__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. secara umumnya. 2 . Ia mempunyai seramai 31 orang guru. Jasin Melaka.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. 2.__________________________________________________________________HBEF3203 1. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Atas faktor itu. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. melihat pencapaian. membuat pemilihan. Sepanjang guru mengajar. Pada 2009. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. sehingga kini. Bagi memudahkan pemahaman anda.

Secara khususnya. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. 3. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Kedua.__________________________________________________________________HBEF3203 3. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. penilaian yang sistematik. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Bermula dengan kajian tersebut. ia perlu melibatkan penentuan objektif. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Pertama.1 KONSEP PENGUJIAN.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Dalam dunia pendidikan. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. berkait dengan pemilihan model. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. mendapat maklumat. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. Dalam pengukuran. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Misalnya. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. alat-alat 3 . dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat.

Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Misalnya dalam pendidikan. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. 4 . Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Menurut Cronbach (1970). Misalnya. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. Dengan memahami konsep pengujian. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. atau satu sistem yang berkategori. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.

kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Sebagai contoh. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Dalam hal ini. Misalnya. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Atau dalam erti kata lain. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. Misalnya. Justeru. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Seperti pengujian. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar.

kualiti. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Terdahulu daripada itu. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Dalam sesuatu bilik darjah. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. apabila guru memberikan ujian. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. 6 . Dengan itu. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. Secara menyeluruh. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. harga bagi sesuatu benda atau perkara.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu.

dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Kesimpulannya. merekod. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. 3. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Manakala secara kualitatif pula. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. 2000). sementara baris carta 7 . mengumpul. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. objektif pembelajaran. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Justeru. Secara kuantitatif.

Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. jenis item yang digunakan. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. Antara kepentingan JPU ialah. topik-topik tertentu. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). taburan soalan dan sebagainya. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Dengan itu. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. Contoh JPU. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. Jika tidak ada perancangan. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. Dengan makna lain.__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Di samping itu juga. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata.

20 0. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian.61 ± 0. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.60 0. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar. Lagi rendah nilai p.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. 9 .__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. Ini adalah disebabkan. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum.40 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.21 ± 0.00 ± 0.81± 1.80 0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.41 ± 0. Justeru itu. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula.

69 = 0.89 . Pada item (soalan) 1.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54.__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%.20 10 . Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) . Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.0.(37/54) = 0. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul. sebgai contoh 48 dari kumpulan atas. Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut. Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul. Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah. (bergantung kepada saiz sampel. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul . 42 dari kumpulan tengah .

BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => . yang terbahagi kepada 2 bentuk. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1.30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities).__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0.0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6. Ia terdiri daripada 2 bahagian.85 0. Indeks Diskriminasi > . iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 .30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1).74 0. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah.

__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. kumpulan. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. kesinambungan dan perkembangan. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. Dan pelajar adalah dikehendaki. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. set atau bidang yang terlibat. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. simbol. y Urutan ± uji calon mengenai proses. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. sifat atau kejadian. gambarajah atau situasi bergambar. aliran atau tertib. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. jadual. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. 12 . Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri.

13 . rajah. gambarajah dan sepertinya.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. y Mentafsir data Menyatakan maklumat. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. pola/ corak. hubungan antara dua maklumat. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. y Membuat ramalan Membuat telahan. carta palang. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh.

SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . Oleh kerana saiznye yang agak besar. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. 5. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. markah bahagian B.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID.__________________________________________________________________HBEF3203 5. Tetapi untuk tugasa ini. Ia tidak muat diruangan ini. markah bahagian A. Jadi ia perlu dicetak berasingan. atas beberapa faktor.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan.

6 4.55 0.0 0.95 0.9 0.55 0.85 0.3 0.6 1.8 0.6 1.2 0.1 0.4 0.8 0.__________________________________________________________________HBEF3203 5.0 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.6 0.4 0.75 0.8 1.4 0.4 0.0 0.0 0.55 0.75 0.4 0.1 0.4 0.8 0.45 0.4 0.6 0.4 0.85 0.9 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .6 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.0 0.8 0.0 0.75 0.2 0.2 -0.8 0.9 0.45 1.7 0.95 0.8 0.7 0.4 0.6 -0.0 0.6 0.9 0.75 0.8 4.4 0.

16 . kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. 21. 19. 15. 8 dan 29. 17. boleh dikekalkan. 9. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. 22. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. 28 dan 30. 20.2. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. 27.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. 11. 18. 16. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 5. 26. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. 10.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 4. 12. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. 3. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. 6. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. 23. 7.

Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian.__________________________________________________________________HBEF3203 6. Oleh itu. ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. 17 . iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.

(2009). (2010). (2009). Syuhada Asyikin. 18 . Rozita Mohamad. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Ahmad Pua¶ad Ibrahim. (2008).__________________________________________________________________HBEF3203 7. (2010). Bhd. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. Khalimi Dalhan. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Bhd. Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. Selangor: Info-Didik Sdn. REFER Science. (2010). Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Soalan Latihan UPSR Science.

.. Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 . ..__________________________________________________________________HBEF3203 8.. ..0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 ..... . . . . .. . .. Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 .. ... . .... . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful