Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Segamat. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 6.2 5.4 6.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. 11.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. 41. 85000. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.1 4. emosi. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. Perundangan (A): P.2 4. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.2 6. Jalan Mentol. No.1 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Johor. 3.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. b. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Tambahan No. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.1 5. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4. .

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 7.1 7.3 7.3.6.6 6.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5 Bendahari 7.2 7.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.7 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.4 6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.2 7.1 7. i.1.6.2. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.6.2.4 Penolong Setiausaha 7.5.4 7.4.1 Pengerusi 7. 7.5.1 7.3 7.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.4. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 7.5.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.3 6.5.6.1 7.3.1 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.6.2 7.3 Setiausaha 7.6.3.2 6.1 6. 7.5 6.1.3. Naib Pengerusi 7. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. . Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2 7.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2 7.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.6.6.1.

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11.ii.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.2 11.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.8.6.1 7. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. 7. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 7.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. PERATURAN 10 AKTIVITI 10.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar. Ahli Jawatankuasa 7. PERATURAN 8 KEWANGAN 8. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 7.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1 7.1 12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 7.6 Penolong Bendahari 7.2 8. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.1 10.2.6.3 8.2 Ahli persatuan sepanjang tahun. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .1 8.7.00 seorang setahun.7.1 11. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 9.8. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12.7.2 Memeriksa.

1 14.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli... PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14..12...1 15...3 13.1 13. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13..4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: .2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.......2.3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15.. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan.......... jawatankuasa... Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..2 13.. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis... .. (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .......2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.2 12....... (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..

...1..... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... 41. 6.... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ... .1 7.Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO............... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA ..... 3.... 11... .............. .......... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........3 7... 7...2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7.... Tambahan Mo.......................1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6........4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6........ 2............2 7.. No................. 5......U........ Perundangan (A): P. 1... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.......... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 4..............1....

...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...............8 3................... Perundangan (A): P....... (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . Tambahan No.Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO... 1........ Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2..... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 3....5 2.......3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2.... 41......1 3..4 2.........U. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa .....3 2.. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . ........ maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998................. No..............2 2. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini..... 11..1 2..7 2. .2 3....................... ....6 2........

Tuan. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Mei 1998. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . 4. Tuan. Perundangan (A): P. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. 81200 Johor Bahru. Sekian. 3. Tambahan No. Mei 1998. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P.U. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. JOHOR. 81200 Johor Bahru. ««««««««««««. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. (A) 196 bertarikh 21 hb. No. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas.U. JOHOR. 21. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. 41. 11. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Haliza bin Ahmad. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.(A) 196.. No. Tambahan No. terima kasih. 81200 Johor Bahru. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. bertarikh 21hb. Encik Ramli bin Putih. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. 81200 Johor Bahru. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.

maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 41.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). menyelenggara. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. 4. . 5. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 6. s. Jabatan Pendidikan Negeri. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. ««««««««««««. No. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 7. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 6. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Johor Bahru. Pejabat Pendidikan Daerah. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. Sehubungan itu. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. JOHOR. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 4. diselanggara dan dikawal. 11. 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.Bandar Baru Uda (No. 9. dibimbing dan dipandu. 5. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Perundangan (A): P. 2. Walau bagaimana pun. Sekian. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 8. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. 4. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. 1. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.U. 7. 3.k. terima kasih. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Tambahan No. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.

13. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ««««««««. 18. 16. JOHOR. 2. 11. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 2. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 17. 1. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Sekian . Sehubungan itu. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 14. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. kuasa dan tanggungjawab profesion saya.10. Tuan. 15.. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. 81200 Johor Bahru. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.. terima kasih. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. 20. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. JOHOR.. 12. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 19. 21. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Pengetua. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k.

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. s... No. (A) 196 bertarikh 21 hb. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin.. 2. 3. Pengerusi 1.U.. 3. 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Tingkatan Empat Sains 1.2 1.1 1.. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002... Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No. 2. 4.. Tarikh: Johari bin Mat.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi ... Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. 1. terima kasih. Saudara. «««««««.. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru.Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda.. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.3 1. Jalan Padi Ria 1.5 2... Sekian . Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.k. Pergerakan Pengakap. Mei 1998. 41l Perundangan (A). JOHOR.. P. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Tambahan No.. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.4 1.

6.2 5. 81200 Johor Bahru.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.2 2. 5. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap.1 4. Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma.3 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 3. 4. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7. JOHOR. Jalan Padi Ria 1. Tuan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 . 7.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.1 3. Jalan Padi Ria 1. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Bendahari 5. Setiausaha 3. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.2. 81200 Johor Bahru.1 2.2 3.1 6. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Penolong Setiausaha 4. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Berkerjasama dengan setiausaha.2 4.1 5.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 seorang sebulan. Jalan Padi Ria 1. No. 5. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini.U. 81200 Johor Bahru. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 4. 7. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. P. 3.. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2.2. 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. terima kasih. Setiausaha Pergerakan Pengakap.3 dan 7. 6. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. ««««««. Sekian. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.1. Tambahan No. 3. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. s. JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. 41 Perundangan (A). Tuan. JOHOR. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini.k. 4. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. 11. Sehubungan itu. 81200 Johor Bahru. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu.

berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Jalan Padi Ria 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 3. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 .00 hingga 11. Bandar Baru Uda. Tuan. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2.k.00 seorang sebulan. No. 2. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. Encik Putih bin Sulaiman. 11. s.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Sehubungan dengan itu. 81200 Johor Bahru. 21. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. 5.00 pagi. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 2. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya.U. 4. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 2. JOHOR. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Tambahan No. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. terima kasih. 1. ««««««««««««. Sekian. Sehubungan itu. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. P. Jalan Jagung 12. JOHOR.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. 41 Perundangan (A).

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00) bermula dari bulan Januari 2003. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. atau bulanan (RM 1.Oleh itu. Rumah Pengakap. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. 4.25). ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 81200 Johor Bahru. 2. ««««««««««««. Sekian . Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. JOHOR. terima kasih. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Jalan Padi Ria 1.. 2. 3.00) atau tahunan (RM 12.k. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jalan Hang Jebat. Tuan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. s. terima kasih. 2. Sehubungan itu.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ««««««««««««. 56000 Kuala Lumpur. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Persekutuan Pengakap Malaysia. Sekian. 2.

Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. terima kasih. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . 4. No.k. 4. Jalan Padi Ria 1. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 81200 Johor Bahru. 6. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En.k.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 81200 Johor Bahru. s. 3. JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 1. 3. 2. 2. 5.00 hingga 11. 17 Januari. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Bandar Baru Uda. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Pengarah Pendidikan Johor. Jalan Jagung 12. Sehubungan dengan itu. 3. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. ««««««««««««. 21. Tuan. s. Encik Putih bin Sulaiman. 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian.

Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. . dan panjangkan bil kepada kami.

......... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan............... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««................... Jawatan : «««««««««««««............. 2............. Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No.............. ..... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««................. Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««.........No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««....... Bayar Kepada: ......Bill Amaun RM Sen ...... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1........ Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda................ No.... . Tarikh : «««««««««.........

. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.... Cek: . Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan.... Johor Bahru.... Baki dalam bank Jumlah 1........ Pengerusi Pergerakan Pengakap .00 .. Baki dibawa ke hadapan 2.Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul...00 3..... Tarikh: ...140...................... Hadiah pertandingan 5... ........ Peruntukan Kokurikulum 6.... 2..00 500....... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda... 3..00 100.... Beli buku laporan dan alat tulis... Saguhati penceramah 6. Tandatangan Butir-butir bayaran No....00 110.Sumbangan daripada PIBG RM 40.00 350. Buku program 4.....00 30.....................00 200... Jamuan makan akhir tahun 7.00 500. Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima.00 30..00 PERBELANJAAN 1.00 Jumlah 1.....140... Yuran bulanan ahli 5..... Johor Bahru....... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1......00 300.... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20.......... Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.....00 100..

30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. iii. v. Membentangkan laporan tahunan. vi. Ucapan Perasmian. Johor Bahru.Saya KASSIM BIN SURATMAN. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. Saudara/Saudari. i. . (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. Pemeriksa kira-kira 2. Ahli Pergerakan Pengakap. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. 81200 Johor Bahru. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. JOHOR. Ucapan Pengerusi Tetap. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Agenda Mesyuarat Agung. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.3 2. 11 Mac 2003 (Isnin) 2.. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««.. iv. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««.1 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pemilihan dua orang juruaudit. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. ii. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Ucapan Guru Penasihat Persatuan.2 2. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan.. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.

2.1.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.k. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.2003 (Isnin) Masa : 2. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. 4. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. Bendahari 5. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Penolong Bendahari 5.3. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.6.2. Ucapan penanguhan. 6. 7. terima kasih. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.1.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1.1. 1. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3. Kehadiran amat dihargai. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11.vii.1. 6. Naib Pengerusi 5. Pengerusi 5. 3. . Pengerusi Pergerakan Pengakap.2. 5.2. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. Pencadang 2.7. 3. Setiausaha 5.1. Penolong Setiausaha 5. Membahaskan usul-usul yang diterima. 2. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.4. s. 4.2. Pencadang 4.5. Sekian. 8. Saya yang mejalankan tugas. viii.

Laporan kewangan.4 2. Saya yang menurut perintah. SMK Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Saudara/Saudari. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Laporan biro-biro Hal-hal lain.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. terima kasih. Kehadiran amat dihargai. 13. .4. Sekian. Tingkatan 4 Sastera 1. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.00 petang Dicatat oleh.00 pagi Bilik Bacaan. Pergerakan Pengakap. Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. 3.1 2.3 2. Perkara berbangkit. Johor Bahru. Tarikh: 11. ««««««««««.5 2. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2.2003 (Sabtu) 8.3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2 2.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap.

Abdul bin Aatan 3. Kassim bin Suratman 6. Jamal bin Pandak Bil 1. Ahli yang hadir: 1. 2. Ariffin bin Zaini 10.4. Pencadang 2.2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha. Kamalariffin bin Ali 11. 4.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 3.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. Haliza bin Ahmad 4. s.30 pagi Dicatat oleh. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. 4. Latif bin Karya 7.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. ««««««««««««««««. 5. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Tarikh : 13.4. . Pengerusi Pergerakan Pengakap. Shamugam a/l Arumugam 9. Penyokong Perkara Berbangkit 3. 2. Halim bin Hasbullah 2. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.. Ban Ah Lek 8. 1. 3.k.1.2003 (Sabtu) Masa: 8. 6.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. Lim Swee Meng 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.1.2003 «««. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.

Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. 12. «««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. 7... 2.. Bahagian A 1.. «««««««««««. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1.. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. Disahkan oleh.. Sekolah «««««««««««««««... 4..Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Disediakan oleh. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««.. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. 13. 18. 8. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««. 2.. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. 15. 9. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. . ««««««««««. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. 1. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««.. Johor Bahru. 14.. 2.. 16. 11. 5. 6. 3. 17. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Tahun ««««««««««««««««. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. 3. «««««««««««««««««..

. 2«««««««««««««««««««. 6... ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. 4. 6««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««. 5.2.. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««.3... 2. 4.. 4. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««. 2. «««««««««««««««««« 4... 4««««««««««««««««««. Hari ««««««««... 5««««««««««««««««««.. 1««««««««««««««««««. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««.1. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat. 7««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««.. 3«««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. ««««««««««««.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3.

00 tengah malam. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. 10. Setiap peserta. 4.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 11. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Ahli Jawatankuasa Induk. 10. 3. 9. Johor Bahru. Matlamat. Tarikh dan Tempat. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 6. 7. selepas jam 12. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Menjaga segala peralatan yang disediakan . Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. Semasa perkhemahan. 13. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. kenal. «««««««««««. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. Tidak dibenarkan memancing. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. Sasaran Penyertaan. 12. 2. Anggaran Perbelanjaan. Johor Bahru. Objektif. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Harapan dan Penutup. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. 9. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. 11. 4. 8. oleh kem komandan. 6. 2. 8. 7. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali .mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. 5. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. 12. 5. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. 3. .

. Tuan / Puan.4 2. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan.. Johor Darul Takzim... 20. 81200 Johor Bahru.. terima kasih.6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.3 2. Pelajar Tahap 2... Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.. SKBBU2. 21/7 hingga 4. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 18.00pg... 21 Hingga 23 Julai 2003. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru....... 17... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... 200 pelajar dan 15 guru.. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah . s. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.30ptg...1 2. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan.. 15... Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan... 10. 2.k 1.. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2.. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2. Jalan Padi Mahsuri.14... 19.... 16. 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003...2 2. .......5 2.

.. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. Tuan.. 2..... Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk... Jalan Padi Mahsuri.. Sekian.4 3. 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah... terima kasih. 81200 Johor Bahru. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan.k. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Jawatankuasa Pelaksana....1 2. s. Merangkap Setiausaha. Jawatankuasa Pelaksana.. Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .. Setiausaha. Jalan Padi Mahsuri... Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Guru Besar... 81200 Johor Bahru. : Jumaat hingga Ahad... Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. 2.Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha.3 2. Johor Darul Takzim..2 2... : Sepenuh masa. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum.

. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003........ Jalan Padi Mahsuri.. 81200 Johor Bahru..... .. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No..... 1. Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga........ terima kasih. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««..Telefon: . s...... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 2. memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas.......... Sekian.... Tarikh : Guru Besar...3 2.......1 2.....4 Tiada unsur-unsur paksaan.. Johor Darul Takzim.. kemalangan.... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid..... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2.......2 2.k. Tuan / Puan.Johor Darul Takzim. Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2. .. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.... Tuan....

Sekian. Johor Darul Takzim.....30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2.. Tuan..3 4... Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3. terima kasih. ... Sekian... K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu... Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..... . Tandatangan Nama: No. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003..... Ketua Polis Daerah Johor Bahru..... 5. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.... Johor Darul Takzim. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru....... 3.2 3..1 3. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. 2.kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. Jalan Padi Mahsuri. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««. Polis Diraja Malaysia. 81200 Johor Bahru....

81200 Johor Bahru.... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Jalan Larkin. 2... kasih Sekian. Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.k 1..s. s....... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut.... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. 3. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut.. 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Mahsuri. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima .3 1. 1..k 1. Jalan Padi Mahsuri. 81200 Johor Bahru. Tuan Pengurus.... Tuan / Puan.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2...... Johor Darul Takzim. Johor Darul Taksim.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. 4.. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. Syarikat Air Johor. 2.2 1.....1 1.

Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 81200 Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.3 4.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar..2 4.... Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003. Guru Penasihat Pasukan Pengakap. Tuan / Puan.4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi.. 81200 Johor Bahru.2 1.. Johor Darul Takzim.1 4. Samion bin Selamat... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah .. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. Harnes..3 1..1 1. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.. Jalan Padi Mahsuri..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru..Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.. Johor Darul Takzim.... Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.k 1... En... Johor Darul Taksim. pulley dan snap link ) 5. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1...... Carabinar... 81200 Johor Bahru. s. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 . 2. Jalan Larkin.

... ....Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003.....00 pagi 21/7 hingga 4......... . ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.. Sekian... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2....... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..k. : 10...... Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih....... 1.. s.