Kemajuan Sains dan Teknologi Pada Masa Kekhilafahan Islam

Menelusuri sejarah peradaban kaum Muslim sama artinya dengan membuka kembali lembaranlembaran sejarah yang menggambarkan kemajuan yang pernah diperoleh oleh generasi kaum Muslim terdahulu. Zaman keemasan kaum Muslim saat itu dikenal dengan sebutan The Golden Age. Pada saat itu, kaum Muslim berhasil mencapai puncak kejayaan sains dan ilmu pengetahuan yang memberikan kemaslahatan yang amat besar bagi peradaban umat manusia pada umumnya. Pada masa itu, berbagai cabang sains dan teknologi lahir. Sains dan teknologi yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh peradaban-peradaban sebelum Islam mampu digali, dijaga, dikembangkan, dan dijabarkan, secara sederhana oleh kaum Muslim. Sains dan teknologi tersebut kemudian diwariskan kepada generasi dan peradaban modern serta turut memberikan andil yang amat besar bagi proses kebangkitan kembali (renaissance) bangsa-bangsa Eropa. Bisa dikatakan, kebangkitan kembali bangsa Eropa yang memicu proses industrialisasi besarbesaran di Eropa dan Amerika tidak akan muncul jika para pionir Eropa tidak belajar kepada kaum Muslim. µBerkah¶ Perang Salib yang berkecamuk hampir selama dua abad antara kaum Muslim dan Eropa yang Kristen telah membuka mata bangsa Eropa terhadap kemajuan sains dan teknologi yang dimiliki oleh kaum Muslim. Mereka masih sempat merampas buku-buku dan berbagai manuskrip kuno yang merekam perkembangan sains dan teknologi yang tersimpan di perpustakan-perpustakaan milik kaum Muslim, meskipun sebagian besarnya mereka bakar. Untuk mengetahui betapa hebatnya kemajuan sains dan teknologi yang pernah dicapai oleh kaum Muslim pada masa pemerintahan para khalifah Islam di masa lalu, perjalanan tarikh kali ini akan menguak beberapa cabang sains dan teknologi.

A. Ilmu Bumi
Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmun (paruh pertama abad IX M), Al-Khawarizmi dan 99 orang asistennya telah membuat peta bumi sekaligus peta langit (peta bintang). Mereka berhasil mengukur lingkaran bumi dengan tingkat akurasi yang amat tinggi dengan dilandaskan pada pemahaman bahwa bumi itu bentuknya bulat. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah eksperimen sederhana dilakukan di dataran Sinyar (dekat kota Palmyra). Dengan menggabungkan pengetahuan matematika sederhana (sinus, cosinus dan tangent) dengan sudut jatuh sinar matahari serta peredaran bumi dalam setahun, mereka menyimpulkan bahwa derajat zawal = 56 2/3 mil atau 959 yard lebih panjang dari nilai yang sebenarnya. Setelah diperoleh derajat zawal, mereka dapat menghitung panjang keliling bumi, yaitu 20.000 mil, dan jari-jari bumi 6.500 mil. Pada saat yang sama, bangsa Eropa masih yakin bahwa bumi itu datar, hingga Columbus berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika, dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Upaya para intelektual Muslim saat itu untuk memetakan bumi²beserta informasi mengenai keadaan alam, hasil bumi, dan barang tambangnya²telah dimulai pada abad ke-9 M. Al-

Muqaddasi (Abu µAbdillah) yang hidup pada tahun 985 M melakukan pengembaraan panjang mendatangi berbagai negeri hingga 20 tahun lamanya. Tujuannya adalah untuk menyusun ensiklopedia sederhana mengenai ilmu bumi. Ia memberikan banyak informasi yang amat teliti tentang tempat-tempat yang dikunjunginya. Sejak saat itu, mulailah berkembang upaya-upaya spesifik yang akan melahirkan cabang ilmu historio topographical maupun demografi. Di antara buku-buku ilmu bumi yang banyak tersebar saat itu ada yang memfokuskan tentang sejumlah peraturan pos pada masa para khalifah dan peraturan mengenai kharaj di masing-masing wilayah; ada pula yang menggambarkan kondisi udara (tingkat hujan, kelembaban, intensitas sinar matahari dsb), pertambangan/logam; dan sejenisnya. Pada pertengahan abad ke-10 M, Al-Astakhri menerbitkan karyanya tentang ilmu bumi negerinegeri Islam yang disertai dengan peta berwarna yang membedakan data potensi masing-masing negeri. Pada akhir abad ke-11 M, Al-Biruni mengekspose bukunya tentang ilmu bumi Rusia dan Eropa Utara. Ia adalah Abu Raihan Biruni yang lahir di negara bagian Khurasan. Ia belajar ilmu pasti, astronomi, kedokteran, matematika, sejarah, serta ilmu tentang bangsa India dan Yunani. Ia sering melakukan korespondensi dengan Ibn Sina. Pertengahan abad ke-12 M, Al-Idrisi, seorang ahli ilmu bumi dan pelukis peta, telah membuat peta langit dan bola bumi yang berbentuk bulat. Kedua karyanya itu dibuat dari perak dan dihadiahkan kepada Raja Roger II dari Sisilia. Namun demikian, hasil karya Al-Idrisi yang amat terkenal adalah peta sungai Nil. Peta tersebut menjelaskan asal sumbernya (hulu sungai) yang kemudian dijadikan acuan bagi pengelana Eropa dalam menemukan hulu sungai Nil pada abad ke-19 M. Tahun 1290 M, Quthbuddin as-Syirazi, ahli ilmu bumi, berhasil membuat peta Laut Mediterania, yang kemudian dihadiahkannya kepada Gubernur Persia saat itu. Pada era yang sama, Yaqut arRumi (1179-1229) menyusun ensiklopedia ilmu bumi tebal yang terdiri dari 6 jilid. Ensiklopedia ini dikemas dengan judul, Muµjam al-Buldân.

B. Ilmu Astronomi
Khalifah al-Manshur dari generasi ke-Khilafahan Abasiyah pernah memerintahkan untuk menerjemahkan buku tentang astronomi yang berasal dari India yang berjudul Sidhanta. Penerjemahnya adalah al-Farabi (meninggal antara 796-806 M). Ia kemudian terkenal sebagai astronom pertama di dalam sejarah Islam. Sepeninggal al-Farabi, direktur yang membidangi ilmu astronomi adalah al-Khawarizmi. Ia berhasil merumuskan perjalanan matahari dan bumi serta menyusun jadwal terbitnya bintangbintang tertentu. Pada masa pemerintahan al-Makmun, al-Khawarizmi berhasil menemukan kenyataan tentang miringnya zodiak (rasi/letak) bintang. Ia berhasil pula memecahkan perhitungan sulit yang disebut dengan persamaan pangkat tiga (a qubic equation), yang oleh Archimides pernah disinggung, tetapi tidak berhasil dipecahkan. Penemuannya yang paling masyhur dan tetap digunakan dalam berbagai cabang ilmu adalah ditemukan dan mulai digunakannya angka nol serta berhasil disusunnya perhitungan desimal. Perlu diketahui bahwa

bangsa Romawi, Yunani, maupun berbagai peradaban sebelum Islam, penjumlahan maupun pengurangan, bahkan lambang angka/bilangan belum mengenal angka nol. Pakar-pakar astronomi yang pernah hidup pada masa itu, antara lain, adalah Ahmad Nihawand; Habsi ibn Hasib (831 M); Yahya ibn Abi Manshur (hidup antara 870-970 M); an-Nayruzi (922 M), pengulas buku Euclides dan penulis beberapa buku tentang instrumen untuk mengukur jarak di udara dan laut; al-Majriti (1029-1087 M), yang dikenal lewat bukunya, Taµdîl al-Kawâkib; azZarqali (1029-1089 M), yang di Barat lebih dikenal sebagai Arzachel; Nashiruddin at-Tusi (wafat 1274) yang membangun observatorium di kota Maragha atas perintah Hulaghu. Az-Zarqali berhasil membeberkan kepada dunia cara menentukan waktu dengan mengukur tinggi matahari. Ia adalah orang pertama yang membuktikan gerak apogee matahari dibandingkan dengan kedudukan bintang-bintang. Menurut perhitungannya, gerak itu besarnya 12,04 derajat. Bandingkan akurasinya dengan nilai sebenarnya yang diperoleh saat ini, yaitu 11,8 derajat. Ibn Jaber al-Battani, yang dikenal orang Eropa sebagai Al-Batanius (858-929 M), berhasil mengembangkan beberapa penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Ptolomeus. Ia memperbaiki perhitungan-perhitungan mengenai waktu dan jarak tempuh bulan maupun beberapa planet. Ia juga membuktikan kemungkinan terjadinya gerhana matahari setiap tahun. Perhitungannya yang teliti tentang besarnya kemiringan ekliptika, panjang tahun tropis, waktu dan jarak tempuh matahari diakui oleh pakar-pakar astronomi. Pada masa Bani Fatimiyah berkuasa, pakar astronom Muslim ternama, Ali ibn Yunus (meninggal tahun 1009 M) mempersembahkan sebuah buku mengenai ilmu astronomi kepada negara berjudul Al-Zij al-Kâbir al-Hâkimî. Manfaat buku ini diakui oleh para pakar astronomi sehingga disalin ke bahasa Persia oleh µUmar Khayyam. Umar Khayyam sendiri berhasil menyusun sistem penanggalan yang lebih teliti dibandingkan dengan penanggalan Gregorian, karena penyimpangannya hanya satu hari dalam 5000 tahun, sedangkan penanggalan Gregorian penyimpangannya satu hari dalam 3300 tahun). Buku Ali ibn Yunus juga diterjemahkan ke dalam bahasa China oleh Co Cheon King (tahun 1280 M). Pada masa yang sama, al-Biruni (1048 M) memaparkan teorinya mengenai rotasi bumi, perhitungan serta penentuan bujur dan lintang bumi dengan akurasi yang amat teliti.

C. Ilmu Pasti/Matematika
Bangsa Barat mengenal angka-angka Arab, atau biasa disebut algoritma, dengan menisbatkannya kepada al-Khawarizmi, seorang pakar matematika dan aljabar. Kata algoritma, yang disingkat menjadi augrim, bersumber dari buku-buku al-Khawarizmi. Orang-orang Eropa saat itu amat terpengaruh oleh teori-teorinya yang brilian. Hal itu tampak dalam buku Karmen de Algorismo, karangan Alexander de Villa Die (tahun 1220 M), dan buku Algorismus Vulgaris, karangan John of Halifax (tahun 1250 M). Buku al-Khawarizmi yang paling masyhur adalah Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbalah. Gerald of Cremona menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Latin, yang edisi Inggrisnya berjudul The Mathematics of Integration and Equations. Buku ini menjadi referensi utama di berbagai

Hal sama sebenarnya juga dilakukan dalam persamaan pangkat tiga oleh Abu Ja¶far al-Khazen (960 M). yang sudut C-nya siku-siku. lensa sejenis baru dapat dibuat di Italia beberapa abad kemudian. Para pengkaji manuskrip kuno menganggap bahwa bukunya merupakan pengembangan labih lanjut dari buku Almagest-nya Platomeus. Ia menguraikan hasil eksperimennya tentang cahaya. Ditegaskan juga bahwa cahaya itu bukan berasal dari mata yang melihat melainkan dari benda tersebut. tetapi juga amat mumpuni dalam bidang ilmu optik dan pencahayaan. Kepiawaian Ibn Haytham dalam ilmu optik membuatnya berhasil menemukan lensa pembesar pertama. Karyanya tentang fenomena optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Padahal. Ibn Ibrahim al-Fazari mengembangkannya lebih lanjut hingga ke bentuk persamaan pangkat tiga. Abu al-Wafa (940-998 M) termasuk kelompok pertama pakar matematika yang mengungkapkan teori sinus dalam kaitannya dengan segi tiga bola. Jabir ibn Aflah. Ibn Haytham juga menunjukkan tentang fenomena refleksi dan refraksi cahaya.perguruan tinggi Eropa hingga abad ke-16 M. yang dikenal oleh bangsa Eropa dengan sebutan Geber (wafat tahun 1150 M). secant. Selain itu. Ibn Haytham pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi. Jabir ibn Aflah adalah orang pertama yang menyusun formulasi cos B = cos b sin A. Ia pun menjabarkan lebih lanjut formulasi cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a pada sebuah segi tiga. ada pula Ibn Haytham. cos C = cos A cos B pada sebuah segi tiga. De Sspectibus. Ia juga membuktikan adanya perbedaan berat jenis antara udara dengan benda-benda. Ia orang pertama yang menggunakan istilah tangent. Salah seorang pakar ilmu fisika yang terkenal pada abad ke-9 M adalah al-Kindi. Dialah yang menguraikan persamaan sin Q/cos Q = k. Buku Ibn Haytham yang membahas tentang optik . Di samping itu. dan cosecant dalam ilmu ukur sudut. dan memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan Roger Bacon. ia lebih memfokuskan penggunaan aljabar dalam ilmu ukur. Ia bukan saja ahli dalam bidang ilmu pasti dan filsafat. Teorinya yang amat terkenal adalah tentang sumber cahaya yang menyebabkan benda dapat dilihat. Ilmu Fisika Pencapaian kaum Muslim dalam perkembangan ilmu fisika. Teorinya ini mendahului teori yang sama yang dikeluarkan atas nama Torricelli jauh lima abad sebelumnya. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan teori Euclides dan Platomeus yang mengatakan bahwa benda dapat dilihat karena mata yang bercahaya. dan ia adalah peletak dasar bagi ilmu ukur analitis. cotangent. D. yang di Barat lebih dikenal sebagai Alhazen (965-1039 M). Hanya saja. sama pesatnya dengan perkembangan yang diperoleh dalam ilmu pasti maupun ilmu kimia. Sebanyak 200 judul buku mengenai optik dan pencahayaan dinisbatkan kepada Ibn Haytham. al-Khawarizmi berhasil mengembangkan perhitungan Platolemy dalam perhitungan busur dan ilmu ukur sudut dengan mengetengahkan istilah sinus serta menyusun penyelesaian yang sistematis dalam persaman pangkat dua. telah menulis buku dalam ilmu astronomi sebanyak 9 jilid. yang sekaligus membuktikan adanya hubungan di antara keenam unsur itu. Keahlian dalam aljabar yang digunakan dalam ilmu ukur sudut didalami oleh Al-Battani (858929 M).

maupun Leonardo da Vinci. Di dalamnya diuraikan berbagai fenomena mekanika sederhana yang menjadi dasar bagi para sarjana Eropa dalam menyusun ilmu mekanika moderen. pakar pertanian bernama Abu Zakaria Yahya menulis buku tentang pertanian berjudul Kitâb al-Falahah. kebiasaan hidup. Bacon. Setiap jenis tumbuhan diberi nama Arab. membagi tumbuhan berdasarkan tempat asalnya. Di samping itu. Cordova dan lain-lain. Salah satunya memuat keterangan rinci lebih kurang 200 jenis tumbuhan. Melalui eksperimennya. Ilmu Sejarah Alam Tumbuhan maupun hewan tidak luput dari sasaran pengkajian ilmiah para intelektual Muslim. karya al-Jazari (nama aslinya Badi¶uz Zaman Ismail) muncul pada awal abad ke-13 M. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1759 M di Cremona. Pakar zologi yang terkenal antara lain adalah al-Jahir. Pembahasan tentang mekanika yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul. makanan. E. Kaum Muslim turut memberikan andil bagi para pakar tumbuhan dan menyediakan informasi yang amat berguna mengenai sekitar 2000 jenis tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya belum dikenal. Ilmu kedokteran termasuk cabang ilmu yang paling pesat perkembangannya di Dunia Islam saat itu. terdapat pula ad-Damiri (1405 M). yang melakukan ekseperimen tentang rumput-rumputan dan berbagai jenis tumbuhan. Buku-buku tersebut di kemudian hari disalin ke dalam bahasa Latin. Hal itu dijumpai di kota-kota seperti Baghdad. Kairo. Ilmu Kedokteran Perhatian kaum Muslim terhadap ilmu kedokteran sudah ada sejak peradaban Islam terbentuk di kota Madinah. . berbagai buku tentang ilmu kedokteran pun mulai tersebar luas. Kitâb fî Maµrifah. Bukunya amat mempengaruhi para sarjana Eropa di abad pertengahan seperti Keppler. ditambah lagi dengan kebutuhan yang dijumpai setiap kali kaum Muslim melakukan jihad fi sabilillah.diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1572 M. serta manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis hewan. seorang pakar zologi yang berasal dari Mesir. dan Barbar. Periode ini diikuti oleh Ibn Baythar (1248 M). Langkahnya kemudian diikuti oleh Abu Jaµfar al-Qurthubi (1165 M) yang menyusun buku yang berisi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai di daerah Andalusia dan Afrika Utara. Wajar kalau Khalifah Harun ar-Rasyid (abad ke IX M) memberikan perhatian yang amat besar dengan membuka fakultas khusus tentang ilmu kedokteran di berbagai perguruan tinggi di kota Baghdad. para intelektual Muslim berhasil mengetahui perbedaan jenis tumbuh-tumbuhan. Ia menulis buku berjudul Kitâb alHayawân. Perkebunan (botanical garden) yang sederhana dijadikan tempat untuk melakukan eksperimen. Pada abad ke-11 M. Seiring dengan perkembangannya. Ia menyusun dua buah judul buku hasil penyelidikannya. Di dalamnya dijelaskan anatomi sederhana. dan mulai menyusun klasifikasi tumbuhan secara sederhana. karena manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. mempelajari bermacam-macam perbanyakan tumbuhan. F. lengkap dengan rumah sakitnya. Latin.

India. Buku tersebut ditulis pada tahun 850 M oleh Ali at-Tabari. Persia. Untuk bidang kedokteran saja. Hingga abad ke-18 M. Pada saat yang sama. Selama kurun waktu . muncul pula pakar kedokteran bernama Abubakar Muhammad ibn Zakaria. Prestasinya yang hebat dipandang oleh sebagian orientalis melebihi prestasi Galinus. terdapat nama-nama seperti al-Haysam (965 M). Buku tersebut berisi kumpulan berbagai resep obatan-obatan. Pakar farmasi (obat-obatan) yang terkenal di Dunia Islam adalah Ibn Bayhthar ad-Dimasyqi (1197-1248 M) yang menyusun buku Al-Adwiyah al-Mufradah.Kemungkinan besar. Beberapa bagian buku ini disalin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-16 M ke dalam bahasa latin. Ia juga menyusun buku lainnya yang memaparkan tentang sistem peredaran darah di dalam pembuluh. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al-Manshûri. seorang filosof Yunani terkenal. Ali ibn µAbbas (994 M) menyusun buku berjudul Kitâb al-Mâlik. Buku lainnya adalah Al-Hawi yang terdiri dari 20 jilid. Ali alBaghdadi. Ia termasuk pakar kedokteran pertama yang berhasil menyingkap penyakit kulit tersebut. dan banyak lagi yang lain. Di kota Baghdad. perlakuan pasca bedah yang mencakup sterilisasi luka. Ia dikenal dengan ar-Razi (864-932 M). buku ini dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi kedokteran Eropa. Tahun 1279 M. Buku ini tergolong sebagai buku pertama yang membahas penyakit cacar dan campak serta penjelasan mengenai cara-cara pencegahan dan pengobatannya. µAmmar al-Moseli (yang menulis buku Al-Muntakhah fî al-µIlâj al-µAyn). dan hasil analisis sang penyusunnya sendiri. Menyinggung perkembangan ilmu kedokteran Islam. Buku-buku mereka mereka telah disalin ke dalam bahasa Latin dan dicetak berulang-ulang bagi mahasiswa kedokteran Eropa pada abad pertengahan. Ahmad ibn at-Tabari melakukan eksperimen pertama tentang penyakit kurap. ia menyusun sekitar 200 judul buku. Dalam spesialisasi penyakit mata. Bukunya yang lain adalah Al-Judari wa al-Hasbah. kehamilan dan persalinan. tidak lengkap tanpa menyebut Ibn Sina (1037 M). Buku ini telah disalin ke dalam bahasa Latin tahun 1565 M. Penulisnya menjadi peletak dasar ilmu farmasi. terutama ilmu bedah. dan sejenisnya. Buku ini mengupas tentang masalah gizi dan pengobatan dengan menggunakan rempah-rempah. buku kedokteran pertama yang disusun oleh pakar kedokteran Muslim adalah Firdaus al-Hikmah. Buku ini memaparkan sejarah dan mengumpulkan berbagai penemuan di bidang kedokteran yang pernah dijumpai dalam peradaban Yunani. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qânûn fî ath-Thibb yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah terlengkap pada zamannya. buku ini disalin di Sisilia ke dalam bahasa Latin dan dicetak tahun 1486 M. Spesialis bedah yang terkenal adalah Ibn Qasim az-Zahrawi al-Qurthubi (lahir 1009 M). Ia menyusun buku berjudul At-Tashrîh. Di dalam buku itu juga dijelaskan jenis-jenis dan penggunaan alat bedah. buku ini sempat dicetak ulang sebanyak 23 kali pada abad ke-15 M dan diberi judul Simplicibus. Buku tersebut terdiri dari 10 jilid dan telah disalin ke dalam bahasa Latin (di kota Milano) pada akhir abad ke15 M. Sedemikian besar manfaatnya di Eropa. Buku tersebut mengupas tentang penyakit cacar dan campak. karangan-karangannya tergolong sebagai encyclopedia karena tebal dan banyaknya.

bahkan beberapa bagian buku tersebut masih dicetak tahun 1930 di kota London. Perhatian para khalifah dan kaum Muslim terhadap kesehatan dan ilmu kedokteran direalisasikan dengan dibukanya poliklinik harian dan poliklinik keliling. di Eropa terdapat kepercayaan bahwa mandi itu dapat mengakibatkan penyakit tertentu. bahkan karya Galinus sekali pun. seperti Ibn Zuhr (1162 M). yang di Eropa lebih dikenal dengan sebutan Ben Gesla.abad ke-12 sampai abad ke-14 M. Seolah komputer adalah kebutuhan primer bagi para penulis. buku ini dijadikan referensi utama pada fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi Eropa. yang di Barat lebih dikenal sebagai Avenzoar. penulis buku Al-Kulliyât fî ath-Thibb. adalah berkat diterapkannya Islam sebagai sebuah sistem hidup dan ideology. Ibn Rusyd²seorang dokter. Komputer juga bisa menjadi sarana da¶wah bil qalam. pencapaian sains dan teknologi yang amat tinggi. Sejarah Islam juga dipenuhi degan pakar kedokteran lain yang memiliki spesialisasi di bidang epidemi dan kesehatan lingkungan. dan penggunan sabun sebagai alat pembersih sangat berbahaya bagi mereka. Kebanyakan orang yakin . seperti Lisanuddin ibn al-Khatib (1313-1374 M) yang menyusun kitab tentang penularan penyakit. Syekh Syaqib Arselan. Sejak abad ke-15 M. Bukunya telah disalin dan dicetak di Tassburg tahun 1532 M. PELETAK DASAR MESIN KOMPUTER 09 December 2010 Brilly El-Rasheed No comments Komputer di masa sekarang sangatlah urgen. MUSLIM. Pada saat yang sama. Sistem pemeriksaan secara periodik bagi para pegawai yang memperoleh beban tugas tertentu dan membutuhkan kriteria kesehatan yang amat ketat merupakan prosedur rutin yang sudah dilakukan oleh kaum Muslim. yang mengatakan bahwa orang-orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. Benar kiranya pernyatan salah seorang intelektual Muslim dari Mesir. Sedemikian terkesannya orang-orang Eropa terhadap buku-buku dan prestasi Ibn Sina hingga Encyclopedia Britannica mengutip ucapan salah seorang orientalis Sir Thomas Clifford yang berkata. ³Orang-orang Eropa berpendapat bahwa karya-karya Ibn Sina dalam ilmu kedokteran telah menenggelamkan karya-karya lain seperti karya Hypocrates. Ia menyingkap tentang periodisasi dan jadwal berbagai penyakit dengan memperhitungkan cuaca. Ia mengikuti jejak dari Ibn Jazlah (110 M). dan kaum Muslim mundur karena meninggalkan agamanya.´ Selain itu terdapat juga spesialis ilmu tulang dan mikrobiologi. Ia juga menentukan obat-obatan bagi masing-masing penyakit yang dianalisisnya. buku ini telah dicetak ulang sebanyak 15 kali. yang tidak pernah dicapai oleh umat manusia pada masa sebelumnya. Bukunya yang terkenal adalah At-Taysîr fî Mudâwah wa at-Tadbîr. tetapi juga bagi orang-orang sakit yang ada di lembaga pemasyarakatan. sekaligus seorang faqih penulis buku Bidâyah al-Mujtahid²berkomentar bahwa Ibn Zuhr adalah seorang pakar kedokteran Islam yang paling besar. Para dokter yang bertugas di situ bertugas bukan saja membuka pelayanan umum bagi masyarakat. Tidak pelak lagi.

Jam astronomi buatan Al. Jam yang ditemukan tahun 1206 M itu diyakini sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram.kalau penemu komputer adalah orang nonmuslim. Seabad kemudian. Pada tahun 1015 M. seperti voltase. tepatnya di era kekhalifahan. Sederet peralatan yang menggunakan prinsip komputer analog telah ditemukan para ilmuwan Islam.Zarqali. penentuan waktu. Inilah astrolabe pertama universal latitudeindependent. . astrologi. berhasil menemukan Equatorium alat penghitung bintang. horoskop. zodiak. dan pengukuran gempa. digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog lawan (dual) dari level digital. peralatan komputer analog lainnya berbentuk astrolabe juga ditemukan oleh Abu Bakar Isfahan pada 1235 M. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. kecepatan suara. untuk mengukur variabel-variabel. Peralatan astronomi itu digunakan untuk menjawab 1001 persoalan terkait astronomi. insinyur Muslim terkemuka bernama Al-Jazari mampu menciptakan µjam istana¶ (castle clock) sebuah jam astronomi. dan intensitas cahaya. dan jadwal shalat. berupa komputer kalender mekanik. para astronom Muslim berhasil menemukan beragam jenis astrolabe. Peralatan komputer analog lainnya yang dikembangkan Az-Zarqali bernama Saphaea. Arzachel. Di zaman keemasannya. Komputer analog juga kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengolah data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif atau sinyal analog. navigasi. Astrolabe yang menggunakan roda gigi itu ditemukan AlBiruni pada tahun 1000 M. Yang pasti. para insinyur Muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer. Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang menemukan alat astrolabe mekanik pertama untuk menentukan kalender bulan-matahari. melainkan komputer analog. Menurut D De S Price (1984) dalam bukunya A History of Calculating Machines. Istilah komputer analog. teknologi yang dikembangkan para ilmuwan muslim di zaman itu bukan komputer digital. menurut Wikipedia.Jazari itu mampu menampilkan zodiak. Al-Biruni pun menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip komputer analog yang dikenal sebagai Planisphere sebuah astrolabe peta bintang. komputer analog lainnya ditemukan ilmuwan Muslim di Spanyol Islam bernama Abu Ishaq Ibrahim Az. survei. Ibnu Samh astronom terkemuka di abad ke-11 M juga tercatat sebagai salah seorang penemu peralatan komputer analog berupa astrolabe mekanik. radar. Alatnya bernama Zuraqi sebuah astrolabe heliosentris. Tapi sebenarnya peletak dasar prinsip mekanik komputer adalah orang Islam. seperti untuk temperatur. Alat-alat itu umumnya digunakan untuk beragam kegiatan ilmiah. ilmuwan Muslim serba bisa legendaris bernama Sharaf Ad-Din At-Tusi menciptakan astrolabe linear. arah kiblat. Dua abad kemudian. Ilmuwan Muslim lainnya bernama As-Sijzi juga tercatat berhasil menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip kerja komputer analog. Ngga percaya? Ketika peradaban Islam menggenggam dunia. Tidak hanya ketiga ilmuwan di atas. Tak lama kemudian. suhu. Astrolabe itu tak bergantung pada garis lintang pengamatnya dan bisa digunakan di manapun di seluruh dunia. orbit matahari dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit. sebutan orang Barat untuk Az-Zarqali. resistansi udara.

Al. ilmuwan muslim legendaris dari Kashan. kecuali di peradaban Islam. menguasai tanah kelahirannya. yang berhasil menemukan sederet peralatan teknologi yang sangat monumental di zamannya. Selain dikenal di dunia teknik modern sebagai µperintis robot¶. Sang pemimpin baru itu mendukung dan mendorong berkembangnya ekonomi. Menurut Lodge. sebuah komputer planet mekanik yang secara nyata mampu memecah kan sederet kerumitan planet. Sederet karya penting dalam bidang teknologi yang diciptakannya termuat dalam bukunya. Tepat 1 Maret 1407 M. garis lintang matahari. serta orbit matahari. Iran. Muhammad Iqbal menyatakan. peradaban Islam yang diwakili masyarakat Arab telah berhasil menghubungkan secara efektif antara sains modern dengan ilmu pengetahuan lama. Pencapaian terpenting di pertengahan abad ke-15 M adalah terciptanya semangat eksperimental yang dikembangkan peradaban Muslim. dan ilmu pengetahuan. Al-Jazari pun tercatat sebagai sarjana pertama yang menciptakan komputer analog yang bisa diprogram. penguasa Dinasti Timurid. Sullam AsSama. alat ini juga dapat memprediksi posisi garis bujur matahari dan bulan secara tepat. Menurut dia. Selain itu. Tiga tahun setelahnya. Matematika dan astronomi adalah dua bidang studi yang sangat menarik perhatian dan minatnya. Zaman kegelapan terjadi karena terjadinya jurang kesenjangan dalam sejarah sains Eropa. George Sarton. Yakni. ungkap Bapak Sejarah Sains.Kashi pun juga menemukan komputer planet. jika sains dan teknologi merupakan kontribusi paling besar dan monumental yang disumbangkan peradaban Islam kepada dunia modern. Tak dapat dimungkiri lagi. sekitar seribu tahun tak ada aktivitas sains. pada masa itu masyarakat Barat berada dalam keterbelakangan dan kebodohan. Di kota kelahirannya. Oliver Joseph Lodge dalam The Pioneers of Science juga mengakui kehebatan peradaban Islam di masa keemasan. dia berhasil merampungkan penulisan risalah astronomi berjudul. Al-Jami¶ Baina Al-¶ilm wa Al-¶Amal Al-Nafi¶ fi Sina¶at Al-Hiya (Ikhtisar dan Panduan Membuat Berbagai Mesin Mekanik). Kemiskinan tak mampu mematahkan semangatnya untuk belajar. Selain itu. The Plate of Zones. The Plate of Zones juga dapat menentukan orbit planet-planet. The Introduction to the History of Science. Al-Kashi dengan serius mempelajari dan mengkaji astronomi. dalam bukunya. Padahal. Semua penemuan itu membuktikan bahwa peradaban Islam merajai teknologi di era kejayaannya. ia kembali berhasil menyelesaikan penulisan buku Compendium of the Science of Astronomy. Jamshid Al-Kashi yang sukses menciptakan Plate of Conjunctions sebuah alat hitung untuk menentukan waktu dan hari terjadinya konjungsi planet-planet. Tercatat pula nama seorang Ilmuwan Muslim. Al-Kashi tumbuh besar ketika Timur Lenk. seni. Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam. peradaban Islam yang berkembang di Arab berhasil mendorong berkembangnya sains dengan . bulan dan planet-planet. Insinyur bernama lengkap Asy-Syaikh Ra`is Al-A¶mal Badi¶ Az-Zaman Abu Al-¶Izz bin Isma¶il bin Al-Razzaz Al-Jazari itu membuat komputer analog pertama yang bisa diprogram dalam bentuk Jam Istana.Al-Jazari (1136 M-1206 M) sang Bapak Teknik Modern. Perekonomian di tanah kelahirannya mulai pulih ketika Dinasti Timurid dipimpin Shah Rukh.

dan pemikiran. Ibarat Memakan Bangkai Saudara Sendiri Ibnu Al-Haitham. sesungguhnya sebagian besar telah banyak ditemukan kaum Muslim sebelumnya Dr. Tetapi setelah zaman kegelapan datang.begitu pesat di saat Barat dikungkung kebodohan. Frankfurt. Pada masa itu. Peletak Dasar Fisika Optika March 2. Pengarah dan Pengasas Institut Sejarah Sains Arab-Islam. 30 Dzul Qa¶dah 1431 Ditulis oleh Brilly El-Rasheed (brillyyudhowillianto@gmail. Orientalis asal Skotlandia. bagaimana Barat sangat berhutang budi pada Islam. Universiti Johann Wolfgang. Jerman. 2011 by Roland Yulianto Leave a Comment 1 Vote . umat Islam telah memperkenalkan metode eksperimental. perkembangan ilmu pengetahuan yang kini berkembang pesat di Barat dan Eropa. mengatakan bahwa kehebatan ilmuwan Islam ratusan abad silam adalah kehebatan yang tidak ternilai (karena saking hebatnya²pen). Montgomery yang menyandang gelar ³Emiritus Professor. Montgomery secara jujur mengakui.com) Copy Right © 1431 Brilly El-Rasheed Mengapa Pemimpin disebut Pemimpin Ghibah. observasi. William Montgomery Watt pernah secara jujur mengatakan. Fuat Sezgin. sangat tekun melakukan penelitiannya tentang Islam.´ gelar penghormatan tertinggi bagi seorang ilmuwan. khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada abad kegemilangan Islam banyak orang-orang Eropa yang belajar untuk menuntut ilmu di berbagai cabang pengetahuan dari para pakar Islam. Goethe. banyak pula hasil-hasil ilmuwan tersebut yang juga diselewengkan dan kemudian disebarluaskan dengan informasi yang salah secara meluas. Khususnya sejarah perkembembangan pengetahuan di dunia Islam. Surabaya.

Surat kabar terkemuka di Inggris. kini dikuasai peradaban Barat serta Jepang. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia.´ The Independent20 penemuan penting para ilmuwan Muslim menyebut sekitar yang mampu mengubah peradaban umat manusia. Sehingga. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan al-Haithan bersama Kamaluddin al-Farisi. salah satunya adalah penciptaan kamera obscura. manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Al-Haitham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Teori yang dipecahkan Al-Haitham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Lewat jepretan dan bidikan kamera. . banyak umat Muslim yang meyakini kamera berasal dari peradaban Barat. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. The Independent pada edisi 11 Maret 2006 sempat menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik bertajuk ´Bagaimana para inventor muslim mengubah dunia. Pada akhir abad ke-10 M. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana Muslim sekitar 1. al-Haitham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Teknologi pembuatan kamera. Oleh kamus Webster. Itulah salah satu karya al-Haitham yang paling menumental. Jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya. fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ´ruang gelap´.000 tahun silam. Untuk mempelajari fenomena gerhana. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu al-Haitham.

sang fisikawan Muslim legendaris itu lalu menyusun Al-Bayt Al-Muzlim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura. Tahun 1855. Setelah 900 tahun dari penemuan alHaitham pelat-pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Pada Perang Dunia II kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab al-Manazir (Buku optik). atau kamar gelap.³Kamera obscura pertama kali dibuat ilmuwan Muslim. jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 M. Lima abad setelah penemuan kamera obscura. sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar (prinsip digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern). Sayangnya. Setelah itu. yang terpengaruh pemikiran al-Haitham mulai mengganti lobang bidik lensa dengan lensa (camera). Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu. mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil. penggunaan lensa pada kamera onscura juga dilakukan Giovanni Batista della Porta (1535-1615 M). Al-Haitham selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah.´ ungkap Nicholas J Wade dan Stanley Finger dalam karyanya berjudul The eye as an optical instrument: from camera obscura to Helmholtz¶s perspective. tanpa kabel. Robert Boyle (1627-1691 M). ³Dia merupakan ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksikan seluruh gambar dari luar rumah ke dalam gambar dengan kamera obscura. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Prancis pada 1827. Eastman menciptakan kamera kodak. Istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke16 M. Tahun 1888. Setelah itu. Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif.´ papar Bradley. Peradaban dunia modern tentu sangat berutang budi kepada ahli fisika Muslim yang lahir di Kota Basrah. Cardano Geronimo (1501 -1576). yang lahir di Basra (965-1039 M). Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai alHaitham mampu mengubah peradaban dunia. Semua didedikasikannya untuk kemajuan peradaban manusia. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. Dia mengembangkan plat-plat dalam perjalanan kamar gelapnya ± yang dikonversi gerbong. Sejak itulah. Bradley Steffens dalam karyanya berjudul Ibn al-Haytham:First Scientist mengungkapkan bahwa Kitab al-Manazir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Abu Ali Al-Hasan Ibnu al-Haitham. Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan alHaitham pertama kali diperkenalkan di Barat oleh Joseph Kepler (1571 ± 1630 M). umat Muslim lebih terpesona . kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Irak.

Dalam salah satu kitab yang ditulisnya. geometri. Secara serius dia mengkaji dan mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Sejarah Sang Penemu Kamera Obscura Tahukah Anda. ia merantau ke Ahwaz dan metropolis intelektual dunia saat itu yakni kota Baghdad. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. Bapak fisika modern itu terlahir dengan nama Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Hasan Ibnu al-Haitham di Kota Basrah. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. jika µBapak Optik¶ dunia itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detil bagian indra pengelihatan manusia. kata kamera yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Arab. gerhana. ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak. Ibnu Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat. Setelah itu. Sejak kecil al-Haitham ydikenal berotak encer. Ia juga menjelaskan secara detil bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva. Al-Haitham pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar yang didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Tak heran. Konon. Berbeda dengan keduanya. Hebatnya lagi. fisika. dan filsafat. dia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Namun. saat Dinasti Buwaih dari Persia menguasai Kekhalifahan Abbasiyah. dan juga pelangi. Di kedua kota itu ia menimba beragam ilmu. Teori yang dilahirkannya juga mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani. kornea. Beranjak dewasa ia merintis kariernya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. Ptolemy dan Euclid. Al-Haitham pun menjelaskan sistem penglihatan mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri. iris. Al-Haitham lebih tertarik untuk menimba ilmu dari pada menjadi pegawai pemerintah. secara otodidak. matematika. dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan . sehingga kurang menghargai dan mengapresiasi pencapaian ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam. yakni qamara ? Istilah itu muncul berkat kerja keras al-Hatham. pengobatan. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan dicetuskannya. Alhazen ± begitu dunia Barat menyebutnya ± juga menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Keberhasilan lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan indra penglihatan manusia secara detail. Persia. Ghirah keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Secara detail.pada pencapaian teknologi Barat. Setelah itu. Ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan. Ia menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya. lensa.

orang Kristen atau orang Islam. Bahkan karya monumentalnya. Dalam buku lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Light On Twilight Phenomena. Al-Haitham juga mencetuskan teori lensa pembesar. Nabi Isa berkata atas nama Bapa dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh manusia wahyu-wahyu Tuhan yang ia terima dengan perantaraan malaikat Jibril. Ibnu Batutah (bapak geografi). Orang hanya bisa mempelajari terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Latin. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). yang bersifat wahyu langsung seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Al-Battani (Bapak Astronomi). cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Ibnu Khawarizm (bapak matematika).manusia.1 Latar Belakang Masing-masing dari tiga agama Samawi mempunyai kumpulan kitab yang khusus. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). Menurut Al-Haitham. baik ia orang Yahudi. Mesir. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dokumendokumen itu merupakan dasar kepercayaan tiap penganut agama itu. tidak diketahui lagi keberadaannya. Dokumen-dokumen tersebut bagi mereka itu merupakan penjelmaan materialdaripada wahyu Ilahi. Teori itu digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Sayangnya. sejak dilaporkan hilang pada peristiwa pembakaran perpustakaan Iskandariah. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. [] Disusun dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Sains Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam. hanya sedikit yang tersisa. al-Haitham membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). BAB I PENDAHULUAN 1. Hasil penelitian Al-Haitham itu lalu dikembangkan Ibnu Firnas di Spanyol dengan membuat kaca mata. Hal ini tidak mengherankan jika kita mengingat bagaimana generasi- . atau merupakan wahyu yang tidak langsung seperti dalam hal Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Perlu dinyatakan bahwa hal-hal yang mengenai Islam pada umumnya tak diketahui orang di negeri-negeri Barat. Kitab al-Manazhir.

walaupun Sains hanya memberi penjelasan yang kurang sempurna. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui peran Islam terhadap perkembangan sains. dan dalam Islam itu tak ada tempat bagi Tuhan (sebagaimana yang difahamkan oleh kaum Masehi). tetapi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut bagaimana dalam mengetahui aspek-aspek itu mereka sesungguhnya bersumber kepada wahyu Islam.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan karya ilmiah dengan judul ³Hubungan Antara Islam dan Sains´ ini dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 1. Dengan begitu kita harus menjauhkan theoritheori explicatif (teori-teori penafsiran) yang berfaedah untuk memberi penjelasan tentang sesuatu fenomena. tetapi yang mungkin sebentar lagi terpaksa dihapuskan dan diganti dengon theori lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmiah.generasi diberi pelajaran agama dan bagaimana selama itu mereka itu dikungkung dalam ketidak tahuan mengenai Islam. Pemikiran tentang ciri-ciri yang dapat diterima atau ditolak secara ilmiah mengenai teks Kitab Suci. Jika kita bicara tentang hasil ilmiah. merupakan puncak daripada konfrontasi antara Kitab Suci dengan Sains. Al Qur-an dibagi-bagi dalam surat-surat oleh Nabi Muhammad sendiri. Biasanya orang bertitik tolak dari anggapan bahwa Mohammad bersandar kepada wahyu-wahyu yang diterima nabi-nabi sebelum dia sendiri. kita maksudkan hanya hal-hal yang sudah dinyatakan secara definitif. Tujuan umum Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Al-Qur¶an dan sains 2. pada zaman Khalifah Usman (tahun 12-14 setelah wafatnya Nabi Muhammad) Qur-an dibukukan sehingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Setelah ditulis. dan dihafal. Pada zaman sekarang kemajuan yang diperoleh oleh manusia karena Sains dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur-an yang selama ini tak dimengerti atau disalah tafsirkan. Qur-an dibaca oleh kaum muslimin di waktu sembahyang dan khususnya pada bulan Ramadlan. Pemakaian kata-kata "religion Mahometane" (Mohamedanism) dan Mahometans (Mohamedans) sampai sekarang masih sering dipakai. tetapi cukup kuat dan tidak mengandung resiko kesalahan. Setelah Nabi Muhammad meninggal. 1. untuk memelihara suatu anggapan yang salah yakni bakwa Islam adalah kepercayaan yang disiarkan oleh seorang manusia. kemasyarakatan atau ketatanegaraan. 1. dengan begitu mereka ingin mengelak dari mempersoalkan "wahyu. Banyak kaum terpelajar zaman sekarang yang tertarik oleh aspek-aspek Islam yang mengenai filsafat. Yang saya selidiki di sini adalah fakta-fakta yang tak dapat dikembalikan kepada masa sebelumnya.3 Permasalahan Permasalahan yang diangkat dari penulisan karya ilmiah ini yaitu apakah Al-qur¶an mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan sains dunia modern? BAB II ." Al Qur-an adalah penjelmaan wahyu yang diterima oleh Muhammad dari Tuhan dengan perantaraan Jibril. memerlukan suatu penjelasan.

´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya. Kimia organik. atau bahasa yang lebih sederhana. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul. agar kamu memahaminya.1 Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. Anda dapat menuturkan. Elektrokimia. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. fisika material.biofisika. zoologi. thermokimia Fisika (Physics) : Astronomi. Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan. mengoleksi).´ (Yusuf:2) 2. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomenafenomena yang terjadi di alam . mekanika quantum.1. yang merupakan aplikasi sains yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam. kimia polimer.1 Pengertian Alquran 2. kimia anorganik.genetika.Natural sains atau Ilmu pengetahuan Alam . berdasarkan webster new collegiate dictionary definisi dari sains adalah ³pengetahuan yang diperolehmelalui pembelajaran dan pembuktian´ atau ³pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum ± hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. fisika nuklir. ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab. Fisiologi. Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang orang dapatkan melalui metode tersebut. 2. taksonomi. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ).Sosial sains atau ilmu pengetahuan sosial berikut ini adalah contoh dari begitu banyak pembagian bidang ± bidang sains. thermodinamika . sains adalah cara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu.1. optik.2 Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. Sains dengan definisi diatas seringkali disebut dengan sains murni. khususnya natural sains atau IPA y y y Biologi (Biology) : Anatomi. ertinya Jaami¶ (Pengumpul. untuk membedakannya dengan sains terapan. dll Kimia (Chemistry) : Kimia Analitik.TINJAUAN PUSTAKA 2. ertinya Matluw (yang dibaca). virulogi. Allah ta¶ala berfirman. atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan. dinamika. ilmu material. kinetika. ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur.2 Pengertian Sains Kata sains berasal dari bahasa latin ´ scientia ´ yang berarti pengetahuan. ilmu sains biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu : . Ekologi.

Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Maka Mahasucilah Allah. Al-Qur¶an selalu memerintahkan kepada manusia untuk mendayagunakan potensi akal. lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang diketam.y Ilmu Bumi (Earth Science) : Ilmi lingkungan. semaksimal mungkin. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. oceanografi. hydrologi. pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indra pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan. karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. membaca berarti berfikir secara teratur atau sitematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. baik membaca ayat qauliah maupun ayat kauniah. 5. kebahagian dunia dan akhirat. lalu segumpal darah itu Kami jadikan sesuatu yang melekat dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. tanah yang mati (kering).S Al-µalaq 96/1-5. 4. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.tentang perkembangan embrio didalam peranakan Artinya: "Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. tentunya ilmu pengetahuan diperoleh di awali dengan cara membaca. begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam AlQur¶an sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Q. 1. pengamatan . sebab manusia itu lahir tidak mengethui apa-apa. meteorologi. berfikir dengan menkorelasikan antara ayat qauliah dan kauniah manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. Dan Kami hidupkan dengan air itu. Bahkan perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammada SAW. paleontologi. kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. geologi. 3. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetauan dalam Al-Qur¶an (Islam). dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang bersusun-susun untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (Kami). 2.3 Pandangan Al-qur¶an Terhadap Sains Salah satu kemu¶jizatan (keistimewaan) Al-Qur¶an yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuaan. 2. pendengaran. Ayat tersebut di atas mengandung perintah membaca. Dalam Al-Qur¶an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia." Surat 50 ayat 9 s/d 11: tentang siklus air Artinya: "Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan." . Contoh ayat-ayat Al-Qur¶an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan : Surat 21 ayat 30: tentang asal mula kehidupan Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Pencipta yang paling baik. geodesi. Bacalah." Surat 23 ayat 14. dan umat Islam sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya.

khususnya Eropa barat laut 2. 6. Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. Ibnu Batutah (bapak geografi). Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran. dan lebih mengedepankan logika materialisme serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut pahamSekulerisme.85) disebutkan beberapa kontribusi muslim terhadap dunia pendidikan sebagai berikut : 1.2. 3. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). AlBattani (Bapak Astronomi). Ibnu Khawarizm (bapak matematika). filsafat. Mahasiswa-mahasiswa Eropa di dalam Universitas Muslim membawa kembali (ke negaranya) metode-metode baru tentang pengajaran 9. Orang-orang Muslim. Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Mereka dikenal tidak sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepakarannya pula di bidang ilmu diniyyah. sehingga membantu menghasilkan (abad) Renaisance. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). 5. Karya-karya terjemahan mereka. Sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab 4. dan bidang-bidang lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin. Dalam buku milik Mehdi Nakosteen (2003.4 Peran Islam Terhadap Sains Perlu diketahui bersama. sisi gelap dalam pola pendidikan yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa yaitu tidak adanya muatan nilai ruhiyah. jauh ke dalam pertengahan abad ke tujuh belas. karya-karya Muslim tentang sains. telah memberi kepada Barat metode eksperimental. terutama dari bahasa Spanyol dan memperkaya kurikulum barat. Melalui abad keduabelas dan sebagian abad ke tiga belas. mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa 7. Mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa. Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa yang lebih baik. sanitasi dan makanan kepada Eropa. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasi moral yang dialami oleh anak bangsa. sudah digunakan sebagai teks (kuliah) di dalam kelas-kelas sekolah tinggi. BAB III PEMBAHASAN Didalam Al-Quran ada banyak ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan . hal. Mereka memelihara pemikiran Greco-Persian ketika Eropa bersikap tidak toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan Pagan 8. dipelajari kembali hal itu dengan kebudayaan-kebudayaan klasik dan lainnya. Mereka telah memberi kontribusi tentang pengetahuan rumah sakit-rumah sakit. sekalipun masih kurang sempurna. Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa.

Al-Battani (Bapak Astronomi). PERAN ISLAM DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada 2 (dua) Pertama. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Ibnu Batutah (bapak geografi). Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Dari sinilah sering terjadi penafsiran isi dari ayat Al-Qur¶an yang memang cenderung mempunyai kesamaan dengan sains.perkembangannya. Makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar islam Author: KUMPULAN MAKALAH | Posted at: 09:40 | Filed Under: Agama I. Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan. beberapa kalangan khususnya non Islam belum bisa menerima kebenaran Al-Qur¶an dikarenakan penafsiran mereka terhadap makna Al-Qur¶an belum sempurna. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. baik itu mulai dari awal penciptaan alam semesta dan seisinya. sedang yang bertentangan dengannya. Namun. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). Ilmu pengetahuan atau sains yang merupakan ilmu yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu sehingga diakui kebenarannya oleh khalayak umum. bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). oleh Taufik El Masyk at 17:50 Label: Ilmiah. . menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (qa⼌idah fikriyah) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. ilmu yang mengatur kehidupan manusia dan sekitarnya sampai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa mendatang. wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan.

bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek. maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya. Tapi di sisi lain. bukan standar manfaat (pragmatisme/utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. 16/01/1995). Elenna adik Luigi (Kompas. misalnya. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Tapi pada 1969. terbukti amat bermanfaat. hanya bisa 23 tusukan per menit (Qardhawi. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan. Dengan ditemukannya mesin jahit. Pada tahun 1995. ternyata telah disimpan dan kemudian baru dititipkan pada bibinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu sisi memang berdampak positif. kita hanya perlu 12 jam saja. misalnya mengubah sifat genetik virus influenza hingga mampu membunuh manusia dalam . Lalu di abad XIX Orang Eropa perlu 2 minggu untuk memperoleh berita pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dulu orang naik haji dengan kapal laut bisa memakan waktu 17-20 hari untuk sampai ke Jeddah. menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek. jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. Ovum dan sperma orang tuanya yang asli. dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7000 tusukan jarum jahit. Berbagai sarana modern industri. 1995). yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. 1997). seorang bayi Italia. menjadi lebih berbahaya. Dahulu Ratu Isabella (Spanyol) di abad XVI perlu waktu 5 bulan dengan sarana komunikasi tradisional untuk memperoleh kabar penemuan benua Amerika oleh Columbus (?). Elizabetta. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam.Kedua. Sekarang dengan naik pesawat terbang. 2004).3 detik untuk mengetahui kabar pendaratan Neil Amstrong di bulan (Winarno. dengan sarana komunikasi canggih. tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Standar syariah ini mengatur. dan transportasi. Bayi tabung di Barat bisa berjalan walau pun asal usul sperma dan ovumnya bukan dari suami isteri (Hadipermono. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah. didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). lahir dari rahim bibinya setelah dua tahun ibunya (bernama Luigi) meninggal. dunia hanya perlu waktu 1. komunikasi. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengubah mikroorganisme yang sudah berbahaya.

dan pakaian). akhir-akhir ini diterapkan pada manusia (human cloning). dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (dengan aturan MU : amalah dan uqubat/sistem pidana) (An-Nabhani. makanan. atmosfer udara. untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah). Kloning hewan rintisan Ian Willmut yang sukses menghasilkan domba kloning bernama Dolly. Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method) (Jujun S. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja. 2001). Agama yang dimaksud di sini. adalah agama Islam. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia seharihari (Jujun S. Beberapa varian tanaman pangan hasil rekayasa genetika juga diindikasikan berbahaya bagi kesehatan manusia. berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya. Di sinilah. terdapat 3 (tiga) jenis paradigma (Lihat Yahya Farghal. akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. memperdalam. dan hutan juga tak sedikit mengalami kerusakan dan pencemaran yang sangat parah dan berbahaya. 1990: 99-119): . dan perjudian. Tak sedikit yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya (cyber crime) dan untuk mengakses pornografi. hubungan manusia dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak. Suriasumantri. 1996). Perkembangan iptek. Lingkungan hidup seperti laut. Paradigma Hubungan Agama-Iptek Untuk memperjelas. Suriasumantri. kekerasan. 1986).beberapa menit saja (Bakry. adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas. seraya mengeliminasi dampak negatifnya semiminal mungkin? Sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Tulisan ini bertujuan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut. 1999). peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. 1992). dan mengembangkan iptek (Agus. Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar.

supaya jangan ada angin bertiup di darat. agar tidak problematis. atau di pohon-pohon. Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal. Maka. Contohnya. atau di laut. menurut ajaran gereja yang resmi. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad XIX di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen (khususnya teks Bible) dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. bumi itu datar seperti halnya meja dengan empat sudutnya. Kedua. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya.com) Ini tidak masuk akal dan problematis. Paradigma ini . Padahal faktanya. www.insistnet. paradagima sekuler. Dalam Bible dikatakan: Kemudian daripada itu. epistemologis (berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan). yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. dan aksiologis (berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan). yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Sebab. ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan akhirnya dipisah satu sama lain dan tidak boleh saling intervensi. agama telah dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din dan al-hayah). aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek. bumi itu bulat berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelayaran Magellan. dus. Agama tidak mengatur kehidupan umum/publik. (Wahyu-Wahyu 7:1) Kalau konsisten dengan teks Bible. paradigma sosialis. Tapi ternyata banyak ayat Bible yang berkontradiksi dan tidak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan. maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible (Adian Husaini. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis (berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal). Agama tidak dinafikan eksistensinya. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan tuhannya. Semula ajaran Kristen dijadikan standar kebenaran ilmu pengetahuan.Pertama. dalam ideologi sekularisme Barat. Agama itu tidak ada.

2001). agama dipandang secara ateistik. Karl Marx mengatakan: Religion is the sigh of the oppressed creature.mirip dengan paradigma sekuler di atas. termuat dalam On Religion. Dalam paradigma sekuler. yaitu melalui pertentanganpertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembanganitu sendiri (Ramly. sebagaimana ia merupakan ruh/spirit dari situasi yang tanpa ruh/spirit. the heart of the heartless world. Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx (w. karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. just as it is the spirit of a spiritless situation. yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. 2000: 110). Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme. Sedang dalam paradigma sosialis. 1883) yang ateis dan memandang agama (Kristen) sebagai candu masyarakat. Contribution to The Critique of Hegel⼌s Philosophy of Right. paradigma Islam. (Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas. Ketiga. 2000: 165-166). tapi lebih ekstrem. Aqidah Islam ³yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur`an dan al-Hadits menjadi qaidah fikriyah (landasan pemikiran). Paham Materialisme Dialektis adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus melalui proses dialektika. It is the opium of the people. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. Agama adalah candu bagi rakyat) (Lihat Karl Marx. yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia (An-Nabhani. Berdasarkan paradigma sosialis ini. 1957:141-142) (Ramly. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia-tuhan. agama berfungsi secara sekularistik. 1994: 112). . yaitu tidak dinafikan keberadaannya. yaitu dianggap tidak ada (in-exist) dan dibuang sama sekali dari kehidupan. jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa. khususnya Materialisme Dialektis (Yahya Farghal.

Paradigma Islam ini menyatakan bahwa. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari Aqidah Islam. Dan sesungguhnya Allah. Maka Rasulullah Saw segera menjelaskan: Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya [HR. yang bertepatan dengan wafatnya putra beliau (Ibrahim). Orang-orang berkata. yang merupakan asas Aqidah Islam (Al-Qashash. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun (artinya) : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. lalu setelah itu menjadikan aqidah tersebut sebagai pondasi dan standar bagi berbagai pengetahun. Ini dapat ditunjukkan misalnya dari suatu peristiwa ketika di masa Rasulullah Saw terjadi gerhana matahari. 1994: 117). Alaq [96]: 1) Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. (Qs. (Qs.Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan Aqidah Islam. Firman Allah SWT: Dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. bukan lepas dari aqidah itu. an-Nisaa` [4]: 126). Beliau mengajak memeluk Aqidah Islam lebih dulu. karena iqra` haruslah dengan bismi rabbika. ath-Thalaq [65]: 12). ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. (Qs. kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit. al.Bukhari dan an-Nasa`i] (Al-Baghdadi. 632 M) yang meletakkan Aqidah Islam yang berasas Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas ilmu pengetahuan. 1995: 81). 1996: 10). . yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah. melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu (Yahya Farghal. akan tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah Saw (w. â¼oeGerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim.

1995. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan shaleh tapi sekaligus cerdas dalam iptek. Al-Battani (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur. diajarkan . Hal ini sesuai dengan aqidah muslim yang tertera dalam al-Qur`an: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Zahoor. Aqidah Islam Sebagai Dasar Iptek Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek. 2003. Al-Razi (w. Diakui atau tidak. Ahmed dkk. Pada masa inilah dikenal nama Jabir bin Hayyan (w. bahwa fenomena alam adalah tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. sebab beliau menjelaskan. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi. Gunadi dan Shoelhi. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika. 1992. mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam. ophtalmologi. tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang. Myers 2003. yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. dalam pandangan hidup. gaya hidup. (Qs. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Tsabit bin Qurrah (w. Inilah paradigma Islam yang menjadikan Aqidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Eugene A. kini umat Islam telah telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya. Al-Khawarzmi (w. dan kimia. dan masih banyak lagi (Tentang kejayaan iptek Dunia Islam lihat misalnya M.Dengan jelas kita tahu bahwa Rasulullah Saw telah meletakkan Aqidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik. A. Ali Imran [3]: 190). 884) sebagai pakar kedokteran. Natsir Arsyad. 2003). 1999. Hossein Bahreisj. Itulah hasil dann prestasi cemerlang dari paradigma Islam ini yang dapat dilihat pada masa kejayaan iptek Dunia Islam antara tahun 700 ³1400 M.

dan seterusnya. Ada sekitar 750 ayat dalam al-Qur`an yang semacam ini (Lihat Al-Baghdadi. 2005: 113). agronomi. bukan berarti bahwa konsep iptek wajib didasarkan pada ayat-ayat tertentu. bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur alQur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi. ath. Jadi.sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Aqidah Islam. tapi yang dimaksud. yang dimaksud menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada al-Qur`an dan al-Hadits. dan menjadi tolok ukur kesimpulan iptek. Fushshilat [41]: 11-12). Namun di sini perlu dipahami dengan seksama. Kalau pun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains. 1996: 12). Eksistensi paradigma sekuler itumn menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. al-Qur`an dan al-Hadits adalah standar . danseterusnya. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini. an-Nisaa` [4]:126 dan Qs. bahwa langit (bahan alam semesta) berasal dari asap (gas) sedangkan galaksigalaksi tercipta dari kondensasi (pemekatan) gas tersebut (Qs. Jika kita menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi segala sesuatu. dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme) yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu (lihat Qs. geologi. bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek. Nuh [71]: 16). Ringkasnya. bahwa iptek wajib berstandar pada al-Qur`an dan al-Hadits.Thalaq [65]: 12). bukan berarti bahwa ilmu astronomi. Misalnya saja dalam astronomi ada ayat yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pancaran cahaya dan panas (Qs. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadits. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. atau hadis tertentu. harus didasarkan pada ayat tertentu.

apa pun konsep iptek yang dikembangkan. bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi Teori Darwin (Zallum. dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam AS itu. Implikasi lain dari prinsip ini. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. padahal di Yaman dulu penduduknya adalah Ahli Kitab (Kristen). iptek dapat diadopsi dari kaum kafir. harus sesuai dengan al-Qur`an dan al-Hadits. Firman Allah SWT: (Dialah Tuhan) yang memulai penciptaan manusia dari tanah. kemudian Dia menciptakan keturunannya dari sari pati air yang hina (mani). Jadi. as-Sajdah [32]: 7). adalah bahwa umat Islam boleh mengambi iptek dari sumber kaum non muslim (orang kafir). selama tidak bertentangann dengan aqidah dan syariah Islam. dan bukannya sumber (mashdar) iptek. 2001). al-Hujuraat [49]: 13). Umar bin Khatab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal (Kas Negara). dan bukan sumber iptek. Berarti. dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits itu. Artinya. yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. (Qs. manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama. Dulu Nabi Saw menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah. Hai manusia.(miqyas) iptek. Adam AS adalah manusia pertama. padahal strategi militer itu berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi. maka konsep itu berarti harus ditolak. (Qs. Misalnya saja Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. yaitu al-Qur`an dan al-Hadits hanyalah standar iptek. Nabi Adam AS. Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek . Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits. Ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang menegaskan. tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Dulu Nabi Saw juga pernah memerintahkan dua sahabatnya memepelajari teknik persenjataan ke Yaman.

al-A⼌raaf [7]: 3). an-Nisaa` [4]: 65). maka perbuatan itu tertolak. maka ia dianggap benar dan absah untuk dilaksanakan. adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta. adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya (Qs. memanfaatkan bayi tabung tanpa melihat moralitas (misalnya meletakkan embrio pada ibu pengganti). mengapa orang Barat mengaplikasikan iptek secara tidak bermoral. Standar pemanfaatan iptek menurut mereka adalah manfaat. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (Qs. Muslim]. Selama sesuatu itu bermanfaat. Antara lain firman Allah: Maka demi Tuhanmu. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama. Misalnya menggunakan bom atom untuk membunuh ratusan ribu manusia tak berdosa. Iptek yang boleh dimanfaatkan. [HR. . yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia. Sabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya. Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan. Keberadaan standar manfaat itulah yang dapat menjelaskan.Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek. apakah itu dinamakan pragmatisme atau pun utilitarianisme. dan bertentangan dengan nilai agama. bagaimana pun juga bentuknya. mengkloning manusia (berarti manusia bereproduksi secara a-seksual. Kontras dengan ini. tidak berperikemanusiaan.

Sumber ilmu tersebut adalah Al¶Alim (Dzat yang Maha Tahu) dan Ar-Rasyid (Dzat yang Maha Pandai). Pada lembaga pendidikan umum misalnya. SMA.bukan seksual). Pendidikan Agama Islam hanya memiliki porsi 2 SKS. Karena itu. Sedangkan di perguruan tinggi yang berbasis pendidikan umum. II. tidak sejalan dengan visi pembangunan karakter bangsa. Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah SWT yang bentuknya secara praktis dan konkret adalah syariah Islam. Yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Menurut Islam. dan seterusnya. dan perguruan tinggi) yang mengajarkan ilmu-ilmu umum. Islam sebenarnya tidak mengenal adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum karena di dalamnya terdapat pola hubungan dan peranan yang saling terkait antara hal yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-An¶am ayat 59 yang berbunyi : ³Dan pada sisi Allah-lah kunci- . PANDANGAN ISLAM TERHADAP ILMU MENURUT PARA ULAMA Pada masa dewasa ini. yang amat mengetahui mana yang secara hakiki bermanfaat bagi manusia. dan mana yang secara hakiki berbahaya bagi manusia. mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dirasa sangat sedikit sekali porsinya. itu pun hanya sebatas pada jenjang SD hingga SMA. terpisahnya ilmu agama dan ilmu umum dengan mudah dapat kita lihat dari terpisahnya lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. IAIN. sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar. Kurikulum pendidikannya pun sangat kontras. atau institusi lain yang mengajarkan ilmu agama dan lembaga pendidikan umum seperti sekolah-sekolah formal kebanyakan (SD. SMP. ilmu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Pendidikan umum dan pendidikan Islam harus berjalan beriringan jika memang ingin menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkarakter. SMP. mengekploitasi alam secara serakah walaupun menimbulkan pencemaran yang berbahaya.

dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). Oleh karena itu. Pada dasarnya. isyarat ilmiah. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Pada jalur ini. ilmu disampaikan melalui ilham atau inspirasi secara langsung dan siapa pun bisa mendapatkannya sesuai dengan kehendak Allah. tapi pada dasarnya keduai jalur ini saling terkait satu sama lain. jelaslah bagi kita bahwa sumber ilmu itu adalah Allah. dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Kedua. Jalur kedua disebut sebagai Atthariqah ghairu rasmiah. atau diubah). ilmu disampaikan kepada manusia melalui dua jalur. bahwa Al-Quran itu tiada keraguan didalamnya. yaitu jalur yang resmi (formal). Jalur pertama disebut dengan jalur Atthariqoh Arrasmiah. tidak cukup dengan akal untuk memahaminya tapi juga . diperlukan sikap ilmiah (riset) untuk mendalaminya. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi.kunci semua yang ghaib. Masing-masing jalur merupakan pendukung bagi jalur lainnya dan bermuara pada kemaslahatan manusia. maka nilai kebenaran yang dikandung oleh Al-Ayat Al-qauliyah ini adalah nilai Al-haqiqat Al-mutlaqah (kebenaran mutlak). yaitu jalur informal. Walaupun jalur untuk memperoleh ilmunya berbeda. Objek dari ilmu informal ini adalah Al-ayat Al-kauniah dan tujuannya adalah untuk penunjang dan perbaikan hidup. Al-ayat Al-qauliyah yang tertera di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya memiliki 3 macam isyarat. Adapun nilai kebenaran ilmu yang diperoleh pada jalur ini disebut sebagai al-haqiqah attajribiah (kebenaran empiris). Ilmu yang disampaikan melalui jalur ini adalah ilmu formal yang biasa disebut sebagai revelation (wahyu). Objek dari ilmu formal ini disebut Al-ayat A-lqauliyah yang redaksinya juga formal (tidak ditambahi. Karena ilmunya bersifat formal. dikurangi. isyarat gaib. Pertama. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)³ Jadi. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Tujuan dari ilmu formal ini adalah sebagai pedoman hidup. maka pembawanya juga merupakan pembawa formal yaitu Ar-rusul (rasul).

padahal pada kenyataan sehari-hari seseoirang tidak mungkin melepaskan diri dari kepercayaan Beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehiduopan manusia . Ketiga. isyarat hukmiyah (hukum). Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi agar bisa menjadi rahmat bagi semesta alam dengan bekal ilmunya. Terutama dalam menyikapi ketiga jenis isyarat tersebut. larangan terhadap ketiga hal itu tetap harus dilaksanakan meskipun hasil riset itu ada atau tidak. isyarat hukmiyah (hukum) ditanggapi secara ilmiah. Misalnya. Walaupun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa perkara gaib merupakan pengetahuan yang sangat terbatas untuk manusia.apaapa yang tidak dapat ditangkap olehsalah satu panca indra itu berarti tidak ada.dengan keterbelakangan karena itumereka tidak memprcayai pada apasaja yang dianggap tidak rasional. Padahal. Untuk itulah. KEUTAMAAN ORANG BERIMAN DAN BERILMU Sebagai manusia ada yang tidak percaya akan adanya sesuatu yang tidak dapat mereka indra. dan babi. Orang orang seperti ini hanya mempergunakan akalnya untuk menerima suatu.sebagian lagi ada yang berpendirian bahwa mereka hanya dapat menerima kebenaran sesua.tanpa melibatkan unsure kepercayaan. Terkadang kita tidak sadar dengan kerancuan yang kita buat sendiri. III.bila hal itu masuk akal. diperlukan sikap kesediaan untuk mengamalkannya. bangkai. contohnya larangan memakan darah. Allah mengaruniakan akal dan hati kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk serta bisa memisahkan mana yang benar dan salah. tetapi tetap saja ada manusia yang masih memercayai perkara-perkara tahayul.diperlukan keimanan untuk menerimanya.bagi mereka . Begitu juga dengan isyarat gaib. Kita malah sibuk melakukan riset terhadap ketiga larangan Allah tersebut untuk membuktikannya secara ilmiah.

(An-nisaa.mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik . Firman allah: Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan allah lah yang memberi rezekinya.digoncang oleh keraguan dan kebimbangan.11.kepercayaan dan keyakinan yang demikian memberikan sikap mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.(hud. Iman mewujudkan kehidupan yang baik(hayatan tayibah) kehidupan yang baik ialah kehidupan oran-orangyangselalu melakukan kebaikan. Iman menanamkan sikap ³self help´ dalam kehidupan rezki atau mata pncaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Iman memberikan ketentraman jiwa acapkali manusia dilanda resah dan duka cita.a.hatinya tentram(mutmainnah). e.jiwanya tenang(sakinah).orang beriman mempunyai keseimbangan. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian itu ditangan allah Firman allah: Dimana saja kamu berada.dandia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (lauh mahfud).4:78) c.menghilangkan kepercayaan kepeda .banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya.jampi-jampi dan sebagainya b. Iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda Orang-orang beriman hanya prcaya kepada kekuatan dan kekuasaan allah.kematian akan datang mendapatkan Kamu kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.6) d.kesaktian benda-benda keramat.

Ilmuwan abad ke-9 ini telah mampu mengungkapkan konsep-konsep tersebut.tanpa pamrih. seperti rantai makanan. . dan perjuangan untuk hidup (struggle for existence).dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Irak pada 781 ketika berkuasa Kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad. demikian nama aslinya. Iman melakukan sikap ikhlas dan konsekuen Iman memberikan pengaruh kepada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas. Irak. siapa pencetus gagasan ini? Mereka tidak ragu-ragu menunjuk Lamarck atau Charles Darwin atau ilmuwan barat lainnya. Dahsyatnya Ilmuwan Muslim: Al-Jahiz. kemiskinan tak membuat keluarga Al-Jahiz menyerah begitu saja. evolusi. Peletak Dasar Zoologi Murid sekolah menengah pasti mengenal teori-teori penting dalam biologi. yaitu Al-Jahiz. Ia berasal dari keluarga miskin. Tetapi tahukah Anda bahwa pencetus dasar-dasar biologi tersebut adalah seorang ilmuwan serbabisa dari Basrah.orang yang beriman akan senang tiasa konsekuen dengan apayang telah diikrarkanya. untuk mempertahankan hidupnya Al-Jahiz muda menjual ikan di salah satu kanal-kanal Kota Basrah. Bila ditanya. Al-Jahiz adalah cucu dari seorang budak kulit hitam asal Afrika Timur. ratusan tahun sebelum ahli biologi Barat mengenalnya. sang ibu berperan penting mendorong putranya untuk terus belajar. Namun.baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya g. seleksi alam. lahir di Basrah. Abu Uthman Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri.f. Iman memberikan keberutungan orang yang beriman akan selalu berjalan pada arah yang benar karena allah membimbing dan mengerahkanya kepada tujuan hidup yang hakiki.

di antaranya: Kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). lebih dari 200 naskah buku telah ia hasilkan. Khalifah Al-Makmun pun tertarik pada kehebatan ilmunya. Dalam 25 tahun. Semua tulisan dan karya-karya penting dilahapnya. Al-Jahiz juga menulis beberapa kitab. Ia mendapat dukungan dari pihak kerajaan dengan berbagai fasilitas. Teori itu didasarkan pada pengaruh lingkungan terhadap binatang.000 dinar emas oleh peminatnya. Namun niat itu diurungkan karena anak itu takut pada tatapan mata melotot calon gurunya. diulas pula tentang kuman. Di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah ini. Di dalamnya. Untuk mengembangkan kemampuannya. Risalat mufakharat al-sudan 'ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). Waktu luangnya dihabiskan untuk mendiskusikan berbagai subjek ilmu pengetahuan bersama pemuda lainnya di salah satu masjid di Kota Basrah. ia sudah mendapatkan berbagai pengetahuan. Dalam buku ini. Sepanjang kariernya sebagai penulis piawai. Dari sinilah sang jenius mendapat julukan Al-Jahiz yang berarti si mata melotot. adaptasi. Menurut dia. Irak untuk menyambangingi Bait al-Hikmah sebuah pusat studi dan keilmuan terbesar di dunia saat itu.Ia melanjutkan belajarnya hingga usia 25 tahun. Kitab al-Hayawan merupakan sebuah ensiklopedia zoologi yang terdiri atas tujuh volume. ia memanfaatkan peluang yang diberikan para sultan yang memang antusias pada ilmu pengetahuan. pada suatu kesempatan ia diundang untuk mengajar anaknya. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and exposition). khususnya buah pemikiran Aristoteles. termasuk buku-buku terjemahan filsafat Yunani. termasuk kajian Alquran dan hadis. dan psikologi binatang. teori evolusi. Salah satu karya Al-Jahiz yang sangat fenomenal adalah Kitab al-Hayawan (Book of Animals). Pada 816 M ia memutuskan hijrah ke Baghdad. buku ini sempat dihargai 5. Al-Jahiz merupakan penganut awal determinisme lingkungan. dan berguru kepada sederet ilmuwan. Kitab ini dipandang sejarawan sains sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan Al-Jahiz bagi peradaban manusia. Selain kitab al-Hayawan. lingkungan dapat . Al-Jahiz mengupas dan menguraikan lebih dari 350 jenis binatang. Otaknya yang encer dan brilian membuatnya mampu menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Jahiz secara khusus menguraikan teori evolusinya secara komprehensif. Al-Jahiz leluasa mengembangkan karirnya sebagai penulis berbagai subjek ilmu.

termasuk 87 lembar Book of Animals (kira-kira satu pertiga dari teks asli yang ditulis Al-Jahiz) yang kini dipelihara dan disimpan di Perpustakaan Ambrosiana. terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal. Italia.html . Dari 200 buku yang pernah ditulis Al-Jahiz. Binatang terlibat dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya. tertimbun buku di perpustakaan pribadinya. menghindar jadi mangsa.blogspot. Asal muasal beragamnya warna kulit manusia pun. Sumber:http://bermanfaatsemoga.menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu.com/2009/12/dahsyatnya-ilmuwan-muslim-aljahiz. Setelah 50 tahun menetap di Bagdad. Hasil pemikiran Al-Jahiz mengenai dampak lingkungan terhadap keberlangsungan hidup binatang. versi lain menyebutkan bahwa ia menderita sakit dan meninggal di bulan Muharam. kemudian bertransformasi menjadi spesies baru. Ia menguraikan ide seleksi alam dan rantai makanan seperti tertulis dalam Kitab al-Hayawan. mencari makanan. dan ber kembang biak. Namun. Faktor-faktor lingkungan memengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru guna menjamin tetap bertahan hidup. Milan. peletak dasar zoologi ini memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. menjadi cikal bakal teori struggle for existence. Basrah. Penyebab kematiannya belum jelas. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan. menurut dia. Ia tutup usia di kota itu pada Januari 869 dalam usia 93 tahun. sebanyak 30 buku berhasil diselamatkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful