PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL 9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL • Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri • Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah • Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

9.1.1 Merancang Projek Moral Perlu :1. Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek. 2. Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan. 3. Nyatakan hipotesisnya 4. Bina satu eksperimen 5. Tentukan kumpulan kawalan dan eksperimental 6. Elakkan pembolehubah-pembolehubah 7. Lakukan eksperiman itu 8. Kumpulkan keputusan yang didapati 9. Kaji keputusan yang didapati 10. Buat laporan tentang keputusan yang didapati

Laporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebut 4.Untuk melakukan demonstrasi. Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikaji 2. perlulah :- 1. Laporkan kesimpulan-kesimpulan. Bina satu demonstrasi atau model 3. .

Sedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta . Sediakan satu bentuk ekperimental 5.1. Tuliskan ‘literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikaji 4.9.2 Melaksanakan Projek Moral Langkah-langkah :1. Pilih satu topik 2. Tuliskan hipotesis 6. Nyatakan masalah yang perlu diselesaikan 3.

Tuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi.7. Simpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket) . 10. Siapkan bibliografi 11. Lakukan eksperimen 8. Masukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakan 9.

• ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek. . • Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan. pelbagai cara boleh digunakan.Menilai projek dan Laporan Projek • Untuk mengukur pembelajaran pelajar. kerjasama dan sebagainya. • ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. pengetahuan. • pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali.

.9. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajarpelajar bukan Islam 2. Pendidikan Moral diajar secara berasingan 3. kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dahulu nilai murni seperti patriotisme. Peperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral. Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36) Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :1.

16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran . akhlak. dan 3. iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam. Bidang perkembangan individu Bidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :1. Bidang manusia dan alam sekitar. Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaitu 1.KBSR menekankan tiga kemahiran asas :1. Bidang komunikasi 2. Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah. Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains. sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar. . Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. geografi. pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh. Menulis 3. Membaca 2. Mengira Selain itu. kesihatan.

Islam adalah untuk pelajar Islam.Lihat Jadual 9. Dalam konteks Malaysia. Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak.1 KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani. Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk. Pddk. dihayati dan diamalkan.mental emosi dan rohani. .

• Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsepkonsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu.2. . Idea ini dibubarkan pada 1975.9. idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung. eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral • Awal tahun 1974. •18 April 1978. Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral. • Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia. • 1977.

Sikap adil 8. Sikap belas kasihan 3. 1. Sikap jujur 7. Sikap semangat kemasyarakatan . • • Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sikap hormat menghormati 10. Sikap Kebersihan 2. Sikap kasih sayang 9. Sikap rajin 5. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah. Sikap berterima kasih 6. Sikap sederhana 4.Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia.

Berdikari 1978 . Bekerjasama Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai 1. Berhemah tinggi 3. Keberanian 2. PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6.Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:1. Rasional 3. Kebebasan 2. .

tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Mulai 2003. murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama.Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). . Melaluinya . tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral. Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993. perasaan moral dan tingkah laku moral.

2003) .Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru. Prinsip-prinsip itu adalah : • bertanggungjawab pada diri.s. keluarga dan orang lain • Berpegang teguh kepada ajaran agama • prihatin kepada alam sekitar • mengekalkan keamanan • bersemangat patriotik •Mengjormati hak asasi manusia.guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.r.i. dan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral.e.

2 Jadual 9.3 .Jadual 9.

2.” (Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral Matlamat Pendidikan Moral di Malaysia “Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia. bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. . Dimensi tersebut adalah pemikiran moral. perasaan moral dan tindakan moral.9. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral. menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya. 2003) Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan.

Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :- Jadual 9.Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka.4 .

Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah. Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi. Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit. Sebagai manusia. .Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah. iaitu rumah dan juga sekolah. kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat memperolehinya setiap masa.

Guru harus menjadi peransang dalam penaakulan bagi membantu pelajar berfikir melalui masalah dan tindakan moral serta tindakbalas bagi tindakan tersebut. Guru juga sering diharapkan untuk memberi berbagai sumbangan dalam bentuk sumber seperti pegawai sumber yang membeolehkan beliau memberi maklumat yang tepat atau membantu pelajar-peljar mencari maklumat bagi setiap dilema seperti dalam mata pelajaran Sejarah atau Sains. mendengar setiap masalah pelajar . Guru juga menjadi fasilitator yang membantu pelajar-pelajar memulakan akktiviti seperti menggalakkan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka dan menganjurkan satu projek gotong royong. seperti mewujudkan situasi simulasi dan memulakan permainan bahasa. . Guru menjadi penyimpan rahsia seseorang.Guru yang berada di dalam kelas sering menjadi pendorong bagi setiap aktiviti. Seorang guru juga harus memahami peranannya dan memberi sokongan bagi aktiiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dan guru juga diharapkan dapat melapangkan masa untuk melihat dan mendengar lakonan yang disediakan oleh pelajar.

Membantu disiplin kendiri gur dan pelajar f. Melatih pelajar cara belajar yang lebih berkesan b.3 Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan Moral Harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :1. Membantu guru dan pelajar menguruskan masa depan dengan baik e. Kemahiran Belajar a. Melatih guru dan pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan akan datang . Meningkatkan daya ingatan h. Menyediakan latihan bagi guru dan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran sepanjang hayat d. Memperkembangkan potensi seseorang guru dan pelajar. g. Melatih pelajar dan guru membaca dengan cepat dan jitu k.9.2. Memupuk sikap ingin membaca dan belajar i. Membantu guru dan pelajar meningkatkan prestasi akademik c. Memperlengkapkan pelajar dengan kemahiran membuat rujukan j.

Menginterpretasi graf. Kemahiran-Kemahiran Kecil a. Menghuraikan sesuatu idea c. sintesis dan penilaian j. menangani pelbagai masalah akademik dan seharian. Membuat rujukan 3. Mengesam balik maklumat b. Menjalankan satu-satu kajian . Membuat nota d. d. Membuat laporan i. Memahami konsep-konsep b. Kemahiran Berfikir Ia membantu guru dan pelajar :a. Menggunakan pendekatan inkuiri dalam kajian g. lakonan dan puisi e. Menghasilkan sesuatu karya yang bermutu f. Menggunakan pelbagai sumber rujukan h. Meninterpretasi bahan c.2. menjalankan analisis.

. Mencatatkan isi-isi penting dalam satu-satu teks. Merancang situasi yang menggalakkan pelajar berfikir c. iv. Mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan pemikiran divergen iaitu di mana beberapa jawapan boleh diterima. vi.Seorang guru yang cekap. Meramal satu-satu peristiwa berlandaskan kepingan gambar v. dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dengan : Merancang pelbagai aktiviti berfkir secara langsung a. Mengendalikan projek-projek yang menggalakkan pemikiran kreatif. f. Menyerapkan kemahiran berfikir dalam objektif pelajaran dengan caracara berikut : i. membina dan kritis. Membuat persediaan tersusun agar memudahkan pemikiran pelajarpelajar d. Membuat satu-satu keputusan serta memberikan justifikasi. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua objek iii. sintesis dan penilaian b. Membantu pelajar membuat analisi. Menulis huraian terperinci tentang objek yang dilihat ii.

4. Perkembangan Personaliti Guru Ciri-ciri personaliti guru yang seimbang:a) Ramah b) Adil c) Fleksibel d) Tegas e) Gemar berjenaka f) Utuh g) Berdedikasi h) Peka i) Inovatif j) Berwibawa k) Bermoral l) Toleran .

tiada IPT yang menawarkan bidang Pendidikan Moral sebagai pengkhususan utama. pengajaran kemahiran berfikir yang sesuai dan teknik yang sesuai.3. buku rujukan.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL Masalah utama dalam melaksana pengajaran Pendidikan Moral di sekolah  9.3 Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral seperti isu-isu Moral Semasa dalam Masyarakat/ Komuniti dan isu-isu Moral di Sekolah.  9.2 Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral – Berlaku keciciran dalam penyampaian ilmu dari Kakitangan sumber mata pelajaran Pendidikan Moral kepada guru-guru yang terpilih.3. – nilai-nilai murini masyarakat Malaysia berbeza dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain. isu-isu semasa dalam masyarakat sentiasa berubah serta tidak sesuai untuk dibincangkan. dan kebanyakan guru terlatih tidak mempunyai pengetahuan dalam p&p Pendidikan Moral. .  9.3.1 Kekurangan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran – buku teks.9. strategi. bahan-bahan (gambar) dan buku cerita. guru-guru tidak menguasai pendekatan.

c) Kesedaran guru – tidak menyedari bahawa p&p yang disampaikan terlalu minimum berkaitan dengan Pendidikan Moral .e) Sikap pentadbiran Pendidikan Moral – .d) Penglibatan pentadbir dalam perniagaan – pihak pentadbir yang diberi kelas Pendidikan Moral dan persepsi sekolah yang beranggapan mata pelajaran . Guru. Sekolah dan Masyarakat. .Pencapaian yang baik dalam Pendidikan Moral tidak menjamin kemasukan ke IPTA atau sesuatu jawatan.3.b) Kepakaran guru – tidak mempunyai pengetahuan namun mata pelajaran ini dianggap mudah diajar.4 Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral seperti Faktor Murid.  1.9. Faktor Guru dan Sekolah – a) Kurang minat – guru tidak berminat . Faktor Murid – amalan nilai yang dipercayai setiap murid tidak sama.  2.

3. Pendidikan Moral kurang mendapat perhatian atau sambutan yang mana mereka lebih mengutamakan subjek-subjek yang mempunyai nilai pasaran pekerjaan. Faktor Masyarakat . .Bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menerima kurikulum.

2 Nilai Merentasi Kurikulum Wan Mohd Zahid (1993) – nilai-nilai disisipkan melalui semua mata pelajaran.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL Panitia Pendidikan Moral sekolah menengah di bawah kawalan Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Rendah diletakkan di bawah kawalan Penolong Kanak Kurikulum 9.9. Memastikan kemajuan staf 4.4. .1 Peranan. 2. Melaksanakan tugas pembelajaran dan pengajaran. Semua mata pelajaran boleh dikaitkan dengan pemupukan nilai-nilai murni. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pendidikan Moral 1. Menyediakan bahan 9.4. Pemimpin dan pengurus kurikulum 3.

 Dreeban menyatakan bahawa persekolahan merupakan jambatan di antara kehidupan keluarga atau rumah tangga murid dan kehidupan awam orang dewasa. Bagi norma kekhususan.4. 3.  Norma-norma ini. struktur dan fungsi kelompok tidak formal. sebagai hasil daripada proses persekolahan. dan ciri-ciri organisasi formal.3 Nilai Tersembunyi dalam Kurikulum  berkait rapat dengan iklim sekolah. pelajar mempelajarinya di perigkat sekolah menengah dengan menghadapi situasi-situasi yang bersifat khusus atau ‘departmentalised’ .9. Murid mempelajari soal berdikari 2. 4. kerja-kerja bilik darjah dan tugas-tugas sekolah yang lain pula boleh membawa kepada pembelajaran tentang norma pembelajaran. gaya pengajaran dan persekitaran . dialirkan kepada pelajar seperti berikut: 1.  dimensi umumbyang mempengaruhi iklim adalah gaya kepimpinan. Aktiviti sukan. Universalisme dipelajari oleh pelajar dengan melakukan tugas-tugas sekolah yang mengenakan satu set tuntutan yang serupa terhadap semua pelajar dan melalui aspek-aspek kehidupan sekolah yang lain.

Kestabilan ataupun sebaliknya kumpulan-kumpulan ini 3. 7. Latar belakang atau persekitaran rumah tangga pelajar 8. Hubungan murid dengan rakan sebaya 9. Sifat dan keadaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 6. Latar belakang guru dan sahsiah guru serta latihan yang diterimanya dan kesan kesemuanya ini terhadap sikap. . Autoriti guru kepada pelajarnya. Amalan yang melibatkan pelajar-pelajar tertentu dalam struktur autoriti rasmi sekolah.Sugarman (1973) menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral murid melalui pendidikan moral secara tidak formal adalah : 1. Proses pembelajaran yang berlaku semasa pelajar itu membesar 10. kecenderungan dan tingkah laku guru di sekolah 11. Situasi pembelajaran di dalam bilik darjah 4. Pengajaran berpasukan 5. Struktur formal pembelajaran akademik termasuklah pembahagian pelajar kepada kumpulan 2.

sifat dan mutu perhubungan manusia di sekolah. pastikan ganjaran yang diberi atas sebab yang betul dan munasabah serta tidak menggalakkan murid bersifat altruistik atas sebab mahukan ganjaran. juga akan mengurangkan bilangan murid yang berasa terasing.Akhir sekali. seperti yang dicerminkan oleh strategi dan pendekatan di dalam bilik arjah. Satu lagi aspek yang boleh menyokong pendidikan moral di sekolah adalah sistem ganjaran. struktur autoritinya dan batasan di antara sekolah dengan masyarakat di luar. yang tidak sukakan sekolah dan yang suka menghabiskan masa dan tenaga melakukan kegiatan yang bersifat ‘ delinquen’. Struktur formal ini berkaitan dengan kerangka peraturan sekolah. Sistem ganjaran yang pada asasnya lebih cenderung menjanakan perasaan berjaya dan selamat di kalangan lebih ramai pelajar. sistem ganjarannya. Bagi menentukan sama ada hubungan itu formal atau tidak formal. . ia sebenarnya dipengaruhi oleh struktur formal sekolah. dan norma dalam hubungan guru dengan murid dan dalam hubungan murid dengan murid.

. Struktur autoriti sekolah juga boleh mempengaruhi pendidikan moral pelajar.  Sugarman berpendapat bahawa kebolehan pelajar berfikir berlandaskan prinsip moral yang am atau universal bergantung kepada sama ada mereka diperkenalkan atau tidak kepada struktur autoriti yang rasional.  ia menjadi lebih berkesan sekiranya pihak sekolah mengamalkan sistem yang mengajak lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam struktur autoriti sekolah yang rasmi.

1. Tugasan Harian – Pelajazr dikehendaki membuat tugasan berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. seperti: • • • • • • Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan bila-bila masa. 1 Penilaian Formal 10. Tugas yang diberikan adalah sebagai bukti dan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan.TOPIK 10 : PENILAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 10. beberapa aspek perlu diambil kira. kesedaran dan kefahaman tentang nilai. penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dalam aktiviti berikut : 1.1 Jenis-jenis Penilaian Formal Pentaksiran Iltizam – mentaksir pengalaman. pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral Guru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran PM Minimum 8 hasil tugasan harian yang terbaik didokumentasikan Setiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan 250 patah perkataan . Semasa melakukan tugasan harian.

2. Antara kerja amal tersebut ialah: a. Membimbing pelajar lain d. Alam Sekitar : 1 aktiviti : 1 aktiviti : 2 aktiviti Pelajar perlu melampirkan bahan bukti seperti sijil penghargaan. Pelajar dikehendaki melibatkan diri di dalam 4 aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral. Mengindah kawasan c. iaitu: a. Kekeluargaan c. gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti di dalam penglibatan kerja amal yang telah dilakukan. Membaikpuluh perabot sekolah f. Membersihkan taman rekreasi . Menyediakan kemudahan sekolah e. surat perakuan yang sah. Perkembangan diri b. Gotong royong b.

Lain-lain kerja amal yang memberi kebaikan kepada masyarakat. beberapa aspek perlu di ambil kira. Mengumpul bahan-bahan bacaan h. seperti: • • • • Jangka masa untuk sesuatu kerja amal Kerja amal yang akan dibuat seharusnya sesuai Pelajar digalakkan untuk menyertai kerja amal Penilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni . Dalam membuat kerja amal. Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim i.g.

Maklumat dan dokumen sebagai bukti Sebagai cara untuk menyediakan pentaksiran folio: • • • • • Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelajar Dua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja Amal Folio ditaksir berdasarkan bukti dan laporan terbaik Hasil aktiviti pelajar harus mencapai cakupan kriteria dari setiap aspek ( rujuk lampiran 1) Numerik 1.3 dan 4 dijadikan Gred(n) untuk setiap aspek yang direkodkan di dalam Borang Pencapaian Individu (rujuk lampiran 3) . Penulisan b.Folio Satu folio adalah kompilasi dokumen-dokumen berikut : a.2. Laporan aktiviti c.

• Perolehan Purata dilaporkan sebagai Gred abjad berpandukan kepada jadual julat pemarkahan (rujuk Lampiran 2) .• Gred (n) x (w) bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata.

perkembangan moral kognitif. -Bagi matapelajaran Pendidikan Moral JPU dibuat berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan pm iaitu pemupukan nilai.3 Jadual Penentu Ujian (JPU) Digunakan semasa guru ingin membuat ujian sumatif iaitu ujian yang dijalankan pada setiap semester atau pertengahan tahun dan akhir tahun.10. aplikasi. rasional. Markah-markah ujian sumatif ini lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar.Kriteria Pentaksiran Folio . tindakan sosial.1. kefahaman. penjelasan nilai dan analisis nilai. memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid .Pada kebiasaannya JPU dibuat berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki bermula dengan pengetahuan.10. . sintesis dan penilaian.2 Jadual Penentu Tugasan (JPT) -Merupakan Penentu Tugasan (JPT) doleh disediakan seperti di lampiran berkelat berdasarkan kriteria : .1. analisis. bertimbang rasa. -Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengesan penguasaan pelajar dalam keseluruhan nilai-nilai murni yang diajarkan.

1 Contoh JPU Tahun 2 Proses menghasilkan JPU Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 tersebut.Proses menghasilkan JPU PM 10. : menentukan peringkat ujian yang hendak dijalankan : Tentukan tahun atau tingkatan pelajar yang akan diuji : Tentukan nilai yang akan dipilih : Tentukan pendekatan yang akan dipilih dalam ujian Peringkat 5 : Pastikan bahawa pelajar pembahagian pendekatan yang dipilih tersebut membolehkan pelajar lulus meruuk kepada peratusannya. .

10.2 Penilaian Tidak Formal 10. Ianya seiring dengan hasrat Sukatan Pelajaran PM bagi meningkatkan persefahaman dan kerjasama .1 Jenis-jenis Penilaian Tidak Formal Laporan sahsiah – dijalankan secara tidak formal. Pemerhatian sahsiah pelajar menumpukan kepada bidang: • • • Perkembangan diri Demokrasi Keamanan dan keharmonian Pertimbangan yang perlu diambil kira semasa pentaksiran secara pemerhatian: • • • • Pemerhatian dijalankan secara tidak formal Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua pelajar Guru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan. Pentaksiran secara Pemerhatian Satu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku pelajar.2. 1. Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan pelajar .

2. Gred (n) adalah berpandukan kepada julat kriteria dalam Lampiran 5 f. Elemen sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Sahsiah (rujuk Lampiran 4) adalah sebagai panduan untuk guru menjalankan pemerhatian. Pemerhatian dijalankan ke atas manifestasi perlakuan pelajar Laporan akhir pada bulan 0gos akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah. c. Laporan Sahsiah adalah sebagai bukti terhadap sahsiah tingkah laku pelajar bagi mencapai hasrat untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama i. d. Guru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu.10. e. j. Pemerhatian dan pentaksiran dijalankan secra berterusan h. . (sila rujuk Lampiran 3) yang menyatakan pencapaian pelajar sebagai pelaporan akhir. Penilaian dilakukan oleh Guru PM b. Laporan sahsiah a.2 Pelaksanaan Penilaian Tidak formal. Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada Bilangan ‘Ya” bagi setiap kriteriadan hendaklah ditanda (/) ke dalam Borang Laporan Sahsiah. Penilaian dilakukan ke atas semua pelajar g.

menghasilkan folio dan ujian bulanan. akhir tahun atau peperiksaan semester.10. walaupun pelaporan sahsiah seseorang pelajar itu adalah baik tetapi tanpa markah atau gred ia tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pencapaian. .2 Kelemahan Penilaian Formal dan Tidak Formal .1 Kelebihan Penilaian Formal dan Tidak Formal -Merupakan tugasan harian. pertengahan tahun.3 Isu-Isu Dalam Penilaian 10. . Kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian selalunya dikaitkan dengan markat atau gred yang diperolehi. -10. laporan kerja amal.3.bagi ujian tidak formal. -Tujuan ujian untuk mendapat markat atau skor yang mana ia boleh dicatat dalam laporan kemajuan pelajar.3.penilaian formal memberi markat dan gred kepada pelajar yang mana markat atau gred yang baik yang diperolehi oleh pelajar tidak semestinya mengamalkan tingkah laku yang bermoral.

3. Namun begitu pelajar yang mendapat keputusan yang baik. Menentukan amalan dan nilai murni. tidak semestinya dirinya insan yang berakhlak mulia. Ini berlaku kerana terdapat pelajar yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik dan tidak menjawab soalan dengan baik.3 Masalah dalam Penilaian Formal dan Tidak Formal Berikut adalah masalah-masalah dalam penilaian formal: 1.jawapan yang diterima adalah berlainan kerana pelajar mempunyai pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berlainan. .10. Bentuk bertulis – markat atau gred yang diperolehi adalah rendah tetapi dari segi kognitifnya masih baik . 2.

walaupun selalunya pemerhatian di dalam bilik darjah yang paling utama dijadikan pelaporan sahsiah. 2. . 1.Masalah penilaian tidak formal Penilaian tidak formal merupakan pelaporan sahsiah pelajar berdasarkan pemerhatian guru di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Ketepatan pelaporan – kebanyakan pemerhatian dijalankan tidak dirancang khususnya di luar bd.. Keperluan kepada masa – dilakukan oleh guru darjah dan guru pendidikan Moral yang mana akhirnya guru darjah bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan sahsiah. laporan sahsiah ini juga ada kemungkinan berunsur bias dan tidak ada bukti yang relevan * Laporan sahsiah secara perbandingan di antara pelajar boleh dipertikai.

terima kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful