1.

0

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia sentiasa menginginkan hubungan dengan manusia lain. Tujuan hubungan ini adalah untuk mengelakkan diri manusia itu sendiri terasing daripada kumpulan masyarakat yang sememangnya secara fitrah lahir naluri saling bergantungan antara satu sama lain. Jelasnya, manusia yang kurang atau tidak sama sekali berhubung dan berkomuniksi sesama sendiri akan menyebabkan mereka terpinggir dari kumpulan masyarakat tersebut. Akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan individu yang terisolasi itu menghadapi tekanan mental atau masalah jiwa yang tidak seimbang. Dr. Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii menjelaskan bahawa komunikasi merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sebagaimana keperluan manusia untuk bernafas. Terangnya disini, manusia itu wujud dan kekal kerana keperluan itu tadi dan andainya keperluan itu tidak dipenuhi, maka manusia itu sendiri umpama makhluk yang lain seperti binatang atau tumbuhan yang hidup tanpa berinteraksi walhal haiwan atau binatang sekalipun berinteraksi sesama sendiri untuk memenuhi keperluan hidup dengan bahasa dan gerak geri yang difahami oleh kumpulan haiwan itu sendiri. Profesor Wilbur Schramm menerangkan bahawa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak boleh dipisahkan. Alasannya, tanpa komunikasi mustahil bagi sesebuah masyarakat itu untuk terbentuk pada masa yang sama masyarakat juga memainkan peranan yang penting kerana tanpanya, komunikasi itu sendiri tidak akan mungkin berkembang (Schramm; 1982). Terdapat dua faktor yang menyebabkan manusia terdorong untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Teori dasar biologi menjelaskan bahawa wujud dua matlamat manusia untuk berkomunikasi.Pertamanya adalah untuk meneruskn kelangsungan hidupnya dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.

1

Sememangnya. Beliau menyatakan bahawa ³komunikasi adalah proses yang mana suatu idea itu dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih. Rogers merupakan pakar Sosiologi Pendesaan Amerika yang telah banyak memberikan penelitian terhadap konsep komunikasi itu sendiri dengan mengkhususkan kajian komunikasi dalam aspek penyebaran informasi. banyak sarjana yang meneliti aspek komunikasi serta menghasilkan takrifan yang berbeza antara satu sama lain. Komunikasi juga berasal daripada kata dasar bahasa Latin iaitu Communico yang membawa maksud memberi. melalui saluran apa.1 Definisi Komunikasi Pelbagai takrifan dan pendefinisian yang wujud dalam bidang komunikasi ini oleh kerana kepentingannya dalam memperkembangkan sesebuah bidang ilmu yang lain. Harold D. Laswell juga turut menerangkan bahawa kaedah tepat untuk menjelaskan maksud komunikasi itu adalah dengan menwujudkan persoalan ³siapa yang menyampaikan. 1983). apa yang disampaikan. sosiologi. Istilah komunikasi berpangkal daripada perkataan Latin Communis yang membawa erti membuat kebersamaan atau membangunkan kebersamaan antara dua manusia atau lebih. antropologi. 2 . ilmu linguistik. takrif komunikasi itu sendiri hadir dalam pelbagai konteks mengikut bidang kepakaran tokoh yang mengkajinya umpamanya komunikasi melalui pemahaman psikologi. proses simbolik yang mengkhendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi serta menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain disamping berusaha mengubah sikap dan tingkah laku tersebut´. 1980). Everett M.1. Kelompok sarjana yang mengkhususkan diri dalam bidang komunikasi telah menjelaskan bahawa konsep komunikasi antara manusia (human communication) itu merupakan ³satu proses transaksi. (Cherry dalam Stuart. kewartawanan dan sebagainya. (Book. kepada siapa dan apa pengaruhnya´. Kajian mendapati bahawa. dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka´.

Idea ini menjelaskan bahawa sesebuah kumpulan manusia atau sesebuah kelompok masyarakat tersebut boleh dibezakan melalui tataran pengetahuan. kajian yang meluas terhadap bidang ilmu ini juga turut berkembang serta melahirkan subbidang yang lain umpamnyaa kajian terhadap bahasa verbal. sikap. hubungan ruang. nilai. Lawrence Kincaid (1981) sehingga mewujudkan definisi baharu iaitu ³komunikasi merupakan suatu proses yang mana dua atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain. Budaya sesebuah masyarakat dapat dibezakan melalui aspek-aspek tersebut kerana setiap kumuniti yang wujud di dunia ini mempunyai tatacara kehidupannya yang tersendiri serta menjadi identiti yang tidak boleh dihapuskan sama sekali bagi menjamin kelangsungan hidup sesebuah budaya. hirearki. makna. komunikasi merupakan satu proses menyampai mesej daripada sumber kepada penerima melalui saluran tertentu dalam satu keadaan dengan tujuan tertentu di samping adanya halangan dan peluang untuk mendapatkan maklum balas daripada penerimanya. Di samping itu. agama. pengalaman. informasi atau maklumat yang hendak disampaikan. yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam´.Takrif tersebut kemudiannya diperkembangkan oleh Rogers dan D. harta atau material yang dikongsi bersama dari sesebuah generasi kepada generasi yang lain. peranan. Segala bentuk takrifan yang telah diutarakan oleh para pengkaji tersebut jelas memberikan kita pemahaman serta gambaran yang lengkap mengenai konsep komunikasi. Cara hidup yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat merupakan menifestasi daripada tingkahlaku dan tatacara kehidupan generasi yang terdahulu serta disampaikan secara berperingkat kepada generasi yang seterusnya. 1. Jelasnya. waktu. 3 .2 Definisi Budaya Budaya amnya ditakrifkan sebagai cara hidup manusia dan tingkah laku manusia dalam sesebuah kelompok yang tertentu. saluran atau medium yang hendak digunakan dan elemen terakhir adalah penerima. Tuntasnya. kepercayaan. konsep alam semestar. bukan verbal dan sebagainya. Elemen tersebut adalah sumber atau pemberi maklumat. komunikasi wujud hasil daripada gabungan beberapa elemen yang mempunyai penjelasannya yang tersendiri.

budaya. pada masa yang sama perlu meletakkan budaya sebagai latar belakang kendiri yang perlu dipertahankan ketulenannya. Komunikasi merupakan proses yang berterusan serta melibatkan dua pihak yang saling bertukar maklumat untuk meneruskan kelangsungan hidup. bahasa. terdapat beberapa kekangan yang mampu menjejaskan keberkesanan proses komunikasi. Keadaan ini menyebabkan manusia perlu mempelajari budaya lain serta menyesuaikan diri mereka agar mampu untuk meneruskan kelangsungan sesebuah budaya tersebut. Pembaharuan dan evolusi yang wujud ini merupakan hasil daripada pertembungan keperlbagaian budaya di dunia yang mengkhendaki manusia untuk berinteraksi sesama sendiri. kekurangan maklumat. 2. Keadaan ini tidak juga mengancam keaslian sesebuah budaya tersebut kerana lazimnya jati diri sesebuah masyarakat akan tetap mempertahankan cara hidup serta pandangan mereka terhadap masayarakat Hal ini adalah kerana. Kesannya. budaya merupakan identiti serta lambang kemegahan sesebuah budaya. Walau bagaimanapun ketika proses tersebut berlangsung. budaya dan komunikasi tidak boleh dipisahkan kerana masyarakat akan sentiasa bertindak aktif dalam memenuhi keperluan hidup serta maju dalam pelbagai hal. Budaya pula akan mempengaruhi mereka dalam proses komunikasi serta menjadi aspek utama yang perlu dikaji terlebih dahulu sebelum memulakan interaksi sosial. evolusi telah menjadikan sesetengah aspek dalam sesebuah kebudayaan mengalami pembaharuan selaras dengan perkembangan persekitaran yang memerlukan manusia untuk mengadaptasi kehidupannya hasil pengaruh tersebut. keperluan manusia untuk berkomunikasi antara masyarakat yang lain ditekan oleh kepentingan mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. fizikal. Jelasnya.0 Hubungan Budaya dan Komunikasi Ringkasnya. apabila wujud kepelbagaian budaya serta beraneka ragam cara hidup manusia. Antara faktor dominan yang menjadi halangan dalam proses tersebut adalah seperti halangan persepsi. Budaya ditakrifkan sebagai cara hidup dan tingkahlaku sesebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan 4 . maka akan wujudlah pelbagai kaedah atau taktik-taktik komunikasi agar mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan. Senario ini akan menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif dalam proses komunikasi. prasangka dan juga perbezaan daripada aspek budaya. personaliti. Jelasnya disini.Walau bagaimanapun.

perbezaan ini akan menyebabkan wujudnya interaksi antara budaya yang bermatlamatkan untuk memenuhi keperluannya agar lebih berkembang. di Malaysia masyarakat Cina sendiri lebih dominan dengan penguasaan mereka dalam aspek perniagaan. Walau bagaimanapun tanpa komunikasi juga. Hal ini bergantung kepada kelompok masyarakat itu sendiri yang mana sekiranya mereka lebih mementingkan kebudayaan dan kesenian. Contohnya. perkara ini akan mengklasifikasikan mereka sebagai kumpulan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Umpamanya. kesenian dan perkembangan agama manakala masyarakat India pula lebih cenderung dengan tenaga mahir serta kepakaran mereka dalam sesebuah bidang dan aktiviti harian umpamanya membekalkan tenaga kerja dalam pembinaan dan perladangan.keunikan yang tersendiri. Antara aspek lain yang menjadi fokus kepada masyarakat dalam memperkembangkan identiti mereka adalah kemajuan daripada aspek intelektual umpamanya masyarakat Jepun dan China. Jelasnya. Sememangnya. Masyarakat Melayu pula mementingkan kebudayaan. maka aspek tersebut akan menjadi identiti induk yang mampu mengangkat martabat mereka dalam kalangan masyarakat yang lain. Umpamanya masyarakat Iban yang tinggal di kawasan pedalaman malahan terpinggir dari kelompok masyarakat dominan. Hubungkait antara budaya dan komunikasi dapat dilihat daripada aspek kepentingan kewujudan sesebuah budaya tersebut dalam kelompok masyarakat yang pelbagai. Ketiga-ketiga kumpulan masyarakat tersebut memiliki identiti yang tersendiri serta menjadi tarikan kepada budaya lain untuk memahami perlakuan budaya tersebut. Mereka meletakkan ilmu pengetahuan sebagai kriteria utama dalam kehidupan melebihi aspek yang lain. sesebuah budaya juga tidak akan kekal lama. Hal ini dapat dikenalpasti melalui peranan sesebuah budaya tersebut dalam memenuhi kepentingan budaya lain. Sekiranya masyarakat Iban hanya tinggal di kawasan tersebut 5 . Berbeza pula bagi kumpulan masyarakat yang mementingkan pengetahuan teknologi dan Sains sebagai identiti utama mereka. dalam konteks masyarakat Malaysia sendiri. Contohnya. kaum Melayu. masyarakat Eropah yang mengutamakan perkembangan teknologi maklumat dan kajian saintifik yang bertunjangkan ilmu Sains akan menjadikan medium tersebut sebagai elemen untuk mencapai kemajuan. India dan Cina saling bergantung satu sama lain.

3. pentingnya seseorang individu itu untuk menguasai bidang komunikasi adalah untuk memudahkan migrasi dan penyesuaian diri dengan kelainan budaya yang dihadapi. 6 . komunikasi antara budaya juga penting kerana keadaan ekonomi dunia yang saling bergantung antara sebuah negara dengan negara yang lain.tanpa sebarang mobilisasi. Penghijrahan masyarakat di seluruh dunia sekarang ini semakin kerap berlaku. Pertamanya adalah atas faktor penghijrahan dan migrasi. Justeru itu. sebelum ini ekonomi Amerika Syarikat banyak berkaitan dengan Negara Eropah yang mempunyai budaya yang hampir sama. sekarang ini banyak kegiatan perdagangan Amerika dalam bidang peralatan teknologi khususnya saling berkaitan dengan Negara di Asia Timur seperti Jepun. Korea dan Taiwan yang budayanya sangat berbeza dengan Amerika Syarikat. Jelasnya. Di samping itu. nescaya masyarakat Malaysia pada hari ini tidak akan mengenali budaya kaum Iban yang pelbagai dengan seni tarinya serta amalan hariannya yang unik dan penuh makna. Senario ini melibatkan perjalanan sesebuah kelompok masyarakat dari sebuah negara ke sebuah negara yang lain atau dari satu benua ke satu benua yang lain. Jika dihubungkan dengan konteks komunikasi antara budaya. Misalnya. Berhijrah ke lokasi yang lain samalah juga berhijrah kepada budaya lain dengan matlamat untuk mengenali kawasan dan budaya masyarakat lain yang sememangnya mempunyai keunikannya yang tersendiri di samping mengambil peluang untuk meningkatkan ekonomi. Tuntasnya. komunikasi ini adalah medium yang perlu dikuasai oleh sesebuah masyarakat sebelum berhubung dengan masyarakat lainnya. adalah menjadi keperluan kepada para pengkaji untuk meneliti fungsi serta peranan komunikasi tersebut. Hal ini juga berlaku kepada bangsa-bangsa lain di dunia termasuk Malaysia. Namun. Kelangsungan ekonomi Amerika bergantung kepada kemampuan bangsanya berkomunikasi secara efektif antara dua budaya yang berbeza ini. budaya dan komunikasi merupakan ciri yang tidak boleh dipisahkan kerana kedua-duanya saling bergantung antara satu sama lain.0 Kepentingan komunikasi antara Budaya Komunikasi melibatkan dua pihak yang saling bertukar maklumat dan pengalaman. Hal ini juga telah menjadikan bentuk hubungan antara peribadi berubah menjadi antara budaya.

cara hidup dan asal-usul bangsa lain. kepesatan teknologi komunikasi dewasa ini telah membawa budaya luar yang adakalanya asing bagi kita masuk ke dalam minda kita. masyarakat asing yang datang ke Malaysia sememangnya mempunyai keinginan yang tinggi untuk mendalami budaya serta cara hidup masyarakat setempat. sistem kepercayaan. cara hidup. Poland dan Timur Tengah sedikit sebanyak mempengaruhi keamanan Negara kita. Dalam konteks interaksi antarabudaya. sistem sosial serta pembangunan dari aspek teknologi maklumat dan seumpamanya. Antaranya adalah aspek kepelbagaian bahasa antara budaya. Ketika ini kestabilan politik sangat bergantung kepada kestabilan politik budaya atau Negara lain. Selain itu. Berita-berita dari luar negara merupakan sesuatu perkara yang biasa. Filem-filem luar yang di tayangkan di kaca televisyen telah mendedahkan kita kepada adat. Hal ini akan menyebabkan perlunya komunikasi dilaksanakan dengan efektif bagi menjamin keharmonian tersebut. Tidak dapat di nafikan bahawa kestabilan politik telah menjadikan komunikasi antara budaya semakin penting. Contoh lain yang dapat menggambarkan situasi ini dengan lebih jelas adalah senario politik yang berlaku di Malaysia. Setiap malam kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar Negara melalui televisyen. bahasa memainkan peranan yang penting kerana ia mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Walau bagaimanapun terdapat beberapapa faktor atau keadaan yang mempengaruhi proses komunikasi dan sering kali keadaan ini menjejaskan proses komunikasi yang berlangsung. komunikasi dan kefahaman antara budaya merupakan tunjang kepada kestabilan politik yang mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu. komunikasi dengan penduduk sekitar tidak 7 . telefon juga menjadi salah satu media komunikasi dengan dunia luar. masayarakat di Malaysia terdiri daripada tiga bentuk budaya yang berbeza. Oleh itu. bahasa merupakan pengaruh utama dalam proses komunikasi. mudah dan praktis. 4. Pertamanya. Jelasnya. Ketidakstabilan politik di sesetengah Negara lain seperti Amerika Selatan. Sesebuah masyarakat atau individu tersebut perlu memiliki kemahiran komunikasi yang efektif sebelum mula berinteraksi. Umpamanya.Tambahan daripada itu.0 Pengaruh kepelbagaian Budaya terhadap Komunikasi Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam proses perkembangan dan kelangsungan sesebuah budaya. Semua teknologi ini telah membuatkan komunikasi antara budaya menjadi lebih signifikan. Walau bagaimanapun.

Senario ini dengan jelas membuktikan bahawa sebelum kita mula berinterasksi dengan seseorang individu tersebut. komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem sosial yang pelbagai. kerajaan telah menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa Rasmi Negara atas alasan untuk memudahkan proses integrasi antara masyarakat majmuk di Malaysia. Setiap budaya mempunyai tatacara kehidupan masing-masing serta mengamalkan prinsip-psinsip hidup yang berbeza. dalam Islam. terdiri daripada golongan pemimpin atau golongan pentadbir. Cina dan India. masyarakat Cina dan India lebih gemar memakai pakaian yang ringkas. singkat dan bercirikan kemodenan. Agama Kristian dan Agama Buddha. tenaga mahir. Jika dilihat dari sudut budaya masyarakay di Malaysia. cara hidup sesebuah budaya juga mempengaruhi proses komunikasi. usaha untuk mewujudkan persefahaman antara budaya tersebut memerlukan keberkesanan dalam aspek komunikasi. penganutnya perlu menunaikan solat lima waktu sehari semalam berbeza dengan agama lain yang perlu melaksanakan kewajipan mereka sehari dalam seminggu. Sebagai contoh. Jika dilihat dari sudut budaya masyarakat Malaysia sendiri yang terdiri daripada pelbagai kaum sebagai contoh Melayu. bertudung dan bersifat tradisional. Selain itu. Hal ini adalah bagi menjamin keberkesanan komunikasi kerana bimbang individu tersebut akan rasa terganggu dengan kehadiran kita pada waktu sembahnyang mereka. Sekiranya dua budaya ini bertembung. Tambahan daripada itu. Umpamanya masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan agama seperti Agama Islam.akan berlaku dengan mudah sekiranya para pelancong tidak mengetahui bahasa natif penduduk lokasi tersebut. sistem kepercayaan yang berbeza-beza juga mempengaruhi proses komunikasi. 8 . Perkara yang menjadi halangan adalah kepelbagaian bahasa yang wujud. lazimnya untuk mencapai keberkesanan dalam komunikasi tidaklah mudah kerana akan wujud perasaan kekok atau kurang selesa dengan penampilan rakan bicara kerana bertentangan dengan cara pemakaian masing-masing. serta masyarakat biasa. Lazimnya. Di samping itu. labuh. perlu dilihat kepada keutamaan mereka untuk pergi menunaikan kewajipan sebelum berinteraksi. tenaga profesional. Sistem sosial dalam masyarakat Malaysia umpamanya. Oleh itu. Umpamanya dari aspek cara pemakaian sesebuah budaya. Berbeza pula dengan masyarakat Melayu yang lebih gemar mengenakan pakaian yang menutup aurat. Jelaslah bahawa bahasa memainkan fungsi yang penting dalam interaksi antarabudaya.

Pendek kata. Kumpulan tersebut terbahagi kepada negara maju. Akhir sekali. Jika dilihat dari konteks global. Negara yang membangun perlu memahami budaya. Pada tahap ini komunikasi akan dipengaruhi oleh status masingmasing. Di sesetengah negara. lazimnya maklumat dari negara maju akan mengalir masuk ke negara membangun atau negara mundur. ketika sebuah pasukan terdiri daripada anggota dari satu latar belakang etnik bersaing dengan pasukan lain dengan ahli dari latar belakang etnik yang 9 . negara membangun dan negara mundur. Berbeza pula dengan teori cultural mosaic. cara hidup. misalnya. Seterusnya. sekiranya hendak mencapai kemajuan. Misalnya seorang rakyat biasa yang hendak berkomunikasi dengan pemimpin masayakat lazimnya perlu menghadapi prosedur-prosedur tertentu. pembagunan serta kemajuan negara tersebut akan mempengaruhi pembangunan negara lain yang mana menjadikan negara tersebut sebagai role model kepada mereka. Budaya juga akan mneghadapi perubahan akibat proses modenisasi yang berlaku. Walau bagaimanapun. pendek kata masyarakat perlu berinteraksi sesama sendiri. Teori ini merupakan sebuah teori yang mengemukakan bahawa masyarakat harus mendorong kumpulan-kumpulan etnik untuk mempertahankan kepelbagaian etnik dan identiti mereka. Jika diperhatikan dari aspek penyaluran maklumat. Penyertaan dalam sukan dapat mengukuhkan identiti etnik. negara-negara di dunia ini terbahagi kepada tiga kumpulan. berlaku juga fenomena budaya yang disebut sebagai melting pot theory iaitu apabila terdapat banyak budaya di sesuatu tempat yang diamalkan secara bersamasama. Negara-negara yang membangun dan mundur berkemungkinan mengalami dominant culture atau pun penaklukan budaya disebabkan pengaruh budaya yang kuat dari negara maju. semua pihak perlu berkerjasama serta memainkan peranan masing-masing.golongan tersebut dibezakan mengikut tahap pendidikan dan kepakaran dalam bidang masingmasing. komunikasi antara dua pihak tersebut melibatkan laras bahasa komunikasi yang tinggi kerana perbincangan melibatkan pemimpin masyarakat. Masyarakat biasa pula bertindak sebagai anggota pelaksana rancangan kumpulan yang memimpin serta berperanan sebagai sumber tenaga kepada negara. bahasa serta status ekonomi masyarakat negara maju supaya matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju tercapai. pembangunan sesebuah budaya dan masyarakat juga turut mempengaruhi keberkesanan komunikasi.

Jelasnya. kesemua teori-teori ini secara tidak langsung memerlukan interaksi antara dua budaya tersebut. meludah merupakan tanda afeksi. masyarakat lazim melanggar adat kebiasaan budaya lainnya. sikap prejudis juga merupakan antara halangan yang dominan dalam proses komunikasi. Bagi suku 10 . semua budaya yang wujud di dunia ini ada perbezaannya. Dalam situasi ini. Contoh halangan tersebut dapat dilihat apabila seorang rakyat Amerika mempelawa rakannya seorang rakyat Filipina untuk makan malam di rumahnya. seorang gadis Amerika berkomunikasi dengan seorang lelaki Indonesia yang lebih berusia. Umpamnya. Seseorang itu menganggap tidak terdapat perbezaan dalam setiap budaya. 5. Senario ini adalah tepat sama sekali. tanda hormat ketika berkomunikasi adalah dengan prilaku mengelakkan pertentangan pandangan. Seterusnya. mengabaikan perbezaan yang wujud antara sesebuah budaya dengan budaya yang lain merupakan perkara yang ammpu menjejaskan komunikasi.0 Halangan Komunikasi antara Budaya Dalam berkomunikasi. Manakala rakyat Filipina tersebut pula berasa sakit hati kerana rakannya itu tidak tulus mengajaknya makan malam di rumahnya. Namun bagi suku masyarakat Masai di Afrika. Manakala di Barat pula menganggap perbuatan tersebut sebagai satu penghinaan. prilaku meludah.berbeza.Rakannya itu menolak dengan sopan. Namun ada Negara lain yang menganggap mengelakkan pertentangan pandangan ketika berkomunikasi adalah tidak sopan kerana seolah-olah tidak berminat untuk berkomunikasi. Sebagai contoh. Di beberapa buah negara. Secara tuntasnya. Hal ini kerana. Orang Melayu menganggap perbuatan tersebut sekiranya dilakukan di khalayak ramai adalah tidak sopan. bagi masyarakat Indonesia pertentangan pandangan adalah tidak sopan. Halangan tersebut akan muncul apabila seseorang menilai perbezaan budaya negara lain yang berbeza dengan budayanya sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini kerana. bagi orang Filipina adalah menjadi kebiasaan untuk mendapat undangan beberapa kali sebelum menyatakan persetujuan. Rakyat Amerika tersebut berasa sakit hati lalu menganggap bahawa rakyat Filipina tersebut tidak mahu menjalinkan hubungan persahabatan yang akrab dengannya. yang ada hanyalah persamaan.Setiap negara mempunyai adab berkomunikasi yang berbeza. Selain itu.

Hal ini telah menghalang sesuatu komunikasi daripada berlaku kerana tidak biasa dengan budaya dan cara hidup masing-masing. Dalam setiap kelompok masyarakat yang berbeza budaya terdapat jurang yang amat besar dan ketara. tindakan mengabaikan perbezaan dalam sesebuah makna juga akan menjejaskan proses berinteraksi. Misalnya. Hal ini kerana. dalam budaya masyarakat Melayu itu sendiri terdadap kumpulan masyarakat yang tinggal di kawasan bandar besar dengan juga penduduk kawasan luar bandar. Kita mengandaikan bahawa semua orang yang menjadi anggota kelompok yang sama (kelompok bangsa atau ras) adalah sama. Orang melayu di bandar besar walaupun tidak semua. seorang doktor berkomunikasi dengan pesakitnya yang merupakan seorang petani. tindakan mengabaikan perbezaan antara kelompok budaya yang berbeza juga akan menyebabkan sesebuah komunikasi itu tergendala. kita akan terjebak dalam stereotipe. Isu yang sering menjadi persoalan adalah budaya berjabat salam antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim. Walau bagaimanapun. jika perkara ini diabaikan. Perkara ini jelas akan menimbulkan konflik dalam berkomunikasi kerana maksud atau maklumat yang ingin disampaikan oleh Doktor tersebut tidak difahami dan tidak mampu diterjemah oleh penerimanya. fokus diletakkan pada individu yang menggunakan kata-kata itu. Kita perlu peka terhadap prinsip ini dalam komunikasi antara budaya. Sekiranya kita mengabaikan perbezaan ini. Mereka tidak merasa janggal melakukan hal tersebut. 11 . komunikasi antara budaya dalam bentuk subbudaya akan gagal. Konsep makna tersebut tidak terletak pada kata-kata yang digunakan (semantik). Terdapat juga dukun suku Indian yang meludahi orang sakit dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya.Indian di Amerika pula menganggap meludah sebagai sifat ramah-tamah. Akhir sekali. Namun bagi penduduk luar bandar yang masih berpegang kuat kepada adat kesopanan menganggap perkara tersebut sangat janggal dan tidak wajar dilakukan sesuka hati. Di samping itu. Misalnya. menganggap perkara tersebut sebagai satu perkara biasa. Doktor tersebut menerangkan tentang penyakit pesakitnya menggunakan istilah saintifik yang langsung tidak diketahui dan difahami oleh petani tersebut.

Hal ini akan memudahkan komunikasi kerana masing-masing memahami bentuk komunikasi budaya lain dan ia akan memudahkan lagi proses komunikasi. sesebuah budaya tidak akan berkembang malahan akan menyebabkan sesebuah budaya tersebut akan terhapus. sekiranya hendak mewujudkan komunikasi yang berkesan antara budaya. Selain itu. perlunya tiga aspek ini dipenuhi. Aspek pertama menjelaskan sebelum berinteraksi dengan budaya lain.6. Pertamanya adalah pemahaman serta pembelajaran terhadap budaya lain selain daripada budaya sendiri. sesebuah budaya tersebut perlulah berinteraksi dengan budaya lain serta mempelajari keunikan dan kelainan yang menjadi amalan sesebuah budaya. Sememangnya. Oleh itu. masyarakat perlu bersikap lebih terbuka dan memahami situasi yang berlaku. setiap budaya memiliki gaya dan cara hidup masing-masing dan sebahagian daripadanya mungkin bercanggah dengan budaya lain. masyarakat Melayu perlu memahami cara percakapan Bangsa Cina yang lazimnya dipertuturkan dengan lebih nyaring. keduanya adalah sikap keterbukaan dan toleransi serta yang ketiga adalah penguasaan bahasa yang dipersetujui oleh kedua-dua budaya. Sekiranya ingin berkembang. masyarakat perlu bersikap terbuka dan bertoleransi ketika berkomunikasi dengan budaya lain. Umpamanya. kita perlu memahami dan mempelajari budaya teman bicara tersebut. dalam budaya Cina. Walau bagaimanapun. senario hari ini menunjukkan masyarakat di dunia sedang berusaha untuk memperkembangkan budaya masing-masing kerana kemajuan memberikan kelebihan kepada mereka di samping mampu meningkatkan status budaya masingmasing. Perkara ini dianggap biadap bagi budaya masyarakat Melayu. dan sekiranya berlaku situasi yang dibincangkan tadi. mereka biasa bercakap ketika sedang menjamu selera. maka teguran boleh dibuat tetapi hendaklah diberikan dengan cara berhemah kerana bimbang akan menjejaskan hubungan antara 12 .0 Mewujudkan keberkesanan dalam Komunikasi Antarabudaya Komunikasi yang berkesan amat penting bagi mewujudkan hubungan antarabudaya. manakala masyarakat India pula berbicara dengan lebih pantas. Jika orang Melayu tersebut mengundang temannya yang berbangsa cina untuk makan. Di samping itu. Hal ini bagi menjamin keberkesanan komunikasi supaya tidak terjejas akibat daripada berlakunya salah faham antara amalan yang diamalkan oleh kedua-dua pihak. Tanpa komunikasi. berbeza pula dengan masyarakat Melayu yang tidak bercakap ketika makan. Umpamanya.

Namun berlaku percampuran kod antara bahasa yang dipertuturkan sebagai contoh penggunaan Bahasa Pasar yang menggunakan lazimnya dipertuturkan menggunakan loghat cina dan sedikit bahasa Melayu pada perkataan yang digunakan. Wujud juga Bahasa Slaga atau bahasa yang lazimnya dipertuturkan oleh golongan remaja dan sememangnya kumpulan masyarakat ini yang memahami intipati kata-kata yang digunakan. Hal ini berlaku atas dua faktor yang utama iaitu untuk meneruskan kelangsungan hidup dan keperluan untuk mengadaptasi kehidupan dengan keadaan persekitaran. Umpamanya. apabila masyarakat Cina dan Melayu berinteraksi. ketika proses tersebut 13 . perlunya bahasa-bahasa ini dipelajari bagu memahami cara hidup dan budaya masyarakat yang menuturkannya. pertembungan budaya yang berlaku secara realitinya telah mewujudkan bahasa-bahasa baru selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. dalam konteks masyarakat Malaysia sendiri. Jika dilihat dalam konteks masyarakat pula. Ketika berkomunikasi. Jika dilihat dari konteks masyarakat antarabangsa.0 Stereotipe. Walau bagaimanapun. Sama juga seperti sikap toleransi perlulah diamalkan sekiranya hendak berkomunikasi dengan budaya lain. kita perlu menguasai bahasa Inggeris untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat setempat dengan masyarakat luar. masyarakat juga perlu bertindak menguasai bahasa yang telah menjadi kebiasaan atau pertuturan sehari-hari masyarakat sekeliling.budaya tersebut. Walau bagaimanapun. Jelasnya. komunikasi yang seringkali berlaku tidak menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya. kepentingan komunikasi itu adalah bagi menjamin kelangsungan sesebuah budaya atau mempelajari budaya lain yang sememangnya mempunyai kelainan yang tersendiri. penguasaan terhadap bahasa rasmi (Bahasa Lingua Franca atau Bahasa Kreol) adalah perlu bagi menjamin keutuhan integrasi dan memupuk perpaduan antara kaum. perlu difahami bahawa proses tersebut melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bertukar maklumat dan pengalaman. Sememangnya penguasaan bahasa amat perlu bagi menjamin keberkesanan komunikasi serta memudahkan sesebuah budaya lebih berkembang. labelling dan Prejudis. 7. Dalam aspek negara Malaysia sendiri. Selain itu.

penlabelan dan prejudis. Konsep stereotipe. Contohnya 14 . Cina dan India terhadap budaya masing-masing sememangnya sudah lama terbentuk atas faktor kesan pemerintahan zaman dahulu. individu lazimnya akan bertindak dengan membentuk persepsi terhadap individu yang ingin dijadikan rakan komunikasi. Tiga elemen tersebut berlaku secara tidak langsung ketika proses komunikasi dilakukan dan kebiasaannya berlaku atas faktor persekitaran yang membentuk keadaan tersebut. Tanggapan atau persepsi ini tidak boleh diubah atau sememangnya sudah menjadi dasar kepada pemikiran sesebuah masyarakat sebelum memulakan komunikasi dengan kumpulan atau kelompok budaya lain selain daripada budaya sendiri.berlangsung. dalam konteks masyarakat Malaysia sendiri. penlabelan dan prejudis dapat dijelaskan dengan menghubungkait antara komunikasi dan budaya. akan wujud rasa tidak suka atau kurang senang dengan cara atau budaya sesebuah masyarakat lain. masyarakat tidak akan menunjukkan rasa ketidakselesaan tersebut ketika proses komunikasi kerana bimbang akan menjejaskan hubungan antara budaya. Namun. terdapat juga kumpulan individu yang bertindak menyuarakan rasa kurang selesa tersebut dengan cara yang tertib dan sopan atas alasan untuk menjamin keberkesanan proses komunikasi serta wujud persefahaman antara dua pihak tersebut. Tanggapan atau persepsi yang akan dibina ini lazimnya dibuat berdasarkan keadaan semasa rakan bicara tersebut atau melalui pengalaman yang dimiliki oleh penemu bicara. Misalnya. manusia tidak akan lepas daripada tiga perkara utama yang seringkali menghalang proses komunikasi. Konsep prejudis pula menjelaskan bahawa dalam sesetengah masyarakat. simbol atau tanda yang diberikan kepada kelompok tersebut akan terus menjadi rujukan kepada penemu bicara setiap kali ingin memulakan komunikasi dengan kumpulan tersebut. Perkara ini jelas akan mengganggu proses komunikasi antara budaya kerana lazimnya sifat atau ketidaksenangan ini hadir kerana berlaku percanggahan antara budaya yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Stereotipe merupakan tanggapan atau persepsi seseorang individu atau sesebuah masyarakat terhadap sesebuah kumpulan atau budaya yang lain. Lazimnya. Penlabelan pula adalah suatu keadaan yang mana masyarakat atau individu tersebut meletakkan persepsi dan tanggapan mereka itu sebagai suatu yang kekal atau menjadi simbol kepada mereka sebelum berkomunikasi dengan kelompok tersebut. sebelum berkomunikasi. Label. Tiga elemen tersebut adalah konsep stereotipe. pandangan atau persepsi masyarakat Melayu. Umpamanya.

Umpamanya. sebelum memulakan komunikasi sekiranya melibatkan orang melayu dan orang Cina.dapat dilihat apabila penjajah British pada zaman dahulu mengamalkan dasar pecah dan perintah dalam sistem pentadbiran menyebabkan wujud stereotipe yang jelas terhadap ketiga-tiga kelompok masyarakat tersebut. Konsep labelling pula memperlihatkan perlakuan masyarakat yang seringkali memberi petanda atau gelaran kepada sesebuah masyarakat lain setelah melihat kepada stereotipe atau persepsi yang telah lama berakar umbi dalam minda sesebuah masyarakat. Begitu juga dalam keadaan yang melibatkan hubungan dengan kaum India yang mana mereka seringkali ditandai dengan gelaran ³estetestet´. Umpamanya. Pada zaman pemerintahan tersebut. masyarakat Cina. manakala masyarakat Melayu pula lebih dominan dengan aktiviti pertanian dan perikanan kerana sejarah mempengaruhi persepsi dan stereotipe kedua-dua individu tersebut. masyarakat Melayu telah dipaksa untuk tinggal di kawasan sawah dan di persisiran pantai. persepsi akan mempengaruhi komunikasi kedua-dua pihak. masyarakat Islam yang prejudis terhadap budaya Kristian atau masyarakat bukan Islam yang 15 . Umpamanya. Kesannya. Gelaran ini wujud atas dasar persepsi masyarakat yang telah lama terbentuk akibat daripada sejarah lampau dengan melihat situasi dominan yang berkait dengan budaya Cina iaitu penguasaan dalam aktiviti perniagaan. masing-masing akan menganalisis personaliti teman bicara tersebut berdasarkan pengalaman lampau umpamanya masyarakat Cina yang dominan dengan penguasaan mereka dalam aktiviti perniagaan. persepsi masyarakat Cina atau Melayu terus akan melihat kepada sejarah budaya tersebut iaitu kelompok budaya yang menguasai estet-estet getah dan perladangan. India dan Melayu telah dipisahkan atau dibahagikan mengikut keperluan ekonomi pemerintahan British. Keadaan tersebut jelasnya telah membentuk persepsi dan stereotipe yang kekal dalam minda sesebuah masyarakat terhadap budaya lain. Sebagai contoh. Begitu juga sebaliknya sekiranya masyarakat India terlibat dalam komunikasi tersebut. Prejudis pula merupakan sifat atau tingkahlaku seseorang individu yang tidak suka atau kurang gemar dengan sesebuah budaya atau tingkahlaku masyarakat tersebut. manakala kaum Cina lebih dominan dengan penguasaan aktiviti perniagaan dan kaum India pula menguasai kawasan estet-estet getah dan aktiviti perladangan. gelaran ³tauke-tauke´ yang seringkali digunakan ketika masyarakat Melayu berkomunikasi dengan Masyarakat Cina.

Dengan mempelajari budaya lain.0 Penutup Kesimpulannya. hal ini demikian kerana jika budaya lain dipelajari sedikit sebanyak kita dapat mengetahui cara untuk berkomunikasi dengan baik tanpa melukakan hati si pendengar atau penerima tersebut. sikap ini tidak mudah untuk dihapuskan dalam kehidupan masyarakat kita melainkan dengan mempelajari selok-belok sesebuah budaya tersebut. 8. Komunikasi dan budaya perlu seiring bagi menjamin keberkesanan maklumat. kesannya persepsi kita terhadap budaya tersebut akan berubah kerana setiap perkara yang dilakukan oleh sesebuah budaya tersebut sememangnya mempunyai maksud yang tersendiri. 16 . Jelasnya. Komunikasi yang baik akan menyebabkan informasi atau maklumat dapat diperolehi dengan berkesan dan tepat walaupun pelbagai budaya diketengahkan. di mana pendengar mendapat input yang jelas dan faham mengenai perihal yang disampaikan melalui komunikasi daripada pengantar. Setiap budaya memiliki cara yang berbeza untuk berkomunikasi hal ini telah menimbulkan pelbagai halangan untuk berkomunikasi dalam sesuatu penyampaian maklumat atau interaksi. Di samping itu. mempelajari budaya dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum amnya. Setiap lapisan masyarakat perlulah mengetahui serta mempelajari budaya lain selain daripada budaya sendiri. komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian dan komunikasi juga berfungsi dalam menyatukan masyarakat. Setiap orang perlulah mempelajari ilmu komunikasi antara budaya bagi memperolehi hubungan yang baik secara langsung dapat mengekalkan identiti budaya masing-masing. maka cara yang berkesan perlu diambil bagi mendapatkan komunikasi yang berkesan. Jelaslah bahawa budaya dan komunikasi merupakan dua elemen yang penting dan saling berkait bagi mendapatkan komunikasi yang berkesan.menjadikan khinzir sebagai makanan atau arak sebagai minuman. Hubungan dua budaya yang berbeza perlu dieratkan dengan cara berkomunikasi kerana melalui komunikasi maklumat dapat diperolehi dan disebarkan dengan lebih meluas. Hal ini berlaku kerana tanggapan atau persepsi masyarakat Islam terhadap arak dan khinzir yang mana hukum terhadap memakan atau meminumnya adalah haram.

Kuala Lumpur. Pusat Penerbit Universiti(UPENA) Samsuddin A. Rahim (1997). Jakarta.Setiawan Abadi (1998). Dewan Bahasa dan Budaya Mokhtar Muhammad (2004). Bandung. Penterjemah A. Jakarta. Jakarta. Media. Yayasan Obor Indonesia L. Komunikasi Antara Budaya. Manajemen PT Raja Grafindo Persada James Lull. Teori Komunikasi Perspektif Asia. Jalaluddin Rahmat (1990).0 Bibliografi Dr. Kuala Lumpur. Pengantar Parakitri T. Komunikasi Asas. Dewan Bahasa dan Pustaka 17 . PT Remaja Rosdakarya Drs. Komunikasi dan Hubunga Masyarakat. Kebudayaan Suatu Pendekatan Global. UITM Shah Alam. Pengantar Ilmu Komunikasi.Simbolon. Deddy Mulyana dan Drs. Bumi Aksara Hafied Cangara (1998).W Widjaja (1993).9. Kuala Lumpur. Penterjemah Rahmah Hashim (1993). Dewan Bahasa dan Pustaka Wimal Dassayake. A.E Sarbaugh. Komunikasi Antarabudaya. Komunikasi. Komunikasi dan Perubahan. Penterjemah Zainon Darois (1995).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful