strategi berpusatkan murid

Pengenalan
Era informasi kini telah menjadikan dunia sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Senario ini memberi kesan kepada dunia pendidikan. Generasi kini berupaya mendapatkan informasi dan memperoleh ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai media seperti internet, perisian multimedia, rangkaian LAN dan WAN. Sehubungan dengan ini, peranan guru dalam pendidikan sepatutnya berubah sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang pengurus pembelajaran yang berkesan. Sebagai seorang pengurus pembelajaran, guru seharusnya memahami pelbagai keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ia juga perlu menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran bestari seperti berikut:

Pembelajaran Berpusatkan Murid Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi yang berterusan di antara murid dan guru. Proses interaksi ini boleh berpusatkan pelajar atau berpusatkan guru.Pembelajaran berpusatkan guru, guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebaliknya, dalam pembelajaran berpusatkan murid, pelajar adalah „autonomous‟ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju proses pembelajaran.Proses dan arah pembelajaran daripada pembelajaran berpusat guru kepada berpusat murid mengambil masa. Proses tersebut akan meningkat mengikut umur dan kematangan pelajar. Ilustrasi di bawah menunjukkan satu kontinum pergerakan pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid.

Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan murid
      
Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka pelajari. Menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

Strategi Pembelajaran
Pengenalan Strategi Direktif Strategi Pemerhatian

Strategi yang dicadangkan berasaskan pada satu kontinum dari pemusatan guru pemusatan pelajar. Contoh: Pembelajaran koperatif Strategi ‘Outside-context’ Pelajar belajar melalui aktiviti yang berfokus dan intensif dalam satu tempoh masa. Contoh : Demonstrasi.     belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah membuat keputusan mengenalpasti andaian menilai kebenaran andaian. „synectics‟. Strategi ini membantu pelajar menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea asli atau unik. metafora Strategi Kolaboratif Pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masaalah. latih-tubi Strategi Pemerhatian Pelajar belajar dengan memerhati perbuatan orang lain atau perlakuan sesuatu kemahiran. pemetaan minda. „modelling‟. Contoh : Kuliah. Jenis-Jenis Strategi Strategi Direktif Pelajar belajar melalui penerangan tentang konsep/kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan dengan bimbingan guru. Strategi Mediatif Pelajar belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru untuk menolong pelajar. Contoh: Seminar. „open-ended discussion. „concept formation‟. „concept attainment‟. projek . pemikiran lateral dan kreatif.Strategi Mediatif Strategi Generatif Strategi Kolaboratif Strategi 'Outside Context' Strategi Metakognitif Pengenalan Di sekolah bestari guru digalakkan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mengoptimumkan pembelajaran. keputusan dan hipotesis Contoh: „dialectical reasoning‟. Strategi yang dipilih untuk pengajaran dan pembelajaran efektif mesti memenuhi keperluan pelajar dan ia sesuai dengan iklim sekolah.‟ Strategi Generatif Murid digalakkan menjanakan idea kritis dan kreatif. bengkel. Contoh: Sumbangsaran. „inquiry training‟.

Strategi Metakognitif Pelajar memikirkan tentang proses pembelajaran. rancangan pembelajaran. Elemen-Elemen Gaya Pembelajaran Gambarajah berikut mempamerkan elemen-elemen gaya pembelajaran yang dikenal pasti oleh Dunn & Dunn (1974). seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya. Emosional. Dengan iklim. mengumpul dan memproses maklumat. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974) berfokus kepada 18 elemen yang mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. Dalam bilik darjah. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran. . iaitu Persekitaraan. Kesemua 18 elemen itu dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim. Sosiologikal dan Fizikal. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut :     Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu. pemantauan dan penilaian kendiri. Contoh-contoh soalan yang difikirkan:    Apakah yang saya telah belajar? Bagaimana saya boleh mempertingkatkan prestasi saya? Apakah bantuan yang saya perlu? Contoh: Penulisan journal refleksi Gaya Pembelajaran Pengenalan Jenis Kecerdasan Pengenalan Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima.

Logical-Mathematical. Dr. Sesuatu kecerdasan boleh dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan bentuk Jenis-Jenis Kecerdasan . iaitu bahasa. Mengikut model Gardner. pengayaan dan pengajaran yang sesuai Kecerdasan jarang beroperasi secara tersendiri. Interpersonal. Naturalistic. H. Model Pelbagai Kecerdasan Gardner berlandaskan prinsip-prinsip berikut :     Setiap individu mempunyai kesemua sembilan kecerdasan tetapi pada tahap perkembangan yang berlainan. Verbal/Linguistic. Bodily-Kinesthetic.Pelbagai Kecerdasan Pengenalan Elemen-elemen Pengenalan Mengikut pandangan tradisional. iaitu. Musical/Rhythmic.Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang. Intrapersonal. Kebanyakan individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan ke satu tahap yang cekap jika diberi galakan. dikembang dan dipertingkatkan. Beberapa kecerdasan akan bertindak serentak dalam menghasilkan sesuatu kerja. Ethical/Spiritual. matematik dan “visual/spatial”. kecerdasan seseorang boleh dipelajari. Kecerdasan ini dibahagikan kepada 9 jenis. Visual/Spatial.

Berupaya menggunakan angka secara berkesan. Berupaya memahami emosi.Jenis Kecerdasan Musical/Rhythmic LogicalMathematical Interpersonal Naturalistic Ethical/Spiritual Bodily-Kinesthetic Visual/Spatial Verbal/Linguistic Intrapersonal Penerangan Dapat menikmati. Boleh memahami orang lain. kekuatan dan kelemahan secara kendiri Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi. menyedari tentang objektif. pendekatan. serta mampu menyerap. Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan. Sedar terhadap nilai-nilai moral kerohanian. Dapat mengenal pasti masalah berkaitan serta merancang penyelesaiannya Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu. Pelajar akan maju ke unit seterusnya. Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental. ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan. kekuatan dan kelemahan kendiri Pembelajaran Bersifat Individu Pengenalan Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pengenalan Pembelajaran Bersifat Individu mengambilkira keperluan .Oleh itu isi kandungan. minat dan kebolehan pelajar secara individu. membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic. menaakul secara deduktif atau induktif. hanya setelah menguasai sesuatu subunit yang sedang dipelajarinya. menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci. tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan. motivasi. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak. dan kadar kemampuan pelajar mesti diserasikan dengan keupayaan serta sifat-sifat keperibadian umum pelajar. tujuan. matlamat. matlamat. Boleh memahami perasaan. Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu adalah seperti berikut: Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit yang mengikut pemeringkatan. Prosedur Pembelajaran Masteri .

PTK adalah satu strategi yang mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari. Objektif utama ialah untuk mempertingkatkan pembelajaran kendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Terarah Kendiri(PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi intrinsik. Jenis-jenis PKK :      Modul dan pakej pembelajaran. Pembelajaran berbantukan komputer. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain.Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran berperingkat . Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan arah-kendiri bagi setiap pelajar . Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka (frame) ("Programmed Instruction"). “Keller Plan” iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahap tertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya. Audio-tutorial.

bijak menyelesaikan masalah. menilai. Di antara ciri-ciri. manipulatif. kreatif. menunjukcara. kualiti personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang fasilitator bestari ialah: Selain itu mereka juga perlu motivasi. proaktif. reseptif. mempunyai visi. memotivasi dan menyelesaikan masalah. kecindan. inovatif. dan berpengalaman. bertaqwa. berempati. emudahcaraan Bestari Fasilitator Bestari Teknik-Teknik Pemudahcaraan Pengenalan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran fasilitator merupakan guru yang membantu pelajar mencapai matlamat pembelajarannya menerusi aktivitiaktiviti kumpulan atau individu. malahan mereka membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran optimum dengan menggunakan kemahiran fasilitator ('facilitation skills'). Teknik-Teknik . fleksibel. khususnya teknologi maklumat dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. Fasilitator bukan sahaja penyampai ilmu dan kemahiran. asertif. kritis. kolaboratif. berkomunikasi. Profesional: Mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional seperti kemahiran mengawal disiplin. interpersonal. membahagikan tugas. Teknologi: Menggunakan teknologi bagi mengurus pengajaran..Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran yang menggunakan kemudahan akses kendiri dan bahan-bahan yang mudah dikendalikan serta tanpa pengawasan secara langsung oleh guru. penyabar. memberi arahan dan teknologi. Fasilitator bestari dikonseptualisasi sebagai individu yang mempunyai elemen-elemen berikut yang menjadi amalan dalam profesionnya:    Sahsiah : Mempunyai kualiti personaliti dan kemahiran seperti penyayang.

dan Trialling. seseorang fasilitator haruslah memberi peluang dan ruang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya. Semasa berinteraksi.Fasilitator berperanan membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Bagi mencapai matlamat tersebut seseorang fasilitator perlu menguasai teknik-teknik pemudahcaraan yang berkesan. Thematising. Challenging. Goal Setting. . Reflecting. Disclosing. Di antara teknik-teknik yang boleh digunakan ialah: Attending. Focussing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful