P. 1
MAKALAH AL-HADIST

MAKALAH AL-HADIST

|Views: 1,855|Likes:
Published by Zipoo ZArd

More info:

Published by: Zipoo ZArd on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Makalah AL-HADIST

ILMU-ILMU HADIST

Disusun Oleh: Apriliansyah Purnomo Mahfud Aan Nurdiyanto (10660009) (10660011) (10660012) (10660013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI YOGYAKARTA 2011

. Umar. dan Para sahabat lainnya. sesungguhnya ia telah menta`ati Allah Ta'ala.80) Ayat ini memerintahkan kepada umat untuk mengikuti dan menaati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi.Dalam surat alHasyr ayat 7. para sahabat bila tidak menjumpai ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an tentang suatu perkara. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta`atan itu). Demikian yang dilakukan Abu Bakar. begitu juga perintah Allah dalam surat al-Ahzab ayat 36 Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan ‫ﺗﺮﻛﺖﻓﻴﻜﻢٲﻣﺮﻴﻦﻟﻦﺗﻀﻠﻮآﻣﺎﺗﻤﺴﻜﺘﻢﺑﻬﻤﺎﻛﺘﺎبﷲوﺳﻨﺘ‬ ‫ﻲ‬ Para sahabat sepakat menetapkan wajib ittiba’ terhadap Hadis. Sepeninggal Nabi.An Nisaa. Allah berfirman: ‫من يطع الرسول فقد أطاع ال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا‬ ً ِ َ ْ ِ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ ِ ِ ُ ْ َ َ "Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu. maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. berdasarkan dalildalil baik dari al-Qur’an.BAB I KATA PENGANTAR Hampir seluruh umat Islam sepakat bahwa Hadis berkedudukan sebagai salah satu sumber ajaran yang harus di taati."(QS. para sahabat selalu konsekwen melaksanakan perintah-perintahnya. mereka selalu bertanya bagaimana ketentuan tersebut dalam hadis. Di waktu Nabi masih hidup. Hadis maupun Ijma’ sahabat.

Tatsir Mushthalah al-hadist (Berokut: Dari Al-qur’an al-karim.14) dengan demikian. (Arabnya: ‘ulumul al-hadist). sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuthi. yaitu ‘ulum dan Al-hadist. ‘ulum al-hadist terdiri dari atas 2 kata. jadi berarti “ilmu-ilmu”. Menurut ulama mutakhkhirin ilmu hadist dibagi dua yaitu. H. sedangkan al-hadist di kalangan Ulama Hadis berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW dari perbuatan. Qawa’id al-Tahdist min Funun wa Mushthalah al-Hadist (Kairo: Al-Bab al-Halabi. atau sifat. PENGERTIAN ILMU HADIST Ulumul Hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadits.” (Mahmud al-thahhan. ‘Abdul Al-Wahhab’ Abd al-Lathif (Madinah: Al-Maktabat al-‘Ilmiyyah. taqir. perkataan.dari segi keadaan para rowi dan para keadaan sanad. Jammaluddin al-Qasimi. h. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi. 42. taqrir (ketetapan atau pengakuan).Karena hal demikian suatu ijma’. sifat jasmaniah. 1979). h. berupa perkataan.cet kedua. Lihat juga M. bahwa yang dimaksud Ilmu Hadis Riwayah adalah: Ilmu Hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi saw dan perbuatannya. 1. Sedang secara terminologi ilmu hadis adalah ilmu yang berbicara tentang tata cara bersambungnya hadist kepada Nabi. dan penguraian lafaz-lafaznya. Karena banyak kalangan yang ingin lebih dalam mengetahui hadist. atau tingkah laku (akhlak) dengan cara yang teliti . Ilmu Hadis Riwayah Menurut Ibn al-Akfani. Kata ‘ulum dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari ‘ilm. 1961). 1392 H/ 1972 M). maka muncullah berbagai ilmu hadist. serta periwayatannya. (Jalal al-din ‘Abd al-Rahman Ibn Abu Bakar al-Suyuthi. pencatatannya. perbuatan. gabungan kata ‘ulumul-hadist mengandung pengertian “ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan Hadis nabi SAW”. BAB II PEMBAHASAN A. Ed. 75) Sedangkan pengertian menurut Muhammad ‘ajjaj a-khathib adalah: Yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan (periwayatan) segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw.

maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasul SAW pada hari itu. Ilmu hadis yang khusus dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengan perkataan. perbuatan dan keadaan Rasulullah saw serta periwayatan. h. Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa Ilmu Hadis Riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan. apabila giliran dia yang hadir.a. 1989). 1404 H/ 1984). Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan Hadis Nabi saw berlangsung hingga usaha penghimpunan Hadis secara resmi dilakukan pada masa . sehingga kadangkadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk bergantian menghadiri majelis Nabi saw.atau terperinci. Hal tersebut mencakup: • Cara periwayatan Hadis.). pemeliharaan. juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. 67). (“Ajjaj al-Khathib. Mereka berusaha untuk memperoleh Hadis-Hadis Nabi saw dengan cara mendatangi Majelis Rasul saw serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan beliau. Definisi yang hampir sama senada juga dikemukkan oleh Zhafar Ahmad ibn Lathif al-‘Utsmani al-Tahanawi di dalam Qawa’id fi ‘ulum al-Hadist. dan penulisan atau pembukuan Hadis Nabi saw.. dan sebaliknya.22.h. yang menceritakan. “Aku beserta tetanggaku dari kaum Ansar. pencatatan. penulisan. Qawa ‘id fi ‘ Ulum al-Hadist.’Ajjaj al-Khathib. secara bergantian menghadiri majelis Rasul saw. h. Tersebut. Hal tersebut seperti yang dilakukan Umar r. Sedemikian besar perhatian mereka. yaitu dalam bentuk penghafalan. (Zhafar Ahmad ibn Lathif al-‘Utsmani alTahanawi. yaitu Bani Umayyah ibn Zaid. dan penguraian lafaz-lafaznya.7. manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan. Ushul al-Hadits. ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Maktabat al-Nahdhah. maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Ushul al-Hadits (Beirut: Dar al-Fikr. baik dari segi cara penerimaan dan demikian Cara pemeliharaan Hadis. Apabila giliranku yang hadir. • dan pembukuannya. yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Ilmu Hadis Riwayah ini sudah ada semenjak Nabi saw masih hidup. (Lihat M. Objek kajian ilmu Hadis Riwayah adalah Hadis Nabi saw dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Para Sahabat Nabi saw menaruh perhatian yang tinggi terhadap Hadis Nabi saw. Ed.

(al-suyuthi. Berbeda lagi dengan Ilmu Hadis Dirayah. dan pembukuan Hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke 3 H yang dilakukan oleh para ulama. Lihat juga al-Qasimi. penulisan. Tadrib al-Rawi. dan dalam sejarah perkembangan Hadis. Tadrb al-Rawi h. pada masa berikutnya apabila terdapat pembicaraan dan pengkajian tentang Ilmu Hadis Dirayah. jenis yang diriwayatkan. h. Imam al-Tarmidzi. qira’ah (murid membacakan catatan .124 H/ 742 M).) Uraian dan elaborasi dari definisi di atas diberikan oleh Imam al-Suyuthi. Usaha penghimpunan. (telah menceritakan kepada kami si Fulan). dan lain-lain. yaitu perkataan seorang perawi “haddatsana fulan”. yang oleh para Ulama disebut juga dengan ‘Ilm Mushthalah al-Hadist atau ‘Ilm Ushul al-Hadist. seperti perkataannya “akhbarana fulan”. seperti Imam al-Bukhari. (telah mengabarkan kepada kami si Fulan). penyeleksian.pemerintahan Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (memerintah 99 H/717 M. Dengan demikian. Qawa’id al-Tahdits. Dengan dibukukan Hadis-Hadis Nabi saw oleh para Ulama di atas. macam-macam. seperti sama’ (perawi mendengarkan langsung bacaan Hadis dari seorang guru). keadaan para perawi. syarat-syarat mereka. 40. maka dengan sendirinya Ilmu Hadis Riwayah tidak banyak lagi berkembang. adalah kegiatan sunah (Hadis) dan penyandaran kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahdits.) Syarat-syarat riwayat. pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya sebagai cabang Ilmu Hadis. Ilmu Hadis Dirayah Ibn al-Akfani memberikan Ilmu Hadis Dirayah sebagai berikut: dan Ilmu Hadis yang khusus tentang Dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat. 40. atau Ikhbar. dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya (Lihat al-Suyuthi. dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun Hadis Nabi saw atas perintah Khalifah ‘Umar ibn ‘abd al-Aziz. dan hukum-hukumnya. h. Imam Muslim. dan buku mereka pada masa selanjutnya telah jadi rujukan para Ulama yang datang kemudian. 2. yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat (cara-cara tahammul al-Hadits). sebagai beikut: Hakikat riwayat. Imam Abu Dawud.75. Al-Zuhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor Ilmu Hadis Riwayah. syarat-syarat.

(M. di tengah. al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan. h. atau munqathi’. yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu. Definisi yang lebih ringkas namun komprehensif tentang Ilmu Hadis Dirayah dikemukakan oleh M. atau al-ajza’ dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun Hadis Nabi saw.Hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut). sebagai berikut : Ilmu Hadis Dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marawi dari segi diterima atau ditolaknya. Keadaan para perawi. yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw atau kepada yang lainnya. yaitu periwayatan yang terputus.M Azami. mengetahui keadaan para perawi dari segi jarh . Ushul al. (menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan). yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi. 157-164). Studies ih Hadith Methologi and Literature. (menuliskan hadis untuk seseorang). ataupun di akhir. yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika mereka menerima riwayat (syarat-syarat pada tahammul) dan syarat ketika menyampaikan riwayat (syarat pada al-adda’). dan al-radd. (M. maksudnya adalah. kepada seorang untuk diriwayatkan). Taisir Mushthalah al-Hadist. Muttashil.Hadits. al-mu’jam. washiyyat (mewasiatkan kepada seseorang koleksi hadis yang dikoleksinya). kitabah. Hukum riwayat. dan wajadah (mendapatkan koleksi tertentu tentang Hadis dari seorang guru). baik di awal. adalah orang yang meriwatkan atau menyampaikan Hadis dari satu orang kepada yang lainnya. h. i’lam (memberitahu seseorang bahwa Hadis-Hadis tertentu adalah koleksinya). ijazah (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu Hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya). kitabah (menuliskan Hadis untuk seseorang). dan lainnya.16: Mahmud al-thahhan. 8 ) Al-khatib lebih lanjut menguraikan definisi di atas sebagai berikut: al-rawi atau perawi. Syarat-syarat mereka. ‘Ajjaj alKhathib. munawalah. yaitu ditolak. keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya adalah. Jenis yang diriwayatkan (ashnaf al-marwiyyat). adalah al-qabul. seperti sahabat atau yang lainnya Tabi’in. keadaan mereka dari segi keadilan mereka (al’adalah) dan ketidakadilan mereka (al-jarh). adalah penulisan Hadis di dalam kitab al-musnad. ‘Ajjaj al-khathib.

atau selamatnya: (i) dari kejanggalan redaksi (rakakat al-faz). tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus. Objek kajian atau pokok bahasan Ilmu Hadis Dirayah ini. (iii) segi keselamatan dan kejanggalan (syadz). 9.ma’na). dan(iii) dari kata-kata asing (gharib). yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetaui keadaan perawi (sanad) dan marwi (matan) suatu Hadis. (ii) dari cacat atau kejanggalan dari maknanya (fasad al. atau dengan fakta sejarah. atau dengan kandungan dan makna Al-Qur’an. (iv) keselamatan dan cacat (‘illat). Ilmu Hadis Dirayah inilah yang pada masa selanjutnya secara umum dikenal dengan Ulumul Hadis. (Ibid. oleh karenanya.. dari segi diterima dan ditolaknya. mushthalah al-Hadits. yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu Hadis. atau Ushul al-Hadits. adanya ‘illat atau tidak. yatu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu Hadis harus memiliki sifat adil dan dhabith (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi Hadisnya ). namun mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pembahasan tentang sanad meliputi: (i) segi persambungan sanad (ittishal al-sanad). tidak diketahui identitasnya atau tersamar: (ii) segi kepercayaan sanad (tsiqat al-sanad). adalah sanad dan matan Hadis. karena bertentangan dengan akal dan panca indera. dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan Hadis. dan (v) tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Tujuan dan urgensi Ilmu Hadis Dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan Hadis-Hadis yang maqbul (yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan) dan yang mardud (yang ditolak). berdasarkan definisi di atas. keadaan marwi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ittishal al-sanad (persambungan sanad) atau terputusnya. h. meskipun bervariasi. Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi ke-shahihan atau ke dhaifan-nya.dan ta’dil ketika tahammul dan adda’ al-Hadist.) . tersembunyi. Hal tersebut dapat dilihat dari kesejalananya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam al-quran. Keseluruhan nama-nama di atas. yaitu bahwa suatu rangkaian sanad Hadis haruslah bersambung mulai dari Sahabat sampai pada Periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan Hadis tersebut. yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

bahkan tidak terhingga jumlahnya.juga dibahas tentang muhadlromin. 11. h. Masing-masing pembahasan di atas dipandang sebagai macam-macam dari Ulumul Hadis. Ilmu thabaqat ar-ruat. b. 1972).mawali dan hal hal yang berpautan dengannya.tabi’in dan tabi’it tabi’in.tetapi tidak sempat bertemu dengan nabi. seperti pembahasan tentang pembagian Hadis Shahih. serta macam-macamnya. pembahasan al-jarih dan al-ta’dil serta tingkatan-tingkatannya.Almawali adalah para rowi dan ulama yang semula adalah budak. dan pembahasan lainnya. sehingga. ed. sesuai dengan pembahasannya. pembahasan tentang perawi.zaman nabi dalam keadaan islam.seperti. h 510).lain. Hasan. (Abu ‘Amr Ibn al-Shaleh. 53 ). latar belakang kehidupannya. seperti yang dikemukakan di atas. CABANG ILMU HADIST Dalam perkembangan selanjutnya munculah beberapa ilmu hadist yang mempunyai pembahasan objek yang lebih khusus yan berpangkal pada sanad. (Ibd.bahkan tabi’in besar. dan pengklasikasiannya antara yang tsiqat dan yang dha’if. Nur al-Din ‘Atr (Madinah: Maktabat al-Ilmiyyah. Imam al-Suyuthi menyatakan bahwa macam-macam Ulumul Hadis tersebut banyak sekali. karena banyaknya. Dan Dha’if. B. pembahasan tentang tata cara penerimaannya (tahmmul) dan periwayatan (adda’) Hadis. h.sua’id bin gaflah.hamru bin maimun.muhadromin adalah orang yang hidup pada zaman jahilliyah. Ibn alShaleh menyebutkan ada 65 macam Ulumul Hadis.matan atau keduanya. berdasarkan kepada permasalahan yang dibahas padanya. Ilmu rijal al-hadis Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat.tetapi saling diperlukan dan erat hubungannya satu dengan yang lain.aswad yasid anNakha’i. ‘ulum al-hadits.ilmu itu lebih mengarah kepada suatu objek tertentu. lihat juga Tadrib al-rawi.suraij bin hani dan lain .Para ulama Hadis membagi Ilmu Hadis Dirayah atau Ulumul Hadis ini kepada beberapa macam.jadi mereka tergolong sebagian dari tabi’in. Biarpun ilmu . .  Ilmu yang berpangkal kepada sanad a.

pada umumnya keaiban rowi berkisar kepada 5 macam berikut ini: 1. Bid’ah. mukhalafah.ilmu ini membahas masalah yang diarahkan kepada kelompok orang orang yang berserikat dalam satu alat pengikat yang sama.misalanya tabaqat sahabat.terpercaya dan sebagainya.Ini termasuk ilmu rijal al-hadis.seperti sifat kuat hafalan.khalath.tabaqat tabi’in. yaitu banyak kekeliruan dalam periwayatan 4.yang melekat pada orang tersebut.karena untuk mengetahui kebenaran pengakuan seseorang. Faedah mengetahuhi tabaqat sahabat dan tabaqat tabi’in untuk mengetahui kemuttasilan atau mursalan sutau hadist.jahalat al-hal. yaitu tidak dikenal identitasnya 5.seperti pelupa pembohong dan sebagainya. Ilmu tarikhrijal al-hadis Ilmu ini membahas tentang kapan dan dimana seorang rowi dilahirkan.kemudian kapan dan dimana ia meninggal. yaitu diduga keras sanatnya tidak bersambung Al-jarh/tajrih adalah menunjukan sifat jelek yang melekat pada rowi hadis. Dalam ilmu hadis.yakni melakukan perbuatan tercela diluar ketentuan syari’ah 2. d.cermat. Ilmu jarh wa ta’dil Ilmu yang membahas keadaan rowi dari segi di tolak atau diterima periwayatannya.siapa orang yang pernah mengambil hadist darinya. c. Begitu juga pengetahuan tentang kampung halaman sangatlah besar faedahnya. yaitu berselisih dengan riwayat orang yang lebih tsiqah 3.dakwah al-inqitha’. At-ta’dil yaitu meniai adil kepada orang lain dengan menunjukan sifat baik. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 : ‫يأيها الين ءامنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قووما بجهلة‬ ‫فتصبحوا علي ما فعلتم ندمين‬ Ada beberapa tingkatan dalam ta’dil: .dari siapa ia menerima hadist.mengetahui tanggal lahir dan meninggal seorang rowi sangatlah penting.penyelidikan terhadap rawi adalah kewajiban dalam rangka menjaga kemurnian sunnah Nabi SAW.mengingat adanya rowi rowi yang memiliki nama yang sama.

hal ini berarti dalam ta’dil yang ditekankan adlah kecerdasan dan kejujuran.5) terlihat bahwa rawi sebagai orang jujur. محلحالصدق‬ Ada 2 hal yang berhubungan dengan ta’dil: 1.1. ضا بت.setia terhadap agama. ساقط. هلك‬ .seperti: ‫صدو قو. 2.seperti: ‫ثقة حافظ . فل ن ثقه.dan sangat memberatkan kepada rawi yang dicatat karena kedustaany. حا فظ. ثقة متقن‬ 3. حجة.seperti: ‫ليس ببعيدمن الصو اب.seperti: ‫فل ن ثقة. Menggunakan kata – kata yang menggambarkan kebaikan seseorang. ثقة ىثبت.لب س ب‬ 5. ليس له نظير‬ 2. Menggunakan kata pujian yang bersangkutan seperti : ‫ا ثق الناس . صو يلح. Pada tingkatan tertinggi (1. Mengulang kata pujian.ثقة ما مو ن.baik yang sama atau mirip. Adapun tingkatan dalam jarh adala sebagai berikut: 1. Menggunakan kata – kata yan g agak tegak dekat dengan tajrih.اضبط الذاس. Pada tingkat yang paling ringan (4. Menggunakan kata pujian tanpa pengulangan. روو ا عنه. وضا ع الحد يث‬ 2.kecermatan dan kekuatan hafalan yang amat bagus. Menggunakan kata – kata yang lebih lunak dalam kedustaanya seperti: ‫متهم بالكذب. seperti: ‫اكذب الناس. Menggunakan ungkapan yang sangat buruk.ketilitian.2)yang ditonjolkan adalah bahwa rawi mempunyai kecerdasan. اما م‬ 4.tidak melukiskan kecermatan atau kekuatan hafalan.tetapi tidak dilaporkan kecerasan dan kekuatan hafalanya. كذاب. صدوق ان شا ال. مامون.

والفرات. Kesulitan ini muncul mungkin dikarenakan 1. ضعفوه. Menggunakan kata . sehingga diperlukan takwil berdasarkan kaidah penggunaan bahasa ketiika hadist itu disampaikan. Dengan memahami asbab al-wurud. c.kata yang menunjukkan cacat ringan. namun demikian tidak semua hadis mempunyai asbab al –wurud. Ilmu asbab wurud al-hadis Ilmu yang membicarakan sebab sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya. Misal: ‫.3. 2. ضعيف جداليس بشيء‬ 4. urgansi asbab wurud al-hadis sama halnya dengan asbab nuzul al-Qur’an. sepeti: ‫مردود الحديث. Menggunakan kata yang lebih lunak lagi yang menunjukkan hadisnya ditolak oleh orang banyak. ليس بحجة‬  Ilmu yang berpangkal kepada matan: a.sehingga memungkinkan adanya kata – kata yang tidak terpakai lagi. Ilmu tarikhal-mutun . Ilmu gharib al-hadis Ilmu yang membahas tentang makna yang terdapat pada lafat hadis yang sulit dipahami.النيل.adanya matan hadist yang sulit diterima oleh akal. maka makna yang dikandung suatu hadis dapat dipahami dengan mudah.atau tidak ditliskan hadisnya.فيه ضغف. seperti: ‫فلن ضعيف. Menggunakan kata yang lebih lunak lagi yang menggambarkan bahwa hadis yang dibawa oleh rawi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. منكر الحديث‬ 5.adanya pekembangan bahasa. atau ada kosakata dari bahasa asing yang masuk dalam bahasa arab. seperti: ‫فلن يقال فيه. ليحتج به. وسيحون‬ b.

d.memasukkan hadis ke dalam hadis yang lain dan sebagainya. Ilmu talfiq al-hadis Ilmu yang membahas hadis – hadis yang menurut lahirnya saling berlawanan.takhshish al-‘am. . sehingga harus dikompromikan dengan menghilangkan kesukarannya. e.menyebut marfu’ terhadap yang mauquf.mis.  Ilmu yang berpangkal pada sanad dan matan a.atau dengan takwil.misalnya mengatakan mutasil terhadap hadis yang munqathi’. Ilmu ‘ilal al-hadist Ilmu yang membahas sebab – sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadist. Ilmu ini penting untuk mengetahui nasikh dan mansukhnya hadis sehingga dapat di amalkan. Ilmu nasikh wa mansukh Ilmu yang membahas hadis – hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu di sebut mansukhdan yang datang kemudian di sebut nasikh.yakni dengan taqyid al-muthlaq.Ilmu ini menitik beratkan pembahasan kepada kapan atau diwaktu apa hadis itu di ucapkan atau perbuatan itu dilakukan oleh nabi.

2002. Jakarta: Bulan Bintang.wordpress.Hadist.com/2008/08/05/ulumul-hadits/ http://ahmadfaruq.DAFTAR PUSTAKA Handout Materi.blogdetik. Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi.com/hadist . 2007.Shidieqy. Dr. Porf. http://attanzil. Al. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist. Hasbi Ash.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->