__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. sehingga kini. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jasin Melaka. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. melihat pencapaian.__________________________________________________________________HBEF3203 1. Bagi memudahkan pemahaman anda. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. Ia mempunyai seramai 31 orang guru. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. secara umumnya. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Pada 2009.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. Sepanjang guru mengajar. membuat pemilihan. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. 2. Atas faktor itu. 2 . taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan.

Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. Dalam dunia pendidikan. Pertama. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. ia perlu melibatkan penentuan objektif.__________________________________________________________________HBEF3203 3. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Secara khususnya. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. mendapat maklumat. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. Kedua. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement).1 KONSEP PENGUJIAN. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Dalam pengukuran. berkait dengan pemilihan model. 3. Bermula dengan kajian tersebut. Misalnya. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. penilaian yang sistematik. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). alat-alat 3 . individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal.

Misalnya dalam pendidikan. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Dengan memahami konsep pengujian. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. atau satu sistem yang berkategori. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 4 . Misalnya. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Menurut Cronbach (1970).

Seperti pengujian. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Sebagai contoh. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Dalam hal ini. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Atau dalam erti kata lain. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Justeru. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Misalnya. Misalnya.

tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Terdahulu daripada itu. Secara menyeluruh. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. 6 . Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Dengan itu. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. apabila guru memberikan ujian. kualiti. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Dalam sesuatu bilik darjah. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan.

objektif pembelajaran. merekod. dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. Justeru. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. sementara baris carta 7 . JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. mengumpul. Secara kuantitatif. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 3. Kesimpulannya. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. 2000). maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. Manakala secara kualitatif pula. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran.

Di samping itu juga. Antara kepentingan JPU ialah. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. taburan soalan dan sebagainya. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. jenis item yang digunakan. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik.__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. Jika tidak ada perancangan.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). Dengan itu. topik-topik tertentu. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Dengan makna lain. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. Contoh JPU. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah).

60 0. 9 . Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item.85) atau yang terlalu sukar (p<0. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai.81± 1. Lagi rendah nilai p.40 0.20 0.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar.21 ± 0. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian. Justeru itu.80 0. Ini adalah disebabkan.00 ± 0.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.41 ± 0. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.61 ± 0.

Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) . Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah. Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang.89 . Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%. Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut.0.69 = 0. (bergantung kepada saiz sampel. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0.(37/54) = 0. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul . 42 dari kumpulan tengah . sebgai contoh 48 dari kumpulan atas. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar.20 10 . Pada item (soalan) 1.

yang terbahagi kepada 2 bentuk.__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0.85 0. Ia terdiri daripada 2 bahagian. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1).30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1.0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 .74 0. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => . Indeks Diskriminasi > .30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities).

kesinambungan dan perkembangan. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. kumpulan. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. y Urutan ± uji calon mengenai proses. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. jadual. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. gambarajah atau situasi bergambar.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. set atau bidang yang terlibat. Dan pelajar adalah dikehendaki. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. simbol. aliran atau tertib. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. sifat atau kejadian. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. 12 . Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis.

y Mentafsir data Menyatakan maklumat.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. gambarajah dan sepertinya. hubungan antara dua maklumat. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh. pola/ corak. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. carta palang. rajah. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. y Membuat ramalan Membuat telahan. 13 .

atas beberapa faktor. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. markah bahagian A. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. Ia tidak muat diruangan ini.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan. Jadi ia perlu dicetak berasingan. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. markah bahagian B.__________________________________________________________________HBEF3203 5. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item. 5. Tetapi untuk tugasa ini. Oleh kerana saiznye yang agak besar.

6 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.__________________________________________________________________HBEF3203 5.6 1.6 0.95 0.4 0.8 0.4 0.0 0.0 0.9 0.4 0.4 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.6 1.0 0.9 0.85 0.55 0.4 0.4 0.75 0.45 0.75 0.8 4.8 0.1 0.3 0.95 0.6 0.9 0.4 0.55 0.7 0.4 0.75 0.1 0.2 0.8 1.6 4.45 1.6 -0.8 0.4 0.2 -0.7 0.0 0.55 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .2 0.85 0.8 0.8 0.75 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 0.8 0.

3. boleh dikekalkan. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. 20.2. 23. 16. 27. 10. 12. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. 6. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 16 . kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. 18. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. 11. 5. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. 26. 8 dan 29. 22. 9. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID. 21.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 4. 7. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. 15. 28 dan 30. 17. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. 19.

Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. 17 . Oleh itu. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian.__________________________________________________________________HBEF3203 6. iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan.

(2010). Syuhada Asyikin. Soalan Latihan UPSR Science. (2008). Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. Khalimi Dalhan. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. Bhd. Rozita Mohamad. Bhd. (2009). Ahmad Pua¶ad Ibrahim. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. (2010). Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Selangor: Info-Didik Sdn. (2010). Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. (2009). Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. REFER Science. 18 .__________________________________________________________________HBEF3203 7.

.. .. ..0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 . .. .. . . . . Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 .. . .. Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 .. .. . . ..... .__________________________________________________________________HBEF3203 8....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful