KANDUNGAN
A. KANDUNGAN KURIKULUM PRASEKOLAH B. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN 2. PENDEKATAN BERTEMA 3. PENDEKATAN BERSEPADU 4. PROJEK 5. PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID 6. INKUIRI PENEMUAN PENEMUAN 7. PEMBELAJARAN MASTERI 8. PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL C. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

A. KANDUNGAN KURIKULUM PRASEKOLAH
Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu

Pendidikan sepanjang hayat

Menggembirakan

Enam Tunjang

SIKAP DAN NILAI KEMANUSIAAN .« KANDUNGAN KURIKULUM PRASEKOLAH KOMUNIKASI FIZIKAL DAN KREATIVITI SAINS & TEKNOLOGI KETERAMPILAN DIRI 6 Tunjang KEROHANIA N.

« KANDUNGAN KURIKULUM PRASEKOLAH umur Bakat/ Minat ABP .Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak Perkembangan diri Kebolehan .

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Empat pendekatan yang dicadangkan : Belajar melalui bermain Bertema Bersepadu Projek .B.

PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN Merupakan satu pendekatan yang terancang dan berstruktur untuk murid belajar secara: informal menyeronokkan berinteraksi dengan bahan berinteraksi dengan orang lain berimaginasi bebas dan selamat .C.

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN Kepentingan belajar melalui bermain: bermain adalah fitrah semulajadi kanak-kanak kanakmurid boleh meneroka. menyelesaikan masalah dan memperolehi pengalaman memberi peluang melahirkan perasaan dan pemikiran . membuat inkuiri penemuan.

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN memupuk fikiran yang fleksibel dan kreatif mengembangkan kemahiran bahasa. kemahiran sosial dan kefahaman budaya memahami dunia persekitaran mereka . literasi.

afektif dan psikomotor. .« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN belajar melalui kesilapan dan menerima risiko daripada tindakan mereka membantu perkembangan murid secara menyeluruh serta dapat memenuhi keperluan kognitif.

Main Sosial (Social Play) Main Kognitif (Cognitive Play) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) .« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN JenisJenis-jenis main yang boleh dijadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran .

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN MAIN SOSIAL (SOCIAL PLAY) KanakKanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan. .

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN JenisJenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Onlooker Play Solitary Play Parallel Play Associative Play Cooperative Play .

Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Onlooker Play . rakan. .« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN JenisJenis-jenis main sosial: sosial: Unoccupied Play .Murid bermain secara minima dan lebih memerhati rakan.

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN Solitary Play -Murid bermain sendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya. .

. rakan.« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN Parallel Play -Murid bermain sendirian menggunakan alatan dan cara yang sama dengan rakan.

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN Associative Play .Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan. .Murid bermain dalam satu kumpulan dan berkerjasama untuk mencapai satu matlamat. Cooperative Play .

JenisJenis-jenis main kognitif : Functional Play Symbolic Play Games & Rules Constructive Play . psikomotor.« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN MAIN KOGNITIF (COGNITIVE PLAY) (COGNITIVE Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif. sosioemosi dan kreativiti.

« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN JenisJenis-jenis main kognitif : Functional Play . Symbolic Play .kanak-kanak menggunakan imaginasi dan kanakmain peranan serta sesuatu objek untuk mewakili sesuatu ( kotak sebagai kereta ) .kanak-kanak menggunakan sensori motor kanakdan melibatkan pengulangan pergerakan.

dam.masak-masak) bangunan.kanak-kanak bermain menggunakan kanakbahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir.kanak-kanak bermain mengikut kanakperaturan yang telah ditentukan (polis sentri. bina bangunan.masak- . ketinting) Constructive Play .« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN JenisJenis-jenis main kognitif : Games and Rules .

watakDua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak. kanak- .« PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN MAIN SOSIODRAMA (SOCIODRAMATIC PLAY) (SOCIODRAMATIC Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak kanakuntuk melakonkan watak-watak dalam aktiviti ini.

. tempat.PENDEKATAN BERTEMA Pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. minat dan latar belakang murid.D.

pembelajaran. objektif. sumber. guru memberi fokus dalam pengajaran dan pembelajaran. konsep dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menyusun pusat pembelajaran. tunjang.« PENDEKATAN BERTEMA Pendekatan ini penting untuk : penggabungjalinan antara tunjang. pengalaman dan perkembangan kanak-kanak kanakmembina carta aliran (web) yang mengandungi objektif. minat. minat. menyediakan bahan pembelajaran. pembelajaran. mendapat sumber. dan susunatur kelas .

E. PENDEKATAN BERSEPADU Pendekatan ini melibatkan penyediaan persekitaran bilik darjah ke arah mencapai objektif pembelajaran Dalam membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. .

« PENDEKATAN BERSEPADU Pendekatan bersepadu melibatkan: melibatkan: kesepaduan antara tunjang kaedah dan teknik. murni. kelas. kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid. kesepaduan dalam kemahiran dan nilai murni. teknik. kesepaduan aktiviti dalam dan di luar kelas. murid. .

« PENDEKATAN BERSEPADU Pendekatan ini penting kerana ia memberi peluang untuk : penerokaan mendalam dan menyeluruh tentang tajuk / tema. pembelajaran lebih aktif dan menyeronokkan dan guru belajar bersama murid dan memberi contoh pembelajaran sepanjang hayat. .

peningkatan daya imaginasi dan kreativiti. menyediakan lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan aktiviti murid. .« PENDEKATAN BERSEPADU penggunaan masa yang lebih berkesan untuk guru dan murid. dan perkembangan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. memberi motivasi kepada murid untuk belajar.

penyelesaian masalah dan kemahiran perbincangan. menyepadukan tema / pengetahuan yang lain. menggalakkan kemahiran berfikir. (projek mini zoo. PENDEKATAN PROJEK Murid dan guru bekerjasama untuk mendapatkan satu hasilan yang memenuhi objektif pembelajaran.kebun.F. kolam ikan. binaan dan ) .

Aspek perancangan pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran. Aspek perancangan Penentuan objektif Aktiviti Penyediaan sumber/bahan pengajaran . pembelajaran.

« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aspek perancangan pengajaran dan pembelajaran perancangan. perancangan. .

« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aspek penilaian proses menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran pencapaian murid .

Aktiviti kelas Aktiviti kumpulan Aktiviti individu .« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah boleh dikendalikan melalui tiga strategi.

« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KELAS Mendengar cerita Mewarna beramaiberamairamai Nyanyian dan pergerakan Lakonan Refleksi Perhimpunan kelas .

« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tujuan perhimpunan kelas Memberi arahan dan pesanan Perbualan pagi Menunjukkan hasil kerja murid Rumusan selepas pembelajaran Penerangan Nyanyian / gerakan Bersoaljawab .

‡« PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI KUMPULAN Dijalankan secara kolaboratif / usahasama untuk mmenjalankan aktiviti sama Menjalankan aktiviti sama atau berbeza / bertukar aktiviti selepas satu tempoh masa. .

« AKTIVITI KUMPULAN Contoh aktiviti kumpulan bentuk doh Main pondok Main bongkah Cantum puzzle Uji Kaji Buku skrap Berkebun .

« AKTIVITI INDIVIDU Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti secara sendirian atau dengan bimbingan guru menulis melukis membaca mengenakan butang baju Contoh aktiviti individu mengira menguntai manik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful