1.

0

Pendahuluan Malaysia yang merdeka sejak 1957 telah melaksanakan dasar dan

program ke arah menjadi sebuah negara yang maju dan makmur berteraskan Islam menjelang tahun 2020. Sehubungan ini Malaysia telah diistiharkan sebagai negara Islam pada tahun 2001. Sebagai sebuah negara Islam maka pembangunan Malaysia perlu melalui model Islam. Dengan keperluan ini maka YAB Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi yangmana masa itu selaku Timbalan Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan secara rasmi Pelancaran Islam Hadhari pada September 2002 . Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari Islam Hadhari adalah modul pembangunan Islam yang dipraktikkan pada zaman keagungan Islam di Baghdad dan Andalusia. Pembangunan Islam di Andalusia adalah merupakan sumber kepada Kebangkitan Eropah ( Renaissance ) yang melahirkan pemodenan Eropah melalui Revolusi Industri yang seterusnya telah menjadi model utama dan pemangkin kepada pembangunan dunia moden sehingga Kegemilangan umat Islam bermula pada era pemerintahan Islam di Madinah dan berkembang pesat pada zaman Khulafa’ Al- Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Assabiyyah. Kegemilangannya terus menular dan bertapak di benua Eropah yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Islam di Andalusia. Ketamadunan Islam bersifat universal dan memberi manfaat kepada seluruh umat di serata dunia.

Selepas keruntuhan kerajaan Islam pada abad kedua belas, imej masyarakat Islam kini telah dikaitkan dengan kelemahan dan kemunduran. Persepsi umat Islam kini juga hanya terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. Walaupun wujud kefahaman bahawa Islam sebagai suatu cara hidup, namun sebahagiannya ditampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. Majoriti masyarakat sukar untuk memasukkan agenda pembangunan ummah, peradaban bangsa dan keutuhan negara sebagai sebahagian daripada ruang lingkup ”agama” seperti mana yang dikehendaki ajaran Islam. Islam adalah ”Al-Din”, iaitu cara hidup dalam konteksnya yang sangat luas, bukan sekadar suatu kepercayaan, tetapi cara hidup yang lengkap, maju dan progresif serta mampu menyelesaikan permasalahan semasa kehidupan manusia sepanjang zaman. Suatu pendekatan dan penilaian semula pemikiran masyarakat Islam terhadap ajaran agamanya wajar dilakukan dan umat islam harus mengerti dan mengamalkan Islam secara syumul pada keseluruhannya. 1.1 Pendekatan Islam Hadhari Kerajaan menyedari bahawa Islam bukanlah suatu agama bersifat ritual semata-mata tetapi, agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara realistik. Oleh itu, suatu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam, dengan harapan akan memacu pembangunan ummah dan negara. Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, undang-undang dan sebagainya. Pendekatan Islam Hadahari bukanlah ajaran baru atau mazhab baru, tetapi ia merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas menurut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam, sebagaimana amanat Nabi

2

Muhammad S.A.W.

Islam Hadhari tidak sedikitpun mengurangkan prinsip-

prinsip akidah dan syariat dalam Islam, malah menekankan penghayatan Islam yang syumul, menyeluruh dan realistik bagi menterjemahkan agama dalam kehidupan. Pendekatan Islam Hadhari akan membuktikan bahawa ajaran Islam dapat mendorong penganutnya menjadi umat yang maju bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Islam Hadhari tidak bereerti sesuatu pendekatan yang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahawa Islam tidak cukup dan mantap, tetapi dengan kemantapan dan kekukuhan agama Islam di mata dunia inilah kerajaan telah melaksanakan Islam Hadhari untuk menjadikan agama Islam unggul dan mengembalikan semula zaman kegemilangan dengan kerjasama seluruh umat Islam. Pendekatan Islam Hadhari meemberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam ( Islamic Worlwide ) dengan memberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan serta pembangunan fizikal. memajukan ummah secara holistik. Beberapa prinsip Islam Hadhari dirangka bagi merangsang ke arah perubahan minda umat Islam secara menyueluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan, yang sudah semestinya memerlukan satu perubahan pandangan global umat Islam dan seterusnya memenuhi prinsipprinsip maqasid Al- Syariah yang sentiasa berkembang seperti :menjaga, memartabat dan mempekasa Warisan dan kegemilangan umat islam dijadikan panduan dan dorongan untuk membakar semangat kita dalam

Agama

Akal

nyawa

harta

keturunan

maruah

institusi keluarga

alam sekitar 3

tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. Seterusnya. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. sosio-budaya dan kestabilan politik. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. teknologi.Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu Islam Sebagai Agama Persekutuan hal ini berikutan kerana Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. pembangunan modal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami 4 . banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. namun agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. pendidikan. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. ekonomi. Kesinambungan Kepada Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam iaitu Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) telah diperkenalkan oleh Kerajaan pada tahun 1985. Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. khususnya dalam budaya kerja. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. Pendekatan seterusnya ialah Menjadikan Islam Sebagai Penyelesai Cabaran Semasa.

dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan permasalahan-permasalahan yang baru. Untuk menghadapi cabaran ini.perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. I a selaras dengan dasar-dasar negara yang dilaksanakan masa kini dan yang akan dicapai pada masa hadapan seperti Wawasan 2020.ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan ( wasatiyyah ) sesuai dengan tuntutan agama islam. Hal ini dapat dilihat dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konsep 5 . Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. Dasar Pembangunan Negara dan sebagainya. Pendekatan yang terakhir ialah Merealisasikan Islam Sebagai Agama Yang Dapat Memberi Rahmat Kepada Alam Sejagat. masyarakat majmuk.

Dari sudut Etimologi. budaya materialisme. masa dan sempadan.a. Sebagai huraian kepada takrif Islam Hadhari ia adalah suatu pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara Juzi’e atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik ”Al Islam al-Siyasi” Islam bersifat Tasawwuf ”al Islam al-sufi” dan lain-lain lagi. komprehensif dan mampan secara sistematik bagi kemajuan. ekonomi global. sedang dan akan terbukti serta sesuai sepanjang zaman tanpa batas bangsa. masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh. krisis identiti. perkataan Hadhari membawa maksud bertamadun atau Islam yang menekankan aspek tamadun. Dalam Bahasa Inggeris disebut sebagai ”Civillization Islam”. jati diri serta penjajahan pemikiran.w di mana kesyumulannya telah . perlaksanaan dan pemantauan program pembangunan yang holistik.2. berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam. dan dalam Bahasa Arab sebagai ”Al Islam Al Hadhari. dunia tanpa sempadan. Signifikannya Islam Hadhari kepada masyarakat di Malaysia adalah sebagai pendekatan baru (re-engineering) bagi pembangunan 6 . Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat.0 Definisi dan signifikan Islam Hadhari Islam Hadhari dapat didefinisikan sebagai satu pendekatan serta perancangan.” Manakala takrif Islam Hadhari secara telusnya ialah Suatu Pendekatan pembangunan manusia. susunan dan kehidupan umat Islam dan manusia ke arah tamadun dan budaya yang berpaksikan Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad s.

Ibnu Khaldun dalam tulisannya Kitab Al-Ibar di dalam Muqaddimah menerangkan keperluan keseimbangan kemajuan dan pembangunan antara aspek material dengan akhlak dan spiritual. Skop Islam Hadhari merangkumi pembangunan kesemua skop kehidupan manusia sejajar dengan Islam sebagai cara hidup ( A-din ) sebagaimana di bawah :• • • • • • Pembangunan Insan Pembangunan Sosial Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sains. murni. Islam Hadhari tidak mengubah prinsip-prinsip asas dan nilai teras dalam Islam yang bersifat suci. tepat dan dituntut oleh akidah dan syariat Islam. signifikan sebagai Proses pembangunan dalam Islam. Teknologi & ICT Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Mampan yang bermula dari Badwi dengan Misri ( maju/semasa ) . Perlaksanaan Islam Hadhari adalah satu langkah ke hadapan yang lebih fokus dan utama ( aulawiyat ) berdasarkan keperluan dan cabaran pembangunan semasa melalui pandangan hidup ( tasawwur ) yang jelas. kemudiannya berakhir 7 .umat Islam Malaysia dan dunia. kekal dan signifikan dalam apa juga keadaan. Selain itu. Di dalam kitab ini juga Ibnu Khaldun membicarakan tahap perkembangan dan kemajuan masyarakat ( darat/hulu ) membawa kepada Hadhari Madani (bandar/bertamadun) dan ( kota/berbudaya ).

2. sistem ekonomi dan kewangan direalisasikan maka Islam dilihat sebagai satu tamadun dan cara hidup yang bersepadu.2 Misi Islam Hadhari Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. menyeluruh dan holistik sebagaimana Firman Allah s. akhlak.Apabila perlaksanaan Islam Hadhari antara lain menekankan kepada pembangunan dari segi ilmu.t.3 Objekti Islam Hadhari Islam Hadhari yang dilaksanakan mempunyai objektif mantap iaitu bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spritual (rohani). berdaya saing. Surah Al-Maidah. Islam itu menjadi agamaMu ” 2. Ayat 3 ( Terjemahan ) “ Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. maju. kesihatan. mampu berdikari. bertamadun. pembangunan fisikal dan insan. melihat 8 . bertoleransi dan berimbang 2.1 Visi Islam Hadhari Berdasarkan Islam Hadhari visi yang ingin dicapai adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.w. intelektual. Aku telah mencukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah merasa senang . material.

ke hadapan. Prinsip Islam Hadhari Keimanan & ketakwaan kepada Ilahi Kerajaan adil & beramanah Rakyat berjiwa merdeka Penguasaan ilmu pengetahuan Pembangunan ekonomi seimbang & komprehensif Kehidupan berkualiti Pembelaan hak kumpulan minoriti & wanita Keutuhan budaya & moral Pemeliharaan alam semula jadi Kekuatan pertahanan 9 . praktikal dan damai. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. rasional.

sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Dia menyeru kamu kepada perkara – perkara yang menjadikan hidup kamu lebih sempurna”. akhlak. beriman serta bertaqwa tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah – limpah berkatnya dari langit dan bumi.0 3. Dalam surah al – Anfaal.T Prinsip Islam Hadhari yang pertama ialah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.w. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan). lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.t.t dalam surah al – Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama (Islam).” Dalam ayat ini. Hal ini menunjukkan bahawa Islam memberi peluang kepada semua orang bagi memilih untuk menganuti mana – mana agama mengikut fahaman masing – masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah al – A’raaf ayat 96 yang bermaksud “dan (Tuhan berfirman lagi) : Sekiranya penduduk negeri itu. maksud yang ingin disampaikan ialah Tuhan akan memberi rezeki serta keberkatan atas apa yang dilakukan oleh hambanya apabila mereka mengikut perintah serta menjauhi larangannya. ada mengatakan bahawa “wahai orang – orang beriman.W. Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. Tetapi mereka mendustakan (Rasul kami).Peta Konsep : 10 Prinsip Islam Hadhari 3. moral dan nilai – nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. syariah (perundangan).1 Prinsip Islam Hadhari Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S. Hal ini menunjukkan 10 . Pada prinsip penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing – masing seperti firman Allah s. Al – Quran dan sunnah Rasulullah sebagai teras pegangan dan rujukan.

Mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka Selain itu. masyarakat dan negara. dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Ini selaras dengan firman Allah s. Beralih kepada penghayatan serta pelaksanaannya pada masa kini di Malaysia.w.prinsip kedua pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif seperti menghasilkan rekaan – rekaan baru yang berteknologi tinggi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa walaupun pelbagai kemajuan teknologi berasaskan sains dan pengetahuan digali serta dicari bagi mencuba sesuatu yang baru.t dalam al . kita lihat kepada peristiwa yang menjadi kebanggaan negara pada tahun lepas di mana angkasawan Malaysia iaitu Syeikh Muzaphar Syukor telah dipilih bagi mewakili negara untuk sama – sama merasa pengalaman berada di stesen angkasa lepas.t. Walau sejauh mana pun kita berada namun. 11 . Lebih menarik lagi apabila sepanjang beliau berada di sana.bahawa Islam amat mementingkan kebaikan untuk melengkapkan kesempurnaan seseorang. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri.w.Quran surah al-Isra’ ayat 70 yang bermaksud: “Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. tiang agama yang satu itu haruslah jangan dilupakan di samping menerapkan 3. keluarga. turut ditunjukkan cara – cara bagaimana beliau bersolat. dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhlukmakhluk yang telah kami ciptakan”.2 nilai – nilai murni yang lain. amalan yang wajib masih tetap menjadi teras serta tunjang dalam menunjukkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah s.

bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain. 3. Setiap potensi anggota masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin sehingga mampu memartabatkan jati diri. keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. integriti masyarakat. imej keluarga. sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh dan utuh.Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah. Perubahan hidup ke arah yang lebih positif dan maju amatlah digalakkan bagi menjamin satu situasi kehidupan yang lebih bermakna. Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri.3 Penguasaan ilmu pengetahuan Prinsip yang ketiga ialah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat 12 . Kesediaan individu itu sendiri untuk membangunkan persekitaran yang boleh bersesuaian dengan kehidupan masyarakat amat dititik beratkan. Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang-undang dan etika. Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran semata-mata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan bekerja bersungguh-sungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara. tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalanamalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu.

kita dapat menggunakan ilmu itu untuk membantu diri sendiri serta masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum. Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Dan (ingatlah). Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. bangsa dan manusia sejagat. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major. Maksudnya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah alMujaadalah ayat11. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah.dibangunkan. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. Hal ini menunjukkan bahawa dengan adanya pengetahuan yang boleh dimanfaatkan. faktor ilmu intergratif. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan 13 . kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. kebanyakan hasil ciptaan barangan yang kita guna dalam kehidupan seharian kita serta kelengkapan – kelengkapan tambahan merupakan hasil campuran pengetahuan daripada pelbagai bidang. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya.

Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersifat statik.W. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah al . Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian. Ini memerlukan pemimpin yang amat menitik beratkan soal tanggungjawab serta mempunyai tahap kewibawaan yang tinggi dalam mempelopori bidang kepimpinan. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. Ini bertepatan dengan firman Allah S. Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. kebijaksanaan.matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek.‘Imraan ayat 190. Maksudnya : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. menghayati kehidupan yang aman.T dalam al-qur’an surah al-Qasas ayat 77 bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu(keperluan dan bekalanmu) dari dunia. sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari masa ke 14 . ada tanda-tanda(kekuasaan. menyeluruh dan teratur. hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. dan pada pertukaran malam dan siang. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama. fizikal dan material di dunia. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu(dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang melimpah-limpah). kemampuan memajukan taraf pendidikan. dan janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi.

Bahkan gejala sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan. Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. nabi Muhammad amat menggalakkan umatnya untuk membina jati diri serta satu proses perjalanan kehidupan yang bermanfaat lagi berguna. Di samping itu. 15 . 3. Dalam konteks Islam sendiri.semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia. 3.4 Kehidupan berkualiti Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti. rohani. Ibu bapa harus memilih pengisian yang betul dalam mendidik serta mengasuh anak – anaknya. kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh. kemudahan persekitaran turut serta diberi perhatian.5 Keutuhan budaya dan moral Satu daripada prinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga. murni dan luhur. Keluarga yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. dari pendekatan Islam Hadhari ini kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia. Maka. Masyarakat yang berhemah akan menggunakan kemudahan yang disediakan bagi merapatkan ukhwah serta tempat untuk berkongsi ilmu serta sebaran pengetahuan. intelek. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. Asuhan serta didikan yang seimbang daripada ibu bapa amat penting bagi mewujudkan satu keluarga yang mengamalkan sikap serta sahsiah yang terpuji serta terpelihara. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. emosi serta sahsiah merupakan rebutan serta impian semua insan. Mempunyai kehidupan yang berkualiti dari aspek jasmani.

seharusnya pendekatan ini dipandang serta diintai dengan cara yang sebaiknya. namun inisiatif serta jalan yang baik haruslah dicari bagi menjauhi gejala ini. Kita tidak harus memandang remeh pada sesuatu perkara kerana beranggapan ia hanya perencah tambahan dalam pembangunan negara. kita haruslah mengambil inisiatif untuk membangunkan diri sendiri serta menjadi contoh teladan yang baik bagi menarik insan – insan lain untuk memasuki corong kehidupan yang mulia lagi dirahmati. Iaitu mereka yang khusyu’dalamsembahyangnya”. Dari perspektif tamadun dan agama Islam. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. 16 . merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari. Seharusnya sebagai generasi yang hidup pada zaman yang serba canggih ini. gejala keruntuhan akhlak. Sebagai rakyat Malaysia yang terbukti mempunyai daya kekreatifan serta daya cipta yang semakin membangun. Walaupun perkara seperti ini tidak pernah lagi terjadi kepada negara kita. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai moral.Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminin ayat 12 yang bermaksud: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi (high culture). Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara. Namun. Hal ini kerana keadaan individu itu sendiri yang tidak peka serta mengambil sikap sambil lewa dalam membentuk perspektif diri. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. etika dan kerohanian yang luhur.

Banyak kebaikan serta manfaat yang dapat diperoleh sekiranya kita betul – betul menghayati konsep yang dibawa oleh Perdana Menteri kita ini. ekonomi. Sedang negara mengalami perubahan dalam politik.6 Konklusi prinsip-prinsip Islam Hadhari Konsep Islam Hadhari yang sedang dijalankan pada masa kini jika dilihat dari semua aspek amatlah berguna serta boleh diklasifikasikan sebagai satu perjalanan kehidupan yang amat berguna serta bertepatan dengan kadar waktu serta situasi yang berlaku pada masa sekarang. persediaan serta perincian terperinci haruslah dilakukan bagi menyahut serta menyokong pelaksaan Islam Hadhari ini. gabungan prinsip – prinsip ini dirangka menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana – mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan kaum.3. Lagi pula. Seharusnya. Pendekatan ini juga adalah untuk memperkasa umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. Oleh itu. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. kemajuan sains. kita memberi sokongan dengan mengekalkan prinsip – prinsip asas Islam Hadhari dalam menjalani kehidupan seharian. teknologi serta segala – galanya yang berkaitan lalu terbentuknya pelaksanaan Islam Hadhari ini bolehlah dikategorikan sebagai satu landasan yang betul untuk diikuti tanpa menyebabkan sesiapa pun akan ketinggalan serta teraniaya sepanjang melalui zaman yang serba mencabar dan mengandungi pelbagai tipu helah. pendidikan. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. 17 . Keseimbangan dari segala aspek merupakan tunjang utama dalam pelaksanaannya tanpa menolak serta mengetepikan hal – hal yang dianggap penting serta harus dimuatkan bersama.

Seperti yang kita sedia maklum. 18 . Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. kebanyakan hasil ciptaan barangan yang kita guna dalam kehidupan seharian kita serta kelengkapan – kelengkapan tambahan merupakan hasil campuran pengetahuan daripada pelbagai bidang. kita dapat menggunakan ilmu itu untuk membantu diri sendiri serta masyarakat. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. faktor ilmu intergratif. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Dan (ingatlah).Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Mujaadalah ayat11. menyeluruh dan teratur. bangsa dan manusia sejagat. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara.Maksudnya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Hal ini menunjukkan bahawa dengan adanya pengetahuan yang boleh dimanfaatkan. Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major.

ada tanda-tanda(kekuasaan. kebijaksanaan.‘Imraan ayat 190.Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah al . dan pada pertukaran malam dan siang.” 19 . Maksudnya : ”Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal.

0 Penguasaan Ilmu pengetahuan ke arah kemajuan dan peningkatan Tamadun Islam di Malaysia. Tujuan penguasaan ilmu adalah bagi mewujudkan umat yang bertamadun. Dalam menghadapi cabaran globalisasi. Menguasai semua bidang ilmu fardhu kifayah 20 . bangsa dan manusia sejagat. Al-Khawarizmi dan Ibnu Khaldun. Umat yang cintakan ilmu integrasi ilmu melalui program dwipengkhususan Menjadi bangsa peneroka ilmu Ciri dan nilai yang Membina masyarakat melalui pendekatan ilmu ingin dibangunkan Mendalami ilmu fardhu ain (bagi umat Islam) Meninggalkan ilmuilmu negatif . kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan keterampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Pendekatan Islam Hadhari menyeru rakyat Malaysia supaya menjadi umat peneroka ilmu dalam pelbagai bidang.4. faktor ilmu bersepadu. umat yang mampu berdikari. Melalui sistem pendidikan dwipengkhususan yang saling melengkapi antara penguasaan ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah kita boleh melahirkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang seperti Ibnu Sina. serta berupaya menangani cabaran semasa dalam kehidupan. Ilmu merupakan asas untuk mencapai kemajuan. Bangsa-bangsa yang berjaya dan maju adalah mereka yang menguasai ilmu. Rakyat Malaysia perlu menjadi umat peneroka ilmu.

bertenaga dan penuh motivasi dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Prinsip ini mempunyai kaitan dengan usaha-usaha Falsafah Pendidikan Kebangsaan. fahamailah ilmu. hayatilah ilmu. 1996) Ilmu pengetahuan dituntut oleh Islam. perjuangan agenda Melayu. Manakala kecemerlangan jasmani ialah kekuatan fizikal. Kecemerlangan emosi ialah kebolehan pengawalan perasaan dan sensitiviti.jasmani yang dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sihat. manusia dan kemanusiaan. ” (Kementerian Pendidikan Malaysia. berketrampilan. Terasnya ialah pada ayat pertama Al-Quran iaitu seruan membaca yang bermaksud carilah ilmu pengetahuan. pengurusan dan kepentingan ilmu pengetahuan dan Malaysia sebagai Hab kecemerlangan Pendidikan Serantau. rohani. Pelajaran di sekolah. Falsafah pendidikan Kebangsaan sangat menepati konsep Islam Hadhari iaitu bertujuan untuk membina kecemerlangan intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat berilmu pengetahuan. Kecemerlangan rohani ialah kesempurnaan spiritual. mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. kejiwaan dan akhlak. bersih. Konsep Islam Hadhari dapat dihayati di dalam isi kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan: ” Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. towering personality. IPTA/IPTS. emosi dan jasmani serta bersepadu dan holistik. tuntutlah ilmu. 21 . Kecemerlangan intelek bermaksud kehebatan kognitif. Malaysia emosi. minda dan pemikiran. rohani.Berdasarkan dasar Islam Hadhari yang keempat iaitu ”penguasaan ilmu pengetahuan”. amalkanlah ilmu dan perkembangkanlah ilmu.

1 Pembangunan minda berteraskan Islam. kepada kunci tamadaun iaitu ilmu pengetahuan. Dengan kerana itulah Islam menyamakan tinta ulama sama nilainya dengan darah para syuhada.w.t. Dalam hal ini. Dalam pembangunan minda kelas pertama perlu ada ilmu dan perlu juga dikuasai agar menjadi insan yang berilmu bukan khusus pada suatu ilmu sahaja namun. ”Tuntutlah ilmu hingga ke Negeri China” itulah yang sering diperdengarkan dalam membentuk jati diri setiap individu dalam mencari ilmu. al-Quran menunjukkan kita beberapa isyarat yang boleh memeberi sinar cahaya di jalan yang kita lalui. Pelbagai kepentingan dan signifikan yang perlu dalam merealisasikan pembangunan dan kemajuan negara yang bertamadun. ilmu yang luas agar tidak sesat jalan. 4. diperoleh dan dimanfaatkan atau acquired knowledge. Dasar Islam Hadhari dalam prinsipnya iaitu ”penguasaan ilmu pengetahuan” dapat dilihat secara subjektif. penumpuan yang utama diberikan kepada menarik perhatian dan akal manusia menyentuh alam dan manusia.Ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua iaitu ilmu Naqli yang beteraskan wahyu atau revealed knowlededge dan ilmu Aqli yang berdasarkan ilmu-ilmu duniawi yang dicari. Pembangunan Islam Hadhari adalah suatu landasan dalam merencana perkembangan ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat. yang 22 . Jika dilihat dari kita dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan sebagai generasi pada masa akan datang kerana hari esok bermula dengan hari ini. peraturan alam dan kebesaran Ilahi. Bukanlah sebagai satu kebetulan bahawa permulaan turunnya wahyu ilahi kepada junjungan kita Muhammad s. al-Quran menyifatkan para ulama adalah golongan manusia yang paling takut kepada Allah. kerana mereka punya keupayaan meneroka rahsia-rahsia kejadian. Sebagai pengukuhan kepada perkara tersebut.a. pandangan yang jauh. penyelidikan dan kajian bagi ayat-ayat Allah s.w.

ke Teras atas Dasar sistem bertaraf Pembangunan Modal Insan telah dikeluarkan oleh Kerajaan. menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan. Antaranya ialah melaksanakan penyampaian penambahbaikan pendidikan dan komprehensif mewujudkan universiti antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. Modal insan negara berkualiti merupakan elemen kritikal dalam mencapai misi nasional. latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat dan membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Di samping itu. nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan. Tanpa sumber manusia berkualiti. Bagi mencapai matlamat pembangunan secara latihan. penekanan juga turut diberikan ke atas pembangunan modal insan yang mempunyai sikap dan pemikiran progresif serta memiliki nilai dan etika universal yang kukuh seperti yang digariskan dalam Pendekatan Islam Hadhari.Oleh itu. latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. 23 . Pembangunan modal insan secara holistik yang dilaksanakan oleh Kerajaan merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi serta memiliki sikap. segala penerokaan adlah bertujan untuk mencari jalan agar kita menjadi insan yang berilmu dan tidak hanya terikat kepda suatu cabang ilmu sahaja. sesebuah negara akan lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang menjadi pencetus kepada kemajuan kegiatan sosioekonomi. modal insan.

praktikal dan damai. Hal ini berikutan kerana. pengetahuan amat penting untuk menjana kemajuan negara. Datuk Syeikh Muszaphar Syukor yang menjalankan penyelidikan hingga ke angkasa demi mencari penyelesaian saintifk untuk kegunaan masyarakat di Malaysia amnya dan bidang astronomi khususnya. Ilmu pengetahuan sangat luas.Objektif Islam Hadhari ialah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). Ilmu pengetahuan tiada batasan dan menerjah ke seluruh cabang ilmu pengetahuan bukan sahaja berkaitan duniawi malah ukhrawi.2 Umat peneroka ilmu. sahaja boleh mempelajari ilmu pengetahuan. semakin hari kita meniti jalan menjelajahi Hal ini adlah benar kerana hidup semakin banyak yang perlu kita pelajari. sehingga bila-bila pun manusia tidak akan habis mempelajari ilmu pengetahuan kerana ilmu bergerak seiring zaman dan ilmu selari dengan era modenisasi yang bergerak dan berdaya saing. rasional. 4. akhlak. penerokaan ilmu Contoh jelas. material. Didikan harus diberi sejak kecil supaya mudah dibentuk dan dapat menerima apa itu pengetahuan. Di mana-mana sahaja insan yang berilmu pengetahuan dianggap mempunyai darjat yang tinggi dan pelbagai gelaran diberikan kepada mereka. Sesiapa Di Malaysia. Hal ini bermaksud. Persoalan akan terus menular apablia jawapan diperolehi. di mana-mana sahaja kita dapat lihat pendidikan awal adalah penting untuk pembentukan minda seseorang individu dan hal ini bererti ibu bapa mahupun pihak atasan mengetahui tentang kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. 24 . inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. ilmu pengetahuan bukan sahaja diukur setinggi mana persekolahan dan sejauh mana sijil yang dijulang tetapi lebih dari itu. intelektual. iaitu sejauh mana penerokaannya dalam mencari ilmu pengetahuan. berdaya saing. melihat ke hadapan. mampu berdikari.

4. iktibar dan teladan.3 Penguasaan ilmu menjana kemakmuran negara. Berfikir secara reflektif terhadap apa yang telah berlaku khususnya sejarah kedudukan umat Islam adalah amat penting untuk dijadikan sebagai asas pedoman melihat hari ini. masa depan. Kita mampu untuk melakukannya. cara hidup dan pengalaman demi mendapatkan ilmu. Disamping itu juga dapat melahirkan insan minda kelas pertama yang mampu bersaing diperingkat global.a. tetapi mereka turut diuji dengan ancaman ke atas jiwa dan nyawa sejak dari penurunan wahyu pertama di Makkah sehingga kejayaan pembentukan masyarakat Madani di Madinah. Tidak perlu berkira dalam mencari ilmu kerana sikap inilah yang akan membuatkan manusia terus berputus asa dan malas untuk mencari ilmu pengetahuan. Umat Islam telah berdepan dengan pelbagai bentuk ujian yang bukan sahaja menguji kekentalan jatidiri dan ekonomi. Jelaslah penerokaan dalam mencari ilmu bukanlah sesuatu yang merugikan kerana ia adlah suatu usaha untuk meneroka denga lebih mendalam dan mendapat pengalaman yang luas. Perjalanan penyebaran risalah Ilahi demi pembangunan Ummah semenjak zaman Rasulullah s. umumnya. Penerokaannya yang memakan masa yang lama memberikan manfaat kepadanya dan juga masyarakat 25 .Kita lihat tokoh Islam zaman dahulu. Ibn Battutah yang menjelajah ke serata dunia untuk mencari segala ilmu pengetahuan.w sehingga melewati zaman kegemilangan Islam pada abad ke 17 Masehi meninggalkan banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahawa ia tidak pernah sunyi daripada cabaran dan tribulasi. kebudayaan. Jadi dalam meningkatkan kemajuan negara suatu anjakan paradigma dalam diri setiap masyarakat harus ada supaya masyarakat mengerti kepentingan pengetahuan.

terdapat lapan puluh empat dialek atau bahasa diucapkan di pelabuhan atau di bazar-bazar di Kota Melaka. pedoman. Namun begitu. akibat daripada serangan dalam bentuk ketenteraan. mental dan spiritual sehingga mampu muncul sebagai “peneraju tamadun manusia” di saat Barat dan Eropah masih lagi tenggelam di dalam “zaman kegelapan”. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). “Bapa Pembedahan”. dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang bermaksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. nilai serta ilmu dalam menjana idea dan pemikiran kreatif. Abu al-Qasim Khalaf bin ‘Abbas Az-Zahrawi (lahir 940 Masehi di Cordoba.t.w. akhirnya pada penghujung kurun ke 16 Masehi telah menyaksikan kejatuhan bumi umat Islam ke tangan Barat termasuklah Malaysia yang pernah dikenali sebagai Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu.Umat Islam pada ketika itu bukan setakat mampu mendepani setiap cabaran. Beliau secara kreatif telah mendalami ilmu perubatan bagi menghasilkan alat-alat perubatan serta berupaya melakukan pembedahan pesakit sehingga ke tahap kepakaran. Sejarah Melayu mengisahkan di puncak kehebatan Melayu. Sepanyol) umpamanya telah menghafaz al-Quran pada awal umur dan menjadikan al-Quran sebagai sumber utama dalam mengembangkan pemikirannya. Inilah di antara contoh bagaimana alQuran dijadikan sebagai suluh hikmah. Daya berfikir dan kreativiti ulama. Lambang kegemilangan ini telah ditegaskan oleh Allah s. bahkan telah berjaya meningkatkan kekuatan fizikal. 26 . ekonomi dan pemikiran yang bertalu-talu ke atas umat Islam tatkala Barat dan Eropah mencapai zaman kebangkitan dalam perindustrian dan pembangunan material. ilmuan dan sarjana Islam terdahulu dalam menghasilkan kejayaan ketamaddunan amat mengkagumkan.

Nabi Muhammad S. Kesabaran yang tiada menyebabkan kejatuhan kumpulan lawan. Jika kita lihat sejarah Islam bagaimana Islam boleh memenangi dalam sesuatu peperangan. Semua nya kerana kebijaksanaan dalam merancang strategi dalam menggulingkan pihak lawan. Akhirnya berpihak kepada Baginda yang menggunakan kebujaksaan dalam mengatur langkah selain menmperoleh kebaikan. walaupun pada awalnya dapat dilihat berpihak kepada pasukan lawan namun pihak lawan yang mengambil kesempatan dan melanggar Piagam yang menyatakan untuk mengadakan gencatan senjata namun dilanggar.A. Penguasaan ilmu pengetahuan adalah penting dalam kemakmuran negara kerana dengan ilmu pengetahuan kita mampu berfikir rasional dan merancang strategi dalam merancang keamanan negara. Selai itu juga kita yang hidup dalam negara yang majmuk boleh menikmati kehidupan bersama tanpa persengketaan. masyarakat Malaysia harus sedar bahawa penguasaan Ilmu Pengetahuan amatlah signifikan dalam membentuk dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan terhindar dari peperangan.Kemajuan aktiviti perdagangan dan hubungan antarabangsa Tanah Melayu pada ketika itu akhirnya ranap dengan kejayaan Portugis memasuki Melaka pada 1511 Masehi. 27 . Oleh itu. Faktor kekurangan tentera dan peralatanyang tidak mencukupi bukanlah suatu penyebab kekalahan tetapi penguasaan Ilmulah yang menyebabkan sesuatu mencapai kemenangan.W sendiri dalam merancang Piagam Madinah menggunakan kebijaksaan Baginda dalam mengatur strategi.

Tanpa Islam maka kemajuan dan pembangunan akan tiada matlamat. Serangan fahaman sekular dan liberal masa kini boleh menjerumuskan kecenderungan kritikal kepada fahaman anarki di kalangan masyarakat. Insan cemerlang akan menghasilkan komuniti cemerlang.0 Kesimpulan Ummah pada hari ini perlu menginsafi bahawa asas ilmu Mengurus Diri dan asas ilmu Mengurus Sistem perlu diperkukuhkan. Tradisi tadabbur atau penyelidikan harus diperkembangkan untuk dijadikan rujukan Ummah. Ummah perlu memastikan falsafah ilmu Mengurus Sistem yang diteroka haruslah bersifat integratif dengan ilmu Mengurus Diri untuk mengelakkan konflik keilmuan yang merugikan. seterusnya memartabatkannya kembali sebagai peneraju tamadun manusia memerlukan keterlibatan serius semua pihak. Kemunduran Ummah pada hari ini secara kritisnya berpunca daripada “permasalahan intelektual” di kalangan umat Islam. Usaha untuk menjambatani kitab-kitab lama Islam (turath). menghayati dengan metodologi baru dalam karya-karya terkini perlu diberikan perhatian sewajarnya agar minda remaja dan generasi baru dapat menghirup nafas “islamisasi” yang menyegarkan. Justeru. 28 .5. Komuniti cemerlang sudah pasti akan menghasilkan Ummah terbilang Islam Hadhari perlu diperjelaskan kepada umat Islam dan bukan Islam di Malaysia sebagai satu kaedah penyelesaian pembangunan dunia yang juga akan membawa kebaikan ke akhirat. Sesungguhnya matlamat dan usaha ingin mengeluarkan Ummah daripada kemelut kelesuan dan kemunduran pada hari ini.

Ayat 15 ( Terjemahan ) “…….w. Surah Saba. progresif dan cemerlang. kekacauan dan kelemahan sebagaimana Firman Allah s. Negara yang aman makmur serta mendapat keampunan Allah” Perkembangan dalam ilmu pengetahuan harus bergerak seiring dengn zaman yang semakin pesat namun. dapat hidup dalam masyarakat yang penuh keamanan. negara yang dikawal undang-undang penuh keadilan dan menyedut udara yang nyaman serta persekitaran yang indah mata memandang serta terhindar dari kemiskinan. dapat berkeluarga dengan penuh kasih sayang. Islam HAdhari 29 .t . jangan sesekali terpesong dari landasan agar sentiasa berpegang teguh dan taan hanya kepada Allah.Realiti kehidupan yang kita dapat gambarkan kesan perlaksanaan Islam Hadhari adalah bahawa :Malaysia adalah sebuah negara di mana rakyatnya dapat beribadat dengan ikhlas.

< strong> http://www.php?page=utama2 Kesan positif Islam Hadhari http://www. Bhd.islam. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur... Utusan Publications & Distributors Sdn. 30 . Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Wakil IPTA.6.gov.com/search/kesan-positif</STRON.islam.digitalhalal.my/islamhadhari/index.(2001).digitalhalal.com/search/kesan-tamadu...gov.my/islamhadhari/ ucapan pak lah (11/2/09) http://www. Isu Islam Semasa..0 Bibliografi Ismail Ibrahim (2004). Islam Hadhari : http://www.

31 .