1.

0 Penghargaan
Sepanjang saya membuat kajian ini, terdapat beberapa pihak yang telah bermurah hati memberi kerjasama, dorongan dan sokongan kepada saya dalam usaha menyiapkan kerja kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Khususnya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Falsafah dan Pendidikan di Malaysia, Tuan Haji Mahat Bin Ibrahim. Beliau memberi panduan dan nasihat yang berfaedah kepada saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, beliau juga menerangkan data yang disediakan dengan mendalam dan penuh sabar walaupun beliau berada dalam keadaan kesibukan. Tidak ketinggalan juga saya mengambil peluang ini untuk melembarkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana bersedai memberi bantuan dari segi kewangan serta memberi sedikit maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus ini. Lantaran dorongan dan sokongan yang diberi oleh ibu bapa saya. Saya dapat menyelesaikan kerja kursus ini dan membina semula keimanan saya untuk mempratif gagasan saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Dalam pengerlian ringkas, bantuan dan dorongan anda akan sentiasa meresap dalam kenangan saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.

1

2.0 PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan matlamat bagi memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai. Konsep KSSR yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu ³Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.´ Di samping itu, KSSR juga berasaskan prinsip KBSR iaitu pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid, dan akhirnya pendidikan seumur hidup. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard Kandungan yang mementingkan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pada masa yang sama Standard Pembelajaran turut menetapkan kriteria atau indikator

2

kemahiran dan nilai dengan jelas. Bagi mencapai matlamat tersebut.´ Matlamat KBSR adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan murid menguasai bahasa Melayu sesuai dengan 3 .kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Objektif Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalah memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan di samping murid dapat mengukur ilmu. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. seimbang dan bersepadu. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan di semua sekolah rendah pada tahun 1983 dibentuk berlandaskan Perakauan 57(a) Laporan Kabinet (1979). dan kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu. bakat.) dan akhirnya pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. rohani. Perkembangan ini meliputi aspekaspek intelek. harmonis dan berakhlak mulia. mengenal pasti strategi penambahbaikan ( melalui assessment for learning. iaitu: ³Kurikulum sekolah rendah ini hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas. bidang manusia dengan alam kelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. iaitu bidang komunikasi.

peruntukan masa. Pertalian Antara KBSR dengan KSSR Transformasi telah berlaku iaitu suatu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. seterusnya menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. kandungan. kaedah pentaksiran. Aspek y y Bentuk y KBSR Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Perkembangan Diri Individu y y y y y KSSR Komunikasi Kerohanian. pedagogi. serta menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika y Sains dan Teknologi y Tahap I Modul Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif Organisasi y Berasaskan mata pelajaran 4 . organisasi.

Aspek KBSR y Tahap II KSSR Modul Komunikasi Modul Komunikasi Elektif Modul Kerohanian. Sikap dan Nilai Modul Fizikal dan Estetika Modul Sains dan Teknologi Modul Kemanusiaan Kandungan y Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran y Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pedagogi Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar 5 .

Aspek Peruntukan Masa y KBSR KSSR Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris y Dijalankan secara berterusan untuk mengesan Kaedah Pentaksiran y Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif y perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai y Bersifat autentik dan holistik y y Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran y y y y Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran Buku Teks Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Buku Teks Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. Walaubagaimanapun. Bahan y Pengurusan Kurikulum y Jadual di atas jelas menunjukkan pertalian antara KSSR dengan KBSR. Reka bentuk kurikulum KBSR yang berasaskna tiga bidang iaitu 6 . Dasar KSSR turut mengubahsuaikan dengan menambah elemen-elemen yang baru untuk menghadapi murid yang baru pada era globalisasi ini.

KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi. 7 . manusia dan alam sekeliling. Ini dapat mengizinkan guru mengajar murid lebih fleksibel berbanding dengan sukatan pelajaran sahaja. Modul Pengajaran turut disediakan sebagai panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta Modul Pembelajaran adalah untuk bahan pembelajaran untuk murid untuk menggantikan buku teks. Hal ini jelas menunjukkan KSSR yang lebih mementingkan perkembangan diri sendiri dari segi fizikal dan estika. dan perkembang diri individu telah ditambah menjadi reka bentuk kurikulum KSSR yang berasaskan enam tunjang iaitu komunikasi. Menulis. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca. Mengira dan Menaakul). kerohanian dan sikap serta niali kemanusiaan. Guru-guru akan menggunakan Dokumen Standard yang terdiri daripada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Reka bentuk kurikulum KSSR menjadi Modular daripada Linear dalam KBSR. sains dan teknologi dan akhirnya ketrampilan. murid turut dapat menimba ilmu pengetahuan dalam suasana yang seronok.komunikasi. perkembangan fizikal dan estetika. Di samping itu. sains dan teknologi juga digunakan dengan menggunakan alat-alat elektrik yang canggih supaya P&P boleh dijalankan dengan lebih berefektif. Bahan kurikulum KBSR iaitu sukatan pelajaran turut diubahsuai menjadi dokumen standard kurikulum KSSR.

Konsep Sekolah Bestari juga diperkenalkan dan pelbagai modul pembelajaran telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum sebagai alternatif membantu guru-guru memahami dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.2000). keusahawanan. teknologi maklumat dan komunikasi. Penekanan adalah elemen yang berorientasikan kreativiti dan inovasi.Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pendidikan 1996. 8 . Penggubalan KBSR ini bertujuan untuk melahirkan murid yang berperibadi seimbangdan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani (Pusat Perkembangan Kurikulum. Standard Pembelajaran ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) disemak semula dilaksanakan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KSSR) yang baharu diperkenalkan dan mula dilaksanakan pada tahun 1999 sebagai perintis di beberapa buah sekolah untuk menambahbaik kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993). KSSR digubal berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kemahiran dan nilai. rohani. Standard Kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan bolehlakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Penggunaan teknologi dalam P&P turut melancarkan proses dan membolehkan murid belajar dengan lebih berefektif. Maka salah satu elemen dalam KSSR ialah sains dan teknologi. bakat dan apresiasi sentiasa mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. murid dapat menimba ilmu pada masa yang sama melahirkan tubuh badan yang sihat. Murid tidak akan hanya menumpukan prestasi akademik sebaliknya mengambil berat terhadap perkembangan fizikal dan estetika. Dengan ini. Tunjang Perkembangan fizikal dan estetika yang mementingkan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. kreativiti. elemen KSSR ini akan membentuk insan yang seimbang dari segi akademik serta kurikulum agar dapat berjasa kepada Negara pada masa depan. kreativiti. Zaman era globalisasi yang penuh dengan kecanggihan teknologi.0 Elemen-elemen yang Kandung dalam KSSR Reka Bentuk Kurikulum transformasi mempunyai enam tunjang yag diambil berat bagi memupuk murid yang berfikiran kritis kreatif dan inovatif. murid di Europe menerima pendidikan tentang daya imaginasi. Seterusnya komunikasi yang memberi penekanan kepada proses menggabungjalinankan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa 9 . Pemupukan daya imaginasi. ilmu sains dan teknologi mengambil peranan yang penting dalam kehidupan kita. Penguasaan pengetahuan sains. Sebagai bukti yang terbaik.3. kemahiran sikap saintifik supaya pemikiran menjadi lebih kreatif. Seterusnya penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik serta kemahiran berasaskan teknologi. bakat dan apresiasi turut penting dalam pelajaran. Di samping itu.

Kemanusiaan ialah penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Selain itu. sikap dan nilai perlu dibangunkan dengan berkesan supaya insan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan Negara memahami. negara dan global. tunjang keterampilan diri mengambil peranan penting dalam pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Maka kerjasama antara guru dengan murid tercapai untuk mendatangkan kesan positif. kepercayaan. kemahiran. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. 10 . berintegriti.berinteraksi atau berinteraksi sama ada dalam bentuk verbal dan juga nonverbal dalam bahasa pengantara yang digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Tunjang Kerohanian. malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Tunjang ini dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malayasia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memehami. berilmu pengetahuan. Sikap dan Nilai yang mengutamakan penghayatan amalan agama. rasional dalam tingkah laku dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan sehariannya. menghayati dan seterusnya mengamal nilai dan norma kemasyarakatan yang mencerminkan keperibadian yang menepati identity Malaysia. Murid juga menghayati semangat patriotisme dan perpaduan supaya memupuk nilai cinta akan negara kita. Murid akan menjadi lebih proaktif dalam P&P dengan mengamalkan teknik komunikasi. patriotic. berdaya saing.

guru sekolah rendah berperanan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi melaksanakan KSSR. Guru turut menggunakan simulasi. Maka murid akan menjadi tumpuan dalam proses P&P supaya mereka akan proaktif dalam menimba ilmu yang disampaikan. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. jazz chants. murid diamalkan berdikari dengan mencari jawapan sendiri tanpa menunnggu jawapan guru. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah lama diperkenalkan. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. modal insan berkualiti dapat diwujudkan iaitu mereka yang berkemahiran dan berpengetahuan. choral speaking. drama.4. dan lawatan sebagai kaedah mengajar 11 . kreatif dan inovatif adalah prasyarat bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi. Guru memainkan peranan penting dengan menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran ( P&P ) mengikut strategi baru .0 Peranan Guru dalam Bilik Darjah Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan kurikulum baru iaitu. Hanya melalui bidang pendidikan. Justeru. Di samping itu. Tanggungjawab ini sangat penting khususnya kepada guru-guru yang seharusnya memahami aspirasi dan tujuan pelaksanaan serta matlamat KSSR. tunjuk ajar. muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai.

Bahan pelajaran KSSR mengandungi dokumen standard kurikulum. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan. Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan 12 . Seterusnya keputusan ujian adalah digunakan untuk membuat laporan pencapaian dan penempatan. Suasana yang seronok juga boleh mengukuhkan pengingatan terdadap ilmu pegatahuan. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar. Tujuan penilaian dalam KSSR ialah aktiviti penilaian akan digunakan untuk menentukan sama ada segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan akan dapat mencapai objektif yang ditentukan atau tidak.agar menambah minat murid lagi meningkat pengalaman yang luar dari buku teks. Guru menerangkan sesuatu konsep dengan lebih cepat dengan bahan yang sesuai untuk P&P. Contohnya animasi daripada Power Point bersama dengan muzik yang menarik dapat mengizinkan murid lebih memahami konsep yang ingin diajar secara tidak langsung meningkatkan kefahaman murid. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.

KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Seterusnya ialah penilaian mengesan kemajuan.ujian diagnostik. Guru bukan hanya kertas dan pencil sahaja. sebaliknya boleh menggunakan cara pemerhatian supaya menilai perkembangan dengan lebih menyeluruh. Jenis penilaian KSSR boleh dibahagikan tiga jenis penilaian. Tujuannya adalah untuk mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran. Keputusan-keputusan penilaian setiap murid biasanya direkodkan dalam borang Rekod Prestasi. misalnya matematik. supaya kelemahan itu dapat dibetulkan dengan serta merta. iaitu penilaian mengesan penguasaan. penilaian mengesan kemajuan dan penilaian mengesan pencapaian. 13 . guru boleh merancang program pemulihan dan pengayaan dengan lebih berkesan. penilaian ini biasanya dijalankan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topik telah diselesaikan diajarkan. Tujuan mengadakan penilaian ini adalah untuk mengesan kemajuan murid tentang kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari supaya menentukan siapa yang memerlukan aktiviti pengayaan atau pemulihan. cara penilaian yang sesuai digunakan ialah penilaian tidak formal. Aktiviti penilaian ini boleh dijalankan dengan cara formal atau tidak formal. yang sedang diajarkan. Penilaian ini dijalankan semasa guru mengajar di dalam kelas. Oleh itu. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P.

Akhirnya merupakan penilaian mengesan pencapaian. Tujuan mengadakan penilaian ini adalah untuk mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik pelajaran untuk menentukan kedudukan mereka dalam kumpulan masing-masing. 14 . biasanya dalam tempoh satu penggal. Keputusan penilaian akan direkodkan dalam suatu borang yang dinamakan Rekod Profil dengan markah dan gred serta catatan dan tindakan yang sewajarnya. Aktiviti penilaian ini hanya boleh dijalankan dengan cara formal sahaja. Penilaian ini dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topik pelajaran.

Sementelahan itu.0 Peranan Pelajar Dalam Bilik Darjah Dalam menjayakan transformasi pendidikan. Jika murid mengalami masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan antara kawan. Dengan ini. Tambahan lagi murid dapat mendapat berbagai-bagai maklumat dan boleh memperkembangkan ilmu yang tidak dipelajari dalam buku teks sahaja.5. layari internet dan lain-lain lagi. 15 . Perbincangan boleh dilakukan antara murid-murid dengan bertukar pandangan dan idea supaya mendatangkan efektif yang lebih baik. Hal ini demikian kerana guru mempunyai pengalaman yang banyak dan akan memberi pandangan atau tunjuk ajar kepada murid. mereka mesti bersedia untuk merujuk kepada guru. kelemahan diri boleh didapati dengan mudah dan disempurnakan bagi menjadi lebih gemilang. Maka etika murid mesti berubah dengan mengamalkan sikap terbuka untuk sanggup menerima pandangan orang lain. sebaliknya kejayaan perlu mendapat ganding bahu daripada semua pihak khasnya murid diri sendiri. Murid mesti berdikari dalam pelajaran dan mengatasi masalah dengan mencari bahan dengan pelbagai sumber iaitu buku rujukan. bukan hanya bergantung kepada dasar yang baik dan tanggungjawab guru sahaja. Murid memainkan peranan untuk menyeru sahut dasar kerajaan dengan menerima KSSR yang dijalankan. murid haruslah menjadi lebih aktif semasa proses P&P agar guru senang untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

Jadi. kemahiran dan nilai. jika merujuk kepada matlamat umum pelaksanaan. transformasi pendidikan ke arah KSSR memang dapat memenuhi pelajar pada era globalisasi ini. organisasi.0 Kesimpulan Kesimpulannya. pedagogi. kandungan.6. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. kaedah pentaksiran. iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. peruntukan masa. adalah diharapkan pelaksanaan KSSR ini dapat membaharui kurikulum sedia ada dan memastikan ianya relevan dengan keperluan pendidikan semasa. guru-guru turut memainkan peranan penting dalam melaksanakan KSSR agar mendatangkan kesan yang 16 . iaitu pertama: Standard Kandungan yang merujuk kepada penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Kedua: Standard Pembelajaran yang merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum Pendidikan Malaysia mengalami perubahan adalah pada tahun 2003. Transformasi kurikulum itu pula digubal berasaskan dua standard utama. Namun begitu. Justeru. Tambahan pula. KSSR adalah satu transformasi pendidikan.

Pada pandangan saya. 17 .baik kepada semua generasi muda negara kita. kursuskursus tentang KSSR mesti dihadiri oleh semua guru berkenaan bagi memastikan semua guru boleh menjalankan pendidikan KSSR dengan bersistematik dan berefektif.

saya juga ingin berterima kasih kepada kawan ±kawan saya yang telah menolong saya. Mereka telah membantu saya apabila saya menghadapi masalah iaitu mereka telah menolong saya untuk mendapatkan 18 . Akhirnya. saya telah mencari berbagai-bagai maklumat tentang definisi. saya juga mengetahui maklumat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan begitu lama dan sekarang telah diubahsuai menjadi KSSR bagi memenuhi era globalisasi. saya juga bersama rakan saya berganding bahu mencari maklumat tentang menjelaskan perkaitan dan kepentingan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam pendidikan di negara kita. Tentang tugasan ini . dan perbezaan antara KSSR dan KBSR. Contohnya sebelum itu saya masih tidak mengenai konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). namun sekarang saya telah memahami pelaksaannya dan ilmu ini dapat memanfaatkan saya apabila menjadi seorang guru. konsep. Melalui tugasan ini . saya dapat belajar banyak perkara.7.0 Refleksi Saya Thomas Liow Zi Tong berasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat menyiapkan kerja kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia dalam masa yang ditetapkan. Di samping itu. Di samping itu. Sepanjang proses menjalankan kerja kursus ini. saya dapat memahami konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) secara teliti.

19 .lebih banyak maklumat yang berguna berkaitan dengan Konsep KSSR dan Konsep KBSR. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya dalam membantu saya menjalankan kerja kursus ini. Beliau boleh diperlihatkan bahawa beliau seorang pensyarah yang bertanggungjawab dengan mengkorbankan masa untuk membantu kami semua serta sentiasa tanya adakah menghadapi masalah semasa menjalankan kerja kursus. Pensyarah kita. Tuan Haji Mahat Bin Ibrahim telah banyak memberi bantuan kepada saya. Usaha pensyarah amat saya hargai.

) http://www. London:Longman. 2. P.com/doc/45971493/kssr dilayari pada 16/2/2012 6. Kuala Lumpur:Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. and Crawley.com/2011/03/betui-ker-kssr-itu-kerja-susahsampai. 3. Tugas dan Tanggungjawab Guru di Sekolah. 20 .com/2012/01/bab-9-dasar-kurikulum-itembaru. 5. Pengujian dan Penaksiran di Bilik Darjah. (2002).) Perrot.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2007/Edmanage ment/mohdjohdiUIAMfp.0 BIBLIOGRAFI LAMAN WEB: 1. (1994).slideshare.html dilayari pada 15/2/2012 3.) http://panitiapjksktdh2.) Mohamad Sahari Nordin. 4.com/doc/69976972/55409333-TOPIK-2-PENGENALANKEPADA-KBSR-DAN-KSSR-2-1 dilayari pada 18/2/2012 7.scribd.) http://www.blogspot.blogspot.BHD. Becoming an Effective Teacher.) http://www.) Mok Soon Sang (2012). T.net/ckgfiezah/report-kssr dilayari pada 15/2/2012 5. E.scribd.) Omardin Ashaari (2001).html dilayari pada 15/2/2012 4. Great Britain: Stanley Thornes Ltd.pdf dilayari pad 18/2/2012 8.) http://www.edu. Effecting Teaching: A Practical Guide to Improving Your Teaching.) http://fadzilmahasiswa.com/sendsays80s/d/43390060-Konsep-KSSR dilayari pada 13/2/2012 2.Peranan. (1982).html dilayari pada 18/2/2012 BUKU RUJUKAN: 1.blogspot.) http://www.8. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Penerbitan Multimedia SDN.) http://cputsungai.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dankssr.ipbl. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.scribd.) Stephens.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful