1.

0

Pendahuluan Malaysia yang merdeka sejak 1957 telah melaksanakan dasar dan

program ke arah menjadi sebuah negara yang maju dan makmur berteraskan Islam menjelang tahun 2020. Sehubungan ini Malaysia telah diistiharkan sebagai negara Islam pada tahun 2001. Sebagai sebuah negara Islam maka pembangunan Malaysia perlu melalui model Islam. Dengan keperluan ini maka YAB Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi yangmana masa itu selaku Timbalan Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan secara rasmi Pelancaran Islam Hadhari pada September 2002 . Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari Islam Hadhari adalah modul pembangunan Islam yang dipraktikkan pada zaman keagungan Islam di Baghdad dan Andalusia. Pembangunan Islam di Andalusia adalah merupakan sumber kepada Kebangkitan Eropah ( Renaissance ) yang melahirkan pemodenan Eropah melalui Revolusi Industri yang seterusnya telah menjadi model utama dan pemangkin kepada pembangunan dunia moden sehingga Kegemilangan umat Islam bermula pada era pemerintahan Islam di Madinah dan berkembang pesat pada zaman Khulafa’ Al- Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Assabiyyah. Kegemilangannya terus menular dan bertapak di benua Eropah yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Islam di Andalusia. Ketamadunan Islam bersifat universal dan memberi manfaat kepada seluruh umat di serata dunia.

Selepas keruntuhan kerajaan Islam pada abad kedua belas, imej masyarakat Islam kini telah dikaitkan dengan kelemahan dan kemunduran. Persepsi umat Islam kini juga hanya terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. Walaupun wujud kefahaman bahawa Islam sebagai suatu cara hidup, namun sebahagiannya ditampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. Majoriti masyarakat sukar untuk memasukkan agenda pembangunan ummah, peradaban bangsa dan keutuhan negara sebagai sebahagian daripada ruang lingkup ”agama” seperti mana yang dikehendaki ajaran Islam. Islam adalah ”Al-Din”, iaitu cara hidup dalam konteksnya yang sangat luas, bukan sekadar suatu kepercayaan, tetapi cara hidup yang lengkap, maju dan progresif serta mampu menyelesaikan permasalahan semasa kehidupan manusia sepanjang zaman. Suatu pendekatan dan penilaian semula pemikiran masyarakat Islam terhadap ajaran agamanya wajar dilakukan dan umat islam harus mengerti dan mengamalkan Islam secara syumul pada keseluruhannya. 1.1 Pendekatan Islam Hadhari Kerajaan menyedari bahawa Islam bukanlah suatu agama bersifat ritual semata-mata tetapi, agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara realistik. Oleh itu, suatu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam, dengan harapan akan memacu pembangunan ummah dan negara. Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, undang-undang dan sebagainya. Pendekatan Islam Hadahari bukanlah ajaran baru atau mazhab baru, tetapi ia merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas menurut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam, sebagaimana amanat Nabi

2

Muhammad S.A.W.

Islam Hadhari tidak sedikitpun mengurangkan prinsip-

prinsip akidah dan syariat dalam Islam, malah menekankan penghayatan Islam yang syumul, menyeluruh dan realistik bagi menterjemahkan agama dalam kehidupan. Pendekatan Islam Hadhari akan membuktikan bahawa ajaran Islam dapat mendorong penganutnya menjadi umat yang maju bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Islam Hadhari tidak bereerti sesuatu pendekatan yang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahawa Islam tidak cukup dan mantap, tetapi dengan kemantapan dan kekukuhan agama Islam di mata dunia inilah kerajaan telah melaksanakan Islam Hadhari untuk menjadikan agama Islam unggul dan mengembalikan semula zaman kegemilangan dengan kerjasama seluruh umat Islam. Pendekatan Islam Hadhari meemberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam ( Islamic Worlwide ) dengan memberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan serta pembangunan fizikal. memajukan ummah secara holistik. Beberapa prinsip Islam Hadhari dirangka bagi merangsang ke arah perubahan minda umat Islam secara menyueluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan, yang sudah semestinya memerlukan satu perubahan pandangan global umat Islam dan seterusnya memenuhi prinsipprinsip maqasid Al- Syariah yang sentiasa berkembang seperti :menjaga, memartabat dan mempekasa Warisan dan kegemilangan umat islam dijadikan panduan dan dorongan untuk membakar semangat kita dalam

Agama

Akal

nyawa

harta

keturunan

maruah

institusi keluarga

alam sekitar 3

sosio-budaya dan kestabilan politik. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. Pendekatan seterusnya ialah Menjadikan Islam Sebagai Penyelesai Cabaran Semasa. Kesinambungan Kepada Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam iaitu Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) telah diperkenalkan oleh Kerajaan pada tahun 1985. pendidikan. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. ekonomi. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran. namun agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. pembangunan modal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. khususnya dalam budaya kerja. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. teknologi. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. Seterusnya.Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu Islam Sebagai Agama Persekutuan hal ini berikutan kerana Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami 4 .

masyarakat majmuk. kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konsep 5 . Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. Hal ini dapat dilihat dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Dasar Pembangunan Negara dan sebagainya. Untuk menghadapi cabaran ini. Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan ( wasatiyyah ) sesuai dengan tuntutan agama islam. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan permasalahan-permasalahan yang baru. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Pendekatan yang terakhir ialah Merealisasikan Islam Sebagai Agama Yang Dapat Memberi Rahmat Kepada Alam Sejagat. I a selaras dengan dasar-dasar negara yang dilaksanakan masa kini dan yang akan dicapai pada masa hadapan seperti Wawasan 2020.ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa.perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun.

Dalam Bahasa Inggeris disebut sebagai ”Civillization Islam”. ekonomi global. Dari sudut Etimologi.w di mana kesyumulannya telah . sedang dan akan terbukti serta sesuai sepanjang zaman tanpa batas bangsa. komprehensif dan mampan secara sistematik bagi kemajuan.0 Definisi dan signifikan Islam Hadhari Islam Hadhari dapat didefinisikan sebagai satu pendekatan serta perancangan. perlaksanaan dan pemantauan program pembangunan yang holistik. susunan dan kehidupan umat Islam dan manusia ke arah tamadun dan budaya yang berpaksikan Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad s. Signifikannya Islam Hadhari kepada masyarakat di Malaysia adalah sebagai pendekatan baru (re-engineering) bagi pembangunan 6 . krisis identiti.” Manakala takrif Islam Hadhari secara telusnya ialah Suatu Pendekatan pembangunan manusia. masa dan sempadan.2. berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam. masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh. budaya materialisme. jati diri serta penjajahan pemikiran. dunia tanpa sempadan. Sebagai huraian kepada takrif Islam Hadhari ia adalah suatu pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara Juzi’e atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik ”Al Islam al-Siyasi” Islam bersifat Tasawwuf ”al Islam al-sufi” dan lain-lain lagi.a. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat. perkataan Hadhari membawa maksud bertamadun atau Islam yang menekankan aspek tamadun. dan dalam Bahasa Arab sebagai ”Al Islam Al Hadhari.

Skop Islam Hadhari merangkumi pembangunan kesemua skop kehidupan manusia sejajar dengan Islam sebagai cara hidup ( A-din ) sebagaimana di bawah :• • • • • • Pembangunan Insan Pembangunan Sosial Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sains. Selain itu. kekal dan signifikan dalam apa juga keadaan. Islam Hadhari tidak mengubah prinsip-prinsip asas dan nilai teras dalam Islam yang bersifat suci. Teknologi & ICT Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Mampan yang bermula dari Badwi dengan Misri ( maju/semasa ) . Ibnu Khaldun dalam tulisannya Kitab Al-Ibar di dalam Muqaddimah menerangkan keperluan keseimbangan kemajuan dan pembangunan antara aspek material dengan akhlak dan spiritual. tepat dan dituntut oleh akidah dan syariat Islam.umat Islam Malaysia dan dunia. Perlaksanaan Islam Hadhari adalah satu langkah ke hadapan yang lebih fokus dan utama ( aulawiyat ) berdasarkan keperluan dan cabaran pembangunan semasa melalui pandangan hidup ( tasawwur ) yang jelas. murni. Di dalam kitab ini juga Ibnu Khaldun membicarakan tahap perkembangan dan kemajuan masyarakat ( darat/hulu ) membawa kepada Hadhari Madani (bandar/bertamadun) dan ( kota/berbudaya ). signifikan sebagai Proses pembangunan dalam Islam. kemudiannya berakhir 7 .

melihat 8 . 2. maju.t. mampu berdikari.1 Visi Islam Hadhari Berdasarkan Islam Hadhari visi yang ingin dicapai adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Aku telah mencukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah merasa senang . bertoleransi dan berimbang 2.w. intelektual. Surah Al-Maidah. Ayat 3 ( Terjemahan ) “ Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. berdaya saing. sistem ekonomi dan kewangan direalisasikan maka Islam dilihat sebagai satu tamadun dan cara hidup yang bersepadu.3 Objekti Islam Hadhari Islam Hadhari yang dilaksanakan mempunyai objektif mantap iaitu bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spritual (rohani). Islam itu menjadi agamaMu ” 2. menyeluruh dan holistik sebagaimana Firman Allah s. bertamadun. material.Apabila perlaksanaan Islam Hadhari antara lain menekankan kepada pembangunan dari segi ilmu. kesihatan.2 Misi Islam Hadhari Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. akhlak. pembangunan fisikal dan insan.

ke hadapan. Prinsip Islam Hadhari Keimanan & ketakwaan kepada Ilahi Kerajaan adil & beramanah Rakyat berjiwa merdeka Penguasaan ilmu pengetahuan Pembangunan ekonomi seimbang & komprehensif Kehidupan berkualiti Pembelaan hak kumpulan minoriti & wanita Keutuhan budaya & moral Pemeliharaan alam semula jadi Kekuatan pertahanan 9 . rasional. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. praktikal dan damai.

” Dalam ayat ini. Dalam surah al – Anfaal. maksud yang ingin disampaikan ialah Tuhan akan memberi rezeki serta keberkatan atas apa yang dilakukan oleh hambanya apabila mereka mengikut perintah serta menjauhi larangannya. Tetapi mereka mendustakan (Rasul kami).t.w. sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Dia menyeru kamu kepada perkara – perkara yang menjadikan hidup kamu lebih sempurna”. lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. ada mengatakan bahawa “wahai orang – orang beriman.0 3. Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. Hal ini menunjukkan bahawa Islam memberi peluang kepada semua orang bagi memilih untuk menganuti mana – mana agama mengikut fahaman masing – masing.t dalam surah al – Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama (Islam). moral dan nilai – nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Al – Quran dan sunnah Rasulullah sebagai teras pegangan dan rujukan. akhlak. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah al – A’raaf ayat 96 yang bermaksud “dan (Tuhan berfirman lagi) : Sekiranya penduduk negeri itu.T Prinsip Islam Hadhari yang pertama ialah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s. syariah (perundangan).W. Pada prinsip penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing – masing seperti firman Allah s.Peta Konsep : 10 Prinsip Islam Hadhari 3. Hal ini menunjukkan 10 .w.1 Prinsip Islam Hadhari Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S. beriman serta bertaqwa tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah – limpah berkatnya dari langit dan bumi. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan).

masyarakat dan negara.prinsip kedua pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka.t. Lebih menarik lagi apabila sepanjang beliau berada di sana.w. amalan yang wajib masih tetap menjadi teras serta tunjang dalam menunjukkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah s. tiang agama yang satu itu haruslah jangan dilupakan di samping menerapkan 3. dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. kita lihat kepada peristiwa yang menjadi kebanggaan negara pada tahun lepas di mana angkasawan Malaysia iaitu Syeikh Muzaphar Syukor telah dipilih bagi mewakili negara untuk sama – sama merasa pengalaman berada di stesen angkasa lepas.Quran surah al-Isra’ ayat 70 yang bermaksud: “Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam.t dalam al .w. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif seperti menghasilkan rekaan – rekaan baru yang berteknologi tinggi. 11 . turut ditunjukkan cara – cara bagaimana beliau bersolat. dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhlukmakhluk yang telah kami ciptakan”. Beralih kepada penghayatan serta pelaksanaannya pada masa kini di Malaysia. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri. Mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka Selain itu.bahawa Islam amat mementingkan kebaikan untuk melengkapkan kesempurnaan seseorang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa walaupun pelbagai kemajuan teknologi berasaskan sains dan pengetahuan digali serta dicari bagi mencuba sesuatu yang baru. Walau sejauh mana pun kita berada namun. keluarga.2 nilai – nilai murni yang lain. Ini selaras dengan firman Allah s.

kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat 12 . Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang-undang dan etika. tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalanamalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu. 3. integriti masyarakat.Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah. keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran semata-mata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan bekerja bersungguh-sungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara. Kesediaan individu itu sendiri untuk membangunkan persekitaran yang boleh bersesuaian dengan kehidupan masyarakat amat dititik beratkan. sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh dan utuh. bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain. Setiap potensi anggota masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin sehingga mampu memartabatkan jati diri. imej keluarga.3 Penguasaan ilmu pengetahuan Prinsip yang ketiga ialah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. Perubahan hidup ke arah yang lebih positif dan maju amatlah digalakkan bagi menjamin satu situasi kehidupan yang lebih bermakna. Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri.

Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. faktor ilmu intergratif. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah alMujaadalah ayat11. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan 13 . Hal ini menunjukkan bahawa dengan adanya pengetahuan yang boleh dimanfaatkan.dibangunkan. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Dan (ingatlah). kebanyakan hasil ciptaan barangan yang kita guna dalam kehidupan seharian kita serta kelengkapan – kelengkapan tambahan merupakan hasil campuran pengetahuan daripada pelbagai bidang. Seperti yang kita sedia maklum. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. Maksudnya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. kita dapat menggunakan ilmu itu untuk membantu diri sendiri serta masyarakat. Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. bangsa dan manusia sejagat.

menghayati kehidupan yang aman.‘Imraan ayat 190. sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”.matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek. fizikal dan material di dunia. Maksudnya : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. kemampuan memajukan taraf pendidikan. Ini bertepatan dengan firman Allah S. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu(dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang melimpah-limpah). dan janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi. Ini memerlukan pemimpin yang amat menitik beratkan soal tanggungjawab serta mempunyai tahap kewibawaan yang tinggi dalam mempelopori bidang kepimpinan. hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. dan pada pertukaran malam dan siang. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian.W.T dalam al-qur’an surah al-Qasas ayat 77 bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu(keperluan dan bekalanmu) dari dunia. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah al . menyeluruh dan teratur. ada tanda-tanda(kekuasaan. kebijaksanaan. malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari masa ke 14 . Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersifat statik. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama.

Asuhan serta didikan yang seimbang daripada ibu bapa amat penting bagi mewujudkan satu keluarga yang mengamalkan sikap serta sahsiah yang terpuji serta terpelihara. Keluarga yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. murni dan luhur. kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh.semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia. Di samping itu.5 Keutuhan budaya dan moral Satu daripada prinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. 15 . nabi Muhammad amat menggalakkan umatnya untuk membina jati diri serta satu proses perjalanan kehidupan yang bermanfaat lagi berguna. Bahkan gejala sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan. dari pendekatan Islam Hadhari ini kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu. Maka. emosi serta sahsiah merupakan rebutan serta impian semua insan. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia. kemudahan persekitaran turut serta diberi perhatian. 3. intelek. Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Masyarakat yang berhemah akan menggunakan kemudahan yang disediakan bagi merapatkan ukhwah serta tempat untuk berkongsi ilmu serta sebaran pengetahuan.4 Kehidupan berkualiti Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti. keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. 3. Mempunyai kehidupan yang berkualiti dari aspek jasmani. Dalam konteks Islam sendiri. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga. rohani. Ibu bapa harus memilih pengisian yang betul dalam mendidik serta mengasuh anak – anaknya.

Walaupun perkara seperti ini tidak pernah lagi terjadi kepada negara kita. Seharusnya sebagai generasi yang hidup pada zaman yang serba canggih ini. Iaitu mereka yang khusyu’dalamsembahyangnya”. seharusnya pendekatan ini dipandang serta diintai dengan cara yang sebaiknya. Sebagai rakyat Malaysia yang terbukti mempunyai daya kekreatifan serta daya cipta yang semakin membangun. Kita tidak harus memandang remeh pada sesuatu perkara kerana beranggapan ia hanya perencah tambahan dalam pembangunan negara. namun inisiatif serta jalan yang baik haruslah dicari bagi menjauhi gejala ini. Hal ini kerana keadaan individu itu sendiri yang tidak peka serta mengambil sikap sambil lewa dalam membentuk perspektif diri. Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai moral. Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi (high culture). merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari. etika dan kerohanian yang luhur. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. kita haruslah mengambil inisiatif untuk membangunkan diri sendiri serta menjadi contoh teladan yang baik bagi menarik insan – insan lain untuk memasuki corong kehidupan yang mulia lagi dirahmati. Dari perspektif tamadun dan agama Islam. 16 . Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara. gejala keruntuhan akhlak. Namun.Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminin ayat 12 yang bermaksud: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.

Sedang negara mengalami perubahan dalam politik.6 Konklusi prinsip-prinsip Islam Hadhari Konsep Islam Hadhari yang sedang dijalankan pada masa kini jika dilihat dari semua aspek amatlah berguna serta boleh diklasifikasikan sebagai satu perjalanan kehidupan yang amat berguna serta bertepatan dengan kadar waktu serta situasi yang berlaku pada masa sekarang. gabungan prinsip – prinsip ini dirangka menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana – mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan kaum. Pendekatan ini juga adalah untuk memperkasa umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. pendidikan. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Lagi pula.3. Oleh itu. ekonomi. Seharusnya. persediaan serta perincian terperinci haruslah dilakukan bagi menyahut serta menyokong pelaksaan Islam Hadhari ini. Keseimbangan dari segala aspek merupakan tunjang utama dalam pelaksanaannya tanpa menolak serta mengetepikan hal – hal yang dianggap penting serta harus dimuatkan bersama. kemajuan sains. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. kita memberi sokongan dengan mengekalkan prinsip – prinsip asas Islam Hadhari dalam menjalani kehidupan seharian. Banyak kebaikan serta manfaat yang dapat diperoleh sekiranya kita betul – betul menghayati konsep yang dibawa oleh Perdana Menteri kita ini. teknologi serta segala – galanya yang berkaitan lalu terbentuknya pelaksanaan Islam Hadhari ini bolehlah dikategorikan sebagai satu landasan yang betul untuk diikuti tanpa menyebabkan sesiapa pun akan ketinggalan serta teraniaya sepanjang melalui zaman yang serba mencabar dan mengandungi pelbagai tipu helah. 17 .

18 . Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major. kebanyakan hasil ciptaan barangan yang kita guna dalam kehidupan seharian kita serta kelengkapan – kelengkapan tambahan merupakan hasil campuran pengetahuan daripada pelbagai bidang.Maksudnya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat . Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. kita dapat menggunakan ilmu itu untuk membantu diri sendiri serta masyarakat. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. Dan (ingatlah). Hal ini menunjukkan bahawa dengan adanya pengetahuan yang boleh dimanfaatkan. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Seperti yang kita sedia maklum. faktor ilmu intergratif. menyeluruh dan teratur. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek. bangsa dan manusia sejagat.Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Mujaadalah ayat11.

dan pada pertukaran malam dan siang.Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah al . dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. kebijaksanaan. ada tanda-tanda(kekuasaan.” 19 . Maksudnya : ”Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi.‘Imraan ayat 190.

serta berupaya menangani cabaran semasa dalam kehidupan. Menguasai semua bidang ilmu fardhu kifayah 20 . Bangsa-bangsa yang berjaya dan maju adalah mereka yang menguasai ilmu. Ilmu merupakan asas untuk mencapai kemajuan. Pendekatan Islam Hadhari menyeru rakyat Malaysia supaya menjadi umat peneroka ilmu dalam pelbagai bidang.0 Penguasaan Ilmu pengetahuan ke arah kemajuan dan peningkatan Tamadun Islam di Malaysia. Al-Khawarizmi dan Ibnu Khaldun. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan keterampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. bangsa dan manusia sejagat.4. Umat yang cintakan ilmu integrasi ilmu melalui program dwipengkhususan Menjadi bangsa peneroka ilmu Ciri dan nilai yang Membina masyarakat melalui pendekatan ilmu ingin dibangunkan Mendalami ilmu fardhu ain (bagi umat Islam) Meninggalkan ilmuilmu negatif . faktor ilmu bersepadu. Rakyat Malaysia perlu menjadi umat peneroka ilmu. Dalam menghadapi cabaran globalisasi. Tujuan penguasaan ilmu adalah bagi mewujudkan umat yang bertamadun. umat yang mampu berdikari. Melalui sistem pendidikan dwipengkhususan yang saling melengkapi antara penguasaan ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah kita boleh melahirkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang seperti Ibnu Sina.

towering personality. Kecemerlangan emosi ialah kebolehan pengawalan perasaan dan sensitiviti. tuntutlah ilmu. berketrampilan. Prinsip ini mempunyai kaitan dengan usaha-usaha Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terasnya ialah pada ayat pertama Al-Quran iaitu seruan membaca yang bermaksud carilah ilmu pengetahuan. pengurusan dan kepentingan ilmu pengetahuan dan Malaysia sebagai Hab kecemerlangan Pendidikan Serantau. rohani. manusia dan kemanusiaan. kejiwaan dan akhlak. fahamailah ilmu. bersih. bertenaga dan penuh motivasi dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Kecemerlangan intelek bermaksud kehebatan kognitif. Konsep Islam Hadhari dapat dihayati di dalam isi kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan: ” Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani serta bersepadu dan holistik. Pelajaran di sekolah. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat berilmu pengetahuan.jasmani yang dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. perjuangan agenda Melayu. Manakala kecemerlangan jasmani ialah kekuatan fizikal. Falsafah pendidikan Kebangsaan sangat menepati konsep Islam Hadhari iaitu bertujuan untuk membina kecemerlangan intelek. minda dan pemikiran. 21 . mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. ” (Kementerian Pendidikan Malaysia. rohani. sihat. hayatilah ilmu. 1996) Ilmu pengetahuan dituntut oleh Islam. amalkanlah ilmu dan perkembangkanlah ilmu. IPTA/IPTS.Berdasarkan dasar Islam Hadhari yang keempat iaitu ”penguasaan ilmu pengetahuan”. Kecemerlangan rohani ialah kesempurnaan spiritual. Malaysia emosi.

yang 22 . ilmu yang luas agar tidak sesat jalan. Bukanlah sebagai satu kebetulan bahawa permulaan turunnya wahyu ilahi kepada junjungan kita Muhammad s. Pembangunan Islam Hadhari adalah suatu landasan dalam merencana perkembangan ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat. Dengan kerana itulah Islam menyamakan tinta ulama sama nilainya dengan darah para syuhada. 4. al-Quran menunjukkan kita beberapa isyarat yang boleh memeberi sinar cahaya di jalan yang kita lalui. penumpuan yang utama diberikan kepada menarik perhatian dan akal manusia menyentuh alam dan manusia. kepada kunci tamadaun iaitu ilmu pengetahuan. diperoleh dan dimanfaatkan atau acquired knowledge.w. Dalam hal ini. kerana mereka punya keupayaan meneroka rahsia-rahsia kejadian.w. Pelbagai kepentingan dan signifikan yang perlu dalam merealisasikan pembangunan dan kemajuan negara yang bertamadun. al-Quran menyifatkan para ulama adalah golongan manusia yang paling takut kepada Allah. penyelidikan dan kajian bagi ayat-ayat Allah s. pandangan yang jauh. Sebagai pengukuhan kepada perkara tersebut.Ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua iaitu ilmu Naqli yang beteraskan wahyu atau revealed knowlededge dan ilmu Aqli yang berdasarkan ilmu-ilmu duniawi yang dicari.t.1 Pembangunan minda berteraskan Islam. Dasar Islam Hadhari dalam prinsipnya iaitu ”penguasaan ilmu pengetahuan” dapat dilihat secara subjektif.a. peraturan alam dan kebesaran Ilahi. Jika dilihat dari kita dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan sebagai generasi pada masa akan datang kerana hari esok bermula dengan hari ini. Dalam pembangunan minda kelas pertama perlu ada ilmu dan perlu juga dikuasai agar menjadi insan yang berilmu bukan khusus pada suatu ilmu sahaja namun. ”Tuntutlah ilmu hingga ke Negeri China” itulah yang sering diperdengarkan dalam membentuk jati diri setiap individu dalam mencari ilmu.

nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan.Oleh itu. ke Teras atas Dasar sistem bertaraf Pembangunan Modal Insan telah dikeluarkan oleh Kerajaan. Pembangunan modal insan secara holistik yang dilaksanakan oleh Kerajaan merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi serta memiliki sikap. Tanpa sumber manusia berkualiti. penekanan juga turut diberikan ke atas pembangunan modal insan yang mempunyai sikap dan pemikiran progresif serta memiliki nilai dan etika universal yang kukuh seperti yang digariskan dalam Pendekatan Islam Hadhari. segala penerokaan adlah bertujan untuk mencari jalan agar kita menjadi insan yang berilmu dan tidak hanya terikat kepda suatu cabang ilmu sahaja. menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan. Modal insan negara berkualiti merupakan elemen kritikal dalam mencapai misi nasional. Bagi mencapai matlamat pembangunan secara latihan. Antaranya ialah melaksanakan penyampaian penambahbaikan pendidikan dan komprehensif mewujudkan universiti antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. sesebuah negara akan lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang menjadi pencetus kepada kemajuan kegiatan sosioekonomi. modal insan. Di samping itu. latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat dan membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. 23 .

Di mana-mana sahaja insan yang berilmu pengetahuan dianggap mempunyai darjat yang tinggi dan pelbagai gelaran diberikan kepada mereka. Ilmu pengetahuan tiada batasan dan menerjah ke seluruh cabang ilmu pengetahuan bukan sahaja berkaitan duniawi malah ukhrawi.Objektif Islam Hadhari ialah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). penerokaan ilmu Contoh jelas. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. intelektual. berdaya saing. praktikal dan damai. 4. rasional. sahaja boleh mempelajari ilmu pengetahuan. akhlak. pengetahuan amat penting untuk menjana kemajuan negara. 24 . di mana-mana sahaja kita dapat lihat pendidikan awal adalah penting untuk pembentukan minda seseorang individu dan hal ini bererti ibu bapa mahupun pihak atasan mengetahui tentang kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. sehingga bila-bila pun manusia tidak akan habis mempelajari ilmu pengetahuan kerana ilmu bergerak seiring zaman dan ilmu selari dengan era modenisasi yang bergerak dan berdaya saing. material. Datuk Syeikh Muszaphar Syukor yang menjalankan penyelidikan hingga ke angkasa demi mencari penyelesaian saintifk untuk kegunaan masyarakat di Malaysia amnya dan bidang astronomi khususnya. Persoalan akan terus menular apablia jawapan diperolehi. melihat ke hadapan. mampu berdikari. Hal ini bermaksud. Didikan harus diberi sejak kecil supaya mudah dibentuk dan dapat menerima apa itu pengetahuan. ilmu pengetahuan bukan sahaja diukur setinggi mana persekolahan dan sejauh mana sijil yang dijulang tetapi lebih dari itu.2 Umat peneroka ilmu. semakin hari kita meniti jalan menjelajahi Hal ini adlah benar kerana hidup semakin banyak yang perlu kita pelajari. iaitu sejauh mana penerokaannya dalam mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat luas. Hal ini berikutan kerana. Sesiapa Di Malaysia.

tetapi mereka turut diuji dengan ancaman ke atas jiwa dan nyawa sejak dari penurunan wahyu pertama di Makkah sehingga kejayaan pembentukan masyarakat Madani di Madinah. kebudayaan. 4. Perjalanan penyebaran risalah Ilahi demi pembangunan Ummah semenjak zaman Rasulullah s. Disamping itu juga dapat melahirkan insan minda kelas pertama yang mampu bersaing diperingkat global. cara hidup dan pengalaman demi mendapatkan ilmu. iktibar dan teladan. Kita mampu untuk melakukannya.a. Tidak perlu berkira dalam mencari ilmu kerana sikap inilah yang akan membuatkan manusia terus berputus asa dan malas untuk mencari ilmu pengetahuan. Berfikir secara reflektif terhadap apa yang telah berlaku khususnya sejarah kedudukan umat Islam adalah amat penting untuk dijadikan sebagai asas pedoman melihat hari ini. Penerokaannya yang memakan masa yang lama memberikan manfaat kepadanya dan juga masyarakat 25 . masa depan. umumnya. Umat Islam telah berdepan dengan pelbagai bentuk ujian yang bukan sahaja menguji kekentalan jatidiri dan ekonomi. Jelaslah penerokaan dalam mencari ilmu bukanlah sesuatu yang merugikan kerana ia adlah suatu usaha untuk meneroka denga lebih mendalam dan mendapat pengalaman yang luas.Kita lihat tokoh Islam zaman dahulu. Jadi dalam meningkatkan kemajuan negara suatu anjakan paradigma dalam diri setiap masyarakat harus ada supaya masyarakat mengerti kepentingan pengetahuan. Ibn Battutah yang menjelajah ke serata dunia untuk mencari segala ilmu pengetahuan.3 Penguasaan ilmu menjana kemakmuran negara.w sehingga melewati zaman kegemilangan Islam pada abad ke 17 Masehi meninggalkan banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahawa ia tidak pernah sunyi daripada cabaran dan tribulasi.

Lambang kegemilangan ini telah ditegaskan oleh Allah s. pedoman. nilai serta ilmu dalam menjana idea dan pemikiran kreatif. akhirnya pada penghujung kurun ke 16 Masehi telah menyaksikan kejatuhan bumi umat Islam ke tangan Barat termasuklah Malaysia yang pernah dikenali sebagai Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Daya berfikir dan kreativiti ulama. Abu al-Qasim Khalaf bin ‘Abbas Az-Zahrawi (lahir 940 Masehi di Cordoba. dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang bermaksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. ekonomi dan pemikiran yang bertalu-talu ke atas umat Islam tatkala Barat dan Eropah mencapai zaman kebangkitan dalam perindustrian dan pembangunan material. ilmuan dan sarjana Islam terdahulu dalam menghasilkan kejayaan ketamaddunan amat mengkagumkan. Sepanyol) umpamanya telah menghafaz al-Quran pada awal umur dan menjadikan al-Quran sebagai sumber utama dalam mengembangkan pemikirannya. akibat daripada serangan dalam bentuk ketenteraan. mental dan spiritual sehingga mampu muncul sebagai “peneraju tamadun manusia” di saat Barat dan Eropah masih lagi tenggelam di dalam “zaman kegelapan”. “Bapa Pembedahan”. Inilah di antara contoh bagaimana alQuran dijadikan sebagai suluh hikmah. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Sejarah Melayu mengisahkan di puncak kehebatan Melayu. Beliau secara kreatif telah mendalami ilmu perubatan bagi menghasilkan alat-alat perubatan serta berupaya melakukan pembedahan pesakit sehingga ke tahap kepakaran. terdapat lapan puluh empat dialek atau bahasa diucapkan di pelabuhan atau di bazar-bazar di Kota Melaka. bahkan telah berjaya meningkatkan kekuatan fizikal.Umat Islam pada ketika itu bukan setakat mampu mendepani setiap cabaran.t. 26 . Namun begitu.w.

Akhirnya berpihak kepada Baginda yang menggunakan kebujaksaan dalam mengatur langkah selain menmperoleh kebaikan. Faktor kekurangan tentera dan peralatanyang tidak mencukupi bukanlah suatu penyebab kekalahan tetapi penguasaan Ilmulah yang menyebabkan sesuatu mencapai kemenangan. 27 . Selai itu juga kita yang hidup dalam negara yang majmuk boleh menikmati kehidupan bersama tanpa persengketaan.W sendiri dalam merancang Piagam Madinah menggunakan kebijaksaan Baginda dalam mengatur strategi. Penguasaan ilmu pengetahuan adalah penting dalam kemakmuran negara kerana dengan ilmu pengetahuan kita mampu berfikir rasional dan merancang strategi dalam merancang keamanan negara. masyarakat Malaysia harus sedar bahawa penguasaan Ilmu Pengetahuan amatlah signifikan dalam membentuk dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan terhindar dari peperangan.Kemajuan aktiviti perdagangan dan hubungan antarabangsa Tanah Melayu pada ketika itu akhirnya ranap dengan kejayaan Portugis memasuki Melaka pada 1511 Masehi. Jika kita lihat sejarah Islam bagaimana Islam boleh memenangi dalam sesuatu peperangan. Oleh itu. walaupun pada awalnya dapat dilihat berpihak kepada pasukan lawan namun pihak lawan yang mengambil kesempatan dan melanggar Piagam yang menyatakan untuk mengadakan gencatan senjata namun dilanggar. Nabi Muhammad S.A. Semua nya kerana kebijaksanaan dalam merancang strategi dalam menggulingkan pihak lawan. Kesabaran yang tiada menyebabkan kejatuhan kumpulan lawan.

0 Kesimpulan Ummah pada hari ini perlu menginsafi bahawa asas ilmu Mengurus Diri dan asas ilmu Mengurus Sistem perlu diperkukuhkan. Tanpa Islam maka kemajuan dan pembangunan akan tiada matlamat. Serangan fahaman sekular dan liberal masa kini boleh menjerumuskan kecenderungan kritikal kepada fahaman anarki di kalangan masyarakat.5. Insan cemerlang akan menghasilkan komuniti cemerlang. seterusnya memartabatkannya kembali sebagai peneraju tamadun manusia memerlukan keterlibatan serius semua pihak. Ummah perlu memastikan falsafah ilmu Mengurus Sistem yang diteroka haruslah bersifat integratif dengan ilmu Mengurus Diri untuk mengelakkan konflik keilmuan yang merugikan. Komuniti cemerlang sudah pasti akan menghasilkan Ummah terbilang Islam Hadhari perlu diperjelaskan kepada umat Islam dan bukan Islam di Malaysia sebagai satu kaedah penyelesaian pembangunan dunia yang juga akan membawa kebaikan ke akhirat. Justeru. Sesungguhnya matlamat dan usaha ingin mengeluarkan Ummah daripada kemelut kelesuan dan kemunduran pada hari ini. Tradisi tadabbur atau penyelidikan harus diperkembangkan untuk dijadikan rujukan Ummah. 28 . menghayati dengan metodologi baru dalam karya-karya terkini perlu diberikan perhatian sewajarnya agar minda remaja dan generasi baru dapat menghirup nafas “islamisasi” yang menyegarkan. Usaha untuk menjambatani kitab-kitab lama Islam (turath). Kemunduran Ummah pada hari ini secara kritisnya berpunca daripada “permasalahan intelektual” di kalangan umat Islam.

w. jangan sesekali terpesong dari landasan agar sentiasa berpegang teguh dan taan hanya kepada Allah.Realiti kehidupan yang kita dapat gambarkan kesan perlaksanaan Islam Hadhari adalah bahawa :Malaysia adalah sebuah negara di mana rakyatnya dapat beribadat dengan ikhlas. kekacauan dan kelemahan sebagaimana Firman Allah s. negara yang dikawal undang-undang penuh keadilan dan menyedut udara yang nyaman serta persekitaran yang indah mata memandang serta terhindar dari kemiskinan.t . Surah Saba. progresif dan cemerlang. dapat hidup dalam masyarakat yang penuh keamanan. dapat berkeluarga dengan penuh kasih sayang. Ayat 15 ( Terjemahan ) “……. Islam HAdhari 29 . Negara yang aman makmur serta mendapat keampunan Allah” Perkembangan dalam ilmu pengetahuan harus bergerak seiring dengn zaman yang semakin pesat namun.

30 .0 Bibliografi Ismail Ibrahim (2004). Kuala Lumpur.php?page=utama2 Kesan positif Islam Hadhari http://www.com/search/kesan-tamadu....com/search/kesan-positif</STRON.(2001).my/islamhadhari/ ucapan pak lah (11/2/09) http://www.digitalhalal.islam. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Islam Hadhari : http://www.. Wakil IPTA.gov. Isu Islam Semasa. Bhd.< strong> http://www.islam. Utusan Publications & Distributors Sdn.gov.digitalhalal.my/islamhadhari/index.6.. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful