BAB 5 SUMBER HUKUM ISLAM

Standar Kompetensi Memahami sumber-sumber hukum Islam, hukum taklif dan hukum wad’i, serta hikmah ibadah

Kompetensi Dasar 1. Menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam 2. Menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al- Qur’an, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam 3. Menerapkan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari

‫‪Tadarus‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّۤ(1) ذلِكّالْكتٰبّالَّريْبّفِ ْيهّهدىّلِّلْمتَّق ْينّ(2) الَّذيْنّيُؤمنُ ونّبِالْغَْيبّ‬ ‫آلم‬ ‫ِ َ ِْ ْ َ‬ ‫ًُ ُ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ويقيمونّالصلوةَّومماّرزقْ ٰن همّي نفقونّ(3) والَّذينّي ؤمن ونّبِمآّاُنْزلّاِ‬ ‫َ ِ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ِ َ لَْيكّ‬ ‫َ ُِ ْ ُ ْ َ َّ ٰ َ ِ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ًُ ِ ْ َِ‬ ‫وماّاُنْزلّمنّقَ ْبلِكّوبِاْالخرةّهمّيُوقِنُ ونّ(4) اُولَٰئِكّعلَىّهدىّمنّربِّهمّ‬ ‫َ َ َِ ِ ْ َ َ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫واُولَئِٰكّهمّالْمفلِحونّ(5) [البقرة/1-5]‬ ‫َ َ ُ ُ ُْ ُْ َ‬ ‫اِنَّاّاَنْ زلْنَآّاِلَْيكّالْكتٰبّبِالْح ِّّلِتَحكمّبَ ْينّالنَّاسّبِمآّاَراكّاهللُّوالَّتَكنّ‬ ‫َ ِ َ َق ْ ُ َ َ ِ َ َ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫لِلخآئِنِْينّخص ْيماّ[النساء/501]‬ ‫ً‬ ‫َْ َ‬ ‫َّ ٰ َ ُ َ َ ْ ِ‬ ‫اِنّهذاّالْقرآنّيَهديّلِلَّتِيّهيّاَقْ ومّويُبَشرّالْمؤمنِْينّالَّذيْنّيَعملُونّ‬ ‫ِ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫الصلِحتّاَنّلَهمّاَجراّكبِْي راّّ[اإلسراء/9]‬ ‫ّٰ ٰ ِ َّ ُ ْ ْ ً َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫واَط ْي عُواّاهللَّوالرسولّلَعلَّكمّتُرحمو َّ [ال عمران/231]‬ ‫َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ن‬ ‫َ‬ .

A. acuan atau pedoman syariat Islam Sumber hukum Islam  Al-Qur’an  Al-Hadis al-maqbulah (yang diterima untuk dijadikan sumber hukum)  Ijtihad ketika tidak ditemukan dalam AlQur’an dan Al-Hadis al-Maqbulah . Hukum Islam Pengertian hukum Islam Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar.

Kedudukan. hubungan manusia dengan Allah. dan Fungsi Al-Qur’an • Pengertian Al-Qur’an Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah ta’âla yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada rasul dan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang membacanya adalah ibadah • Kedudukan Al-Qur’an Al Qur’an merupakan sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam baik yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri.Pengertian. dengan sesama manusia dan alam • Fungsi Al-Qur’an Al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat .

perbuatan.Pengertian dan Kedudukan Hadis • Pengertian Hadis Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan. dan persetujuan (takrir) serta penjelasan sifat-sifat beliau • Kedudukan Hadis Hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Qur’an .

Mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an 2. dan merinci ayat-ayat Al-Qur’an yang masih umum dan samar 3.Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Qur’an . menafsirkan.Menjelaskan.Fungsi Hadis 1.

Yaitu hadis yang didasarkan kepada perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW 3.Pembagian Istilah hadis Rasulullah SAW 1. Hadis Qauliyah. Yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Rasulullah SAW atas perbuatan para sahabatnya . Hadis/Sunah Takririyah. Yaitu hadis yang didasarkan kepada segala perkataan dan ucapan Rasulullah SAW 2. Hadis/Sunah Fi’liyah.

Pengertian dan Kedudukan • Pengertian Ijtihad Ijtihad bermakna mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukumhukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis dengan syarat-syarat tertentu • Kedudukan ijtihad Ijtihad menempati kedudukan dalam sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan hadis .

Fungsi Ijtihad Menetapkan hukum sesuatu yang tidak termuat dalam Al-Qur’an maupun hadis Syarat menjadi mujtahid (ahli ijtihad) Memahami Al-Qur’an dan asbabun nuzulnya (sebab turunnya) Memahami hadis dan asbabul wurudnya (sebab kemunculannya) Mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab Mengetahui tempat-tempat ijma’ Mengetahui usul fiqh Mengetahui maksud-maksud syariat Memahami masyarakat dan adat istiadat tempat dia akan mengeluarkan ijtihad Bersifat adil dan wara’ .

kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik kata-kata atau perbuatan . sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut Maslahah Mursalah. kemaslahatan dan kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’ untuk mengerjakan atau meninggalkannya dan bila dikerjakan akan membawa kemanfaatan terhindar dari keburukan Urf.Bentuk-bentuk Ijtihad ijma’ kebulatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa atas suatu masalah yang berkaitan dengan syariat Qiyas menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan melihat kesamaan antara keduanya Istihab melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena adanya suatu dalil.

Contoh-contoh Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Mengikuti natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram  Penulisan kitab suci Al-Qur’an dalam bahasa di luar Arab diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya  Penggunaan pil anti haid demi kesempurnaan ibadah haji  Vasektomi dan tubektomi termasuk usaha pemandulan termasuk haram .

Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi Pengertian hukum taklifi dan hukum wadhi Pengertian Taklifi  ketentuan Allah ta’âla yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan Wadhi  ketentuan Allah ta’âla yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab.B. syarat atau penghalang bagi suatu hukum .

Macam-macam Bentuk Hukum Taklifi dan Hukum Wad’i Macam-Macam bentuk Hukum Taklifi • Al-Ijab. yaitu tuntutan Allah ta’âla yang mengndung pilihan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya . tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan. tuntutan syar’i untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Bentuk hukumnya adalah fardu (wajib) • An-Nadb. anjuran dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang akan mendapatkan balasan kebaikan • Al-Karahah. Bentuk hukumnya ialah haram • Ibahah. sesuatu yang dianjurkan syar’i kepada mukalaf untuk meninggalkan perbuatan tersebut • At-Tahrim.

Contohnya: memandikan. mengkafani. salat lima waktu. Fardu Kifayah  perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat. Jika sudah dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat maka yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. . menyalatkan. dan lain sebagainya. dan menguburkan jenazah Muslim.Al-Ijab Dapat dibagi menjadi dua: Fardu ‘Ain  perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukalaf. haji. Contohnya: melaksanakan puasa Ramadan.

An-Nadb Dapat dibagi menjadi dua: • Sunah ‘Ain  perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap mukalaf Contohnya: salat sunah rawatib. puasa Senin-Kamis • Fardu Kifayah  perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang atau lebih dari golongan masyarakat Contohnya: mendoakan Muslim/Muslimah yang bersin dengan lafal doa yarhamukallah (semoga Allah merahmati Anda) .

peraturan Allah ta’âla yang asli dan tersurat pada nas dan berlaku umum  Rukhsah. ketentuan yang disyariatkan oleh Allah ta’âla sebagai keringanan yang diberikan kepada mukalaf . ialah sesuatu yang dijadikan syar’i sebagai penyempurna sah atau tidak perintah syar’i tersebut  Mani’ (penghalang). keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar’i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum  Azimah.Macam-macam Bentuk Hukum Wad’i  Sebab. adalah suatu keadaan yang dijadikan sebagai alasan adanya hukum dan tidak adanya alasan tersebut menyebabkan tidak adanya hukum  Syarat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.