MODEL-MODEL REKABENTUK PENGAJARAN Model rekabentuk pengajaran ini member tumpuan kepada model yang berorientasikan bilik

darjah, model berorientasikan produk, dan model yang berorientasikan tasikan sistem. Model-model ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran ini. Model ini digunakan sebagai bahan sumber bagi melaksanakan kurikulum berkenaan. MODEL ADDIE. Model ini merupakan proses generic yang perlu diubah sebelum digunakan dan merupakan model asas kepada semua model rekabentuk pengajaran.Model ini mengandungi lima peringkat iaitu:
1. Analisis 2. Rekabentuk 3. Perkembangan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian

-

Analysis Design Development Implementation Evaluation

Peringkat Analisis Pada peringkat ini pengajaran dijelaskan, objektif dan matlamat pengajaran ditetapkan. Persekitaran pembelajaran dan pengalaman sedia ada pada murid perlu dikenal pasti bagi memudahkan matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai. Sebagai panduan: a) Siapakah kumpulan sasaran dan apakah ciri-ciri mereka? b) Apakah hasil pembelajaran? c) Apakah pilihan strategi penyampaian? d) Berapakah tempoh pelaksanaan? Peringkat Reka Bentuk Dalam peringkat ini ianya lebih menekankan kepada objektif pembelajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancangan pengajaran - pembelajaran dan pemilihan media. Ianya memerlukan persediaan awal dan lebih sistematis dan teliti. Peringkat Perkembangan

Penilaian Sumatif diadakan dalam betuk ujian domain khusus dan ianya merupakan maklum balas daripada pihak pengguna atau pelajar. Ianya memerlukan proses ujian dan percubaan. hasil pembelajaran. Penilaian formatif dilaksanakan sepanjang proses ADDIE pada setiap peringkat. penggunaan media. iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.Pada peringkat ini pula ianya melibatkan pemilihan dan penyatuan isi kandungan dan teknologi. cara pencapaian dan proses penilaian bagi pengajaran. RAJAH MODEL ADDIE . Jika ada pengunaan media pastikan ianya berfungsi dan boleh diguna pakai Peringkat Penilaian Peringkat ini merangkumi dua bahagian.hasil maklum balas daripada ujian dan percubaan ianya membantu dalam perperbaiki projek kepada yang lebih baik Peringkat Pelaksanaan Proses ini melibatkan prosedur latihan dibentuk. Latihan termasuk memahami kurikulum.

Fasa . analisis terhadap persekitaran pembelajaran serta kandungan dan matlamat perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum fasa reka bentuk dan perancangan dilaksanakan. Peringkat analisis adalah peringkat yang paling kritikal kerana peringkat ini menentukan keupayaan keseluruhan perisian yang dibina. fasa reka bentuk dan fasa perlaksanaan. Fasa Analisis Fasa analisis keperluan digunakan untuk mengenal pasti keperluan pembinaan perisian multimedia.5) melibatkan tiga fasa iaitu fasa analisis. diuji dan disemak secara berasingan untuk melihat keberkesanan secara berterusan.MODEL HANNAFIN DAN PECK (1988) Model reka bentuk Hannafin dan Peck (1988) (Rajah 4. Setiap fasa dinilai. Analisis terhadap pengguna.

Fasa 1 • • • Fasa3 • • Pembangunan dan perlaksanaan Penilaian dan pengulangan Analisis Keperluan Reka bentuk Fasa 2 Model Hanifin dan Peck (1988) memberi penekanan kepada keupayaan kelas untuk menerima pengajaran dan pembelajaran berasaskan media. Jenis penilaian yang terlibat dalam fasa ini ialah penilaian formatif dan sumatif. Model ini juga sesuai digunakan untuk skop pengajaran dan pembelajaran yang tidak luas serta dalam kumpulan terhad.Kesemua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelum ini perlulah digarapkan ke dalam perisian dengan berbantukan alat pengarangan. Fasa ini secara tidak langsung menguji keseluruhan fasa. RAJAH HANIFIN (1988) MODEL DAN PECK sasaran yang . Kesemua maklumat keperluan yang digunakan dalam proses reka bentuk boleh didapati dari analisis yang dilakukan dalam fasa analisis permulaan. Fasa Reka Bentuk Fasa reka bentuk digunakan untuk memindahkan maklumat yang terdapat di fasa analisis keperluan kepada satu lakaran fizikal yang digunakan semasa proses pembinaan. Fasa Pelaksanaan dan Penilaian Fasa Penilaian merujuk kepada proses pengujian dan penilaian perisian yang dibangunkan.ini terbahagi kepada dua iaitu fasa analisis keperluan tafsiran dan fasa analisis keperluan perisian.

Model ini mengandungi tujuh peringkat (Rajah 4. Prototaip yang dibina merupakan produk percubaan. .MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) Model reka bentuk Rapid Protyping (1998) merupakan salah satu bentuk model pengajaran berorentasikan teknologi. Oleh itu terdapat sedikit perbezaan antara prototaip dengan produk akhir.2). Prototaip mempunyai keupayaan yang lebih rendah daripada perisian yang sebenar. Model Rapid Protyping melibatkan aspek pembelajaran dan penggunaan teknologi.

walaupun prototaip dapat digunakan oleh pelajar.Rapid Prototyping lebih menekankan penggunaan teknologi serta melibatkan maklum balas daripada pengguna pada satu atau dua peringkat. pembangun perisian tidak dapat menyatakan keberkesanan sehingga dilakukan ujian ke atas perisian sebenar. kesemua eleman dalam sistematik untuk mereka bentuk. Pengguna tidak dapat menilai keberkesanan keseluruhan pembelajaran dalam perisian prototaip. MORRISON DAN ROSS) Rekabentuk pengajaran adalah suatu proses membangun. Perisian prototaip selalu digunakan bagi membangun perisian komersial. Dalam reka bentuk pengajaran kemp. RAJAH MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) REKA BENTUK PENGAJARAN (KEMP. Dalam perisian pendidikan. . melaksana dan menilai pengajaran. Morrison and ross terdapat 2 bujur luaran yang menunjukkan pembetulan dan penambahbaikan sentiasa berlaku. Reka bentuk skrin dalam perisian komresial sudah cukup untuk meramal dan menilai perisian keseluruhan yang akan siap. Masalah masih wujud dalam perisian prototaip.

taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum.reka bentuk pengajaran tidak bergantung antara satu sama lain dan kesemua elemaan boleh dijalankan serentak. dimana ia bertumpu kepada usaha untuk meningkatkan kualiti kandungan pengajaran dan mempunyai beberapa cirri unik seperti membincangkan pengajaran dari perspektif pelajar. 1996) 1. Mengenalpasti matlamat pengajaran • Matlamat pengajaran boleh didapati daripada huraian sukatan pelajaran. Memberi penekanan kepada pengurusan proses reka bentuk pengajaran Terdapat 8 unsur dalam reka bentuk pengajaran ini iaitu: a) Mengenal pasti masalah pengajaran dan menyatakan tujuan relevan bagi membuat reka bentuk program pengajaran b) Meneliti ciri pelajar c) Mengenal pasti kandungan mata pelajaran dan menganalisis komponen tugasan yang berkaitan dengan tujuan pengajaran d) Menyatakan objektif pembelajaran e) Menyusun kandungan dalam setiap unit pengajaran bagi mengekalkan pembelajaran yang logikal f) Membuat reka bentuk strategi pengajaran bagi membolehkan setiap pelajar mencapai objektif pembelajaran g) Membuat pelan bagi menyampaikan mesej pengajaran dan bentuk pengajaran h) Mereka bentuk instrument penilaian untuk mentaksir objektif pembelajaran Menggunakan Model Pendekatan Sistematik (Reiser dan Dick. Berorientasikan bilik darjah. masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran. Meneliti perkembangan dari perspektif sistem umum dalam mana setiap komponen bagi model rekabentuk pengajaran dianggap bebas antara satu sama lain. .

Membatang perkataan vokal berganding iii. Mengenalpasti objektif • Objektif adalah merupakan pernyataan yang terperinci bagi matlamat pendidikan/hasil pembelajaran. ii. • Hasil pembelajaran yang diharapkan untuk tajuk Perkataan Vokal Berganding ialah : i. Kumpulan 3 . Tiga komponen utama bagi mana-mana objektif ialah perilaku pelajar yang diharapkan. Kumpulan 1 . keadaan semasa perilaku ini dilaksanakan dan piawaian atau kriteria yang mesti dicapai oleh pelajar. Menganalisa pelajar • • • Bilangan murid dalam kelas terdiri daripada 8 orang. . Matlamat yang penting ialah dari segi hasilan pembelajaran sebenar pelajar iaitu matlamat dari perubahan tingkahlaku dan sikap pelajar dalam pembelajaran.Kumpulan Cerdas. Kelas ini terbahagi kepada 3 kumpulan yang mempunyai kemahiran yang berbeza tetapi mempunyai pengetahuan sedia ada yang sama. 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang kesemuanya Melayu . Kumpulan Lambat). Menyebut kemahiran vokal berganding ii. Membaca petikan perkataan vokal berganding 3. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). 2.Kumpulan Lambat • Kemahiran yang akan diperolehi daripada topik pengajaran adalah: i.Kumpulan Sederhana. • • Mata pelajaran yang dipilih adalah Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2. Kumpulan 2 . Kumpulan Sederhana.• Matlamat adalah paling penting di dalam merancang pengajaran. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas. Matlamat pengajaran ialah supaya kesemua pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajarkan mengikut kumpulan masing-masing.

iii. berkebolehan sederhana atau pandai. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). persembahan maklumat. iv. Merancang aktiviti pengajaran Langkah berikut ialah mengenal pasti strategi yang akan digunakan dalam pengajaran serta memilih media yang sesuai digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran. Pengetahuan sedia ada murid pula ialah: i. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan iii. 4. pengajaran mencakupi aktiviti sebelum pengajaran. Ianya adalah penting bahawa keseluruhan rancangan pengajaran disediakan bagi membolehkan pelajar dapat mencapai sesuatu objektif pembelajaran yang telah ditentukan. • Suatu rancangan pengajaran akan diperluaskan atau diringkaskan berdasarkan sama ada pengajaran itu disediakan untuk pelajar yang kurang pandai. • • Nilai-nilai murni yang diterapkan didalam pengajaran dan pembelajaran tajuk ini ialah rajin dan berusaha. latihan dan tindak balas dan ujian dan aktiviti . • Strategi susulan. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar ii.

Set induksi .Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta contoh dan erkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar dalam bentuk power point untuk kesemua murid bagi mencapai objektif pengajaran yang pertama iaitu murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding yang betul iii. Langkah 1 . perancangan aktiviti adalah seperti berikut : i. kemampuan dan kemahiran murid. Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) • Bahan-bahan seperti panduan belajar. Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran. Mengandungi unsur-unsur menghiburkan • Alat bantu mengajar persembahan power point yang digunakan mempunyai daya tarikan dan menghiburkan dengan adanya animasi . Penutup . Ianya bertujuan untuk menghasilkan proses pengajaran & pembelajaran yang menarik dan bermakna sekaligus membantu pencapaian matlamat pembelajaran. Langkah 2 – Guru mula membahagikan murid kepada kumpulan masing-masing.Rumusan hasil pembelajaran. • Media pengajaran adalah sebahagian daripada pelan pengajaran. dengan sebutan 5. dan bahan bercetak tambahan) yang menyampaikan pengajaran kepada pelajar. v. bahan media. Langkah 3 Pengajaran dan pembelajaran adalah mengikut Penilaian dan pengukuhan juga diberi mengikut kemahiran kumpulan masing-masing. panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan. Ianya adalah sebagai alat (selain guru. buku teks.dimulai dengan memperdengarkan lagu dan seni kata lagu slaid power point. iv. bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan.• Bagi tajuk yang telah dipilih. Murid beserta guru menyanyikan bersamasama dengan membuat beberapa gerakan.. ii.

Melaksanakan pengajaran • Sebagaimana yang telah dibincangkan. perancangan aktiviti. Membina alat penilaian • Kepentingan ujian dalam mereka bentuk pengajaran ialah ujian yang menekankan fakta yang menunjukkan butiran yang penting untuk membekalkan pelajar suatu penilaian tentang kemajuan dalam menguasai objektif pembelajaran. Nyanyian lagu kanak-kanak iv. Ujian/penilaian yang dijalankan untuk tajuk pembelajaran ini ialah lembaran Kerja yang dibina oleh guru mengikut kemahiran murid. Permainan jejak labah-labah iii. pemilihan media yang tepat & berkesan. Hasil ujian juga mampu menjadi rujukan kepada guru untuk menilai proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. . dalam melaksanakan pengajaran yang berjaya. Klip video chicken dance ii. vi. • Berikut adalah senarai bahan/media yang digunakan: i. Slaid MS Power Point v. satu set alat pengukuran bagi mengukur pencapaian pelajar dan kawalan/bimbingan guru yang baik. • Keputusan ujian akan memberikan maklumat kepada guru berhubung dengan kualiti pengajaran yang telah disampaikan dan tahap pencapaian pelajar. ianya hendaklah dimulakan dengan perancangan yang teliti di mana pengenalpastian matlamat pembelajaran yang khusus mengikut sukatan pelajaran. Lembaran Kerja 6.dan pautan kepada bahan yang diolah dan dimanipulasi dari lamanlaman web yang berkaitan dengan perkataan vokal berganding. 7.

Penyemakan objektif/matlamat hendaklah dilakukan melalui pemerhatian /penilaian guru yang dikumpulkan sebelum. Jika terdapat sebahagian objektif yang tidak tercapai. pengajaran dan pembelajaran akan di ulang semula sehingga mencapai objektif tersebut tetapi dengan menggunakan kaedah dan pendekatan yang berbeza untuk setiap kumpulan. satu set Skema Kerja dan Rancangan Pengajaran telah dibina sebagai panduan bagi membantu guru menjayakannya. 8. semasa dan selepas melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. .• Untuk proses pengajaran dan pembelajaran tajuk Perkataan Vokal Berganding ini. b. Menyemak semula pengajaran a. Hasil dari pemerhatian/penilaian tersebut lakukan langkah-langkah seterusnya iaitu untuk melaksanakan pemulihan atau pengayaan dalam pembelajaran murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful