Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 11. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Tambahan No. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5. .3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 5. 3. No. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. 85000.2 5. 41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. emosi. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.2 4. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3.3 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. Jalan Mentol.1 4. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 6. Johor.U. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Segamat.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4. b.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3.4 6.1 6.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Perundangan (A): P.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6.

Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3.1 7. 7.6.1. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.6.6.2 7.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.1 7.1.2. 7.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.2 7. .1 7.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.3.2 6.5.1 7. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.5.2.6.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat. Naib Pengerusi 7.3 6.5 6.7 6.4.4.4 7.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.3 7.3 Setiausaha 7.1 Pengerusi 7.5 Bendahari 7.1.6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.4 6.6.3 7.2 7.4 Penolong Setiausaha 7.1 6.6.2 7.2.6 6.3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7. i.5.2 7.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.3 7.

mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.3 8.1 9.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.8.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi . PERATURAN 8 KEWANGAN 8.2 7. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.7.2 7. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.ii.6.2 Memeriksa. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11.6 Penolong Bendahari 7. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. menyemak serta bertangungjawab keatasnya. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Ahli Jawatankuasa 7. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 12.1 7.7.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.2 Ahli persatuan sepanjang tahun.2.1 8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 7.1 10.7.8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 11.00 seorang setahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.6. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 11. PERATURAN 10 AKTIVITI 10.2 8.1 7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

.. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan........ . jawatankuasa.2 13..2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.... PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14........ Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: .2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad....2 12.. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu........4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda....1 13..3 13... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .1 15....1 14.. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13...12....2. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15. (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..

.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan Mo.. No.........................3 7... 11.. 1.......... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ......... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . ...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.1....... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.......... 41............. ....U.... 3......2 7........Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO....... 2...............1 7. 5........... Perundangan (A): P....... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7... 4....... .. 6. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA .....................1..... 7.. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan............4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6...

(TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ..Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.... . 1.2 2.................. 3........1 3.............. Tambahan No...... Perundangan (A): P... No.............2 3........... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .....................U.......3 2.... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.... 41.3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2..6 2.......5 2........... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa .... 11.... .4 2......... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.............1 2.8 3.. .. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ... Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2.........7 2.......

Sekian. 21. 11. Mei 1998.(A) 196. Jalan Padi Ria 1. Encik Ramli bin Putih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 81200 Johor Bahru. terima kasih. 3. 81200 Johor Bahru. 11. Tambahan No. Jalan Padi Ria 1. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan .. Perundangan (A): P. No. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21 hb. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Mei 1998.U. 2. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. ««««««««««««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru.U. Tuan. JOHOR. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. JOHOR. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 81200 Johor Bahru. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Perundangan (A): P. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. No. JOHOR. JOHOR. bertarikh 21hb. Tuan. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Haliza bin Ahmad. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. 41. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas.

(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. terima kasih. 5. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. 4. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Walau bagaimana pun. No. Tambahan No. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. dibimbing dan dipandu. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 6. 5. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. s. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR. 4. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. 3. 4. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 3.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). 2. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. menyelenggara. 6. Johor Bahru. 9. 7. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. 1. 41. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. diselanggara dan dikawal.k. ««««««««««««. 11. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Jabatan Pendidikan Negeri. 7. 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 8. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Perundangan (A): P. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. . 2.Bandar Baru Uda (No. Sekian. Sehubungan itu.U. Pejabat Pendidikan Daerah. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 4. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. Sehubungan itu. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. JOHOR. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Sekian . Pengetua. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. 2. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 14. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1.. 18. 13.10. 15. 20. Tuan. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 81200 Johor Bahru. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 81200 Johor Bahru.k. 16. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. terima kasih. 12. 21. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 2. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . ««««««««. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan.. 17. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai.. 3. 11. JOHOR. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tarikh: Johari bin Mat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi .2 1. JOHOR. Tingkatan Empat Sains 1. Sekian ... 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 2... Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. «««««««.. Saudara. 4.. 3.3 1.Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. Pergerakan Pengakap.1 1. Tambahan No. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. P.k.. (A) 196 bertarikh 21 hb.5 2. Jalan Padi Ria 1. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik..Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). 2. Mei 1998. No.. s. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.. terima kasih. 3. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan..4 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengerusi 1. 41l Perundangan (A). 1.

Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. 81200 Johor Bahru. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.2 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. JOHOR.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. JOHOR. Penolong Setiausaha 4.2 3. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Bendahari 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Tuan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 .1 4.1 6. Jalan Padi Ria 1. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.3 5. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Pengetua. 6. 4.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 3. 81200 Johor Bahru.3 3.2 4. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.1 5. Jalan Padi Ria 1.4 5.1 2. Pemeriksa Kira-Kira 7. 7. Setiausaha 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.1 7. Berkerjasama dengan setiausaha. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 5.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Ahli Jawatankuasa 6.

P. 7. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . 3.00 seorang sebulan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. No.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. 4. Setiausaha Pergerakan Pengakap. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. 3.3 dan 7. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. 41 Perundangan (A). Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 5. Jalan Padi Ria 1. terima kasih. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.k. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. 6. Tambahan No. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. 81200 Johor Bahru. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. 11. Sehubungan itu.2. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR.1. 2. 1. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Sekian. ««««««. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini.U. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. JOHOR. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. 81200 Johor Bahru. Tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. s. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini.

No. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. 2. Jalan Jagung 12. terima kasih. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s. 81200 Johor Bahru. Tuan. Sehubungan dengan itu. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Encik Putih bin Sulaiman. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). JOHOR. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 1. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 41 Perundangan (A).00 hingga 11. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.k. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. Sehubungan itu.U.00 pagi. 2. 11. 5. P. Jalan Padi Ria 1. JOHOR. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bandar Baru Uda. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. ««««««««««««. 21.00 seorang sebulan. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2. Sekian. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Tambahan No.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. No. 3. 4. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama.

3.k. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . Jalan Padi Ria 1. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Sekian . 4.00) atau tahunan (RM 12. Tuan.25). Persekutuan Pengakap Malaysia. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rumah Pengakap. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. s.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Sehubungan itu. 2. ««««««««««««.Oleh itu. 81200 Johor Bahru. Sekian.00) bermula dari bulan Januari 2003. JOHOR. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2.. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. terima kasih. ««««««««««««. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. atau bulanan (RM 1. 2. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. 56000 Kuala Lumpur. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Jalan Hang Jebat. terima kasih. 1. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.

Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . terima kasih. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. s. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 6. 4. Sehubungan dengan itu. Tuan. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««. No. JOHOR. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru. 21. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Encik Putih bin Sulaiman. 2. Jalan Jagung 12. JOHOR.k. 1.k. Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Pengarah Pendidikan Johor. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2.00 hingga 11.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. Jalan Padi Ria 1. 17 Januari. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 3. s. 3. 3. 1. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. 5. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8.

.Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. dan panjangkan bil kepada kami.

....... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««..... Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««............ Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan...... ......... ..... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««............ Jawatan : «««««««««««««................ 2............................ Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No.... Bayar Kepada: ...........No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««.......... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1.............. Tarikh : «««««««««.Bill Amaun RM Sen ................ No... Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««.............

... Baki dibawa ke hadapan 2...... Saguhati penceramah 6.00 30... Hadiah pertandingan 5..... Peruntukan Kokurikulum 6. Beli buku laporan dan alat tulis...140.........00 110.00 100..... Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima....00 200..... 2.........00 500...00 Jumlah 1.... Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap... Buku program 4..Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul.00 PERBELANJAAN 1... . Baki dalam bank Jumlah 1............00 ......00 30... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20....Sumbangan daripada PIBG RM 40.00 3... Tarikh: . Jamuan makan akhir tahun 7......00 500... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1.... Johor Bahru.......... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.140. Cek: ..00 100.... Yuran bulanan ahli 5.... Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan.. Tandatangan Butir-butir bayaran No......00 350.... Pengerusi Pergerakan Pengakap ....... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 3..................... Johor Bahru..00 300.... Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli..

Ucapan Perasmian. vi. ii. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. JOHOR. Pemeriksa kira-kira 2.Saya KASSIM BIN SURATMAN.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. i..1 2. Membentangkan laporan tahunan. Ahli Pergerakan Pengakap. 11 Mac 2003 (Isnin) 2.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda.3 2. iv. Ucapan Pengerusi Tetap. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Agenda Mesyuarat Agung.. 81200 Johor Bahru. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan.2 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««.. Pemilihan dua orang juruaudit. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. iii. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. . Johor Bahru. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. v. Saudara/Saudari. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan.

1. 4. Bendahari 5. Saya yang mejalankan tugas. 6.k. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1.7. 2. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3.2003 (Isnin) Masa : 2.1. 5. Pencadang 2.3. 6. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. Pengerusi 5.2. 4. Naib Pengerusi 5. 2. 7. terima kasih. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.6.2.4.3. Pengerusi Pergerakan Pengakap. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. 3. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. s.5.1. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.2.2. 3. Kehadiran amat dihargai. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6.vii. Pencadang 4.1.2. . viii. 2. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap.1. Setiausaha 5. Sekian. 8. Penolong Bendahari 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Penolong Setiausaha 5. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Ucapan penanguhan. Membahaskan usul-usul yang diterima.

1 2. Johor Bahru.00 pagi Bilik Bacaan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.4 2. JOHOR. SMK Bandar Baru Uda.5 2. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 3. Kehadiran amat dihargai. Laporan biro-biro Hal-hal lain. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Perkara berbangkit. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.2003 (Sabtu) 8. Laporan kewangan. Pergerakan Pengakap.3 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. . Saudara/Saudari. Tarikh: 11. Tingkatan 4 Sastera 1.2 2. Sekian. 13. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.00 petang Dicatat oleh. ««««««««««.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.4. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan. terima kasih. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Saya yang menurut perintah. Kebangsaan Bandar Baru Uda.3.

Pengerusi Pergerakan Pengakap. Abdul bin Aatan 3. ««««««««««««««««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k. 1. Shamugam a/l Arumugam 9.1. Pergerakan Pengakap.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda..«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Ban Ah Lek 8.2003 «««. Kamalariffin bin Ali 11.4.1. Latif bin Karya 7.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. Tarikh : 13.4. . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. s. Kassim bin Suratman 6. 3. 6. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Penyokong Perkara Berbangkit 3. Ahli yang hadir: 1.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. Ariffin bin Zaini 10.2. Haliza bin Ahmad 4. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha. Lim Swee Meng 5. Jamal bin Pandak Bil 1.30 pagi Dicatat oleh. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. 5. Halim bin Hasbullah 2. 2. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. 4.2003 (Sabtu) Masa: 8. 2. Pencadang 2. 3.

AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««.. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. 18. Johor Bahru. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««.. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua.. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. 4. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. 12. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1. 3. ««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. 17. «««««««««««««««««. Disahkan oleh. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. 13. 8. 6. . Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««... 2. 16.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. 15.. 9. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. 2.. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. 14. Bahagian A 1. ««««««««««.. Tahun ««««««««««««««««.. «««««««««««.. 7. 1. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««.. 11. 3. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat.. 5. Disediakan oleh. 2... Sekolah «««««««««««««««.

.. ««««««««««««««««««. 2«««««««««««««««««««. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««.. 5. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««.. 6....1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas..2. 4.1....Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3. ««««««««««««««««««. 2. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««. ««««««««««««.. 6««««««««««««««««««. 3«««««««««««««««««««... 4««««««««««««««««««.3.. 2. 1««««««««««««««««««. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««. 4. 7««««««««««««««««««. «««««««««««««««««« 4. 4. Hari ««««««««.. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.. ««««««««««««««««««. 5««««««««««««««««««..

Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Anggaran Perbelanjaan. 6. 10. Setiap peserta. Johor Bahru. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 2. 6. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. «««««««««««. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. Menjaga segala peralatan yang disediakan . oleh kem komandan. 5. 4. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 11. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Ahli Jawatankuasa Induk.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 7.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. 7. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. 10. . Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Semasa perkhemahan. 4. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 8. Objektif.00 tengah malam. Johor Bahru. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. selepas jam 12. Sasaran Penyertaan. 9. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. 12. Tarikh dan Tempat. 3. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. kenal. 2. 13. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Matlamat. Harapan dan Penutup. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 9. 8. 5. 3. 12. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. 11. Tidak dibenarkan memancing.

... Jalan Padi Mahsuri. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.5 2.. 21 Hingga 23 Julai 2003.. terima kasih... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda..3 2... 16. Pelajar Tahap 2.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. SKBBU2. 81200 Johor Bahru.2 2. 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 18. 2..14. Tuan / Puan... Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. s.. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. 19. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan... ... 15..1 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah .... 20.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2.30ptg..k 1.. Johor Darul Takzim.....6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003... 10.. 200 pelajar dan 15 guru.. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan..4 2. 21/7 hingga 4. 17.00pg. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.

4 3... 81200 Johor Bahru.. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. s. Jawatankuasa Pelaksana. 1.Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha. Jawatankuasa Pelaksana. Setiausaha.. Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .. Sekian. 81200 Johor Bahru.... Johor Darul Takzim..... Jalan Padi Mahsuri. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.k. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2... Tuan. 2... : Jumaat hingga Ahad.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.2 2... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Guru Besar. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. Merangkap Setiausaha... terima kasih..1 2. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. 2. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Jalan Padi Mahsuri. : Sepenuh masa.... 81200 Johor Bahru.3 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. .

Telefon: .. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta. Jalan Padi Mahsuri... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2.. kemalangan.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No.. Sekian..... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid.Johor Darul Takzim. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.......... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2........ 1. Tuan / Puan..... Tuan...3 2..k........... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2...... No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««..... terima kasih. Tarikh : Guru Besar.1 2.2 2.. 81200 Johor Bahru. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««...... ... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2...4 Tiada unsur-unsur paksaan. s... 2.... . memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas. Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga........ ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Johor Darul Takzim......

Polis Diraja Malaysia.... 81200 Johor Bahru.2 3. Sekian.. Johor Darul Takzim.... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««.. .kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut... Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk...30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2.. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.. 2. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 5... Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2.. Tuan...3 4....... K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. . Tandatangan Nama: No.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih...1 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. terima kasih...... 3..... Sekian... Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No.. Ketua Polis Daerah Johor Bahru... Johor Darul Takzim. Jalan Padi Mahsuri.

kasih Sekian.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. s. 81200 Johor Bahru...... Jalan Padi Mahsuri.. 2... : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. 1. Johor Darul Taksim... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Johor Darul Takzim... 3.k 1.. 81200 Johor Bahru... Jalan Larkin. Jalan Padi Mahsuri. 4.. 2.. Tuan Pengurus....... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut.1 1... Johor Darul Takzim. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah .2 1.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar..k 1.3 1.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. 81200 Johor Bahru... Syarikat Air Johor. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Tuan / Puan. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima .4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.s.

..1 1. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Jalan Larkin... 2. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1. Harnes.... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah .. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003. Tuan / Puan..2 4. Johor Darul Taksim..2 1. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.3 1.. Carabinar. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. s... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. Johor Darul Takzim...... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar..4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi... 81200 Johor Bahru...k 1.. Jalan Padi Mahsuri.1 4.Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.. En.. 81200 Johor Bahru.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru. pulley dan snap link ) 5. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 .. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu....3 4. Samion bin Selamat. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.. Johor Darul Takzim.. Guru Penasihat Pasukan Pengakap....

.... s...... 1... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru...00 pagi 21/7 hingga 4. Sekian.Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2......k........ ..... Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. : 10............30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful