MODEL-MODEL REKABENTUK PENGAJARAN Model rekabentuk pengajaran ini member tumpuan kepada model yang berorientasikan bilik

darjah, model berorientasikan produk, dan model yang berorientasikan tasikan sistem. Model-model ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran ini. Model ini digunakan sebagai bahan sumber bagi melaksanakan kurikulum berkenaan. MODEL ADDIE. Model ini merupakan proses generic yang perlu diubah sebelum digunakan dan merupakan model asas kepada semua model rekabentuk pengajaran.Model ini mengandungi lima peringkat iaitu:
1. Analisis 2. Rekabentuk 3. Perkembangan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian

-

Analysis Design Development Implementation Evaluation

Peringkat Analisis Pada peringkat ini pengajaran dijelaskan, objektif dan matlamat pengajaran ditetapkan. Persekitaran pembelajaran dan pengalaman sedia ada pada murid perlu dikenal pasti bagi memudahkan matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai. Sebagai panduan: a) Siapakah kumpulan sasaran dan apakah ciri-ciri mereka? b) Apakah hasil pembelajaran? c) Apakah pilihan strategi penyampaian? d) Berapakah tempoh pelaksanaan? Peringkat Reka Bentuk Dalam peringkat ini ianya lebih menekankan kepada objektif pembelajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancangan pengajaran - pembelajaran dan pemilihan media. Ianya memerlukan persediaan awal dan lebih sistematis dan teliti. Peringkat Perkembangan

hasil maklum balas daripada ujian dan percubaan ianya membantu dalam perperbaiki projek kepada yang lebih baik Peringkat Pelaksanaan Proses ini melibatkan prosedur latihan dibentuk. iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan sepanjang proses ADDIE pada setiap peringkat. Latihan termasuk memahami kurikulum. Penilaian Sumatif diadakan dalam betuk ujian domain khusus dan ianya merupakan maklum balas daripada pihak pengguna atau pelajar. cara pencapaian dan proses penilaian bagi pengajaran. RAJAH MODEL ADDIE . Ianya memerlukan proses ujian dan percubaan.Pada peringkat ini pula ianya melibatkan pemilihan dan penyatuan isi kandungan dan teknologi. hasil pembelajaran. penggunaan media. Jika ada pengunaan media pastikan ianya berfungsi dan boleh diguna pakai Peringkat Penilaian Peringkat ini merangkumi dua bahagian.

MODEL HANNAFIN DAN PECK (1988) Model reka bentuk Hannafin dan Peck (1988) (Rajah 4. analisis terhadap persekitaran pembelajaran serta kandungan dan matlamat perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum fasa reka bentuk dan perancangan dilaksanakan. diuji dan disemak secara berasingan untuk melihat keberkesanan secara berterusan. Setiap fasa dinilai. fasa reka bentuk dan fasa perlaksanaan. Fasa Analisis Fasa analisis keperluan digunakan untuk mengenal pasti keperluan pembinaan perisian multimedia.5) melibatkan tiga fasa iaitu fasa analisis. Analisis terhadap pengguna. Fasa . Peringkat analisis adalah peringkat yang paling kritikal kerana peringkat ini menentukan keupayaan keseluruhan perisian yang dibina.

RAJAH HANIFIN (1988) MODEL DAN PECK sasaran yang . Fasa 1 • • • Fasa3 • • Pembangunan dan perlaksanaan Penilaian dan pengulangan Analisis Keperluan Reka bentuk Fasa 2 Model Hanifin dan Peck (1988) memberi penekanan kepada keupayaan kelas untuk menerima pengajaran dan pembelajaran berasaskan media. Fasa ini secara tidak langsung menguji keseluruhan fasa. Jenis penilaian yang terlibat dalam fasa ini ialah penilaian formatif dan sumatif. Model ini juga sesuai digunakan untuk skop pengajaran dan pembelajaran yang tidak luas serta dalam kumpulan terhad.ini terbahagi kepada dua iaitu fasa analisis keperluan tafsiran dan fasa analisis keperluan perisian.Kesemua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelum ini perlulah digarapkan ke dalam perisian dengan berbantukan alat pengarangan. Fasa Pelaksanaan dan Penilaian Fasa Penilaian merujuk kepada proses pengujian dan penilaian perisian yang dibangunkan. Fasa Reka Bentuk Fasa reka bentuk digunakan untuk memindahkan maklumat yang terdapat di fasa analisis keperluan kepada satu lakaran fizikal yang digunakan semasa proses pembinaan. Kesemua maklumat keperluan yang digunakan dalam proses reka bentuk boleh didapati dari analisis yang dilakukan dalam fasa analisis permulaan.

MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) Model reka bentuk Rapid Protyping (1998) merupakan salah satu bentuk model pengajaran berorentasikan teknologi. Prototaip yang dibina merupakan produk percubaan.2). . Model ini mengandungi tujuh peringkat (Rajah 4. Model Rapid Protyping melibatkan aspek pembelajaran dan penggunaan teknologi. Oleh itu terdapat sedikit perbezaan antara prototaip dengan produk akhir. Prototaip mempunyai keupayaan yang lebih rendah daripada perisian yang sebenar.

Masalah masih wujud dalam perisian prototaip.Rapid Prototyping lebih menekankan penggunaan teknologi serta melibatkan maklum balas daripada pengguna pada satu atau dua peringkat. RAJAH MODEL REKA BENTUK RAPID PROTYPING (1998) REKA BENTUK PENGAJARAN (KEMP. . melaksana dan menilai pengajaran. Perisian prototaip selalu digunakan bagi membangun perisian komersial. kesemua eleman dalam sistematik untuk mereka bentuk. Reka bentuk skrin dalam perisian komresial sudah cukup untuk meramal dan menilai perisian keseluruhan yang akan siap. Dalam perisian pendidikan. Dalam reka bentuk pengajaran kemp. MORRISON DAN ROSS) Rekabentuk pengajaran adalah suatu proses membangun. walaupun prototaip dapat digunakan oleh pelajar. Pengguna tidak dapat menilai keberkesanan keseluruhan pembelajaran dalam perisian prototaip. pembangun perisian tidak dapat menyatakan keberkesanan sehingga dilakukan ujian ke atas perisian sebenar. Morrison and ross terdapat 2 bujur luaran yang menunjukkan pembetulan dan penambahbaikan sentiasa berlaku.

Berorientasikan bilik darjah. Meneliti perkembangan dari perspektif sistem umum dalam mana setiap komponen bagi model rekabentuk pengajaran dianggap bebas antara satu sama lain.reka bentuk pengajaran tidak bergantung antara satu sama lain dan kesemua elemaan boleh dijalankan serentak. Mengenalpasti matlamat pengajaran • Matlamat pengajaran boleh didapati daripada huraian sukatan pelajaran. masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran. Memberi penekanan kepada pengurusan proses reka bentuk pengajaran Terdapat 8 unsur dalam reka bentuk pengajaran ini iaitu: a) Mengenal pasti masalah pengajaran dan menyatakan tujuan relevan bagi membuat reka bentuk program pengajaran b) Meneliti ciri pelajar c) Mengenal pasti kandungan mata pelajaran dan menganalisis komponen tugasan yang berkaitan dengan tujuan pengajaran d) Menyatakan objektif pembelajaran e) Menyusun kandungan dalam setiap unit pengajaran bagi mengekalkan pembelajaran yang logikal f) Membuat reka bentuk strategi pengajaran bagi membolehkan setiap pelajar mencapai objektif pembelajaran g) Membuat pelan bagi menyampaikan mesej pengajaran dan bentuk pengajaran h) Mereka bentuk instrument penilaian untuk mentaksir objektif pembelajaran Menggunakan Model Pendekatan Sistematik (Reiser dan Dick. . dimana ia bertumpu kepada usaha untuk meningkatkan kualiti kandungan pengajaran dan mempunyai beberapa cirri unik seperti membincangkan pengajaran dari perspektif pelajar. 1996) 1. taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum.

Membaca petikan perkataan vokal berganding 3. Tiga komponen utama bagi mana-mana objektif ialah perilaku pelajar yang diharapkan. Kumpulan Lambat). • • Mata pelajaran yang dipilih adalah Bahasa Melayu Pemulihan Tahun 2. Membatang perkataan vokal berganding iii. Kumpulan 1 . Menganalisa pelajar • • • Bilangan murid dalam kelas terdiri daripada 8 orang. Menyebut kemahiran vokal berganding ii.Kumpulan Lambat • Kemahiran yang akan diperolehi daripada topik pengajaran adalah: i. Matlamat yang penting ialah dari segi hasilan pembelajaran sebenar pelajar iaitu matlamat dari perubahan tingkahlaku dan sikap pelajar dalam pembelajaran. Kelas ini terbahagi kepada 3 kumpulan yang mempunyai kemahiran yang berbeza tetapi mempunyai pengetahuan sedia ada yang sama. Kumpulan Sederhana. Kumpulan 2 . • Hasil pembelajaran yang diharapkan untuk tajuk Perkataan Vokal Berganding ialah : i.Kumpulan Cerdas. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas).Kumpulan Sederhana. 2. Mengenalpasti objektif • Objektif adalah merupakan pernyataan yang terperinci bagi matlamat pendidikan/hasil pembelajaran. ii. Kumpulan 3 . 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan yang kesemuanya Melayu . Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas.• Matlamat adalah paling penting di dalam merancang pengajaran. Matlamat pengajaran ialah supaya kesemua pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajarkan mengikut kumpulan masing-masing. keadaan semasa perilaku ini dilaksanakan dan piawaian atau kriteria yang mesti dicapai oleh pelajar. .

4. berkebolehan sederhana atau pandai. iv. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar ii. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan iii. • Suatu rancangan pengajaran akan diperluaskan atau diringkaskan berdasarkan sama ada pengajaran itu disediakan untuk pelajar yang kurang pandai.iii. Merancang aktiviti pengajaran Langkah berikut ialah mengenal pasti strategi yang akan digunakan dalam pengajaran serta memilih media yang sesuai digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran. • Strategi susulan. Ianya adalah penting bahawa keseluruhan rancangan pengajaran disediakan bagi membolehkan pelajar dapat mencapai sesuatu objektif pembelajaran yang telah ditentukan. latihan dan tindak balas dan ujian dan aktiviti . persembahan maklumat. pengajaran mencakupi aktiviti sebelum pengajaran. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). Pengetahuan sedia ada murid pula ialah: i. • • Nilai-nilai murni yang diterapkan didalam pengajaran dan pembelajaran tajuk ini ialah rajin dan berusaha.

Ianya bertujuan untuk menghasilkan proses pengajaran & pembelajaran yang menarik dan bermakna sekaligus membantu pencapaian matlamat pembelajaran. buku teks.Kemahiran vokal berganding ’kv+vk’ berserta contoh dan erkataan-perkataan vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar dalam bentuk power point untuk kesemua murid bagi mencapai objektif pengajaran yang pertama iaitu murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding yang betul iii. iv. Mengandungi unsur-unsur menghiburkan • Alat bantu mengajar persembahan power point yang digunakan mempunyai daya tarikan dan menghiburkan dengan adanya animasi .dimulai dengan memperdengarkan lagu dan seni kata lagu slaid power point.. Langkah 3 Pengajaran dan pembelajaran adalah mengikut Penilaian dan pengukuhan juga diberi mengikut kemahiran kumpulan masing-masing. Langkah 1 . • Media pengajaran adalah sebahagian daripada pelan pengajaran. Penutup . Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran. panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan.• Bagi tajuk yang telah dipilih. dan bahan bercetak tambahan) yang menyampaikan pengajaran kepada pelajar. bahan media. Murid beserta guru menyanyikan bersamasama dengan membuat beberapa gerakan. Set induksi . dengan sebutan 5. perancangan aktiviti adalah seperti berikut : i. Ianya adalah sebagai alat (selain guru. ii. Langkah 2 – Guru mula membahagikan murid kepada kumpulan masing-masing. Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) • Bahan-bahan seperti panduan belajar. bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan. kemampuan dan kemahiran murid.Rumusan hasil pembelajaran. v.

. Lembaran Kerja 6. Melaksanakan pengajaran • Sebagaimana yang telah dibincangkan. ianya hendaklah dimulakan dengan perancangan yang teliti di mana pengenalpastian matlamat pembelajaran yang khusus mengikut sukatan pelajaran. Membina alat penilaian • Kepentingan ujian dalam mereka bentuk pengajaran ialah ujian yang menekankan fakta yang menunjukkan butiran yang penting untuk membekalkan pelajar suatu penilaian tentang kemajuan dalam menguasai objektif pembelajaran. • Keputusan ujian akan memberikan maklumat kepada guru berhubung dengan kualiti pengajaran yang telah disampaikan dan tahap pencapaian pelajar. Klip video chicken dance ii. Hasil ujian juga mampu menjadi rujukan kepada guru untuk menilai proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. satu set alat pengukuran bagi mengukur pencapaian pelajar dan kawalan/bimbingan guru yang baik.dan pautan kepada bahan yang diolah dan dimanipulasi dari lamanlaman web yang berkaitan dengan perkataan vokal berganding. Slaid MS Power Point v. vi. perancangan aktiviti. Nyanyian lagu kanak-kanak iv. • Berikut adalah senarai bahan/media yang digunakan: i. Ujian/penilaian yang dijalankan untuk tajuk pembelajaran ini ialah lembaran Kerja yang dibina oleh guru mengikut kemahiran murid. Permainan jejak labah-labah iii. 7. pemilihan media yang tepat & berkesan. dalam melaksanakan pengajaran yang berjaya.

. Penyemakan objektif/matlamat hendaklah dilakukan melalui pemerhatian /penilaian guru yang dikumpulkan sebelum. pengajaran dan pembelajaran akan di ulang semula sehingga mencapai objektif tersebut tetapi dengan menggunakan kaedah dan pendekatan yang berbeza untuk setiap kumpulan. Hasil dari pemerhatian/penilaian tersebut lakukan langkah-langkah seterusnya iaitu untuk melaksanakan pemulihan atau pengayaan dalam pembelajaran murid. satu set Skema Kerja dan Rancangan Pengajaran telah dibina sebagai panduan bagi membantu guru menjayakannya. b. Menyemak semula pengajaran a. 8.• Untuk proses pengajaran dan pembelajaran tajuk Perkataan Vokal Berganding ini. semasa dan selepas melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Jika terdapat sebahagian objektif yang tidak tercapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful