MODEL-MODEL REKABENTUK PENGAJARAN Model rekabentuk pengajaran ini member tumpuan kepada model yang berorientasikan bilik

darjah, model berorientasikan produk, dan model yang berorientasikan tasikan sistem. Model-model ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran ini. Model ini digunakan sebagai bahan sumber bagi melaksanakan kurikulum berkenaan. MODEL ADDIE. Model ini merupakan proses generic yang perlu diubah sebelum digunakan dan merupakan model asas kepada semua model rekabentuk pengajaran.Model ini mengandungi lima peringkat iaitu:
1. Analisis 2. Rekabentuk 3. Perkembangan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian

-

Analysis Design Development Implementation Evaluation

Peringkat Analisis Pada peringkat ini pengajaran dijelaskan, objektif dan matlamat pengajaran ditetapkan. Persekitaran pembelajaran dan pengalaman sedia ada pada murid perlu dikenal pasti bagi memudahkan matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai. Sebagai panduan: a) Siapakah kumpulan sasaran dan apakah ciri-ciri mereka? b) Apakah hasil pembelajaran? c) Apakah pilihan strategi penyampaian? d) Berapakah tempoh pelaksanaan? Peringkat Reka Bentuk Dalam peringkat ini ianya lebih menekankan kepada objektif pembelajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancangan pengajaran - pembelajaran dan pemilihan media. Ianya memerlukan persediaan awal dan lebih sistematis dan teliti. Peringkat Perkembangan

RAJAH MODEL ADDIE . Penilaian formatif dilaksanakan sepanjang proses ADDIE pada setiap peringkat. penggunaan media. cara pencapaian dan proses penilaian bagi pengajaran. Jika ada pengunaan media pastikan ianya berfungsi dan boleh diguna pakai Peringkat Penilaian Peringkat ini merangkumi dua bahagian. iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian Sumatif diadakan dalam betuk ujian domain khusus dan ianya merupakan maklum balas daripada pihak pengguna atau pelajar.Pada peringkat ini pula ianya melibatkan pemilihan dan penyatuan isi kandungan dan teknologi. hasil pembelajaran. Latihan termasuk memahami kurikulum.hasil maklum balas daripada ujian dan percubaan ianya membantu dalam perperbaiki projek kepada yang lebih baik Peringkat Pelaksanaan Proses ini melibatkan prosedur latihan dibentuk. Ianya memerlukan proses ujian dan percubaan.

5) melibatkan tiga fasa iaitu fasa analisis. Analisis terhadap pengguna. fasa reka bentuk dan fasa perlaksanaan. Fasa . Peringkat analisis adalah peringkat yang paling kritikal kerana peringkat ini menentukan keupayaan keseluruhan perisian yang dibina. analisis terhadap persekitaran pembelajaran serta kandungan dan matlamat perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum fasa reka bentuk dan perancangan dilaksanakan.MODEL HANNAFIN DAN PECK (1988) Model reka bentuk Hannafin dan Peck (1988) (Rajah 4. diuji dan disemak secara berasingan untuk melihat keberkesanan secara berterusan. Fasa Analisis Fasa analisis keperluan digunakan untuk mengenal pasti keperluan pembinaan perisian multimedia. Setiap fasa dinilai.

Fasa 1 • • • Fasa3 • • Pembangunan dan perlaksanaan Penilaian dan pengulangan Analisis Keperluan Reka bentuk Fasa 2 Model Hanifin dan Peck (1988) memberi penekanan kepada keupayaan kelas untuk menerima pengajaran dan pembelajaran berasaskan media. Kesemua maklumat keperluan yang digunakan dalam proses reka bentuk boleh didapati dari analisis yang dilakukan dalam fasa analisis permulaan. Fasa ini secara tidak langsung menguji keseluruhan fasa. Model ini juga sesuai digunakan untuk skop pengajaran dan pembelajaran yang tidak luas serta dalam kumpulan terhad. Fasa Pelaksanaan dan Penilaian Fasa Penilaian merujuk kepada proses pengujian dan penilaian perisian yang dibangunkan. RAJAH HANIFIN (1988) MODEL DAN PECK sasaran yang .Kesemua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelum ini perlulah digarapkan ke dalam perisian dengan berbantukan alat pengarangan. Fasa Reka Bentuk Fasa reka bentuk digunakan untuk memindahkan maklumat yang terdapat di fasa analisis keperluan kepada satu lakaran fizikal yang digunakan semasa proses pembinaan.ini terbahagi kepada dua iaitu fasa analisis keperluan tafsiran dan fasa analisis keperluan perisian. Jenis penilaian yang terlibat dalam fasa ini ialah penilaian formatif dan sumatif.

Oleh itu terdapat sedikit perbezaan antara prototaip dengan produk akhir. Prototaip mempunyai keupayaan yang lebih rendah daripada perisian yang sebenar. Model Rapid Protyping melibatkan aspek pembelajaran dan penggunaan teknologi.MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) Model reka bentuk Rapid Protyping (1998) merupakan salah satu bentuk model pengajaran berorentasikan teknologi. Prototaip yang dibina merupakan produk percubaan. Model ini mengandungi tujuh peringkat (Rajah 4.2). .

pembangun perisian tidak dapat menyatakan keberkesanan sehingga dilakukan ujian ke atas perisian sebenar.Rapid Prototyping lebih menekankan penggunaan teknologi serta melibatkan maklum balas daripada pengguna pada satu atau dua peringkat. Dalam perisian pendidikan. MORRISON DAN ROSS) Rekabentuk pengajaran adalah suatu proses membangun. Masalah masih wujud dalam perisian prototaip. walaupun prototaip dapat digunakan oleh pelajar. kesemua eleman dalam sistematik untuk mereka bentuk. Perisian prototaip selalu digunakan bagi membangun perisian komersial. . melaksana dan menilai pengajaran. RAJAH MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) REKA BENTUK PENGAJARAN (KEMP. Dalam reka bentuk pengajaran kemp. Morrison and ross terdapat 2 bujur luaran yang menunjukkan pembetulan dan penambahbaikan sentiasa berlaku. Pengguna tidak dapat menilai keberkesanan keseluruhan pembelajaran dalam perisian prototaip. Reka bentuk skrin dalam perisian komresial sudah cukup untuk meramal dan menilai perisian keseluruhan yang akan siap.

Meneliti perkembangan dari perspektif sistem umum dalam mana setiap komponen bagi model rekabentuk pengajaran dianggap bebas antara satu sama lain. Memberi penekanan kepada pengurusan proses reka bentuk pengajaran Terdapat 8 unsur dalam reka bentuk pengajaran ini iaitu: a) Mengenal pasti masalah pengajaran dan menyatakan tujuan relevan bagi membuat reka bentuk program pengajaran b) Meneliti ciri pelajar c) Mengenal pasti kandungan mata pelajaran dan menganalisis komponen tugasan yang berkaitan dengan tujuan pengajaran d) Menyatakan objektif pembelajaran e) Menyusun kandungan dalam setiap unit pengajaran bagi mengekalkan pembelajaran yang logikal f) Membuat reka bentuk strategi pengajaran bagi membolehkan setiap pelajar mencapai objektif pembelajaran g) Membuat pelan bagi menyampaikan mesej pengajaran dan bentuk pengajaran h) Mereka bentuk instrument penilaian untuk mentaksir objektif pembelajaran Menggunakan Model Pendekatan Sistematik (Reiser dan Dick. taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum. masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran. 1996) 1. dimana ia bertumpu kepada usaha untuk meningkatkan kualiti kandungan pengajaran dan mempunyai beberapa cirri unik seperti membincangkan pengajaran dari perspektif pelajar. Mengenalpasti matlamat pengajaran • Matlamat pengajaran boleh didapati daripada huraian sukatan pelajaran. . Berorientasikan bilik darjah.reka bentuk pengajaran tidak bergantung antara satu sama lain dan kesemua elemaan boleh dijalankan serentak.

Matlamat pengajaran ialah supaya kesemua pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajarkan mengikut kumpulan masing-masing. • Hasil pembelajaran yang diharapkan untuk tajuk Perkataan Vokal Berganding ialah : i.Kumpulan Lambat • Kemahiran yang akan diperolehi daripada topik pengajaran adalah: i. Kumpulan Sederhana. Tiga komponen utama bagi mana-mana objektif ialah perilaku pelajar yang diharapkan.Kumpulan Cerdas. 2. Kumpulan 2 . .• Matlamat adalah paling penting di dalam merancang pengajaran. Membaca petikan perkataan vokal berganding 3. keadaan semasa perilaku ini dilaksanakan dan piawaian atau kriteria yang mesti dicapai oleh pelajar. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). Kumpulan 1 . ii. Kelas ini terbahagi kepada 3 kumpulan yang mempunyai kemahiran yang berbeza tetapi mempunyai pengetahuan sedia ada yang sama.Kumpulan Sederhana. 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang kesemuanya Melayu . Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas. Membatang perkataan vokal berganding iii. Mengenalpasti objektif • Objektif adalah merupakan pernyataan yang terperinci bagi matlamat pendidikan/hasil pembelajaran. Menganalisa pelajar • • • Bilangan murid dalam kelas terdiri daripada 8 orang. Kumpulan Lambat). Kumpulan 3 . • • Mata pelajaran yang dipilih adalah Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2. Menyebut kemahiran vokal berganding ii. Matlamat yang penting ialah dari segi hasilan pembelajaran sebenar pelajar iaitu matlamat dari perubahan tingkahlaku dan sikap pelajar dalam pembelajaran.

Merancang aktiviti pengajaran Langkah berikut ialah mengenal pasti strategi yang akan digunakan dalam pengajaran serta memilih media yang sesuai digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran. iv. persembahan maklumat. latihan dan tindak balas dan ujian dan aktiviti . Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan iii. • Strategi susulan. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar ii. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). Pengetahuan sedia ada murid pula ialah: i. pengajaran mencakupi aktiviti sebelum pengajaran. berkebolehan sederhana atau pandai. 4. Ianya adalah penting bahawa keseluruhan rancangan pengajaran disediakan bagi membolehkan pelajar dapat mencapai sesuatu objektif pembelajaran yang telah ditentukan. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis).iii. • • Nilai-nilai murni yang diterapkan didalam pengajaran dan pembelajaran tajuk ini ialah rajin dan berusaha. • Suatu rancangan pengajaran akan diperluaskan atau diringkaskan berdasarkan sama ada pengajaran itu disediakan untuk pelajar yang kurang pandai.

bahan media.Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta contoh dan erkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar dalam bentuk power point untuk kesemua murid bagi mencapai objektif pengajaran yang pertama iaitu murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding yang betul iii. dan bahan bercetak tambahan) yang menyampaikan pengajaran kepada pelajar. perancangan aktiviti adalah seperti berikut : i. Langkah 1 . Penutup . Langkah 3 Pengajaran dan pembelajaran adalah mengikut Penilaian dan pengukuhan juga diberi mengikut kemahiran kumpulan masing-masing. buku teks.Rumusan hasil pembelajaran.. Mengandungi unsur-unsur menghiburkan • Alat bantu mengajar persembahan power point yang digunakan mempunyai daya tarikan dan menghiburkan dengan adanya animasi . Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran. bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan. v. Langkah 2 – Guru mula membahagikan murid kepada kumpulan masing-masing. Ianya bertujuan untuk menghasilkan proses pengajaran & pembelajaran yang menarik dan bermakna sekaligus membantu pencapaian matlamat pembelajaran. ii. • Media pengajaran adalah sebahagian daripada pelan pengajaran.• Bagi tajuk yang telah dipilih. Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) • Bahan-bahan seperti panduan belajar. kemampuan dan kemahiran murid.dimulai dengan memperdengarkan lagu dan seni kata lagu slaid power point. iv. Set induksi . panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan. Murid beserta guru menyanyikan bersamasama dengan membuat beberapa gerakan. dengan sebutan 5. Ianya adalah sebagai alat (selain guru.

Klip video chicken dance ii. Nyanyian lagu kanak-kanak iv. 7. • Berikut adalah senarai bahan/media yang digunakan: i. Melaksanakan pengajaran • Sebagaimana yang telah dibincangkan. satu set alat pengukuran bagi mengukur pencapaian pelajar dan kawalan/bimbingan guru yang baik. Membina alat penilaian • Kepentingan ujian dalam mereka bentuk pengajaran ialah ujian yang menekankan fakta yang menunjukkan butiran yang penting untuk membekalkan pelajar suatu penilaian tentang kemajuan dalam menguasai objektif pembelajaran. Ujian/penilaian yang dijalankan untuk tajuk pembelajaran ini ialah lembaran Kerja yang dibina oleh guru mengikut kemahiran murid. dalam melaksanakan pengajaran yang berjaya. vi. Lembaran Kerja 6. . ianya hendaklah dimulakan dengan perancangan yang teliti di mana pengenalpastian matlamat pembelajaran yang khusus mengikut sukatan pelajaran. Permainan jejak labah-labah iii.dan pautan kepada bahan yang diolah dan dimanipulasi dari lamanlaman web yang berkaitan dengan perkataan vokal berganding. • Keputusan ujian akan memberikan maklumat kepada guru berhubung dengan kualiti pengajaran yang telah disampaikan dan tahap pencapaian pelajar. perancangan aktiviti. Slaid MS Power Point v. pemilihan media yang tepat & berkesan. Hasil ujian juga mampu menjadi rujukan kepada guru untuk menilai proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

. b. Penyemakan objektif/matlamat hendaklah dilakukan melalui pemerhatian /penilaian guru yang dikumpulkan sebelum.• Untuk proses pengajaran dan pembelajaran tajuk Perkataan Vokal Berganding ini. Hasil dari pemerhatian/penilaian tersebut lakukan langkah-langkah seterusnya iaitu untuk melaksanakan pemulihan atau pengayaan dalam pembelajaran murid. Jika terdapat sebahagian objektif yang tidak tercapai. pengajaran dan pembelajaran akan di ulang semula sehingga mencapai objektif tersebut tetapi dengan menggunakan kaedah dan pendekatan yang berbeza untuk setiap kumpulan. 8. Menyemak semula pengajaran a. satu set Skema Kerja dan Rancangan Pengajaran telah dibina sebagai panduan bagi membantu guru menjayakannya. semasa dan selepas melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful