__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain.__________________________________________________________________HBEF3203 1. secara umumnya.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. melihat pencapaian. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. Jasin Melaka. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. sehingga kini. 2. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. membuat pemilihan. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pada 2009. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Ia mempunyai seramai 31 orang guru.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. Bagi memudahkan pemahaman anda. 2 . Atas faktor itu. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sepanjang guru mengajar. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini.

0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. Pertama. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Bermula dengan kajian tersebut.__________________________________________________________________HBEF3203 3. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. berkait dengan pemilihan model. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. 3. Misalnya. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan.1 KONSEP PENGUJIAN. mendapat maklumat. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. Dalam pengukuran. penilaian yang sistematik. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. Kedua. Secara khususnya. Dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. alat-alat 3 . ia perlu melibatkan penentuan objektif.

atau rabun warna bagi ujian penglihatan. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Misalnya. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Misalnya dalam pendidikan. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Menurut Cronbach (1970). Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. 4 . Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Dengan memahami konsep pengujian. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. atau satu sistem yang berkategori.

diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti pengujian. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Sebagai contoh. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Misalnya. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Dalam hal ini. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Misalnya. Justeru. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Atau dalam erti kata lain.

__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. apabila guru memberikan ujian. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Secara menyeluruh. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. kualiti. 6 . Terdahulu daripada itu. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. Dalam sesuatu bilik darjah. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. Dengan itu. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran.

mengumpul. Secara kuantitatif. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. sementara baris carta 7 . dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. Justeru. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. merekod.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. 3. Manakala secara kualitatif pula. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. objektif pembelajaran. 2000). Kesimpulannya.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun.

Jika tidak ada perancangan. Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Di samping itu juga. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan.__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). taburan soalan dan sebagainya. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. Dengan makna lain. jenis item yang digunakan. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. topik-topik tertentu. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. Antara kepentingan JPU ialah. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. Dengan itu. Contoh JPU. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik.

Justeru itu. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. Ini adalah disebabkan. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya.61 ± 0. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum.21 ± 0. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik.60 0.00 ± 0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.81± 1.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma.40 0.41 ± 0. 9 . memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan. Lagi rendah nilai p.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.20 0. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item.80 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori.

Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. 42 dari kumpulan tengah .69 = 0. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul . Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut.89 .__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar. sebgai contoh 48 dari kumpulan atas. Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.20 10 . Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) .27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul. (bergantung kepada saiz sampel.0. Pada item (soalan) 1.(37/54) = 0. Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah.

Ia terdiri daripada 2 bahagian. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah.85 0. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif.0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 .30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4.30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities).74 0. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1. yang terbahagi kepada 2 bentuk. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => .__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0. Indeks Diskriminasi > .50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1).

set atau bidang yang terlibat. sifat atau kejadian. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. Dan pelajar adalah dikehendaki. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. 12 . mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. y Urutan ± uji calon mengenai proses. kesinambungan dan perkembangan. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. aliran atau tertib. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. jadual. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. kumpulan. simbol. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. gambarajah atau situasi bergambar. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan.

hubungan antara dua maklumat. 13 . ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. carta palang. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. y Mentafsir data Menyatakan maklumat. y Membuat ramalan Membuat telahan. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. pola/ corak. rajah. gambarajah dan sepertinya.

Oleh kerana saiznye yang agak besar. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. Jadi ia perlu dicetak berasingan.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. 5. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. markah bahagian B.__________________________________________________________________HBEF3203 5. markah bahagian A. atas beberapa faktor.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan. Tetapi untuk tugasa ini. Ia tidak muat diruangan ini.

4 0.4 0.85 0.1 0.4 0.4 0.0 0.6 4.8 4.8 0.45 0.75 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .2 INDEKS DISKRIMINASI 4.4 0.9 0.75 0.2 0.8 1.95 0.6 -0.55 0.6 0.0 0.8 0.2 -0.0 0.9 0.4 0.95 0.75 0.6 1.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.6 0.75 0.55 0.6 0.4 0.4 0.2 0.85 0.0 0.4 0.7 0.45 1.__________________________________________________________________HBEF3203 5.8 0.3 0.6 0.0 0.55 0.6 1.9 0.7 0.8 0.0 0.0 0.8 0.4 0.1 0.8 0.9 0.

9.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. 3. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. 21.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 20. 18. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. 19.2. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. 11. 17. 23. 7. kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. 12. 8 dan 29. 10. 6. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. 16 . 5. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. boleh dikekalkan. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. 16. 26. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 4. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. 28 dan 30. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID. 22. 15. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. 27. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi.

adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Oleh itu. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. 17 . ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan.__________________________________________________________________HBEF3203 6. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang.

__________________________________________________________________HBEF3203 7. (2008). (2009). REFER Science. Syuhada Asyikin. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Kertas Model Gear Up UPSR Science. 18 . Bhd. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. (2010).0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. Soalan Latihan UPSR Science. Selangor: Info-Didik Sdn. Rozita Mohamad. (2010). Khalimi Dalhan. (2010). Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. Bhd. Ahmad Pua¶ad Ibrahim. (2009). Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M.

. ..... . ... . .0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 . . .. . ..... .__________________________________________________________________HBEF3203 8. .. Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 . . .. Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 .. ....