P. 1
strategi berpusatkan murid

strategi berpusatkan murid

|Views: 97|Likes:
Published by fando_mj

More info:

Published by: fando_mj on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

strategi berpusatkan murid

Pengenalan
Era informasi kini telah menjadikan dunia sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Senario ini memberi kesan kepada dunia pendidikan. Generasi kini berupaya mendapatkan informasi dan memperoleh ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai media seperti internet, perisian multimedia, rangkaian LAN dan WAN. Sehubungan dengan ini, peranan guru dalam pendidikan sepatutnya berubah sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang pengurus pembelajaran yang berkesan. Sebagai seorang pengurus pembelajaran, guru seharusnya memahami pelbagai keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ia juga perlu menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran bestari seperti berikut:

Pembelajaran Berpusatkan Murid Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi yang berterusan di antara murid dan guru. Proses interaksi ini boleh berpusatkan pelajar atau berpusatkan guru.Pembelajaran berpusatkan guru, guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebaliknya, dalam pembelajaran berpusatkan murid, pelajar adalah „autonomous‟ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju proses pembelajaran.Proses dan arah pembelajaran daripada pembelajaran berpusat guru kepada berpusat murid mengambil masa. Proses tersebut akan meningkat mengikut umur dan kematangan pelajar. Ilustrasi di bawah menunjukkan satu kontinum pergerakan pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid.

Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan murid
      
Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka pelajari. Menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

Strategi Pembelajaran
Pengenalan Strategi Direktif Strategi Pemerhatian

latih-tubi Strategi Pemerhatian Pelajar belajar dengan memerhati perbuatan orang lain atau perlakuan sesuatu kemahiran. bengkel. Contoh: Seminar. metafora Strategi Kolaboratif Pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masaalah. pemetaan minda. Contoh : Demonstrasi. „inquiry training‟. Strategi Mediatif Pelajar belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru untuk menolong pelajar.     belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah membuat keputusan mengenalpasti andaian menilai kebenaran andaian. keputusan dan hipotesis Contoh: „dialectical reasoning‟. Contoh : Kuliah. pemikiran lateral dan kreatif. „synectics‟. „concept formation‟.Strategi Mediatif Strategi Generatif Strategi Kolaboratif Strategi 'Outside Context' Strategi Metakognitif Pengenalan Di sekolah bestari guru digalakkan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mengoptimumkan pembelajaran. „concept attainment‟. projek . Contoh: Pembelajaran koperatif Strategi ‘Outside-context’ Pelajar belajar melalui aktiviti yang berfokus dan intensif dalam satu tempoh masa. „open-ended discussion. Contoh: Sumbangsaran. Strategi ini membantu pelajar menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea asli atau unik. Jenis-Jenis Strategi Strategi Direktif Pelajar belajar melalui penerangan tentang konsep/kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan dengan bimbingan guru. „modelling‟. Strategi yang dipilih untuk pengajaran dan pembelajaran efektif mesti memenuhi keperluan pelajar dan ia sesuai dengan iklim sekolah.‟ Strategi Generatif Murid digalakkan menjanakan idea kritis dan kreatif. Strategi yang dicadangkan berasaskan pada satu kontinum dari pemusatan guru pemusatan pelajar.

Emosional. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. rancangan pembelajaran. pemantauan dan penilaian kendiri. Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim. Dengan iklim. mengumpul dan memproses maklumat. Dalam bilik darjah. Contoh-contoh soalan yang difikirkan:    Apakah yang saya telah belajar? Bagaimana saya boleh mempertingkatkan prestasi saya? Apakah bantuan yang saya perlu? Contoh: Penulisan journal refleksi Gaya Pembelajaran Pengenalan Jenis Kecerdasan Pengenalan Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut :     Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974) berfokus kepada 18 elemen yang mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Elemen-Elemen Gaya Pembelajaran Gambarajah berikut mempamerkan elemen-elemen gaya pembelajaran yang dikenal pasti oleh Dunn & Dunn (1974). iaitu Persekitaraan.Strategi Metakognitif Pelajar memikirkan tentang proses pembelajaran. Sosiologikal dan Fizikal. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran. seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya. . Kesemua 18 elemen itu dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori.

Intrapersonal.Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Logical-Mathematical. kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang. Kebanyakan individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan ke satu tahap yang cekap jika diberi galakan. Bodily-Kinesthetic. Dr. dikembang dan dipertingkatkan. pengayaan dan pengajaran yang sesuai Kecerdasan jarang beroperasi secara tersendiri. matematik dan “visual/spatial”. Naturalistic. Ethical/Spiritual. kecerdasan seseorang boleh dipelajari. Beberapa kecerdasan akan bertindak serentak dalam menghasilkan sesuatu kerja. Kecerdasan ini dibahagikan kepada 9 jenis. Interpersonal. Model Pelbagai Kecerdasan Gardner berlandaskan prinsip-prinsip berikut :     Setiap individu mempunyai kesemua sembilan kecerdasan tetapi pada tahap perkembangan yang berlainan. Mengikut model Gardner. iaitu. iaitu bahasa. Verbal/Linguistic. H. Visual/Spatial. Sesuatu kecerdasan boleh dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan bentuk Jenis-Jenis Kecerdasan . Musical/Rhythmic.Pelbagai Kecerdasan Pengenalan Elemen-elemen Pengenalan Mengikut pandangan tradisional.

serta mampu menyerap. dan kadar kemampuan pelajar mesti diserasikan dengan keupayaan serta sifat-sifat keperibadian umum pelajar.Oleh itu isi kandungan. Berupaya memahami emosi. motivasi. kekuatan dan kelemahan secara kendiri Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi. hanya setelah menguasai sesuatu subunit yang sedang dipelajarinya. Sedar terhadap nilai-nilai moral kerohanian. matlamat. Pelajar akan maju ke unit seterusnya. membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak. Berupaya menggunakan angka secara berkesan. Boleh memahami perasaan. tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan. matlamat. Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu adalah seperti berikut: Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit yang mengikut pemeringkatan. pendekatan. Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental. Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan.Jenis Kecerdasan Musical/Rhythmic LogicalMathematical Interpersonal Naturalistic Ethical/Spiritual Bodily-Kinesthetic Visual/Spatial Verbal/Linguistic Intrapersonal Penerangan Dapat menikmati. minat dan kebolehan pelajar secara individu. tujuan. Dapat mengenal pasti masalah berkaitan serta merancang penyelesaiannya Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu. menaakul secara deduktif atau induktif. ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan. menyedari tentang objektif. kekuatan dan kelemahan kendiri Pembelajaran Bersifat Individu Pengenalan Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pengenalan Pembelajaran Bersifat Individu mengambilkira keperluan . menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci. Prosedur Pembelajaran Masteri . Boleh memahami orang lain.

Jenis-jenis PKK :      Modul dan pakej pembelajaran. “Keller Plan” iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahap tertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya. Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan arah-kendiri bagi setiap pelajar . Objektif utama ialah untuk mempertingkatkan pembelajaran kendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain. PTK adalah satu strategi yang mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari. Pembelajaran Terarah Kendiri(PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi intrinsik. Audio-tutorial. Pembelajaran berbantukan komputer.Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran berperingkat . Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka (frame) ("Programmed Instruction").

menilai.Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran yang menggunakan kemudahan akses kendiri dan bahan-bahan yang mudah dikendalikan serta tanpa pengawasan secara langsung oleh guru. penyabar. Di antara ciri-ciri. Teknik-Teknik . proaktif. membahagikan tugas. manipulatif. interpersonal. malahan mereka membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran optimum dengan menggunakan kemahiran fasilitator ('facilitation skills'). bertaqwa. reseptif. asertif. kreatif. menunjukcara. dan berpengalaman. fleksibel.. memberi arahan dan teknologi. Fasilitator bukan sahaja penyampai ilmu dan kemahiran. kolaboratif. kualiti personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang fasilitator bestari ialah: Selain itu mereka juga perlu motivasi. berkomunikasi. emudahcaraan Bestari Fasilitator Bestari Teknik-Teknik Pemudahcaraan Pengenalan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran fasilitator merupakan guru yang membantu pelajar mencapai matlamat pembelajarannya menerusi aktivitiaktiviti kumpulan atau individu. Profesional: Mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional seperti kemahiran mengawal disiplin. inovatif. memotivasi dan menyelesaikan masalah. kecindan. kritis. Teknologi: Menggunakan teknologi bagi mengurus pengajaran. khususnya teknologi maklumat dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. mempunyai visi. bijak menyelesaikan masalah. Fasilitator bestari dikonseptualisasi sebagai individu yang mempunyai elemen-elemen berikut yang menjadi amalan dalam profesionnya:    Sahsiah : Mempunyai kualiti personaliti dan kemahiran seperti penyayang. berempati.

Focussing. seseorang fasilitator haruslah memberi peluang dan ruang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya. Di antara teknik-teknik yang boleh digunakan ialah: Attending. Bagi mencapai matlamat tersebut seseorang fasilitator perlu menguasai teknik-teknik pemudahcaraan yang berkesan. . dan Trialling. Reflecting. Thematising. Goal Setting.Fasilitator berperanan membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Disclosing. Semasa berinteraksi. Challenging.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->