Definisi Sosiolinguistik Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa.

Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan keadaan kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. Pada awal abad ke-20, De Saussure (1916) telah menyebutkan bahawa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Pakar lain, Charles Morris, dalam bukunya “Sign, Language, and Behaviour” (1946) yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang. Ada tiga jenis kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan, iaitu: a : Semantik, jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya. b : Sintaktik, jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang. c : Pragmatik , fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) , Sosiolinguistik lazim didefinisiksn sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. b : menurut Nababan (1984 :82) , Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . c : menurut Fishman (1972) , Sosiolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and change one another within a speech community, ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi–fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa kerana ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu

Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan .Criper dan H. d: Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan. J. (C.G. Selain istilah sosiolinguistik digunakan istilah.B Allen dan S. (G. J. Booij .1976) . (Nancy Parrot Hickerson 1980:81).G. Greus Meijer 1976:10). tapi banyak pula yang menganggapnya berbeza.E.Widdowson dalam J. pakar sosiolinguistik yang memberi sumbangan sangat besar dalam kajian sosiolinguistik. dengan tujuan untuk meneliti bagaimana adat pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkah laku sosial.sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Ada yang mengatakan istilah sosiolinguistik digunakan kerana penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik .Piet Corder 1975:156). istilah lain yang diguna pakai ialah sosiologi bahasa. dan H. e : Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktorfaktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi . Sosiolinguistik meneliti hubungkait antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa.A.masyarakat. Fishman . (Nababan 1884:3 juga Brigh 1992:vol 4:9 ). Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran . Kersten. g. Atau lebih secara operasi lagi seperti dikatakan Fishman (1972. F : Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya . dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktorfaktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Banyak orang yang menganggap hal itu sama. “study of who speak what language to whom and when”.J Verkuyl 1975:139). Gerad Hubert .P. (Rene appel . mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial .

[akud]. Dalam bahasa Indonesia. Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa yang berbunyi. yang banyak memerhatikan dari segi kemasyarakatan bahasa . Dari sudut penutur . tetapi bunyi. Salah satu fungsi bahasa iaitu komunikasi . Pihak yang berkomunikasi.bahasa yang sebenarnya. [ajem] bukanlah lambang ujaran kerana tidak memiliki makna. bahasa itu adalah sistem lambang. lintics Science and Language Teaching”. Lambang bahasa itu bersifat arbitrari . maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. tidak bersifat wajib . dan dapat dikaedahkan. Ciri dari segi hakikat bahasa adalah . dalam karya Haver C. bahasa itu „personal‟ atau peribadi. sebab seperti dikemukakan Fishman bahawa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “who speak what language to whom. dan manusiawi. bunyi [air]. yakni pengirim dan penerima informasi yang . dan [meja] adalah lambang ujaran kerana memiliki makna . tetapi pada tahun 1972 menggunakan nama “sociology of language”. dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengkonsepkan makna tertentu. ertinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap. beragam.bunyi [rai]. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952. Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial . boleh berubah . ertinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam usaha tertentu. iaitu: 1. Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970. [kuda]. berupa bunyi. when and to what end”. Haliday seorang pakar bidang linguistik inggris . bersifat arbitrari. yang menggunakan istilah “institutional. Sistem bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Bagi sosiolinguistik konsep bahawa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pemikiran dianggap terlalu sempit . dinamis. contohnya [kuda] melambangkan konsep atau makna . Bahasa adalah sebuah sistem . produktif. dalam bukunya “The Linguistics Science and Language Teaching” . menggunakan nama sosiolinguistik .

Aspek linguistik dan para linguistik . Dalam komunikasi searah . bahasa melayu terdiri daripada dua aspek iaitu linguistik dan aspek non linguistik. penerima pesan (receiver). iaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2. yang berkenaan dengan indra perasa. Aspek para linguistik mencakup : 1. Sebagai alat komunikasi . Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. jarak dan gerak-gerik tubuh. Setiap perbuaatan boleh di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat. Suatu perbuatan boleh disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sedar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. berfungsi sebagai alat komunikasi. . Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. iaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. kualiti ujaran. seperti gerakan anggota kepala . bersama-sama dengan konteks situasi yang membangunkan situasi tertentu dalam proses komunikasi.dikomunikasikan disebut partisipan. 2. iaitu pengirim pesan (sender). tangan dan sebagainya 4. si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. unsur supra segmental . Informasi yang dikomunikasikan 3. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarkan dalam bentuk suatu gagasan. iaitu tekanan (stress) 3. rabaan . Ada dua macam komunikasi bahasa . Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat .

 Adalah satu sistem simbol-simbol yang: i) terdiri dari bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia ii) disetujui bersama oleh sekelompok manusia iii) dipelajari oleh sekelompok manusia itu dan iv) dengan simbol-simbol mana sekelompok manusia itu berkomunikasi PENDAPAT DARI TOKOH BAHASA LUAR NEGARA  Ferdinand de Saussure ( 1857 – 1913 ) seorang ahli bahasa swiss. keseluruhan kegiatan bahasa dinamakan speech ( dalam bahasa Perancis = langue ) dan mempunyai dua aspek i. sopan santun. Bagi De Saussure.DEFINISI BAHASA Definisi dari Kamus Dewan Edisi Keempat. Definisi menurut Buku Linguistik Deskritif dan Nahu Bahasa Melayu. ii.  Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhunbungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya )  Percakapan yang baik. dan diperhati apabila penutur bercakap yang dinamakan speaking (dalam bahasa Perancis „parole‟) Bentuk yang abstrak yang wuju secara mendasari bentuk parole itu dan wujudnya dalam akal setiap penutur dan menjadi objek kajian tatabahasa yang sebenarnya dinamakan sebagai langue (dalam bahasa Perancis)  Bloch dan Trager ( ahli linguistik) . Bentuk yang dapat didengar. dirakam. tingkahlaku yang baik.

pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari.  Jadi tiap-tiap bahasa mempunyai set atau sistem tertentu yang menjadi asas kepada pengguna-pengguna untuk menuturkan atau menuliskan bahasa tersebut.  Bentuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah”  Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaitu ditentukan oleh kebudayaan.  Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain. BAHASA BERSIFAT ARBITRARI  Dalam sistem perhubungan manusia. mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan. terkandung bentuk-bentuk bahasa yang terdiri daripada kumpulan bunyi yang berupa perkataan.  Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturanperaturannya sendiri dalam menghasilkan sesuatu bunyi.Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari(tiadak brasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti) yang digunakan oleh sesebuah kelompok manusia untuk berkomunikasi. rangkai kata dan ayat-ayat.  Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama.  Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu. rangkai kata dan ayatayat.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri. KONSEP BAHASA  Di dalam pertuturan. . Tiap-tiap bentuk mempunyai sistemnya yang tersendiri.

panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.  Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah. . Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan makna itu hanya arbitrari.  Dalam sistem perhubungan binatang.pertalian ini tidak arbitrari.  Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful