P. 1
Topik 1 Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

Topik 1 Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

|Views: 376|Likes:
Published by mine80

More info:

Published by: mine80 on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Topik

X

1

Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat : 1. Mengaplikasikan Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa; dan 2. Menerapkan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan.

X PENGENALAN
Sebelum anda mengajarkan bahasa di dalam bilik darjah, sangatlah penting anda ketahui dan fahami konsep huraian dan pemerolehan bahasa. Bagi seseorang guru, pemahaman tentang kedua-dua konsep tersebut merupakan sesuatu yang mencabar. Oleh itu, perbincangan dimulakan tentang perkara yang terdapat dalam disiplin psikolinguistik dengan menaakul maksud teori huraian bahasa dan pemerolehan bahasa. Sebelum itu, cuba anda jawab soalan-soalan yang berikut: (a) (b) (c) Apakah yang dimaksudkan dengan psikolinguistik? Apakah teori-teori huraian bahasa? Apakah teori-teori pemerolehan bahasa?

Perkataan psikolinguistik terbentuk daripada gabungan dua disiplin ilmu, iaitu psikologi dan linguistik. Justeru, psikolinguistik ialah ilmu yang mengkaji

2 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa dan akal budi manusia. (v) Tatabahasa bersifat sejagat. (b) Teori Struktural oleh Bloomfield (i) (ii) Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit. (c) Teori Transformasi Generatif oleh Chomsky (i) Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. (iii) Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat. (vi) Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam.mementingkan hukum-hukum sesuatu (viii) bahasa. 1.1 TEORI HURAIAN BAHASA TRADISIONAL Susahkah untuk memahami sesuatu teori Huraian Bahasa? Sesetengah orang menganggap teori sebagai perkara yang membosankan. . telitilah pula maksud dan konsep teori huraian dan pemerolehan bahasa dengan membaca nota yang berikutnya. dan untuk perhubungan. Hal ini demikian kerana kita terpengaruh dengan tanggapan bahawa teori susah untuk difahami dan dikuasai. kata sifat. (vii) Kajian bahasa bersifat deduktif. Berikut ialah empat aliran pemikiran teori huraian bahasa: (a) Teori Tradisional oleh Panini (i) (ii) Kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan. (ix) Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama. bersistem. (iii) Bahasa boleh berkembang. morfem dan ayat. Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan. berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. arbitrari. (iv) Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk. dan kata kerja. Seterusnya.

semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. dan fungsi tekstual. (vi) Bahasa bersifat sejagat dan kreatif. Selain itu. (iii) Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea. Di samping itu. Morfologi dan . ciri nahu teori ini mementingkan bahasa tulisan.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 3 (ii) Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa. Pengajarannya lebih banyak tertumpu pada pengajaran nahu terjemahan. (v) Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi. Dalam kajian tentang nahu pula. mempunyai tatabahasa sendiri. mereka berpendapat bahawa bahasa sebagai satu sistem yang mempunyai ciri peraturan.2 Teori Struktural Bloomfield Teori ini yang dipelopori oleh Bloomfield. (iv) Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa. satu sistem. Mereka juga berpendapat bahawa perkaitan antara fonem sebagai unit bahasa yang terkecil dan unit tatabahasa dan ayat dapat dianalisis secara konstituen terdekat. arbitrari dan untuk perhubungan. (iii) Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. 1. Konsep teori ini diikuti oleh huraian. fungsi interpersonal. semua penutur diwajibkan mematuhi peraturan dan kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan. De Saussure dan Otto Jespherson menyetujui bahawa bahasa adalah sistematis.1. Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi.1. hidup dan berubah. Mereka menumpukan kajian terhadap fonologi.1 Teori Tradisional Panini Teori Tradisional oleh Panini (tokoh fonetik India) menganggap bahawa bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara. (d) Teori Fungsional oleh Halliday (i) (ii) Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi. Dalam hubungan ini. 1. Edward Sapir. (iv) Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental.

Oleh yang demikian. Daripada kebolehan ini. Di samping itu. 1. 1. Chomsky dalam kajiannya juga mendapati bahawa penguasaan bahasa adalah berdasarkan bahasa pertama terlebih dahulu. dan . Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. akan terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap berdasarkan penutur natif. Penutur natif berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang baru. Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur tetapi juga memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.1.1. Binaan ayat bisaanya mempunyai hubungan erat (antara elemen) dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu. Sesuatu binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami struktur luaran dan struktur dalaman. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara induktif. Ciri-ciri bahasa fungsional dapat dinyatakan adalah seperti yang berikut: (a) (b) (c) Sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi dan bukannya satu sistem yang tertutup dan statik. Golongan ini berpendapat huraian bahasa tidak mementingkan makna dan analisis dibuat secara luaran.4 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA sintaksis. Asas elemen dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis. Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal. Mereka menumpukan kajian pada bentuk dan perubahan bahasa semasa berkomunikasi. Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan bahasa tidak boleh dinafikan.4 Teori Fungsional Halliday Teori Fungsional yang dipelopori oleh Holliday dan Wilkins berkembang pada tahun 60 70-an. mereka menganggap bahawa bahasa sebagai alat pertuturan (perhubungan). dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik.3 Teori Transformasi Generatif Chomsky Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky bersetuju bahawa manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.

Teori ini mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini termasuk pelakuan guru. Edward Sapir. Golongan ini berpendapat bahawa bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Ada pelbagai teknik. AKTIVITI 1. Boas dan Brooks. kaedah. Hal ini berlaku kerana wujudnya pelbagai teori pemerolehan bahasa. Cikgu Zainal memuji murid-murid yang dapat membina ayat penyata dengan betul. Semasa pengajarannya juga beliau menjalankan aktiviti lakonan dan perbincangan sesama murid. kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. iaitu dengan memperkenalkan peraturan.1 Cikgu Zainal mengajarkan Bahasa Melayu murid Tahun Dua. Ahli psikologinya ialah Skinner. Teori ini juga berasaskan teori pelaziman klasik. . teori interaksionalisme dan teori konstruktivisme. 1. memuji. teori kognitivisme. Pavlov. Fries. cikgu Zainal menyebut nama serta memberi pujian kepada murid yang memberi jawapan yang betul. dan menjalankan aktiviti? Bincangkan bersama rakan sekelas anda. Dengan kata lain. Contohnya. Hull dan Thorndike. Mengapakah cikgu Zainal melakukan demikian. dan strategi untuk memperoleh bahasa untuk mengajarkan bahasa. 1. iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa haruslah menekankan latihan dan pengulangan yang banyak.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 5 (d) Bahasa ialah alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan.2. kita akan membincangkan empat teori pemerolehan bahasa iaitu teori behaviourisme.2 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Dalam subtopik ini. Beliau mengajarkan muridnya tentang peraturan membina dan menulis ayat penyata. pendekatan. proses penguasaan bahasa melalui latihan memerlukan mekanisme yang bersistem.1 Teori Behaviourisme Pelopor teori ini ialah Bloomfeild.

2 Teori Kognitivisme Pelopor teori ini ialah Chomsky. dan teknik latih tubi. Proses ulangan pula memainkan peranan yang penting dalam pengajaran bahasa. Perkembangan bahasa kanak-kanak pula mengikut tahap umur mereka. anggukan dan sebagainya (Rajah 1. sebab itulah cikgu Zainal mengajar murid-muridnya tentang peraturan pembinaan ayat. perkara ini boleh diperbetulkan oleh guru mereka. dalam pengajaran bahasa aspek pengukuhan amat dipentingkan supaya ilmu yang diperoleh murid akan mudah diingati oleh mereka. Walaupun berlaku kesalahan bahasa yang berpunca daripada kegagalan mereka membentuk biasaan bahasa. Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak.2. Contohnya seseorang kanak-kanak yang baru belajar bercakap jika dirangsangkan dengan pelbagai benda. misalnya penggunaan kata bagus. Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur. Di samping itu. kanakkanak tersebut akan mudah bercakap.1). Kanak-kanak dikatakan berupaya membuat rumusan. Jika mereka diberikan pendedahan yang berulang-ulang maka konsep peniruan akan wujud dan faktor ini akan mempercepatkan mereka untuk mempelajari bahasa.1. Murid cikgu Zainal dapat membina ayat selepas merumuskan apa yang disampaikan oleh cikgu Zainal. implikasinya adalah sama.6 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa. pengajaran tatabahasa adalah berdasarkan penekanan induktif atau kaedah terus. 1. Analogi ini jika diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Rajah 1. Hal ini demikian kerana mengikut fahaman golongan ini. iaitu murid-murid akan memahami apa-apa yang diajarkan oleh guru mereka.1: Tingkah laku bahasa Berdasarkan Rajah 1. . Sebagai contoh. dengar dan tutur. jika ada murid gagal membuat ayat dengan betul maka guru boleh membetulkan kesalahan itu. seseorang penutur memerlukan rangsangan untuk membolehkan mereka bertutur.

. 1. Pembelajaran bahasa kanak-kanak pula diukur melalui kecekapan dan pencapaian mereka. Melalui interaksi.2. Contoh-contoh ayat yang mungkin dibina oleh murid setelah mereka memahami konsep Êter-Â: (a) (b) Batu yang besar diangkat oleh Nizal.2. Nizal berupaya mengangkat batu yang besar. Contoh ayat: Batu yang besar terangkat oleh Nizal. Selain itu. Sebagai contoh. Murid diminta oleh guru membina ayat ayat yang lain yang membawa maksud yang sama atau yang tidak mengubah maksud. terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. guru mengajarkan pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan Âter-Â.4 Teori Konstruktivisme Teori ini mementingkan pembelajaran yang diperoleh murid semasa berinteksi dalam bilikk darjah sama ada dengan rakan mahu pun dengan guru. Penyampaian makna juga lebih diutamakan daripada struktur bahasa. Pembinaan semula ayat ini dianggap oleh golongan konstruktivisme sebagai pembangunan semua minda untuk mencipta sesuatu yang baru atau idea yang baru. Namun demikian.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 7 Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ayat (a) dan (b) terbina hasil daripada fahaman murid tentang konsep Âter-Â yang membawa maksud mempunyai kudrat atau mempunyai tenaga hingga membolehkan Nizal mengangkat batu yang besar. tulisan dan bacaan diutamakan. cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa.3 Teori Interaksionalisme Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. kemahiran menulis lebih penting daripada kemahiran lisan. Sebagai contoh dalam pengajaran bahasa. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. tatabahasa diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif. 1. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa.

Bezakan kesemua teori pemerolehan bahasa dan sertakan contohnya sekali. Oleh yang demikian. pembelajaran yang 1.2. teori huraian dan pemerolehan bahasa mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa. 2.1 1.8 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA SEMAK KENDIRI 1. Nyatakan aktiviti pengajaran dan menggunakan kesemua teori tersebut.3 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Secara relatifnya. . Hal ini dapat digambarkan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. seseorang guru bahasa mestilah memahami teori huraian dan pemerolehan dengan mendalam supaya dapat mengaplikasikannya dengan berkesan sewaktu mereka berinteraksi dengan murid-murid mereka dalam bilik darjah.

saiz huruf (font) dan yang terpenting ialah objektif pengajaran dan pembelajaran. pemilihan media atau bahan bantu belajar pula haruslah difahami dan boleh di buat oleh guru. . Dalam masa yang sama. Bahan Bantu Belajar (BBB) hendaklah sesuai dengan isi. perbandingan dan linguistik sejarah). situasi bilik darjah. Hal ini demikian kerana ketiga-tiga disiplin ini mempunyai kaitan dengan teori huraian dan pemerolehan bahasa. Huraian sosiolinguistik. kebolehan murid.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 9 Rajah 1. isi pelajaran dan huraiaan bahasa adalah bertunjangkan situasi sosiolinguistik. ilmu linguistik tulin (linguistik huraian. Kaedah dan teknik haruslah berpunca daripada strategi pembelajaran yang bersumberkan teori pedagogi bahasa. dan ilmu linguistik yang berkaitan dengan fikiran (psikolinguistik). Teori pedagogi bahasa pula mempunyai kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa.2: Hubungan teori huraian dan pemerolehan bahasa dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Setiap guru bahasa mestilah memahami ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat (sosiolinguistik). Keberkesanan penggunaannya akan membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran. Isi pelajaran yang akan disampaikan haruslah melalui kaedah dan teknik yang betul.

teori transformasi generatif oleh Chomsky dan juga teori fungsional oleh Halliday.3 Senaraikan lima aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan guru mengaplikasikan setiap teori Pemerolehan Bahasa. x x x . pelajar juga diberikan contoh-contoh bagaimana teoriteori tersebut diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa yang telah dibincangkan dalam topik ini ialah teori behaviourisme. (a) Teori Behaviorisme (b) Teori Kognitivisme (c) Teori Interaksionalisme AKTIVITI 1. teori struktural oleh Bloomfield.10 X TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA SEMAK KENDIRI 1.2 Secara berkumpulan. Di samping itu. wujudkan satu situasi di dalam bilik darjah dan jalan pembelajaran bahasa dengan menggunakan teori-teori huraian dan pemerolehan bahasa yang telah anda pelajari. teori kognitivisme. teori interaksionalisme dan teori konstruktivisme. Oleh hal yang demikian. x Teori Huraian Bahasa yang telah dibincangkan ialah teori tradisional oleh Panini. silalah berikan penekanan yang spesifik terhadap teori yang dipelajari dan aplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan betul.

(1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980). dll. (1986). . Nik. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1996). Perkaedahan pengajaran Bahasa Malaysia. Kamarudin Husin. (1980). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1992). (1997). dll. Juriah Long. dan Penguasaannya oleh Penutur). Abdullah Hassan. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Perkaedahan pengajaran Bahasa Malaysia. Bhd. Juriah Long. Tatabahasa Dewan Jilid 1. Bahasa (Konsep. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Fungsi. dll. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Safiah. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.TOPIK 1 TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA W 11 Behaviourisme Interaksionalisme Kognitivisme Konstruktivisme Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa Teori Pemerolehan Bahasa Teori Struktural Teori tradisional Teori Transformasi Generatif Abdullah Hassan. Zulkifley Hamid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dll.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->