__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

Seperti yang dinyatakan sebelum ini. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. membuat pemilihan. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. Jasin Melaka. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. Ia mempunyai seramai 31 orang guru. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. sehingga kini.__________________________________________________________________HBEF3203 1. melihat pencapaian. Pada 2009. Atas faktor itu. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. Sepanjang guru mengajar. 2 . Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. Bagi memudahkan pemahaman anda. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. secara umumnya. 2.

mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. mendapat maklumat. penilaian yang sistematik. Dalam pengukuran.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Secara khususnya. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan.__________________________________________________________________HBEF3203 3. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. alat-alat 3 . berkait dengan pemilihan model. Bermula dengan kajian tersebut. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. ia perlu melibatkan penentuan objektif. Pertama. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Dalam dunia pendidikan. 3. Kedua. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian.1 KONSEP PENGUJIAN. Misalnya.

apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. atau satu sistem yang berkategori. 4 . Menurut Cronbach (1970). Misalnya dalam pendidikan. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Misalnya. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Dengan memahami konsep pengujian. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya.

pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Seperti pengujian. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Justeru. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Misalnya. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Misalnya. Atau dalam erti kata lain. Dalam hal ini. Sebagai contoh. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan.

Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. kualiti. Terdahulu daripada itu. 6 . Dengan itu. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. apabila guru memberikan ujian. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Secara menyeluruh. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Dalam sesuatu bilik darjah. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan.

3. 2000). mengumpul. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. sementara baris carta 7 . Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Manakala secara kualitatif pula. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Secara kuantitatif. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. merekod. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Justeru.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. objektif pembelajaran. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. Kesimpulannya.

jenis item yang digunakan. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. Di samping itu juga. taburan soalan dan sebagainya. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. Dengan makna lain. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. topik-topik tertentu. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. Antara kepentingan JPU ialah. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab.__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. Jika tidak ada perancangan. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. Contoh JPU. Dengan itu. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu.

61 ± 0. Lagi rendah nilai p. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori.40 0.21 ± 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna. Justeru itu. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. 9 .20 0. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian.41 ± 0. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai.80 0.81± 1.60 0. Ini adalah disebabkan. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum.00 ± 0. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.

Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah.89 . Pada item (soalan) 1. Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul.__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. (bergantung kepada saiz sampel. Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. 42 dari kumpulan tengah . sebgai contoh 48 dari kumpulan atas.69 = 0.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) .0. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul .20 10 .(37/54) = 0. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%. Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54.

30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1.0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 .30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities). Indeks Diskriminasi > . yang terbahagi kepada 2 bentuk.85 0. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1).__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => .74 0. Ia terdiri daripada 2 bahagian.

Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. 12 . pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. aliran atau tertib. jadual. gambarajah atau situasi bergambar. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. set atau bidang yang terlibat. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. sifat atau kejadian. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. y Urutan ± uji calon mengenai proses. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. kesinambungan dan perkembangan. Dan pelajar adalah dikehendaki. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. kumpulan. simbol. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains.

ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh. y Mentafsir data Menyatakan maklumat. 13 . Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. hubungan antara dua maklumat. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. rajah. pola/ corak. y Membuat ramalan Membuat telahan. gambarajah dan sepertinya.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. carta palang.

__________________________________________________________________HBEF3203 5. Ia tidak muat diruangan ini. markah bahagian B. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan. markah bahagian A. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. 5. Oleh kerana saiznye yang agak besar. Tetapi untuk tugasa ini.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. Jadi ia perlu dicetak berasingan. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . atas beberapa faktor. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis.

6 -0.0 0.85 0.95 0.3 0.55 0.4 0.75 0.6 0.1 0.75 0.8 0.8 0.8 0.0 0.4 0.2 -0.1 0.8 0.__________________________________________________________________HBEF3203 5.0 0.6 0.85 0.2 0.95 0.0 0.4 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.8 0.9 0.75 0.0 0.8 0.6 0.0 0.55 0.0 0.6 4.4 0.4 0.4 0.6 1.7 0.8 4.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .6 1.9 0.4 0.6 0.4 0.75 0.4 0.45 1.8 1.55 0.9 0.45 0.7 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.9 0.4 0.2 0.

26.2. 22. 11. 20. 10. 23. 16. 21. 9. 19. 18. 5. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. 15. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 28 dan 30. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. 7. boleh dikekalkan. kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. 4. 27. 8 dan 29. 12. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. 16 . dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. 3. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 17. 6. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID.

iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. 17 . Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut.__________________________________________________________________HBEF3203 6.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. Oleh itu.

Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. (2010). (2009). Khalimi Dalhan. Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Bhd. Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. (2008). Kuala Lumpur: Didik Berita Harian.__________________________________________________________________HBEF3203 7. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. 18 . Selangor: Info-Didik Sdn. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. (2010). Rozita Mohamad. Soalan Latihan UPSR Science. (2010). Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. Syuhada Asyikin. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. (2009). Bhd. REFER Science. Ahmad Pua¶ad Ibrahim.

.. . . ..0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 .. .. . .. .. . . Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 .__________________________________________________________________HBEF3203 8.. Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 . . ... ... ... .... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful