Uni ver siti K eba ng sa an Mal aysi a

Fakulti Undang-undang Sarjana Undang-undang Perniagaan Metod & Sistem Undang-undang Malaysian UK6013 Pensyarah : Prof. Madya Datin Noor Aziah Mohd Awal Pelajar : Musbri Mohamed GP00134 SOALAN 18 According to Article 3 of the Federal Constitution , Islam is the religion of the Federation. Discuss.
1

The Constitution of Malaysia known as Federal Constitution , comprising 181 articles, is the supreme law of Malaysia. Article 4(1) of the said constitution state that the constitution is the supreme law of the federation and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall, to the maximum extent of inconsistency, be void. Therefore when Article 3 of the Federal Constitution wrote that Islam is the religion of the Federation , a degree of supremacy must be infer towards Islam.

2

Incorporation of Article 3 was a recognition of Islamic law in Malaysia and therefore it was specifically spell out under List 2, Schedule 9 of the Federal Constitution. Due to this provision Syariah Courts were implemented by the respective states . Although Islamic Law was practice under Syariah Court still Malaysian Civil High Court prevails in certain areas. The Federal Constitution does not define Islam and Islamic law. Di dalam kes Che Omar Bin Che Soh v PP [ 1988 ] 2 MLJ 55 di mana Mahkamah memutuskan bahawa undang-undang Islam yang dimaksudkan ialah perkara-perkara yang melibatkan perkara resmi dan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.

3

Begitu juga dengan undang-undang pemakaian am di peringkat Persekutuan contohnya pentadbiran harta pesaka di dalam Akta Probet dan Pentadbiran 1959 di mana Mahkamah Syariah hanya berperanan sebagai pengeluar sijil atau “rubber stamping”. Dari segi jenayah walaupun ada Enakmen Jenayah Syariah di beberapa negeri namun bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah amat terhad. Hukuman pula tidak melebehi 3 tahun penjara; denda RM 5,000.00 dan enam kali sebatan. Secara perbandingan dengan mahkamah sivil, Mahkamah Syariah nampak jauh ketinggalan dan mendapat kritikan . Kerajaan negeri juga tidak boleh melaksanakan dan menguatkuasakan Undangundang Islam selain dari yang disebutkan dalam Senarai Negeri kerana ini akan bertentangan dengan perkara 74(2) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi: Dengan tidak menyentuh apa-apa kuasa yang diberi kepada Badan Perundangan Negeri untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara lain, Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang mengenai mana-mana perkara yang disebutkan dalam Senarai Negeri (iaitu senarai kedua yang dinyatakan dalam jadual kesembilan) atau Senarai Bersama.
4

"Dengan mengetepikan kedudukan undang-undang Islam sebagai undangundang negara, Perlembagaan negara kita sekarang telah merupakan suatu halangan besar ke arah cita-cita merealisasikan undang-undang Islam di negara kita ini. Adalah menjadi tanggungjawab semua mereka yang berkewajipan memperjuangkan pelaksanaan undang-undang Islam di negara ini untuk mencari jalan bagi mengatasi halangan politik dan Perlembagaan ini." (Sumber: Prof. Dato' Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Ke arah Merealisaskan Undang-Undang Islam di Malaysia, Seminar Syari'ah, Akademi Islam Universiti Malaya, 1987.) Akibat pertindahan kuasa dan masalah yang timbul maka kerajaan telah bertindak pro-aktif untuk memertabatkan Mahkamah Syariah. Therefore in 1988 an addition of Article 121(1A) was introduced whereupon High Court shall not administer cases under jurisdiction of the Syariah Court.

5

In retrospective before independence 1957 ; in the case of Ramah vs Laton (1927) 6 FMSLR 128 ; a majority of the Court of Appeal held that in the Malay States the Islamic Law is not foreign law but it is the law of the land and as such it is the duty of the courts to declare and apply the law and it is not competent for the courts to take evidence on what the  Islamic  is. If the judges of the civil courts had put into practice what they declared in that case, it would have meant that the Islamic Law will have to be administered in the civil courts. 

6

Though Islam is the religion of the Federation as per Article 3, Article 11 provides that every person has the right to profess and practice his own religion. Every person has the right to propagate his religion, but state law and, in respect of the Federal Territory, federal law may control or restrict the propagation of any religion, doctrine or belief among persons professing the Muslim religion. There is, however, freedom to carry on missionary work among non-Muslims.

7

Dari segi bidangkuasa, perkara 121(1A) tidak memperluaskan bidangkuasa Mahkamah Syariah. Bidangkuasa mahkamah samada jenayah atau sivil masih lagi sama. Peruntukan tersebut hanyalah mengenai pemisahan bidangkuasa. Oleh sebab itulah mahkamahmahkamah sivil masih lagi menegaskan bahawa dalam bidangbidang tertentu mereka masih mempunyai bidangkuasa. Contohnya dalam mentafsirkan Enakmen undang-undang Islam yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Selain dari itu adalah jelas bahawa mahkamah sivil masih mempunyai bidangkuasa mengenai perkara-perkara yang tidak termasuk dalam Senarai 2 Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan walaupun pihak-pihak yang terlibat beragama Islam dan dia mungkin lebih rela kesnya dibicarakan berdasarkan hukum syara' di hadapan Mahkamah Syariah.

8

In 2006 a judge ruled that Article 121 limited the Federal Courts from ruling on matters ruled on by the Syariah court (Islamic court). Lina Joy, who was born Azalina Jailani, claimed to have converted from Islam to Christianity, arguing that it came under her right to freedom of religion under Article 11 of the Constitution of Malaysia. She first approached the National Registration Department (NRD) in February 1997, seeking permission to change her name to Lina Joy, and also her religious status. The application was rejected in August 1997 on the grounds that the Syariah Court had not granted permission for her to renounce Islam. In 1998, the NRD allowed the name change, but refused to change the religious status on her identity card.

9

Joy appealed against this decision in the High Court, arguing that she should not be subject to sharia law, having converted to Christianity. In April 2001, Judge Datuk Faiza Tamby Chik ruled that she could not change her religious identity, because ethnic Malays are defined as Muslims under the Constitution. Joy then took her case to the Court of Appeal. On 19 September 2005, the court ruled in a 2-1 majority decision against Joy. Justice Abdul Aziz and Justice Arifin Zakaria agreed that the NRD was correct in rejecting Joy’s application and said it was up to the Syariah Court to settle the issue (Justice Gopal Sri Ram said it was null and void. ). Joy further appealed to the Federal Court of Malaysia, the highest court and the court of last resort in Malaysia. The Federal Court heard the appeal in July 2006, and it was presided by the Chief Justice of Malaysia Ahmad Fairuz Abdul Halim, Chief Judge of Sabah and Sarawak Richard Malanjum, and Federal Court Judge Alauddin Sheriff.

10

On May 30, 2007, the Federal Court, in a 2-1 decision, dismissed Joy's appeal. The Court's panel ruled that only the Syariah Court had the power to allow Joy to remove her religious designation of Islam from her national identity card. Chief Justice Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim and Federal Court judge Justice Alauddin Mohd Sheriff delivered the majority decision dismissing her appeal. Chief Judge of Sabah and Sarawak Justice Richard Malanjum dissented. The Federal Court judgment as of 30th May 2007 on the Lina Joy appeal was a historic one with legal and social repercussions yet to be seen with the decision going against her.

11

Kita dapati bahawa Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai "Islam sebagai agama Persekutuan" itu. Dalam laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata maksudnya – "Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi ugama Negara. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orang-orang bukan Islam.” Dengan demikian maka Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi Persekutuan, tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

12

Islam adalah undang-undang yang berkuatkuasa di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Inggeris kerana apabila pengaruh Islam sampai ke Tanah Melayu, ia banyak mempengaruhi perkembangan, pelaksanaan undang-undang serta peraturan dalam masyarakat. Undang-undang Islam merupakan undang-undang tempatan bagi negara ini sejak dahulu lagi. Ini dibuktikan dengan peruntukan yang terdapat dalam kumpulan undang-undang Melayu lama seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-undang Kedah dan Undang-undang Johor. Kehadiran penjajah Inggeris telah mengubah kedudukan dan peranan undangundang Islam. Inggeris telah menyempitkan skop undang-undang Islam yang ditadbir ke atas orang Islam khususnya kepada perkara-perkara berhubung personal law sahaja seperti hal-ehwal perkahwinan dan perceraian. Pada masa yang sama Inggeris memperkenalkan undang-undang mereka menerusi pelbagai cara. Peraturan tersebut akhirnya turut dikenakan keatas orang lslam. Terdapat beberapa keputusan kes yang membuktikan bahawa undang-undang Inggeris mengatasi undang-undang Islam termasuk dalam hal-ehwal peraturan kekeluargaan seperti kes Ainan [ 1939 ] 3 MLJ 209 .

13

Dalam kes Ainan dan Syed Abu Bakar di atas mahkamah memutuskan bahawa Seksyen 112 Ordinan Keterangan 1950 adalah satu statut yang dipakai kepada semua orang samada Islam ataupun bukan Islam. Oleh sebab itu berdasarkan peruntukan ini anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan Islam kurang dari 6 bulan selepas perkahwinannya adalah anak yang sah taraf walaupun mengikut undang-undang Islam anak tersebut adalah tidak sah taraf(anak luar nikah). Dalam kes Nafsiah dan Abdul Majid [1969] 2 MLJ 174 Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa perempuan Islam yang telah merelakan dirinya disetubuhi atas kepercayaan bahawa silelaki itu akan mengahwininya boleh membawa tuntutan keatas lelaki berkenaan atas sebab mungkir janji walaupun dari segi undang-undang Islam tuntutan seperti ini tidak boleh diterima. Berikutnya, dalam kes Myriam dan Mohamad Ariff [1971] 1 MLJ 265 mahkamah memutuskan bahawa perempuan yang berkahwin semula (selepas perceraian) adalah berhak kepada hak penjagaan anak walaupun menurut Islam perempuan berkenaan tidak berhak.Dalam kes ini Mahkamah telah menolak keputusan Kadhi yang memutuskan jagaan anak berkenaan hendaklah diserahkan kepada sibapa.
14

Prinsip undang-undang Inggeris di negara ini mula dipakai apabila Inggeris bertapak di Pulau Pinang pada 1786. Campur tangan Inggeris di negeri Melayu bermula di Perak pada 1874. Memang benar perjanjian antara British dan raja Melayu tidak menyebut dengan jelas mengenai pengenalan undangundang Inggeris ke negeri Melayu, namun pihak Inggeris dengan cara beransur-ansur menerapkan undang-undang mereka. British menggunakan pengaruhnya di Tanah Melayu untuk mengetepikan undang-undang Islam sehingga R J Wilkinson berkata maksudnya: "Tidak diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang Tanah Melayu jika undang-undang British tidak masuk dan menahannya."

15

Sekiranya dibandingkan dengan kedudukan undangundang Islam di zaman Kerajaan Melayu Melaka, kita dapati undang-undang di dalam Kanun Melaka adalah lebih luas skopnya kerana undang-undangnya tidak terhad kepada undang-undang diri dan keluarga sahaja malahan meliputi undang-undang jenayah, ekonomi dan juga komersial. Bukan itu sahaja malahan hukuman-hukuman dalam undang-undang jenayahnya lebih menepati hukum syara' dimana hukuman-hukuman yang dikenakan berdasarkan qisas, hudud dan ta'zir

16

Mengenai undang-undang komersial kaedah-kaedah asas seperti persetujuan bersama membeli dan menjual, identiti barangbarang, kebankrapan dan hutang-hutang dinyatakan juga dalam kanun Melaka. Keistimewaan Kanun Melaka ini bukan sahaja cuba menyesuaikan elemen-elemen Islam dengan elemen-elemen tempatan malahan mukaddimahnya dimulai dengan memuji Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mukaddimahnya berbunyi seperti berikut: Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam dan kesejahteraan bagi mereka yang percaya kepada Allah, dan selamat serta salam bagi utusanNya Saiyidina Muhamad dan seluruh keluarganya dan sahabatsahabatnya.

17

Cabaran semasa dalam pelaksanaan sistem Syariah di negara ini menyatakan rasa bimbang terhadap usaha-usaha pihak yang sedang cuba meminggirkan kedudukan Islam dalam sistem kenegaraan dengan berselindung di sebalik nama kumpulan sekular atas alasan hak asasi . Usaha-usaha ini merupakan satu langkah untuk membelakangkan hakikat sejarah semenjak ratusan tahun lalu di mana Syariah diterimapakai di dalam kehidupan individu, masyarakat dan institusi di negara kita. Kita juga bimbang dengan ruang yang diberikan kepada usahausaha negatif ini dalam media masa tempatan dan antarabangsa walaupun pandangan ini hanya merupakan suara-suara terpencil dan pinggiran berbanding dengan faham dan penghayatan majoriti umat Islam di Malaysia.

18

Negara kita bukan bermula tatkala Perlembagaan Persekutuan diwujudkan tetapi kehidupan dan kesepakatan itu sudah ada jauh lebih dulu sebelum perlembagaan wujud. Perlembagaan Persekutuan hanyalah mengesahkan susun atur yang disepakati antara rakyat negara ini. Latar belakang atau sejarah sesuatu undang-undang itu tidak boleh dipandang sepi, ia penting untuk diketahui, supaya kita dapat lebih memahami mengapa sesuatu undang-undang itu seperti yang sedia ada pada hari ini. On July 17,2007 our Deputy Prime Minister i.e Dato Sri Najib Razak further said :“ Islam is the official religion and Malaysia is an Islamic state, an Islamic state that respects the rights of the non – Muslims and we protect them”

19

Following that on July 19,2007 ; Bishop Dr. Paul Tan Chee Ing, SJ i.e Chairman of Christian Federation of Malaysia commented :“By citing Article 3 (1) of our Federal Constitution to infer that Malaysia was meant to be an Islamic state runs contrary to the original intention of the Constitution . The constitution does not provide for a theocratic state.” Furthermore the Christian Federation of Malaysia appeals to the Deputy Prime Minister to retract his aforesaid remarks and to the government to refrain from the use of the term “Islamic State” in the description of Malaysia and instead to vigorously advocate the description of Malaysia as a secular constitutional democracy.

20

Pandangan sebegini ( Kristian ) yang membawa kepada tahap tertinggi sensitiviti umat Islam Malaysia. Ini kerana bermula tahun 1970an anak-anak Melayu telah melihat Islam bukan saja sebagai cara hidup saja tetapi Islam juga sebagai berperanan membangunkan tamadun. Undang-undang perbankan Islam dan Insuran Islam mula diperkenalkan pada awal 1980an. Malaysia juga kini diitiraf sebagai pusat kewangan Islam global. Mengembalikan semula kepentingan Islam sebagai undang-undang Malaysia telah sebelum ini secara strategik dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamed yang telah mengistiharkan Malaysia sebagai Negara Islam pada tahun 2001. Kemudian Datuk Abdullah Ahmad Badawi memperkukuhkan pula dengan memperkenalkan Islam Hadhari . Dan Datuk Najib Razak memperkasakan idea dan tindakan ini dengan Melayu Glokal.

21

"Undang-undang yang terpaksa kita ikuti di Malaysia………. ialah undang-undang Inggeris, dan undang-undang Inggerislah yang menjadi undang-undang asas dan undang-undang negeri di Malaysia. Undang-undang Islam pada masa sekarang hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja dan dalam perkara-perkara yang terhad sahaja, iaitu perkara-perkara berhubung dengan keluarga dan agama Islam dengan pengertian yang sempit... Oleh sebab Islam menjadi agama rasmi Persekutuan dan juga agama rasmi untuk beberapa buah negeri di Malaysia, undang-undang Islam harus dikembalikan kepada tempatnya yang asal sebagai menjadi undang-undang asas dan undang-undang negeri di Malaysia. Seksyen 3 dan 5 dalam Akta Undang-Undang Sivil hendaklah dimansuhkan. Dengan ini kita tidak akan merujuk kepada undang-undang Inggeris yang lapuk itu …….. Suatu fasal hendaklah diadakan dalam Perlembagaan yang bertujuan bahawa jika terdapat mana-mana undang-undang di Malaysia yang bertentangan dengan undang-undang Islam, maka hendaklah undang- undang itu terbatal setakat mana ia bertentangan. Dengan dua cara ini bolehlah kita mengesahkan bahawa undangundang di Malaysia sekurang- kurangnya tidak bertentangan dengan undangundang Islam." (Sumber: Prof. Tan Sri Ahmad Ibrahim, Sekatan-Sekatan Dalam Perlaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia, al-Ahkam Jilid 4, Islam Dalam Perlembagaan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
22

Kesimpulan Dapat kita rumuskan dengan keujudan Perkara 3 di dalam Perlembagaan ini maka kita dapat menyimpulkan bahawa negara Malaysia bukan sebuah negara sekular. Tiada peruntukan perkataan sekular di dalam Perlembagaan Malaysia. Bagi negara sekular seperti Perlembagaan India yang pari materia dengan Perlembagaan Malaysia jelas terdapat tertulis perkataan sekular di dalam perlembagaan India. Begitu juga Perlembagaan negara Turki jelas memasukkan perkataan sekular. Di samping itu peruntukan Perkara 3 ini juga jelas membuktikan bahawa Islam adalah sebahagian sumber bagi undang-undang Malaysia setelah Malaysia diistiharkan Merdeka walaupun ianya tidak mengikat Mahkamah Sivil.

23

Kita dapati Kerajaan Persekutuan Malaysia berusaha untuk menyeragamkan Mahkamah Syariah atas tujuan untuk disamatarafkan dengan Mahkamah Tinggi Sibil. Walaubagaimana pun tafsiran kepada Perlembagaan Persekutuan masih meletakkan Mahkamah Syariah berada di bawah Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan . Namun adalah jelas bahawa Perkara 3 ini adalah penyelamat dan juga pintu kepada penggunaan Islam sebagai perundangan negara Malaysia agar disisihkan daripada kuasa Mahkamah Sivil dan agar dapat Mahkamah Syariah untuk berdiri di atas kaki sendiri. Peruntukan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan bahawa “Islam adalah agama bagi persekutuan” membayangkan apa yang telah dipertahankan oleh orang Melayu sepanjang masa, malah sebelum kuasa British masuk ke Malaysia lagi. Semasa penjajahan British, mereka membawa masuk agama Kristian sementara kaum pendatang membawa masuk agama lain seperti Hindu dan Buddha.

24

Di samping itu di dalam keadaan negara diistihar darurat ; walaupun Mahkamah Sibil tidak berfungsi namun Mahkamah Syariah masih berkuatkuasa. Perkara 150 (6A) menegaskan ada enam hak tidak boleh digugat walaupun negara dalam keadaan darurat. Hak itu berkaitan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat di Sabah dan Sarawak serta hak berkaitan bahasa. Allahyarham Tan Sri Prof. Ahmad Ibrahim pernah berkata:Sungguhpun Perlembagaan Persekutuan itu tidak digubal sebagai Perlembagaan Negara Islam dia boleh dipakai dan dilaksanakan supaya ia sesuai atau sekurangkurangnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Perlembagaan Persekutuan itu ialah ciptaan manusia dan dia tidak bebas dari kekurangan dan kesilapan. Ada cara memindanya. Jika orang lslam ingin Perlembagaan itu dijadikan lebih dekat dengan Islam, mereka harus mengikhtiar supaya mereka mempunyai kuasa memindanya, iaitu dengan mendaftar diri sebagai pemilih dan memilih wakil-wakil rakyat yang boleh ada majoriti dua pertiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya pindaan itu dapat diterima. Inilah perlunya kita sepakat supaya kita boleh mencapaikan hasrat agama, bangsa dan negara kita.
25