P. 1
strategi berpusatkan murid

strategi berpusatkan murid

|Views: 97|Likes:
Published by fando_mj

More info:

Published by: fando_mj on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

strategi berpusatkan murid

Pengenalan
Era informasi kini telah menjadikan dunia sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Senario ini memberi kesan kepada dunia pendidikan. Generasi kini berupaya mendapatkan informasi dan memperoleh ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai media seperti internet, perisian multimedia, rangkaian LAN dan WAN. Sehubungan dengan ini, peranan guru dalam pendidikan sepatutnya berubah sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang pengurus pembelajaran yang berkesan. Sebagai seorang pengurus pembelajaran, guru seharusnya memahami pelbagai keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ia juga perlu menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran bestari seperti berikut:

Pembelajaran Berpusatkan Murid Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi yang berterusan di antara murid dan guru. Proses interaksi ini boleh berpusatkan pelajar atau berpusatkan guru.Pembelajaran berpusatkan guru, guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebaliknya, dalam pembelajaran berpusatkan murid, pelajar adalah „autonomous‟ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju proses pembelajaran.Proses dan arah pembelajaran daripada pembelajaran berpusat guru kepada berpusat murid mengambil masa. Proses tersebut akan meningkat mengikut umur dan kematangan pelajar. Ilustrasi di bawah menunjukkan satu kontinum pergerakan pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid.

Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan murid
      
Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka pelajari. Menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

Strategi Pembelajaran
Pengenalan Strategi Direktif Strategi Pemerhatian

Contoh: Sumbangsaran. „concept formation‟. „concept attainment‟. metafora Strategi Kolaboratif Pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masaalah. projek . Strategi Mediatif Pelajar belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru untuk menolong pelajar. Strategi ini membantu pelajar menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea asli atau unik. Jenis-Jenis Strategi Strategi Direktif Pelajar belajar melalui penerangan tentang konsep/kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan dengan bimbingan guru. pemetaan minda.‟ Strategi Generatif Murid digalakkan menjanakan idea kritis dan kreatif.     belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah membuat keputusan mengenalpasti andaian menilai kebenaran andaian. pemikiran lateral dan kreatif. latih-tubi Strategi Pemerhatian Pelajar belajar dengan memerhati perbuatan orang lain atau perlakuan sesuatu kemahiran. Contoh : Demonstrasi. „inquiry training‟. „open-ended discussion. Contoh : Kuliah.Strategi Mediatif Strategi Generatif Strategi Kolaboratif Strategi 'Outside Context' Strategi Metakognitif Pengenalan Di sekolah bestari guru digalakkan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mengoptimumkan pembelajaran. Contoh: Pembelajaran koperatif Strategi ‘Outside-context’ Pelajar belajar melalui aktiviti yang berfokus dan intensif dalam satu tempoh masa. bengkel. keputusan dan hipotesis Contoh: „dialectical reasoning‟. Strategi yang dipilih untuk pengajaran dan pembelajaran efektif mesti memenuhi keperluan pelajar dan ia sesuai dengan iklim sekolah. „modelling‟. Strategi yang dicadangkan berasaskan pada satu kontinum dari pemusatan guru pemusatan pelajar. Contoh: Seminar. „synectics‟.

Kesemua 18 elemen itu dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori. Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim. iaitu Persekitaraan. . Emosional. Dalam bilik darjah. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut :     Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu. seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974) berfokus kepada 18 elemen yang mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. Contoh-contoh soalan yang difikirkan:    Apakah yang saya telah belajar? Bagaimana saya boleh mempertingkatkan prestasi saya? Apakah bantuan yang saya perlu? Contoh: Penulisan journal refleksi Gaya Pembelajaran Pengenalan Jenis Kecerdasan Pengenalan Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Dengan iklim. mengumpul dan memproses maklumat. rancangan pembelajaran. pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. pemantauan dan penilaian kendiri. Sosiologikal dan Fizikal. Elemen-Elemen Gaya Pembelajaran Gambarajah berikut mempamerkan elemen-elemen gaya pembelajaran yang dikenal pasti oleh Dunn & Dunn (1974). sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran.Strategi Metakognitif Pelajar memikirkan tentang proses pembelajaran.

Verbal/Linguistic.Pelbagai Kecerdasan Pengenalan Elemen-elemen Pengenalan Mengikut pandangan tradisional. Naturalistic. pengayaan dan pengajaran yang sesuai Kecerdasan jarang beroperasi secara tersendiri. Logical-Mathematical. Intrapersonal. iaitu. Musical/Rhythmic. Mengikut model Gardner. kecerdasan seseorang boleh dipelajari.Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Dr. iaitu bahasa. kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang. Kebanyakan individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan ke satu tahap yang cekap jika diberi galakan. Kecerdasan ini dibahagikan kepada 9 jenis. Interpersonal. matematik dan “visual/spatial”. Model Pelbagai Kecerdasan Gardner berlandaskan prinsip-prinsip berikut :     Setiap individu mempunyai kesemua sembilan kecerdasan tetapi pada tahap perkembangan yang berlainan. Sesuatu kecerdasan boleh dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan bentuk Jenis-Jenis Kecerdasan . H. Bodily-Kinesthetic. dikembang dan dipertingkatkan. Beberapa kecerdasan akan bertindak serentak dalam menghasilkan sesuatu kerja. Visual/Spatial. Ethical/Spiritual.

tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan. Boleh memahami perasaan. matlamat. menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci. Boleh memahami orang lain. dan kadar kemampuan pelajar mesti diserasikan dengan keupayaan serta sifat-sifat keperibadian umum pelajar. Prosedur Pembelajaran Masteri . membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic. ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan. Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental. menaakul secara deduktif atau induktif. kekuatan dan kelemahan kendiri Pembelajaran Bersifat Individu Pengenalan Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pengenalan Pembelajaran Bersifat Individu mengambilkira keperluan . Sedar terhadap nilai-nilai moral kerohanian. Pelajar akan maju ke unit seterusnya. motivasi. tujuan. menyedari tentang objektif. serta mampu menyerap. Dapat mengenal pasti masalah berkaitan serta merancang penyelesaiannya Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu. Berupaya menggunakan angka secara berkesan. kekuatan dan kelemahan secara kendiri Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi. Berupaya memahami emosi.Oleh itu isi kandungan. Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan. minat dan kebolehan pelajar secara individu. pendekatan. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak.Jenis Kecerdasan Musical/Rhythmic LogicalMathematical Interpersonal Naturalistic Ethical/Spiritual Bodily-Kinesthetic Visual/Spatial Verbal/Linguistic Intrapersonal Penerangan Dapat menikmati. hanya setelah menguasai sesuatu subunit yang sedang dipelajarinya. matlamat. Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu adalah seperti berikut: Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit yang mengikut pemeringkatan.

Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka (frame) ("Programmed Instruction"). Audio-tutorial. Objektif utama ialah untuk mempertingkatkan pembelajaran kendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat.Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran berperingkat . Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain. Jenis-jenis PKK :      Modul dan pakej pembelajaran. Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan arah-kendiri bagi setiap pelajar . Pembelajaran Terarah Kendiri(PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi intrinsik. “Keller Plan” iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahap tertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya. PTK adalah satu strategi yang mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari. Pembelajaran berbantukan komputer.

inovatif. Teknologi: Menggunakan teknologi bagi mengurus pengajaran. khususnya teknologi maklumat dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. memberi arahan dan teknologi. Fasilitator bestari dikonseptualisasi sebagai individu yang mempunyai elemen-elemen berikut yang menjadi amalan dalam profesionnya:    Sahsiah : Mempunyai kualiti personaliti dan kemahiran seperti penyayang. interpersonal. Fasilitator bukan sahaja penyampai ilmu dan kemahiran. membahagikan tugas. mempunyai visi. kritis. Teknik-Teknik . Profesional: Mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional seperti kemahiran mengawal disiplin. proaktif. reseptif. berkomunikasi. kreatif. kolaboratif. Di antara ciri-ciri. bijak menyelesaikan masalah. fleksibel. dan berpengalaman. kecindan. emudahcaraan Bestari Fasilitator Bestari Teknik-Teknik Pemudahcaraan Pengenalan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran fasilitator merupakan guru yang membantu pelajar mencapai matlamat pembelajarannya menerusi aktivitiaktiviti kumpulan atau individu. memotivasi dan menyelesaikan masalah. berempati. asertif.. menilai. manipulatif. bertaqwa. malahan mereka membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran optimum dengan menggunakan kemahiran fasilitator ('facilitation skills').Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran yang menggunakan kemudahan akses kendiri dan bahan-bahan yang mudah dikendalikan serta tanpa pengawasan secara langsung oleh guru. kualiti personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang fasilitator bestari ialah: Selain itu mereka juga perlu motivasi. menunjukcara. penyabar.

Bagi mencapai matlamat tersebut seseorang fasilitator perlu menguasai teknik-teknik pemudahcaraan yang berkesan. Challenging. Disclosing. Goal Setting. seseorang fasilitator haruslah memberi peluang dan ruang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya. Thematising.Fasilitator berperanan membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dan Trialling. . Reflecting. Focussing. Semasa berinteraksi. Di antara teknik-teknik yang boleh digunakan ialah: Attending.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->