SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT PROFESIOALISME ( PERINTAH AM BAB A HINGGA F

)
OLEH :

AZMI BIN DAUD
PEGAWAI KHAS AKADEMIK

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MACHANG

PENGENALAN
SELARAS DENGAN PERKARA 132 (2) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ,YDP AGONG BOLEH MENGELUARKAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN PERLANTIKAN DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI AWAM PERSEKUTUAN. DIPERKENANKAN OLEH YDP AGONG BAGI MEMBATALKAN PERATURAN – PERATURAN AM BAB A LAMA KELUARAN 1 JULAI 1958 TARIKH KUATKUASA PADA 1 MEI 1973

PEMAKAIAN
UNT UK AN GGOTA TETAP , SEMENTARA DA N K ON TRA K PERI NTAH AM BAB A DI PAK AI SELAG I TIDA K BE RCAN GGA H DENGAN PEKELI LIN G PERK HIDM AT AN BIL . 9/9 1 SIS TEM SARAAN BA RU ( SSB) DAN BIL . 4/2 00 2 SIS TEM SARAA N MAL AY SIA (S SM)

STATUS
PEKELILING PERKHIDMATAN (PP) / SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN (SPP) / SURAT PEKELILING (SPA) MERUPAKAN ARAHAN-ARAHAN PENTADBIRAN YANG DI BUAT DI BAWAH KUASA EKSEKUTIF YANG ADA PADA KERAJAAN KECUALI PP 9/91 (SSB) DAN PP BIL. 4/2002 (SSM)DI LULUSKAN OLEH JEMAAH MENTERI TIDAK BOLEH BERCANGGAH DENGAN PERINTAH AM BAB A

PERINTAH AM BAB ‘A’
LAN TIK AN TEMP OH P ERCU BAAN PENGESAHAN PERKHIDMATAN PEMBERIAN TARAFBERPENCEN KENAIK AN PANGK AT BERS ARA WAJIB PILIHAN

LANTIKAN
TERMASUK LANTIKAN KALI PERTAMA KE PERKHIDMATAN KERAJAAN DAN SEBARANG PERLANTIKAN PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT KE DALAM SKIM PERKHIDMATAN YANG LAIN [PAA] WARGA NEGARA UNTUK LANTIKAN TETAP SEMENTARA DAN KONTRAK [PAA 4] BUKAN WARGANEGARA- KONTRAK ATAU SEMENTARA SAHAJA [PAA 5]

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
MENJALANKAN SEGALA TUGAS JAWATANNYA DAN LAIN-LAIN TUGAS YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA (PAA 15) BOLEH DIARAHKAN BERKHIDMAT DIMANA-MANA SAHAJA MELAINKAN ADA SYARAT KHAS YANG MENETAPKAN SEBALIKNYA (PAA 16) MEMATUHI PP , SPP DAN LAIN-LAIN PERINTAH PERATURAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERAJAAN DARI MASA KE SEMASA (PAA18)

TARIKH PERLANTIKAN TETAP
1) 3) Tarik h Melapo r Dir i
Pegawai baru & pegawai sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan yang lain ( P.A’41)

Tarik h Temuduga

5) 4)

Pegawai sementara atau sekumpulan pegawai diantara yang dilantik kejawatan tetap yang serupa (PA 42 (a)(b))

Tarik h mul a di lantik s em entara

Kumpulan pengurusan dan profesional yang dilantik kejawatan tetap yang sama [P.A ‘A’ 42 ( c) ]

Mengikut budi- bicar a Suruhan jay a yang b erkenaa n

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
(P er. 49 PP.42002) PERGE RA KAN M AT AGAJI D ALAM SKIM GA JI JAWAT AN SE SE ORAN G P EGAWAI PAD A S ETIAP K ALI GENAP U LANG TAHU N PERKH IDMAT AN

CA RA PE RG ER AK AN G AJI
• PERGERAKAN GAJI BIASA

•ANJAKAN GAJI

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
TAR IK H YAN G DIT ETAP KAN UNTUK MENERIM A PERGERA KAN GAJI TERT AK LUK KEPADA TARI KH LAN TIK AN
1 JANUARI 1 APRIL 1 JULAI - LANTIKAN MULAI 1.1 HINGGA 31.3 - LANTIKAN MULAI 1.4 HINGGA 30.6 - LANTIKAN MULAI 1.7 HINGGA 30.9

1 OKTOBER - LANTIKAN MULAI 1.10 HINGGA 31.12

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
PER.52 PP4/ 2002

2 ANJAKAN GAJI BAGI GRED LANTIKAN YANG KEKAL 3 PERINGKAT IAITU:• ANJAKAN GAJI PERTAMA (AGP) • ANJAKAN GAJI KEDUA (AGK)

TEMPOH PERCUBAAN
TEMPOH YANG DITETAPKAN DALAM SESUATU SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MENILAI KEBOLEHAN DAN KESESUAIAN PEGAWAI YANG DILANTIK SEBELUM LAYAK DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN  SYARAT YANG PERLU DI PENUHI KURSUS INDUKSI (UMUM/KHUSUS) PEPERIKSAAN (JIKA ADA) PERAKUAN KETUA JABATAN

TEMPOH PERCUBAAN
1-3 TAHUN LANTIKAN PERTAMA /PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (PER:66 PP 9/1991 1-3 TAHUN LANTIKAN KPSL TETAPI PERLU DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN SELEPAS 1 TAHUN (IKUT SKIM PERKHIDMATAN)

LAN TIKA N S ECARA TETAP PADA AT AU SELEPAS 12. 4.19 91
 OPS YEN S KIM K WS P (P P 15/ 2001)  PEGAWAI YANG DILANTIK KALI PERTAMA  PEGAWAI YANG DILANTIK KALI KEDUA  PEGAWAI YANG BELUM PERNAH MEMBUAT OPSYEN  JIK A T IDA K P ILIH S KIM KWS P BO LE H DI BE RI TARA F BE RP ENCE N S ELE PAS ME MPUNY AI 3 TAH UN TE MP OH P ERK HIDMAT AN YANG BO LE H DI AM BILKIRA (P ER:69 P P 9/ 1991)  PILIH AN MUK TAMAD

PILIHAN SKIM KWSP

KENAIKKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)
SATU PR OSE S L ANTIK AN D AN BUK ANN YA KEN AIKA N P ANGK AT SEP ER TI Y ANG DIT AKR IF KAN DALAM PER IN TA H AM BAB ‘A ’ ATAU PE RATU RAN-PE RATUR AN LEM BA GA KEN AIKA N PANG KA T PE RKH ID MA TAN A WA M P .U (A ) 15/8 6)

PERSARAAN
BERS AR A W AJI B UMUR 56 TAHUN MULAI 1/10/2000(1) AKTA 227/ PENCEN 1980) DIBAYAR PENCEN,GANJARAN,GANTIAN CUTI REHAT (GCR)(JIKA ADA) DAN CARUMAN SYER PEGAWAI DALAM KWSP

PERSARAAN
BERSARA PI LI HAN
UMU R 40 TAH UN [SPP 1/91,SPP 3/92 DAN SEKSYEN 12(1) AKTA PENCEN 1980] PERSETUJUAN KETUA JABATAN KETUA PERKHIDMATAN TIADA IKATAN PERJANJIAN DENGAN KERAJAAN BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB / URUSAN MAHKAMAH

KONSE P E LA UN
 TIDA K K EK AL / TI DAK TE TA P BOL EH D IH APU SKA N B ILA -BILA MA SA BOL EH D IN AIK KAN / DIK URA NG KAN   TIDA K U NI VER SAL TIDA K B ER PEN CE N

ELA UN SE BA HAG IAN DAR IPA DA EMO LU MEN

      

ELA UN ME MA NG KU ELA UN TA NGG UN G KERJ A ELA UN KE RAI AN ELA UN KH IDM AT AW AM ELA UN LE BIH MA SA BA YAR AN I NS ENT IF ELA UN PA KAR

BUKA N SE BAHAG IA N D ARIPA DA EMO LUM EN

  

ELA UN PA KAI AN P AN AS ELA UN MA KA N ELA UN SA GUH AT I PE NC ERA MA H SAM BI LAN

ELAU N / KEMU DAH AN & BAY AR AN SEMA SA MEN JA LAN KAN TU GAS R ASMI DI D ALA M NEG ER I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ELA UN MA KA N ELA UN HA RIA N BAY AR AN S EW A H OT EL ELA UN LO JIN G ELA UN GA NTI AN T ET AP ELA UN BA NTU AN G AJ I P EMAN DU ELA UN HI DUP PE MA NDU ELA UN PE RJA LAN AN KE ND ERA AN TAM BA NG GA NTI AN ELA UN PE RJA LAN AN MO TO RB OT ELA UN BA SIK AL TAM BA NG PE NGA NG KUT AN AW AM BEL AN JA P EL BA GAI

SE MA SA MEN JALANKA N TU GA S RA SMI D I L UA R NE GE RI
1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ELAU N MAKAN / ELAUN HAR IAN BAYA RAN SE WA HOT EL ELAU N DAN BAYAR AN S EMAS A S INGG AH DALA M P ERJAL ANAN ELAU N GA NT IAN T ETAP ELAU N P ELBAG AI BE LAN JA KE RAIAN ELAU N P AKA IAN P ANAS BE LAN JA P ERU BAT AN

PE NDA HULU AN DI RI
Pegawai yang b ertugas rasmi di luar Ibu Pejabat l ayak memohon pendahuluan diri t ertakluk kepada: d. Elaun makan dan S ew a Hotel bagi har yang ter libat sahaja dan dikemukakan sebelum pegaw ai ber tolak. f. i-hari

Dibayar b al ik melalui t untut an pe rjalanan. Sekiran ya t untutan k ur ang dari pendahuluan dir i, peg awai perlu b ayar s emasa kemukakan tunt utan.

h. Tidak layak diberi sebar ang p end ahu lu an dir i jik a yang lama belum diseles aik an.

KE MUD AHA N P ER JALANA N D ENGA N KA PAL TE RBANG
Dig ala kk an me nai ki ka pal t erban g ji ka ian ya leb ih mu rah da n m en jim at kan mas a Meng gu na kan war an per jal ana n

ne ger i

Ke las temp at du duk

Pe ne rba nga n dal am
- K el as B usin ess - K el as

i) Gred 5 3 d an k e a tas ii) Gred 1 h ing ga 52 Ek on omi

Sa tu

Pe ne rba nga n ke lu ar n ege ri i) Gred U tam a/Kh as ‘ A’ da n ke atas
atau KS U ii) Gred U tam a/ K has B d an C

- K el as - K el as

ELA UN, KEMU DAH AN DAN BAY ARA N KER AN A B ER TU KAR ATA U PI NDA H RUMA H PE KE LI LI NG PER BE NDA HA RAA N 4/ 1995

BER TU KAR /BER PI NDA H RU MA H BAG I SI NGAPUR A, S ELATA N TH AI LA ND, BR UNEI DA RUS SALA M DAN KALI MA NTA N

1.

BER PI ND AH R UMAH D ARI RUMA H SEN DIR I/ RUMAH SEW A/ RUMAH KER AJA AN K E RUMA H KER AJAAN ATAU RUM AH YANG SEW ANY A DIB AYAR OLEH K ER AJAAN DI DALA M STE SY EN . BER TU KAR K E LU AR S TESY EN

2.

3.

BER PI ND AH R UMAH K E RUM AH Y ANG D IB ELI M EL ALU I SK PIN JA MAN KE RAJA AN SA MADA D I DALAM A TA U DI L UA R STE SY EN .

BAY AR AN SA GUHA TI PER SI DAN GAN
Pegawai yang menjadi ur us et ia ses uat u persidangan K ebangsaa n/ Antar aba ngsa layak menuntut ba yar an s agu hati dengan syarat: c. Kep utusan Jemaa h Ment eri, M ajl is Mesy uar at K erajaan Neger i, KS N atau Set iausaha K erajaan N eg er i. b. Dianjur oleh Kementer c. Ber tugas melebihi 3 jam Pejabat ian / Jabatan selepas waktu

d. Layak ditunt ut bagi setiap har
persidangan, sehari sehari selepas

i sebelum dan

e. Bagi pegawai P rot okol, bermula dari har i ketibaan wakil-w ak il sehingga bert olak balik f. Layak tunt ut 50% sekiranya kemudahan makan dis edi akan

g. Tidak layak tunt ut E laun Lebih Masa da n El aun Makan

ELAU N, KEM UD AH AN D AN BA YA RAN KER AN A ME NG HADI RI ISTI ADA T PE NG URN IAAN
Se or ang pe gaw ai at au p es ar a y ang me ngh ad iri Is tiad at Pe ng urn iaa n l ay ak t unt ut e lau n seol ah -ol ah me nja lan ka n tug as r asmi. B agi pes ara: ik ut kad ar jaw atan ter ak hi r da n t unt ut an dik em uka ka n ke JPM . Bagi 2 or ang t etamu ya ng iku t s erta, l ay ak tun tut e lau n me ngi ku t ke la yaka n p eg awa i / pes ara. Pe ne rima an Pin ga t “P os thum ou s” d an 2 oar ang tet am u lay ak tun tut e lau n men gi kut ke la yaka n peg awai yang me nin gg al dan t untu tan di kem uka ka n k e JP M.

KE MU DA HAN PI NJAM AN ME MBE LI K OMP UTE R

Meng ga lak ka n a ng gota untuk memiliki komputer

peribadi

Hanya anggot a y ang t elah dis ah kan Dalam Perkhidmatan sahaja ya ng l ayak memohon RM5,000.00.

Had maksimum –

KEMU DAH AN PEN GURU SAN JEN AZA H
Se ba gai p eng ho rma tan terak hi r ke pa da an ggo ta yang men in gga l dun ia da la m p er khid ma tan Se ba nyak R M1,00 0. 00 di ber i k epa da ke lu ar ga an ggo ta un tuk pen gu rusan j ena za h

BAY AR AN B ALI K TE MPA T LETA K KERETA
Seor ang p egawai disahkan oleh Ket ua Jabata n per lu menggunakan kenderaan unt uk tugas rasmi dan menyew a r uang letak keret a di pejabat. Bayaran b alik dih adkan kepad a R M30.00 sebulan berdasar kan resit.

INSEN TI F PE RK HIDMA TA N K RITI KAL

Diberi k ep ada semua anggot a Perkhidmatan K ritikal kecuali anggota dalam Ku mpulan P engur usa n Ter tingg Kadar bulanan : 5% bagi Kumpulan P 10% bagi Kumpulan S engurusan & okongan P rofesional

SENA RAI P ERK HID MATAN KR IT IKA L 1. 4. 5. 6. Pegawai P erubat an Pengajar Ketukangan G red I Penjaga Jent era E lektr ik Juru tera [ termasuk Jurut era Laut dan Pegawai P erikanan (Bi dan g Kej uruter aan)] Pengajar Ketukangan G red II Juru terbang/ Pemerik sa Jur uterb ang Pemeriksa K apal terbang Pegawai Laut Malim Pegawai P eny eli di k [PORI M, FRI M, RR IM , SIRI M, MARDI , M RR DB]

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

Pegawai P enyelidik [UT N, IM R, MIMOS, Jabat an Perhutana n Sa bah, Jaba tan Per tanian Sar aw ak, Lembaga Koko Malays ia, Inst itut P enyelidikan H aiw an, Inst itut Penyelidikan Gali an, Pus at S ains dan T ek nolog i Per tahanan (Kem enteri an P er tahanan)] Jur urawat (T erl atih) Ar kitek [t ermasuk Arkit Jur uuku r Bahan Penolong P egawai Laut ek Laut]

8. 10. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Pegawai Kemajuan P erindustr ian Pegawai Undang-undang Tukang K1 Tukang K2 Pensyarah Univer sit i (Bidang P er uba tan, Perundangan, K ejurute raan, S enibina dan Ukur Bahan) Pegawai Perkhidmatan P endidikan (P olit ek ni k da n Vokas ional - Bidang Kejur uter aa n dan Ketukangan) Pensyarah IT M (Bidang Ke juruter aan, Senibina, Ukur Bahan dan P erundangan) Pegawai Pergigian

EL AUN DAN KEMU DAHA N S EM ASA ME NG IKU TI KU RSU S

ME NG HADI RI P EPER IKSA AN / TEMU DUG A
Meng ha di ri p epe rik saan J ab atan /KPSL dan men gh adi ri Te mu du ga di lu ar Ib u Pe jab at lay ak bay aran el aun yang d it un tut unt uk tuga s r asmi.

RAW ATA N DI LU AR STES EN Untuk dirinya jika dirinya sakit

Untuk ahli keluarganya jika ahli keluarganya sak Seorang pengiring jika diperlukan oleh Pegawai Perubatan Tempatan boleh dituntut tidak lebih daripada 5 hari.

PER IN TA H-PERINTAH AM BAB “C ” Cuti Pe gawa i/K akita ngan Kera jaan
CUTI
Dik eluar ka n di bawa h kua sa DY MM Seri P ad uk a Bagind a Ya ng Diper tuan Ag ong me ngik ut Fa sa l (2) Perk ar a 132 da lam Perlemb ag aan ber ku at kua sa mulai 1 Jan ua ri 197 4

TA FSIR AN:  

Cut i
Se ba ran g tem po h se seor ang pe ga wai di ben arka n men ing gal ka n tugas da n pe nin gga la n tug as itu ti dak di ki ra pu tus pe rkhi dma tan at au ber hen ti k er ja.

Cut i Rehat
Cuti be rga ji penu h yan g dib eri ker an a pe rkhi dma tan yan g me la yakk an da la m sesu atu tahu n (J an uar i h ing ga D is emb er).

Cut i Sa kit
Cuti be rgaj i pe nuh atas seb ab- seba b pe ruba tan de ng an meng em uk aka n Si ji l Sak it yang dike lu arka n ole h Dokt or Ke raja an atau swasta yan g dib er i bagi saki t atau ced era yang a da ha rapa n unt uk sem buh .

BAH AGIA N I KELAS A CUT I YANG DIBE RI KE RA NA PERKH IDMAT AN
P. A. 6

Cuti -cu ti yang be rik ut bol eh di po hon ker an a pe rkhi dma tan yan g mel ay akka n:    • Cuti Reh at

CUTI SEPA RU H GA JI
P.A.13 (a)
Cuti Se pa ruh Ga ji dal am peren gga n in i bo leh di be ri atas seba b- seba b ke siha tan sa nak sauda ra yan g rap at saha ja ( La mpi ran D7 PP Bil .9/ 91). Ka dar tid ak me le bih i 18 0 ha ri sepa nj an g tem poh pe rkh idm at an de nga n Ke raj aan ia itu seba ny ak 30 har i ba gi tiap -t ia p gen ap tah un pe rkh idm at an pe gaw ai yan g be rkel ay ak an de nga n surat pe raku an do kt or Ke raj aa n at au swas ta memp er akuk an pega wai ini perl u me nja ga si pes akit san ak sau da ra.

(b )

(c ) Ti da k bol eh di be ri Cut i Se par uh Gaj i ke pa da pe gaw ai w ani ta atas seb ab- seba b be rsali n. (d ) Ke tua Ja bat an bo leh me lu lus kan Cuti Se pa ruh Gaji tida k mel eb ihi 14 ha ri da lam sat u-sat u ta hun ji ka me leb ih i tempo h ter se but Ket ua Se tia usah a Kem en teri an yang b er ku at kua sa mel ul uska nny a.

P. A.14

CUT I TAN PA GAJI

(a) Ke tua Ja ba tan bol eh melu lu skan Cuti Ta np a Ga ji kep ada pe gaw ai atas seba b-s eba b pe rsend iri an yang mu staha k. Ju mla h yang bol eh dil ul uska n seba ny ak 30 har i ba gi tia p-t iap ge nap tah un perkh idm at an teta pi tid ak me leb ihi 3 60 ha ri. (b ) Cuti Tan pa gaj i ke rana ur usan sen di ri di da lam Mala ysia at au lu ar Malay sia bo leh dipo ho n set elah 6 bul an pe rkhi dm atan ya ng me la yakk an sa haj a de nga n syarat tela h me nga mb il ke semu a cu ti r eha t yan g i a be rkel ay ak an . (c ) Cuti Tan pa Gaji keran a ur usan di neg eri di lua r Mal aysia tida k bole h dia mbi l sekal i lag i sehin gg a 4 tah un tela h ber lal u sel ep as cu ti yang pe rtama . Bak i Cuti Ta np a Gaj i yang bel um dia mbi l bo le h dig un aka n selag i tid ak menc apa i ha d ma ks imum yan g di ben ark an beras askan pe rkhi dm atan yan g me lay akka n. (d ) Cuti Tan pa Gaj i yang tela h dil ul uska n

P.A. 14A
(a ) Ji ka ses eo ran g pega wai tida k had ir be ker ja ba gi ses ua tu temp oh tanpa sesu atu seb ab ya ng pada pe nda pa t Ket ua Ja bat an ad ala h satu seba b yan g mu nas aba h, ma ka peg aw ai tida k be rhak mend apa t emo lum en ba gi te mpo h tid ak had ir bek er ja. Su at u per akua n ol eh Ketu a Ja bat an me mpe rak ui temp oh yan g bag i pe gaw ai it u tid ak berh ak mend apa t em olu men d i b awah p ara (a ) k epa da pi ha k be rkua sa yan g be rtang gu ngj aw ab ba gi me mba yar emol ume n pe gaw ai ad ala h sat u ku asa yang men cu kup i ba gi me mot ong em ol ume n bag i tem poh tidak ha dir ber ker ja. Pe run tuk an di at as ad al ah tan pa me nyen tuh Per atura n 23 Pe rat uran Pe rat uran Bag i Pe ga wai Awam (Ke la kua n

(b )

(c )

CUT I-CUT I ATAS S EBAB PERU BAT AN P.A.15 Cut i atas sebab per ubatan adalah diber i oleh Ketu a Jabat an atau Ket ua Setiausaha apab ila seseor ang pegawai yang disahkan sebagai tidak sihat unt uk menjalankan tug asnya, di mana Sijil Sakit dikeluarkan oleh Pegawai Per ub at an at au oleh Lembaga Peruba tan ata u Panel Dokt or. Sijil Sakit yang dikeluar kan oleh dokt or prevet tanpa sokongan darip ada Pegawa i Perubat an Ker ajaan hanya dikeluar kan tidak melebihi 2 ha ri bert urut- turut dan tidak mel ebih i 15 hari dal am suat u tahun. Jika melebihi had yang dibenarkan tandat angan tim pal

P.A.16
Cuti -cu ti a tas seba b per uba tan ia lah • • • • • • Cuti Sak it Cuti Sak it L anj ut an Cuti Ke ran tina Cuti Ber salin Cuti Ke ced er aan Cuti Ti bi , Ku sta d an Bar ah

CUT I KE RA NTI NA
P. A.24 (a ) Dala m pe rjal an an ba li k ke Mal ay sia da n lua r ne ge ri di tah an di Stes yen Ker anti na ol eh Pih ak Ber ku as a Kesi hat an Pe la bu han /Lap an gan Te rba ng keran a be rlak u wabak pen yak it me reb ak . Te mp oh pen ah ana n dia ng gap Cuti Ke rant ina Ber gaji Pe nu h. Ti dak bol eh di pot ong da ri cut i reh at . (b ) Se ki rany a pe na ha nan di seba bka n ole h pe gaw ai itu sen di ri yang di syaki at au di dap ati saki t temp oh it u dik ir a seb aga i cu ti s aki t be rgaj i pen uh . (c ) Se ki rany a Ker anti na di ruma h peg aw ai send ir i bol eh dib eri Cuti Ker antin a Berg aji Pe nu h ba gi tem poh ma sa di keh end ak i ting ga l di rum ah da n tida k bo leh di po tong d ari cu ti reha t.

CUTI BE RSA LIN (P. P. BIL .2 /98 be rkua ) 1.5 .1 998 tku as a mu lai
P.A.25 d an 26

Se ba gai c uti tam bah an ke pa da cu ti s aki t da n di ber i ke pa da pe gaw ai wani ta yan g b ersed ia un tuk pul ih sel ep as b er salin . Ka da r cu ti yang l ay ak d ib eri kep ad a peg awai w ani ta ba gi set ia p kal i be rsali n s ela ma 60 ha ri un tuk pul ih bo le h d ib eri cu ti s aki t. - La yak 5 ka li be rsali n sep anj an g t empo h per khi dma tan. - Seb ai k s aha ja tama t c uti be rsal in peg aw ai l ay ak m em oho n Cut i Ta np a G aj i men ja ga ana k sel ama m aks imu m 9 0 har i. Kem ud aha n ini d ibe ri seba ny ak 5 k ali saha ja sep an jan g temp oh pe rkh idm at an. - Sua mi pe gaw ai lay ak di ber i cu ti tanp a reko d sela ma 7 ha ri d ik ira be rmul a dar i har i i steri be rsali n jik a ber salin d i mas a pej ab at a tau di ki ra m ula i ke esok an ha ri jik a ister i b ersal in sel ep as w aktu pe ja bat

Bagi seor ang pega wai yang tela h me ngg una ka n kel ay aka n 5 kali kem ud aha n Cuti Bersal in dan bag i se tiap ber sali n seter usny a hend ak lah men gik ut ka eda h be riku t:- Cuti Rehat men gi kut ke lay aka n ba gi ma ksud me ng gan ti temp oh cu ti be rsali n ber mula d ar i tar ikh be rsal in. Cut i Ta np a Gaj i hany a bol eh di gun aka n bagi mak sud men gg an tika n tem poh cu ti ber sali n setel ah peg aw ai me nga mbi l ke sem ua cu ti reha t yan g me ngi ku t ke la yaka nny a. - Cut i Reh at da n Cuti Ta npa Gaji ya ng di amb il ba gi meng gan tik an tem po h Cuti Bers al in he nda kl ah tida k mele bih i 60 ha ri. - Ji ka pe gaw ai tid ak me ngg un aka n ke mud aha n di atas mas ih bol eh me ngg una ka n kem ud ah an Cuti Men ja ga

CUTI KEC EDER AAN
P.A.27

Se seo rang peg awa i yang ce der a sema sa me nja lan ka n tug as bole h dib eri cu ti sak it sepe rti di P.A . 17 .
Kementerian penuh atau pulih P.A.28 90 hari oleh Ketua Jabatan 90 hari oleh Ketua Setiaus aha

Beri cuti kecederaan sebagai Cuti Sakit Tambahan selama 90 hari bergaji sehingga pulih semula, jika tidak sehingga tarikh disarakan dari perkhidmatanny a.

Kua sa yan g m elu lu skan C uti K ec ede raa n – Ket ua Se tiau sah a K em ent eria n be rken aan .

CU TI TI BI, K USTA DA N B ARA H
P.A.30

Pe ga wai yang dis ahka n sakit tibi, ku sta at au bar ah ak an dib er i kei stime waa n me nda pat rawatan per uba tan da n bay ar an wad pe rcu ma (P. A. Bab F) .
P.A.31

(a ) Cut i sakit ber gaj i pen uh yan g tida k mel eb ihi 24 bul an bag i peg awai yan g di sahk an sak it barah dan kust a tetap i tib i tid ak me leb ih i 12 bula n de ng an tid ak me ng ira sebar ang cu ti sak it yang tela h dia mb ilk ir a keran a pen yak itpe nyak it la in (bo le h di lu lus kan ole h Ket ua Jab at an)

IV. CUTI HA JI (PP B il. 4/ 84 dan PP Bi l.9/1991)
P.A.34 dan 35

Cut i Ha ji boleh Jabata n dengan pegawai-pegaw ai tet ap sekal i perkhidmat an:
menerus -

diluluskan oleh Ketu a be rgaji penuh kepada Islam yang berja wata n sepanjang tempoh
erk hidm atan.

Telah disahkan dalam p Telah berkhidmat 4 tahun. Sebanyak 40 hari s

ahaja.

Pegaw ai Sementara boleh dipertim bangsetelah berkhidmat secara terus selama 6 tahun. Kelayakan cuti rehat tahun dipotong dalam tempoh ber ken aan cut i h aji .

V. CU TI K ER AN A BER KURSU S
P.A .36

Ker ana di pi lih ol eh Ke raja an me ng iku ti Kur sus Latih an/ Pe ng aji an sama da de nga n Berg aji Pe nu h, Se pa ruh Ga ji atau Tan pa Gaj i (d il ul uska n ole h Bah agi an Lat ih an , Ja bat an Pe rkhi dm atan Awam) unt uk Ku rsus Dipl om a, Ija za h As as , Le pas an Ij aza h at au Kur sus Lan ju tan la yak dib er i cut i bag i jan gk ama sa ber iku t: i)Te mp oh ku rsus yang di iku ti terma suk cu ti ak ade mik dan reh at yan g jatuh da la m ma sa be rkur sus. ii)T em po h pe rjal an an ke tem pat kur sus da n pe rjal ana n bal ik sel ep as kur sus men gik ut pe rjal ana n yang p al ing de ka t. iii )Te mp oh me nun gg u di lu ar neg er i yan g tid ak dap at diel ak ka n atas seba b ur us an pe rjal ana n.

 

CUTI TANPA REKOD BAGI   PAS UK AN S UKA RE LA (P.A. 41 ‘C’)
  Maksimum Kelayakan setahun Perjalanan pergi Perjalanan balik  1. Askar Wataniah.  2. Simpanan Sukarela Tentera Laut.  3. Simpanan Sukarela Tentera Udara.  4. Simpanan Sukarela Polis.  5. Pertahanan Awam. Cuti Tanpa : : Rekod: 1 hari 1 hari 30 hari

 

CUTI TANPA REKOD BAGI
ME NG HAD IRI LAT IHAN / KHE MAH TAHU NAN /PERS AT UAN (P.A. 42 Bab C 1974)
Maksimum kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perjalanan Pergi Perjalanan balik 1. 2. 3. 4. 5. Kadet Laut. Pasukan Kadet Persekutuan. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. Pertubuhan Pengakap. Pertubuhan Pandu Puteri.
 

: : :

14 hari 1 hari 1 hari

 
6. Briged Budak Lelaki. 7. Briged Budak Perempuan. 8. Ambulan St. John. 9. Persatuan Bulan Sabit Merah. 10. Persatuan Perancang Keluarga Kebangsaan. 11. Pemadam. 12.Persatuan Malaysia. 9. Penyelamat Kelemasan DiRaja

Persatuan Pembantu Orang-Orang Penyeliaan. Kebangsaan Mengenai Dalam Pembangunan

10. Majlis Penasihat Intergrasi Wanita (NACIWID).

11. Pertubuhan Orang-Orang Buta. 16. Institut Dakwah dan Latihan Islam, Jabatan Perdana Menteri.  

 
17. Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Perdana

Menteri.

18. Persatuan Pengguna. 19. Persatuan Bagi Mencegah Tibi Negara. 20. PUSPANITA. 21. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Unit Penyelarasan Pelaksanaan. 22. Pasukan Kadet Polis. 23. Persatuan Keluarga Polis. 9. PERKIM. Pertubuhan Wanita 10. Majlis Kebangsaan Malaysia (NCWO).

11. Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. 12. Persatuan Setem Malaysia. 28. Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri. 

KE BENARA N TIDA K HA DIR K ERJA AT AS SE BAB KE CE MAS AN AM (P EK. P ERK . BIL. 1/ 1986) Ber kuatkuasa mulai 1.2.1986 Sebab t id ak da pat hadir ke pejabat atau k e tempat ker ja dan banjir tana h runtuh gempa bumi jambatan r untuh lain-lain malapetaka bencana alam peri ntah berkur ung dan peri ntah sekatan

SKIM BAYARAN EX-GRATIA BENCANA KERJA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM Pen gen alan
1. 1 Pa da tahu n 199 4, den gan ber kuat kua sany a Pe ke li lin g Per bend ah ar aa n Bi l.1 3 Tah un 1994 (PP 13 /94) , Ke raj aan tela h me mpe rke na lka n Sk im Baya ran Ex -G rati a ba gi angg ota Per khi dma tan Awam yang dit imp a ke mal an gan ata u ke ce de raan ter ma suk yan g terani aya ana sir-a nas ir ja hat sema sa me nj ala nk an tug as ras mi. Pa da tah un 20 01, Ke raj aan tela h me nam bah ba ikk an Ski m ini de ng an berk uat kuas any a Pe kel il ing Pe rbe nd aha raan B il. 7 Ta hun 2 001 ( PP 7/ 200 1). 1. 2 Bagi Peg awaa i Pe rkid ma tan awa m yang men da pat kema la nga n sema sa me nj ala nk an tuga s rasmi me rek a bo leh men unt ut bay aran at au pu n kem uda ha n pe rub at an mela lu i Sk im BAYARAN GRATIA

NAMA DAN MULA BERKUATKUASA

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993

-

MULA BERKUATKUASA : 15 DISEMBER 1993 TELAH DIPINDA MELALUI PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB ) ( PINDAAN ) 2002 MULA BERKUAT KUASA 20 JUN 2002.

PEMAKAIAN
• Peraturan-Peraturan ini hendaklah terpakai bagi seseorang pegawai di sepanjang tempoh perkhidmatan. • Pegawai yang tidak memilih Sistem Saraan Malaysia, hendaklah terpakai dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu dan wajar dengan mengambil kira terma dan syarat perkhidmatannya.

TAFSIRAN (ii)PEGAWAI
Seseorang anggota perkhidmatan awam Persekutuan (ii) PIHAK BERKUASA TATATERTIB Lembaga Tatatertib Kementerian Pelajaran Malaysia/ JPNK.

(iii) KETUA JABATAN
Seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagi sesuatu Kementerian/ Jabatan/ Institusi/ Agensi/ Unit dan termasuklah mana-mana pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi Kementerian/ Jabatan/ Institusi

PERLANGGARAN PERATURAN

Pelanggaran mana-mana PeraturanPeraturan ini akan mengakibatkan seseorang pegawai boleh dikenakan tindakan tatatertib.

BAHAGIAN-BAHAGIAN DAN PERATURAN-PERATURAN KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN
3A (1). Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan peraturan-peraturan ini. (2). Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan ini menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 3B (1). Seseorang pegawai yang gagal memberi aku janji setelah dikehendaki oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan atau Ketua Jabatannya boleh dikenakan tindakan tatatertib.

4. TATAKELAKUAN
(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setia kepada: - YANG DI-PERTUAN AGONG; - NEGARA; dan - KERAJAAN.

Seseorang pegawai TIDAK BOLEH: (a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya; (b) Menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awam; (c) Menggunakan kedudukan awam bagi faedah sendiri;

(d) Berkelakuan yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; (e) Kurang cekap atau kurang berusaha; (f) Tidak jujur atau tidak amanah; (g) Tidak bertanggungjawab;

(h) Membawa pengaruh/ tekanan luar untuk menyokong atau memajukan sesuatu tuntutan; (i) Ingkar perintah dengan apa-apa cara pun; dan (j) Cuai dalam melaksanakan tugas.

Pegawai Awam juga dilarang didalam beberapa perkara seperti dibawah:(1) Pekerjaan Luaran
Melakukan perkerjaan luaran melainkan dengan kebenaran seperti:(a) Mengambil bahagian dalam sebarang perusahaan komersial, pertanian atau perindustrian (b) Menjalankan kerja dengan tujuan mendapatkan upah

(c) Sebagai pakar, tidak boleh memberi apaapa pandangan, laporan atau keterangan secara pecuma atau dibayar (d) Bertugas sebagai Wasi, Pentadbir atau percuma

2) Gangguan Seksual 3) Dadah 4)Tidak boleh menerima atau memberikan hadiah sama ada bentuk zahir atau selainnya daripada atau kepada mana-mana orang, persatuan, badan atau kumpulan yang ada kaitan dengan tugas rasminya, melainkan surat pujian.

5) K eraian Tidak boleh memberi atau menerima apa-apa keraian kepada atau daripada mana-mana pihak jika keraian ada mempengaruhi tugas rasminya 6) Meminjam Wang (i)Tidak dibenarkan meminjamkan Wang jika tertaluk kepada kuasa rasminya. (ii) Ada Urusan Rasmi (iii) Tinggal/memiliki tanah/menjalankan perniagaan dalam kawasan kuasa rasmi dan (iv) Menjalankan perniagaan memberi wang dengan faedah pinjaman

7) Keterhutangan Kewangan yang serius

8) Cabutan bertuah dan loteri 9) Penglibatan dalam Pasaran Niaga tempatan atau luar negeri 10) Penerbitan buku yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat. 11) Membuat Penyataan Awam

12) Larangan sebagai Penyunting atau mengambil bahagian, membuat apa-apa sumbangan kepada mana-mana suratkhabar, majalah atau jurnal kecuali beberapa perkara yang diizinkan. 13)Mengambil bahagian dalam politik dilarang bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Professional sementara Kumpulan Sokongan, perlu mendapat kelulusan bertulis terlebih dahulu. 14) Memulakan prosiding undang-undang dan bantuan guaman, bagi kepentingan peribadi berkaitan dengan perkara-perkara berbangkit daripada tugas awamnya

HUKUMAN TATATERTIB Terdapat beberapa kriteria hukuman tatertib seperti:a) Amaran b) Denda c) Lucuthak emolumen d) Tangguh Pergerakan gaji e) Turun gaji f) Turun pangkat, atau g) Buang kerja

REKOD KESALAHAN – KESALAHAN HUKUMAN

Setiap hukuman tatatertib yang diambil terhadap Pegawai Awam seperti diatas hendaklah direkodkan didalam Buku Perkhidmatan pegawai yang terlibat.

PERINTAH-PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

TAF SIRAN
KE LU ARGA P EGAWAI

Pegawai lelaki, Isteri dan anak-anaknya dan Pegawai Perempuan, suami dan anak-anaknya
KE TUA JABA TAN KSU kepada Kementerian dan Ketua Pejabat Tempatan, Yayasan atau Cawangan kecil sesebuah Jabatan. PEGA WAI P ERUMAHA N Pegawai yang dilantik untuk menguntukan rumah-rumah kediaman kerajaan atau rumah yang di sewa oleh kerajaan dan termasuk seorang Ketua Jabatan bagi rumah-rumah Khas Jabatan atau lain-lain Pegawai yang ditugaskan.

RU MA H BIA SA KERA JAA N
Rumah yang bukan dikhaskan untuk seseorang anggota yang menjawat sesuatu jawatan tertentu dan diperuntukkan kepada anggota yang layak memohonnya mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Rumah yang lain daripada rumah khas Jabatan atau rumah khas jawatan.

RU MA H KHA S JA BA TA N
Rumah yang didirikan khas oleh Jabatan untuk kediaman seseorang pegawainya yang mustahak berada setiap masa dekat dengan tempat bekerja atau di satu tempat tertentu

BANGU NA N-B ANG UNA N PE JABAT E2 4 JPM BERTANGGUNGJAWAB TENTANG
BANGUNAN Hendaklah munasabah dan sesuai Kemudahan dan kesenangan kepada orang ramai untuk berhubung. Ketua Jabatan berunding dengan KSN tentang mendapat ruang pejabat s eperti bangunan baru atau sewa.

E26

Pindaan B esar

Sebarang pindaan yang memerlukan belanja yang besar, Ketua Jabatan hendaklah sediakan peruntukan kewangan sebelum JKR memulakan kerja.

KEBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT DAN KAWASAN
I) KE BERS IHA N BA NGU NAN

Kebersihan keseluruhan bangunan terutamanya kebersihan tempat-tempat lalu-lalang, tandas,tangga, lif dan lain-lain ruangan gunasama.
II) KE BERS IHA N RU ANG AN P EJAB AT

Meja kakitangan hendaklah bersih dan teratur dan fail-fail hendaklah disimpan ditempat simpanan fail.
III ) KA WASAN S EKELILIN G

Hendaklah juga bersih dan diindahkan dengan menanam pokok-pokok bunga dan sebagainya.

PELB AGA I E33 Mengosongkan Rumah Bila Bersara a) Mesti kosongkan rumah pada hari akhir kerja sebelum bersara melainkan telah diberi kebenaran.

b) Bercuti sebelum bersara boleh dibenarkan menduduki terus rumah yang bukan rumah khas jabatan atau jawatan tidak melebihi 30 hari lagi selepas akhir cutinya. Bagi yang tidak layak mengumpul cutinya akan dibenar tinggal dirumah itu tidak lebih 30 hari selepas hari akhir ia bekerja.

E3 4 a)Ketua Jabatan laporkan kepada

Pegawai Perumahan tentang persaraan seseorang pegawai 3 bulan sebelum ianya bersara. b)Pegawai Perumahan dan JKR mengaturkan untuk dibuat pemeriksaan mengosongkan rumah. Pegawai Perumahan mengingatkan Ketua Jabatan untuk mengutip sewa rumah dan perabut. Berhentikan sewa rumah dari gaji

E3 4 C)

Mengosongkan rumah khas Jabatan/ Jawatan

Pegawai akan dikehendaki mengosongkan rumah pada hari akhir berkerja jika tidak ada pegawai lain yang berhak atau pengganti dengan persetujuan Ketua Jabatan yang berkenaan, ia boleh tinggal dirumah itu selama tidak lebih daripada 30 hari lagi

E35 a)

Pegawai-pegawai yang duduk di mes atau asrama dikenakan sewa seperti dibawah:I) Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis)RM 7.50 sb. II) Pegawai rendah RM 5.00 sb.

Mes -

Asrama -

I) Pegawai Kanan (Jururawat dan ke atas RM 7.50 sb.) II) Pegawai Rendah (seperti Penolong Jururawat RM 5.00 sb.)

PERI NTAH -PERI NTAH AM BAB ‘F’ PERU BATAN BER KUATK UASA MULAI 1 MAC 1974

AW ATA N PER UBA TAN UNTU K PE GAW AI -PEG AWA

P. A. 2
Rawat an per cum a u nt uk p eg awa i d an ke lu arga ter mas uk ibu /ba pa pe gaw ai yang me nd apa t r aw atan , u ba t, r awat an da n a ngg ot a p als u ( tid ak gi gi pa ls u). I bu /bap a peg aw ai tida k ter ma suk d ala m m en dap at bek al an al at o top edi k. Is tila h K el ua rga Pe ga wai : (a ) (b ) Su am i/Is ter i; Anak d i baw ah 1 8 tahu n ji ka dit ang gun g;

pe ruba tan at au per gigi an d an mem be ka lka n a la t-a lat ot op ed i

(c ) (d ) (e )

Anak d i b awa h 2 1 tahu n jik a m as ih bel aj ar; Ib u/ bapa p ega wai seh ing ga t arikh pe rsar aan peg aw ai ; at au Ib u tiri at au b apa t iri atau i bu/ bap a a ng kat yan g per tali an kek el ua rgaa n ada la h s ah dis isi und an g-u nda ng .

- Ke muk ak an sur at pe raku an d arip ada J ab atan temp at peg awai b er tug as .

P. A. 3
Rawat an hen da kla h di lak uka n di Ho spit al/ Klin ik ya ng Pe ga wai Pe rub at an yang m enj ala nk an pe mer iks aan pe rlu pe gaw ai/ke lu arg a m en jal ank an da n men da pat raw atan di tem lai n, mak a pe gaw ai/ kelu ar ga b ol eh me nun tut s eol ah- ol ah me nja lan ka n tuga s r as mi.

be rham pir an stesy en t emp at p eg awai be rtug as . J ika p erak u

P.A . 4
Rawatan dar ipada Doktor P revet – P egaw ai hendaklah ubatan.

menanggung sendiri kos rawatan dan per

P.A . 5

Ister i ya ng be rsalin y ang m emilih unt uk bersalin di tempat aw at oleh pegaw ai pega wai per ubatan itu boleh mengenakan ka dar yang ditet rsalin di rumah tidak dikenakan bayar an.

lain selain daripada hospital dan dir

perubat an, maka

satu bayaran mengikut

apkan oleh Kerajaa

Jika memilih be

P. A. 6
Pegawai yang b ercuti sakit p erlu mendapat S ijil S akit dari pa da Peg aw ai P er ubat an atau D oktor P revet yang merawatnya dan menghantar dengan seberapa seger a. kepada Ket ua Ja batan

P. A. 7
Rawatan Luar Negeri i. ua P engarah K esi hat an.  Apabila dis ahka n ol eh Le mbaga P er ubatan, rawatan tiada dalam neger  Dengan perakuan Ket

 Ditimbangkan oleh sebuah Jaw KS N KP PA KS U P erbendahar aan Ket ua P engarah K es ihat an-

at ankuas a : Ahli Pengerusi Ahli Ahli

 Den ga n p erb ela nj aan Ke raj aan d eng an se oran g p en gi ring .

 Keputusan Jawatankuasa boleh dikemukakan rayuan  kepada Jemaah Mente ri. Keput usa n mukt am ad .

P. A. 9 (a)
ini d it eruskan kepada at iannya dengan sy ar at per khidmatan berpen keluarga pe gawai selepas kem

 Kemudahan r aw at an perubatan pegawai telah masuk ke dalam dak kahw in. ah.

ce n

 Selagi balu ti

 Anak 21 t ahun ke baw

 Cacat s eum ur hidup.

LEMB AG A PER UB AT AN
P.A . 18

Ket ua Jab at an b ol eh me min ta unt uk men ub uhk an Le mb aga Pe ru bat an t erha da p p eg awai d i b awah p en yeli aa nny a. da ri d ua or ang yan g d il ant ik ole h Ke tua Jab at an K es ihat an Ne ge ri a tau Ke tua Yay asan Pe ru bat an Pe rseku tua n an g d ifik irka n sesua i unt uk men ja di Ahl i L em bag a ter seb ut .

Le mba ga P er uba tan hen da kla h men ga ndu ng i A hli t idak k uran g

 Pakar atau

Ahli dalam s

esuatu pen yakit /kecederaan

yang akan dihadapkan.
 Ke ada an is timew a d okt or p rev et ju ga bo le h d ila nt ik s eba gai

Ahl i L em bag a Pe rub atan .

KEMU DAH AN PERU BATAN PEG AWAI AWAM PEK ELILI NG PER KHIDMATAN 4/ 2001

PA NDU AN SAR AU BAT

1

PE RATUR AN UMUM
DA SA R
Angg ota Per kh id mat an Awam Per sekut uan da n pes ara yang men er im a pe nce n s erta ke lua rga yan g s aki t la yak me nd ap at kem ud aha n rawat an p er uba tan da n p er gigi an yan g terda pat Am Bab F .

di ho spit al/kl in ik Ke raj aan se car a p ercu ma di b awah P er inta h

Ib u bap a yang s ah k ep ada a ngg ot a yan g mem il ih skim Si stem Sa raan B aru (SS B) d an ma sih be rkhi dma t, la yak m end ap at (S PP) Bil . 1 Ta hun 1 993 .

kem ud aha n per ubat an di ba wah Sur at Pek eli lin g Pe rkh idm at a

TEMPA T RAW AT AN
Kemudahan per ub at an percuma diber i di hos pit al/

.1

klinik Ker ajaan iaitu hospital/ Kement erian Kesihata universiti sert oleh Ker ajaan.

klinik di bawah af

n d an ho spit al-hospital

a hospital/ klinik lain yang diiktir

.2

Kemudahan r aw at an pe ny akit jantung boleh diperolehi secar a p er cuma di Instit ut Jantung N egara Sdn. Bhd. (I JNS B) dengan syarat oleh P akar P er ubatan Hospit pesak it dirujuk

al Ker aj aa n.

.3

Kemudahan r aw at an luar negeri disediakan bagi rawatan yang disahkan oleh Lembaga P hospital K erajaan tidak diper tidak ada pada K erajaan sert erubata n PK) olehi di dalam a dilulus

negeri dan

diper akukan ole h K etua P engar ah Kesihatan (K Pegawai Bagi Rawa tan Luar N egeri. Rawatan yang diperolehi secar melainkan bagi kes a terus di hospital/

ole h Jem aah

.4

klin

sw ast a p er lu ditanggung oleh anggot 3. 2 hi ng ga 3. 7.

a/ pes ara sendiri,

KATEG ORI Y ANG LA YA K
4.1 4.2 4.3 Anggota P erkhidmatan Awam, S Pesara yang menerima P Anak-anak anggota (a) (b) (c) 4.4 di bawah di bawah /pes ar a – uam i/Is teri; encen, S uami/ Ister i;

18 tahun jika ditanggung sepenuhnya 21 tahun jika masih bela jar bagi ana k yang daif lih

tiada had umur

Ibu bapa yang sah kepada anggota yang memi SSB {t idak lay ak ke mudahan 3.2 & 3. 7 (b)}

PEN GEN ALAN DI RI

5.1 di

Anggot a/ keluarga klinik/ hospital

yang

mendapat perlu Perakuan

ra wata n membawa Pegaw ai

Kerajaan Diri dan

Sura t Pengesahan sepert i mana dinyatakan dalam S urat P ekeliling Perk hidmat an Bil. 2 T ahun 1993. 5.2 Pesara per lu m enu njukk an ka d pesar a y ang

CAJ W AD
Su ng guh pu n r awat an dib eri pe rcum a, an gg ota /pes ara dan ke lua rga ser ta ib u ba pa yang d im asuk ka n k e dal am ho spi tal

seb aga i pes akit da la m, pe rlu me mba yar bay aran wad m eng iku Ka dar ba yaran w ad a dal ah :-

ka dar yang d it etapk an me ng iku t g red/ kate gor i an gg ot a/pes ar

Kumpulan/Gre Kelayakan Kelas d Wad Pengurusan Kelas 1 Bilik Seorang
Tertinggi 45 - 54 31 - 44 21 - 30 1 - 20 Kelas 1 Bilik Seorang Kelas 1 Bilik Berdua Kelas 1 Bilik Bertiga Kelas 2

Bayaran Wad Sehari RM 10
RM 10 RM 8 RM 6 RM 3

PA NDU AN SA RA UBAT

2

RAWA TAN D I L UA R NE GE RI

PER ATU RAN
Per be la nj aan b agi rawa tan di luar neger diper timbangkan sel dengan syarat memerlukan r di sahkan oleh Lembaga P i boleh eru batan

ar as dengan P erint ah Am 7 Bab F aha wa pesakit ua Peng arah ki an tidak ada egawai

(P er intah Am 18, 19 dan 20 Bab F) b dalam negeri dan diper

aw at an k has yang t idak d ip erolehi di akukan oleh Ket

Kesihat an (KP K) bahaw a rawatan sedemi bagi Rawatan Luar Negeri.

pada Ker ajaan sert a d il ul us kan oleh Jemaah P

PA NDU AN SAR AU BAT

3

RAWAT AN K EP AKA RAN DI HOS PIT AL SW AST A

PER ATU RAN

Perb elanjaan

bagi r awa tan kepakaran di hospita

l swasta

dalam negeri yang tida pemindahan hati), bole Peru bat an hospital Ker dan disahkan oleh Ket bahawa rawatan ber Ker ajaan.

k t erdapat di hos pi tal Ker ajaan d h di per timbangkan dengan akukan oleh Lem ast a dalam baga neger i ajaan perlu mendapat ua P engarah Kesihat raw at an an (KP K)

dirujuk o leh Paka r P erubat an Kerajaa n ( se per ti r aw at an syarat r aw at an berkenaan diper

kepakaran b erkenaan di hospital sw

kenaan tidak ter dapat di hospital

PA NDU AN SA RA UBAT

4

RAWATAN JANTUNG DI IJN

PER ATU RAN
1. 1 Bhd. (IJ NSB ) de ng an syar at p esak it d ip er ik sa dan d ir uj uk ol eh Pa ka r Per ubat an ma na- ma na ho spit al K er ajaa n yang b er deka tan de nga n temp at tin gga l. 1. 2 Pa ka r Pe rub at an h os pi tal K eraj aan a tau di ruju k ter us ol eh pe nga mal p er ubat an k li ni k/ho spit al swas ta , t idak a kan di ber i raw atan pe rcu ma wal au pun me ng em uka kan s urat pe nge saha n Ket ua Jab at an, me lai nk an da la m k ea daa n Pe sak it yang d atan g t erus ke IJN SB tanp a ruj uka n Ke mud aha n r aw atan pe rub at an b ag i p eny aki t j ant ung di sedi ak an per cum a d i In stit ut J ant ung Ne gar a Sd n.

PA NDU AN SAR AU BAT

5

RAWAT AN K EC EMA SAN

PER ATU RAN
1. 1 Pe rbe lan ja an ba gi raw atan ke cem as an d i hos pit al da lam ne ge ri yang b erha mpi ran de ng an ke cem asa n, bol eh d ipe rtimb an gka n be rken aan a dal ah ba gi ke s y ang rawat an serta me rta

swasta

temp at kej ad ian

de nga n s yarat rawat an be nar - be na r m eme rluk an

un tuk men yel ama tka n n yaw a pe saki t da n stat us ke cem as an b er kena an di sah ka n ol eh 1. 2 Kem en ter ia n Ke siha tan Mal ay si a ( KK M). Pe rbe lan ja an yan g d ip erti mba ngk an m eli put i rawat an bag i temp oh ke ce mas an di pin dah ka n k e hos pit al

pe rbel anj aa n

sehi ng ga pe saki t b ole h

1.3 wad

Pesakit dikehendaki menanggung bayaran mengikut kadar kelay akan nya sepert imana ajaan.

ditet apkan di hospital Ker

1.4 1.1,

Perb elanjaan

di h ospit al s wasta yang t

idak

menepati

ciri -cir i kecemas an yang dit etapkan di ggung sendir i oleh anggota/ er intah Am 4 Bab F.

hendaklah ditan

pesara selaras dengan P

PA NDU AN SAR AU BAT

6

PE RBELANJ AAN R AW ATAN KE MA ND ULAN

PER ATUR AN
1.1 boleh pri mar y infer tility sahaja, iait pern ah mengandung. 1.2 Per be la nj aan rawatan yang tidak dipert ialah – (a) Rawatan unt uk menj al an i proses mengandung secara bukan semulajadi. Pros es ini ter mas uk : – imbangkan u ba gi mer eka y an g tidak uka ran mengandung dan menghadapi kes Per be la nj aan b agi rawa tan kemandulan yang diper timbangkan adalah untuk mengatasi

(i ) Fa llo pia n

pr oses “ GI FT” (Ga met e Int raTr ans fer ).

(b ) infe rtil ity

Rawat an unt uk me nga tasi sec on dar y yang b er ma ks ud: (i ) pe gaw ai s uda hp un me mpu nya i ga gal me nd ap at a na k y ang ke du a

an ak dan at au (i i) tel ah me nga la mi ke gug ur an . seter usny a; dan pe gaw ai p er nah me ng and un g d an

1.3

Sebarang r aw at an s ampingan sepert

i

Hyster osas phingogr am (HS G), X-Ray, pembedahan dan rawatan sampingan lain yang dijalankan di hospital/ klinik swas ta ekoran dar oleh pakar per ubatan LembagaP Pembangunan Keluarg Kement erian Kesihat ipad a rujukan enduduk dan

a Negara ( LP PKN) bo leh an iany a t idak ter dapa t di

dipert imb angkan deng an s yar at disahkan oleh hospital/ klinik K erajaan.

PA NDU AN SAR AU BAT

7

PER BELANJ AAN UB AT

PER ATUR AN
1.1 Perb elanjaan bagi pembelian ubat y ang dibekalkan ter sebut Kement erian diper aku (pr esc ribe) oleh P egawai P erubatan disahkan tidak dapat klinik Ker ajaan boleh ar at ubat -ubatan

Ker ajaan dan oleh hospital/

diper timbangkan dengan sy ter dapat di dalam senarai ubat berken aan. 1.2 dalam Perb elanjaan

Kesihat an M alaysia (KK M) dan hos pit al universit i

bagi pembelian ubat dengan syarat u

y ang t iada bat

kedua-dua senarai ber

kenaan boleh mendapat

diper timbangkan

berken aan t iada alter natif dan

KK M ( bagi rawatan yang diperolehi di Hospit al di bawah KK M) dan P engar ah i berka itan (bagi rawatan hospital-hospital hospital universit yang diperolehi di universit i). 1.3 Makanan tambahan (foodsupplement)/ perub ah an al ternat if tidak akan diper timbangkan w alaupun dinasihat atan. atau diper aku ol eh pegawai perub

PA NDU AN SAR AU BAT

8

PERBE LANJAAN ALAT OR TOP EDIK/A NGG OTA PALSU

PER ATUR AN
1.1 Per be la nj aan b agi pembelian alat anggot a p al su (ar tific ia l limbs) oleh P egawai P erubat an tid ak da pat klinik ki ranya Ker ajaan disebabkan

ort opedik dan yang diperaku

Ker ajaan dan disahkan dibekalkan oleh hospital/ boleh dipert imbangkan se oleh penyakit at 1.2

au kecederaan.

Per be la nj aan b agi membaik pulih atau a palsu bol eh dak b ol eh

mengganti anggot diganti

diper timbangkan. Anggota palsu ti semat a-mat a untuk

1.3

Alat s elain dar ipada alat or

topedik dan dalam tubuh akluk er ubatan,

anggot a

palsu, jika diperaku oleh pakar dipasang (Implant) nyaw a pe sakit (seperti diper timbangkan tert Bahagian Amalan P Awam (JP A). di atas

peruba tan perlu untuk menyelamat

pacemaker) , bo leh kepada sokongan

Kement erian K esihat an oleh Jabat an P er khidmatan 1.4 Perb elanjaan

Malay sia dan diluluskan

bagi pembelian alat diluluskan .

untuk ibu

bapa tidak

PA NDU AN SAR AU BAT

10

PE RBELANJ AAN RAWATAN PE NYA KIT BUAH PIN GGA NG

PER ATUR AN
Pe rbe lan ja an ba gi raw atan pe ny ak it bua h pin gg an g sepe rti Hem od ia lis is da n Cont inu ous Amb ula tor y Pe rit one al Dial ysis (C APD ) d i lua r h osp ital Ke raj aan bo leh pe rtim ban gk an de nga n syar at pe sak it d ipe rak u ol eh Pa ka r N efr ol ogi m eme rlu kan ra watan b erke naa n da n d isa hka n kem uda ha n r awat an t erseb ut tida k dap at di sedi ak an ole h hos pit al K er ajaa n. Pe rbe lan ja an un tuk raw atan He mod ia lis is d i h os pita l/ kl ini k swasta ter ha d kep ad a k os rawat an saha ja ia it u tid ak me le bih i RM200 s etiap r awatan . Seb aran g u ba t, al at a tau uj ian l ain y ang di per ole hi di kl in ik swas ta b erke n yang k emu da han ny a b ole h dip erol eh i d i hos pit al K er ajaa n tid ak dip er timba ng kan .

1

2

1.3

Perb elanjaan

bagi r awa tan di klinik sw

ast a

sebelum Renal

tar ikh mendaftar ak it ‘ End S tage Failure’ d i ho spit al Keraja an t idak

dan disahkan mengidap peny diper timbangkan.

1.4

Perb elanjaan dan alat

bagi r awa tan CAP D yang

diper timbangkan termasuk ubat pakai buan g.

PP BIL. 3 TAH UN 2003 PEMERI KSAAN KESI HATAN BAG I PEG AWAI PERK HIDMATAN AWAM

DEFI NISI
Pegawai yang menget ua i s esebuah organisasi sama a Daer ah Semua pegaw ai lant ikan tet ap : Perkhidmat an Kehakiman dan Undang-U ndang; Perkhidmat an Pas ukan P olis; dan Perkhidmat an Pend idik an da diperingkat I Pejabat, B ah agian , Negeri at au

et ua Jabatan

bu

egawai

Perkhidmat an Awam Am P er sekut uan