strategi berpusatkan murid

Pengenalan
Era informasi kini telah menjadikan dunia sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Senario ini memberi kesan kepada dunia pendidikan. Generasi kini berupaya mendapatkan informasi dan memperoleh ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai media seperti internet, perisian multimedia, rangkaian LAN dan WAN. Sehubungan dengan ini, peranan guru dalam pendidikan sepatutnya berubah sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang pengurus pembelajaran yang berkesan. Sebagai seorang pengurus pembelajaran, guru seharusnya memahami pelbagai keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ia juga perlu menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran bestari seperti berikut:

Pembelajaran Berpusatkan Murid Pengenalan
Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi yang berterusan di antara murid dan guru. Proses interaksi ini boleh berpusatkan pelajar atau berpusatkan guru.Pembelajaran berpusatkan guru, guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebaliknya, dalam pembelajaran berpusatkan murid, pelajar adalah „autonomous‟ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju proses pembelajaran.Proses dan arah pembelajaran daripada pembelajaran berpusat guru kepada berpusat murid mengambil masa. Proses tersebut akan meningkat mengikut umur dan kematangan pelajar. Ilustrasi di bawah menunjukkan satu kontinum pergerakan pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid.

Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan murid
      
Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka pelajari. Menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

Strategi Pembelajaran
Pengenalan Strategi Direktif Strategi Pemerhatian

Contoh: Seminar. projek . „modelling‟. „synectics‟. „concept formation‟. Strategi yang dicadangkan berasaskan pada satu kontinum dari pemusatan guru pemusatan pelajar.     belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah membuat keputusan mengenalpasti andaian menilai kebenaran andaian. keputusan dan hipotesis Contoh: „dialectical reasoning‟. „concept attainment‟.‟ Strategi Generatif Murid digalakkan menjanakan idea kritis dan kreatif. metafora Strategi Kolaboratif Pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masaalah. latih-tubi Strategi Pemerhatian Pelajar belajar dengan memerhati perbuatan orang lain atau perlakuan sesuatu kemahiran. Contoh : Kuliah. „open-ended discussion. Strategi Mediatif Pelajar belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru untuk menolong pelajar.Strategi Mediatif Strategi Generatif Strategi Kolaboratif Strategi 'Outside Context' Strategi Metakognitif Pengenalan Di sekolah bestari guru digalakkan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mengoptimumkan pembelajaran. pemikiran lateral dan kreatif. pemetaan minda. Contoh: Sumbangsaran. Jenis-Jenis Strategi Strategi Direktif Pelajar belajar melalui penerangan tentang konsep/kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan dengan bimbingan guru. Strategi yang dipilih untuk pengajaran dan pembelajaran efektif mesti memenuhi keperluan pelajar dan ia sesuai dengan iklim sekolah. Contoh : Demonstrasi. „inquiry training‟. bengkel. Contoh: Pembelajaran koperatif Strategi ‘Outside-context’ Pelajar belajar melalui aktiviti yang berfokus dan intensif dalam satu tempoh masa. Strategi ini membantu pelajar menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea asli atau unik.

Sosiologikal dan Fizikal. Dengan iklim. pemantauan dan penilaian kendiri. Elemen-Elemen Gaya Pembelajaran Gambarajah berikut mempamerkan elemen-elemen gaya pembelajaran yang dikenal pasti oleh Dunn & Dunn (1974). Contoh-contoh soalan yang difikirkan:    Apakah yang saya telah belajar? Bagaimana saya boleh mempertingkatkan prestasi saya? Apakah bantuan yang saya perlu? Contoh: Penulisan journal refleksi Gaya Pembelajaran Pengenalan Jenis Kecerdasan Pengenalan Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima. seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974) berfokus kepada 18 elemen yang mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran. Dalam bilik darjah. Kesemua 18 elemen itu dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori. iaitu Persekitaraan. rancangan pembelajaran. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut :     Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu. Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim. Emosional. sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mengumpul dan memproses maklumat. pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. .Strategi Metakognitif Pelajar memikirkan tentang proses pembelajaran.

Interpersonal. Logical-Mathematical. Sesuatu kecerdasan boleh dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan bentuk Jenis-Jenis Kecerdasan . Verbal/Linguistic. Musical/Rhythmic. matematik dan “visual/spatial”. Intrapersonal. Bodily-Kinesthetic. kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang. Ethical/Spiritual. kecerdasan seseorang boleh dipelajari.Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Kecerdasan ini dibahagikan kepada 9 jenis. Naturalistic. dikembang dan dipertingkatkan. pengayaan dan pengajaran yang sesuai Kecerdasan jarang beroperasi secara tersendiri. Dr. Mengikut model Gardner. Visual/Spatial. Beberapa kecerdasan akan bertindak serentak dalam menghasilkan sesuatu kerja. H. iaitu bahasa. Model Pelbagai Kecerdasan Gardner berlandaskan prinsip-prinsip berikut :     Setiap individu mempunyai kesemua sembilan kecerdasan tetapi pada tahap perkembangan yang berlainan.Pelbagai Kecerdasan Pengenalan Elemen-elemen Pengenalan Mengikut pandangan tradisional. Kebanyakan individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan ke satu tahap yang cekap jika diberi galakan. iaitu.

minat dan kebolehan pelajar secara individu. Dapat mengenal pasti masalah berkaitan serta merancang penyelesaiannya Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu. tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan.Oleh itu isi kandungan. membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic. Boleh memahami perasaan. kekuatan dan kelemahan kendiri Pembelajaran Bersifat Individu Pengenalan Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pengenalan Pembelajaran Bersifat Individu mengambilkira keperluan . Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental. menyedari tentang objektif. Boleh memahami orang lain. pendekatan. hanya setelah menguasai sesuatu subunit yang sedang dipelajarinya. tujuan. dan kadar kemampuan pelajar mesti diserasikan dengan keupayaan serta sifat-sifat keperibadian umum pelajar. menaakul secara deduktif atau induktif.Jenis Kecerdasan Musical/Rhythmic LogicalMathematical Interpersonal Naturalistic Ethical/Spiritual Bodily-Kinesthetic Visual/Spatial Verbal/Linguistic Intrapersonal Penerangan Dapat menikmati. Pelajar akan maju ke unit seterusnya. Sedar terhadap nilai-nilai moral kerohanian. Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan. Prosedur Pembelajaran Masteri . Berupaya memahami emosi. serta mampu menyerap. ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan. matlamat. motivasi. Berupaya menggunakan angka secara berkesan. menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak. kekuatan dan kelemahan secara kendiri Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi. Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu adalah seperti berikut: Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit yang mengikut pemeringkatan. matlamat.

Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka (frame) ("Programmed Instruction"). “Keller Plan” iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahap tertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya. Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan arah-kendiri bagi setiap pelajar .Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran berperingkat . PTK adalah satu strategi yang mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain. Pembelajaran Terarah Kendiri(PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi intrinsik. Pembelajaran berbantukan komputer. Audio-tutorial. Jenis-jenis PKK :      Modul dan pakej pembelajaran. Objektif utama ialah untuk mempertingkatkan pembelajaran kendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat.

kritis. menunjukcara. memberi arahan dan teknologi. kecindan. kreatif. Di antara ciri-ciri. reseptif. bertaqwa. inovatif. proaktif. asertif.Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran yang menggunakan kemudahan akses kendiri dan bahan-bahan yang mudah dikendalikan serta tanpa pengawasan secara langsung oleh guru. Teknologi: Menggunakan teknologi bagi mengurus pengajaran. Profesional: Mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional seperti kemahiran mengawal disiplin. mempunyai visi. Fasilitator bukan sahaja penyampai ilmu dan kemahiran. manipulatif. berkomunikasi.. fleksibel. kualiti personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang fasilitator bestari ialah: Selain itu mereka juga perlu motivasi. malahan mereka membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran optimum dengan menggunakan kemahiran fasilitator ('facilitation skills'). bijak menyelesaikan masalah. kolaboratif. Fasilitator bestari dikonseptualisasi sebagai individu yang mempunyai elemen-elemen berikut yang menjadi amalan dalam profesionnya:    Sahsiah : Mempunyai kualiti personaliti dan kemahiran seperti penyayang. memotivasi dan menyelesaikan masalah. interpersonal. Teknik-Teknik . emudahcaraan Bestari Fasilitator Bestari Teknik-Teknik Pemudahcaraan Pengenalan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran fasilitator merupakan guru yang membantu pelajar mencapai matlamat pembelajarannya menerusi aktivitiaktiviti kumpulan atau individu. dan berpengalaman. membahagikan tugas. khususnya teknologi maklumat dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. menilai. berempati. penyabar.

Di antara teknik-teknik yang boleh digunakan ialah: Attending. Challenging. Focussing. Reflecting.Fasilitator berperanan membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Thematising. . Disclosing. Bagi mencapai matlamat tersebut seseorang fasilitator perlu menguasai teknik-teknik pemudahcaraan yang berkesan. Goal Setting. Semasa berinteraksi. seseorang fasilitator haruslah memberi peluang dan ruang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya. dan Trialling.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.