Definisi Sosiolinguistik Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa.

Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan keadaan kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. Pada awal abad ke-20, De Saussure (1916) telah menyebutkan bahawa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Pakar lain, Charles Morris, dalam bukunya “Sign, Language, and Behaviour” (1946) yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang. Ada tiga jenis kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan, iaitu: a : Semantik, jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya. b : Sintaktik, jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang. c : Pragmatik , fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) , Sosiolinguistik lazim didefinisiksn sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. b : menurut Nababan (1984 :82) , Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . c : menurut Fishman (1972) , Sosiolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and change one another within a speech community, ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi–fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa kerana ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu

B Allen dan S. tapi banyak pula yang menganggapnya berbeza. Greus Meijer 1976:10). (Nancy Parrot Hickerson 1980:81).masyarakat.G. Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan . Fishman . Kersten.Piet Corder 1975:156). (Nababan 1884:3 juga Brigh 1992:vol 4:9 ). pakar sosiolinguistik yang memberi sumbangan sangat besar dalam kajian sosiolinguistik. istilah lain yang diguna pakai ialah sosiologi bahasa. Banyak orang yang menganggap hal itu sama. Selain istilah sosiolinguistik digunakan istilah.G. e : Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktorfaktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Sosiolinguistik meneliti hubungkait antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. g.A. Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran . (Rene appel .E. J. “study of who speak what language to whom and when”. Atau lebih secara operasi lagi seperti dikatakan Fishman (1972.1976) . dan H. mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. dengan tujuan untuk meneliti bagaimana adat pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkah laku sosial. sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi.J Verkuyl 1975:139).Criper dan H. J.Widdowson dalam J. Ada yang mengatakan istilah sosiolinguistik digunakan kerana penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik . d: Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan. (C. Booij . serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial . Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi . Gerad Hubert . F : Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya .P.sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktorfaktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. (G.

[kuda]. tetapi pada tahun 1972 menggunakan nama “sociology of language”. Sistem bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial .bunyi [rai]. Lambang bahasa itu bersifat arbitrari . Ciri dari segi hakikat bahasa adalah . yang menggunakan istilah “institutional. ertinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam usaha tertentu. produktif. maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. Pihak yang berkomunikasi. Dari sudut penutur . [akud]. dan dapat dikaedahkan. boleh berubah . iaitu: 1. [ajem] bukanlah lambang ujaran kerana tidak memiliki makna. when and to what end”. Salah satu fungsi bahasa iaitu komunikasi . menggunakan nama sosiolinguistik . tetapi bunyi. dalam karya Haver C. Dalam bahasa Indonesia. sebab seperti dikemukakan Fishman bahawa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “who speak what language to whom. contohnya [kuda] melambangkan konsep atau makna . dan manusiawi. Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970. yakni pengirim dan penerima informasi yang . Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa yang berbunyi. dan [meja] adalah lambang ujaran kerana memiliki makna . tidak bersifat wajib . bunyi [air]. dinamis. Bagi sosiolinguistik konsep bahawa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pemikiran dianggap terlalu sempit . berupa bunyi. Bahasa adalah sebuah sistem . ertinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap. dalam bukunya “The Linguistics Science and Language Teaching” . Haliday seorang pakar bidang linguistik inggris . bahasa itu adalah sistem lambang. yang banyak memerhatikan dari segi kemasyarakatan bahasa . bersifat arbitrari. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952. dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengkonsepkan makna tertentu. lintics Science and Language Teaching”. bahasa itu „personal‟ atau peribadi.bahasa yang sebenarnya. beragam.

2. Setiap perbuaatan boleh di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat.dikomunikasikan disebut partisipan. Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat . Ada dua macam komunikasi bahasa . iaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarkan dalam bentuk suatu gagasan. berfungsi sebagai alat komunikasi. jarak dan gerak-gerik tubuh. iaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2. Aspek para linguistik mencakup : 1. Sebagai alat komunikasi . unsur supra segmental . . si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. iaitu tekanan (stress) 3. Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. penerima pesan (receiver). Informasi yang dikomunikasikan 3. seperti gerakan anggota kepala . tangan dan sebagainya 4. iaitu pengirim pesan (sender). kualiti ujaran. Dalam komunikasi searah . Aspek linguistik dan para linguistik . rabaan . Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. bahasa melayu terdiri daripada dua aspek iaitu linguistik dan aspek non linguistik. yang berkenaan dengan indra perasa. bersama-sama dengan konteks situasi yang membangunkan situasi tertentu dalam proses komunikasi. Suatu perbuatan boleh disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sedar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu.

ii. Bentuk yang dapat didengar. dan diperhati apabila penutur bercakap yang dinamakan speaking (dalam bahasa Perancis „parole‟) Bentuk yang abstrak yang wuju secara mendasari bentuk parole itu dan wujudnya dalam akal setiap penutur dan menjadi objek kajian tatabahasa yang sebenarnya dinamakan sebagai langue (dalam bahasa Perancis)  Bloch dan Trager ( ahli linguistik) . keseluruhan kegiatan bahasa dinamakan speech ( dalam bahasa Perancis = langue ) dan mempunyai dua aspek i. Definisi menurut Buku Linguistik Deskritif dan Nahu Bahasa Melayu. sopan santun. Bagi De Saussure.  Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhunbungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya )  Percakapan yang baik.DEFINISI BAHASA Definisi dari Kamus Dewan Edisi Keempat. tingkahlaku yang baik. dirakam.  Adalah satu sistem simbol-simbol yang: i) terdiri dari bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia ii) disetujui bersama oleh sekelompok manusia iii) dipelajari oleh sekelompok manusia itu dan iv) dengan simbol-simbol mana sekelompok manusia itu berkomunikasi PENDAPAT DARI TOKOH BAHASA LUAR NEGARA  Ferdinand de Saussure ( 1857 – 1913 ) seorang ahli bahasa swiss.

terkandung bentuk-bentuk bahasa yang terdiri daripada kumpulan bunyi yang berupa perkataan.Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari(tiadak brasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti) yang digunakan oleh sesebuah kelompok manusia untuk berkomunikasi.  Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu. KONSEP BAHASA  Di dalam pertuturan.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari. rangkai kata dan ayatayat. Tiap-tiap bentuk mempunyai sistemnya yang tersendiri. .  Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturanperaturannya sendiri dalam menghasilkan sesuatu bunyi. mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan. rangkai kata dan ayat-ayat.  Jadi tiap-tiap bahasa mempunyai set atau sistem tertentu yang menjadi asas kepada pengguna-pengguna untuk menuturkan atau menuliskan bahasa tersebut.  Bentuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah”  Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaitu ditentukan oleh kebudayaan. BAHASA BERSIFAT ARBITRARI  Dalam sistem perhubungan manusia.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri.  Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain.  Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama.

Ini adalah tetap dan tidak akan berubah.pertalian ini tidak arbitrari. .  Dalam sistem perhubungan binatang.  Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.  Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan makna itu hanya arbitrari.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.