MAKSUD DADAH Apakah itu dadah?

Dadah atau "drug" adalah bahan atau kimia yang amat merbahaya kepada individu yangmenggunakannya kerana ia mengubah caraminda dan tubuh manusia berfungsi. Banyak h a l y a n g b e r k a i t a n d e n g a n d a d a h s e n t i a s a menjadi bahan dalam berita. .Apabila mendengar saja perkataan dadah,kita akan terus memikirkan jenis -jenis dadah seperti ganja dan heroin. Tetapi, sebenarnya terdapat beribu -ribu jenis dadah di seluruh dunia ini yang digunakan oleh lebih kurang 200 juta manusia untuk pelbagai tujuan. Dadah ! Dadah dan Anda Menurut Kamus Dewan Melayu -Inggeris, makna perkataan " Drug" bermaksud ubat-ubatan. Walaupun demikian, untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada " drug ", perkataan "use" , "misuse" atau "abuse" perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan "drug". Contohnya"drug abuse" a t a u “ misuse of drug” y a n g m e m b a w a m a k s u d penyalahgunaan dadah. Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorangdari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkahlaku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang y a n g m e n y a l a h g u n a k a n d a d a h a k a n m e n j a d i k e t a g i h d a n a k a n t e r u s bergantung hidup kepadanya.Tanpa disedari, anda sendiri mungkin telah menggunakan beberapa jenis dadah dalam hidup anda. Ubat-ubatan seperti " paracetamol " dan"antibiotic " membantu menyembuhkan anda sekiranya anda tidak sihat. Teh, kopi dan coklat juga mengandungi sejenis dadah rangsangan yangdikenali sebagai "caffeine". Akan tetapi, dadah rangsangan seperti ini tidak mengakibatkan ketagihan yang bermasalah kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, penggunaan bahan minuman dan makanan ini tidak salah di sisi undang-undang.Namun demikian, beberapa jenis dadah adalah dadah yang dilarang p e n g a m b i l a n n y a k e r a n a d a d a h i n i m e n g a k i b a t k a n k e t a g i h a n d a n masalah-masalah kesihatan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh ituKerajaan Malaysia telah menyenaraikan dadah ini di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluar an,pengedaran, import, eksport, pemilikan dan penyalahgunaan dadah seumpana ini. Jenis dadah seperti seperti kokain, ganja, heroin, syabu dan "ecstasy " diambil untuk mengubah perasaan fikiran anda. Dadah-dadah ini juga dikenali sebagai "dadah yang disalahguna". Dadah dan Ciri-cirinya Dadah dan Ciri-cirinya : Dadah m e r u j u k k e p a d a s e j e n i s b a h a n k i m i a p s i k o a k t i f y a n g m e m p u n y a i c i r i - c i r i s e p e r t i berikut : • M e m p u n y a i k e s a n p a l i n g k e t a r a k e a t a s sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang). • Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. • Diperoleh secara haram. • Membawa kepada pergantungan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah. • Mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatandan fungsi sosial seseorang. nis-jenis Dadah

Jenis-jenis Dadah Setakat ini, dadah boleh dikategorikan kepada beberape jenis seperti berikut : • Opiat dan Opiat sintetik • Stimulan • Ganja • Halusinogen • Depresen • Ubat-ubatan dan bahan-bahan yang disalahguna

Apa itu opiat?

morfin dan heroin. STATISTIK Sumber :http://adkperlis.Dadah jenis opiat diperolehi daripada tumbuhan pokok popi.gov. l a l u i a d i k e r i n g k a n d a n d i p r o s e s menjadi dadah kumpulan opiat iaitu candu. Getah d i k e l u a r k a n d a r i p a d a b u a h p o p i .my .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.