SULIT 1223/1

1223/1
Pendidikan
Islam
Kertas 1
2 Jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN ISLAM
ملسإ نقيديدنف
Kertas 1
Dua jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang
disediakan di halaman 54 .
3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1,
Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis
pada kertas jawapan yang disediakan.
4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan
di halaman 54.
5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas
jawapan Bahagian B.
_________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

[Lihat sebelah
1223/1 SULIT
MODUL 1
45
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan.
Soalan 1 hingga Soalan 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang
tepat pada kertas jawapan yang disediakan.
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
46
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
1 Apakah hukum bertaubat bagi orang yang telah melakukan maksiat.
A Sunat
B Harus
C Wajib
D Makruh
2 Hikmat larangan qazaf ke atas individu
A Menghilangkan perasaan saling percaya-mempercayai
B Timbul persaan benci membenci
C Mengalami tekanan jiwa
D Menimbulkan pergaduhan
3
Pernyataan di atas adalah merujuk kepada:
A Mengumpat
B Memfitnah
C Mengata
D Mengejek
4 Umat Islam dituntut berpegang kepada aqidah Ahli Sunnah Wal- Jamaah kerana
A Dapat meningkat syiar Islam
B Dapat mencapai halawatul iman
C Dapat mengembangkan aqidah Islamiah
D Dapat membersihkan aqidah dari kekeliruan dan kesesatan
5 Antara pernyataan berikut yang manakah menunjukkan implikasi daripada mengamalkan
ajaran sesat
I- minda tertutup
II- kehidupan aman damai
III- menyebarkan agama islam
IV- semua amalannya terbatal
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
6
Berikut adalah kifarah zihar kecuali
A Menyembelih seekor lembu
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti yang sah
47
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
B Memerdekakan seorang hamba
C Berpusa dua bulan berturut-turut
D Memberi makan kepada 60 fakir miskin
7 Apakah undang-undang Islam yang diamalkan di Tanah Melayu
A Undang-undang Keluarga Islam
B Undang-undang Syariah
C Enakmen Hukum Syarak
D Hukum Kanun Melaka
8
• Dipisahkan melalui proses mahkamah
• Suami-isteri boleh berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar baru
Penyataan di atas merujuk kepada:
A Nusyuz
B Fasakh
C Khuluk
D Lian
9 Antara pernyataan berikut yang manakah peraturan-peraturan pengambilan anak angkat
I - menjaga batas pergaulan
II - mengiktiraf kelurga bapa kandung
III- tidak membin kepada bapa angkat
IV- mewarisi harta pusaka keluarga angkat
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
10 Hukum melakukan sembelihan adalah
A Wajib
B Sunat
C Harus
D Makruh
11 Antara berikut manakah yang benar mengenai unsur-unsur maksiat dan khurafat yang
wajib dijauhi semasa mengadakan walimatul urus
A Mengadakan joget lambak dan silat
B Mengadakan majlis berzanji dan bermain kompang
C Mengadakan upacara tepung tawar untuk menolak bala
D Mengizinkan pergaulan bebas tanpa batasan di kalangan bukan mahram
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
48
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
12
• Amalan ini merupakan suatu kemestian dalam ibadat haji
• Tidak sah haji sekiranya tertinggal salah satu daripadanya
• Wajib diganti pada tahun berikutnya
A Rukun Haji
B Wajib Haji
C Sunat Haji
D Makruh Haji
13 Berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik r.a
A Menerima pendapat gabenor Madinah yang betentangan dengan fatwanya
B Bersetuju Kitab Al- Muwatta’ dijadikan sumber rasmi perundangan negara
C Sanggup dipukul kerana mempertahankan fatwanya
D Berpegang dengan prinsip ”guru mencari murid”
14 Antara berikut merupakan sektor utama ekonomi kerajaan Bani Abbasiah
I - pertanian
II- perindustrian
III- perlombongan
IV- perkapalan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
15
Sumbangan-sumbangan di atas merujuk kepada khalifah
A Umar Abdul Aziz
B Muawiyah bin Abi Sufian
C Abu Jaafar al- Mansur
D Harun ar-Rashid
16

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
x
Setiausaha negara
Ketua hakim Mesir
• Mewujudkan jawatan Qadhi al-Qudhah ( Ketua Hakim )
• Menubuhkan Baitul Hikmah
• Menjadikan Bagdhad pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan
49
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
Siapakah tokoh X yang dimaksudkan dalam rajah tersebut?
A Hamka
B Ibnu Khaldun
C Muhammad Abduh
D Syed Jamaluddin Al-Aafghani
17 Penyataan yang manakah menyatakan sebab perlunya adab ketika bermusafir
A Dapat kenalan baru
B Melakukan kerosakan alam
C Mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T
D Dapat menuju ke tempat yang dihajati dengan selamat
18 Penyataan di bawah adalah benar mengenai adab-adab menziarahi jenazah kecuali
I Menunaikan solat jenazah
II Meratapi kematian jenazah
III Bercakap-cakap di hadapan jenazah
IV Mengucapkan tahniah kepada keluarganya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
19
Penyataan di atas merujuk kepada adab berjual beli iaitu
A Ihsan
B Tekun
C Amanah
D Kerjasama
20
Pernyataan di atas merupakan
A Adab berzikir
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
Anggota Majlis Islamiah
• Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadat
• Selaras dengan sunnah Rasulullah s.a.w.
Penjual menjalankan perniagaan dengan sebaik mungkin dan tidak hanya mementingkan
keuntungan semata-mata.
50
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
B Hikmat berzikir
C Keperluan adab berzikir
D Cara-cara berzikir
Soalan 21 hingga Soalan 40
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
21 Ajaran Taslim beriktikad bahawa alam bersifat _______________________
22 __________________ ialah perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan
dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan syariat Islam.
23
X dalam rajah di atas merujuk kepada riba ______________
24 ___________ ialah ulama’ solehin yang hidup sebelum kurun ke tiga hijrah iaitu terdiri
dari para sahabat, tabi’en dan itba’tabien.
25 Hukum mengadakan walimatul urus ialah ___________________
26 Jemaah haji Malaysia yang menaiki kapal terbang terus ke Jeddah, diwajibkan berniat
ihram di ___________________
27

X dalam rajah di atas ialah ______________
28 Kanak-kanak lelaki yang berumur ___________ tahun berhak memilih untuk tinggal
bersama ibu atau bapanya.
29

Perkara di atas adalah unsur-unsur yang dilarang dalam ______________
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
• Gharar
• Judi
• Riba
Jenis Insuran
X Am
Sebab wanita
haram dikahwini
selama-lamanya
persemendaan
X
keturunan
51
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
30 Bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan ialah darah, kecuali hati
dan jantung, ketumbuhan dan _________________.
31 Hukum membuat tatu pada mana-mana anggota badan ialah ____________.
32 Imam Ahmad bin Hanbal R.A. digelar ________________ kerana telah menghafaz
lebih daripada 700,000 buah hadis.
33 Jihad yang utama dalam Islam ialah perjuangan______________ agama Allah S.W.T. di
atas muka bumi dengan mengorbankan nyawa dan harta.
34

Adan
X dalam rajah di atas merujuk kepada adab ________________
35 Umat Islam berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi daripada orang Rom,Parsi
dan_____________________.
36 Khalifah ________________ telah memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke
Baghdad untuk menggiatkan lagi aktiviti ekonomi pada zaman Khalifah Abbasiah.
37 Aspek
Jangka pendek
Fisiologi
Menguatkan stamina
Mengeluarkan peluh
___________X__________
Menenangkan fikiran
Mengurangkan tekanan
Aspek X di atas merujuk kepada _____________________
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
Adab
mendidik
isteri yang
nusyuz
Memukul dengan tujuan
mendidik
X
_______________
Memberi nasihat
52
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
38 Semasa menunaikan ibadat haji atau umrah kita disunatkan _________________ Maqam
Nabi Muhammad SAW yang terletak di Masjid Al- Nabawi di Madinah Al- Munawarah
39 Khalifah Abbasiah yang telah menyediakan sudut-sudut tertentu di dalam istananya
untuk tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan ialah ______________________
40
X ialah __________________
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.
1 (a) Sihir adalah salah satu perkara yang boleh membatalkan iman.
i. Senaraikan dua contoh amalan sihir . [ 2 markah]
ii
.
Nyatakan dua punca berlakunya sihir dalam masyarakat. [ 2 markah]

iii. Terangkan dua cara mengelakkan diri dari amalan tersebut. [ 4 markah]

(b) Firman Allah S.W.T.:Surah Al Baqarah : Ayat 275:Ayat di atas menerangkan tentang kemurkaan Allah kepada orang yang makan harta
anak yatim.
(i) Apakah maksud anak yatim? [2 markah]
(ii) Nyatakan dua sebab Islam melarang memakan harta anak yatim.
[4 markah]
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
      
  
                             ( ةيا : ءاسنلا ةروس 275 )
Aliran pemikiran Sheikh Muhammad
Abduh meliputi
Aqidah Integrasi Ilmu X
____________
53
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

(iii
)
Terangkan dua akibat mengabaikan tanggungjawab menjaga harta anak
yatim.
[2 markah]
(c) (i) Ajaran sesat adalah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam
sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah
Senaraikan dua ajaran sesat yang masih wujud di Malaysia. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua ciri ajaran sesat [2 Markah]
2 (a) (i) Hutang ialah memberikan sesuatu barang atau manafaatnya kepada seseorang.
Apakah hukum membayar hutang? [2 markah]
(ii) Terangkan dua perbezaan antara hutang dengan riba . [4 markah]

(b) ( i ) Hadhanah ialah hak penjagaan anak yang masih kecil, belum mumaiyiz dan
tidak mampu menguruskan diri sendiri.
Nyatakan dua syarat hadhanah [2 markah]
(ii ) Jelaskan dua sebab gugur hak hadhanah [4 markah]
(iii
)
Ibu bapa wajib melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak .
Nyatakan cara melaksanakan tanggungjawab kepada anak-anak semasa
mengandung [4 markah]
(c) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut :
(i) Seorang jemaah haji telah melakukan ibadat wukuf pada jam 6.00 pagi pada 10
Zulhijjah [2 markah]
(ii) Ahmad telah mewakilkan ayahnya untuk menerima akad nikahnya kerana
beliau sedang belajar di Mesir. [2 markah]

3 (a) Berdasarkan pentadbiran kerajaan khulafa’ Ar Rasyidin, beberapa pembaharuan
dalam sistem pentadbiran telah dilakukan.
(i)

Nyatakan dua daripada pembaharuan tersebut [2 markah]
(ii) Jelaskan dua kesan positif dari segi corak dan sifat kepimpinan khulafa’ Ar
Rasyidin [4 markah]
(b) (i) Mengapakah Muhammad bin Idris bin Al Abbas digelar dengan As-Syafie
[2 markah]
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
54
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
(ii) Terangkan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontohi oleh pelajar untuk
mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. [4 markah]
(c) Islam menggalakkan umatnya bersedekah.
(i) Nyatakan dua contoh sedekah. [2 markah]
(ii) Terangkan dua kelebihan memberi sedekah. [2 markah]

(iii
)
Jelaskan dua perbezaan antara sedekah dan hadiah. [4 markah]
4 (a) Kegemilangan zaman Kerajaan Abbasiah banyak bergantung kepada ketokohan
khalifah-khalifah yang menjadi tonggak pemerintahannya.
(i) Nyatakan dua faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiah. [2 markah]
(ii) Terangkan dua iktibar daripada sejarah kegemilangan kerajaan Abbasiah yang
boleh dijadikan pengajaran pada masa kini. [4 markah]
(b) Syeikh Muhammad Abduh merupakan seorang mujaddid dan tokoh Islah yang
agung.
(i) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan beliau melakukan pengislahan dalam
sistem pendidikan. [4 markah]
(ii) Jelaskan dua sumbangan beliau dalam bidang pendidikan [2 markah]
(c) (i) Apakah maksud amar ma’ruf ? [2 markah]
(ii) Berikan dua cara amar ma’ruf nahi mungkar yang disarankan oleh
Rasulullah S.A.W. [2 markah]
(iii
)
Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda melaksanakan amar ma’ruf nahi
mungkar di sekolah. [4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
55
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008
KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A
1 A B C D 21 ______________________________
2 A B C D 22 ______________________________
3 A B C D 23 ______________________________
4 A B C D 24 ______________________________
5 A B C D 25 ______________________________
6 A B C D 26 ______________________________
7 A B C D 27 ______________________________
8 A B C D 28 ______________________________
9 A B C D 29 ______________________________
10 A B C D 20 ______________________________
11 A B C D 31 ______________________________
12 A B C D 32 ______________________________
13 A B C D 33 ______________________________
14 A B C D 34 ______________________________
15 A B C D 35 ______________________________
16 A B C D 36 ______________________________
17 A B C D 37 ______________________________
18 A B C D 38 ______________________________
19 A B C D 39 ______________________________
20 A B C D 40 ______________________________
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
Kod Pemeriksa Bahagian
A
B

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.