MODEL-MODEL REKABENTUK PENGAJARAN Model rekabentuk pengajaran ini member tumpuan kepada model yang berorientasikan bilik

darjah, model berorientasikan produk, dan model yang berorientasikan tasikan sistem. Model-model ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran ini. Model ini digunakan sebagai bahan sumber bagi melaksanakan kurikulum berkenaan. MODEL ADDIE. Model ini merupakan proses generic yang perlu diubah sebelum digunakan dan merupakan model asas kepada semua model rekabentuk pengajaran.Model ini mengandungi lima peringkat iaitu:
1. Analisis 2. Rekabentuk 3. Perkembangan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian

-

Analysis Design Development Implementation Evaluation

Peringkat Analisis Pada peringkat ini pengajaran dijelaskan, objektif dan matlamat pengajaran ditetapkan. Persekitaran pembelajaran dan pengalaman sedia ada pada murid perlu dikenal pasti bagi memudahkan matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai. Sebagai panduan: a) Siapakah kumpulan sasaran dan apakah ciri-ciri mereka? b) Apakah hasil pembelajaran? c) Apakah pilihan strategi penyampaian? d) Berapakah tempoh pelaksanaan? Peringkat Reka Bentuk Dalam peringkat ini ianya lebih menekankan kepada objektif pembelajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancangan pengajaran - pembelajaran dan pemilihan media. Ianya memerlukan persediaan awal dan lebih sistematis dan teliti. Peringkat Perkembangan

iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.Pada peringkat ini pula ianya melibatkan pemilihan dan penyatuan isi kandungan dan teknologi. cara pencapaian dan proses penilaian bagi pengajaran. Ianya memerlukan proses ujian dan percubaan. hasil pembelajaran. Latihan termasuk memahami kurikulum. penggunaan media. Penilaian formatif dilaksanakan sepanjang proses ADDIE pada setiap peringkat. Penilaian Sumatif diadakan dalam betuk ujian domain khusus dan ianya merupakan maklum balas daripada pihak pengguna atau pelajar.hasil maklum balas daripada ujian dan percubaan ianya membantu dalam perperbaiki projek kepada yang lebih baik Peringkat Pelaksanaan Proses ini melibatkan prosedur latihan dibentuk. RAJAH MODEL ADDIE . Jika ada pengunaan media pastikan ianya berfungsi dan boleh diguna pakai Peringkat Penilaian Peringkat ini merangkumi dua bahagian.

Analisis terhadap pengguna.5) melibatkan tiga fasa iaitu fasa analisis. Fasa . Setiap fasa dinilai. Fasa Analisis Fasa analisis keperluan digunakan untuk mengenal pasti keperluan pembinaan perisian multimedia.MODEL HANNAFIN DAN PECK (1988) Model reka bentuk Hannafin dan Peck (1988) (Rajah 4. analisis terhadap persekitaran pembelajaran serta kandungan dan matlamat perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum fasa reka bentuk dan perancangan dilaksanakan. diuji dan disemak secara berasingan untuk melihat keberkesanan secara berterusan. fasa reka bentuk dan fasa perlaksanaan. Peringkat analisis adalah peringkat yang paling kritikal kerana peringkat ini menentukan keupayaan keseluruhan perisian yang dibina.

Model ini juga sesuai digunakan untuk skop pengajaran dan pembelajaran yang tidak luas serta dalam kumpulan terhad. Fasa 1 • • • Fasa3 • • Pembangunan dan perlaksanaan Penilaian dan pengulangan Analisis Keperluan Reka bentuk Fasa 2 Model Hanifin dan Peck (1988) memberi penekanan kepada keupayaan kelas untuk menerima pengajaran dan pembelajaran berasaskan media. Jenis penilaian yang terlibat dalam fasa ini ialah penilaian formatif dan sumatif.Kesemua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelum ini perlulah digarapkan ke dalam perisian dengan berbantukan alat pengarangan. RAJAH HANIFIN (1988) MODEL DAN PECK sasaran yang . Fasa Reka Bentuk Fasa reka bentuk digunakan untuk memindahkan maklumat yang terdapat di fasa analisis keperluan kepada satu lakaran fizikal yang digunakan semasa proses pembinaan. Fasa ini secara tidak langsung menguji keseluruhan fasa. Kesemua maklumat keperluan yang digunakan dalam proses reka bentuk boleh didapati dari analisis yang dilakukan dalam fasa analisis permulaan. Fasa Pelaksanaan dan Penilaian Fasa Penilaian merujuk kepada proses pengujian dan penilaian perisian yang dibangunkan.ini terbahagi kepada dua iaitu fasa analisis keperluan tafsiran dan fasa analisis keperluan perisian.

Prototaip yang dibina merupakan produk percubaan.2). . Model Rapid Protyping melibatkan aspek pembelajaran dan penggunaan teknologi. Oleh itu terdapat sedikit perbezaan antara prototaip dengan produk akhir. Model ini mengandungi tujuh peringkat (Rajah 4. Prototaip mempunyai keupayaan yang lebih rendah daripada perisian yang sebenar.MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) Model reka bentuk Rapid Protyping (1998) merupakan salah satu bentuk model pengajaran berorentasikan teknologi.

Perisian prototaip selalu digunakan bagi membangun perisian komersial. Masalah masih wujud dalam perisian prototaip. Pengguna tidak dapat menilai keberkesanan keseluruhan pembelajaran dalam perisian prototaip. . MORRISON DAN ROSS) Rekabentuk pengajaran adalah suatu proses membangun. melaksana dan menilai pengajaran. Dalam perisian pendidikan. walaupun prototaip dapat digunakan oleh pelajar. Morrison and ross terdapat 2 bujur luaran yang menunjukkan pembetulan dan penambahbaikan sentiasa berlaku. RAJAH MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) REKA BENTUK PENGAJARAN (KEMP. pembangun perisian tidak dapat menyatakan keberkesanan sehingga dilakukan ujian ke atas perisian sebenar. Reka bentuk skrin dalam perisian komresial sudah cukup untuk meramal dan menilai perisian keseluruhan yang akan siap. kesemua eleman dalam sistematik untuk mereka bentuk. Dalam reka bentuk pengajaran kemp.Rapid Prototyping lebih menekankan penggunaan teknologi serta melibatkan maklum balas daripada pengguna pada satu atau dua peringkat.

Mengenalpasti matlamat pengajaran • Matlamat pengajaran boleh didapati daripada huraian sukatan pelajaran. Berorientasikan bilik darjah. dimana ia bertumpu kepada usaha untuk meningkatkan kualiti kandungan pengajaran dan mempunyai beberapa cirri unik seperti membincangkan pengajaran dari perspektif pelajar.reka bentuk pengajaran tidak bergantung antara satu sama lain dan kesemua elemaan boleh dijalankan serentak. masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran. 1996) 1. Memberi penekanan kepada pengurusan proses reka bentuk pengajaran Terdapat 8 unsur dalam reka bentuk pengajaran ini iaitu: a) Mengenal pasti masalah pengajaran dan menyatakan tujuan relevan bagi membuat reka bentuk program pengajaran b) Meneliti ciri pelajar c) Mengenal pasti kandungan mata pelajaran dan menganalisis komponen tugasan yang berkaitan dengan tujuan pengajaran d) Menyatakan objektif pembelajaran e) Menyusun kandungan dalam setiap unit pengajaran bagi mengekalkan pembelajaran yang logikal f) Membuat reka bentuk strategi pengajaran bagi membolehkan setiap pelajar mencapai objektif pembelajaran g) Membuat pelan bagi menyampaikan mesej pengajaran dan bentuk pengajaran h) Mereka bentuk instrument penilaian untuk mentaksir objektif pembelajaran Menggunakan Model Pendekatan Sistematik (Reiser dan Dick. taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum. . Meneliti perkembangan dari perspektif sistem umum dalam mana setiap komponen bagi model rekabentuk pengajaran dianggap bebas antara satu sama lain.

Kumpulan Lambat). • Hasil pembelajaran yang diharapkan untuk tajuk Perkataan Vokal Berganding ialah : i. Membaca petikan perkataan vokal berganding 3. Mengenalpasti objektif • Objektif adalah merupakan pernyataan yang terperinci bagi matlamat pendidikan/hasil pembelajaran. Matlamat yang penting ialah dari segi hasilan pembelajaran sebenar pelajar iaitu matlamat dari perubahan tingkahlaku dan sikap pelajar dalam pembelajaran. . Menyebut kemahiran vokal berganding ii. Kumpulan 3 . Tiga komponen utama bagi mana-mana objektif ialah perilaku pelajar yang diharapkan. 2. 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang kesemuanya Melayu . keadaan semasa perilaku ini dilaksanakan dan piawaian atau kriteria yang mesti dicapai oleh pelajar.Kumpulan Sederhana. Kelas ini terbahagi kepada 3 kumpulan yang mempunyai kemahiran yang berbeza tetapi mempunyai pengetahuan sedia ada yang sama. Menganalisa pelajar • • • Bilangan murid dalam kelas terdiri daripada 8 orang. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). Kumpulan 2 . Kumpulan 1 .Kumpulan Cerdas. ii. Membatang perkataan vokal berganding iii. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas. Kumpulan Sederhana. • • Mata pelajaran yang dipilih adalah Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2.Kumpulan Lambat • Kemahiran yang akan diperolehi daripada topik pengajaran adalah: i.• Matlamat adalah paling penting di dalam merancang pengajaran. Matlamat pengajaran ialah supaya kesemua pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajarkan mengikut kumpulan masing-masing.

latihan dan tindak balas dan ujian dan aktiviti . Pengetahuan sedia ada murid pula ialah: i. Merancang aktiviti pengajaran Langkah berikut ialah mengenal pasti strategi yang akan digunakan dalam pengajaran serta memilih media yang sesuai digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar ii. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan iii. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong. 4. pengajaran mencakupi aktiviti sebelum pengajaran. persembahan maklumat. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). berkebolehan sederhana atau pandai. iv. • Suatu rancangan pengajaran akan diperluaskan atau diringkaskan berdasarkan sama ada pengajaran itu disediakan untuk pelajar yang kurang pandai. • • Nilai-nilai murni yang diterapkan didalam pengajaran dan pembelajaran tajuk ini ialah rajin dan berusaha. Ianya adalah penting bahawa keseluruhan rancangan pengajaran disediakan bagi membolehkan pelajar dapat mencapai sesuatu objektif pembelajaran yang telah ditentukan. • Strategi susulan. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis).iii.

. buku teks. bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan.• Bagi tajuk yang telah dipilih.dimulai dengan memperdengarkan lagu dan seni kata lagu slaid power point. Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran. Set induksi . panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan. dan bahan bercetak tambahan) yang menyampaikan pengajaran kepada pelajar. ii. bahan media.Rumusan hasil pembelajaran.Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta contoh dan erkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar dalam bentuk power point untuk kesemua murid bagi mencapai objektif pengajaran yang pertama iaitu murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding yang betul iii. Ianya adalah sebagai alat (selain guru. Ianya bertujuan untuk menghasilkan proses pengajaran & pembelajaran yang menarik dan bermakna sekaligus membantu pencapaian matlamat pembelajaran. Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) • Bahan-bahan seperti panduan belajar. Langkah 2 – Guru mula membahagikan murid kepada kumpulan masing-masing. Langkah 1 . dengan sebutan 5. v. iv. • Media pengajaran adalah sebahagian daripada pelan pengajaran. perancangan aktiviti adalah seperti berikut : i. kemampuan dan kemahiran murid. Langkah 3 Pengajaran dan pembelajaran adalah mengikut Penilaian dan pengukuhan juga diberi mengikut kemahiran kumpulan masing-masing. Mengandungi unsur-unsur menghiburkan • Alat bantu mengajar persembahan power point yang digunakan mempunyai daya tarikan dan menghiburkan dengan adanya animasi . Penutup . Murid beserta guru menyanyikan bersamasama dengan membuat beberapa gerakan.

dan pautan kepada bahan yang diolah dan dimanipulasi dari lamanlaman web yang berkaitan dengan perkataan vokal berganding. pemilihan media yang tepat & berkesan. vi. perancangan aktiviti. ianya hendaklah dimulakan dengan perancangan yang teliti di mana pengenalpastian matlamat pembelajaran yang khusus mengikut sukatan pelajaran. Ujian/penilaian yang dijalankan untuk tajuk pembelajaran ini ialah lembaran Kerja yang dibina oleh guru mengikut kemahiran murid. dalam melaksanakan pengajaran yang berjaya. Melaksanakan pengajaran • Sebagaimana yang telah dibincangkan. Lembaran Kerja 6. Hasil ujian juga mampu menjadi rujukan kepada guru untuk menilai proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. • Keputusan ujian akan memberikan maklumat kepada guru berhubung dengan kualiti pengajaran yang telah disampaikan dan tahap pencapaian pelajar. Klip video chicken dance ii. . Slaid MS Power Point v. Permainan jejak labah-labah iii. 7. Nyanyian lagu kanak-kanak iv. satu set alat pengukuran bagi mengukur pencapaian pelajar dan kawalan/bimbingan guru yang baik. Membina alat penilaian • Kepentingan ujian dalam mereka bentuk pengajaran ialah ujian yang menekankan fakta yang menunjukkan butiran yang penting untuk membekalkan pelajar suatu penilaian tentang kemajuan dalam menguasai objektif pembelajaran. • Berikut adalah senarai bahan/media yang digunakan: i.

. Hasil dari pemerhatian/penilaian tersebut lakukan langkah-langkah seterusnya iaitu untuk melaksanakan pemulihan atau pengayaan dalam pembelajaran murid. Menyemak semula pengajaran a. Penyemakan objektif/matlamat hendaklah dilakukan melalui pemerhatian /penilaian guru yang dikumpulkan sebelum. Jika terdapat sebahagian objektif yang tidak tercapai. pengajaran dan pembelajaran akan di ulang semula sehingga mencapai objektif tersebut tetapi dengan menggunakan kaedah dan pendekatan yang berbeza untuk setiap kumpulan. b. satu set Skema Kerja dan Rancangan Pengajaran telah dibina sebagai panduan bagi membantu guru menjayakannya. 8. semasa dan selepas melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.• Untuk proses pengajaran dan pembelajaran tajuk Perkataan Vokal Berganding ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful