P. 1
Topik 1 Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

Topik 1 Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

|Views: 376|Likes:
Published by mine80

More info:

Published by: mine80 on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Topik

X

1

Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat : 1. Mengaplikasikan Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa; dan 2. Menerapkan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan.

X PENGENALAN
Sebelum anda mengajarkan bahasa di dalam bilik darjah, sangatlah penting anda ketahui dan fahami konsep huraian dan pemerolehan bahasa. Bagi seseorang guru, pemahaman tentang kedua-dua konsep tersebut merupakan sesuatu yang mencabar. Oleh itu, perbincangan dimulakan tentang perkara yang terdapat dalam disiplin psikolinguistik dengan menaakul maksud teori huraian bahasa dan pemerolehan bahasa. Sebelum itu, cuba anda jawab soalan-soalan yang berikut: (a) (b) (c) Apakah yang dimaksudkan dengan psikolinguistik? Apakah teori-teori huraian bahasa? Apakah teori-teori pemerolehan bahasa?

Perkataan psikolinguistik terbentuk daripada gabungan dua disiplin ilmu, iaitu psikologi dan linguistik. Justeru, psikolinguistik ialah ilmu yang mengkaji

telitilah pula maksud dan konsep teori huraian dan pemerolehan bahasa dengan membaca nota yang berikutnya. Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan. kata sifat. morfem dan ayat. arbitrari. (iii) Bahasa boleh berkembang. (b) Teori Struktural oleh Bloomfield (i) (ii) Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem.1 TEORI HURAIAN BAHASA TRADISIONAL Susahkah untuk memahami sesuatu teori Huraian Bahasa? Sesetengah orang menganggap teori sebagai perkara yang membosankan. (vii) Kajian bahasa bersifat deduktif. (iv) Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk. dan untuk perhubungan. bersistem. dan kata kerja.mementingkan hukum-hukum sesuatu (viii) bahasa. Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit. (ix) Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama. (v) Tatabahasa bersifat sejagat. (c) Teori Transformasi Generatif oleh Chomsky (i) Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. Berikut ialah empat aliran pemikiran teori huraian bahasa: (a) Teori Tradisional oleh Panini (i) (ii) Kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan. . berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. (iii) Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat. 1. Hal ini demikian kerana kita terpengaruh dengan tanggapan bahawa teori susah untuk difahami dan dikuasai.2 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa dan akal budi manusia. Seterusnya. (vi) Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam.

TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 3 (ii) Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa. Mereka menumpukan kajian terhadap fonologi. dan fungsi tekstual. Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. Konsep teori ini diikuti oleh huraian. (d) Teori Fungsional oleh Halliday (i) (ii) Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi. (vi) Bahasa bersifat sejagat dan kreatif. Pengajarannya lebih banyak tertumpu pada pengajaran nahu terjemahan. satu sistem.2 Teori Struktural Bloomfield Teori ini yang dipelopori oleh Bloomfield. (iii) Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea. (v) Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi.1. Mereka juga berpendapat bahawa perkaitan antara fonem sebagai unit bahasa yang terkecil dan unit tatabahasa dan ayat dapat dianalisis secara konstituen terdekat. arbitrari dan untuk perhubungan. (iv) Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental. Dalam kajian tentang nahu pula. 1. (iii) Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. Di samping itu. mempunyai tatabahasa sendiri.1. mereka berpendapat bahawa bahasa sebagai satu sistem yang mempunyai ciri peraturan. Edward Sapir.1 Teori Tradisional Panini Teori Tradisional oleh Panini (tokoh fonetik India) menganggap bahawa bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara. fungsi interpersonal. De Saussure dan Otto Jespherson menyetujui bahawa bahasa adalah sistematis. Dalam hubungan ini. Morfologi dan . ciri nahu teori ini mementingkan bahasa tulisan. semua penutur diwajibkan mematuhi peraturan dan kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan. 1. hidup dan berubah. (iv) Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa. Selain itu.

Daripada kebolehan ini. dan .4 Teori Fungsional Halliday Teori Fungsional yang dipelopori oleh Holliday dan Wilkins berkembang pada tahun 60 70-an. Asas elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis. akan terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap berdasarkan penutur natif. Di samping itu. dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik. Ciri-ciri bahasa fungsional dapat dinyatakan adalah seperti yang berikut: (a) (b) (c) Sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi dan bukannya satu sistem yang tertutup dan statik.1. Golongan ini berpendapat huraian bahasa tidak mementingkan makna dan analisis dibuat secara luaran. Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur tetapi juga memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 1.3 Teori Transformasi Generatif Chomsky Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky bersetuju bahawa manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. mereka menganggap bahawa bahasa sebagai alat pertuturan (perhubungan). Oleh yang demikian. 1. Penutur natif berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang baru. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial. Binaan ayat bisaanya mempunyai hubungan erat (antara elemen) dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu.4 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA sintaksis. Mereka menumpukan kajian pada bentuk dan perubahan bahasa semasa berkomunikasi. Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan bahasa tidak boleh dinafikan. Chomsky dalam kajiannya juga mendapati bahawa penguasaan bahasa adalah berdasarkan bahasa pertama terlebih dahulu. Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara induktif. Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal. Sesuatu binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami struktur luaran dan struktur dalaman. Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur.1.

Edward Sapir. Cikgu Zainal memuji murid-murid yang dapat membina ayat penyata dengan betul. Teori ini mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. teori interaksionalisme dan teori konstruktivisme. Beliau mengajarkan muridnya tentang peraturan membina dan menulis ayat penyata. kaedah. Boas dan Brooks. Fries. Pavlov. pendekatan.1 Cikgu Zainal mengajarkan Bahasa Melayu murid Tahun Dua. Ada pelbagai teknik. Hal ini berlaku kerana wujudnya pelbagai teori pemerolehan bahasa. cikgu Zainal menyebut nama serta memberi pujian kepada murid yang memberi jawapan yang betul.2. 1. kita akan membincangkan empat teori pemerolehan bahasa iaitu teori behaviourisme. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa haruslah menekankan latihan dan pengulangan yang banyak. iaitu dengan memperkenalkan peraturan. Mengapakah cikgu Zainal melakukan demikian.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 5 (d) Bahasa ialah alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan. Semasa pengajarannya juga beliau menjalankan aktiviti lakonan dan perbincangan sesama murid. . teori kognitivisme. Hull dan Thorndike. memuji. dan menjalankan aktiviti? Bincangkan bersama rakan sekelas anda. Teori ini juga berasaskan teori pelaziman klasik.1 Teori Behaviourisme Pelopor teori ini ialah Bloomfeild. Ahli psikologinya ialah Skinner. dan strategi untuk memperoleh bahasa untuk mengajarkan bahasa. proses penguasaan bahasa melalui latihan memerlukan mekanisme yang bersistem. Hal ini termasuk pelakuan guru.2 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Dalam subtopik ini. Dengan kata lain. iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. AKTIVITI 1. Contohnya. kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. 1. Golongan ini berpendapat bahawa bahasa dikuasai melalui proses pengulangan.

jika ada murid gagal membuat ayat dengan betul maka guru boleh membetulkan kesalahan itu. dalam pengajaran bahasa aspek pengukuhan amat dipentingkan supaya ilmu yang diperoleh murid akan mudah diingati oleh mereka. 1. Murid cikgu Zainal dapat membina ayat selepas merumuskan apa yang disampaikan oleh cikgu Zainal. misalnya penggunaan kata bagus. Contohnya seseorang kanak-kanak yang baru belajar bercakap jika dirangsangkan dengan pelbagai benda. implikasinya adalah sama. anggukan dan sebagainya (Rajah 1.6 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa. Rajah 1. Proses ulangan pula memainkan peranan yang penting dalam pengajaran bahasa. dan teknik latih tubi. Analogi ini jika diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kanak-kanak dikatakan berupaya membuat rumusan. Hal ini demikian kerana mengikut fahaman golongan ini.1. dengar dan tutur. seseorang penutur memerlukan rangsangan untuk membolehkan mereka bertutur. .2. sebab itulah cikgu Zainal mengajar murid-muridnya tentang peraturan pembinaan ayat. pengajaran tatabahasa adalah berdasarkan penekanan induktif atau kaedah terus. Perkembangan bahasa kanak-kanak pula mengikut tahap umur mereka. perkara ini boleh diperbetulkan oleh guru mereka. Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur. kanakkanak tersebut akan mudah bercakap. iaitu murid-murid akan memahami apa-apa yang diajarkan oleh guru mereka.2 Teori Kognitivisme Pelopor teori ini ialah Chomsky.1: Tingkah laku bahasa Berdasarkan Rajah 1. Jika mereka diberikan pendedahan yang berulang-ulang maka konsep peniruan akan wujud dan faktor ini akan mempercepatkan mereka untuk mempelajari bahasa. Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak. Sebagai contoh. Walaupun berlaku kesalahan bahasa yang berpunca daripada kegagalan mereka membentuk biasaan bahasa. Di samping itu.1).

3 Teori Interaksionalisme Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. Penyampaian makna juga lebih diutamakan daripada struktur bahasa. Pembinaan semula ayat ini dianggap oleh golongan konstruktivisme sebagai pembangunan semua minda untuk mencipta sesuatu yang baru atau idea yang baru.2. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. kemahiran menulis lebih penting daripada kemahiran lisan. Contoh-contoh ayat yang mungkin dibina oleh murid setelah mereka memahami konsep Êter-Â: (a) (b) Batu yang besar diangkat oleh Nizal. Selain itu. terhasillah ayat penyata dan ayat perintah.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 7 Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sebagai contoh dalam pengajaran bahasa. Sebagai contoh. Melalui interaksi. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. 1. Murid diminta oleh guru membina ayat ayat yang lain yang membawa maksud yang sama atau yang tidak mengubah maksud. .4 Teori Konstruktivisme Teori ini mementingkan pembelajaran yang diperoleh murid semasa berinteksi dalam bilikk darjah sama ada dengan rakan mahu pun dengan guru. guru mengajarkan pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan Âter-Â. 1. Namun demikian. tatabahasa diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif. cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Contoh ayat: Batu yang besar terangkat oleh Nizal. Pembelajaran bahasa kanak-kanak pula diukur melalui kecekapan dan pencapaian mereka. Nizal berupaya mengangkat batu yang besar. tulisan dan bacaan diutamakan.2. Ayat (a) dan (b) terbina hasil daripada fahaman murid tentang konsep Âter-Â yang membawa maksud mempunyai kudrat atau mempunyai tenaga hingga membolehkan Nizal mengangkat batu yang besar. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa.

. teori huraian dan pemerolehan bahasa mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa.2. Hal ini dapat digambarkan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. 2. pembelajaran yang 1. seseorang guru bahasa mestilah memahami teori huraian dan pemerolehan dengan mendalam supaya dapat mengaplikasikannya dengan berkesan sewaktu mereka berinteraksi dengan murid-murid mereka dalam bilik darjah. Oleh yang demikian.8 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA SEMAK KENDIRI 1. Nyatakan aktiviti pengajaran dan menggunakan kesemua teori tersebut.3 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Secara relatifnya. Bezakan kesemua teori pemerolehan bahasa dan sertakan contohnya sekali.1 1.

situasi bilik darjah.2: Hubungan teori huraian dan pemerolehan bahasa dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Setiap guru bahasa mestilah memahami ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat (sosiolinguistik). Dalam masa yang sama. kebolehan murid. perbandingan dan linguistik sejarah). Hal ini demikian kerana ketiga-tiga disiplin ini mempunyai kaitan dengan teori huraian dan pemerolehan bahasa. Bahan Bantu Belajar (BBB) hendaklah sesuai dengan isi. Keberkesanan penggunaannya akan membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran. Teori pedagogi bahasa pula mempunyai kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa. pemilihan media atau bahan bantu belajar pula haruslah difahami dan boleh di buat oleh guru. dan ilmu linguistik yang berkaitan dengan fikiran (psikolinguistik). saiz huruf (font) dan yang terpenting ialah objektif pengajaran dan pembelajaran. ilmu linguistik tulin (linguistik huraian. Huraian sosiolinguistik. isi pelajaran dan huraiaan bahasa adalah bertunjangkan situasi sosiolinguistik. Isi pelajaran yang akan disampaikan haruslah melalui kaedah dan teknik yang betul. .TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 9 Rajah 1. Kaedah dan teknik haruslah berpunca daripada strategi pembelajaran yang bersumberkan teori pedagogi bahasa.

Di samping itu. teori struktural oleh Bloomfield. pelajar juga diberikan contoh-contoh bagaimana teoriteori tersebut diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa yang telah dibincangkan dalam topik ini ialah teori behaviourisme.10 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA SEMAK KENDIRI 1. Oleh hal yang demikian. (a) Teori Behaviorisme (b) Teori Kognitivisme (c) Teori Interaksionalisme AKTIVITI 1. teori kognitivisme. x x x . x Teori Huraian Bahasa yang telah dibincangkan ialah teori tradisional oleh Panini. teori interaksionalisme dan teori konstruktivisme. wujudkan satu situasi di dalam bilik darjah dan jalan pembelajaran bahasa dengan menggunakan teori-teori huraian dan pemerolehan bahasa yang telah anda pelajari.3 Senaraikan lima aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan guru mengaplikasikan setiap teori Pemerolehan Bahasa. teori transformasi generatif oleh Chomsky dan juga teori fungsional oleh Halliday.2 Secara berkumpulan. silalah berikan penekanan yang spesifik terhadap teori yang dipelajari dan aplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan betul.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Perkaedahan pengajaran Bahasa Malaysia. Fungsi. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Zulkifley Hamid. (1980). . Bhd. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1986). Tatabahasa Dewan Jilid 1. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1980). dll. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamarudin Husin. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Perkaedahan pengajaran Bahasa Malaysia. dll. Safiah. Juriah Long. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Abdullah Hassan. (1996). dll. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Penguasaannya oleh Penutur). dll. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Bahasa (Konsep. (1992). (1992). Juriah Long.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 11 Behaviourisme Interaksionalisme Kognitivisme Konstruktivisme Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa Teori Pemerolehan Bahasa Teori Struktural Teori tradisional Teori Transformasi Generatif Abdullah Hassan. Nik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->