__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

membuat pemilihan. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. Jasin Melaka. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Pada 2009. Ia mempunyai seramai 31 orang guru. sehingga kini. Sepanjang guru mengajar. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan.__________________________________________________________________HBEF3203 1. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. melihat pencapaian. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. secara umumnya. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. 2. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. Atas faktor itu. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 2 . Bagi memudahkan pemahaman anda. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Dalam pengukuran. Kedua. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. 3. penilaian yang sistematik. Misalnya. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Bermula dengan kajian tersebut. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian.1 KONSEP PENGUJIAN. Pertama. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. mendapat maklumat. alat-alat 3 . berkait dengan pemilihan model.__________________________________________________________________HBEF3203 3. ia perlu melibatkan penentuan objektif. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. Secara khususnya. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.

masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. atau satu sistem yang berkategori. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Misalnya dalam pendidikan. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. 4 . pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Misalnya. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Menurut Cronbach (1970). Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Dengan memahami konsep pengujian. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya.

seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Seperti pengujian. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Dalam hal ini. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Atau dalam erti kata lain. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Sebagai contoh.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Misalnya. Justeru. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai.

maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Terdahulu daripada itu. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Secara menyeluruh. Dengan itu. apabila guru memberikan ujian. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. 6 . tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. Dalam sesuatu bilik darjah. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. kualiti. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu.

Justeru.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. 3. Manakala secara kualitatif pula.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. objektif pembelajaran. Secara kuantitatif. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. merekod. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Kesimpulannya. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. sementara baris carta 7 . 2000). pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. mengumpul. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.

Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p).__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. Antara kepentingan JPU ialah. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). Dengan itu. Di samping itu juga. topik-topik tertentu. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. Contoh JPU. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. Dengan makna lain. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. taburan soalan dan sebagainya. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . jenis item yang digunakan. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. Jika tidak ada perancangan. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom.

untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum.20 0. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar.60 0. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.00 ± 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya.81± 1. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori. Ini adalah disebabkan. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0.40 0.41 ± 0. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar.21 ± 0. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. 9 . Justeru itu.80 0. Lagi rendah nilai p.61 ± 0.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.

(37/54) = 0.69 = 0. Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah. Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan. Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul . (bergantung kepada saiz sampel.__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) . Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (.20 10 . sebgai contoh 48 dari kumpulan atas. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar.0. 42 dari kumpulan tengah . Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah.89 . Pada item (soalan) 1. Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul.

50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1). yang terbahagi kepada 2 bentuk.74 0.85 0. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah. Ia terdiri daripada 2 bahagian. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => .__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 . Indeks Diskriminasi > .30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1.30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities).0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6.

sifat atau kejadian. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. Dan pelajar adalah dikehendaki. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. aliran atau tertib. simbol. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. 12 . pergerakan fenomena berhubung dengan masa. kesinambungan dan perkembangan. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. kumpulan. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. jadual. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. set atau bidang yang terlibat. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. gambarajah atau situasi bergambar. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. y Urutan ± uji calon mengenai proses.

membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. 13 . rajah. y Membuat ramalan Membuat telahan. y Mentafsir data Menyatakan maklumat. gambarajah dan sepertinya. pola/ corak.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. carta palang. hubungan antara dua maklumat. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh.

__________________________________________________________________HBEF3203 5. markah bahagian B. Jadi ia perlu dicetak berasingan. Oleh kerana saiznye yang agak besar. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 .1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. markah bahagian A. atas beberapa faktor. Tetapi untuk tugasa ini. Ia tidak muat diruangan ini. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. 5. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan.

9 0.55 0.6 1.4 0.55 0.6 4.85 0.8 1.4 0.4 0.8 0.9 0.2 0.6 1.8 4.2 0.0 0.45 0.4 0.6 0.8 0.2 -0.8 0.8 0.8 0.75 0.8 0.75 0.0 0.75 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.7 0.3 0.6 -0.1 0.4 0.95 0.9 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .4 0.7 0.85 0.75 0.6 0.45 1.4 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.0 0.4 0.1 0.95 0.4 0.9 0.0 0.55 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.__________________________________________________________________HBEF3203 5.6 0.

23. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. 22. kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. boleh dikekalkan. 21. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. 3. 6. 7. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. 11. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. 8 dan 29. 10. 27. 26. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. 9. 16 . 5.2. 4. 18. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 28 dan 30. 15. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. 12. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. 17. 16. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 20. 19. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas.

Oleh itu. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian.__________________________________________________________________HBEF3203 6.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. 17 . iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan. ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama.

Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. REFER Science. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. Soalan Latihan UPSR Science. Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. (2009). Kertas Model Gear Up UPSR Science. Bhd. (2008). Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Khalimi Dalhan. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. Bhd. Rozita Mohamad. Syuhada Asyikin. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. 18 . (2010). (2009). Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. Ahmad Pua¶ad Ibrahim. Selangor: Info-Didik Sdn. (2010).__________________________________________________________________HBEF3203 7. (2010).

Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 .. .. ..0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 . ..... . Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 . .. . . .. .. . .__________________________________________________________________HBEF3203 8.. .. .... . ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful