__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

Atas faktor itu. Bagi memudahkan pemahaman anda. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. membuat pemilihan. secara umumnya. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. Ia mempunyai seramai 31 orang guru.__________________________________________________________________HBEF3203 1. 2 . 2. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. sehingga kini. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. melihat pencapaian. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. Jasin Melaka. Pada 2009. Sepanjang guru mengajar. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran.

pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. alat-alat 3 . Bermula dengan kajian tersebut. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. Secara khususnya.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. Dalam pengukuran. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. penilaian yang sistematik. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. 3. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. Dalam dunia pendidikan. Pertama. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. ia perlu melibatkan penentuan objektif. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. berkait dengan pemilihan model. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). mendapat maklumat. Misalnya.1 KONSEP PENGUJIAN. Kedua.__________________________________________________________________HBEF3203 3.

atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Menurut Cronbach (1970). menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. atau satu sistem yang berkategori. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. 4 . Misalnya dalam pendidikan. Dengan memahami konsep pengujian. Misalnya. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya.

Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Sebagai contoh. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Justeru. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Misalnya. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Dalam hal ini. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Seperti pengujian. pengukuran juga tidak bersifat mutlak.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Atau dalam erti kata lain.

Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. Dalam sesuatu bilik darjah. apabila guru memberikan ujian. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. Dengan itu. 6 . seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Secara menyeluruh. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. harga bagi sesuatu benda atau perkara.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. kualiti. Terdahulu daripada itu. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif.

kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. merekod. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Secara kuantitatif. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. mengumpul. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. 3. Kesimpulannya. sementara baris carta 7 . dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Manakala secara kualitatif pula. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. 2000). Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Justeru. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. objektif pembelajaran. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor.

Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. topik-topik tertentu. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. Contoh JPU. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. jenis item yang digunakan. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. taburan soalan dan sebagainya. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Dengan itu. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. Jika tidak ada perancangan. Antara kepentingan JPU ialah. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. Dengan makna lain. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah).__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. Di samping itu juga.

9 .21 ± 0.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.85) atau yang terlalu sukar (p<0. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori.20 0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. Justeru itu. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula.60 0.61 ± 0. Lagi rendah nilai p. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Ini adalah disebabkan.41 ± 0. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0.00 ± 0.40 0.80 0.81± 1.

Pada item (soalan) 1.89 . Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.(37/54) = 0. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar.69 = 0. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah.20 10 .__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. (bergantung kepada saiz sampel. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%. 42 dari kumpulan tengah . Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah. sebgai contoh 48 dari kumpulan atas.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) . Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut.0. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul .

30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities).74 0. Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 . ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => . Ia terdiri daripada 2 bahagian. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif. yang terbahagi kepada 2 bentuk.85 0. Indeks Diskriminasi > .30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4.0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1). lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1.__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0.

y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. jadual.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. kesinambungan dan perkembangan. Dan pelajar adalah dikehendaki. sifat atau kejadian. y Urutan ± uji calon mengenai proses. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. 12 . iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. gambarajah atau situasi bergambar. simbol. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. kumpulan. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. set atau bidang yang terlibat. aliran atau tertib. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul.

y Mentafsir data Menyatakan maklumat. gambarajah dan sepertinya. rajah. hubungan antara dua maklumat. pola/ corak. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. 13 . y Membuat ramalan Membuat telahan. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh. carta palang.

5. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. Oleh kerana saiznye yang agak besar. markah bahagian B. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis.__________________________________________________________________HBEF3203 5.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . atas beberapa faktor. markah bahagian A. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. Ia tidak muat diruangan ini. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan. Tetapi untuk tugasa ini. Jadi ia perlu dicetak berasingan.

95 0.4 0.85 0.8 0.55 0.6 4.8 0.9 0.4 0.55 0.3 0.8 0.0 0.8 0.2 0.9 0.4 0.75 0.9 0.45 1.95 0.75 0.7 0.1 0.6 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .8 1.4 0.9 0.8 0.0 0.1 0.85 0.45 0.7 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.8 4.2 0.6 1.4 0.4 0.4 0.2 -0.55 0.0 0.0 0.75 0.4 0.0 0.__________________________________________________________________HBEF3203 5.6 -0.6 1.6 0.4 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.6 0.75 0.0 0.

SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0.2.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. 18. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. 15. 5. 21. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. 27. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. 9. 10. 23. 6. 28 dan 30. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. 22. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. 8 dan 29. kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. 26. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID. boleh dikekalkan. 11. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. 19. 12. 4. 20. 17. 3. 16. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1.__________________________________________________________________HBEF3203 5. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. 16 . 7.

__________________________________________________________________HBEF3203 6. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian. ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. Oleh itu. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan. 17 .

(2008). (2010). Bhd. Rozita Mohamad. Syuhada Asyikin. Khalimi Dalhan. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. (2009). (2010). Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. (2009).__________________________________________________________________HBEF3203 7.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. REFER Science. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. 18 . (2010). Ahmad Pua¶ad Ibrahim. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Bhd. Soalan Latihan UPSR Science. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Selangor: Info-Didik Sdn. Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir.

..... .. . . .. . Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 .__________________________________________________________________HBEF3203 8... .0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 . . . ..... Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 .. ..... . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful