KAIDAH FIQHIYYAH bag-3 KAIDAH KE DELAPAN

‫ٌ زٌ ل ف ال ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬

‫ل ل ٌ ق ٌن ال‬

Wa turja'ul ahkamu lillyaqini falaa yuziilus sakku lillyaqini Dan dikembalikan hukum itu kepada yang diyakini dan keraguan tidaklah membatalkan keyakinan itu.

Dalam bentuk yang lain dikatakan : ‫ك ان ما ع لى ك ان ما ب قاء األ صل‬ as aslu baqoo u maa kaana 'alaa maa kaana artinya : asal sesuatu perkara dihukumi asalnya,dikatakan dalam mulaqos qowaidul fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin dalam qaidah ke 15 ‫ع ند أل صلل ال رجوع‬ ‫ ( ال‬ruju'u lil asli ;indas shakk )

dikembalikan hukum sesuatu pada asalnya jika timbul keraguan didalamnya. misalnya : jika seseorang yakin dalam keadaan suci , kemudian timbul keraguan apakah batal atau belum , maka di kembalikan pada asalnya, yaitu suci , karena dia yaqin sebelumnya dalam kedaan suci. Misal lainnya ; jika seseorang sholat dhuhur dan sudah selesai ( sudah salam ) dan selang beberapa saat kemudian timbul keraguan apakah sholatnya sudah sempurna ( 4 rakaat ) atau kurang , maka dikembalikan asalnya bahwasannya sholatnya sudah sempurna. ‫ب ال ٌ ق ٌن وٌ راد .ال ٌ ق ٌن ع لى أح كامها ف ً عول ال رٌ عة أن :مع ناها "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع" :ه نا ال مؤل ف ق ول‬ ً ‫زوال :ال عرب ل غة ف‬ ‫ٌ قن :ٌ قال اال س ت قرار، من مأخوذ ال ل غة ف ً ال ٌ ق ٌن إن :األ صول ٌ ٌن ب عض وق ال .ال‬ ‫. ف ٌه ال ع لم وا س ت قرار ال ق لب، طمأن ٌ نة :اال صط الح ف ً وال ٌ ق ٌن .ا س ت قر ب م ع نى ال ماء‬ Perkataan mualif ( syeikh abdur rahman as sa'diy ) : "‫ "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬dikembalikan hukum sesuatu pada keyakinan artinya: sesunggunya syariat itu diletakkan dan disandarkan hukum-hukumnya diatas keyakinan, sedang makna yakin dalam bahasa arab adalah : ‫زوال‬ ‫ / ال‬zawaalus sha hilangnya keraguan, dan berkatas sebagain ulama' usul : sesungguhnya kata yakin dalam bahasa diambil dari kata : ‫ اال س ت قرار‬tenang/tetap dan diam, jika dikatakan : yaqonal ma'u artinya air tenang/diam , sedang yakin dalam tinjauan syar'ii adalah: : ‫ ف ٌه ال ع لم وا س ت قرار ال ق لب، طمأن ٌ نة‬tumakninatul qolbi was tiqroorul ilmi fiihi, ketentraman dan ketenagan hati dan ketetapan ilmu didalamnya,

‫.ب ٌ نهما ال ترج ٌح ٌ س تط ٌع ال أمران، ع نده ٌ تداخل ال ا أل ن وذل ال تداخل؛ :ب ه ٌ راد ال ل غة ف ً وال‬ ‫وال‬ ً ‫من ٌ تم كن و ال أك ثر، أو اح تماال ن ع نده فٌرد . سائ رها ع لى ألح دها مزٌ ة و ال زاد، ف ما أمرٌ ن ت جوٌ ز :اال صط الح ف‬ ‫. االح تماال ت ل ب ٌن ال ترج ٌح‬ Sedang makna shak ( ragu) dalam tinjaun bahasa adalah : at tadaakhul saling masuk / kemasukan , disebut demikian karena keraguan jika masuk didalam hati timbul dua pilihan, yang menyebabkan tidak bisa mengambil salah satu yang benar diantara keduanya, sedang maknanya secara istilahi adalah : membolehkan dua perkara atau lebih , yang tidak bisa menimbang salah satu dari semuanya, maka menimbulkan dua pilihan/ keputusan atau lebih yang tidak munkin mengambil salah satu yang benar diantara pilihan-pilihan tersebut. ‫مراد ول ٌس ال ٌ ق ٌن، ع لى أح كامها ف ً عول ال رٌ عة أن :ٌ ع نً "ٌ ق ٌنل ل األح كام وت رج ع" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫:ذل ع لى وٌ دل ال م سائ ل، من عدد ف ً ال غال ب ال ظن ب إعمال جاء ال رٌ عة أل ن ال غال ب؛ ال ظن إعمال عدم :ه نا ال مؤل ف‬ ‫ف عول )032 : آٌ ة ال ب قرة سورة -( } هللا حدود ٌقٌما أن ظنا إن ٌتراجعا أن علٌهما جناح فال طلقها فإن { :-وع ال جل- هللا ق ول‬ ‫. ال راجح االح تمال :ب ه وال مراد ال ظن، ع لى ب ال ح كم‬ Adapun ucapan mualif disini : "‫ "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬dikembalikan hukum kepada keyakinan: maknanya bahwasanya syari'at itu diletakkan hukum-hukumnya diatas dasar keyakinan, dan bukanlah maksud mualif disini, tidak digunakannya persangkaan yang kuat, karena syari'at kadang mengunakan persangkaan yang kuat di beberapa masalah, sebagaimana firmanya dalam QS : al baqoroh : 230 :230. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya ber-PRASANGKA ( berpendapat )akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka dalam ayat ini di bagun hukumnya diatas dasar prasangka yang kuat. maknanya: kemunkinan saja benar. ‫ٌ ئا دٌ ن نا من ٌ عرف ان وف الن ا ف الن ا أن أظن ال " - و س لم ع ل ٌه هللا ص لى - ال ن بً ق ول وم ث له‬ ،‫.مط ل قا ب ه ٌعمل ال غال ب ال ظن أن ال ع لم، أهل جماه ٌر مذهب وهذا .ال ظن ح كم ع لى ف عول ال صح ٌح‬ " ‫ف ً ك ما‬

Dan misalnya juga sabda rasulullah SAW : aku tidak mengira bahwasanya fulan dan fulan mengetahui sedikitpun tentang agama kita. Sebagaimana dalam kitab shohih, maka disini disandarkan hukum pada persangkaan ( yang kuat ) dan ini adalah madhab jumhur ahlul ilmi, yaitu persangkaan yang kuat kadang di gunakan secara mutlaq. ‫ٌ زٌ ل ف ال" :ب قول ه ال مؤل ف ومراد‬ ‫أن :"ل ل ٌ ق ٌن ال‬ ‫ساب ق، وق طع ٌ ق ٌن ع نده وك ان اإلن سان، ع لى ورد إذا ال‬ ‫إل ى ٌ ل ت ف ال ف إن ه‬ ‫. ال ساب ق ال ٌ ق ٌن ع ل ٌه ال م عول ب ل .ال‬ Adapun maksud dari : : "‫ٌ زٌ ل ف ال‬ ‫""ل ل ٌ ق ٌن ال‬keraguan tidak menghilangkan keyakinan, maknanya : sesunggunya keraguan jika timbul pada hati manusia sedang sebelumnya ada keyakinan dalam hatinya dan keraguan memutuskan keyakinan yang ada sebelumnya, maka janganlah menghiraukan keraguan tersebut, akan tetapi dikembalikan hukumnya pada keyakinan yang ada sebelumnya. ‫} ٌئا الحق من ٌغنً ال الظن إن ظنا إال أكثرهم ٌتبع وما { - وجل عز - ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد :ال قاعدة ودل ٌل‬ (‫. )82 : آٌ ة ال نجم سورة( } )82( ٌئا ال حق من ٌغنً ال الظن وإن الظن إال ٌتبعون إن { :ل هوق و )63 : آٌ ة ٌ ون س سورة‬ Adapun dalil dari qaidah adalah beberapa nash syar'iyyah diantaranya :

ال قاعدة هذه ع لى مرت بة‬ Jika sudah jelas dan menetapkan dalam hal tersebut maka sesunguhnya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dan masuk didalam semua pembahasab. misal : hukum asal air.ع نه هللا ر ضً .ال ن بً أن أٌ ضا ال صح ٌح ف ً وجاء‬ ‫، ف ل ٌطرح أرب عا؟ أو ث الث ا‬ ‫. tidak memperdulikankan rasa was-was dan subhat serta semisalnya no :2056 dan muslim kitab haid hadist no .Dari alqur'an { ‫)63 : آٌ ة ٌ ون س سورة( } ٌئا الحق من ٌغنً ال الظن إن ظنا إال أكثرهم ٌتبع وما‬ Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja.362 ) ‫إذا " :ق ال . " ال ٌ ق ٌن ع لى ول ٌ بن ال‬ ‫ص لى هل ٌ در ف لم ص الت ه، ف ً أحدك م‬ Dan diriwayatkan juga dalam kitab shohih sesungguhnya nabi SAW bersabda: jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya.زٌ د ب ن هللا ع بد حدٌ ث من ، ال صح ٌح ٌن ف ً وجاء‬‫ٌ سمع أو رٌ حا، ٌ جد ح تى ٌ ن صرف ال . ‫ال ف قه ٌة ال قواعد من عددا ه نا إن ب ل ال ف قه، أب واب جم ٌع ف ً وت دخل مهمة، ق اعدة ال قاعدة هذه ف إن ذل ، ت قرر إذا‬ ‫م با رة، ب عدها ال قاعدة هذه ع لى ال م ن ب ن ٌة ال قواعد من عددا ال مؤل ف ذك ر وق د . dan dia tidak tahu sudah dapat tiga roka'at atau empat roka'at . sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada rasulullah SAW bahwasanya dia mendapati sesuatu didalam sholatnya : maka Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu berpaling ( membatalkan sholatnya) sampai mendapati bau ( kentut) atau mendengar suara ( kentut ) ( HR bukahri kitab wudhu bab: orang yang tidak berwudhu karena keraguan yang asalnya yakin.ال ن بً ف قال ال ص الة؟ ف ً ال ًء ٌ جد ال رجل‬ ‫" . صوت ا‬ Dan di riwayatkan dalam kitab shohihain ( bukahri dan muslim ) : dari hadistnya abdullah bin zaid RA. 173 kitabul buyu' ( jual beli ) bab. bahkan ada beberapa kaidahkaidah yang sangat berhububgan erat dengan kaidah ini dan mualif menyebutkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah ini brikutnya ( akan datang kaidah tersebut beserta penjelasnya. hadist no :137. 361.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . tanah adalah suci. bab-bab fiqh.ل ل ن بً كً " أن ه . Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran ( QS yunus : 36 ) Serta firmanya : { ‫)82 : آٌ ة ال نجم سورة( } )82( ٌئا ال حق من ٌغنً ال الظن وإن الظن إال بعونٌت إن‬ mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. ( QS an najm : 28 ) dari hadist ‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . hukum asal sesuatu adalah mubah ( halal ) hukum dalam ibadah adalah haram / dilarang dsb ) .maka tinggalkan keraguan dan memilih yang yaqin dan pasti.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .

maka yang benar adalah maka kita ambil kondisi yang pertama ( dalam keadaan suci ) kita menjauhi keputusan untuk menyatakan telah batal yang keadaanya masih diragukan kepastiannya dan ini adalah madhab jumhur ahlul ilmi ( ulama') .وطؤها ٌ جوز و ال محرمة، األج ن ب ٌة‬ ‫أن األ صل ف إن ع ل ٌها؟ ال ن كاح ع قد أجرى هل اإلن سان‬ Contoh lainnya : diyakini bahwasanya tidak boleh berhubungan badan ( bersegama ) dengan wanita bukan istrinya ( ajnabi ) maka jika seseorang ragu apakah dia telah menikah wanita tersebut atau belum ? maka kita kembalikan ke kaidah : yaitu hukum asalnya wanita ajnabi tidak boleh di setubuhi. ‫ف إذا األج ن ب ٌة، وطء ٌ جوز ال أن ه ال ٌ ق ٌن :آخر م ثال‬ ‫.masalah yang di sepakati dan sesui dalam kaidah ini .واحدة ط ل قة ب أن ها ف نح كم ف ٌه، م كو ب ط الق ن زٌ له ف ال م ت ٌ قن‬ ،‫. maka tidak boleh sholat dalam keadaan ragu seperti ini ( kita harus bersuci / wudhu lagi ) ‫األو ل ال زمان ف ً ال ن كاح :ٌ قول ون ف ال جمهور واحدة؟ أو ث الث ا ط ل قها هل وش زوج ته، اإلن سان ط لق إذا :آخر م ثال‬ ،‫وطء ت حرٌ م األ صل :ال مال ك ٌة وق ال .ف ٌها‬ Pembahasan yang berhubungan dengan kaidah ini terbagi menjadi 2 macam: · 1. ( maka dia tidak boleh menganbil keputusan bahwasanya boleh bersetubuh dengannya padahal sudah menikahinya atau belum masih diragukan kepastiannya pent.ال حدث ف ً ال‬ ‫ٌ ص لً أن ل ه ٌ جوز ف ال ف ٌها، م كو ب طهارة ال ٌ ق ٌن هذا ن زٌ ل ف ال اإلن سان، ذمة ف ً واج بة ال ص الة أن ال ٌ ق ٌن‬ ‫. contohnya : jika sesorang dalam keadaan suci waktu paginya kemudian dia ragu apakah sudah batal atau belum ? asalnya dia dalam keadaan suci kemudian timbul keraguan batal atau belum. dankeyakinan ini tidak menjadi batal dengan keadaan suci yang timbul keraguan didalamnya.) ‫ت ل ع ل ٌه ت ط بق ال ذي ال ح كم ف ً واخ ت لف ال قاعدة، ف ً ان دراجها ع لى ات فق م سائ ل :ال م سائ ل من ال ثان ً وال نوع‬ ‫ث م ال ص باح، ف ً م تطهرا اإلن سان ك ان إذا :ذل م ثال .ال ع لم أهل جمهور مذهب وهذا .ط ل قا ث الث ب أن ها ف نح كم ب قائ ه، ف ً م كو ب ن كاح ال م ت ٌ قن األ صل هذا ن زٌ ل ف ال األج ن ب ٌة‬ . karena keyakian yang pasti adalah sholat wajib bagi setiap manusia. masalah yang di sepakati dan sesui dalam kaidah ini namun masih diperselisihkan hukum yang cocok bagi permasalahan tersebut. dan berkata para pengikut madhab imam malik ( malikiyyah ) : kita telah batal.ال م سأل ة‬ ‫أل ن م تطهر؛ أن ه األ صل ف إن ذل ؟ ب عد أحدث هل‬ ‫ب طروء ٌ زول ال األو ل ال زمان ف ً ال ثاب ال ٌ ق ٌن‬ ‫ال ، :ال مال ك ٌة وق ال.ح كمها ع لى‬ ‫ال ص باح، ف ً محدث ا ك ان ع ل ٌه؟ ال طهارة طرأ هل ذل ب عد‬ ‫ال م كو ال طهارة إل ى ٌ ل ت ف ف ال محدث، أن ه األو ل ال زمان ف ً ال ثاب ف ال ٌ ق ٌن ذل ؟ ب عد ت و ضأ هل و‬ ‫. dan disepakati juga hukumnya contohnya: seseorang yang pagi harinya dalam keadaan tidak suci dan berhadast ( belum berwudhu / mandi wajib ) kemudian dia ragu apakah telah bersuci ( wudhu/mandi wajib ) atau belum ? adalah dia berhadast pagi harinya. kemudian ragu sudah berwudhu apa belum ? maka yang diyakini dan tetap serta pasti adalah permulaanya / waktu awalnya yaitu dalam keadaan berhadast maka tidak boleh mengambil keputusan bahwasanya dia sudah bersuci yang masih diragukan kebenaran dan kepastiannya.‫وٌ ت فق ال قاعدة، ف ً ان دراجها ع لى ٌتفق م سائ ل :األو ل ال نوع:ن وع ٌن ع لى ال قاعدة هذه ت ح ت ندرج ال تً وال م سائ ل‬ ‫ث م ال ص باح، ف ً محدثا ك ان من :ذل م ثال.هذه وال حال‬ · 2.

namun dia ragu apakah sudah talak tiga apa baru satu ? maka jumhur ulama' berpendapat : nikah pada permulaanya adalah hal yang sudah pasti di yakini ( sahnya ) . maka kita hukumi bahwasanya dia sudah thalak tiga. dan ini adalah al istishhab ( penyandaran dan pneyertaan serta berhubungan).م باحة أن ها األف عال ف ً ف األ صل األ ص ل ٌة، اإلب احة ا س ت صحاب :األو ل ال نوع‬ Pertama : penyandaran kepada mubah pada hukum asalnya. maka kita hukumi bahwasanya itu adalah thalak satu. ‫ف ً ح كمها ف ن س ت صحب ال ص باح، ف ً ال ثاب تة ال طهارة ا س ت صحاب :م ثل ال و صف ا س ت صحاب :ال خامس وال نوع‬ ‫. maka tidak membatalkan pernikahan tersebut thalak yang masih diragukan kepastiannya. ‫. maka asal dalam perbuatan adalah mubah / boleh ‫ًء ٌ لح قها و ال ب رٌ ئة، ال ذمم أن ف األ صل ال براءة، ا س ت صحاب :ال ثان ً وال نوع‬ ‫ارع من دل ٌل‬ ‫.ال ثان ً ال زمان‬ .اال س ت صحاب وهو ال‬ Jika kita sudah mengetahui masalah tersebut dengan jelas.ٌ خ ص صه دل ٌل ٌ أت ً ح تى ال عموم ا س ت صحاب :ال راب ع وال نوع‬ Keempat : penyandaran kepada yang umum sampai ada dalil penghususannya. dan istishab ada bebrapa macam : ‫. maka sketahuilah sesunggunya kaidah ini merupakan pondasi dan pokok-pokok syar'iyyah yang agung dan merupakan dalil dari dalil dalil syar'iyyah. maka kita tidak boleh menghukumi dan mengatakan dalil syar'ii tersebut mansuh ( batal ) sampai kita bisa membuktikannya dengan dalil. ‫رٌ عة، أدل ة من ودل ٌل عظ ٌم، أ صل ف ً أصل ال قاعدة هذه ف إن هذا، ت قرر إذا‬ ‫:أن واع ع لى‬ ‫واال س ت صحاب .Contoh lainnya : jika seseorang telah menthalak ( menceraikan ) istrinya. Adapun malikiyyah berpendapat : hukum asal mensetubuhi wanita ajnabi adalah haram maka tidak membatalkan keharamanya keyakinan sahnya nikah yang diragukan.ال‬ ‫ٌ أت ً ح تى ال واج با من‬ Kedua : penyandaran kepada berlepas diri ( tidak ada ikatan ) maka hukum asalnya manusia adalah berlepas diri. maka tidak ada kewajiban sesuatau apapun sampai ada dalil yang mewajibkannya dari pembuat syari'at ( allah & rasulnya ) ‫ارع ن ص ا س ت صحاب :اال س ت صحاب من ال ثال ث وال نوع‬ ً‫.دل ٌل ٌ أت ً ح تى م ن سوخ ب أن ه ال رع‬ ‫ال دل ٌل ع لى ن ح كم ف ال م ن سوخ، أن ه ٌ ث ب ح تى ال‬ Ketiga: penyandaran kepada dalil syar'ii hingga datang penetapan bahwasanya hal tersebut di mansuh (dihapus/dibatalakan).

kemudian mereka berselisih : gimana kalau melihat air di tengah-tengah sholat ( misal tiba-tiba turun hujan pent) .االخ ت الف ٌ قع ثم ومن ال ص فا ، إحدى‬ ‫ت ت غ ٌر ث م ع ل ٌها، ال ع لماء أجمع م سأل ة ه نا ٌ كون ب أن وذل‬ Keenam : penyandaran kepada kesepakatan para ulama ( ijma' ulama) dalam permasalahan yang diperselisihkan . ن عم .) ‫ال نزاع، محل ف ً اإلج ماع ا س ت صحاب :ال سادس وال نوع‬ ‫. karena ( telah di sepakati ) harus adanya sumber dalil dari ijma tersebut. ( kecuali sudah jelas bahwasanya dia telah batal pent.Kelima: penyandaran pada sifat.ال نزاع محل ف ً اإلج ماع دعوى‬ Contohnya adalah : para ulama telah sepakat bahwasanya ' barang siapa melihat ( mendapati ) air sebelum sholat maka batal tayamumnya.اال س ت صحاب هذا ٌ صح ال :ٌ قول ون ال جمهور ال ص الة؟ أث ناء رآه إذا ف ٌما ذل ف ن س ت صحب‬ ‫. dan kita mengambil / menyandarkan kepada pendapat ini walaupun kita dalam keadaan melaksanakan sholat.اآلت ٌة األب ٌا ف‬ Pendapat kedua dalam masalah ini : bahwasanya boleh mengambil (menyandarkan ) pendapat tersebut mereka berkata: al mustashab ( penyandaran hukum asal ) bukan ijma ( kesepakatan para ulama) namun al mustashab adalah sumber dari ijma itu sendiri. kemudian berubah suatu sifat ( keadaannya) dari sini timbullah perselisihan ( ikthilaf ) ‫ال ص الة، أث ناء ف ً رآه إذا ف ٌما اخ ت ل فوا ث م ت ٌممه، ب طل ال ص الة ق بل ال ماء رأى من أن ع لى ال ع لماء أجمع :ذل م ثال‬ ‫ب اإلج ماع؟ ت ٌممه ب طل ال ص الة، ق بل ال ماء رأى إذا :ٌ قول أن ل إلن سان ٌ صح ف هل .ات فاق محل ال دل ٌل وا س ت صحاب‬ ً ‫. KAIDAH KE SEMBILAN ‫وال حجارة وال سماء واألر ض ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل‬ wal aslu fi miyahinaa at thoharo wal ardhu was samaa u wal hijaaroh . maka berubahlah sifat ( keadaanya ) maka apakah boleh seseorang mengatakan : jika melihat air sebelum sholat maka batal tayamumnya secara ijma ( kesepakatan ulama'). ‫ألن ه اإلج ماع؛ م س ت ند المستصحب وإن ما اإلج ماع، هو ل ٌس والمستصحب :ق ال وا . misal : menyandarkan suci dari hadast yang pasti pada waktu subuh ( setelah sholat shubuh) maka disukai untuk menjadikanya ( keadan suci ) sebagai dalil pada waktu berikutnya. yang demikian itu jika ada suatu permasalahan dan ulama telah bersepakat dalam menentukan hukumya.ال ص فا إحدى ف ت غ ٌر‬ ‫ت صح ال ألن ه :ق ال وا . maka jumhur berpendapat : tidak sah kita mengambil pendapat tersebut ( tidak batal di tenggah sholat ) mereka berkata : tidak sah menyatakan pendapat jumhur dalam masalah yang masih di perselisihkan. .ٌ صح ب أن ه :ال م سأل ة ف ً ال ثان ً وال قول‬ -‫، اإلج ماع دل ٌل ن س ت صحب ح ٌ ن ئذ ف نحن :ق ال وا ع ل ٌه، ٌ س ت ند دل ٌل ل إلجماع ٌ كون أن ب د ال -ب االت فاق‬ ‫ال قاعدة هذه ت ح ال م ندرجة ال قواعد من ب ع ضا و س نأخذ ال قاعدة، ب هذه ٌ ت ع لق ما هذا .

air kencing dan kotoran najis.Hukum asal air tanah. maka di hukumi hal tersebut haram dan najis pent.ال دل ٌل ب ذل‬ Pertama : perkara yang ada dalilnya dalam masalah haram atau najis atau rusak ( fasad ) maka di hukumi dengannya seperti itu. atau dalam satu sisi dalil menunjukkan halal. dan di lain sisi dalil tersebut menunjukkan keharamannya.ال ف ساد ع لى ٌ دل ودل ٌل ال صحة، ع لى ٌ دل دل ٌل :م ت عار ضان دل ٌ الن ف ٌها ٌ وجد م سائ ل :ال ثال ث ال نوع‬ ‫ق واعد ومن ال ترج ٌح، من ب د ف ال ب ٌ نهما، ال جمع ٌ م كن ل م ف إذا .ال تحرٌ م ع لى ٌ دل وآخر اإلب احة، ع لى ٌ دل‬ ‫. atau suci. atau sehat /bagus. maka masalah tersebut terbagi menjadi 4 keadaan : ‫ف ٌح كم ال ف ساد، أو ال نجا سة أو ب ال تحرٌ م دل ٌل ف ٌها م سائ ل :األو ل ال نوع‬ ‫. dan ini susah kita jama' maka menurut kaidah tarjih : dalil keharamannya bom bunuh diri lebih di dahulukan dari pada dalil yang membolehkan pent. ikan dilautan halal.) ‫. maka hal tersebut di hukumi suci dan halah pent. sedang dalam masalah pentanrjihan ulaam menentukan kaidah :( ‫ٌ قدم ال تحرٌ م دل ٌل أن‬ ‫ / اإلب احة دل ٌل ع لى‬anna dalila at tahrimi yuqoddamu 'alaa dalili al ibahati ) artinya : sesungguhnya dalil yang menunjukkan keharaman lebih didahulukan dari pada dalil yang menunjukkan kehalalannya. اإلب احة دل ٌل ع لى ٌ قدم ال تحرٌ م دل ٌل أن :ال ترج ٌح‬ Ketiga : perkara yang di dalamnya didapati ada dua dalil yang saling bertentangan.) ‫ف نح كم ال صحة، أو ال طهارة أو اإلب احة :ع لى ٌ دل دل ٌل ف ٌها م سائ ل :ال م سائ ل من ال ثان ً وال نوع‬ ‫.دل ٌ ال ف ٌها ن ع لم ال وأ دل ٌل، ف ٌها ٌ وجد ال م سائ ل :ال م سائ ل من ال راب ع ال نوع‬ . dengan dalil dari penjelasan berbagai ulama yang terkenal .ب ها ن ح كم ال تً ال م س تمرة ال قاعدة :ب األ صل ال مراد "األ صل" :ه نا ال مؤل ف ٌ قول‬ ‫:أن واع أرب عة ع لى ال م سائ ل ف إن‬ Pengarang ( as syeikh abdur rahamn as sa'dity ) berkata : "‫"األ صل‬yang dimaksud al aslu ( asalnya ) adalah : pondasi asal yang terus menerus yang dengannya kita mengambil hukun. yang lagi ngetren di kalangan pemikiran para shabab harokah islamiiyah : adalah bom syahid ( sebenarnaya bukan bom syahid tetapi bom bunuh diri ) sebagian pemuda ada yang mengatakan boleh dengan dalil fatwa seseorang ulama katanya ( anda pasti tahu fatwa siapa itu ) dan kebanyakan pemuda mengatakan haram . taruhlah ada 2 hukum yang bertentangan . maka dihukumi dengan keadaan tersebut ( misal : air lautan suci.األ صل ق واعد ع ل ٌها ن ط بق ف هذه . ال دل ٌل ب ذل‬ Kedua : perkara yang dalilnya menunjukkan atas : boleh / halal. ( misal : daging babai haram . yaitu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram . ( ana kasih contoh waluapun masalah ini sudah jelas dalil keharamannya dan pernah ana dislkusikan dalam forum MYQ ( bolehkan kita demontrasi dan memberontak ) . satu dalilnya lagi menunjukan hal tersebut rusak. langit dan batu adalah suci ‫األ صل، ٌ غ ٌر دل ٌل ٌ وجد ل م إذا .jika tidak didapati dalil dalam selain asalnya . yaitu . maka jika tidak munkin mengambungkan antara keduanya darus diadakan pentarjihan ( mengambil slaah satui hukum yang paling kuat ) . Satu dalil menunjukkan bagus/ sehar .) ‫دل ٌل أو .

233: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب‬ ً ‫ٌخ ق ال و 883. yang dimaksud kaidah ini adalah : jika ada air yang kita tidak tahu dalil atas kesucianya.Keempat : perkara yang tidak didapati dalilnya.387.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . da kaidah tersebut adalah : " air tersebut suci selama tidak ada dalil yang menyatakan lain ( selain suci ). dan imam nasa'ii dalamkitab at thaharah bab air laut no : 59 ."ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل" :ه نا ق ول ه‬ ،‫من عدد :ال قاعدة هذه ودل ٌل ٌ غ ٌره، دل ٌل ٌ أ ل م ما طاهر أن ه األ صل أن وهو األ صل، ب قاعدة ن ح كم ف إن نا ن جا س ته‬ ‫{ :وق ول ه )11 : آٌ ة األن فال سورة( } به لٌطهركم ماء السماء من علٌكم وٌنزل { .)84 : آٌ ة ال فرق ان سورة( طهورا ماء السماء من وأنزلنا { :وق ول ه‬ 48.683: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب و س ن نها ال طهارة ك تاب ف‬ ‫صح ٌح: األل بان ً ال‬ ‫ص ٌد ف ً جاء ما ب اب ال ص ٌد ك تاب.783. dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih ( al furqon : 48 ) Dari hadist : ‫ال طهارة: ك تاب ال ترمذي رواه ( " م ٌ ت ته ال حل ماؤه ال طهور هو " :ال بحر ف ً . ) .وجل عز . atau kita tidak tahu dalilnya. 34:رق م حدٌ ث ال و ضوء من ال طهور ب اب ال طهارة ك تاب موطاء ف ً مال وإمام‬ ‫) 4701: رق م حدٌ ث ال بخر‬ Sabda rasulullah SAW tentang air laut: " dia ( laut ) adalah suci airnya dan halal bangkainya ( ikannya ) (HR tirmidhi dalam kitab : cara bersuci yang diajarkan rasulullah SAW bab: penjelasan bahwasanya air laut adalah suci hadist no :69. ‫ع لى و ال طهارت ه، ع لى دل ٌ ال ف ٌه ن ع لم ال ال ذي ال ماء أن :ال قاعدة ب هذه ٌ راد .ال ن بً وق ول‬ ‫ال طهارة ك تاب داود اب و و 96 و: ال حدٌ ث رق م طهورا ان ه ال بخر ماء ف ً جاء ما ب اب س لم و ع ل ٌه هللا ص لى ال ن بً عن‬ ‫ال م ٌاه ك تاب. dan kitab al miyah ( macam air ) bab berwudhu dengan air laut no : 332. 95 رق م حدٌ ث ال بخر ماء ب اب ال طهارة ك تاب ال ن سائ ً و 38: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب‬ ‫ماجة اب ن و 0534: رق م حدٌ ث ال بخر م ٌ تة ب اب ال ذب ائ ح و ال ٌد ك تاب . dan berkata as syeikh al bani : shahih dan imam malik dalam mawatha'nya kitab at thaharah bab selesai dari wudhu no : 43. dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu ( al anfal : 11 ) ‫. maka kita dalam menghukumi air tersebut kita kembalikan kekaidah asalnya. ataukah air tersebut najis.388. dan di kitab berburu bab penjelasan tentang berburu ikan laut no : 1074 pent. adapun dalil dari kaidah ini beberapa nusus ( nash ) syar'iyyah diantaranya : Dari alqur'an : { ‫)11 : آٌ ة األن فال سورة( } به لٌطهركم ماء السماء من علٌكم وٌنزل‬ 11. dan ibnu majah dalam kitab at thaharah dan sunnah-sunnahnya bab berwudhu dengan air laut no : 386. maka kita kembalikan dalam pengambilan dalilnay ke kaidah asalnya.ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص‬ ‫. dan abu dawud dalam kitab at thaharah bab berwudhu dengan air laut no : 83. dan kitab tangan dan sembelihan bab bangkai ikan laut no : 4350.)84 : آٌ ة ال فرق ان سورة( طهورا ماء السماء من وأنزلنا‬ Adapun perkataannya di sini : "‫ "ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل‬hukum asal air adalah suci.

ال طهارة ف ٌها األ صل أن ع لى ل ذ ف دل .ن ج سة أن ها ع لى دل ٌل ق ام إذا إ ال ب نجا س تها ٌ ح كم و ال ال طهارة، ف ٌها األ صل ال ث ٌاب، وك ذل‬ . adapun dalil nya adalah . ن عم . maka orang muslim siapapun yang telah mendapati waktu sholat maka baginya tempat sholat ( dimanapun ) dan tempat itu ( tanah ) suci ( HR bukhari dalam kitab : sholat bab sabda nabi : dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci hadist no : 438 .ال م ٌاه طهارة ف ً ال واردة األح ادٌ ث من ذل غ ٌر إل ى ٌ ئا ) صح ٌح :األل بان ً ال‬ ‫.و صحاب ته . rasulullah SAW bersama para shohabatnya ( semoga allah meridhoi mereka semuanya) mereka memakai pakaian yang di buat dan di tenun oleh .ال ن بً ق ال اآلخ ر ال حدٌ ث وف‬ ‫. adapun dalil yang menyatakan bahwasanya tanah ( bumi ) adalah suci .‫ال ك فار ٌ ص ن عها ال تً ال ث ٌاب ٌ ل ب سون ك ان وا -ع ل ٌهم هللا ر ضوان. dan kita tidsk menhukuminya najis kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. dan kaidah ini terus dipakai dalam menghukumi air.ذل ف ً ح كمها‬ Begitu juga hukum asal pakaian adalah suci .ن ج سة األر ض أن ع لى ب ه ن ح كم دل ٌ ال ن ع لم ح تى طاهرة، أن ها األ صل األرض ، وك ذل‬ ‫أعط ٌ " :-و س لم ع ل ٌه هللا ص لى-ال ن بً ق ول :م نها ال رع ٌة ال ن صوص من عدد األر ض طهارة ودل ٌل .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .ٌ غ س لون ها و ال وٌ ن سجون ها‬ ‫.) ً ‫ول و ال ماء، ٌ جد ل م إذا ال م س لم طهور ال ط ٌب ال ص ع ٌد " . ال م ٌاه ف ً ال م س تمرة وال قاعدة األ صل، هو‬ . dan imam muslim dalam kitab masajid wa mawaadhu'us sholat hadist no:521pent.داود أب ً س نن ف ً ك ما " س ن ٌن ع ر‬ dan dalam hadist lain rasulullah bersabda: " sesungguhnya tanah ( debu ) itu adalah suci dan mensucikan seorang muslim jika tidak mendapati air untuk bersuci. ‫ٌ أت ً ح تى طاهرة، أن ها ف األ صل .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى‬ ،‫ف تأخذ األرض ، أن واع من ن وع ف هً ال حجارة وأما . dan dalam hadist lainya belau bersabda : " air itu suci tidak menjadikan najis sesuatu apapun " ( HR tirmidhi dalam kitab : cara bersuci yang diajarkan rasulullah SAW bab: penjelasan bahwasanya air itu tidak ada yang membuatnya najis hadist no : 66 dan abu dawud dalam kitab at thaharah bab penjelasan tentang sumur umum hadist no : 66.‫و ع ل ٌه هللا ص لى ال ن بً عن ال طهارة: ك تاب ال ترمذي رواه (" ًء ٌ نج سه ال طهور ال ماء " :اآلخ ر ال حدٌ ث ف ً وق ال‬ ‫رق م ب ضاعة ب ئر ف ً جاء ما ب اب ال طهارة ك تاب داود أب و و 66: ال حدٌ ث رق م ٌ نج سه ال ال ماء إن جاء ما ب اب س لم‬ ‫ٌخ ق ال و 76. dan inilah hukum asal .ٌ غ ٌرها دل ٌل‬ ‫ف ع نده ال ص الة، أدرك ته م س لم ف أٌ ما وطهورا، م سجدا األر ض ل ً وج ع ل " :ذل من وذك ر " ق ب لً أحد ٌ عطهن ل م خم سا‬ ‫رق م حدٌ ث طهورا و م سجد األر ض ل ً ج ع ل ال ن بً ق ول ب اب ال ص الة ك تاب ف ً ال بخاري: رواه ( " وطهوره م سجده‬ :438 ‫) 125 رق م حدٌ ث ال ص الة موا ضع و ال م ساجد ك تاب ف ً م س لم و‬ Dan begitu juga hukum asal tanah ( bumi ) bahwasannya asalnya adalah suci . beberapa nusus (nash ) syar'iyyah diantaranya : sabda rasulullah SAW : " allah memberikan keutamaan kepadaku ( dan umatku ) lima hal yag tidak diberikan kepada nabi sebelumku " diantaranya disebutkan " : dijadikan bagiku semua tanah ( bumi ) itu masjid ( tempat sholat ) dan suci.66 : ال حدٌ ث‬ ‫ف هذا . ‫ال ن بً أن :ذل ودل ٌل . bahkan walaupun sepuluh tahun dalam keaadan seperti itu ( tidak mendapati air ) sebagaimaan di raiwayatkan dalam sunan abu dawud. sampai kita tahu dalilnya yang menjelaskan tanah tersebut adalah najis.). dan selainya dari hadist yang banyak sekali yang menjelaskan tentang kesucian air .67 dan berkata as syeikh albani : shohih pent. maka hukum asalnya adaalh suci sampai ada dalil yang menyatakan lain ( najis ).

173.misalnya dalam QS :al baqarah :172-173: ‫به أهل وما الخنزٌر ولحم والدم المٌتة علٌكم حرم إنما )271( تعبدون إٌاه كنتم إن وا كروا رزقناكم ما طٌبا من كلوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ ‫)371( حٌمر غفور هللا إن علٌه إثم فال عاد وال با غٌر اضطر فمن هللا لغٌر‬ 172. adapun batu . semua apa yang ada di bumi ( al baqarah : 29 ) dan ini umum bagi segala sesuatu yang bermanfaat.ال حل األ‬ Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh dengan dalil : ‫وال م ناف ع األع ٌان ف ً عام وهذا . Dalam ayat ini allah memrintahkan kepada kita untuk memakan apa saja yang di anugerahkan kepada kita dari rizki yang baik kemudian menjelaskan sebagian apa saja yang diharamkan untuk dimakan sebagaiman disebutkan dalam ayat diatas . Hai orang-orang yang beriman. daging babi.orang kafir dan mereka ( rasulullah SAW& para shohabat RA ) tidak mencucinya terlebih dahulu. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Maka tidak ada dosa baginya. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. ___________________________ [*] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah ( pent.) . darah. maka ini adalah bagain dan salah satu jenis bumi ( tanah ) maka kita ambil hukumnya sesui keidah diatas. para ulama mengatakan : ‫ً ك ل ف ً ال طهارة األ صل ( وق ال وا‬ ‫،) ت حرٌ مه أو ن جا س ته ع لى ال دل ٌل دل ما إ ال اإلب احة، واأل صل‬ Hukum asal dalam segala sesuatu adalah suci dan halal ( boleh ) kecuali ada dalil yang menunjukkan hal itu najis atau haram. Dalam kitab mulakhos qowaidul fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin yang di ringas oleh as syeikh abu humaid abdullah al falasi dikatakan dalam kaidah ke tiga belas ‫ٌاء ف ً األ صل :ع رة ال ثال ثة ال قاعدة‬ ‫. dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[*]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai. Dan dalam kitab risalah latifah fi usulul fiqh karangan as syeikh abdur rahman as sa'diy .]92:ال ب قرة[ جمٌعا األرض فً ما لكم خلق الذي وه‬ Dialah yang telah menciptakan bagi kamu. maka dari dalil ini diketahui bahwasanya hukum asalnya pakaina adalah suci .

begitu juga hukum asal jiwa (kehormatan ) kecuali karena perang maka fahamilah semoga allah memberikan petunjuk terhadap apa yang kamu harapkan ( munkin yang bagus adalah ‫ٌ مل‬ diganti ‫) ٌ حل‬ ‫:معان ث الث ة ع لى ٌ ط لق اال صط الح وف ً . dan sebagainya. kata ‫ ( ال ب ضع‬al budh'u) artinya dalam bahasa arab : adalah potongan daging . padi dengan padi. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis.) ‫ال ع قود ب ق ٌة وك ذل‬ KAIDAH FIQHIYYAH bag-4 KAIDAH KESEPULUH : ‫ال تحرٌ م واألم وال وال ن فس وال لحوم األب ضاع ف ً األ صل‬ al asli fil abdho'i wal luhumi wan nafsi wal amwaali lit tharim hukum asal dalam hal perkawinan ( kemaluan ). Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [*] dalam ayat ini allah menjelaskan kehalalan jual beli karena hukum asal jual beli adalah halal dan begitu juga selain jual beli dari segala kesepakatan antara kedua belah pihak .ال تحرٌ م األب ضاع ف ً األ صل‬ Hukum asal dalam hal perkawinan ( kemaluan ) adalah haram .misal dalam jual beli ‫ال حل ف ٌها ف األ صل ال م باٌ عة، ف أحل ،]572:ال ب قرة[ الربا وحرم البٌع هللا لحأو‬ 275. ______________________ [*] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. "ٌحل ما" ل ع لها‬ Hukum asal perkawinan ( kemaluan ) dan daging ( hewan ) adalah haram sampai ada sebab yang menghalalkanya.namun allah juga menjelaskan apa yang di haramkan dari jual beli yaitu riba. daging hewan dan jiwa/nyawa dan harta adalah haram ‫ٌمل ما هللا هدا ف اف هم ل لم ع صوم إ ال واألم وال وال ن فس ال حل ٌ جًء ح تى ت حرٌ مها ل لحوموا األب ضاع ف ً واأل صل‬ ‫. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah (pent. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. seperti penukaran emas dengan emas. adapun arti secara istilah syar'ii mencakup tiga hal : .ال عرب ل غة ف ً ال لحم، ق ط عة :البضع .

‫و ال .هللا ق ول :ذل ودل ٌل‬ ‫. homoseksual. maka demikian juga dalam jima' (karena jma' tidak terjadi kecuali pada kemaluan pent.) ‫ف إن كم ال ن ساء، ف ً هللا ات قوا " :ال ن ساء ف ً ق ال . 6. dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainya dalam al qur'an dan as sunnah yang mengharamkan al abdho' yaitu kemaluan.وجل عز . dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. )7-5 : آٌ ة ال مؤم نون سورة( } )7( العادون هم فأولئ ذل وراء ابتغى‬ Makna yang pertama ( ‫ ) ال ب ضع‬adalah : ‫ / ال فرج‬kemaluan . ‫معان ً من ال ثان ً ال م ع نى‬ ً ‫. lesbiaan. 7. maka tidak boleh memakai dan menjamahnya kecuali ada dalil ( sebab) yang membolehkan dan menghalalkanya untuk menjamahnya. dan sebagainya ( pent.) [**] Maksudnya: zina. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. sedang yang dimaksud kalimat allah dalam hadist tersebut – yang benar – adalah : ikatan pernikahan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[*].وجوازه ب ح له دل ٌل جاء ما ف ً إ ال ملت س تع ف ال ال تحرٌ م، ال فروج ف ً األ صل أن‬ ‫فمن )6( ملومٌن غٌر فإنهم أٌمانهم ملك ما أو أزواجهم على إال )5( حافظون لفروجهم هم والذٌن { . Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budakbudak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya ( pent.ال جماع :ذل‬ ‫ف كذل‬ Makna ( ‫ ) االب ضاع / ال ب ضع‬yang kedua adalah: jima' ( bersetubuh ) sedang jima' itu harus pada kemaluan.ال فرج :األو ل ال م ع نى‬ ‫.ال ن كاح ع قد -ال صح ٌح ع لى. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu.هللا ب ك لمة وال مراد .) adalah haram. Barangsiapa mencari yang di balik itu[**] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. maka jika kita hubungkan dengan kemaluan ( penjelasan diatas pent. karena sesungguhnya kalian dihalalkan menjamah (menjima') kemaluan istri kalian dengan kalimat allah " Maka dari hadist ini ( dan ayat sebelumnya pent. adapun dalilnya adalah : 5. Dan tidak diragukan bahwasanya hukum asal dalam hal kemaluan adalah haram.) dapat kita ketahui bahwasannya hukum asal perempuan dan kehormatan serta kemaluannya adalah haram sampai ada sebab yang menghalalkannya yaitu dengan kalimat allah. rasulullah bersabda tentang kehormatan perempuan : " bertakwalah kepada allah dalam mempergauli istri-istri kalian . dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu.) . [*] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. ال جماع ف‬ ‫ال تحرٌ م، ال فروج ف ً األ صل أن ق ررن ا وإذا ل ل فرج، الز م وال جماع . Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. ال فروج ب م ع نى األب ضاع‬ Dan dalam sebuah hadist .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . هللا ك لمة وهو‬ ،‫.ال ن بً أن ال حدٌ ث ف ً وجاء‬ ‫ٌ ح لها، أمر ٌ أت ً ح تى ال فروج، ت حرٌ م ال ن ساء ف ً األ صل أن ع لى ذل ف دل " هال ل ب ك لمة ف روجهن ا س تح ل ل تم‬ ‫ت حرٌ م ف ً ال واردة ال ن صوص من ذل ، غ ٌر إل ى .

bahkan hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.ال س ٌوطً ذل رأى‬ ‫. termasuk didalamnya adalah perjanjian dalam pernikahan.ال رح‬ Makna yang ketiga : yang dimaksud ‫ ال ب ضع‬adalah ikatan pernikahan. cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. nenek dan seterusnya ke atas. ‫)1 : آٌ ة ال مائ دة سورة ( } بالعقود أوفوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا { :-وع ال جل.وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم علٌكم حرم { :-وع ال جل.. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu.ق ول ه :ذل ع لى وٌ دل‬‫. juga perjanjian dalam pernikahan .. berpendapat sebagaian ulama' bahwasanya hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah haram.ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد :ذل ودل ٌل‬ ‫.ال تحرٌ م ع لى ٌ دل نا دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال حل، ال جواز ال ن كاح ع قد ف ً األ صل ب ل ٌ صح، ال ال م ع نى وهذا .ال ن كاح ع قد ذل ومن‬ Adapun dalilnya adalah : beberapa nusus ( nash-nash ) syar'iyyah diantaranya firmannya: { ‫)1 : آٌ ة ال مائ دة سورة ( } بالعقود أوفوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ Artinya:1.وجل عز‬ Dan menunjukkan hal tersebut firman allah jalla wa'alla : 23. maka ini menunjukkan selain yang disebutkan tersebut adalah halaj dan boleh di nikahi ___________________ [*] maksud ibu di sini ialah ibu. perjanjian dalam jual beli ( pent. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu.) .ال ع قود ف ً األ صل أن إل ى ال ع لماء ب عض وذهب ال ن كاح، ع قد ب ه ٌ راد :ال ثال ث وال م ع نى‬ ‫ف ً ع بارت ه وظاهر ه نا، ال مؤل ف ع بارة ظاهر وهو .) ‫ هللا ف إن اآلٌ ة، )32 : آٌ ة ال ن ساء سورة( } . dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan... Maka makna ini kurang benar. penuhilah aqad-aqad itu[*]. _______________________ [*] Aqad (perjanjian) mencakup: janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. demikian juga yang lainlainnya. dan inilah yang nampak dari ungkapan bait syair mualif disini ( as syeikh as sa'dhiy pent ) dan juga apa yang nampak dari syarah / penjelasan bait kaidah tersebut. menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.ال صحة وعدم ال ف ساد، ع لى ٌ دل دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال جواز، ال صحة ال ع قود ف ً ف األ صل . ( an nisa : 23 ) dalam ayat ini sesungguhnya allah membatasi perempaun yang haram di nikahi. maka hukum asal dalam perjanjian tersebut adalah boleh dan syah.ال ع لم أهل من وغ ٌره -وال نظائ ر األ باه ف ً. ( pent . anak-anakmu yang perempuan**+…….. sampai ada dalil yang menunjukkan rusak dan batalnya ikatan perjanjian tersebut. Hai orang-orang yang beriman.‫ك ما ال تحرٌ م، -ال ن كاح ع قد. ال حل ع لى ال باق ً أن ع لى ذل ف دل ال محرما ، ح صر ق د . sebagaimana pendapat as suyuthi dalam kitabnya "al asbaahu wan nadhooiru" dan juga sebagian ahlul ilmi.

dan burung yang mati karena dipanah kemudian jatuh di air ( karena tidak jelas apakah matinya karena di panah atau karena tengelam dalam air pent. ٌ غ ٌره دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال حل، ال جواز ال ن كاح ع قد‬ ‫ف ً األ صل أن ع لى ذل‬ Dan menunjukkan yang demikian juga adalah firman allah di akhir ayat 24 surat an nisa : 24.) . Bersangkutan dengan masalah ini ( hal yang mubah bercampur dengan hal yang haram / berbahaya ) ana dapatkan dalam kitab mulakhos qowaid al fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin yang di rinkas oleh as syeikh abu humaid Abdullah al falasiy mengatakan dalam kaidah ke dua puluh satu ‫.‫ف دل )42 : آٌ ة ال ن ساء( } ذلكم وراء ما لكم وأحل { . dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[*] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. ال ماء ف ً ف وق ع ب ال سهم، ص ٌد إذا ال ط ٌر ف ً وك ما ال ب غل، ف ً ك ما .) sebagaimana pula kuda/keledai biqol ( peranakan dari kuda dengan keledai pent. dan sebagaimana di sebutkan dalam sebuah hadist dalam sunan nasa'i. maka jangan kamu makan." Mereka berdalil dengan hadist ini : bahwasanya jika berkumpul antara jenis daging yang di halalkan dan jenis daging yang berbahaya/haram. ( pent. bahwasanya rasulullah SAW bersabda: " jika kalian berburu dengan anjing yang terlatih. mereka berpendapat bahwasanya hukum asal daging hewan adalah haram. ‫ل لح الل ال كامل ب اج ت ناب إ ال ال حرام ت ج نب ٌ م كن ال ألن ه وذل احتٌاطا ال محظور جان ب غ لب ومحظور، م باح اج تمع إذا‬ ،‫انال ٌط عمل من رجس واألزالم واألنصاب والمٌسر الخمر إنما آمنوا الذٌن أٌها اي :ت عال ى ق ول ه ذل ع لى وٌ دل وال حرام‬ . maka mengutamakan pendapat daging yang berahaya ( tidak memakan daging yang halal namun tercampur dengan yang haram tersebut pent.وجل عز .) ‫وٌ س تدل ون .) .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى ."ال تحرٌ م ال لحوم ف ً واأل صل‬Hukum asal daging hewan adalah haram" ini adalah madhab sebagaian fuqoha'. gholabal mahthuru Artinya Jika berkumpul menjadi satu antara sesuatu yang halal dengan yang haram/berbahaya maka di dahulukan ( diambil ) yang haram/berbahaya..ال حظر جان ب غ لب حاظر، و س بب‬ ‫. dan kamu dapati bersamanya hewan yang lain dan dia membunuhnya. karena sesungguhnya kamu tidak tahu siapa yang saling memyerang dan membunuh. Maka ayat ini menunjukkan hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang memalingkannya. ال ن سائ ً ف ً حدٌ ث ذل‬ Adapun perkataanya : "‫ .ق ول ه ف ً اآلٌ ة آخر ع ل ٌه وٌ دل‬ ‫."ال تحرٌ م ال لحوم ف ً واأل صل" :ق ال‬ ‫غ ٌره معه ووجد ال م ع لم، ك ل ب أر س ل إذا " :ق ال . mereka berdalil dengan hadist yang di riwayatkan 'adhiy bin hatim ( pent.ال تحرٌ م هو ال لحوم ف ً األ صل أن ال ف قهاء، ب عض مذهب وهذا .ال محظور غ لب ومحظور، م باح اج تمع إذا :وال ع رون ل حادٌ ةا ال قاعدة‬ Idhaa ijtama'a mubahun wa mahthurun. ) .ال ن بً أن عدي، ب حدٌ ث ذل ع لى‬ ،‫مبٌح س بب ال لحم ن وع ف ً اج تمع إذا ب أن ه :ذل ع لى وٌ س تدل ون " ق تل أٌهما ت دري ال ف إن ت أك ل ف ال ف ق تل‬ ‫ف ً ورد وق د . ______________________ [*] ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

seandainya berkumpul antara sebab kesuciannya dan sebab kenajisannya maka air itu menjadi najis ( tidak boleh di gunakan untuk bersuci pent. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. ‫ٌ دل و ال . ‫.إب احة و س بب ت حرٌ م، س بب : س ب بان ف ٌه ت معاج ل ما األدل ة هذه أل ن األ صل؛ م سأل ة ف ً ل ٌ س األدل ة هذه ول عل‬ ‫ف ٌها ل ٌس ال تً ال م سائ ل :ب ها ٌ راد . karena dalil-dalil ini jika berkumpul antara daging yang halal dan yang haram didalamnya ada dua sebab yaitu : sebab keharamanya dan sebab kehalalanya. (berkorban untuk) berhala. adapun dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman allah SWT " Hai orang-orang yang beriman. Maka undian diulang sekali lagi. ال نجا سة هو ال م ٌاه ف ً األ صل أن :ع لى‬ ‫ذل‬ Sebagaimana kami katakana tentang air : hukum asal air adalah suci. antara daging dari anjing pemburu ( terlatih ) dan anjing biasa. baik dalil yang menghalalkannya atapun dalil yang mengharamkannya. mengundi nasib dengan panah[*]. Dalam ayat ini allah mengharamkan khamer ( minuman keras ) dan judi (serta mengundi nasib pent. setelah ditulis masingmasing yaitu dengan: lakukanlah. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. Namun permasalahan inti asalnya – sebagiamana penjelasan di atas.وغرق سهم أج ن بً، وك لب ص ٌد ك لب‬ ‫.دل ٌل‬ Munkin saja dalil-dalil ini bukan inti dari permasalahan hukum asalnya. antara hewan yang mati karena anak panah atau karena tengelam.) padahal di dalamnya terdapat manfaat dan faedah buat manusia.‫ر جان ب غ لب ل ما ل كن ل ل ناس، م ناف ع ف ٌهما أن مع وال م ٌ سر ال خمر هللا ف حرم ]09:ال مائ دة[ تفلحون لعلكم فاجتنبوه‬ ‫. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. namun jika bayak mudharat dan kejelekannya maka mnjadi haram dan dilarang. adalah termasuk perbuatan syaitan. berjudi. Sesungguhnya (meminum) khamar. oleh karena itu yang nampak jelas dan rajih : bahwasanya hukum asal daging hewan adalah halal bukan haram.) maka dari hal tersebut tidak menunjukkan bahwasanya : " hukum asal air adalah najis " .ساب قا ت قرر ك ما. dan tidak munkin menjauhi / menjaga diri dari sisi yang haram tersebut kecuali jika menjauhi secara total sesuatu yang yang bercampur antara yang halal dengan yang haram tersebut.حرم ال ماء، ف ً ن جا سة و س بب طهارة، س بب اج تمع ول و ال طهارة، ف ٌها األ صل :ال م ٌاه ف ً ق ل نا ك ما‬ ‫. Jangan lakukan.م نع‬ ‫ال‬ Penjelas dari kaidah ini : jika berkumpul dalam sesuatu antara hal yang mubah dan hal yang haram / berbahaya.األ صل وم سائ ل .adalah : perkara dan sesuatu yang tidak ada /tidak didapati dalilnya. ___________________________________ [*] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" ( QS al maidah : 90 ). maka di utamakan sisi yang haram untuk menjaga diri dari haram tersebut. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.ال تحرٌ م ول ٌس ال حل، هو ال لحوم ف ً األ صل أن األظهر ف إن ول ذل ت حرٌ م؛ دل ٌل و ال إب احة، دل ٌل ال . sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu.

kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. ) Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya : hukum asal daging hewan adalah halal dan boleh dimakan .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . kecuali kalau makanan itu bangkai.ال ن بً أن عائ ة حدٌ ث من ال س نن، ف ً ورد ما أٌ ضا ع ل ٌه وٌ دل‬ ً‫ك ان ول و " وك لوا أن تم ع ل ٌها ل هال ا سم اذك روا :ف قال ال ؟ أو ع ل ٌها هللا ا سم ذك ر هل ٌدرى و ال إل ٌهم، ت ؤت ى ال ت‬ ‫ال ن صوص من ذل غ ٌر إل ى .. ( al an'am : 145 terjemahannya saya nukil dengan lengkap pent. _________________________ [*] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku.atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. sedangkan pengharamnya dengan pengecualain ( istisna') dari yang halal. sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. adalh firmanNYA : 145. padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.. ‫ال لحوم عن س ئل " . Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai.م س ت ث نى ال تحرٌ م وأن وال جواز، ال حل هو األ صل أن :ع لى دل ف إن ه ، )541 : آٌ ة األن عام سورة( } اآلٌ ة . atau darah yang mengalir atau daging babi Karena Sesungguhnya semua itu kotor . darah. ‫سورة -( } إلٌه اضطررتم ما إال علٌكم حرم ما لكم فصل وقد علٌه هللا اسم ذكر مما تأكلوا أال لكم وما { :وع ال جل ق ول ه :ذل ع لى وٌ دل‬ ‫. ( al baqorah : 173 ) dalam ayat ini pengharamannya di batasi dengan kata "‫ "إن ما‬maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya hukum asal daging adalah halal.‫إال ٌطعمه طاعم على محرما إلً أوحً ما فً أجد ال قل { : س بحان ه ق ول ه وال حل، ال جواز هو ال لحوم ف ً األ صل أن :ع لى وٌ دل‬ ‫. daging babi. اإلب احة هو ال لحوم ف ً األ صل أن ع لى ذل ف دل اآلٌ ة، "إن ما" اال س ت ث ناء‬ Dalil lain yang menunjukkan hukum asal daging adalah halal firmanya : { ‫} المٌتة علٌكم حرم إنما‬ 173. Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang". ( al an'am : 119 ) maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal daging adalah halal dan boleh memakanya. dan pengharammnya adalah dengan pengecualaian ( istisna' ) dari yang halal. م س ت ث نى ال تحرٌ م وأن ال مأك ول ة، ال لحوم ف ً وال جواز ال حل هو األ صل أن ف دل )911 : آٌ ة األن عام‬ Dan dalil yang lainya adalah firman Allah SWT :Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. ‫ب أداة ال محرما ف ح صر )371 : آٌ ة ال ب قرة سورة( } المٌتة علٌكم حرم إنما { :وع ال جل ق ول ه :أٌ ضا ع ل ٌه وٌ دل‬ ‫. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa. مٌتة ٌكون أن‬ Adapun dalil : hukum asal daging adalah boleh dan halal.اإلب احة س بب ق ٌام ت ع لموا ح تى ت أك لوا ال :ل ق ٌل ال تحرٌ م؛ ال لحوم ف ً األ صل‬ ‫. ٌ غ ٌره دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال جواز، ال حل هو ال لحوم ف ً األ صل أن ع لى ال دال ة‬ . dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[*]...

sungguh akan dikatakan : " janganlah kamu makan sampai kamu tahu dalil ( bukti ) halalnya daging tersebut. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. dari hadistnya aisyah RA : bahwasanya rasulullah pernah di Tanya tentang daging yang diberikan kepada mereka.ال ارع من ب دل ٌل إ ال ال دماء س ف ٌ جوز ال أن ه :ب ه ٌ راد هذا . kitabut tauhid bab: berdoa dengan nama allah dan mohon perlindungan denganya hadist no:7398) kalau seandainya hukum asal daging adalah haram . . ‫:ف األ صل . )86 : آٌ ة ال فرق ان سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال { :وق ول ه )151 : آٌ ة األن عام سورة( } بالحق إال هللا حرم‬ Adapun ucapanya disini : : "‫ . Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyetakan bahwasanya hukum asal daging adalah halal dan boleh."ال تحرٌ م ال ن فس ف ً األ صل‬Al aslu fin nafsi at tahrimu " Hukum asal jiwa manusia adalah haram ditumpahkan darahnya" yang dimaksud kaidah ini adalah : tidak boleh menumpahkan darah manusia kecuali dengan dalil syar'ii yang menghalalkanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan juga firmnanya : { ‫)151 : آٌ ة األن عام سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس تقتلوا وال‬ 151. Karena umat merupakan suatu kesatuan. dan janganlah kamu membunuh dirimu[*].ب ذل دل ٌل ٌ أت ً ح تى ال خ لق، دماء ع لى االع تداء ت حرٌ م‬ ‫التً النفس تقتلوا وال { : س بحان ه ق ول ه وم نها ( 92 آٌ ة ال ن ساء سورة ( }رحٌما بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال { :وع ال جل ق ول ه‬ ‫.Dan menunjukan demikian juga ( asal daging halal ) hadist yang ada di sunan."ال تحرٌ م ال ن فس ف ً األ صل" :ه نا وق ول ه‬ ‫م نها ك ث ٌرة، رع ٌة ن صوص :ال قاعدة هذه ع لى وٌ دل . sedang mereka tidak tahu apakah dalam penyembelihannya menyebut asma allah apa tidak ? maka beliau menjawab : maka bacakan basmalah atasnya kemudian makanlah daging itu " ( HR bukhari kitabul buyu' bab: tidak memperdulikan was-was dan semisalnya dari subhat hadist no : 2057.( QS an nisa:29) [*] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. maka hukum asalnya : haram menumpahkan darah makhluqnya sampai datang dalil tentang masalah tersebut.dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[*]"( QS : al an'am :151). DALIL KAIDAH INI Dari al qur'an telah menunjukkan banyak sekali dalil dari nash-nash syar'ii diantaranya : firman allah SWT { ‫)92 آٌ ة ال ن ساء سورة( رحٌما بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال‬ artinya :. sampai ada dalil yang menyatakan lain ( haram/subhat pent.

و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .[*] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad. sebagaiman firmanya SWT: { ‫)5 : آٌ ة ال توب ة سورة( } الم ركٌن فاقتلوا‬ Maka bunuhlah orang-orang musrik ( yang memerangi kalian ) ( QS : at taubah:5) .) atau selainya seperti jiwa yang tidak terjaga kehormatannya ( boleh dibunuh ) seperti : tukang sihir ( jaman sekarang lebih terkenal dengan sebutan para normal pent. rajam dan sebagainya. ) sebagaimana sabda rasulullah SAW : hukuman bagi tukang sihir ( paranormal) adalah dengan pedang ( dipengal lehernya ) sebagaimana disebutkan dalam kitab sunan. maka hukumnya orang tersebut di qisos ( dibunuh juga ) .) maka dia tidak akan mencium baunya surga ( HR bukhari kitabul jiziyah wal muwaada'ah bab: dosa orang yang membunuh mu'ahid tanpa sebab kejahatan hadist no : 3266) ‫ال م ع صوم غ ٌر ف ً وذل ف ٌه، ال دم س ف ب جواز دل ٌل جاء ما إ ال.ال ن بً وق ول‬ ،‫" ل لجماعة ال م فارق هل دٌ ن وال تار ب ال ن فس‬ Sabda nabi SAW: tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga alasan : orang dewasa ( sudah berumah tangga ) yang berzina .) dan ini yang boleh membunuhnya adalah pemimpin negara (atau dengan keputusan hakim pent.ال ن بً وق ول‬ Dan sabda nabi SAW tentang orang kafir yang dilindungi negara : barang siapa yang membunuh al mu'ahid ( kafir yang dilindungi negara muslim karena suatu perjanjian atau kepentingan . atau dalam peperangan dsb pent. orang yang membunuh orang lain. turis. dan orang yang meningalkan agamanya ( murtad ) dan meninggalkan jama'ah umat islam ( HR : bukhari kitabut diyat bab firman allah ( al maidah :45 ) hadist no :6878 dan muslim kitab al qosamah wal muharibin bab : sebab dihalalkannya darah seorang muslim hadist no : 1676 ) ‫" ال ج نة رائ حة ٌ رح ل م معاهدا ق تل من " :ال ذم ٌ ٌن من المعاهد ف ً .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . atau orang yang memerangi kaum muslimin. Firmanya : { ‫)86 : آٌ ة ال فرق ان سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال‬ 68. Dan inilah hukum asalnya dan kaidah ini selalu dan senantiasa dipakai dalam pengharaman dan terjaganya jiwa seseorang.( seperti membunuh tanpa sebab. kecuali memang disana ada dalil yang membolehkan untuk menumpahkan darah . contoh lainya: orang yang keluar dari agama islam ( murtad) .ال س نن‬ . Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. ( QS:al furqan : 68 ) dari as sunnah ‫وال ن فس ال زان ً، ال ث ٌب :ث الث ب إحدى إ ال م س لم امرئ دم ٌ حل ال " . belajar dsb pent. ال دماء ت حرٌ م ال م س تمرة وال قاعدة األ صل هو ف هذا‬ ‫ف ً ك ما " ب ال س ٌف ضرب ة ال ساحر حد " .ال ن بً ل قول ل إلمام؛ ب ال ن س بة ال ساحر :م ثل‬ ‫)5 : آٌ ة ال توب ة سورة( } الم ركٌن فاقتلوا { : س بحان ه ل قول ه ال م س لم ٌن؛ غ ٌر من ال محارب وم ثل ال مرت د، وم ثل . misal bisnis.

Adapun ucapannya : "‫"ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل‬ Al aslu fil amwaali at tahrimu " Artinya :" hukum asal harta orang lain adalah haram " dan kaidah ini sellau dan senantiasa dipakai dalam syari'at islam . ال ن صوص من ذل غ ٌر إل ى " م نه ن فس ب ط ٌب إ ال م س لم امرئ مال ٌ حل ال‬ .‫رٌ عة، ف ً م س تمرة ق اعدة أٌ ضا هذه "ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫ال‬ ‫عن تجارة تكون أن إال بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا { : س بحان ه ق ول ه م نها ال ن صوص، من عدد :ع ل ٌها وٌ دل‬ ‫وال { .( al baqarah : 188 ) ‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ( an nisa':29 ) Dan firmanNYA : { ‫} )091 ال ب قرة سورة( المعتدٌن ٌحب ال هللا إن تعتدوا وال‬ janganlah kamu melampaui batas. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.ال ن بً وق ول " حرام ع ل ٌ كم وأموال كم دماءك م إن " . banyak sekali nash-nash syar'ii yang menunjukkan hal tersebut diantaranya : Dalil dari al qur'an Firman allah SWT : ‫)92 :ال ن ساء (منكم تراض عن تجارة تكون أن إال بالباطل بٌنكم الكمأمو تأكلوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ Hai orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari kaidah ini.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. padahal kamu Mengetahui.ال ن بً وق ول‬" ‫. )3( } )881( تعلمون وأنتم باإلثم الناس أموال من فرٌقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا‬ KAIDAH : BAHWASANYA HUKUM ASAL DALAM HARTA SESORANG ADALAH HARAM BAGI YANG LAINNYA. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa.وجل عز .وق ول ه )2( } )091( المعتدٌن ٌحب ال هللا إن تعتدوا وال { : س بحان ه وق ول ه 92 : آٌ ة ال ن ساء سورة } منكم تراض‬ ‫. ( al baqorah: 190 ) firmanNYA : { ‫} )881 ال ب قرة( تعلمون وأنتم باإلثم الناس أموال من فرٌقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا وال‬ 188.

وغ ٌرهم ال م س لم ٌن‬ Dan ucapan mualaif disini : "‫ "ل لم ع صوم إ ال‬maksudnya di sini adalah kecuali dalam peperangan.Dalil dari as sunnah : Sabda rasulullah SAW: " sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram ( terjaga ) bagi selain kalian " dan juga sabdanya SAW :" tidak halal harta seseorang muslim kecuali atas kebaikan sang pemiliknya untuk memberikannya " dan banyak seklai dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kaidah ini .. Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.وجل عز .وق ول ه ) 72 : آٌ ة األح زاب‬ { * ‫...هللا ق ول م نها ال ن صوص، من عدد :ذل ع لى وٌ دل‬ ‫: س بحان ه وق ول ه )1 : آٌ ة األن فال سورة( } والرسول األنفال قل األنفال عن ٌسألون { .اآلٌ ة، )14 : آٌ ة األن فال سورة( } خمسه فأن ًء من غنمتم أنما واعلموا‬ Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah beberapa dalil dari nash-nash syar'iyyah diantaranya firman Allah SWT : { ‫)72 : آٌ ة األح زاب سورة( } تطئوها لم وأرضا وأموالهم ودٌارهم أرضهم وأورثكم‬ 27. ‫ب ٌن ال حرب ق ام إذا أموال هم، ع لى اال س ت ٌ الء ٌ جوز ف إن ه المحارب، :ب ه ٌ راد "ل لم ع صوم إ ال" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫. Dan juga firman ALLAH SWT : { ‫فأن ًء من غنمتم أنما واعلموا‬ ‫)14 : آٌ ة األن فال سورة( } .. ‫سورة( } تطئوها لم وأرضا وأموالهم ودٌارهم أرضهم وأورثكم { . rumah-rumah dan harta benda mereka.خمسه‬ 41. jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan selainya. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr. ( QS al anfal : 1) _________________________________________ [2] Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah. maka sesungguhnya boleh memgambil harta mereka. ( QS al anfal : 41) _________________________________________ [3] yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran.. Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[3]. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[2]. Ketahuilah. .. pembagian dalam ayat Ini berhubungan dengan ghanimah saja. dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak [1]. sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'i.لوج عز . ( QS : al ahzab : 27) _________________________________ [1] Tanah yang belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam. Dan firrmanNYA SWT : { ‫األنفال قل األنفال عن ٌسألون‬ ‫)1 : آٌ ة األن فال سورة( } والرسول‬ 1. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah.. ……………...

adapaun mustasniyat ( pengecualian-pengecualain ) tidak seharusnya diambil dalam menjelaskan kaidah asal.ال ن بً وق ول‬‫أموال هم وٌ أخذ ال م رك ٌن، ٌ غزو‬ Dan sabda rasulullah SAW : " barang siapa yang berperang dalam peperangan maka baginya harta rampasan .ال عام واأل صل ال قاعدة، ت قرٌ ر‬ ‫ف ً ال ناس إل ٌه ٌ ح تاج ال ذي ال ب ن ٌان أخذ :م ثل ب حق، ال ت صرف م ثل األخ رى، ال حاال ب عض ف ً ٌ جوز األم وال‬ ،‫ال مؤل ف رٌ ذ ل م ذل ومع ب حق، ت صرف ا ف هذه. misalnya : mengunakan untuk kebenaran / kepentingan umum. dan menunjukkan hal yang demikian itu adalah : bolehnya mengunakan harta dalam hal-hal tertentu . dalam meyebutkan kaidah umum tanpa menyebutkan pengecualianpengecualain. .ب قول و ال ب ف عل ال م س لم عرض ٌتناول أن ٌ جوز‬ ‫.tanpa ada pengecualian.ال ق ٌد هذا‬ ‫.م س تمرة وال قاعدة األ صل، هو هذا .ال مهمة دال قواع ومن‬ ‫اآلخ رٌ ن، ف ً ال حدٌ ث ٌ جوز ف ال . walauapun mualaif di sini tidak menyebutkannya penguat ( pengecualian ) diatas maka sungguh lebih bagus dan sesui dengan penjelasan para ahlu usul.ال هائ ج ال جمل م ثل ال ناس ٌ ؤذي ال ذي ال مؤذي ال مال :وم ثل طرق ات هم‬ ‫ذك ر ب دون ال قاعدة ذك ر ف ً األ صول ٌ ٌن، م نهج ع لى أ ض بط ل كان األول ، ال ق ٌد ٌ ذك ر ل م ف لو .م س ت ث ن ٌات ها‬ Dan lebih bagus dang afdhol jika tidak disebutkan ististna' ("‫ )"ل لم ع صوم إ ال‬dalam kaidah ini maka cukup dikatakan : ‫ ( ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل‬hukum asal harta adalah haram ) tanpa di sebutkan kalimat "‫إ ال‬ ‫"ل لم ع صوم‬karena tujuannya disini adalah untuk mejelaskan kaidah asalnya.ال ن بً وك ان " س ل به ف له ق ت ٌ ال ق تل من " . dan hukum asal adalah umum. misal : onta/ sapi gila yang bisa membahayakan orang lain . dan sudah mashur dalam syiroh bahwasanya rasulullah SAW berperang melawan orangorang musrik dan belaiu mengambil harta rampasanya.ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل :ف ٌ قال ال قاعدة ف ً اال س ت ث ناء ذك ر عدم واألولى‬ ‫ف ً ال ت صرف أن :ذل ع لى وٌ دل ال قاعدة، ص لب من ت ؤخذ ف ال ال م س ت ث ن ٌا وأما . ذل جواز ع لى دل ٌل ق ام إذا إ ال معائ بهم، ف ً ال ك الم و ال غ ٌ ب تهم، و ال‬ KAIDAH : HUKUM ASAL KEHORMATAN ORANG MUSLIM ADALAH TERJAGA ( HARAM ) Dan termasuk kaidah yang berhubungan dengan pembahasan ini dan juga termasuk kaidah penting adalah : ‫ال تحرٌ م األع راض ف ً األ صل‬ ( al aslu fil a'roodhi at tahrim ) Artinya : hukum asal kehormatan seseorang adalah haram merendahkannya. dan misal yang lain : harta benda orang yang yang meganggu orang lain. maka ini boleh diambil ( di bunuh ) untuk kebaikan / kepentingan umum.‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . misalnya : mengambil / menghancurkan sebagian bangunan yang di buuhkan manusia untuk memperbaiki / memperluas jalan bagi kepentingan umum.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . ‫:ه نا ال مراد أل ن ال م ع صوم؛ ٌ ذك ر و ال ."األع راض ف ً األ صل" ق اعدة -ال قواعد هذه م ثل. ‫ال ب ح ٌث ال تحرٌ م، األع راض ف ً األ صل ف إن .

maka tidak boleh membicarakan kehormatan orang lain . dan di negri kalian ini ( makkah). dan tidak boleh menghibahnya. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. [2] panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari. ‫ٌكن أن عسى نساء من نساء وال منهم خٌرا ٌكونوا أن عسى قوم من قوم ٌسخر ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا { :وع ال جل هللا ق ول :هذا ودل ٌل‬ ‫وال تجسسوا وال { :األخ رى اآلٌ ة ف ً ق ال أن إل ى )11 : آٌ ة ال حجرا سورة( } باأللقاب تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا وال منهن خٌرا‬ ‫.5 KAIDAH KESEBELAS . . mengambil dan merampas kehormatan seorang muslim. )21 : آٌ ة ال حجرا سورة( } فكرهتموه مٌتا أخٌه لحم ٌأكل أن أحدكم أٌحب بعضا بعضكم ٌغتب‬ Adapun dalil dari kaidah ini adalah firmanNYA : 11.) dan kaidah ini selalu dan senantiasa dipakai dalam syari'at. janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Hai kafir dan sebagainya.(QS al hujurat : 11 ) dan dalam ayat berikutnya allah berfirman : 12. aib dan kekurangganya. ini adalah hukum asalanya ( disini tidak disebutkan pengecualianpengecualiannya walaupun ada. karena kita membicarakan hukum asalanya. dimana hukum asal adalah umum pent. dengan panggilan seperti: Hai fasik. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Hai orang-orang yang beriman. baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. ‫ع ل ٌ كم وأعرا ض كم وأموال كم دماءك م إن " :ق ال . (QS al hujurat : 12 ) . dan berbicara tentang kejelekan . boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[2] dan barangsiapa yang tidak bertobat. Wallahu a'lam bis showab KAIDAH FIQHIYYAH bag . boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. harta kalian dan kehormatan kalian haram ( terjaga ) dari selaianya. adapun kalimat " kehormatan kalian apakah ada dalam shohihain ( bukahri-muslim ) atau hanya ada dalam kitab muslim saja.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .maka tidak boleh menganggu. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.ال ن بً أن ع ل ٌه ال م ت فق ال حدٌ ث ف ً وجاء‬ ،‫ال صح ٌح ٌن؟ ف ً "أعرا ض كم" ل فظة هل اآل ن ٌ ح ضرن ً و ال " هذا ب لدك م ف ً هذا هرك م، ف ً هذا، ٌ وم كم ك حرمة حرام‬ ‫ف قط؟ م س لم ف ً هً أو‬Dan dinyatakan dalam hadist shohih yang mutafak alaihi bahwasanya rasulullah SAW bersabda: " sesungguhnya darah kalian. seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. kecuali disana ada dalil yang membolehkan hal yang demiakian itu . _____________________________________ [1] Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh. sebagaiamana keharaman pada hari ini ( fathul makkah ) di bulan ini .

kabilah . dalam syarahnya as syeikh ubaid al jabiri dikatakan (( ‫ ال عادا‬jamak dari kata : ‫ عادة‬adapun maknanya : ‫ما‬ ‫ ال ناس دهاع تا‬apa saya yang biasa di kerjakan dan dilakukan oleh manusia.ب ه وٌ ت ع بد اإلن سان‬ ‫سورة( } جمٌعا األرض فً ما لكم خلق الذي هو { . yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ( QS al baqarah : 29 ) Firman allah SWT : ‫)51( هرزق من وكلوا مناكبها فً فام وا ذلوال األرض لكم جعل الذي هو‬ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. masyarakat dan negara memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.هللا ق ول م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد -اإلب احة ال عادا‬ ‫)92 : آٌ ة ال ب قرة‬ Kaidah ini termasuk dalam ruang lingkup pembahasan kaidah "hal yang pasti diyakini tidak gugur dengan keraguan ( "‫ٌ زال ال ال ٌ ق ٌن‬ ‫)"ب ال‬ Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan (( ‫ ال عادا‬adalah : apa saya yang dilakukan seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari bukan untuk mendekatkan diri kepada allah dan bukan merupakan ibadah.ت رك ه وف ً ال ًء، ف عل ف ً اإلذ ن :ب اإلب احة وٌ راد . ( QS al mulk : 15 ) Firman Allah SWT : ‫الرزق من والطٌبا لعباده أخرج التً هللا زٌنة حرم من قل‬ Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik ( QS al a'raf: 32 ) . dari ayat . ‫ٌ زال ال ال ٌ ق ٌن" ق اعدة ت ح ال م ندرجة ال قواعد من ال قاعدة هذه‬ ‫ب ه ٌ ت قرب ال ما :ب ال عادا وال مراد .) adapun yang dimaksud dengan boleh ( ‫ )اإلب احة‬adalah : boleh mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkannya. dan hukum asal dari kebiasaan adat istiadat adalah boleh selama tidak menyelisihi hukum syar'ii.ال قاعدة هذه ع لى وٌ دل. ( pent. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.وجل عز . dan setiap kaum. Adapun dalil dari kaidah ini adalah beberapa nash-nash syar'ii diantaranya Dalil dari al qur'an firman Allah SWT : { ‫)92 : آٌ ة ال ب قرة سورة( } جمٌعا األرض فً ما ملك خلق الذي هو‬ Dia-lah Allah."ب ال‬ ،‫ف ً األ صل أن.‫اإلب احة صارف ٌ جًء ىح اإلب احة عادات نا ف ً واأل صل‬ Wal aslu fi 'aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah Artinya : dan hukum asal dalam kebiasaan ( adat istiadat ) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.

ب ال م ساجد خا صة ال رٌ عة ول ٌ س . akan tetapi syari'at islam ini mencakup semua perkara secara umum. dan ada kalanya dalil tersebut merupakan larangan untuk mengerjakannya.ال ن بً ق ول ال قاعدة هذه ع لى األدل ة‬ ،‫ال صح ٌح، ف ً ك ما " م سأل ته أجل من ف حرم ٌ حرم‬ Dalam kaidah ini menunjukkan tidak adanya keharaman atau larangan maka menunjukkan pula tidak adanya perintah wajib untuk melakukannya. ب األح كام ال ع باد أف عال جم ٌع م ل ق د ال رٌ عة‬‫ع بادة، ك ان ما أو عادة، م نها ك ان ما سواء ال م ك ل ف ٌن، أف عال جم ٌع ت مل عامة، ام لة ال رٌ عة ب ل ف قط، وب ال ع بادا‬ ‫. karena semua kebiasaan manusia adalah boleh-boleh saja dilakukan. dan tidak mengamalkan kaidah tersebut "‫ "اإلب احة ال عادا ف ً األ صل‬dan ini menunjukkan bahwasanya syari'at islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya. dan termasuk dalil dari masalah ini adalah sabda rasulullah SAW : " sesungguhnya paling besar dosanya seorang muslim adalah orang yang bertanya sesuatu yang tidak ada pengharamannya. dan bukanlah syari'at islam ini hanya khusus berputar disekitar masjid dan hanya membahas masalah ibadah saja. dan mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adalah adat kebiasaan ataupun masalah ibadah.وجل عز .ال رٌ عة ب هذه ع ل ٌ نا .ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya hukum asal perhiasan serta apa saya yang allah anugerahkan buat hambanya adalah boleh dan halal.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . . adapun yang memalingkan dari hukum asalnya ada kalanya dalil tersebut merupakan perintah untuk mengerjakan."اإلب احة ال عادا ف ً األ صل" ب قاعدة ٌ عمل و ال ال دل ٌل، ب هذا ٌ عمل ف إن ه محرمة، هً وإن ما‬ ‫ال ع بادة ب دور. adapun sesuatu yang didiamkanNYA adakah dimaafkan ( HR abu dawud kitab " al ath'imah bab: apa saja yang tidak disebutkan pengharamanya hadist no : 3800 dan berkata as syeikh al albani : shahih sanadnya) ‫ب واج بة، ل ٌ س م باحة، أن ها ف ٌها األ صل ف ال عادا أٌ ضا، ال وجوب ت ن فً ال تحرٌ م ت ن فً ك ما ال قاعدة وهذه‬ ‫ومن ال ف عل، ت ر ٌ ط لب ب دل ٌل ٌ كون وق د ال ف عل، ٌ ط لب ب دل ٌل ٌ كون ق د اإلب احة صرف أل ن ب محرمة؛ ول ٌ س‬ ‫ل م ًء عن سأل من جرما ال م س لم ٌن أعظم من إن " . dan tidak wajib dan tidak pula haram dan ataupun dilarang. ‫م باحة، ل ٌ س ال عادة أن :ع لى ٌ دل ال ارع من دل ٌل ورد إذا :ٌ ع نً "اإلب احة صارف ٌ جًء ح تى" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫أن ع لى ٌ دل نا وهذا . dan ini merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syari'atnya.هللا ف ضل من وهذا‬ Adapun makna sampai ada dalil yang memalingkan hukum asalnya yang mubah ( ("‫ "اإلب احة صارف ٌ جًء ح تى‬adalah : jika ada suatu dalil syar'ii yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan tersebut adalah dilarang maka kita mengamalkan dalil tersebut. kemudian dia mengharamkanya karena demi suatu masalahnya. Dalil dari as sunnah ‫ل م ما ب اب األط عمة ك تاب ف ً داود أب و رواه حدٌ ث ( ع فو ف هو ع نه س ك وما هللا حرمه ما ال حرام و هللا أح له ما ال ح الل‬ ‫ٌح الق و 0083 : رق م حدٌ ث ت حرٌ مه ٌ ذك ر‬ ‫) اإل س ناد صح ٌح : األل بان ً ال‬ " sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan allah dan sesuatu yang haram apa-apa yang diharamkan allah ." Sebagaiaman dalam kitab shahih.

هللا ون ت ع بد جدٌ دة، ع بادا ن خ ترع أن ل نا ٌ جوز و ال . ‫ٌ ت ع بد أن ل إلن سان ٌ جوز ف ال . atau kita mengkhusukan suatu ibadah pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang tidak ada dalilnya dari al qur'an dan as sunnah. م كان أو ب زمان ال ع بادة ن خ صص‬ Dalam mandhumah diatas terdapat kaidah : hukum asal dalam peribadatan adalah haram.م روعة ال ع بادة ت ل ب كون ال ارع من دل ٌل‬،‫أو ال رع، ف ً واردة ل ٌ س ال ع بادة ف ً ص فة ن ب تدع أو م روعة، ل ٌ س أ ص لها، ف ً جدٌ دة ع بادة سواء ب ها‬ ‫. baik dalam bentuk ibadah yang baru yang kita ada-adakan dan tidak ada syari'atnya.KAIDAH KE DUA BELAS ‫ال تحرٌ م ال ع بادا ف ً األ صل‬ Al aslu fil ibaadari at tahrim ( hukum asal ibadah adalah haram ) Dalam mandhumah qowaidil fiqhiyyah nya as syeikh as sa'dhiy dikatakan: ‫رع نا ف ً ال ذي غٌر األم ور من م روعا ول ٌس‬ ‫مذك ور‬ Walaisal masru'an minal umuri ghoirul ladhi fi syar'inaa madhkurun ( dan semua perkara agama yang tidak ada dalam syari'at kita maka itu bukanlah syari'at islam ) sebagaian ulama mengungkapan kaidah ini dengan redaksi yang berbeda diantaranya: ‫ب نص ال حظرا ال ال ع بادا ف ً األ صل‬ Al aslu fil ibaadaati al khatri illa binassin ( hukum asal dalam semua ibadah adalah haram kecuali ada nash yang mensyariatlannya) Dalam mulakhos qowaidul fiqhiyyah as syeikh al usaimin yang di ringkas oleh abu humaid abdullah al falasy dikatakan dalam kaidah ke empat belas: ‫. .مال تحري ال ع بادا ف ً األ صل :ق اعدة ف ٌه هذا‬ . atau menambah bentuk ibadah yang ada dengan sifat dan tata cara yang tidak ada contohnya dalam syari'at. dan tidak boleh bagi kita untuk membuat suatu bentuk ibadah-ibadah yang baru dan kita beribadah kepada allah dengannya.‫ورد إذا إ ال ب ع بادة، .ال م نع ال ع بادا ف ً األ صل :ع رة ال راب عة ال قاعدة‬ Hukum asal dalam semua ibadah adalah dilarang. maka tidak boleh bagi siapaun untuk beribadah kepada allah SWT dengan suatu ibadah kecuali ada dalil dari al qur'an dan as sunnah yang mensyariatkan ibadah tersebut.وجل عز‬ ‫ وجل عز .

‫ورى( } هللا به ٌأذن لم ما الدٌن من لهم رعوا ركاء لهم أم { ." ( QS ali imran : 31) dalam ayat ini di perintahkan bagi kita untuk mengikuti ( itiba') rasulullah SAW . hadist no : 2697 dan muslim dalam kitab aqdhiyyah hadist no : 1718) " ً ‫" رد ف هو أمرن ا، ع ل ٌه ل ٌس عم ال عمل من " :رواٌ ة وف‬ . Dalil dari sunnah ‫ة حدٌ ث ال س نة من‬ ‫) ع ل ٌه م ت فق ( رد ف هو م نه، ل ٌس ما هذا أمرن ا ف ً أحدث من " :ال صح ٌح عائ‬ Di riwayatkan oleh aisyah RA : rasulullah bersabda : barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami yang tidak ada perintahnya maka perkara tersebut tertolak ( HR bukhari dalam kitab : as shulhu. apa yang diberikan Rasul kepadamu. adapun dalil yang melarang bid'ah dan tidak boleh beribadah kepada allah dengan suatu ibadah yang baru diantaranya all Dalil dari al qur'an : { ‫)13 : عمران آل( } هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن قل‬ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ‫). dan apa yang dilarangnya bagimu.851 : األع راف( } تهتدون‬ ‫.ال ت ع بد جواز وعدم ب دع،ال ت حرٌ م ودل ٌل ال رٌ عة، ف ً ال محرمة ال بدع من هذا ك ل‬ ‫لعلكم واتبعوه { :-وع ال جل.( QS al a'raf : 158 ) ‫)12 : آٌ ة األح زاب( } حسنة أسوة هللا رسول فً لكم كان لقد { :ب حان هس وق ول ه‬ Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ( QS al ahzab:21 ). Maka tinggalkanlah.وجل عز .االت باع ف األ صل )13 : عمران آل( } هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن قل { : س بحان ه‬ ‫عز . niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.وق ول ه .وجل‬ Karena semua perkara ibadah yang tidak ada perintah dan dalil syar'ii merupakan bid'ah dan semua perkara bid'ah dalam agama hukumnya haram .وجل عز .هللا ع بادة.851 : األع راف( } تهتدون لعلكم واتبعوه { :-وع ال جل. Maka terimalah.وق ول ه‬ dan ikutilah Dia ( muhammad ) supaya kamu mendapat petunjuk".( QS al hasr : 7).ب ا‬ Maka membuat syari'at dalam agama merupakan hak khusus bagi allah semata.وق ول ه )12 : آٌ ة األح زاب سورة( } حسنة أسوة هللا رسول فً لكم كان لقد { : س بحان ه وق ول ه ). )12 : آٌ ة ال ورى سورة( } هللا به ٌأذن لم ما الدٌن من لهم رعوا ركاء لهم أم { . ‫وافانته عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما‬ . ikutilah aku.وق ول ه‬ ‫)12 : آٌ ة ال‬ Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? ( Qs as suura': 21 ) ‫خاص حق ف ال ت رٌ ع‬ ‫وجل عز .‫ق ول ه -ب ها .

karena sesunggunya semua perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat ( lihat sunan nasa'i ) ‫ق ٌل ل و ف إن ه .ال ن بً أن ال عرب اض حدٌ ث وف‬ ‫. dan mendendangkan nyanyian ( seperti yang dilakukan oleh kaum sufi ) . namun maksud dan tujuan nya adalah satu . sedang dalam perkara ibadah harus mengemukakan dalil dalam perintah dan syariatnya ‫ال ت قرب من ال ناس ب عض ٌ ف ع له ما :ال م روعة غ ٌر ال ع بادا أم ث لة ومن‬ . sambil berjoget dan menari.وجل عز‬ ،‫االح ت فال أو ال س نة، ب رأس االح ت فال وم ثل . maka hal yang demikian itu jika dimaskudkan dengan tujuan ibadah.‫ب ال رق ص أو ب ال ت ص ف ٌق .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu. ( al maidah : 03 ) kaidah ini merupakan kebalikan dari kaidah sebelumnya (‫ ) اإلب احة ال عادا ف ً األ صل‬hukum asal dalam kebiasaan adalah boleh dan mubah.ال ض ع ٌف ال حدٌ ث ب وا سطة جدٌ دة ع بادة ت قرٌ ر ٌ صح‬ Adapun contoh-contoh ibadah yang tidak ada syari'atnya diantaranya: apa yang di lakukan oleh sebagain orang dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada allah SWT dengan cara : bertepuk tangan. bahwasanya rasulullah bersabda: dan berhati-hatilah kalian dari perkara –perkara yang baru dalam agama. padahal allah telah berfirman : ‫. ال ت س ب ٌح ص الة ف ً ال وارد ال حدٌ ث م ثل . ال ن سائ ً ف ً ك ما " ض الل ة ب دعة وك ل‬ Dan dalam hadist yang di riwayatkan oleh irbadh bin syari'ah. ً ‫ب دعة، محدث ة ك ل ف إن األم ور، ومحدث ا وإٌ اك م " :ق ال .وال ر سل ل ألن ب ٌاء‬ Maka jika kita sudah mengetahui yang demikian itu .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. dan kita datang dengan ibadah yang beru tersebut sebagai pelengkap dan penyempurna agama ini. sesungguhya kaidah inu meruoakan kaidah yang sangat agung.Dalam riwayat lain dikatakan : " barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami ( allah dan rasulnya ) maka amalan tersebut tertolak.ال ن بً ك ون ف ً ال ط عن إل ى وو س ٌ لة ف ٌها، ون زٌ د ن كم لها ن أت ً وأن نا ن اق صة‬ ‫. maka hal tersebut adalah bid'ah . kalo dalam adat dan kebiasan harus mengemukakan dalil dalam pengharamnya. dimana kaidah ini merupakan kaidah untuk menjaga syari'at ini dari penyelewengan dan perubahan. karena jika dikatakan boleh membuat dan mengada-ada dalam ibadah sungguh yang demikian itu merupakan sarana dan jalan untuk menganti dan merubah syari'at islam.ل ل رٌ عة مخال فة ب دعة ت كون ال ع بادة جهة ع لى فعل إذا هذه وال غ ناء‬ ‫ال ألن ه ب دعة؛ ب كون ه ٌ ح كم ف إن ه ض ع ٌف، دل ٌل إ ال ف ٌه ٌ رد ل م ال عمل ك ان إذا :أٌ ضا ذل وم ثل ال ن بوي، ب ال مول د‬ ‫. dan yang demikian itu merupakan cercaan kepada nabi muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dan menyatakan bahwasanya nabi muhammad menyembunyikan syari'at. dan menyebabkan suatau keyakinan bahwasanya : agama dan syari'at islam belum sempurna . ) 3:ال مائ دة ( دٌنا اإلسالم لكم ورضٌ نعمتً علٌكم وأتمم دٌنكم لكم أكمل الٌوم‬ pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.وال ت بدٌ ل ال تحرٌ ف من ال رٌ عة حماٌ ة ب ها ت ح صل عظ ٌمة، ق اعدة ال قاعدة هذه ف إن ذل ، ت قرر إذا‬ ‫ب كون ها ال رٌ عة و صف إل ى وو س ٌ لة ال رٌ عة، ت بدٌ ل إل ى و س ٌ لة ذل ل كان جدٌ دة، ع بادا اخ تراع ب جواز‬ ،‫خات ما .

misalnya: orang yang berwudhu empat kali empat kali . maka di sana ada dua pembahasan : Pertama : jika tambahan tersebut bersambung lansung dengan ibadah aslinya dan terus berhubungan tanpa ada pemisah maka batallah ibadahnya. karena tidak boleh menetapkan suatu ibadah yang baru dengan dalil haidst dhaif. karena tambahan tersebut ada jarak dan pemisah dengan ibadah aslinya.ك فارة‬ ‫" .dan menyelisihi syari'at. misalnya : orang yang sholat dhuhur lima raka'at maka rakaat tambahanya membatalkan sholat tersebut karena satu rakaat tamabahan tersebut bersambung lansung dengan 4 rakaat ibadah asalnya.ال ن بً أن ذل ودل ٌل .contah lainya adalah : perayaan tahun baru.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . atau suatu ibadah denagn dalil hadist dhoif. dan tidak wajib baginya kafarah ( membayar denda) adapun dalilnya: bahwasanya rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berdiam diri dengan berdiri dibawah terik matahari.ب ال ك فارة ٌ أمره ول م اال س تظ الل، وعدم ال وق وف وهً ال م روعة، غ ٌر ال ع بادة ب نذر‬ Contoh lain . atau peraaan maulid nabi. tidak duduk dan tidak berteduh sambil berpuasa.ن عم .ع ل ٌه ال مزٌ د ت بطل ال زٌ ادة، ت بط له ف ح ٌ ن ئذ ع ل ٌه، ب ال مزٌ د م ت ص لة ال زٌ ادة ت كون ما :األو ل ال ص نف‬ ‫زٌ ادة :ال ثان ً ال نوع ب األرب ع م ت ص لة ال زائ دة ال رك عة أل ن ب اط لة؛ ك لها ص الت ه ف إن رك عا ، خمس ال ظهر ص لى من‬ ،‫ف ال مرة ، مرا أرب ع مرا أرب ع ت و ضأ من :ذل ب اإلب طال م ثال ال ف عل أ صل ع لى ت عود ال ف ح ٌ ن ئذ م ن ف ص لة‬ ‫. dia bernadhar akan untuk berdiam diri dibawah terik matahari. ‫ع ل ٌه ٌ جب و ال ال نذر، ب ذل ال وف اء ع ل ٌه ٌ جب و ال ٌ ن ع قد، ال ن ذره ف إن م روعة، غ ٌر ع بادة اإلن سان ن ذر وإذا‬ ‫أب و هذا :ف ق ٌل ع نه ف سأل ال مس ف ً واق فا رج ال رأى .إ سرائ ٌل‬ ‫ال وف اء عن ون هاه ال صوم، وهو ال م روعة، ال ع بادة ب نذر ب ال وف اء ف أمره " صومه ٌ تم وأن وٌ س تظل، ٌ ق عد أن مروه‬ ‫. maka rasulullah bertanya tentangnya. maka dikatakan kepada belaiu: dia itu adalah abu israil.ٌ صوم وأن ٌ س تظل، و ال ٌ ق عد و ال ال مس، ف ً ٌ قوم أن ن ذر . maka hal itu di hukumi sebagai bid'ah.ال ن بً ف قال . ( wallahu a'lam bishowab ) .ب اط لة أن ها‬ ‫: ص ن ف ٌن ع لى األف عال‬ ‫:ذل م ثال. maka tidak diragukan lagi tambahan tersebut bathil.ع نها م ن ف ص لة ل كون ها ب اإلب طال؛ ال ث الث ال غ س ال ع لى ت عود ال ل كن ب دعة، ال راب عة‬ Dari penjelasan diatas maka ada suatu pembahasan yaitu : menambah dalam ibadah yang disyariatkan dengan perkara yang tidak ada syari'atnya. Kedua: jika tambahan tersebut terpisah dengan ibadah aslinya maka tidak membatalkan ibadah aslinya dan tidak harus mengulanginya dari awal.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . seperti hadist tentang shalat tasbih. dan rasulullah melarang dari melaksanakan nadhar ibadah yang tidak ada perintah dari syariat. yaitu berdiri dan tidak berteduh. namun apakah ibadah tersebut menjadi batal dan tidak syah dan kita harus mengulangnya lagi . maka tambahan empat tersebut bid'ah namun tidak membatalakan yang tiga kali yang merupakan ibadah asalnya. maka rasulullah berkata: perintahkan kepadanya untuk duduk dan berteduh ( membatalkan nadharnya) dan boleh melanjutkan puasanya. jika seseorang bernadhar dengan suatu ibadah yang tidak ada syari'atnya maka nadharnya tidak boleh di yakini dan tidak boleh melaksanakan nadhar tersebut. dan rasulullah tidak memrintahkan untuk mengantinya dengan kafarah. atau misal lainya : nadhar dan puasa yang dilakukan oleh abu israil dalam hadist diatas. ‫ول كن م روعا، ال ف عل أ صل ف ٌ كون ال م روع، ال ف عل ع لى زٌ ادة ال م روع غ ٌر ال ف عل ٌ أت ً ف قد ذل ، ت قرر إذا‬ ‫ال ال زٌ ادة ف ح ٌ ن ئذ م روعة، ل ٌ س ال زٌ ادة‬ ‫:ن قول ب اإلب طال؟ ال ف عل أ صل ع لى ت عود هل ول كن .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.