Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. emosi.2 4. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. No.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 41. Jalan Mentol. b. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.1 5. Tambahan No.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.2 6. 3. .Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO.3 6. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Segamat.1 6. 85000. Johor. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4.U. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 5. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.1 4.4 6. 11. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Perundangan (A): P. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a.

Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 7.4 Penolong Setiausaha 7.1.2 7.1 7. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 Pengerusi 7.2 7.3 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5. 7.3 7.4. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6. Naib Pengerusi 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.7 6.6 6.6.2 7.5 Bendahari 7. i. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3 Setiausaha 7.6.6.3.6.1 7. .6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.2 6.2 7.2 7.6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.3 7.4 6. 7.6.5 6.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3.5.3. 7.2.1 7.4.5.2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 7.3.1 6.4 7.3.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.5.4.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 7.1.6.

6 Penolong Bendahari 7.8. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.1 7. PERATURAN 8 KEWANGAN 8.1 10. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 7.2 Ahli persatuan sepanjang tahun. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.2 7.2 11.1 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.7. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.8.1 12. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.3 8.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .2 Memeriksa.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. PERATURAN 10 AKTIVITI 10. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 7. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7.00 seorang setahun.1 7.6. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.6.2. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Ahli Jawatankuasa 7.1 8.2 8.1 11. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.7. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.1 9.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.ii.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

.2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara....3 13....2. PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu....... melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan....2 13..3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad..12..... .1 13..1 15. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar..... Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat... (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ....2 12..... jawatankuasa.4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.1 14... Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis..... (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: . (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15.2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.....

.........4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. No.. .. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42............1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA .. Tambahan Mo. 3.... .... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 6.............1 7...............2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... Perundangan (A): P....1.... 41......3 7..1... 2. (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ 1. ..2 7............. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7........................... 5................... 11................... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....... 4... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.............Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO..... 7.U.

Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa .. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........2 2.....6 2.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.4 2............... Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2... 1...... 3...... 41...... 11.. Tambahan No..... ...... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ No...3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2.. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja...Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO. (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .......................3 2.1 2...5 2....... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......U...........8 3............ PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.... Perundangan (A): P.7 2.....2 3........... .......... .................. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.....1 3.

Mei 1998. No. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Haliza bin Ahmad. 41. bertarikh 21hb. 81200 Johor Bahru. terima kasih. Encik Ramli bin Putih.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 81200 Johor Bahru. ««««««««««««. 21. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. 3. Perundangan (A): P. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. JOHOR. JOHOR. Perundangan (A): P. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 81200 Johor Bahru. No. Tuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002.. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tambahan No. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 81200 Johor Bahru. 2. Mei 1998. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. JOHOR. Jalan Padi Ria 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tambahan No.U. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. (A) 196 bertarikh 21 hb. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . Tuan. 11.(A) 196.U. 4. Jalan Padi Ria 1. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian. JOHOR.

Pejabat Pendidikan Daerah. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 5. No. 4. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya.k. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 7.Bandar Baru Uda (No. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Johor Bahru. JOHOR. 41. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 1. 2. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 4. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Perundangan (A): P. Walau bagaimana pun. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.U. Tambahan No. 3. 3. Sekian. terima kasih. Jabatan Pendidikan Negeri. Sehubungan itu. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. 6. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 8. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 7. s. menyelenggara. ««««««««««««. 6. diselanggara dan dikawal. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 4. 9. 11. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 5. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. dibimbing dan dipandu. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.

16. 12. Sehubungan itu. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 2. 3. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. 18.. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Sekian . Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 81200 Johor Bahru. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 14. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 1. JOHOR.10. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Pengetua. 21. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. 4. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 81200 Johor Bahru. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 19. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. terima kasih. 15.k. JOHOR. 20. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 13. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. ««««««««. 17. Tuan.

... Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.1 1. P. Sekian . No. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat...... berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002.2 1. 11.. Jalan Padi Ria 1. 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.5 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. 3.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. (A) 196 bertarikh 21 hb.k. Pengerusi 1.Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. Saudara.3 1. Tambahan No. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2. Tingkatan Empat Sains 1.. JOHOR. terima kasih. 3. s. 2.U. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap. «««««««.. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi .. 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Mei 1998. Tarikh: Johari bin Mat. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini..4 1.. 41l Perundangan (A)...

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 2. Bendahari 5. Berkerjasama dengan setiausaha. 4. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.2 3.1 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru.4 5. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 3. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Jalan Padi Ria 1. 7. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. JOHOR.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 5. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Ahli Jawatankuasa 6. Penolong Setiausaha 4. Tuan.2 2.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.2. Jalan Padi Ria 1. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. Pengetua.3 3.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. 5. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 . Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.1 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2 4. 6.2 5.1 7. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. 81200 Johor Bahru.1 6. JOHOR. Setiausaha 3.

s.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. P. 5. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. Jalan Padi Ria 1.2. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 6. 41 Perundangan (A).1. 2. ««««««. No. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu.U. Tuan. Setiausaha Pergerakan Pengakap. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. Tambahan No.3 dan 7.00 seorang sebulan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. JOHOR. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.k. 11. 7. 3. Sehubungan itu. 3. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . 81200 Johor Bahru. terima kasih. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. Sekian. JOHOR. 1. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda..

maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. No. Bandar Baru Uda. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.00 seorang sebulan. Jalan Padi Ria 1. JOHOR. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 1. 81200 Johor Bahru. Jalan Jagung 12. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.U. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . Sekian. Sehubungan dengan itu. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. P. 11. Sehubungan itu. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 5. ««««««««««««. 2. 3. terima kasih. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. JOHOR. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Encik Putih bin Sulaiman. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. 81200 Johor Bahru. 4. 2. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. s. 21.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002).00 hingga 11. 41 Perundangan (A). Tuan. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas.k. No. Tambahan No.00 pagi.

k. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 .. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. ««««««««««««. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 81200 Johor Bahru. 2. Rumah Pengakap. 2. Jalan Hang Jebat. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1. Sekian. s. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. terima kasih.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. JOHOR. Sehubungan itu. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jalan Padi Ria 1. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian . atau bulanan (RM 1. 3. 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan.00) atau tahunan (RM 12. ««««««««««««. Persekutuan Pengakap Malaysia. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. 2.Oleh itu. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.00) bermula dari bulan Januari 2003. 56000 Kuala Lumpur.25). Tuan. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran.

s. Sekian.k. 17 Januari. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 1. Jalan Padi Ria 1. ««««««««««««. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. Sehubungan dengan itu.k. No. 3. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 4. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. Encik Putih bin Sulaiman. 2. Jalan Jagung 12. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. terima kasih.00 hingga 11. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 21. 3. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Bandar Baru Uda. 4. 3. Pengarah Pendidikan Johor. 6. Tuan. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 81200 Johor Bahru. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. 1. 5.

Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. . dan panjangkan bil kepada kami.

..... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««....... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««...... Jawatan : «««««««««««««..........Bill Amaun RM Sen .............. Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««......................... No...... ....... Bayar Kepada: ............. INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««..... Tarikh : «««««««««...... Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No...........No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««............. .... Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda............. Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1.. 2............... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan............

.00 30..00 200..Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul.......00 100..........00 500... Hadiah pertandingan 5. Cek: . 3.Sumbangan daripada PIBG RM 40.......... Johor Bahru.00 . Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 Jumlah 1... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tandatangan Butir-butir bayaran No..00 350..00 500......... Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan.. Baki dibawa ke hadapan 2.................... Peruntukan Kokurikulum 6...... Baki dalam bank Jumlah 1. Pengerusi Pergerakan Pengakap .00 300.00 100. Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap...... Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima....... Johor Bahru.140..... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1.... 2....00 110. Yuran bulanan ahli 5...... Jamuan makan akhir tahun 7.. Saguhati penceramah 6..................00 PERBELANJAAN 1....00 3.... ...... Buku program 4.. Tarikh: .. Beli buku laporan dan alat tulis............140.. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli..00 30.....

Membentangkan laporan tahunan. v. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan.. Ucapan Pengerusi Tetap.. Johor Bahru. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.2 2. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. . (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. Ahli Pergerakan Pengakap. iii. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. 81200 Johor Bahru. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Ucapan Guru Penasihat Persatuan.3 2. Pemilihan dua orang juruaudit. Ucapan Perasmian. vi. iv. i. ii.Saya KASSIM BIN SURATMAN. Pemeriksa kira-kira 2.. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Saudara/Saudari. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««.1 2. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««. Agenda Mesyuarat Agung.

8. Setiausaha 5.7. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Penolong Setiausaha 5. 2.1. Penolong Bendahari 5.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. 3. Saya yang mejalankan tugas.vii. terima kasih. Pengerusi Pergerakan Pengakap. viii.2.3. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. Pengerusi 5. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. Membahaskan usul-usul yang diterima. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 2. 4.3.5. Naib Pengerusi 5.1. 6. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.1. s. Ucapan penanguhan.2. 5. 7. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Pencadang 4. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6.2.4. 6. 2. .k.6. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Bendahari 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Sekian. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1. Kehadiran amat dihargai.2.1. 3.1. 4. 3. Pencadang 2.2003 (Isnin) Masa : 2.

3.4 2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.4.3. 13. Tarikh: 11. terima kasih. Kebangsaan Bandar Baru Uda.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.5 2. JOHOR. Perkara berbangkit.2003 (Sabtu) 8. Pergerakan Pengakap.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. SMK Bandar Baru Uda. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2. ««««««««««. Saya yang menurut perintah. Tingkatan 4 Sastera 1. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Johor Bahru. Laporan kewangan.2 2. . Laporan biro-biro Hal-hal lain. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan.00 petang Dicatat oleh. Saudara/Saudari. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian.3 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 pagi Bilik Bacaan. Kehadiran amat dihargai.1 2.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap.

3. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha. s. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.4. Haliza bin Ahmad 4. Jamal bin Pandak Bil 1. Tarikh : 13.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Pengerusi Pergerakan Pengakap.1. 5.. ««««««««««««««««.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Shamugam a/l Arumugam 9.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. Ariffin bin Zaini 10. 4.4.30 pagi Dicatat oleh. Penyokong Perkara Berbangkit 3. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Ban Ah Lek 8. Ahli yang hadir: 1. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Pergerakan Pengakap. 2. Pencadang 2.2. Kassim bin Suratman 6.2003 (Sabtu) Masa: 8. 4.2003 «««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Halim bin Hasbullah 2. 3. Latif bin Karya 7.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. 2.1. Abdul bin Aatan 3. Kamalariffin bin Ali 11. 6. . 1. Lim Swee Meng 5. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13.k. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.

Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. 5. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. Disahkan oleh. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. 3. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1. . Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««. 15. 3. 2. 6. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««... 7. 11. «««««««««««««««««. 16. 17... 4. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««.. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan.. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. Bahagian A 1. ««««««««««. 14. «««««««««««..... 9. 12. 18. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. «««««««««««««««««.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 8. Disediakan oleh.. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. 1. Johor Bahru.. Tahun ««««««««««««««««. 2. «««««««««««««««««. ««««««««««««««««««.. 2... 13. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. Sekolah «««««««««««««««.

.. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5. 2«««««««««««««««««««..2. 2.. 4.. Hari ««««««««. 5««««««««««««««««««. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha.. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat.. 2. 7««««««««««««««««««.. ««««««««««««. 1««««««««««««««««««.. 4.1. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««... 3«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. 6.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3.. ««««««««««««««««««. 6««««««««««««««««««. 4... Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««.3. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . ««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««. 5. 4««««««««««««««««««. «««««««««««««««««« 4.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas..

9. Johor Bahru. 9. Objektif. 7. Ahli Jawatankuasa Induk. 4. Setiap peserta. 6. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1.00 tengah malam. oleh kem komandan. 8. Tidak dibenarkan memancing. . 8. 3. 2. 10. 4. 12. 5. Harapan dan Penutup. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Johor Bahru. Anggaran Perbelanjaan. Tarikh dan Tempat. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. «««««««««««. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . 7. Sasaran Penyertaan. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 13. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 11. 12. Menjaga segala peralatan yang disediakan . Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. 3. 10. 11. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. kenal. 2. Matlamat.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. selepas jam 12. 6. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. 5. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Semasa perkhemahan. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah...5 2.. Pelajar Tahap 2.. Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah . Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. Tuan / Puan. s. 2.. SKBBU2. 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Mahsuri.... Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.....00pg. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan.30ptg.. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. 19....14. . Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. 16. 15. 20. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2.. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. 17..6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. 18.2 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan..4 2...k 1... Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003...3 2. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan.. 21/7 hingga 4.1 2.. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2.... Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda... 10.. 21 Hingga 23 Julai 2003. 200 pelajar dan 15 guru. terima kasih. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan...

..... ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum. 81200 Johor Bahru. 2. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2.. Merangkap Setiausaha.. 2. : Jumaat hingga Ahad. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Guru Besar.......2 2. Setiausaha.. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Tuan.. .. Sekian. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 ..... Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.4 3. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.3 2. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... terima kasih.. Jawatankuasa Pelaksana.... Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2.k. 81200 Johor Bahru. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru.. Johor Darul Takzim.. Jalan Padi Mahsuri.. s. Jawatankuasa Pelaksana.1 2.. : Sepenuh masa.Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. 1.

Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««... Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta........ 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2. 2... kemalangan.2 2...... Tuan / Puan.... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003. Jalan Padi Mahsuri. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Darul Takzim. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2............k.. Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga..Johor Darul Takzim....... ........ Sekian.3 2...4 Tiada unsur-unsur paksaan....... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid... terima kasih.. . 81200 Johor Bahru.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No..1 2. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««......... Tuan.... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. s.Telefon: .. memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas..... Tarikh : Guru Besar....

. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Darul Takzim... terima kasih. Ketua Polis Daerah Johor Bahru...... . K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2..30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2. Polis Diraja Malaysia.. 2... 81200 Johor Bahru.. Sekian.. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3. Jalan Padi Mahsuri. Tandatangan Nama: No..1 3..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.2 3. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu........... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. 3. ...3 4.kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Sekian..... Tuan. 5.. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««.. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.... Johor Darul Takzim..

: 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. kasih Sekian. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.k 1.. 2.... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima .2 1.. Tuan Pengurus.. Johor Darul Takzim.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 3... 81200 Johor Bahru.. Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tuan / Puan.... 1.3 1...k 1. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.s.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... Syarikat Air Johor.. 4..... s.. 2. Johor Darul Takzim.. Johor Darul Taksim..1 1.... Jalan Larkin. 81200 Johor Bahru... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . 81200 Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Jalan Padi Mahsuri...

Johor Darul Taksim. Harnes....2 1. 2..Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.. Samion bin Selamat. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru. Guru Penasihat Pasukan Pengakap. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. En....4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2..... Johor Darul Takzim. pulley dan snap link ) 5. Jalan Padi Mahsuri. Jalan Larkin. 81200 Johor Bahru.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 .. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.1 4. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. Tuan / Puan..k 1......2 4.... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian....... s.3 4..3 1... Johor Darul Takzim. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.. Carabinar. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.1 1. 81200 Johor Bahru..

. ............... .. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. : 10.Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003....... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. s...00 pagi 21/7 hingga 4......... Sekian...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4... 1... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.k. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful