Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

2 5.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Segamat. 3. b. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. No. 11.4 6. Tambahan No. Jalan Mentol. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. emosi. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. 41. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Perundangan (A): P. . Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.U. 85000.2 6.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5.2 4.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Johor.1 5.3 6. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.1 4.1 6. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.

7.7 6.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4.3. 7.6. .3 7.4 7.3 6.4 6. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.2 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.2.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 7.1.3 7.6.1 7.6.1 7.2 7.6 6.2 7.1 6.1.2.4.1 Pengerusi 7.3.3.3 7.2 7. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.4.6.3.5 6.6.2 7.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.6. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.2 7.5. i.1 7.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.4 Penolong Setiausaha 7. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3 Setiausaha 7.6.5.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Naib Pengerusi 7.5 Bendahari 7.3.5.5.

1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .1 10.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.7.2 Memeriksa.1 8.00 seorang setahun. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2 7. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.2 Ahli persatuan sepanjang tahun. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.2.7. Ahli Jawatankuasa 7. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar.1 9.6. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1 7.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2 7.2 11.1 11. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7.1 7.3 8. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.7.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.8. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.6.ii.1 12.8.6 Penolong Bendahari 7. PERATURAN 8 KEWANGAN 8. PERATURAN 10 AKTIVITI 10.1 7. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12.

PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13... ... PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14............. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.......4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli..2 12.. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar..... (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...2 13..3 13.3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 13. (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: ..12.. jawatankuasa..1 14. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis... PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan.......2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan..1 15.2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.2.

......1 7..... 4..............1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA . Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7............ 2........ ......... 1. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 5...............U.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........................ Perundangan (A): P......4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.....1.. 7.1. 41.. No..... Tambahan Mo.. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 6.. 11. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.3 7....................... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .............. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.. ................. 3... ......Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.....2 7......

....... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........U......3 2.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ......... Tambahan No....... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........ ..2 2... 11................ 41.....1 2..........................8 3.....3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2.......7 2.......4 2.......... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. 3.... ........Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998............1 3.. No..... ... (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.5 2................6 2.. Perundangan (A): P. Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2.. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..........2 3. 1.

Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Mei 1998. (A) 196 bertarikh 21 hb. Jalan Padi Ria 1. 21. 81200 Johor Bahru. Tambahan No. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No. Encik Ramli bin Putih. Mei 1998.U. JOHOR. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.(A) 196. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. bertarikh 21hb. ««««««««««««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. terima kasih. 2. Haliza bin Ahmad. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 3. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. No. Perundangan (A): P. 4. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Perundangan (A): P. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. 81200 Johor Bahru..U. Tuan. 41. Tuan. 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Ria 1. JOHOR. JOHOR. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 81200 Johor Bahru. Sekian. Tambahan No. JOHOR. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. 11. 11. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. . Tambahan No.Bandar Baru Uda (No. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 9. menyelenggara. 4. 5. Sekian. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 6. 11. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. ««««««««««««. diselanggara dan dikawal. 3. 2. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Jabatan Pendidikan Negeri. Walau bagaimana pun. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 5. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. 6. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. No. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. Perundangan (A): P. 3. Pejabat Pendidikan Daerah. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 7. Sehubungan itu. 7. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. JOHOR. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. dibimbing dan dipandu. 41. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan.U. 4. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 8. 4. 2. terima kasih. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. s. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Bahru. 3. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.k.

Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. terima kasih. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 81200 Johor Bahru.. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. Sehubungan itu. 20. 81200 Johor Bahru. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini.10. Tuan. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 18. 3. 11. JOHOR. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 17. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 16. 19.. Sekian . 14. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.k. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. 15. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 13. 21. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . ««««««««. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 1. Pengetua. 2. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 12.

Pendaftaran 18/2002/SMKBBU)..4 1. 1. Tingkatan Empat Sains 1. 2. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. (A) 196 bertarikh 21 hb.2 1. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. JOHOR.U.k. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Pengerusi 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Saudara. Mei 1998...Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda.. «««««««.1 1. 41l Perundangan (A). dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.. Tarikh: Johari bin Mat.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002. 3. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. 3. No. terima kasih.. s. 4. 11. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.. 2.. Pergerakan Pengakap..5 2. P. Jalan Padi Ria 1... Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini.3 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No.. Sekian . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi . Tambahan No. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru.. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin.

2 3. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Jalan Padi Ria 1. 6. Setiausaha 3. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.1 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Pemeriksa Kira-Kira 7.5 Mengutip wang derma daripada ahli.1 5.1 7.2. 81200 Johor Bahru. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Pengetua. Ahli Jawatankuasa 6. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Berkerjasama dengan setiausaha. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. JOHOR.3 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 5. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Bendahari 5.4 5. 7. 4.2 5. 5. Tuan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.2 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 .2 4. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.1 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru.1 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. JOHOR. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Penolong Setiausaha 4. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

2. Tuan.00 seorang sebulan. Sekian. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. Jalan Padi Ria 1. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. 3.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini.U. s. P. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 4. ««««««. 7. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Setiausaha Pergerakan Pengakap.3 dan 7. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini.k. 41 Perundangan (A). Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. 5. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 81200 Johor Bahru. 6. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. 3.1. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Tambahan No.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. No. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. terima kasih. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sehubungan itu. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . 11. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. 1. JOHOR.

Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . Sehubungan itu.00 hingga 11. terima kasih. Jalan Padi Ria 1.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum.U. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Bandar Baru Uda. Encik Putih bin Sulaiman. P. Sekian.00 pagi. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. 3. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. JOHOR. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 4. 1. No. s. 2. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. 81200 Johor Bahru. ««««««««««««.k. 81200 Johor Bahru. No. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Sehubungan dengan itu. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Tambahan No. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 41 Perundangan (A). Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Jagung 12. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama.00 seorang sebulan. 5. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. 21.

. s. 3. Sehubungan itu. 2. 2. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00) bermula dari bulan Januari 2003. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas.Oleh itu. Jalan Padi Ria 1. Persekutuan Pengakap Malaysia. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2.00) atau tahunan (RM 12. ««««««««««««. 56000 Kuala Lumpur. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. terima kasih. 81200 Johor Bahru.k. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Rumah Pengakap. Sekian . terima kasih. JOHOR. Sekian. Jalan Hang Jebat. 1.25). Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . ««««««««««««. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Tuan. atau bulanan (RM 1. 2.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.

Sehubungan dengan itu. terima kasih. s. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Encik Putih bin Sulaiman.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 2. 1. 6. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. JOHOR. 3. 81200 Johor Bahru.k. Bandar Baru Uda. Pengarah Pendidikan Johor. Tuan. Jalan Padi Ria 1. 1. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. No. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. JOHOR. ««««««««««««. 5. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8.00 hingga 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. 21. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. 17 Januari. Jalan Jagung 12. Sekian. 3. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. s. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.k. 4. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 81200 Johor Bahru. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2.

Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. . dan panjangkan bil kepada kami.

.Bill Amaun RM Sen .. ........... 2......... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan...................................... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««...... ........... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1. No...... Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No..... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««.... Tarikh : «««««««««........ Jawatan : «««««««««««««............ Bayar Kepada: ....................................No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««. Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««...... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««..... Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda............

. Tarikh: ............ Saguhati penceramah 6... Hadiah pertandingan 5.... Tandatangan Butir-butir bayaran No...00 Jumlah 1............00 300... Cek: .....00 100.... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20......00 30............ Yuran bulanan ahli 5....... Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan........00 PERBELANJAAN 1........140.00 500....... Jamuan makan akhir tahun 7.. 2......00 100........Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul..... Baki dibawa ke hadapan 2.. Buku program 4.. Baki dalam bank Jumlah 1....Sumbangan daripada PIBG RM 40... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 3...00 . Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.. Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima....... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 200.00 30.. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1...140.. . Beli buku laporan dan alat tulis..... Johor Bahru........00 110. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli.00 350.. Peruntukan Kokurikulum 6..00 500. Johor Bahru......... 3.. Pengerusi Pergerakan Pengakap ...

Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. iii. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Ucapan Pengerusi Tetap. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan. vi.3 2.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. i. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN.. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Saudara/Saudari. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari.1 2.. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. iv.. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. Pemeriksa kira-kira 2. Ahli Pergerakan Pengakap. Ucapan Perasmian.Saya KASSIM BIN SURATMAN. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Membentangkan laporan tahunan. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. Pemilihan dua orang juruaudit. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Johor Bahru.2 2. 81200 Johor Bahru. . ii.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. Agenda Mesyuarat Agung. v. JOHOR.

2003 (Isnin) Masa : 2. terima kasih. 4. 8. Bendahari 5. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 1. Penolong Setiausaha 5. 6.1.1. Pencadang 2. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3.1.vii. 3. Pengerusi Pergerakan Pengakap.2.3.2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Sekian. 6.7. Penolong Bendahari 5. 2.2. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. Pencadang 4.1. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap.k. Setiausaha 5. Saya yang mejalankan tugas. 3.4. Membahaskan usul-usul yang diterima. viii. 2. Ucapan penanguhan. Kehadiran amat dihargai. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1.2. 5. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.1.5. 7.6. .2. Pengerusi 5. Naib Pengerusi 5. 3. 4. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. s. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6.

JOHOR. Kebangsaan Bandar Baru Uda.4 2.5 2. . Tingkatan 4 Sastera 1.2 2. 13. 3. ««««««««««. Perkara berbangkit. Sekian. Saudara/Saudari. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Kehadiran amat dihargai. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Laporan biro-biro Hal-hal lain.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.4. Laporan kewangan.00 pagi Bilik Bacaan. terima kasih. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan.3.2003 (Sabtu) 8. Saya yang menurut perintah. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. SMK Bandar Baru Uda. Tarikh: 11.3 2. Johor Bahru. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 petang Dicatat oleh.1 2.

Tarikh : 13. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pencadang 2. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Pergerakan Pengakap.1. Lim Swee Meng 5. 5. Shamugam a/l Arumugam 9. 2. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha.k. Latif bin Karya 7. 4. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13.1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 4. s. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.2003 (Sabtu) Masa: 8.4. Pengerusi Pergerakan Pengakap. Penyokong Perkara Berbangkit 3. Ahli yang hadir: 1. Ariffin bin Zaini 10. 3. 3. . Halim bin Hasbullah 2. Jamal bin Pandak Bil 1.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Haliza bin Ahmad 4. 6.30 pagi Dicatat oleh. Ban Ah Lek 8.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap.2003 «««. 1. Abdul bin Aatan 3.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. ««««««««««««««««. Kamalariffin bin Ali 11.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3.4. Kassim bin Suratman 6. 2.2.. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

Disahkan oleh. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««. 17... 2. 13. 3. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. 9.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. 7. 18.. 14. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. Johor Bahru.. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. 3. 11. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««. Bahagian A 1. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. «««««««««««... 12. 2.. 6... Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««.. Sekolah «««««««««««««««. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan... «««««««««««««««««.. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. 8. 1. ««««««««««. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. 4. ««««««««««««««««««. 15. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. 2. 5.. 16. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««. Tahun ««««««««««««««««. Disediakan oleh. . «««««««««««««««««.

3.2. 6««««««««««««««««««. 2«««««««««««««««««««. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat.. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««.... «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««. Hari ««««««««. ««««««««««««««««««. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««... 5. ««««««««««««««««««. ««««««««««««. 4.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3...1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas.. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . 6. «««««««««««««««««« 4. 4.1.. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. 3«««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. 1««««««««««««««««««... 4««««««««««««««««««.. 7««««««««««««««««««. 5««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««.. 2. 4. 2... Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5... Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««.

Setiap peserta. 10. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. 10. 9.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. 4. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. Johor Bahru. Anggaran Perbelanjaan. Objektif. Matlamat. Menjaga segala peralatan yang disediakan . 9. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 8. Sasaran Penyertaan. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. 11. 5. 5. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. 6. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. kenal. 13. 7. 6. 12. . oleh kem komandan. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. Ahli Jawatankuasa Induk. 3. Semasa perkhemahan.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. 4. «««««««««««. Johor Bahru. 2. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. Harapan dan Penutup. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. selepas jam 12. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 8. Tidak dibenarkan memancing. 12. 11. 3. 7. 2.00 tengah malam. Tarikh dan Tempat. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan.

.. 200 pelajar dan 15 guru. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. Tuan / Puan. 16. 21/7 hingga 4.. 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.... Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2..6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. 21 Hingga 23 Julai 2003.00pg. SKBBU2.. Jalan Padi Mahsuri...4 2. s. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. 10....k 1. 18. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.... Johor Darul Takzim. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.. 2.. . 19. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru...3 2.14.1 2. terima kasih....... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah .. 17... 15. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah...5 2.2 2... 20. Pelajar Tahap 2.... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2.30ptg.. 81200 Johor Bahru. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan...

4 3. Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. s... Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003.. 81200 Johor Bahru.. Jawatankuasa Pelaksana. 1.. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.... : Sepenuh masa. Johor Darul Takzim... Merangkap Setiausaha.. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha.... terima kasih. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. .. Jawatankuasa Pelaksana... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. 81200 Johor Bahru... Jalan Padi Mahsuri.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. : Jumaat hingga Ahad..k.1 2.. Setiausaha. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .. 2.3 2.2 2.. 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Mahsuri. 2... Tuan.. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. Sekian.

.1 2. 81200 Johor Bahru. Sekian.. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2... No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««....3 2....... Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta..... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No.. s........Johor Darul Takzim. ... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. 1..2 2...... kemalangan..... . terima kasih..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas..... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid... Tuan / Puan.Telefon: .. Tarikh : Guru Besar.. 2.......... Johor Darul Takzim.. Jalan Padi Mahsuri.k.. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««... Tuan.... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2..4 Tiada unsur-unsur paksaan......

terima kasih..2 3.... K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««.... Tandatangan Nama: No.. 81200 Johor Bahru.. 2.. 3. Jalan Padi Mahsuri. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.1 3. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... Sekian.....3 4... Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No.... 5. Polis Diraja Malaysia.. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu.. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3.. Ketua Polis Daerah Johor Bahru. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2. Tuan. Sekian... Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru. . Johor Darul Takzim. . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.... Johor Darul Takzim........ Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003......

k 1.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tuan Pengurus... 3.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2.. Johor Darul Takzim. Tuan / Puan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima . 4..2 1.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . kasih Sekian... Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut..s. 81200 Johor Bahru..k 1.3 1...... 2. Jalan Padi Mahsuri. Jalan Padi Mahsuri... 81200 Johor Bahru....4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Syarikat Air Johor.. 2... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. s.1 1. Johor Darul Taksim. Jalan Larkin... 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 81200 Johor Bahru.. Johor Darul Takzim.......

Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . Johor Darul Takzim......3 4.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. s. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.. En...4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.. pulley dan snap link ) 5.. 81200 Johor Bahru.. Johor Darul Takzim. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 .2 4.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Guru Penasihat Pasukan Pengakap... Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003..... Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu.....k 1.1 1. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1.. 81200 Johor Bahru. Johor Darul Taksim.... Jalan Padi Mahsuri.1 4.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Jalan Larkin. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Carabinar. 2.. Samion bin Selamat.....2 1. Harnes.3 1. Tuan / Puan. 81200 Johor Bahru.

...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. s......... 1.... Sekian... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.00 pagi 21/7 hingga 4. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih....... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah............. .. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.k. : 10... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful