Definisi Sosiolinguistik Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa.

Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan keadaan kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. Pada awal abad ke-20, De Saussure (1916) telah menyebutkan bahawa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Pakar lain, Charles Morris, dalam bukunya “Sign, Language, and Behaviour” (1946) yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang. Ada tiga jenis kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan, iaitu: a : Semantik, jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya. b : Sintaktik, jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang. c : Pragmatik , fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) , Sosiolinguistik lazim didefinisiksn sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. b : menurut Nababan (1984 :82) , Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . c : menurut Fishman (1972) , Sosiolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and change one another within a speech community, ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi–fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa kerana ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu

(C. g. serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial . mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. Kersten. dengan tujuan untuk meneliti bagaimana adat pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkah laku sosial. (Rene appel .E. Ada yang mengatakan istilah sosiolinguistik digunakan kerana penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik . Gerad Hubert .masyarakat. Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran . Sosiolinguistik meneliti hubungkait antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktorfaktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur.Widdowson dalam J. Fishman . Selain istilah sosiolinguistik digunakan istilah. sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Atau lebih secara operasi lagi seperti dikatakan Fishman (1972. Banyak orang yang menganggap hal itu sama. Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan . tapi banyak pula yang menganggapnya berbeza. J. pakar sosiolinguistik yang memberi sumbangan sangat besar dalam kajian sosiolinguistik. Greus Meijer 1976:10).P. (G. e : Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktorfaktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. istilah lain yang diguna pakai ialah sosiologi bahasa. F : Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya .J Verkuyl 1975:139). (Nababan 1884:3 juga Brigh 1992:vol 4:9 ).1976) . J.G.sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi .A.Piet Corder 1975:156). Booij . “study of who speak what language to whom and when”.G. dan H.B Allen dan S. (Nancy Parrot Hickerson 1980:81).Criper dan H. d: Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan.

bunyi [air]. Haliday seorang pakar bidang linguistik inggris . dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengkonsepkan makna tertentu. dalam karya Haver C. bersifat arbitrari. Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial . Bahasa adalah sebuah sistem . Sistem bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. dalam bukunya “The Linguistics Science and Language Teaching” . bahasa itu adalah sistem lambang. iaitu: 1. dan manusiawi.bunyi [rai].bahasa yang sebenarnya. yakni pengirim dan penerima informasi yang . yang banyak memerhatikan dari segi kemasyarakatan bahasa . ertinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap. Salah satu fungsi bahasa iaitu komunikasi . produktif. [ajem] bukanlah lambang ujaran kerana tidak memiliki makna. tetapi bunyi. [akud]. dan [meja] adalah lambang ujaran kerana memiliki makna . boleh berubah . when and to what end”. sebab seperti dikemukakan Fishman bahawa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “who speak what language to whom. Dalam bahasa Indonesia. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952. Pihak yang berkomunikasi. Bagi sosiolinguistik konsep bahawa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pemikiran dianggap terlalu sempit . Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970. dinamis. ertinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Lambang bahasa itu bersifat arbitrari . tidak bersifat wajib . menggunakan nama sosiolinguistik . berupa bunyi. seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam usaha tertentu. maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. yang menggunakan istilah “institutional. tetapi pada tahun 1972 menggunakan nama “sociology of language”. Dari sudut penutur . dan dapat dikaedahkan. [kuda]. beragam. Ciri dari segi hakikat bahasa adalah . contohnya [kuda] melambangkan konsep atau makna . Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa yang berbunyi. bahasa itu „personal‟ atau peribadi. lintics Science and Language Teaching”.

tangan dan sebagainya 4. penerima pesan (receiver). Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat . Ada dua macam komunikasi bahasa . berfungsi sebagai alat komunikasi. kualiti ujaran.dikomunikasikan disebut partisipan. yang berkenaan dengan indra perasa. Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Informasi yang dikomunikasikan 3. 2. Aspek linguistik dan para linguistik . iaitu tekanan (stress) 3. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarkan dalam bentuk suatu gagasan. Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. bersama-sama dengan konteks situasi yang membangunkan situasi tertentu dalam proses komunikasi. Sebagai alat komunikasi . . iaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. iaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2. jarak dan gerak-gerik tubuh. Setiap perbuaatan boleh di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat. seperti gerakan anggota kepala . Dalam komunikasi searah . Suatu perbuatan boleh disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sedar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. bahasa melayu terdiri daripada dua aspek iaitu linguistik dan aspek non linguistik. Aspek para linguistik mencakup : 1. iaitu pengirim pesan (sender). si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. rabaan . unsur supra segmental .

dirakam. keseluruhan kegiatan bahasa dinamakan speech ( dalam bahasa Perancis = langue ) dan mempunyai dua aspek i.  Adalah satu sistem simbol-simbol yang: i) terdiri dari bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia ii) disetujui bersama oleh sekelompok manusia iii) dipelajari oleh sekelompok manusia itu dan iv) dengan simbol-simbol mana sekelompok manusia itu berkomunikasi PENDAPAT DARI TOKOH BAHASA LUAR NEGARA  Ferdinand de Saussure ( 1857 – 1913 ) seorang ahli bahasa swiss. Definisi menurut Buku Linguistik Deskritif dan Nahu Bahasa Melayu.DEFINISI BAHASA Definisi dari Kamus Dewan Edisi Keempat. ii. dan diperhati apabila penutur bercakap yang dinamakan speaking (dalam bahasa Perancis „parole‟) Bentuk yang abstrak yang wuju secara mendasari bentuk parole itu dan wujudnya dalam akal setiap penutur dan menjadi objek kajian tatabahasa yang sebenarnya dinamakan sebagai langue (dalam bahasa Perancis)  Bloch dan Trager ( ahli linguistik) . tingkahlaku yang baik. Bentuk yang dapat didengar. Bagi De Saussure. sopan santun.  Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhunbungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya )  Percakapan yang baik.

 Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturanperaturannya sendiri dalam menghasilkan sesuatu bunyi. mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan. . Tiap-tiap bentuk mempunyai sistemnya yang tersendiri.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari. rangkai kata dan ayat-ayat. rangkai kata dan ayatayat.  Jadi tiap-tiap bahasa mempunyai set atau sistem tertentu yang menjadi asas kepada pengguna-pengguna untuk menuturkan atau menuliskan bahasa tersebut. terkandung bentuk-bentuk bahasa yang terdiri daripada kumpulan bunyi yang berupa perkataan.  Bentuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah”  Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaitu ditentukan oleh kebudayaan.  Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama.  Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu. KONSEP BAHASA  Di dalam pertuturan.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri. BAHASA BERSIFAT ARBITRARI  Dalam sistem perhubungan manusia.  Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain.Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari(tiadak brasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti) yang digunakan oleh sesebuah kelompok manusia untuk berkomunikasi.

 Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah.pertalian ini tidak arbitrari.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah.  Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu. .panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan makna itu hanya arbitrari.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.  Dalam sistem perhubungan binatang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful