kompleks dan tidak menentu juga seolah-olah menuntut perubahan dalam sistem pengurusan pendidikan agar mampu untuk terus ‘survive’ serta berupaya menghadapi persaingan dalam dunia era globalisasi. ekonomi.C.Whitaker. secara tidak langsung telah menarik minat dan menukar pandangan serta sikap para pengurus di sektor awam dan swasta tentang cara mereka menguruskan kualiti. (1995). Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini adalah satu konsep yang telah mula diperkenalkan sejak tahun 1920-an. Negotiating the maze of school reform: how metaphor shapes culture in a new magnet school. New York: Teachers College Press. Oleh kerana pendekatan konsep TQM ini telah berjaya menunjukkan keberkesanannya dalam sektor industri. (1994). ‘Pelanggan Dalaman’: Konsep Dan Pendekatannya Dalam Pengurusan 'TQM' Di Sekolah oleh Abdul Aziz Abdul Jalil*[Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Pendahuluan 1. & Moses. The restructuring handbook: a guide to school revitalization.

Proses ini bertujuan untuk membawa perubahan yang menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Taylor dan Hill (1993) pula berpendapat bahawa TQM adalah berkaitan dengan usaha peningkatan organisasi yang berfokuskan pelanggan. Para pengurus pendidikan mula menaruh keyakinan bahawa prinsip-prinsip TQM adalah sesuai digunakan di sekolah (Glaub. produk dan pelanggan. Ianya adalah terdiri dari beberapa aplikasi kaedah kuantitatif dan sumber manusia bagi memperbaiki proses dalam organisasi untuk memenuhi keperluan pelanggan bagi masa sekarang dan masa akan datang. Definisi TQM mempunyai beberapa definisi serta tafsiran yang tertentu. Menurut Besterfield et al. Pelaksanaan TQM dalam bidang pendidikan juga memerlukan beberapa penjelasan berkenaan aspek-aspek yang terkandung dalam konsep TQM seperti aspek proses. 1990. Pallas dan Neuman. Leonard. Menurut Crawford dan Shutler (1999). 1992). TQM dinyatakan sebagai bertujuan untuk peningkatan kualiti dalam sistem pengeluaran dalam usaha menghasilkan produk yang berkualiti dengan matlamat ‘zero defects’. Spencer. masih terdapat beberapa pengkaji lain yang berpandangan sebaliknya (Capper dan Jamison. dan Bostingl. Meany. Manakala Besterfield et al. 1992. TQM memerlukan enam konsep asas seperti yang berikut: . struktur organisasi dan sebagainya.Adakah Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini sesuai untuk diaplikasikan dalam pendidikan? Terdapat beberapa pandangan tentang persoalan ini. (1999) lagi. Oleh itu TQM dapat dilihat sebagai satu proses transformasi budaya. 1993). dan ianya boleh dicapai melalui aktiviti-aktiviti sekumpulan pekerja dari berbagai peringkat dan struktur organisasi tersebut. Namun begitu. 1990. amalan-amalan operasi. Sehubungan dengan perbezaan tafsiran seperti yang dinyatakan. Berbagai-bagai definisi telah diberikan oleh para penyelidik dalam bidang pendidikan berkenaan dengan konsep pelanggan dalam konteks pengurusan TQM di sekolah. AASA. Rhodes. manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa hanya konsep TQM dari pendekatan Deming sahaja yang sesuai bagi bidang pendidikan (Scherkenbach. berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi. Ciri-ciri itu meliputi sikap dan nilai. Penulisan ini akan cuba membincangkan tentang pendekatan konsep TQM yang dilaksanakan di sekolah dan secara khususnya pula akan membincangkan tentang konsep pelanggan dalam konteks pengurusan TQM di sekolah. melalui mana ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubahsuai. 1993. Setiap perbezaan tafsiran konsep yang diberikan akan pula membawa kepada pendekatan yang berbeza oleh para pengurus sekolah iaitu pengetua dalam mengaplikasikan TQM. 1994). 1991. sistem dan prosedur. ditukar atau diperkukuhkan lagi dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. 1991. 1991. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992) telah menyebut bahawa TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasiikan pelanggan. penulisan ini akan cuba membawa perbincangan berkenaan siapakah ‘pelanggan’ yang sebenarnya di sekolah dan apakah implikasi yang mungkin timbul apabila berlakunya perbezaan tafsiran ‘pelanggan’ tersebut. AASA. 1991. 1991. (1999) mendefinisikan TQM sebagai satu falsafah dan juga senarai prinsip-prinsip yang boleh menjadi panduan bagi mewujudkan asas penambahbaikan berterusan sesebuah organisasi.

Memfokuskan kepada keutamaan pelanggan. Pembekal dianggap sebagai rakan kongsi. Sebagai contohnya. Malahan Taylor dan Hill (1993) juga turut menyatakan bahawa definisi kualiti yang paling bermakna sekali adalah kualiti dari persepsi para pelanggan.. Ini selaras dengan pendapat Lunenberg dan Ornstein (1996) yang menyatakan bahawa antara empat teras utama yang mendokong TQM termasuklah yang menyebut bahawa sesuatu organisasi itu hendaklah menjadikan pembekal dan pelanggannya sebagai fokus utama. Pelanggan boleh didefinisikan sebagai pihak yang menerima sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. kebanyakan definisi TQM dikaitkan dengan keutamaan kepada kepuasan atau memenuhi keperluan pelanggan. (1999) iaitu: • • Pelanggan Luaran atau ‘External Customers’. oleh Taylor dan Hill (1993).Memandangkan peranan pelanggan yang dianggap begitu penting dalam konsep TQM. dan Pelanggan Dalaman atau ‘Internal Customers’. ‘External customers’ atau pelanggan luaran didefinisikan sebagai pelanggan yang berada di luar organisasi yang akan menerima atau memperolehi produk ataupun perkhidmatan yang disediakan. pekerja-pekerja yang berada di bahagian pemasaran adalah menjadi pelanggan dalaman kepada pekerja-pekerja di bahagian . 1999). Tidak dapat dinafikan bahawa faktor pelanggan menjadi faktor yang penting dalam konsep TQM. ‘primary’ dan juga ‘secondary’? Ini adalah antara persoalan-persoalan penting yang perlu dijelaskan bagi memastikan pelaksanaan TQM berjalan lancar dalam setiap organisasi terutamanya organisasi sekolah. Siapakah pula yang dianggap sebagai pelanggan tersebut? Atau siapakah pelanggan dalaman. Terdapat dua jenis pelanggan yang dikenalpasti oleh Besterfield et al. Manakala Lunenberg dan Ornstein (1996) pula mengkategorikan pelanggan kepada dua iaitu: • • Pelanggan ‘primary’.• • • • • • Pengurusan yang komited bagi menyokong keperluan jangka panjang keseluruhan organisasi. Manakala pelanggan dalaman atau ‘internal customers’ pula adalah merupakan setiap individu (pekerja) yang terlibat dalam sesuatu proses pengeluaran atau penyediaan perkhidmatan bagi sesuatu organisasi (Besterfield et al. Penggunaan serta penglibatan yang efektif keseluruhan tenaga kerja. dan Pelanggan ‘secondary’. Penambahbaikan yang berterusan dalam proses pengeluaran. Seperti yang dinyatakan di atas. luaran. maka penulisan ini akan menjelaskan pula maksud konsep pelanggan seperti mana yang dilihat dalam TQM. serta Tribus (1993). dan Mewujudkan sistem pengukuran pencapaian bagi setiap proses. samada pelanggan luaran atau dalaman. Konsep pelanggan yang terdiri dari dua jenis iaitu pelanggan ‘luaran’ dan ‘dalaman’ ini juga telah dinyatakan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992).

Sudah semestinya. bukan setakat pelanggan ataupun produk. Apatah lagi jika terdapat pengetua yang menganggap para pelajar mereka sebagai sebahagian dari pekerja (Helms dan Key. Setiap perbezaan kefahaman ini akan menghasilkan pendekatan yang berlainan dan sudah semestinya juga. boleh dikatakan bahawa semua guru yang terlibat bagi mengajar sekumpulan pelajar di sesuatu tingkatan akan menjadi pembekal kepada guru-guru yang akan menerima serta mengajar kumpulan pelajar yang sama bagi tahun berikutnya. Begitu juga dengan perjalanan organisasi yang dilihat dari aspek komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru juga akan turut berbeza. Walau bagaimanapun.Isu yang akan menjadi perbincangan dalam penulisan ini adalah berkenaan dengan konsep ‘internal customers’ atau pelanggan dalaman di mana ianya dianggap penulis amat berkait rapat dengan gaya pengurusan yang diamalkan oleh pengurus sesebuah organisasi sekolah. Jika pengetua tersebut berpendapat bahawa para pelajar adalah ‘pelanggan’ dalam konsep TQM yang difahaminya. 1993). Dalam organisasi sekolah pula. 1999). Dalam hal ini. komuniti. Latar Belakang Isu Pendekatan TQM dilaksanakan di sekolah dengan berbagai-bagai persepsi di mana ianya bergantung kepada kefahaman yang ada dalam pemikiran seseorang pengetua sekolah berkenaan (Crawford dan Shutler. para pelajar tadi dilihat sebagai pelanggan dalaman kerana kesemua proses penyediaan dan penerimaan produk perkhidmatan berlaku dalam organisasi sekolah. Bagaimana pula situasinya jika para pengetua berpendapat bahawa pelanggan dalaman itu bukanlah hanya pelajar-pelajar sahaja bahkan guru-guru yang mengajar juga boleh dikategorikan sebagai pelanggan dalaman atau ‘internal customers’ (Taylor dan Hill. Para pengetua yang berpegang kepada kefahaman yang sebegini akan membuat perancanganperancangan tertentu selaras dengan peranannya sebagai pemimpin pengajaran bagi memastikan para pelajar sekolahnya (pelanggan) menerima perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti. Kumpulan guru yang kedua ini dianggap sebagai pelanggan dalaman bagi organisasi sekolah tersebut (Taylor dan Hill. ‘stake-holders’ pula dianggap sebagai ‘secondary customers’.pengeluaran kerana mereka menerima hasil produk dari bahagian tersebut untuk dipasarkan. 1993). Dalam konteks ini. situasi pengurusan pendidikan di negara Malaysia dengan pelaksanaan TQMnya dilihat lebih cenderung untuk menganggap para pelajar sebagai sebagai pelanggan dengan mengandaikan bahawa mereka menerima perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang disedia atau diberikan oleh pihak sekolah. Lunenberg dan Ornstein (1996) pula menyatakan para pelajar sebagai ‘primary customers’ bagi setiap organisasi sekolah manakala para ibubapa. hasil dari proses TQM yang diamalkan juga akan turut berbeza. amatlah penting bagi para pengetua untuk benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan konsep pelanggan dalam TQM agar gaya pengurusan yang . maka pendekatan pengetua berkenaan tentu sekali akan berbeza dengan pendekatan seorang pengetua lain yang berpendapat bahawa para pelajar itu adalah ‘produk’ manakala pelanggan yang sebenarnya ialah ibubapa pelajar tersebut. perancangan serta pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku akan dibuat berdasarkan pendekatan yang berbeza dari kefahaman golongan pengetua yang pertama yang disebutkan sebelum ini. pembayar cukai. 1994).

Walaubagaimanapun. Konsep rantaian ‘supplier-customer’ ini walaupun kelihatan begitu ‘simple’ tetapi sebenarnya memberikan ‘impact’ yang amat berkesan seandainya ia dilaksanakan di sekolah (Taylor dan Hill. Dalam ertikata lain. 1993). Cadangan ini akan dibincangkan secara lebih lanjut dalam bab berikutnya.akan dilaksanakan oleh pengetua itu benar-benar menghasilkan ‘output’ serta ‘outcome’ yang berkualiti. Sehubungan dengan itu. 1997). Sebagai contoh. Ini bererti bahawa para pengetua dilihat sebagai punca masalah atau pihak yang menimbulkan masalah atau sebagai penyelesai masalah dalam pelaksanaan sesuatu program pendidikan (Navarro et al. 1. para kakitangan sokongan bahkan para pelajar juga sebenarnya berperanan dalam memberikan komitmen bagi memastikan kejayaan sekolah berkenaan. Guru Sebagai ‘Internal customers’: Satu Cadangan Pendekatan Dalam organisasi sekolah. guru yang berperanan sebagai pembekal tersebut adalah bertanggungjawab dengan ‘produk’ yang dihasilkannya serta perlu memastikan bahawa ‘produk’ itu telah mencapai tahap kualiti yang sepatutnya. guru-guru. berdedikasi ke arah penambahbaikan yang berterusan untuk organisasi tersebut. Peranan seseorang pengetua yang mencakupi sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran di sekolah juga sering dikaitkan dengan bagaimana berkesannya atau berkualitinya organisasi yang dipimpin. Pengetua boleh menetapkan menurut kefahaman pengurusan TQM yang diamalkannya. kejayaan atau kegagalan sesuatu organisasi itu tidak boleh didasarkan semata-mata kepada seorang individu sahaja (pengetua). menurut proses pendekatan TQM. selain dari pengetua. Ini adalah kerana konsep ini boleh menjadi satu faktor yang dapat mengukuhkan lagi sikap guru-guru ke arah pencapaian matlamat secara . Penulisan ini akan membincangkan secara khusus akan peranan guru-guru di sekolah menurut konsep ‘internal customers’ atau pelanggan dalaman dalam pendekatan TQM. bahawa guru-guru adalah merupakan pelanggan dalaman yang boleh menjadi aspek paling penting bagi pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. seorang guru yang mengajar matapelajaran Matematik bagi para pelajar di Tingkatan Lima adalah dianggap sebagai pelanggan (‘internal customers’) kepada guru yang telah mengajar kumpulan pelajar ini semasa mereka berada di Tingkatan Empat. menurut konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM. kepimpinan pengetua sering dilihat sebagai fokus utama (Hussein Mahmood.. Dalam konteks sekolah. definisi ‘internal customers’ di sini merujuk kepada guruguru yang menerima hasil (para pelajar) dari proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru-guru yang terdahulu. 1986). Ini adalah kerana setiap individu dalam sesuatu organisasi sebenarnya memainkan peranan yang sama penting untuk bersamasama memberikan sumbangan. guru yang mengajar Matematik bagi pelajar Tingkatan Empat adalah pembekal kepada guru yang mengajar Matematik di Tingkatan Lima. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini. Penulis berpandangan bahawa konsep pelanggan seperti yang disarankan oleh Taylor dan Hill (1993) serta Lunenberg dan Ornstein (1996) adalah sesuai sebagai pendekatan yang boleh diaplikasikan oleh para pengetua iaitu dengan menganggap guruguru sebagai pelanggan dalaman atau ‘internal customers’.

Apatah lagi apabila meyentuh sesuatu perkara yang lebih rumit dan terperinci iaitu yang berkaitan dengan konsep pelanggan seperti yang telah dibincangkan dalam penulisan ini. semasa atau selepas perkhidmatan diberikan. Maksudnya di sini. penulis mengambil satu pendekatan dengan membuat cadangan yang dipercayai boleh membantu para pengetua untuk menentukan arah panduan bagi mereka ketika melaksanakan proses pengurusan bercirikan TQM. Di negara Malaysia sebagai contoh. Ishikawa (1983. Begitu juga keadaannya dengan situasi yang berlaku dalam sektor pengurusan pendidikan. Menyedari hal ini. proses penyampaian perkhidmatan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. 1992) namun masih terdapat pemahaman yang berbeza-beza dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini. masih terdapat satu aspek lain yang juga tidak kurang peranannya dalam menjayakan keberkesanan konsep TQM ini. Pengurusan TQM yang diamalkan di sektor industri juga mempunyai berbagai-bagai pendekatan bergantung kepada anutan kefahaman TQM yang dipegang olah para pengurus organisasi yang terlibat (Crawford dan Shutler. Menyentuh soal perkhidmatan ini juga. Dalam konteks sekolah. Walaubagaimanapun. selain dari rantaian ‘supplier-customer’ yang menjadi aspek penting dalam konsep ‘internal customers’. Di sini. pendekatan konsep TQM yang dilaksanakan di sekolah perlu mengambil kira setiap proses penyampaian yang berlaku samada ketika sebelum. 1984). 1985) dan Juran (1988. guru-guru yang bertanggungjawab mengajar sesuatu matapelajaran bagi sesuatu tingkatan atau kelas ditugaskan pula untuk mengajar tingkatan atau kelas yang sama bagi tahun berikutnya. Implikasi Keberkesanan konsep atau pendekatan TQM yang dilaksanakan di sekolah adalah bergantung kepada bagaimana para pengetua sekolah berkenaan memahami dan mengadaptasikan konsep tersebut dengan situasi dan kesesuaian di sekolahnya. Fahaman TQM yang dibawa oleh Deming (1986) yang terkenal dengan ’14 Prinsip’ adalah berbeza dengan fahaman yang dibawa oleh Crosby (1979. 1999). para pengetua haruslah memainkan peranan sebagai pemimpin pengajaran ketika berinteraksi dengan guru-guru yang kemudiannya akan menyampaikan proses pengajaran kepada para pelajar di bilik darjah. Tambahan pula. sudah pasti guru-guru yang terlibat akan memastikan bahawa setiap proses . menanam perasaan bangga dalam setiap tugas yang dihasilkan serta memupuk sikap akauntabiliti individu. walaupun pihak kerajaan telah berusaha mengeluarkan edaran berkaitan dengan konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Dengan menjadikan guru-guru sebagai pelanggan atau lebih tepat lagi sebagai pelanggan dalaman (‘internal customers’). Proses penyampaian perkhidmatan juga perlu diberikan penekanan yang sewajarnya apabila berbincang tentang mengutamakan pelanggan. penulis percaya bahawa para pengetua sekolah akan boleh mewujudkan satu sistem kawalan kualiti di mana setiap proses yang berlaku akan melalui tahap rantaian ‘suppliercustomer’. 2. 1989). seandainya pengetua mengambil keputusan untuk menetapkan bahawa ‘supplier’ itu kelak akan menjadi ‘customer’.bersama.

guru-guru dan pengetua telah mendapat manfaat hasil proses tersebut. Sesuai dengan konsep TQM yang mengutamakan kehendak pelanggan. Tallahassee. ‘Win-win situation’ telah berlaku. sistem pengurusan di sekolah yang merupakan satu sistem sosial juga sebenarnya mempunyai pendekatan yang serupa iaitu untuk memenuhi keperluan para pelajar. recognising that every person and every activity affects. every department. _______________________________________________________________________________ _____________________________ Bibliografi . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992) yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri sedikit sebanyak telah membantu untuk menyelaraskan segala ketidakseragaman yang berlaku. Sitka. and in turn is affected by. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Oakland (1989): ‘Total Quality Management is an approach to improving the effectiveness and flexibility of businesses as a whole. ibubapa. Kesimpulan Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau ‘Total Quality Management’ (TQM) yang pada peringkat awalnya hanya menjadi amalan di sektor-sektor industri telah mula diterima sebagai salah satu dari konsep pendekatan pengurusan di sektor perkhidmatan khususnya dalam organisasi pendidikan. pemahaman yang tidak seragam telah mewujudkan pendekatan yang juga pelbagai di kalangan para pengurus organisasi pendidikan.pengajaran dan pembelajaran yang berlaku itu akan disampaikan denagn baik dan berkualiti kerana meraka sendiri yang akan menerima hasil (para pelajar) itu kemudiannya. Kate Sullivan Elementary School. Pada dasarnya. 1993). dan di Richmond County School.’ Dalam konteks organisasi sekolah. every single person at every level. each part of it must work properly together. di luar organisasi ia berperanan untuk menyesuaikan pula dengan keperluan pelanggan luaran atau ‘external customers’. TQM adalah satu konsep pengurusan yang amat baik dan telah terbukti keberkesanan pelaksanaannya dalam organisasi sekolah di beberapa tempat seperti di Mt.. TQM juga merupakan satu sistem pengurusan yang menjadikan peranan setiap ahli dalam organisasi itu sebagai penting. Deer Lake Middle School. masyarakat dan juga guru-guru sendiri. Pensacola. Williston. 3. others. Georgia (Massaro et al. Manakala di dalam organisasi. di mana semua pihak yang terdiri daripada para pelajar. Florida. Walau bagaimanapun. pernyataan di atas jelas menunjukkan bahawa peranan rantaian ‘supplier-customer’ dalam konsep ‘internal customers’ adalah sangat berkesan bagi menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kepada para pelajar agar sentiasa terjamin kualitinya. every activity. Tallahassee. For an organization to be truly effective. Swift House of Williston Central School. TQM memberikan penekanan kepada kepuasan hati pelanggan dalaman atau ‘internal customers’. Alaska. Terpulanglah kepada peranan kepimpinan pengajaran organisasi sekolah tersebut iaitu pengetua untuk memastikan samada harapan tersebut boleh dijadikan kenyataan. It is essentially a way of organising and involving the whole organization. Vermont. Augusta. The Brown Barge Middle School. Edgecumbe High School.

.B. C. Leddick. Rubach.. S... Redwood Books.. McGraw-Hill Inc. Mann.. (1993) Quality Management in Schools.. Kuala Lumpur.. USA. Horrine. Journal for Quality and Participation. USA. Hill. (1996) Educational Administration: Concepts and Practices. W. New Jersey. Prentice Hall. Besterfield. S. Miskel.Besterfield. Hussein Mahmood. F. no. C.. (1994) Good Schools. F. Kepimpinan Strategik : Satu Dimansi Baru Dalam Kepimpinan Kepengetuaan oleh Abdul Rashid Abdul Samad * Kepimpinan . Englewood Cliffs.. W. Effective Schools: Judgements and Their Histories.. MCB University Press.. (1995) The Principalship: Concepts and Applications. Shutler.. Hoy.D.. N. C.H. (1999) Total Quality Management in Education: Problems and Issues for the Classroom Teacher.K.. F. Dewan Bahasa dan Pustaka. Lunenberg. (1992) Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam. Hailey. Wiltshire. (1996) Educational Administration: Theory. MCB. International Journal of Educational Management. (1993) Educational Reform and Quality. Silver. M. Research and Practice. Bayless. Helms.. Tribus. The Quality Yearbook. 13. Kuala Lumpur.E. USA.A. Michna. Roche.R. Massaro.. New Jersey. USA. Ornstein. USA. (1997) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. A.. USA. G. Quality Progress. Jilid 2.C. Crawford. Ohio. Columbus.C. Prentice Hall International Inc. Sacre. The Keys to excellence: The story of the Deming Philosophy. Journal for Quality and Participation. (1999) Total Quality Management... 1. Quality Progress. Vol. Key. (1993) Quality Management in Education. Prestwick Books. N. WI. (1994) Are students more than customers in the classroom?... Milwaukee. USA.. H. ASQC. D. 1... Taylor.. A. USA. Wadsworth Publishing Co.. M. Quality Assurance in Education. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perdana Menteri. P. (1993) Transforming Schools. J. Los Angeles. Lunenberg. (1993) Quality Management in Education.C.B. L. L.E. Vol.. D.H. Issue 2. G.G.H.

satu aspek penting dalam pengurusan organisasi adalah satu isu yang hangat diperkatakan dewasa ini. kemudahan fizikal dan iklim untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. Belgium. Seorang tokoh tentera. Visi yang jelas. dalam kajiannya tentang 90 orang pemimpin yang paling efektif dan berjaya mendapati empat jenis ketrampilan yang perlu ada pada seseorang pemimpin:a.Kepimpinan. Field Marshall William Slim pula mengaplikasikan aspek-aspek kepimpinan yang dipelajari dalam tentera ke dalam bidang perniagaan yang diceburi dan berjaya. Yang pastinya. Kita sedia maklum pemimpin yang berjaya memiliki keistimewaan tersendiri untuk dijadikan sandaran. Warren Bennis. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. mendorong atau mempengaruhi pengikut-pengikut di bawahnya. J. Mengenalpasti kekuatan sendiri dan organisasi. d. kebolehan dan kebijaksanaan seseorang itu memerintah. Fokus pada visi. selecting the right people and implementing with stamina all necessary steps. applying good knowledge of its competitive forces to its strategic plan. K. ‘Leadership is sharing a vision about the company’s mission and objectives. Kennedy dan Abraham Lincoln. seorang pemimpin mesti mampu memiliki kualiti peribadi yang unggul sebelum menerokai dimensi-demensi lain dalam kepimpinan. mengarah. c. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. Ini melibatkan keupayaan. Kepimpinan Sekolah Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. Bagaimana seseorang manusia berinteraksi dengan manusia yan lain sehingga tidak menimbulkan masalah antara mereka adalah ciri unggul kepimpinan. Kemampuan yang menyatakan visi dengan jelas supaya pengikut dapat memahami. Pengetua dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang lebih individu. Kesemua contoh di atas menunjukkan kehebatan seseorang pemimpin tidak mempunyai formula yang tetap.’ ‘There are as many styles of leadership as there are leaders. namun diri yang berkarismatik dan berilmu menjadi faktor utama dalam kejayaan kepimpinan. Ramaiah (1999) melihat kepimpinan sebagai satu fenomena proses manusia menggunakan kemahiran akal fikiran dan potensinya. . Gandhi lebih mempercayai kesedarhanaan dan toleransi dalam menyelesaikan satu-satu isu yang melibatkan persengketaan penduduk-penduduk Islam dan Hindu. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah di samping ciri-ciri lain seperti kewangan. b. There isn’t a single way to lead.’ Francois Cornelis-President of Petrofina. Aspek pengurusan sumber manusia adalah faktor kritikal dalam kejayaan sesebuah organisasi. Kepimpinan berkait rapat dengan soal-soal kemanusiaan. Kesemua situasi kepimpinan melibatkan manusia. Machiavelli tidak mempercayai ‘empowerment’ dalam melaksanakan tugas. Ciri-ciri kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran seperti yang disarankan oleh Hersey dan Blanchard dalam The Situational Leadership. Tugas utama Pengetua sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. One should essentially try to be oneself and to be well prepared.

Pengetua memainkan peranan sebagai ‘high priest’. Dalam kepimpinan pentadbiran. Kemahiran seperti ini mengutamakan pembangunan tenaga manusia yang ada di sekolah itu. Perancangan dan pengurusan proaktif seseorang Pengetua perlu dalam mengatasi segala kelemahan yang wujud. to organize. Visi disampaikan melalui cara ini. Sergiovanni (1984) melihat kepimpinan teknikal. kepimpinan manusia dan kepimpinan pendidikan sebagai aspek-aspek penting bagi mencapai kecemerlangan sekolah.Pengetua sebagai pemimpin sekolah mempunyai peranan yang besar dalam membawa sekolah ke era kejayaan. Pengetua sebagai pemimpin simbolik-Pengetua memainkan peranan sebagai penghulu yang memberi isyarat tentang nilai dan kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai. kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang unik. Kepimpinan seumpama ini ditumpukan kepada teknik pengurusan yang cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. "To manage is to forecast and plan. Pengetua sebagai pemimpin manusia . Teori dan segala amalan kepimpinan akan digunakan semaksima mungkin dalam menerajui sesebuah organisasi sekolah. Organizing. Pendekatan Strategik Dalam Kepimpinan Kepengetuaan 1. Henry Fayol Kedatangan alaf baru turut menerima ketibaan pelbagai cabaran dan permasalahan yang perlu ditangani dengan bijak. mentafsir dan memperkukuhkan nilai. b. Pengetua seringkali menggunakan model POLC(Planning. Hussein (1993) melihat lima dimensi utama untuk seseorang Pengetua berjaya iaitu:a. e. Pengetua sebagai pemimpin pendidikan . Pengetua dapat menjalankan peranan menerusi usaha-usahanya mencari. Esei ini akan mengupas secara terperinci tinjauan literatur serta pendekatan strategik dalam kepimpinan Pengetua khususnya dalam membentuk rangka kerja ke arah mengangkat martabat sekolah. c. Pengetua sebagai pemimpin budaya . Leading and Controlling) dalam pengurusan kerjaya mereka.Pengetua memainkan peranan sebagai ‘clinical practioner’ iaitu menyumbang kepakaran dalam bidang pendidikan dan persekolahan. to coordinate and to control’. Peranan ini mencakupi kepimpinan pengajaran.Pengetua memainkan peranan jurutera manusia yakni dalam perhubungan sesama manusia. Konsep strategik yang diasaskan dari perkataan Greek ini membawa maksud kepimpinan ‘generalship’ ketenteraan. to command. Pengetua sebagai pemimpin teknikal yang seharusnya memainkan peranan sebagai jentera pengurusan. Tinjauan Literatur Brent Davies & Linda Ellison (1998) dalam School Leadership & Management melihat sejauh mana perancangan dan pengurusan strategik dapat meningkatkan hasil kerja dan memantapkan halatuju sesebuah organisasi ke arah mencapai visi sekolah. d. Schendel dan Hofer (1979) mendefinasikan pengurusan yang mengguanakan pendekatan strategik sebagai:- . Less Bell (1998) dalam jurnalnya ‘From Symphony to Jazz : The Concept of Strategy in Education’ mengkaji penggunaan konsep strategik dalam pengurusan oeganisasi.

Ini adalah yang paling ideal dalam konteks sekolah. Thomos (1993) memberikan satu pandangan yang lebih menyeluruh berkaitan strategi:‘Something the organization needs or uses in order to win. adaptasi perlu dilakukan pada peringkat unit-unit di dalam organisasi selaras dengan perubahan dan turbulen yang berlaku. kemudiannya dipindahkan ke sektor persekolahan yang tidak berteraskan keuntungan.…. Davies & Ellison (1998) mencadangkan sekolah perlu peka pada keperluan jangka panjang dan perlu melihat pada kesan persekitaran yang akan menganggu pencapaian sasaran tersebut. ‘Strategy Planning’ – Kefahaman di peringkat organisasi adalah rendah disertakan dengan gangguan yang sedikit. Preedy (1997) menyatakan strategi sebagai :‘ a key management process.Perubahan dapat dilakukan serta merta pada strategi apabila berlaku sesuatu perubahan pada organisasi. Perancangan jangka panjang dapat dibuat untuk 3 hingga 5 bulan. ‘Strategy Intent’ – Satu kaedah yang ‘powerful’ untuk menhubungkan pemikiran .’ Konsep strategik yang pada asalnya digunakan dalam sektor perniagaan berorientasikan keuntungan. c. mengenalpasti kekangan dan adaptasi kepada perubahan dalam persekitaran dapat menentukan hasil yang disasarkan pada masa akan datang. ‘Emergant strategy’. d.with developing and utilising the strategy… to guide the organization operations’. Davies dan Ellison (1997) menyatakan strategik sebagai :‘… the systematic analysis of the school and its environment and the formulation of a set of key strategic objectives to enable the school to realise its vision. Jadi. b. Keadaan ini berlaku untuk persekitaran yang stabil dan kekekuatan terletak pada adaptasi segera yang perlu dilakukan. Intrapreneurship – Terdapat gangguan yang tinggi pada sistem dan organisasi tidak dapat melakukan adaptasi pada peringkat tertinggi. Adaptasi dapat dilakukan pada peringkat perancangan disebabkan gangguan persekitaran yang tidak mendadak.’ Hargreaves (1989) mengajak Pengetua merangka empat persoalan utama dalam penguursan strategik mereka iaitu:a. c. a winner or a survivor.‘…the enterpreneurial work of the organization. drawing together institutional values and goals and providing a framework for the quality of provision and the development of resources. d. Mereka beranggapan perlu ada cara baru untuk sesebuah sekolah berdepan dengan cabaran kepimpinan dan pengurusan alaf baru. within the context of its values and its resources potential’ Dalam kajian. Strategi yang menggunakan perancangan jangka panjang. with organization renewal and growth. or establish its legitimacy in the world of competetive rivalry…Strategy is what makes a firm unique. a. Pada tahap apakah prestasi sekolah itu masa kini? Apakah perubahan-perubahan yang diperlukan? Bagaimana mengendalikan perubahan-perubahan ini? Bagaimana dapat kita ketahui perubahan-perubahan ini berjaya atau tidak? Brent Davies dan Linda Ellison (1998) dalam jurnal berjudul ‘Strategic Planning in School : An Oxymoron?’ mempertikaikan pendekatan tradisional dalam mengurus sesebuah sekolah tidak lagi praktikal dan pendekatan strategik dicadangakan. b. Model Boisot (1995) menjelaskan jenis-jenis strategi yang boleh dirancang dalam pengurusan strategik(Lampiran 1).

Vision comes later because the process of merging personal and shared vision takes time’.. e. Berdasarkan analisis kepada kesan-kesan ini. Mengambilkira trend pendidikan masa depan di luar kawasan sekolah c. al. g. Beliau menggunakan Model Davies (Lampiran 2) yang diubahsuai dalam perlaksanaan strategi di sekolahnya. creating environments that generate positive feelings of your own. c. Sepertimana yang dinyatakan oleh Hargeaves (1997) :‘… … …understanding other people’s. Perancangan jangka panjang adalah intipati pengurusan strategik (Johnson & Schooles.action. John Forshow (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘Establishing a Planning Framework For Rhyddings School for the year 2000 and Beyond’ melihat kepada pelaksanaan strategi dalam pengurusan sekolah. (Fuller. definasi pengurusan strategik. emosi dan dimensi perilaku perlu diambil kira dalam mencapai visi yang dinyatakan. Proses merangka pelan strategik bermula dengan analisa situasi semasa (strategic analysis). menilai dan mengubal tindakan yang paling sesuai (strategic choice) dan pelaksanaan pelan tersebut (strategic implementation). d. Pengetua-Pengetua dapat memahami mengapa perlunya pengurusan strategik dengan melihat kepada masalah-masalah yang timbul tanpa pengurusan strategik. Melihat kepada sekolah sebagai mudah puas hati dengan kejayaan dan ini akan menimbulkan rasa puas hati dan stagnasi dalam mutu kerja. Visi dianggap sebagai hero yang membawa seluruh organisasi ke arah matlamat yang dikongsi bersama. more than it presedes. Terlalu idealistik dan amat sesuai digunakan dalam sektor perniagaan. f. pelaksanaannya dan keberkesanan pengurusan strategik. Untuk jangka panjang b. b.masa depan dengan strategi. 1997) dan ciri-ciri pengurusan strategik adalah:a. ‘Vision emerges from. kajian beliau berpendapat pengurusan strategik diperlukan supaya sikap puas hati ini tidak timbul. Visi bukanlah satu istilah baru tetapi penambahan ‘futures thinking’ menambahkan satu dimensi baru dalam perancangan pembangunan sekolah.’ Brian Fidler (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘How can a successful school avoid failure?: Strategic Management in School’. 1993) Komunikasi yang berkesan adalah vital dalam merealisasikan visi kepada aksi. namun karakter individu. Mengambil kira keadaan semasa dan masa depan resos-resos yang ada (Fiedler. Trend politik Trend sosial Ternd ekonomi Perubahan teknologi Perubahan pendidikan Masyarakat setempat Demografi tempatan Keinginan ibubapa pelajar-pelajar berpotensi . et. 1996) Pendekatan strategik yang digunakan melihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam aspek-aspek berikut:a. and knowing how to avoid and deal with negative ones. h.

prestasi dan perkembangan staf. Ini menunjukkan organisasi biasanya terperangkap dalam ilusi kejayaan yang pernah dikecapi. Antaranya pengurusan sumber manusia yang menjadi elemen penting dalam berjayanya pelaksanaan strategik di sesebuah sekolah. . f. budaya dan iklim.Resos-resos dalaman yang menjadi kekuatan kepada berjayanya pelaksanaan sesuatu strategi juga dikenalpasti. Menetapkan matlamat. g. Caldwell (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘Strategic leadership. Ford (1995) telah mendapatkan satu maklumat komprehensif tentang peranan baru PengetuaPengetua. Membina etos sekolah dan persekitaran pembelajaran. Australia) ialah :a. Immoderasi – Amalan seharian membuatkan mereka tidak agresif dan ini membuat tidak ada saingan di antara unit-unit dalam organisasi. d. William B. ‘Insularity’ – Sesebuah organisasi yang berjaya biasanya terlindung daripada kesan perubahan persekitaran. b. Mengutarakan persoalan asas berkenaan pengstrukturan yang perlu dibuat untuk membentuk halatuju dan generasi masa depan untuk pendidikan. tanggungjawab dan akauntabiliti. Fiedler juga mengenalpasti beberapa masalah yang perlu diberikan perhatian oleh Pengetua dalam merangka pelan strategik mereka. c. fizikal. Pemilihan guru. Inertia – pemimpin tidak tertekan memandangkan kejayaan telah dicapai. Penggunaan sumber-sumber seperti manusia. h. b. Visi dan halatuju masa depan. paling tidak untuk sementara waktu. Lapan bidang utama yang perlu Pengetua laksanakan dalam alaf baru (hasil dapatan Pengetua-Pengetua Sekolah-sekolah Masa Depan di Victoria. Miller (1994) dalam kajiannya ke atas 36 buah organisasi yang berjaya (purata keuntungan syarikat empat tahun berturut-turut) mendapati 4 masalah utama yang timbul akibat kejayaan yang dicapai :a. b. Pengetua bertanggungjawab menentukan halatuju sekolah dan ini secara langsung menjadikan organisasi sekolah perlu memikirkan cara yang strategik dan dinamik dalam proses menguruskan sekolah. Brian J. resource management and effective school reform’ adalah berkaitan pengurusan sekolah yang tidak terpusat di peringkat sekolah yang melibatkan autoriti. Tiada tumpuan khususnya kepada adaptasi yang perlu dibuat. Pengubahsuaian kurikulum dan pemantauan hasil pelajar. Menggerakkan sistem pengurusan yang sedia ada kepada pengurusan yang diinginkan. d. Pembentukan polisi yang bersesuaian dengan peredaran masa. Penubuhan badan bebas yang memantau struktur organisasi dan pencapaiannya. Peranan Pengetua masa kini dibandingkan dengan peranan Pengetua tahun 70an dan perbezaan ketara adalah sistem pendidikan yang tidak terpusat masa kini. Melaksanakan matlamat ikut keutamaan. Ketidaktumpuan (Inattention) – Sebuah organisasi yang berjaya tidak akan menghadapi tekanan dan ini membuatkan mereka tidak sensitif kepada perubahan persekitaran. ketidakpastian dan keinginan kepelbagaian dalam produk. objektif yang perlu dicapai dan pelan-pelan taktikal (tindakan operasional) yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. c. aktiviti dan perkhidmatan. c. Mudah puas hati dan proses kerja rutin berjalan seperti biasa tanpa mengambil kira perubahan persekitaran. Castetter (1996) dalam bukunya berjudul ‘The Human Resource Function in Educational Administration’ menggariskan beberapa aspek penting dalam perancangan strategik. Pemantauan hanya dibuat apabila pelanggan menunjukkan sikap tidak minat pada barangan. a. e.

tempat.’ . select strategies to move toward goal and operationalize the strategic goals into working plans. polisi dan nilai sumber manusia. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya. objevtives.’ Victor Tan (1995) mendefinisikan perancangan strategik sebagai:‘Strategic planning is a formal process of defining business including the vision. matlamat. siapa yang akan menerima fungsi tersebut dan bila ianya akan tercapai. Kepimpinan Strategik Kepengetuaan Kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. Setiap orang Pengetua ingin membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul.’ Below. g. Definisi a. f. W.clarify mission and goals. Mengkaji semua faktor luaran yang mungkin mempengaruhi perancangan strategik seperti politik. Morrisey & Accomb (1988) menyatakan:‘A strategic plan is a framework for carring strategic thinking. Perancangan Strategik Perancangan strategik adalah merupakan tahap perancangan tertinggi dalam tahap perancangan yang melihat arahtuju sekolah pada jangka masa panjang sekurang kurangnya 3 hingga 5 tahun kehadapan dalam skop yang lebih luas dan umum dengan menyoal dan mencari jawapan tentang apakah yang akan dilakukan pada masa hadapan. kos dan orang yang betul pada kali pertama melakukan. sumber manusia. bagaimana. Membentuk pelan taktikal dalam batasan misi. This startegic process is carried out by taking into considerations the internal strengths and weakness of a corporation and the challenges in the external environment. and action leading to the achievement of consistent and planned results. the critical success factors and strategies for an organization. Sybouts. pada masa. Dua aspek penting yang akan diberikan penekanan dalam esei ini iaitu perancangan dan pengurusan strategik akan meneroka kepentingan dan semua fakta penting dalam perlaksanaannya. pendidikan dan sensitiviti masyarakat luar.d.pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategik dan memiliki kemahiran mengurusnya adalah amat penting terutama bagi menyediakan sekolah dalam menghadapi perubahan dan memimpin perubahan pada alaf baru ini. ekonomi. e. Menghubungkan matlamat masa kini (contohnya program pendidikan. Mengadakan satu had (measurable) dimana ianya akan digunakan sebagai rujukan pencapaian. irection. (1992) menyatakan :‘Strategic planning is fundamentally a discipline that involves stakeholders working collectively to review selected basic considerations or conduct a strategic analysis. logistik dan perhubungan luar) dengan matlamat visi.

(1993) a. a. R. making it the backbone and focus of every organizational activity. organizing and controlling of a company’s strategy-related decisions and actions. on going progress of the organization. directing. Kepentingan perancangan strategik akan menjawab persoalan-persoalan berikut untuk seseorang Pengetua merangka halatuju sekolahnya. • • • • • • • • • • Apakah urusan-urusan yang perlu ditumpukan untuk peningkatan kualiti sekolah? Apakah prestasi sekolah masa kini? Kemana halatuju sekolah anda? Bagaimanakah cara anda cadangkan untuk mencapainya? Apakah isu-isu kritikal yang sekolah anda hadapi sekarang ini? Jika ianya berjalan lancar.’ Kepentingan Kepimpinan Strategik Persoalan di atas akan dilihat pada dua aspek yang dibincangkan dalam esei ini. Pengurusan strategik . Pengurusan Strategik Pengurusan strategik adalah satu proses formulasi.(David.1986) Haines & McCoy (1995) menyatakan :‘Strategic management on the hand is a new way to run your business day to day. Perancangan Strategik.b.’ Pearce & Robinson (1997) berpendapat :‘Strategic management is defined as the set ofdecisions and action that results in the formulation and implementations of plan designed to achieve a company’s objectives. yet others have taken the view that it is rathera process of doing than of planning to do. implementasi dan penilaian tindakan-tindakan yang akan memastikan sekolah mencapai objektifnya. bagaimana isu ini di atasi? Apakah budaya/iklim sekolah anda sekarang dan bagaimana nanti jika ia berubah.dan mampukah ia mengadaptasi kepada perubahan? Apakah yang anda telah pelajari dari peristiwa sama ada yang berjaya atau gagal? Apakah keputusan yang sangat penting yang perlu anda buat dalam tempoh tiga hingga lima tahun yang akan datang? Jika anda dapat menentukan masa depan urusan anda. It’s involves the planning. In incoporates strategic planning and thinking into the everyday. apakah yang anda harapkan daripadanya? -Gibson.’ Hor (1992) dalam bukunya Sun Tze & Management berpendapat :‘Strategic management is mainly planning.albeit a high level one with long term significance.

F. Pengurusan strategik boleh membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan. Kerangka kerja ini akan menjelaskan dan menghubungkan dengan keputusan antara lain yang melibatkan kurikulum. Pengurusan strategik menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan pengurusan dalam proses pemikiran dan mengurangkan tekanan serta tentangan kepada sebarang perubahan yang dicadangkan. Pemahaman tentang model-model ini perlu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam membina satu kerangka kepimpinan startegik. menggunakan orang yang betul pada tempat dan masa yang betul serta belanjawan yang betul. pengurusan sumber dan perhubungan luar.Kepentingan pengurusan strategik khususnya bagi menghasilkan sebuah sekolah berkesan adalah seperti berikut :o Sebagai satu kerangka kerja yang tersusun dan sistematik untuk menghasilkan sekolah yang berkesan. bersinergi dan tajamkan pemikiran. ekonomi. Analisis dan diagnosis persekitaran sekolah (opportunities and threats) Analisis dan disgnosis faktor dalaman sekolah (strength and weaknesses) Pembinaan objektif. penilaian dan pemilihan strategi. Nilai-nilai sekolah kini. Namun. Keputusan yang dibuat pada hari ini penting untuk hari esok dan masa depan.R. arah tujuan yamg satu. mula dengan mengingati matlamat. teknologi dan sosial masa kini dan masa depan secara sistematik dan startegik. pembangunan staf. Pembinaan. Visi. Faktor kritikal kejayaan. buat perkara yang pertama dahulu (set priority). Model yang digunakan dalam perbincangan ini ialah oleh David. memotivasikan staf dan menjalinkan kemersaan di antara semua staf melalui wujudnya pemahaman yang jelas tentang matlamat. Ia perlu diterapkan dalam set minda setiap warga ahli sekolah. Pengurusan strategik akan membantu seseorang pemimpin memiliki tujuh tabiat orang yang berkesan seperti yang dinyatakan oleh Stephen Covey (1996) iaitu proaktif. hasil yang diinginkan jelas. Ia akan menjadikan sekolah bertindak secara proaktif bagi menghadapi sebarang perubahan dan seterusnya pula pemimpin perubahan dan bukannya sebagai pengikut dalam perubahan tersebut. . Sebagai satu alat percubaan untuk memahami tentang tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan pada persekitaran terutama dalam aspek politik. Sebagai panduan untuk menuju kepimpinan yang cemerlang iaitu melakukan sesuatu yang betul dengan cara yang betul. Komponen-komponen utama yamg terdapat pada model kepimpinan strategik ialah:o o o o o o o o Persetujuan dari pihak pengurusan atasan. arahan kerja yang jelas. fikirkan situasi menang-menang (win-win situation). dan mengambilkira semua aspek dalam pelaksanaan termasuk soal kemanusiaan. cuba memahami dan difahami. o o o o o Model Pengurusan Dan Perancangan Strategik Terdapat banyak model dalam kepimpinan strategik.misi dan objektif sekolah kini.(1986). Sebagai peta panduan (road map) untuk membuat keputusan bagi menuju kepada satu destinasi yang diinginkan. pada setiap model terdapat elemenelemen yang sama dan diubahsuaikan mengikut kehendak sekolah masing-masing.

Implementasi dan pengurusan perubahan. Memberikan arah tuju kepada sekolah (menerangkan masa depan yang . Sesuatu yang bukan ‘real’ tetapi yang diimaginasikan. 1. Penambahbaikan (kaizen). Definisi Wawasan Burt Nanus (1994) mendefinisikan wawasan sebagai :‘A vision is a realistic. Pembinaan plan kontingensi. Pembinaan visi yang ideal dan kreatif adalah satu elemen yang penting dalam proses kerja kepimpinan strategik. Mendorong pekerja supaya memberikan pencapaian cemerlang.’ 2.o o o o o Visi (Wawasan) Analisis jurang (gap) atau pemadanan dengan polisi. ideal future and future orientation. Pemimpin yang berjaya dan hebat masa kikipun dilihat terdiri dari mereka yang mempunyai wawasan yang hebat.attractive future for the organisation’. Kepentingan Wawasan Kepada Sekolah Yang Cemerlang a) diinginkan) b) c) d) e) Mewujudkan perasaan mampu mengawal keadaan lebih positif dan ‘inspiring’. Menyediakan dorongan untuk perubahan.’ Cowley & Comb (1997) menyatakan wawasan adalah gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan seperti yang diungkapkan pada kata-kata ini:‘A vision is a statement (or a picture)of an ideal state of being or existance in thr future that is inspiring and empowering for the stakeholders of the organization. Pemimpin ini akan dilihat sebagai seorang yang mempunyai agenda perjuangan seperti Bill Gates yang wawasannya ialah satu rumah satu komputer. Thornberry (1997) menggambarkan wawasan sebagai gambaran atau pandangan tentang masa depan. Membuat sekolah berkedudukan kukuh dan mampu bersaing. credible. Coyle (1997) berpendapat wawasan ialah :‘Vivid image. Gambaran yang jelas tentang apakah bentuk masa depan yang diinginkan adalah titik tolak ke arah kecemerlangan. Kepimpinan yang berwawasan adalah merupakan ciri terpenting dalam membina sebuah sekolah yang berkesan. stuktur dan stail Kepimpinan.

memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerjasama mencapai hasilnya. Wawasan itu sepatutnya berupaya untuk menarik. Pengetua mesti bijak berkomunikasi dengan subordinat dan dapat menyatakan dengan jelas visi tersebut supaya visi itu dikongsi bersama oleh semua warga sekolah itu. mendorong. Kotter (1996) dalam buku ‘Leading Change’ berpendapat. Focused – Is clear enough to provide guidance in decision making. Bagi memilih objektif yang paling utama kepentingannya. dalam membina wawasan yang baik. sepatutnya dapat menunjukkan dengan jelas cabaran yang dihadapi sekarang bagi menghadapi masa depan yang ideal. Wawasan itu mestilah berasaskan kepada realiti situasi semasa sekolah. Ciri-Ciri Wawasan Yang Baik. Ia lebih bersifat operasional. objektif pula dibentuk. sekolah perlu melihat kemampuan atau potensi resos-resos yang ada khususnya sumber manusia kerana tanpa pengurusan sumber manusia yang baik. 6. hubungan wawasan dengan prestasi masa kini . Imaginable – Conveys a picture of what the future will look like. 5. 3. Maka. 2. Mengandungi rangka umum jawapan kepada persoalan apa. tidak akan tercapai visi yang dihaarapkan. Joel Arthur Baker menyatakan: ‘What is imposible to do today……But if it could be done. Pembentukan objektif ada hubungkait dengan pernyataan SMART iaitu ‘specific. Tindakan tanpa wawasan sekadar mengisi masa. siapa. 4. 3. Communicable – is easy to communicate. attainable goals.. can be succesfully explained within five minutes.. Ini dipanggil sebagai ‘shared vision’. 5. Ia sepatutnya hasil dari integrasi pemikiran pihak pasukan pengurusan daripada koleksi pandangan individu. mengapa dan bagaimana (serta bila) visi itu tercapai.. attainable. Wawasan dengan tindakan boleh mengubah dunia. Wawasan yang tidak diiringi dengan tindakan adalah impian semata-mata.f) Menyatupadukan sekolah. Desirable – Appeals to the long term interest of employee. reasonable dan time-frame. Feasible – Comprises realistic. stakeholders and others. measurable. Flexible – Is general enough to allow individual initiative and alternative responses in light of changing conditions.. 4.’ Objektif Selepas pembentukan wawasan. Tempoh masa pencapaian objektif ialah dalam masa setahun satau kurang. Cowley & Comb (1996) dalam buku Beyond Strategic Vision menyatakan :1. 2. You do businness. Objektif adalah satu pernyataan tindakan. Pihak stakeholder kepada sekolah mesti boleh melihat kepentingan mereka dalam wawasan itu. Would fundamentally change the way. customers. ciri-ciri wawasan yang baik adalah seperti berikut :1.

hal ehwal murid. Penyemakkan persekitaran (luaran) iaitu secara khususnya melihat tentang peluang dan ancaman (Opportunities and Threats). iv. komuniti dan sebagainya. b. Sosial dan Teknologi). Dalam aspek pengurusan sekolah. Penilaian kendiri sekolah terhadap sumber-sumber dalamannya. ko-kurikulum. iaitu ditumpukan khususnya kepada aspek kekuatan dan kelemahan (Strength and Weakness). hubungan dan simbol sekolah. peluang dan ancaman atau dalam bahasa Inggerisnya SWOT iaitu Strength. Ini kadangkala dipanggil analisis PEST (politik. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan untuk melakukan analisis persekitaran iaitu :a. Analisis situasi ini merujuk kepada analisis data samada yang lepas. 3. sekarang atau masa depan yang boleh menjadi asas untuk perancangn strategik. Analisis nilai-nilai dalam sekolah. Analisis ini meliputi keseluruhan aspek pengurusan sekolah. Seramai 24 orang pelajar mendapat 8A. (Kesemua pernyataan memenuhi kenyataan SMART). Analisis ini meliputi keseluruhan aspek dalam pengurusan sekolah. Analisis struktur. Weakness. Analisis KLAP (SWOT) KLAP adalah akronim untuk kekuatan. Pengetua bolehlah menyatakan objektif mengikut bidang-bidang utama yang terdapat seperti kurikulum. Opportunities and Threats. Contoh pernyataan objektif :Kurikulum : Penilaian Menengah Rendah Mencapai kelulusan 99% dalam Peperiksaan PMR tahun 2000. Pihak pengurusan perlu mendapatkan idea tentang sejauh manakah jurang yang memisahkan keadaan masa depan yang diinginkan dari realiti semasa. Analisis Profil Sekolah (Dalaman) Dan Analisis Persekitaran (Luaran) Sebelum sesebuah sekolah itu mula membina pelan tindakan atau objektifnya. maka adalah lebih baik terlebih dahulu untuk mengadakan satu penilaian atau pengauditan terhadap situasi / persekitaran semasa samada dari aspek dalaman atau luaran sekolah. 35 orang pelajar mendapat 7A dan hanya 5 orang pelajar yang gagal dalam semua mata pelajaran. Analisis ini amat penting dalam merangka objektif kerana semua peluang dan ancaman ini dapat dikenalpasti untuk tindakan susulan. iii. contohnya kurikulum bolehlah dinyatakan objektif bagi pencapaian Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia. Ekonomi. politik. Bagi setiap bidang ini pula. Analisis KLAP ini bertujuan menolong sekolah untuk merangka objektif yang lebih realistik berdasrkan pada keempat-empat aspek yang . kecerian.adalah dikaji. Analisis sekolah (Aspek Pengurusan) ii. Analisis kualiti perkhidmatan. Analisis dalaman ini ialah seperti berikut :i.

No.dianalisa tadi. _______________________________________________________________________________ __________________________ Bibliografi Al Ramaiah (1999). d. Kaedah sumbangsaran boleh mendapatkan maklumat untuk keempat-empat jenis analisa itu. . e. Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal (Kay Success Factors) Faktor-faktor kejayaan kritikal (FKK) adalah faktor yang mentukan perancangan sesebuah sekolah berjaya ataupun tidak. Bell L. Petaling Jaya : IBS Buku Sdn. Business result Customer satisfaction People satisfaction Impact on society Process People management Resources Strategy and policy Leadership Kesimpulan Kepimpinan strategik ada banyak persamaannya dengan budaya kerja korporat. h. Bagaimana anda tahu anda sedang menuju kepada masalah? 3. Bhd. ternyata langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai kejayaan bermula dengan pernyataan visi yang jelas. Vol 18. & Mc Coy K. Apa yang diutarakan di sini adalah satu alternatif kepada stail kepimpinan Pengetua dalam melaksanakan tugas kepimpinan alaf baru. f. (1995) telah mendefinisikan Fkk sebagai :‘Key success factors are the quantifiable outcome measurement of an organization’s vision. Kepimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. ensuring continual improvement towards achieving your ideal future vision’ Soalan-soalan berikut boleh digunakan oleh seseorang Pengetua untuk menyemak FKK dalam implementasi pelan strategiknya :1. Jika anda terkeluar dari perancangan asal. ‘environmental scanning’ dan pengurusan sumber manusia yang berkesan.4. Haines S. School Leadership & Management. b. i. apakah tindakan pembetulan yang perlu anda lakukan untuk kembali mencapai matlamat dan wawasan anda? Haines & Mc Coy (1995) telah menggariskan sembilan faktor yang sering menjadi faktor kritikal kejayaan iaitu :a. (1998). Bagaimana anda tahu jika anda telah berjaya? 2. visi yang dikongsi bersama. Pg 449-460. c. g. Dari tinjauan literatur yang dibuat.

(1998). Seseorang akan mengatakan kepemimpinan pengetualah yang menyebabkan sekolah itu berjaya. Journal of Educational Administration. pengetua sekolah ialah individu yang paling penting dan berpengaruh di sesebuah sekolah. 18. Mintzberg H. Pg 485-442. (1994). David F. Journal of Educational Administration. (1998). Hussein Mahmood (1993). (1998). The Human Resource Function in Educational Administration. Kuala Lumpur : Times Book International. & Ellison L. Riches C. Castetter F. Begitulah salah satu saranan kuat tentang betapa pentingnya peranan pengetua dalam bidang pengajaran ini telah dikemukakan oleh The Select Committee on Equal Education Opportunity of the United State's Senate pada tahun 1979. C. Pg 421-442. "Dalam banyak hal. No. Kepimpinan Keberkesanan Sekolah. Lunenburg F. New Jersey : Prntice Hall. (1998).6. iklim pembelajaran. Forshaw J. Vol. Vol 18. New Jersey : Prentice Hall. Ohio : A Bell & Howell Company. & Ellison L. No. Pengetua juga adalah penghubung utama antara sekolah dengan kominiti dan cara dia menjalankan tugas dalam konteks ini menentukan sikap para ibu bapa dan pelajar terhadap sekolah. terkenal kerana kecemerlangan dalam pembelajaran dan terdapat pelajar yang gigih mengikut kebolehan masing-masing" (Rosenblum.4. Dia ialah orang yang bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah. Fundamental of Strategic Management. R. pg 447-448. Davies B. L. Great Britain : Biddles Ltd. School Leadership & Management. tahap profesionalisme dan moral serta darjat keprihatinan terhadap masa depan para pelajar. School Leadership & Management. Rusinah Siron (1999). (1994). The Rise And Fall of Strategic Planning. No. S. et. (1996). Change To Win. tempat tumpuan para pelajar. No. Di negara kita juga terdapat sikap dan pandangan . J. School Leadership & Management. (1998). Pg 445-461. Vol 36. Human Resource Management in Education.5.. (1995). (1986).5. New York : Free Press. & Morgan C. Isa* Peranan Pengetua Dan Kepimpinan : Satu Tinjauan. Tan V. R. (1989). Kepimpinannyalah yang menetapkan nada sekolah. pg 461-473.al. No. Principles of Management. Vol 18. : 2-3). Adakah Pengetua-Pengetua Di Malaysia Menjalankan Tugas Sebagai Pemimpin Pengajaran Atau Pemimpin Pentadbiran Atau Kedua-Duanya Sekali oleh Azizah Md.4. Times Bool International. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Davies B. Fidler F. Vol 36.Caldwell B. inovatif. The Principal Concepts And Applications.

dalam konteks untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. 8-9). penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Walter (1981).al. Ini dinyatakan oleh ahli-ahli dalam bidang ini seperti Fullan dan Pomfret (1977). sebahagian besar masa kerja pengetua adalah untuk pengajaran.Walau bagaimana pun. Oleh itu. Oleh itu.. yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. Peranan pengetua turut berubah bersesuaian dengan perubahan saiz sekolah menjadikan pengetua kini lebih menumpukan kepada pengurusan sekolah berbanding dengan peranan mereka berhubung dengan pengajaran. Mereka adalah guru yang dihormati. Peranan pengetua diiktiraf sebagai amat penting dalam kejayaan atau kegagalan sebarang pelaksanaan program pendidikan. hampir semua usaha yang dilakukan oleh pihak luar untuk membuat perubahan di sekolah akan menemui kegagalan (h. atau projek pendidikan ataupun program kemajuan (pendidikan) di sekolah. mengikut pendapat jawatankuasa ini. peranan pengetua yang hanya menjalankan pentadiran sekolah (supaya sekolah dapat berjalan) kini tidak lagi dianggap sesuai bagi mencapai matlamat pendidikan bagi memenuhi keperluan Wawasan 2020. banyak usaha untuk melaksanakan inovasi pendidikan di sekolah dikatakan tidak atau kurang berjaya dalam pencapaian objektif yang ditetapkan.seumpama itu. Perubahan peranan pengetua berlaku kerana keperluan daripada pelbagai usaha yang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk mencapai kecemerlangan pendidikan. dan perlu juga menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar. Pada ketika itu. bertindak sebagai pakar runding. Leithwood dan Montgomery (1982) dan Hord dan Leslie (1986). Ekoran daripada itu. mereka turut menjadi jurulatih guru untuk mengisi kekurangan guru di sekolah masing-masing. mereka perlulah cekap … dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolah-sekolah. Jawatankuasa ini yang dinamakan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di Sekolahsekolah. merujuk kepada keadaan sekolah sebelum tahun 1957. telah melaporkan bahawa para pengetua bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar di sekolah mereka. Satu cadangan telah dikemukakan oleh sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1982. tugas pentadbiran sekolah tidak seberat tugas pengajaran. kata Rosenblum et. Menurut Philip Loh (1974). Kesemua dapatan nampaknya menunjukkan bahawa tanpa sokongan kuat dan persetujuan penuh daripada pihak pengetua. 1980). Oleh itu.al.(1980) malah pernah berkata bahawa: Penyelidikan yang telah dijalankan selama sedekat telah memberikan maklumat penting tentang proses perubahan di sekolah-sekolah. keadaan itu telah pun berubah dengan .al. Pengetua-pengetua dahulu bertugas di sekolah yang sama sepanjang hayatnya. dan jangan hanya bekerja semata-mata sebagai pentadbir yang berkurung di dalam biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat arahan dan surat-surat siaran (h. 6). Saiz sekolah yang bertambah besar kerana gabungan sekolah-sekolah kecil (seperti di England kerana pelaksanaan sistem sekolah komprehensif). untuk mengkaji taraf pendidikan di sekolahsekolah. Wyant et.. perkembangan sistem pendidikan yang pesat tiga dekat yang lalu kerana peningkatan bilangan pelajar seterusnya menjadikan pengurusan sekolah besar di Malaysia bertambah sukar.. Berman dan McLaughlin (1976). pemimpin pengajaran yang disegani dan dalam kekurangan guru-guru yang terlatih. (1980). iaitu mengurus sekolah dan memberi kepemimpinan dalam pengajaran atau dalam pelaksanaan perubahan yang dirancangkan (Rosenblum et. Pihak ini termasuklah Jabatan Pendidikan Negeri dan pelbagai Bahagian Kementerian Pendidikan. Oleh yang demikian dari segi teorinya. pengetua sekolah adalah orang yang paling penting dalam sistem sekolah dan biasanya sesebuah sekolah pada masa itu boleh dikaitkan dengan personaliti pengetuanya. mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan. para pengetua perlu memainkan dua fungsi utama secara serentak. Pernyataan ini jelas menunjukkan terdapatnya peralihan tugas utama pengetua iaitu daripada pentadbir sekolah kepada pemimpin pengajaran.

galakan dan sokongan kepada guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan asas tentang konsep dan fungsi pengurusannya adalah penting. Dimensi pertama ialah penekanan pentadbiran-pengurusan iaitu pengetua menjalankan tugas-tugas mentadbir dan mengurus sekolah. dan tingkah laku mereka mempengaruhi keberkesanan sekolah. membuat perhubungan dengan komuniti serta menggunakan sumber yang terdapat dalam komuniti itu dengan berkesan. pengetua juga perlu melibatkan diri dalam perkhidmatan pelajar. Pertama. Dimensi kedua ialah dimensi kepemimpinan pendidikan-pengajaran. Dalam konteks ini pengetua perlu membuat perancangan tentang anggaran belanjawan. Drake dan Roe (1980) pula mempunyai pandangan bahawa perana pengetua adalah functionallydualistic. Kedua. supaya sekolah itu lebih maju. Dalam hal ini pengetua seharusnya menentukan sekolahnya berkebolehan membina/mewujudkan kesesuaian sekolahnya itu dengan persekitarannya Sergiovanni. Dalam masa yang sama. seseorang pengetua sekolah itu perlu berfungsi dalam lima bidang. mengadakan orientasi dan mengagihkan tugas staf serta melaksanakan program kemajuan dan penilaian staf. pengetua dikatakan sebagai pentadbir atau pengurus sekolah dan menumpukan peranannya untuk memajukan sekolah. Walau bagaimanapun. penglibatan pengetua dalam bidang kemajuan pengajaran. maka satu corak pentadbiran yang tersusun dan teratur diperlukan untuk memudahkan pengetua membimbing mereka bagi mempertingkatkan mutu pengajaran-pembelajaran. dari segi teori. dengan tujuan matlamat sekolah dapat dicapai. Peranan ini berhubungan dengan kelicinan perjalanan sesebuah sekolah itu. penglibatan pengetua dalam bidang perkembangan staf. 1977). terdapat perbezaan antara kedua-dua tugasan ini. amat sukar untuk membezakan kepemimpinan pentadbiran dan kepemimpinan pengajaran. dan sekolah-sekolah tidak boleh dikaitkan personaliti pengetua lagi. penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti di sekolah. 1999). Selain itu tugas pentadbiran menjadi bertambah berat berbanding dengan tugas pengajaran. Menurut Lipham dan Hoeh (1974). Jika dilihat dari satu perspektif. Mereka melihat peranan pengetua itu dari dua dimensi. pengetua ini harus berusaha memimpin sekolah untuk mewujudkan persekitaran sosial yang sihat dan memberangsangkan pengajaran-pembelajaran di sekolah itu. malahan ada pengetua yang tidak mengajar langsung dan hampir seratus peratus masa kerja mereka adalah untuk hal-hal pengurusan sekolah (AL. Kelima. Dalam konteks ini dikatakan sebagai pemimpin pendidikan-pengajaran. Perana pengetua dalam bidang ini ialah memberi kepemimpinan. Konsep jawatan pengetua sebagai pentadbir sekolah berubah. Ini disebabkan konsep kepemimpinan mengandungi kedua-dua tugasan tersebut dan pengetua harus menangani kedua-dua tugasan yang saling bertindih ini. Peranan ini termasuklah mengenalpasti staf baru. ialah bidang kewangan dan kemudahan sekolah. Mentadbir Atau Memimpin Atau Kedua-duanya Sekali? Untuk memahami sistem sesebuah sekolah. Dalam organisasi sekolah. Peranan ini termasuklah mentafsir dan perancang program di sekolah. Dalam hubungan ini. Ketiga. Pengetua sekarang sering berpindah dari sebuah sekolah ke sekolah yang lain. Oleh kerana guru-guru dan kakitangan am merupakan sumber utama dalam sistem pentadbiran sekolah. yang juga disebut organisasi sosial. penglibatan pengetua dalam bidang perhubungan sekolah dengan komuniti. serentak dengan perubahan keadaan sosiopolitik dan ekonomi beberapa dekat yang lalu. Pengetahuan ini dapat membimbing pengetua sekolah memainkan peranannya sebagai seorang pentadbir dan pengurus sesebuah sekolah. kepemimpinan pentadbiran dianggapkan sebagai kebolehan seseorang pengetua itu menyelenggara sekolahnya. bimbingan dan kerjaya. Peranan ini mencakupi hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar. Ramaiah.perkembangan sistem pendidikan. mentadbir kewangan dan kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. Kepemimpinan seumpama ini dicirikan dengan kerja rutin . Dalam bidang ini. pengetua harus peka tentang komuniti sekolahnya. Keempat.

kerja-kerja amal dan sebagainya. 1967. 1980-1981). dan sememangnya adalah sukar untuk beliau menyempurnakan peranan dan tugasnya tanpa sebarang bantuan. Mengadakan hubungan baik dan berkesan dengan ibi bapa dan orang ramai melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG) serta Jemaah (h. ibu bapa dan komuniti). Kebijaksanaan. pengetua dibantu oleh dua orang penolong kanan dan seorang penyelia petang (sekolah dua sesi) dalam menjalankan tugas pentadbiran sekolah berkenaan. di samping menyelesaikan gangguan-gangguan pembelajaran tang wujud hampir setiap hari di sekolah (Bridges. persatuan. sistem fail. 1987). 142) Dengan itu jelaslah bahawa tugas dan peranan seorang pengetua adalah bersifat kepelbagaian. 1984). jarang ada pengetua yang 'baik' duduk di sekolah yang 'teruk' (AL. Oleh itu peranan yang dimainkan oleh pengetua adalah sangat penting di dalam menjayakan sistem pendidikan kita. keberkesanan dan kebolehan kepemimpinan pengetua diuji sepenuhnya. Pengetua dibantu oleh penolong pengetua satu. bangunan. Melaksanakan semua rancangan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. alat-alat persekolahan sekitar sekolah. kewangan.(Dwyer. 2. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. Sepertimana biasanya diperkatakan "… terdapat pengetua yang 'baik' di sekolah yang bagus. pejabat. pengetua atau guru besar bertindak sebagai pemimpin profesional dan pemimpin pentadbiran. 3. Wujudnya amalan pentadbiran berpusat ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor misalnya faktor sejarah. Sistem Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia. Ramaiah. pengetua bertanggungjawab untuk menguruskan sekolah dalam banyak aspek seperti kurikulum. penolong pengetua dua dan penyelia petang (Kementerian Pendidikan Negeri. sosio-politik dan faktor pendidikan. Pengetua Dalam Pentadbiran. geografi. Maju mundurnya sesebuah sekolah itu bergantung banyak kepada peranan pentadbiran dan pengurusan sekolah serta tingkah laku dan corak kepimpinan pengetua itu (Jurnal PKPSM. kokurikulum. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) juga menyenaraikan tugas pengetua seperti berikut: 1. Jabatan Pendidikan Negeri. 1984). dengan itu. Mengawas dan menyelia murid-murid dalam pelajaran mereka dan dalam hal seperti disiplin. Brightman. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah boleh dikatakan dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan pendidikan berinteraksi terus dengan pelanggannya (murid. struktur pentadbiran pendidikan juga berpusat di mana ia berkaitan hal kurikulum. 4. Pengetua adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencapai matlamat . bertindak balas terhadap masalah dari dalam dan luar sekolah. Pada amnya. pengambilan kakitangan dan pengubalan dasar. Di peringkat sekolah. ekonomi. 1999). kakitangan. Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan sistem politik dan pentadbiran negara. Mengawas dan membimbing guru-guru di sekolah untuk menjamin mutu pengajaran-pembelajaran di sekolah. Di peringkat sekolah. kegiatan sukan. guru-guru. murid-murid.

kemudahan-kemudahan asas yang lain serta perbelanjaan sekolah dan seterusnya membuat 'budgeting' dan perancangan yang rapi (Jurnal. kakitangan. Pejabat Pendidikan Daerah dan agensi kerajaan yang lain.1969-1978) Dalam kajian dan penulisan tentang sekolah efektif. pengetua harus memainkan peranan sebagai pemimpin. et. Jabatan Pendidikan Negeri. Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. pengetua juga bertanggungjawab mentadbirkan dengan baik bangunan sekolah. Untuk mendapat kepimpinan yang berkesan seseorang pengetua harus mengetahui tentang teori-teori kepimpinan dan seterusnya cuba menyesuaikan diri dengan keadaan. daripada memberi arahan. (1962) menggambarkan pengetua yang berkesan sebagai seorang yang bekerja keras dan sentiasa berhubung dengan guru. murid-murid. undang-undang dan peraturan serta prosedur yang dihantar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagaimana diterangkan oleh Fred Fiedler tentang teori dan konsep kepimpinan yang terdapat dalam buku Educational Administration. Limpham dan Hoeh (1974) misalnya telah mengatakan bahawa. Theory and Practice oleh Hoy dan Miskel (1987) menyatakan: "That leadership style is determine by the needs the individual seeks to satisfy in the leadership situation and that the effectiveness of the group's performance is contingent upon the appropriate matching of leadership style and the degree of favourableness of leadership situation for the leader that is the degree to which the situation provides the leader which influence his workers". Kepimpinan pengetua terhadap guru-guru.sekolahnya dan matlamat pendidikan pada keseluruhannya. mengawasi guru dan kakitangan bukan guru serta murid-murid. Bersama itu. Selain daripada tingkah laku dan peranan pentadbiran yang harus dilakukan oleh pengetua untuk membentuk iklim sekolah yang menarik dan menyeronokkan. ibu bapa dan masyarakat sekeliling hendaklah berkesan supaya ia dapat menunjukkan kecemerlangan sekolah. yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan yang tidak berkesan ialah gaya kepemimpinannya. pengetua menjalankan tugasnya sesuai dengan dasar kerajaan iaitu berdasarkan pekeliling-pekeliling dan peraturan-peraturan dalam bidang akademik dan bukan akademik. serta yang mengutamakan . Kementerian Pelajaran. Di samping menjalankan pentadbiran. Gross dan Herriot (1965) melaporkan bahawa pengetua berkesan ialah yang memberi galakan dan sokongan kepada staf. ada pengetua yang dilabelkan sebagai berkesan atau bagus dan ada pula yang dikatakan tidak berkesan atau tidak bagus. 1980-1981). sama ada yang berkaitan dengan halhal profesional dan sebagainya (Malaysia. PKPSM. Disebabkan oleh sistem berpusat. juga menjadikan sistem pendidikan lebih bertanggungjawab. Senario Di Malaysia Reformasi pendidikan berlaku secara berterusan di seluruh dunia kerana desakan perubahan keadaan sosioekonomi. Hemphil. politik dan budaya.. Apakah yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan yang kurang berkesan? Adakah ini bergantung pada kelulusannya atau kerajinannya? Dalam hubungan ini. Pengetua mestilah berusaha untuk memahami pekeliling. pendidikan negara turut berubah dengan pesat sebagai respons kepada perubahan sosioekonomi. menjadikannya lebih efektif dalam mengurus dan mentadbir perubahan. politik serta pengaruh asing. Proses reformasi dan perubahan yang berlaku sememangnya memerlukan perubahan dan pengubahsuaian dari segi struktur organisasi pentadbiran serta corak pentadbiran pendidikan supaya menjadikannya lebih efektif dalam menghadapi cabaran reformasi dan perubahan.al.

Sebab itulah agaknya Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri tidak menentukan masa khusus untuk pengetua datang atau pulang dari sekolah (Hassan. Berasaskan andaian bahawa tingkah laku pengetua tidak mempunyai kesan secara langsung ke atas pembelajaran pelajar. Maknanya kesan tingkah laku pengetua terhadap pembelajaran pelajar disalurkan melalui intermediate variables. Murphy et. pengetua mestilah peka dengan perubahan-perubahan terutama berkaitan dengan kaedah mengajar dan masalahmasalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam bilik darjah. mereka boleh berkongsi maklumat mengenai pencapaian para pelajar. Hanya terdapat perbezaan di antara mereka ialah di peringkat penekanan sahaja. ada pihak yang mengatakan pengaruh pengetua terhadap pembelajaran pelajar tidak berlaku secara terus. 1989) menunjukkan sekolah yang efektif dipimpin oleh pengetua yang berkesan. Kajian sekolah efektif pula tidak menyatakan dengan jelas bagaimana kepemimpinan pengetua memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. 1979). Sehubungan dengan itu. Di Malaysia. Ini jelas berdasarkan Pekeliling Pentadbiran 3/67 (pindaan 1982) menegaskan bahawa pengetua dikehendaki mengajar dalam bilik darjah sekurang-kurangnya lima waktu seminggu. dan menggunakan gain scores untuk perbincangan seterusnya. seorang pengetua seharusnya memainkan peranannya sebagai guru di bilik darjah.al. Tersirat dalam dapatan ini. manakala sekolah yang kurang efektif pula dipimpin oleh para pengetua yang kurang berkesan dan kurang berminat untuk memajukan diri dan meningkatkan tahap profesionalisme mereka. pengetua dapat bertindak segera untuk memperbaiki kelemahan yang ada bagi meningkatkan operasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. wujudnya satu paradigma teori mengenai hubungan kepemimpinan pengetua dengan kemajuan atau kejayaan pelajar. Satu kajian yang telah dijalankan (Hussein. Pandangan ini diperkukuhkan pula dengan dapatan Rasmussen (1976) dan Ogawa dan Hart (1985) Lethwood Montgomery (1986) yang mengatakan bahawa terdapat pertalian signifikan antara tingkah laku kepemimpinan pengetua dengan prestasi pelajar. Kenanyakan penulis dan penyelidik dalam pendidikan mengakui bahawa pengetua sekolah hendaklah berfungsi sebagai pemimpin pengajaran di peringkat sekolah masing-masing. Dari segi profesionalismenya pula. penglibatan pengetua dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh mendorong dirinya untuk mengemaskinikan pengetahuan dan kemahirannya dalam kaedah pengajaran dan maklumat lain mengikut perkembangan semasa. Melalui interaksi ini. kajian telah mendedahkan pelaksanaan inovasi pendidikan dan juga pembelajaran pelajar. Dengan kesedaran ini. Mengikut model teori Glasman dan Neidermeyer. (1983) telah mengemukakan teori bahawa pengetua masih boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar dan pencapaian akademik mereka. Antara penulis-penulis tersebut ialah seperti Zechman (1977). Seperti yang dinyatakan lebih awal. Spalding (1982). Sudah pastilah cara begini. Kepemimpinan adalah faktor penting yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan tidak berkesan. pengetua mestilah menentukan jadualnya sendiri untuk mengajar. Brown (1981) dan ramai lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pengetua sekolah mempunyai kerja yang banyak. tetapi secara tidak langsung. Turner (1977). Ini merupakan satu cara bagi mereka untuk menyelesaikan kerja yang bertimbun-timbun kadangkala terpaksa diselesaikan di luar waktu pejabat (Vetter. 1981). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Nor Azizan (1998) mengenai persepsi guru terhadap peranan pengetua berhubung dengan pencapaian akademik telah berjaya menunjukkan bahawa . pengetua boleh mempengaruhi prestasi pelajar melalui interaksi dengan guru. Ramai pengetua yang bekerja keras dan mengambil banyak masa untuk mengatasi peranan dan beban kerja. Dalam hubungan ini. Ini menyebabkan peranan mereka dalam memimpin pengajaran kurang diberi perhatian.. Wirsig (1980). menuntut seseorang pengetua itu meluangkan banyak masa untuk mengadakan perbincangan secara interaktif dengan guru.kepemimpinan yang berkesan.

Strotner(1983) dan Cawelti(1980). Fullon(1979) berpendapat bahawa. Hasil kajian itu menunjukkan bahawa pengetua sekolah seharusnya memberi penekanan yang lebih kepada kepimpinan pengajaran bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Menurut Weingast (1980) pula. memberitahu keputusan prestasi sekolah kepada pelajar. Berdasarkan kepada tinjauan bacaan yang telah dibuat. beliau menegaskan bahawa terdapat beberapa bukti yang jelas menunjukkan pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran. Ini termasuklah menggunakan keputusan ujian dan peperiksaan untuk menilai kemajuan ke arah pencapaian matlamat sekolah. dalam sistem persekolahan. mengawasi dan menentukan yang guru kanan mata pelajaran atau guru lain yang telah diberi tanggungjawab menjalankan penyemakan terhadap hasil kerja pelajar. Fullon(1979). Ada penulis yang menyatakan bahawa pengetua semestinya mempunyai peranan sebagai pemimpin pengajaran dan di sebaliknya ada penulis yang menolak pendapat ini. he ia acting as a curricular or instructional leader". tetapi tidak mungkin mereka boleh menunjukkan contoh yang baik dalam kepimpinan pengajaran. mendapati bahawa persepsi guru-guru menghuraikan pengetua pada keseluruhannya lebih menumpukan kepada tingkah laku kepimpinan daripada tingkah laku pentadbiran di dalam menjalankan tugas mereka di sekolah. Antara bukti-buktinya ialah: i. Melalui kajian ini juga telah membuktikan bahawa guru-guru mempunyai persepsi yang pengetua adalah aktif menjalankan dimensi peranan menggalakkan iklim pengajaran dan pembelajaran. Zechman (1977). Pengetua banyak terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan am sekolah yang lain. ii. penulis mengemukakan alasan tersendiri dalam menentukan pendirian mereka. pengetua diempat daerah di Pensylvania. Dalam menyokong pendapat ini. . Terdapat banyak lagi penulis lain yang membincangkan persoalan dengan mendalam dan menyatakan pendapat masing-masing tentang tujuan mereka bahawa pengetua mestilah menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolah mereka. Amerika Syarikat. pengetua mestilah meletakkan keutamaan dalam peranannya sebagai pemimpin pengajaran di sekolah mereka dan menjalankan tugas dengan kerjasama guru-guru tanpa mengabaikan tanggungjawab pengurusan yang berkesan dalam aspek-aspek lain. sebagai pemimpin pengajaran di sekolah mereka. Smyth(1983). Dalam mempertahankan pendapat ini. Dalam membahaskan persoalan ini. Hoch(1973). Sepertimana kata Bowles (1968). Krajewski(1977). menentukan yang tindakan telah dibuat untuk mengenalpasti pelajar yang memerlukan pengajaran khas dan memberitahu keputusan prestasi sekolah secara bertulis kepada guru-guru. Aftron(1974). 1974). Antara penulis-penulis yang tidak bersetuju menyatakan bahawa pengetua mempunyai peranan penting sebagai pemimpin pengajaran ialah. Kepimpinan pengajaran adalah merupakan tanggungjawab yang paling utama sekali dilakukan oleh pengetua (Wood. Beliau menegaskan bahawa pengetua memang boleh menunjukkan contoh yang baik dalam tugas-tugas atau perlakuan mereka di sekolah. hanyalah merupakan sayu dongengan sahaja. 1981). Tingkah laku kepimpinan pengetua bergantung kepada gred sekolah untuk sekolah-sekolah di kawasan bandar. telah melaksanakan dengan baik tugas mereka sebagai pemimpin pengajaran. "someone has suggested that when principal discusses with a teacher the desirability of using of particular work book with several children. Hanya satu peranan sahaja dalam dimensi ini yang dianggap oleh guru-guru kurang aktif dijalankan oleh pengetua iaitu meninjau kemajuan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar melalui perbincangan secara individu dengan guru-guru. terdapat beberapa perbezaan pendapat yang dikemukakan berhubung peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran.guru-guru mempunyai persepsi yang pengetua adalah aktif memainkan peranan mengawasi kemajuan pelajar-pelajar. Namun begitu konflik dan perbezaan pendapat masih timbul dalam membincangkan persoalan ini terutamanya di Amerika Syarikat (Hassan.Dapatan Fadzilah (1990) mengenai tingkah laku pentadbiran dan kepemimpin pengetua. Pengetua tidak diberi latihan untuk menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. Begitu juga persepsi pengetua-pengetua sendiri menghuraikan bahawa pengetua pada keseluruhannya lebih menumpukan kepada tingkah laku kepimpinan daripada tingkah laku pentadbiran di dalam menjalankan tugas mereka.

Sebab-sebab tersebut ialah. Turner (1974) berpendapat bahawa pengetua mempunyai peranan penting dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam menentukan hala tuju dan perkembangan pelajaran di sekolahnya. namun tugas mereka itu tidak dapat dijalankan sepenuhnya sebagaimana sepatutnya kerana beban tugas yang lain adalah berat. penyeliaan bilik darjah. iv. mereka mestilah mendapatkan masa tersebut. Oleh kerana beban tugas yang begitu banyak. Weldy (1979) berpendapat bahawa pengetua memang kekurangan pengetahuan tentang peranannya sebagai pemimpin kurikulum. Juga berdasarkan contoh-contoh yang berlaku. i. Jika pengetua tidak dilatih dalam bidang mata pelajaran yang tertentu. walaupun pengetua kelihatan tidak mengambil berat terhadap tugas pengajaran tetapi mereka sebenarnya mahu beraksi sebagai pemimpin pengajaran. Krajewski (1977) sendiri pernah menyatakan pendapat bahawa pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran kerana banyak masanya digunakan untuk mengurus kerja-kerja perkeranian sehingga melalaikan tugas-tugas yang lebih penting dalam kepimpinan pengajaran itu sendiri. Kekurangan masa kerana mereka terpaksa mengambil bahagian dalam aktiviti lain dari tugas pengajaran dalam masa persekolahan. perkembangan staf dan penilaian terhadap guru-guru adalah sangat kurang hanya antara sepuluh hingga dua puluh peratus daripada kerja-kerjanya mengikut jam. Oleh itu mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin pengajaran. iii. mendapati pengetua-pengetua di Malaysia adalah faham dan jelas tentang tugas mereka dalam kepemimpinan pengajaran. maka tumpuan sepenuhnya terhadap kurikulum pengajaran tidak dapat dilaksanakan. Dalam kajiannya. tetapi ini jarang sekali berlaku. Pengetua-pengetua banyak menyerahkan tugas-tugas kepimpinan pengajaran di sekolah-sekolah mereka kepada guru-guru kanan mata pelajaran tanpa garis panduan yang jelas. adalah agak keterlaluan. sama ada mereka mahu atau tidak. Mereka tidak mahu mencampuri autonomi yang dipunyai guru-guru di bilik darjah. Menurut Smyth (1983). bagaimana ia boleh menilai pengajaran seseorang guru di sekolahnya? Akan tetapi untuk meletakkan dakwaan bahawa mereka tidak boleh dan tidak layak menjadi pemimpin pengajaran. maka mereka amat kekurangan masa bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran dengan guru-guru mereka secara profesional. yang perlu dilakukan oleh pengetua-pengetua sekolah di Malaysia. Cawelti (1980) misalnya menganggarkan masa yang digunakan oleh pengetua dalam aktiviti kepimpinan pengajaran seperti perkembangan kurikulum. Hasil kajiannya sendiri telah membuktikan bahawa pengetua adalah bukan pemimpin pengajaran. kelemahan dalam pengurusan kurikulum atau kepimpinan dalam pengajaran menunjukkan tidak akan menyebabkan seseorang . Pengetua tidak mempunyai masa yang banyak untuk menjadi pemimpin pengajaran. Sebagai pemimpin pengajaran. ii. dalam keupayaan yang mereka ada. penyelidikan di Australia dan di lain-lain tempat telah menunjukkan bahawa pengetua hari ini adalah bukan sebenarnya pemimpin pengajaran di sekolahnya.iii. Weldy (1979) menekankan bahawa pengetua adalah sesungguhnya pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. pengetua-pengetua sepatutnya menjadi pakar rujuk di sekolah-sekolah mereka. Oleh sebab mereka sibuk dengan tugas yang berbagai. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Tajuddin (1989). Jika mereka tidak tahu mereka mestilah belajar dan jika mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi. Menurut Wirsig (1980). Mereka takut kerana kekurangan kepakaran. Mereka tidak ada pilihan lain dalam hal ini melainkan mereka mestilah melengkapkan diri sebagai pemimpin pengajaran. Pengetahuan seseorang pengetua tidak berbagai-bagai dan kepandaian mereka dalam kepimpinan pengajaran amat terhad.

pengetua lebih berhati-hati menjaga peranan dan tugas-tugasnya yang lebih tinggi risikonya. yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan. tradisi dan inspirasi masyarakat. Terdahulu dari itu kajian oleh Ahmad Tajuddin (1989) mendapati pengetua tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada kurikulum pengajaran kerana dibebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak. amatlah sukar bagi kita memisahkan antara kepemimpinan pentadbiran dengan kepemimpinan pengajaran. Akibatnya. dan yang lebih penting lagi ialah peruntukan kewangan. Sesungguhnya dalam organisasi sekolah. PKPSM 19801981). 'boundary management' dan sebagainya boleh menyebabkan seseorang itu dikenakan tindakan tatatertib. Oleh itu dalam keadaan beban tugas yang banyak itu. Bagaimana pun untuk mewujudkan sekolah yang berkesan. Dapatan kajian Nor Azizan (1998) diharap dapat memberi kesedaran kepada guru mengenai beban tugas dan peranan yang dijalankan oleh pengetua sebagai pemimpin pengajaran. Pengetua di sekolah-sekolah Malaysia. supaya dengan ini mereka dapat memberi kerjasama dan sokongan yang dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dan peranan mereka dengan lebih berkesan. Ini bukan pula bermakna pengetua-pengetua terus mengabaikan tugas-tugas kepimpinan pengajaran ini tetapi tanggungjawab ini dibebankan bersama dengan guru-guru bawahannya terutamanya guru-guru kanan mata pelajarannya. Oleh itu. Berdasarkan keadaan beban tugas sekarang. dasar-dasar yang mengawal operasi tugasnya. Daripada tinjauan literatur dan kajian-kajian yang telah dirujuk. Ini disebabkan dari segi pratiknya. jelas menunjukkan yang kebanyakan pengetua di Malaysia tidak hanya menumpukan tugas sebagai pemimpin pentadbir atau pemimpin pengajaran semata-mata tetapi mereka telah cuba menggabungkan kedua-duanya sekali demi kepentingan kemajuan dan kejayaan sekolahnya walaupun terpaksa mengharungi berbagai kekangan dan cabaran. yang tidak operatif bagi kegunaan pelaksana. tetapi sebaliknya kelemahan dalam pengurusan-pengurusan yang lain seperti pengurusan kewangan. pengetua tidaklah seharusnya dipersalahkan sepenuhnya jika pendidikan yang bermutu gagal diwujudkan di sekolah mereka. Pengetua hanya mempunyai sedikit keupayaan untuk mengawal angkubahangkubah itu. terutamanya di sekolah-sekolah yang besar. Kajian ini juga memperlihatkan bahawa pengetua kurang menerima latihan dan bimbingan dalam kepimpinan pengajaran. Pada hal faktor-faktor itu mempengaruhi prestasi seseorang pengetua dan selanjutnya menentukan mutu pendidikan dan pencapaian sekolah mereka (Jurnal. . adalah diharapkan guru-guru menyedari betapa kompleks tugas dan peranan seorang pengetua. perlu memainkan peranan yang banyak dalam drama kehidupan sekolahnya. Ginsberg (1988) dan Kroeze (1983) pula telah menunjukkan masalah utama kepemimpinan pengajaran sebagai masalah penjelasan definasi kerana definasi yang ada dan huraian tentang tingkah laku kepemimpinan pengajaran adalah tidak jelas. fungsi pengetua membayangkan kedua-dua tugasan tersebut. perhubungan masyarakat. Sesetengah tugasan bagi keduadua bidang itu adalah bertindan-tindih. Rumusan. Kebanyakan kajian yang dibuat menerangkan tingkah laku kepemimpinan pengajaran para pengetua agak luas. Ini ialah kerana banyak lagi angkubahangkubah lain yang sepatutnya turut bertanggungjawab dalam hal ini. Antaranya ialah seperti pemilihan staf.pengetua itu untuk menerima tindakan tatatertib kerana tidak dikuatkuasakan. keperluan murid-murid. kabur dan menggunakan istilah yang samar-samar konsepnya. kemudahan-kemudahan yang diperlukan. turun pangkat atau dipindahkan serta merta ke tempat-tempat lain. kebanyakan pelaksana merasa ragu-ragu tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan.

Inc. (1977) "The variables of leadership". J. Malaysia. (1979). "The Principalship". 1978 dan Rutter. (1989). Md. et..M. (1977). Universiti Malaya. sekolah berkesan. 47(1) : 335-397. Malaysia.. Sesungguhnya kepimpinan pendidikan di Malaysia ini adalah menuju ke arah itu memandangkan usaha-usaha gigih pelbagai pihak termasuk penubuhan ke arah sekolah bestari. Kajian Tugas Guru Besar. (1977). sekolah berwatak dan sebagainya demi mengangkat martabat pendidikan di Malaysia ke arah pendidikan bertaraf dunia. M. R. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kementerian Pendidikan. Vol.. 42(6) : 92-94. D. Sapone. Wellish. Penolong Kanan 1.al. Tingkah Laku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Di Pahang. (1985). dan Hedges.S. et. Kementerian Pendidikan Malaysia : Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1983.C.. Ahmad Tajuddin Bin Abdul Hamid. dan Pomfret. 63(1) : 19-39. Peranan Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. D. Vol. Fadzilah Bin Hj.(1992). Boston : Allyn dan Bacon. Penolong Kanan Kokurikulum. Kepemimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. Selangor : IBS Buku Sdn. Borrow. 1979. Universiti Malaya. G. (1999). F. Penolong Kanan 11. AL. Thrust For Educational Leadership. Bridges.F. R. (1980). Introduction To Educational Administration. Ramaiah.al. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Fakulti Pendidikan. Dwyer. Peabody Journal Of Educational.al.. 1978. Campbell. Principal As Instructional Leader. Jabatan Pendidikan. 9(3) : 8-10. The Academy of Management Review 2. "Effective Instructional Leadership Produces Greater Learning". et. A. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan : Kuala Lumpur. Hussein Mahmood. Penyelia Petang dan Guru-guru Sekolah Rendah. Review Of Educational Research. Educational Leadership. kajian-kajian tentang sekolah efektif menunjukkan bahawa keberkesanan sekolah mempunyai pertalian yang kuat dengan kepemimpinan pengetua yang tidak hanya dalam pentadbiran malah juga dalam bidang oengajaran (Edmonds.C. "Reaserch On Curriculum And Instruction Implementation". (1990). (1986). . "A Case Study Of Instructional Leadership". 1979). E. (1993). 1978.O. dan Nystrand. Bhd. Brookover. (ed). Kementerian Pendidikan.seseorang pengetua itu perlulah menjalankan kedua-dua tugas itu kerana dari segi praktiknya. _______________________________________________________________________________ ___________________________ Bibliografi. Cawelti. Barth. R. Fullan. Noor. Dlm Dwyer.

Ramaiah 1999) dan sentiasa mendapat kritikan daripada sarjanasarjana yang lain (James A. bahan dan manusia. Hj. Komunikasi adalah penting dalam organisasi sekolah ke arah mencapai matlamat bersama yang telah dirancang. . Peranan pengetua adalah mengurus semua sumber. … a principal's job is to get done by working with and through other people.Mendefinisikan komunikasi adalah suatu yang sukar (A. Yusuf. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Lunenburg (1995: 3) menyatakan ". Persepsi Guru Terhadap Peranan Pengetua Berhubung Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah Daerah Petaling Jaya. Shah Alam.If the people perform well. Selangor : DBP. if the people dont perform well. Prestasi atau kejayaan sekolah adalah bergantung kepada aktiviti manusia di dalamnya. (Tuan Yacob.. di mana di dalamnya terdapat pelbagai sumber seperti alat. Walau bagaimanapun di sini disenaraikan beberapa pendapat sarjana mengenai komunikasi. The principal's job is to help the school achieve a high level of performance through the utilization of it human and material resources. the school perform well. dan juga sebagai persuatif.L.Nor Azizan Bt.(1990). (1998).1995). termasuk manusia secara berkesan dengan komunikasi yang berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Komunikasi merupakan suatu penggerak dan proses dinamik dalam organisasi yang dapat membantu kerjasama dan kemajuan secara berkumpulan ke arah pencapaian matlamat.F Stoner & Wankel C. Lunenburg . iaitu agar seseorang individu itu mengerti dan mengetahui.. Fakulti Pendidikan : Universiti Malaya. 1996). Pembuatan Keputusan Partisipatif Di Sekolah : Satu Tinjauan Literatur oleh Azman Adnan* [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Model Komunikasi oleh Hassan Awang Mat* Pendahuluan Komunikasi merupakan perkara penting dalam sesebuah organisasi seperti sekolah. Sekolali adalah sistem sosial. dicirikan oleh bentuk interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan kerjanya (Fred C. the school doesnt either. Pentadbiran Pendidikan. iaitu agar seseorang individu itu bersedia menerima sesuatu pemahaman atau keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan Fred C. 1998) menyatakan komunikasi befungsi sebagai informatif." Ini menunjukkan manusia merupakan sumber utama di sekolah. Komunikasi dalam organisasi merupakan unsur yang penting dalam proses pengurusan organisasi dan keberkesanan organisasi.

A.L.Ramaiah (1999) menyatakan bahawa komunikasi adalah satu proses antara perorangan yang melibatkan pertukaran idea, maklumat dan pendapat atau pun melibatkan proses penghantaran dan penerimaan simbol yang bermakna. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mendefinisikan komunikasi sebagai pemindahan maklumat daripada pengirim kepada penerima supaya maklumat dapat difahami oleh si-pemerima. Fred C. Lunenberg (1995) menyatakan komunikasi adalah satu proses pemindahan maklumat dan pemahaman daripada seseorang kepada yang lain. James .A.F Stoner & Waukel C. (1996) menakrifkan komunikasi sebagai satu proses di mana manusia mencuba mengongsi pengertian melalui penghantaran mesej-mesej secara simbolik. Menurutnya ada tiga perkara penting dalam komunikasi iaitu melibatkan manusia -memahami bagaimana manusia berhubung antara satu sama lain; komunikasi melibatkan pengertian yang dikongsi dan komunikasi adalah simbolik - isyarat, bunyi, huruf nombor dan perkataan yang menyerupai idea yang hendak disampaikan. Jaafar Muhamad (1999) menyatakan komunikasi adalah satu fenomena yang kompleks. Menurutnya komunikasi adalah satu proses pertukaran dan perpindahan maklumat serta mesej dari sesuatu sistem kerja dibentuk, dipertahankan, diubahsuai dan dilaksanakan menurut kehendak dan penyesuaian semasa kepada satu arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan bersama. Proses pertukaran dilakukan melalui media masa, peralatan perantaraan dan isyarat formal dan tidak formal yang digunakan dalam organisasi.

Model- Model Komunikasi. Model Tujuan Dan Fungsi Organisasi Komunikasi adalah suatu proses seseorang itu bertukar mesej-mesej dan mengongsikan idea-idea bermakna dan perasaan dengan orang lain (Porter & Roberts, 1976; Manning, 1992), menunjukkan bahawa proses komunikasi mempunyai tujuan yang khusus di pihak pengirim (sender) untuk difahami oleh penerima. Oleh yang demikian Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) telah mengemukakan satu Model Tujuan Dan Fungsi Organisasi dalam proses pengurusan. Model ini ditunjukkan dalam Lampiran l. Model di atas menunjukkan tujuan komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu untuk melakukan atau melaksanakan perubahan, untuk mempengaruhi tindakan ke arah kebajikan organisasi (Harold Koontz & Heinz Weibrich, 1997). Beliau juga menegaskan bahawa komunikasi tidak hanya melancarkan fungsi-fungsi pengurusan, tetapi juga sebagai menghubungkan sesebuah organisasi dengan persekitaran luarannya. Dalam konteks sekolah, model ini telah memberi satu senerio baru kepada pengetua supaya sentiasa menyiapkan diri dengan kemahiran komunikasi yang baik dan berkesan dalam melaksanakan perancangan, pengorganisasian, penstafan, pemimpinan dan pengawalan para subordinat. Komunikasi sehubungan dengan pentadbiran adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan sesuatu rancangan atau projek serta memotivasikan staf ke arah pencapaian objektif organisasi (A.L.Ramaiah, 1999). Komunikasi juga merupakan satujalan apabila manusia dihubungkan bersama-sama dalam sesebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Chester I. Barnad dalam Harold Koontz & Heinz Weihrich, 1997). Secara umumnya, komunikasi sangat penting dalam proses pengurusan organisasi. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) menyatakan komunikasi diperlukan dalam organisasi untuk: i. Menetapkan dan menyebarluaskan matlamat organisasi. ii. Menyusun rancangan untuk mencapai matlamat organisasi. iii Mengatur suinber manusia dan sumber-sumber lain dalam cara yang paling cekap dan berkesan.

iv Memilih, membentuk dan menilai para anggota dalam organisasi. V. Memimpin, mengarah, mendorong dan mencipta iklim yang akan menerbitkan keinginan orang untuk menyumbang. vi. Mengawal prestasi ahli dalam organisasi. Dalam proses pengurusan, pengetua perlu merancang segala aktiviti sekolah dengan berpandukan matlamat dan objektif sekolah. Komunikasi mengenai strategi dan matlamat ini akan memberi maklumat mengenai target khusus yang hendak dicapai dan tingkah laku yang diharapkan. Ini memberi arah atau panduan kepada sub-ordinat dalam organisasi. Aliran komunikasi ke bawah digunakan oleh pengetua untuk memberi arahan kerja dan "rationale" bagaimana untuk melakukan tugasan yang khusus dan hubungan kerja itu dengan aktiviti-aktiviti organisasi yang lain. Sekolah perlu mengkoordinatkan objektif individu dan objektif jabatan dengan matlamat organisasi yang lebih luas. Dalam masa komunikasi, pengetua perlu menggunakan kemahiran komunikasi 'tinterpersonal" dan "Teori Hubungan Sesama Manusia" untuk menarik perhatian para staf ke arah memahami matlamat dan objektif organisasi. Dalam mengurus sesebuah organisasi, perhubungan dengan pihak luaran adalah sangat penting. Komunikasi dengan persekitaran luaran ini, membolehkan seseorang pengetua menyedari akan keperluan pelanggan, komuniti, kerajaan dan negara. Pengetua memainkan peranan dalam mengeratkan hubungan sekolah dengan komuniti kerana sekolali adalah institusi masyarakat dan pendidikan sendiri adalah kepentingan awam. Usaha-usaha perlu dipertingkatkan untuk merapatkan sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat Dato' Dr Abdul Shukur b. Abdullah, (1998).

Model Proses Komunikasi R. R. Greenbaum Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mengemukakan model proses komunikasi oleh H.H.Greenbaum yang memperlihatkan hubungan antara faktor-faktor komunikasi dengan matlamat organisasi untuk mengenal pasti unsur-unsur kritis dalam komunikasi. Hubungan itu ditunjukkan dalam Lampiran 2, yang boleh digunakan oleh pengetua sebagai panduan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Sebelum komunikasi, pengetua perlu merancang komunikasi dengan menentukan matlamat yang hendak dicapai, memilih rangkaian komunikasi, menentukan dasar-dasar komunikasi , aktivitiaktiviti komunikasi dan kelakuan yang berkaitan dengan matlamat organisasi (Lampiran 3). Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mencadangkan pendekatan yang boleh meningkatkan komunikasi dalam organisasi, iaitu membuat audit komunikasi dan penerapan teknik-teknik komunikasi, dengan tumpuan kepada hubungan antara perorangan dengan pendengaran. Audit komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengaudit dasar, rangkaian dan aktiviti komunikasi dalam berbagai bentuk seperti penelitian, soal selidik, temubual, dan analisis dokumen bertulis serta diikuti dengan laporan bertulis secara berkala.

Model Umum Proses Komunikasi Secara teknikalnya, proses komunikasi melibatkan interaksi yang bermakna di antara sekurangkurangnya dua orang. Dalam pendidikan, guru berhubung sesama guru, dengan pelajar, dan dengan orang lain; dan pertukaran maklumat tidak bererti kecuali kedua-dua pihak mempunyai

interpretasi yang sama terhadap maklumat itu (Hoy K. dan Miskel C.G., 1996). Fred.C.Lunenburg (1995), Harold Koontz (1997) Schramm (1965) adalam A.L.Ramaiah (1999) dan Hoy K. dan Miskel C.G. (1996) menggambarkan bahawa proses komunikasi melibatkan pengirim (sender), mesej dan penerima (receiver). Berdasarkan ini, Model Umum Proses Komunikasi telah dihasilkan, antaranya adalah Model Proses Komunikasi oleh Fred C. Lunenburg dan Model Umun Proses Komunikasi Hoy K. dan Miskel C.G. Pengirim adalah pemula kepada komunikasi. Di sekolah, pengirim adalah orang yang ingin menyampai atau berkongsi idea dengan orang lain. Pengirim akan mengkod idea dengan memilih perkataan, simbol atau gerak badan yang akan membentuk mesej. Mesej adalah hasil pengkodan dalam bentuk verbal, bukan verbal atau bahasa tulisan. Mesej akan dihantar kepada penerima melalui penghantar mesej (medium). Penerima akan nyahkodkan mesej yang diterima kepada maklumat yang bermakna. Akhimya maklum balas(feedback) terhasil apabila penerima bertindak balas terhadap mesej pengirim dan menghantarnya semula kepada pengirim. Maklum balas ini membolehkan pengirim menentukan sama ada mesej telah diterima dan difahami (Fred.C.Lunenburg; 1995). Untuk menyemak keberkesanan komunikasi, maklum balas adalah penting. Kita belum lagi dapat memastikan apakah sesuatu mesej itu telah dibentuk kodnya, dihantar, ditafsir, dan difahami sehingga mesej itu disahkan melalui maklum balas. Begitu juga, adanya maklum balas menandakan sama ada perubahan individu atau organisasi telab mengambil tempat sebagai hasil daripada komunikasi (Koontz H. & Weihrich H., 1997). Maklum balas adalah proses memberitahu orang lain bagaimana perasaan anda mengenai apa yang mereka telah lakukan. Terdapat dua jenis maklum balas iaitu "responsive feedback" dan "corrective feedback". "Responsive feedback" adalah kebolehan Pengetua (pengirim) menentukan sama ada mesej yang telah disampaikan telah ditafsirkan dengan betul oleh subordinat (penerima). Ini dapat dilakukan dengan bertanyakan subordinat supaya mengulangi maklumat yang telah diberikan. "Corrective feedback" adalah memberitahu orang lain bagaimana perasaan anda mengenai tingkahlakunya atau prestasinya. Pengetua perlu memilih aliran komunikasi ke bawah dan ke atas untuk memberi serta mendapat maklum balas daripada staf. Pengetua perlu mahir mengenai "Teori Perkembangan Sumber Manusia" dan "Teori-Teori Kemanusiaan" dalam masa berkomunikasi (maklum balas), supaya tidak menyentuh perasaan dan motivasi para staf. Maklum balas ini jika tersalah cara akan memberikan kesan yang kurang baik kepada subordinat dan menyebabkan perubahan tingkahlakunya. Komunikasi berkesan perlu dirancang. Di sekolah, pengetua perlu berkomunikasi (semasa mesyuarat, taklimat, komunikasi tidak formal dan sebagainya) supaya maklumat yang hendak disampaikan dapat diterima dan difahami matlamat mesejnya oleh para staf. Dengan ini pasukan kerja terbentuk, ke arah pencapaian objektif organisasi yang telah dirancang bersama. Sehubungan dengan itu, A.L.Ramaiah, 1999, berpendapat bahawa komunikasi yang melibatkan interaksi antara pengirim (pengetua) dan penerima (staf) serta maklum balas yang selaras antara kedua-duanya adalah komunikasi yang berkesan. Proses komunikasi dipengaruhi oleh gangguan, iaitu segala sesuatu sama ada di pihak pengirim, pada masa penghantaran, atau di pikah penerima yang menghalang komunikasi (A.L.Ramaiah, 1999, Koontz H. & Weihrich H' 1997, dan Fred C. Lunenberg, 1995). Gangguan ini boleh merupakan suatu persekitaran yang terganggu atau terbatas, misalnya bunyi bising, gangguan percakapan orang lain, dan sebagainya; pembentukan kod yang tidak sempurna kerana penggunaan simbol yang bercanggah makna, penghantaran mesej tergendala oleh keadaan saluran, contohnya sambungan telefon yang buruk; pentafsiran kod yang tidak sempurna kerana pemberian makna yang salah kepada perkataan atau simbol, prasangka dan kekhuatiran kesan perubahan terhadap tingkah laku dan organisasi.

perubahan dan tujuan sosial.K. Hasil kajian Tuan Yacob (1998) menunjukkan bahawa Guru Besar (Pengetua) yang mengamalkan "gaya komunikasi dominan" tidak diterima oleh guru. walaupun mesej diterima dan dibina fahaman sendiri. penerima dilihat sebagai pemproses maklumat yang pasif. 345) menyatakan "Two-way Communication mean a reciprocal. Ini dapat membantu pengurus mengenalpasti masalah atan gangguan komunikasi dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. pengetua akan mendapat banyak maklum balas daripada staf untuk melakukan pembaikan program dan aktiviti sekolah.G (1996. dan sebagainya). Syarahan dalam bilik darjah dan arahan oleh pengetua kepada staf adalah contoh komunikasi sehala di sekolah. menyebabkan kefahaman berbeza. Model komunkasi Sehala perlu diubah kepada Model Komunikasi Dua Hala. Aliran komunikasi ke atas adalah penting. interactive process. dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dengan guru-guru tanpa mengira sama ada ia sependapat atau tidak. Model Komunikasi menyediakan satu tinjauan umum tentang proses komunikasi. & Weihrich H. murid. perundingan. bentuk komunikasi yang lain diperlukan bagi mencapai matlamat. Ini menunjukkan bahawa komunikasi dua hala melibatkan pertukaran maklumat dan perubahan serta maklum balas yang berterusan antara pengurus dan staf. Myers (1982) menyetakan komunikasi adalah satu proses "transactional". Clampitt (1991) menyenaraikan dua kelemahan komunikasi sehala. Terdapat kelemahan dalam komunikasi sehala iaitu pengirim tidak dapat menjamin mesej yang dihantar (walaupun dengan cara berkesan). all participants in ihe process initiate and receive massages. Hoy W. memberi maklum balas . Dalam perkembangan staf. yang menganggap komunikasi berkesan untuk menyampaikan mesej kepada stafnya. m.s.". Dengan cara ini. 1983). mengenalpasti pembolehubah kritis. di mana dalam proses ini individu menggunakan simbol. Komunikasi sehala menjadi amalan kebanyakan pengetua. Model Komunikasi Sehala ditunjukkan dalam Lampiran 5. Ia dilakukan oleh pengirim dan didengar oleh penerima (Schmuck & Runkel. Model ini ditunjukkan dalam Lampiran 6.Secara ringkasnya. atau lebih baik lagi untuk mencegah timbulnya kesulitan (Koontz H. Model Komunikasi Sehala Michele Tolela Myers & Gail E. Philip G. 1985). difahami oleh penerima sebagai mana yang diharapkan. misalnya.. & Miskel C. 1997). sebenarnya adalah sebaliknya. Komunikasi sehala terjadi apabila seseorang itu memberitahu orang lain mengenai sesuatu. Model Komunikasi Dua Hala Untuk mewujudkan hubungan yang lebih rapat antara pengetua dan staf. penerangan. dan menggambarkan perhubungan mereka. Setiap individu dalam sekolah bertukar-tukar simbol melalui bentuk verbal dan bukan verbal yang berlainan (syarahan. pertama. dan komuniti. Komunikasi sehala adalah satu pendekatan penyuntikan maklumat kepada orang lain (Brom and Gaumberg. Jenis komunikasi ini adalah "unilateral". Berdasarkan kajian ini adalah dicadangkan agar pengetua membenarkan guru mengemukakan idea-idea yang perlu dipertimbangkan dengan sewajamya. pengetua yang berfungsi sebagai fasilitator mesti mempunyai kemahiran berkomunikasi secara berkesan dalam "Komunikasi Dua Hala" untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat dan padat tentang kurikulum. Pengetua hendaklah mempraktikkan cara "komunikasi dua hala". Kedua. perkataan dalam mesej membawa makna yang pelbagai. Oleh itu untuk memahami dengan baik keadaan di sekolah.

Mengadakan perbincangan dengan komuniti seharusnya melibatkan kumpulankumpulan komuniti dan ibu bapa dalam isu-isu yang besar (contoh di Malaysia -isu gangterism. Pengetua perlu mengamalkan sistem ini untuk memastikan masalah sekolah dapat diselesaikan segera. membincangkan berbagai-bagai masalah dan mencari penyelesaian. tetapi hasil dan sumbangan mereka dinilai serta diperhatikan. Mellor & P. sumber untuk alat bantu mengajar. Menurut Stephen R Covey (1996) "Menang-Menang" bukanlah teknik. Kelima. 1982 dalam A. nilai-nilai dan harapan komuniti dan bagaimana sekolah dapat mencapai matlamat dan objektif Kementerian Pendidikan (Cik Alice Ong Char Yee. menjelaskan apa-apa yang berlaku di sekolah kepada ibu bapa atau komuniti melalui surat-surat rasmi. sekolah (Pengetua) merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan ibu bapa sebagai sumber "expertise" untuk topik-topik tertentu kurikulum.mengenai pelaksanaan kurikulum di samping mengubahsuai dan mengadaptasikan keperluankeperluan kurikulum. dan stail kepemimpinan mengikut situasi yang sesuai dalam meningkatkan keberkesanan komunikasi di kalangan staf di sekolah. dan guru juga boleh melawat keluarga pelajar di rumah. Ketiga. Holleman (1975) dalam Warren L. Antaranya ialah mewujudkan paradigma "MenangMenang"di sekolah. keperluan pelajar. pertama. dengan memberi maklumat yang sebanyak mungkin mengenai sekolah. objektif. dan akuviti untuk meningkatkan kewangan sekolah. Perjumpaan diadakan dalam suasana tidak formal. Keenam. Pengetua perlu memberi gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan staf. mengenai aktiviti-aktiviti dan reputasi yang baik di sekolah untuk makluman umum. ada yang dirancang atau dijadualkan dan kebanyakannya tidak dirancang dan tidak dijadualkan. Kedua. menyediakan "audio-visual packages" untuk menggambarkan aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekolah. menubuhkan pusat penerangan sekolah. menulis "handbooks" yang mengandungi maklumat terperinci mengenai matlamat.(Peters dan Waterman. Pengetua mesti menggunakan prinsip kepimpinan "interpersonel". dan idea-idea dapat disampaikan dengan jelas. vandelism. Ia adalah rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah . pilihan mata pelajaran (kursus-kursus). dan sebagainya). 1993) Pengetua mengadakan banyak perjumpaan. Beliau mencadangkan supaya setiap sekolah (pengetua) boleh. menulis dalam surat khabar (sebagai mengiklankan) . Di tambah pula dengan sistem komunikasi yang "terbuka" di mana maklumat mengalir dengan bebas tanpa apa-apa halangan. individu-individu dalam organisasi boleh menggunakan masa yang lama untuk membincang atau berkomunikasi mengenai sesuatu perkara . Martin Hayden (1981) menyatakan maklum balas yang berterusan antara sekolah dan persekitarannya (komuniti) adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan keprihatinan komuniti terhadap sekolah. Murray (1974) dalam Warren L. Martin Hayden (1981) mencadangkan cara-cara untuk meningkatkan (keberkesanan) hubungan dan aliran komunikasi daripada sekolah (pengetua dan guru) kepada komuniti. tetapi merupakan falsafah menyeluruh tentang interaksi manusia. Komunikasi dua hala yang berkesan daripada pihak sekolah (pengetua) adalah penting untuk mempastikan semua maklumat disampaikan kepada ibu bapa dan komuniti dengan saluran serta kaedah yang betul. Pengetua dan guru hendaklah menggalakkan pelajar-pelajar bercakap mengenai sekolah dengan ibu bapa di rumah. 1999).Ramaiah. kelemahankelemahan dalam kurikulum (yang sedang dihadapi). Mellor & P. dan keputusan (peperiksaan) sekolah. 2. Keempat. iaitu 1. Pengetua harus menggalakkan guru berbincang dan mencari masalah berkaitan perlaksanaan program tersebut (Hussein Mahmood. 3. libatkan ibu bapa dan komuniti dalam perbincangan tidak formal mengenai sekolah melalui aktiviti-aktiviti sosial. melibatkan pengurus (pengetua) dan subordinat. di mana ibu bapa atau ahli-ahli komuniti boleh datang bagi mendapat lanjut mengenai sekolah. 1997).L.

L (1986) menyatakan keadaan yang sama. Shanon (1970) menyatakan pengetua sebagai sebahagian daripada pasukan pengurusan yang berurusan dengan staf sekolah dalam situasi perundingan kolektif. merancang. Dalam konteks ini pengetua harus memahami dan mengaplikasikan konsep serta Teori-Teori Motivasi (Teori Keperluan Maslow.sebagai fasilitator. Dengan kewujudan perundingan kolektif. Pengetua perlu sentiasa menjelaskan paradigma ini dengan bahasa yang mudah difahami . Peranan pengetua dalam memotivasikan staf juga memerlukan komunikasi yang berkesan. menerangkan kebaikan dan kepentingannya kepada organisasi sekolah. peraturan komunikasi. menghayati dan mengamalkannya dalam organisasi. pengetua perlu mengajak guru berfikir mengenai budaya dalam bentuk "communal action": interaksi antara guru.fokusnya kepada apa yang mereka buat dan bagaimana kesannya terhadap pembelajaran pelajar. terus mendapatkan maklumat tentang perundingan kolektif. Teori Dua Faktor Herzberg). Bagaimana cara pengetua berkomunikasi dan berperanan .dan Kemahiran Kemanusiaan untuk melahirkan motivasi kerja staf dalam organisasi sekolah. Thomes A. Dengan adanya penyelesaian "Menang-Menang". mereka bentuk. "Menang-Menang" bermakna persetujuan dan penyelesaian untuk kepentingan bersama dan kepuasan bersama. Hubungan kolaboratif adalah proses apabila guru mula bercakap tentang kerjanya dan praktis . initiator dan "supporter". dan menilai kurikulum bersama dan mereka membantu antara satu sama lain mengenai pembelajaran. Tindakan yang harus dilakukan oleh pengetua adalah melibatkan diri dalam perundingan sebanyak yang boleh. di mana pengetua perlu menggalakkan guru berkomunikasi dalam membincangkan masalah dan isu praktis secara bersama-sama. Nolan & Francis dalam Manasse A. Sehubungan dengan itu.bersama dalam interaksi manusia. kurikulum dan kepimpinan. antaranya adalah pengetua perlu melahirkan perhubungan yang rapat dengan masyarakat sekelilingnya. ibu bapa.pengetua bercakap mengenai praktis. Pengetua perlu melakukan perubahan budaya di sekolah dengan mewujudkan hubungan kolaboratif (collaborative relationship) dengan para subordinat. dan cadangan untuk penambahbaikan: mesej-mesej merupakan idea-idea untuk memperbaiki tugasan . "collegiality" adalah kehadiran empat sifat di seko1ah iaitu guru . masalah ini mungkin dapat diatasi. memimpin serta mengajar. pelajar. Aliran komunikasi ke bawah adalah sesuai dipilih. Kajian Simon Veenman (1981) mendapati masalah yang dihadapi oleh guru baru dan guru berpengalaman antaranya adalah konflik sesama guru. di samping aliran ke atas untuk mendapat maklum balas daripada staf. pengetua perlu mewujudkan situasi perundingan kolektif (collective negotiation). untuk mewujudkan "culture of collegiality di kalangan warga sekolah . Abdul Shukur Abdullah (1987) menggariskan lapan cara bagaimana motivasi "excellance" boleh dilahirkan oleh pengetua dalam masyarakat sekolah. Menurut Nadine Binkley (1997). pedagogi. Menurut Little dalam Nadine Binkley (1997). pengetua perlu memilih aliran komunikasi ke atas untuk mendapat maklum balas daripada staf mengenai masalah dan pengecualian kepada prestasi biasa untuk membolehkan pengurus berhati-hati dengan kesukaran yang dihadapi. iaitu suatu aspek penyempurnaan yang diperlukan bagi hubung jalin atau jaringan interaksi sesama manusia di dalam sesuatu organisasi dan di antara organisasi. Dalam meningkatkan komunikasi di sekolah. supaya dapat memahami. Pengetua perlu menggnnakan kemahiran komunikasi "interpersonal" yang ada padanya. dan mengambil tanggung jawab hasil keputusan perundingan.Pengetua perlu menjelaskan kepentingan dan keperluan kewujudan budaya ini kepada para staf. konflik dengan pentadbir sekolah dan hubungan guru dengan ibu bapa. . sangat mempengaruhi keberkesanan motivasi yang wujud dalam diri staf dan pelajar di sekolah.hubungan dengan prosedur-prosedur bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanannya. mereka mencerap antara satu sama lain. semua pihak merasa puas tentang keputusan dan mempunyai komitmen terhadap pelan tindakan sekolah.

iaitu identifikasi. Sehubungan dengan itu Tony Bush (1995) telah mengemukakan Model Collegial. mendorong dan memberi sokongan kepada mereka. falsafahnya serta pendekatan pengajaran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka sejajar dengan inovasi yang diperkenalkan. Rumusan . Ini menambahkan lagi komitmen guru terhadap sekolah (Tuan Yacob. iv. didapati gaya komunikasi Guru Besar hubungan dengan komitmen guru-guru mendapati gaya komunikasi peramah. Menurut Hussein Mahmood (1997). Dia harus peka terhadap perasaan guru. Dalam hubungan ini. meluangkan masa untuk berbincang dengan guru. 1998).prinsip demokrasi. Komunikasi terbuka daripada pengetua perlu dan penting dalam proses inovasi kurikulum di sekolah. dominan dan dramatis tidak mempunyai hubungan dalam komitmen guru. iii. Hasil kajian beliau. Model Collegial mempunyai beberapa bentuk seperti berikut i berorientasikan normatif . Pengetua perlu mengamalkan "Sistem Teori Terbuka" yang dipelopori oleh Kart & Kahn (1978) dalam komunikasi hariannya dengan guru dan staf sokongan. para guru perlu diorientasikan melalui kursus dan sebagainya. Komunikasi yang berlaku adalah "Komunikasi Terbuka". Model ini mengandaikan bahawa sesebuah organisasi menentukan dasar dan membuat keputusan melalui proses perbincangan yang menuju ke arah kebenaran. terbuka dan suka berbincang dengan guru mempunyai hubungan yang positif dengan ketiga-tiga komitmen guru. di mana model ini meliputi semua teori yang memberi tumpuan kepada kuasa dan membuat keputusan bersama setiap ahli sesebuah organisasi. ii. Dalam membuat keputusan muktamad. penglibatan dan kesetiaan guru-guru kepada sekolah. Pengetua harus pandai menggerak dan memberangsang guru untuk menjayakan program itu. Pendidikan masa kini mengutamakan kaedah-kaedah profesional sebab pelajar-pelajar memerlukan pendekatan profesional. bentuk kumpulan membuat keputusan merupakan elemen yang penting dalam pengurusan "collegiat".sesuatu keputusan yang diambil adalah berdasarkan prinsip. supaya mereka memahami dan menghayati kandungan kurikulum.Model Collegial Organisasi yang berkesan adalah organisasi di mana pengurus dan subordinat sama-sama membuat keputusan dan berlaku "empowerment" yang baik. model ini lebih sesuai untuk organisasi seperti sekolah dan kolej yang mempunyai staf profesional. Kuasa dikongsi bersama semua ahli organisasi yang dianggap mempunyai persefahaman jitu tentang objektif-objektif institusi tersebut. Model ini juga mengandaikan bahawa keputusan dicapai melalui persetujuan dan bukan melalui bahagian atan konflik. komunikasi terbuka antara pengetua dengan guru amat penting. di antara para staf dengan pengetua tanpa sebarang halangan dan interaksi berlaku di mana-mana sahaja. dalam penghebahan kurikulurn baru. satu kompromi perlu dicari atau dibuat untuk mempastikan nilai-nilai dan kepercayaan yang dikongsi bersama. manakala gaya komunikasi ekspresif. Proses yang penting dalam model ini juga ialah pemimpin (pengetua) menerima nasihat sebelum membuat keputusan muktamad. Teori ini meletakkan komunikasi di tempat yang utama .

The Principalship Concepts and Applications: London. Hoy W. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.63. Petaling Jaya. 70. komunikasi juga penting dalam pembentukan budaya kerja cemerlang di sekolah. Vol.173. A. Research and Practice (fifth Edition): McGraw Hill. Di samping itu. Educational Administration: Theory. kemahiran komunikasi seorang pengetua. l997. & Miskel C. Selangor. "Teacher Improvement Through Staff Development : Problems and Issues". Komunikasi yang berkesan dalam sekolah membantu memudahkan pembentukan pasukan kerja berkesan ke arah mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan bersama pada awalnya.s. Bil. Ramaiah (1999): Kepimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini (edisi baru):Cetakrapi Sdn. Alice Ong Char Yee. Lunenburg (1995). Jilid 16. Terjemahan Mohd. Prosiding Seminar Nasional Ke-3. lnc.I. Kementerian Pendidikan Malaysia. "Pendekatan Pembangunan Sumber Tenaga Manusia Dalam Menghadapi Cabaran Dan Keperluan Dunia Korporat Abad ke-21". dapatlah dirumuskan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah adalah hasil interaksi perorangan dalam organisasi.K. 150 . James A. Salmi Mohd Sohod dan Siti Nadzrah Sheikh Omar: Dewan Bahasa Dan Pustaka.1 & 2. Harold Koontz & Heinz Weibrich (1997). L.Bhd. (1996). sistem komunikasi dua hala. Kementerian Pendidikan Malaysia. Terjemahan Yaakob Ibrahim. Model-model komunikasi boleh menjadi panduan kepada para pengetua untuk meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi dalam pengurusan sekolah. G. Stoner & Charles Wankel (1996). dengan sentiasa memastikan maklum balas sentiasa akan diamalkan dalam komunikasi. Pengurusan.L. Farid Faiz. No. "Motivasi Dalam Masyarakat Sekolah: Teori Dan Pendekatan". Di samping itu.F. dan subordinat. Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia. m. kemahiran berkomunikasi subordinat juga menentukan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. 1986. Peabody Journal Of Education. "Vision & Leadership Paying Attention To Intention". D. Pengurusan. sistem maklum balas yang baik dan sebagainya dapat meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Pengurusan Pendidikan . Kuala Lumpur. Fokus Pengurusan Pendidikan. . Kuala Lumpur Abdul Shukor bin Abdullah. Abdul Shukor bin Abdullah (1998). Amiza Publishing Sdn. 1994 Fred C. Bhd. Selangor. Manasse. Inc. Institut Aminuddin Baki. Komunikasi berkesan pengetua melalui sistem komunikasi terbuka.1993. _______________________________________________________________________________ ___________________________ Bibliografi A. Suara Pendidik. Hussein Mahmood (1997).Daripada perbincangan di atas. Prentice Hall.

Tujuh Tabiat Orang Yang Berkesan. XIX.1. MCB University Press. New Jersey. Terjemahan Leo Ann Mean: Prentice Hall (M) Sdn.s. Somon Veenman. Theories Of Educational Management (Second Edition): Paul Chapman Publishing Ltd. Bhd. 56-73. 1981. . 1998.3. 1995 Nadine Binkley. "Gaya Komunikasi Guru Besar Hubungan Dengan Komitmen Guru-Guru".35. Vol. School Organisation. No.2. Blanchard (1977). No. Journal Of Education Administration. Shanon. "Issues And Channels In Communications Between A School And Parental Environment". No. 54. Management Of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources: Prentice . February. Inc.1. "Headteacher or Manager? Implications for training and development". TuanYacob bin Raja Mohamed. Grivevances and stikers". Majalah CERANA Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Vol. Review Of Educational Research.1. 1997. Thomas A. Vol.Hall.15. "Perceived Problem of Beginning Teachers". Vol. Selangor. Stephen R. Petaling Jaya. Mellor & P. Bil. No. No.45. 1984. m. Journal of secondary education.Martin Hayden.Marie McHugh & Liam McMullan. "Principals' Role In Policy Change: Mediating Language Through Professional Beliefs". "The principal's Management Role in Collective Negotiations. Covey (1996). The Journal Of Educational Administration. Paul Hersey & Kenneth H. Tony Bush (1995). Vol. Englewood.2. Warren L. 1970.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->