PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL 9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL • Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri • Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah • Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

9.1.1 Merancang Projek Moral Perlu :1. Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek. 2. Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan. 3. Nyatakan hipotesisnya 4. Bina satu eksperimen 5. Tentukan kumpulan kawalan dan eksperimental 6. Elakkan pembolehubah-pembolehubah 7. Lakukan eksperiman itu 8. Kumpulkan keputusan yang didapati 9. Kaji keputusan yang didapati 10. Buat laporan tentang keputusan yang didapati

Bina satu demonstrasi atau model 3. Laporkan kesimpulan-kesimpulan. Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikaji 2. . Laporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebut 4.Untuk melakukan demonstrasi. perlulah :- 1.

9. Tuliskan hipotesis 6. Pilih satu topik 2.2 Melaksanakan Projek Moral Langkah-langkah :1.1. Tuliskan ‘literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikaji 4. Nyatakan masalah yang perlu diselesaikan 3. Sediakan satu bentuk ekperimental 5. Sedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta .

Lakukan eksperimen 8. Masukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakan 9. Tuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi. Simpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket) .7. Siapkan bibliografi 11. 10.

• ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. . pengetahuan. pelbagai cara boleh digunakan. kerjasama dan sebagainya. • pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali. • Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan.Menilai projek dan Laporan Projek • Untuk mengukur pembelajaran pelajar. • ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek.

Peperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral. . kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajarpelajar bukan Islam 2.9. Pendidikan Moral diajar secara berasingan 3.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dahulu nilai murni seperti patriotisme. Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36) Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :1.

geografi. sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar. Bidang perkembangan individu Bidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :1. . Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah. Menulis 3. akhlak. Mengira Selain itu. Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains. iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran. pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh.KBSR menekankan tiga kemahiran asas :1. Membaca 2. 16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran . Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaitu 1. kesihatan. 2. Bidang manusia dan alam sekitar. Bidang komunikasi 2. dan 3.

Islam adalah untuk pelajar Islam.mental emosi dan rohani. Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai.Lihat Jadual 9. Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak.1 KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani. Pddk. . Dalam konteks Malaysia. dihayati dan diamalkan. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk.

Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Idea ini dibubarkan pada 1975. • Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsepkonsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu. • Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia.9. • 1977. idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral • Awal tahun 1974. •18 April 1978.2. satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral. . eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan.

Sikap semangat kemasyarakatan . • • Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sikap adil 8. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah. Sikap kasih sayang 9. 1. Sikap hormat menghormati 10. Sikap berterima kasih 6.Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Sikap belas kasihan 3. Sikap jujur 7. Sikap sederhana 4. Sikap rajin 5. Sikap Kebersihan 2.

Bekerjasama Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai 1. Berhemah tinggi 3. Kebebasan 2.Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:1. . PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6. Rasional 3. Berdikari 1978 . Keberanian 2.

Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Melaluinya . Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama. tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. . Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993. perasaan moral dan tingkah laku moral. tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral. murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Mulai 2003.

s. 2003) .Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru.i.e. keluarga dan orang lain • Berpegang teguh kepada ajaran agama • prihatin kepada alam sekitar • mengekalkan keamanan • bersemangat patriotik •Mengjormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip itu adalah : • bertanggungjawab pada diri. dan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral.guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.r.

Jadual 9.3 .2 Jadual 9.

bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.2. 2003) Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral. . Dimensi tersebut adalah pemikiran moral.” (Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya.9. perasaan moral dan tindakan moral.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral Matlamat Pendidikan Moral di Malaysia “Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia.

4 .Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka. Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :- Jadual 9.

. Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi. kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat memperolehinya setiap masa. Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sebagai manusia.Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah. Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit. iaitu rumah dan juga sekolah.

Seorang guru juga harus memahami peranannya dan memberi sokongan bagi aktiiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dan guru juga diharapkan dapat melapangkan masa untuk melihat dan mendengar lakonan yang disediakan oleh pelajar. Guru harus menjadi peransang dalam penaakulan bagi membantu pelajar berfikir melalui masalah dan tindakan moral serta tindakbalas bagi tindakan tersebut. Guru juga sering diharapkan untuk memberi berbagai sumbangan dalam bentuk sumber seperti pegawai sumber yang membeolehkan beliau memberi maklumat yang tepat atau membantu pelajar-peljar mencari maklumat bagi setiap dilema seperti dalam mata pelajaran Sejarah atau Sains. Guru juga menjadi fasilitator yang membantu pelajar-pelajar memulakan akktiviti seperti menggalakkan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka dan menganjurkan satu projek gotong royong. Guru menjadi penyimpan rahsia seseorang. . mendengar setiap masalah pelajar .Guru yang berada di dalam kelas sering menjadi pendorong bagi setiap aktiviti. seperti mewujudkan situasi simulasi dan memulakan permainan bahasa.

Melatih pelajar cara belajar yang lebih berkesan b. Meningkatkan daya ingatan h. Menyediakan latihan bagi guru dan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran sepanjang hayat d.2.3 Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan Moral Harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :1. Memupuk sikap ingin membaca dan belajar i. Membantu disiplin kendiri gur dan pelajar f. Kemahiran Belajar a. g. Melatih guru dan pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan akan datang . Membantu guru dan pelajar menguruskan masa depan dengan baik e. Memperkembangkan potensi seseorang guru dan pelajar. Membantu guru dan pelajar meningkatkan prestasi akademik c.9. Melatih pelajar dan guru membaca dengan cepat dan jitu k. Memperlengkapkan pelajar dengan kemahiran membuat rujukan j.

Kemahiran-Kemahiran Kecil a. Mengesam balik maklumat b. Membuat nota d. menangani pelbagai masalah akademik dan seharian. Meninterpretasi bahan c. Memahami konsep-konsep b. lakonan dan puisi e. menjalankan analisis. Membuat laporan i. Menginterpretasi graf. Membuat rujukan 3. Menggunakan pendekatan inkuiri dalam kajian g. Menjalankan satu-satu kajian . Menghuraikan sesuatu idea c.2. d. Menggunakan pelbagai sumber rujukan h. Menghasilkan sesuatu karya yang bermutu f. sintesis dan penilaian j. Kemahiran Berfikir Ia membantu guru dan pelajar :a.

Membuat persediaan tersusun agar memudahkan pemikiran pelajarpelajar d. f. Meramal satu-satu peristiwa berlandaskan kepingan gambar v. Membuat satu-satu keputusan serta memberikan justifikasi. Mencatatkan isi-isi penting dalam satu-satu teks. Merancang situasi yang menggalakkan pelajar berfikir c. Menyerapkan kemahiran berfikir dalam objektif pelajaran dengan caracara berikut : i. . Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua objek iii. Mengendalikan projek-projek yang menggalakkan pemikiran kreatif. Membantu pelajar membuat analisi. sintesis dan penilaian b. Mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan pemikiran divergen iaitu di mana beberapa jawapan boleh diterima. Menulis huraian terperinci tentang objek yang dilihat ii.Seorang guru yang cekap. membina dan kritis. vi. iv. dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dengan : Merancang pelbagai aktiviti berfkir secara langsung a.

4. Perkembangan Personaliti Guru Ciri-ciri personaliti guru yang seimbang:a) Ramah b) Adil c) Fleksibel d) Tegas e) Gemar berjenaka f) Utuh g) Berdedikasi h) Peka i) Inovatif j) Berwibawa k) Bermoral l) Toleran .

tiada IPT yang menawarkan bidang Pendidikan Moral sebagai pengkhususan utama.3.3 Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral seperti isu-isu Moral Semasa dalam Masyarakat/ Komuniti dan isu-isu Moral di Sekolah. – nilai-nilai murini masyarakat Malaysia berbeza dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain. guru-guru tidak menguasai pendekatan.  9. dan kebanyakan guru terlatih tidak mempunyai pengetahuan dalam p&p Pendidikan Moral.3. bahan-bahan (gambar) dan buku cerita. strategi.2 Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral – Berlaku keciciran dalam penyampaian ilmu dari Kakitangan sumber mata pelajaran Pendidikan Moral kepada guru-guru yang terpilih. .  9. pengajaran kemahiran berfikir yang sesuai dan teknik yang sesuai. buku rujukan.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL Masalah utama dalam melaksana pengajaran Pendidikan Moral di sekolah  9. isu-isu semasa dalam masyarakat sentiasa berubah serta tidak sesuai untuk dibincangkan.9.3.1 Kekurangan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran – buku teks.

Faktor Guru dan Sekolah – a) Kurang minat – guru tidak berminat .4 Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral seperti Faktor Murid. Sekolah dan Masyarakat. Guru.Pencapaian yang baik dalam Pendidikan Moral tidak menjamin kemasukan ke IPTA atau sesuatu jawatan.e) Sikap pentadbiran Pendidikan Moral – .c) Kesedaran guru – tidak menyedari bahawa p&p yang disampaikan terlalu minimum berkaitan dengan Pendidikan Moral .  1.9.b) Kepakaran guru – tidak mempunyai pengetahuan namun mata pelajaran ini dianggap mudah diajar.d) Penglibatan pentadbir dalam perniagaan – pihak pentadbir yang diberi kelas Pendidikan Moral dan persepsi sekolah yang beranggapan mata pelajaran .3. Faktor Murid – amalan nilai yang dipercayai setiap murid tidak sama.  2. .

Pendidikan Moral kurang mendapat perhatian atau sambutan yang mana mereka lebih mengutamakan subjek-subjek yang mempunyai nilai pasaran pekerjaan. Faktor Masyarakat . .3.Bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menerima kurikulum.

Semua mata pelajaran boleh dikaitkan dengan pemupukan nilai-nilai murni.2 Nilai Merentasi Kurikulum Wan Mohd Zahid (1993) – nilai-nilai disisipkan melalui semua mata pelajaran.4.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL Panitia Pendidikan Moral sekolah menengah di bawah kawalan Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Rendah diletakkan di bawah kawalan Penolong Kanak Kurikulum 9. Pemimpin dan pengurus kurikulum 3.9. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pendidikan Moral 1. Memastikan kemajuan staf 4. . Menyediakan bahan 9.4.1 Peranan. Melaksanakan tugas pembelajaran dan pengajaran. 2.

4.9. Bagi norma kekhususan. dan ciri-ciri organisasi formal. Aktiviti sukan. 4. Universalisme dipelajari oleh pelajar dengan melakukan tugas-tugas sekolah yang mengenakan satu set tuntutan yang serupa terhadap semua pelajar dan melalui aspek-aspek kehidupan sekolah yang lain.3 Nilai Tersembunyi dalam Kurikulum  berkait rapat dengan iklim sekolah. struktur dan fungsi kelompok tidak formal.  Norma-norma ini.  dimensi umumbyang mempengaruhi iklim adalah gaya kepimpinan. kerja-kerja bilik darjah dan tugas-tugas sekolah yang lain pula boleh membawa kepada pembelajaran tentang norma pembelajaran. dialirkan kepada pelajar seperti berikut: 1. 3. gaya pengajaran dan persekitaran . pelajar mempelajarinya di perigkat sekolah menengah dengan menghadapi situasi-situasi yang bersifat khusus atau ‘departmentalised’ . sebagai hasil daripada proses persekolahan.  Dreeban menyatakan bahawa persekolahan merupakan jambatan di antara kehidupan keluarga atau rumah tangga murid dan kehidupan awam orang dewasa. Murid mempelajari soal berdikari 2.

Amalan yang melibatkan pelajar-pelajar tertentu dalam struktur autoriti rasmi sekolah. Autoriti guru kepada pelajarnya. Sifat dan keadaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 6. Kestabilan ataupun sebaliknya kumpulan-kumpulan ini 3. 7. Situasi pembelajaran di dalam bilik darjah 4.Sugarman (1973) menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral murid melalui pendidikan moral secara tidak formal adalah : 1. Hubungan murid dengan rakan sebaya 9. . Proses pembelajaran yang berlaku semasa pelajar itu membesar 10. Pengajaran berpasukan 5. Latar belakang guru dan sahsiah guru serta latihan yang diterimanya dan kesan kesemuanya ini terhadap sikap. Struktur formal pembelajaran akademik termasuklah pembahagian pelajar kepada kumpulan 2. kecenderungan dan tingkah laku guru di sekolah 11. Latar belakang atau persekitaran rumah tangga pelajar 8.

Akhir sekali. juga akan mengurangkan bilangan murid yang berasa terasing. yang tidak sukakan sekolah dan yang suka menghabiskan masa dan tenaga melakukan kegiatan yang bersifat ‘ delinquen’. Bagi menentukan sama ada hubungan itu formal atau tidak formal. ia sebenarnya dipengaruhi oleh struktur formal sekolah. . struktur autoritinya dan batasan di antara sekolah dengan masyarakat di luar. sistem ganjarannya. Satu lagi aspek yang boleh menyokong pendidikan moral di sekolah adalah sistem ganjaran. dan norma dalam hubungan guru dengan murid dan dalam hubungan murid dengan murid. seperti yang dicerminkan oleh strategi dan pendekatan di dalam bilik arjah. Struktur formal ini berkaitan dengan kerangka peraturan sekolah. sifat dan mutu perhubungan manusia di sekolah. Sistem ganjaran yang pada asasnya lebih cenderung menjanakan perasaan berjaya dan selamat di kalangan lebih ramai pelajar. pastikan ganjaran yang diberi atas sebab yang betul dan munasabah serta tidak menggalakkan murid bersifat altruistik atas sebab mahukan ganjaran.

 Sugarman berpendapat bahawa kebolehan pelajar berfikir berlandaskan prinsip moral yang am atau universal bergantung kepada sama ada mereka diperkenalkan atau tidak kepada struktur autoriti yang rasional.  ia menjadi lebih berkesan sekiranya pihak sekolah mengamalkan sistem yang mengajak lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam struktur autoriti sekolah yang rasmi. Struktur autoriti sekolah juga boleh mempengaruhi pendidikan moral pelajar. .

kesedaran dan kefahaman tentang nilai. penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dalam aktiviti berikut : 1. Tugas yang diberikan adalah sebagai bukti dan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. seperti: • • • • • • Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan bila-bila masa. beberapa aspek perlu diambil kira.1.TOPIK 10 : PENILAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 10. Semasa melakukan tugasan harian. Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan.1 Jenis-jenis Penilaian Formal Pentaksiran Iltizam – mentaksir pengalaman. 1 Penilaian Formal 10. Tugasan Harian – Pelajazr dikehendaki membuat tugasan berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral Guru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran PM Minimum 8 hasil tugasan harian yang terbaik didokumentasikan Setiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan 250 patah perkataan .

Pelajar dikehendaki melibatkan diri di dalam 4 aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral. Membaikpuluh perabot sekolah f. Kekeluargaan c. gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti di dalam penglibatan kerja amal yang telah dilakukan. surat perakuan yang sah. Gotong royong b. Mengindah kawasan c.2. iaitu: a. Perkembangan diri b. Membimbing pelajar lain d. Membersihkan taman rekreasi . Antara kerja amal tersebut ialah: a. Menyediakan kemudahan sekolah e. Alam Sekitar : 1 aktiviti : 1 aktiviti : 2 aktiviti Pelajar perlu melampirkan bahan bukti seperti sijil penghargaan.

Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim i. beberapa aspek perlu di ambil kira.g. Lain-lain kerja amal yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Dalam membuat kerja amal. seperti: • • • • Jangka masa untuk sesuatu kerja amal Kerja amal yang akan dibuat seharusnya sesuai Pelajar digalakkan untuk menyertai kerja amal Penilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni . Mengumpul bahan-bahan bacaan h.

3 dan 4 dijadikan Gred(n) untuk setiap aspek yang direkodkan di dalam Borang Pencapaian Individu (rujuk lampiran 3) . Laporan aktiviti c.Folio Satu folio adalah kompilasi dokumen-dokumen berikut : a. Penulisan b.2. Maklumat dan dokumen sebagai bukti Sebagai cara untuk menyediakan pentaksiran folio: • • • • • Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelajar Dua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja Amal Folio ditaksir berdasarkan bukti dan laporan terbaik Hasil aktiviti pelajar harus mencapai cakupan kriteria dari setiap aspek ( rujuk lampiran 1) Numerik 1.

• Gred (n) x (w) bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata. • Perolehan Purata dilaporkan sebagai Gred abjad berpandukan kepada jadual julat pemarkahan (rujuk Lampiran 2) .

10. aplikasi.3 Jadual Penentu Ujian (JPU) Digunakan semasa guru ingin membuat ujian sumatif iaitu ujian yang dijalankan pada setiap semester atau pertengahan tahun dan akhir tahun.Kriteria Pentaksiran Folio . perkembangan moral kognitif. analisis. kefahaman. bertimbang rasa. memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid . tindakan sosial. -Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengesan penguasaan pelajar dalam keseluruhan nilai-nilai murni yang diajarkan. rasional. sintesis dan penilaian.Pada kebiasaannya JPU dibuat berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki bermula dengan pengetahuan.10. -Bagi matapelajaran Pendidikan Moral JPU dibuat berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan pm iaitu pemupukan nilai.2 Jadual Penentu Tugasan (JPT) -Merupakan Penentu Tugasan (JPT) doleh disediakan seperti di lampiran berkelat berdasarkan kriteria : . Markah-markah ujian sumatif ini lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar. penjelasan nilai dan analisis nilai.1. .1.

Proses menghasilkan JPU PM 10.1 Contoh JPU Tahun 2 Proses menghasilkan JPU Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 tersebut. . : menentukan peringkat ujian yang hendak dijalankan : Tentukan tahun atau tingkatan pelajar yang akan diuji : Tentukan nilai yang akan dipilih : Tentukan pendekatan yang akan dipilih dalam ujian Peringkat 5 : Pastikan bahawa pelajar pembahagian pendekatan yang dipilih tersebut membolehkan pelajar lulus meruuk kepada peratusannya.

Ianya seiring dengan hasrat Sukatan Pelajaran PM bagi meningkatkan persefahaman dan kerjasama . Pentaksiran secara Pemerhatian Satu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku pelajar. Pemerhatian sahsiah pelajar menumpukan kepada bidang: • • • Perkembangan diri Demokrasi Keamanan dan keharmonian Pertimbangan yang perlu diambil kira semasa pentaksiran secara pemerhatian: • • • • Pemerhatian dijalankan secara tidak formal Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua pelajar Guru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan. 1.10. Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan pelajar .2.2 Penilaian Tidak Formal 10.1 Jenis-jenis Penilaian Tidak Formal Laporan sahsiah – dijalankan secara tidak formal.

. j. Pemerhatian dan pentaksiran dijalankan secra berterusan h. d.2 Pelaksanaan Penilaian Tidak formal. Pemerhatian dijalankan ke atas manifestasi perlakuan pelajar Laporan akhir pada bulan 0gos akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah. Guru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu. Penilaian dilakukan oleh Guru PM b.2. Laporan sahsiah a. c.10. Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada Bilangan ‘Ya” bagi setiap kriteriadan hendaklah ditanda (/) ke dalam Borang Laporan Sahsiah. (sila rujuk Lampiran 3) yang menyatakan pencapaian pelajar sebagai pelaporan akhir. Laporan Sahsiah adalah sebagai bukti terhadap sahsiah tingkah laku pelajar bagi mencapai hasrat untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama i. Elemen sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Sahsiah (rujuk Lampiran 4) adalah sebagai panduan untuk guru menjalankan pemerhatian. Penilaian dilakukan ke atas semua pelajar g. Gred (n) adalah berpandukan kepada julat kriteria dalam Lampiran 5 f. e.

. menghasilkan folio dan ujian bulanan. -10. pertengahan tahun.penilaian formal memberi markat dan gred kepada pelajar yang mana markat atau gred yang baik yang diperolehi oleh pelajar tidak semestinya mengamalkan tingkah laku yang bermoral.3.2 Kelemahan Penilaian Formal dan Tidak Formal . . akhir tahun atau peperiksaan semester. walaupun pelaporan sahsiah seseorang pelajar itu adalah baik tetapi tanpa markah atau gred ia tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pencapaian.bagi ujian tidak formal.3 Isu-Isu Dalam Penilaian 10. laporan kerja amal.3. -Tujuan ujian untuk mendapat markat atau skor yang mana ia boleh dicatat dalam laporan kemajuan pelajar.1 Kelebihan Penilaian Formal dan Tidak Formal -Merupakan tugasan harian.10. Kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian selalunya dikaitkan dengan markat atau gred yang diperolehi.

3. Ini berlaku kerana terdapat pelajar yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik dan tidak menjawab soalan dengan baik. . 2.10. Menentukan amalan dan nilai murni. Bentuk bertulis – markat atau gred yang diperolehi adalah rendah tetapi dari segi kognitifnya masih baik .jawapan yang diterima adalah berlainan kerana pelajar mempunyai pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berlainan. Namun begitu pelajar yang mendapat keputusan yang baik. tidak semestinya dirinya insan yang berakhlak mulia.3 Masalah dalam Penilaian Formal dan Tidak Formal Berikut adalah masalah-masalah dalam penilaian formal: 1.

. Keperluan kepada masa – dilakukan oleh guru darjah dan guru pendidikan Moral yang mana akhirnya guru darjah bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan sahsiah. walaupun selalunya pemerhatian di dalam bilik darjah yang paling utama dijadikan pelaporan sahsiah. 1. laporan sahsiah ini juga ada kemungkinan berunsur bias dan tidak ada bukti yang relevan * Laporan sahsiah secara perbandingan di antara pelajar boleh dipertikai..Masalah penilaian tidak formal Penilaian tidak formal merupakan pelaporan sahsiah pelajar berdasarkan pemerhatian guru di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Ketepatan pelaporan – kebanyakan pemerhatian dijalankan tidak dirancang khususnya di luar bd. 2.

Sekian. terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful