P. 1
Definisi Sosiolinguistik

Definisi Sosiolinguistik

|Views: 66|Likes:
Published by Larry Limin

More info:

Published by: Larry Limin on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Definisi Sosiolinguistik Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa.

Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan keadaan kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. Pada awal abad ke-20, De Saussure (1916) telah menyebutkan bahawa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Pakar lain, Charles Morris, dalam bukunya “Sign, Language, and Behaviour” (1946) yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang. Ada tiga jenis kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan, iaitu: a : Semantik, jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya. b : Sintaktik, jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang. c : Pragmatik , fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) , Sosiolinguistik lazim didefinisiksn sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. b : menurut Nababan (1984 :82) , Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . c : menurut Fishman (1972) , Sosiolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and change one another within a speech community, ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi–fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa kerana ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu

J Verkuyl 1975:139). pakar sosiolinguistik yang memberi sumbangan sangat besar dalam kajian sosiolinguistik.masyarakat. J.Piet Corder 1975:156). Booij . Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran .Widdowson dalam J. Kersten. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi .G. Gerad Hubert . tapi banyak pula yang menganggapnya berbeza. Atau lebih secara operasi lagi seperti dikatakan Fishman (1972. sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Sosiolinguistik meneliti hubungkait antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. Fishman . g. mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial . dengan tujuan untuk meneliti bagaimana adat pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkah laku sosial. istilah lain yang diguna pakai ialah sosiologi bahasa. (Nababan 1884:3 juga Brigh 1992:vol 4:9 ). “study of who speak what language to whom and when”. (G. d: Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan.E. (C.P.G.Criper dan H. Ada yang mengatakan istilah sosiolinguistik digunakan kerana penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik . Banyak orang yang menganggap hal itu sama. J. Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan . dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktorfaktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur.A. Selain istilah sosiolinguistik digunakan istilah. Greus Meijer 1976:10).sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. e : Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktorfaktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial.B Allen dan S. (Rene appel . F : Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya . dan H. (Nancy Parrot Hickerson 1980:81).1976) .

Bahasa adalah sebuah sistem . bahasa itu adalah sistem lambang. contohnya [kuda] melambangkan konsep atau makna . Haliday seorang pakar bidang linguistik inggris . maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. dalam karya Haver C. sebab seperti dikemukakan Fishman bahawa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “who speak what language to whom. [kuda]. bunyi [air]. [ajem] bukanlah lambang ujaran kerana tidak memiliki makna. bersifat arbitrari. Bagi sosiolinguistik konsep bahawa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pemikiran dianggap terlalu sempit . Dari sudut penutur .bahasa yang sebenarnya. beragam. berupa bunyi. tetapi bunyi. boleh berubah . dalam bukunya “The Linguistics Science and Language Teaching” . iaitu: 1. Ciri dari segi hakikat bahasa adalah . Salah satu fungsi bahasa iaitu komunikasi . tetapi pada tahun 1972 menggunakan nama “sociology of language”. [akud]. dan [meja] adalah lambang ujaran kerana memiliki makna . seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam usaha tertentu. menggunakan nama sosiolinguistik . produktif. dinamis. Sistem bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengkonsepkan makna tertentu. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952. yang menggunakan istilah “institutional. Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970. dan manusiawi. when and to what end”. ertinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya.bunyi [rai]. yakni pengirim dan penerima informasi yang . Pihak yang berkomunikasi. Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial . lintics Science and Language Teaching”. Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa yang berbunyi. ertinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap. Lambang bahasa itu bersifat arbitrari . Dalam bahasa Indonesia. dan dapat dikaedahkan. yang banyak memerhatikan dari segi kemasyarakatan bahasa . bahasa itu „personal‟ atau peribadi. tidak bersifat wajib .

Setiap perbuaatan boleh di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat. rabaan . Sebagai alat komunikasi . iaitu pengirim pesan (sender). Aspek para linguistik mencakup : 1. yang berkenaan dengan indra perasa. Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Aspek linguistik dan para linguistik . Ada dua macam komunikasi bahasa . kualiti ujaran. tangan dan sebagainya 4. iaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Suatu perbuatan boleh disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sedar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. seperti gerakan anggota kepala . jarak dan gerak-gerik tubuh. berfungsi sebagai alat komunikasi. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarkan dalam bentuk suatu gagasan. bahasa melayu terdiri daripada dua aspek iaitu linguistik dan aspek non linguistik. Dalam komunikasi searah . . iaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2.dikomunikasikan disebut partisipan. Informasi yang dikomunikasikan 3. penerima pesan (receiver). Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat . bersama-sama dengan konteks situasi yang membangunkan situasi tertentu dalam proses komunikasi. iaitu tekanan (stress) 3. unsur supra segmental . si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. 2.

 Adalah satu sistem simbol-simbol yang: i) terdiri dari bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia ii) disetujui bersama oleh sekelompok manusia iii) dipelajari oleh sekelompok manusia itu dan iv) dengan simbol-simbol mana sekelompok manusia itu berkomunikasi PENDAPAT DARI TOKOH BAHASA LUAR NEGARA  Ferdinand de Saussure ( 1857 – 1913 ) seorang ahli bahasa swiss. Definisi menurut Buku Linguistik Deskritif dan Nahu Bahasa Melayu. dan diperhati apabila penutur bercakap yang dinamakan speaking (dalam bahasa Perancis „parole‟) Bentuk yang abstrak yang wuju secara mendasari bentuk parole itu dan wujudnya dalam akal setiap penutur dan menjadi objek kajian tatabahasa yang sebenarnya dinamakan sebagai langue (dalam bahasa Perancis)  Bloch dan Trager ( ahli linguistik) . Bentuk yang dapat didengar. keseluruhan kegiatan bahasa dinamakan speech ( dalam bahasa Perancis = langue ) dan mempunyai dua aspek i.  Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhunbungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya )  Percakapan yang baik. dirakam. Bagi De Saussure. sopan santun. tingkahlaku yang baik. ii.DEFINISI BAHASA Definisi dari Kamus Dewan Edisi Keempat.

itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari.  Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturanperaturannya sendiri dalam menghasilkan sesuatu bunyi.  Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu.  Bentuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah”  Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaitu ditentukan oleh kebudayaan.  Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain.  Jadi tiap-tiap bahasa mempunyai set atau sistem tertentu yang menjadi asas kepada pengguna-pengguna untuk menuturkan atau menuliskan bahasa tersebut. KONSEP BAHASA  Di dalam pertuturan.  Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama. rangkai kata dan ayatayat. BAHASA BERSIFAT ARBITRARI  Dalam sistem perhubungan manusia. Tiap-tiap bentuk mempunyai sistemnya yang tersendiri. terkandung bentuk-bentuk bahasa yang terdiri daripada kumpulan bunyi yang berupa perkataan.Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari(tiadak brasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti) yang digunakan oleh sesebuah kelompok manusia untuk berkomunikasi. rangkai kata dan ayat-ayat. . mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan.

 Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan makna itu hanya arbitrari.  Dalam sistem perhubungan binatang.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina. .Ini adalah tetap dan tidak akan berubah.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.  Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah.  Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.pertalian ini tidak arbitrari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->