1.

0

Pengenalan

Alam sekitar merupakan penampung keperluan hidupan dengan membekalkan sumber makanan, udara dan sumber tenaga. Alam sekitar yang berkualiti pula ialah alam sekitar yang dapat memenuhi kesemua keperluan hidupan ini dengan bail dan pencemaran adalah pada paras yang minimum. Keselesaan hidup manusia dan haiwan akan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti juga amat penting untuk memelihara hubungan antara satu organisma dengan organisma yang lain. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan hidupan lain. Sebagai satu sumber ekonomi dan biologi, kita perlu memastikan kewujudan alam sekitar yang berkualiti di bumi ini. Tanggungjawab setiap individu di dunia ini untuk memelihara alam sekitar yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin alam sekitar yang bersih untuk generasi akan datang.

Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil lagi kerana pada usia itulah pelajar akan diberi pengetahuan untuk mengenal dan memahami pentingnya konservasi alam. Ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta tindakan positif terhadap alam. Alam menghasilkan sumber keperluan untuk manusia. Daripadanya terhasil sumber makanan, minuman, tenaga, dan alat perhubungan. Alam sekitar yang bersih serta ekosistem yang terpelihara daripada pencerobohan akan dapat memberikan

keselesaan dalam kehidupan. Oleh itu, manusia hendaklah memelihara alam sekitar dengan baik dan bertanggungjawab supaya tidak berlaku pencemaran.

kaedah dan komitmen untuk manangani masalah konservasi. Objektif ini akan meningkatkan keprihatinan individu dan kelompok komuniti serta masyarakat terhadap konservasi alam semula jadi. ciri-ciri.0 Objektif Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi merupakan satu usaha yang dilakukan secara berperingkat-peringkat atau terus-menerus supaya masyarakat mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap konservasi alam sekitar dan segala permasalahannya yang meliputi pengetahuan. sikap. Seterusnya ialah pengetahuan ‘knowledge’. Tujuan pendidikan konservasi yang pertama ialah untuk memupuk kesedaran dan kepekaan terhadap alam sekitar dan alam semula jadi termasuk permasalahannya. dan komitmen untuk bersama-sama berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. Contoh isu-isu yang perlu kita ambil perhatian adalah seperti masalah kesan rumah hijau. penipisan lapisan ozon serta kenaikan purata suhu.2. motivasi. Pembentukan sikap yang mesra terhadap alam semula jadi akan menjadikan manusia lebih menghargai sumber-sumber yang semakin kurang dan generasi yang akan datang tidak akan menghadapi masalah kekurangan sumber. . Nilai-nilai moral yang perlu dipupuk adalah rasa prihatin yang mendalam terhadap alam. peranan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Terdapat beberapa objektif Pendidikan Konseversi mengikut UNESCO 1976. motivasi untuk turut serta dalam usaha-usaha perlindungan alam sekitar serta semangat dalam manghargai alam secara lestari yang harus ditanam dalam diri pelajar. pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pemahaman dan pengetahuan yang terperinci mengenai alam sekitar. permasalahan. Objektif yang seterusnya ialah sikap ‘attitude’. Pengetahuan ini dapat memberikan peluang kepada semua orang untuk mendapatkan kesedaran.

Contohnya mereka yang mengambil bahagian akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah kesan rumah hijau dengan cara yang saintifik dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Sekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan untuk menilai konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi.Keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam konservasi sumber daya alam juga dijadikan sebagai salah satu objektif pendidikan konservasi. sosial. . mereka dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesuatu masalah konservasi alam lalu dapat mengambil tindakan yang relevan dan sewajarnya untuk mengatasinya. Objektif yang terakhir ialah mengambil bahagian ‘participation’. ekonomi. Objektif ini dapat mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan tentang cara dan kaedah yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. alam sekitar pada masa depan pasti dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan haiwan dapat ditangani dengan mudah. Apabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. estetika dan pendidikan. Seterusnya ialah kemampuan penilaian ‘evaluation ability’.

Pencemaran alam sekitar akan menyebabkan penurunan taraf kesihatan dan keselamatan penduduk . beberapa usaha telah dilakukan seperti membenteras aktiviti pembalakan secara haram dan membuat hutan simpan di tempat-tempat tertentu untuk memastikan flora dan fauna terjaga dengan rapi. Air merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. Selain itu. manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Secara tidak langsung. Segala pencemaran yang berlaku terhadap alam sekitar sama ada pencemaran air. Namun secara tidak langsung. Oleh itu.1 Kepentingan Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar Pemuliharaan dan pemiliharaan alam sekitar perlu dilaksanakan kerana alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. penghapusan hidupan akuatik serta kepupusan flora dan fauna. aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal. penipisan lapisan ozon. bunyi dan sebagainya akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada alam sekitar. Perkembangan teknologi masa kini dan peningkatan aktiviti manusia telah memberi banyak sumbangan dan kemajuan dalam bidang sosial.segala proses untuk pelaksanaan objektif pembangunan tersebut telah menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar. udara. ekonomi dan politik sejagat. jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan tidak stabil. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun.2. . kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Oleh itu.

Reuse. Bahan-bahan yang akan dikitar semula samada dihantar ke Pusat Kitar Semula oleh pengguna atau dipungut oleh pihak Pusat Kitar Semula di kawasan yang tertentu mempunyai perkhidmatan tong sampah kitar semula. Kitar Semula membawa bermaksud kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin. botol. plastik (botol atau bekas plastik). tetapi kompos atau proses guna semula bahan buangan biodegrasi seperti makanan atau bahan buangan berkebun adalah bukan dikategorikan kitar semula. Bahan yang boleh dikitar semula termasuk pelbagai jenis kaca (botol-botol kaca). memproses dan menggunakan bahan yang telah dipakai dalam kehidupan harian dan diguna atau diproses dengan menghasilkan satu produk baru. kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula. berbanding dengan proses panghasilan produk menggunakan bahan asas. "Reduce. mengurangkan pencemaran udara (daripada pembakaran) dan air (daripada pemendaman tapak pembuangan sampah) dengan mengurangkan pembuangan bahan lazim dan mengurangkan gas kesan rumah hijau.2 Aktiviti Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar di Sekolah 2. kertas (majalah. mengurangkan penggunaan bahan mentah. Recycle".2. Kitar Semula adalah satu komponen daripada pengurusan bahan buangan moden dan juga elemen ketiga daripada carta buangan 3R. . Walaupun hasilnya sama.2. tekstil dan barangan elektronik. surat khabar). Kitar Semula bermaksud mengasingkan. Salah satu amalan yang boleh pelajar laksanakan di sekolah adalah Kitar Semula. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua. Aktiviti kitar semula ini dapat menghindari pembaziran bahan yang masih boleh digunakan. mengurangkan penggunaan tenaga. mengumpul. logam (tin minuman).1 Aktiviti Kitar Semula Pelbagai usaha boleh dilakukan oleh kita sebagai individu dan pelajar untuk memelihara alam sekitar.

Jikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula. pelajar-pelajar tersebut dikehendaki memberikan laporan kepada guru kelas masing-masing tentang perkembangan pokok tersebut atau segala masalah yang berlaku sepanjang penjagaan pokok tersebut. Guru juga dapat melakukan pemantauan dengan melawat rumah setiap pelajar untuk melihat sendiri pokok yang ditanam oleh pelajar. . guru juga perlu mempunyai ilmu berkaitan penanaman dan penjagaan pokok. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin berkurangan. Oleh itu. ganjaran akan diberikan kepada pelajar yang berjaya menjaga tanamannya dengan baik dan dalam keadaan yang baik melalui markah yang diberi oleh guru berdasarkan pemeriksaan terhadap setiap pokok pelajar. pihak sekolah boleh menganjurkan kempen “Satu Pelajar. Pelajar juga dapat memahami bahawa tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat haiwan. Selepas itu. Guru berperanan untuk membimbing dan menolong pelajar sekiranya terdapat masalah berkaitan penanaman pokok. Akhir sekali.2.2 Kempen “Satu Pelajar. penceramah akan memberikan penerangan tentang cara menanam pokok dan menjaganya. Untuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. Setiap bulan. Setiap pelajar dikehendaki menanam satu pokok di rumah masing-masing dan menjaganya dengan sendiri.2. Melalui kempen ini. setiap pelajar dapat memotivasikan diri mereka untuk menjaga alam sekitar dan menyedari betapa pentingnya penjagaan alam sekitar. kehidupan haiwan dan manusia akan terjejas. Kempen ini dapat dilakukan dengan menjemput seorang penceramah untuk menerangkan tentang kepentingan alam sekitar serta kesan yang akan berlaku jika tidak menjaganya. Satu Pokok”. Satu Pokok” Berikutan dengan aktiviti penebangan pokok yang semakin giat dijalankan dan sukar dibendung.

3 Pendidikan alam sekitar Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. nilai dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar. pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam sekitar dan masalahnya. cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pelajar perlu memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber semula jadi yang ada secara terancang. kemahiran. pelajar akan lebih sedar. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Pendidikan Alam Sekitar tidak terhad di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan perlu dilihat sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya. Pelajar juga dapat memperoleh nilai. Pelajar dapat menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya serta berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar. memupuk sikap yang positif.Selain itu.2. Objektif pendidikan alam sekitar pula bertujuan agar pelajar-pelajar mendapat pengalaman. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. . Matlamat Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membentuk masyarakat (pelajar) yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan.

Kadet Pandu Puteri. Seterusnya. nilai-nilai murni dan sikap positif. penyerapan dan berpusatkan pelajar. Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar dapat dilakukan melalui pendekatan rohani dan moral. Hal yang sedemikian tidak terjadi dalam bidang sukan/permainan. guru-guru dan para murid yang telah dimotivasikan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas adalah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dengan menyepadukan Pendidikan Alam Sekitar dalam kokurikulum. Persatuan Bulan Sabit Merah Dan St. kemahiran manipulatif dan penggunaan deria dan aplikasi pengetahuan. Usaha penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar yang dilaksanakan oleh guru-guru sewaktu menjalani aktiviti kokurikulum merupakan pengukuran terhadap tindakan yang harus diaplikasikan kepada murid berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari tentang Pendidikan Alam Sekitar. Menerusi peluang yang wujud dalam aktiviti perkhemahan ini. pelajar mendapat hasil pembelajaran melalui pengetahuan dan kefahaman konsep. Pasukan Puteri Islam. . John Ambulans menekankan kepentingan aktiviti perkhemahan kerana wujudnya slot aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti yang wajib dilaksanakan. nilai dan kemahiran ke dalam situasi yang baru dan secara tidak langsung dapat dikembangkan. penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam badan beruniform dan persatuan dapat dilaksanakan. Maka. kemahiran berfikir. yang secara langsung mewujudkan motivasi dalam diri guru-guru untuk melaksanakan tindakan yang sesuai. Badan beruniform dan dan persatuan pula menawarkan ruang dan peluang untuk Pendidikan Alam Sekitar disepadukan sewaktu melaksanakan aktivitinya.Memberi input tentang pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas dengan sendirinya telah menyediakan domain kognitif guru-guru dan muridnya dengan konsep dan fakta berkenaan isu-isu alam sekitar. Setiap jenis badan beruniform dan persatuan yang terdiri dari Pengakap.

4. Harganya murah dan cara menanamnya juga mudah.1. Pokok itu memang mudah diurus dan mampu menyerlahkan kecantikannya. Pokok itu tidak berbunga. puding perak dan daun segenting adalah sejenis pokok renek yang mempunyai pelbagai warna daun.1 Jenis tumbuhan Pokok puding atau Codiaeum variegatum yang juga disebut dengan nama biasa seperti croton. puding emas. Ia boleh ditanam sebagai hiasan dalaman dengan menggunakan pasu tetapi memerlukan dedahan cahaya yang banyak. .4.1 Flora 2. Ia lazimnya membentuk sebahagian lankskap. Ia berasal daripada keluarga Euphorbiaceae bersama pokok getah dan ubi kayu serta mempunyai 6 spesis. Australia dan Maluku. Pokok puding dikatakan berasal dari kepulauan Fiji.2. tetapi daunnya unik dan berwarna warni yang cukup sesuai untuk hiasan taman yang agak luas.

2 hingga 2.4. Ketinggian biasa adalah antara 1. Manakala yang berdaun kecil dengan urat daun utama yang tertonjol adalah dari jenis Kornutum. Ia merupakan sejenis tumbuhan herba yang tidak bercabang. Ianya selalu digunakan sebagai pokok hiasan dalam dan luar rumah.4 meter dan ada juga yang tumbuh melebihi 3 meter tinggi. . Puding dari Aucubifolium mempunyai daun yang kecil berwarna hijau berbintik kuning di mana daunnya berbentuk tirus ke arah pangkal. putih dan hijau. Batangnya berwarna hijau dengan belang atau bintik-bintik putih serta berair dan mempunyai getah.2 Saiz tumbuhan Tumbuhan ini terdiri dari batang lembut bewarna hijau dengan daun bertompok kuning. Puding yang mempunyai saiz daun yang lebar di bahagian hujung dan tepian yang licin dikenali sebagai Platifilum. Puding Connutum pula menyerlahkan daunnya seakan-akan bujur panjang dengan kedua-dua sisi yang hampir selari dan tidak simetri. Daun yang berpintal-pintal. kerinting dan tepi daun yang beralun dipanggil Krispum. Tepi daunnya beralun dengan warna hijau muda dan bercampur dengan tompokan warna kuning terang. Apaendikulatum pula dari jenis daun yang berbentuk garisan di bahagian tengah. Pokok yang matang boleh mengeluarkan bunga dalam jambakan sepanjang 10 hingga 25 sentimeter yang dikeluarkan pada aksil (celahan daun) dengan warna putih atau kuning krim yang tidak menarik untuk hiasan.2. Hujung daunnya berbentuk dempak dan sesetengahnya membulat. Puding jenis Lobatum mempunyai daun yang bercuping tiga dan lebar di bahagian tengah.1. Ia berbentuk bujur dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 25 cm.

4. Oleh itu ia boleh memberi tekstur. Bagi mendapatkan pokok puding yang sihat. seimbang serta lembap.4.1. ia bermanfaat sebagai latar belakang kepada pokok hiasan lain. Seni landskap turut mengklasifikasi kesesuaian puding sebagai elemen pagaran. 2. iaitu bentuk yang diperlukan untuk mengindahkan lagi taman sebagai tumbuhan hiasan.2. segar serta dan mengeluarkan daun yang cantik. Sekiranya teknik kombinasi menjadi pilihan. ditanam di pinggir jalan.1. lokasi terbuka dengan edaran udara yang baik. taman rekreasi atau di pembahagi jalan di mana ketinggiannya dikawal secara seragam. Spesies tumbuhan berbatang ini hanya mempamerkan keindahan warna dan reka bentuk daunnya saja. kelembapan tinggi.4. atau sebagai pokok pagar atau ditanam secara berkelompok. berbelang atau berbintik dan memiliki bentuk berputar. 2. bekalan air yang sederhana serta tanah gembur yang peroi yang mempunyai zat makanan mencukupi.4 Kesesuaian tanah Secara umumnya. ia perlulah dibaja dari masa ke semasa.1. tumbuhan ini dapat bertahan sehingga melebihi 50 tahun. Puding juga mempunyai daun berwarna-warni.3 Jangka hayat tumbuhan Tumbuhan ini dapat bertahan lama jika ditanam di tanah yang sesuai serta dengan penjagaan yang rapi. Ia turut sesuai ditanam secara kelompok sebagai tanaman tumpuan. Oleh kerana cara penjagaannya yang mudah. puding gemar akan cahaya matahari penuh.5 Faktor komersial dan sebagainya Pokok ini sesuai dijadikan sebagai pokok hiasan dengan ditanam di dalam pasu. Bagi pembiakan pokok ini selalunya ia dilakukan dengan keratan akar atau secara tut atau cantuman baji. Ini adalah kerana tumbuhan yang segar dan sihat mempunyai daya . berjurai serta berdaun genting.

Berkumur dan minum air atau susu jika tertelan kerana ia dapat melarutkan racun dalam tumbuhan ini. . Dapatkan rawatan perubatan dengan segera untuk keselamatan. Ia juga pernah digunakan dalam campuran sebagai racun anak panah. tumbuhan ini digunakan untuk menghukum dan menyeksa hamba sahaya dengna menyapukan pada bahagian mulut mereka. Diberitakan pada zaman dahulu. Oleh itu penjagaan yang berterusan seperti penyiraman yang teratur dan mencukupi. Beberapa sumber perubatan lama turut menyebut beberapa spesis tumbuhan ini digunakan untuk merawat gout (sejenis penyakit sendi). spesis Dieffenbachia dilaporkan pernah digunakan oleh kaum asli di Brazil dan penduduk negara-negara Caribean untuk meningkatkan kesuburan. mulut dan lidah mangsa apabila terkena akan mengalami rasa terbakar. Terdapat juga laporan yang menyebutkan bahawa pihak Nazi juga pernah menggunakan tumbuhan ini untuk menyeksa tawanan mereka semasa perang dunia kedua dahulu. dan dikatakan lebih berkesan sekiranya dicampurkan dengan „curare‟ iaitu sejenis racun yang boleh melumpuhkan. Ini diikuti dengan pengaliran air liur yang banyak. Selain ditanam sebagai pokok hiasan. Sekiranya daun tumbuhan ini dikunyah. Ini semua bagi menjamin kesihatan dan kesegaran pokok. cantasan yang baik untuk menentukan sudur pokok mendapat cahaya matahari dan aliran udara. Tumbuhan ini mempunyai racun yang merbahaya terutama pada daunnya. pecah-pecah dan rasa sakit serta-merta. Menghisap ketulan ais juga dapat mengurangkan kesakitan pada mulut. Cara untuk merawat jika terkena racun tumbuhan ini ialah dengan membersihkan saki baki tumbuhan dari anggota badan. Kemudian bersihkan dengan air dan sabun jika terkena bahagian kulit. lidah dan tekak menjadi bengkak hingga menyebabkan sukar untuk menelan dan bernafas. tanah digembur serta dibaja.ketahanan untuk mencegah penyakit dan serangga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful