1.

0 Penghargaan
Sepanjang saya membuat kajian ini, terdapat beberapa pihak yang telah bermurah hati memberi kerjasama, dorongan dan sokongan kepada saya dalam usaha menyiapkan kerja kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Khususnya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Falsafah dan Pendidikan di Malaysia, Tuan Haji Mahat Bin Ibrahim. Beliau memberi panduan dan nasihat yang berfaedah kepada saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, beliau juga menerangkan data yang disediakan dengan mendalam dan penuh sabar walaupun beliau berada dalam keadaan kesibukan. Tidak ketinggalan juga saya mengambil peluang ini untuk melembarkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana bersedai memberi bantuan dari segi kewangan serta memberi sedikit maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus ini. Lantaran dorongan dan sokongan yang diberi oleh ibu bapa saya. Saya dapat menyelesaikan kerja kursus ini dan membina semula keimanan saya untuk mempratif gagasan saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Dalam pengerlian ringkas, bantuan dan dorongan anda akan sentiasa meresap dalam kenangan saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.

1

2.0 PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan matlamat bagi memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai. Konsep KSSR yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu ³Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.´ Di samping itu, KSSR juga berasaskan prinsip KBSR iaitu pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid, dan akhirnya pendidikan seumur hidup. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard Kandungan yang mementingkan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pada masa yang sama Standard Pembelajaran turut menetapkan kriteria atau indikator

2

seimbang dan bersepadu.´ Matlamat KBSR adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. bakat.kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Bagi mencapai matlamat tersebut.) dan akhirnya pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. dan kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu. harmonis dan berakhlak mulia. rohani. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan murid menguasai bahasa Melayu sesuai dengan 3 . iaitu bidang komunikasi. Objektif Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalah memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan di samping murid dapat mengukur ilmu. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan di semua sekolah rendah pada tahun 1983 dibentuk berlandaskan Perakauan 57(a) Laporan Kabinet (1979). iaitu: ³Kurikulum sekolah rendah ini hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. Perkembangan ini meliputi aspekaspek intelek. kemahiran dan nilai dengan jelas. mengenal pasti strategi penambahbaikan ( melalui assessment for learning. bidang manusia dengan alam kelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan.

kaedah pentaksiran. Pertalian Antara KBSR dengan KSSR Transformasi telah berlaku iaitu suatu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. pedagogi. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. kandungan. seterusnya menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. peruntukan masa. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika y Sains dan Teknologi y Tahap I Modul Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif Organisasi y Berasaskan mata pelajaran 4 . Aspek y y Bentuk y KBSR Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Perkembangan Diri Individu y y y y y KSSR Komunikasi Kerohanian. organisasi. serta menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian.kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara.

Aspek KBSR y Tahap II KSSR Modul Komunikasi Modul Komunikasi Elektif Modul Kerohanian. Sikap dan Nilai Modul Fizikal dan Estetika Modul Sains dan Teknologi Modul Kemanusiaan Kandungan y Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran y Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pedagogi Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar 5 .

Dasar KSSR turut mengubahsuaikan dengan menambah elemen-elemen yang baru untuk menghadapi murid yang baru pada era globalisasi ini. Reka bentuk kurikulum KBSR yang berasaskna tiga bidang iaitu 6 . Bahan y Pengurusan Kurikulum y Jadual di atas jelas menunjukkan pertalian antara KSSR dengan KBSR. Walaubagaimanapun.Aspek Peruntukan Masa y KBSR KSSR Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris y Dijalankan secara berterusan untuk mengesan Kaedah Pentaksiran y Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif y perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai y Bersifat autentik dan holistik y y Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran y y y y Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran Buku Teks Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Buku Teks Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

Guru-guru akan menggunakan Dokumen Standard yang terdiri daripada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca. sains dan teknologi juga digunakan dengan menggunakan alat-alat elektrik yang canggih supaya P&P boleh dijalankan dengan lebih berefektif. KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi. 7 . Menulis. kerohanian dan sikap serta niali kemanusiaan.komunikasi. Ini dapat mengizinkan guru mengajar murid lebih fleksibel berbanding dengan sukatan pelajaran sahaja. murid turut dapat menimba ilmu pengetahuan dalam suasana yang seronok. Mengira dan Menaakul). Modul Pengajaran turut disediakan sebagai panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta Modul Pembelajaran adalah untuk bahan pembelajaran untuk murid untuk menggantikan buku teks. Hal ini jelas menunjukkan KSSR yang lebih mementingkan perkembangan diri sendiri dari segi fizikal dan estika. sains dan teknologi dan akhirnya ketrampilan. manusia dan alam sekeliling. Reka bentuk kurikulum KSSR menjadi Modular daripada Linear dalam KBSR. Di samping itu. dan perkembang diri individu telah ditambah menjadi reka bentuk kurikulum KSSR yang berasaskan enam tunjang iaitu komunikasi. Bahan kurikulum KBSR iaitu sukatan pelajaran turut diubahsuai menjadi dokumen standard kurikulum KSSR. perkembangan fizikal dan estetika.

emosi dan jasmani (Pusat Perkembangan Kurikulum. KSSR digubal berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kemahiran dan nilai. Konsep Sekolah Bestari juga diperkenalkan dan pelbagai modul pembelajaran telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum sebagai alternatif membantu guru-guru memahami dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pendidikan 1996. Standard Pembelajaran ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) disemak semula dilaksanakan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KSSR) yang baharu diperkenalkan dan mula dilaksanakan pada tahun 1999 sebagai perintis di beberapa buah sekolah untuk menambahbaik kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993). Penekanan adalah elemen yang berorientasikan kreativiti dan inovasi.2000). teknologi maklumat dan komunikasi. Penggubalan KBSR ini bertujuan untuk melahirkan murid yang berperibadi seimbangdan harmonis dari segi intelek. Standard Kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan bolehlakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. keusahawanan. 8 . rohani.

Pemupukan daya imaginasi. kreativiti. Maka salah satu elemen dalam KSSR ialah sains dan teknologi. Tunjang Perkembangan fizikal dan estetika yang mementingkan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. elemen KSSR ini akan membentuk insan yang seimbang dari segi akademik serta kurikulum agar dapat berjasa kepada Negara pada masa depan. bakat dan apresiasi sentiasa mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Di samping itu. bakat dan apresiasi turut penting dalam pelajaran. Seterusnya penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik serta kemahiran berasaskan teknologi. ilmu sains dan teknologi mengambil peranan yang penting dalam kehidupan kita. murid dapat menimba ilmu pada masa yang sama melahirkan tubuh badan yang sihat. Murid tidak akan hanya menumpukan prestasi akademik sebaliknya mengambil berat terhadap perkembangan fizikal dan estetika. murid di Europe menerima pendidikan tentang daya imaginasi. Dengan ini.0 Elemen-elemen yang Kandung dalam KSSR Reka Bentuk Kurikulum transformasi mempunyai enam tunjang yag diambil berat bagi memupuk murid yang berfikiran kritis kreatif dan inovatif. kemahiran sikap saintifik supaya pemikiran menjadi lebih kreatif. Penggunaan teknologi dalam P&P turut melancarkan proses dan membolehkan murid belajar dengan lebih berefektif. Zaman era globalisasi yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Seterusnya komunikasi yang memberi penekanan kepada proses menggabungjalinankan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa 9 .3. Penguasaan pengetahuan sains. Sebagai bukti yang terbaik. kreativiti.

berilmu pengetahuan. menghayati dan seterusnya mengamal nilai dan norma kemasyarakatan yang mencerminkan keperibadian yang menepati identity Malaysia. Tunjang Kerohanian. Murid juga menghayati semangat patriotisme dan perpaduan supaya memupuk nilai cinta akan negara kita. berdaya saing. Murid akan menjadi lebih proaktif dalam P&P dengan mengamalkan teknik komunikasi. Maka kerjasama antara guru dengan murid tercapai untuk mendatangkan kesan positif. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. Tunjang ini dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malayasia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memehami. Selain itu. patriotic. malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Sikap dan Nilai yang mengutamakan penghayatan amalan agama. Kemanusiaan ialah penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. tunjang keterampilan diri mengambil peranan penting dalam pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. 10 . berintegriti.berinteraksi atau berinteraksi sama ada dalam bentuk verbal dan juga nonverbal dalam bahasa pengantara yang digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. kepercayaan. sikap dan nilai perlu dibangunkan dengan berkesan supaya insan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan Negara memahami. negara dan global. kemahiran. rasional dalam tingkah laku dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan sehariannya.

drama. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai. kreatif dan inovatif adalah prasyarat bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi.0 Peranan Guru dalam Bilik Darjah Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan kurikulum baru iaitu. Maka murid akan menjadi tumpuan dalam proses P&P supaya mereka akan proaktif dalam menimba ilmu yang disampaikan. guru sekolah rendah berperanan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi melaksanakan KSSR. choral speaking. Di samping itu. tunjuk ajar. Guru turut menggunakan simulasi. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi. Guru memainkan peranan penting dengan menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran ( P&P ) mengikut strategi baru . Hanya melalui bidang pendidikan. modal insan berkualiti dapat diwujudkan iaitu mereka yang berkemahiran dan berpengetahuan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah lama diperkenalkan. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. murid diamalkan berdikari dengan mencari jawapan sendiri tanpa menunnggu jawapan guru. jazz chants. dan lawatan sebagai kaedah mengajar 11 . Justeru.4. Tanggungjawab ini sangat penting khususnya kepada guru-guru yang seharusnya memahami aspirasi dan tujuan pelaksanaan serta matlamat KSSR.

Seterusnya keputusan ujian adalah digunakan untuk membuat laporan pencapaian dan penempatan. Guru menerangkan sesuatu konsep dengan lebih cepat dengan bahan yang sesuai untuk P&P. Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan.agar menambah minat murid lagi meningkat pengalaman yang luar dari buku teks. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bahan pelajaran KSSR mengandungi dokumen standard kurikulum. Suasana yang seronok juga boleh mengukuhkan pengingatan terdadap ilmu pegatahuan. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar. Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tujuan penilaian dalam KSSR ialah aktiviti penilaian akan digunakan untuk menentukan sama ada segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan akan dapat mencapai objektif yang ditentukan atau tidak. Contohnya animasi daripada Power Point bersama dengan muzik yang menarik dapat mengizinkan murid lebih memahami konsep yang ingin diajar secara tidak langsung meningkatkan kefahaman murid. Berdasarkan 12 .

Aktiviti penilaian ini boleh dijalankan dengan cara formal atau tidak formal.ujian diagnostik. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P. supaya kelemahan itu dapat dibetulkan dengan serta merta. Tujuannya adalah untuk mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran. Oleh itu. penilaian mengesan kemajuan dan penilaian mengesan pencapaian. Penilaian ini dijalankan semasa guru mengajar di dalam kelas. yang sedang diajarkan. Seterusnya ialah penilaian mengesan kemajuan. iaitu penilaian mengesan penguasaan. KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. 13 . cara penilaian yang sesuai digunakan ialah penilaian tidak formal. misalnya matematik. Guru bukan hanya kertas dan pencil sahaja. Tujuan mengadakan penilaian ini adalah untuk mengesan kemajuan murid tentang kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari supaya menentukan siapa yang memerlukan aktiviti pengayaan atau pemulihan. guru boleh merancang program pemulihan dan pengayaan dengan lebih berkesan. sebaliknya boleh menggunakan cara pemerhatian supaya menilai perkembangan dengan lebih menyeluruh. Keputusan-keputusan penilaian setiap murid biasanya direkodkan dalam borang Rekod Prestasi. Jenis penilaian KSSR boleh dibahagikan tiga jenis penilaian. penilaian ini biasanya dijalankan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topik telah diselesaikan diajarkan.

Akhirnya merupakan penilaian mengesan pencapaian. Penilaian ini dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topik pelajaran. 14 . Tujuan mengadakan penilaian ini adalah untuk mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik pelajaran untuk menentukan kedudukan mereka dalam kumpulan masing-masing. biasanya dalam tempoh satu penggal. Aktiviti penilaian ini hanya boleh dijalankan dengan cara formal sahaja. Keputusan penilaian akan direkodkan dalam suatu borang yang dinamakan Rekod Profil dengan markah dan gred serta catatan dan tindakan yang sewajarnya.

sebaliknya kejayaan perlu mendapat ganding bahu daripada semua pihak khasnya murid diri sendiri. Jika murid mengalami masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan antara kawan. layari internet dan lain-lain lagi. Murid memainkan peranan untuk menyeru sahut dasar kerajaan dengan menerima KSSR yang dijalankan. Hal ini demikian kerana guru mempunyai pengalaman yang banyak dan akan memberi pandangan atau tunjuk ajar kepada murid. murid haruslah menjadi lebih aktif semasa proses P&P agar guru senang untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. 15 . Perbincangan boleh dilakukan antara murid-murid dengan bertukar pandangan dan idea supaya mendatangkan efektif yang lebih baik. mereka mesti bersedia untuk merujuk kepada guru. Murid mesti berdikari dalam pelajaran dan mengatasi masalah dengan mencari bahan dengan pelbagai sumber iaitu buku rujukan. Tambahan lagi murid dapat mendapat berbagai-bagai maklumat dan boleh memperkembangkan ilmu yang tidak dipelajari dalam buku teks sahaja. kelemahan diri boleh didapati dengan mudah dan disempurnakan bagi menjadi lebih gemilang. bukan hanya bergantung kepada dasar yang baik dan tanggungjawab guru sahaja.5. Sementelahan itu. Maka etika murid mesti berubah dengan mengamalkan sikap terbuka untuk sanggup menerima pandangan orang lain. Dengan ini.0 Peranan Pelajar Dalam Bilik Darjah Dalam menjayakan transformasi pendidikan.

Justeru. pedagogi. jika merujuk kepada matlamat umum pelaksanaan. kaedah pentaksiran. organisasi. kemahiran dan nilai. Namun begitu. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya.0 Kesimpulan Kesimpulannya. Kedua: Standard Pembelajaran yang merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. adalah diharapkan pelaksanaan KSSR ini dapat membaharui kurikulum sedia ada dan memastikan ianya relevan dengan keperluan pendidikan semasa. Kurikulum Pendidikan Malaysia mengalami perubahan adalah pada tahun 2003. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. peruntukan masa. Tambahan pula. KSSR adalah satu transformasi pendidikan. transformasi pendidikan ke arah KSSR memang dapat memenuhi pelajar pada era globalisasi ini.6. Jadi. guru-guru turut memainkan peranan penting dalam melaksanakan KSSR agar mendatangkan kesan yang 16 . iaitu pertama: Standard Kandungan yang merujuk kepada penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kandungan. iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993. Transformasi kurikulum itu pula digubal berasaskan dua standard utama.

17 . Pada pandangan saya.baik kepada semua generasi muda negara kita. kursuskursus tentang KSSR mesti dihadiri oleh semua guru berkenaan bagi memastikan semua guru boleh menjalankan pendidikan KSSR dengan bersistematik dan berefektif.

saya dapat memahami konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) secara teliti. saya dapat belajar banyak perkara. Di samping itu. Sepanjang proses menjalankan kerja kursus ini. Tentang tugasan ini . dan perbezaan antara KSSR dan KBSR.0 Refleksi Saya Thomas Liow Zi Tong berasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat menyiapkan kerja kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia dalam masa yang ditetapkan. namun sekarang saya telah memahami pelaksaannya dan ilmu ini dapat memanfaatkan saya apabila menjadi seorang guru. Melalui tugasan ini . saya telah mencari berbagai-bagai maklumat tentang definisi. saya juga bersama rakan saya berganding bahu mencari maklumat tentang menjelaskan perkaitan dan kepentingan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam pendidikan di negara kita. saya juga mengetahui maklumat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan begitu lama dan sekarang telah diubahsuai menjadi KSSR bagi memenuhi era globalisasi. konsep. Akhirnya.7. saya juga ingin berterima kasih kepada kawan ±kawan saya yang telah menolong saya. Di samping itu. Contohnya sebelum itu saya masih tidak mengenai konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mereka telah membantu saya apabila saya menghadapi masalah iaitu mereka telah menolong saya untuk mendapatkan 18 .

Pensyarah kita. Beliau boleh diperlihatkan bahawa beliau seorang pensyarah yang bertanggungjawab dengan mengkorbankan masa untuk membantu kami semua serta sentiasa tanya adakah menghadapi masalah semasa menjalankan kerja kursus. Tuan Haji Mahat Bin Ibrahim telah banyak memberi bantuan kepada saya. 19 . Usaha pensyarah amat saya hargai. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya dalam membantu saya menjalankan kerja kursus ini.lebih banyak maklumat yang berguna berkaitan dengan Konsep KSSR dan Konsep KBSR.

scribd.) http://www. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Effecting Teaching: A Practical Guide to Improving Your Teaching.com/2012/01/bab-9-dasar-kurikulum-itembaru. 5.) Omardin Ashaari (2001). 20 . (1982).) Mohamad Sahari Nordin.blogspot. London:Longman.html dilayari pada 15/2/2012 3.com/sendsays80s/d/43390060-Konsep-KSSR dilayari pada 13/2/2012 2.) http://fadzilmahasiswa. (1994). (2002).blogspot.com/doc/45971493/kssr dilayari pada 16/2/2012 6. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.blogspot.ipbl.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dankssr. Kuala Lumpur:Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.) http://www.edu. T. 4.) http://www. and Crawley.pdf dilayari pad 18/2/2012 8.slideshare. E.) http://www. P.) http://panitiapjksktdh2.html dilayari pada 18/2/2012 BUKU RUJUKAN: 1. Tugas dan Tanggungjawab Guru di Sekolah.) Stephens. Selangor: Penerbitan Multimedia SDN. Pengujian dan Penaksiran di Bilik Darjah. 2.com/doc/69976972/55409333-TOPIK-2-PENGENALANKEPADA-KBSR-DAN-KSSR-2-1 dilayari pada 18/2/2012 7.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2007/Edmanage ment/mohdjohdiUIAMfp. Great Britain: Stanley Thornes Ltd.8.net/ckgfiezah/report-kssr dilayari pada 15/2/2012 5.) Perrot.com/2011/03/betui-ker-kssr-itu-kerja-susahsampai.) Mok Soon Sang (2012). 3.html dilayari pada 15/2/2012 4.Peranan.) http://cputsungai.0 BIBLIOGRAFI LAMAN WEB: 1.scribd.) http://www.BHD. Becoming an Effective Teacher.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful