P. 1
Artikel Jurnal Institut Pengetua

Artikel Jurnal Institut Pengetua

|Views: 147|Likes:
Published by Ailee Neo

More info:

Published by: Ailee Neo on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Artikel Jurnal Institut Pengetua, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Jilid 1, Bilangan 1 , Februari 2001.

[ * Penulis-penulis dalam jurnal ini telah berjaya menamatkan pengajian dan telah memperolehi Ijazah Sarjana Kepengetuaan buat pertama kalinya ditawarkan oleh universiti tempatan ]

Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan oleh Abd Razak Wahid*
Pengenalan Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan selaras dengan kemajuan ekonomi, sosial dan politik. Pelbagai dasar dan program seperti KBSR, KBSM, Falsafah Pendidikan Negara dan sebagainya telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Sesuatu perubahan yang dilaksanakan di sekolah perlulah dirancang dengan rapi supaya ia boleh diterima dan mendatangkan hasil yang positif. Ia seharusnya melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Sejauhmana sesuatu perubahan itu berjaya dan berkesan bergantung kepada pelbagai faktor. Mengikut Fullan (1982), Pengetua adalah orang yang paling penting dalam membuat perubahan di sekolah. Pengetua boleh dianggap sebagai goal-setter, advocator, initiator, communicator, suporter, coordinator, coach, evaluator, manager, information provider dan role model dalam melaksanakan perubahan di sekolah. Terdapat pelbagai gelaran yang diberikan kepada Pengetua dalam membuat perubahan di sekolah. Hall dan Hord (Huseein, 1993 : 53) mengatakan Pengetua sebagai pemudah cara perubahan yang mengandungi tingkah laku yang dinamik dan produktif. Pengetua jenis ini menganggap peranan mereka ialah memberi sokongan dan bimbingan kepada guru-guru. Ada juga yang mengatakan Pengetua sebagai penjaga perubahan yang mempunyai tingkah laku yang pasif dan reaktif. Pengetua sebagai pemudah cara perubahan dikatakan mempunyai tiga gaya tingkah laku iaitu sebagai responder, pengurus dan perintis. Gaya responder ialah gaya memberi peluang kepada staf untuk memimpin misalnya mereka diberi peluang mengemukakan pendapat sebelum keputusan dibuat. Gaya pengurus pula ialah tingkah laku yang responsif terhadap situasi atau orang di mana pengurus atau Pengetua memulakan tindakan dengan menyokong dan menyediakan kemudahan. Biasanya mereka hanya melibatkan diri berdasarkan apa yang telah ditetapkan sahaja. Perintis pula ialah gaya Pengetua yang mempunyai wawasan, dasar dan matlamat yang jelas. Gaya ini melibatkan Pengetua percaya apa yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk pelajarnya. Pengetua dikatakan tegas, mempunyai pengharapan yang tinggi dan menjelaskan kepada guru bagaimana matlamat boleh dicapai. Ia juga tidak menerima sesuatu program itu tanpa melihat kesesuaiannya dengan keperluan sekolah. Sesuatu program akan dibincangkan bersama staf dan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada matlamat sekolah. (Rutherford, 1984).

Beberapa kajian yang dijalankan mendapati Pengetua gaya perintis adalah lebih berjaya dalam melaksanakan perubahan berbanding Pengetua yang mengamalkan gaya responder atau pengurus. Misalnya kajian oleh Hord dan Hall (Huseein, 1993 : 56). Kajian oleh Rutherford (1984) pula mendapati Pengetua yang mengamalkan gaya pemula lebih berjaya melaksanakan perubahan berbanding dengan Pengetua yang mengamalkan gaya responder atau pengurus. Perbandingan ini dibuat berdasarkan enam dimensi tingkah laku iaitu penetapan wawasan dan matlamat sekolah, menstruktur sekolah sebagai tempat bekerja, mengurus perubahan bekerjasama dan menurunkan kuasa, membuat keputusan membimbing dan memberi sokongan dan menstruktur semula peranan kepimpinan mereka. Berdasarkan kepada dapatan-dapatan kajian di atas jelas bahawa Pengetua perlu memainkan pelbagai peranan dari mula hinggalah ke akhir program perubahan tersebut. Melalui kepimpinan yang dinamik dan proaktif, sesuatu perubahan, pembaharuan dan inovasi dapat dilaksanakan secara berkesan. Definisi dan Konsep Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan (change). Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 463), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan adalah hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Mengikut Carzo dan Yanouzas (Jaafar, 1999 : 464), "Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan atau situasi yang stabil kepada pola perlakuan dan status stabil yang lain." Perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi seperti sekolah haruslah melibatkan ciri-ciri yang berterusan (Kaizen), berlaku secara beransur-ansur serta menyeluruh ke arah yang lebih baik atau penambahbaikan. Perubahan juga dikaitkan dengan memperkenalkan sesuatu tingkahlaku baru atau amalan-amalan baru yang diharap akan dapat memperbaiki amalan atau keadaaan yang sedia ada di sekolah. Oleh itu perubahan tidak dapat dipisahkan daripada konsep "transfomasi", "inovasi" dan penambahbaikan. Mengikut James A. F Stoner dan Charles Winkel (1989 : 439), agen perubahan sebagai individu yang bertanggungjawab memegang peranan kepimpinan dan mengurus proses perubahan terhadap sistem klien (individu, kumpulan atau organisasi). Agen perubahan ini boleh terdiri dari anggota di dalam atau di luar organisasi. Walau bagaimanapun agen dari luar tidak berkepentingan dipercayai lebih mudah diterima berbanding agen dari dalam organisasi berkenaan. Rusinah Sirun (1999 : 254) pula menyatakan agen perubahan sebagai: "Change agents are individuals group that take responsibility for changing the existing pattern of behavior of a person or social system". Mengikut Shahril (2000), Pengetua sebagai agen perubahan bermaksud orang atau individu yang pertama atau utama yang membuat modifikasi dalam organisasi sekolah. Justeru itu sebagai agen perubahan, Pengetua haruslah membuat penyesuaian serta perubahan dalam bidang tertentu agar ia sesuai dengan perubahan persekitaran supaya sekolah sebagai sebuah institusi sosial dapat terus hidup dan berfungsi. Persoalannya mampukah Pengetua yang dibebani dengan tugas sebagai pentadbir, pemimpin pengajaran dapat melaksanakan perubahan secara berkesan? Mengapakah Sekolah Memerlukan Perubahan

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah. Ini kerana persekitaran yang turut berubah. Oleh itu jika kita hendak terus hidup dan berfungsi kita tidak boleh lari dari melakukan perubahan. Keadaan ini seperti memetik kata-kata Charles Handy (Hussein, 1993 : 223), "If you put a frog in water and slowly heat it, the frog will eventually let itself be boiled to death. We to, wiil not survive if we don’t respond to the radical way in which the world is changing". Perubahan dalam bentuk sesebuah organisasi berlaku disebabkan oleh desakan luaran dan dorongan dalaman. Mengikut Stoner J.A.F (1989), desakan luaran yang mendesak kepada perubahan ialah kenaikan kos, kekurangan sumber, kemajuan teknologi, permintaan dari luar (pengguna) dan kekurangan peruntukan kewangan dari kerajaan. Keadaan ini menyebabkan sesebuah organisasi itu terpaksa mengubah struktur, matlamat dan kaedah-kaedah operasinya. Manakala desakan dalaman pula terdiri dari strategi baru, teknologi, sikap dan tingkah laku. Walau bagaimanapun kedua-dua penggerak luaran dan dalaman ini saling berkait. Mengikut Jaafar Muhammad (1999 : 464), terdapat beberapa objektif perubahan dilakukan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah. Antara objektif tersebut ialah : • • Meningkatkan motivasi – iaitu perubahan sebagai alat untuk menarik dan meningkatkan minat kerja di kalangan kakitangan dan pelajar. Meningkatkan daya pengeluaran – perubahan sebagai cara untuk meningkatkan daya pengeluaran dari segi kualiti dan kuantiti. Contoh di sekolah ialah meningkatkan penghasilan kerja guru dan pencapaian pelajar melalui pelbagai pendekatan. Mengurangkan konflik – dalam sesebuah organisasi yang terdiri dari bahagian dan unit. Perbezaan dari segi tugas, kebolehan, kepentingan, latar belakang, ekonomi, sosial, politik dan teknologi, matlamat individu dengan organisasi juga akan mewujudkan konflik. Dalam keadaan seperti ini perubahan perlu dilakukan untuk mengurangkan konflik. Sebagai Pengetua yang bijak, ia harus menggunakan kesempatan dari konflik yang wujud untuk mengukuhkan lagi kepimpinan.

Desakan Luaran Beberapa tekanan luaran (external force) terhadap perubahan yang dikenalpasti ialah : kerajaan pusat, kementerian, kehendak masyarakat dan ibu bapa, perubahan teknologi, permintaan saham buruh dan perubahan ekonomi negara (Shahril, 2000).Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pendidikan berpusat, segala dasar dan undang-undang berkaitan dengan pendidikan telah ditentukan oleh kerajaan pusat dan Kementerian Pendidikan yang merupakan "stackholder". Salah satu tugas Pengetua di sekolah ialah memastikan segala dasar dan undang-undang tersebut dipatuhi. Pengetua sebagai pemimpin seolah mempunyai kuasa yang terbatas. Ini bermakna Pengetua harus melaksanakan segala dasar-dasar baru yang diarahkan kepadanya oleh pihak atasan berdasarkan kebijaksanaannya, misalnya perlaksanakan KBSR, KBSM, Sekolah Bistari, Sekolah Berkesan dan sebagainya. Sekolah adalah institusi sosial yang menyediakan perkhidmtan pendidikan kepada klien yang terdiri daripada pelajar, masyarakat dan ibu bapa. Kepada klien, sudah tentu mereka mengharapkan sesuatu yang terbaik diberikan kepada anak-anak mereka. Oleh itu mereka dikatakan mempunyai kuasa secara tidak langsung untuk mendesak dan menggerak perubahan dilakukan di sekolah. Peranan badan-badan seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru amat penting dalam membantu dan memberi sokongan kepada Pengetua melaksanakan perubahan sekolah. Mengikut Wyant Et Al

satu perubahan komunikasi perlu dilakukan di sekolah. inovatif. proaktif dan berwawasan. 1989). Hanya Pengetua yang dinamik dan proaktif yang boleh melaksanakan perubahan dengan berkesan. mengugut. Desakan Dalaman.(Hussein. membuat keputusan dan strategi motivasi kurang berkesan. Dalam dunia moden. Terdapat banyak sebab berlakunya ketidaksampaian maklumat tersebut. mencuri. Pengetua juga perlu melakukan perubahan untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. pelajar dan masyarakat. kakitangan bukan guru. Dalam konteks ini Pengetua harus peka dengan keperluan dan permintaan tenaga buruh negara. mesin dan jentera serta teknik-teknik baru dalam pentadbiran. Kegagalan pihak sekolah berkembang selaras dengan kemajuan teknologi akan menghalang kepada kecemerlangan pendidikan. 1993 : 262) . Sesuatu perubahan itu boleh berlaku akibat desakan dalaman iaitu dari Pengetua itu sendiri sebagai pemimpin. Pengetua haruslah seorang yang kreatif.The and product of the succesful planed changed effort is the atainment of a predetermined objectives (Hussein. directed and made to accur. Semua tuntutan ini mendesak dan menghendaki Pengetua memikirkan semua hal-hal berkaitan dengan mata pelajaran dan pengaliran (streaming) pelajar disekolahnya sesuai dengan keperluan negara. 1999 : 8). tidak menghormati guru. to change is to creat" (Handy C. pengajaran dan pembelajaran akan membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah. Perubahan dalam organisasi sekolah juga berpunca dari situasi dalam organisasi sekolah itu sendiri. Terdapat pelbagai bentuk perubahan yang boleh dilakukan dalam sesebuah organisasi sekolah. Penggunaan alatan moden di sekolah seperti komputer. misalnya masalah guru dan Kalangan pelajar seperti melanggar peraturan sekolah. komunikasi. perkembangan teknologi begitu pantas bergerak. Komunikasi perlu harus melibatkan pelbagai hala bukan dari atas ke bawah meja sahaja. gengsterisme. Salah satu matlamat pendidikan negara ini ialah menyediakan pendidikan kepada rakyat agar dapat memenuhi keperluan tenaga buruh bagi membangunkan ekonomi negara dalam pelbagai sektor. Perubahan terancang bermaksud: ‘That the change is acticipated. Ini menunjukkan bahawa terdapat aspek-aspek tertentu berkaitan dengan disiplin perlu dikaji dan dibuat perubahan. Antara beberapa sumber desakan dalaman ialah kepimpinan dalam organisasi. Bentuk-bentuk Perubahan di Sekolah. Di sekolah peranan teknologi amat penting. Di sekolah Pengetua sebagai pemimpin pentadbiran dan pengajaran. Untuk menjadi perintis perubahan. Untuk melaksanakan perubahan ini sudah tentu memerlukan Pengetua yang memiliki pengetahuan. sekolah yang berjaya melaksanakan perubahan ialah yang dibiayai oleh badan-badan luar selain daripada penglibatan Pengetua sendiri. "To learn is to change. 1993 : 54). Perubahan juga perlu dilakukan apabila wujudnya pelbagai masalah di kalangan anggota organisasi. Biasanya perubahan di sekolah dikaitkan dengan konsep penambahbaikan iaitu satu bentuk perubahan yang terancang secara berterusan. Perkembangan terkini dalam dunia pendidikan yang menekankan penggunaan multimedia seperti Sekolah Bistari mendesak supaya perubahan dilasanakan di sekolah. Salah satu sebab kepimpinan Pengetua kurang berkesan berpunca dari "miskomunikasi" iaitu banyak maklumat tidak sampai terus kepada guru. kemahiran serta kuasa kepakaran (expertise power) yang tinggi (Al Ramaiah. Oleh itu untuk menjadikan kepimpinan Pengetua lebih berkesan. bergaduh semakin meningkat.

proses dan teknik penyelidikan dan kaedah pengeluarannya. Mengubah struktur organisasi melibatkan usaha-usaha menyusun semula sistem-sistem dalamannya seperti garisan-garisan komunikasi. Mengikut Stoner J. Contohnya dalam pemilihan guru-guru untuk mengajar kelas dan dalam matapelajaran tertentu. pertukaran guru. Kelakuan manusia adalah sukar diubah. Manusia secara keseluruhannya tidak menentang semua perubahan tetapi mereka akan menentang apa yang mereka anggap boleh menggugat kedudukan mereka. kumpulan . pembentukan jawatankuasa kurikulum. proses perundingan. Apabila ada kakitangan yang kurang berkesan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 487). A. Pengetua boleh memerlukan perubahan dengan mengadakan penyusunan struktur tugas guruguru dan kakitangannya mengikut keperluan dan kepakaran masing-masing selaras dengan matlamat organisasi. tinjauan maklum balas. sesebuah organissi boleh diubah dengan menukarkan tiga perkara iaitu struktur. teknik dan model-model pengajaran dan pembelajaran moden akan memudahkan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Satu bentuk perubahan lagi ialah perubahan manusia. membina pasukan dan perkembangan antara kumpulan. 1989 : 446). Leavitt ( Stoner. Perubahan ini perlu dilakukan apabila keadaan organisasi sudah tidak atau kurang berfungsi. Untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Keadaan yang sama juga sepatutnya dilakukan oleh pengetua apabila melaksanakan perubahan di sekolah. jangkaan tanggapan dan kelakuan manusia. Secara umumnya perubahan terancang di sekolah memerlukan strategi dan pelan tindakan Antara strategi termasuklah pembangunan organisasi seperti meningkatkan keupayaan dan kebolehan ahli seperti guru-guru dan kakitangan bukan guru di sekolah. F (1989 : 454). aliran kerja atau hierarki pengurusannya. Walau bagaimanapun dalam aspek tertentu kuasa Pengetua adalah terbatas. menerusi Teori Pengurusan Sainstifik di mana ia mengatakan perubahan teknologi yang canggih boleh meningkatkan produktiviti dan mendatangkan kesan positif kepada organisasi. Pengetua boleh melakukan perubahan tingkahlaku. contohnya pemilihan guru di sekolah. kemahiran guru perlu diambil kira dalam menstrukturkan tugas guru-guru. masalah disiplin dan prestasi pelajar. Perubahan manusia bermaksud perubahan kepada subordinat dalam aspek kemahiran. Dalam konteks sekolah. kenaikan pangkat dan sebagainya. audio visual. Matlamat perubahan terancang di sekolah adalah untuk mendapatkan perseimbangan antara apa yang diharapkan (ideal) dengan apa yang tercapai (real). Pada masa yang sama teknologi moden ini dapat mewujudkan iklim pembelajaran lebih menarik. Di sekolah perubahan teknologi yang melibatkan pengurusan sekolah secara saintifik akan meningkatkan lagi keberkesanan perjalanan dan operasi kerja. 1989 : 448). Pengetua haruslah mengkaji kelemahan dan sebab-sebabnya bagi membolehkan penyusunan semula tugas dilakukan. sikap. Keadaan kurang memuaskan itu wujud akibat amalan dan pengurusan bilik darjah secara yang tidak berkesan. Mengikut Harold J. hubungan pihak yang berkuasa. komputer. Ia akan menilai dan memastikan bahawa setiap perubahan yang dilakukan adalah tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Terdapat pelbagai teknik untuk mengubah dan memandu individu dan kumpulan untuk bekerja lebih berkesan. penyatuan mekanisma. teknologi dan manusia. Pendekatan bentuk ini telah diasaskan oleh Federick Taylor (Stoner. faktor-faktor seperti minat. seseorang pengurus yang peka dan bertanggungjawab akan membuat sesuatu untuk memelihara keutuhan organisasinya apabila berlaku tekanan untuk perubahan. kepakaran. Mengubah teknologi organisasi bererti menukarkan kelengkapan. Penggunaan alatan moden seperti mesin fotostat. antara teknik yang digunakan ialah latihan sensitiviti. disiplin dan sebagainya. tanggapan dan pengharapan guru-guru dan kakitangan sama ada secara individu. bermotivasi dan tidak membosankan. Kaedah pemancaran juga sering digunakan iaitu dengan mewujudkan beberapa pasukan atau jawatankuasa kecil supaya tugas dan aktiviti dapat dijalankan dengan licin.Pernyataan di atas bermaksud perubahan terancang bertujuan untuk mengubah keadaan yang kurang memuaskan pada masa kini. Dalam konteks sekolah. darjah pemusatan dan merekabentuk semula tugas. Dalam konteks industri yang menekankan pengeluaran barangan perubahan teknologi amat penting.

Biasanya model ini berkait rapat dengan gaya pengurusan dan kepimpinan sesebuah sekolah dan cara Pengetua membuat keputusan. Teori dan model ini boleh dijadikan asas dan panduan kepada pemimpin organisasi termasuk Pengetua dalam melaksanakan sesuatu perubahan. proses dan keadaan. 1999: 470 ) Teori Dan Model Perubahan Terdapat pelbagai teori dan model perubahan yang dikemukakan oleh ramai pengkaji. Contohnya apabila Pengetua meminta guru-guru bertugas di luar kemampuan dengan andaian akan meningkatkan kualiti kerja. membuat keputusan di sekolah melibatkan sama ada Pengetua memilih untuk menyelesaikan masalah secara sendiri atau secara bersama-sama. iii. perubahan struktur organisasi. Walau bagaimanapun penggunaan model-model tersebut adalah bergantung kepada keadaan sesebuah organisasi atau sekolah. Perubahan juga boleh melibatkan budaya sekolah. manakala daya penggerak penghalang mendorong ke arah yang lain. Dalam proses perubahan budaya ini Pengetua haruslah mengenalpasti apa budaya yang tidak diperlukan dan apa budaya yang patut dikekalkan. Ia menjelaskan perubahan perlakuan berlaku hasil dari tiga peringkat perubahan iaitu : i. Mungkin melalui pendekatan yang betul dan terancang boleh mengubah kepercayaan dalaman.atau keseluruhan organisasi sekolah. . Proses perubahan dianggap sebagai satu sistem di mana jika salah satu faktor tersebut berubah. iaitu berlaku peningkatan daya penggerak menghalang. Perubahan baru. Ada juga bentuk perubahan yang dilaksanakan di sekolah secara jangka panjang. Ini penting kerana jika tersalah pilih ia akan menimbulkan tentangan dan tidak diterima oleh guru-guru dan kakitangan sekolah. Dalam hal ini Pengetua haruslah menggunakan pendekatan yang fleksibel dan sesuai yang melibatkan kemahiran kemanusiaan yang tinggi. interaksi. guru-guru akan sukarela melaksanakan perubahan dengan lebih efisyen. ( Jaafar Muhamad. Antara kaedah yang biasa digunakan ialah proses-proses penyelesaian masalah. Biasanya pendekatan ini merujuk kepada usaha membangunkan organisasi secara menyeluruh dengan memfokus kepada sifat serta kualiti hubungan kerja mereka. Mengikut teori ini sebarang tingkahlaku adalah akibat keseimbangan antara daya penggerak tolakan dan daya penggerak penghalang. Sebagai contoh Pengetua menukarkan atau mengeluarkan guru-guru yang sering menimbulkan masalah yang merumitkan seperti kesukaran mendapat guru ganti. Peringkat pencarian. Daya penggerak tolakan mendorong ke satu arah. nilai sikap dan perasaan yang wujud di sekolah. Teori ini menjelaskan perubahan organisasi boleh dipengaruhi oleh perubahan manusia. norma. Pengetua sebagai pemimpin sebaiknya melakukan perubahan melalui penglibatan dan perkongsian kuasa dengan subordinatnya bukan secara autoriti. Teori Bidang Daya Penggerak Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin (1952). Pembentukan semula. teknologi. Tindakan ini mungkin boleh menyebabkan kebencian dan sikap memberontak yang boleh mengurangkan tahap kerajinan dan kreativiti seseorang guru. lebih-lebih lagi jika ia melibatkan guru pakar dan berpengalaman. ii. maka faktor lain juga turut berubah. Lampiran 1 boleh menjelaskan Teori Bidang Daya Penggerak oleh Kurt Lewin. yakni melibatkan semua subordinatnya. Prestasi yang muncul merupakan penyesuaian bagi kedua-dua set daya penggerak itu. Ia meliputi perubahan pola-pola aktiviti. Peningkatan daya penggerak tolakan mungkin akan meningkatkan prestasi atau sebaliknya.

Perubahan baru memerlukan seorang agen perubahan yang terlatih untuk memupuk nilai. sikap dan perilaku yang baru melalui peroses-proses pengenalpastian dan penjiwan. sistem dan proses pengajaran dan pembelajaran serta pembahagian tugas guru-guru. kumpulan atau organisasi dapat melihat atau menerimanya dengan baik. misi sekolah. Dalam konteks sekolah gaya perubahan kawalan. supaya ia menjadi norma yang baru. Usaha yang dijalankan untuk memulihkan "The dyfunctions of the school organization" seperti masalah disiplin . Pada peringkat ini mungkin berlaku pengubahsuaian atau penstrukturan sekolah seperti falsafah. Mereka percaya kejayaan melaksanakan perubahan dalam sekolah ialah dengan menggunakan kuasa yang ada pada Pengetua. Peringkat matlamat. Seterusnya peringkat latihan staf di mana perkembangan staf dijalankan. iv. Peringkat latihan staf. Peringkat pertama ialah menetapkan matlamat dan arah tuju sekolah. Peringkat percubaan. Peringkat tranformasi. sikap dan perilaku yang di bawa oleh agen perubahan dan menjiwainya apabila mereka telah melihat keberkesanannya. Peringkat terakhir iaitu pembekuan semula bererti memantapkan pola perilaku yang baru itu dengan bantuan alat-alat sokongan. iii. prestasi peperiksaan . Latihan ini bertujuan supaya mereka dapat memahami aspek-aspek . Model Perubahan Autokratik Model ini percaya bahawa pengurusan yang berkesan ialah melalui kuasa. gaya kepimpinan. Peringkat kedua iaitu penilaian merujuk kepada segala amalan. v. Dalam merangka matlamat dan arah tuju. maklumat dapatan kajian dan bahan-bahan penulisan dirujuk. Mereka percaya bahawa terdapat dua bentuk gaya perubahan iaitu gaya perubahan kawalan dan gaya panduan logik. vii. biasanya subordinat diberi autoriti untuk menjalankan perubahan di bahagian atau unit masing-masing yang difikirkan sesuai asalkan tindakan mereka selaras dengan komitmen mereka dan untuk kebaikan sekolah. perhubungan manusia dalam sekolah dan kaedah pengajaran guru (Hussein. Pada masa yang sama segala pandangan dan pengalaman guru diambil kira. Peringkat penilaian. ii. Model ini menekankan betapa pentingnya teori pendidikan dan dapatan kajian atau penyelidikan sebagai sumber untuk melaksanakan reformasi sekolah. dasar dan prosedur yang terdapat di sekolah dinilai nagi mendapatkan norma untuk dibuat perbandingan dalam melaksanakan strategi dan tindakan yang patut diambil. Subordinat terpaksa mengikut apa yang diarahkan dari masa ke semasa. dasar dan prosedur. Para anggota organisasi mengenalpasti nilai. Peringkat budaya baru. Dalam hal in Pengetua tidak akan bertolak ansur dalam melaksanakan perubahan di sekolahnya. Peringkat perancangan pula ialah peringkat di mana sekolah membuat perancangan secara menyeluruh dari segi kaedah dan strategi perlaksanaannya. Model Perkembangan dan Perubahan Terancang Salah satu model ialah Model Hubungan atau Linkage Model. vi. 1993 : 264 – 266) Model ini terdiri dari tujuh peringkat proses iaitu: i. Pendekatan utama model ini adalah mengubah amalan yang wujud di sekolah yang didapati tidak produktif atau tidak berkesan bagi mencapai wawasan atau matlamat sekolah.Peringkat pencairan melibatkan tindakan menjadikan keperluan bagi perubahan begitu ketara sehinggakan individu. Peringkat perancangan.

Dalam peringkat penyediaan (unfreezing) untuk perlaksanaan. Peringkat tranformasi pula dikatakan berlaku apabila amalan baru lebih berkesan mula diamalkan oleh semua guru secara menyeluruh dan pada masa yang sama proses pengubahsuaian terus berlaku terhadap mana-mana amalan dan strategi yang kurang berkesan. sokongan kewangan. Penelitian kemajuan dan masalah. menilai amalan yang ada sekarang dan menetapkan pengharapan serta menentukan jangka masa perlaksanaannya. Peringkat terakhir ialah memastikan tindakan penyelesaian masalah tersebut menjadi norma dan amalan sekolah yang perlu diikuti secara berterusan (refreezing). Model Loucks Horsley dan Herget (1985) Dalam model ini idea program untuk perubahan datang dari pihak luar dengan melibatkan persetujuan pihak bertanggungjawab dalam sistem pendidikan. apakah bukti dan sebabnya dan apakah matlamat jika masalah itu dapat diatasi. Model ini menyarankan tujuh langkah atau tindakan yang perlu diambil oleh pihak sekolah dalam menambahbaikan sekolah tersebut. kesedaran dibina. penentuan harus dibuat terhadap apakah hasilan yang hendak dicapai dan apakah peranan yang dimainkan oleh "initiator". Model ini menyarankan agar perubahan dimulakan dari ketidakpuasan hati. Langkah-langkah tersebut ialah: i. Selepas itu baru Pengetua berunding dengan pihak yang berkaitan untuk mengemukakan idea program. Walau bagaimanapun bagi seorang Pengetua yang berkesan ia harus boleh menjangka apakah halangan yang bakal dihadapainya sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. iv. jenis masalah. penerapan nilai-nilai baru dan pembinaan keyakinan diri terhadap perubahan tersebut. Perlaksaan program. Penyelengaraan dan institutionnalization. siapakah yang terlibat. moral dan staf dari pihak tersebut. Peringkat pengenalpastian kaedah penyelesaian pula melibatkan mengenalpasti sumber yang ada. (Huseein. Sebarang masalah yang timbul perlu di atasi segera dan pengukuhan yang positif perlu diberikan kepada guru-guru. pelaksanaan dipilih. Padanya halangan . Pembentukan projek penambahbaikan sekolah Penilaian dan penerapan matlamat Pengenalpastian kaedah penyelasaian yang ideal.pembaikan sekolah. Penyedian untuk perlaksaan. Penilaian kemajuan dan masalah dilakukan selepas program itu dilaksanakan beberapa ketika. iii. vii. iaitu masalah yang dihadapi. Pada peringkat ini barulah terbentuknya wawasan. v. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah perbengkelan. 1993 : 289). seminar dan percambahan fikiran. Peringkat terakhir ialah peringkat membina dan memperkukuhkan budaya baru sekolah yang lebih produktif. mencari dari mana sumber boleh diperolehi. Ini bertujuan bagi mendapatkan kebenaran. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat perlaksanaan program (moving) iaitu mengadakan latihan staf dan sokongan serta pengawasan oleh Pengetua. Peringkat percubaan pula memperlihatkan bagaimana guru mencuba amalan baru. Di peringkat ini pembentukan projek dan penambahbaikan sekolah. Ia boleh dijalankan di peringkat sekolah. Halangan dan Cabaran Yang Dihadapai Oleh Pengetua Dalam Melaksanakan Perubahan Setiap perubahan yang dilakukan tidak dapat lari dari menempuh pelbagai halangan dan cabaran. vi. menubuhkan kriteria kaedah penyelesaian. membuat keputusan dan mengubahsuaikan kaedah itu kepada amalan-amalan di dalam bilik darjah. ii. Peringkat yang kedua iaitu penilaian dan penetapan matlamat pula memberi tumpuan kepada dari manakah proses penambahbaikan harus dimulakan.

1991). Penentangan oleh kumpulan tertentu. Kekurangan sumber kewangan. iv. sosio eonomi dan politik. Antara sebab-sebab berlakunya penentangan terhadap perubahan mengikut Shahril (2000) ialah: i. Ketidakpercayaan kepada pemimpin yang membuat perubahan. Pengetua juga terpaksa mencari sumber dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi menjayakan beberapa program sekolah seperti kelas tambahan dan sebagainya. Pengalaman kegagalan masa lalu akan mempengaruhi anggapan mereka bahawa kegagalan yang sama akan berulang lagi. iii. Pada mereka apa akan berlaku pada masa hadapan masih belum jelas (Stoner. beberapa taktik yang boleh digunakan ialah: . Menambahkan beban kerja. Misalnya pertukaran mata pelajaran dan kelas yang diajar serta penambahan waktu mengajar dan aktiviti kelas tambahan agak kurang digemari oleh guru. Prestine. vi. Mengikut Nona A. Faktor Agama. Satu halangan yang peting kepada sebarang perubahan ialah kekurangan sumber. satu faktor yang menghalang dalam perubahan ialah kekurangan stabiliti. Kehilagan kuasa individu. v. ii. faktor-faktor yang menghalang perubahan dilaksanakan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah ialah: i. Setiap perubahan yang dilaksanakan sukar diterima jika ia melibatkan penambahan beban kerja terhadap kakitangan. Ketidakselesaan. Ketidakpercayaan ini mungkin berpunca dari kelemahan pemimpin Pengetua itu sendiri yang tidak yakin samada perubahan itu boleh membawa kejayaan atau kegagalan. Mengikut Jaafar Muhammad (1999 : 496) dan Stoner (1989). kedudukan dan keselesaan mereka dalam organisasi berkenaan. ii. Ketidaktentuan masa depan. Terdapat kelemahan dalam apa sahaja perubahan dan pembaharuan yang bakal dilaksanakan. Kekurangan stabiliti meliputi kekurangan kepakaran atau maklumat penting dalam sesuatu perubahan dan kekurangan sumber kewangan. Kehilangan sumber ekonomi. 1989). Masalah ini juga dihadapi di sekolah di mana selain dari menggunakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Mereka menggangap dengan pengurangan kuasa tersebut akan menjejaskan kepentingan. v. Cadangan Untuk Mengurangkan Penentangan Terhadap Perubahan. Ada juga pekerja yang menentang perubahan kerana mereka sendiri tidak dijelaskan tentang matlamat dan sebabsebab perubahan dilakukan. Tidak yakin dengan kejayaan. Prestine (1991). Mengikut Jaafar Muhamad (1999 : 43). Oleh itu kekurangan sokongan dan komitmen daripada kakitangan terhadap perubahan akan berlaku (Nona A. vii. iv. Pengurangan kuasa dan tanggungjawab berlaku apabila pekerja yang terlibat dengan perubahan merasa takut kehilangan kuasa dan tangggungjawab mereka akan berkurangan dalam organisasi.bukan sebagai masalah tetapi ia adalah cabaran yang harus di atasinya. Pengurangan kuasa dan tanggungjawab. iii. Wujudnya perasaan tidak percaya terhadap pemimpin atau Pengetua yang membuat perubahan juga boleh menjadi penghalang kepada perubahan. Banyak pendapat dan cadangan yang diberikan untuk mengatasi atau mengurangkan halangan atau penentangan terhadap perubahan dalam sesebuah organisasi.

Manipulasi. Sebarang keputusan yang hendak diambil haruslah melibatkan guru-guru dan kakitangan lain. Tujuan manipulasi ialah untuk mendapat sokongan dari kakitangan. galakan dan dorongan terhadap sebarang perubahan yang hendak dilakukan. Sebagai pemimpin sekolah dan agen perubahan. tujuan. Biasanya seseorang yang terlibat dalam proses memberi pandangan dan membuat keputusan tentang perubahan akan menyokong perubahan. bila dan siapa yang akan melaksanakan perubahan tersebut. Pendidikan dan komunikasi. vi. Terdapat pelbagai cara untuk menyampaikan maklumat kepada kakitangan di sekolah. misalnya melalui memo. jelaslah bahawa perubahan dalam sesebuah organisasi termasuk sekolah amat penting dilaksanakan. Kemudahan kaunseling dan latihan juga perlu dipertingkatkan untuk memupuk keyakinan diri di kalangan guru-guru dalam menghadapi perubahan. 1989). Ia memerlukan pertimbangan dan penglibatan semua pihak supaya perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesan. Kemudahan dan peralatan. Sebagai contoh Pengetua boleh menonjolkan perubahan dan kejayaan-kejayaan yang dicapai dan menyembunyikan kelemahan hasil perubahan yang dilaksanakan. Ini telah dibuktikan oleh kajian Coch dan French (1948) yang mendapati terdapat kolerasi yang rapat antara penglibatan dengan kejayaan perubahan yang diperkenalkan. Taktik lain yang boleh digunakan ialah manipulasi (Stoner. Semua kakitangan juga haruslah dilibatkan dalam perbincangan dan membuat sebarang keputusan mengenai perubahan. Satu keadaan yang perlu diingat ialah perubahan perlulah dilaksanakan secara beransur-ansur bukannya sekali gus. Pengetua haruslah bersifat terbuka dalam menerima pandangan dan idea daripada guru-gurunya. iv. seperti pertukaran guru-guru. Guru-guru dan kakitangan haruslah diberi kursus dan latihan supaya mereka meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu program yang hendak dilaksanakan. ii. Komunikasi dan pendidikan bermaksud semua kakitangan haruslah diberi penerangan dan maklumat yang jelas tentang matlamat perubahan. Ia bermaksud pengurus atau Pengetua boleh mengamalkan kaedah memutarbelitkan fakta supaya ia kelihatan menarik. Peralatan baru yang disediakan juga haruslah mampu menunjukkan ia lebih baik daripada yang sedia ada. matlamat. iii. Rumusan Daripada perbincangan di atas. Satu lagi cara yang boleh digunakan ialah melalui taktik penglibatan. bagaimana. Penglibatan bersama. 1989). tidak menyokong kenaikan pangkat dan penilaian prestasi kepada guru-guru dan kakitangan yang enggan menerima perubahan. Pengetahuan mengenai . v. Dengan cara ini diharap ketua kumpulan akan berpihak kepada pihak pengurusan atau Pengetua dan cuba mempengaruhi ahli yang lan agar menerima perubahan. Pengetua juga haruslah memberi sokongan. pekeliling dan mesyuarat. Perundingan. Namun untuk melaksanakan perubahan bukanlah satu perkara yang mudah. Bagi mengurangkan halangan terhadap perubahan kemudahan dan peralatan perlulah disediakan. laporan. Tanpa perubahan sesebuah organisasi itu tidak akan mencapai kecemerlangan. Pengetua harus memahami dan menganalisis apa perubahan yang hendak dilaksanakan.i. Cara manipulasi lain yang boleh digunakan ialah dengan memberi sogokan atau menjanjikan ganjaran yang baik kepada ketua kumpulan yang menghalang kepada perubahan. Penggunaan kuasa. Taktik yang terakhir ialah dengan menggunakan kuasanya untuk mengugut dan mendesak secara asplisit dan implisit (Stoner. Walau bagaimanapun taktik ini merupakan taktik yang kurang berkesan kerana ia bersifat mengarah bukannya memimpin.

their Relationship to School Improvement : Education and Urban Society. Principle of Management. (1991). L. (1999). L. Kuala Lumpur : AMIZA. The Meaning of Educational Change. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Cabaran Masa Kini.F. Kepimpinan Pendidikan. Kuala Lumpur : Leeds Publications. No. P.asas teori dan model perubahan juga amat penting untuk dijadikan panduan. Journal of Planning ang Changing. (1999). Nona A.. (1999). Rutherford W. Jaafar Muhamad. 17 (1) Stoner J. Illinois University : College of University. Pengurusan. Kelakuan Organisasi. Share Decision Making In Restructing Essantial School : The Role of Prinsipal. Rusinah Siron. Style and Behaviour of Elementary Scholl Principals.A. New York : Teacher Colege Press. Kuala Lumpur : IBSB Buku Sdn. (1993). (1984). Bhd. (Edisi Terjemahan). ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Lampiran 1 Daya Penggerak Bagi Perubahan (Daya Penggerak Tolakan) Teknologi Baru Input Yang Lebih Persaingan Dari Kumpulan Lain Tekanan Penyelia Daya Penggerak Bagi Mengekalkan Statu (Daya Penggerak Menghalang) Norma-norma Prestasi Kumpulan Kebimbangan Terhadap Perubahan Rasa Kepuasan Anggota Kemahiran Yang Dikuasai . Kuala Lumpur. Vol. M (1982). Ramaiah A. Ini penting supaya perubahan yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan pelbagai halangan. (1989). 22. 3/4. Hussein Mahmood. _______________________________________________________________________________ _______________________________ Bibliografi Fullan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

pendidikan masa depan dan career possibilities.Tingkat Prestasi Semasa Tingkat Prestasi Yang Lebih Tinggi Bidang Daya Penggerak (Disesuaikan dari James A. Fungsi Laporan Kemajuan Pelajar Laporan kemajuan pelajar menurut Reid (1984). 1994). merupakan wahana untuk memaklumkan ibubapa tentang kemajuan anak mereka. maklumat tentang kemajuan pelajar hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. Melaporkan kemajuan pelajar merupakan salah satu aktiviti pengetua yang berkait dengan kurikulum dan pengajaran. berkomunikasi secara berkesan dengan ibubapa adalah berkait dengan tugas pentadbiran yang merupakan salah satu dari dua rol utama seorang guru. recording and communicating to stakeholders. 1995). 1995. 1997). Menurut Glatthorn (1997). 1984). laporan kemajuan pelajar mempunyai fungsi motivating kerana ia mampu mengubah tingkah laku dan prestasi seseorang pelajar. Reid juga berpendapat. Definisi Laporan Kemajuan Pelajar Istilah "pelaporan" sering dikaitkan dengan prosedur formal dalam sekolah di mana guru menyediakan pernyataan bertulis tentang pencapaian pelajar (Dimmock dan O’Donoghue. 1997). minat. operasi dan pencapaian sekolah. Di samping itu. Gibson. konsep ini seharusnya diperluaskan dan menyatakan bahawa pelaporan adalah satu proses transmitting maklumat kepada stakeholders untuk mewujudkan kesedaran. Sebagai seorang pemimpin pengajaran. pengetua perlu memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar (Hussein. Ini penting kerana kajian menunjukkan bahawa penglibatan ibubapa memberi impak positif dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dan sekolah (Hoover-Dempsey dan Sandler. 1984). laporan kemajuan pelajar has a greater potential for interpreting the school program. Ia merupakan salah satu kaedah memaklumkan ibubapa tentang kemajuan anak mereka di sekolah (Lunenburg. polisi. Ini kerana ibubapa mempunyai hak serta keperluan untuk mengetahui tentang kemajuan pendidikan anak mereka (Eissenberg dan Rudner. for securing cooperation between home and school. Menurut Griffin dan Nix (1991). Laporan kemajuan pelajar pada hemat mereka adalah the purposeful process of gathering. . 1988. Involving merupakan fungsi terakhir laporan kemajuan pelajar pada pandangan Reid di mana ia adalah berkait dengan penglibatan ibubapa dalam proses pendidikan. 1997). US Department of Education. guru dan komuniti sekolah secara umum. interpreting. and for promoting development. matlamat. Menurut National Education Association (dalam Reid. F Stoner : 41) Laporan Kemajuan Pelajar : Satu Kajian Literatur oleh Abu Mansor Sathri*. membolehkan pelajar mengetahui akan keupayaan dan kemajuannya "as a person". fungsi informing ini tambah beliau. laporan yang "good and bad" effective in producing a resolution to work harder. peluang dalam peperiksaan awam. Pengenalan Laporan kemajuan pelajar merupakan satu bentuk akauntabiliti pihak sekolah yang lebih khusus kepada ibubapa (Dimmock dan O’Donoghue. Menurut beliau. pelajar. with bad report the seemingly stronger stimulus.

markah atau peratus has always been a controversial area (Macbeth. Penggunaan sistem markah/gred dalam pelaporan menimbulkan beberapa implikasi. Pelajar yang mendapat markah/gred yang baik akan merasa dihargai. sikap kendirinya negatif. report book. slip report. masa penyerahan yang sesuai dan akhirnya kekaburan pelaporan kerana jika ia kurang jelas "fog rating" adalah tinggi (Broadfoot. ia mestilah tidak terlalu banyak maklumat sehingga ibubapa overwhelmed. . terdapat lima format laporan kemajuan pelajar yang biasa digunakan iaitu single sheet. mereka juga dan tidak begitu faham bagaimana asas-asas penggredan ditetapkan. maklumat pencapaian pelajar yang ditunjukkan melalui sistem gred tidak lengkap untuk difahami dan ditafsirkan oleh ibubapa mahupun para pelajar tentang perkembangan pembelajaran mereka. terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Sebaliknya ia hendaklah membuka ruang dan peluang kepada ibubapa agar dapat memainkan peranan yang lebih bermakna dalam pendidikan anak-anak mereka. Sistem Markah/Gred Maklumat pencapaian dalam kad kemajuan pelajar sering ditunjukkan melalui sistem markah dan/atau gred. Ada kemungkinan pelajar akan meniru dalam peperiksaan untuk meningkatkan markahnya kerana gred encourage cheating (Glasser. pelaporan tidak membebankan guru kerana the more reports teachers had to complete. Perbezaan antara gred B dan C mungkin disebabkan oleh satu atau dua markah. Mereka juga berpendapat. 1990). Menurut Wiggins (1994) dan Hall (1990). tujuan utama sistem gred digunakan ialah untuk memberi maklumat kepada pelajar. ……. pula menunjukkan bahawa di samping ibubapa merasakan maklumat pelaporan tidak lengkap. dan putus asa untuk berusaha. inferior. dan mempunyai self fulfilling prophecy yang positif. Kesan ini hendaklah dielakkan kerana penilaian guru terhadap pelajar adalah tidak realistik. 1969).Format Laporan Kemajuan Pelajar Dimmock dan O’Donoghue (1997) menyatakan. kesan halo adalah merujuk kepada kecenderungan untuk melihat aspek-aspek tertentu pelajar berdasarkan gambaran keseluruhan sama ada positif atau negatif. Pertentangan antara pihak sekolah dengan para ibubapa juga boleh berlaku dan akhirnya mereka menarik diri kerana penglibatan ibubapa dalam aktiviti-aktiviti sekolah adalah dipengruhi oleh the grade level of their children (Gettinger dan Guetschow. 1999). simbol. or feel responsible for the low grade but helpless to make improvements. Tambah mereka. ibubapa melihat pelaporan as a summative record of achievement and than as a plan of action. ibubapa dan pihak lain yang berminat tentang pencapaian pelajar dan to serve as a substitute for pay. misinterpret and do not grasp its significance atau kurang maklumat iaitu tidak menambah apa yang telah diketahui oleh ibubapa. Penilaian berdasarkan gred. Gred juga mestilah jelas dan mudah difahami to communicate useful information to parents (Seyfarth. Menurut Glasser (1998). 1998). 1998). tetapi the effect of the difference can be large for a student (Woolfolk. the less time they spent on each (Reid. Gred sepatutnya berperanan untuk merangsang pelajar agar berusaha dan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh and to stimulate his parents to see that he does so serta bukanlah the be-all and end-all of education (Glasser. 1969). Ketiga. Pertama ialah kesan halo. letter report. Kedua. Menurut Woolfolk (1998). 1990). 1984). walau apapun format pelaporan yang dipilih. di samping mengenal pasti format laporan yang hendak digunakan. Sebagai alat komunikasi. Bagi pelajar di mana markah/gred pelaporannya rendah. dan gred card. Kajian Goacher dan Reid (1985). pelajar yang menerima low grades are more likely to withdraw. Menurut Woolfolk (1998). blame others. Menurut Davies dan Skinner (1992). mereka mencadangkan agar ibubapa dilibatkan secara langsung in the design of documents.

1985). Komen secara bertulis adalah sangat membantu when they a personalized and when they provide constructive criticism (Woolfolk. iaitu: 1. we should not forget the "second audience" of a report. Rumusan Laporan kemajuan pelajar menurut Dimmock dan O’Donoghue (1997). 5. bukanlah hanya masalah yang melibatkan pihak guru dan ibubapa semata-mata sebaliknya it is a whole-school issue with significant managerial and organizational implications. Apakah kekuatan pelajar yang wajar diiktiraf dan dinyatakan? Parent-Teacher Conference Bagi Melaporkan Kemajuan Pelajar Parent-teacher confrence merupakan another means of communicating with parents (Seyfarth. Di antara garis panduan yang boleh diikuti bagi menjayakan pertemuan guruibubapa (lihat Rajah 2 di Lampiran) ialah: 1. Di samping itu. the more effective they will be at conducting confrences with parents (Woolfolk. Begin with a positive statement. Establish a partnership. iaitu: . 1986. Bagaimanakah guru boleh membantu pelajar supaya kelemahan tersebut tidak diulangi?. 1998). Elawar dan Corno. 3. 1958) dan memberi penjelasan lanjut tentang perkembangan pembelajaran seseorang pelajar (Brualdi. menurut Docking (1984). Plan follow-up contacts. Kemahiran komunikasi adalah penting di sini kerana the more skilled teachers are at communicating. 4. di samping menjurus kepada aspek-aspek yang perlu dilakukan penambah baikkan. 1999).Komen Dalam Laporan Kemajuan Pelajar Komen guru dan pengetua sekolah dalam laporan kemajuan pelajar adalah penting kerana komen bertulis guru kepada tugasan pelajar boleh meningkatkan pencapaiannya (Page. 1998). Lantaran pentingnya komen guru dan pengetua dalam laporan kemajuan pelajar. Apakah kelemahan utama pelajar?. 3. ia hendaklah diimbangi dengan cadangan-cadangan yang boleh membantu pelajar (Butler dan Nisan. ia hendaklah ditulis dengan berhemat dan berhati-hati agar mencapai matlamatnya. Ia merupakan sesi perjumpaan di antara pihak guru dengan ibubapa bagi melaporkan kemajuan pelajar. Plan ahead.1998). 2. mereka mencadangkan cara-cara berikut kepada pentadbir sekolah. 6. Listen actively. other teachers. Bagi memperbaiki dan meningkatkan lagi prosedur pelaporan kemajuan pelajar kepada ibubapa. namely. dan End with a positive statement. Sesuatu komen yang dibuat. Apakah punca kelemahan tersebut?. 2. dan 4. Bagi memberi panduan kepada guru untuk menulis komen dalam laporan kemajuan pelajar soalansoalan yang diutarakan oleh Elawar dan Corno (1985) berikut boleh digunakan.

M. Journal of Research and Development in Education. Menilai kepentingan pelaporan dan to contextualize it in relation to other forms of school accountability. Pastikan semua pihak yang terlibat have sufficient time for the delivery of a quality 4. 2. Vol. R. Gibson.A.C. Washington DC. Case Studies in Educational Management. 210-224. curriculum context. & Nisan. (1988). L. ERIC Clearinghouse on Asessment and Evaluation. New York: Harper & Row. L. Teacher Comments on Report Cards. (1990). 332-348. Vo. & Skinner. M. Managerial Imperatives for the Improvement of School Reporting to Parents. 78. 162-173. Vol. 38-52. M. Davies.W. & Corno.). Eissenberg. M. Menyediakan sistem teknologi komputer yang sesuai bagi memudahkan prosedur pelaporan yang berkualiti dibuat. P. Elawar. R..J. Glasser. Teacher-Parent Communication – Holbein. (1998). (Eds. K. Bibliografi Broadfoot. Efficacy. R. V. 77. Latihan dalam perkhidmatan diberi kepada para guru. 32(1).. School Without Failure. Vol. (1997).A. Dalam Goulding et al. ERIC Clearinghouse on Test Measurement and Evaluation. (1984). Vol. Unicorn. Task-Related Comments..M.. & Rudner. Parental Involvement in Schools: Parent and Teacher Perception of Roles. Inc. 34(2). Working Papers on Public Education. (1984).D. Dimmock. and Grades on Intrinsic Motivation and Performance. Effects of No Feedback. J.. (ED 423309). Butler. Parental Responses to Records of Achievement: A Primary School Case Study. Explaining Test Results to Parents. (1998). Writing School Report. & Guetschow. A Factorial Experiment in Teachers’ Written Feedback on Student Homework: Changing Teacher Behavior a Little Rather Than a Lot. and Opportunities. (1986). Journal of Educational Psychology. T. Brualdi. C. (ED 302559). (1985). Journal of Educational Psychology.E. Gettinger. A. 117-131. International Journal of Educational Management. Vol. London: Paul Chapman/Oxford University Press. laporan kemajuan pelajar yang memenuhi hasrat mereka. Mendefinisikan semula tujuan pelaporan dan reconceptualizing its place within a 3. 10(4). (1992). Educational Research. Docking. Reporting to Parents on Student Achievement: The UK Experience. (1969). _______________________________________________________________________________ ____ reporting process.1.A. American Institutes for Research. 5. dan 6. Washington DC. Mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli komuniti sekolah untuk mengetahui 2. T. . & O’Donoghue. 11.

& Sandler.T. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. (1995). (1990). Woolfolk. Macbeth. Vol. Educational Assessment and Reporting: A New Approach.I. New Jersey: Prentice Hall.. Wiggins. Educational Research. P. Journal of Educational Psychology. Vol. Vol. Windsor: NFER-Nelson.A. Hall. School Reports to Parents: A Study of Policy and Practice in the Secondary School. A.). MFOI/PC03. School Reports to Parents. M. MA: Allyn and Bacon. (1958). Determining the Success of Narrative Report Cards. G. & Reid.S. 95.New York: HarperCollins Publishers.M. (1990). (1994). Hussien Mahmood. New Jersey: PrenticeHall. (1998). Goacher. (1998). Seyfarth. & Nix. Teacher Comments and Student Performances: A 74 Classroom Experiment in School Motivation. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 173-181.. M. Parental Involvement in Children’s Education: Why Does it Make a Difference? Teacher College Record. EDRS. (1997). Involving Parents – Effective Parent-Teacher Relations. (1995). 52(2).I. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich. B. (1999). Vol. Virginia:ASCD.V.B. Inc. H. 310-331. A. Reid. M. U. The Quality School: Managing Students Without Coercion. (1997). (1985). 49. K. Differentiated Supervision (2nd ed. (1991). 12-87. (1994). Strong Families. Washington DC: Author. Educational Psychology. Glatthorn. The Principal: New Leadership for New Challenges. London: Heinemann. F. Page. Strong School: Building Community Partnership for Learning. P. Lunenberg. (1984).D. Alexandria. Griffin. 26(2).C. Pengurusan Pengajaran Tatabahasa Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Secara Berkesan oleh Mohd Zaki bin Zakaria*[Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] 1. Inc. Hoover-Dempsey. Needham Heights.E. 28-37. Department of Education. K. Toward Better Report Cards.Englewood Cliffs.Glasser. J. The Principalship: Concepts and Applications.. E. Educational Leadership. A.0 Pendahuluan .

Mmengetahui kelainan erti perkataan yang imbuhannya berbeza-beza dan menggunakannya dengan betul. Pada bahagian tatabahasa. sukatan pelajaran yang telah disemak semula telah diterbitkan. tepat dan gramatis dalam lisan dan penulisan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengutarakan bahawa pengajaran tatabahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah menitikberatkan penggunaannya dalam konteks. seperti yang dinyatakan sebelum ini bagi menjelaskan kekeliruan yang timbul ini pihak Pusat Perkembangan Kurikulum. Pengajaran tatabahasa bertujuan supaya murid dapat : i. Anggapan guru-guru bahawa konsep ‘tidak formal’ itu membawa maksud unsur tatabahasa hanya diajar jika perkara ini timbul dalam bahan yang tidak dirancang. dan membina pelbagai jenis dan bentuk ayat dalam pelbagai konteks dengan betul. iaitu ‘unsurunsur tatabahasa mestilah diajarkan secara tidak formal’. 1995. Pada peringkat ini ada guru yang tidak sedar bahawa tatabahasa mesti diajar setiap waktu pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Dalam satu kajian oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum. tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai. Pada peringkat sekolah rendah mahupun menengah pengajaran tatabahasa hendaklah menitikberatkan penggunaan. Sebenarnya. menggunakan frasa yang betul iv. m. . menggunakan pelbagai jenis kata dalam pelbagai konteks iii. (Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. mukadimahnya menyatakan bahawa tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai. 2. Oleh yang demikian.Pusat Perkembangan Kurikulum. tepat dan gramatis. Saranan ini ditegaskan lagi apabila Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah disemak semula mulai tahun 1991. telah timbul kekeliruan daripada penyataan tentang pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 1983. Dalam tahun 1995. Banyak tafsiran yang telah dibuat daripada kenyataan tersebut. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dahulunya lebih dikenali dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1991. ii. menggunakan ayat dengan betul. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mendapati ada sebilangan guru yang langsung tidak mengajar tatabahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Tujuan Pengajaran Tatabahasa Kemahiran bahasa berdasarkan tatabahasa yang betul perlu dikuasai murid dan pelajar.s. 12). Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyemak semula Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. v. Oleh itu.

Aspek-aspek pengajaran tatabahasa yang terancang biasanya diketemui ketika guru menyampaikan pelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas.0 Organisasi Kandungan Tatabahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah terdiri daripada dua bahagian iaitu morfologi dan sintaksis cuma di sekolah menengah ditambah dengan bahagian sebutan dan intonasi. iv. pengajaran tatabahasa yang berkesan semestinya disusun dan diolah secara terancang mengikut perkara-perkara berikut :i. ii. Guru yang merancang pelajarannya akan sedar dan tahu kandungan ilmu tatabahasa yang sepatutnya diajarkan pada hari itu atau hari selepasnya. Kementerian Pendidikan . bahan atau konteks yang bermakna iii. bahan bantu mengajar yang berkesan. Buku Rekod Pengajaran seseorang guru juga akan menunjukkan perancangan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. pemeringkatan kandungan ilmu ii. Konsep Pengajaran Tatabahasa Secara Berkesan Berdasarkan falsafah dan kebijaksanaan yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 1995 dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah tahun 1987. ayat penyata biasa ayat tanya ayat perintah ayat terbalik atau songsang. 2. iii. Pemeringkatan Kandungan Ilmu Pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa bermaksud membuat pemeringkatan kandungan ilmu mengikut aras kesukaran dari mudah ke susah atau mengikut hirarki pembelajaran. Pusat Perkembangan Kurikulum. 1. Rujukan bagi aspek tatabahasa adalah berdasarkan buku tatabahasa pegangan iaitu Tatabahasa Dewan. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai iv. Sebutan yang dimaksudkan di sini ialah sebutan Bahasa Melayu baku manakala intonasi yang dimaksudkan pula ialah intonasi ayat Bahasa Melayu mengikut polapola ayat yang berikut :i.3.

Sebagai contoh. Oleh yang demikian. bahagian morfologi. mengikut pemeringkatan ilmu yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan konsep penggunaan tatabahasa yang betul. iaitu dari Tingkatan I hingga Tingkatan V. kata adjektif dan sebagainya sehinggalah ke bahagian sintaksis. Ini akan menjadikan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu lebih menyeronokkan. Pemeringkatan juga dibuat dan dijelaskan pada contoh-contoh ilmu di atas. kesesuaian isi pelajaran. 2. 4.Malaysia telah mengambil daya usaha membantu guru dalam hal pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa dengan menghasilkan buku Huraian Sukatan Pelajaran. geografi. bersahaja dan berkesan sesuai dengan konsep menitikberatkan penggunaannya. Untuk memasukkan aspek tatabahasa dalam isi pelajaran (bahan dan konteks) memerlukan perancangan yang amat teliti. Beberapa pertimbangan mesti difikirkan terlebih dahulu sebelum memasukkan kandungan ilmu tatabahasa yang diajarkan kepada murid dan pelajar. Seterusnya diikuti dengan kata kerja. Isi pelajaran boleh terdiri daripada pelbagai jenis ilmu seperti sains dan teknologi. konteks dan isi pelajaran yang paling sesuai untuk dimasukkan kandungan ilmu tatabahasa tadi. tidak dibuat-buat (artificial). sastera dan sebagainya dan dalam pelbagai bentuk bahan seperti bahan bacaan dan bahan grafik. guru boleh membina ayat seperti ini ‘Air mengandungi oksigen dan hidrogen’. Bahan Dan Konteks Yang Bermakna Bahan dan konteks ialah isi pelajaran yang akan digunakan bagi pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Sesuai . Guru akan sedar dan jelas penggunaan bahan. Melalui pemeringkatan kandungan ilmu tatabahasa guru akan mudah membuat perancangan pengajaran dari aspek bahan. Buku Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini telah membahagikan kandungan ilmu tatabahasa mengikut tahun pembelajaran iaitu dari Tahun 1 hinggalah ke Tahun 6. konteks atau isi pelajaran yang sesuai mengikut kemampuan murid dan pelajar. sejarah. Sebagai contoh. guru hendak mengajar ayat satu subjek dan dua predikat. pengajaran tatabahasa akan lebih berkesan. Konsep pemeringkatan kandungan amat penting dalam pengajaran tatabahasa yang terancang dalam konteks yang sesuai. kata nama khas dan kata ganti nama di bawah kandungan golongan kata. Antara asas pertimbangan di atas ialah kemampuan murid dan pelajar. Dengan demikian. begitu juga bagi sekolah menengah. Ayat ini mengandungi ilmu sains dan pada masa yang sama murid dan pelajar tahu bahawa ayat tersebut ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan dua predikat. lancar. Guru mesti kreatif dan inovatif dalam memasukkan kandungan ilmu tatabahasa dalam bahan dan konteks yang digunakan. kandungan ilmu seperti kata nama am dan kata nama khas dan sebagainya seperti di atas akan muncul semula pada Tahun 2 tetapi dengan contoh dan huraian yang berlainan yang lebih sukar daripada Tahun 1. kandungan ilmu tatabahasa bagi Tahun 1 di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dimulakan dengan kata nama iaitu kata nama am.

pemulihan dan pengayaan. penyerapan. Seperti kata-kata Edgar Dale (1964) dalam teorinya ‘cone of experience’ mengatakan bahawa proses pembelajaran bermula dengan menanggap objek-objek konkrit dan beransur-ansur menanggap aspek semi-abstrak hingga akhirnya kepada yang lebih abstrak. membaca dan penulisan yang asas perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari aspek tatabahasa dengan sepenuhnya. penjodoh bilangan dan perbendaharaan kata. adalah amat penting untuk menentukan bahan bantu mengajar yang paling sesuai dan berkesan kepada pelajar agar pengajaran tatabahasa dapat disampaikan melalui saluran yang tepat sekali. Kesimpulan Tatabahasa adalah salah satu aspek bahasa yang sangat penting. Sebagai contoh. Jika tiada penggabungjalinan antara aspek-aspek yang dikatakan tadi pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu tidak lengkap dan akan menjejaskan keberkesanan pengajaran guru. . Oleh itu. Oleh itu. teknik dan aktiviti yang berkesan dan paling sesuai dalam pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. tatabahasa perlu diajarkan secara terancang dalam konteks yang sesuai. 3. jika guru hanya mengajar aspek kemahiran berbahasa sahaja tanpa menggabungjalinkannya dengan aspek tatabahasa atau aspek bahasa yang lain maka murid dan pelajar hanya dapat berbahasa melayu sahaja tetapi tidak tahu penggunaan tatabahasa yang betul. strategi pengajaran dan pembelajaran juga bermaksud bagaimana guru menggunakan kaedah. 5. menyimpang dari konsep pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu itu sendiri. Di samping itu. Sudah tentu bagi pengajaran yang berkesan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu semestinya menggabungjalinkan antara aspek kemahiran berbahasa iaitu lisan (mendengar dan bertutur). Penyerapan membantu guru menimbulkan aspek ilmu dan nilai dalam sesuatu pengajaran dan ini akan menjadikan pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu itu lebih bermakna dan berkesan. Penilaian pula membantu guru membuat analisis tentang aspek tatabahasa yang manakah patut diberi pemulihan dan pengayaan seterusnya. Ini sebenarnya. pengajaran tatabahasa hendaklah menitikberatkan penggunaan. penilaian. membaca dan penulisan dengan aspek kemahiran bahasa iaitu tatabahasa sendiri. Pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Pengajaran tatabahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan lebih menarik dan bermakna. pendekatan dan teknik yang digunakan. Seseorang pelajar tidak dapat menulis dengan baik tanpa menguasai tatabahasa. Walau bagaimanapun. Bahan bantu mengajar akan menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar. peribahasa. Bahan bantu mengajar berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan malah ada yang mengatakan ia adalah sebahagian daripada kaedah. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu penggabungjalinan. aspek-aspek kemahiran berbahasa seperti lisan (mendengar dan bertutur).Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam konteks ini ialah konsep 5 P yang diutarakan dan disarankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. pendekatan. Bahan Bantu Mengajar Yang Berkesan Bahan bantu mengajar yang dirancang dengan baik dapat membantu guru menerangkan sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan.

pemeringkatan dan pemilihan aspek tatabahasa ini perlu dibuat dengan begitu teliti yang mengambil kira tahap keupayaan pelajar. atau istilah hari ini "snail mail") kepada cara perhubungan serentak melalui percakapan telefon. kepada perutusan melalui e-mail. dapat disaksikan umpamanya sistem komunikasi yang mengambil masa satu bulan (melalui surat. Tidak perlu lagi diperkatakan betapa banyaknya perubahan yang berlaku diakhir-akhir ini. Pusat Perkembangan Kurikulum. landasannya ialah kepemimpinan itu adalah untuk perubahan dalam menghadapi cabaran-cabaran milleniuim baru . dan juga telefon bergambar.yang perlu mengubah dan mengambil rupa bentuk yang diacukan oleh masyarakat. Oleh yang demikian.Dalam pengajaran dan pembelajaran. intellectual. tatabahasa hendaklah disepadukan dengan kemahiran asas berbahasa melalui bahan ilmu yang menjadi isi pelajaran yang dirancang oleh guru. Sudah semestinya. Kertas kerja ini diilhamkan atas andaian bahawa calon-calon Sarjana Kepengetuaan mengikuti program ini kerana ingin meningkatkan diri . berbanding dengan yang berlaku dalam 100 tahun sebelumnya. Universiti Malaya. and social skills required to take advantage of that position". dan konferensi beramai serta "chat room"nya.cabaran dunia siber . dan semuanya ini boleh dirangkum sebagai cabaran menghadapi dunia yang tidak menentu perkembangannya. Institut Pengetua. Mengikut Schlechty (1990). the moral. " A leader is a person who is in a position to influence others to act and who has. Pengenalan Dalam memperkatakan tajuk ini. adalah diandaikan semuanya berpotensi dan berupaya untuk memimpin. Konsep kepemimpinan membawa berbagai pengertian kepada orang-orang berlainan. Walaupun mungkin tidak semua akan menjadi pengetua. serta sifat peribadi kita sendiri. kepemimpinan di zaman ini memerlukan kemahiran dan keupayaan yang berlainan daripada kepemimpinan di masa lepas. as well. Kuala Lumpur. yang memerlukan manusia berfikir dan membuat keputusan pantas untuk kekal "on course".dan boleh digolongkan ke dalam kumpulan yang secara sedar ingin menjadi pemimpin. [Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR. xix) . Di kalangan pensyarahpenyarah kita hari ini. 1996] Kepemimpinan Sekolah Dalam Menghadapi Millennium Baru oleh Rahimah Haji Ahmad. Namun tidak boleh kita pertikaikan bahawa setiap orang daripada kita ingin menjadi pemimpin yang baik. Dalam jangka hayat kita sahaja.Aspek tatabahasa sangat luas. Fakulti Pendidikan. (hal. ada yang menyempurnakan pemeriksaan tesis /disertasi melalui konferensi telefon – viva vocenya melalui telefon dan "video-conferencing". Pengarah. khususnya dalam dekad terakhir abad ke20. Mungkin pengertian itu berbeza di antara kita – berasaskan pemahaman kita masing-masing dan kerangka keteorian dan skema pemikiran kita sebelum ini. atau memegang jawatan pentadbiran dalam masa terdekat. Dunia di mana struktur sukar untuk dikekalkan – dunia di mana institusi sekolah dan pendidikan benarbenar mengambil rupa "cecair".

supervisors. Maka persoalan kepemimpinan sekolah adalah persoalan semua yang terlibat. atau yang mempunyai potensi boleh mempengaruhi orang lain sanggup menggunakan keupayaan mereka dan sama ada organisasi itu menggalakkan mereka menggunakan keupayaan tersebut. tidak kira apakah kedudukan kita. seseorang itu membantu memimpin dan memudahcarakan perkembangan anak-anak untuk masa depan. atau ahli politik. administrators. politicians. vision). seseorang itu mengajar anak-anak yang akan menjadi orang dewasa di masa depan. facilitators. Maka adalah tanggungjawab kita semua. moral authorities?) Adakah pemimpin yang baik berkongsi kepemimpinannya dengban orang lain? (Do good leaders share leadership with others?) (hal. mengikut keadaan" Rata-rata. dan sosial. leaders of the educational programmes. Semua yang terlibat dalam profesion pendidikan perlu menjadi leaders of the future – kerana apabila seseorang itu berkecimpung dalam alam pendidikan. tidak kira apa peranan rasminya. pentadbir atau pihak berkuasa? ( Are leaders effective managers. dan Potensi kepemimpinan berada di semua tahap hiraki dalam organisasi. ia terlibat dengan pendidikan anak bangsa untuk masa depan. change agents. agar kita memberi panduan dan kepemimpinan yang berlandaskan kemahiran moral. pemimpin program pendidikan. Sebagai guru. intelektual. pemudahcara.Walaupun kita akui bahawa mereka yang menduduki jawatan lebih tinggi mempunyai lebih banyak peluang untuk memimpin. Ada yang mempunyai autoroti terhad tetapi mempunyai keupayaan untuk memimpin. atau (" for a cause beyond oneself).101) • Jawapannya ialah mungkin "Ya. . Isunya adalah sama ada mereka yang mempunyai keupayaan memimpin (leadership capacity). dan akhir sekali adanya sifat keperihatinan terhadap orang lain (caring and compassion for others) Persolan kita hari ini ialah pemimpin sekolah untuk masa depan – sama ada pemimpin masa depan (future leaders) atau pemimpin untuk sekolah masa depan (leaders for schools of the future) dan pemimpin yang mempunyai pandangan ke hadapan (futuristic leaders) kerana untuk meneroka masa depan itu memerlukan kepemimpinan. tetapi harus juga diingat bahawa: • • • Bukan semua yang menduduki jawatan-jawatan tertentu itu mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi orang lain – melainkan melalui penggunaan kuasa autoriti jawatan. agen perubahan. sebagai pegawai. penyelia. bahawa pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi orang lain bertindak. Ini selaras dengan kata-kata Schleschty tadi. semua literatur dalam bidang kepemimpinan memberi ciri-ciri penting kepemimpinan – dan di akhir-akhir ini nampaknya persetujuannya jelas bahawa keberkesanan memerlukan kepemimpinan – iaitu mereka yang berkedudukan yang boleh mempengaruhi orang lain: • • • mengetahui kemana mereka hendak tuju (dalam bahasa canggihnya. Stoll dan Fink (1996) dalam bukunya Changing our schools menyatakan tidak ada persoalan lagi bahawa kepemimpinan yang berkesan ialah penentu (key determinant) dalam menggerakkan perubahan yang positif di sekolah atau dalam sistem persekolahan. menangani isu-isu dan tugasnya dengan bersunguh-sungguh ( with passion and persistence) – dan perjuangan yang melebihi keperluan diri sendiri . Namun yang masih kurang jelas persetujuannya ialah apakah itu kepemimpinan berkesan? • • Adakah pemimpin yang baik menekankan daya kesinambungan atau perubahan? (Do good leaders attend primarily to forces of continuity or change?) Adakah pemimpin itu pengurus yang berkesan.

dan memang sudah cukup baik di sepanjang masa. Jangkaan ini perlu dibuat berlandaskan masa lepas. ialah pemimpin sekolah hari ini berhadapan dengan keadaan yang memerlukan banyak hal. • • • • perlu memenuhi keperluan pelajar. diagnosis tidak semuanya tepat. however. dibina atas yang kita ada di masa lepas – tetapi dengan kesedaran bahawa ianya perlu disesuaikan dengan perubahan masa kini dan keadaan di masa depan. Tidak akan sampai masanya kita boleh memahami setiap individu. tetapi keberkesanan itu adalah untuk sekolah di masa lepas. Semuanya dalam kekangan masa dan syarat serta peraturan birokrasi moden. termasuk diri kita sendiri sepenuhnya – tidak kiralah apa yang diteorikan oleh "Johari Window" Apa yang realitinya. secara amnya. Dalam pendidikan. which suggests that traditional descriptions of leadership which tend to sort leaders into categories or typologies are inappropriate for the post-modern age and the challenges it brings to educational leaders". malah apa yang berkesan hari ini mungkin tidak sebegitu berkesan di masa depan – 5 tahun dari sekarang. yang diperlukan ialah jangkaan untuk menambah baik. Tambahan pula. baik personal maupun professional. Persoalan kita ialah kita sekian lama menyediakan guru berasaskan amalan dan ilmu yang sedia ada. lebih-lebih lagi di dekad akan datang. 10 tahun dahulu – sedangkan kita ketahui perubahan dalam 5 tahun akhir inipun jauh lebih banyak daripada perubahan 20 tahun sebelumnya. mengambil kira kebajikan tenaga pengajarnya. Hanya kini kita perlu prihatin ianya perlu ditambah baik kerana masa sudah banyak berubah dan keperluan berubah. mereka harus bersifat visionary. mempunyai pemikiran terbuka dengan ibu bapa dan komuniti. maka diikuti oleh preskripsi ubatnya. setiap individu itu unik. Allah juga tidak mencipta manusia serupa – walaupun ada yang seiras rupa. harus kita teliti. Maka apa yang berkesan di masa lepas. Rata-rata program penyediaan guru berpegang kepada kurikulum yang sedikit sahaja berubah. Preskripsi tidak ada tempat dalam alam pendidikan di masa depan. Sekali lagi saya memetik Stoll dan Fink (1990) yang menyatakan. We have arrived at a place in our own thinking. Pendidikan tidak sama dengan perubatan – di mana bila satu-satu diagnosis dibuat. Bukannya sekolah tidak berkesan.101) Realiti keadaan di sekolah hari ini – ialah imej kepemimpinan tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya kepada sekolah. malah kembar sekali pun.Keberkesanan dan ketidak berkesanan sekolah seringkali dipersoalkan. Tidak perlu dihuraikan betapa kompleksnya manusia – Allah swt tidak memberi kita keupayaan untuk membaca minda orang lain. sebagai pemimpin. (hal. sekolah kita memang sudah lama menjadi instrumen pembangunan masyarakat. Sekolah dan pengajaran ialah sesuatu yang paling kompleks – kerana organisasi sekolah adalah sepenuhnya organisasi manusia. Implikasinya di sini ialah kita perlu juga mengubah paradigma sekolah dan kepemimpinan sekolah. kerana sebenarnya – sekolah kita sudahpun "berkesan" secara umumnya. . Namun. pengasih dan di masa yang sama tekal dan cekal. dan rata-rata ramai yang menyalahkan guru kerana gurulah merupakan orang terpenting di sekolah. dan juga menjalankan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran. memfokuskan kepada pedagogi penghajaran – seolah-olah memberi preskripsi.

dan perlu menjalankan tugas dengan baik.Walaupun kita ketahui peranan pengetua sebagai pemimpin sekolah yang terpenting ialah sebagai pemimpin pengajaran. (2) penghormatan. Untuk ini kepemimpinan memerlukan (1) optimisme. dan dengan realiti sekolah dalam alam perubahan di masa depan. . maka kepemimpinan pendidikan seharusnya mementingkan "yang terbaik" iaitu memastikan pengajaran berlaku dengan baik. mempunyai iklim dan budayanya sendiri . seolah-olah menyatakan pengurus itu hanya memastikan kerja-kerja berjalan dengan baik. and leaders are people who do the right things" . transaksional dan transformasional. (3) mempunyai kepercayaan terhadap integeriti orang lain. " Leadership is about communicating invitational messages to individuals and groups with whom leaders interact in order to build and act on a shared and evolving vision of enhanced educational experiences for pupils " (hal 109). objektif dan lain-lain lagi. Kedua-dua ini mengutarakan bahawa dalam proses kepemimpinan semua ahli seharusnya ‘menjemput’ atau ‘menerima’ penyertaan ahli. Ini realitinya. Mengikut Stoll dan Fink (1996). selain daripada yang selalu dilaung-laungkan tentang vision dan mission. kesinambungan dan perubahan – bertindak sebagai pengurus dan pemimpin. sama dengan setiap individu itu unik. menyokong dan membina iklim yang menggalakkan perkembangan maksimum. iaitu penghorman terhadap keindividualan orang lain dan dengan itu tindakan adalah dengan sopan dan tertib dalam semua interaksi. iaitu mempercayai orang lain akan bertindak mengikut lunas yang diharapkan. dan menyempurnakan tanggungjawabnya sebaik mungkin.berkesan di sebuah sekolah tidak semestinya berkesan di sekolah lain. kebanyakan masa pengetua dan guru besar dihabiskan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pentadbiran. Diaplikasikan kepada pendidikan. menerima dan menggalakkan penyertaan orang lain dalam prosesnya. berjalan sebaik mungkin dan sentiasa bertambah baik. mungkin tidak akan ada model yang sesuai bagi semua keadaan di setiap masa. Lucas dan MacMahon (1998) menggunakan konsep "inclusive". dan (4) secara terang dan ikhlas menjemput. Pemimpin pendidikan yang berkesan. beliau tidak dapat melarikan diri daripada "paper work" dan yang penting sekali mesyuarat-mesyuarat yang perlu dikendalikan dan dihadiri. adalah dikatakan kepemimpinan harus bersifat "relational" iaitu berlandaskan hubungan antara pemimpin dan ahli organisasi yang menggalak dan memastikan penyertaan sebenar semua ahli. pemimpin pendidikan walaupun ingin mementingkan kepemipinan pengajaran – masih tidak dapat melepaskan diri daripada tugas pengurusan. iaitu menekankan dan menentukan ‘pengajaran" (yang merupakan ‘core business’ sekolah). . menghadiri dan mempenguruiskan mesyuarat yang tidak berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran secara langsung. dan kemahiran pengurusan untuk menentukan semuanya berjalan lancar. Walaupun pengetua ingin sepenuhnya menumpukan perhatian kepada kurikulum dan perkembangan staf di sekolah ataupun penyeliaan pengajaran yang membantu guru. dan pemimpin itu memstikan tugasnya dijalankan dengan betul. " Managers are people who do things right. Tetapi dalam keadaan realitinya. Dalam memperkatakan kepemimpinan di zaman pasca moden ini. perlu perihatin kepada kedua-dua struktur dan budaya. dan gangguan-gangguannya seperti telefon. Maka tidak ada satu model sedia ada yang paling sesuai. kerana setiap organisasi itu unik. Bennis dan Nanus (1986) membezakan antara pengurusan dan kepemimpinan dengan ungkapan. Stoll dan Fink (1996) menggunakan konsep "invitational" sementara Komives. Realiti ini perlu diambil kira oleh pemimpin futuristic. Lagipun. Pemimpin sekolah memerlukan kemahiran memimpin untuk menentukan wujudnya perubahan dan penambahbaikan dan juga penyesuaian dengan keadaan. iaitu optimis dan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap keupayaan orang lain.

dan mengikut terminologi Stoll dan Fink (1996) lagi. Bibliografi Bell. Alexandria. Bennis. 1998.R. San Francisco. perlu memfokuskan kepada aspek kemanusiaan.T. Jossey Bass. bersifat terbuka menghadapi segala-galanya. pemimpin di zaman pasca moden ini. Mengikut Corvey lagi. Setelah itu. untuk mencapai semua ini. It is a matter of what you do and why you do it. Building leadership capacity. yang menggalakkan penyertaan semua dalam proses kepemimpinan. Jossey Bass. 1986. Leaders: The strategies for taking charge. London. yang membentuk struktur masyarakat dan pendidikan.kita perlu fokuskan kepada "doing the right things" dengan panduan kompas kita – apa yang kita ketahui terbaik setelah kita mengimbangkan keperluan diri kita dan keperluan profesional kita. dan memberi tuju hala. 1994. maka adalah penting pemimpin itu memahami dirinya sendiri. S.R. Untuk itu kita perlu mengenali apakah yang penting bagi kita. and Nanus. dan MacMahon. Ini melibatkan kesabaran mendengar dan mengamal secara reflektif. Perubahan dan daya sosial yang sentiasa berubah. untuk mengenali diri sendiri. T. Sebagai akhir kata. 1997. Vision and values in managing education: Successful leadership principals and practice. dan tentukan prioritinya – untuk bertindak supaya segala yang berlaku dijalankan mengikut perspektif yang betul. dalam buku barunya. 1995. " A meaningful life is not a matter of speed or efficiency. Simon Schuster UK Ltd. sebagai individu dan personal iaitu "personally important". B. Corvey menggunakan istilah "personal leadership" dan untuk itu. .kepemimpinan kolaboratif seebnar. saya meminjam kata-kata Corvey (1994). pembuatan keputusan yang sebenar-benarnya partisipatif. London. Akhir kata. The inner principal. memahami orang lain di sekelilingnnya. Corvey. L. S. dan sebagai penting kepada kita sebagai seorang profesional – professionally important. J. ASCD . N. David Fulton Publsihers lnc. First things first: Coping with ever increasing demands of the workplace. mennggalakkan keupayaan kepemimpinan di kalangan semua ahli. rather than how fast you can get it done". Kompas ini seharusnya menjadi halatuju yang perlu diikut dan dibuat setelah kita mencapai imbangan apakah sebenarnya kita hendak dalam hidup kita . dan " the compass" iaitu perkara yang menjadi petunjuk bagi dirinya. ini akan mengecilkan jurang antara " the clock" iaitu jadual kerjanya. Hanya dengan cara ini sahaja pemimpin itu adalah seimbang antara dirinya sebagai individu dan dirinya sebagai ahli profesional yang menjalankan tugas profesionalnya. dan kepemimpinan kini haruslah mementingkan pembelajaran untuk mengenali diri sendiri dan keadaan serta persekitaran agar dapat menangani kepelbagaian dalam organisasi itu sendiri.Pada asasnya. Lambert. maka kita imbangkan. serta menjemput orang lain secara personal dan profesional – ringkasnya. D. menghormati setiap individu dan perihatin bahawa penyertaan yang bermakna dari semua pihak . 1998. The Falmer Press. London. W. Komives.R. (eds). memerlukan stail kepemimpinan yang agak berbeza daripada yang selama ini dipromosikan . San Francisco. dan Harrison. B. menjemput dirinya secara personal dan professional. Va. Exploring leadership: For college studentss who want to make a difference. Loader. Lucas.

1996. J. Schools for the 21st Century : Leadership imperatives for educational reform. Melindungi Pihak Sekolah Daripada Dakwaan oleh Ling Kee Eng * [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] 1. 1998. J. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. kecuaian. kegagalan melaksanakan tanggungjawab. Changing our schools : Linking school effectiveness and school improvement.MacBeath. kajian menunjukan bahawa banyak sekolah telah mengetepikan beberapa program (seperti membatalkan lawatan) untuk mengelakkan berbagai dakwaan (Natt. Yang rugi tentunya adalah para pelajar sekolah kita. L dan Fink. pihak sekolah perlu memberi pendidikan kepada anak murid kita seperti mana dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan-pertauran yang sedia ada. penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang mungkin berlaku. . Kegagalan memenuhi "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care). guru-guru dan kakitangan lain didakwa. 1999) yang mungkin dibawa terhadap mereka. Semua sekolah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan para pekerja dan anak muridnya. PENGENALAN Pengurus (pengetua) sekolah. Pengurus sekolah perlu proaktif dan sentiasa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri serta guru-guru daripada dakwaan (litigation). pengurus. Schlechty. iaitu. London. Stoll. kegagalan menepati kehendak undang-undang (akta dan peraturan-peraturan). Tindakan-tindakan mahkamah yang diambil terhadap sekolah sudah tentu akan memberi kesan yang serius kepada sekolah dan mesti dielakkan. (eds). 2. San Francisco. Open University Press. P. D. Misalnya. Barangkali kes-kes dakwaan ini tidak dapat dihapuskan sama sekali tetapi ianya boleh dikurangkan ke tahap minimum. Selain itu.C. Paul Chapman Publishing. guru-guru dan kakitangan lain sekolah terdedah kepada dakwaan (litigation) atas berbagai tuduhan seperti kegagalan melaksanakan tanggungjawab. kecuaian merupakan bidang yang amat luas dan pihak sekolah paling berkemungkinan didakwa atas tuduhan ini. PUNCA-PUNCA YANG BOLEH MENGAKIBATKAN SEKOLAH DIDAKWA DAN LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKANNYA Punca-punca utama yang menyebabkan pihak sekolah didakwa ke mahkamah termasuk kecuaian(negligence). Buckingham.. Punca-punca tersebut di atas akan dihuraikan dengan lebih lanjut di bawah dan langakah-langkah yang boleh diambil oleh pengurus untuk mengelakkan dakwaan dibincangkan. Di antara punca-punca dakwaan tersebut. 1990. kegagalan melaksanakan tanggungjawab. Kertas ini membincangkan punca-punca yang mungkin memyebabkan pihak sekolah. dan kegagalan mematuhi arahan serta peraturan boleh mengakibatkan pihak sekolah menghadapi dakwaan sivil atau pun jenayah (civil or criminal suit).G. Effective school leadership: responding to change. Jossey Bass.

"Negligence is the omission to do something which a reasonable man. tetapi mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan kepada "balance of probabilities". d. Ini bermakna pengurus sekolah atau pengetua perlu melindungi kesihatan dan keselamatan para guru dan muridnya. Defenden mempunyai tanggungjawab "kewajiban berjaga-jaga" ( requirement to exercise duty of care) terhadap plaintif. (1856). Walau bagaimana pun. Setakat manakah tahap berjaga-jaga (standard of care) yang perlu diambil oleh pihak sekolah supaya tidak dianggap sebagai cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya? Mengikut keputusan hakim mahkamah dalam kes Blyth v. would do. Semua sekolah mempunyai kewajiban berjaga-jaga (owe a duty of care) kepada pekerja-pekerja dan anak-anak muridnya. Defenden telah tidak melakukan "kewajiban berjaga-jaga" (failure to exercise duty of care) dan. Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan amalan yang biasa (common practice)? f. Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (neccessity to take greater risks)? Untuk meminimumkan kemungkinan pihak sekolah didakwa kerana kecuaian." Beberapa faktor yang akan diambil kira oleh mahkamah untuk menentukan kelakuan yang munasabah termasuk : a. or doing something which a prudent and reasonable man would not do. . Secara amnya. bukti bahawa defenden telah cuai tidak perlu "beyond reasonable doubt" dalam tuntutan sivil (contoh tuntutan terdadap kecuaian). maka beliau harus selamat dan telah dilindungi dari sebarang dakwaan yang mungkin berlaku. jika pengetua telah mematuhi segala arahan serta peraturan semasa menjalankan tugas-tugas harian dan melaksanakan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care) yang wajar. guided upon those circumstances. Langkah-langkah berikut boleh dijadikan rujukan dan panduan. iii. Plaintif mengalami kecederaan atau kerugian (damage has occurred) akibat dari kegagalan defenden melakukan kewajibannya.1. c. ii. b. "tahap berjaga-jaga munasabah" yang akan diambil oleh seseorang dalam situasi berkenaan adalah memadai. Perbuatan seseorang (defenden) boleh dikatakan cuai oleh mahkamah apabila ketiga-tiga syarat berikut dipenuhi: i. Birmingham Waterworks Co. Adakah sesuatu kejadian boleh dijangka akan berlaku (forseeability)? Adakah sesuatu kejadian mungkin mengakibatkan kecederaan (likelihood of harm)? Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka berlaku (seriousness of accident)? Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh diambil secara praktik (practicality of precautions)? e. Kecuaian (Negligence) Kecuaian (negligence) dikaitkan dengan "kewajiban berjaga-jaga" (duty of care). which ordinarily regulate the conduct of human affairs. Pengetua juga perlu mahir mendapat kerjasama dan melibatkan pihak ibu-bapa untuk menyelesaikan masalah sebelum ianya dibawa ke mahkamah. Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk mengenal pasti dan seterusnya mengurangkan risiko-risiko yang boleh dijangka (forseeable risks) daripada berlaku. pengurus sekolah mesti memahami konsep kecuaian dan bagaimana beliau boleh dipersalahkan.

Dalam The Registration of Schools Ordinance. Contohnya tangga dan serambi bangunan mesti mempunyai pelindung yang sesuai dan kukuh untuk memastikan tiada murid berkemungkinan terjatuh ke bawah. spesifikasi keluasan. Tetapi selepas rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan. Suis dan soket yang rosak mesti diganti. Semaksemak panjang di kawasan sekolah mesti di tebas untuk mengelak segala bentuk bahaya seperti menjadi tempat perlindungan ular yang boleh mendatangkan kemudaratan. Memastikan Keselamatan Struktur Fizikal Sekolah Undang-undang menghendaki tuan punya premis (bangunan dan kawasan tanah) memastikan premisnya adalah selamat digunakan atau didiami oleh semua pihak yang mempunyai hak menggunakannya atau berada di situ. seorang murid berumur empat tahun telah ditinggalkan seketika oleh gurunya. pihak sekolah dipersalahkan kerana guru tidak mengawasi murid dan sekolah juga dipersalahkan (vicariously liable) kerana gagal mengunci pintu masuk sekolah. Jadi keadaan fizikal sekolah hendaklah sentiasa diselenggarakan dengan baik kerana segalah kerosakan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada kemudahan fizikal tidak selamat untuk digunakan oleh semua pihak. dan ruang yang mencukupi untuk setiap murid. dikehendaki membuat penyeliaan yang munasabah (reasonable degree of supervision) ke atas murid-murid di bawah jagaannya sewaktu kelas berjalan. Dalam bilik darjah. 1950. Jumat Bin Mahmud & Anor. peraturan yang sama mengatakan bahawa pengetua bertanggungjawab membenarkan pihak-pihak yang berhak sahaja untuk menggunakan premis sekolah. v. kerusi lama dan lain-lain perlu diperiksa dari masa untuk memastikan keselamatan penggunaannya. Dalam kes Carmarthenshire County Council v. Schools (General) Regulations. Kecuaian untuk memastikan keadaan sekolah selamat telah menyebabkan pihak sekoah didakwa. Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Guru. Akhirnya. bilangan maksimum murid yang dibenarkan dalam setiap bilik dan lain-lain lagi.1. mengikut undang-undang common law. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan beliau didakwa jika murid tercedera akibat kecuaiannya. plaintif asal telah tercedera akibat perbuatan nakal kawannya sehingga akhirnnya menjadi buta pada sebelah mata. ketinggian siling. Siling yang setengah terjatuh dan bumbung yang bocor mesti dibaiki dengan kadar segera. 2. Murid tersebut keluar dari kawasan sekolah dan menyebabkan suatu kemalangan jalanraya terjadi di mana seorang pemandu lori mati. Selain daripada itu. wayar elektrik uzur. Lewis [1995]. Pengetua perlu memastikan peraturan tersebut dipatuhi untuk mengelak dakwaan kerana kecuaian. iaitu di antaranya. sekolah dikehendaki memastikan bilik-bilik darjah memenuhi syarat-syarat.. tingkap. pengudaraan. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa pihak guru telah cuai dalam penyeliaannya. Pokok juga boleh mendatangkan bahaya sekiranya ianya tumbang ditiup angin. kipas. Dalam kes Government of Malaysia & Ors. cahaya yang cukup terang. didapati bahawa guru berkenaan tidak boleh dipersalahkan kerana kecederaan yang .

penyimpanan bahan-bahan berbahaya.pula. Beliau juga didapati mengajar seperti yang . Guru kelas tersebut telah didapati bersalah kerana tidak memberi arahan dengan jelas kepada murid dan tidak menyelia perjalanan kerja dengan munasabah. Buku-buku panduan penyelenggaraan makmal (Lampiran A) yang berkaitan juga perlu difahami dan diguna sebagai panduan guru setiap masa. Jika terdapat guru sementara. Sains Rumah Tangga) Semua makmal dan bengkel kerja amali mesti mempunyai peraturan bertulis yang diedarkan kepada setiap murid pada hari pertama mereka menggunakan makmal atau bengkel tersebut. Ini bermakna beliau telah gagal melaksanakan "kewajiban berjaga-berjaga" yang munasabah terhadap anak-anak muridnya. Louis Marie Neube Rt Ambrose J Ambrose & Anor. keadaan bilik-bilik makmal. Sains Pertanian. Government of Malaysia & Ors. 3. pencegahan kebakaran. Muzik. Dalam kes Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. Vokasional. Memastikan Keselamatan Sewaktu Kelas Yang Menjalankan Amali dan Ketukangan (Sains. alat dan penghubung elektrik. suis. dan lain-lain) adalah diberi dengan lengkap dan jelas dalam Surat Pekeliling Ikhtisas No. v. guru-guru mesti menyelia dan mengawasi aktiviti murid-murid dengan rapi untuk memastikan keselamatan dijaga ke tahap munasabah di samping membantu menjayakan percubaan mereka. Teknil. 1/1974. Kelas-kelas amali atau kelas praktikal hanya boleh dikendalikan oleh guru-guru terlatih dalam mata pelajaran yang berkenaan sahaja.. Langkah-langkah keselamatan yang lanjut dalam semua aspek pengurusan makmal (misalnya pengendalian silinder. palintif pertama (seorang murid kelas Sains Pertanian) telah pun dicederakan oleh cangkul yang digunakan oleh kawan kelasnya sewaktu mereka sedang menjalankan kelas amali menyediakan batas sayur. 1/1974. pengetua mesti memastikan bahawa mereka tidak melakukan atau menyuruh pelajar melakukan percubaan-percubaan yang ‘berbahaya’. Dalam kes Kamarulzaman Mohd Ali v. Selain daripada itu. seorang murid telah patah tangannya akibat terjatuh sewaktu kelas muzik(amali). Peraturan tersebut perlu diterangkan kepada murid oleh guru dengan jelas sehingga mereka betulbetul faham akannya. Peraturan-peraturan tersebut juga perlu dipamerkan pada papan kenyataan setiap makmal atau bengkel dan diingatkan kepada murid dari semasa ke semasa. Pengetua mesti memastikan semua guru sains mengetahui kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas berkenaan dan mematuhi semua arahan dan panduan yang diberikan demi keselamatan semua pihak. latihan kecemasan api. Pengetua dengan bantuan Guru Kanan Sains harus menapis rancangan kerja guru-guru tersebut bagi kerja amali (Surat Pekeliling Ikhtisas No. bertarikh 8 Julai 1974). kelengkapan memadam api. guru-guru mesti memberi amaran terlebih dahulu kepada murid-muirid sebelum sebarang tunjukcara atau percubaan dijalankan dalam mana terdapat kemungkinan punca letupan atau bahaya. paip dan saluran gas. Guru didapati tidak bersalah kerana beliau memang terlatih mengajar muzik dan telah pun menyelia muridmuridnya dengan munasabah.dialami oleh murid adalah akibat dari kemalangan yang tidak dapat diduga (not reasonably forseeable) oleh seseorang dalam keadaan yang biasa. Sewaktu kelas amali dijalankan.

viii. Government of Malaysia seorang murid terjatuh kerana tersandung batu selepas turun dari bermain jongkang-jongkit. terkena lontaran peluru. terjatuh dalam lubang. Pengetua hendaklah memeriksa dan memastikan bahawa segala kemudahan sukan dan permainan adalah dalam keadaan sempurna dan selamat untuk aktiviti-aktiviti ko-kurikulum tersebut dijalankan. Murid yang cedera. maka guru pengiring perempuan mesti ada bersama. Memastikan keselamatan. Murid-murid perlu diberitahu tentang bahaya di kawasan tersebut. vi. Menggalakkan pelajar mengadakan skim perlindungan insurans yang sesuai. Stor sukan mesti diselenggarakan dengan sempurna dan selamat mengikut segala arahan dan peraturan yang ada kerana alat-alat sukan dianggap berbahaya. mengguna dan menyimpan alat-alat sukan walaupun boleh dibantu oleh murid. Dalam kes di mana tiang gol mudah alih terjatuh. Jika kerja pembinaan sedang dijalankan atau terdapat bahan pembinaan yang dilonggokkan. lelah dan berpenyakit kronik tidak dipaksa dibenarkan/dipaksa mengambil bahagian. dan lain-lain (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dalam kes Silvadurai v. Ianya merupakan satu kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian murid sendiri.telah dirancangkan dalam buku rekod mengajar dan bertindak segera dengan sewajarnya apabila kemalangan telah berlaku . Ini menunjukkan dengan jelasnya alat sukan tersebut tidak selamat digunakan dan mesti diganti dengan segera. Selain daripada itu. iv. . 4. Melaporkan segala kemalangan yang berlaku kepada pengetua dengan segera untuk tindakan selanjutnya. Guru-guru mesti memastikan bahawa padang. Murid-murid hendaklah diajar dengan teliti supaya mereka tahu menggunakan alat-alat dengan betul dan selamat. Kawasan dan kemudahan yang berbahaya seperti dewan gymn dan kolam renang mesti dikawal penggunaannya dengan ketat. gelanggang. Murid-murid juga perlu diberitahu tentang segala peraturan dan arahan tentang langkah-langkah menjaga keselamatan yang perlu diambil pada setiap masa. Hakim mahkamah memutuskan guru dan pihak sekolah tidak bersalah kerana pelajar telah selalu dinasihati tentang bahaya bermain jongkang-jongkit dan kecederaan yang diakibatkan oleh murid berkenaan sebenarnya bukan disebabkan oleh permainan jongkang-jongkit. kesihatan dan kebajikan murid diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. kawasan tersebut perlu dipagari dan dijadikan kawasan larangan. Jika ada murid perempuan. memastikan semua alat sukan dan permainan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. iii. mengambil kira faktor cuaca/ musim supaya aktiviti yang dijalankan tidak mendatangkan bahaya. Murid tersebut akhirnya mati akibat kemalangan tersebut. ii. v. tetapi kita mesti mengambil iktibar dari kes ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kawasan berhampiran kemudahan sukan dan permainan adalah bebas dari kemungkinan berlakunya kecederaan kepada murid-murid. Penjagaan rapi diperlukan semasa aktiviti diadakan untuk mengelakkan insiden-insiden yang serius seperti pelajar terlanggar tiang gol. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan alat-alat sukan yang baik dan sempurna sahaja digunakan semasa menjalankan aktiviti. guru juga hendaklah i. vii. nyawa murid terkorban (belum dibicarakan lagi di mahkamah). 9/2000. ix. bertanggungjawab mengeluar. 1/1995). Memastikan Keselamatan Kemudahan Sukan dan Kegiatan Kokurikulum Sukan dan kegiatan ko-kurikulum merupakan satu lagi punca kemalangan mungkin berlaku. Murid mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti kokurikulum di luar sekolah dan mesti diiringi oleh guru. Walaupun guru dan pihak sekolah tidak dipertanggungjawabkan.

Memastikan Keselamatan Kebakaran Sentiasa Dijaga Kebakaran sekolah boleh diakibatkan oleh litar pintas. Pengetua perlu mengadakan satu sistem pergerakan trafik yang cekap dan sistem pengawasan yang sesuai untuk mengelakkan kemalangan berlaku. "walkaton". ramai pelajar akan berkeliaran di merata tempat sekolah. Mereka dikehendaki mengambil pelajar-pelajar di suatu tempat yang sesuai di luar kawasan sekolah. dan memastikan guruguru makmal dan bengkel mematuhi prosedur pencegahan kebakaran di makmal dan bengkel masing-masing. Bil. membuat pemeriksaan rapi terhadap sistem pendawaian elektrik. . Selain daripada itu.. Terutamanya pada masa sebelum kelas bermula dan masa selepas kelas baru tamat setiap hari. mengadakan demonstrasi memadam kebakaran dan mangadakan fire drill dengan melibatkan semua murid. kecuaian dan lain-lain lagi.7/1977. Semua penghuni sekolah mesti tahu serta bersedia menangani masalah apabila kes kebakaran berlaku. penyertaan dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah(MSSM). 24/1998 berkenaan aktiviti kebudayaan. Headmaster. Kebakaran yang berlaku di sekolah boleh mengakibatkan kerugian harta benda sekolah dan kehilangan nyawa. 1950). pengetua perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkan berlakunya kebakaran seperti menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan kebakaran sekolah. Langkah-langkah persediaan menangani keebakaran termasuk memastikan alat-alat pemadam api dan pencegahan kebakaran dalam keadaan baik dan boleh berfungsi pada setiap masa. Keputusan hakim mahkamah menyalahkan pemandu bas dan pihak sekolah juga dipertanggung-jawabkan bersama (vicariously liable) kerana membenarkan bas tersebut memasuki kawasan sekolah tersebut. 2. mengadakan hari/minggu pencegahan kebakaran. Maka adalah baik sekiranya semua kenderaan ibu bapa dan bas sekolah dilarang masuk ke kawasan sekolah. Anglo-Chinese Primary School & Anor. Dalam kes Headmistress. guru serta kakitangan sekolah (Rule 49. Methodist Girls School & Ors. Schools (Geneeral) Regulations. Kawasan sekolah biasanya terhad untuk membenarkan semua kenderaan ibu bapa masuk ke dalamnya apabila menghantar dan membawa pulang anak-anak mereka dari sekolah. sebuah bas sekolah telah melanggar seorang murid dalam kawasan sekolah yang mana jalanjalannya adalah sempit. Bil. 7/1988. Untuk mengelakkan dari dakwaan berhubung dengan kebakaran sekolah. 1. perbuatan jenayah (arson). The Registration of Schols Ordinance.Peraturan-peraturan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling 3/1984. Bil 8/1995 dan Bil. Ini bermakna pengetua perlu mengambil langkahlangkah yang wajar untuk memastikan bahawa keadaan trafik di kawasan sekolahnya adalah selamat untuk semua pihak. menyediakan pelan keselamatan kebakaran di sekolah. dan penglibatan aktiviti-aktiviti anjuran agensi kerajaan dan swasta hendaklah diikuti bagi menjamin keselamatan pelajar-pelajar dijaga dan memastikan persekolahan pelajar-pelajar tidak terjejas. v. dan. pihak sekolah mesti mengawasi sekolah dengan rapi selepas waktu sekolah untuk menghalang penceroboh masuk yang mungkin mengakibatkan kebakaran sekolah. kerja-kerja amali di makmal atau bengkel. khasnya para pelajar. Memastikan Keselamatan Trafik di Kawasan Sekolah Pelajar-pelajar sentiasa berada di kawasan sekolah dan mesti dilindungi dari kemalangan jalan raya.

tuduhan kecuaian tersebut ditolak oleh hakim Mahkamah Tinggi Miri. Jika perjalanan melibatkan penggunaan kenderaan. Makanan dan minuman yang disediakan . Memastikan pelajar dan ibu bapa telah memberi segala maklumat yang penting (misalnya keadaan kesihatan pelajar) kepada sekolah sebelum lawatan diadakan. The Registration of Schools Ordinance. Banyak kemalangan seperti terjatuh. maka kebenaran dari Pendaftar mesti diperolehi sebelum lawatan tersebut diadakan. Dalam kes Chen Soon Lee v. 9/2000. ii. Pelajar-pelajar diberitahu bahawa mereka perlu bawa keperluan persendirian yang mencukupi seperti minuman. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. murid-murid dan kemudahan-kemudahan fizikal sekolah. vii. vi. Jika lawatan itu diadakan di luar negeri asal sekolah.Arahan-arahan dan panduan yang diberi dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. iv. Kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan pengetua untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti lawatan mesti diperolehi sebelum ianya diadakan. x. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. viii. Malangnya risiko yang terlibat dalam lawatan adalah tinggi juga. pelajar-pelajar mesti diarah untuk memasangkan tali pinggang keledar pada setiap masa. Bil. Oleh kerana guru besar dan guru-guru yang berada bersama mereka telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang rapi (beyond reasonable care) pada masa itu. kemalangan jalan raya dan mati lemas telah pun terjadi semasa pelajar-pelajar mengadakan lawatan. alat perlindungan dari cahaya matahari. dan lainlain. Memberi taklimat kepada pelajar dan ibu-bapa tentang lawatan yang akan diadakan. iii. Pihak sekolah mesti bersedia untuk mengatasi segala kemalangan yang mungkin berlaku. Pelajar-pelajar membuat persetujuan bertulis untuk berdisiplin baik sewaktu lawatan diadakan. pengetua harus memastikan guru-guru dan murid-murid sekolahnya mematuhi segala undang-undang dan peraturan (Schols (Tours) Regulations. Pihak sekolah mesti meminta maklumat tersebut daripada setiap ibu bapa pelajar secara bertulis. 1957. ix. 12/1989 dan Bil. Semua lawatan pelajar mesti diiringi oleh guru. Pengawasan oleh guru yang munasabah perlu dibuat sepanjang masa lawatan diadakan. Maklumat dan arahan-arahan bertulis yang diedarkan kepada pelajar dan ibu-bapa harus teliti dan jelas. 3. 1950 menghendaki pihak sekolah mementingkan aspek kebersihan. Terutamanya risiko yang terlibat mesti jelas dinyatakan. Chong Voon Pin. Di antara langkah-langkah pencegahan dakwaan yang boleh diambil oleh pihak sekolah adalah seperti berikut: i. Segala langkah pencegahan berlakunya tradegi mesti diambil untuk melindungi pelajar-pelajar semasa lawatan diadakan. 1. Memastikan Keselamatan Sewaktu Membuat Lawatan Lawatan adalah aktiviti yang penting dalam kehidupan seorang pelajar. Memastikan Kebersihan Makanan dan Kesihatan Murid Dijaga Peraturan Schools (General) Regulations. Selain dari itu. Jika ada murid perempuan yang menyertai lawatan tersebut. Jelas dilihat bahawa Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan guru-guru tidak cuai dalam penyeliaan aktiviti-aktiviti pelajar semasa lawatan diadakan.1/1995) berhubung dengan lawatan untuk mengelakkan daripada dakwaan dan melindungi pihak sekolah sekiranya tuduhan dibawa juga ke mahkamah sekiranya sesuatu kemalangan berlaku. 7/2000 hendaklah difahami dan dipatuhi oleh pengetua sekolah. makanan. v. keceriaan dan kesihatan guru-guru. seorang murid sekolah telah mati lemas sewaktu rombongan murid sedang bermain bola dalam air di tepi laut. maka rombongan tersebut mesti menpunyai guru pengiring perempuan. 8/1978.

Bil. 1957. Dalam Surat Pekeliling 12/1999. 8/1988. 1952 dan Peraturan 18. Selain daripada itu. 3/1993. . 1956. 1952. 8/1983. 1. 1. 1957. Sebaliknya disiplin yang teruk. 5/1995. Schools (Courses of Studies) Regulations. Pengetua sekolah perlu memastikan makanan di sekolah selamat digunakan oleh semua pihak supaya tidak medatangkan masalah kesihatan seperti keracunan makanan. 8). Melaksanakan Tanggungjawab dan Menepati Kehendak Undang-undang. Bil. pihak sekolah diingatkan. Pekerja dan pembekal makanan juga perlu mengamalkan kebersihan diri. Menjaga Disiplin dan Mengenakan Tindakan Disiplin Terhadap Pelajar Mengikut Peraturan Menjaga dan mengawal disiplin pelajar merupakan tanggungjawab pihak sekolah yang penting. 9/1975. Education Ordinance. bahawa bukubuku teks yang diperakukan oleh Kementerian Pendidikan wajib digunakan di semua sekolah kerajaan. Apabila melaksanakan tugas-tugas harian di sekolah. di dapur sekolah atau pun makanan yang dibekalkan dalam Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah. maka suasana selamat dan kondusif dapat diwujudkan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 4/1991. 1/1972. 1959. bangunan dan kemudahan yang digunakan untuk menyediakan makanan. 4/1996. The Education Ordinance. Pelajar-pelajar perlu dinasihatkan tentang amalan kebersihan yang perlu untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Satu Kewajiban Kurikulum Kebangsaan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan hendaklah digunakan di semua sekolah. rekod pengajaran guru mesti disediakan dengan sempurna pada sepanjang tahun demi melindungi guru dari dakwaan. Bil. Education (Schol Discipline) Regulations. Jika pelajar-pelajar berdisiplin baik. Pengetua mesti memastikan bahawa tiada sebarang bentuk pengajaran ekstrimis diadakan di sekolah. Akta Pendidikan 1996 telah menetapkan mata-mata pelajaran dan kurikulum yang perlu diikuti. Kecuaian pengetua sekolah memastikan langkahlangkah kebersihan diambil boleh mengakibatkan dakwaan yang tidak diingini. di antara lain. Bil. Bil. 7. Bil. Akta serta Peraturan Sistem persekolahan di Negara kita dikawal secara pusat oleh Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Ordinans-ordinans Pelajaran 1950. keganasan yang berleluasa dan ancaman berbagai rupa akan menghasilkan sekolah yang tidak selamat. dan Bil. Apabila melaksanakan tugas mengawal disiplin dan mengenakan tindakan disiplin terhadap salah laku pelajar. sama ada di kantin. 2.atau dibekalkan di kawasan sekolah. 1959. 5/1988 dan 2/1983 adalah berkaitan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. pengetua mesti memastikan bahawa tindakan-tindakan yang diambil tersebut adalah berdasarkan kuasa dan peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam dalam Akta Pendidikan 1996(Perkara 3. alat-alat dan perkakasan makanan. mesti bersih dan sesuai bagi menjaga kesihatan semua pihak. pengetua hendaklah memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan berkenaan dipatuhi oleh semua pihak supaya dilindungi dari apa jua bentuk dakwaan yang dihadapi. Surat-surat Pekeliling Bil.

1/1972 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Wright. Ordinans dan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas yang sedia ada. kerana bertindak mengikut prosedur yang tepat.8/1983 hendaklah diikuti oleh pihak sekolah. v. Hakim-hakim Privy Council memutuskan bahawa pengetua tersebut telah pun bertindak mengikut undang-undang yang berkuatkuasa pada masa itu. Apabila mengambil tindakan Corporal Punishment dan membuang pelajar dari sekolah kerana salah laku pelajar. 3. Ringkasnya. 1957. Mahadevan (plaintif) telah dibuang sekolah oleh pengetua kerana salah laku yang serius dan setelah pertimbangan yang wajar. Selain itu. b) tindakan disiplin mesti dikenakan tanpa bias atau pilih kasih (no bias or prejudice). setimpal. Semua pelajar hendaklah diberikan dan dijelaskan segala peraturan disiplin bertulis yang berkuatkuasa di sekolah. Isu Hak Cipta dan Isu-isu Lain . tatacara yang diberikan dalam Education (ScholDiscipline) Regulations. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Persoalannya ialah adakah pihak sekolah telah bertindak mengikut kuasa yang diberi dan peraturan yang sedang berkuatkuasa? Dalam kes Mahadevan N v.Sekolah dikehendaki mengadakan peraturan-peraturan disiplin sendiri tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bercanggah dengan bidang kuasa dan peraturan-peraturan yang diberikan dalam Akta. Prinsip Natural Justice memerlukan pihak sekolah memastikan bahawa apabila membuat pertimbangan untuk mengenakan tindakan disiplin ke atas pelajar. Dalam kes Meor Atiqul Rahman Ishak & Ors. dan bersifat pendidikan. 1959. iii) jenis hukuman yang berpatutuan dan bersifat pendidikan (Ingraham v. pihak sekolah telah pun memotong lengan panjang sekumpulan pelajar selepas mereka masih mamakai baju berlengang panjang walaupun dilarang oleh sekolah.) sahaja boleh dikenakan. pengetua dan kerajaan Malaysia dipersalahkan dan dikehendaki membayar ganti rugi kerana telah dua tahun tiga pelajar tersebut tidak dibenarkan ke sekolah semasa menunggu keputusan mahkamah. Anandarajan & Others (1973) pula. Fatimah Sihi & Ors. Oleh itu. Yang penting di sini adalah pengetua berkenaan dapat dilindungi. Kes-kes disiplin yang serius dan berbentuk jenayah mesti dilaporkan kepada pihak polis. semasa mengambil tindakan disiplin dan untuk melindungi pihak sekolah daripada didakwa. Tetapi Hakim mahkamah telah memutuskan bahawa pengetua telah bertindak luar dari peraturan yang ada. pengetua perlu memastikan i) Prinsip Natural Justice. adalah didakwa bahawa pelajar-pelajar perempuan telah dijatuhkan maruah mereka semasa proses pemotongan lengan dilakukan. Education Ordinance. tiga orang murid telah dikenakan tindakan buang sekolah kerana tidak mematuhi arahan pengetua dan terus memakai serban ke sekolah walaupun telah banyak kali ditegur. ii) prosedur tindakan yang tepat dan direkodkan dan. walaupun didakwa. Dalam satu lagi kes yang berlaku baru-baru ini (tidak dibawa ke mahkamah lagi). maka a) pelajar mesti diberi peluang untuk membela diri dan. Prosedur hukuman yang dikenakan harus tepat dan jenis hukuman hendaklah adil.

dan mampu mengelakkan segala kemungkinan penyelewengan berlaku untuk diguna pakai oleh sekolah. Prosedur pembelian. appellant adalah seorang guru penolong kanan sebuah sekolah rendah dan beliau telah ditugaskan untuk menyerahkan duit gaji sebanyak RM3. jelas bahawa akibat yang perlu ditanggung oleh sesorang pegawai yang menyeleweng adalah sangat serius. pengetua hendaklah mewujudkan suatu sistem pengurusan kewangan yang lengkah. pengetua perlu memastikan a. Akhirnya beliau didapati bersalah dan dibuang kerja. penyimpanan stok. tidak diserahkan kepada penerima yang sah. Pematuhan prosedur-prosedur adalah untuk mengelakkan sebarang jenis penyelewengan yang mungkin berlaku. jujur dan amanah supaya dapat melindungi sendiri dan kakitangan berkaitan dengan urusan kewangan dari dakwaan jenayah. Pengetua hendaklah memastikan peraturan tersebut diikuti dan menentukan pelajar-pelajar dan guru-gurunya tidak melanggar undang-undang berkaitan dengan hak cipta. Ordinans dan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan. Belaiu kemudiannya didakwa ke mahkamah atas tuduhan pecah amanah (criminal breach of trust).School (Magazines) Regulations. KESIMPULAN Pihak sekolah boleh didakwa ke mahkamah atas tuduhan kecuaian yang menyebabkan murid tercedera akibat kemalangan yang berlaku di sekolah. Untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang boleh mengakibatkan dakwaan sivil dalam pengurusan kewangan sekolah.6/1992). sekolahnya telah mengenalpasti segala aspek/tugas yang mereka bertanggungjawab untuk laksanakan(identify areas of duty of care). 1957 menggariskan peraturan-peraturan yang hendak dipatuhi oleh pihak sekolah dalam hal penghasilan majalah sekolah. Apabila aktiviti atau program diadakan untuk mengutip derma dan tajaan. Penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan Dalam kes Tan Tek Seng v. teratur. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Anor. peraturan-peraturan yang harus diikuti adalah termaktub dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pelajar-pelajar harus juga dilarang terlibat dalam sebarang kegiatan politik.00 kepada seorang tukang kebun yang telah tidak hadir bekerja selama beberapa bulan. Bil 6/1988 dan Bil. bahawa beliau sendiri. 7/1977. Pengetua mesti mengamalkan sikap tegas.. perakaunan dan pengauditan hendaklah sistematik. Pengetua juga perlu memastikan bahawa semua prosedur dan peraturan dalam Arahan Perbendaharaan dipatuhi. 1958. guru-guru dan staf sokongan lain mengetahui dan mematuhi segala peraturan.179. Tetapi. iaitu. 7/1993. . Daripada kes ini. pembayaran. b. beliau telah menyimpan duit tersebut sendiri. Education Ordinance. Sistem tersebut perlu didokumentasikan dan difahami oelh semua pihak yang berkenaan. 1. prosedur dan arahan yang terkandung dalam Akta. Pengetua perlu melindungi para pelajar dan guru dari ancaman penceroboh dan pelawat yang tidak berhak berada di kawasan sekolah mengikut undang-undang yang ada. Sistem kutipan wang daripada pelajar hendaklah jelas diketahui oleh semua guru dan kakitangan kewangan lain. 2. Untuk melindungi pihak sekolah dari dakwaan tersebut. Hadiah dari luar negeri mesti diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

American Association of School Administrators(AASA)http://www.W. Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Dewan Bahasa Dan Pustaka. http://thestar.. merekodkan peristiwa-peristiwa dan segala insiden yang berlaku dengan tepat dan sempurna.. K. U. (1999).K. No. Perundangan Persekolahan di Malaysia (1950-1997). saya berpendapat semua bentuk dakwaan harus dapat diselesaikan sebelum dibawa ke mahkamah. (1977). M. Rujukan ____ (1992). Dahlan. Teachers and Pupils for Careless Behaviour".. Oct 1999.8 http://www. John Murayu Publisher Ltd. Sekiranya semua langkah telah diambil untuk menjamin keselamatan murid-murid di sekolah dari aspek fizikal.pdkintl. Goldman. California. "Civil Liability of Schools. O.E. Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran (1977). "Keeping Children Safe". (1980). semua pihak mengambil langkah-langkah "kewajiban berjaga-jaga" yang munasabah (exercise reasonable care) untuk mengelakkan segala kemalangan yang dapat dijangkakan. Educational Management and Administration. mental. Kuala Lumpur Halimaton. 79. The Star . U. Saeramento. Selain daripada itu.the people's paper. Panduan Keselamatan Makmal Sains. Jenkins. Keselamatan Makmal. School Guide for State of California. E. R. (1998). 365-374 Evert. 1. (1998). 27(4). Bhd.. T. "Educator's Attitudes and Related Copyright Issues in Education: A Review of Selected Research 1980-1992". Hariati Azizan (2000). Vol. "School Crime A Global Problem".org/kappan/kvan9804.buffalo.my/ Horn.V. pengetua perlu memastikan bahawa segala tindakan disiplin yang dikenakan ke atas salah laku murid dilakukan mengikut peraturan.A.com. semua pihak tahu prosedur dan sentiasa bersedia untuk menangani kemalangan yang berlaku. The Jurnal of Academic Media Librarianship. Kuala Lumpur. J. 16 Julai 2000. Phi Delta Kappan. A Safety Handbook for Science Teachers. Arahan Perbendaharaan. pp.edu/publication/mcjrnl/v1n1/chase.c.htm Halim.htm Kementerian Kewangan Malaysia (1998). emosi dan rohani dalam usaha mewujudkan sekolah selamat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Vol. Chase.1. Syepela Grafik Sdn.E. Spring 1993: 19. No. (1993). H dan Zaiton A.M. e.S.org/ln/lnews/10-21-98law. "Written Policy is Best Prescription for Avoiding Suits About Medication".aasa.html David Wenham (1999). Langkah-langkah juga perlu diambil untuk mengelakkan segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan supaya pihak sekolah dapat dilindungi dari dakwaan sivil atau jenayah.. . d. http://wings.

American Association of School Administrators(AASA).A Guide to Safe Schools. Centre for Effective Collaboration and Practice. Eavy and Associates. Kuala Lumpur. R..M. (1999). Dewan Bahasa Dan Pustaka.pdkintl. http://www.. Garis Panduan Perakaunan dan Kewangan. E.E. J (2000). American Association of School Administrators(AASA).aasa.htm Wong Heng Hung (19 ). "Preventing Violence in Schools". (1977). Cynthia Warger of Warger. "Keeping Pupils Safe and Staff Secure". Natt. U. Torts in Malaysia. H dan Zaiton A. R. Phi Delta Kappan. C. Mac 2000. Timely Response . and Peterson.aasa. Semple. J. "Keeping Schools from Being Sued". Keselamatan Makmal.org/ln/Misc/9-8-99tort. Jabatan Perdana Menteri. The Educational Digest.air. (1998). No. Jurnal of The College of Teachers Education Today.M. 50.Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). http://www. No. (1997). A Safety Handbook for Science Teachers. News Straits Times.. U. University of Malaya Press. Department of Education (1998). "The Dark Side of Zero Tolerance: Can Punishment Lead to Safe School?". Teknik-teknik Asas Dan Keselamatan Makmal. Dewan Bahasa dan Pustaka. K.org/ln/Misc/5-26-99law. (2000). Safe. Panduan Keselamatan Makmal Sains. Murallitharan. John Murayu Publisher Ltd. American Association of School Administrators(AASA) Online. Panduan Bagi Pengendalikan Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-sekolah Menengah. Kibble. April 2000 Skiba. 80. Kementerian Pelajaran (1977).org/guide/guidetext. Syarikat Mukmin Enterprise. Jenkins. Kuala Lumpur. Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (1989).G. Kuala Lumpur. http://www. Kuala Lumpur. M. (1999). Lampiran A Senarai Buku-buku Panduan Keselamatan Makmal Evert. "Schools Eliminating Some Programmes for Fear of Lawsuits".W.K. Vol. Drug Free and Effective Schools for All Students: What Work. ERIC: ED430364 Scottish Schools Science Equipment Research Centre (1980). Early Warning.K.S. 65. U. M (2000). Hazardous Chemicals – A Manual For Schools and Colleges. D. No. Halimaton. (1980). Kuala Lumpur. M. Dewan Bahasa dan Pustaka.htm Quiun. et.htm Sherman.org/kappan/kskl9901.org/ln/Misc/6-9-99law. 1.G.aasa. A Division of Longman Group Ltd. (1999). . Vol.S. al. http://www. "Student Searches: What You Need to Know". Vol. http://ceep.htm Talib. N.5. (1999). 8. Oliver Boyd.htm Prettyman. "Safety first in schools".

J. [1981] 2 M. 147 of 1976.J. Dapatkan semua Surat-surat Pekeliling Ikhtisas. 103-105 Headmistress. Jabatan Perdana Menteri.. 261-308 Lampiran C Melindungi Pihak Sekolah Dari Dakwaan Satu Panduan Pentadbiran (An Administrative Guide) 1. v. Jumat Bin Mahmud & Anor. Wong Heng Hung (19 ). Hazardous Chemicals – A Manual For Schools and Colleges. L.. [1966] 2 M. Anandarajan & Others.. 293-294 Ingraham v. Fatimah Sihi & Ors Mohamed Raihan Bin Ibrahim & Anor. Kuala Lumpur – Federal Court Civil Appeal No. S521-47-1988 Mahaderan N v. Chong Voon Pin & Ors. [1977] 2 M. v. Wright. v. v. Guaman Sivil No. 1 All England Law Reports 565. Panduan Bagi Pengendalikan Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-seko Menengah. Mahkamah Tinggi Malaya. U. 1973 Meor Atiqul Rahman Ishak & Ors. . 2. [1966] 1 Malayan Law Jurnal. Syarikat Mukmin Enterprise..L. Lampiran B Senarai Kes Mahkamah Yang Dirujuk Blyth v. Government of Malaysia & Ors. 784 Carmarthenshire County Council v. pp. 264-267 Government of Malaysia & Ors. Kuala Lumpur. Teknik-teknik Asas Dan Keselamatan Makmal. akta.L. S.L. Oliver B A Division of Longman Group Ltd. [1984] 1 M. Dapatkan semua undang-undang. Surat Perkhidmatan Pendidikan dan Arahan Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kewangan. Tan Tek Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Anor. 27-28 Silvadurai a/l Kunnary v. Headmaster. 651 [1997] Kamarulzaman Mohd Ali v.J. Lewis [1995]. Birmingham Waterworks Co. Louis Marie Neube Rt Ambrose J Ambrose & Anor. ordinans dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Methodist Girls School & Ors. Scottish Schools Science Equipment Research Centre (1980). J.. Government of Malaysia & Ors.. [1856].. Anglo-Chinese Primary School & Anor.Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (1989). 11 Ex 781. 430. Chen Soon Lee v. Kuala Lumpur. Federal Court Civil Appeal No. 179 of 1979.

Ada guru-guru mengiringi dan menjaga murid-murid seperti mana mereka menjaga anak diri sendiri . termasuk saksi-saksi yang ada. tarikh. Prosedur menangani kemalangan diketahui dan diikuti oleh guru-guru. Ibu-bapa atau penjaga juga diberi keterangan tersebut melalui surat. peserta dan guru pengiring terlibat dalam lawatan sebelum meluluskan lawatan. 9. Laporkan segala insiden atau kemalangan kepada pihak-pihak yang berkenaan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. ordinans dan surat-surat pekeliling yang sedia ada. Kebenaran bertulis dari ibu bapa setiap murid mesti diperolehi sebelum lawatan. . 5. 1/1995 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Jika tiada penyelamat nyawa yang berpingat emas daripada Royal Life Saving Society. Rekod kejadian. 6. langkah-langkah keselamatan serta segala maklumat berkaitan yang bertulis diedarkan dan dijelaskan kepada semua murid sebelum lawatan. Pelajar tidak dibenarkan berenang tanpa kebenaran guru. 10. 11. Tiada kecuaian(negligence) berlaku. 10. 11. 1975 8. pemakanan dan kesihatan.3. 2. 9. Bidang/aspek yang perlu diambil perhatian adalah kurikulum. The Schools (Tours) Regulations. Permohonan kepada Pendaftar 6 minggu sebelum lawatan jika ke luar negeri. 4. Laporan dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan. dan lain-lain berdasarkan undang-undang. ibu-bapa dan ambil langkahlangkah untuk menjelaskannya kepada mereka. Lawatan diluluskan oleh Pengetua. 4. kemudahan dan peralatan sukan dan permainan. akta. Pengetua harus meneliti tempat. kemudahan fizikal dan bangunan sekolah.Tours) 1. v. 7. 5. 3. makmal sains. bengkel ketukangan (vokasional/teknik/sains pertanian/sains rumahtangga). kokurikulum. Alat-alat pertolongan cemas disediakan. iii. Edarkan peraturan-peraturan sekolah kepada semua guru. hendaklah dibuat dengan teliti dan sempurna dan disimpan. Ada orang dikalangan rombongan lawatan tahu dan ditugaskan menggunakannya. Peraturan. Pastikan semua staf mematuhi segala peraturan apabila mengambil apa pun jenis tindakan. 9/2000 Education Act (Extension to Sarawak) Order. Letakkan satu salinan bahan dalam 1. hak cipta. i. ii. Rekodkan segala insiden atau kemalangan dengan teliti dan sempurna. dan lain-lain lagi. disiplin. 6. Lampiran D Panduan Pentadbiran Pengurusan Lawatan (Administrative Guide . berenang tidak dibenarkan sama sekali. Wujudkan prosedur yang diketahui semua pihak untuk menangani kemalangan atau krisis yang berlaku. kebakaran. pelajar. iv. Wujudkan peraturan-peraturan sekolah secara bertulis tentang disiplin. 12.In loco parentis. 1957 Surat Kementerian Pendidikan bertarikh 12 Julai 1986 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7. Berusaha untuk mendidik semua staf dan kakitangan lain tentang aspek perundangan pendidikan (misalnya melalui program perkembangan staf berterusan). dan 2. Ambil langkah-langkah pencegahan kemalangan pada setiap masa untuk mengelakkan kemalangan dan laksanakan kewajiban berjaga-jaga yang munasabah tanpa kecuaian. 12. Peraturan-praturan yang berkaitan adalah diberi dalam berikut:The Education Ordinance 1957. di atas di Pejabat dan satu salinan lagi di Perpustakaan untuk rujukan semua pihak. Guru-guru mengambil reasonable care untuk menjaga keselamatan dan mengelak segala kemalangan yang forseeable. kewangan. kokurikulum. 8.

1995: 83). … if a school is a vibrant. 2. In many ways the school principal is the most important and influential individual in any school. pengetua/guru besar berperanan sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran. the level of professionalism and morale of teacher and the degree of concern for what students may or may not become. if students are performing to the best of their ability one can almost always point to the principals leadership as the key to success. pengetua/guru besar perlu mempunyai dua peranan atau fungsi utama secara serentak iaitu sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran. Madya Dr. dan perlu juga menghabiskan masa yang lebih dalam aktivitiaktiviti profesional guru dan pelajar.Ciri-Ciri Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Berkesan Yang Dapat Menghadapi Cabaran dan Harapan Pada Abad Ke 21 Ini oleh Prof. Oleh itu. Apatah lagi dalam konteks pembangunan sumber manusia yang memberi penekanan dalam bidang sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan Wawasan 2020 yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. pengetua atau guru besarlah yang dapat menggerakkan sekolah itu maju ke hadapan untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik dan kegiatan ko-kurikulum atau mundur kebelakang sebagai sekolah yang tidak berkesan. the climate for learning. child-centred place. … it is his leadership that sets the tone of the school. dan jangan hanya bekerja semata-mata sebagai pentadbir yang berkurung di bilik mengeluarkan arahan dan surat-surat arahan dan suratsurat siaran. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya pihak sekolah dapat mewujudkan sekolah berkesan atau kecemerlangan dalam pencapaian akademik. (Kementerian Pendidikan Mlaaysia. Pendahuluan Kecemerlangan atau kejayaan sesebuah sekolah banyak dipengaruhi dan disebabkan oleh kepimpinan pengetua/guru besar yang berkesan. peranan pengetua yang hanya menjalankan peranan sebagai pemimpin pentadbiran sahaja tidak sesuai lagi bagi mencapai matlamat pendidikan pada alaf baru ini dan juga bagi menghadapi cabarancabaran dan harapan-harapan pada masa akan datang ini. 1982: 6) Pernyataan di atas menunjukkan terdapat perubahan tugas utama pengetua/guru besar iaitu daripada pemimpin pentadbiran kepada pemimpin pengajaran. Shahril @ Charil bin Marzuki 1. telah menyarankan bahawa peranan utama kepemimpinan pengetua/guru besar mestilah: … cekap dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolahsekolah. dalam kontek untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan pada alaf baru ini. penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (1982). Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pentadbiran dan pengajaran. Perubahan peranan pengetua berlaku kerana desakan daripada Kementerian Pendidikan. peranan . Oleh yang demikian. Oleh itu. bertindak sebagai pakar runding. Peranan Pengetua/Guru Besar Sebagai Pemimpin Pentadbiran dan Pengajaran Di sekolah. Ini bermakna. if it has a reputation for excellence in teaching. innovative. (Sergiovani. Mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan.

pengetua / guru besar menjalankan tugas seperti mengatur dan melaksanakan jadual waktu dan kalendar sekolah. Menurut Wellish. iv. Beberapa kajian dibuat di Amerika Syarikat menyenaraikan tugas pengetua/guru besar sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran seperti berikut: (i) kurikulum dan pengajaran (ii) perundingan (iii) kemudahan fizikal (iv) kewangan dan perniagaan (v) pemilihan. (1978). (1978). dan menjalin hubungan antara sekolah dan pelbagai badan/awam di luar (Zaidatul Akmaliah. Manakala Hanafi Kamal (1980: 245) mengariskan tugas pengetua/guru besar ialah: (i) kepimpinan (ii) kebajikan dan disiplin (iii) staf sekolah (iv) perancangan. Wellish et al. Ciri-ciri pengetua/guru besar itu ialah: i. surat menyurat. et al. mengawai SPBT. ii. iii. Mengadakan perhubungan yang baik dan berkesan dengan pihak luar. Hussein Mahmood (1993). Kepemimpinan Pengetua/Guru Besar Di Sekolah Yang Berkesan Kebanyakan penulis dan penyelidik dalam pendidikan mengakui bahawa kebanyakan pengetua/guru besar yang dapat mewujudkan sekolah yang berkesan atau sekolah cemerlang berfungsi atau berperanan sebagai pemimpin pengajaran. Rutter (1979). Mengawas dan membimbing guru-guru di sekolah untuk menjamin pengajaranpembelajaran berjalan dengan baik. iii. Bagi Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989: 64) mengatakan tugas pengetua/guru besar secara umumnya boleh disenaraikan dalam empat bidang sahaja iaitu: i. dan Shahril Marzuki (1997). Wellish. Melaksanakan rancangan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. persatuan. mengumpul dan menyusun data. vi. 1991: 20). Menurut Sweeney (1982). penyelarasan dan perhubungan (v) kurikulum dan pengajaran (vi) kualliti diri (vii) pejabat sekolah. kemudahan fizikal. ii. et al. v. kewangan dan pengurusan perniagaan (viii) hubungan sekolah-masyarakat. 1. Menyusun dan menetapkan strategi pengajaran. Weber (1971). terdapat enam ciri kepemimpinan pengetua/guru besar yang berkait dengan kepimpinan pengajaran di sekolah berkesan. mengurus perbelanjaan sekolah. Levine dan Lessotte (1981). Mengawas dan menyelia disiplin. Kerap menilai pencapaian akademik pelajar. membuat keputusan. kerja-kerja amal dan sebagainya. pembelajaran murid. (1978) menegaskan ada empat perbezaan antara kepimpinan sekolah yang berkesan dengan kepimpinan sekolah Tidak Berkesan. Membantu dan memberi semangat kepada para guru. Memberi penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Menyelaras program pengajaran. Menyedia dan mengekalkan suasana yang kondusif di sekolah (Iklim sekolah). Robiah Sidin (1989: 37) pula menyatakan terdapat enam bidang tugas pengetua/guru besar iaitu: (i) perhubungan sekolah-masyarakat (ii) perkembangan kurikulum dan pengajaran (iii) pengurusan murid (vi) pengurusan kakitangan (v) pengurusan bangunan dan kemudahan-kemudahan lain (vi) pengurusan kewangan. Di antara penulis-penulis tersebut ialah Sweeney (1982). pengambilan dan pembuangan pekerja (vi) perhubungan awam (Hoy dan Miskel. pengetua di sekolah berkesan adalah: . mengagih dan mengawasi kerja-kerja kerani. 1991: 319). iv. Edmonds (1979). memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh pelajar. kegiatan sukan. memastikan kemudahan dan harta benda sekolah digunakan sebaiknya. pengelolaan.

i. ii. iii. iv.

Mempunyai kepakaran yang jelas terhadap peranannya dalam kepimpinan pengajaran dan matlamat yang ingin dicapai. Selalu menilai kembali kemajuan guru dan berusaha untuk memperbaikinya supaya dapat menghasilkan pencapaian akademik yang baik di kalangan pelajarnya. Mengambil tanggungjawab yang lebih dalam membuat keputusan berhubung dengan pengajaran. Memilih dengan teliti perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan perancangan program pendidikan dengan bantuan guru-gurunya untuk kejayaan sekolahnya.

Manakala Shahril @ Charil Marzuki (1997:74) mengatakan bahawa peranan pengetua/guru besar dalam kepimpinan pengajaran adalah meliputi: menyelia, membuat cerapan dan memotivasikan guru-guru dalam pengajaran, bertindak sebagai pakar rujuk, membimbing dan tunjuk ajar kepada guru-guru dalam pengajaran, kurikulum, penggunaan alat bantu mengajar dan pengurusan kelas, dan pencapaian matlamat dan misi sekolah. Ini telah disokong oleh Hussein Mahmood (1993: 36) yang mengatakan: Tanggungjawab ini termasuklah mengadakan falsafah sekolah, mengadakan matlamat dan objektif sekolah, membimbing para guru supaya kecekapan mereka dalam pengajaran dan lain-lain bidang kurikulum dapat dipertingkatkan. Di samping itu juga, guru besar seharusnya melaksanakan program perkembangan staf, menyelaras segala aktiviti pendidikan serta lain-lain usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah. Namun begitu terdapat beberapa penyelidik dan penulis yang berbeza pendapat tentang peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran dan sebaliknya. Antara penulis-penulis yang tidak bersetuju bahawa pengetua mesti berperanan penting sebagai pemimpin pengajaran ialah Fullon (1979), Krajewski (1977), Smyth (1983), Weldy (1979), Wirsig (1980), dan Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989). Fullon (1979) mengatakan bahawa pengetua berperanan sebagai pemimpin pengajaran hanyalah merupakan satu dongengan sahaja. Dalam mempertahankan pendapat ini, beliau menegaskan bahawa terdapat beberapa bukti yang jelas menunjukkan pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran. Antara bukti tersebut ialah:i. ii. iii. iv. Pengetua tidak diberi latihan untuk menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. Pengetua banyak terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan am sekolah yang lain. Pengetua tidak mempunyai masa yang banyak untuk menjadi pemimpin pengajaran. Pengetahuan seseorang pengetua tidak pelbagai dan kepandaian mereka dalam kepimpinan pengajaran amat terhad. Oleh itu, mereka tidak mampu menjadi pemimpin pengajaran.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989), mendapati pengetua-pengetua di Malaysia adalah faham dan jelas tentang tugas mereka dalam kepemimpinan pengajaran, namun tugas mereka itu tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana beban tugas yang lain adalah berat dan pelbagai. Oleh itu, pengetua-pengetua menyerahkan tugas-tugas kepimpinan pengajaran di sekolah-sekolah mereka kepada guru kanan mata pelajaran tanpa garis panduan yang jelas dan mereka juga amat kekurangan masa bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran dengan guru-guru secara profesional.

Menurut Smyth (1983), penyelidikan yang dilakukan di Australia dan di lain-lain tempat menunjukkan bahawa pengetua hari ini adalah bukan sebenarnya pemimpin pengajaran di sekolahnya. Ini disebabkan: i. ii. iii. Kekurangan masa kerana mereka terpaksa mengambil bahagian dalam aktiviti lain dari tugas pengajaran dalam masa persekolahan. Mereka tidak mahu mencampuri autonomi yang dipunyai oleh guru-guru di bilik darjah. Mereka takut kerana kekurangan kepakaran.

Namun begitu, pendapat di atas telah disangkal oleh Wirsig (1980), yang mengatakan bahawa walaupun pengetua kelihatan tidak mengambil berat terhadap tugas pengajaran tetapi mereka sebenarnya mahu beraksi sebagai pemimpin pengajaran, dalam keupayaan yang mereka ada. Daripada perbincangan di atas adalah nyata bahawa peranan utama pengetua/guru besar di sekolah-sekolah adalah sebagai pemimpin pentadbiran dari pemimpin pengajaran. Ini jelas berdasarkan Pekeliling Pentadbiran 3/67 (Pindaan 1982) yang menegaskan bahawa pengetua/guru besar dikehendaki mengajar dalam bilik darjah sekurang-kurangnya lima waktu seminggu. Dalam menjalankan tugas mengajar ini, pengetua/guru besar mestilah peka dengan perubahan-perubahan dalam kurikulum, kaedah pengajaran-pembelajaran dan penggunaan alat bantu pengajaran-pembelajaran yang terkini seperti penggunaan komputer atau teknologi maklumat (IT) dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan pelajar-pelajar dalam bilik darjah. Dari segi profesionalismenya pula, penglibatan pengetua/guru besar dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran akan mendorong dirinya untuk mengemaskinikan pengetahuan, menerokai bidang dan pengetahuan baru selari dengan perkembangan semua. Namun begitu, bagi menghadapi cabaran dan harapan pada abad ke 21 ini, peranan pengetua/guru besar tidak terbatas hanya sebagai kepemimpinan pentadbiran dan pemimpin pengajaran sahaja, tetapi lebih daripada itu.

1. Ciri-Ciri Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Yang Berkesan Pada Masa Depan
Sebenarnya adalah sukar untuk menentukan ciri-ciri pengetua/guru besar yang berkesan pada masa depan, kerana seseorang pengetua yang berjaya menjadi pemimpin yang baik di sesebuah sekolah pada hari ini belum tentu akan berjaya menjadi pemimpin yang baik di sekolah lain pada masa depan. Mengikut Stoner (1989: 552), seseorang individu yang merupakan pemimpin yang efektif dalam satu situasi mungkin berprestasi paling buruk dalam satu situasi yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat tentang ciri-ciri pengetua berkesan atau cemerlang. Menurut Abas Awang (1999), pengetua yang berkesan memiliki ciri-ciri profesional seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Mengenali penyakit (masalah persekolahan). Mengenal pasti ubatnya (penyelesaian masalah). Mengetahui tempoh memerlukan rawatan (jangka masa masalah dapat ditangani). Mempunyai etika yang tinggi. Memahami teori-teori yang berkaitan dengan kerjanya. Berilmu. Berkemahiran dalam bidang tugasnya. Bersikap positif dan yakin.

Beliau seterusnya mengutarakan pelbagai kemahiran yang perlu ada pada seseorang pengetua yang berkesan iaitu kepimpinan pengajaran yang berkesan, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sumber dan kewangan, perancangan strategik, kemahiran berkomunikasi, memotivasi, pemantauan, penilaian, membuat keputusan, TQM dan ISO 9000.

Melalui kemahiran-kemahiran ini, pengetua akan mempunyai piawai dalam pengurusannya dan ada fokus untuk dilaksanakan. Manakala mengikut Institut Aminuddin Baki (1998), berdasarkan (mesyuarat Gerakan Pengetua Berkesan pada 5 Mac 1998) mengatakan bahawa ciri-ciri pengetua/guru besar yang berkesan mengikut model Malaysia adalah seperti berikut:a. b. c. d. e. f. g. h. i. Mengamalkan cara berkomunikasi yang cekap. Prihatin terhadap hubungan kemanusiaan. Prihatin dan peka tentang perbezaan budaya dan adat resam masyarakat. Mempunyai wawasan yang jelas. Berjaya mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik. Menerima tugas sebagai satu profesion. Membuat keputusan secara konsensus. Memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat Ketrampilan lain

(i) Ketrampilan pentadbiran o o o menganalisis masalah secara berkesan membuat pertimbangan yang saksama mengurus dan membuat keputusan

(ii) Ketrampilan peribadi o o o menilai pendidikan secara jelas mempunyai minat dan motivasi yang tinggi menjaga perawakan diri

Bagi menghadapi cabaran-cabaran dan harapan pada masa depan, di mana dunia pendidikan akan terus berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan dunia tanpa sempadan, ‘langit terbuka’, penggunaan komputer dan teknologi maklumat di sekolah, ditambah pula dengan seribu satu macam kerenah pentadbiran, guru dan masalah pelajar, maka pengetua yang berkesan pada masa depan hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Mempunyai kualiti kepimpinan. Mempunyai kemahiran dan berketrampilan dalam bidang teknikal, kemanusiaan, pendidikan, budaya dan simbolik. Berwawasan, kreatif dan inovatif. Mempunyai kemahiran komunikasi dan motivasi. Mempunyai kemahiran membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Mempunyai kecergasan fizikal dan kestabilan emosi Beriman dan bermoral.

4.1 Kepimpinan Yang Berkualiti Pengetua/guru besar yang berkesan perlu mempunyai kepimpinan yang berkualiti. Menurut Azmi Zakaria (1996), pengetua yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri kualiti kepimpinan seperti berikut: i. ii. Kemahuan yang tinggi untuk memimpin dan tabah bertindak menghadapi cabaran. Pintar dan berinisiatif tinggi.

v. Berkemahiran dan Berketrampilan (Competent Leader) Pengetua yang berkesan perlu mempunyai pelbagai kemahiran dan ketrampilan supaya dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin sekolah yang berkesan. Mengikut Sergiovani (1995: 85). Selain itu. Mengikut Edmonds (1979). masa. Kemahiran ini termasuklah kemahiran merancang (planning). . Bagi menangani masalah ini. ibu bapa dan pelajar yang terdapat di sekolah. Manakala Mortimore (1995). sokongan. tentang takwim. Mengetahui batasan kepimpinan formal dan tidak formal seperti kemahiran interpersonal. mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia seperti perhubungan individu dan mampu memotivasikan stafnya. Kepemimpinan profesional juga menekankan keunggulan pengetua itu sendiri sebagai pemimpin untuk menangani pelbagai masalah di sekolah. Berwawasan dan mempunyai matlamat yang jelas mengenai organisasi dan pengajaran. Kemahiran manusia. kepimpinan pengetua yang berkesan membolehkan "principals can make difference". ketidakhadiran bertugas dan perasaan ‘burn out’ di kalangan guru-guru juga menggambarkan pengetua kurang berjaya dalam memotivasi guru-gurunya. Ini bermakna pengetua perlu mempunyai kemahiran kemanusiaan yang tinggi. Ia juga mengamalkan pendekatan bersama dan permuafakatan rumahsekolah seperti dalam soal-soal pembelajaran pelajar dan membuat keputusan. menggalakkan serta melibatkan stafnya dalam membuat keputusan. kekurangan komitmen guru dan sebagainya. seseorang pengetua yang berkesan perlu mempunyai lima kemahiran iaitu: i. Kemahiran teknikal bermaksud pengetua boleh memainkan peranan sebagai jurutera pengurusan (management engineer) (Sergiovani. wujudnya masalah seperti kurang komitmen. 1995: 93). Bekerja keras dan menjadi contoh yang baik kepada staf yang lain. pengetua yang berkesan pada masa depan boleh menghadapi cabaran dan masalahmasalah sekolah secara profesional dan berkesan. iv. guru dengan guru. vi. penjadualan (schedule dan penyelarasan (coordinating). dan guru dengan pelajar. Memberi peluang kepada guru menonjolkan kepimpinan mereka. Oleh itu. Salah satu masalah yang dihadapi di sekolah pada masa kini ialah kurangnya wujud hubungan baik dan mesra antara pengetua dengan guru. Proaktif dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas. vii. Kemahiran manusia bermaksud pengetua berkesan berperanan sebagai jurutera manusia (human engineer) (Sergiovani. pengelolaan (organizing). iii. iv. ii. Ketrampilan ini boleh membantu pengetua menangani cabaran-cabaran dan harapan-harapan yang diminta oleh majikan.iii. 1995: 93). mengatakan salah satu faktor sekolah berkesan ialah pengetua yang mempunyai kepemimpinan profesional (professional leadership) iaitu pengetua yang mempunyai sikap yang tegas dan bermatlamat. ramah dan baik hati. Kemahiran budaya. 2. v. Kemahiran pendidikan. Kemahiran simbolik. disiplin pelajar. Kemahiran teknikal. pengetua perlu mempunyai kemahiran motivasi untuk membina dan mengekalkan moral yang tinggi di kalangan staf dengan memberi penghargaan. Ia perlu cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan untuk menjamin keberkesanan yang maksimum dan optimum dalam menyelesaikan masalah seperti pengajaran-pembelajaran. dan organisasi sekolah.

wawasan dikatakan sebagai gambaran mental masa depan yang hendak dicapai. penilaian dan membuat pencerapan pengajaran guru dalam kelas. Mengikut Hussein (1993: 163). 2. arah hala dan keutamaan yang mendorong dan memberi tenaga kepada guru dan pelajar untuk mendapat hasilan yang dicitacitakan. 1995: 93). Kreatif dan Inovatif Seorang pengetua yang berkesan mestilah mempunyai wawasan dan sanggup mengambil risiko terhadap tindakannya. membuat ‘rondaan’ di kawasan sekolah. Ini bermakna pengetua perlu mencari. seseorang pengetua adalah memainkan peranan sebagai ‘high priest’ (Sergiovani. Ini bermakna seseorang pengetua yang berkesan mesti pakar dalam pendidikan. 3. di mana pengetua yang berkesan akan berada di sekolah sepanjang masa. ibu bapa dan masyarakat sekitar tentang matlamat dan wawasan sekolahnya. mewujudkan sosiolisasi di antara guru dengan pelajar. masalah kurangnya hubungan. Ia meliputi rasional. 1995: 93). Kemahiran budaya bermaksud. pengetua dapat menangani masalah yang berlaku di sekolah seperti masalah dalam bilik darjah.Kemahiran pendidikan bermaksud. matlamat. melawat bilik darjah. dan mengadakan upacara memberi hadiah atau penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah mencapai kejayaan. Untuk membolehkan seseorang pengetua itu merealisasikan wawasannya. Melalui kemahiran ini. diagnosis keperluan. pelajar dan masyarakat terhadap sekolah dapat ditangani dengan mudah dan berkesan. sokongan dan komitmen daripada guru. penggunaan alat bantu mengajar. Salah satu sebab sekolah kurang berkesan dan timbulnya pelbagai masalah di kalangan guru dan pelajarnya ialah kerana pengetua tidak mempunyai wawasan. 1995: 93). pengajaran-pembelajaran. kreatif dan inovatif serta inginkan perubahan. Ia bertindak sebagai pakar rujuk dalam kurikulum. masalah disiplin pelajar dan kelakuan yang tidak sihat. Peranan pengetua termasuklah mewujudkan visi dan misi sekolah. mewujudkan simbol-simbol sekolah. mewujudkan perpaduan bagi mencapai visi dan misi sekolah. Pengetua yang berkesan juga perlu menjelaskan kepada guru dan staf lain serta pelajar. Jika adapun. seseorang pengetua adalah menjadi pemimpin atau pengamal klinik "Clinical Practitioner’ (Sergiovani. kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadi sekolah berkesan. mengenali dan mengetahui masalah pelajar. mengetuai upacara rasmi di sekolah. Dengan cara ini. wawasan itu tidak disampai dan dijelaskan kepada guru dan pelajarnya. mentafsir dan memperkukuhkan nilai. Kemahiran simbolik bermaksud pengetua sebagai ketua atau ‘chief’ (Sergiovani. Kemahiran Berkomunikasi dan Bermotivasi . Berwawasan. Kemahiran ini penting bagi menangani masalah berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran guru dan pelajar dan pengetua sepatutnya bertindak sebagai ‘super teacher’ kepada guru dan pelajarnya. Melalui kemahiran ini pengetua dapat mewujudkan budaya sekolah atau sekolah berwatak yang perlu diikuti oleh guru-guru dan pelajar-pelajar bagi menangani masalah disiplin pelajar. ia perlu sentiasa dinamik.

Kemahiran motivasi penting bagi membolehkan pengetua berhadapan dengan pelbagai masalah guru dan pelajar di sekolah. Oleh itu. pengetua yang berkesan perlu mempunyai ciriciri sebagai seorang’motivator’ dan kaunselor di sekolah.L. sentiasa bertindak mendengar secara aktif. Memilih alternatif yang sesuai. Berlakunya beberapa masalah di kalangan guru dan pelajar. 1999: 108). pengetua perlu melibatkan guru dan pelajar dalam membuat keputusan bagi meningkatkan kecemerlangan sekolah. Ramaiah (1999: 115). Melaksanakan keputusan. proses. Mengenal pasti alternatif. v. tanggapan positif di kalangan guru terhadap kepimpinan pengetua dan pencapaian akademik yang tinggi. proses membuat keputusan di sekolah melibatkan enam peringkat iaitu: i. Pengetua yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik akan dapat menangani pelbagai masalah ketidakjelasan matlamat. 4. pola dan saluran komunikasi yang betul supaya maklumat dapat disampaikan dan diterima oleh guru. iv. Kecergasan Fizikal dan Kestabilan Emosi . masyarakat dan pihak berkuasa pendidikan memerlukan penyelesaian masalah yang cepat dan betul.Pengetua yang berkesan harus mempunyai kemahiran berkomunikasi dan motivasi. kurangnya komitmen dari guru dan masalah disiplin di kalangan pelajar. iii. Mengikut Lunenburg (1995: 116). Kemahiran Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah adalah satu lagi ciri yang perlu dimiliki oleh pengetua yang berkesan dalam menangani pelbagai masalah di sekolah. iaitu untuk menjadi sekolah berkesan. ii. vi. pelajar dan ibu bapa. Biasanya masalah yang dihadapi oleh pengetua di sekolah ialah bagaimana untuk mempengaruhi dan memotivasi pekerja supaya bekerjasama dalam usaha mencapai visi sekolah. Mengenal pasti masalah. Selain kemahiran berkomunikasi. Mengikut A. pengetua perlu memahami. seseorang pengetua yang mahir dalam proses komunikasi adalah pengetua yang sedar serta peka terhadap pelbagai halangan kepada komunikasi. manakala Hussein Mahmood (1993: 1124) penglibatan para guru dalam membuat keputusan mempunyai kaitan yang signifikan dengan rasa puas hati bekerja. Menilai keberkesanan keputusan yang telah dibuat. sekolah dengan agensi luar seperti masyarakat kerana komunikasi tidak jelas dan pendekatan yang digunakan oleh pengetua kurang sesuai. dan sebagai pemberi maklum balas yang mahir. Motivasi boleh didefinisikan sebagai penggerak atau pendorong untuk sesuatu tingkah laku supaya menjadi bertenaga dan bertujuan (Zaidatul Akmaliah. Selain itu. Sebarang masalah yang dihadapi sama ada yang melibatkan guru. Menilai alternatif. masalah jurang komunikasi antara pengetua dengan pelajar dan masyarakat dapat dikurangkan. 2. pelajar. Mengikut Lunenburg (1995) lagi.

3. Sebagai pemimpin sekolah. keadilan dan amanah terhadap tugas dan tanggungjawab. pengetua akan dapat menangani masalah di sekolah dalam keadaan menang-menang (win-win). sebagai pengetua sebarang tindakan yang diambil untuk menangani masalah haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai kejujuran. Pengetua yang terlalu emosional didapati lebih mudah mengalami stres dan sukar diajak berunding. Manakala pengetua yang stabil emosinya lebih mudah diajak berunding dan cenderung mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. Cadangan dan Saranan Untuk Pemilihan dan Lantikan Jawatan Pengetua/Guru Besar Pada Abad Ke 21 Ini Di bawah ini adalah cadangan dan saranan untuk memperbaiki pemilihan dan lantikan pengetua/guru besar sekolah dan dicadangkan juga jawatan pengetua dinaikkan taraf sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab pengetua di sekolah pada abad ini. . Kenyataan ini disokong oleh Keith Davis (1972) yang mengatakan pemimpin (pengetua) hendaklah mempunyai kecerdasan IQ yang tinggi daripada kecerdasan standard kakitangannya. Ia perlu mengamalkan konsep syura iaitu setiap pengetua perlu menerima pandangan orang lain atau kakitangannya dengan berlapang dada dan berhati terbuka dalam membuat keputusan. Pengetua juga perlu mempunyai tahap kecerdasan (IQ) yang tinggi dan kecerdasan emosi yang seimbang (EQ Test). Ciri ini penting bagi membolehkan pengetua menangani masalah yang dihadapi secara rasional. Pengetua yang tidak mempunyai tahap kesihatan yang baik didapati sukar menjalankan tugasnya dengan berkesan. Kecergasan fizikal yang terganggu dan ketidakstabilan emosi akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku pengetua terhadap tugas dan gaya kepimpinannya. Selain daripada mempunyai kemahiran seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. 1. Beriman dan Bermoral Ciri-ciri pengetua yang berkesan tidak akan lengkap jika tidak mengambil kira dari sudut keagamaan. Kajian yang dijalankan untuk melihat stres dan kepuasan kerja di kalangan guru-guru di negara ini mendapati bahawa pengetua adalah antara golongan yang mengalami stres pekerjaan berbanding dengan profesion lain. tidak cacat dan cergas. Perkara ini juga selaras dengan Steven Covey (1990) yang mengatakan pemimpin bermoral ialah pemimpin yang lebih menenangkan hati mereka secara perbincangan moral dan rasional. pengetua juga perlu mempunyai "character" atau keperibadian dan akhlak yang baik sehinga boleh dijadikan "uswatun hasanah" (model terbaik). Ketinggian moral dan akhlak sewajarnya dijadikan budaya sekolah di samping mensepadukan kurikulum dan agama. Dengan mempunyai ciri-ciri ini. keunggulan seseorang pemimpin atau pengetua seharusnya melibatkan ketinggian komitmen. moral dan akhlak. Dari perspektif Islam. Mereka lebih cenderung mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. Oleh itu. Mengikut Keith Davis lagi. pemimpin (pengetua) juga perlu mempunyai kematangan sosial iaitu matang dan stabil dari segi emosi serta mempunyai konsep kendiri yang boleh diteladani dan disanjung. keikhlasan. Dari segi fizikal ia perlu mempunyai tubuh badan yang sihat.Pengetua yang berkesan juga perlu mempunyai personaliti yang sesuai iaitu dari segi fizikal dan emosi. pengetua perlu mempunyai rasa bertanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberikan kepada mereka.

Ciri-Ciri Pengetua Yang Unggul Bagi Menangani Masalah-Masalah Yang Terdapat Di Sekolah Menengah Di Malaysia. Ahmad Tajuddin bin Abd. Universiti Malaya. hendaklah berdasarkan kepada kelulusan (Masters dan Ph. Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. ia mesti mempunyai kecergasan fizikal dan kestabilan emosi. seharusnya disandang oleh pengetua berjawatan DG2. bagi menjalankan tugas-tugas sebagai pengetua. budaya dan simbolik. Selain itu. Universiti Malaya. Kesimpulan Dalam menangani permasalahan yang semakin kompleks di sekolah-sekolah pada abad ke 21 ini. 5:5 Pengetua/guru besar yang dilantik dan yang memegang jawatan di sekolah hendaklah terdiri daripada mereka yang berumur 35 – 45 tahun. pengalaman. (Artikel yang tidak diterbitkan). . Kementerian Pendidikan seharusnya memberikan ganjaran yang setimpal dengan beban tugas dan tanggungjawab yang semakin kompleks yang dipikul oleh pengetua pada abad ke 21 ini. dengan diberi elaun tanggungan kerja. 5:3 Bakal-bakal pengetua/guru besar yang telah menghadiri Kursus National Professional Qualification Headship (NPQH) dari IAB dan dari Institut Pengetua. (Disertasi M.Ed. Walau bagaimanapun. membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Alias bin Ngah (2000). jika ada kekosongan jawatan dan tanpa menunggu kekananan jawatan. Jawatan Guru Besar di sekolah rendah Gred B seharusnya dipegang oleh guru-guru DG4 atau DG5. yang tidak diterbitkan). Peranan Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. Ini untuk membezakan gaji dan beban tugas pengetua DG2 dengan guru-guru biasa DG2 (lantikan melalui time base). dan ciri-ciri pengetua yang berkesan seperti yang dicadangkan di atas.D. seharus dinaikkan pangkat daripada Jawatan Pengetua DG2 kepada Jawatan Pengetua DG1 selaras dengan beban tugas yang dijalankan oleh pengetua pada hari ini. Walau bagaimanapun. Hamid (1989). Ini disebabkan latihan-latihan yang diberikan kepada mereka ini tidak akan dapat diamalkan di sekolah sebagai pengetua/guru besar jika tidak terus dilantik. berinovatif dan kreatif dalam mengubah dan memajukan sekolah untuk menjadi sekolah berkesan. kemanusiaan. Ciri-Ciri Pengetua Yang Unggul Bagi Menangani Masalah-Masalah Yang Terdapat Di Sekolah Menengah Di Malaysia. 6. Razak Wahid (2000). 5:2 Bagi sekolah menengah Gred B. (Artikel yang tidak diterbitkan). kerana mereka ini masih bertenaga. seharusnya diberi elaun tanggung kerja di antara RM450 – RM650.). pengetua/guru besar seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti: mempunyai kualiti kepimpinan. beriman dan bermoral. berkemahiran dalam komunikasi. 5:4 Jawatan Guru Besar Gred A di sekolah rendah seharusnya dipegang oleh guru-guru siswazah yang telah menghadiri kursus NPQH.D. hendaklah terus dilantik ke jawatan Pengetua/Guru Besar di sekolah menengah Gred B atau rendah Gred A dengan elaun tanggungan kerja. motivasi. mempunyai kemahiran dan berketrampilan dalam bidang teknikal. Bibliografi Abd. dalam perlantikan jawatan Pengetua DG1.5:1 Semua sekolah menengah Gred A. Walau bagaimanapun. serta telah menghadiri kursus NPQH di IAB. Jawatan Pengetua seharusnya dipegang oleh mereka yang mempunyai keluusan Master atau Ph. pendidikan.

Hussein Mahmood (1993).K. Mortimore. (1982). C. Understanding the Principal’s Contribution to Instruction dalam D. (1988). 53 – 58. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan Menurut Model Malaysia. R.. An Identification for the Desirable Behavioral Domains of the Secondary School Principalship in Malaysia. University Ohio. S. Covey. 52 (3). Dwyer. (Disertasi M. (1991). dan Miskel. (1979). dan Lezotte. 37 (1). Md. 3 – 17.). Kementerian Pendidikan Malaysia (1982). Brookover. Levine. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Genting Highland: Institut Aminuddin Baki. R. Somerset. Open Books. (1986). D. yang tidak diterbitkan). hlm.. Review of Educational Research.B. "Indikator Pemimpin Cemerlang: Satu Analisis Pengurusan". (1979). 15 – 27. WI: The National Center for Effective Schools Research and Development. dan Lezotte. Jurnal Pendidikan.F. Peabody Journal of Education. (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan).. S. P. (1995). Leithwood dan Montgemery. "Secondary Principals Want to be Instructional Leader". The Principal as Instructional Leader.C. Dwyer (ed. Lunenburg. School Matters: The Junior Years. Theory Research and Practice. dan Ecob. hlm. Changes in School Characteristics Coincident with Changes in Student Achievement. 63 (1). Fakulti Pendidikan.Azizah bte. Azmi Zakaria (1996). Unusually Effective Schools.J. Hanafi Kamal (1980). Krajewski.Ed. Singapore: McGraw-Hill. Stoll. (1990). P. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Mesyuarat Gerakan Pengetua Berkesan. W. (1977). Effective Schools for the Urban Poor dalam Educational Leadership. Laporan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di Sekolah-Sekolah. W. 5 Mac 1998. Simon & Schuster. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..G.C. New York: Fireside. Lewis. Hoy. R. hlm. Fadzilah bin Hj. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Apakah Pengetua-Pengetua di Malaysia Menjalankan Tugas Sebagai Pemimpin Pengajaran atau Pemimpin Pentadbir? (Artikel yang tidak diterbitkan). Institut Aminuddin Baki (1998). Phi Delta Kappan. East Lansing: Michigan State University: College of Urban Development. "The Role of The Elementary School Principal In Program Improvement". Madison. . (1990). Tingkah Laku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang. (Tidak diterbitkan). The Principalship. Edmond. Principle-Centered Leadership. Educational Administration. L. L. C. Isa (2000). D. L. Universiti Malaya.W. Sammons. Noor (1990)..

J.J. Mortimore. Boston: Allyn and Bacon. Zaidatul Akmaliah (1999). Ouston.. . sifat berwawasan adalah ciri seorang pemimpin transformasional di mana pengetua berupaya memotivasikan pengikut-pengikutnya untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa diri ke tahap "self-actualization" dan bukan hanya untuk memenuhi kehendak individu sekadar mencapai tahap selamat dan selesa. Fifteen Thousand Hours: Secondary School and Their Effects on Children. P. Bidang pendidikan telah banyak dikaji secara saintifik dan empirikal. (1989). Pentadbiran Pendidikan. "The Principalship: A Reflective Practice Perspective". pengetua memainkan peranan yang penting. Universiti Kebangsaan Malaysia. "Leadership and Excellent in Schooling". Salah satu daripadanya ialah model "Outcome-Based Education" (OBE) yang telah dipeloporkan sekitar tahun 70an. Penambahbaikan "Outcome-Based Education" Melalui Penggabungan dengan Konsep Kepimpinan Berwawasan untuk Membentuk Sekolah Berkesan oleh Anand Baharuddin * [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Pengenalan Setelah Mortimore menggariskan 11 prinsip sekolah berkesan dalam tahun 1995.J. Sergiovani. Kertas dibentangkan pada seminar Sekolah Efektif. Pendidikan Di Malaysia: Cabaran Untuk Masa Depan. A. Kajian Sekolah Berkesan Di Malaysia: Model Lima Faktor. Pengurusan (edisi terjemahan). Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.Peter Mortimore. F. B. Stoner. Rutter. Shahril @ Charil Marzuki (1997). Sergiovani. 346 – 352. J. T. Cambridge MA: Harvard University Press. (Tesis kedoktoran tidak diterbitkan). Salah satu ciri penting yang perlu ada pada seseorang pengetua berkesan ialah pengetua berwawasan. dan Smith. Educational Leadership. Fakulti Pendidikan. M. (1984). 41 (5). Robiah Sidin (1994). "Research Synthesis on Effective School Leadership". Menurut Bass dan Seltzer (1990). Sergiovani. (1982). perbincangan tentang konsep sekolah berkesan di negara kita telah banyak berkembang. T. Dalam usaha ke arah keberkesanan sekolah.. Kuala Lumpur:Fajar Bakti. (1995). A.. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Educational Leadership. Educational Leadership. hlm. Malahan idea lama boleh dibuat penambahbaikan melalui penggabungan dengan idea dan dapatan terkini. 35 (9). (1982). (1979).. Kuala Lumpur: AMIZA. Banyak teori dan model telah dikemukakan. 39 (5). "Key Characteristics of Effective School". J. Maughan. Sweeney. "Ten Principles of Quality Leadership". Konsep model ini masih lagi dipraktikkan oleh pendidik masa kini. Idea lama tidak seharusnya diketepikan. J. T. (1995).

Walau pun kepimpinan berwawasan adalah salah satu corak kepimpinan di bawah payung kepimpinan transformasional. tetapi tahu juga bila ia perlu bersabar untuk stafnya menemui laluan yang selesa. menggunakan frasa "I dream" dalam menyampaikan harapan masa depannya.Tujuan penulisan ini ialah untuk meninjau aspek OBE yang boleh ditingkatkan dengan mengambil kira idea baru yang diperkenalkan melalui kepimpinan berwawasan. Kesimpulannya. Conley (1996) melihat ini sebagai satu "kompas dalaman". kepercayaan. . Pengetua haruslah membuat tindakan. Seorang pemimpin berwawasan perlulah mewujudkan iklim dan budaya yang bersedia menghadapi perubahan. Melihat kembali laporan tentang OBE (Furman. setiap ahli organisasi perlulah yakin bahawa sesuatu yang mustahil masih boleh menjadi kenyataan. pengetua yang berkepimpinan berwawasan ialah seorang pemimpin yang tahu bila untuk bersikap tegas untuk menggerakkan stafnya beberapa langkah ke hadapan. apa yang diharapkan untuk dicapai oleh sekolah dalam jangka masa ke hadapan dinyatakan sebagai "goal" (matlamat) ataupun "outcome" (hasil). penggunaan "wawasan" mula berkembang setelah "Wawasan 2020" dicetuskan. penilaian dan refleksi yang berterusan. Wawasan. Wawasan yang bermutu ialah satu impian yang mencabar yang dapat menggerakkan potensi sepenuhnya semua warga sekolah. 1996) walaupun diakui bahawa ahli adalah golongan yang akan mengimplementasikannya di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Matlamat dan "Outcome" "Outcome-based education" (OBE) adalah satu model pendidikan yang dipelopori dalam tahun 70an dan masih digunakan hari ini. Fritz (1996) berpendapat bahawa apa yang penting ialah sesuatu wawasan itu dapat dihayati oleh setiap ahli organisasi. Adakah ini bermakna pemimpin pendidikan dahulu tidak berwawasan? Martin Luther King. salah seorang pemimpin ulung abad ke-20. Dalam konteks Malaysia. Bagaimana wawasan tersebut dibentuk adalah kurang penting. Hasil yang diharapkan ialah penambahbaikan ke atas satu model lama berdasarkan pemikiran semasa untuk mewujudkan sekolah berkesan dan kepimpinan efektif. menghargai kejayaan di samping menerima kegagalan. serta dikaitkan dengan ciri-ciri Sekolah Berkesan oleh Mortimore (1995). ini tidak bermakna bahawa kepimpinan pendidikan dahulu tidak berwawasan. Walau apapun. Perbezaan terdapat dalam istilah tetapi secara praktiknya terdapat persamaan. Ini boleh dicapai dengan berfikiran optimistik. Whitaker dan Moses (1994) melihat wawasan sebagai satu impian yang diiringi oleh satu senario yang jelas tentang bagaimana impian tersebut boleh dicapai. Terminologi "vision" tidak digunakan. 1994). Tetapi jika ianya terlalu "bottom-up". dan berpendirian teguh dalam menangani apa jua cabaran. Yang nyata. ahli organisasi mungkin "berbincang" lebih dari "bertindak" (Conley. Ini tidak bermakna beliau tiada kepimpinan berwawasan. tujuan dan matlamat yang dapat membimbing tindakan mereka. Kepimpinan Berwawasan Wawasan wujud dalam sesuatu organisasi apabila semua ahli mempunyai persefahaman tentang nilai. Peranan pemimpin berwawasan bukan setakat melafadzkan wawasan sahaja. 1995).Wawasan yang dijelmakan hasil kolaborasi berbagai pihak adalah lebih baik daripada wawasan yang dicetuskan oleh pengetua seorang sahaja.Lashway (1997) menyatakan bahawa "vision" adalah "buzzword" 90-an. dikhuatiri pihak bawahan mentafsirnya berlainan daripada maksud sebenar (Wincek. Sekiranya wawasan itu terlalu "top-down" dalam pembentukannya.

Dato’ Seri Dr. Di peringkat pelaksanaan OBE. tahap hasil muktamad ditentukan. dan 3. Ini tidak semestinya cara yang paling baik. dan pendidik – guru dan pihak pengurusan – adalah dipertanggungjawabkan untuk mencapainya. Maklumat-maklumat "first hand" yang boleh diterima juga akan banyak membantu dalam pembuatan keputusan.Di peringkat ketiga ialah langkah menjajarkan ("align") aspek peringkat pertama dan aspek peringkat kedua dengan amalan pengajaran-pembelajaran dan penilaian (aspek peringkat . terutamanya dalam peringkat kedua. Mahathir Mohamad pernah menyebut: "Pemimpin yang menguasai maklumat adalah pemimpin yang mampu menguasai dunia". semua amalan pengajaran dan pembelajaran akan dijuruskan ke arah pencapaian tahap hasil muktamad tersebut. 1988). Ketiga-tiga peringkat ini boleh juga dilihat sebagai satu rangkaian sebegini : input – proses – output. melaksanakan tindakan dan memantau semua aktiviti berkaitan. kepimpinan berwawasan bolehlah dibahagikan kepada tiga peringkat umum: 1. Pertama. Pemimpin berwawasan haruslah mengasimilasikan dirinya dengan perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku di sekelilingnya. iaitu "pemprosesan" input kepada output. pembentukan wawasan yang boleh dihayati oleh semua pihak. maklumat yang diperolehi adalah lebih authentik. menilai. Melalui kepimpinan berwawasan yang menggalakkan pengetua untuk "turun ke padang" bersama guru dalam perbincangan. tiga langkah digariskan (Spady. Maklumat boleh diperolehi dengan berbagai-bagai cara. Satu lagi aspek penting ialah penekanan ke atas kebertanggungjawapan ("accountability") dalam usaha untuk mencapai keputusan yang diharapkan. Idea. Apabila tahap hasil muktamad telah dikenalpasti. 2. membuat refleksi dan membuat penambahbaikan berdasarkan tahap pencapaian objektif.Langkah kedua ialah membuat modifikasi ke atas kurikulum bersesuaian dengan tahap hasil muktamad yang ditetapkan. Tahap ini adalah jangkaan masa hadapan untuk menyediakan pelajar menghadapi cabaran yang bakal ditempuhi (Spady & Marshall. Premis asas kaedah ini ialah: peningkatan prestasi pendidikan bergantung kepada perubahan fokus daripada input kepada hasil muktamad ("outcome"). pengetua yang sentiasa boleh memperolehi maklumat tentang status pelaksanaan aktiviti berkaitan dengan tugas-tugas utama pendidikan adalah pengetua yang boleh menjamin keberkesanan sekolah. Dalam konteks pendidikan. dan dalam berbagai-bagai bentuk. dan lebih ikhlas. Pada masa kini ledakan maklumat dan peningkatan penggunaan teknologi membuka satu lagi dimensi dalam kepimpinan berwawasan. laporan dan masalah dari pihak bawahan tidak perlu melalui berbagai-bagai tahap (guru – Ketua Panitia – Guru Kanan – Penolong Kanan – Pengetua) untuk disampaikan "Outcome-based Education" (OBE) "Outcome-based Education" (OBE) atau boleh ditafsirkan sebagai "Pendidikan Berasaskan Hasil" ialah satu kaedah ke arah peningkatan prestasi pendidikan.Pengumpulan Maklumat Dalam Kepimpinan Berwawasan Secara amnya. 1991). Cara autokratik yang paling mudah ialah melalui arahan untuk diserahkan maklumat bertulis.

kepimpinan yang berwibawa dan pengurusan pentadbiran sekolah adalah bidang yang perlu dikuasai oleh seorang pengetua berwawasan. termasuk kaedah baru dalam pengajaran dan pembelajaran. misalannya). Kedua-dua ciri ini membawa erti bahawa strategi pentadbiran yang berkesan. Melalui perjumpaan ini guruguru akan dapat merancang aktiviti-aktiviti instruksional serta berkongsi maklumat tentang perkembangan-perkembangan menarik kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diperolehi melalui ledakan teknologi maklumat ("ERIC Lesson Plans". Pengetua bertindak sebagai agen perubahan dan peranannya ialah sebagai pemimpin instruksional. Pengukuhan positif : penguasaan minima perlulah dikuasai oleh semua pelajar. Langkah kedua adalah peringkat yang penting dalam OBE. berdasarkan blueprint atau wawasan sekolah. dan perlu juga kurikulum yang dapat o o menggalakkan pelajar maju mengikut kadar pembelajaran tersendiri dengan mengambilkira keupayaan. satu model adalah dirangka untuk menunjukkan pertalian antara ketiga-tiga langkah yang berkaitan: Penjelasan Langkah-Langkah Dalam OBE Serta Faedah-Faedahnya Langkah pertama yang berkaitan dengan peringkat "menetapkan ‘outcome’" ada kaitan dengan pembentukan wawasan. Pengetua selaku pengerusi Unit Jadual Waktu pengajaran dan pembelajaran merangka satu jadual yang membolehkan semua ahli setiap panitia berkumpul dan berbincang.ketiga). Untuk menjelaskan konsep OBE. sekurang-kurangnya sekali seminggu. semangat "collegiality" akan wujud (Vickery. dan perkongsian matlamat dan visi. berdasarkan matlamat yang ditetapkan. Aktiviti utama adalah "teaming" (Vickery. tahap hasil muktamad atau "outcome" yang telah ditetapkan hendaklah dijajarkan dengan kurikulum yang telah disusun semula. Melalui "teaming". . Ini juga adalah tindakan merentasi "Theory One" di mana pengetua menjangkau amalan biasa dan tidak terikat dengan cara lama atau tradisi. tiga ciri-ciri berikut adalah berkaitan: o Pengajaran bermatlamat : Kurikulum direkabentuk dengan membuat beberapa pengubahsuaian. dalam konteks pencapaian akademik dalam peperiksaan awam: Sekolah akan mencapai kelulusan 100% dalam PMR Tahun 20xx) dan semua tindakan akan menjurus ke arah tersebut. Dari awal lagi. Guru juga boleh bersama-sama membuat ulasan artikel atau ulasan buku yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam ertikata lain. Usaha pengetua mewujudkan peluang untuk "teaming" adalah mirip kepada pelaksanaan "Quality Control Circle" (QCC) dalam Total Quality Management. minat dan keperluan murid. iaitu: o o kepimpinan profesional. "target" telah ditetapkan (misalannya. 1988) atau kerja berpasukan. Tinggi jangkauan : kurikulum perlulah mengambil kira tahap tertinggi yang mampu dicapai oleh pelajar supaya potensi individu dapat dicetuskan sepenuhnya. dan ini pula dijajarkan dengan amalan pengajaran-pembelajaran serta penilaian. kurikulum perlulah mencabar keintelektualan pelajar. 1988) dan guru akan sentiasa memikir dan mencuba pelbagai kaedah. Apabila dikaitkan dengan ciri konsep Sekolah Berkesan oleh Mortimore. Usaha ini menepati dua ciri konsep Sekolah Berkesan oleh Mortimore.

Tetapi dalam kerangka kepimpinan berwawasan. peranan pengetua tidaklah sekecil seperti yang dijangkakan. penilaiaan ke atas guru dan penilaian ke atas proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna serta lebih objektif. bidang di mana pengetua mempunyai kemahiran yang sedikit. Faedah ini bertambah lebih ketara di dalam bidang atau matapelajaran yang bukan opsyen pengetua. Oleh yang demikian penilaian ke atas pelajar. peranan . dan ini telahpun diterangkan di atas. Keyakinan guru terhadap pihak atasan juga akan meningkat. Penglibatan langsung pengetua dalam langkah ketiga akan dapat memberikan gambaran sebenar tentang tahap implementasi proses instruksional atau pengajaran dan pembelajaran. Pertama. Penglibatan dalam perbincangan kumpulan membuka ruang untuk pengetua meningkatkan pengetahuannya. Dalam masa yang sama guru akan merasa kurang tertekan kerana penglibatan pengetua telah bermula di peringkat yang lebih awal lagi. o Kesimpulan Gabungan kepimpinan berwawasan dalam OBE boleh memanfaatkan guru dari segi semangat kerja berpasukan dengan profesional ("professional collegiality") yang dapat diwujudkan. Faedah yang ketiga adalah berkaitan dengan proses penyeliaan pengajaran. Di sudut pengetua pula. manakala di dalam langkah kedua peranan guru nampaknya lebih dominan. Faedah keempat dan terakhir ialah perbincangan dapat mewujudkan satu forum untuk pengetua menyumbang secara langsung dalam proses membuat keputusan berkaitan dengan kurikulum. kemahiran pengurusan masalah. atau dalam ertikata lain. pengetua dapat membuat anggaran tentang peringkat perkembangan pelajar ke arah matlamat yang telah ditetapkan – samada kadarnya mengikut jadual atau sebaliknya. Salah satu proses yang terlibat ialah penyeliaan pengajaran.Jika dibandingkan peranan pengetua di dalam kedua-dua langkah di atas. kemahiran menggunakan teknologi dan kemahiran menganalisis data dan maklumat dikongsi sesama guru dan seterusnya disebarkan kepada pelajar. Apabila dikaitkan dengan ciri-ciri Sekolah Berkesan Mortimore. di dalam langkah kedua (menyusun semula kurikulum) akan dapat membentuk seorang pengetua yang lebih yakin tentang kepimpinan instruksionalnya. dan guru akan mempunyai tanggapan yang positif tentang pemimpin mereka. Seterusnya. pengetua akan mendapat banyak input atau maklumat tentang amalan proses pengajaran dan pembelajaran yang dipraktikkan oleh guru serta kecenderungan mereka ke arah kaedah-kaedah tertentu. didapati ciri-ciri berikut adalah berkaitan: o Mewujudkan suasana pembelajaran – matlamat yang jelas difahami oleh semua pihak yang terlibat boleh membantu mewujudkan iklim yang kondusif. kemahiran berfikir. dan di samping itu kemahiran belajar. pada permukaannya dapat dilihat bahawa pengetua berperanan besar dalam langkah pertama (penubuhan wawasan). Dengan itu guru akan sentiasa yakin bahawa apa yang dilaksanakan oleh panitia adalah sejajar dengan matlamat dan wawasan sekolah.Gabungan OBE dengan kepimpinan berwawasan. Langkah ketiga dalam model pelaksanaan OBE ialah "menjajarkan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian". Penglibatan pengetua secara langsung membawa banyak manfaat. Pengetua yang telah memahami perkembangan setiap panitia melalui penglibatannya dalam perbincangan kumpulan akan dapat membuat penyeliaan pengajaran yang lebih objektif. Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran – masa pengajaran dimanfaatkan sepenuhnya.Pengetua yang mengamalkan kepimpinan berwawasan akan menyertai perbincangan kumpulan panitia.

Lashway. Chicago: National Society for the Study of Education. 1992). & Marshall. Vol. 26 (4). W. Educational Leadership. (1992). Vol. The School Administrator. Organizing for results: the basis of authentic restructuring and reform. hlm. G. (1994). Are you ready to restructure? A guidebook for educators. (1997). . in Lieberman. (1995). P. ERIC Digest 110 Mortimore. Learning from an outcomes-driven school district. bukan bertanggungjawab terhadap peraturan dan undang-undang birokratik semata-mata (Darling-Hammond & Snyder. Fritz. L.R. (1991). L. Vol. Spady. (1996). 67-72. (1991). (ed. Education and Urban Society. Furman.) The changing contexts of teaching. Ninety-first yearbook of the national society for the study of education. Key characteristics of effective school.J. J. W. (1988). J. and community members. T. Vickery. A. (1996). hlm. & Seltzer. Beyond outcome-based education. (1990). B. 417-437. hlm. Spady. Corporate tides: the inescapable laws of organisational structure. K.G. hlm.G. hlm. Darling-Hammond. One district’s journey to success with outcome-based education. (1988). semua ini akan memberikan kesan yang positif kepada proses pembelajaran pelajar. Bukankah ini antara matlamat utama pendidikan? _______________________________________________________________________________ __________________________ Bibliografi Bass. 45 (5). Conley. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Sekolah Efektif. Kuala Lumpur.C. 49 (2). & Snyder. Journal of Management 4. Thousand Oaks.pengetua sebagai agen perubahan dan sebagai ahli kumpulan perbincangan membuka ruang kepada pengetua untuk mempraktikkan kepimpinan transformasional.T. Vol. IAB. Part I. 52-56. Nyland. San Francisco: Berrett-Koehler. Reframing accountability: creating learner-centred schools. Transformational leadership: beyond initiation and consideration. Paling menarik sekali. 4-8. parents. D. L. hlm. Kedua-dua pihak – guru dan pengetua – dapat menjelmakan dan seterusnya mengamalkan kebertanggungjawapan profesional ("professional accountability") di mana pendidik adalah bertanggungjawab ke atas piawai pendidikan yang harus disampaikan. California: Corwin Press. 48 (9). 29-35. R. Outcome-based education and accountability. Visionary leadership. 692-699. Educational Leadership. Educational Leadership. Vol. 46 (2).

‘Pelanggan Dalaman’: Konsep Dan Pendekatannya Dalam Pengurusan 'TQM' Di Sekolah oleh Abdul Aziz Abdul Jalil*[Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Pendahuluan 1. New York: Teachers College Press. Boston: Allyn and Bacon. pengurus dalam sektor pendidikan telah mula beralih kepada TQM yang dipercayai dapat membantu ke arah kecemerlangan prestasi organisasi sekolah khususnya. Oleh kerana pendekatan konsep TQM ini telah berjaya menunjukkan keberkesanannya dalam sektor industri. Tidak ketinggalan juga. & Moses. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini adalah satu konsep yang telah mula diperkenalkan sejak tahun 1920-an. politik serta teknologi seakan memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan pendidikan untuk cuba menyesuaikan setiap perkembangan yang berlaku tersebut dengan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan itu sendiri.Whitaker. The restructuring handbook: a guide to school revitalization. K. Seterusnya. Perkembangan-perkembangan pesat yang berlaku samada dari aspek sosial.C. secara tidak langsung telah menarik minat dan menukar pandangan serta sikap para pengurus di sektor awam dan swasta tentang cara mereka menguruskan kualiti. Wincek. ekonomi. Negotiating the maze of school reform: how metaphor shapes culture in a new magnet school. bila mana kaedah statistik digunakan dalam pengawalan kualiti di kilang-kilang di Amerika Syarikat. (1995). Konsep ini kemudiannya diaplikasikan oleh pengurus-pengurus korporat di negara Jepun mulai tahun 1950an yang ketika itu sedang giat membangunkan semula sektor industrinya yang terjejas akibat Perang Dunia. Salah satu kaedah atau pendekatan yang dianggap boleh membantu sistem pengurusan pendidikan bagi menghadapi cabaran-cabaran ini adalah sistem Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau ‘Total Quality Management’ (TQM). . keadaan persekitaran yang semakin kompleks dan tidak menentu juga seolah-olah menuntut perubahan dalam sistem pengurusan pendidikan agar mampu untuk terus ‘survive’ serta berupaya menghadapi persaingan dalam dunia era globalisasi. Pendekatan TQM yang lebih berorientasikan pelanggan serta berjalan secara berterusan juga sebenarnya adalah sangat sesuai dengan ciri-ciri pengurusan dalam pendidikan. J. konsep ini telah berkembang dengan pesat dalam tahun-tahun 1980-an seiring dengan wujudnya kesedaran pihak masyarakat dunia tentang kepentingan kualiti dalam kehidupan. Selain dari itu.S. (1994). Konsep Bidang pengurusan pendidikan kini dianggap sebagai satu bidang yang semakin mencabar dan sering menjadi tumpuan pihak masyarakat terutamanya di kalangan golongan ibubapa. M.

Menurut Crawford dan Shutler (1999). Meany. Berbagai-bagai definisi telah diberikan oleh para penyelidik dalam bidang pendidikan berkenaan dengan konsep pelanggan dalam konteks pengurusan TQM di sekolah. (1999) mendefinisikan TQM sebagai satu falsafah dan juga senarai prinsip-prinsip yang boleh menjadi panduan bagi mewujudkan asas penambahbaikan berterusan sesebuah organisasi. 1992. TQM dinyatakan sebagai bertujuan untuk peningkatan kualiti dalam sistem pengeluaran dalam usaha menghasilkan produk yang berkualiti dengan matlamat ‘zero defects’. Taylor dan Hill (1993) pula berpendapat bahawa TQM adalah berkaitan dengan usaha peningkatan organisasi yang berfokuskan pelanggan. Pallas dan Neuman. melalui mana ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubahsuai. manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa hanya konsep TQM dari pendekatan Deming sahaja yang sesuai bagi bidang pendidikan (Scherkenbach. penulisan ini akan cuba membawa perbincangan berkenaan siapakah ‘pelanggan’ yang sebenarnya di sekolah dan apakah implikasi yang mungkin timbul apabila berlakunya perbezaan tafsiran ‘pelanggan’ tersebut. 1993. Penulisan ini akan cuba membincangkan tentang pendekatan konsep TQM yang dilaksanakan di sekolah dan secara khususnya pula akan membincangkan tentang konsep pelanggan dalam konteks pengurusan TQM di sekolah. Pelaksanaan TQM dalam bidang pendidikan juga memerlukan beberapa penjelasan berkenaan aspek-aspek yang terkandung dalam konsep TQM seperti aspek proses. ditukar atau diperkukuhkan lagi dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. 1990. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992) telah menyebut bahawa TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasiikan pelanggan. sistem dan prosedur. 1992). dan Bostingl. Rhodes. (1999) lagi. 1993). Manakala Besterfield et al. AASA. struktur organisasi dan sebagainya. 1994). 1991. Spencer.Adakah Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini sesuai untuk diaplikasikan dalam pendidikan? Terdapat beberapa pandangan tentang persoalan ini. Definisi TQM mempunyai beberapa definisi serta tafsiran yang tertentu. 1991. Proses ini bertujuan untuk membawa perubahan yang menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. masih terdapat beberapa pengkaji lain yang berpandangan sebaliknya (Capper dan Jamison. dan ianya boleh dicapai melalui aktiviti-aktiviti sekumpulan pekerja dari berbagai peringkat dan struktur organisasi tersebut. Sehubungan dengan perbezaan tafsiran seperti yang dinyatakan. 1991. Oleh itu TQM dapat dilihat sebagai satu proses transformasi budaya. Namun begitu. Para pengurus pendidikan mula menaruh keyakinan bahawa prinsip-prinsip TQM adalah sesuai digunakan di sekolah (Glaub. Setiap perbezaan tafsiran konsep yang diberikan akan pula membawa kepada pendekatan yang berbeza oleh para pengurus sekolah iaitu pengetua dalam mengaplikasikan TQM. berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi. Menurut Besterfield et al. Leonard. 1990. AASA. Ciri-ciri itu meliputi sikap dan nilai. TQM memerlukan enam konsep asas seperti yang berikut: . 1991. Ianya adalah terdiri dari beberapa aplikasi kaedah kuantitatif dan sumber manusia bagi memperbaiki proses dalam organisasi untuk memenuhi keperluan pelanggan bagi masa sekarang dan masa akan datang. produk dan pelanggan. 1991. amalan-amalan operasi.

Seperti yang dinyatakan di atas.. samada pelanggan luaran atau dalaman. dan Mewujudkan sistem pengukuran pencapaian bagi setiap proses. ‘External customers’ atau pelanggan luaran didefinisikan sebagai pelanggan yang berada di luar organisasi yang akan menerima atau memperolehi produk ataupun perkhidmatan yang disediakan. dan Pelanggan Dalaman atau ‘Internal Customers’. Pembekal dianggap sebagai rakan kongsi. Terdapat dua jenis pelanggan yang dikenalpasti oleh Besterfield et al. dan Pelanggan ‘secondary’. Pelanggan boleh didefinisikan sebagai pihak yang menerima sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Manakala Lunenberg dan Ornstein (1996) pula mengkategorikan pelanggan kepada dua iaitu: • • Pelanggan ‘primary’. oleh Taylor dan Hill (1993). pekerja-pekerja yang berada di bahagian pemasaran adalah menjadi pelanggan dalaman kepada pekerja-pekerja di bahagian . Konsep pelanggan yang terdiri dari dua jenis iaitu pelanggan ‘luaran’ dan ‘dalaman’ ini juga telah dinyatakan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992). serta Tribus (1993). kebanyakan definisi TQM dikaitkan dengan keutamaan kepada kepuasan atau memenuhi keperluan pelanggan.Memandangkan peranan pelanggan yang dianggap begitu penting dalam konsep TQM. Penambahbaikan yang berterusan dalam proses pengeluaran. Penggunaan serta penglibatan yang efektif keseluruhan tenaga kerja. luaran. Tidak dapat dinafikan bahawa faktor pelanggan menjadi faktor yang penting dalam konsep TQM. (1999) iaitu: • • Pelanggan Luaran atau ‘External Customers’. Memfokuskan kepada keutamaan pelanggan. 1999). Manakala pelanggan dalaman atau ‘internal customers’ pula adalah merupakan setiap individu (pekerja) yang terlibat dalam sesuatu proses pengeluaran atau penyediaan perkhidmatan bagi sesuatu organisasi (Besterfield et al. Siapakah pula yang dianggap sebagai pelanggan tersebut? Atau siapakah pelanggan dalaman. ‘primary’ dan juga ‘secondary’? Ini adalah antara persoalan-persoalan penting yang perlu dijelaskan bagi memastikan pelaksanaan TQM berjalan lancar dalam setiap organisasi terutamanya organisasi sekolah. Ini selaras dengan pendapat Lunenberg dan Ornstein (1996) yang menyatakan bahawa antara empat teras utama yang mendokong TQM termasuklah yang menyebut bahawa sesuatu organisasi itu hendaklah menjadikan pembekal dan pelanggannya sebagai fokus utama. maka penulisan ini akan menjelaskan pula maksud konsep pelanggan seperti mana yang dilihat dalam TQM. Sebagai contohnya. Malahan Taylor dan Hill (1993) juga turut menyatakan bahawa definisi kualiti yang paling bermakna sekali adalah kualiti dari persepsi para pelanggan.• • • • • • Pengurusan yang komited bagi menyokong keperluan jangka panjang keseluruhan organisasi.

komuniti. Dalam organisasi sekolah pula. perancangan serta pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku akan dibuat berdasarkan pendekatan yang berbeza dari kefahaman golongan pengetua yang pertama yang disebutkan sebelum ini. Lunenberg dan Ornstein (1996) pula menyatakan para pelajar sebagai ‘primary customers’ bagi setiap organisasi sekolah manakala para ibubapa. para pelajar tadi dilihat sebagai pelanggan dalaman kerana kesemua proses penyediaan dan penerimaan produk perkhidmatan berlaku dalam organisasi sekolah.Isu yang akan menjadi perbincangan dalam penulisan ini adalah berkenaan dengan konsep ‘internal customers’ atau pelanggan dalaman di mana ianya dianggap penulis amat berkait rapat dengan gaya pengurusan yang diamalkan oleh pengurus sesebuah organisasi sekolah. 1993). situasi pengurusan pendidikan di negara Malaysia dengan pelaksanaan TQMnya dilihat lebih cenderung untuk menganggap para pelajar sebagai sebagai pelanggan dengan mengandaikan bahawa mereka menerima perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang disedia atau diberikan oleh pihak sekolah. Kumpulan guru yang kedua ini dianggap sebagai pelanggan dalaman bagi organisasi sekolah tersebut (Taylor dan Hill. Para pengetua yang berpegang kepada kefahaman yang sebegini akan membuat perancanganperancangan tertentu selaras dengan peranannya sebagai pemimpin pengajaran bagi memastikan para pelajar sekolahnya (pelanggan) menerima perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti. Dalam hal ini. pembayar cukai. 1999). hasil dari proses TQM yang diamalkan juga akan turut berbeza. Sudah semestinya. Setiap perbezaan kefahaman ini akan menghasilkan pendekatan yang berlainan dan sudah semestinya juga. Apatah lagi jika terdapat pengetua yang menganggap para pelajar mereka sebagai sebahagian dari pekerja (Helms dan Key. Bagaimana pula situasinya jika para pengetua berpendapat bahawa pelanggan dalaman itu bukanlah hanya pelajar-pelajar sahaja bahkan guru-guru yang mengajar juga boleh dikategorikan sebagai pelanggan dalaman atau ‘internal customers’ (Taylor dan Hill. boleh dikatakan bahawa semua guru yang terlibat bagi mengajar sekumpulan pelajar di sesuatu tingkatan akan menjadi pembekal kepada guru-guru yang akan menerima serta mengajar kumpulan pelajar yang sama bagi tahun berikutnya. Jika pengetua tersebut berpendapat bahawa para pelajar adalah ‘pelanggan’ dalam konsep TQM yang difahaminya. Dalam konteks ini. Latar Belakang Isu Pendekatan TQM dilaksanakan di sekolah dengan berbagai-bagai persepsi di mana ianya bergantung kepada kefahaman yang ada dalam pemikiran seseorang pengetua sekolah berkenaan (Crawford dan Shutler. Walau bagaimanapun. 1993). ‘stake-holders’ pula dianggap sebagai ‘secondary customers’. maka pendekatan pengetua berkenaan tentu sekali akan berbeza dengan pendekatan seorang pengetua lain yang berpendapat bahawa para pelajar itu adalah ‘produk’ manakala pelanggan yang sebenarnya ialah ibubapa pelajar tersebut. Begitu juga dengan perjalanan organisasi yang dilihat dari aspek komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru juga akan turut berbeza. bukan setakat pelanggan ataupun produk. 1994). amatlah penting bagi para pengetua untuk benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan konsep pelanggan dalam TQM agar gaya pengurusan yang .pengeluaran kerana mereka menerima hasil produk dari bahagian tersebut untuk dipasarkan.

Penulis berpandangan bahawa konsep pelanggan seperti yang disarankan oleh Taylor dan Hill (1993) serta Lunenberg dan Ornstein (1996) adalah sesuai sebagai pendekatan yang boleh diaplikasikan oleh para pengetua iaitu dengan menganggap guruguru sebagai pelanggan dalaman atau ‘internal customers’. Konsep rantaian ‘supplier-customer’ ini walaupun kelihatan begitu ‘simple’ tetapi sebenarnya memberikan ‘impact’ yang amat berkesan seandainya ia dilaksanakan di sekolah (Taylor dan Hill. para kakitangan sokongan bahkan para pelajar juga sebenarnya berperanan dalam memberikan komitmen bagi memastikan kejayaan sekolah berkenaan. kejayaan atau kegagalan sesuatu organisasi itu tidak boleh didasarkan semata-mata kepada seorang individu sahaja (pengetua). guru yang berperanan sebagai pembekal tersebut adalah bertanggungjawab dengan ‘produk’ yang dihasilkannya serta perlu memastikan bahawa ‘produk’ itu telah mencapai tahap kualiti yang sepatutnya. Ini adalah kerana konsep ini boleh menjadi satu faktor yang dapat mengukuhkan lagi sikap guru-guru ke arah pencapaian matlamat secara . 1. 1997). Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini. 1986). berdedikasi ke arah penambahbaikan yang berterusan untuk organisasi tersebut. Walaubagaimanapun. menurut proses pendekatan TQM. guru-guru.. Dalam ertikata lain. seorang guru yang mengajar matapelajaran Matematik bagi para pelajar di Tingkatan Lima adalah dianggap sebagai pelanggan (‘internal customers’) kepada guru yang telah mengajar kumpulan pelajar ini semasa mereka berada di Tingkatan Empat.akan dilaksanakan oleh pengetua itu benar-benar menghasilkan ‘output’ serta ‘outcome’ yang berkualiti. Dalam konteks sekolah. selain dari pengetua. definisi ‘internal customers’ di sini merujuk kepada guruguru yang menerima hasil (para pelajar) dari proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru-guru yang terdahulu. bahawa guru-guru adalah merupakan pelanggan dalaman yang boleh menjadi aspek paling penting bagi pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Cadangan ini akan dibincangkan secara lebih lanjut dalam bab berikutnya. Ini adalah kerana setiap individu dalam sesuatu organisasi sebenarnya memainkan peranan yang sama penting untuk bersamasama memberikan sumbangan. Sebagai contoh. Guru Sebagai ‘Internal customers’: Satu Cadangan Pendekatan Dalam organisasi sekolah. Sehubungan dengan itu. guru yang mengajar Matematik bagi pelajar Tingkatan Empat adalah pembekal kepada guru yang mengajar Matematik di Tingkatan Lima. Ini bererti bahawa para pengetua dilihat sebagai punca masalah atau pihak yang menimbulkan masalah atau sebagai penyelesai masalah dalam pelaksanaan sesuatu program pendidikan (Navarro et al. Penulisan ini akan membincangkan secara khusus akan peranan guru-guru di sekolah menurut konsep ‘internal customers’ atau pelanggan dalaman dalam pendekatan TQM. Pengetua boleh menetapkan menurut kefahaman pengurusan TQM yang diamalkannya. Peranan seseorang pengetua yang mencakupi sebagai pemimpin pentadbiran dan pemimpin pengajaran di sekolah juga sering dikaitkan dengan bagaimana berkesannya atau berkualitinya organisasi yang dipimpin. kepimpinan pengetua sering dilihat sebagai fokus utama (Hussein Mahmood. menurut konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM. 1993).

penulis percaya bahawa para pengetua sekolah akan boleh mewujudkan satu sistem kawalan kualiti di mana setiap proses yang berlaku akan melalui tahap rantaian ‘suppliercustomer’. 1992) namun masih terdapat pemahaman yang berbeza-beza dalam proses pelaksanaannya. seandainya pengetua mengambil keputusan untuk menetapkan bahawa ‘supplier’ itu kelak akan menjadi ‘customer’. 1999). 1989). menanam perasaan bangga dalam setiap tugas yang dihasilkan serta memupuk sikap akauntabiliti individu. guru-guru yang bertanggungjawab mengajar sesuatu matapelajaran bagi sesuatu tingkatan atau kelas ditugaskan pula untuk mengajar tingkatan atau kelas yang sama bagi tahun berikutnya. Begitu juga keadaannya dengan situasi yang berlaku dalam sektor pengurusan pendidikan. Proses penyampaian perkhidmatan juga perlu diberikan penekanan yang sewajarnya apabila berbincang tentang mengutamakan pelanggan.bersama. 1984). Tambahan pula. Ishikawa (1983. pendekatan konsep TQM yang dilaksanakan di sekolah perlu mengambil kira setiap proses penyampaian yang berlaku samada ketika sebelum. semasa atau selepas perkhidmatan diberikan. proses penyampaian perkhidmatan ini adalah proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. penulis mengambil satu pendekatan dengan membuat cadangan yang dipercayai boleh membantu para pengetua untuk menentukan arah panduan bagi mereka ketika melaksanakan proses pengurusan bercirikan TQM. Maksudnya di sini. para pengetua haruslah memainkan peranan sebagai pemimpin pengajaran ketika berinteraksi dengan guru-guru yang kemudiannya akan menyampaikan proses pengajaran kepada para pelajar di bilik darjah. selain dari rantaian ‘supplier-customer’ yang menjadi aspek penting dalam konsep ‘internal customers’. walaupun pihak kerajaan telah berusaha mengeluarkan edaran berkaitan dengan konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh ini (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Fahaman TQM yang dibawa oleh Deming (1986) yang terkenal dengan ’14 Prinsip’ adalah berbeza dengan fahaman yang dibawa oleh Crosby (1979. Dalam konteks sekolah. Apatah lagi apabila meyentuh sesuatu perkara yang lebih rumit dan terperinci iaitu yang berkaitan dengan konsep pelanggan seperti yang telah dibincangkan dalam penulisan ini. Di sini. sudah pasti guru-guru yang terlibat akan memastikan bahawa setiap proses . Menyedari hal ini. masih terdapat satu aspek lain yang juga tidak kurang peranannya dalam menjayakan keberkesanan konsep TQM ini. Dengan menjadikan guru-guru sebagai pelanggan atau lebih tepat lagi sebagai pelanggan dalaman (‘internal customers’). Menyentuh soal perkhidmatan ini juga. Walaubagaimanapun. Implikasi Keberkesanan konsep atau pendekatan TQM yang dilaksanakan di sekolah adalah bergantung kepada bagaimana para pengetua sekolah berkenaan memahami dan mengadaptasikan konsep tersebut dengan situasi dan kesesuaian di sekolahnya. 2. Pengurusan TQM yang diamalkan di sektor industri juga mempunyai berbagai-bagai pendekatan bergantung kepada anutan kefahaman TQM yang dipegang olah para pengurus organisasi yang terlibat (Crawford dan Shutler. Dalam hal ini. Di negara Malaysia sebagai contoh. 1985) dan Juran (1988.

Sesuai dengan konsep TQM yang mengutamakan kehendak pelanggan. each part of it must work properly together.. Terpulanglah kepada peranan kepimpinan pengajaran organisasi sekolah tersebut iaitu pengetua untuk memastikan samada harapan tersebut boleh dijadikan kenyataan. pernyataan di atas jelas menunjukkan bahawa peranan rantaian ‘supplier-customer’ dalam konsep ‘internal customers’ adalah sangat berkesan bagi menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kepada para pelajar agar sentiasa terjamin kualitinya. Alaska. Tallahassee. Augusta. ‘Win-win situation’ telah berlaku. For an organization to be truly effective. Pada dasarnya. masyarakat dan juga guru-guru sendiri. dan di Richmond County School. TQM adalah satu konsep pengurusan yang amat baik dan telah terbukti keberkesanan pelaksanaannya dalam organisasi sekolah di beberapa tempat seperti di Mt. and in turn is affected by. _______________________________________________________________________________ _____________________________ Bibliografi . Tallahassee. pemahaman yang tidak seragam telah mewujudkan pendekatan yang juga pelbagai di kalangan para pengurus organisasi pendidikan. TQM juga merupakan satu sistem pengurusan yang menjadikan peranan setiap ahli dalam organisasi itu sebagai penting. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (1992) yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri sedikit sebanyak telah membantu untuk menyelaraskan segala ketidakseragaman yang berlaku. Sitka. TQM memberikan penekanan kepada kepuasan hati pelanggan dalaman atau ‘internal customers’. Vermont. The Brown Barge Middle School. recognising that every person and every activity affects. Kate Sullivan Elementary School. every department. guru-guru dan pengetua telah mendapat manfaat hasil proses tersebut.pengajaran dan pembelajaran yang berlaku itu akan disampaikan denagn baik dan berkualiti kerana meraka sendiri yang akan menerima hasil (para pelajar) itu kemudiannya. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Oakland (1989): ‘Total Quality Management is an approach to improving the effectiveness and flexibility of businesses as a whole. ibubapa. sistem pengurusan di sekolah yang merupakan satu sistem sosial juga sebenarnya mempunyai pendekatan yang serupa iaitu untuk memenuhi keperluan para pelajar. 1993). every activity. Georgia (Massaro et al. Williston. Pensacola. Deer Lake Middle School. Manakala di dalam organisasi. others. It is essentially a way of organising and involving the whole organization. Walau bagaimanapun. Florida. Edgecumbe High School. Swift House of Williston Central School. di mana semua pihak yang terdiri daripada para pelajar. every single person at every level. di luar organisasi ia berperanan untuk menyesuaikan pula dengan keperluan pelanggan luaran atau ‘external customers’.’ Dalam konteks organisasi sekolah. 3. Kesimpulan Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau ‘Total Quality Management’ (TQM) yang pada peringkat awalnya hanya menjadi amalan di sektor-sektor industri telah mula diterima sebagai salah satu dari konsep pendekatan pengurusan di sektor perkhidmatan khususnya dalam organisasi pendidikan.

.. (1992) Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam. Wiltshire. Sacre. L. N.. (1993) Quality Management in Schools.C. Wadsworth Publishing Co.. (1993) Educational Reform and Quality.. Englewood Cliffs. (1994) Are students more than customers in the classroom?. A. C. Lunenberg. (1999) Total Quality Management... D. 1. 1.. Hussein Mahmood. Prestwick Books.K. MCB University Press. Roche. Tribus. (1993) Transforming Schools. (1996) Educational Administration: Concepts and Practices. F. USA. Quality Progress.E. Prentice Hall International Inc. G... Jilid 2.H. Vol... Effective Schools: Judgements and Their Histories. USA.R. USA. Hoy. Redwood Books. Los Angeles.B. USA. Leddick.B. N. (1997) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. J. (1999) Total Quality Management in Education: Problems and Issues for the Classroom Teacher. Journal for Quality and Participation. Hailey. USA. D.. W. (1993) Quality Management in Education. Horrine. (1993) Quality Management in Education. Columbus. S.. ASQC. Milwaukee. Shutler.. Research and Practice..E. (1994) Good Schools. Vol. F..Besterfield. MCB..G. WI. L. S. Prentice Hall. no. Lunenberg. Key. (1995) The Principalship: Concepts and Applications. Dewan Bahasa dan Pustaka.. M.. McGraw-Hill Inc. Kepimpinan Strategik : Satu Dimansi Baru Dalam Kepimpinan Kepengetuaan oleh Abdul Rashid Abdul Samad * Kepimpinan .. H. The Quality Yearbook. New Jersey. Issue 2. Crawford... Quality Assurance in Education. M. (1996) Educational Administration: Theory. Mann. 13.. Silver. Journal for Quality and Participation. USA.. Taylor. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam...A.C. Helms. Ornstein. Miskel. Besterfield. P. Michna.H. G. C. Quality Progress. USA. Massaro. Rubach. The Keys to excellence: The story of the Deming Philosophy.H. Ohio. Jabatan Perdana Menteri. C. A.C. USA. F. International Journal of Educational Management. Kuala Lumpur. W. Bayless. New Jersey. Kuala Lumpur. Hill.D..

Kesemua situasi kepimpinan melibatkan manusia. mendorong atau mempengaruhi pengikut-pengikut di bawahnya. Warren Bennis. selecting the right people and implementing with stamina all necessary steps. Kennedy dan Abraham Lincoln. . K. Fokus pada visi. Kepimpinan Sekolah Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. One should essentially try to be oneself and to be well prepared. ‘Leadership is sharing a vision about the company’s mission and objectives. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah di samping ciri-ciri lain seperti kewangan. Kemampuan yang menyatakan visi dengan jelas supaya pengikut dapat memahami. Field Marshall William Slim pula mengaplikasikan aspek-aspek kepimpinan yang dipelajari dalam tentera ke dalam bidang perniagaan yang diceburi dan berjaya. Ini melibatkan keupayaan. Kepimpinan berkait rapat dengan soal-soal kemanusiaan. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. Visi yang jelas. Tugas utama Pengetua sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. applying good knowledge of its competitive forces to its strategic plan. J. seorang pemimpin mesti mampu memiliki kualiti peribadi yang unggul sebelum menerokai dimensi-demensi lain dalam kepimpinan. Machiavelli tidak mempercayai ‘empowerment’ dalam melaksanakan tugas.’ ‘There are as many styles of leadership as there are leaders. mengarah. Bagaimana seseorang manusia berinteraksi dengan manusia yan lain sehingga tidak menimbulkan masalah antara mereka adalah ciri unggul kepimpinan. Mengenalpasti kekuatan sendiri dan organisasi. There isn’t a single way to lead. Kita sedia maklum pemimpin yang berjaya memiliki keistimewaan tersendiri untuk dijadikan sandaran. Yang pastinya.’ Francois Cornelis-President of Petrofina. Gandhi lebih mempercayai kesedarhanaan dan toleransi dalam menyelesaikan satu-satu isu yang melibatkan persengketaan penduduk-penduduk Islam dan Hindu. namun diri yang berkarismatik dan berilmu menjadi faktor utama dalam kejayaan kepimpinan. Pengetua dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang lebih individu. d. Ramaiah (1999) melihat kepimpinan sebagai satu fenomena proses manusia menggunakan kemahiran akal fikiran dan potensinya. Belgium. Seorang tokoh tentera. c. Aspek pengurusan sumber manusia adalah faktor kritikal dalam kejayaan sesebuah organisasi. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi adalah satu isu yang hangat diperkatakan dewasa ini.Kepimpinan. dalam kajiannya tentang 90 orang pemimpin yang paling efektif dan berjaya mendapati empat jenis ketrampilan yang perlu ada pada seseorang pemimpin:a. b. kebolehan dan kebijaksanaan seseorang itu memerintah. Ciri-ciri kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran seperti yang disarankan oleh Hersey dan Blanchard dalam The Situational Leadership. Kesemua contoh di atas menunjukkan kehebatan seseorang pemimpin tidak mempunyai formula yang tetap. kemudahan fizikal dan iklim untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin.

to coordinate and to control’. Leading and Controlling) dalam pengurusan kerjaya mereka. Tinjauan Literatur Brent Davies & Linda Ellison (1998) dalam School Leadership & Management melihat sejauh mana perancangan dan pengurusan strategik dapat meningkatkan hasil kerja dan memantapkan halatuju sesebuah organisasi ke arah mencapai visi sekolah.Pengetua sebagai pemimpin sekolah mempunyai peranan yang besar dalam membawa sekolah ke era kejayaan. Pengetua sebagai pemimpin pendidikan . Peranan ini mencakupi kepimpinan pengajaran. mentafsir dan memperkukuhkan nilai. Visi disampaikan melalui cara ini. kepimpinan manusia dan kepimpinan pendidikan sebagai aspek-aspek penting bagi mencapai kecemerlangan sekolah. Less Bell (1998) dalam jurnalnya ‘From Symphony to Jazz : The Concept of Strategy in Education’ mengkaji penggunaan konsep strategik dalam pengurusan oeganisasi. Esei ini akan mengupas secara terperinci tinjauan literatur serta pendekatan strategik dalam kepimpinan Pengetua khususnya dalam membentuk rangka kerja ke arah mengangkat martabat sekolah. c. Hussein (1993) melihat lima dimensi utama untuk seseorang Pengetua berjaya iaitu:a. Pengetua sebagai pemimpin budaya . Konsep strategik yang diasaskan dari perkataan Greek ini membawa maksud kepimpinan ‘generalship’ ketenteraan. Pengetua dapat menjalankan peranan menerusi usaha-usahanya mencari.Pengetua memainkan peranan sebagai ‘clinical practioner’ iaitu menyumbang kepakaran dalam bidang pendidikan dan persekolahan. d. to organize. Pengetua seringkali menggunakan model POLC(Planning. Kemahiran seperti ini mengutamakan pembangunan tenaga manusia yang ada di sekolah itu. "To manage is to forecast and plan. Pendekatan Strategik Dalam Kepimpinan Kepengetuaan 1. Pengetua sebagai pemimpin manusia . Pengetua sebagai pemimpin simbolik-Pengetua memainkan peranan sebagai penghulu yang memberi isyarat tentang nilai dan kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai. Perancangan dan pengurusan proaktif seseorang Pengetua perlu dalam mengatasi segala kelemahan yang wujud. Dalam kepimpinan pentadbiran. Organizing. kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang unik. Sergiovanni (1984) melihat kepimpinan teknikal. Schendel dan Hofer (1979) mendefinasikan pengurusan yang mengguanakan pendekatan strategik sebagai:- . e. Teori dan segala amalan kepimpinan akan digunakan semaksima mungkin dalam menerajui sesebuah organisasi sekolah. to command. b.Pengetua memainkan peranan jurutera manusia yakni dalam perhubungan sesama manusia. Kepimpinan seumpama ini ditumpukan kepada teknik pengurusan yang cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. Pengetua sebagai pemimpin teknikal yang seharusnya memainkan peranan sebagai jentera pengurusan. Henry Fayol Kedatangan alaf baru turut menerima ketibaan pelbagai cabaran dan permasalahan yang perlu ditangani dengan bijak.Pengetua memainkan peranan sebagai ‘high priest’.

drawing together institutional values and goals and providing a framework for the quality of provision and the development of resources. d.’ Hargreaves (1989) mengajak Pengetua merangka empat persoalan utama dalam penguursan strategik mereka iaitu:a. a winner or a survivor. Strategi yang menggunakan perancangan jangka panjang. Intrapreneurship – Terdapat gangguan yang tinggi pada sistem dan organisasi tidak dapat melakukan adaptasi pada peringkat tertinggi. with organization renewal and growth. b. Thomos (1993) memberikan satu pandangan yang lebih menyeluruh berkaitan strategi:‘Something the organization needs or uses in order to win. Model Boisot (1995) menjelaskan jenis-jenis strategi yang boleh dirancang dalam pengurusan strategik(Lampiran 1).with developing and utilising the strategy… to guide the organization operations’.…. Perancangan jangka panjang dapat dibuat untuk 3 hingga 5 bulan. kemudiannya dipindahkan ke sektor persekolahan yang tidak berteraskan keuntungan. a.Perubahan dapat dilakukan serta merta pada strategi apabila berlaku sesuatu perubahan pada organisasi. Davies dan Ellison (1997) menyatakan strategik sebagai :‘… the systematic analysis of the school and its environment and the formulation of a set of key strategic objectives to enable the school to realise its vision. Preedy (1997) menyatakan strategi sebagai :‘ a key management process. Mereka beranggapan perlu ada cara baru untuk sesebuah sekolah berdepan dengan cabaran kepimpinan dan pengurusan alaf baru.‘…the enterpreneurial work of the organization. d. c. Pada tahap apakah prestasi sekolah itu masa kini? Apakah perubahan-perubahan yang diperlukan? Bagaimana mengendalikan perubahan-perubahan ini? Bagaimana dapat kita ketahui perubahan-perubahan ini berjaya atau tidak? Brent Davies dan Linda Ellison (1998) dalam jurnal berjudul ‘Strategic Planning in School : An Oxymoron?’ mempertikaikan pendekatan tradisional dalam mengurus sesebuah sekolah tidak lagi praktikal dan pendekatan strategik dicadangakan. c. mengenalpasti kekangan dan adaptasi kepada perubahan dalam persekitaran dapat menentukan hasil yang disasarkan pada masa akan datang. Ini adalah yang paling ideal dalam konteks sekolah. Davies & Ellison (1998) mencadangkan sekolah perlu peka pada keperluan jangka panjang dan perlu melihat pada kesan persekitaran yang akan menganggu pencapaian sasaran tersebut. ‘Strategy Planning’ – Kefahaman di peringkat organisasi adalah rendah disertakan dengan gangguan yang sedikit. ‘Strategy Intent’ – Satu kaedah yang ‘powerful’ untuk menhubungkan pemikiran . Jadi. ‘Emergant strategy’. within the context of its values and its resources potential’ Dalam kajian. Adaptasi dapat dilakukan pada peringkat perancangan disebabkan gangguan persekitaran yang tidak mendadak. adaptasi perlu dilakukan pada peringkat unit-unit di dalam organisasi selaras dengan perubahan dan turbulen yang berlaku. b.’ Konsep strategik yang pada asalnya digunakan dalam sektor perniagaan berorientasikan keuntungan. Keadaan ini berlaku untuk persekitaran yang stabil dan kekekuatan terletak pada adaptasi segera yang perlu dilakukan. or establish its legitimacy in the world of competetive rivalry…Strategy is what makes a firm unique.

masa depan dengan strategi. ‘Vision emerges from. f. b. Berdasarkan analisis kepada kesan-kesan ini. John Forshow (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘Establishing a Planning Framework For Rhyddings School for the year 2000 and Beyond’ melihat kepada pelaksanaan strategi dalam pengurusan sekolah. Terlalu idealistik dan amat sesuai digunakan dalam sektor perniagaan. and knowing how to avoid and deal with negative ones. Beliau menggunakan Model Davies (Lampiran 2) yang diubahsuai dalam perlaksanaan strategi di sekolahnya.action. (Fuller. 1996) Pendekatan strategik yang digunakan melihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam aspek-aspek berikut:a. Proses merangka pelan strategik bermula dengan analisa situasi semasa (strategic analysis). pelaksanaannya dan keberkesanan pengurusan strategik. 1993) Komunikasi yang berkesan adalah vital dalam merealisasikan visi kepada aksi. e..’ Brian Fidler (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘How can a successful school avoid failure?: Strategic Management in School’. Melihat kepada sekolah sebagai mudah puas hati dengan kejayaan dan ini akan menimbulkan rasa puas hati dan stagnasi dalam mutu kerja. Perancangan jangka panjang adalah intipati pengurusan strategik (Johnson & Schooles. Mengambil kira keadaan semasa dan masa depan resos-resos yang ada (Fiedler. Visi dianggap sebagai hero yang membawa seluruh organisasi ke arah matlamat yang dikongsi bersama. et. Trend politik Trend sosial Ternd ekonomi Perubahan teknologi Perubahan pendidikan Masyarakat setempat Demografi tempatan Keinginan ibubapa pelajar-pelajar berpotensi . definasi pengurusan strategik. al. kajian beliau berpendapat pengurusan strategik diperlukan supaya sikap puas hati ini tidak timbul.Vision comes later because the process of merging personal and shared vision takes time’. Visi bukanlah satu istilah baru tetapi penambahan ‘futures thinking’ menambahkan satu dimensi baru dalam perancangan pembangunan sekolah. Sepertimana yang dinyatakan oleh Hargeaves (1997) :‘… … …understanding other people’s. c. Untuk jangka panjang b. emosi dan dimensi perilaku perlu diambil kira dalam mencapai visi yang dinyatakan. g. 1997) dan ciri-ciri pengurusan strategik adalah:a. h. namun karakter individu. d. Pengetua-Pengetua dapat memahami mengapa perlunya pengurusan strategik dengan melihat kepada masalah-masalah yang timbul tanpa pengurusan strategik. more than it presedes. Mengambilkira trend pendidikan masa depan di luar kawasan sekolah c. creating environments that generate positive feelings of your own. menilai dan mengubal tindakan yang paling sesuai (strategic choice) dan pelaksanaan pelan tersebut (strategic implementation).

e. William B. Pengubahsuaian kurikulum dan pemantauan hasil pelajar. Pemilihan guru. Mudah puas hati dan proses kerja rutin berjalan seperti biasa tanpa mengambil kira perubahan persekitaran. Ketidaktumpuan (Inattention) – Sebuah organisasi yang berjaya tidak akan menghadapi tekanan dan ini membuatkan mereka tidak sensitif kepada perubahan persekitaran. Penubuhan badan bebas yang memantau struktur organisasi dan pencapaiannya. resource management and effective school reform’ adalah berkaitan pengurusan sekolah yang tidak terpusat di peringkat sekolah yang melibatkan autoriti. ketidakpastian dan keinginan kepelbagaian dalam produk. c. b. budaya dan iklim. Menetapkan matlamat. fizikal. Membina etos sekolah dan persekitaran pembelajaran. Pengetua bertanggungjawab menentukan halatuju sekolah dan ini secara langsung menjadikan organisasi sekolah perlu memikirkan cara yang strategik dan dinamik dalam proses menguruskan sekolah. a. prestasi dan perkembangan staf. aktiviti dan perkhidmatan. Australia) ialah :a. tanggungjawab dan akauntabiliti. Visi dan halatuju masa depan. Melaksanakan matlamat ikut keutamaan. Menggerakkan sistem pengurusan yang sedia ada kepada pengurusan yang diinginkan. d. h. Brian J. c. Caldwell (1998) dalam jurnalnya berjudul ‘Strategic leadership. Antaranya pengurusan sumber manusia yang menjadi elemen penting dalam berjayanya pelaksanaan strategik di sesebuah sekolah. Penggunaan sumber-sumber seperti manusia. ‘Insularity’ – Sesebuah organisasi yang berjaya biasanya terlindung daripada kesan perubahan persekitaran.Resos-resos dalaman yang menjadi kekuatan kepada berjayanya pelaksanaan sesuatu strategi juga dikenalpasti. d. Ini menunjukkan organisasi biasanya terperangkap dalam ilusi kejayaan yang pernah dikecapi. Castetter (1996) dalam bukunya berjudul ‘The Human Resource Function in Educational Administration’ menggariskan beberapa aspek penting dalam perancangan strategik. Immoderasi – Amalan seharian membuatkan mereka tidak agresif dan ini membuat tidak ada saingan di antara unit-unit dalam organisasi. f. Lapan bidang utama yang perlu Pengetua laksanakan dalam alaf baru (hasil dapatan Pengetua-Pengetua Sekolah-sekolah Masa Depan di Victoria. Ford (1995) telah mendapatkan satu maklumat komprehensif tentang peranan baru PengetuaPengetua. b. Pembentukan polisi yang bersesuaian dengan peredaran masa. Fiedler juga mengenalpasti beberapa masalah yang perlu diberikan perhatian oleh Pengetua dalam merangka pelan strategik mereka. objektif yang perlu dicapai dan pelan-pelan taktikal (tindakan operasional) yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Mengutarakan persoalan asas berkenaan pengstrukturan yang perlu dibuat untuk membentuk halatuju dan generasi masa depan untuk pendidikan. Tiada tumpuan khususnya kepada adaptasi yang perlu dibuat. Miller (1994) dalam kajiannya ke atas 36 buah organisasi yang berjaya (purata keuntungan syarikat empat tahun berturut-turut) mendapati 4 masalah utama yang timbul akibat kejayaan yang dicapai :a. . Inertia – pemimpin tidak tertekan memandangkan kejayaan telah dicapai. paling tidak untuk sementara waktu. c. Peranan Pengetua masa kini dibandingkan dengan peranan Pengetua tahun 70an dan perbezaan ketara adalah sistem pendidikan yang tidak terpusat masa kini. Pemantauan hanya dibuat apabila pelanggan menunjukkan sikap tidak minat pada barangan. b. g.

Morrisey & Accomb (1988) menyatakan:‘A strategic plan is a framework for carring strategic thinking.d. objevtives. (1992) menyatakan :‘Strategic planning is fundamentally a discipline that involves stakeholders working collectively to review selected basic considerations or conduct a strategic analysis.pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategik dan memiliki kemahiran mengurusnya adalah amat penting terutama bagi menyediakan sekolah dalam menghadapi perubahan dan memimpin perubahan pada alaf baru ini. Perancangan Strategik Perancangan strategik adalah merupakan tahap perancangan tertinggi dalam tahap perancangan yang melihat arahtuju sekolah pada jangka masa panjang sekurang kurangnya 3 hingga 5 tahun kehadapan dalam skop yang lebih luas dan umum dengan menyoal dan mencari jawapan tentang apakah yang akan dilakukan pada masa hadapan. Mengkaji semua faktor luaran yang mungkin mempengaruhi perancangan strategik seperti politik. matlamat. W. f. Membentuk pelan taktikal dalam batasan misi. Sybouts.’ . Setiap orang Pengetua ingin membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. polisi dan nilai sumber manusia. and action leading to the achievement of consistent and planned results. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya. Menghubungkan matlamat masa kini (contohnya program pendidikan. tempat. bagaimana. sumber manusia. the critical success factors and strategies for an organization. kos dan orang yang betul pada kali pertama melakukan. Mengadakan satu had (measurable) dimana ianya akan digunakan sebagai rujukan pencapaian. pendidikan dan sensitiviti masyarakat luar.clarify mission and goals. pada masa.’ Below. ekonomi. Kepimpinan Strategik Kepengetuaan Kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. Dua aspek penting yang akan diberikan penekanan dalam esei ini iaitu perancangan dan pengurusan strategik akan meneroka kepentingan dan semua fakta penting dalam perlaksanaannya. g. e. This startegic process is carried out by taking into considerations the internal strengths and weakness of a corporation and the challenges in the external environment. siapa yang akan menerima fungsi tersebut dan bila ianya akan tercapai. select strategies to move toward goal and operationalize the strategic goals into working plans. irection. Definisi a.’ Victor Tan (1995) mendefinisikan perancangan strategik sebagai:‘Strategic planning is a formal process of defining business including the vision. logistik dan perhubungan luar) dengan matlamat visi.

(1993) a. directing. Pengurusan strategik . R.’ Hor (1992) dalam bukunya Sun Tze & Management berpendapat :‘Strategic management is mainly planning. a. Pengurusan Strategik Pengurusan strategik adalah satu proses formulasi. making it the backbone and focus of every organizational activity.b. yet others have taken the view that it is rathera process of doing than of planning to do. • • • • • • • • • • Apakah urusan-urusan yang perlu ditumpukan untuk peningkatan kualiti sekolah? Apakah prestasi sekolah masa kini? Kemana halatuju sekolah anda? Bagaimanakah cara anda cadangkan untuk mencapainya? Apakah isu-isu kritikal yang sekolah anda hadapi sekarang ini? Jika ianya berjalan lancar. Perancangan Strategik. implementasi dan penilaian tindakan-tindakan yang akan memastikan sekolah mencapai objektifnya.’ Kepentingan Kepimpinan Strategik Persoalan di atas akan dilihat pada dua aspek yang dibincangkan dalam esei ini. organizing and controlling of a company’s strategy-related decisions and actions.(David. apakah yang anda harapkan daripadanya? -Gibson. Kepentingan perancangan strategik akan menjawab persoalan-persoalan berikut untuk seseorang Pengetua merangka halatuju sekolahnya. It’s involves the planning. In incoporates strategic planning and thinking into the everyday. bagaimana isu ini di atasi? Apakah budaya/iklim sekolah anda sekarang dan bagaimana nanti jika ia berubah.’ Pearce & Robinson (1997) berpendapat :‘Strategic management is defined as the set ofdecisions and action that results in the formulation and implementations of plan designed to achieve a company’s objectives. on going progress of the organization.dan mampukah ia mengadaptasi kepada perubahan? Apakah yang anda telah pelajari dari peristiwa sama ada yang berjaya atau gagal? Apakah keputusan yang sangat penting yang perlu anda buat dalam tempoh tiga hingga lima tahun yang akan datang? Jika anda dapat menentukan masa depan urusan anda.albeit a high level one with long term significance.1986) Haines & McCoy (1995) menyatakan :‘Strategic management on the hand is a new way to run your business day to day.

penilaian dan pemilihan strategi. Visi.F. Model yang digunakan dalam perbincangan ini ialah oleh David. arah tujuan yamg satu. Sebagai peta panduan (road map) untuk membuat keputusan bagi menuju kepada satu destinasi yang diinginkan. o o o o o Model Pengurusan Dan Perancangan Strategik Terdapat banyak model dalam kepimpinan strategik. Sebagai satu alat percubaan untuk memahami tentang tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan pada persekitaran terutama dalam aspek politik. pembangunan staf. Namun. hasil yang diinginkan jelas. Ia perlu diterapkan dalam set minda setiap warga ahli sekolah. Pemahaman tentang model-model ini perlu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam membina satu kerangka kepimpinan startegik. Nilai-nilai sekolah kini. bersinergi dan tajamkan pemikiran.misi dan objektif sekolah kini. Pembinaan. Faktor kritikal kejayaan. pada setiap model terdapat elemenelemen yang sama dan diubahsuaikan mengikut kehendak sekolah masing-masing.(1986). Analisis dan diagnosis persekitaran sekolah (opportunities and threats) Analisis dan disgnosis faktor dalaman sekolah (strength and weaknesses) Pembinaan objektif. cuba memahami dan difahami. Komponen-komponen utama yamg terdapat pada model kepimpinan strategik ialah:o o o o o o o o Persetujuan dari pihak pengurusan atasan. pengurusan sumber dan perhubungan luar. Pengurusan strategik boleh membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan. arahan kerja yang jelas. ekonomi. Pengurusan strategik akan membantu seseorang pemimpin memiliki tujuh tabiat orang yang berkesan seperti yang dinyatakan oleh Stephen Covey (1996) iaitu proaktif. Sebagai panduan untuk menuju kepimpinan yang cemerlang iaitu melakukan sesuatu yang betul dengan cara yang betul. Kerangka kerja ini akan menjelaskan dan menghubungkan dengan keputusan antara lain yang melibatkan kurikulum. memotivasikan staf dan menjalinkan kemersaan di antara semua staf melalui wujudnya pemahaman yang jelas tentang matlamat. mula dengan mengingati matlamat. . teknologi dan sosial masa kini dan masa depan secara sistematik dan startegik. buat perkara yang pertama dahulu (set priority).R. menggunakan orang yang betul pada tempat dan masa yang betul serta belanjawan yang betul. Ia akan menjadikan sekolah bertindak secara proaktif bagi menghadapi sebarang perubahan dan seterusnya pula pemimpin perubahan dan bukannya sebagai pengikut dalam perubahan tersebut. dan mengambilkira semua aspek dalam pelaksanaan termasuk soal kemanusiaan. fikirkan situasi menang-menang (win-win situation). Keputusan yang dibuat pada hari ini penting untuk hari esok dan masa depan. Pengurusan strategik menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan pengurusan dalam proses pemikiran dan mengurangkan tekanan serta tentangan kepada sebarang perubahan yang dicadangkan.Kepentingan pengurusan strategik khususnya bagi menghasilkan sebuah sekolah berkesan adalah seperti berikut :o Sebagai satu kerangka kerja yang tersusun dan sistematik untuk menghasilkan sekolah yang berkesan.

Pembinaan visi yang ideal dan kreatif adalah satu elemen yang penting dalam proses kerja kepimpinan strategik. Thornberry (1997) menggambarkan wawasan sebagai gambaran atau pandangan tentang masa depan.attractive future for the organisation’.o o o o o Visi (Wawasan) Analisis jurang (gap) atau pemadanan dengan polisi. stuktur dan stail Kepimpinan. Pembinaan plan kontingensi. Menyediakan dorongan untuk perubahan. 1. Pemimpin yang berjaya dan hebat masa kikipun dilihat terdiri dari mereka yang mempunyai wawasan yang hebat.’ 2. Coyle (1997) berpendapat wawasan ialah :‘Vivid image. Pemimpin ini akan dilihat sebagai seorang yang mempunyai agenda perjuangan seperti Bill Gates yang wawasannya ialah satu rumah satu komputer. Gambaran yang jelas tentang apakah bentuk masa depan yang diinginkan adalah titik tolak ke arah kecemerlangan. credible. Kepimpinan yang berwawasan adalah merupakan ciri terpenting dalam membina sebuah sekolah yang berkesan. ideal future and future orientation. Mendorong pekerja supaya memberikan pencapaian cemerlang.’ Cowley & Comb (1997) menyatakan wawasan adalah gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan seperti yang diungkapkan pada kata-kata ini:‘A vision is a statement (or a picture)of an ideal state of being or existance in thr future that is inspiring and empowering for the stakeholders of the organization. Memberikan arah tuju kepada sekolah (menerangkan masa depan yang . Membuat sekolah berkedudukan kukuh dan mampu bersaing. Sesuatu yang bukan ‘real’ tetapi yang diimaginasikan. Penambahbaikan (kaizen). Kepentingan Wawasan Kepada Sekolah Yang Cemerlang a) diinginkan) b) c) d) e) Mewujudkan perasaan mampu mengawal keadaan lebih positif dan ‘inspiring’. Definisi Wawasan Burt Nanus (1994) mendefinisikan wawasan sebagai :‘A vision is a realistic. Implementasi dan pengurusan perubahan.

3. memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerjasama mencapai hasilnya. 2. Tempoh masa pencapaian objektif ialah dalam masa setahun satau kurang. stakeholders and others. Desirable – Appeals to the long term interest of employee. reasonable dan time-frame. Focused – Is clear enough to provide guidance in decision making.’ Objektif Selepas pembentukan wawasan. Pihak stakeholder kepada sekolah mesti boleh melihat kepentingan mereka dalam wawasan itu. attainable goals. mendorong. 5. Pengetua mesti bijak berkomunikasi dengan subordinat dan dapat menyatakan dengan jelas visi tersebut supaya visi itu dikongsi bersama oleh semua warga sekolah itu. dalam membina wawasan yang baik. Cowley & Comb (1996) dalam buku Beyond Strategic Vision menyatakan :1. 5. 4. Feasible – Comprises realistic. measurable. 4. can be succesfully explained within five minutes.. Ia lebih bersifat operasional. Wawasan itu mestilah berasaskan kepada realiti situasi semasa sekolah. Flexible – Is general enough to allow individual initiative and alternative responses in light of changing conditions. customers. sekolah perlu melihat kemampuan atau potensi resos-resos yang ada khususnya sumber manusia kerana tanpa pengurusan sumber manusia yang baik. mengapa dan bagaimana (serta bila) visi itu tercapai. objektif pula dibentuk.. You do businness. Wawasan itu sepatutnya berupaya untuk menarik. Ia sepatutnya hasil dari integrasi pemikiran pihak pasukan pengurusan daripada koleksi pandangan individu. 2. siapa. Maka. Pembentukan objektif ada hubungkait dengan pernyataan SMART iaitu ‘specific. attainable.f) Menyatupadukan sekolah.. Wawasan yang tidak diiringi dengan tindakan adalah impian semata-mata. Communicable – is easy to communicate. Tindakan tanpa wawasan sekadar mengisi masa. Mengandungi rangka umum jawapan kepada persoalan apa. Would fundamentally change the way. Wawasan dengan tindakan boleh mengubah dunia. ciri-ciri wawasan yang baik adalah seperti berikut :1. Bagi memilih objektif yang paling utama kepentingannya. Joel Arthur Baker menyatakan: ‘What is imposible to do today……But if it could be done. sepatutnya dapat menunjukkan dengan jelas cabaran yang dihadapi sekarang bagi menghadapi masa depan yang ideal. Imaginable – Conveys a picture of what the future will look like. Objektif adalah satu pernyataan tindakan.. Kotter (1996) dalam buku ‘Leading Change’ berpendapat. Ini dipanggil sebagai ‘shared vision’. Ciri-Ciri Wawasan Yang Baik. 3. 6. hubungan wawasan dengan prestasi masa kini . tidak akan tercapai visi yang dihaarapkan.

politik. hubungan dan simbol sekolah. iii. Analisis dalaman ini ialah seperti berikut :i. 3. Sosial dan Teknologi). Analisis Profil Sekolah (Dalaman) Dan Analisis Persekitaran (Luaran) Sebelum sesebuah sekolah itu mula membina pelan tindakan atau objektifnya. Weakness. ko-kurikulum. Analisis kualiti perkhidmatan. maka adalah lebih baik terlebih dahulu untuk mengadakan satu penilaian atau pengauditan terhadap situasi / persekitaran semasa samada dari aspek dalaman atau luaran sekolah. iaitu ditumpukan khususnya kepada aspek kekuatan dan kelemahan (Strength and Weakness). Analisis ini meliputi keseluruhan aspek dalam pengurusan sekolah. Analisis ini amat penting dalam merangka objektif kerana semua peluang dan ancaman ini dapat dikenalpasti untuk tindakan susulan. (Kesemua pernyataan memenuhi kenyataan SMART). Contoh pernyataan objektif :Kurikulum : Penilaian Menengah Rendah Mencapai kelulusan 99% dalam Peperiksaan PMR tahun 2000. Analisis KLAP ini bertujuan menolong sekolah untuk merangka objektif yang lebih realistik berdasrkan pada keempat-empat aspek yang . Penyemakkan persekitaran (luaran) iaitu secara khususnya melihat tentang peluang dan ancaman (Opportunities and Threats). Analisis nilai-nilai dalam sekolah. Bagi setiap bidang ini pula. Pihak pengurusan perlu mendapatkan idea tentang sejauh manakah jurang yang memisahkan keadaan masa depan yang diinginkan dari realiti semasa. b. Analisis sekolah (Aspek Pengurusan) ii. sekarang atau masa depan yang boleh menjadi asas untuk perancangn strategik. Analisis situasi ini merujuk kepada analisis data samada yang lepas. contohnya kurikulum bolehlah dinyatakan objektif bagi pencapaian Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia. kecerian. komuniti dan sebagainya. Penilaian kendiri sekolah terhadap sumber-sumber dalamannya.adalah dikaji. hal ehwal murid. Seramai 24 orang pelajar mendapat 8A. Opportunities and Threats. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan untuk melakukan analisis persekitaran iaitu :a. Ekonomi. Analisis ini meliputi keseluruhan aspek pengurusan sekolah. Analisis KLAP (SWOT) KLAP adalah akronim untuk kekuatan. Dalam aspek pengurusan sekolah. Analisis struktur. iv. peluang dan ancaman atau dalam bahasa Inggerisnya SWOT iaitu Strength. Ini kadangkala dipanggil analisis PEST (politik. 35 orang pelajar mendapat 7A dan hanya 5 orang pelajar yang gagal dalam semua mata pelajaran. Pengetua bolehlah menyatakan objektif mengikut bidang-bidang utama yang terdapat seperti kurikulum.

Jika anda terkeluar dari perancangan asal. ternyata langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai kejayaan bermula dengan pernyataan visi yang jelas. Bagaimana anda tahu jika anda telah berjaya? 2. Bagaimana anda tahu anda sedang menuju kepada masalah? 3. No. c. .dianalisa tadi. ensuring continual improvement towards achieving your ideal future vision’ Soalan-soalan berikut boleh digunakan oleh seseorang Pengetua untuk menyemak FKK dalam implementasi pelan strategiknya :1. Apa yang diutarakan di sini adalah satu alternatif kepada stail kepimpinan Pengetua dalam melaksanakan tugas kepimpinan alaf baru. Bell L. Petaling Jaya : IBS Buku Sdn. School Leadership & Management. ‘environmental scanning’ dan pengurusan sumber manusia yang berkesan. b. Haines S. g. (1998). apakah tindakan pembetulan yang perlu anda lakukan untuk kembali mencapai matlamat dan wawasan anda? Haines & Mc Coy (1995) telah menggariskan sembilan faktor yang sering menjadi faktor kritikal kejayaan iaitu :a. Dari tinjauan literatur yang dibuat. visi yang dikongsi bersama. i. Business result Customer satisfaction People satisfaction Impact on society Process People management Resources Strategy and policy Leadership Kesimpulan Kepimpinan strategik ada banyak persamaannya dengan budaya kerja korporat. Vol 18. d. Kepimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. Pg 449-460. Bhd. e. h.4. (1995) telah mendefinisikan Fkk sebagai :‘Key success factors are the quantifiable outcome measurement of an organization’s vision. Kaedah sumbangsaran boleh mendapatkan maklumat untuk keempat-empat jenis analisa itu. f. & Mc Coy K. _______________________________________________________________________________ __________________________ Bibliografi Al Ramaiah (1999). Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal (Kay Success Factors) Faktor-faktor kejayaan kritikal (FKK) adalah faktor yang mentukan perancangan sesebuah sekolah berjaya ataupun tidak.

Hussein Mahmood (1993). (1998). Tan V. pg 461-473. School Leadership & Management. Begitulah salah satu saranan kuat tentang betapa pentingnya peranan pengetua dalam bidang pengajaran ini telah dikemukakan oleh The Select Committee on Equal Education Opportunity of the United State's Senate pada tahun 1979. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. New Jersey : Prntice Hall. Isa* Peranan Pengetua Dan Kepimpinan : Satu Tinjauan. Lunenburg F. tahap profesionalisme dan moral serta darjat keprihatinan terhadap masa depan para pelajar. No. David F. Journal of Educational Administration.5. School Leadership & Management. No. Change To Win. pengetua sekolah ialah individu yang paling penting dan berpengaruh di sesebuah sekolah. Principles of Management. Davies B. (1994).Caldwell B. Kepimpinan Keberkesanan Sekolah. Ohio : A Bell & Howell Company. Riches C. Pengetua juga adalah penghubung utama antara sekolah dengan kominiti dan cara dia menjalankan tugas dalam konteks ini menentukan sikap para ibu bapa dan pelajar terhadap sekolah. et..6.4. Times Bool International. C. Adakah Pengetua-Pengetua Di Malaysia Menjalankan Tugas Sebagai Pemimpin Pengajaran Atau Pemimpin Pentadbiran Atau Kedua-Duanya Sekali oleh Azizah Md. pg 447-448. Pg 421-442. Kuala Lumpur. No. Fidler F. Vol 18. Forshaw J. No. (1998).5. Journal of Educational Administration. The Rise And Fall of Strategic Planning. Castetter F. (1989). inovatif. (1998). (1998). & Ellison L. Vol 36. Pg 445-461. New York : Free Press. Vol. terkenal kerana kecemerlangan dalam pembelajaran dan terdapat pelajar yang gigih mengikut kebolehan masing-masing" (Rosenblum. 18. iklim pembelajaran. School Leadership & Management. (1996). Human Resource Management in Education. The Human Resource Function in Educational Administration. R. Fundamental of Strategic Management. tempat tumpuan para pelajar. & Ellison L. "Dalam banyak hal. New Jersey : Prentice Hall.4. R. Great Britain : Biddles Ltd. (1986). (1994). Mintzberg H. The Principal Concepts And Applications. Seseorang akan mengatakan kepemimpinan pengetualah yang menyebabkan sekolah itu berjaya. Davies B.al. (1995). & Morgan C. Dia ialah orang yang bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah. (1998). Pg 485-442. L. S. Kepimpinannyalah yang menetapkan nada sekolah. : 2-3). Vol 36. J. Vol 18. Di negara kita juga terdapat sikap dan pandangan . Kuala Lumpur : Times Book International. Rusinah Siron (1999). No.

dan jangan hanya bekerja semata-mata sebagai pentadbir yang berkurung di dalam biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat arahan dan surat-surat siaran (h. Berman dan McLaughlin (1976). iaitu mengurus sekolah dan memberi kepemimpinan dalam pengajaran atau dalam pelaksanaan perubahan yang dirancangkan (Rosenblum et. (1980). Peranan pengetua diiktiraf sebagai amat penting dalam kejayaan atau kegagalan sebarang pelaksanaan program pendidikan. merujuk kepada keadaan sekolah sebelum tahun 1957.(1980) malah pernah berkata bahawa: Penyelidikan yang telah dijalankan selama sedekat telah memberikan maklumat penting tentang proses perubahan di sekolah-sekolah. 1980). hampir semua usaha yang dilakukan oleh pihak luar untuk membuat perubahan di sekolah akan menemui kegagalan (h. keadaan itu telah pun berubah dengan . pengetua sekolah adalah orang yang paling penting dalam sistem sekolah dan biasanya sesebuah sekolah pada masa itu boleh dikaitkan dengan personaliti pengetuanya. Perubahan peranan pengetua berlaku kerana keperluan daripada pelbagai usaha yang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk mencapai kecemerlangan pendidikan.al. yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. bertindak sebagai pakar runding. Pada ketika itu. atau projek pendidikan ataupun program kemajuan (pendidikan) di sekolah. perkembangan sistem pendidikan yang pesat tiga dekat yang lalu kerana peningkatan bilangan pelajar seterusnya menjadikan pengurusan sekolah besar di Malaysia bertambah sukar. tugas pentadbiran sekolah tidak seberat tugas pengajaran. Oleh itu. Oleh itu. Pernyataan ini jelas menunjukkan terdapatnya peralihan tugas utama pengetua iaitu daripada pentadbir sekolah kepada pemimpin pengajaran. Wyant et. Ini dinyatakan oleh ahli-ahli dalam bidang ini seperti Fullan dan Pomfret (1977). peranan pengetua yang hanya menjalankan pentadiran sekolah (supaya sekolah dapat berjalan) kini tidak lagi dianggap sesuai bagi mencapai matlamat pendidikan bagi memenuhi keperluan Wawasan 2020. Pengetua-pengetua dahulu bertugas di sekolah yang sama sepanjang hayatnya.. Oleh yang demikian dari segi teorinya. Satu cadangan telah dikemukakan oleh sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1982.al.seumpama itu. mereka perlulah cekap … dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolah-sekolah. Menurut Philip Loh (1974). dan perlu juga menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar. Pihak ini termasuklah Jabatan Pendidikan Negeri dan pelbagai Bahagian Kementerian Pendidikan. kata Rosenblum et.. Saiz sekolah yang bertambah besar kerana gabungan sekolah-sekolah kecil (seperti di England kerana pelaksanaan sistem sekolah komprehensif). pemimpin pengajaran yang disegani dan dalam kekurangan guru-guru yang terlatih. Walter (1981).. para pengetua perlu memainkan dua fungsi utama secara serentak. mengikut pendapat jawatankuasa ini. 6).Walau bagaimana pun. sebahagian besar masa kerja pengetua adalah untuk pengajaran.al. 8-9). Oleh itu. untuk mengkaji taraf pendidikan di sekolahsekolah. mereka turut menjadi jurulatih guru untuk mengisi kekurangan guru di sekolah masing-masing. telah melaporkan bahawa para pengetua bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar di sekolah mereka. banyak usaha untuk melaksanakan inovasi pendidikan di sekolah dikatakan tidak atau kurang berjaya dalam pencapaian objektif yang ditetapkan. penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jawatankuasa ini yang dinamakan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di Sekolahsekolah. Mereka adalah guru yang dihormati. Leithwood dan Montgomery (1982) dan Hord dan Leslie (1986). dalam konteks untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan. Peranan pengetua turut berubah bersesuaian dengan perubahan saiz sekolah menjadikan pengetua kini lebih menumpukan kepada pengurusan sekolah berbanding dengan peranan mereka berhubung dengan pengajaran. Kesemua dapatan nampaknya menunjukkan bahawa tanpa sokongan kuat dan persetujuan penuh daripada pihak pengetua. Ekoran daripada itu.

Dalam hubungan ini. terdapat perbezaan antara kedua-dua tugasan ini.perkembangan sistem pendidikan. Dalam hal ini pengetua seharusnya menentukan sekolahnya berkebolehan membina/mewujudkan kesesuaian sekolahnya itu dengan persekitarannya Sergiovanni. 1977). penglibatan pengetua dalam bidang perhubungan sekolah dengan komuniti. Peranan ini termasuklah mengenalpasti staf baru. Dimensi kedua ialah dimensi kepemimpinan pendidikan-pengajaran. dengan tujuan matlamat sekolah dapat dicapai. membuat perhubungan dengan komuniti serta menggunakan sumber yang terdapat dalam komuniti itu dengan berkesan. Ini disebabkan konsep kepemimpinan mengandungi kedua-dua tugasan tersebut dan pengetua harus menangani kedua-dua tugasan yang saling bertindih ini. dan tingkah laku mereka mempengaruhi keberkesanan sekolah. serentak dengan perubahan keadaan sosiopolitik dan ekonomi beberapa dekat yang lalu. Mereka melihat peranan pengetua itu dari dua dimensi. penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti di sekolah. maka satu corak pentadbiran yang tersusun dan teratur diperlukan untuk memudahkan pengetua membimbing mereka bagi mempertingkatkan mutu pengajaran-pembelajaran. amat sukar untuk membezakan kepemimpinan pentadbiran dan kepemimpinan pengajaran. Peranan ini mencakupi hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar. Ramaiah. kepemimpinan pentadbiran dianggapkan sebagai kebolehan seseorang pengetua itu menyelenggara sekolahnya. Kelima. bimbingan dan kerjaya. pengetua juga perlu melibatkan diri dalam perkhidmatan pelajar. dari segi teori. Ketiga. Dalam masa yang sama. Keempat. malahan ada pengetua yang tidak mengajar langsung dan hampir seratus peratus masa kerja mereka adalah untuk hal-hal pengurusan sekolah (AL. pengetua dikatakan sebagai pentadbir atau pengurus sekolah dan menumpukan peranannya untuk memajukan sekolah. Peranan ini berhubungan dengan kelicinan perjalanan sesebuah sekolah itu. mentadbir kewangan dan kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. penglibatan pengetua dalam bidang kemajuan pengajaran. seseorang pengetua sekolah itu perlu berfungsi dalam lima bidang. Oleh kerana guru-guru dan kakitangan am merupakan sumber utama dalam sistem pentadbiran sekolah. pengetahuan asas tentang konsep dan fungsi pengurusannya adalah penting. penglibatan pengetua dalam bidang perkembangan staf. yang juga disebut organisasi sosial. Pengetua sekarang sering berpindah dari sebuah sekolah ke sekolah yang lain. Konsep jawatan pengetua sebagai pentadbir sekolah berubah. Walau bagaimanapun. Kepemimpinan seumpama ini dicirikan dengan kerja rutin . Drake dan Roe (1980) pula mempunyai pandangan bahawa perana pengetua adalah functionallydualistic. Jika dilihat dari satu perspektif. Peranan ini termasuklah mentafsir dan perancang program di sekolah. Dalam organisasi sekolah. Selain itu tugas pentadbiran menjadi bertambah berat berbanding dengan tugas pengajaran. supaya sekolah itu lebih maju. Dalam bidang ini. mengadakan orientasi dan mengagihkan tugas staf serta melaksanakan program kemajuan dan penilaian staf. galakan dan sokongan kepada guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan ini dapat membimbing pengetua sekolah memainkan peranannya sebagai seorang pentadbir dan pengurus sesebuah sekolah. dan sekolah-sekolah tidak boleh dikaitkan personaliti pengetua lagi. Kedua. pengetua ini harus berusaha memimpin sekolah untuk mewujudkan persekitaran sosial yang sihat dan memberangsangkan pengajaran-pembelajaran di sekolah itu. Pertama. Perana pengetua dalam bidang ini ialah memberi kepemimpinan. 1999). Menurut Lipham dan Hoeh (1974). Dalam konteks ini pengetua perlu membuat perancangan tentang anggaran belanjawan. Mentadbir Atau Memimpin Atau Kedua-duanya Sekali? Untuk memahami sistem sesebuah sekolah. Dimensi pertama ialah penekanan pentadbiran-pengurusan iaitu pengetua menjalankan tugas-tugas mentadbir dan mengurus sekolah. pengetua harus peka tentang komuniti sekolahnya. Dalam konteks ini dikatakan sebagai pemimpin pendidikan-pengajaran. ialah bidang kewangan dan kemudahan sekolah.

kerja-kerja amal dan sebagainya. 2. bangunan. Maju mundurnya sesebuah sekolah itu bergantung banyak kepada peranan pentadbiran dan pengurusan sekolah serta tingkah laku dan corak kepimpinan pengetua itu (Jurnal PKPSM. Ramaiah. Di peringkat sekolah. ekonomi. Pada amnya. di samping menyelesaikan gangguan-gangguan pembelajaran tang wujud hampir setiap hari di sekolah (Bridges. Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan sistem politik dan pentadbiran negara. 1980-1981). bertindak balas terhadap masalah dari dalam dan luar sekolah. 4. Mengadakan hubungan baik dan berkesan dengan ibi bapa dan orang ramai melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG) serta Jemaah (h. 1984). ibu bapa dan komuniti). sosio-politik dan faktor pendidikan. 1967. Jabatan Pendidikan Negeri. Sistem Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia. Mengawas dan membimbing guru-guru di sekolah untuk menjamin mutu pengajaran-pembelajaran di sekolah. Brightman. Kebijaksanaan. Mengawas dan menyelia murid-murid dalam pelajaran mereka dan dalam hal seperti disiplin. dan sememangnya adalah sukar untuk beliau menyempurnakan peranan dan tugasnya tanpa sebarang bantuan. pengetua bertanggungjawab untuk menguruskan sekolah dalam banyak aspek seperti kurikulum. kewangan. pengetua atau guru besar bertindak sebagai pemimpin profesional dan pemimpin pentadbiran. Di peringkat sekolah. Melaksanakan semua rancangan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. alat-alat persekolahan sekitar sekolah. Pengetua Dalam Pentadbiran. kakitangan. Sepertimana biasanya diperkatakan "… terdapat pengetua yang 'baik' di sekolah yang bagus. penolong pengetua dua dan penyelia petang (Kementerian Pendidikan Negeri. Wujudnya amalan pentadbiran berpusat ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor misalnya faktor sejarah. jarang ada pengetua yang 'baik' duduk di sekolah yang 'teruk' (AL. murid-murid. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) juga menyenaraikan tugas pengetua seperti berikut: 1. pengambilan kakitangan dan pengubalan dasar. pengetua dibantu oleh dua orang penolong kanan dan seorang penyelia petang (sekolah dua sesi) dalam menjalankan tugas pentadbiran sekolah berkenaan. Pengetua adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencapai matlamat . keberkesanan dan kebolehan kepemimpinan pengetua diuji sepenuhnya. Oleh itu peranan yang dimainkan oleh pengetua adalah sangat penting di dalam menjayakan sistem pendidikan kita. pejabat. geografi. kegiatan sukan. persatuan. 1984).(Dwyer. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah boleh dikatakan dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan pendidikan berinteraksi terus dengan pelanggannya (murid. 142) Dengan itu jelaslah bahawa tugas dan peranan seorang pengetua adalah bersifat kepelbagaian. struktur pentadbiran pendidikan juga berpusat di mana ia berkaitan hal kurikulum. 3. 1987). 1999). sistem fail. dengan itu. Pengetua dibantu oleh penolong pengetua satu. kokurikulum. guru-guru. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat.

kakitangan. Apakah yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan yang kurang berkesan? Adakah ini bergantung pada kelulusannya atau kerajinannya? Dalam hubungan ini. yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan yang tidak berkesan ialah gaya kepemimpinannya. serta yang mengutamakan . (1962) menggambarkan pengetua yang berkesan sebagai seorang yang bekerja keras dan sentiasa berhubung dengan guru. Gross dan Herriot (1965) melaporkan bahawa pengetua berkesan ialah yang memberi galakan dan sokongan kepada staf. 1980-1981). pengetua menjalankan tugasnya sesuai dengan dasar kerajaan iaitu berdasarkan pekeliling-pekeliling dan peraturan-peraturan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Proses reformasi dan perubahan yang berlaku sememangnya memerlukan perubahan dan pengubahsuaian dari segi struktur organisasi pentadbiran serta corak pentadbiran pendidikan supaya menjadikannya lebih efektif dalam menghadapi cabaran reformasi dan perubahan. kemudahan-kemudahan asas yang lain serta perbelanjaan sekolah dan seterusnya membuat 'budgeting' dan perancangan yang rapi (Jurnal. mengawasi guru dan kakitangan bukan guru serta murid-murid. Theory and Practice oleh Hoy dan Miskel (1987) menyatakan: "That leadership style is determine by the needs the individual seeks to satisfy in the leadership situation and that the effectiveness of the group's performance is contingent upon the appropriate matching of leadership style and the degree of favourableness of leadership situation for the leader that is the degree to which the situation provides the leader which influence his workers". daripada memberi arahan.sekolahnya dan matlamat pendidikan pada keseluruhannya. et. Hemphil. juga menjadikan sistem pendidikan lebih bertanggungjawab. undang-undang dan peraturan serta prosedur yang dihantar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mendapat kepimpinan yang berkesan seseorang pengetua harus mengetahui tentang teori-teori kepimpinan dan seterusnya cuba menyesuaikan diri dengan keadaan. ibu bapa dan masyarakat sekeliling hendaklah berkesan supaya ia dapat menunjukkan kecemerlangan sekolah. Disebabkan oleh sistem berpusat. Selain daripada tingkah laku dan peranan pentadbiran yang harus dilakukan oleh pengetua untuk membentuk iklim sekolah yang menarik dan menyeronokkan. Kepimpinan pengetua terhadap guru-guru. PKPSM. murid-murid.al. pengetua harus memainkan peranan sebagai pemimpin. Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. sama ada yang berkaitan dengan halhal profesional dan sebagainya (Malaysia. Senario Di Malaysia Reformasi pendidikan berlaku secara berterusan di seluruh dunia kerana desakan perubahan keadaan sosioekonomi.. menjadikannya lebih efektif dalam mengurus dan mentadbir perubahan. Pejabat Pendidikan Daerah dan agensi kerajaan yang lain. Bersama itu. ada pengetua yang dilabelkan sebagai berkesan atau bagus dan ada pula yang dikatakan tidak berkesan atau tidak bagus. politik serta pengaruh asing. pengetua juga bertanggungjawab mentadbirkan dengan baik bangunan sekolah.1969-1978) Dalam kajian dan penulisan tentang sekolah efektif. politik dan budaya. Jabatan Pendidikan Negeri. pendidikan negara turut berubah dengan pesat sebagai respons kepada perubahan sosioekonomi. Pengetua mestilah berusaha untuk memahami pekeliling. Kementerian Pelajaran. Di samping menjalankan pentadbiran. Limpham dan Hoeh (1974) misalnya telah mengatakan bahawa. Sebagaimana diterangkan oleh Fred Fiedler tentang teori dan konsep kepimpinan yang terdapat dalam buku Educational Administration.

ada pihak yang mengatakan pengaruh pengetua terhadap pembelajaran pelajar tidak berlaku secara terus. Sehubungan dengan itu. pengetua dapat bertindak segera untuk memperbaiki kelemahan yang ada bagi meningkatkan operasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Turner (1977). Kajian sekolah efektif pula tidak menyatakan dengan jelas bagaimana kepemimpinan pengetua memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Hanya terdapat perbezaan di antara mereka ialah di peringkat penekanan sahaja. Dalam hubungan ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Nor Azizan (1998) mengenai persepsi guru terhadap peranan pengetua berhubung dengan pencapaian akademik telah berjaya menunjukkan bahawa . dan menggunakan gain scores untuk perbincangan seterusnya. Ini merupakan satu cara bagi mereka untuk menyelesaikan kerja yang bertimbun-timbun kadangkala terpaksa diselesaikan di luar waktu pejabat (Vetter. 1989) menunjukkan sekolah yang efektif dipimpin oleh pengetua yang berkesan. Seperti yang dinyatakan lebih awal. Satu kajian yang telah dijalankan (Hussein. Sebab itulah agaknya Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri tidak menentukan masa khusus untuk pengetua datang atau pulang dari sekolah (Hassan. Sudah pastilah cara begini. Kenanyakan penulis dan penyelidik dalam pendidikan mengakui bahawa pengetua sekolah hendaklah berfungsi sebagai pemimpin pengajaran di peringkat sekolah masing-masing. Ini jelas berdasarkan Pekeliling Pentadbiran 3/67 (pindaan 1982) menegaskan bahawa pengetua dikehendaki mengajar dalam bilik darjah sekurang-kurangnya lima waktu seminggu. seorang pengetua seharusnya memainkan peranannya sebagai guru di bilik darjah. manakala sekolah yang kurang efektif pula dipimpin oleh para pengetua yang kurang berkesan dan kurang berminat untuk memajukan diri dan meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Wirsig (1980). Pandangan ini diperkukuhkan pula dengan dapatan Rasmussen (1976) dan Ogawa dan Hart (1985) Lethwood Montgomery (1986) yang mengatakan bahawa terdapat pertalian signifikan antara tingkah laku kepemimpinan pengetua dengan prestasi pelajar. kajian telah mendedahkan pelaksanaan inovasi pendidikan dan juga pembelajaran pelajar. Mengikut model teori Glasman dan Neidermeyer. mereka boleh berkongsi maklumat mengenai pencapaian para pelajar. Melalui interaksi ini. pengetua mestilah menentukan jadualnya sendiri untuk mengajar. Di Malaysia. (1983) telah mengemukakan teori bahawa pengetua masih boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar dan pencapaian akademik mereka. Berasaskan andaian bahawa tingkah laku pengetua tidak mempunyai kesan secara langsung ke atas pembelajaran pelajar. pengetua mestilah peka dengan perubahan-perubahan terutama berkaitan dengan kaedah mengajar dan masalahmasalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam bilik darjah. pengetua boleh mempengaruhi prestasi pelajar melalui interaksi dengan guru. 1981). Ramai pengetua yang bekerja keras dan mengambil banyak masa untuk mengatasi peranan dan beban kerja.al. Dengan kesedaran ini. Spalding (1982). Memang tidak dapat dinafikan bahawa pengetua sekolah mempunyai kerja yang banyak. Brown (1981) dan ramai lagi. Dari segi profesionalismenya pula. 1979). Maknanya kesan tingkah laku pengetua terhadap pembelajaran pelajar disalurkan melalui intermediate variables. Kepemimpinan adalah faktor penting yang membezakan antara pengetua yang berkesan dengan tidak berkesan. wujudnya satu paradigma teori mengenai hubungan kepemimpinan pengetua dengan kemajuan atau kejayaan pelajar. Antara penulis-penulis tersebut ialah seperti Zechman (1977). Murphy et.kepemimpinan yang berkesan.. tetapi secara tidak langsung. Tersirat dalam dapatan ini. menuntut seseorang pengetua itu meluangkan banyak masa untuk mengadakan perbincangan secara interaktif dengan guru. penglibatan pengetua dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh mendorong dirinya untuk mengemaskinikan pengetahuan dan kemahirannya dalam kaedah pengajaran dan maklumat lain mengikut perkembangan semasa. Ini menyebabkan peranan mereka dalam memimpin pengajaran kurang diberi perhatian.

1974). menentukan yang tindakan telah dibuat untuk mengenalpasti pelajar yang memerlukan pengajaran khas dan memberitahu keputusan prestasi sekolah secara bertulis kepada guru-guru. tetapi tidak mungkin mereka boleh menunjukkan contoh yang baik dalam kepimpinan pengajaran. Namun begitu konflik dan perbezaan pendapat masih timbul dalam membincangkan persoalan ini terutamanya di Amerika Syarikat (Hassan. hanyalah merupakan sayu dongengan sahaja. Zechman (1977). dalam sistem persekolahan. ii. Ini termasuklah menggunakan keputusan ujian dan peperiksaan untuk menilai kemajuan ke arah pencapaian matlamat sekolah. Menurut Weingast (1980) pula. mengawasi dan menentukan yang guru kanan mata pelajaran atau guru lain yang telah diberi tanggungjawab menjalankan penyemakan terhadap hasil kerja pelajar. sebagai pemimpin pengajaran di sekolah mereka. telah melaksanakan dengan baik tugas mereka sebagai pemimpin pengajaran. Dalam membahaskan persoalan ini. Hanya satu peranan sahaja dalam dimensi ini yang dianggap oleh guru-guru kurang aktif dijalankan oleh pengetua iaitu meninjau kemajuan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar melalui perbincangan secara individu dengan guru-guru. memberitahu keputusan prestasi sekolah kepada pelajar. he ia acting as a curricular or instructional leader". Antara penulis-penulis yang tidak bersetuju menyatakan bahawa pengetua mempunyai peranan penting sebagai pemimpin pengajaran ialah. Pengetua banyak terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan am sekolah yang lain. Dalam mempertahankan pendapat ini. Melalui kajian ini juga telah membuktikan bahawa guru-guru mempunyai persepsi yang pengetua adalah aktif menjalankan dimensi peranan menggalakkan iklim pengajaran dan pembelajaran. Amerika Syarikat. Ada penulis yang menyatakan bahawa pengetua semestinya mempunyai peranan sebagai pemimpin pengajaran dan di sebaliknya ada penulis yang menolak pendapat ini. Beliau menegaskan bahawa pengetua memang boleh menunjukkan contoh yang baik dalam tugas-tugas atau perlakuan mereka di sekolah. mendapati bahawa persepsi guru-guru menghuraikan pengetua pada keseluruhannya lebih menumpukan kepada tingkah laku kepimpinan daripada tingkah laku pentadbiran di dalam menjalankan tugas mereka di sekolah. Dalam menyokong pendapat ini. pengetua diempat daerah di Pensylvania. .Dapatan Fadzilah (1990) mengenai tingkah laku pentadbiran dan kepemimpin pengetua. Krajewski(1977). Sepertimana kata Bowles (1968). Smyth(1983). Tingkah laku kepimpinan pengetua bergantung kepada gred sekolah untuk sekolah-sekolah di kawasan bandar. Terdapat banyak lagi penulis lain yang membincangkan persoalan dengan mendalam dan menyatakan pendapat masing-masing tentang tujuan mereka bahawa pengetua mestilah menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolah mereka. beliau menegaskan bahawa terdapat beberapa bukti yang jelas menunjukkan pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran. penulis mengemukakan alasan tersendiri dalam menentukan pendirian mereka. "someone has suggested that when principal discusses with a teacher the desirability of using of particular work book with several children. Kepimpinan pengajaran adalah merupakan tanggungjawab yang paling utama sekali dilakukan oleh pengetua (Wood. Hasil kajian itu menunjukkan bahawa pengetua sekolah seharusnya memberi penekanan yang lebih kepada kepimpinan pengajaran bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Aftron(1974). Begitu juga persepsi pengetua-pengetua sendiri menghuraikan bahawa pengetua pada keseluruhannya lebih menumpukan kepada tingkah laku kepimpinan daripada tingkah laku pentadbiran di dalam menjalankan tugas mereka. Hoch(1973). Fullon(1979) berpendapat bahawa. Strotner(1983) dan Cawelti(1980). 1981).guru-guru mempunyai persepsi yang pengetua adalah aktif memainkan peranan mengawasi kemajuan pelajar-pelajar. Antara bukti-buktinya ialah: i. Pengetua tidak diberi latihan untuk menjadi pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. Berdasarkan kepada tinjauan bacaan yang telah dibuat. Fullon(1979). terdapat beberapa perbezaan pendapat yang dikemukakan berhubung peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran. pengetua mestilah meletakkan keutamaan dalam peranannya sebagai pemimpin pengajaran di sekolah mereka dan menjalankan tugas dengan kerjasama guru-guru tanpa mengabaikan tanggungjawab pengurusan yang berkesan dalam aspek-aspek lain.

Kekurangan masa kerana mereka terpaksa mengambil bahagian dalam aktiviti lain dari tugas pengajaran dalam masa persekolahan. dalam keupayaan yang mereka ada. adalah agak keterlaluan. Sebagai pemimpin pengajaran. Hasil kajiannya sendiri telah membuktikan bahawa pengetua adalah bukan pemimpin pengajaran. perkembangan staf dan penilaian terhadap guru-guru adalah sangat kurang hanya antara sepuluh hingga dua puluh peratus daripada kerja-kerjanya mengikut jam. iii. Menurut Wirsig (1980). Menurut Smyth (1983). Pengetua tidak mempunyai masa yang banyak untuk menjadi pemimpin pengajaran. Juga berdasarkan contoh-contoh yang berlaku. Weldy (1979) menekankan bahawa pengetua adalah sesungguhnya pemimpin pengajaran di peringkat sekolahnya. Krajewski (1977) sendiri pernah menyatakan pendapat bahawa pengetua tidak boleh menjadi pemimpin pengajaran kerana banyak masanya digunakan untuk mengurus kerja-kerja perkeranian sehingga melalaikan tugas-tugas yang lebih penting dalam kepimpinan pengajaran itu sendiri. maka mereka amat kekurangan masa bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran dengan guru-guru mereka secara profesional. mereka mestilah mendapatkan masa tersebut. penyelidikan di Australia dan di lain-lain tempat telah menunjukkan bahawa pengetua hari ini adalah bukan sebenarnya pemimpin pengajaran di sekolahnya. Jika mereka tidak tahu mereka mestilah belajar dan jika mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi. Mereka takut kerana kekurangan kepakaran.iii. Turner (1974) berpendapat bahawa pengetua mempunyai peranan penting dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam menentukan hala tuju dan perkembangan pelajaran di sekolahnya. Oleh itu mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin pengajaran. yang perlu dilakukan oleh pengetua-pengetua sekolah di Malaysia. Jika pengetua tidak dilatih dalam bidang mata pelajaran yang tertentu. Weldy (1979) berpendapat bahawa pengetua memang kekurangan pengetahuan tentang peranannya sebagai pemimpin kurikulum. penyeliaan bilik darjah. Cawelti (1980) misalnya menganggarkan masa yang digunakan oleh pengetua dalam aktiviti kepimpinan pengajaran seperti perkembangan kurikulum. kelemahan dalam pengurusan kurikulum atau kepimpinan dalam pengajaran menunjukkan tidak akan menyebabkan seseorang . mendapati pengetua-pengetua di Malaysia adalah faham dan jelas tentang tugas mereka dalam kepemimpinan pengajaran. walaupun pengetua kelihatan tidak mengambil berat terhadap tugas pengajaran tetapi mereka sebenarnya mahu beraksi sebagai pemimpin pengajaran. ii. iv. Mereka tidak ada pilihan lain dalam hal ini melainkan mereka mestilah melengkapkan diri sebagai pemimpin pengajaran. Mereka tidak mahu mencampuri autonomi yang dipunyai guru-guru di bilik darjah. bagaimana ia boleh menilai pengajaran seseorang guru di sekolahnya? Akan tetapi untuk meletakkan dakwaan bahawa mereka tidak boleh dan tidak layak menjadi pemimpin pengajaran. tetapi ini jarang sekali berlaku. Oleh sebab mereka sibuk dengan tugas yang berbagai. sama ada mereka mahu atau tidak. Pengetua-pengetua banyak menyerahkan tugas-tugas kepimpinan pengajaran di sekolah-sekolah mereka kepada guru-guru kanan mata pelajaran tanpa garis panduan yang jelas. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Tajuddin (1989). Pengetahuan seseorang pengetua tidak berbagai-bagai dan kepandaian mereka dalam kepimpinan pengajaran amat terhad. maka tumpuan sepenuhnya terhadap kurikulum pengajaran tidak dapat dilaksanakan. i. Dalam kajiannya. pengetua-pengetua sepatutnya menjadi pakar rujuk di sekolah-sekolah mereka. Sebab-sebab tersebut ialah. Oleh kerana beban tugas yang begitu banyak. namun tugas mereka itu tidak dapat dijalankan sepenuhnya sebagaimana sepatutnya kerana beban tugas yang lain adalah berat.

Berdasarkan keadaan beban tugas sekarang. Oleh itu. fungsi pengetua membayangkan kedua-dua tugasan tersebut. . Pengetua di sekolah-sekolah Malaysia. Pengetua hanya mempunyai sedikit keupayaan untuk mengawal angkubahangkubah itu. Rumusan. Sesetengah tugasan bagi keduadua bidang itu adalah bertindan-tindih. perhubungan masyarakat. perlu memainkan peranan yang banyak dalam drama kehidupan sekolahnya. jelas menunjukkan yang kebanyakan pengetua di Malaysia tidak hanya menumpukan tugas sebagai pemimpin pentadbir atau pemimpin pengajaran semata-mata tetapi mereka telah cuba menggabungkan kedua-duanya sekali demi kepentingan kemajuan dan kejayaan sekolahnya walaupun terpaksa mengharungi berbagai kekangan dan cabaran. Bagaimana pun untuk mewujudkan sekolah yang berkesan. Antaranya ialah seperti pemilihan staf. tetapi sebaliknya kelemahan dalam pengurusan-pengurusan yang lain seperti pengurusan kewangan. tradisi dan inspirasi masyarakat. kebanyakan pelaksana merasa ragu-ragu tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. yang tidak operatif bagi kegunaan pelaksana. Sesungguhnya dalam organisasi sekolah. terutamanya di sekolah-sekolah yang besar. turun pangkat atau dipindahkan serta merta ke tempat-tempat lain. Oleh itu dalam keadaan beban tugas yang banyak itu. Ini ialah kerana banyak lagi angkubahangkubah lain yang sepatutnya turut bertanggungjawab dalam hal ini. supaya dengan ini mereka dapat memberi kerjasama dan sokongan yang dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dan peranan mereka dengan lebih berkesan. yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan. kabur dan menggunakan istilah yang samar-samar konsepnya.pengetua itu untuk menerima tindakan tatatertib kerana tidak dikuatkuasakan. dan yang lebih penting lagi ialah peruntukan kewangan. keperluan murid-murid. Terdahulu dari itu kajian oleh Ahmad Tajuddin (1989) mendapati pengetua tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada kurikulum pengajaran kerana dibebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak. kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Ini disebabkan dari segi pratiknya. adalah diharapkan guru-guru menyedari betapa kompleks tugas dan peranan seorang pengetua. Daripada tinjauan literatur dan kajian-kajian yang telah dirujuk. pengetua lebih berhati-hati menjaga peranan dan tugas-tugasnya yang lebih tinggi risikonya. pengetua tidaklah seharusnya dipersalahkan sepenuhnya jika pendidikan yang bermutu gagal diwujudkan di sekolah mereka. Ginsberg (1988) dan Kroeze (1983) pula telah menunjukkan masalah utama kepemimpinan pengajaran sebagai masalah penjelasan definasi kerana definasi yang ada dan huraian tentang tingkah laku kepemimpinan pengajaran adalah tidak jelas. Ini bukan pula bermakna pengetua-pengetua terus mengabaikan tugas-tugas kepimpinan pengajaran ini tetapi tanggungjawab ini dibebankan bersama dengan guru-guru bawahannya terutamanya guru-guru kanan mata pelajarannya. Kebanyakan kajian yang dibuat menerangkan tingkah laku kepemimpinan pengajaran para pengetua agak luas. 'boundary management' dan sebagainya boleh menyebabkan seseorang itu dikenakan tindakan tatatertib. Pada hal faktor-faktor itu mempengaruhi prestasi seseorang pengetua dan selanjutnya menentukan mutu pendidikan dan pencapaian sekolah mereka (Jurnal. Akibatnya. amatlah sukar bagi kita memisahkan antara kepemimpinan pentadbiran dengan kepemimpinan pengajaran. PKPSM 19801981). dasar-dasar yang mengawal operasi tugasnya. Kajian ini juga memperlihatkan bahawa pengetua kurang menerima latihan dan bimbingan dalam kepimpinan pengajaran. Dapatan kajian Nor Azizan (1998) diharap dapat memberi kesedaran kepada guru mengenai beban tugas dan peranan yang dijalankan oleh pengetua sebagai pemimpin pengajaran.

D..(1992). F. Kementerian Pendidikan Malaysia : Kuala Lumpur. D. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan : Kuala Lumpur. et. (1999). Bhd. R. Thrust For Educational Leadership..C. "Effective Instructional Leadership Produces Greater Learning". Tingkah Laku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah Di Pahang. . Fullan. Cawelti.. Md. _______________________________________________________________________________ ___________________________ Bibliografi. J. et. Malaysia. (1979). Wellish. (1985)... R. dan Hedges.C. "A Case Study Of Instructional Leadership". 1978. Penyelia Petang dan Guru-guru Sekolah Rendah. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. (1977). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Principal As Instructional Leader.seseorang pengetua itu perlulah menjalankan kedua-dua tugas itu kerana dari segi praktiknya. Universiti Malaya. Jabatan Pendidikan.F. Inc. R. Dwyer. 47(1) : 335-397. Kajian Tugas Guru Besar. Peabody Journal Of Educational.S. (1977) "The variables of leadership". Selangor : IBS Buku Sdn.M. et. kajian-kajian tentang sekolah efektif menunjukkan bahawa keberkesanan sekolah mempunyai pertalian yang kuat dengan kepemimpinan pengetua yang tidak hanya dalam pentadbiran malah juga dalam bidang oengajaran (Edmonds. Kepemimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. 1978. "The Principalship". sekolah berkesan.O. Campbell. Ahmad Tajuddin Bin Abdul Hamid. E. Universiti Malaya. 9(3) : 8-10. 1983. Educational Leadership. Sesungguhnya kepimpinan pendidikan di Malaysia ini adalah menuju ke arah itu memandangkan usaha-usaha gigih pelbagai pihak termasuk penubuhan ke arah sekolah bestari. Hussein Mahmood. The Academy of Management Review 2. sekolah berwatak dan sebagainya demi mengangkat martabat pendidikan di Malaysia ke arah pendidikan bertaraf dunia. Dlm Dwyer. Introduction To Educational Administration.al. Brookover. M. 1978 dan Rutter. 42(6) : 92-94. (ed). Sapone. G. Penolong Kanan 1. Kementerian Pendidikan.al. dan Pomfret. (1990). Penolong Kanan 11. (1980). Vol. (1986). dan Nystrand. Ramaiah.al. Vol. Kementerian Pendidikan. 1979). Fakulti Pendidikan. AL. "Reaserch On Curriculum And Instruction Implementation". Boston : Allyn dan Bacon. Noor. Fadzilah Bin Hj. (1977). 1979. Penolong Kanan Kokurikulum. (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bridges. A. Borrow. Barth. Malaysia. Review Of Educational Research. 63(1) : 19-39. Peranan Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. (1989).

1998) menyatakan komunikasi befungsi sebagai informatif.L.(1990). Selangor : DBP. di mana di dalamnya terdapat pelbagai sumber seperti alat.Nor Azizan Bt. Peranan pengetua adalah mengurus semua sumber. the school doesnt either.. Yusuf. Pembuatan Keputusan Partisipatif Di Sekolah : Satu Tinjauan Literatur oleh Azman Adnan* [Lulus Sarjana Kepengetuaan dengan cemerlang] Model Komunikasi oleh Hassan Awang Mat* Pendahuluan Komunikasi merupakan perkara penting dalam sesebuah organisasi seperti sekolah.F Stoner & Wankel C.1995). Persepsi Guru Terhadap Peranan Pengetua Berhubung Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah Daerah Petaling Jaya. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. termasuk manusia secara berkesan dengan komunikasi yang berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. iaitu agar seseorang individu itu mengerti dan mengetahui. Lunenburg (1995: 3) menyatakan ". Lunenburg . . iaitu agar seseorang individu itu bersedia menerima sesuatu pemahaman atau keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan Fred C. Komunikasi dalam organisasi merupakan unsur yang penting dalam proses pengurusan organisasi dan keberkesanan organisasi. Sekolali adalah sistem sosial. Komunikasi adalah penting dalam organisasi sekolah ke arah mencapai matlamat bersama yang telah dirancang. Pentadbiran Pendidikan. if the people dont perform well." Ini menunjukkan manusia merupakan sumber utama di sekolah. (1998). The principal's job is to help the school achieve a high level of performance through the utilization of it human and material resources. Komunikasi merupakan suatu penggerak dan proses dinamik dalam organisasi yang dapat membantu kerjasama dan kemajuan secara berkumpulan ke arah pencapaian matlamat. bahan dan manusia. Hj. … a principal's job is to get done by working with and through other people. Ramaiah 1999) dan sentiasa mendapat kritikan daripada sarjanasarjana yang lain (James A. 1996). dan juga sebagai persuatif. Fakulti Pendidikan : Universiti Malaya. Walau bagaimanapun di sini disenaraikan beberapa pendapat sarjana mengenai komunikasi.. Shah Alam.Mendefinisikan komunikasi adalah suatu yang sukar (A. the school perform well. dicirikan oleh bentuk interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan kerjanya (Fred C. (Tuan Yacob.If the people perform well. Prestasi atau kejayaan sekolah adalah bergantung kepada aktiviti manusia di dalamnya.

A.L.Ramaiah (1999) menyatakan bahawa komunikasi adalah satu proses antara perorangan yang melibatkan pertukaran idea, maklumat dan pendapat atau pun melibatkan proses penghantaran dan penerimaan simbol yang bermakna. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mendefinisikan komunikasi sebagai pemindahan maklumat daripada pengirim kepada penerima supaya maklumat dapat difahami oleh si-pemerima. Fred C. Lunenberg (1995) menyatakan komunikasi adalah satu proses pemindahan maklumat dan pemahaman daripada seseorang kepada yang lain. James .A.F Stoner & Waukel C. (1996) menakrifkan komunikasi sebagai satu proses di mana manusia mencuba mengongsi pengertian melalui penghantaran mesej-mesej secara simbolik. Menurutnya ada tiga perkara penting dalam komunikasi iaitu melibatkan manusia -memahami bagaimana manusia berhubung antara satu sama lain; komunikasi melibatkan pengertian yang dikongsi dan komunikasi adalah simbolik - isyarat, bunyi, huruf nombor dan perkataan yang menyerupai idea yang hendak disampaikan. Jaafar Muhamad (1999) menyatakan komunikasi adalah satu fenomena yang kompleks. Menurutnya komunikasi adalah satu proses pertukaran dan perpindahan maklumat serta mesej dari sesuatu sistem kerja dibentuk, dipertahankan, diubahsuai dan dilaksanakan menurut kehendak dan penyesuaian semasa kepada satu arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan bersama. Proses pertukaran dilakukan melalui media masa, peralatan perantaraan dan isyarat formal dan tidak formal yang digunakan dalam organisasi.

Model- Model Komunikasi. Model Tujuan Dan Fungsi Organisasi Komunikasi adalah suatu proses seseorang itu bertukar mesej-mesej dan mengongsikan idea-idea bermakna dan perasaan dengan orang lain (Porter & Roberts, 1976; Manning, 1992), menunjukkan bahawa proses komunikasi mempunyai tujuan yang khusus di pihak pengirim (sender) untuk difahami oleh penerima. Oleh yang demikian Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) telah mengemukakan satu Model Tujuan Dan Fungsi Organisasi dalam proses pengurusan. Model ini ditunjukkan dalam Lampiran l. Model di atas menunjukkan tujuan komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu untuk melakukan atau melaksanakan perubahan, untuk mempengaruhi tindakan ke arah kebajikan organisasi (Harold Koontz & Heinz Weibrich, 1997). Beliau juga menegaskan bahawa komunikasi tidak hanya melancarkan fungsi-fungsi pengurusan, tetapi juga sebagai menghubungkan sesebuah organisasi dengan persekitaran luarannya. Dalam konteks sekolah, model ini telah memberi satu senerio baru kepada pengetua supaya sentiasa menyiapkan diri dengan kemahiran komunikasi yang baik dan berkesan dalam melaksanakan perancangan, pengorganisasian, penstafan, pemimpinan dan pengawalan para subordinat. Komunikasi sehubungan dengan pentadbiran adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan sesuatu rancangan atau projek serta memotivasikan staf ke arah pencapaian objektif organisasi (A.L.Ramaiah, 1999). Komunikasi juga merupakan satujalan apabila manusia dihubungkan bersama-sama dalam sesebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Chester I. Barnad dalam Harold Koontz & Heinz Weihrich, 1997). Secara umumnya, komunikasi sangat penting dalam proses pengurusan organisasi. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) menyatakan komunikasi diperlukan dalam organisasi untuk: i. Menetapkan dan menyebarluaskan matlamat organisasi. ii. Menyusun rancangan untuk mencapai matlamat organisasi. iii Mengatur suinber manusia dan sumber-sumber lain dalam cara yang paling cekap dan berkesan.

iv Memilih, membentuk dan menilai para anggota dalam organisasi. V. Memimpin, mengarah, mendorong dan mencipta iklim yang akan menerbitkan keinginan orang untuk menyumbang. vi. Mengawal prestasi ahli dalam organisasi. Dalam proses pengurusan, pengetua perlu merancang segala aktiviti sekolah dengan berpandukan matlamat dan objektif sekolah. Komunikasi mengenai strategi dan matlamat ini akan memberi maklumat mengenai target khusus yang hendak dicapai dan tingkah laku yang diharapkan. Ini memberi arah atau panduan kepada sub-ordinat dalam organisasi. Aliran komunikasi ke bawah digunakan oleh pengetua untuk memberi arahan kerja dan "rationale" bagaimana untuk melakukan tugasan yang khusus dan hubungan kerja itu dengan aktiviti-aktiviti organisasi yang lain. Sekolah perlu mengkoordinatkan objektif individu dan objektif jabatan dengan matlamat organisasi yang lebih luas. Dalam masa komunikasi, pengetua perlu menggunakan kemahiran komunikasi 'tinterpersonal" dan "Teori Hubungan Sesama Manusia" untuk menarik perhatian para staf ke arah memahami matlamat dan objektif organisasi. Dalam mengurus sesebuah organisasi, perhubungan dengan pihak luaran adalah sangat penting. Komunikasi dengan persekitaran luaran ini, membolehkan seseorang pengetua menyedari akan keperluan pelanggan, komuniti, kerajaan dan negara. Pengetua memainkan peranan dalam mengeratkan hubungan sekolah dengan komuniti kerana sekolali adalah institusi masyarakat dan pendidikan sendiri adalah kepentingan awam. Usaha-usaha perlu dipertingkatkan untuk merapatkan sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat Dato' Dr Abdul Shukur b. Abdullah, (1998).

Model Proses Komunikasi R. R. Greenbaum Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mengemukakan model proses komunikasi oleh H.H.Greenbaum yang memperlihatkan hubungan antara faktor-faktor komunikasi dengan matlamat organisasi untuk mengenal pasti unsur-unsur kritis dalam komunikasi. Hubungan itu ditunjukkan dalam Lampiran 2, yang boleh digunakan oleh pengetua sebagai panduan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Sebelum komunikasi, pengetua perlu merancang komunikasi dengan menentukan matlamat yang hendak dicapai, memilih rangkaian komunikasi, menentukan dasar-dasar komunikasi , aktivitiaktiviti komunikasi dan kelakuan yang berkaitan dengan matlamat organisasi (Lampiran 3). Harold Koontz & Heinz Weihrich (1997) mencadangkan pendekatan yang boleh meningkatkan komunikasi dalam organisasi, iaitu membuat audit komunikasi dan penerapan teknik-teknik komunikasi, dengan tumpuan kepada hubungan antara perorangan dengan pendengaran. Audit komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengaudit dasar, rangkaian dan aktiviti komunikasi dalam berbagai bentuk seperti penelitian, soal selidik, temubual, dan analisis dokumen bertulis serta diikuti dengan laporan bertulis secara berkala.

Model Umum Proses Komunikasi Secara teknikalnya, proses komunikasi melibatkan interaksi yang bermakna di antara sekurangkurangnya dua orang. Dalam pendidikan, guru berhubung sesama guru, dengan pelajar, dan dengan orang lain; dan pertukaran maklumat tidak bererti kecuali kedua-dua pihak mempunyai

interpretasi yang sama terhadap maklumat itu (Hoy K. dan Miskel C.G., 1996). Fred.C.Lunenburg (1995), Harold Koontz (1997) Schramm (1965) adalam A.L.Ramaiah (1999) dan Hoy K. dan Miskel C.G. (1996) menggambarkan bahawa proses komunikasi melibatkan pengirim (sender), mesej dan penerima (receiver). Berdasarkan ini, Model Umum Proses Komunikasi telah dihasilkan, antaranya adalah Model Proses Komunikasi oleh Fred C. Lunenburg dan Model Umun Proses Komunikasi Hoy K. dan Miskel C.G. Pengirim adalah pemula kepada komunikasi. Di sekolah, pengirim adalah orang yang ingin menyampai atau berkongsi idea dengan orang lain. Pengirim akan mengkod idea dengan memilih perkataan, simbol atau gerak badan yang akan membentuk mesej. Mesej adalah hasil pengkodan dalam bentuk verbal, bukan verbal atau bahasa tulisan. Mesej akan dihantar kepada penerima melalui penghantar mesej (medium). Penerima akan nyahkodkan mesej yang diterima kepada maklumat yang bermakna. Akhimya maklum balas(feedback) terhasil apabila penerima bertindak balas terhadap mesej pengirim dan menghantarnya semula kepada pengirim. Maklum balas ini membolehkan pengirim menentukan sama ada mesej telah diterima dan difahami (Fred.C.Lunenburg; 1995). Untuk menyemak keberkesanan komunikasi, maklum balas adalah penting. Kita belum lagi dapat memastikan apakah sesuatu mesej itu telah dibentuk kodnya, dihantar, ditafsir, dan difahami sehingga mesej itu disahkan melalui maklum balas. Begitu juga, adanya maklum balas menandakan sama ada perubahan individu atau organisasi telab mengambil tempat sebagai hasil daripada komunikasi (Koontz H. & Weihrich H., 1997). Maklum balas adalah proses memberitahu orang lain bagaimana perasaan anda mengenai apa yang mereka telah lakukan. Terdapat dua jenis maklum balas iaitu "responsive feedback" dan "corrective feedback". "Responsive feedback" adalah kebolehan Pengetua (pengirim) menentukan sama ada mesej yang telah disampaikan telah ditafsirkan dengan betul oleh subordinat (penerima). Ini dapat dilakukan dengan bertanyakan subordinat supaya mengulangi maklumat yang telah diberikan. "Corrective feedback" adalah memberitahu orang lain bagaimana perasaan anda mengenai tingkahlakunya atau prestasinya. Pengetua perlu memilih aliran komunikasi ke bawah dan ke atas untuk memberi serta mendapat maklum balas daripada staf. Pengetua perlu mahir mengenai "Teori Perkembangan Sumber Manusia" dan "Teori-Teori Kemanusiaan" dalam masa berkomunikasi (maklum balas), supaya tidak menyentuh perasaan dan motivasi para staf. Maklum balas ini jika tersalah cara akan memberikan kesan yang kurang baik kepada subordinat dan menyebabkan perubahan tingkahlakunya. Komunikasi berkesan perlu dirancang. Di sekolah, pengetua perlu berkomunikasi (semasa mesyuarat, taklimat, komunikasi tidak formal dan sebagainya) supaya maklumat yang hendak disampaikan dapat diterima dan difahami matlamat mesejnya oleh para staf. Dengan ini pasukan kerja terbentuk, ke arah pencapaian objektif organisasi yang telah dirancang bersama. Sehubungan dengan itu, A.L.Ramaiah, 1999, berpendapat bahawa komunikasi yang melibatkan interaksi antara pengirim (pengetua) dan penerima (staf) serta maklum balas yang selaras antara kedua-duanya adalah komunikasi yang berkesan. Proses komunikasi dipengaruhi oleh gangguan, iaitu segala sesuatu sama ada di pihak pengirim, pada masa penghantaran, atau di pikah penerima yang menghalang komunikasi (A.L.Ramaiah, 1999, Koontz H. & Weihrich H' 1997, dan Fred C. Lunenberg, 1995). Gangguan ini boleh merupakan suatu persekitaran yang terganggu atau terbatas, misalnya bunyi bising, gangguan percakapan orang lain, dan sebagainya; pembentukan kod yang tidak sempurna kerana penggunaan simbol yang bercanggah makna, penghantaran mesej tergendala oleh keadaan saluran, contohnya sambungan telefon yang buruk; pentafsiran kod yang tidak sempurna kerana pemberian makna yang salah kepada perkataan atau simbol, prasangka dan kekhuatiran kesan perubahan terhadap tingkah laku dan organisasi.

mengenalpasti pembolehubah kritis. Komunikasi sehala menjadi amalan kebanyakan pengetua. atau lebih baik lagi untuk mencegah timbulnya kesulitan (Koontz H. Syarahan dalam bilik darjah dan arahan oleh pengetua kepada staf adalah contoh komunikasi sehala di sekolah. Berdasarkan kajian ini adalah dicadangkan agar pengetua membenarkan guru mengemukakan idea-idea yang perlu dipertimbangkan dengan sewajamya. murid. Dengan cara ini. interactive process. Jenis komunikasi ini adalah "unilateral". 1997).K. penerima dilihat sebagai pemproses maklumat yang pasif.s. dan sebagainya). Terdapat kelemahan dalam komunikasi sehala iaitu pengirim tidak dapat menjamin mesej yang dihantar (walaupun dengan cara berkesan). Model komunkasi Sehala perlu diubah kepada Model Komunikasi Dua Hala. Oleh itu untuk memahami dengan baik keadaan di sekolah. Myers (1982) menyetakan komunikasi adalah satu proses "transactional". pengetua yang berfungsi sebagai fasilitator mesti mempunyai kemahiran berkomunikasi secara berkesan dalam "Komunikasi Dua Hala" untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat dan padat tentang kurikulum. Setiap individu dalam sekolah bertukar-tukar simbol melalui bentuk verbal dan bukan verbal yang berlainan (syarahan. Hasil kajian Tuan Yacob (1998) menunjukkan bahawa Guru Besar (Pengetua) yang mengamalkan "gaya komunikasi dominan" tidak diterima oleh guru. Dalam perkembangan staf. m. perkataan dalam mesej membawa makna yang pelbagai. Komunikasi sehala adalah satu pendekatan penyuntikan maklumat kepada orang lain (Brom and Gaumberg. 1983). pengetua akan mendapat banyak maklum balas daripada staf untuk melakukan pembaikan program dan aktiviti sekolah. Model Komunikasi Sehala Michele Tolela Myers & Gail E. dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dengan guru-guru tanpa mengira sama ada ia sependapat atau tidak. 1985). Ini dapat membantu pengurus mengenalpasti masalah atan gangguan komunikasi dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. perundingan. Aliran komunikasi ke atas adalah penting. & Weihrich H. perubahan dan tujuan sosial. penerangan.Secara ringkasnya. Ia dilakukan oleh pengirim dan didengar oleh penerima (Schmuck & Runkel. memberi maklum balas . di mana dalam proses ini individu menggunakan simbol. sebenarnya adalah sebaliknya. Komunikasi sehala terjadi apabila seseorang itu memberitahu orang lain mengenai sesuatu. all participants in ihe process initiate and receive massages. yang menganggap komunikasi berkesan untuk menyampaikan mesej kepada stafnya. walaupun mesej diterima dan dibina fahaman sendiri. pertama. Philip G. Pengetua hendaklah mempraktikkan cara "komunikasi dua hala". menyebabkan kefahaman berbeza. & Miskel C. Ini menunjukkan bahawa komunikasi dua hala melibatkan pertukaran maklumat dan perubahan serta maklum balas yang berterusan antara pengurus dan staf.G (1996. Kedua. dan menggambarkan perhubungan mereka. misalnya. Clampitt (1991) menyenaraikan dua kelemahan komunikasi sehala.. Model ini ditunjukkan dalam Lampiran 6. Model Komunikasi menyediakan satu tinjauan umum tentang proses komunikasi. Model Komunikasi Sehala ditunjukkan dalam Lampiran 5. Hoy W. dan komuniti. Model Komunikasi Dua Hala Untuk mewujudkan hubungan yang lebih rapat antara pengetua dan staf. difahami oleh penerima sebagai mana yang diharapkan. bentuk komunikasi yang lain diperlukan bagi mencapai matlamat. 345) menyatakan "Two-way Communication mean a reciprocal.".

tetapi hasil dan sumbangan mereka dinilai serta diperhatikan. dan idea-idea dapat disampaikan dengan jelas. Mellor & P. sumber untuk alat bantu mengajar. dan stail kepemimpinan mengikut situasi yang sesuai dalam meningkatkan keberkesanan komunikasi di kalangan staf di sekolah. nilai-nilai dan harapan komuniti dan bagaimana sekolah dapat mencapai matlamat dan objektif Kementerian Pendidikan (Cik Alice Ong Char Yee. individu-individu dalam organisasi boleh menggunakan masa yang lama untuk membincang atau berkomunikasi mengenai sesuatu perkara . menulis dalam surat khabar (sebagai mengiklankan) .Ramaiah. melibatkan pengurus (pengetua) dan subordinat. Perjumpaan diadakan dalam suasana tidak formal. 3. Murray (1974) dalam Warren L. Beliau mencadangkan supaya setiap sekolah (pengetua) boleh. Martin Hayden (1981) mencadangkan cara-cara untuk meningkatkan (keberkesanan) hubungan dan aliran komunikasi daripada sekolah (pengetua dan guru) kepada komuniti. menubuhkan pusat penerangan sekolah. di mana ibu bapa atau ahli-ahli komuniti boleh datang bagi mendapat lanjut mengenai sekolah. Pengetua perlu mengamalkan sistem ini untuk memastikan masalah sekolah dapat diselesaikan segera. Pengetua harus menggalakkan guru berbincang dan mencari masalah berkaitan perlaksanaan program tersebut (Hussein Mahmood. Komunikasi dua hala yang berkesan daripada pihak sekolah (pengetua) adalah penting untuk mempastikan semua maklumat disampaikan kepada ibu bapa dan komuniti dengan saluran serta kaedah yang betul. 1999).mengenai pelaksanaan kurikulum di samping mengubahsuai dan mengadaptasikan keperluankeperluan kurikulum. dan guru juga boleh melawat keluarga pelajar di rumah. tetapi merupakan falsafah menyeluruh tentang interaksi manusia. menyediakan "audio-visual packages" untuk menggambarkan aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekolah. Holleman (1975) dalam Warren L. kelemahankelemahan dalam kurikulum (yang sedang dihadapi). Mengadakan perbincangan dengan komuniti seharusnya melibatkan kumpulankumpulan komuniti dan ibu bapa dalam isu-isu yang besar (contoh di Malaysia -isu gangterism. sekolah (Pengetua) merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan ibu bapa sebagai sumber "expertise" untuk topik-topik tertentu kurikulum. mengenai aktiviti-aktiviti dan reputasi yang baik di sekolah untuk makluman umum. 1993) Pengetua mengadakan banyak perjumpaan. Kelima. Ia adalah rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah . Pengetua perlu memberi gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan staf. dan akuviti untuk meningkatkan kewangan sekolah. Keempat. pilihan mata pelajaran (kursus-kursus). ada yang dirancang atau dijadualkan dan kebanyakannya tidak dirancang dan tidak dijadualkan.L. membincangkan berbagai-bagai masalah dan mencari penyelesaian. Pengetua dan guru hendaklah menggalakkan pelajar-pelajar bercakap mengenai sekolah dengan ibu bapa di rumah. libatkan ibu bapa dan komuniti dalam perbincangan tidak formal mengenai sekolah melalui aktiviti-aktiviti sosial. Di tambah pula dengan sistem komunikasi yang "terbuka" di mana maklumat mengalir dengan bebas tanpa apa-apa halangan. objektif. 1997). keperluan pelajar.(Peters dan Waterman. Menurut Stephen R Covey (1996) "Menang-Menang" bukanlah teknik. 2. dengan memberi maklumat yang sebanyak mungkin mengenai sekolah. Ketiga. menulis "handbooks" yang mengandungi maklumat terperinci mengenai matlamat. Antaranya ialah mewujudkan paradigma "MenangMenang"di sekolah. Mellor & P. pertama. vandelism. Kedua. 1982 dalam A. Martin Hayden (1981) menyatakan maklum balas yang berterusan antara sekolah dan persekitarannya (komuniti) adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan keprihatinan komuniti terhadap sekolah. Pengetua mesti menggunakan prinsip kepimpinan "interpersonel". dan sebagainya). Keenam. menjelaskan apa-apa yang berlaku di sekolah kepada ibu bapa atau komuniti melalui surat-surat rasmi. iaitu 1. dan keputusan (peperiksaan) sekolah.

Pengetua perlu sentiasa menjelaskan paradigma ini dengan bahasa yang mudah difahami . di mana pengetua perlu menggalakkan guru berkomunikasi dalam membincangkan masalah dan isu praktis secara bersama-sama.fokusnya kepada apa yang mereka buat dan bagaimana kesannya terhadap pembelajaran pelajar. supaya dapat memahami.Pengetua perlu menjelaskan kepentingan dan keperluan kewujudan budaya ini kepada para staf. "collegiality" adalah kehadiran empat sifat di seko1ah iaitu guru . untuk mewujudkan "culture of collegiality di kalangan warga sekolah . Tindakan yang harus dilakukan oleh pengetua adalah melibatkan diri dalam perundingan sebanyak yang boleh. menerangkan kebaikan dan kepentingannya kepada organisasi sekolah. pengetua perlu mewujudkan situasi perundingan kolektif (collective negotiation).hubungan dengan prosedur-prosedur bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanannya. Dengan kewujudan perundingan kolektif. initiator dan "supporter".L (1986) menyatakan keadaan yang sama. mereka bentuk. terus mendapatkan maklumat tentang perundingan kolektif. Pengetua perlu menggnnakan kemahiran komunikasi "interpersonal" yang ada padanya. "Menang-Menang" bermakna persetujuan dan penyelesaian untuk kepentingan bersama dan kepuasan bersama. Menurut Nadine Binkley (1997). pengetua perlu mengajak guru berfikir mengenai budaya dalam bentuk "communal action": interaksi antara guru. dan cadangan untuk penambahbaikan: mesej-mesej merupakan idea-idea untuk memperbaiki tugasan . Teori Dua Faktor Herzberg). dan mengambil tanggung jawab hasil keputusan perundingan. Bagaimana cara pengetua berkomunikasi dan berperanan . .sebagai fasilitator. memimpin serta mengajar. pengetua perlu memilih aliran komunikasi ke atas untuk mendapat maklum balas daripada staf mengenai masalah dan pengecualian kepada prestasi biasa untuk membolehkan pengurus berhati-hati dengan kesukaran yang dihadapi. masalah ini mungkin dapat diatasi. kurikulum dan kepimpinan. dan menilai kurikulum bersama dan mereka membantu antara satu sama lain mengenai pembelajaran. Aliran komunikasi ke bawah adalah sesuai dipilih. antaranya adalah pengetua perlu melahirkan perhubungan yang rapat dengan masyarakat sekelilingnya. peraturan komunikasi.bersama dalam interaksi manusia. Dalam konteks ini pengetua harus memahami dan mengaplikasikan konsep serta Teori-Teori Motivasi (Teori Keperluan Maslow. konflik dengan pentadbir sekolah dan hubungan guru dengan ibu bapa. Sehubungan dengan itu. Dalam meningkatkan komunikasi di sekolah. pelajar. menghayati dan mengamalkannya dalam organisasi. merancang. semua pihak merasa puas tentang keputusan dan mempunyai komitmen terhadap pelan tindakan sekolah. Menurut Little dalam Nadine Binkley (1997). sangat mempengaruhi keberkesanan motivasi yang wujud dalam diri staf dan pelajar di sekolah.pengetua bercakap mengenai praktis. Shanon (1970) menyatakan pengetua sebagai sebahagian daripada pasukan pengurusan yang berurusan dengan staf sekolah dalam situasi perundingan kolektif. mereka mencerap antara satu sama lain. Kajian Simon Veenman (1981) mendapati masalah yang dihadapi oleh guru baru dan guru berpengalaman antaranya adalah konflik sesama guru. Dengan adanya penyelesaian "Menang-Menang".dan Kemahiran Kemanusiaan untuk melahirkan motivasi kerja staf dalam organisasi sekolah. di samping aliran ke atas untuk mendapat maklum balas daripada staf. Thomes A. Abdul Shukur Abdullah (1987) menggariskan lapan cara bagaimana motivasi "excellance" boleh dilahirkan oleh pengetua dalam masyarakat sekolah. pedagogi. ibu bapa. Nolan & Francis dalam Manasse A. iaitu suatu aspek penyempurnaan yang diperlukan bagi hubung jalin atau jaringan interaksi sesama manusia di dalam sesuatu organisasi dan di antara organisasi. Pengetua perlu melakukan perubahan budaya di sekolah dengan mewujudkan hubungan kolaboratif (collaborative relationship) dengan para subordinat. Peranan pengetua dalam memotivasikan staf juga memerlukan komunikasi yang berkesan. Hubungan kolaboratif adalah proses apabila guru mula bercakap tentang kerjanya dan praktis .

terbuka dan suka berbincang dengan guru mempunyai hubungan yang positif dengan ketiga-tiga komitmen guru. Menurut Hussein Mahmood (1997). model ini lebih sesuai untuk organisasi seperti sekolah dan kolej yang mempunyai staf profesional. Komunikasi yang berlaku adalah "Komunikasi Terbuka". Sehubungan dengan itu Tony Bush (1995) telah mengemukakan Model Collegial. Teori ini meletakkan komunikasi di tempat yang utama . dominan dan dramatis tidak mempunyai hubungan dalam komitmen guru. supaya mereka memahami dan menghayati kandungan kurikulum. falsafahnya serta pendekatan pengajaran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka sejajar dengan inovasi yang diperkenalkan. Pendidikan masa kini mengutamakan kaedah-kaedah profesional sebab pelajar-pelajar memerlukan pendekatan profesional. Model ini mengandaikan bahawa sesebuah organisasi menentukan dasar dan membuat keputusan melalui proses perbincangan yang menuju ke arah kebenaran. Model ini juga mengandaikan bahawa keputusan dicapai melalui persetujuan dan bukan melalui bahagian atan konflik. Kuasa dikongsi bersama semua ahli organisasi yang dianggap mempunyai persefahaman jitu tentang objektif-objektif institusi tersebut. komunikasi terbuka antara pengetua dengan guru amat penting. bentuk kumpulan membuat keputusan merupakan elemen yang penting dalam pengurusan "collegiat". satu kompromi perlu dicari atau dibuat untuk mempastikan nilai-nilai dan kepercayaan yang dikongsi bersama. Komunikasi terbuka daripada pengetua perlu dan penting dalam proses inovasi kurikulum di sekolah. meluangkan masa untuk berbincang dengan guru. didapati gaya komunikasi Guru Besar hubungan dengan komitmen guru-guru mendapati gaya komunikasi peramah. Hasil kajian beliau.prinsip demokrasi. Pengetua perlu mengamalkan "Sistem Teori Terbuka" yang dipelopori oleh Kart & Kahn (1978) dalam komunikasi hariannya dengan guru dan staf sokongan. 1998). mendorong dan memberi sokongan kepada mereka. para guru perlu diorientasikan melalui kursus dan sebagainya. manakala gaya komunikasi ekspresif. Ini menambahkan lagi komitmen guru terhadap sekolah (Tuan Yacob. iii. iv.sesuatu keputusan yang diambil adalah berdasarkan prinsip. Dalam membuat keputusan muktamad. Rumusan . di antara para staf dengan pengetua tanpa sebarang halangan dan interaksi berlaku di mana-mana sahaja. ii. di mana model ini meliputi semua teori yang memberi tumpuan kepada kuasa dan membuat keputusan bersama setiap ahli sesebuah organisasi. Pengetua harus pandai menggerak dan memberangsang guru untuk menjayakan program itu. Dalam hubungan ini. Proses yang penting dalam model ini juga ialah pemimpin (pengetua) menerima nasihat sebelum membuat keputusan muktamad. penglibatan dan kesetiaan guru-guru kepada sekolah. dalam penghebahan kurikulurn baru. iaitu identifikasi.Model Collegial Organisasi yang berkesan adalah organisasi di mana pengurus dan subordinat sama-sama membuat keputusan dan berlaku "empowerment" yang baik. Dia harus peka terhadap perasaan guru. Model Collegial mempunyai beberapa bentuk seperti berikut i berorientasikan normatif .

"Motivasi Dalam Masyarakat Sekolah: Teori Dan Pendekatan".63. _______________________________________________________________________________ ___________________________ Bibliografi A. Stoner & Charles Wankel (1996). m. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur. 70. Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1986. Fokus Pengurusan Pendidikan.173. G. Model-model komunikasi boleh menjadi panduan kepada para pengetua untuk meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi dalam pengurusan sekolah. (1996). Inc. A. Terjemahan Yaakob Ibrahim. No. Educational Administration: Theory. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd.I.F.1 & 2. Alice Ong Char Yee. Farid Faiz. Komunikasi yang berkesan dalam sekolah membantu memudahkan pembentukan pasukan kerja berkesan ke arah mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan bersama pada awalnya. Prosiding Seminar Nasional Ke-3. Kuala Lumpur Abdul Shukor bin Abdullah. dengan sentiasa memastikan maklum balas sentiasa akan diamalkan dalam komunikasi. lnc. Prentice Hall. Hoy W. & Miskel C. kemahiran berkomunikasi subordinat juga menentukan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Jilid 16. 150 .1993. sistem komunikasi dua hala. l997. Di samping itu. Selangor. Manasse. "Pendekatan Pembangunan Sumber Tenaga Manusia Dalam Menghadapi Cabaran Dan Keperluan Dunia Korporat Abad ke-21". Bil. Terjemahan Mohd. Vol. Research and Practice (fifth Edition): McGraw Hill. . Abdul Shukor bin Abdullah (1998). 1994 Fred C. Salmi Mohd Sohod dan Siti Nadzrah Sheikh Omar: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Selangor. sistem maklum balas yang baik dan sebagainya dapat meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi dalam organisasi.s. komunikasi juga penting dalam pembentukan budaya kerja cemerlang di sekolah. Komunikasi berkesan pengetua melalui sistem komunikasi terbuka. "Vision & Leadership Paying Attention To Intention". "Teacher Improvement Through Staff Development : Problems and Issues". Lunenburg (1995). kemahiran komunikasi seorang pengetua. Ramaiah (1999): Kepimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini (edisi baru):Cetakrapi Sdn. L. Pengurusan. Harold Koontz & Heinz Weibrich (1997). Suara Pendidik. dan subordinat. Pengurusan. Peabody Journal Of Education. Institut Aminuddin Baki. Petaling Jaya. James A. Di samping itu. D. Pengurusan Pendidikan . The Principalship Concepts and Applications: London. Amiza Publishing Sdn. Hussein Mahmood (1997).Bhd.K. Kuala Lumpur.Daripada perbincangan di atas. dapatlah dirumuskan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah adalah hasil interaksi perorangan dalam organisasi.L.

54. 1984. Bhd.1.35. Vol. Vol. Shanon. Management Of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources: Prentice . Covey (1996).2. No.3. "Issues And Channels In Communications Between A School And Parental Environment". XIX. Inc.Marie McHugh & Liam McMullan. TuanYacob bin Raja Mohamed. Theories Of Educational Management (Second Edition): Paul Chapman Publishing Ltd. "Perceived Problem of Beginning Teachers". . Vol. Blanchard (1977). 1998. Warren L. Stephen R. No.Hall. "The principal's Management Role in Collective Negotiations. No. Bil. No. 1997. Tujuh Tabiat Orang Yang Berkesan. Review Of Educational Research. School Organisation. m.1. February.15. Mellor & P. Majalah CERANA Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selangor. Journal of secondary education. Terjemahan Leo Ann Mean: Prentice Hall (M) Sdn.s. Somon Veenman. Paul Hersey & Kenneth H. "Principals' Role In Policy Change: Mediating Language Through Professional Beliefs".1. Englewood. New Jersey. Tony Bush (1995).Martin Hayden. Vol. Journal Of Education Administration. 1995 Nadine Binkley.2. "Gaya Komunikasi Guru Besar Hubungan Dengan Komitmen Guru-Guru". 56-73.45. 1981. The Journal Of Educational Administration. MCB University Press. 1970. Petaling Jaya. Vol. "Headteacher or Manager? Implications for training and development". No. Grivevances and stikers". Thomas A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->