KAIDAH FIQHIYYAH bag-3 KAIDAH KE DELAPAN

‫ٌ زٌ ل ف ال ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬

‫ل ل ٌ ق ٌن ال‬

Wa turja'ul ahkamu lillyaqini falaa yuziilus sakku lillyaqini Dan dikembalikan hukum itu kepada yang diyakini dan keraguan tidaklah membatalkan keyakinan itu.

Dalam bentuk yang lain dikatakan : ‫ك ان ما ع لى ك ان ما ب قاء األ صل‬ as aslu baqoo u maa kaana 'alaa maa kaana artinya : asal sesuatu perkara dihukumi asalnya,dikatakan dalam mulaqos qowaidul fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin dalam qaidah ke 15 ‫ع ند أل صلل ال رجوع‬ ‫ ( ال‬ruju'u lil asli ;indas shakk )

dikembalikan hukum sesuatu pada asalnya jika timbul keraguan didalamnya. misalnya : jika seseorang yakin dalam keadaan suci , kemudian timbul keraguan apakah batal atau belum , maka di kembalikan pada asalnya, yaitu suci , karena dia yaqin sebelumnya dalam kedaan suci. Misal lainnya ; jika seseorang sholat dhuhur dan sudah selesai ( sudah salam ) dan selang beberapa saat kemudian timbul keraguan apakah sholatnya sudah sempurna ( 4 rakaat ) atau kurang , maka dikembalikan asalnya bahwasannya sholatnya sudah sempurna. ‫ب ال ٌ ق ٌن وٌ راد .ال ٌ ق ٌن ع لى أح كامها ف ً عول ال رٌ عة أن :مع ناها "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع" :ه نا ال مؤل ف ق ول‬ ً ‫زوال :ال عرب ل غة ف‬ ‫ٌ قن :ٌ قال اال س ت قرار، من مأخوذ ال ل غة ف ً ال ٌ ق ٌن إن :األ صول ٌ ٌن ب عض وق ال .ال‬ ‫. ف ٌه ال ع لم وا س ت قرار ال ق لب، طمأن ٌ نة :اال صط الح ف ً وال ٌ ق ٌن .ا س ت قر ب م ع نى ال ماء‬ Perkataan mualif ( syeikh abdur rahman as sa'diy ) : "‫ "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬dikembalikan hukum sesuatu pada keyakinan artinya: sesunggunya syariat itu diletakkan dan disandarkan hukum-hukumnya diatas keyakinan, sedang makna yakin dalam bahasa arab adalah : ‫زوال‬ ‫ / ال‬zawaalus sha hilangnya keraguan, dan berkatas sebagain ulama' usul : sesungguhnya kata yakin dalam bahasa diambil dari kata : ‫ اال س ت قرار‬tenang/tetap dan diam, jika dikatakan : yaqonal ma'u artinya air tenang/diam , sedang yakin dalam tinjauan syar'ii adalah: : ‫ ف ٌه ال ع لم وا س ت قرار ال ق لب، طمأن ٌ نة‬tumakninatul qolbi was tiqroorul ilmi fiihi, ketentraman dan ketenagan hati dan ketetapan ilmu didalamnya,

‫.ب ٌ نهما ال ترج ٌح ٌ س تط ٌع ال أمران، ع نده ٌ تداخل ال ا أل ن وذل ال تداخل؛ :ب ه ٌ راد ال ل غة ف ً وال‬ ‫وال‬ ً ‫من ٌ تم كن و ال أك ثر، أو اح تماال ن ع نده فٌرد . سائ رها ع لى ألح دها مزٌ ة و ال زاد، ف ما أمرٌ ن ت جوٌ ز :اال صط الح ف‬ ‫. االح تماال ت ل ب ٌن ال ترج ٌح‬ Sedang makna shak ( ragu) dalam tinjaun bahasa adalah : at tadaakhul saling masuk / kemasukan , disebut demikian karena keraguan jika masuk didalam hati timbul dua pilihan, yang menyebabkan tidak bisa mengambil salah satu yang benar diantara keduanya, sedang maknanya secara istilahi adalah : membolehkan dua perkara atau lebih , yang tidak bisa menimbang salah satu dari semuanya, maka menimbulkan dua pilihan/ keputusan atau lebih yang tidak munkin mengambil salah satu yang benar diantara pilihan-pilihan tersebut. ‫مراد ول ٌس ال ٌ ق ٌن، ع لى أح كامها ف ً عول ال رٌ عة أن :ٌ ع نً "ٌ ق ٌنل ل األح كام وت رج ع" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫:ذل ع لى وٌ دل ال م سائ ل، من عدد ف ً ال غال ب ال ظن ب إعمال جاء ال رٌ عة أل ن ال غال ب؛ ال ظن إعمال عدم :ه نا ال مؤل ف‬ ‫ف عول )032 : آٌ ة ال ب قرة سورة -( } هللا حدود ٌقٌما أن ظنا إن ٌتراجعا أن علٌهما جناح فال طلقها فإن { :-وع ال جل- هللا ق ول‬ ‫. ال راجح االح تمال :ب ه وال مراد ال ظن، ع لى ب ال ح كم‬ Adapun ucapan mualif disini : "‫ "ل ل ٌ ق ٌن األح كام وت رج ع‬dikembalikan hukum kepada keyakinan: maknanya bahwasanya syari'at itu diletakkan hukum-hukumnya diatas dasar keyakinan, dan bukanlah maksud mualif disini, tidak digunakannya persangkaan yang kuat, karena syari'at kadang mengunakan persangkaan yang kuat di beberapa masalah, sebagaimana firmanya dalam QS : al baqoroh : 230 :230. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya ber-PRASANGKA ( berpendapat )akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka dalam ayat ini di bagun hukumnya diatas dasar prasangka yang kuat. maknanya: kemunkinan saja benar. ‫ٌ ئا دٌ ن نا من ٌ عرف ان وف الن ا ف الن ا أن أظن ال " - و س لم ع ل ٌه هللا ص لى - ال ن بً ق ول وم ث له‬ ،‫.مط ل قا ب ه ٌعمل ال غال ب ال ظن أن ال ع لم، أهل جماه ٌر مذهب وهذا .ال ظن ح كم ع لى ف عول ال صح ٌح‬ " ‫ف ً ك ما‬

Dan misalnya juga sabda rasulullah SAW : aku tidak mengira bahwasanya fulan dan fulan mengetahui sedikitpun tentang agama kita. Sebagaimana dalam kitab shohih, maka disini disandarkan hukum pada persangkaan ( yang kuat ) dan ini adalah madhab jumhur ahlul ilmi, yaitu persangkaan yang kuat kadang di gunakan secara mutlaq. ‫ٌ زٌ ل ف ال" :ب قول ه ال مؤل ف ومراد‬ ‫أن :"ل ل ٌ ق ٌن ال‬ ‫ساب ق، وق طع ٌ ق ٌن ع نده وك ان اإلن سان، ع لى ورد إذا ال‬ ‫إل ى ٌ ل ت ف ال ف إن ه‬ ‫. ال ساب ق ال ٌ ق ٌن ع ل ٌه ال م عول ب ل .ال‬ Adapun maksud dari : : "‫ٌ زٌ ل ف ال‬ ‫""ل ل ٌ ق ٌن ال‬keraguan tidak menghilangkan keyakinan, maknanya : sesunggunya keraguan jika timbul pada hati manusia sedang sebelumnya ada keyakinan dalam hatinya dan keraguan memutuskan keyakinan yang ada sebelumnya, maka janganlah menghiraukan keraguan tersebut, akan tetapi dikembalikan hukumnya pada keyakinan yang ada sebelumnya. ‫} ٌئا الحق من ٌغنً ال الظن إن ظنا إال أكثرهم ٌتبع وما { - وجل عز - ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد :ال قاعدة ودل ٌل‬ (‫. )82 : آٌ ة ال نجم سورة( } )82( ٌئا ال حق من ٌغنً ال الظن وإن الظن إال ٌتبعون إن { :ل هوق و )63 : آٌ ة ٌ ون س سورة‬ Adapun dalil dari qaidah adalah beberapa nash syar'iyyah diantaranya :

و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .maka tinggalkan keraguan dan memilih yang yaqin dan pasti. صوت ا‬ Dan di riwayatkan dalam kitab shohihain ( bukahri dan muslim ) : dari hadistnya abdullah bin zaid RA.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . misal : hukum asal air. ‫ال ف قه ٌة ال قواعد من عددا ه نا إن ب ل ال ف قه، أب واب جم ٌع ف ً وت دخل مهمة، ق اعدة ال قاعدة هذه ف إن ذل ، ت قرر إذا‬ ‫م با رة، ب عدها ال قاعدة هذه ع لى ال م ن ب ن ٌة ال قواعد من عددا ال مؤل ف ذك ر وق د . dan dia tidak tahu sudah dapat tiga roka'at atau empat roka'at . 361. bahkan ada beberapa kaidahkaidah yang sangat berhububgan erat dengan kaidah ini dan mualif menyebutkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah ini brikutnya ( akan datang kaidah tersebut beserta penjelasnya. tanah adalah suci. sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada rasulullah SAW bahwasanya dia mendapati sesuatu didalam sholatnya : maka Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu berpaling ( membatalkan sholatnya) sampai mendapati bau ( kentut) atau mendengar suara ( kentut ) ( HR bukahri kitab wudhu bab: orang yang tidak berwudhu karena keraguan yang asalnya yakin.Dari alqur'an { ‫)63 : آٌ ة ٌ ون س سورة( } ٌئا الحق من ٌغنً ال الظن إن ظنا إال أكثرهم ٌتبع وما‬ Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran ( QS yunus : 36 ) Serta firmanya : { ‫)82 : آٌ ة ال نجم سورة( } )82( ٌئا ال حق من ٌغنً ال الظن وإن الظن إال بعونٌت إن‬ mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. hadist no :137.ل ل ن بً كً " أن ه . bab-bab fiqh.362 ) ‫إذا " :ق ال . hukum asal sesuatu adalah mubah ( halal ) hukum dalam ibadah adalah haram / dilarang dsb ) . " ال ٌ ق ٌن ع لى ول ٌ بن ال‬ ‫ص لى هل ٌ در ف لم ص الت ه، ف ً أحدك م‬ Dan diriwayatkan juga dalam kitab shohih sesungguhnya nabi SAW bersabda: jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya.ال ن بً ف قال ال ص الة؟ ف ً ال ًء ٌ جد ال رجل‬ ‫" .ال قاعدة هذه ع لى مرت بة‬ Jika sudah jelas dan menetapkan dalam hal tersebut maka sesunguhnya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dan masuk didalam semua pembahasab.ال ن بً أن أٌ ضا ال صح ٌح ف ً وجاء‬ ‫، ف ل ٌطرح أرب عا؟ أو ث الث ا‬ ‫.زٌ د ب ن هللا ع بد حدٌ ث من ، ال صح ٌح ٌن ف ً وجاء‬‫ٌ سمع أو رٌ حا، ٌ جد ح تى ٌ ن صرف ال . 173 kitabul buyu' ( jual beli ) bab. ( QS an najm : 28 ) dari hadist ‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . tidak memperdulikankan rasa was-was dan subhat serta semisalnya no :2056 dan muslim kitab haid hadist no .ع نه هللا ر ضً .

maka tidak boleh sholat dalam keadaan ragu seperti ini ( kita harus bersuci / wudhu lagi ) ‫األو ل ال زمان ف ً ال ن كاح :ٌ قول ون ف ال جمهور واحدة؟ أو ث الث ا ط ل قها هل وش زوج ته، اإلن سان ط لق إذا :آخر م ثال‬ ،‫وطء ت حرٌ م األ صل :ال مال ك ٌة وق ال .ال ع لم أهل جمهور مذهب وهذا .ح كمها ع لى‬ ‫ال ص باح، ف ً محدث ا ك ان ع ل ٌه؟ ال طهارة طرأ هل ذل ب عد‬ ‫ال م كو ال طهارة إل ى ٌ ل ت ف ف ال محدث، أن ه األو ل ال زمان ف ً ال ثاب ف ال ٌ ق ٌن ذل ؟ ب عد ت و ضأ هل و‬ ‫. contohnya : jika sesorang dalam keadaan suci waktu paginya kemudian dia ragu apakah sudah batal atau belum ? asalnya dia dalam keadaan suci kemudian timbul keraguan batal atau belum. masalah yang di sepakati dan sesui dalam kaidah ini namun masih diperselisihkan hukum yang cocok bagi permasalahan tersebut.هذه وال حال‬ · 2. kemudian ragu sudah berwudhu apa belum ? maka yang diyakini dan tetap serta pasti adalah permulaanya / waktu awalnya yaitu dalam keadaan berhadast maka tidak boleh mengambil keputusan bahwasanya dia sudah bersuci yang masih diragukan kebenaran dan kepastiannya.masalah yang di sepakati dan sesui dalam kaidah ini . ( maka dia tidak boleh menganbil keputusan bahwasanya boleh bersetubuh dengannya padahal sudah menikahinya atau belum masih diragukan kepastiannya pent. dan disepakati juga hukumnya contohnya: seseorang yang pagi harinya dalam keadaan tidak suci dan berhadast ( belum berwudhu / mandi wajib ) kemudian dia ragu apakah telah bersuci ( wudhu/mandi wajib ) atau belum ? adalah dia berhadast pagi harinya. karena keyakian yang pasti adalah sholat wajib bagi setiap manusia. dan berkata para pengikut madhab imam malik ( malikiyyah ) : kita telah batal.ط ل قا ث الث ب أن ها ف نح كم ب قائ ه، ف ً م كو ب ن كاح ال م ت ٌ قن األ صل هذا ن زٌ ل ف ال األج ن ب ٌة‬ . dankeyakinan ini tidak menjadi batal dengan keadaan suci yang timbul keraguan didalamnya.‫وٌ ت فق ال قاعدة، ف ً ان دراجها ع لى ٌتفق م سائ ل :األو ل ال نوع:ن وع ٌن ع لى ال قاعدة هذه ت ح ت ندرج ال تً وال م سائ ل‬ ‫ث م ال ص باح، ف ً محدثا ك ان من :ذل م ثال.ال حدث ف ً ال‬ ‫ٌ ص لً أن ل ه ٌ جوز ف ال ف ٌها، م كو ب طهارة ال ٌ ق ٌن هذا ن زٌ ل ف ال اإلن سان، ذمة ف ً واج بة ال ص الة أن ال ٌ ق ٌن‬ ‫.) ‫ت ل ع ل ٌه ت ط بق ال ذي ال ح كم ف ً واخ ت لف ال قاعدة، ف ً ان دراجها ع لى ات فق م سائ ل :ال م سائ ل من ال ثان ً وال نوع‬ ‫ث م ال ص باح، ف ً م تطهرا اإلن سان ك ان إذا :ذل م ثال .ال م سأل ة‬ ‫أل ن م تطهر؛ أن ه األ صل ف إن ذل ؟ ب عد أحدث هل‬ ‫ب طروء ٌ زول ال األو ل ال زمان ف ً ال ثاب ال ٌ ق ٌن‬ ‫ال ، :ال مال ك ٌة وق ال.واحدة ط ل قة ب أن ها ف نح كم ف ٌه، م كو ب ط الق ن زٌ له ف ال م ت ٌ قن‬ ،‫.وطؤها ٌ جوز و ال محرمة، األج ن ب ٌة‬ ‫أن األ صل ف إن ع ل ٌها؟ ال ن كاح ع قد أجرى هل اإلن سان‬ Contoh lainnya : diyakini bahwasanya tidak boleh berhubungan badan ( bersegama ) dengan wanita bukan istrinya ( ajnabi ) maka jika seseorang ragu apakah dia telah menikah wanita tersebut atau belum ? maka kita kembalikan ke kaidah : yaitu hukum asalnya wanita ajnabi tidak boleh di setubuhi. ‫ف إذا األج ن ب ٌة، وطء ٌ جوز ال أن ه ال ٌ ق ٌن :آخر م ثال‬ ‫.ف ٌها‬ Pembahasan yang berhubungan dengan kaidah ini terbagi menjadi 2 macam: · 1. maka yang benar adalah maka kita ambil kondisi yang pertama ( dalam keadaan suci ) kita menjauhi keputusan untuk menyatakan telah batal yang keadaanya masih diragukan kepastiannya dan ini adalah madhab jumhur ahlul ilmi ( ulama') .

‫. maka tidak ada kewajiban sesuatau apapun sampai ada dalil yang mewajibkannya dari pembuat syari'at ( allah & rasulnya ) ‫ارع ن ص ا س ت صحاب :اال س ت صحاب من ال ثال ث وال نوع‬ ً‫. ‫ف ً ح كمها ف ن س ت صحب ال ص باح، ف ً ال ثاب تة ال طهارة ا س ت صحاب :م ثل ال و صف ا س ت صحاب :ال خامس وال نوع‬ ‫. maka tidak membatalkan pernikahan tersebut thalak yang masih diragukan kepastiannya. maka kita hukumi bahwasanya itu adalah thalak satu. Adapun malikiyyah berpendapat : hukum asal mensetubuhi wanita ajnabi adalah haram maka tidak membatalkan keharamanya keyakinan sahnya nikah yang diragukan.ال ثان ً ال زمان‬ .م باحة أن ها األف عال ف ً ف األ صل األ ص ل ٌة، اإلب احة ا س ت صحاب :األو ل ال نوع‬ Pertama : penyandaran kepada mubah pada hukum asalnya. maka kita tidak boleh menghukumi dan mengatakan dalil syar'ii tersebut mansuh ( batal ) sampai kita bisa membuktikannya dengan dalil. maka sketahuilah sesunggunya kaidah ini merupakan pondasi dan pokok-pokok syar'iyyah yang agung dan merupakan dalil dari dalil dalil syar'iyyah.دل ٌل ٌ أت ً ح تى م ن سوخ ب أن ه ال رع‬ ‫ال دل ٌل ع لى ن ح كم ف ال م ن سوخ، أن ه ٌ ث ب ح تى ال‬ Ketiga: penyandaran kepada dalil syar'ii hingga datang penetapan bahwasanya hal tersebut di mansuh (dihapus/dibatalakan).اال س ت صحاب وهو ال‬ Jika kita sudah mengetahui masalah tersebut dengan jelas.ٌ خ ص صه دل ٌل ٌ أت ً ح تى ال عموم ا س ت صحاب :ال راب ع وال نوع‬ Keempat : penyandaran kepada yang umum sampai ada dalil penghususannya. maka kita hukumi bahwasanya dia sudah thalak tiga. ‫رٌ عة، أدل ة من ودل ٌل عظ ٌم، أ صل ف ً أصل ال قاعدة هذه ف إن هذا، ت قرر إذا‬ ‫:أن واع ع لى‬ ‫واال س ت صحاب . dan ini adalah al istishhab ( penyandaran dan pneyertaan serta berhubungan). namun dia ragu apakah sudah talak tiga apa baru satu ? maka jumhur ulama' berpendapat : nikah pada permulaanya adalah hal yang sudah pasti di yakini ( sahnya ) . maka asal dalam perbuatan adalah mubah / boleh ‫ًء ٌ لح قها و ال ب رٌ ئة، ال ذمم أن ف األ صل ال براءة، ا س ت صحاب :ال ثان ً وال نوع‬ ‫ارع من دل ٌل‬ ‫.Contoh lainnya : jika seseorang telah menthalak ( menceraikan ) istrinya. dan istishab ada bebrapa macam : ‫.ال‬ ‫ٌ أت ً ح تى ال واج با من‬ Kedua : penyandaran kepada berlepas diri ( tidak ada ikatan ) maka hukum asalnya manusia adalah berlepas diri.

dan kita mengambil / menyandarkan kepada pendapat ini walaupun kita dalam keadaan melaksanakan sholat. KAIDAH KE SEMBILAN ‫وال حجارة وال سماء واألر ض ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل‬ wal aslu fi miyahinaa at thoharo wal ardhu was samaa u wal hijaaroh . karena ( telah di sepakati ) harus adanya sumber dalil dari ijma tersebut.ات فاق محل ال دل ٌل وا س ت صحاب‬ ً ‫. ‫ألن ه اإلج ماع؛ م س ت ند المستصحب وإن ما اإلج ماع، هو ل ٌس والمستصحب :ق ال وا .ال ص فا إحدى ف ت غ ٌر‬ ‫ت صح ال ألن ه :ق ال وا . . ( kecuali sudah jelas bahwasanya dia telah batal pent. yang demikian itu jika ada suatu permasalahan dan ulama telah bersepakat dalam menentukan hukumya. maka jumhur berpendapat : tidak sah kita mengambil pendapat tersebut ( tidak batal di tenggah sholat ) mereka berkata : tidak sah menyatakan pendapat jumhur dalam masalah yang masih di perselisihkan.اال س ت صحاب هذا ٌ صح ال :ٌ قول ون ال جمهور ال ص الة؟ أث ناء رآه إذا ف ٌما ذل ف ن س ت صحب‬ ‫.االخ ت الف ٌ قع ثم ومن ال ص فا ، إحدى‬ ‫ت ت غ ٌر ث م ع ل ٌها، ال ع لماء أجمع م سأل ة ه نا ٌ كون ب أن وذل‬ Keenam : penyandaran kepada kesepakatan para ulama ( ijma' ulama) dalam permasalahan yang diperselisihkan . kemudian berubah suatu sifat ( keadaannya) dari sini timbullah perselisihan ( ikthilaf ) ‫ال ص الة، أث ناء ف ً رآه إذا ف ٌما اخ ت ل فوا ث م ت ٌممه، ب طل ال ص الة ق بل ال ماء رأى من أن ع لى ال ع لماء أجمع :ذل م ثال‬ ‫ب اإلج ماع؟ ت ٌممه ب طل ال ص الة، ق بل ال ماء رأى إذا :ٌ قول أن ل إلن سان ٌ صح ف هل . kemudian mereka berselisih : gimana kalau melihat air di tengah-tengah sholat ( misal tiba-tiba turun hujan pent) .) ‫ال نزاع، محل ف ً اإلج ماع ا س ت صحاب :ال سادس وال نوع‬ ‫. ن عم . misal : menyandarkan suci dari hadast yang pasti pada waktu subuh ( setelah sholat shubuh) maka disukai untuk menjadikanya ( keadan suci ) sebagai dalil pada waktu berikutnya.Kelima: penyandaran pada sifat.اآلت ٌة األب ٌا ف‬ Pendapat kedua dalam masalah ini : bahwasanya boleh mengambil (menyandarkan ) pendapat tersebut mereka berkata: al mustashab ( penyandaran hukum asal ) bukan ijma ( kesepakatan para ulama) namun al mustashab adalah sumber dari ijma itu sendiri. maka berubahlah sifat ( keadaanya ) maka apakah boleh seseorang mengatakan : jika melihat air sebelum sholat maka batal tayamumnya secara ijma ( kesepakatan ulama').ٌ صح ب أن ه :ال م سأل ة ف ً ال ثان ً وال قول‬ -‫، اإلج ماع دل ٌل ن س ت صحب ح ٌ ن ئذ ف نحن :ق ال وا ع ل ٌه، ٌ س ت ند دل ٌل ل إلجماع ٌ كون أن ب د ال -ب االت فاق‬ ‫ال قاعدة هذه ت ح ال م ندرجة ال قواعد من ب ع ضا و س نأخذ ال قاعدة، ب هذه ٌ ت ع لق ما هذا .ال نزاع محل ف ً اإلج ماع دعوى‬ Contohnya adalah : para ulama telah sepakat bahwasanya ' barang siapa melihat ( mendapati ) air sebelum sholat maka batal tayamumnya.

ب ها ن ح كم ال تً ال م س تمرة ال قاعدة :ب األ صل ال مراد "األ صل" :ه نا ال مؤل ف ٌ قول‬ ‫:أن واع أرب عة ع لى ال م سائ ل ف إن‬ Pengarang ( as syeikh abdur rahamn as sa'dity ) berkata : "‫"األ صل‬yang dimaksud al aslu ( asalnya ) adalah : pondasi asal yang terus menerus yang dengannya kita mengambil hukun. maka jika tidak munkin mengambungkan antara keduanya darus diadakan pentarjihan ( mengambil slaah satui hukum yang paling kuat ) .jika tidak didapati dalil dalam selain asalnya . atau sehat /bagus. langit dan batu adalah suci ‫األ صل، ٌ غ ٌر دل ٌل ٌ وجد ل م إذا . taruhlah ada 2 hukum yang bertentangan . dan di lain sisi dalil tersebut menunjukkan keharamannya. maka hal tersebut di hukumi suci dan halah pent. atau suci. ikan dilautan halal.ال ف ساد ع لى ٌ دل ودل ٌل ال صحة، ع لى ٌ دل دل ٌل :م ت عار ضان دل ٌ الن ف ٌها ٌ وجد م سائ ل :ال ثال ث ال نوع‬ ‫ق واعد ومن ال ترج ٌح، من ب د ف ال ب ٌ نهما، ال جمع ٌ م كن ل م ف إذا . air kencing dan kotoran najis. yaitu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram . yaitu . dengan dalil dari penjelasan berbagai ulama yang terkenal . Satu dalil menunjukkan bagus/ sehar .األ صل ق واعد ع ل ٌها ن ط بق ف هذه . satu dalilnya lagi menunjukan hal tersebut rusak. dan ini susah kita jama' maka menurut kaidah tarjih : dalil keharamannya bom bunuh diri lebih di dahulukan dari pada dalil yang membolehkan pent. maka di hukumi hal tersebut haram dan najis pent. ال دل ٌل ب ذل‬ Kedua : perkara yang dalilnya menunjukkan atas : boleh / halal. اإلب احة دل ٌل ع لى ٌ قدم ال تحرٌ م دل ٌل أن :ال ترج ٌح‬ Ketiga : perkara yang di dalamnya didapati ada dua dalil yang saling bertentangan. atau dalam satu sisi dalil menunjukkan halal. maka dihukumi dengan keadaan tersebut ( misal : air lautan suci. maka masalah tersebut terbagi menjadi 4 keadaan : ‫ف ٌح كم ال ف ساد، أو ال نجا سة أو ب ال تحرٌ م دل ٌل ف ٌها م سائ ل :األو ل ال نوع‬ ‫. ( ana kasih contoh waluapun masalah ini sudah jelas dalil keharamannya dan pernah ana dislkusikan dalam forum MYQ ( bolehkan kita demontrasi dan memberontak ) .) ‫.ال دل ٌل ب ذل‬ Pertama : perkara yang ada dalilnya dalam masalah haram atau najis atau rusak ( fasad ) maka di hukumi dengannya seperti itu. ( misal : daging babai haram . yang lagi ngetren di kalangan pemikiran para shabab harokah islamiiyah : adalah bom syahid ( sebenarnaya bukan bom syahid tetapi bom bunuh diri ) sebagian pemuda ada yang mengatakan boleh dengan dalil fatwa seseorang ulama katanya ( anda pasti tahu fatwa siapa itu ) dan kebanyakan pemuda mengatakan haram .Hukum asal air tanah.ال تحرٌ م ع لى ٌ دل وآخر اإلب احة، ع لى ٌ دل‬ ‫.) ‫دل ٌل أو .دل ٌ ال ف ٌها ن ع لم ال وأ دل ٌل، ف ٌها ٌ وجد ال م سائ ل :ال م سائ ل من ال راب ع ال نوع‬ . sedang dalam masalah pentanrjihan ulaam menentukan kaidah :( ‫ٌ قدم ال تحرٌ م دل ٌل أن‬ ‫ / اإلب احة دل ٌل ع لى‬anna dalila at tahrimi yuqoddamu 'alaa dalili al ibahati ) artinya : sesungguhnya dalil yang menunjukkan keharaman lebih didahulukan dari pada dalil yang menunjukkan kehalalannya.) ‫ف نح كم ال صحة، أو ال طهارة أو اإلب احة :ع لى ٌ دل دل ٌل ف ٌها م سائ ل :ال م سائ ل من ال ثان ً وال نوع‬ ‫.

‫ع لى و ال طهارت ه، ع لى دل ٌ ال ف ٌه ن ع لم ال ال ذي ال ماء أن :ال قاعدة ب هذه ٌ راد . yang dimaksud kaidah ini adalah : jika ada air yang kita tidak tahu dalil atas kesucianya.783. dan imam nasa'ii dalamkitab at thaharah bab air laut no : 59 . 233: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب‬ ً ‫ٌخ ق ال و 883. dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu ( al anfal : 11 ) ‫. dan abu dawud dalam kitab at thaharah bab berwudhu dengan air laut no : 83. 34:رق م حدٌ ث ال و ضوء من ال طهور ب اب ال طهارة ك تاب موطاء ف ً مال وإمام‬ ‫) 4701: رق م حدٌ ث ال بخر‬ Sabda rasulullah SAW tentang air laut: " dia ( laut ) adalah suci airnya dan halal bangkainya ( ikannya ) (HR tirmidhi dalam kitab : cara bersuci yang diajarkan rasulullah SAW bab: penjelasan bahwasanya air laut adalah suci hadist no :69. da kaidah tersebut adalah : " air tersebut suci selama tidak ada dalil yang menyatakan lain ( selain suci ). dan kitab al miyah ( macam air ) bab berwudhu dengan air laut no : 332.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . dan kitab tangan dan sembelihan bab bangkai ikan laut no : 4350."ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل" :ه نا ق ول ه‬ ،‫من عدد :ال قاعدة هذه ودل ٌل ٌ غ ٌره، دل ٌل ٌ أ ل م ما طاهر أن ه األ صل أن وهو األ صل، ب قاعدة ن ح كم ف إن نا ن جا س ته‬ ‫{ :وق ول ه )11 : آٌ ة األن فال سورة( } به لٌطهركم ماء السماء من علٌكم وٌنزل { . dan berkata as syeikh al bani : shahih dan imam malik dalam mawatha'nya kitab at thaharah bab selesai dari wudhu no : 43. dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih ( al furqon : 48 ) Dari hadist : ‫ال طهارة: ك تاب ال ترمذي رواه ( " م ٌ ت ته ال حل ماؤه ال طهور هو " :ال بحر ف ً . ) .683: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب و س ن نها ال طهارة ك تاب ف‬ ‫صح ٌح: األل بان ً ال‬ ‫ص ٌد ف ً جاء ما ب اب ال ص ٌد ك تاب. 95 رق م حدٌ ث ال بخر ماء ب اب ال طهارة ك تاب ال ن سائ ً و 38: رق م حدٌ ث ال بخر ب ماء ال و ضوء ب اب‬ ‫ماجة اب ن و 0534: رق م حدٌ ث ال بخر م ٌ تة ب اب ال ذب ائ ح و ال ٌد ك تاب . maka kita kembalikan dalam pengambilan dalilnay ke kaidah asalnya.388.)84 : آٌ ة ال فرق ان سورة( طهورا ماء السماء من وأنزلنا‬ Adapun perkataannya di sini : "‫ "ال طهارة م ٌاه نا ف ً واأل صل‬hukum asal air adalah suci. dan ibnu majah dalam kitab at thaharah dan sunnah-sunnahnya bab berwudhu dengan air laut no : 386. dan di kitab berburu bab penjelasan tentang berburu ikan laut no : 1074 pent.)84 : آٌ ة ال فرق ان سورة( طهورا ماء السماء من وأنزلنا { :وق ول ه‬ 48. atau kita tidak tahu dalilnya.ال ن بً وق ول‬ ‫ال طهارة ك تاب داود اب و و 96 و: ال حدٌ ث رق م طهورا ان ه ال بخر ماء ف ً جاء ما ب اب س لم و ع ل ٌه هللا ص لى ال ن بً عن‬ ‫ال م ٌاه ك تاب. ataukah air tersebut najis. maka kita dalam menghukumi air tersebut kita kembalikan kekaidah asalnya. adapun dalil dari kaidah ini beberapa nusus ( nash ) syar'iyyah diantaranya : Dari alqur'an : { ‫)11 : آٌ ة األن فال سورة( } به لٌطهركم ماء السماء من علٌكم وٌنزل‬ 11.وجل عز .ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص‬ ‫.387.Keempat : perkara yang tidak didapati dalilnya.

‫ٌ أت ً ح تى طاهرة، أن ها ف األ صل . sampai kita tahu dalilnya yang menjelaskan tanah tersebut adalah najis. adapun dalil yang menyatakan bahwasanya tanah ( bumi ) adalah suci .ن ج سة األر ض أن ع لى ب ه ن ح كم دل ٌ ال ن ع لم ح تى طاهرة، أن ها األ صل األرض ، وك ذل‬ ‫أعط ٌ " :-و س لم ع ل ٌه هللا ص لى-ال ن بً ق ول :م نها ال رع ٌة ال ن صوص من عدد األر ض طهارة ودل ٌل .ن ج سة أن ها ع لى دل ٌل ق ام إذا إ ال ب نجا س تها ٌ ح كم و ال ال طهارة، ف ٌها األ صل ال ث ٌاب، وك ذل‬ .) ً ‫ول و ال ماء، ٌ جد ل م إذا ال م س لم طهور ال ط ٌب ال ص ع ٌد " .ٌ غ س لون ها و ال وٌ ن سجون ها‬ ‫.ذل ف ً ح كمها‬ Begitu juga hukum asal pakaian adalah suci . dan dalam hadist lainya belau bersabda : " air itu suci tidak menjadikan najis sesuatu apapun " ( HR tirmidhi dalam kitab : cara bersuci yang diajarkan rasulullah SAW bab: penjelasan bahwasanya air itu tidak ada yang membuatnya najis hadist no : 66 dan abu dawud dalam kitab at thaharah bab penjelasan tentang sumur umum hadist no : 66.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى‬ ،‫ف تأخذ األرض ، أن واع من ن وع ف هً ال حجارة وأما .ال م ٌاه طهارة ف ً ال واردة األح ادٌ ث من ذل غ ٌر إل ى ٌ ئا ) صح ٌح :األل بان ً ال‬ ‫.ال طهارة ف ٌها األ صل أن ع لى ل ذ ف دل . dan kita tidsk menhukuminya najis kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. rasulullah SAW bersama para shohabatnya ( semoga allah meridhoi mereka semuanya) mereka memakai pakaian yang di buat dan di tenun oleh . beberapa nusus (nash ) syar'iyyah diantaranya : sabda rasulullah SAW : " allah memberikan keutamaan kepadaku ( dan umatku ) lima hal yag tidak diberikan kepada nabi sebelumku " diantaranya disebutkan " : dijadikan bagiku semua tanah ( bumi ) itu masjid ( tempat sholat ) dan suci. dan kaidah ini terus dipakai dalam menghukumi air.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .و صحاب ته . dan selainya dari hadist yang banyak sekali yang menjelaskan tentang kesucian air . ال م ٌاه ف ً ال م س تمرة وال قاعدة األ صل، هو‬ .داود أب ً س نن ف ً ك ما " س ن ٌن ع ر‬ dan dalam hadist lain rasulullah bersabda: " sesungguhnya tanah ( debu ) itu adalah suci dan mensucikan seorang muslim jika tidak mendapati air untuk bersuci.).66 : ال حدٌ ث‬ ‫ف هذا .‫و ع ل ٌه هللا ص لى ال ن بً عن ال طهارة: ك تاب ال ترمذي رواه (" ًء ٌ نج سه ال طهور ال ماء " :اآلخ ر ال حدٌ ث ف ً وق ال‬ ‫رق م ب ضاعة ب ئر ف ً جاء ما ب اب ال طهارة ك تاب داود أب و و 66: ال حدٌ ث رق م ٌ نج سه ال ال ماء إن جاء ما ب اب س لم‬ ‫ٌخ ق ال و 76. bahkan walaupun sepuluh tahun dalam keaadan seperti itu ( tidak mendapati air ) sebagaimaan di raiwayatkan dalam sunan abu dawud. ن عم . dan inilah hukum asal . ‫ال ن بً أن :ذل ودل ٌل . maka orang muslim siapapun yang telah mendapati waktu sholat maka baginya tempat sholat ( dimanapun ) dan tempat itu ( tanah ) suci ( HR bukhari dalam kitab : sholat bab sabda nabi : dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci hadist no : 438 .ال ن بً ق ال اآلخ ر ال حدٌ ث وف‬ ‫.67 dan berkata as syeikh albani : shohih pent. dan imam muslim dalam kitab masajid wa mawaadhu'us sholat hadist no:521pent. adapun dalil nya adalah . maka hukum asalnya adaalh suci sampai ada dalil yang menyatakan lain ( najis ).ٌ غ ٌرها دل ٌل‬ ‫ف ع نده ال ص الة، أدرك ته م س لم ف أٌ ما وطهورا، م سجدا األر ض ل ً وج ع ل " :ذل من وذك ر " ق ب لً أحد ٌ عطهن ل م خم سا‬ ‫رق م حدٌ ث طهورا و م سجد األر ض ل ً ج ع ل ال ن بً ق ول ب اب ال ص الة ك تاب ف ً ال بخاري: رواه ( " وطهوره م سجده‬ :438 ‫) 125 رق م حدٌ ث ال ص الة موا ضع و ال م ساجد ك تاب ف ً م س لم و‬ Dan begitu juga hukum asal tanah ( bumi ) bahwasannya asalnya adalah suci .‫ال ك فار ٌ ص ن عها ال تً ال ث ٌاب ٌ ل ب سون ك ان وا -ع ل ٌهم هللا ر ضوان.

) . tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.]92:ال ب قرة[ جمٌعا األرض فً ما لكم خلق الذي وه‬ Dialah yang telah menciptakan bagi kamu. maka dari dalil ini diketahui bahwasanya hukum asalnya pakaina adalah suci . ___________________________ [*] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah ( pent. Dalam ayat ini allah memrintahkan kepada kita untuk memakan apa saja yang di anugerahkan kepada kita dari rizki yang baik kemudian menjelaskan sebagian apa saja yang diharamkan untuk dimakan sebagaiman disebutkan dalam ayat diatas . Dalam kitab mulakhos qowaidul fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin yang di ringas oleh as syeikh abu humaid abdullah al falasi dikatakan dalam kaidah ke tiga belas ‫ٌاء ف ً األ صل :ع رة ال ثال ثة ال قاعدة‬ ‫. Hai orang-orang yang beriman.ال حل األ‬ Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh dengan dalil : ‫وال م ناف ع األع ٌان ف ً عام وهذا . adapun batu . maka ini adalah bagain dan salah satu jenis bumi ( tanah ) maka kita ambil hukumnya sesui keidah diatas. Dan dalam kitab risalah latifah fi usulul fiqh karangan as syeikh abdur rahman as sa'diy . daging babi. Maka tidak ada dosa baginya. para ulama mengatakan : ‫ً ك ل ف ً ال طهارة األ صل ( وق ال وا‬ ‫،) ت حرٌ مه أو ن جا س ته ع لى ال دل ٌل دل ما إ ال اإلب احة، واأل صل‬ Hukum asal dalam segala sesuatu adalah suci dan halal ( boleh ) kecuali ada dalil yang menunjukkan hal itu najis atau haram.misalnya dalam QS :al baqarah :172-173: ‫به أهل وما الخنزٌر ولحم والدم المٌتة علٌكم حرم إنما )271( تعبدون إٌاه كنتم إن وا كروا رزقناكم ما طٌبا من كلوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ ‫)371( حٌمر غفور هللا إن علٌه إثم فال عاد وال با غٌر اضطر فمن هللا لغٌر‬ 172. semua apa yang ada di bumi ( al baqarah : 29 ) dan ini umum bagi segala sesuatu yang bermanfaat. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai. dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[*]. 173.orang kafir dan mereka ( rasulullah SAW& para shohabat RA ) tidak mencucinya terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. darah.

seperti penukaran emas dengan emas. begitu juga hukum asal jiwa (kehormatan ) kecuali karena perang maka fahamilah semoga allah memberikan petunjuk terhadap apa yang kamu harapkan ( munkin yang bagus adalah ‫ٌ مل‬ diganti ‫) ٌ حل‬ ‫:معان ث الث ة ع لى ٌ ط لق اال صط الح وف ً . riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah (pent. padi dengan padi. Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ______________________ [*] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl.namun allah juga menjelaskan apa yang di haramkan dari jual beli yaitu riba. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis.misal dalam jual beli ‫ال حل ف ٌها ف األ صل ال م باٌ عة، ف أحل ،]572:ال ب قرة[ الربا وحرم البٌع هللا لحأو‬ 275.) ‫ال ع قود ب ق ٌة وك ذل‬ KAIDAH FIQHIYYAH bag-4 KAIDAH KESEPULUH : ‫ال تحرٌ م واألم وال وال ن فس وال لحوم األب ضاع ف ً األ صل‬ al asli fil abdho'i wal luhumi wan nafsi wal amwaali lit tharim hukum asal dalam hal perkawinan ( kemaluan ). kata ‫ ( ال ب ضع‬al budh'u) artinya dalam bahasa arab : adalah potongan daging . adapun arti secara istilah syar'ii mencakup tiga hal : . [*] dalam ayat ini allah menjelaskan kehalalan jual beli karena hukum asal jual beli adalah halal dan begitu juga selain jual beli dari segala kesepakatan antara kedua belah pihak . daging hewan dan jiwa/nyawa dan harta adalah haram ‫ٌمل ما هللا هدا ف اف هم ل لم ع صوم إ ال واألم وال وال ن فس ال حل ٌ جًء ح تى ت حرٌ مها ل لحوموا األب ضاع ف ً واأل صل‬ ‫.ال عرب ل غة ف ً ال لحم، ق ط عة :البضع . riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. "ٌحل ما" ل ع لها‬ Hukum asal perkawinan ( kemaluan ) dan daging ( hewan ) adalah haram sampai ada sebab yang menghalalkanya. tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. dan sebagainya.ال تحرٌ م األب ضاع ف ً األ صل‬ Hukum asal dalam hal perkawinan ( kemaluan ) adalah haram .

rasulullah bersabda tentang kehormatan perempuan : " bertakwalah kepada allah dalam mempergauli istri-istri kalian .وجل عز . 6. dan sebagainya ( pent. [*] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainya dalam al qur'an dan as sunnah yang mengharamkan al abdho' yaitu kemaluan. maka demikian juga dalam jima' (karena jma' tidak terjadi kecuali pada kemaluan pent.هللا ق ول :ذل ودل ٌل‬ ‫. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. )7-5 : آٌ ة ال مؤم نون سورة( } )7( العادون هم فأولئ ذل وراء ابتغى‬ Makna yang pertama ( ‫ ) ال ب ضع‬adalah : ‫ / ال فرج‬kemaluan .هللا ب ك لمة وال مراد .ال فرج :األو ل ال م ع نى‬ ‫. Dan tidak diragukan bahwasanya hukum asal dalam hal kemaluan adalah haram. sedang yang dimaksud kalimat allah dalam hadist tersebut – yang benar – adalah : ikatan pernikahan. هللا ك لمة وهو‬ ،‫. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. 7.) dapat kita ketahui bahwasannya hukum asal perempuan dan kehormatan serta kemaluannya adalah haram sampai ada sebab yang menghalalkannya yaitu dengan kalimat allah. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. ال جماع ف‬ ‫ال تحرٌ م، ال فروج ف ً األ صل أن ق ررن ا وإذا ل ل فرج، الز م وال جماع . dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[*].ال ن بً أن ال حدٌ ث ف ً وجاء‬ ‫ٌ ح لها، أمر ٌ أت ً ح تى ال فروج، ت حرٌ م ال ن ساء ف ً األ صل أن ع لى ذل ف دل " هال ل ب ك لمة ف روجهن ا س تح ل ل تم‬ ‫ت حرٌ م ف ً ال واردة ال ن صوص من ذل ، غ ٌر إل ى .ال جماع :ذل‬ ‫ف كذل‬ Makna ( ‫ ) االب ضاع / ال ب ضع‬yang kedua adalah: jima' ( bersetubuh ) sedang jima' itu harus pada kemaluan.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . homoseksual. Maksudnya: budakbudak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya ( pent. karena sesungguhnya kalian dihalalkan menjamah (menjima') kemaluan istri kalian dengan kalimat allah " Maka dari hadist ini ( dan ayat sebelumnya pent.‫و ال .) adalah haram. ‫معان ً من ال ثان ً ال م ع نى‬ ً ‫. Barangsiapa mencari yang di balik itu[**] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. ال فروج ب م ع نى األب ضاع‬ Dan dalam sebuah hadist .) [**] Maksudnya: zina.) . maka jika kita hubungkan dengan kemaluan ( penjelasan diatas pent. adapun dalilnya adalah : 5.ال ن كاح ع قد -ال صح ٌح ع لى.) ‫ف إن كم ال ن ساء، ف ً هللا ات قوا " :ال ن ساء ف ً ق ال . lesbiaan. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan.وجوازه ب ح له دل ٌل جاء ما ف ً إ ال ملت س تع ف ال ال تحرٌ م، ال فروج ف ً األ صل أن‬ ‫فمن )6( ملومٌن غٌر فإنهم أٌمانهم ملك ما أو أزواجهم على إال )5( حافظون لفروجهم هم والذٌن { . imam boleh melarang kebiasaan ini. maka tidak boleh memakai dan menjamahnya kecuali ada dalil ( sebab) yang membolehkan dan menghalalkanya untuk menjamahnya.

ال حل ع لى ال باق ً أن ع لى ذل ف دل ال محرما ، ح صر ق د . maka hukum asal dalam perjanjian tersebut adalah boleh dan syah..ال ع قود ف ً األ صل أن إل ى ال ع لماء ب عض وذهب ال ن كاح، ع قد ب ه ٌ راد :ال ثال ث وال م ع نى‬ ‫ف ً ع بارت ه وظاهر ه نا، ال مؤل ف ع بارة ظاهر وهو ..‫ك ما ال تحرٌ م، -ال ن كاح ع قد. _______________________ [*] Aqad (perjanjian) mencakup: janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. sampai ada dalil yang menunjukkan rusak dan batalnya ikatan perjanjian tersebut. dan inilah yang nampak dari ungkapan bait syair mualif disini ( as syeikh as sa'dhiy pent ) dan juga apa yang nampak dari syarah / penjelasan bait kaidah tersebut.ال س ٌوطً ذل رأى‬ ‫. anak-anakmu yang perempuan**+…….. demikian juga yang lainlainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. bahkan hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. berpendapat sebagaian ulama' bahwasanya hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah haram.ال ن كاح ع قد ذل ومن‬ Adapun dalilnya adalah : beberapa nusus ( nash-nash ) syar'iyyah diantaranya firmannya: { ‫)1 : آٌ ة ال مائ دة سورة ( } بالعقود أوفوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ Artinya:1. penuhilah aqad-aqad itu[*].ق ول ه م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد :ذل ودل ٌل‬ ‫. ( pent . dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan.ال رح‬ Makna yang ketiga : yang dimaksud ‫ ال ب ضع‬adalah ikatan pernikahan. perjanjian dalam jual beli ( pent.ال صحة وعدم ال ف ساد، ع لى ٌ دل دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال جواز، ال صحة ال ع قود ف ً ف األ صل . ( an nisa : 23 ) dalam ayat ini sesungguhnya allah membatasi perempaun yang haram di nikahi. termasuk didalamnya adalah perjanjian dalam pernikahan. menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.. nenek dan seterusnya ke atas.ق ول ه :ذل ع لى وٌ دل‬‫.ال تحرٌ م ع لى ٌ دل نا دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال حل، ال جواز ال ن كاح ع قد ف ً األ صل ب ل ٌ صح، ال ال م ع نى وهذا .وجل عز‬ Dan menunjukkan hal tersebut firman allah jalla wa'alla : 23. cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. ‫)1 : آٌ ة ال مائ دة سورة ( } بالعقود أوفوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا { :-وع ال جل. Maka makna ini kurang benar.. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu. sebagaimana pendapat as suyuthi dalam kitabnya "al asbaahu wan nadhooiru" dan juga sebagian ahlul ilmi.) .) ‫ هللا ف إن اآلٌ ة، )32 : آٌ ة ال ن ساء سورة( } . maka ini menunjukkan selain yang disebutkan tersebut adalah halaj dan boleh di nikahi ___________________ [*] maksud ibu di sini ialah ibu. Hai orang-orang yang beriman. juga perjanjian dalam pernikahan .وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم علٌكم حرم { :-وع ال جل.ال ع لم أهل من وغ ٌره -وال نظائ ر األ باه ف ً.

dan burung yang mati karena dipanah kemudian jatuh di air ( karena tidak jelas apakah matinya karena di panah atau karena tengelam dalam air pent. maka jangan kamu makan.) sebagaimana pula kuda/keledai biqol ( peranakan dari kuda dengan keledai pent. mereka berdalil dengan hadist yang di riwayatkan 'adhiy bin hatim ( pent." Mereka berdalil dengan hadist ini : bahwasanya jika berkumpul antara jenis daging yang di halalkan dan jenis daging yang berbahaya/haram. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[*] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.‫ف دل )42 : آٌ ة ال ن ساء( } ذلكم وراء ما لكم وأحل { .ال ن بً أن عدي، ب حدٌ ث ذل ع لى‬ ،‫مبٌح س بب ال لحم ن وع ف ً اج تمع إذا ب أن ه :ذل ع لى وٌ س تدل ون " ق تل أٌهما ت دري ال ف إن ت أك ل ف ال ف ق تل‬ ‫ف ً ورد وق د .ال محظور غ لب ومحظور، م باح اج تمع إذا :وال ع رون ل حادٌ ةا ال قاعدة‬ Idhaa ijtama'a mubahun wa mahthurun. maka mengutamakan pendapat daging yang berahaya ( tidak memakan daging yang halal namun tercampur dengan yang haram tersebut pent. gholabal mahthuru Artinya Jika berkumpul menjadi satu antara sesuatu yang halal dengan yang haram/berbahaya maka di dahulukan ( diambil ) yang haram/berbahaya. Maka ayat ini menunjukkan hukum asal dalam ikatan pernikahan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang memalingkannya. karena sesungguhnya kamu tidak tahu siapa yang saling memyerang dan membunuh."ال تحرٌ م ال لحوم ف ً واأل صل" :ق ال‬ ‫غ ٌره معه ووجد ال م ع لم، ك ل ب أر س ل إذا " :ق ال . ال ماء ف ً ف وق ع ب ال سهم، ص ٌد إذا ال ط ٌر ف ً وك ما ال ب غل، ف ً ك ما . dan kamu dapati bersamanya hewan yang lain dan dia membunuhnya.) ‫وٌ س تدل ون .) . ( pent. bahwasanya rasulullah SAW bersabda: " jika kalian berburu dengan anjing yang terlatih.) .. mereka berpendapat bahwasanya hukum asal daging hewan adalah haram.ق ول ه ف ً اآلٌ ة آخر ع ل ٌه وٌ دل‬ ‫."ال تحرٌ م ال لحوم ف ً واأل صل‬Hukum asal daging hewan adalah haram" ini adalah madhab sebagaian fuqoha'. ٌ غ ٌره دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال حل، ال جواز ال ن كاح ع قد‬ ‫ف ً األ صل أن ع لى ذل‬ Dan menunjukkan yang demikian juga adalah firman allah di akhir ayat 24 surat an nisa : 24.وجل عز . ) .ال حظر جان ب غ لب حاظر، و س بب‬ ‫.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .ال تحرٌ م هو ال لحوم ف ً األ صل أن ال ف قهاء، ب عض مذهب وهذا . ال ن سائ ً ف ً حدٌ ث ذل‬ Adapun perkataanya : "‫ . Bersangkutan dengan masalah ini ( hal yang mubah bercampur dengan hal yang haram / berbahaya ) ana dapatkan dalam kitab mulakhos qowaid al fiqhiyyahnya as syeikh sholeh al usaimin yang di rinkas oleh as syeikh abu humaid Abdullah al falasiy mengatakan dalam kaidah ke dua puluh satu ‫. ‫ل لح الل ال كامل ب اج ت ناب إ ال ال حرام ت ج نب ٌ م كن ال ألن ه وذل احتٌاطا ال محظور جان ب غ لب ومحظور، م باح اج تمع إذا‬ ،‫انال ٌط عمل من رجس واألزالم واألنصاب والمٌسر الخمر إنما آمنوا الذٌن أٌها اي :ت عال ى ق ول ه ذل ع لى وٌ دل وال حرام‬ . dan sebagaimana di sebutkan dalam sebuah hadist dalam sunan nasa'i. ______________________ [*] ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

baik dalil yang menghalalkannya atapun dalil yang mengharamkannya. (berkorban untuk) berhala. Namun permasalahan inti asalnya – sebagiamana penjelasan di atas. berjudi.ال تحرٌ م ول ٌس ال حل، هو ال لحوم ف ً األ صل أن األظهر ف إن ول ذل ت حرٌ م؛ دل ٌل و ال إب احة، دل ٌل ال . Sesungguhnya (meminum) khamar. Maka undian diulang sekali lagi. ‫. ___________________________________ [*] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" ( QS al maidah : 90 ). Dalam ayat ini allah mengharamkan khamer ( minuman keras ) dan judi (serta mengundi nasib pent.األ صل وم سائ ل . maka di utamakan sisi yang haram untuk menjaga diri dari haram tersebut. dan tidak munkin menjauhi / menjaga diri dari sisi yang haram tersebut kecuali jika menjauhi secara total sesuatu yang yang bercampur antara yang halal dengan yang haram tersebut.‫ر جان ب غ لب ل ما ل كن ل ل ناس، م ناف ع ف ٌهما أن مع وال م ٌ سر ال خمر هللا ف حرم ]09:ال مائ دة[ تفلحون لعلكم فاجتنبوه‬ ‫. antara hewan yang mati karena anak panah atau karena tengelam. Jangan lakukan.إب احة و س بب ت حرٌ م، س بب : س ب بان ف ٌه ت معاج ل ما األدل ة هذه أل ن األ صل؛ م سأل ة ف ً ل ٌ س األدل ة هذه ول عل‬ ‫ف ٌها ل ٌس ال تً ال م سائ ل :ب ها ٌ راد . mengundi nasib dengan panah[*]. seandainya berkumpul antara sebab kesuciannya dan sebab kenajisannya maka air itu menjadi najis ( tidak boleh di gunakan untuk bersuci pent. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. setelah ditulis masingmasing yaitu dengan: lakukanlah. ال نجا سة هو ال م ٌاه ف ً األ صل أن :ع لى‬ ‫ذل‬ Sebagaimana kami katakana tentang air : hukum asal air adalah suci.ساب قا ت قرر ك ما. sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. oleh karena itu yang nampak jelas dan rajih : bahwasanya hukum asal daging hewan adalah halal bukan haram. namun jika bayak mudharat dan kejelekannya maka mnjadi haram dan dilarang. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. adapun dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman allah SWT " Hai orang-orang yang beriman.adalah : perkara dan sesuatu yang tidak ada /tidak didapati dalilnya. antara daging dari anjing pemburu ( terlatih ) dan anjing biasa. adalah termasuk perbuatan syaitan.وغرق سهم أج ن بً، وك لب ص ٌد ك لب‬ ‫.م نع‬ ‫ال‬ Penjelas dari kaidah ini : jika berkumpul dalam sesuatu antara hal yang mubah dan hal yang haram / berbahaya.) maka dari hal tersebut tidak menunjukkan bahwasanya : " hukum asal air adalah najis " .دل ٌل‬ Munkin saja dalil-dalil ini bukan inti dari permasalahan hukum asalnya. karena dalil-dalil ini jika berkumpul antara daging yang halal dan yang haram didalamnya ada dua sebab yaitu : sebab keharamanya dan sebab kehalalanya. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah.) padahal di dalamnya terdapat manfaat dan faedah buat manusia. ‫ٌ دل و ال .حرم ال ماء، ف ً ن جا سة و س بب طهارة، س بب اج تمع ول و ال طهارة، ف ٌها األ صل :ال م ٌاه ف ً ق ل نا ك ما‬ ‫.

adalh firmanNYA : 145. sedangkan pengharamnya dengan pengecualain ( istisna') dari yang halal. اإلب احة هو ال لحوم ف ً األ صل أن ع لى ذل ف دل اآلٌ ة، "إن ما" اال س ت ث ناء‬ Dalil lain yang menunjukkan hukum asal daging adalah halal firmanya : { ‫} المٌتة علٌكم حرم إنما‬ 173.اإلب احة س بب ق ٌام ت ع لموا ح تى ت أك لوا ال :ل ق ٌل ال تحرٌ م؛ ال لحوم ف ً األ صل‬ ‫. darah.. dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[*]. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa. ( al an'am : 119 ) maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal daging adalah halal dan boleh memakanya. atau darah yang mengalir atau daging babi Karena Sesungguhnya semua itu kotor . ‫ال لحوم عن س ئل " . _________________________ [*] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. ( al baqorah : 173 ) dalam ayat ini pengharamannya di batasi dengan kata "‫ "إن ما‬maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya hukum asal daging adalah halal.م س ت ث نى ال تحرٌ م وأن وال جواز، ال حل هو األ صل أن :ع لى دل ف إن ه ، )541 : آٌ ة األن عام سورة( } اآلٌ ة . Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai. dan pengharammnya adalah dengan pengecualaian ( istisna' ) dari yang halal.. ) Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya : hukum asal daging hewan adalah halal dan boleh dimakan .. sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. ( al an'am : 145 terjemahannya saya nukil dengan lengkap pent. م س ت ث نى ال تحرٌ م وأن ال مأك ول ة، ال لحوم ف ً وال جواز ال حل هو األ صل أن ف دل )911 : آٌ ة األن عام‬ Dan dalil yang lainya adalah firman Allah SWT :Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.ال ن بً أن عائ ة حدٌ ث من ال س نن، ف ً ورد ما أٌ ضا ع ل ٌه وٌ دل‬ ً‫ك ان ول و " وك لوا أن تم ع ل ٌها ل هال ا سم اذك روا :ف قال ال ؟ أو ع ل ٌها هللا ا سم ذك ر هل ٌدرى و ال إل ٌهم، ت ؤت ى ال ت‬ ‫ال ن صوص من ذل غ ٌر إل ى . sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.‫إال ٌطعمه طاعم على محرما إلً أوحً ما فً أجد ال قل { : س بحان ه ق ول ه وال حل، ال جواز هو ال لحوم ف ً األ صل أن :ع لى وٌ دل‬ ‫. kecuali kalau makanan itu bangkai. Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang". مٌتة ٌكون أن‬ Adapun dalil : hukum asal daging adalah boleh dan halal.. ٌ غ ٌره دل ٌل ٌ أت ً ح تى وال جواز، ال حل هو ال لحوم ف ً األ صل أن ع لى ال دال ة‬ . ‫ب أداة ال محرما ف ح صر )371 : آٌ ة ال ب قرة سورة( } المٌتة علٌكم حرم إنما { :وع ال جل ق ول ه :أٌ ضا ع ل ٌه وٌ دل‬ ‫. ‫سورة -( } إلٌه اضطررتم ما إال علٌكم حرم ما لكم فصل وقد علٌه هللا اسم ذكر مما تأكلوا أال لكم وما { :وع ال جل ق ول ه :ذل ع لى وٌ دل‬ ‫.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. daging babi.

)86 : آٌ ة ال فرق ان سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال { :وق ول ه )151 : آٌ ة األن عام سورة( } بالحق إال هللا حرم‬ Adapun ucapanya disini : : "‫ . Karena umat merupakan suatu kesatuan. dari hadistnya aisyah RA : bahwasanya rasulullah pernah di Tanya tentang daging yang diberikan kepada mereka.dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[*]"( QS : al an'am :151). Dan juga firmnanya : { ‫)151 : آٌ ة األن عام سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس تقتلوا وال‬ 151. sungguh akan dikatakan : " janganlah kamu makan sampai kamu tahu dalil ( bukti ) halalnya daging tersebut. ‫:ف األ صل . sedang mereka tidak tahu apakah dalam penyembelihannya menyebut asma allah apa tidak ? maka beliau menjawab : maka bacakan basmalah atasnya kemudian makanlah daging itu " ( HR bukhari kitabul buyu' bab: tidak memperdulikan was-was dan semisalnya dari subhat hadist no : 2057.ال ارع من ب دل ٌل إ ال ال دماء س ف ٌ جوز ال أن ه :ب ه ٌ راد هذا . DALIL KAIDAH INI Dari al qur'an telah menunjukkan banyak sekali dalil dari nash-nash syar'ii diantaranya : firman allah SWT { ‫)92 آٌ ة ال ن ساء سورة( رحٌما بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال‬ artinya :. dan janganlah kamu membunuh dirimu[*].( QS an nisa:29) [*] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain."ال تحرٌ م ال ن فس ف ً األ صل" :ه نا وق ول ه‬ ‫م نها ك ث ٌرة، رع ٌة ن صوص :ال قاعدة هذه ع لى وٌ دل .Dan menunjukan demikian juga ( asal daging halal ) hadist yang ada di sunan. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. kitabut tauhid bab: berdoa dengan nama allah dan mohon perlindungan denganya hadist no:7398) kalau seandainya hukum asal daging adalah haram . Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyetakan bahwasanya hukum asal daging adalah halal dan boleh. maka hukum asalnya : haram menumpahkan darah makhluqnya sampai datang dalil tentang masalah tersebut."ال تحرٌ م ال ن فس ف ً األ صل‬Al aslu fin nafsi at tahrimu " Hukum asal jiwa manusia adalah haram ditumpahkan darahnya" yang dimaksud kaidah ini adalah : tidak boleh menumpahkan darah manusia kecuali dengan dalil syar'ii yang menghalalkanya.ب ذل دل ٌل ٌ أت ً ح تى ال خ لق، دماء ع لى االع تداء ت حرٌ م‬ ‫التً النفس تقتلوا وال { : س بحان ه ق ول ه وم نها ( 92 آٌ ة ال ن ساء سورة ( }رحٌما بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال { :وع ال جل ق ول ه‬ ‫. sampai ada dalil yang menyatakan lain ( haram/subhat pent. .

( seperti membunuh tanpa sebab.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . misal bisnis.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .ال ن بً وق ول‬ ،‫" ل لجماعة ال م فارق هل دٌ ن وال تار ب ال ن فس‬ Sabda nabi SAW: tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga alasan : orang dewasa ( sudah berumah tangga ) yang berzina . sebagaiman firmanya SWT: { ‫)5 : آٌ ة ال توب ة سورة( } الم ركٌن فاقتلوا‬ Maka bunuhlah orang-orang musrik ( yang memerangi kalian ) ( QS : at taubah:5) . Firmanya : { ‫)86 : آٌ ة ال فرق ان سورة( } بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال‬ 68. ( QS:al furqan : 68 ) dari as sunnah ‫وال ن فس ال زان ً، ال ث ٌب :ث الث ب إحدى إ ال م س لم امرئ دم ٌ حل ال " . contoh lainya: orang yang keluar dari agama islam ( murtad) . atau dalam peperangan dsb pent. belajar dsb pent.ال ن بً وق ول‬ Dan sabda nabi SAW tentang orang kafir yang dilindungi negara : barang siapa yang membunuh al mu'ahid ( kafir yang dilindungi negara muslim karena suatu perjanjian atau kepentingan . maka hukumnya orang tersebut di qisos ( dibunuh juga ) . dan orang yang meningalkan agamanya ( murtad ) dan meninggalkan jama'ah umat islam ( HR : bukhari kitabut diyat bab firman allah ( al maidah :45 ) hadist no :6878 dan muslim kitab al qosamah wal muharibin bab : sebab dihalalkannya darah seorang muslim hadist no : 1676 ) ‫" ال ج نة رائ حة ٌ رح ل م معاهدا ق تل من " :ال ذم ٌ ٌن من المعاهد ف ً . Dan inilah hukum asalnya dan kaidah ini selalu dan senantiasa dipakai dalam pengharaman dan terjaganya jiwa seseorang. orang yang membunuh orang lain.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.[*] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad. ) sebagaimana sabda rasulullah SAW : hukuman bagi tukang sihir ( paranormal) adalah dengan pedang ( dipengal lehernya ) sebagaimana disebutkan dalam kitab sunan.) atau selainya seperti jiwa yang tidak terjaga kehormatannya ( boleh dibunuh ) seperti : tukang sihir ( jaman sekarang lebih terkenal dengan sebutan para normal pent. turis.ال ن بً ل قول ل إلمام؛ ب ال ن س بة ال ساحر :م ثل‬ ‫)5 : آٌ ة ال توب ة سورة( } الم ركٌن فاقتلوا { : س بحان ه ل قول ه ال م س لم ٌن؛ غ ٌر من ال محارب وم ثل ال مرت د، وم ثل . rajam dan sebagainya.ال س نن‬ . atau orang yang memerangi kaum muslimin.) dan ini yang boleh membunuhnya adalah pemimpin negara (atau dengan keputusan hakim pent. kecuali memang disana ada dalil yang membolehkan untuk menumpahkan darah . ال دماء ت حرٌ م ال م س تمرة وال قاعدة األ صل هو ف هذا‬ ‫ف ً ك ما " ب ال س ٌف ضرب ة ال ساحر حد " .) maka dia tidak akan mencium baunya surga ( HR bukhari kitabul jiziyah wal muwaada'ah bab: dosa orang yang membunuh mu'ahid tanpa sebab kejahatan hadist no : 3266) ‫ال م ع صوم غ ٌر ف ً وذل ف ٌه، ال دم س ف ب جواز دل ٌل جاء ما إ ال.

و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ( an nisa':29 ) Dan firmanNYA : { ‫} )091 ال ب قرة سورة( المعتدٌن ٌحب ال هللا إن تعتدوا وال‬ janganlah kamu melampaui batas. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.‫رٌ عة، ف ً م س تمرة ق اعدة أٌ ضا هذه "ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫ال‬ ‫عن تجارة تكون أن إال بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا { : س بحان ه ق ول ه م نها ال ن صوص، من عدد :ع ل ٌها وٌ دل‬ ‫وال { . Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.ال ن بً وق ول " حرام ع ل ٌ كم وأموال كم دماءك م إن " .ال ن بً وق ول‬" ‫.وجل عز .( al baqarah : 188 ) ‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . banyak sekali nash-nash syar'ii yang menunjukkan hal tersebut diantaranya : Dalil dari al qur'an Firman allah SWT : ‫)92 :ال ن ساء (منكم تراض عن تجارة تكون أن إال بالباطل بٌنكم الكمأمو تأكلوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا‬ Hai orang-orang yang beriman.وق ول ه )2( } )091( المعتدٌن ٌحب ال هللا إن تعتدوا وال { : س بحان ه وق ول ه 92 : آٌ ة ال ن ساء سورة } منكم تراض‬ ‫. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. ال ن صوص من ذل غ ٌر إل ى " م نه ن فس ب ط ٌب إ ال م س لم امرئ مال ٌ حل ال‬ . Adapun dalil dari kaidah ini. ( al baqorah: 190 ) firmanNYA : { ‫} )881 ال ب قرة( تعلمون وأنتم باإلثم الناس أموال من فرٌقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا وال‬ 188. )3( } )881( تعلمون وأنتم باإلثم الناس أموال من فرٌقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا‬ KAIDAH : BAHWASANYA HUKUM ASAL DALAM HARTA SESORANG ADALAH HARAM BAGI YANG LAINNYA. padahal kamu Mengetahui. Adapun ucapannya : "‫"ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل‬ Al aslu fil amwaali at tahrimu " Artinya :" hukum asal harta orang lain adalah haram " dan kaidah ini sellau dan senantiasa dipakai dalam syari'at islam .

. Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[3]. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah. ( QS al anfal : 41) _________________________________________ [3] yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. rumah-rumah dan harta benda mereka.... .لوج عز .اآلٌ ة، )14 : آٌ ة األن فال سورة( } خمسه فأن ًء من غنمتم أنما واعلموا‬ Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah beberapa dalil dari nash-nash syar'iyyah diantaranya firman Allah SWT : { ‫)72 : آٌ ة األح زاب سورة( } تطئوها لم وأرضا وأموالهم ودٌارهم أرضهم وأورثكم‬ 27.وق ول ه ) 72 : آٌ ة األح زاب‬ { * ‫. ( QS : al ahzab : 27) _________________________________ [1] Tanah yang belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[2].. ‫ب ٌن ال حرب ق ام إذا أموال هم، ع لى اال س ت ٌ الء ٌ جوز ف إن ه المحارب، :ب ه ٌ راد "ل لم ع صوم إ ال" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr..Dalil dari as sunnah : Sabda rasulullah SAW: " sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram ( terjaga ) bagi selain kalian " dan juga sabdanya SAW :" tidak halal harta seseorang muslim kecuali atas kebaikan sang pemiliknya untuk memberikannya " dan banyak seklai dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kaidah ini .هللا ق ول م نها ال ن صوص، من عدد :ذل ع لى وٌ دل‬ ‫: س بحان ه وق ول ه )1 : آٌ ة األن فال سورة( } والرسول األنفال قل األنفال عن ٌسألون { . jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan selainya. Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'i. ‫سورة( } تطئوها لم وأرضا وأموالهم ودٌارهم أرضهم وأورثكم { .وجل عز ..خمسه‬ 41.. dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak [1]. ( QS al anfal : 1) _________________________________________ [2] Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya.وغ ٌرهم ال م س لم ٌن‬ Dan ucapan mualaif disini : "‫ "ل لم ع صوم إ ال‬maksudnya di sini adalah kecuali dalam peperangan. maka sesungguhnya boleh memgambil harta mereka. pembagian dalam ayat Ini berhubungan dengan ghanimah saja. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah. Dan firrmanNYA SWT : { ‫األنفال قل األنفال عن ٌسألون‬ ‫)1 : آٌ ة األن فال سورة( } والرسول‬ 1. Ketahuilah. Dan juga firman ALLAH SWT : { ‫فأن ًء من غنمتم أنما واعلموا‬ ‫)14 : آٌ ة األن فال سورة( } .. …………….

و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .م س ت ث ن ٌات ها‬ Dan lebih bagus dang afdhol jika tidak disebutkan ististna' ("‫ )"ل لم ع صوم إ ال‬dalam kaidah ini maka cukup dikatakan : ‫ ( ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل‬hukum asal harta adalah haram ) tanpa di sebutkan kalimat "‫إ ال‬ ‫"ل لم ع صوم‬karena tujuannya disini adalah untuk mejelaskan kaidah asalnya. misalnya : mengunakan untuk kebenaran / kepentingan umum. ذل جواز ع لى دل ٌل ق ام إذا إ ال معائ بهم، ف ً ال ك الم و ال غ ٌ ب تهم، و ال‬ KAIDAH : HUKUM ASAL KEHORMATAN ORANG MUSLIM ADALAH TERJAGA ( HARAM ) Dan termasuk kaidah yang berhubungan dengan pembahasan ini dan juga termasuk kaidah penting adalah : ‫ال تحرٌ م األع راض ف ً األ صل‬ ( al aslu fil a'roodhi at tahrim ) Artinya : hukum asal kehormatan seseorang adalah haram merendahkannya. walauapun mualaif di sini tidak menyebutkannya penguat ( pengecualian ) diatas maka sungguh lebih bagus dan sesui dengan penjelasan para ahlu usul."األع راض ف ً األ صل" ق اعدة -ال قواعد هذه م ثل. . maka ini boleh diambil ( di bunuh ) untuk kebaikan / kepentingan umum.م س تمرة وال قاعدة األ صل، هو هذا . dan sudah mashur dalam syiroh bahwasanya rasulullah SAW berperang melawan orangorang musrik dan belaiu mengambil harta rampasanya.ال هائ ج ال جمل م ثل ال ناس ٌ ؤذي ال ذي ال مؤذي ال مال :وم ثل طرق ات هم‬ ‫ذك ر ب دون ال قاعدة ذك ر ف ً األ صول ٌ ٌن، م نهج ع لى أ ض بط ل كان األول ، ال ق ٌد ٌ ذك ر ل م ف لو . ‫ال ب ح ٌث ال تحرٌ م، األع راض ف ً األ صل ف إن .tanpa ada pengecualian. misalnya : mengambil / menghancurkan sebagian bangunan yang di buuhkan manusia untuk memperbaiki / memperluas jalan bagi kepentingan umum.ال ن بً وق ول‬‫أموال هم وٌ أخذ ال م رك ٌن، ٌ غزو‬ Dan sabda rasulullah SAW : " barang siapa yang berperang dalam peperangan maka baginya harta rampasan . dan misal yang lain : harta benda orang yang yang meganggu orang lain. misal : onta/ sapi gila yang bisa membahayakan orang lain . adapaun mustasniyat ( pengecualian-pengecualain ) tidak seharusnya diambil dalam menjelaskan kaidah asal. dan hukum asal adalah umum.‫ و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .ال عام واأل صل ال قاعدة، ت قرٌ ر‬ ‫ف ً ال ناس إل ٌه ٌ ح تاج ال ذي ال ب ن ٌان أخذ :م ثل ب حق، ال ت صرف م ثل األخ رى، ال حاال ب عض ف ً ٌ جوز األم وال‬ ،‫ال مؤل ف رٌ ذ ل م ذل ومع ب حق، ت صرف ا ف هذه. dan menunjukkan hal yang demikian itu adalah : bolehnya mengunakan harta dalam hal-hal tertentu .ال ق ٌد هذا‬ ‫.ب قول و ال ب ف عل ال م س لم عرض ٌتناول أن ٌ جوز‬ ‫. dalam meyebutkan kaidah umum tanpa menyebutkan pengecualianpengecualain.ال ن بً وك ان " س ل به ف له ق ت ٌ ال ق تل من " .ال مهمة دال قواع ومن‬ ‫اآلخ رٌ ن، ف ً ال حدٌ ث ٌ جوز ف ال . ‫:ه نا ال مراد أل ن ال م ع صوم؛ ٌ ذك ر و ال .ال تحرٌ م األم وال ف ً األ صل :ف ٌ قال ال قاعدة ف ً اال س ت ث ناء ذك ر عدم واألولى‬ ‫ف ً ال ت صرف أن :ذل ع لى وٌ دل ال قاعدة، ص لب من ت ؤخذ ف ال ال م س ت ث ن ٌا وأما .

baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. (QS al hujurat : 12 ) . . Hai orang-orang yang beriman. dimana hukum asal adalah umum pent.5 KAIDAH KESEBELAS . dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. kecuali disana ada dalil yang membolehkan hal yang demiakian itu . )21 : آٌ ة ال حجرا سورة( } فكرهتموه مٌتا أخٌه لحم ٌأكل أن أحدكم أٌحب بعضا بعضكم ٌغتب‬ Adapun dalil dari kaidah ini adalah firmanNYA : 11. dan berbicara tentang kejelekan . maka tidak boleh membicarakan kehormatan orang lain .) dan kaidah ini selalu dan senantiasa dipakai dalam syari'at. seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bis showab KAIDAH FIQHIYYAH bag . dengan panggilan seperti: Hai fasik.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.maka tidak boleh menganggu. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. [2] panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari. sebagaiamana keharaman pada hari ini ( fathul makkah ) di bulan ini . adapun kalimat " kehormatan kalian apakah ada dalam shohihain ( bukahri-muslim ) atau hanya ada dalam kitab muslim saja. ‫ع ل ٌ كم وأعرا ض كم وأموال كم دماءك م إن " :ق ال . ‫ٌكن أن عسى نساء من نساء وال منهم خٌرا ٌكونوا أن عسى قوم من قوم ٌسخر ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا { :وع ال جل هللا ق ول :هذا ودل ٌل‬ ‫وال تجسسوا وال { :األخ رى اآلٌ ة ف ً ق ال أن إل ى )11 : آٌ ة ال حجرا سورة( } باأللقاب تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا وال منهن خٌرا‬ ‫.ال ن بً أن ع ل ٌه ال م ت فق ال حدٌ ث ف ً وجاء‬ ،‫ال صح ٌح ٌن؟ ف ً "أعرا ض كم" ل فظة هل اآل ن ٌ ح ضرن ً و ال " هذا ب لدك م ف ً هذا هرك م، ف ً هذا، ٌ وم كم ك حرمة حرام‬ ‫ف قط؟ م س لم ف ً هً أو‬Dan dinyatakan dalam hadist shohih yang mutafak alaihi bahwasanya rasulullah SAW bersabda: " sesungguhnya darah kalian. Hai kafir dan sebagainya. aib dan kekurangganya. janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. karena kita membicarakan hukum asalanya. boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan di negri kalian ini ( makkah). ini adalah hukum asalanya ( disini tidak disebutkan pengecualianpengecualiannya walaupun ada. dan tidak boleh menghibahnya. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[2] dan barangsiapa yang tidak bertobat. _____________________________________ [1] Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh. harta kalian dan kehormatan kalian haram ( terjaga ) dari selaianya. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.(QS al hujurat : 11 ) dan dalam ayat berikutnya allah berfirman : 12. mengambil dan merampas kehormatan seorang muslim.

( pent. dan setiap kaum. kabilah .ت رك ه وف ً ال ًء، ف عل ف ً اإلذ ن :ب اإلب احة وٌ راد . dan hukum asal dari kebiasaan adat istiadat adalah boleh selama tidak menyelisihi hukum syar'ii.) adapun yang dimaksud dengan boleh ( ‫ )اإلب احة‬adalah : boleh mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkannya. dalam syarahnya as syeikh ubaid al jabiri dikatakan (( ‫ ال عادا‬jamak dari kata : ‫ عادة‬adapun maknanya : ‫ما‬ ‫ ال ناس دهاع تا‬apa saya yang biasa di kerjakan dan dilakukan oleh manusia.ال قاعدة هذه ع لى وٌ دل. masyarakat dan negara memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.‫اإلب احة صارف ٌ جًء ىح اإلب احة عادات نا ف ً واأل صل‬ Wal aslu fi 'aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah Artinya : dan hukum asal dalam kebiasaan ( adat istiadat ) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. dari ayat .ب ه وٌ ت ع بد اإلن سان‬ ‫سورة( } جمٌعا األرض فً ما لكم خلق الذي هو { . ( QS al mulk : 15 ) Firman Allah SWT : ‫الرزق من والطٌبا لعباده أخرج التً هللا زٌنة حرم من قل‬ Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik ( QS al a'raf: 32 ) . ‫ٌ زال ال ال ٌ ق ٌن" ق اعدة ت ح ال م ندرجة ال قواعد من ال قاعدة هذه‬ ‫ب ه ٌ ت قرب ال ما :ب ال عادا وال مراد . Adapun dalil dari kaidah ini adalah beberapa nash-nash syar'ii diantaranya Dalil dari al qur'an firman Allah SWT : { ‫)92 : آٌ ة ال ب قرة سورة( } جمٌعا األرض فً ما ملك خلق الذي هو‬ Dia-lah Allah. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ( QS al baqarah : 29 ) Firman allah SWT : ‫)51( هرزق من وكلوا مناكبها فً فام وا ذلوال األرض لكم جعل الذي هو‬ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.وجل عز ."ب ال‬ ،‫ف ً األ صل أن.هللا ق ول م نها ال رع ٌة، ال ن صوص من عدد -اإلب احة ال عادا‬ ‫)92 : آٌ ة ال ب قرة‬ Kaidah ini termasuk dalam ruang lingkup pembahasan kaidah "hal yang pasti diyakini tidak gugur dengan keraguan ( "‫ٌ زال ال ال ٌ ق ٌن‬ ‫)"ب ال‬ Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan (( ‫ ال عادا‬adalah : apa saya yang dilakukan seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari bukan untuk mendekatkan diri kepada allah dan bukan merupakan ibadah.

dan ini merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syari'atnya. akan tetapi syari'at islam ini mencakup semua perkara secara umum. ب األح كام ال ع باد أف عال جم ٌع م ل ق د ال رٌ عة‬‫ع بادة، ك ان ما أو عادة، م نها ك ان ما سواء ال م ك ل ف ٌن، أف عال جم ٌع ت مل عامة، ام لة ال رٌ عة ب ل ف قط، وب ال ع بادا‬ ‫.ب ال م ساجد خا صة ال رٌ عة ول ٌ س .ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya hukum asal perhiasan serta apa saya yang allah anugerahkan buat hambanya adalah boleh dan halal.هللا ف ضل من وهذا‬ Adapun makna sampai ada dalil yang memalingkan hukum asalnya yang mubah ( ("‫ "اإلب احة صارف ٌ جًء ح تى‬adalah : jika ada suatu dalil syar'ii yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan tersebut adalah dilarang maka kita mengamalkan dalil tersebut."اإلب احة ال عادا ف ً األ صل" ب قاعدة ٌ عمل و ال ال دل ٌل، ب هذا ٌ عمل ف إن ه محرمة، هً وإن ما‬ ‫ال ع بادة ب دور. adapun yang memalingkan dari hukum asalnya ada kalanya dalil tersebut merupakan perintah untuk mengerjakan. dan bukanlah syari'at islam ini hanya khusus berputar disekitar masjid dan hanya membahas masalah ibadah saja. dan tidak mengamalkan kaidah tersebut "‫ "اإلب احة ال عادا ف ً األ صل‬dan ini menunjukkan bahwasanya syari'at islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya. karena semua kebiasaan manusia adalah boleh-boleh saja dilakukan." Sebagaiaman dalam kitab shahih. ‫م باحة، ل ٌ س ال عادة أن :ع لى ٌ دل ال ارع من دل ٌل ورد إذا :ٌ ع نً "اإلب احة صارف ٌ جًء ح تى" :ه نا ال مؤل ف وق ول‬ ‫أن ع لى ٌ دل نا وهذا . Dalil dari as sunnah ‫ل م ما ب اب األط عمة ك تاب ف ً داود أب و رواه حدٌ ث ( ع فو ف هو ع نه س ك وما هللا حرمه ما ال حرام و هللا أح له ما ال ح الل‬ ‫ٌح الق و 0083 : رق م حدٌ ث ت حرٌ مه ٌ ذك ر‬ ‫) اإل س ناد صح ٌح : األل بان ً ال‬ " sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan allah dan sesuatu yang haram apa-apa yang diharamkan allah .ال ن بً ق ول ال قاعدة هذه ع لى األدل ة‬ ،‫ال صح ٌح، ف ً ك ما " م سأل ته أجل من ف حرم ٌ حرم‬ Dalam kaidah ini menunjukkan tidak adanya keharaman atau larangan maka menunjukkan pula tidak adanya perintah wajib untuk melakukannya. kemudian dia mengharamkanya karena demi suatu masalahnya. dan mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adalah adat kebiasaan ataupun masalah ibadah.ال رٌ عة ب هذه ع ل ٌ نا .وجل عز . adapun sesuatu yang didiamkanNYA adakah dimaafkan ( HR abu dawud kitab " al ath'imah bab: apa saja yang tidak disebutkan pengharamanya hadist no : 3800 dan berkata as syeikh al albani : shahih sanadnya) ‫ب واج بة، ل ٌ س م باحة، أن ها ف ٌها األ صل ف ال عادا أٌ ضا، ال وجوب ت ن فً ال تحرٌ م ت ن فً ك ما ال قاعدة وهذه‬ ‫ومن ال ف عل، ت ر ٌ ط لب ب دل ٌل ٌ كون وق د ال ف عل، ٌ ط لب ب دل ٌل ٌ كون ق د اإلب احة صرف أل ن ب محرمة؛ ول ٌ س‬ ‫ل م ًء عن سأل من جرما ال م س لم ٌن أعظم من إن " . . dan ada kalanya dalil tersebut merupakan larangan untuk mengerjakannya. dan tidak wajib dan tidak pula haram dan ataupun dilarang. dan termasuk dalil dari masalah ini adalah sabda rasulullah SAW : " sesungguhnya paling besar dosanya seorang muslim adalah orang yang bertanya sesuatu yang tidak ada pengharamannya.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .

هللا ون ت ع بد جدٌ دة، ع بادا ن خ ترع أن ل نا ٌ جوز و ال . maka tidak boleh bagi siapaun untuk beribadah kepada allah SWT dengan suatu ibadah kecuali ada dalil dari al qur'an dan as sunnah yang mensyariatkan ibadah tersebut.ال م نع ال ع بادا ف ً األ صل :ع رة ال راب عة ال قاعدة‬ Hukum asal dalam semua ibadah adalah dilarang.مال تحري ال ع بادا ف ً األ صل :ق اعدة ف ٌه هذا‬ .‫ورد إذا إ ال ب ع بادة، . atau menambah bentuk ibadah yang ada dengan sifat dan tata cara yang tidak ada contohnya dalam syari'at.وجل عز‬ ‫ وجل عز . atau kita mengkhusukan suatu ibadah pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang tidak ada dalilnya dari al qur'an dan as sunnah. baik dalam bentuk ibadah yang baru yang kita ada-adakan dan tidak ada syari'atnya. dan tidak boleh bagi kita untuk membuat suatu bentuk ibadah-ibadah yang baru dan kita beribadah kepada allah dengannya.KAIDAH KE DUA BELAS ‫ال تحرٌ م ال ع بادا ف ً األ صل‬ Al aslu fil ibaadari at tahrim ( hukum asal ibadah adalah haram ) Dalam mandhumah qowaidil fiqhiyyah nya as syeikh as sa'dhiy dikatakan: ‫رع نا ف ً ال ذي غٌر األم ور من م روعا ول ٌس‬ ‫مذك ور‬ Walaisal masru'an minal umuri ghoirul ladhi fi syar'inaa madhkurun ( dan semua perkara agama yang tidak ada dalam syari'at kita maka itu bukanlah syari'at islam ) sebagaian ulama mengungkapan kaidah ini dengan redaksi yang berbeda diantaranya: ‫ب نص ال حظرا ال ال ع بادا ف ً األ صل‬ Al aslu fil ibaadaati al khatri illa binassin ( hukum asal dalam semua ibadah adalah haram kecuali ada nash yang mensyariatlannya) Dalam mulakhos qowaidul fiqhiyyah as syeikh al usaimin yang di ringkas oleh abu humaid abdullah al falasy dikatakan dalam kaidah ke empat belas: ‫. ‫ٌ ت ع بد أن ل إلن سان ٌ جوز ف ال . م كان أو ب زمان ال ع بادة ن خ صص‬ Dalam mandhumah diatas terdapat kaidah : hukum asal dalam peribadatan adalah haram.م روعة ال ع بادة ت ل ب كون ال ارع من دل ٌل‬،‫أو ال رع، ف ً واردة ل ٌ س ال ع بادة ف ً ص فة ن ب تدع أو م روعة، ل ٌ س أ ص لها، ف ً جدٌ دة ع بادة سواء ب ها‬ ‫. .

ال ت ع بد جواز وعدم ب دع،ال ت حرٌ م ودل ٌل ال رٌ عة، ف ً ال محرمة ال بدع من هذا ك ل‬ ‫لعلكم واتبعوه { :-وع ال جل.ب ا‬ Maka membuat syari'at dalam agama merupakan hak khusus bagi allah semata. hadist no : 2697 dan muslim dalam kitab aqdhiyyah hadist no : 1718) " ً ‫" رد ف هو أمرن ا، ع ل ٌه ل ٌس عم ال عمل من " :رواٌ ة وف‬ . apa yang diberikan Rasul kepadamu. ‫وافانته عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما‬ . ‫ورى( } هللا به ٌأذن لم ما الدٌن من لهم رعوا ركاء لهم أم { .وق ول ه‬ ‫)12 : آٌ ة ال‬ Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? ( Qs as suura': 21 ) ‫خاص حق ف ال ت رٌ ع‬ ‫وجل عز .851 : األع راف( } تهتدون لعلكم واتبعوه { :-وع ال جل. Dalil dari sunnah ‫ة حدٌ ث ال س نة من‬ ‫) ع ل ٌه م ت فق ( رد ف هو م نه، ل ٌس ما هذا أمرن ا ف ً أحدث من " :ال صح ٌح عائ‬ Di riwayatkan oleh aisyah RA : rasulullah bersabda : barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami yang tidak ada perintahnya maka perkara tersebut tertolak ( HR bukhari dalam kitab : as shulhu. ‫).وق ول ه .االت باع ف األ صل )13 : عمران آل( } هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن قل { : س بحان ه‬ ‫عز ." ( QS ali imran : 31) dalam ayat ini di perintahkan bagi kita untuk mengikuti ( itiba') rasulullah SAW . ikutilah aku.‫ق ول ه -ب ها .وق ول ه‬ dan ikutilah Dia ( muhammad ) supaya kamu mendapat petunjuk". Maka tinggalkanlah.( QS al a'raf : 158 ) ‫)12 : آٌ ة األح زاب( } حسنة أسوة هللا رسول فً لكم كان لقد { :ب حان هس وق ول ه‬ Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ( QS al ahzab:21 ). )12 : آٌ ة ال ورى سورة( } هللا به ٌأذن لم ما الدٌن من لهم رعوا ركاء لهم أم { .وق ول ه )12 : آٌ ة األح زاب سورة( } حسنة أسوة هللا رسول فً لكم كان لقد { : س بحان ه وق ول ه ).851 : األع راف( } تهتدون‬ ‫.وجل‬ Karena semua perkara ibadah yang tidak ada perintah dan dalil syar'ii merupakan bid'ah dan semua perkara bid'ah dalam agama hukumnya haram .وجل عز . adapun dalil yang melarang bid'ah dan tidak boleh beribadah kepada allah dengan suatu ibadah yang baru diantaranya all Dalil dari al qur'an : { ‫)13 : عمران آل( } هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن قل‬ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. dan apa yang dilarangnya bagimu.( QS al hasr : 7).هللا ع بادة. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.وجل عز . Maka terimalah.

maka hal tersebut adalah bid'ah .وجل عز‬ ،‫االح ت فال أو ال س نة، ب رأس االح ت فال وم ثل . ً ‫ب دعة، محدث ة ك ل ف إن األم ور، ومحدث ا وإٌ اك م " :ق ال .karena sesunggunya semua perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat ( lihat sunan nasa'i ) ‫ق ٌل ل و ف إن ه .ل ل رٌ عة مخال فة ب دعة ت كون ال ع بادة جهة ع لى فعل إذا هذه وال غ ناء‬ ‫ال ألن ه ب دعة؛ ب كون ه ٌ ح كم ف إن ه ض ع ٌف، دل ٌل إ ال ف ٌه ٌ رد ل م ال عمل ك ان إذا :أٌ ضا ذل وم ثل ال ن بوي، ب ال مول د‬ ‫. padahal allah telah berfirman : ‫. ( al maidah : 03 ) kaidah ini merupakan kebalikan dari kaidah sebelumnya (‫ ) اإلب احة ال عادا ف ً األ صل‬hukum asal dalam kebiasaan adalah boleh dan mubah. bahwasanya rasulullah bersabda: dan berhati-hatilah kalian dari perkara –perkara yang baru dalam agama.ال ن بً أن ال عرب اض حدٌ ث وف‬ ‫. dimana kaidah ini merupakan kaidah untuk menjaga syari'at ini dari penyelewengan dan perubahan.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . sambil berjoget dan menari.ال ض ع ٌف ال حدٌ ث ب وا سطة جدٌ دة ع بادة ت قرٌ ر ٌ صح‬ Adapun contoh-contoh ibadah yang tidak ada syari'atnya diantaranya: apa yang di lakukan oleh sebagain orang dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada allah SWT dengan cara : bertepuk tangan.وال ت بدٌ ل ال تحرٌ ف من ال رٌ عة حماٌ ة ب ها ت ح صل عظ ٌمة، ق اعدة ال قاعدة هذه ف إن ذل ، ت قرر إذا‬ ‫ب كون ها ال رٌ عة و صف إل ى وو س ٌ لة ال رٌ عة، ت بدٌ ل إل ى و س ٌ لة ذل ل كان جدٌ دة، ع بادا اخ تراع ب جواز‬ ،‫خات ما . dan yang demikian itu merupakan cercaan kepada nabi muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dan menyatakan bahwasanya nabi muhammad menyembunyikan syari'at. ال ت س ب ٌح ص الة ف ً ال وارد ال حدٌ ث م ثل . dan kita datang dengan ibadah yang beru tersebut sebagai pelengkap dan penyempurna agama ini.وال ر سل ل ألن ب ٌاء‬ Maka jika kita sudah mengetahui yang demikian itu . namun maksud dan tujuan nya adalah satu .و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . dan mendendangkan nyanyian ( seperti yang dilakukan oleh kaum sufi ) . dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. sedang dalam perkara ibadah harus mengemukakan dalil dalam perintah dan syariatnya ‫ال ت قرب من ال ناس ب عض ٌ ف ع له ما :ال م روعة غ ٌر ال ع بادا أم ث لة ومن‬ . karena jika dikatakan boleh membuat dan mengada-ada dalam ibadah sungguh yang demikian itu merupakan sarana dan jalan untuk menganti dan merubah syari'at islam. kalo dalam adat dan kebiasan harus mengemukakan dalil dalam pengharamnya.ال ن بً ك ون ف ً ال ط عن إل ى وو س ٌ لة ف ٌها، ون زٌ د ن كم لها ن أت ً وأن نا ن اق صة‬ ‫.‫ب ال رق ص أو ب ال ت ص ف ٌق . dan menyebabkan suatau keyakinan bahwasanya : agama dan syari'at islam belum sempurna .Dalam riwayat lain dikatakan : " barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami ( allah dan rasulnya ) maka amalan tersebut tertolak. dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu. ال ن سائ ً ف ً ك ما " ض الل ة ب دعة وك ل‬ Dan dalam hadist yang di riwayatkan oleh irbadh bin syari'ah. ) 3:ال مائ دة ( دٌنا اإلسالم لكم ورضٌ نعمتً علٌكم وأتمم دٌنكم لكم أكمل الٌوم‬ pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. sesungguhya kaidah inu meruoakan kaidah yang sangat agung. maka hal yang demikian itu jika dimaskudkan dengan tujuan ibadah.

misalnya : orang yang sholat dhuhur lima raka'at maka rakaat tambahanya membatalkan sholat tersebut karena satu rakaat tamabahan tersebut bersambung lansung dengan 4 rakaat ibadah asalnya.ب اط لة أن ها‬ ‫: ص ن ف ٌن ع لى األف عال‬ ‫:ذل م ثال.إ سرائ ٌل‬ ‫ال وف اء عن ون هاه ال صوم، وهو ال م روعة، ال ع بادة ب نذر ب ال وف اء ف أمره " صومه ٌ تم وأن وٌ س تظل، ٌ ق عد أن مروه‬ ‫. dan tidak wajib baginya kafarah ( membayar denda) adapun dalilnya: bahwasanya rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berdiam diri dengan berdiri dibawah terik matahari. ( wallahu a'lam bishowab ) .ال ن بً أن ذل ودل ٌل . yaitu berdiri dan tidak berteduh. ‫ول كن م روعا، ال ف عل أ صل ف ٌ كون ال م روع، ال ف عل ع لى زٌ ادة ال م روع غ ٌر ال ف عل ٌ أت ً ف قد ذل ، ت قرر إذا‬ ‫ال ال زٌ ادة ف ح ٌ ن ئذ م روعة، ل ٌ س ال زٌ ادة‬ ‫:ن قول ب اإلب طال؟ ال ف عل أ صل ع لى ت عود هل ول كن .ع نها م ن ف ص لة ل كون ها ب اإلب طال؛ ال ث الث ال غ س ال ع لى ت عود ال ل كن ب دعة، ال راب عة‬ Dari penjelasan diatas maka ada suatu pembahasan yaitu : menambah dalam ibadah yang disyariatkan dengan perkara yang tidak ada syari'atnya. maka hal itu di hukumi sebagai bid'ah. dan rasulullah tidak memrintahkan untuk mengantinya dengan kafarah. karena tidak boleh menetapkan suatu ibadah yang baru dengan dalil haidst dhaif.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى .ن عم . seperti hadist tentang shalat tasbih. maka tambahan empat tersebut bid'ah namun tidak membatalakan yang tiga kali yang merupakan ibadah asalnya. atau peraaan maulid nabi.ال ن بً ف قال .ب ال ك فارة ٌ أمره ول م اال س تظ الل، وعدم ال وق وف وهً ال م روعة، غ ٌر ال ع بادة ب نذر‬ Contoh lain .ع ل ٌه ال مزٌ د ت بطل ال زٌ ادة، ت بط له ف ح ٌ ن ئذ ع ل ٌه، ب ال مزٌ د م ت ص لة ال زٌ ادة ت كون ما :األو ل ال ص نف‬ ‫زٌ ادة :ال ثان ً ال نوع ب األرب ع م ت ص لة ال زائ دة ال رك عة أل ن ب اط لة؛ ك لها ص الت ه ف إن رك عا ، خمس ال ظهر ص لى من‬ ،‫ف ال مرة ، مرا أرب ع مرا أرب ع ت و ضأ من :ذل ب اإلب طال م ثال ال ف عل أ صل ع لى ت عود ال ف ح ٌ ن ئذ م ن ف ص لة‬ ‫. dan rasulullah melarang dari melaksanakan nadhar ibadah yang tidak ada perintah dari syariat. namun apakah ibadah tersebut menjadi batal dan tidak syah dan kita harus mengulangnya lagi . karena tambahan tersebut ada jarak dan pemisah dengan ibadah aslinya. maka dikatakan kepada belaiu: dia itu adalah abu israil. dia bernadhar akan untuk berdiam diri dibawah terik matahari. maka rasulullah bertanya tentangnya. jika seseorang bernadhar dengan suatu ibadah yang tidak ada syari'atnya maka nadharnya tidak boleh di yakini dan tidak boleh melaksanakan nadhar tersebut.dan menyelisihi syari'at.و س لم ع ل ٌه هللا ص لى . maka di sana ada dua pembahasan : Pertama : jika tambahan tersebut bersambung lansung dengan ibadah aslinya dan terus berhubungan tanpa ada pemisah maka batallah ibadahnya. misalnya: orang yang berwudhu empat kali empat kali .ٌ صوم وأن ٌ س تظل، و ال ٌ ق عد و ال ال مس، ف ً ٌ قوم أن ن ذر . atau misal lainya : nadhar dan puasa yang dilakukan oleh abu israil dalam hadist diatas. maka rasulullah berkata: perintahkan kepadanya untuk duduk dan berteduh ( membatalkan nadharnya) dan boleh melanjutkan puasanya.ك فارة‬ ‫" . atau suatu ibadah denagn dalil hadist dhoif. Kedua: jika tambahan tersebut terpisah dengan ibadah aslinya maka tidak membatalkan ibadah aslinya dan tidak harus mengulanginya dari awal. maka tidak diragukan lagi tambahan tersebut bathil. tidak duduk dan tidak berteduh sambil berpuasa.contah lainya adalah : perayaan tahun baru. ‫ع ل ٌه ٌ جب و ال ال نذر، ب ذل ال وف اء ع ل ٌه ٌ جب و ال ٌ ن ع قد، ال ن ذره ف إن م روعة، غ ٌر ع بادة اإلن سان ن ذر وإذا‬ ‫أب و هذا :ف ق ٌل ع نه ف سأل ال مس ف ً واق فا رج ال رأى .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful