Kemajuan Sains dan Teknologi Pada Masa Kekhilafahan Islam

Menelusuri sejarah peradaban kaum Muslim sama artinya dengan membuka kembali lembaranlembaran sejarah yang menggambarkan kemajuan yang pernah diperoleh oleh generasi kaum Muslim terdahulu. Zaman keemasan kaum Muslim saat itu dikenal dengan sebutan The Golden Age. Pada saat itu, kaum Muslim berhasil mencapai puncak kejayaan sains dan ilmu pengetahuan yang memberikan kemaslahatan yang amat besar bagi peradaban umat manusia pada umumnya. Pada masa itu, berbagai cabang sains dan teknologi lahir. Sains dan teknologi yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh peradaban-peradaban sebelum Islam mampu digali, dijaga, dikembangkan, dan dijabarkan, secara sederhana oleh kaum Muslim. Sains dan teknologi tersebut kemudian diwariskan kepada generasi dan peradaban modern serta turut memberikan andil yang amat besar bagi proses kebangkitan kembali (renaissance) bangsa-bangsa Eropa. Bisa dikatakan, kebangkitan kembali bangsa Eropa yang memicu proses industrialisasi besarbesaran di Eropa dan Amerika tidak akan muncul jika para pionir Eropa tidak belajar kepada kaum Muslim. µBerkah¶ Perang Salib yang berkecamuk hampir selama dua abad antara kaum Muslim dan Eropa yang Kristen telah membuka mata bangsa Eropa terhadap kemajuan sains dan teknologi yang dimiliki oleh kaum Muslim. Mereka masih sempat merampas buku-buku dan berbagai manuskrip kuno yang merekam perkembangan sains dan teknologi yang tersimpan di perpustakan-perpustakaan milik kaum Muslim, meskipun sebagian besarnya mereka bakar. Untuk mengetahui betapa hebatnya kemajuan sains dan teknologi yang pernah dicapai oleh kaum Muslim pada masa pemerintahan para khalifah Islam di masa lalu, perjalanan tarikh kali ini akan menguak beberapa cabang sains dan teknologi.

A. Ilmu Bumi
Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmun (paruh pertama abad IX M), Al-Khawarizmi dan 99 orang asistennya telah membuat peta bumi sekaligus peta langit (peta bintang). Mereka berhasil mengukur lingkaran bumi dengan tingkat akurasi yang amat tinggi dengan dilandaskan pada pemahaman bahwa bumi itu bentuknya bulat. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah eksperimen sederhana dilakukan di dataran Sinyar (dekat kota Palmyra). Dengan menggabungkan pengetahuan matematika sederhana (sinus, cosinus dan tangent) dengan sudut jatuh sinar matahari serta peredaran bumi dalam setahun, mereka menyimpulkan bahwa derajat zawal = 56 2/3 mil atau 959 yard lebih panjang dari nilai yang sebenarnya. Setelah diperoleh derajat zawal, mereka dapat menghitung panjang keliling bumi, yaitu 20.000 mil, dan jari-jari bumi 6.500 mil. Pada saat yang sama, bangsa Eropa masih yakin bahwa bumi itu datar, hingga Columbus berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika, dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Upaya para intelektual Muslim saat itu untuk memetakan bumi²beserta informasi mengenai keadaan alam, hasil bumi, dan barang tambangnya²telah dimulai pada abad ke-9 M. Al-

Muqaddasi (Abu µAbdillah) yang hidup pada tahun 985 M melakukan pengembaraan panjang mendatangi berbagai negeri hingga 20 tahun lamanya. Tujuannya adalah untuk menyusun ensiklopedia sederhana mengenai ilmu bumi. Ia memberikan banyak informasi yang amat teliti tentang tempat-tempat yang dikunjunginya. Sejak saat itu, mulailah berkembang upaya-upaya spesifik yang akan melahirkan cabang ilmu historio topographical maupun demografi. Di antara buku-buku ilmu bumi yang banyak tersebar saat itu ada yang memfokuskan tentang sejumlah peraturan pos pada masa para khalifah dan peraturan mengenai kharaj di masing-masing wilayah; ada pula yang menggambarkan kondisi udara (tingkat hujan, kelembaban, intensitas sinar matahari dsb), pertambangan/logam; dan sejenisnya. Pada pertengahan abad ke-10 M, Al-Astakhri menerbitkan karyanya tentang ilmu bumi negerinegeri Islam yang disertai dengan peta berwarna yang membedakan data potensi masing-masing negeri. Pada akhir abad ke-11 M, Al-Biruni mengekspose bukunya tentang ilmu bumi Rusia dan Eropa Utara. Ia adalah Abu Raihan Biruni yang lahir di negara bagian Khurasan. Ia belajar ilmu pasti, astronomi, kedokteran, matematika, sejarah, serta ilmu tentang bangsa India dan Yunani. Ia sering melakukan korespondensi dengan Ibn Sina. Pertengahan abad ke-12 M, Al-Idrisi, seorang ahli ilmu bumi dan pelukis peta, telah membuat peta langit dan bola bumi yang berbentuk bulat. Kedua karyanya itu dibuat dari perak dan dihadiahkan kepada Raja Roger II dari Sisilia. Namun demikian, hasil karya Al-Idrisi yang amat terkenal adalah peta sungai Nil. Peta tersebut menjelaskan asal sumbernya (hulu sungai) yang kemudian dijadikan acuan bagi pengelana Eropa dalam menemukan hulu sungai Nil pada abad ke-19 M. Tahun 1290 M, Quthbuddin as-Syirazi, ahli ilmu bumi, berhasil membuat peta Laut Mediterania, yang kemudian dihadiahkannya kepada Gubernur Persia saat itu. Pada era yang sama, Yaqut arRumi (1179-1229) menyusun ensiklopedia ilmu bumi tebal yang terdiri dari 6 jilid. Ensiklopedia ini dikemas dengan judul, Muµjam al-Buldân.

B. Ilmu Astronomi
Khalifah al-Manshur dari generasi ke-Khilafahan Abasiyah pernah memerintahkan untuk menerjemahkan buku tentang astronomi yang berasal dari India yang berjudul Sidhanta. Penerjemahnya adalah al-Farabi (meninggal antara 796-806 M). Ia kemudian terkenal sebagai astronom pertama di dalam sejarah Islam. Sepeninggal al-Farabi, direktur yang membidangi ilmu astronomi adalah al-Khawarizmi. Ia berhasil merumuskan perjalanan matahari dan bumi serta menyusun jadwal terbitnya bintangbintang tertentu. Pada masa pemerintahan al-Makmun, al-Khawarizmi berhasil menemukan kenyataan tentang miringnya zodiak (rasi/letak) bintang. Ia berhasil pula memecahkan perhitungan sulit yang disebut dengan persamaan pangkat tiga (a qubic equation), yang oleh Archimides pernah disinggung, tetapi tidak berhasil dipecahkan. Penemuannya yang paling masyhur dan tetap digunakan dalam berbagai cabang ilmu adalah ditemukan dan mulai digunakannya angka nol serta berhasil disusunnya perhitungan desimal. Perlu diketahui bahwa

bangsa Romawi, Yunani, maupun berbagai peradaban sebelum Islam, penjumlahan maupun pengurangan, bahkan lambang angka/bilangan belum mengenal angka nol. Pakar-pakar astronomi yang pernah hidup pada masa itu, antara lain, adalah Ahmad Nihawand; Habsi ibn Hasib (831 M); Yahya ibn Abi Manshur (hidup antara 870-970 M); an-Nayruzi (922 M), pengulas buku Euclides dan penulis beberapa buku tentang instrumen untuk mengukur jarak di udara dan laut; al-Majriti (1029-1087 M), yang dikenal lewat bukunya, Taµdîl al-Kawâkib; azZarqali (1029-1089 M), yang di Barat lebih dikenal sebagai Arzachel; Nashiruddin at-Tusi (wafat 1274) yang membangun observatorium di kota Maragha atas perintah Hulaghu. Az-Zarqali berhasil membeberkan kepada dunia cara menentukan waktu dengan mengukur tinggi matahari. Ia adalah orang pertama yang membuktikan gerak apogee matahari dibandingkan dengan kedudukan bintang-bintang. Menurut perhitungannya, gerak itu besarnya 12,04 derajat. Bandingkan akurasinya dengan nilai sebenarnya yang diperoleh saat ini, yaitu 11,8 derajat. Ibn Jaber al-Battani, yang dikenal orang Eropa sebagai Al-Batanius (858-929 M), berhasil mengembangkan beberapa penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Ptolomeus. Ia memperbaiki perhitungan-perhitungan mengenai waktu dan jarak tempuh bulan maupun beberapa planet. Ia juga membuktikan kemungkinan terjadinya gerhana matahari setiap tahun. Perhitungannya yang teliti tentang besarnya kemiringan ekliptika, panjang tahun tropis, waktu dan jarak tempuh matahari diakui oleh pakar-pakar astronomi. Pada masa Bani Fatimiyah berkuasa, pakar astronom Muslim ternama, Ali ibn Yunus (meninggal tahun 1009 M) mempersembahkan sebuah buku mengenai ilmu astronomi kepada negara berjudul Al-Zij al-Kâbir al-Hâkimî. Manfaat buku ini diakui oleh para pakar astronomi sehingga disalin ke bahasa Persia oleh µUmar Khayyam. Umar Khayyam sendiri berhasil menyusun sistem penanggalan yang lebih teliti dibandingkan dengan penanggalan Gregorian, karena penyimpangannya hanya satu hari dalam 5000 tahun, sedangkan penanggalan Gregorian penyimpangannya satu hari dalam 3300 tahun). Buku Ali ibn Yunus juga diterjemahkan ke dalam bahasa China oleh Co Cheon King (tahun 1280 M). Pada masa yang sama, al-Biruni (1048 M) memaparkan teorinya mengenai rotasi bumi, perhitungan serta penentuan bujur dan lintang bumi dengan akurasi yang amat teliti.

C. Ilmu Pasti/Matematika
Bangsa Barat mengenal angka-angka Arab, atau biasa disebut algoritma, dengan menisbatkannya kepada al-Khawarizmi, seorang pakar matematika dan aljabar. Kata algoritma, yang disingkat menjadi augrim, bersumber dari buku-buku al-Khawarizmi. Orang-orang Eropa saat itu amat terpengaruh oleh teori-teorinya yang brilian. Hal itu tampak dalam buku Karmen de Algorismo, karangan Alexander de Villa Die (tahun 1220 M), dan buku Algorismus Vulgaris, karangan John of Halifax (tahun 1250 M). Buku al-Khawarizmi yang paling masyhur adalah Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbalah. Gerald of Cremona menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Latin, yang edisi Inggrisnya berjudul The Mathematics of Integration and Equations. Buku ini menjadi referensi utama di berbagai

Di samping itu. tetapi juga amat mumpuni dalam bidang ilmu optik dan pencahayaan. Ibn Ibrahim al-Fazari mengembangkannya lebih lanjut hingga ke bentuk persamaan pangkat tiga. Karyanya tentang fenomena optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal sama sebenarnya juga dilakukan dalam persamaan pangkat tiga oleh Abu Ja¶far al-Khazen (960 M). Kepiawaian Ibn Haytham dalam ilmu optik membuatnya berhasil menemukan lensa pembesar pertama. Ibn Haytham juga menunjukkan tentang fenomena refleksi dan refraksi cahaya. al-Khawarizmi berhasil mengembangkan perhitungan Platolemy dalam perhitungan busur dan ilmu ukur sudut dengan mengetengahkan istilah sinus serta menyusun penyelesaian yang sistematis dalam persaman pangkat dua. Ditegaskan juga bahwa cahaya itu bukan berasal dari mata yang melihat melainkan dari benda tersebut. Keahlian dalam aljabar yang digunakan dalam ilmu ukur sudut didalami oleh Al-Battani (858929 M). Ia bukan saja ahli dalam bidang ilmu pasti dan filsafat. Selain itu. yang sudut C-nya siku-siku. Teorinya ini mendahului teori yang sama yang dikeluarkan atas nama Torricelli jauh lima abad sebelumnya. ia lebih memfokuskan penggunaan aljabar dalam ilmu ukur. Dialah yang menguraikan persamaan sin Q/cos Q = k. Ibn Haytham pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi. De Sspectibus. Hanya saja. dan memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan Roger Bacon. Ia juga membuktikan adanya perbedaan berat jenis antara udara dengan benda-benda. Teorinya yang amat terkenal adalah tentang sumber cahaya yang menyebabkan benda dapat dilihat. Buku Ibn Haytham yang membahas tentang optik . Ilmu Fisika Pencapaian kaum Muslim dalam perkembangan ilmu fisika. secant. dan ia adalah peletak dasar bagi ilmu ukur analitis. Sebanyak 200 judul buku mengenai optik dan pencahayaan dinisbatkan kepada Ibn Haytham. cotangent. Salah seorang pakar ilmu fisika yang terkenal pada abad ke-9 M adalah al-Kindi. Jabir ibn Aflah adalah orang pertama yang menyusun formulasi cos B = cos b sin A. cos C = cos A cos B pada sebuah segi tiga. Para pengkaji manuskrip kuno menganggap bahwa bukunya merupakan pengembangan labih lanjut dari buku Almagest-nya Platomeus. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan teori Euclides dan Platomeus yang mengatakan bahwa benda dapat dilihat karena mata yang bercahaya. sama pesatnya dengan perkembangan yang diperoleh dalam ilmu pasti maupun ilmu kimia. Ia menguraikan hasil eksperimennya tentang cahaya. Abu al-Wafa (940-998 M) termasuk kelompok pertama pakar matematika yang mengungkapkan teori sinus dalam kaitannya dengan segi tiga bola. Ia orang pertama yang menggunakan istilah tangent. Ia pun menjabarkan lebih lanjut formulasi cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a pada sebuah segi tiga. dan cosecant dalam ilmu ukur sudut. yang dikenal oleh bangsa Eropa dengan sebutan Geber (wafat tahun 1150 M). ada pula Ibn Haytham.perguruan tinggi Eropa hingga abad ke-16 M. lensa sejenis baru dapat dibuat di Italia beberapa abad kemudian. yang di Barat lebih dikenal sebagai Alhazen (965-1039 M). Jabir ibn Aflah. telah menulis buku dalam ilmu astronomi sebanyak 9 jilid. D. yang sekaligus membuktikan adanya hubungan di antara keenam unsur itu. Padahal.

Ia menulis buku berjudul Kitâb alHayawân. seorang pakar zologi yang berasal dari Mesir. para intelektual Muslim berhasil mengetahui perbedaan jenis tumbuh-tumbuhan. Periode ini diikuti oleh Ibn Baythar (1248 M). karya al-Jazari (nama aslinya Badi¶uz Zaman Ismail) muncul pada awal abad ke-13 M. . dan Barbar. Setiap jenis tumbuhan diberi nama Arab. berbagai buku tentang ilmu kedokteran pun mulai tersebar luas. lengkap dengan rumah sakitnya. Bukunya amat mempengaruhi para sarjana Eropa di abad pertengahan seperti Keppler. Di dalamnya diuraikan berbagai fenomena mekanika sederhana yang menjadi dasar bagi para sarjana Eropa dalam menyusun ilmu mekanika moderen. Pada abad ke-11 M. Seiring dengan perkembangannya. Cordova dan lain-lain. Di dalamnya dijelaskan anatomi sederhana. Pakar zologi yang terkenal antara lain adalah al-Jahir. Kairo. Ia menyusun dua buah judul buku hasil penyelidikannya. Langkahnya kemudian diikuti oleh Abu Jaµfar al-Qurthubi (1165 M) yang menyusun buku yang berisi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai di daerah Andalusia dan Afrika Utara. yang melakukan ekseperimen tentang rumput-rumputan dan berbagai jenis tumbuhan. makanan. E. Kaum Muslim turut memberikan andil bagi para pakar tumbuhan dan menyediakan informasi yang amat berguna mengenai sekitar 2000 jenis tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya belum dikenal.diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1572 M. ditambah lagi dengan kebutuhan yang dijumpai setiap kali kaum Muslim melakukan jihad fi sabilillah. Perkebunan (botanical garden) yang sederhana dijadikan tempat untuk melakukan eksperimen. mempelajari bermacam-macam perbanyakan tumbuhan. Melalui eksperimennya. membagi tumbuhan berdasarkan tempat asalnya. Pembahasan tentang mekanika yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul. Ilmu Sejarah Alam Tumbuhan maupun hewan tidak luput dari sasaran pengkajian ilmiah para intelektual Muslim. Latin. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1759 M di Cremona. Ilmu Kedokteran Perhatian kaum Muslim terhadap ilmu kedokteran sudah ada sejak peradaban Islam terbentuk di kota Madinah. Bacon. F. terdapat pula ad-Damiri (1405 M). serta manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis hewan. Buku-buku tersebut di kemudian hari disalin ke dalam bahasa Latin. kebiasaan hidup. dan mulai menyusun klasifikasi tumbuhan secara sederhana. Kitâb fî Maµrifah. Salah satunya memuat keterangan rinci lebih kurang 200 jenis tumbuhan. Ilmu kedokteran termasuk cabang ilmu yang paling pesat perkembangannya di Dunia Islam saat itu. Wajar kalau Khalifah Harun ar-Rasyid (abad ke IX M) memberikan perhatian yang amat besar dengan membuka fakultas khusus tentang ilmu kedokteran di berbagai perguruan tinggi di kota Baghdad. Di samping itu. maupun Leonardo da Vinci. pakar pertanian bernama Abu Zakaria Yahya menulis buku tentang pertanian berjudul Kitâb al-Falahah. Hal itu dijumpai di kota-kota seperti Baghdad. karena manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

seorang filosof Yunani terkenal. Ahmad ibn at-Tabari melakukan eksperimen pertama tentang penyakit kurap. Hingga abad ke-18 M. terdapat nama-nama seperti al-Haysam (965 M). Penulisnya menjadi peletak dasar ilmu farmasi. Menyinggung perkembangan ilmu kedokteran Islam. Ali alBaghdadi. Persia. terutama ilmu bedah. µAmmar al-Moseli (yang menulis buku Al-Muntakhah fî al-µIlâj al-µAyn).Kemungkinan besar. Bukunya yang lain adalah Al-Judari wa al-Hasbah. dan sejenisnya. Beberapa bagian buku ini disalin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-16 M ke dalam bahasa latin. muncul pula pakar kedokteran bernama Abubakar Muhammad ibn Zakaria. Prestasinya yang hebat dipandang oleh sebagian orientalis melebihi prestasi Galinus. Di kota Baghdad. Buku tersebut ditulis pada tahun 850 M oleh Ali at-Tabari. Ia dikenal dengan ar-Razi (864-932 M). buku ini disalin di Sisilia ke dalam bahasa Latin dan dicetak tahun 1486 M. tidak lengkap tanpa menyebut Ibn Sina (1037 M). dan banyak lagi yang lain. dan hasil analisis sang penyusunnya sendiri. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al-Manshûri. Untuk bidang kedokteran saja. buku kedokteran pertama yang disusun oleh pakar kedokteran Muslim adalah Firdaus al-Hikmah. Pakar farmasi (obat-obatan) yang terkenal di Dunia Islam adalah Ibn Bayhthar ad-Dimasyqi (1197-1248 M) yang menyusun buku Al-Adwiyah al-Mufradah. Buku tersebut mengupas tentang penyakit cacar dan campak. India. Ia menyusun buku berjudul At-Tashrîh. Spesialis bedah yang terkenal adalah Ibn Qasim az-Zahrawi al-Qurthubi (lahir 1009 M). Dalam spesialisasi penyakit mata. Buku ini memaparkan sejarah dan mengumpulkan berbagai penemuan di bidang kedokteran yang pernah dijumpai dalam peradaban Yunani. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qânûn fî ath-Thibb yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah terlengkap pada zamannya. Ia juga menyusun buku lainnya yang memaparkan tentang sistem peredaran darah di dalam pembuluh. Buku tersebut terdiri dari 10 jilid dan telah disalin ke dalam bahasa Latin (di kota Milano) pada akhir abad ke15 M. buku ini dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi kedokteran Eropa. Di dalam buku itu juga dijelaskan jenis-jenis dan penggunaan alat bedah. Buku ini tergolong sebagai buku pertama yang membahas penyakit cacar dan campak serta penjelasan mengenai cara-cara pencegahan dan pengobatannya. Ia termasuk pakar kedokteran pertama yang berhasil menyingkap penyakit kulit tersebut. Sedemikian besar manfaatnya di Eropa. Buku-buku mereka mereka telah disalin ke dalam bahasa Latin dan dicetak berulang-ulang bagi mahasiswa kedokteran Eropa pada abad pertengahan. Buku ini telah disalin ke dalam bahasa Latin tahun 1565 M. buku ini sempat dicetak ulang sebanyak 23 kali pada abad ke-15 M dan diberi judul Simplicibus. Buku lainnya adalah Al-Hawi yang terdiri dari 20 jilid. Ali ibn µAbbas (994 M) menyusun buku berjudul Kitâb al-Mâlik. Tahun 1279 M. Buku tersebut berisi kumpulan berbagai resep obatan-obatan. Pada saat yang sama. Buku ini mengupas tentang masalah gizi dan pengobatan dengan menggunakan rempah-rempah. perlakuan pasca bedah yang mencakup sterilisasi luka. Selama kurun waktu . karangan-karangannya tergolong sebagai encyclopedia karena tebal dan banyaknya. kehamilan dan persalinan. ia menyusun sekitar 200 judul buku.

dan penggunan sabun sebagai alat pembersih sangat berbahaya bagi mereka. Sejarah Islam juga dipenuhi degan pakar kedokteran lain yang memiliki spesialisasi di bidang epidemi dan kesehatan lingkungan. ³Orang-orang Eropa berpendapat bahwa karya-karya Ibn Sina dalam ilmu kedokteran telah menenggelamkan karya-karya lain seperti karya Hypocrates. Sejak abad ke-15 M. seperti Ibn Zuhr (1162 M). Tidak pelak lagi. MUSLIM. buku ini dijadikan referensi utama pada fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi Eropa. Seolah komputer adalah kebutuhan primer bagi para penulis. penulis buku Al-Kulliyât fî ath-Thibb. Pada saat yang sama. tetapi juga bagi orang-orang sakit yang ada di lembaga pemasyarakatan. Benar kiranya pernyatan salah seorang intelektual Muslim dari Mesir. Bukunya yang terkenal adalah At-Taysîr fî Mudâwah wa at-Tadbîr. sekaligus seorang faqih penulis buku Bidâyah al-Mujtahid²berkomentar bahwa Ibn Zuhr adalah seorang pakar kedokteran Islam yang paling besar.abad ke-12 sampai abad ke-14 M. yang mengatakan bahwa orang-orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. PELETAK DASAR MESIN KOMPUTER 09 December 2010 Brilly El-Rasheed No comments Komputer di masa sekarang sangatlah urgen. Komputer juga bisa menjadi sarana da¶wah bil qalam. buku ini telah dicetak ulang sebanyak 15 kali. Bukunya telah disalin dan dicetak di Tassburg tahun 1532 M. Ia juga menentukan obat-obatan bagi masing-masing penyakit yang dianalisisnya. adalah berkat diterapkannya Islam sebagai sebuah sistem hidup dan ideology. yang tidak pernah dicapai oleh umat manusia pada masa sebelumnya. Sistem pemeriksaan secara periodik bagi para pegawai yang memperoleh beban tugas tertentu dan membutuhkan kriteria kesehatan yang amat ketat merupakan prosedur rutin yang sudah dilakukan oleh kaum Muslim. Ia menyingkap tentang periodisasi dan jadwal berbagai penyakit dengan memperhitungkan cuaca. dan kaum Muslim mundur karena meninggalkan agamanya. Para dokter yang bertugas di situ bertugas bukan saja membuka pelayanan umum bagi masyarakat. pencapaian sains dan teknologi yang amat tinggi. bahkan karya Galinus sekali pun. Kebanyakan orang yakin . Ia mengikuti jejak dari Ibn Jazlah (110 M). Ibn Rusyd²seorang dokter. di Eropa terdapat kepercayaan bahwa mandi itu dapat mengakibatkan penyakit tertentu. bahkan beberapa bagian buku tersebut masih dicetak tahun 1930 di kota London. yang di Eropa lebih dikenal dengan sebutan Ben Gesla. Sedemikian terkesannya orang-orang Eropa terhadap buku-buku dan prestasi Ibn Sina hingga Encyclopedia Britannica mengutip ucapan salah seorang orientalis Sir Thomas Clifford yang berkata. seperti Lisanuddin ibn al-Khatib (1313-1374 M) yang menyusun kitab tentang penularan penyakit. yang di Barat lebih dikenal sebagai Avenzoar.´ Selain itu terdapat juga spesialis ilmu tulang dan mikrobiologi. Syekh Syaqib Arselan. Perhatian para khalifah dan kaum Muslim terhadap kesehatan dan ilmu kedokteran direalisasikan dengan dibukanya poliklinik harian dan poliklinik keliling.

insinyur Muslim terkemuka bernama Al-Jazari mampu menciptakan µjam istana¶ (castle clock) sebuah jam astronomi. berhasil menemukan Equatorium alat penghitung bintang. kecepatan suara. Al-Biruni pun menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip komputer analog yang dikenal sebagai Planisphere sebuah astrolabe peta bintang. Astrolabe itu tak bergantung pada garis lintang pengamatnya dan bisa digunakan di manapun di seluruh dunia.Jazari itu mampu menampilkan zodiak.Zarqali.kalau penemu komputer adalah orang nonmuslim. suhu. Tidak hanya ketiga ilmuwan di atas. Sederet peralatan yang menggunakan prinsip komputer analog telah ditemukan para ilmuwan Islam. Tapi sebenarnya peletak dasar prinsip mekanik komputer adalah orang Islam. Arzachel. navigasi. ilmuwan Muslim serba bisa legendaris bernama Sharaf Ad-Din At-Tusi menciptakan astrolabe linear. Pada tahun 1015 M. dan intensitas cahaya. komputer analog lainnya ditemukan ilmuwan Muslim di Spanyol Islam bernama Abu Ishaq Ibrahim Az. Alatnya bernama Zuraqi sebuah astrolabe heliosentris. zodiak. Komputer analog juga kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengolah data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif atau sinyal analog. survei. melainkan komputer analog. Astrolabe yang menggunakan roda gigi itu ditemukan AlBiruni pada tahun 1000 M. horoskop. Jam yang ditemukan tahun 1206 M itu diyakini sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram. Inilah astrolabe pertama universal latitudeindependent. dan pengukuran gempa. Jam astronomi buatan Al. dan jadwal shalat. digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog lawan (dual) dari level digital. peralatan komputer analog lainnya berbentuk astrolabe juga ditemukan oleh Abu Bakar Isfahan pada 1235 M. Peralatan astronomi itu digunakan untuk menjawab 1001 persoalan terkait astronomi. sebutan orang Barat untuk Az-Zarqali. orbit matahari dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit. Ngga percaya? Ketika peradaban Islam menggenggam dunia. para astronom Muslim berhasil menemukan beragam jenis astrolabe. untuk mengukur variabel-variabel. radar. Tak lama kemudian. Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang menemukan alat astrolabe mekanik pertama untuk menentukan kalender bulan-matahari. penentuan waktu. Istilah komputer analog. . arah kiblat. teknologi yang dikembangkan para ilmuwan muslim di zaman itu bukan komputer digital. seperti untuk temperatur. resistansi udara. Yang pasti. Seabad kemudian. astrologi. berupa komputer kalender mekanik. Di zaman keemasannya. tepatnya di era kekhalifahan. menurut Wikipedia. Ibnu Samh astronom terkemuka di abad ke-11 M juga tercatat sebagai salah seorang penemu peralatan komputer analog berupa astrolabe mekanik. para insinyur Muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer. Alat-alat itu umumnya digunakan untuk beragam kegiatan ilmiah. Peralatan komputer analog lainnya yang dikembangkan Az-Zarqali bernama Saphaea. Dua abad kemudian. Ilmuwan Muslim lainnya bernama As-Sijzi juga tercatat berhasil menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip kerja komputer analog. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. seperti voltase. Menurut D De S Price (1984) dalam bukunya A History of Calculating Machines.

Al-Kashi tumbuh besar ketika Timur Lenk. sebuah komputer planet mekanik yang secara nyata mampu memecah kan sederet kerumitan planet. Zaman kegelapan terjadi karena terjadinya jurang kesenjangan dalam sejarah sains Eropa. Jamshid Al-Kashi yang sukses menciptakan Plate of Conjunctions sebuah alat hitung untuk menentukan waktu dan hari terjadinya konjungsi planet-planet. Padahal. Tak dapat dimungkiri lagi. Di kota kelahirannya. dia berhasil merampungkan penulisan risalah astronomi berjudul. Selain dikenal di dunia teknik modern sebagai µperintis robot¶. ilmuwan muslim legendaris dari Kashan. Sederet karya penting dalam bidang teknologi yang diciptakannya termuat dalam bukunya. Al. sekitar seribu tahun tak ada aktivitas sains. Al-Kashi dengan serius mempelajari dan mengkaji astronomi. peradaban Islam yang berkembang di Arab berhasil mendorong berkembangnya sains dengan . Sullam AsSama. jika sains dan teknologi merupakan kontribusi paling besar dan monumental yang disumbangkan peradaban Islam kepada dunia modern. Selain itu. ungkap Bapak Sejarah Sains. peradaban Islam yang diwakili masyarakat Arab telah berhasil menghubungkan secara efektif antara sains modern dengan ilmu pengetahuan lama. Tepat 1 Maret 1407 M. Al-Jazari pun tercatat sebagai sarjana pertama yang menciptakan komputer analog yang bisa diprogram. Matematika dan astronomi adalah dua bidang studi yang sangat menarik perhatian dan minatnya. Tercatat pula nama seorang Ilmuwan Muslim. serta orbit matahari. Oliver Joseph Lodge dalam The Pioneers of Science juga mengakui kehebatan peradaban Islam di masa keemasan. Iran. garis lintang matahari. Kemiskinan tak mampu mematahkan semangatnya untuk belajar. kecuali di peradaban Islam. Menurut dia. Muhammad Iqbal menyatakan. George Sarton. menguasai tanah kelahirannya. The Plate of Zones juga dapat menentukan orbit planet-planet. Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam. alat ini juga dapat memprediksi posisi garis bujur matahari dan bulan secara tepat. yang berhasil menemukan sederet peralatan teknologi yang sangat monumental di zamannya.Kashi pun juga menemukan komputer planet. The Introduction to the History of Science. Insinyur bernama lengkap Asy-Syaikh Ra`is Al-A¶mal Badi¶ Az-Zaman Abu Al-¶Izz bin Isma¶il bin Al-Razzaz Al-Jazari itu membuat komputer analog pertama yang bisa diprogram dalam bentuk Jam Istana. penguasa Dinasti Timurid. Menurut Lodge. Selain itu. bulan dan planet-planet. Semua penemuan itu membuktikan bahwa peradaban Islam merajai teknologi di era kejayaannya. Perekonomian di tanah kelahirannya mulai pulih ketika Dinasti Timurid dipimpin Shah Rukh. pada masa itu masyarakat Barat berada dalam keterbelakangan dan kebodohan. Sang pemimpin baru itu mendukung dan mendorong berkembangnya ekonomi. dalam bukunya. Pencapaian terpenting di pertengahan abad ke-15 M adalah terciptanya semangat eksperimental yang dikembangkan peradaban Muslim. The Plate of Zones.Al-Jazari (1136 M-1206 M) sang Bapak Teknik Modern. seni. Al-Jami¶ Baina Al-¶ilm wa Al-¶Amal Al-Nafi¶ fi Sina¶at Al-Hiya (Ikhtisar dan Panduan Membuat Berbagai Mesin Mekanik). ia kembali berhasil menyelesaikan penulisan buku Compendium of the Science of Astronomy. dan ilmu pengetahuan. Yakni. Tiga tahun setelahnya.

Montgomery yang menyandang gelar ³Emiritus Professor. Pengarah dan Pengasas Institut Sejarah Sains Arab-Islam. 2011 by Roland Yulianto Leave a Comment 1 Vote . Universiti Johann Wolfgang. Ibarat Memakan Bangkai Saudara Sendiri Ibnu Al-Haitham. Tetapi setelah zaman kegelapan datang. Khususnya sejarah perkembembangan pengetahuan di dunia Islam.begitu pesat di saat Barat dikungkung kebodohan. umat Islam telah memperkenalkan metode eksperimental. dan pemikiran. Orientalis asal Skotlandia. sangat tekun melakukan penelitiannya tentang Islam. banyak pula hasil-hasil ilmuwan tersebut yang juga diselewengkan dan kemudian disebarluaskan dengan informasi yang salah secara meluas. Jerman. sesungguhnya sebagian besar telah banyak ditemukan kaum Muslim sebelumnya Dr. Pada masa itu. Fuat Sezgin.´ gelar penghormatan tertinggi bagi seorang ilmuwan. Pada abad kegemilangan Islam banyak orang-orang Eropa yang belajar untuk menuntut ilmu di berbagai cabang pengetahuan dari para pakar Islam. mengatakan bahwa kehebatan ilmuwan Islam ratusan abad silam adalah kehebatan yang tidak ternilai (karena saking hebatnya²pen). khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Peletak Dasar Fisika Optika March 2. bagaimana Barat sangat berhutang budi pada Islam. perkembangan ilmu pengetahuan yang kini berkembang pesat di Barat dan Eropa. Montgomery secara jujur mengakui. Surabaya. observasi. William Montgomery Watt pernah secara jujur mengatakan. Goethe.com) Copy Right © 1431 Brilly El-Rasheed Mengapa Pemimpin disebut Pemimpin Ghibah. Frankfurt. 30 Dzul Qa¶dah 1431 Ditulis oleh Brilly El-Rasheed (brillyyudhowillianto@gmail.

Surat kabar terkemuka di Inggris. The Independent pada edisi 11 Maret 2006 sempat menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik bertajuk ´Bagaimana para inventor muslim mengubah dunia. Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. . Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu al-Haitham. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana. manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Lewat jepretan dan bidikan kamera. fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ´ruang gelap´. Jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya. Sehingga. kini dikuasai peradaban Barat serta Jepang. Oleh kamus Webster. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia.000 tahun silam. Pada akhir abad ke-10 M. salah satunya adalah penciptaan kamera obscura. Teknologi pembuatan kamera. Al-Haitham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar.´ The Independent20 penemuan penting para ilmuwan Muslim menyebut sekitar yang mampu mengubah peradaban umat manusia. banyak umat Muslim yang meyakini kamera berasal dari peradaban Barat. prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana Muslim sekitar 1. Itulah salah satu karya al-Haitham yang paling menumental. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan al-Haithan bersama Kamaluddin al-Farisi. Teori yang dipecahkan Al-Haitham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. al-Haitham berhasil menemukan sebuah kamera obscura.

Istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke16 M. atau kamar gelap. yang terpengaruh pemikiran al-Haitham mulai mengganti lobang bidik lensa dengan lensa (camera). Bradley Steffens dalam karyanya berjudul Ibn al-Haytham:First Scientist mengungkapkan bahwa Kitab al-Manazir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Irak. Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab al-Manazir (Buku optik). Eastman menciptakan kamera kodak. Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu. Dia mengembangkan plat-plat dalam perjalanan kamar gelapnya ± yang dikonversi gerbong.´ ungkap Nicholas J Wade dan Stanley Finger dalam karyanya berjudul The eye as an optical instrument: from camera obscura to Helmholtz¶s perspective. Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai alHaitham mampu mengubah peradaban dunia. Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif. umat Muslim lebih terpesona . mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil. Robert Boyle (1627-1691 M). Peradaban dunia modern tentu sangat berutang budi kepada ahli fisika Muslim yang lahir di Kota Basrah. Semua didedikasikannya untuk kemajuan peradaban manusia. Setelah itu. Pada Perang Dunia II kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Tahun 1855. penggunaan lensa pada kamera onscura juga dilakukan Giovanni Batista della Porta (1535-1615 M). Abu Ali Al-Hasan Ibnu al-Haitham. Setelah 900 tahun dari penemuan alHaitham pelat-pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Sayangnya. George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Setelah itu. sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar (prinsip digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern). kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Al-Haitham selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah. tanpa kabel. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Prancis pada 1827. Lima abad setelah penemuan kamera obscura. Sejak itulah. Tahun 1888. yang lahir di Basra (965-1039 M). sang fisikawan Muslim legendaris itu lalu menyusun Al-Bayt Al-Muzlim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura.´ papar Bradley. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan alHaitham pertama kali diperkenalkan di Barat oleh Joseph Kepler (1571 ± 1630 M). Cardano Geronimo (1501 -1576).³Kamera obscura pertama kali dibuat ilmuwan Muslim. jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 M. ³Dia merupakan ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksikan seluruh gambar dari luar rumah ke dalam gambar dengan kamera obscura.

Al-Haitham lebih tertarik untuk menimba ilmu dari pada menjadi pegawai pemerintah. matematika. iris. Dalam salah satu kitab yang ditulisnya. fisika. Tak heran. Konon. Sejarah Sang Penemu Kamera Obscura Tahukah Anda.pada pencapaian teknologi Barat. ia merantau ke Ahwaz dan metropolis intelektual dunia saat itu yakni kota Baghdad. jika µBapak Optik¶ dunia itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detil bagian indra pengelihatan manusia. Al-Haitham pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar yang didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Secara detail. geometri. dan filsafat. Beranjak dewasa ia merintis kariernya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. Ia juga menjelaskan secara detil bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva. Ia menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya. kata kamera yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Arab. Al-Haitham pun menjelaskan sistem penglihatan mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri. Secara serius dia mengkaji dan mempelajari seluk-beluk ilmu optik. secara otodidak. Setelah itu. Ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan. Alhazen ± begitu dunia Barat menyebutnya ± juga menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. gerhana. Teori yang dilahirkannya juga mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani. yakni qamara ? Istilah itu muncul berkat kerja keras al-Hatham. dan juga pelangi. Sejak kecil al-Haitham ydikenal berotak encer. Ptolemy dan Euclid. Persia. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan dicetuskannya. Bapak fisika modern itu terlahir dengan nama Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Hasan Ibnu al-Haitham di Kota Basrah. dia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Namun. Setelah itu. kornea. ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak. Keberhasilan lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan indra penglihatan manusia secara detail. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. lensa. Ghirah keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. pengobatan. dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan . Hebatnya lagi. Di kedua kota itu ia menimba beragam ilmu. sehingga kurang menghargai dan mengapresiasi pencapaian ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam. saat Dinasti Buwaih dari Persia menguasai Kekhalifahan Abbasiyah. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. Ibnu Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat. ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Berbeda dengan keduanya.

yang bersifat wahyu langsung seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. baik ia orang Yahudi. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). [] Disusun dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Sains Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. hanya sedikit yang tersisa. Kitab al-Manazhir. Hal ini tidak mengherankan jika kita mengingat bagaimana generasi- .1 Latar Belakang Masing-masing dari tiga agama Samawi mempunyai kumpulan kitab yang khusus. Bahkan karya monumentalnya. Dokumen-dokumen tersebut bagi mereka itu merupakan penjelmaan materialdaripada wahyu Ilahi. Al-Battani (Bapak Astronomi). Nabi Isa berkata atas nama Bapa dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh manusia wahyu-wahyu Tuhan yang ia terima dengan perantaraan malaikat Jibril. Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). Sayangnya. Al-Haitham juga mencetuskan teori lensa pembesar. Menurut Al-Haitham. tidak diketahui lagi keberadaannya. orang Kristen atau orang Islam. Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Mesir. Teori itu digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). Orang hanya bisa mempelajari terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Latin. Ibnu Batutah (bapak geografi). al-Haitham membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Dalam buku lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Light On Twilight Phenomena.manusia. Dokumendokumen itu merupakan dasar kepercayaan tiap penganut agama itu. atau merupakan wahyu yang tidak langsung seperti dalam hal Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Hasil penelitian Al-Haitham itu lalu dikembangkan Ibnu Firnas di Spanyol dengan membuat kaca mata. BAB I PENDAHULUAN 1. sejak dilaporkan hilang pada peristiwa pembakaran perpustakaan Iskandariah. Perlu dinyatakan bahwa hal-hal yang mengenai Islam pada umumnya tak diketahui orang di negeri-negeri Barat. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur.

Setelah Nabi Muhammad meninggal. dan dalam Islam itu tak ada tempat bagi Tuhan (sebagaimana yang difahamkan oleh kaum Masehi). Jika kita bicara tentang hasil ilmiah. walaupun Sains hanya memberi penjelasan yang kurang sempurna. 1." Al Qur-an adalah penjelmaan wahyu yang diterima oleh Muhammad dari Tuhan dengan perantaraan Jibril. tetapi cukup kuat dan tidak mengandung resiko kesalahan. pada zaman Khalifah Usman (tahun 12-14 setelah wafatnya Nabi Muhammad) Qur-an dibukukan sehingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui peran Islam terhadap perkembangan sains.3 Permasalahan Permasalahan yang diangkat dari penulisan karya ilmiah ini yaitu apakah Al-qur¶an mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan sains dunia modern? BAB II .2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan karya ilmiah dengan judul ³Hubungan Antara Islam dan Sains´ ini dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 1. kita maksudkan hanya hal-hal yang sudah dinyatakan secara definitif. dan dihafal. Yang saya selidiki di sini adalah fakta-fakta yang tak dapat dikembalikan kepada masa sebelumnya. Pada zaman sekarang kemajuan yang diperoleh oleh manusia karena Sains dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur-an yang selama ini tak dimengerti atau disalah tafsirkan. tetapi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut bagaimana dalam mengetahui aspek-aspek itu mereka sesungguhnya bersumber kepada wahyu Islam. kemasyarakatan atau ketatanegaraan. Biasanya orang bertitik tolak dari anggapan bahwa Mohammad bersandar kepada wahyu-wahyu yang diterima nabi-nabi sebelum dia sendiri. Banyak kaum terpelajar zaman sekarang yang tertarik oleh aspek-aspek Islam yang mengenai filsafat. tetapi yang mungkin sebentar lagi terpaksa dihapuskan dan diganti dengon theori lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmiah. untuk memelihara suatu anggapan yang salah yakni bakwa Islam adalah kepercayaan yang disiarkan oleh seorang manusia. Pemakaian kata-kata "religion Mahometane" (Mohamedanism) dan Mahometans (Mohamedans) sampai sekarang masih sering dipakai. Qur-an dibaca oleh kaum muslimin di waktu sembahyang dan khususnya pada bulan Ramadlan. Tujuan umum Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Al-Qur¶an dan sains 2. Setelah ditulis. Dengan begitu kita harus menjauhkan theoritheori explicatif (teori-teori penafsiran) yang berfaedah untuk memberi penjelasan tentang sesuatu fenomena.generasi diberi pelajaran agama dan bagaimana selama itu mereka itu dikungkung dalam ketidak tahuan mengenai Islam. Pemikiran tentang ciri-ciri yang dapat diterima atau ditolak secara ilmiah mengenai teks Kitab Suci. merupakan puncak daripada konfrontasi antara Kitab Suci dengan Sains. 1. memerlukan suatu penjelasan. dengan begitu mereka ingin mengelak dari mempersoalkan "wahyu. Al Qur-an dibagi-bagi dalam surat-surat oleh Nabi Muhammad sendiri.

fisika material.biofisika. Sains dengan definisi diatas seringkali disebut dengan sains murni.Natural sains atau Ilmu pengetahuan Alam . kinetika. zoologi.Sosial sains atau ilmu pengetahuan sosial berikut ini adalah contoh dari begitu banyak pembagian bidang ± bidang sains. sains adalah cara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu. yang merupakan aplikasi sains yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ). Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan.1. dinamika. kimia anorganik. fisika nuklir. mengoleksi). thermokimia Fisika (Physics) : Astronomi.1 Pengertian Alquran 2. Fisiologi. mekanika quantum. ertinya Matluw (yang dibaca). ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab.´ (Yusuf:2) 2. ilmu sains biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu : . agar kamu memahaminya.1. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul. Anda dapat menuturkan. ilmu material. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam. Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomenafenomena yang terjadi di alam . kimia polimer. berdasarkan webster new collegiate dictionary definisi dari sains adalah ³pengetahuan yang diperolehmelalui pembelajaran dan pembuktian´ atau ³pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum ± hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. atau bahasa yang lebih sederhana.TINJAUAN PUSTAKA 2. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur. optik.genetika. untuk membedakannya dengan sains terapan. virulogi. Ekologi.2 Pengertian Sains Kata sains berasal dari bahasa latin ´ scientia ´ yang berarti pengetahuan. Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang orang dapatkan melalui metode tersebut. thermodinamika . ertinya Jaami¶ (Pengumpul. Kimia organik. dll Kimia (Chemistry) : Kimia Analitik.´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya.2 Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. taksonomi. 2. Allah ta¶ala berfirman. Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan. Elektrokimia.1 Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. khususnya natural sains atau IPA y y y Biologi (Biology) : Anatomi.

paleontologi. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetauan dalam Al-Qur¶an (Islam). 4. pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indra pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan. 1. 5. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.3 Pandangan Al-qur¶an Terhadap Sains Salah satu kemu¶jizatan (keistimewaan) Al-Qur¶an yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuaan. Maka Mahasucilah Allah. dan umat Islam sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya. geologi. Dan Kami hidupkan dengan air itu. Pencipta yang paling baik.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. tanah yang mati (kering).S Al-µalaq 96/1-5. pendengaran. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. berfikir dengan menkorelasikan antara ayat qauliah dan kauniah manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Ayat tersebut di atas mengandung perintah membaca. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang bersusun-susun untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (Kami). Bacalah. membaca berarti berfikir secara teratur atau sitematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. 2. dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.y Ilmu Bumi (Earth Science) : Ilmi lingkungan. meteorologi. Contoh ayat-ayat Al-Qur¶an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan : Surat 21 ayat 30: tentang asal mula kehidupan Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. hydrologi. lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang diketam.tentang perkembangan embrio didalam peranakan Artinya: "Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. sebab manusia itu lahir tidak mengethui apa-apa. 3. baik membaca ayat qauliah maupun ayat kauniah. kebahagian dunia dan akhirat. 2. Dalam Al-Qur¶an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. geodesi. lalu segumpal darah itu Kami jadikan sesuatu yang melekat dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. oceanografi." Surat 23 ayat 14." . pengamatan . Bahkan perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammada SAW. tentunya ilmu pengetahuan diperoleh di awali dengan cara membaca. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah." Surat 50 ayat 9 s/d 11: tentang siklus air Artinya: "Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. kemudian Kami pisahkan antara keduanya. semaksimal mungkin. Al-Qur¶an selalu memerintahkan kepada manusia untuk mendayagunakan potensi akal. begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam AlQur¶an sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Q.

Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa yang lebih baik. Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa. hal. Mahasiswa-mahasiswa Eropa di dalam Universitas Muslim membawa kembali (ke negaranya) metode-metode baru tentang pengajaran 9. 5. terutama dari bahasa Spanyol dan memperkaya kurikulum barat. Ibnu Batutah (bapak geografi).85) disebutkan beberapa kontribusi muslim terhadap dunia pendidikan sebagai berikut : 1. AlBattani (Bapak Astronomi). sudah digunakan sebagai teks (kuliah) di dalam kelas-kelas sekolah tinggi. 6. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). Mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa. jauh ke dalam pertengahan abad ke tujuh belas. sanitasi dan makanan kepada Eropa. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasi moral yang dialami oleh anak bangsa. Mereka dikenal tidak sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepakarannya pula di bidang ilmu diniyyah. sekalipun masih kurang sempurna. sisi gelap dalam pola pendidikan yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa yaitu tidak adanya muatan nilai ruhiyah. dan bidang-bidang lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. BAB III PEMBAHASAN Didalam Al-Quran ada banyak ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan . Mereka memelihara pemikiran Greco-Persian ketika Eropa bersikap tidak toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan Pagan 8. Melalui abad keduabelas dan sebagian abad ke tiga belas.4 Peran Islam Terhadap Sains Perlu diketahui bersama. Mereka telah memberi kontribusi tentang pengetahuan rumah sakit-rumah sakit. dipelajari kembali hal itu dengan kebudayaan-kebudayaan klasik dan lainnya. sehingga membantu menghasilkan (abad) Renaisance.2. mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa 7. terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). Orang-orang Muslim. dan lebih mengedepankan logika materialisme serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut pahamSekulerisme. telah memberi kepada Barat metode eksperimental. 3. Karya-karya terjemahan mereka. Dalam buku milik Mehdi Nakosteen (2003. karya-karya Muslim tentang sains. filsafat. Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. khususnya Eropa barat laut 2. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). Sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab 4.

Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. baik itu mulai dari awal penciptaan alam semesta dan seisinya. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (qa⼌idah fikriyah) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. . Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). Makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar islam Author: KUMPULAN MAKALAH | Posted at: 09:40 | Filed Under: Agama I. wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. beberapa kalangan khususnya non Islam belum bisa menerima kebenaran Al-Qur¶an dikarenakan penafsiran mereka terhadap makna Al-Qur¶an belum sempurna. Ibnu Batutah (bapak geografi). PERAN ISLAM DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada 2 (dua) Pertama. Namun. Al-Battani (Bapak Astronomi). Dari sinilah sering terjadi penafsiran isi dari ayat Al-Qur¶an yang memang cenderung mempunyai kesamaan dengan sains. Ilmu pengetahuan atau sains yang merupakan ilmu yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu sehingga diakui kebenarannya oleh khalayak umum. Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. oleh Taufik El Masyk at 17:50 Label: Ilmiah. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. ilmu yang mengatur kehidupan manusia dan sekitarnya sampai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa mendatang.perkembangannya. sedang yang bertentangan dengannya. bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang.

Tapi pada 1969.3 detik untuk mengetahui kabar pendaratan Neil Amstrong di bulan (Winarno. misalnya mengubah sifat genetik virus influenza hingga mampu membunuh manusia dalam . dengan sarana komunikasi canggih. Berbagai sarana modern industri. 1995). Elizabetta. ternyata telah disimpan dan kemudian baru dititipkan pada bibinya. tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. dan transportasi. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan. Lalu di abad XIX Orang Eropa perlu 2 minggu untuk memperoleh berita pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. menjadi lebih berbahaya. kita hanya perlu 12 jam saja. lahir dari rahim bibinya setelah dua tahun ibunya (bernama Luigi) meninggal. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam. 1997). Sekarang dengan naik pesawat terbang.Kedua. Dulu orang naik haji dengan kapal laut bisa memakan waktu 17-20 hari untuk sampai ke Jeddah. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah. 2004). Standar syariah ini mengatur. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek. dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7000 tusukan jarum jahit. hanya bisa 23 tusukan per menit (Qardhawi. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengubah mikroorganisme yang sudah berbahaya. misalnya. didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Ovum dan sperma orang tuanya yang asli. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu sisi memang berdampak positif. 16/01/1995). terbukti amat bermanfaat. maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya. seorang bayi Italia. Pada tahun 1995. Elenna adik Luigi (Kompas. bukan standar manfaat (pragmatisme/utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. Tapi di sisi lain. Bayi tabung di Barat bisa berjalan walau pun asal usul sperma dan ovumnya bukan dari suami isteri (Hadipermono. bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek. Dahulu Ratu Isabella (Spanyol) di abad XVI perlu waktu 5 bulan dengan sarana komunikasi tradisional untuk memperoleh kabar penemuan benua Amerika oleh Columbus (?). jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. komunikasi. dunia hanya perlu waktu 1. Dengan ditemukannya mesin jahit. menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari.

1986). dan pakaian). Sedang teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia seharihari (Jujun S. Di sinilah. adalah agama Islam. akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. 1992). Suriasumantri. dan hutan juga tak sedikit mengalami kerusakan dan pencemaran yang sangat parah dan berbahaya. berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya. Lingkungan hidup seperti laut.beberapa menit saja (Bakry. 1990: 99-119): . seraya mengeliminasi dampak negatifnya semiminal mungkin? Sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Tulisan ini bertujuan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut. akhir-akhir ini diterapkan pada manusia (human cloning). terdapat 3 (tiga) jenis paradigma (Lihat Yahya Farghal. Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar. yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja. adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas. Agama yang dimaksud di sini. Tak sedikit yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya (cyber crime) dan untuk mengakses pornografi. dan perjudian. 1999). Beberapa varian tanaman pangan hasil rekayasa genetika juga diindikasikan berbahaya bagi kesehatan manusia. memperdalam. atmosfer udara. 2001). Suriasumantri. kekerasan. Paradigma Hubungan Agama-Iptek Untuk memperjelas. untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah). makanan. Perkembangan iptek. hubungan manusia dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak. dan mengembangkan iptek (Agus. Kloning hewan rintisan Ian Willmut yang sukses menghasilkan domba kloning bernama Dolly. peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (dengan aturan MU : amalah dan uqubat/sistem pidana) (An-Nabhani. 1996). Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method) (Jujun S.

agar tidak problematis. atau di laut. dan aksiologis (berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan). Agama itu tidak ada. Paradigma ini . Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis (berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal). dalam ideologi sekularisme Barat. Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad XIX di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen (khususnya teks Bible) dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. paradigma sosialis. yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. atau di pohon-pohon. Tapi ternyata banyak ayat Bible yang berkontradiksi dan tidak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan. Contohnya.Pertama.insistnet. Agama tidak mengatur kehidupan umum/publik. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan tuhannya. paradagima sekuler. www. bumi itu bulat berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelayaran Magellan. ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan akhirnya dipisah satu sama lain dan tidak boleh saling intervensi. supaya jangan ada angin bertiup di darat. Sebab. tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek. maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible (Adian Husaini. bumi itu datar seperti halnya meja dengan empat sudutnya.com) Ini tidak masuk akal dan problematis. Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal. Agama tidak dinafikan eksistensinya. menurut ajaran gereja yang resmi. Semula ajaran Kristen dijadikan standar kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam Bible dikatakan: Kemudian daripada itu. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Maka. yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Padahal faktanya. Kedua. agama telah dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din dan al-hayah). dus. (Wahyu-Wahyu 7:1) Kalau konsisten dengan teks Bible. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. epistemologis (berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan). aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi dan mereka menahan keempat angin bumi.

yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia (An-Nabhani. It is the opium of the people. 1957:141-142) (Ramly. agama dipandang secara ateistik. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia-tuhan. just as it is the spirit of a spiritless situation. khususnya Materialisme Dialektis (Yahya Farghal. Sedang dalam paradigma sosialis. . yaitu dianggap tidak ada (in-exist) dan dibuang sama sekali dari kehidupan. karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. (Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas. Agama adalah candu bagi rakyat) (Lihat Karl Marx. 2000: 165-166). Ketiga. Dalam paradigma sekuler. 2000: 110). termuat dalam On Religion. the heart of the heartless world. jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa. yaitu tidak dinafikan keberadaannya. agama berfungsi secara sekularistik. 1994: 112). Berdasarkan paradigma sosialis ini. Contribution to The Critique of Hegel⼌s Philosophy of Right. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Paham Materialisme Dialektis adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus melalui proses dialektika. tapi lebih ekstrem. yaitu melalui pertentanganpertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembanganitu sendiri (Ramly. 2001). yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. Karl Marx mengatakan: Religion is the sigh of the oppressed creature.mirip dengan paradigma sekuler di atas. Aqidah Islam ³yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur`an dan al-Hadits menjadi qaidah fikriyah (landasan pemikiran). Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx (w. paradigma Islam. 1883) yang ateis dan memandang agama (Kristen) sebagai candu masyarakat. Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme. sebagaimana ia merupakan ruh/spirit dari situasi yang tanpa ruh/spirit.

1994: 117). Ini dapat ditunjukkan misalnya dari suatu peristiwa ketika di masa Rasulullah Saw terjadi gerhana matahari. (Qs. yang bertepatan dengan wafatnya putra beliau (Ibrahim). . melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu (Yahya Farghal. bukan lepas dari aqidah itu. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari Aqidah Islam. Beliau mengajak memeluk Aqidah Islam lebih dulu. 632 M) yang meletakkan Aqidah Islam yang berasas Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas ilmu pengetahuan. Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah Saw (w. ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. an-Nisaa` [4]: 126). Dan sesungguhnya Allah. karena iqra` haruslah dengan bismi rabbika. yang merupakan asas Aqidah Islam (Al-Qashash. â¼oeGerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Firman Allah SWT: Dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. akan tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah.Bukhari dan an-Nasa`i] (Al-Baghdadi. kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit. yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah. al. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun (artinya) : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Maka Rasulullah Saw segera menjelaskan: Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. (Qs.Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan Aqidah Islam. (Qs. 1995: 81). Paradigma Islam ini menyatakan bahwa. ath-Thalaq [65]: 12). Orang-orang berkata. 1996: 10). lalu setelah itu menjadikan aqidah tersebut sebagai pondasi dan standar bagi berbagai pengetahun. Dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya [HR. Alaq [96]: 1) Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman.

Diakui atau tidak. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan shaleh tapi sekaligus cerdas dalam iptek. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik. termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. dan kimia. Ali Imran [3]: 190). Aqidah Islam Sebagai Dasar Iptek Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. 721) sebagai ahli kimia termasyhur. Zahoor. 884) sebagai pakar kedokteran. Itulah hasil dann prestasi cemerlang dari paradigma Islam ini yang dapat dilihat pada masa kejayaan iptek Dunia Islam antara tahun 700 ³1400 M. 2003). 1992. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan. 1995. Al-Battani (w. 1999. Gunadi dan Shoelhi. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Hal ini sesuai dengan aqidah muslim yang tertera dalam al-Qur`an: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal. sebab beliau menjelaskan. mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam. Myers 2003. Natsir Arsyad. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Al-Khawarzmi (w. dalam pandangan hidup. Pada masa inilah dikenal nama Jabir bin Hayyan (w. Hossein Bahreisj. (Qs. Inilah paradigma Islam yang menjadikan Aqidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. Tsabit bin Qurrah (w. tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang. Ahmed dkk. bahwa fenomena alam adalah tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Eugene A. ophtalmologi. gaya hidup. diajarkan . yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. kini umat Islam telah telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya. A. Al-Razi (w. 2003.Dengan jelas kita tahu bahwa Rasulullah Saw telah meletakkan Aqidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan. dan masih banyak lagi (Tentang kejayaan iptek Dunia Islam lihat misalnya M.

atau hadis tertentu. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini. dan menjadi tolok ukur kesimpulan iptek. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi segala sesuatu. Eksistensi paradigma sekuler itumn menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. bukan berarti bahwa konsep iptek wajib didasarkan pada ayat-ayat tertentu. 1996: 12). Namun di sini perlu dipahami dengan seksama. Nuh [71]: 16).sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. dan seterusnya. bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. harus didasarkan pada ayat tertentu. agronomi. Ada sekitar 750 ayat dalam al-Qur`an yang semacam ini (Lihat Al-Baghdadi. geologi. itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu (lihat Qs. Misalnya saja dalam astronomi ada ayat yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pancaran cahaya dan panas (Qs. bukan berarti bahwa ilmu astronomi. bahwa langit (bahan alam semesta) berasal dari asap (gas) sedangkan galaksigalaksi tercipta dari kondensasi (pemekatan) gas tersebut (Qs. Ringkasnya. bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek. danseterusnya. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadits. an-Nisaa` [4]:126 dan Qs. Jika kita menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek.Thalaq [65]: 12). Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur alQur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi. Kalau pun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains. ath. dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme) yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Fushshilat [41]: 11-12). Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Aqidah Islam. bahwa iptek wajib berstandar pada al-Qur`an dan al-Hadits. yang dimaksud menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada al-Qur`an dan al-Hadits. tapi yang dimaksud. al-Qur`an dan al-Hadits adalah standar . Jadi. 2005: 113).

adalah bahwa umat Islam boleh mengambi iptek dari sumber kaum non muslim (orang kafir). Hai manusia. Adam AS adalah manusia pertama. harus sesuai dengan al-Qur`an dan al-Hadits. manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama. Berarti. yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. as-Sajdah [32]: 7). Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek . Umar bin Khatab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal (Kas Negara). tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Jadi. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits. kemudian Dia menciptakan keturunannya dari sari pati air yang hina (mani). Firman Allah SWT: (Dialah Tuhan) yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dulu Nabi Saw menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah. Implikasi lain dari prinsip ini. selama tidak bertentangann dengan aqidah dan syariah Islam. al-Hujuraat [49]: 13). dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits itu. Artinya. padahal di Yaman dulu penduduknya adalah Ahli Kitab (Kristen).(miqyas) iptek. apa pun konsep iptek yang dikembangkan. (Qs. dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam AS itu. dan bukannya sumber (mashdar) iptek. dan bukan sumber iptek. bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi Teori Darwin (Zallum. Ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang menegaskan. (Qs. Misalnya saja Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. Nabi Adam AS. 2001). maka konsep itu berarti harus ditolak. Dulu Nabi Saw juga pernah memerintahkan dua sahabatnya memepelajari teknik persenjataan ke Yaman. yaitu al-Qur`an dan al-Hadits hanyalah standar iptek. iptek dapat diadopsi dari kaum kafir. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. padahal strategi militer itu berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi.

Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (Qs. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya (Qs. Sabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya. Keberadaan standar manfaat itulah yang dapat menjelaskan.Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek. [HR. mengapa orang Barat mengaplikasikan iptek secara tidak bermoral. Antara lain firman Allah: Maka demi Tuhanmu. maka perbuatan itu tertolak. Selama sesuatu itu bermanfaat. bagaimana pun juga bentuknya. adalah yang telah diharamkan syariah Islam. tidak berperikemanusiaan. adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. al-A⼌raaf [7]: 3). dan bertentangan dengan nilai agama. . Kontras dengan ini. mengkloning manusia (berarti manusia bereproduksi secara a-seksual. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama. Standar pemanfaatan iptek menurut mereka adalah manfaat. Iptek yang boleh dimanfaatkan. apakah itu dinamakan pragmatisme atau pun utilitarianisme. memanfaatkan bayi tabung tanpa melihat moralitas (misalnya meletakkan embrio pada ibu pengganti). Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan. adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta. maka ia dianggap benar dan absah untuk dilaksanakan. adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. an-Nisaa` [4]: 65). Muslim]. yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya menggunakan bom atom untuk membunuh ratusan ribu manusia tak berdosa.

atau institusi lain yang mengajarkan ilmu agama dan lembaga pendidikan umum seperti sekolah-sekolah formal kebanyakan (SD. dan mana yang secara hakiki berbahaya bagi manusia. Pendidikan umum dan pendidikan Islam harus berjalan beriringan jika memang ingin menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkarakter. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-An¶am ayat 59 yang berbunyi : ³Dan pada sisi Allah-lah kunci- . PANDANGAN ISLAM TERHADAP ILMU MENURUT PARA ULAMA Pada masa dewasa ini. Pendidikan Agama Islam hanya memiliki porsi 2 SKS. IAIN. Islam sebenarnya tidak mengenal adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum karena di dalamnya terdapat pola hubungan dan peranan yang saling terkait antara hal yang satu dengan yang lainnya. ilmu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. tidak sejalan dengan visi pembangunan karakter bangsa. SMA. mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dirasa sangat sedikit sekali porsinya. Yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. SMP. SMP. Kurikulum pendidikannya pun sangat kontras. yang amat mengetahui mana yang secara hakiki bermanfaat bagi manusia. sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar. Karena itu. Pada lembaga pendidikan umum misalnya. Sumber ilmu tersebut adalah Al¶Alim (Dzat yang Maha Tahu) dan Ar-Rasyid (Dzat yang Maha Pandai). dan seterusnya. itu pun hanya sebatas pada jenjang SD hingga SMA. Sedangkan di perguruan tinggi yang berbasis pendidikan umum. Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah SWT yang bentuknya secara praktis dan konkret adalah syariah Islam. dan perguruan tinggi) yang mengajarkan ilmu-ilmu umum.bukan seksual). mengekploitasi alam secara serakah walaupun menimbulkan pencemaran yang berbahaya. Menurut Islam. terpisahnya ilmu agama dan ilmu umum dengan mudah dapat kita lihat dari terpisahnya lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. II.

Oleh karena itu. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. tidak cukup dengan akal untuk memahaminya tapi juga . Tujuan dari ilmu formal ini adalah sebagai pedoman hidup. Pertama. Pada dasarnya. Jalur kedua disebut sebagai Atthariqah ghairu rasmiah. Masing-masing jalur merupakan pendukung bagi jalur lainnya dan bermuara pada kemaslahatan manusia. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula).kunci semua yang ghaib. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi. dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. yaitu jalur informal. Kedua. ilmu disampaikan kepada manusia melalui dua jalur. atau diubah). ilmu disampaikan melalui ilham atau inspirasi secara langsung dan siapa pun bisa mendapatkannya sesuai dengan kehendak Allah. jelaslah bagi kita bahwa sumber ilmu itu adalah Allah. Walaupun jalur untuk memperoleh ilmunya berbeda. Adapun nilai kebenaran ilmu yang diperoleh pada jalur ini disebut sebagai al-haqiqah attajribiah (kebenaran empiris). dikurangi. Objek dari ilmu formal ini disebut Al-ayat A-lqauliyah yang redaksinya juga formal (tidak ditambahi. maka nilai kebenaran yang dikandung oleh Al-Ayat Al-qauliyah ini adalah nilai Al-haqiqat Al-mutlaqah (kebenaran mutlak). isyarat gaib. Objek dari ilmu informal ini adalah Al-ayat Al-kauniah dan tujuannya adalah untuk penunjang dan perbaikan hidup. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)³ Jadi. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. isyarat ilmiah. bahwa Al-Quran itu tiada keraguan didalamnya. Al-ayat Al-qauliyah yang tertera di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya memiliki 3 macam isyarat. Ilmu yang disampaikan melalui jalur ini adalah ilmu formal yang biasa disebut sebagai revelation (wahyu). diperlukan sikap ilmiah (riset) untuk mendalaminya. tapi pada dasarnya keduai jalur ini saling terkait satu sama lain. Jalur pertama disebut dengan jalur Atthariqoh Arrasmiah. Karena ilmunya bersifat formal. yaitu jalur yang resmi (formal). maka pembawanya juga merupakan pembawa formal yaitu Ar-rusul (rasul). dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Pada jalur ini.

Padahal.bagi mereka . Kita malah sibuk melakukan riset terhadap ketiga larangan Allah tersebut untuk membuktikannya secara ilmiah. Begitu juga dengan isyarat gaib. diperlukan sikap kesediaan untuk mengamalkannya. Misalnya. dan babi. Walaupun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa perkara gaib merupakan pengetahuan yang sangat terbatas untuk manusia. Ketiga. isyarat hukmiyah (hukum) ditanggapi secara ilmiah. tetapi tetap saja ada manusia yang masih memercayai perkara-perkara tahayul.tanpa melibatkan unsure kepercayaan. isyarat hukmiyah (hukum). Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi agar bisa menjadi rahmat bagi semesta alam dengan bekal ilmunya. Orang orang seperti ini hanya mempergunakan akalnya untuk menerima suatu. bangkai.dengan keterbelakangan karena itumereka tidak memprcayai pada apasaja yang dianggap tidak rasional. Terkadang kita tidak sadar dengan kerancuan yang kita buat sendiri.padahal pada kenyataan sehari-hari seseoirang tidak mungkin melepaskan diri dari kepercayaan Beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehiduopan manusia . Untuk itulah.bila hal itu masuk akal. KEUTAMAAN ORANG BERIMAN DAN BERILMU Sebagai manusia ada yang tidak percaya akan adanya sesuatu yang tidak dapat mereka indra.diperlukan keimanan untuk menerimanya. Allah mengaruniakan akal dan hati kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk serta bisa memisahkan mana yang benar dan salah.apaapa yang tidak dapat ditangkap olehsalah satu panca indra itu berarti tidak ada. contohnya larangan memakan darah. III.sebagian lagi ada yang berpendirian bahwa mereka hanya dapat menerima kebenaran sesua. Terutama dalam menyikapi ketiga jenis isyarat tersebut. larangan terhadap ketiga hal itu tetap harus dilaksanakan meskipun hasil riset itu ada atau tidak.

Iman mewujudkan kehidupan yang baik(hayatan tayibah) kehidupan yang baik ialah kehidupan oran-orangyangselalu melakukan kebaikan.11. (An-nisaa.jiwanya tenang(sakinah).kematian akan datang mendapatkan Kamu kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya. Iman menanamkan sikap ³self help´ dalam kehidupan rezki atau mata pncaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. e.a. Iman memberikan ketentraman jiwa acapkali manusia dilanda resah dan duka cita.kepercayaan dan keyakinan yang demikian memberikan sikap mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.(hud.hatinya tentram(mutmainnah). Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian itu ditangan allah Firman allah: Dimana saja kamu berada.6) d.jampi-jampi dan sebagainya b.menghilangkan kepercayaan kepeda . Iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda Orang-orang beriman hanya prcaya kepada kekuatan dan kekuasaan allah.digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Firman allah: Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan allah lah yang memberi rezekinya.mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik .orang beriman mempunyai keseimbangan.dandia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (lauh mahfud).kesaktian benda-benda keramat.4:78) c.

Abu Uthman Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri.baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya g. Iman melakukan sikap ikhlas dan konsekuen Iman memberikan pengaruh kepada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas. demikian nama aslinya. Iman memberikan keberutungan orang yang beriman akan selalu berjalan pada arah yang benar karena allah membimbing dan mengerahkanya kepada tujuan hidup yang hakiki.dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Peletak Dasar Zoologi Murid sekolah menengah pasti mengenal teori-teori penting dalam biologi. dan perjuangan untuk hidup (struggle for existence). kemiskinan tak membuat keluarga Al-Jahiz menyerah begitu saja. untuk mempertahankan hidupnya Al-Jahiz muda menjual ikan di salah satu kanal-kanal Kota Basrah. lahir di Basrah. Tetapi tahukah Anda bahwa pencetus dasar-dasar biologi tersebut adalah seorang ilmuwan serbabisa dari Basrah. seleksi alam. Bila ditanya. sang ibu berperan penting mendorong putranya untuk terus belajar. Ia berasal dari keluarga miskin.tanpa pamrih. ratusan tahun sebelum ahli biologi Barat mengenalnya. Irak pada 781 ketika berkuasa Kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad. Dahsyatnya Ilmuwan Muslim: Al-Jahiz. evolusi.f. yaitu Al-Jahiz. Al-Jahiz adalah cucu dari seorang budak kulit hitam asal Afrika Timur. Namun. siapa pencetus gagasan ini? Mereka tidak ragu-ragu menunjuk Lamarck atau Charles Darwin atau ilmuwan barat lainnya. seperti rantai makanan.orang yang beriman akan senang tiasa konsekuen dengan apayang telah diikrarkanya. Ilmuwan abad ke-9 ini telah mampu mengungkapkan konsep-konsep tersebut. . Irak.

dan psikologi binatang. Dalam 25 tahun. Al-Jahiz juga menulis beberapa kitab. Salah satu karya Al-Jahiz yang sangat fenomenal adalah Kitab al-Hayawan (Book of Animals). termasuk kajian Alquran dan hadis. ia sudah mendapatkan berbagai pengetahuan. lebih dari 200 naskah buku telah ia hasilkan. Sepanjang kariernya sebagai penulis piawai. Waktu luangnya dihabiskan untuk mendiskusikan berbagai subjek ilmu pengetahuan bersama pemuda lainnya di salah satu masjid di Kota Basrah. Selain kitab al-Hayawan. Al-Jahiz leluasa mengembangkan karirnya sebagai penulis berbagai subjek ilmu. Untuk mengembangkan kemampuannya.Ia melanjutkan belajarnya hingga usia 25 tahun. Namun niat itu diurungkan karena anak itu takut pada tatapan mata melotot calon gurunya. Risalat mufakharat al-sudan 'ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). Dalam buku ini. Dari sinilah sang jenius mendapat julukan Al-Jahiz yang berarti si mata melotot. Ia mendapat dukungan dari pihak kerajaan dengan berbagai fasilitas. Irak untuk menyambangingi Bait al-Hikmah sebuah pusat studi dan keilmuan terbesar di dunia saat itu. diulas pula tentang kuman. Al-Jahiz mengupas dan menguraikan lebih dari 350 jenis binatang. di antaranya: Kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and exposition). ia memanfaatkan peluang yang diberikan para sultan yang memang antusias pada ilmu pengetahuan. Semua tulisan dan karya-karya penting dilahapnya. Al-Jahiz secara khusus menguraikan teori evolusinya secara komprehensif. adaptasi. Al-Jahiz merupakan penganut awal determinisme lingkungan. Teori itu didasarkan pada pengaruh lingkungan terhadap binatang. teori evolusi. Otaknya yang encer dan brilian membuatnya mampu menguasai beragam ilmu pengetahuan. termasuk buku-buku terjemahan filsafat Yunani.000 dinar emas oleh peminatnya. pada suatu kesempatan ia diundang untuk mengajar anaknya. Pada 816 M ia memutuskan hijrah ke Baghdad. buku ini sempat dihargai 5. Menurut dia. Kitab ini dipandang sejarawan sains sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan Al-Jahiz bagi peradaban manusia. khususnya buah pemikiran Aristoteles. Khalifah Al-Makmun pun tertarik pada kehebatan ilmunya. dan berguru kepada sederet ilmuwan. Di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah ini. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). Kitab al-Hayawan merupakan sebuah ensiklopedia zoologi yang terdiri atas tujuh volume. lingkungan dapat . Di dalamnya.

Asal muasal beragamnya warna kulit manusia pun.blogspot. Sumber:http://bermanfaatsemoga. terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal.com/2009/12/dahsyatnya-ilmuwan-muslim-aljahiz. Penyebab kematiannya belum jelas.menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. kemudian bertransformasi menjadi spesies baru. Ia tutup usia di kota itu pada Januari 869 dalam usia 93 tahun. sebanyak 30 buku berhasil diselamatkan. Dari 200 buku yang pernah ditulis Al-Jahiz. termasuk 87 lembar Book of Animals (kira-kira satu pertiga dari teks asli yang ditulis Al-Jahiz) yang kini dipelihara dan disimpan di Perpustakaan Ambrosiana.html . dan ber kembang biak. Italia. menurut dia. tertimbun buku di perpustakaan pribadinya. Faktor-faktor lingkungan memengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru guna menjamin tetap bertahan hidup. Basrah. versi lain menyebutkan bahwa ia menderita sakit dan meninggal di bulan Muharam. Binatang terlibat dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya. Milan. peletak dasar zoologi ini memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. mencari makanan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan. Ia menguraikan ide seleksi alam dan rantai makanan seperti tertulis dalam Kitab al-Hayawan. menghindar jadi mangsa. menjadi cikal bakal teori struggle for existence. Setelah 50 tahun menetap di Bagdad. Namun. Hasil pemikiran Al-Jahiz mengenai dampak lingkungan terhadap keberlangsungan hidup binatang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful