Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

. 41. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1 6.2 4.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO.1 4. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Jalan Mentol. Perundangan (A): P.3 6. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Tambahan No. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U. 3. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4. 11.1 5. No.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. b.4 6. Segamat. emosi. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 85000. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.2 5. Johor.

6 6.6.3 6.6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7 6. Naib Pengerusi 7.1.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3. 7.6.2 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.6.4 Penolong Setiausaha 7.3 7.5.1 7.4. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2 7.6.4 6. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3 7. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.2. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.3 7.5.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Pengerusi 7.4 7.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 7.1 6.3. .3.3.2 7.2 6.5 6.5.5.1.6.4.6.2.3.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.6.3 Setiausaha 7. 7. i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6.2 7.1.5 Bendahari 7.1 7.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 7. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.

7. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.2 Memeriksa.1 12.2 8.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .2 11.3 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7.8.2.1 9.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6.1 7.7.ii. 7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3. PERATURAN 8 KEWANGAN 8. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 10.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 7.6. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. PERATURAN 10 AKTIVITI 10. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 11.2 7. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.00 seorang setahun. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.8.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7. Ahli Jawatankuasa 7. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.1 7.6 Penolong Bendahari 7. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.1 8.2 Ahli persatuan sepanjang tahun.

.2..12. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15....1 14........ Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat....3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.2 12.4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda... melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan..3 13.... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..1 13... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.2 13.. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13...... jawatankuasa. PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14.2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... . ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis.. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.... Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar..... (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...1 15.

1............. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.......U..2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan...... 4.... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7.. ........... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja....4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6....... 2... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.... No....... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.... 11..........1... Tambahan Mo..... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ......................1...1 7.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA .. 3.............. 6....3 7.... ......... ....................... 41............ Perundangan (A): P.. 5......2 7.... 7... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......

.....1 3......... .. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... Tambahan No................... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..... 11...5 2........3 2................... 3....... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.......2 2....2 3........3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2......Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.. 41... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.. 1.... .. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998............ Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2....1 2...............................7 2... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.....U..6 2.8 3.......... Perundangan (A): P..4 2... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa . (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... ..... No...

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. (A) 196 bertarikh 21 hb. 81200 Johor Bahru. Encik Ramli bin Putih. 41.. Tuan. Jalan Padi Ria 1. 81200 Johor Bahru. 21. JOHOR. JOHOR. JOHOR. 11. ««««««««««««. 3. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. No. Perundangan (A): P. Tambahan No.U. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. No. Sekian. Perundangan (A): P. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Mei 1998. Mei 1998. Tambahan No. terima kasih. Haliza bin Ahmad.(A) 196. Tuan. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. bertarikh 21hb. 81200 Johor Bahru. 2. 81200 Johor Bahru.U. Jalan Padi Ria 1. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. menyelenggara. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. 5. No. 4. Perundangan (A): P. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 8. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Walau bagaimana pun. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 3. 1. 6. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. diselanggara dan dikawal. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. dibimbing dan dipandu. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 2. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 11. JOHOR. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. 7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. 9. Jabatan Pendidikan Negeri. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 2. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Sehubungan itu. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. 4. Pejabat Pendidikan Daerah. Sekian. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Johor Bahru.k. terima kasih. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. . Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.U. Tambahan No. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 6. 5. s. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. 3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. ««««««««««««. 41. 4. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 7.Bandar Baru Uda (No. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2.

««««««««. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 12. 17. 21.. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Sekian . Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 13. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 14. 3.. Sehubungan itu. 18. Tuan. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 2. 1. 4. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 15. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. 16. terima kasih. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 19. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.10. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 11. JOHOR. Pengetua. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . kuasa dan tanggungjawab profesion saya.. JOHOR. 20. 81200 Johor Bahru.k. 2.

s. 3...5 2.. Sekian . No. JOHOR. 3. 4. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan..3 1. terima kasih.. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik..4 1. 41l Perundangan (A).. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Mei 1998..Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru.. Pergerakan Pengakap. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda... Tingkatan Empat Sains 1. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002.k. Tambahan No. Pengerusi 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi .1 1.2 1. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas.. 2. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini. 2.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. 1. Tarikh: Johari bin Mat. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. P. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Saudara. Jalan Padi Ria 1.. «««««««.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 2. Penolong Setiausaha 4.2 4.3 5.2 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Setiausaha 3.5 Mengutip wang derma daripada ahli. JOHOR. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. JOHOR.3 3. Tuan. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.4 5. Jalan Padi Ria 1. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.1 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Pengetua. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 3. 81200 Johor Bahru.1 7. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 . Ahli Jawatankuasa 6. 4. Pemeriksa Kira-Kira 7. 6. 7. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas.2 5. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.1 2. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jalan Padi Ria 1. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. 5.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 5. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Bendahari 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.1 6. 81200 Johor Bahru. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.

Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. Sekian. ««««««. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. 7.3 dan 7. 6. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k. 3. P..2. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tuan. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. terima kasih. 1. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sehubungan itu. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. 81200 Johor Bahru. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. 5. 4. 3. 81200 Johor Bahru. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR.1.00 seorang sebulan. Jalan Padi Ria 1. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. JOHOR. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Tambahan No. 41 Perundangan (A). Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. s. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.U. 2.

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. 3. 5. ««««««««««««. Sehubungan itu.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002).00 hingga 11. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 11. Jalan Padi Ria 1. JOHOR. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya.00 seorang sebulan. Sekian. Sehubungan dengan itu. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. No. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . 41 Perundangan (A). Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. No. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. s. 81200 Johor Bahru. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 1. Tuan. 21. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. P. 2.00 pagi.k. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. JOHOR. Jalan Jagung 12. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. 2. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 81200 Johor Bahru.U. Bandar Baru Uda. Tambahan No. Encik Putih bin Sulaiman. terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4.

k. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. terima kasih. 2. ««««««««««««.Oleh itu. 2. Jalan Hang Jebat. ««««««««««««. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 2.25).00) atau tahunan (RM 12. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Jalan Padi Ria 1. Persekutuan Pengakap Malaysia. 1. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. Tuan. 56000 Kuala Lumpur. 3.. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sehubungan itu. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Sekian . Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. s. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Rumah Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. atau bulanan (RM 1. terima kasih.00) bermula dari bulan Januari 2003. Sekian.

6. 1. s.k. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Sekian. JOHOR. 17 Januari. Bandar Baru Uda. 4. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. Jalan Jagung 12.k. 21. 2. Tuan. ««««««««««««. 2. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Encik Putih bin Sulaiman. JOHOR. 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Jalan Padi Ria 1. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. No.00 hingga 11. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 3. 81200 Johor Bahru. terima kasih.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengarah Pendidikan Johor. s. 4. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 3. 81200 Johor Bahru. 3. Sehubungan dengan itu.

dan panjangkan bil kepada kami.Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. .

... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««..... Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No.......... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1....... Bayar Kepada: .............................No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««................................ ........ Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.Bill Amaun RM Sen ................. Tarikh : «««««««««... No......... 2. Jawatan : «««««««««««««....... Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««....... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««....................... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««... ..... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan....

... Tandatangan Butir-butir bayaran No.... Yuran bulanan ahli 5... ... Pengerusi Pergerakan Pengakap .. Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap..00 300.......00 500..... Johor Bahru.....00 500...... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. 3.140.. Tarikh: . Beli buku laporan dan alat tulis...00 3..00 30.00 350......... Baki dibawa ke hadapan 2.00 200..... Buku program 4.. Peruntukan Kokurikulum 6...00 100. Baki dalam bank Jumlah 1...... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20... Saguhati penceramah 6.. Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan.00 30....00 PERBELANJAAN 1........ 2.. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli..00 110.. Jamuan makan akhir tahun 7......... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1.........00 ...... Hadiah pertandingan 5. Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima........Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul..... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda....Sumbangan daripada PIBG RM 40...........00 100................140. Cek: ..00 Jumlah 1.......... Johor Bahru.

Saudara/Saudari.. Ahli Pergerakan Pengakap. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Ucapan Perasmian. v. Membentangkan laporan tahunan. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Johor Bahru.2 2. Pemeriksa kira-kira 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda..00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. vi. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan.1 2.3 2. . Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. 81200 Johor Bahru. i. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. iv. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.Saya KASSIM BIN SURATMAN. JOHOR. ii. iii. Ucapan Pengerusi Tetap. Agenda Mesyuarat Agung.. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pemilihan dua orang juruaudit. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««.

Sekian. Membahaskan usul-usul yang diterima.1.1.2.6. s. 2. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.2. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.vii.2. 7.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. 5. 6.2003 (Isnin) Masa : 2. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. 3. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.7. Pengerusi Pergerakan Pengakap.2.3.2.k. viii. 1.1. 3. Bendahari 5. 6. terima kasih. Pengerusi 5. 8. Naib Pengerusi 5. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3.5. Setiausaha 5. Kehadiran amat dihargai. Ucapan penanguhan. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. .3. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 3.4.1. Penolong Bendahari 5. Saya yang mejalankan tugas. 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. 4. Pencadang 2. Pencadang 4.1. Penolong Setiausaha 5. 2.

4.4 2.1 2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 13. JOHOR.5 2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Saya yang menurut perintah. Johor Bahru. . Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. terima kasih. Laporan biro-biro Hal-hal lain.3. Kehadiran amat dihargai.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2.3 2.00 pagi Bilik Bacaan. Pergerakan Pengakap. Tingkatan 4 Sastera 1. ««««««««««.2 2. Laporan kewangan. Kebangsaan Bandar Baru Uda.2003 (Sabtu) 8. Perkara berbangkit. Sekian. Tarikh: 11. Saudara/Saudari.00 petang Dicatat oleh. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. SMK Bandar Baru Uda.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. 3.

Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha. 1. Ban Ah Lek 8.k. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 6. Ariffin bin Zaini 10.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. . Abdul bin Aatan 3. 2.2. 3.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. Lim Swee Meng 5. Pencadang 2. 5. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13.4.2003 «««. Pengerusi Pergerakan Pengakap. 2. Tarikh : 13. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Latif bin Karya 7. Pergerakan Pengakap.1. Ahli yang hadir: 1. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Jamal bin Pandak Bil 1. 3.2003 (Sabtu) Masa: 8. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s.1.30 pagi Dicatat oleh. Haliza bin Ahmad 4. 4. Shamugam a/l Arumugam 9.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Kamalariffin bin Ali 11.4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Kassim bin Suratman 6. Halim bin Hasbullah 2.. 4. ««««««««««««««««. Penyokong Perkara Berbangkit 3.

. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua.. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««.. Disediakan oleh.. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. Tahun ««««««««««««««««.... 14. «««««««««««««««««. Johor Bahru.. Disahkan oleh. «««««««««««««««««.. Sekolah «««««««««««««««. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. «««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. 4. 13. 6. 11. 12. 1. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««.. 2. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. 8. 15. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. «««««««««««. 3. 17. 2. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««. 5. 7. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek.. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 3. 9. 18.. ««««««««««. . Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««. 16.. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««... 2. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1.

. 5.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas.. ««««««««««««««««««.1. ««««««««««««««««««.. 7««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. 2. ««««««««««««. Hari ««««««««... Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . 4... 4. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««.. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha.3. 5««««««««««««««««««..... 2... 4. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««. «««««««««««««««««« 4.2.. 3«««««««««««««««««««. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat. 4««««««««««««««««««. 2«««««««««««««««««««. 6. 6««««««««««««««««««. 1««««««««««««««««««. Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««.. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5...

4. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. 12. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Tidak dibenarkan memancing. Anggaran Perbelanjaan. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Sasaran Penyertaan. Ahli Jawatankuasa Induk. 11. 7. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. 9. Matlamat. 2. 3. Tarikh dan Tempat. 13. Johor Bahru. selepas jam 12. Harapan dan Penutup. 5. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Menjaga segala peralatan yang disediakan . Johor Bahru. 5. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. Setiap peserta. 8. kenal. Objektif. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. 11.00 tengah malam. 7.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. «««««««««««. 2. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. . 6. 6. 9. Semasa perkhemahan. 3. 4. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 10. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 8. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. 12. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. oleh kem komandan. 10. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia.

21/7 hingga 4.. Jalan Padi Mahsuri. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003... 2....1 2.30ptg..2 2..... Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..... 17.. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Tuan / Puan.... 18.....4 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas... Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab. Johor Darul Takzim.. 19. 16.14. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. 81200 Johor Bahru.. 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.3 2. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.... 15.k 1. s. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan...... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah ... .00pg. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 200 pelajar dan 15 guru. terima kasih. 10.5 2. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. 21 Hingga 23 Julai 2003. 20.. Pelajar Tahap 2. SKBBU2..

..... Tuan. 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekian.. Guru Besar.. 81200 Johor Bahru. . 81200 Johor Bahru.. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum.4 3.. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2. 2. Merangkap Setiausaha. Johor Darul Takzim...3 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003.2 2.. Jawatankuasa Pelaksana... Jalan Padi Mahsuri. s. Jawatankuasa Pelaksana..... 81200 Johor Bahru.. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. terima kasih. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. : Jumaat hingga Ahad. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. : Sepenuh masa.. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. 1. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan.... Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.1 2.. Setiausaha.k. Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha...

....... Johor Darul Takzim..... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003. Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2...1 2. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. ...Telefon: ............3 2..2 2. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««. ..... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2. Tuan / Puan.. s.... Jalan Padi Mahsuri..... Sekian...... Tarikh : Guru Besar. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No.k. kemalangan.......... 1...4 Tiada unsur-unsur paksaan. Tuan. 2. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta..... 81200 Johor Bahru...... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. terima kasih.. memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas.......Johor Darul Takzim...... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2..

.1 3.. .3 4. Polis Diraja Malaysia......... Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu.. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2. Ketua Polis Daerah Johor Bahru. 81200 Johor Bahru.... Tandatangan Nama: No.30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003..... Tuan.... Johor Darul Takzim.. . terima kasih. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. 3. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.... 2. Johor Darul Takzim... Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3..kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No... Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. Sekian. 5..... K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. Sekian. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.... Jalan Padi Mahsuri.2 3..

Tuan / Puan.k 1.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. Jalan Padi Mahsuri.. Johor Darul Takzim.k 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan.3 1. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima .. 1. 4. 81200 Johor Bahru. Jalan Larkin.. 2... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. Syarikat Air Johor...4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Johor Darul Takzim.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.... kasih Sekian. 3. s. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru... Jalan Padi Mahsuri.s...2 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah ..... Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut.1 1.. Tuan Pengurus. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... Johor Darul Taksim.......

. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. Carabinar.. 81200 Johor Bahru..... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. 81200 Johor Bahru.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.2 4.1 1.. Johor Darul Takzim.. 81200 Johor Bahru...... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 . Jalan Padi Mahsuri..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... Johor Darul Takzim. pulley dan snap link ) 5. Samion bin Selamat. Jalan Larkin. Guru Penasihat Pasukan Pengakap.. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003.. Tuan / Puan.4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi...3 4. Johor Darul Taksim.. s.k 1... Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.1 4..Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.2 1.. 2.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.3 1.. Harnes. En...... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah .. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.

1. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih... s....Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003..... Sekian..00 pagi 21/7 hingga 4. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru...... ..30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar......k............... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2..... . : 10....