Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

2 5.1 5.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Jalan Mentol. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Perundangan (A): P.3 6. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Segamat. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.4 6. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4.1 4. Tambahan No.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.U. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. b. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. 85000. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.2 4. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. emosi. 41. Johor. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.1 6. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. No. 3. .2 6. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. 11.

3.5.2 7.4.2 6.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.6. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.4.5.2.6.3 7.5 6.1 7.1 7.1 6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.4 7.2 7. i. .2.3.3 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.5.2 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2 7.3.6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.3.4 Penolong Setiausaha 7.1.6.4.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Naib Pengerusi 7.3. 7.5 Bendahari 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Pengerusi 7. 7.6.6.1.2 7.2.1 7.1 7.6 6.4 6.3 Setiausaha 7.6. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3 7.1.3 7.

1 7.2 11. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.3 8. PERATURAN 10 AKTIVITI 10. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN 8 KEWANGAN 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 7. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 11.6.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .1 8.1 7. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 10. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 7. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 8.7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.2.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.6 Penolong Bendahari 7. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.00 seorang setahun.2 Ahli persatuan sepanjang tahun.2 Memeriksa.1 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3.1 7. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.7. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12.6.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.ii.1 12.8. Ahli Jawatankuasa 7. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.8.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7.

..... Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat...2 13..3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad..12.... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu......3 13..1 14.4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda...1 15. PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14.2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.... jawatankuasa. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan.. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.2. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13....2 12. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. . (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1 13....2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15....... (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: . (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis....

(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998............ Perundangan (A): P... 1...................3 7... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ... 6..... ... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...........1.. .1 7... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA .... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7....... 2........Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.. 11............................... 5.. 3....................2 7........1..... Tambahan Mo.. ...... 4.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........U.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan......... 41.. 7......4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. No...

.. 11.... Tambahan No..Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO..... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini......... .. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42....... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ...1 3. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. ..............3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2......3 2..... 1..U....8 3............4 2... Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2................................... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... No...........6 2....2 3...................... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998...........7 2. (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ... Perundangan (A): P.2 2..5 2....1 2.......... 3. 41.........

Jalan Padi Ria 1. Setiausaha Pergerakan Pengakap. JOHOR.U. terima kasih. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No.U.(A) 196. JOHOR. 81200 Johor Bahru. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Perundangan (A): P. Tuan. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Haliza bin Ahmad. 11. 81200 Johor Bahru. 2. bertarikh 21hb. Jalan Padi Ria 1. (A) 196 bertarikh 21 hb. 3. 81200 Johor Bahru. ««««««««««««. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P.. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . Mei 1998. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 11. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Encik Ramli bin Putih. Tambahan No. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. JOHOR. Tuan. 41. Tambahan No. Mei 1998. JOHOR. No. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 4. 81200 Johor Bahru. 21.

5. 1. 3.Bandar Baru Uda (No. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 3. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 4. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. Tambahan No.U. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 5. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. Jabatan Pendidikan Negeri. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. terima kasih. 7. 8. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.k. Sehubungan itu. No. Sekian. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. menyelenggara. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. ««««««««««««. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. dibimbing dan dipandu. diselanggara dan dikawal. Walau bagaimana pun. 4. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. . 11. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 7. 9. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 6.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. JOHOR. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3. Johor Bahru. 2. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. s. Perundangan (A): P. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. 41. Pejabat Pendidikan Daerah. 4. 6.

. 12. 81200 Johor Bahru. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 13. 21. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. JOHOR. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Sekian . Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 20. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih.k. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 2. ««««««««. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini.10. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 15. 17. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 1. 4. 3. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. Sehubungan itu. 16. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 14. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002.. terima kasih. 81200 Johor Bahru. Pengetua. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 18. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. JOHOR. Tuan. 19.

11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.U. Mei 1998... 3. Tarikh: Johari bin Mat. Tambahan No.. s. P. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002.. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Pengerusi 1. Sekian .1 1.k. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. terima kasih.. 2. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas..4 1. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Jalan Padi Ria 1. 2. «««««««. (A) 196 bertarikh 21 hb. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.3 1.... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan... Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini... Saudara.Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda. 4. 41l Perundangan (A).. Pergerakan Pengakap.2 1.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Tingkatan Empat Sains 1.. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.5 2. 1.. JOHOR. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi . saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

3 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.3 3.1 5. Setiausaha 3.2 4. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 .4 5.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.2 3.2 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 7. 81200 Johor Bahru. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 81200 Johor Bahru. JOHOR. Pemeriksa Kira-Kira 7. 6. Jalan Padi Ria 1. 5. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Berkerjasama dengan setiausaha. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. JOHOR. Penolong Setiausaha 4.1 2.1 3.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.1 4. Ahli Jawatankuasa 6. Jalan Padi Ria 1.1 7.1 6. Pengetua. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 4. Tuan.2 2. Bendahari 5.

2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad.00 seorang sebulan. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. Tambahan No.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. No. 7. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. 41 Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U. JOHOR. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 3. 1. ««««««. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Jalan Padi Ria 1. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . 3. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu.3 dan 7. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. 11.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sehubungan itu. 6. Tuan. 81200 Johor Bahru. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. 4. JOHOR. s. 5.1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. P. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 81200 Johor Bahru. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k.2. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. terima kasih. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Sekian. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas.

Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . JOHOR. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. JOHOR. 81200 Johor Bahru. Sehubungan itu.00 seorang sebulan. 2. P. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sekian. Bandar Baru Uda. 1. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 2. 5. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 pagi.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Encik Putih bin Sulaiman. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 41 Perundangan (A). 21. Jalan Jagung 12. No. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. 4. Tuan. No. Sehubungan dengan itu. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). Jalan Padi Ria 1.00 hingga 11. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No.k. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. 11. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. s. 2. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. 81200 Johor Bahru.U. ««««««««««««. terima kasih. 3.

pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Sekian.. Persekutuan Pengakap Malaysia. 2. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. atau bulanan (RM 1. 4. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. ««««««««««««. Sekian . 1. 2. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.Oleh itu. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. ««««««««««««. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. s. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.k. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. Tuan. Jalan Padi Ria 1. Sehubungan itu. 3. 2. Rumah Pengakap. terima kasih.25). Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Jalan Hang Jebat. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 56000 Kuala Lumpur. JOHOR. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00) atau tahunan (RM 12. terima kasih.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002.00) bermula dari bulan Januari 2003.

Jalan Jagung 12. 5. terima kasih. Bandar Baru Uda. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Pengarah Pendidikan Johor. 21. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k. 3. JOHOR.k. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2.00 hingga 11. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. 4. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Encik Putih bin Sulaiman. 2. Tuan. 3. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 1. JOHOR. 6. No. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. 1.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. 3. 17 Januari. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 4. ««««««««««««. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Sekian. s. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sehubungan dengan itu. s. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru.

dan panjangkan bil kepada kami. .Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««.

...... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1................No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««............... Bayar Kepada: ..... Jawatan : «««««««««««««......... ... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««...... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««................... 2..... Tarikh : «««««««««.. ..... Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««..............................Bill Amaun RM Sen ........ Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No...... No.................... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan................. Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

. Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20.....00 100.. Johor Bahru. Peruntukan Kokurikulum 6.....00 300..Sumbangan daripada PIBG RM 40........00 110..140.... Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli... Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima........... 3........... Baki dibawa ke hadapan 2........Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul......... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tarikh: .......... Tandatangan Butir-butir bayaran No. Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan...00 350..00 100... Pengerusi Pergerakan Pengakap ... Hadiah pertandingan 5.....00 30......... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1.... Johor Bahru.00 ..00 500.... 2. Buku program 4..00 500........00 3. Saguhati penceramah 6.. Cek: ....00 200. Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda... Yuran bulanan ahli 5... .. Baki dalam bank Jumlah 1.......... Beli buku laporan dan alat tulis. Jamuan makan akhir tahun 7..00 30....00 PERBELANJAAN 1...140.........00 Jumlah 1......... Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.

Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. v. Ucapan Pengerusi Tetap.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pemilihan dua orang juruaudit.2 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Agenda Mesyuarat Agung. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. i. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Membentangkan laporan tahunan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari.. .3 2. Ahli Pergerakan Pengakap. Johor Bahru. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. Saudara/Saudari. vi. Pemeriksa kira-kira 2. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. ii. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. iii. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««.1 2. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««.. Ucapan Perasmian. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2..Saya KASSIM BIN SURATMAN. JOHOR. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. iv. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. 81200 Johor Bahru.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda.

Sekian. 3. 4. 7. Kehadiran amat dihargai.k.6. 6.1. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. Ucapan penanguhan.2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.2003 (Isnin) Masa : 2.1. 3. Naib Pengerusi 5. Bendahari 5. Pencadang 4. 2.2. 6.1.1. Pencadang 2.1. . Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11.3.2. Setiausaha 5. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Membahaskan usul-usul yang diterima. 2.vii.2. Penolong Setiausaha 5. s. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 4.5.2.3. Penolong Bendahari 5.4. 2. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. 8.7. Saya yang mejalankan tugas. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. viii. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pengerusi Pergerakan Pengakap. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 5. Pengerusi 5. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3. 1. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. 3.

Saudara/Saudari. Perkara berbangkit. Pergerakan Pengakap. SMK Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tingkatan 4 Sastera 1. 3.1 2. Saya yang menurut perintah.00 petang Dicatat oleh. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Tarikh: 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. Sekian. . 13.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Johor Bahru.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.3. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kebangsaan Bandar Baru Uda. Laporan kewangan.5 2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. terima kasih. JOHOR.3 2.00 pagi Bilik Bacaan. ««««««««««. Kehadiran amat dihargai.4.2 2. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2.2003 (Sabtu) 8.4 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan. Laporan biro-biro Hal-hal lain.

2.k. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Abdul bin Aatan 3. Kassim bin Suratman 6. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 5. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha.2.1. Jamal bin Pandak Bil 1. Penyokong Perkara Berbangkit 3.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Tarikh : 13.30 pagi Dicatat oleh. 6. Pergerakan Pengakap. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Shamugam a/l Arumugam 9. 3. Latif bin Karya 7. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap.2003 «««. Ban Ah Lek 8. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.2003 (Sabtu) Masa: 8.1. Lim Swee Meng 5. . 4. Pencadang 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Ariffin bin Zaini 10.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. Halim bin Hasbullah 2. s.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Ahli yang hadir: 1.4.. Haliza bin Ahmad 4. 4. 1. ««««««««««««««««. Pengerusi Pergerakan Pengakap.4. Kamalariffin bin Ali 11. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap.

3.... 15. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. 4. Disahkan oleh. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. 18. 2.. 2.. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««.. . 13. «««««««««««««««««. 16. 3. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««. 2. «««««««««««««««««. Bahagian A 1. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. 12. 14.. ««««««««««««««««««... 9. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. Sekolah «««««««««««««««. Disediakan oleh.. 5. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««... Johor Bahru. ««««««««««. 1. 11. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10.. 8. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 6. 7. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1.. «««««««««««««««««. 17. Tahun ««««««««««««««««. «««««««««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««..

««««««««««««. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««.. 6. 7««««««««««««««««««.. 2«««««««««««««««««««.. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat. Hari ««««««««. 4.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas. 5.. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««... Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5. ««««««««««««««««««. 3«««««««««««««««««««. 5««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««..2. 2.. 2..1.. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««.3. 4. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. 4««««««««««««««««««. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««. 6««««««««««««««««««. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain .... 1««««««««««««««««««.. «««««««««««««««««« 4.. 4.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3..

Semasa perkhemahan. Tidak dibenarkan memancing. 6. 6. 9. 3. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . . Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Menjaga segala peralatan yang disediakan . kenal. 3. 11. 8.00 tengah malam. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. oleh kem komandan. «««««««««««. Matlamat. selepas jam 12. Anggaran Perbelanjaan. 5. 2. 5. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. Objektif. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 7. Johor Bahru. Ahli Jawatankuasa Pelaksana.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. 12. Sasaran Penyertaan. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 2. 12. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 9. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. 10. 7. 4. Harapan dan Penutup. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. 4. 10.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. 13. Tarikh dan Tempat. Setiap peserta. Johor Bahru. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Ahli Jawatankuasa Induk. 8. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 11.

. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k 1. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan... 2. ..3 2.. 10.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah ... Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.5 2.4 2...30ptg. 21 Hingga 23 Julai 2003. 19. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab..6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. 81200 Johor Bahru. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 20.00pg.2 2... 15. SKBBU2... Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.... Jalan Padi Mahsuri... 18. s.. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan. terima kasih... Tuan / Puan.. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan..... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Johor Darul Takzim. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.1 2.. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2.. Pelajar Tahap 2..14.. 200 pelajar dan 15 guru. 17. 21/7 hingga 4.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 16.

Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. : Sepenuh masa. : Jumaat hingga Ahad. Tuan... Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2..Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.... Johor Darul Takzim.2 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.1 2. Jawatankuasa Pelaksana..4 3.. terima kasih... 81200 Johor Bahru. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 2. 2.... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri. .. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. 1.... Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .. Jalan Padi Mahsuri. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. Sekian.. Setiausaha. 81200 Johor Bahru. s... Jawatankuasa Pelaksana. 81200 Johor Bahru... Merangkap Setiausaha. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..3 2.. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003.. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Guru Besar.k..

..............1 2.... ... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2.. 2.. s. kemalangan.. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2....Telefon: . . Jalan Padi Mahsuri...... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tarikh : Guru Besar. Johor Darul Takzim....Johor Darul Takzim.4 Tiada unsur-unsur paksaan.. memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas..2 2...... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««......... Sekian. Tuan..k...... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta....... Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««.. Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga....3 2. 1..... Tuan / Puan.. terima kasih. 81200 Johor Bahru........ Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2..

... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2. Polis Diraja Malaysia.. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu..... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.2 3. Johor Darul Takzim... .. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.. 81200 Johor Bahru. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tandatangan Nama: No. 2...3 4. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. Ketua Polis Daerah Johor Bahru... Sekian. 5.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Tuan. Sekian..kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.... Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2.. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. ......1 3.30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2... Johor Darul Takzim........... 3.. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3.. terima kasih. Jalan Padi Mahsuri.

: 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. 81200 Johor Bahru... 2..... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . kasih Sekian. Jalan Padi Mahsuri. Johor Darul Takzim. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Tuan Pengurus...2 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan....3 1. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Johor Darul Taksim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.... s.. 3.... Jalan Larkin. Jalan Padi Mahsuri. 4... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Johor Darul Takzim.... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima ....k 1.1 1.. 81200 Johor Bahru.k 1.. 1.... 81200 Johor Bahru.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.s.. Tuan / Puan.. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut. Syarikat Air Johor.

... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4. pulley dan snap link ) 5... Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.2 4.. Jalan Padi Mahsuri.k 1..........4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi. 81200 Johor Bahru..3 4. En. s. Johor Darul Taksim.. Johor Darul Takzim. 81200 Johor Bahru. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Guru Penasihat Pasukan Pengakap. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.... Carabinar.3 1. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003.. Harnes.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.1 4. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Samion bin Selamat. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.. 81200 Johor Bahru...1 1.Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.... 2.2 1. Johor Darul Takzim. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 ....... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . Tuan / Puan.. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. Jalan Larkin.

..00 pagi 21/7 hingga 4... Sekian.. : 10...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.. ... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar...... Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. 1..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.........Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..... .. s... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru...k......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful