PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL 9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL • Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri • Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah • Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

9.1.1 Merancang Projek Moral Perlu :1. Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek. 2. Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan. 3. Nyatakan hipotesisnya 4. Bina satu eksperimen 5. Tentukan kumpulan kawalan dan eksperimental 6. Elakkan pembolehubah-pembolehubah 7. Lakukan eksperiman itu 8. Kumpulkan keputusan yang didapati 9. Kaji keputusan yang didapati 10. Buat laporan tentang keputusan yang didapati

Untuk melakukan demonstrasi. perlulah :- 1. Laporkan kesimpulan-kesimpulan. Bina satu demonstrasi atau model 3. . Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikaji 2. Laporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebut 4.

9. Tuliskan hipotesis 6. Sedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta .1. Sediakan satu bentuk ekperimental 5. Tuliskan ‘literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikaji 4.2 Melaksanakan Projek Moral Langkah-langkah :1. Pilih satu topik 2. Nyatakan masalah yang perlu diselesaikan 3.

Siapkan bibliografi 11. Tuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi. Masukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakan 9. 10.7. Lakukan eksperimen 8. Simpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket) .

Menilai projek dan Laporan Projek • Untuk mengukur pembelajaran pelajar. . • ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek. pengetahuan. pelbagai cara boleh digunakan. • ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. • pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali. • Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan. kerjasama dan sebagainya.

kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan. . Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36) Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :1. Peperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral. Pendidikan Moral diajar secara berasingan 3. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajarpelajar bukan Islam 2.9.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dahulu nilai murni seperti patriotisme.

. Bidang manusia dan alam sekitar. kesihatan.KBSR menekankan tiga kemahiran asas :1. Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaitu 1. Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah. Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran. geografi. Mengira Selain itu. Membaca 2. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. akhlak. sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar. 16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran . pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh. Menulis 3. Bidang perkembangan individu Bidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :1. Bidang komunikasi 2. 2. Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains. dan 3. iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam.

dihayati dan diamalkan.mental emosi dan rohani. . Dalam konteks Malaysia. Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak. Islam adalah untuk pelajar Islam.Lihat Jadual 9. Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai. Pddk. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk.1 KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani.

9. •18 April 1978. satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral. eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral • Awal tahun 1974. Idea ini dibubarkan pada 1975. idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung. • 1977.2. • Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia. Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. . • Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsepkonsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu.

Sikap kasih sayang 9. Sikap jujur 7. 1. Sikap hormat menghormati 10. Sikap berterima kasih 6. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah. Sikap Kebersihan 2. Sikap belas kasihan 3. Sikap sederhana 4. Sikap adil 8.Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. • • Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sikap semangat kemasyarakatan . Sikap rajin 5.

Bekerjasama Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai 1. Keberanian 2. . Rasional 3. Berdikari 1978 . Kebebasan 2. Berhemah tinggi 3.Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:1. PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6.

tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993. tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral. Melaluinya . perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama. Mulai 2003. Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. .Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

2003) . Prinsip-prinsip itu adalah : • bertanggungjawab pada diri. dan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral.s.i.guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.e.r. keluarga dan orang lain • Berpegang teguh kepada ajaran agama • prihatin kepada alam sekitar • mengekalkan keamanan • bersemangat patriotik •Mengjormati hak asasi manusia.Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru.

Jadual 9.2 Jadual 9.3 .

.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral Matlamat Pendidikan Moral di Malaysia “Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral.9. perasaan moral dan tindakan moral. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan. menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya. bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.” (Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Dimensi tersebut adalah pemikiran moral.2. 2003) Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas.

Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka.4 . Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :- Jadual 9.

Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi.Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah. Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah. Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit. . iaitu rumah dan juga sekolah. Sebagai manusia. kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat memperolehinya setiap masa.

mendengar setiap masalah pelajar . Guru juga menjadi fasilitator yang membantu pelajar-pelajar memulakan akktiviti seperti menggalakkan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka dan menganjurkan satu projek gotong royong. Guru menjadi penyimpan rahsia seseorang. seperti mewujudkan situasi simulasi dan memulakan permainan bahasa.Guru yang berada di dalam kelas sering menjadi pendorong bagi setiap aktiviti. Guru juga sering diharapkan untuk memberi berbagai sumbangan dalam bentuk sumber seperti pegawai sumber yang membeolehkan beliau memberi maklumat yang tepat atau membantu pelajar-peljar mencari maklumat bagi setiap dilema seperti dalam mata pelajaran Sejarah atau Sains. . Seorang guru juga harus memahami peranannya dan memberi sokongan bagi aktiiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dan guru juga diharapkan dapat melapangkan masa untuk melihat dan mendengar lakonan yang disediakan oleh pelajar. Guru harus menjadi peransang dalam penaakulan bagi membantu pelajar berfikir melalui masalah dan tindakan moral serta tindakbalas bagi tindakan tersebut.

g. Memupuk sikap ingin membaca dan belajar i. Memperlengkapkan pelajar dengan kemahiran membuat rujukan j. Membantu guru dan pelajar menguruskan masa depan dengan baik e. Menyediakan latihan bagi guru dan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran sepanjang hayat d. Meningkatkan daya ingatan h. Melatih pelajar cara belajar yang lebih berkesan b.3 Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan Moral Harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :1. Memperkembangkan potensi seseorang guru dan pelajar.9. Membantu guru dan pelajar meningkatkan prestasi akademik c. Kemahiran Belajar a. Melatih pelajar dan guru membaca dengan cepat dan jitu k.2. Membantu disiplin kendiri gur dan pelajar f. Melatih guru dan pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan akan datang .

lakonan dan puisi e. Menggunakan pendekatan inkuiri dalam kajian g. Kemahiran-Kemahiran Kecil a. Menghuraikan sesuatu idea c.2. Menjalankan satu-satu kajian . Membuat laporan i. d. Membuat nota d. menjalankan analisis. Menginterpretasi graf. Meninterpretasi bahan c. Kemahiran Berfikir Ia membantu guru dan pelajar :a. Menghasilkan sesuatu karya yang bermutu f. Mengesam balik maklumat b. Memahami konsep-konsep b. Menggunakan pelbagai sumber rujukan h. sintesis dan penilaian j. menangani pelbagai masalah akademik dan seharian. Membuat rujukan 3.

Meramal satu-satu peristiwa berlandaskan kepingan gambar v. f. Menyerapkan kemahiran berfikir dalam objektif pelajaran dengan caracara berikut : i. Mencatatkan isi-isi penting dalam satu-satu teks. Membuat persediaan tersusun agar memudahkan pemikiran pelajarpelajar d. . Merancang situasi yang menggalakkan pelajar berfikir c. Mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan pemikiran divergen iaitu di mana beberapa jawapan boleh diterima. Membantu pelajar membuat analisi. membina dan kritis. Membuat satu-satu keputusan serta memberikan justifikasi.Seorang guru yang cekap. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua objek iii. iv. vi. dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dengan : Merancang pelbagai aktiviti berfkir secara langsung a. Mengendalikan projek-projek yang menggalakkan pemikiran kreatif. Menulis huraian terperinci tentang objek yang dilihat ii. sintesis dan penilaian b.

Perkembangan Personaliti Guru Ciri-ciri personaliti guru yang seimbang:a) Ramah b) Adil c) Fleksibel d) Tegas e) Gemar berjenaka f) Utuh g) Berdedikasi h) Peka i) Inovatif j) Berwibawa k) Bermoral l) Toleran .4.

3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL Masalah utama dalam melaksana pengajaran Pendidikan Moral di sekolah  9. buku rujukan. pengajaran kemahiran berfikir yang sesuai dan teknik yang sesuai.3 Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral seperti isu-isu Moral Semasa dalam Masyarakat/ Komuniti dan isu-isu Moral di Sekolah. guru-guru tidak menguasai pendekatan.3.1 Kekurangan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran – buku teks. – nilai-nilai murini masyarakat Malaysia berbeza dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain. dan kebanyakan guru terlatih tidak mempunyai pengetahuan dalam p&p Pendidikan Moral.3. . tiada IPT yang menawarkan bidang Pendidikan Moral sebagai pengkhususan utama. isu-isu semasa dalam masyarakat sentiasa berubah serta tidak sesuai untuk dibincangkan.  9. bahan-bahan (gambar) dan buku cerita.2 Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral – Berlaku keciciran dalam penyampaian ilmu dari Kakitangan sumber mata pelajaran Pendidikan Moral kepada guru-guru yang terpilih.  9.9. strategi.3.

 2.Pencapaian yang baik dalam Pendidikan Moral tidak menjamin kemasukan ke IPTA atau sesuatu jawatan. Guru.e) Sikap pentadbiran Pendidikan Moral – . Sekolah dan Masyarakat.b) Kepakaran guru – tidak mempunyai pengetahuan namun mata pelajaran ini dianggap mudah diajar.4 Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral seperti Faktor Murid.3. Faktor Guru dan Sekolah – a) Kurang minat – guru tidak berminat .  1.d) Penglibatan pentadbir dalam perniagaan – pihak pentadbir yang diberi kelas Pendidikan Moral dan persepsi sekolah yang beranggapan mata pelajaran .9.c) Kesedaran guru – tidak menyedari bahawa p&p yang disampaikan terlalu minimum berkaitan dengan Pendidikan Moral . Faktor Murid – amalan nilai yang dipercayai setiap murid tidak sama. .

Faktor Masyarakat . . Pendidikan Moral kurang mendapat perhatian atau sambutan yang mana mereka lebih mengutamakan subjek-subjek yang mempunyai nilai pasaran pekerjaan.Bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menerima kurikulum.3.

4. Melaksanakan tugas pembelajaran dan pengajaran. Menyediakan bahan 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL Panitia Pendidikan Moral sekolah menengah di bawah kawalan Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Rendah diletakkan di bawah kawalan Penolong Kanak Kurikulum 9.2 Nilai Merentasi Kurikulum Wan Mohd Zahid (1993) – nilai-nilai disisipkan melalui semua mata pelajaran.1 Peranan. Pemimpin dan pengurus kurikulum 3. 2. . Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pendidikan Moral 1.4. Memastikan kemajuan staf 4. Semua mata pelajaran boleh dikaitkan dengan pemupukan nilai-nilai murni.9.

Murid mempelajari soal berdikari 2. Universalisme dipelajari oleh pelajar dengan melakukan tugas-tugas sekolah yang mengenakan satu set tuntutan yang serupa terhadap semua pelajar dan melalui aspek-aspek kehidupan sekolah yang lain.9. struktur dan fungsi kelompok tidak formal. gaya pengajaran dan persekitaran . Bagi norma kekhususan. 4.  Norma-norma ini.  dimensi umumbyang mempengaruhi iklim adalah gaya kepimpinan.4. dan ciri-ciri organisasi formal. sebagai hasil daripada proses persekolahan. Aktiviti sukan.3 Nilai Tersembunyi dalam Kurikulum  berkait rapat dengan iklim sekolah. 3. kerja-kerja bilik darjah dan tugas-tugas sekolah yang lain pula boleh membawa kepada pembelajaran tentang norma pembelajaran. dialirkan kepada pelajar seperti berikut: 1. pelajar mempelajarinya di perigkat sekolah menengah dengan menghadapi situasi-situasi yang bersifat khusus atau ‘departmentalised’ .  Dreeban menyatakan bahawa persekolahan merupakan jambatan di antara kehidupan keluarga atau rumah tangga murid dan kehidupan awam orang dewasa.

Sugarman (1973) menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral murid melalui pendidikan moral secara tidak formal adalah : 1. Hubungan murid dengan rakan sebaya 9. Amalan yang melibatkan pelajar-pelajar tertentu dalam struktur autoriti rasmi sekolah. . Autoriti guru kepada pelajarnya. Pengajaran berpasukan 5. kecenderungan dan tingkah laku guru di sekolah 11. Situasi pembelajaran di dalam bilik darjah 4. Kestabilan ataupun sebaliknya kumpulan-kumpulan ini 3. Latar belakang guru dan sahsiah guru serta latihan yang diterimanya dan kesan kesemuanya ini terhadap sikap. Proses pembelajaran yang berlaku semasa pelajar itu membesar 10. 7. Latar belakang atau persekitaran rumah tangga pelajar 8. Struktur formal pembelajaran akademik termasuklah pembahagian pelajar kepada kumpulan 2. Sifat dan keadaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 6.

struktur autoritinya dan batasan di antara sekolah dengan masyarakat di luar. Struktur formal ini berkaitan dengan kerangka peraturan sekolah. yang tidak sukakan sekolah dan yang suka menghabiskan masa dan tenaga melakukan kegiatan yang bersifat ‘ delinquen’. Sistem ganjaran yang pada asasnya lebih cenderung menjanakan perasaan berjaya dan selamat di kalangan lebih ramai pelajar. dan norma dalam hubungan guru dengan murid dan dalam hubungan murid dengan murid. ia sebenarnya dipengaruhi oleh struktur formal sekolah. . sifat dan mutu perhubungan manusia di sekolah. Bagi menentukan sama ada hubungan itu formal atau tidak formal.Akhir sekali. seperti yang dicerminkan oleh strategi dan pendekatan di dalam bilik arjah. juga akan mengurangkan bilangan murid yang berasa terasing. sistem ganjarannya. Satu lagi aspek yang boleh menyokong pendidikan moral di sekolah adalah sistem ganjaran. pastikan ganjaran yang diberi atas sebab yang betul dan munasabah serta tidak menggalakkan murid bersifat altruistik atas sebab mahukan ganjaran.

.  ia menjadi lebih berkesan sekiranya pihak sekolah mengamalkan sistem yang mengajak lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam struktur autoriti sekolah yang rasmi. Struktur autoriti sekolah juga boleh mempengaruhi pendidikan moral pelajar.  Sugarman berpendapat bahawa kebolehan pelajar berfikir berlandaskan prinsip moral yang am atau universal bergantung kepada sama ada mereka diperkenalkan atau tidak kepada struktur autoriti yang rasional.

beberapa aspek perlu diambil kira.1 Jenis-jenis Penilaian Formal Pentaksiran Iltizam – mentaksir pengalaman. Tugas yang diberikan adalah sebagai bukti dan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. kesedaran dan kefahaman tentang nilai. Semasa melakukan tugasan harian. penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dalam aktiviti berikut : 1. seperti: • • • • • • Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan bila-bila masa. Tugasan Harian – Pelajazr dikehendaki membuat tugasan berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan. 1 Penilaian Formal 10.1.TOPIK 10 : PENILAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 10. pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral Guru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran PM Minimum 8 hasil tugasan harian yang terbaik didokumentasikan Setiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan 250 patah perkataan .

Mengindah kawasan c. iaitu: a. Membaikpuluh perabot sekolah f. Membersihkan taman rekreasi . surat perakuan yang sah. gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti di dalam penglibatan kerja amal yang telah dilakukan. Pelajar dikehendaki melibatkan diri di dalam 4 aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral. Antara kerja amal tersebut ialah: a. Kekeluargaan c. Gotong royong b.2. Menyediakan kemudahan sekolah e. Membimbing pelajar lain d. Perkembangan diri b. Alam Sekitar : 1 aktiviti : 1 aktiviti : 2 aktiviti Pelajar perlu melampirkan bahan bukti seperti sijil penghargaan.

g. Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim i. seperti: • • • • Jangka masa untuk sesuatu kerja amal Kerja amal yang akan dibuat seharusnya sesuai Pelajar digalakkan untuk menyertai kerja amal Penilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni . beberapa aspek perlu di ambil kira. Lain-lain kerja amal yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Mengumpul bahan-bahan bacaan h. Dalam membuat kerja amal.

Folio Satu folio adalah kompilasi dokumen-dokumen berikut : a. Penulisan b.3 dan 4 dijadikan Gred(n) untuk setiap aspek yang direkodkan di dalam Borang Pencapaian Individu (rujuk lampiran 3) .2. Maklumat dan dokumen sebagai bukti Sebagai cara untuk menyediakan pentaksiran folio: • • • • • Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelajar Dua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja Amal Folio ditaksir berdasarkan bukti dan laporan terbaik Hasil aktiviti pelajar harus mencapai cakupan kriteria dari setiap aspek ( rujuk lampiran 1) Numerik 1. Laporan aktiviti c.

• Perolehan Purata dilaporkan sebagai Gred abjad berpandukan kepada jadual julat pemarkahan (rujuk Lampiran 2) .• Gred (n) x (w) bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata.

perkembangan moral kognitif.Kriteria Pentaksiran Folio . Markah-markah ujian sumatif ini lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar.3 Jadual Penentu Ujian (JPU) Digunakan semasa guru ingin membuat ujian sumatif iaitu ujian yang dijalankan pada setiap semester atau pertengahan tahun dan akhir tahun. aplikasi.2 Jadual Penentu Tugasan (JPT) -Merupakan Penentu Tugasan (JPT) doleh disediakan seperti di lampiran berkelat berdasarkan kriteria : .1. sintesis dan penilaian. -Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengesan penguasaan pelajar dalam keseluruhan nilai-nilai murni yang diajarkan. . analisis. bertimbang rasa. -Bagi matapelajaran Pendidikan Moral JPU dibuat berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan pm iaitu pemupukan nilai. kefahaman.10. tindakan sosial.Pada kebiasaannya JPU dibuat berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki bermula dengan pengetahuan. rasional. penjelasan nilai dan analisis nilai.1.10. memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid .

.1 Contoh JPU Tahun 2 Proses menghasilkan JPU Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 tersebut.Proses menghasilkan JPU PM 10. : menentukan peringkat ujian yang hendak dijalankan : Tentukan tahun atau tingkatan pelajar yang akan diuji : Tentukan nilai yang akan dipilih : Tentukan pendekatan yang akan dipilih dalam ujian Peringkat 5 : Pastikan bahawa pelajar pembahagian pendekatan yang dipilih tersebut membolehkan pelajar lulus meruuk kepada peratusannya.

2 Penilaian Tidak Formal 10.2. 1.1 Jenis-jenis Penilaian Tidak Formal Laporan sahsiah – dijalankan secara tidak formal. Pemerhatian sahsiah pelajar menumpukan kepada bidang: • • • Perkembangan diri Demokrasi Keamanan dan keharmonian Pertimbangan yang perlu diambil kira semasa pentaksiran secara pemerhatian: • • • • Pemerhatian dijalankan secara tidak formal Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua pelajar Guru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan. Ianya seiring dengan hasrat Sukatan Pelajaran PM bagi meningkatkan persefahaman dan kerjasama . Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan pelajar .10. Pentaksiran secara Pemerhatian Satu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku pelajar.

Elemen sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Sahsiah (rujuk Lampiran 4) adalah sebagai panduan untuk guru menjalankan pemerhatian. j. Pemerhatian dan pentaksiran dijalankan secra berterusan h. Laporan Sahsiah adalah sebagai bukti terhadap sahsiah tingkah laku pelajar bagi mencapai hasrat untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama i. Penilaian dilakukan oleh Guru PM b.10. .2. d. Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada Bilangan ‘Ya” bagi setiap kriteriadan hendaklah ditanda (/) ke dalam Borang Laporan Sahsiah. c.2 Pelaksanaan Penilaian Tidak formal. Laporan sahsiah a. Guru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu. (sila rujuk Lampiran 3) yang menyatakan pencapaian pelajar sebagai pelaporan akhir. Penilaian dilakukan ke atas semua pelajar g. e. Pemerhatian dijalankan ke atas manifestasi perlakuan pelajar Laporan akhir pada bulan 0gos akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah. Gred (n) adalah berpandukan kepada julat kriteria dalam Lampiran 5 f.

walaupun pelaporan sahsiah seseorang pelajar itu adalah baik tetapi tanpa markah atau gred ia tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pencapaian. -Tujuan ujian untuk mendapat markat atau skor yang mana ia boleh dicatat dalam laporan kemajuan pelajar.bagi ujian tidak formal. Kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian selalunya dikaitkan dengan markat atau gred yang diperolehi. .3 Isu-Isu Dalam Penilaian 10.penilaian formal memberi markat dan gred kepada pelajar yang mana markat atau gred yang baik yang diperolehi oleh pelajar tidak semestinya mengamalkan tingkah laku yang bermoral. -10.10. akhir tahun atau peperiksaan semester. laporan kerja amal. .3.3.1 Kelebihan Penilaian Formal dan Tidak Formal -Merupakan tugasan harian. pertengahan tahun. menghasilkan folio dan ujian bulanan.2 Kelemahan Penilaian Formal dan Tidak Formal .

10. Bentuk bertulis – markat atau gred yang diperolehi adalah rendah tetapi dari segi kognitifnya masih baik . . Menentukan amalan dan nilai murni. tidak semestinya dirinya insan yang berakhlak mulia.jawapan yang diterima adalah berlainan kerana pelajar mempunyai pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berlainan.3. Namun begitu pelajar yang mendapat keputusan yang baik. Ini berlaku kerana terdapat pelajar yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik dan tidak menjawab soalan dengan baik. 2.3 Masalah dalam Penilaian Formal dan Tidak Formal Berikut adalah masalah-masalah dalam penilaian formal: 1.

. Ketepatan pelaporan – kebanyakan pemerhatian dijalankan tidak dirancang khususnya di luar bd.Masalah penilaian tidak formal Penilaian tidak formal merupakan pelaporan sahsiah pelajar berdasarkan pemerhatian guru di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. 2. Keperluan kepada masa – dilakukan oleh guru darjah dan guru pendidikan Moral yang mana akhirnya guru darjah bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan sahsiah. walaupun selalunya pemerhatian di dalam bilik darjah yang paling utama dijadikan pelaporan sahsiah.. 1. laporan sahsiah ini juga ada kemungkinan berunsur bias dan tidak ada bukti yang relevan * Laporan sahsiah secara perbandingan di antara pelajar boleh dipertikai.

terima kasih .Sekian.