Kemajuan Sains dan Teknologi Pada Masa Kekhilafahan Islam

Menelusuri sejarah peradaban kaum Muslim sama artinya dengan membuka kembali lembaranlembaran sejarah yang menggambarkan kemajuan yang pernah diperoleh oleh generasi kaum Muslim terdahulu. Zaman keemasan kaum Muslim saat itu dikenal dengan sebutan The Golden Age. Pada saat itu, kaum Muslim berhasil mencapai puncak kejayaan sains dan ilmu pengetahuan yang memberikan kemaslahatan yang amat besar bagi peradaban umat manusia pada umumnya. Pada masa itu, berbagai cabang sains dan teknologi lahir. Sains dan teknologi yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh peradaban-peradaban sebelum Islam mampu digali, dijaga, dikembangkan, dan dijabarkan, secara sederhana oleh kaum Muslim. Sains dan teknologi tersebut kemudian diwariskan kepada generasi dan peradaban modern serta turut memberikan andil yang amat besar bagi proses kebangkitan kembali (renaissance) bangsa-bangsa Eropa. Bisa dikatakan, kebangkitan kembali bangsa Eropa yang memicu proses industrialisasi besarbesaran di Eropa dan Amerika tidak akan muncul jika para pionir Eropa tidak belajar kepada kaum Muslim. µBerkah¶ Perang Salib yang berkecamuk hampir selama dua abad antara kaum Muslim dan Eropa yang Kristen telah membuka mata bangsa Eropa terhadap kemajuan sains dan teknologi yang dimiliki oleh kaum Muslim. Mereka masih sempat merampas buku-buku dan berbagai manuskrip kuno yang merekam perkembangan sains dan teknologi yang tersimpan di perpustakan-perpustakaan milik kaum Muslim, meskipun sebagian besarnya mereka bakar. Untuk mengetahui betapa hebatnya kemajuan sains dan teknologi yang pernah dicapai oleh kaum Muslim pada masa pemerintahan para khalifah Islam di masa lalu, perjalanan tarikh kali ini akan menguak beberapa cabang sains dan teknologi.

A. Ilmu Bumi
Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmun (paruh pertama abad IX M), Al-Khawarizmi dan 99 orang asistennya telah membuat peta bumi sekaligus peta langit (peta bintang). Mereka berhasil mengukur lingkaran bumi dengan tingkat akurasi yang amat tinggi dengan dilandaskan pada pemahaman bahwa bumi itu bentuknya bulat. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah eksperimen sederhana dilakukan di dataran Sinyar (dekat kota Palmyra). Dengan menggabungkan pengetahuan matematika sederhana (sinus, cosinus dan tangent) dengan sudut jatuh sinar matahari serta peredaran bumi dalam setahun, mereka menyimpulkan bahwa derajat zawal = 56 2/3 mil atau 959 yard lebih panjang dari nilai yang sebenarnya. Setelah diperoleh derajat zawal, mereka dapat menghitung panjang keliling bumi, yaitu 20.000 mil, dan jari-jari bumi 6.500 mil. Pada saat yang sama, bangsa Eropa masih yakin bahwa bumi itu datar, hingga Columbus berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika, dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Upaya para intelektual Muslim saat itu untuk memetakan bumi²beserta informasi mengenai keadaan alam, hasil bumi, dan barang tambangnya²telah dimulai pada abad ke-9 M. Al-

Muqaddasi (Abu µAbdillah) yang hidup pada tahun 985 M melakukan pengembaraan panjang mendatangi berbagai negeri hingga 20 tahun lamanya. Tujuannya adalah untuk menyusun ensiklopedia sederhana mengenai ilmu bumi. Ia memberikan banyak informasi yang amat teliti tentang tempat-tempat yang dikunjunginya. Sejak saat itu, mulailah berkembang upaya-upaya spesifik yang akan melahirkan cabang ilmu historio topographical maupun demografi. Di antara buku-buku ilmu bumi yang banyak tersebar saat itu ada yang memfokuskan tentang sejumlah peraturan pos pada masa para khalifah dan peraturan mengenai kharaj di masing-masing wilayah; ada pula yang menggambarkan kondisi udara (tingkat hujan, kelembaban, intensitas sinar matahari dsb), pertambangan/logam; dan sejenisnya. Pada pertengahan abad ke-10 M, Al-Astakhri menerbitkan karyanya tentang ilmu bumi negerinegeri Islam yang disertai dengan peta berwarna yang membedakan data potensi masing-masing negeri. Pada akhir abad ke-11 M, Al-Biruni mengekspose bukunya tentang ilmu bumi Rusia dan Eropa Utara. Ia adalah Abu Raihan Biruni yang lahir di negara bagian Khurasan. Ia belajar ilmu pasti, astronomi, kedokteran, matematika, sejarah, serta ilmu tentang bangsa India dan Yunani. Ia sering melakukan korespondensi dengan Ibn Sina. Pertengahan abad ke-12 M, Al-Idrisi, seorang ahli ilmu bumi dan pelukis peta, telah membuat peta langit dan bola bumi yang berbentuk bulat. Kedua karyanya itu dibuat dari perak dan dihadiahkan kepada Raja Roger II dari Sisilia. Namun demikian, hasil karya Al-Idrisi yang amat terkenal adalah peta sungai Nil. Peta tersebut menjelaskan asal sumbernya (hulu sungai) yang kemudian dijadikan acuan bagi pengelana Eropa dalam menemukan hulu sungai Nil pada abad ke-19 M. Tahun 1290 M, Quthbuddin as-Syirazi, ahli ilmu bumi, berhasil membuat peta Laut Mediterania, yang kemudian dihadiahkannya kepada Gubernur Persia saat itu. Pada era yang sama, Yaqut arRumi (1179-1229) menyusun ensiklopedia ilmu bumi tebal yang terdiri dari 6 jilid. Ensiklopedia ini dikemas dengan judul, Muµjam al-Buldân.

B. Ilmu Astronomi
Khalifah al-Manshur dari generasi ke-Khilafahan Abasiyah pernah memerintahkan untuk menerjemahkan buku tentang astronomi yang berasal dari India yang berjudul Sidhanta. Penerjemahnya adalah al-Farabi (meninggal antara 796-806 M). Ia kemudian terkenal sebagai astronom pertama di dalam sejarah Islam. Sepeninggal al-Farabi, direktur yang membidangi ilmu astronomi adalah al-Khawarizmi. Ia berhasil merumuskan perjalanan matahari dan bumi serta menyusun jadwal terbitnya bintangbintang tertentu. Pada masa pemerintahan al-Makmun, al-Khawarizmi berhasil menemukan kenyataan tentang miringnya zodiak (rasi/letak) bintang. Ia berhasil pula memecahkan perhitungan sulit yang disebut dengan persamaan pangkat tiga (a qubic equation), yang oleh Archimides pernah disinggung, tetapi tidak berhasil dipecahkan. Penemuannya yang paling masyhur dan tetap digunakan dalam berbagai cabang ilmu adalah ditemukan dan mulai digunakannya angka nol serta berhasil disusunnya perhitungan desimal. Perlu diketahui bahwa

bangsa Romawi, Yunani, maupun berbagai peradaban sebelum Islam, penjumlahan maupun pengurangan, bahkan lambang angka/bilangan belum mengenal angka nol. Pakar-pakar astronomi yang pernah hidup pada masa itu, antara lain, adalah Ahmad Nihawand; Habsi ibn Hasib (831 M); Yahya ibn Abi Manshur (hidup antara 870-970 M); an-Nayruzi (922 M), pengulas buku Euclides dan penulis beberapa buku tentang instrumen untuk mengukur jarak di udara dan laut; al-Majriti (1029-1087 M), yang dikenal lewat bukunya, Taµdîl al-Kawâkib; azZarqali (1029-1089 M), yang di Barat lebih dikenal sebagai Arzachel; Nashiruddin at-Tusi (wafat 1274) yang membangun observatorium di kota Maragha atas perintah Hulaghu. Az-Zarqali berhasil membeberkan kepada dunia cara menentukan waktu dengan mengukur tinggi matahari. Ia adalah orang pertama yang membuktikan gerak apogee matahari dibandingkan dengan kedudukan bintang-bintang. Menurut perhitungannya, gerak itu besarnya 12,04 derajat. Bandingkan akurasinya dengan nilai sebenarnya yang diperoleh saat ini, yaitu 11,8 derajat. Ibn Jaber al-Battani, yang dikenal orang Eropa sebagai Al-Batanius (858-929 M), berhasil mengembangkan beberapa penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Ptolomeus. Ia memperbaiki perhitungan-perhitungan mengenai waktu dan jarak tempuh bulan maupun beberapa planet. Ia juga membuktikan kemungkinan terjadinya gerhana matahari setiap tahun. Perhitungannya yang teliti tentang besarnya kemiringan ekliptika, panjang tahun tropis, waktu dan jarak tempuh matahari diakui oleh pakar-pakar astronomi. Pada masa Bani Fatimiyah berkuasa, pakar astronom Muslim ternama, Ali ibn Yunus (meninggal tahun 1009 M) mempersembahkan sebuah buku mengenai ilmu astronomi kepada negara berjudul Al-Zij al-Kâbir al-Hâkimî. Manfaat buku ini diakui oleh para pakar astronomi sehingga disalin ke bahasa Persia oleh µUmar Khayyam. Umar Khayyam sendiri berhasil menyusun sistem penanggalan yang lebih teliti dibandingkan dengan penanggalan Gregorian, karena penyimpangannya hanya satu hari dalam 5000 tahun, sedangkan penanggalan Gregorian penyimpangannya satu hari dalam 3300 tahun). Buku Ali ibn Yunus juga diterjemahkan ke dalam bahasa China oleh Co Cheon King (tahun 1280 M). Pada masa yang sama, al-Biruni (1048 M) memaparkan teorinya mengenai rotasi bumi, perhitungan serta penentuan bujur dan lintang bumi dengan akurasi yang amat teliti.

C. Ilmu Pasti/Matematika
Bangsa Barat mengenal angka-angka Arab, atau biasa disebut algoritma, dengan menisbatkannya kepada al-Khawarizmi, seorang pakar matematika dan aljabar. Kata algoritma, yang disingkat menjadi augrim, bersumber dari buku-buku al-Khawarizmi. Orang-orang Eropa saat itu amat terpengaruh oleh teori-teorinya yang brilian. Hal itu tampak dalam buku Karmen de Algorismo, karangan Alexander de Villa Die (tahun 1220 M), dan buku Algorismus Vulgaris, karangan John of Halifax (tahun 1250 M). Buku al-Khawarizmi yang paling masyhur adalah Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbalah. Gerald of Cremona menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Latin, yang edisi Inggrisnya berjudul The Mathematics of Integration and Equations. Buku ini menjadi referensi utama di berbagai

yang di Barat lebih dikenal sebagai Alhazen (965-1039 M). Ditegaskan juga bahwa cahaya itu bukan berasal dari mata yang melihat melainkan dari benda tersebut. Ibn Ibrahim al-Fazari mengembangkannya lebih lanjut hingga ke bentuk persamaan pangkat tiga. yang dikenal oleh bangsa Eropa dengan sebutan Geber (wafat tahun 1150 M). Teorinya yang amat terkenal adalah tentang sumber cahaya yang menyebabkan benda dapat dilihat. Ia orang pertama yang menggunakan istilah tangent. Hanya saja. dan cosecant dalam ilmu ukur sudut. Buku Ibn Haytham yang membahas tentang optik . tetapi juga amat mumpuni dalam bidang ilmu optik dan pencahayaan. Ia menguraikan hasil eksperimennya tentang cahaya. ada pula Ibn Haytham. Ilmu Fisika Pencapaian kaum Muslim dalam perkembangan ilmu fisika. Ia bukan saja ahli dalam bidang ilmu pasti dan filsafat. al-Khawarizmi berhasil mengembangkan perhitungan Platolemy dalam perhitungan busur dan ilmu ukur sudut dengan mengetengahkan istilah sinus serta menyusun penyelesaian yang sistematis dalam persaman pangkat dua. dan ia adalah peletak dasar bagi ilmu ukur analitis. yang sudut C-nya siku-siku. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan teori Euclides dan Platomeus yang mengatakan bahwa benda dapat dilihat karena mata yang bercahaya. yang sekaligus membuktikan adanya hubungan di antara keenam unsur itu. secant. Jabir ibn Aflah. cotangent. Salah seorang pakar ilmu fisika yang terkenal pada abad ke-9 M adalah al-Kindi. Teorinya ini mendahului teori yang sama yang dikeluarkan atas nama Torricelli jauh lima abad sebelumnya. sama pesatnya dengan perkembangan yang diperoleh dalam ilmu pasti maupun ilmu kimia. Abu al-Wafa (940-998 M) termasuk kelompok pertama pakar matematika yang mengungkapkan teori sinus dalam kaitannya dengan segi tiga bola. lensa sejenis baru dapat dibuat di Italia beberapa abad kemudian. Jabir ibn Aflah adalah orang pertama yang menyusun formulasi cos B = cos b sin A.perguruan tinggi Eropa hingga abad ke-16 M. Ibn Haytham juga menunjukkan tentang fenomena refleksi dan refraksi cahaya. Ia juga membuktikan adanya perbedaan berat jenis antara udara dengan benda-benda. Keahlian dalam aljabar yang digunakan dalam ilmu ukur sudut didalami oleh Al-Battani (858929 M). Para pengkaji manuskrip kuno menganggap bahwa bukunya merupakan pengembangan labih lanjut dari buku Almagest-nya Platomeus. Kepiawaian Ibn Haytham dalam ilmu optik membuatnya berhasil menemukan lensa pembesar pertama. cos C = cos A cos B pada sebuah segi tiga. Karyanya tentang fenomena optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sebanyak 200 judul buku mengenai optik dan pencahayaan dinisbatkan kepada Ibn Haytham. Di samping itu. D. Selain itu. telah menulis buku dalam ilmu astronomi sebanyak 9 jilid. Padahal. ia lebih memfokuskan penggunaan aljabar dalam ilmu ukur. Ia pun menjabarkan lebih lanjut formulasi cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a pada sebuah segi tiga. Ibn Haytham pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi. Hal sama sebenarnya juga dilakukan dalam persamaan pangkat tiga oleh Abu Ja¶far al-Khazen (960 M). dan memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan Roger Bacon. De Sspectibus. Dialah yang menguraikan persamaan sin Q/cos Q = k.

Perkebunan (botanical garden) yang sederhana dijadikan tempat untuk melakukan eksperimen. Bukunya amat mempengaruhi para sarjana Eropa di abad pertengahan seperti Keppler. karena manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Ilmu Kedokteran Perhatian kaum Muslim terhadap ilmu kedokteran sudah ada sejak peradaban Islam terbentuk di kota Madinah. para intelektual Muslim berhasil mengetahui perbedaan jenis tumbuh-tumbuhan. Pakar zologi yang terkenal antara lain adalah al-Jahir. E. berbagai buku tentang ilmu kedokteran pun mulai tersebar luas. terdapat pula ad-Damiri (1405 M). maupun Leonardo da Vinci. Ilmu kedokteran termasuk cabang ilmu yang paling pesat perkembangannya di Dunia Islam saat itu. Di samping itu. Ilmu Sejarah Alam Tumbuhan maupun hewan tidak luput dari sasaran pengkajian ilmiah para intelektual Muslim. mempelajari bermacam-macam perbanyakan tumbuhan. Buku-buku tersebut di kemudian hari disalin ke dalam bahasa Latin. Ia menyusun dua buah judul buku hasil penyelidikannya. dan Barbar. kebiasaan hidup. Latin. lengkap dengan rumah sakitnya. . seorang pakar zologi yang berasal dari Mesir. Di dalamnya diuraikan berbagai fenomena mekanika sederhana yang menjadi dasar bagi para sarjana Eropa dalam menyusun ilmu mekanika moderen. Langkahnya kemudian diikuti oleh Abu Jaµfar al-Qurthubi (1165 M) yang menyusun buku yang berisi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai di daerah Andalusia dan Afrika Utara. pakar pertanian bernama Abu Zakaria Yahya menulis buku tentang pertanian berjudul Kitâb al-Falahah. Kairo. F. Kaum Muslim turut memberikan andil bagi para pakar tumbuhan dan menyediakan informasi yang amat berguna mengenai sekitar 2000 jenis tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya belum dikenal. Periode ini diikuti oleh Ibn Baythar (1248 M). Ia menulis buku berjudul Kitâb alHayawân. Bacon.diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1572 M. Setiap jenis tumbuhan diberi nama Arab. Pembahasan tentang mekanika yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul. Cordova dan lain-lain. ditambah lagi dengan kebutuhan yang dijumpai setiap kali kaum Muslim melakukan jihad fi sabilillah. dan mulai menyusun klasifikasi tumbuhan secara sederhana. Pada abad ke-11 M. membagi tumbuhan berdasarkan tempat asalnya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1759 M di Cremona. Wajar kalau Khalifah Harun ar-Rasyid (abad ke IX M) memberikan perhatian yang amat besar dengan membuka fakultas khusus tentang ilmu kedokteran di berbagai perguruan tinggi di kota Baghdad. Seiring dengan perkembangannya. Di dalamnya dijelaskan anatomi sederhana. Hal itu dijumpai di kota-kota seperti Baghdad. karya al-Jazari (nama aslinya Badi¶uz Zaman Ismail) muncul pada awal abad ke-13 M. makanan. Salah satunya memuat keterangan rinci lebih kurang 200 jenis tumbuhan. yang melakukan ekseperimen tentang rumput-rumputan dan berbagai jenis tumbuhan. Kitâb fî Maµrifah. Melalui eksperimennya. serta manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis hewan.

India. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al-Manshûri. Beberapa bagian buku ini disalin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-16 M ke dalam bahasa latin. Ia juga menyusun buku lainnya yang memaparkan tentang sistem peredaran darah di dalam pembuluh. Buku-buku mereka mereka telah disalin ke dalam bahasa Latin dan dicetak berulang-ulang bagi mahasiswa kedokteran Eropa pada abad pertengahan. Buku ini telah disalin ke dalam bahasa Latin tahun 1565 M. terutama ilmu bedah. Tahun 1279 M. dan sejenisnya. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qânûn fî ath-Thibb yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah terlengkap pada zamannya. Buku lainnya adalah Al-Hawi yang terdiri dari 20 jilid. Ali alBaghdadi. Hingga abad ke-18 M. Ali ibn µAbbas (994 M) menyusun buku berjudul Kitâb al-Mâlik. Selama kurun waktu . tidak lengkap tanpa menyebut Ibn Sina (1037 M). µAmmar al-Moseli (yang menulis buku Al-Muntakhah fî al-µIlâj al-µAyn). Buku ini tergolong sebagai buku pertama yang membahas penyakit cacar dan campak serta penjelasan mengenai cara-cara pencegahan dan pengobatannya. buku kedokteran pertama yang disusun oleh pakar kedokteran Muslim adalah Firdaus al-Hikmah. Buku tersebut mengupas tentang penyakit cacar dan campak. dan banyak lagi yang lain. perlakuan pasca bedah yang mencakup sterilisasi luka. karangan-karangannya tergolong sebagai encyclopedia karena tebal dan banyaknya. ia menyusun sekitar 200 judul buku. Pada saat yang sama. Buku ini memaparkan sejarah dan mengumpulkan berbagai penemuan di bidang kedokteran yang pernah dijumpai dalam peradaban Yunani. Pakar farmasi (obat-obatan) yang terkenal di Dunia Islam adalah Ibn Bayhthar ad-Dimasyqi (1197-1248 M) yang menyusun buku Al-Adwiyah al-Mufradah. terdapat nama-nama seperti al-Haysam (965 M). Spesialis bedah yang terkenal adalah Ibn Qasim az-Zahrawi al-Qurthubi (lahir 1009 M). Penulisnya menjadi peletak dasar ilmu farmasi. kehamilan dan persalinan. Ahmad ibn at-Tabari melakukan eksperimen pertama tentang penyakit kurap. Di kota Baghdad. buku ini dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi kedokteran Eropa. buku ini sempat dicetak ulang sebanyak 23 kali pada abad ke-15 M dan diberi judul Simplicibus. Persia.Kemungkinan besar. buku ini disalin di Sisilia ke dalam bahasa Latin dan dicetak tahun 1486 M. Buku tersebut berisi kumpulan berbagai resep obatan-obatan. Dalam spesialisasi penyakit mata. Menyinggung perkembangan ilmu kedokteran Islam. Prestasinya yang hebat dipandang oleh sebagian orientalis melebihi prestasi Galinus. Ia menyusun buku berjudul At-Tashrîh. Sedemikian besar manfaatnya di Eropa. Ia termasuk pakar kedokteran pertama yang berhasil menyingkap penyakit kulit tersebut. muncul pula pakar kedokteran bernama Abubakar Muhammad ibn Zakaria. dan hasil analisis sang penyusunnya sendiri. Untuk bidang kedokteran saja. Buku ini mengupas tentang masalah gizi dan pengobatan dengan menggunakan rempah-rempah. Buku tersebut terdiri dari 10 jilid dan telah disalin ke dalam bahasa Latin (di kota Milano) pada akhir abad ke15 M. Di dalam buku itu juga dijelaskan jenis-jenis dan penggunaan alat bedah. Bukunya yang lain adalah Al-Judari wa al-Hasbah. Ia dikenal dengan ar-Razi (864-932 M). Buku tersebut ditulis pada tahun 850 M oleh Ali at-Tabari. seorang filosof Yunani terkenal.

Kebanyakan orang yakin .´ Selain itu terdapat juga spesialis ilmu tulang dan mikrobiologi. Seolah komputer adalah kebutuhan primer bagi para penulis. Perhatian para khalifah dan kaum Muslim terhadap kesehatan dan ilmu kedokteran direalisasikan dengan dibukanya poliklinik harian dan poliklinik keliling. Pada saat yang sama. Sistem pemeriksaan secara periodik bagi para pegawai yang memperoleh beban tugas tertentu dan membutuhkan kriteria kesehatan yang amat ketat merupakan prosedur rutin yang sudah dilakukan oleh kaum Muslim.abad ke-12 sampai abad ke-14 M. bahkan beberapa bagian buku tersebut masih dicetak tahun 1930 di kota London. Ia juga menentukan obat-obatan bagi masing-masing penyakit yang dianalisisnya. seperti Lisanuddin ibn al-Khatib (1313-1374 M) yang menyusun kitab tentang penularan penyakit. penulis buku Al-Kulliyât fî ath-Thibb. Tidak pelak lagi. Komputer juga bisa menjadi sarana da¶wah bil qalam. buku ini telah dicetak ulang sebanyak 15 kali. Bukunya telah disalin dan dicetak di Tassburg tahun 1532 M. adalah berkat diterapkannya Islam sebagai sebuah sistem hidup dan ideology. Sejak abad ke-15 M. PELETAK DASAR MESIN KOMPUTER 09 December 2010 Brilly El-Rasheed No comments Komputer di masa sekarang sangatlah urgen. bahkan karya Galinus sekali pun. yang tidak pernah dicapai oleh umat manusia pada masa sebelumnya. di Eropa terdapat kepercayaan bahwa mandi itu dapat mengakibatkan penyakit tertentu. Bukunya yang terkenal adalah At-Taysîr fî Mudâwah wa at-Tadbîr. MUSLIM. Para dokter yang bertugas di situ bertugas bukan saja membuka pelayanan umum bagi masyarakat. Ia menyingkap tentang periodisasi dan jadwal berbagai penyakit dengan memperhitungkan cuaca. yang di Eropa lebih dikenal dengan sebutan Ben Gesla. ³Orang-orang Eropa berpendapat bahwa karya-karya Ibn Sina dalam ilmu kedokteran telah menenggelamkan karya-karya lain seperti karya Hypocrates. tetapi juga bagi orang-orang sakit yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sedemikian terkesannya orang-orang Eropa terhadap buku-buku dan prestasi Ibn Sina hingga Encyclopedia Britannica mengutip ucapan salah seorang orientalis Sir Thomas Clifford yang berkata. seperti Ibn Zuhr (1162 M). Syekh Syaqib Arselan. pencapaian sains dan teknologi yang amat tinggi. yang mengatakan bahwa orang-orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. yang di Barat lebih dikenal sebagai Avenzoar. Sejarah Islam juga dipenuhi degan pakar kedokteran lain yang memiliki spesialisasi di bidang epidemi dan kesehatan lingkungan. Benar kiranya pernyatan salah seorang intelektual Muslim dari Mesir. dan kaum Muslim mundur karena meninggalkan agamanya. dan penggunan sabun sebagai alat pembersih sangat berbahaya bagi mereka. buku ini dijadikan referensi utama pada fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi Eropa. sekaligus seorang faqih penulis buku Bidâyah al-Mujtahid²berkomentar bahwa Ibn Zuhr adalah seorang pakar kedokteran Islam yang paling besar. Ibn Rusyd²seorang dokter. Ia mengikuti jejak dari Ibn Jazlah (110 M).

Ngga percaya? Ketika peradaban Islam menggenggam dunia. navigasi. Di zaman keemasannya. digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog lawan (dual) dari level digital. Yang pasti. horoskop. menurut Wikipedia. Peralatan komputer analog lainnya yang dikembangkan Az-Zarqali bernama Saphaea. tepatnya di era kekhalifahan. Inilah astrolabe pertama universal latitudeindependent. Tapi sebenarnya peletak dasar prinsip mekanik komputer adalah orang Islam. Dua abad kemudian. Ibnu Samh astronom terkemuka di abad ke-11 M juga tercatat sebagai salah seorang penemu peralatan komputer analog berupa astrolabe mekanik. zodiak. Al-Biruni pun menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip komputer analog yang dikenal sebagai Planisphere sebuah astrolabe peta bintang. Jam astronomi buatan Al. Tak lama kemudian.Zarqali. Seabad kemudian. teknologi yang dikembangkan para ilmuwan muslim di zaman itu bukan komputer digital. dan pengukuran gempa. Pada tahun 1015 M. berhasil menemukan Equatorium alat penghitung bintang. berupa komputer kalender mekanik. Tidak hanya ketiga ilmuwan di atas. Astrolabe itu tak bergantung pada garis lintang pengamatnya dan bisa digunakan di manapun di seluruh dunia. peralatan komputer analog lainnya berbentuk astrolabe juga ditemukan oleh Abu Bakar Isfahan pada 1235 M. kecepatan suara.Jazari itu mampu menampilkan zodiak. orbit matahari dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit. dan jadwal shalat. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. untuk mengukur variabel-variabel. Sederet peralatan yang menggunakan prinsip komputer analog telah ditemukan para ilmuwan Islam. Menurut D De S Price (1984) dalam bukunya A History of Calculating Machines. Peralatan astronomi itu digunakan untuk menjawab 1001 persoalan terkait astronomi. Ilmuwan Muslim lainnya bernama As-Sijzi juga tercatat berhasil menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip kerja komputer analog. melainkan komputer analog. Alat-alat itu umumnya digunakan untuk beragam kegiatan ilmiah. Komputer analog juga kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengolah data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif atau sinyal analog. seperti untuk temperatur. dan intensitas cahaya. para insinyur Muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer. Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang menemukan alat astrolabe mekanik pertama untuk menentukan kalender bulan-matahari. Alatnya bernama Zuraqi sebuah astrolabe heliosentris. . para astronom Muslim berhasil menemukan beragam jenis astrolabe. suhu. Istilah komputer analog. Jam yang ditemukan tahun 1206 M itu diyakini sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram. astrologi. Arzachel. sebutan orang Barat untuk Az-Zarqali. insinyur Muslim terkemuka bernama Al-Jazari mampu menciptakan µjam istana¶ (castle clock) sebuah jam astronomi. ilmuwan Muslim serba bisa legendaris bernama Sharaf Ad-Din At-Tusi menciptakan astrolabe linear. radar. penentuan waktu. resistansi udara. survei. seperti voltase. arah kiblat. Astrolabe yang menggunakan roda gigi itu ditemukan AlBiruni pada tahun 1000 M. komputer analog lainnya ditemukan ilmuwan Muslim di Spanyol Islam bernama Abu Ishaq Ibrahim Az.kalau penemu komputer adalah orang nonmuslim.

Jamshid Al-Kashi yang sukses menciptakan Plate of Conjunctions sebuah alat hitung untuk menentukan waktu dan hari terjadinya konjungsi planet-planet. George Sarton. menguasai tanah kelahirannya. peradaban Islam yang berkembang di Arab berhasil mendorong berkembangnya sains dengan . Sang pemimpin baru itu mendukung dan mendorong berkembangnya ekonomi. Semua penemuan itu membuktikan bahwa peradaban Islam merajai teknologi di era kejayaannya.Kashi pun juga menemukan komputer planet. Oliver Joseph Lodge dalam The Pioneers of Science juga mengakui kehebatan peradaban Islam di masa keemasan. ia kembali berhasil menyelesaikan penulisan buku Compendium of the Science of Astronomy. Kemiskinan tak mampu mematahkan semangatnya untuk belajar. serta orbit matahari. Sederet karya penting dalam bidang teknologi yang diciptakannya termuat dalam bukunya. Pencapaian terpenting di pertengahan abad ke-15 M adalah terciptanya semangat eksperimental yang dikembangkan peradaban Muslim. Di kota kelahirannya. dia berhasil merampungkan penulisan risalah astronomi berjudul. bulan dan planet-planet. jika sains dan teknologi merupakan kontribusi paling besar dan monumental yang disumbangkan peradaban Islam kepada dunia modern. Sullam AsSama. alat ini juga dapat memprediksi posisi garis bujur matahari dan bulan secara tepat. Padahal. Selain dikenal di dunia teknik modern sebagai µperintis robot¶. sekitar seribu tahun tak ada aktivitas sains. Matematika dan astronomi adalah dua bidang studi yang sangat menarik perhatian dan minatnya. Al. pada masa itu masyarakat Barat berada dalam keterbelakangan dan kebodohan. The Plate of Zones juga dapat menentukan orbit planet-planet. Tepat 1 Maret 1407 M. Perekonomian di tanah kelahirannya mulai pulih ketika Dinasti Timurid dipimpin Shah Rukh. Tiga tahun setelahnya. garis lintang matahari. penguasa Dinasti Timurid. sebuah komputer planet mekanik yang secara nyata mampu memecah kan sederet kerumitan planet. seni. Yakni. Iran. Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam. dalam bukunya. Al-Jazari pun tercatat sebagai sarjana pertama yang menciptakan komputer analog yang bisa diprogram. The Introduction to the History of Science. Insinyur bernama lengkap Asy-Syaikh Ra`is Al-A¶mal Badi¶ Az-Zaman Abu Al-¶Izz bin Isma¶il bin Al-Razzaz Al-Jazari itu membuat komputer analog pertama yang bisa diprogram dalam bentuk Jam Istana. ilmuwan muslim legendaris dari Kashan. Selain itu. Al-Kashi tumbuh besar ketika Timur Lenk. Al-Kashi dengan serius mempelajari dan mengkaji astronomi. Al-Jami¶ Baina Al-¶ilm wa Al-¶Amal Al-Nafi¶ fi Sina¶at Al-Hiya (Ikhtisar dan Panduan Membuat Berbagai Mesin Mekanik). Tercatat pula nama seorang Ilmuwan Muslim. Menurut dia. Selain itu. The Plate of Zones. yang berhasil menemukan sederet peralatan teknologi yang sangat monumental di zamannya. Muhammad Iqbal menyatakan. peradaban Islam yang diwakili masyarakat Arab telah berhasil menghubungkan secara efektif antara sains modern dengan ilmu pengetahuan lama. Menurut Lodge. kecuali di peradaban Islam. Tak dapat dimungkiri lagi.Al-Jazari (1136 M-1206 M) sang Bapak Teknik Modern. ungkap Bapak Sejarah Sains. dan ilmu pengetahuan. Zaman kegelapan terjadi karena terjadinya jurang kesenjangan dalam sejarah sains Eropa.

bagaimana Barat sangat berhutang budi pada Islam. Khususnya sejarah perkembembangan pengetahuan di dunia Islam. Orientalis asal Skotlandia. Fuat Sezgin. 30 Dzul Qa¶dah 1431 Ditulis oleh Brilly El-Rasheed (brillyyudhowillianto@gmail. Frankfurt. observasi. Montgomery yang menyandang gelar ³Emiritus Professor. Jerman. sangat tekun melakukan penelitiannya tentang Islam. Peletak Dasar Fisika Optika March 2. khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. dan pemikiran. William Montgomery Watt pernah secara jujur mengatakan. Pada masa itu. Goethe. Surabaya. perkembangan ilmu pengetahuan yang kini berkembang pesat di Barat dan Eropa.´ gelar penghormatan tertinggi bagi seorang ilmuwan. banyak pula hasil-hasil ilmuwan tersebut yang juga diselewengkan dan kemudian disebarluaskan dengan informasi yang salah secara meluas. Universiti Johann Wolfgang. sesungguhnya sebagian besar telah banyak ditemukan kaum Muslim sebelumnya Dr. Pengarah dan Pengasas Institut Sejarah Sains Arab-Islam. Montgomery secara jujur mengakui.com) Copy Right © 1431 Brilly El-Rasheed Mengapa Pemimpin disebut Pemimpin Ghibah.begitu pesat di saat Barat dikungkung kebodohan. Pada abad kegemilangan Islam banyak orang-orang Eropa yang belajar untuk menuntut ilmu di berbagai cabang pengetahuan dari para pakar Islam. umat Islam telah memperkenalkan metode eksperimental. Ibarat Memakan Bangkai Saudara Sendiri Ibnu Al-Haitham. mengatakan bahwa kehebatan ilmuwan Islam ratusan abad silam adalah kehebatan yang tidak ternilai (karena saking hebatnya²pen). Tetapi setelah zaman kegelapan datang. 2011 by Roland Yulianto Leave a Comment 1 Vote .

Teknologi pembuatan kamera.000 tahun silam. salah satunya adalah penciptaan kamera obscura. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Al-Haitham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan al-Haithan bersama Kamaluddin al-Farisi.´ The Independent20 penemuan penting para ilmuwan Muslim menyebut sekitar yang mampu mengubah peradaban umat manusia. kini dikuasai peradaban Barat serta Jepang. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu al-Haitham. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia. banyak umat Muslim yang meyakini kamera berasal dari peradaban Barat. Untuk mempelajari fenomena gerhana. Teori yang dipecahkan Al-Haitham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. . Pada akhir abad ke-10 M. Sehingga. Itulah salah satu karya al-Haitham yang paling menumental. manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ´ruang gelap´. al-Haitham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Lewat jepretan dan bidikan kamera. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. The Independent pada edisi 11 Maret 2006 sempat menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik bertajuk ´Bagaimana para inventor muslim mengubah dunia. prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana Muslim sekitar 1. Oleh kamus Webster. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya.Surat kabar terkemuka di Inggris. Jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya.

jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 M.³Kamera obscura pertama kali dibuat ilmuwan Muslim. yang terpengaruh pemikiran al-Haitham mulai mengganti lobang bidik lensa dengan lensa (camera). Pada Perang Dunia II kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab al-Manazir (Buku optik). Lima abad setelah penemuan kamera obscura.´ papar Bradley. Setelah 900 tahun dari penemuan alHaitham pelat-pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. yang lahir di Basra (965-1039 M). Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Prancis pada 1827. tanpa kabel. atau kamar gelap. Bradley Steffens dalam karyanya berjudul Ibn al-Haytham:First Scientist mengungkapkan bahwa Kitab al-Manazir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu. George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Abu Ali Al-Hasan Ibnu al-Haitham. sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar (prinsip digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern). Semua didedikasikannya untuk kemajuan peradaban manusia. Al-Haitham selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah. Irak. Cardano Geronimo (1501 -1576). Tahun 1855. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. umat Muslim lebih terpesona . Robert Boyle (1627-1691 M). Istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke16 M. Setelah itu. Eastman menciptakan kamera kodak. Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai alHaitham mampu mengubah peradaban dunia. kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. sang fisikawan Muslim legendaris itu lalu menyusun Al-Bayt Al-Muzlim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura. Setelah itu. Tahun 1888. penggunaan lensa pada kamera onscura juga dilakukan Giovanni Batista della Porta (1535-1615 M). Dia mengembangkan plat-plat dalam perjalanan kamar gelapnya ± yang dikonversi gerbong. Sayangnya. Peradaban dunia modern tentu sangat berutang budi kepada ahli fisika Muslim yang lahir di Kota Basrah. mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil. Sejak itulah. ³Dia merupakan ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksikan seluruh gambar dari luar rumah ke dalam gambar dengan kamera obscura.´ ungkap Nicholas J Wade dan Stanley Finger dalam karyanya berjudul The eye as an optical instrument: from camera obscura to Helmholtz¶s perspective. Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan alHaitham pertama kali diperkenalkan di Barat oleh Joseph Kepler (1571 ± 1630 M).

Bapak fisika modern itu terlahir dengan nama Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Hasan Ibnu al-Haitham di Kota Basrah. Alhazen ± begitu dunia Barat menyebutnya ± juga menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Hebatnya lagi. Ia menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya. pengobatan. Setelah itu. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. Setelah itu. dan filsafat. dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan . Al-Haitham pun menjelaskan sistem penglihatan mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri. Ibnu Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat. Konon. ia merantau ke Ahwaz dan metropolis intelektual dunia saat itu yakni kota Baghdad. Ptolemy dan Euclid. ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Secara serius dia mengkaji dan mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Persia. saat Dinasti Buwaih dari Persia menguasai Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam salah satu kitab yang ditulisnya. Sejak kecil al-Haitham ydikenal berotak encer. dia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Sejarah Sang Penemu Kamera Obscura Tahukah Anda. dan juga pelangi. Al-Haitham lebih tertarik untuk menimba ilmu dari pada menjadi pegawai pemerintah. Namun. Secara detail. Di kedua kota itu ia menimba beragam ilmu. secara otodidak. kornea. fisika. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan dicetuskannya. yakni qamara ? Istilah itu muncul berkat kerja keras al-Hatham. matematika. kata kamera yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Arab. Beranjak dewasa ia merintis kariernya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. jika µBapak Optik¶ dunia itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detil bagian indra pengelihatan manusia. Ia juga menjelaskan secara detil bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva. Tak heran. geometri. lensa. Teori yang dilahirkannya juga mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani. ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak.pada pencapaian teknologi Barat. Ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan. iris. Al-Haitham pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar yang didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Berbeda dengan keduanya. Ghirah keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. sehingga kurang menghargai dan mengapresiasi pencapaian ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam. Keberhasilan lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan indra penglihatan manusia secara detail. gerhana.

Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Mesir. Al-Battani (Bapak Astronomi). Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Orang hanya bisa mempelajari terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Latin. orang Kristen atau orang Islam. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. hanya sedikit yang tersisa. Dalam buku lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Light On Twilight Phenomena. Ibnu Batutah (bapak geografi). Kitab al-Manazhir. Dokumen-dokumen tersebut bagi mereka itu merupakan penjelmaan materialdaripada wahyu Ilahi. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). Nabi Isa berkata atas nama Bapa dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh manusia wahyu-wahyu Tuhan yang ia terima dengan perantaraan malaikat Jibril. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Al-Haitham juga mencetuskan teori lensa pembesar. al-Haitham membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. [] Disusun dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Sains Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam. Dokumendokumen itu merupakan dasar kepercayaan tiap penganut agama itu. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. Menurut Al-Haitham. BAB I PENDAHULUAN 1. Perlu dinyatakan bahwa hal-hal yang mengenai Islam pada umumnya tak diketahui orang di negeri-negeri Barat. Hasil penelitian Al-Haitham itu lalu dikembangkan Ibnu Firnas di Spanyol dengan membuat kaca mata.1 Latar Belakang Masing-masing dari tiga agama Samawi mempunyai kumpulan kitab yang khusus. yang bersifat wahyu langsung seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. tidak diketahui lagi keberadaannya. sejak dilaporkan hilang pada peristiwa pembakaran perpustakaan Iskandariah. Teori itu digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. baik ia orang Yahudi. Bahkan karya monumentalnya. Sayangnya. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). atau merupakan wahyu yang tidak langsung seperti dalam hal Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Hal ini tidak mengherankan jika kita mengingat bagaimana generasi- .manusia. Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.

dengan begitu mereka ingin mengelak dari mempersoalkan "wahyu. Qur-an dibaca oleh kaum muslimin di waktu sembahyang dan khususnya pada bulan Ramadlan. Pemikiran tentang ciri-ciri yang dapat diterima atau ditolak secara ilmiah mengenai teks Kitab Suci. pada zaman Khalifah Usman (tahun 12-14 setelah wafatnya Nabi Muhammad) Qur-an dibukukan sehingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. kita maksudkan hanya hal-hal yang sudah dinyatakan secara definitif. Yang saya selidiki di sini adalah fakta-fakta yang tak dapat dikembalikan kepada masa sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad meninggal. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui peran Islam terhadap perkembangan sains. walaupun Sains hanya memberi penjelasan yang kurang sempurna. 1. 1. Pada zaman sekarang kemajuan yang diperoleh oleh manusia karena Sains dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur-an yang selama ini tak dimengerti atau disalah tafsirkan. dan dalam Islam itu tak ada tempat bagi Tuhan (sebagaimana yang difahamkan oleh kaum Masehi).2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan karya ilmiah dengan judul ³Hubungan Antara Islam dan Sains´ ini dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 1. Pemakaian kata-kata "religion Mahometane" (Mohamedanism) dan Mahometans (Mohamedans) sampai sekarang masih sering dipakai. merupakan puncak daripada konfrontasi antara Kitab Suci dengan Sains. dan dihafal. untuk memelihara suatu anggapan yang salah yakni bakwa Islam adalah kepercayaan yang disiarkan oleh seorang manusia. Setelah ditulis. Al Qur-an dibagi-bagi dalam surat-surat oleh Nabi Muhammad sendiri. kemasyarakatan atau ketatanegaraan. Jika kita bicara tentang hasil ilmiah. tetapi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut bagaimana dalam mengetahui aspek-aspek itu mereka sesungguhnya bersumber kepada wahyu Islam. tetapi cukup kuat dan tidak mengandung resiko kesalahan. Biasanya orang bertitik tolak dari anggapan bahwa Mohammad bersandar kepada wahyu-wahyu yang diterima nabi-nabi sebelum dia sendiri. tetapi yang mungkin sebentar lagi terpaksa dihapuskan dan diganti dengon theori lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmiah." Al Qur-an adalah penjelmaan wahyu yang diterima oleh Muhammad dari Tuhan dengan perantaraan Jibril. memerlukan suatu penjelasan.3 Permasalahan Permasalahan yang diangkat dari penulisan karya ilmiah ini yaitu apakah Al-qur¶an mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan sains dunia modern? BAB II . Banyak kaum terpelajar zaman sekarang yang tertarik oleh aspek-aspek Islam yang mengenai filsafat. Tujuan umum Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Al-Qur¶an dan sains 2. Dengan begitu kita harus menjauhkan theoritheori explicatif (teori-teori penafsiran) yang berfaedah untuk memberi penjelasan tentang sesuatu fenomena.generasi diberi pelajaran agama dan bagaimana selama itu mereka itu dikungkung dalam ketidak tahuan mengenai Islam.

³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur. agar kamu memahaminya.Sosial sains atau ilmu pengetahuan sosial berikut ini adalah contoh dari begitu banyak pembagian bidang ± bidang sains. taksonomi. berdasarkan webster new collegiate dictionary definisi dari sains adalah ³pengetahuan yang diperolehmelalui pembelajaran dan pembuktian´ atau ³pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum ± hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah.biofisika. Anda dapat menuturkan. mekanika quantum. Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang orang dapatkan melalui metode tersebut. virulogi.1 Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. sains adalah cara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu. ertinya Jaami¶ (Pengumpul. kinetika. Kimia organik. dinamika. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam.Natural sains atau Ilmu pengetahuan Alam . Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. zoologi. Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan. kimia polimer. Sains dengan definisi diatas seringkali disebut dengan sains murni. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomenafenomena yang terjadi di alam . mengoleksi).2 Pengertian Sains Kata sains berasal dari bahasa latin ´ scientia ´ yang berarti pengetahuan. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ). kimia anorganik. atau bahasa yang lebih sederhana. Ekologi. thermokimia Fisika (Physics) : Astronomi.TINJAUAN PUSTAKA 2. Allah ta¶ala berfirman. fisika material.2 Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya.´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. untuk membedakannya dengan sains terapan. optik.genetika. Elektrokimia. atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan.1. Fisiologi. fisika nuklir. ilmu material. dll Kimia (Chemistry) : Kimia Analitik. ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab.´ (Yusuf:2) 2.1 Pengertian Alquran 2. khususnya natural sains atau IPA y y y Biologi (Biology) : Anatomi. yang merupakan aplikasi sains yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul. thermodinamika . ilmu sains biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu : . Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. ertinya Matluw (yang dibaca).1.

2. kebahagian dunia dan akhirat.tentang perkembangan embrio didalam peranakan Artinya: "Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. Al-Qur¶an selalu memerintahkan kepada manusia untuk mendayagunakan potensi akal.S Al-µalaq 96/1-5.3 Pandangan Al-qur¶an Terhadap Sains Salah satu kemu¶jizatan (keistimewaan) Al-Qur¶an yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuaan. sebab manusia itu lahir tidak mengethui apa-apa. Dan Kami hidupkan dengan air itu. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 1. berfikir dengan menkorelasikan antara ayat qauliah dan kauniah manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. geologi. Dalam Al-Qur¶an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Bahkan perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammada SAW. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang bersusun-susun untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (Kami). 4." . 2. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam AlQur¶an sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Q.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Contoh ayat-ayat Al-Qur¶an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan : Surat 21 ayat 30: tentang asal mula kehidupan Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. meteorologi. dan umat Islam sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya. pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indra pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan. membaca berarti berfikir secara teratur atau sitematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. pendengaran. dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mahasucilah Allah. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. oceanografi. tanah yang mati (kering). Ayat tersebut di atas mengandung perintah membaca. kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetauan dalam Al-Qur¶an (Islam). hydrologi. tentunya ilmu pengetahuan diperoleh di awali dengan cara membaca. semaksimal mungkin. Pencipta yang paling baik. geodesi. paleontologi. kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan. lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang diketam." Surat 50 ayat 9 s/d 11: tentang siklus air Artinya: "Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya." Surat 23 ayat 14. pengamatan . lalu segumpal darah itu Kami jadikan sesuatu yang melekat dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. baik membaca ayat qauliah maupun ayat kauniah.y Ilmu Bumi (Earth Science) : Ilmi lingkungan. 5. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Bacalah. 3.

BAB III PEMBAHASAN Didalam Al-Quran ada banyak ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan . Melalui abad keduabelas dan sebagian abad ke tiga belas. 5. Sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab 4. Karya-karya terjemahan mereka.2. 3. filsafat. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). sudah digunakan sebagai teks (kuliah) di dalam kelas-kelas sekolah tinggi. Mereka telah memberi kontribusi tentang pengetahuan rumah sakit-rumah sakit. Ibnu Khawarizm (bapak matematika). Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa. sanitasi dan makanan kepada Eropa. Mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa. Mahasiswa-mahasiswa Eropa di dalam Universitas Muslim membawa kembali (ke negaranya) metode-metode baru tentang pengajaran 9. dipelajari kembali hal itu dengan kebudayaan-kebudayaan klasik dan lainnya. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Mereka memelihara pemikiran Greco-Persian ketika Eropa bersikap tidak toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan Pagan 8. Mereka dikenal tidak sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepakarannya pula di bidang ilmu diniyyah. dan lebih mengedepankan logika materialisme serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut pahamSekulerisme. hal. Orang-orang Muslim. telah memberi kepada Barat metode eksperimental. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasi moral yang dialami oleh anak bangsa. karya-karya Muslim tentang sains. mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa 7. Ibnu Batutah (bapak geografi). khususnya Eropa barat laut 2. 6. terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran. sehingga membantu menghasilkan (abad) Renaisance.85) disebutkan beberapa kontribusi muslim terhadap dunia pendidikan sebagai berikut : 1. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). sisi gelap dalam pola pendidikan yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa yaitu tidak adanya muatan nilai ruhiyah.4 Peran Islam Terhadap Sains Perlu diketahui bersama. dan bidang-bidang lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin. jauh ke dalam pertengahan abad ke tujuh belas. sekalipun masih kurang sempurna. terutama dari bahasa Spanyol dan memperkaya kurikulum barat. Dalam buku milik Mehdi Nakosteen (2003. Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa yang lebih baik. AlBattani (Bapak Astronomi).

beberapa kalangan khususnya non Islam belum bisa menerima kebenaran Al-Qur¶an dikarenakan penafsiran mereka terhadap makna Al-Qur¶an belum sempurna. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi). . oleh Taufik El Masyk at 17:50 Label: Ilmiah. Ibnu Batutah (bapak geografi). Ibnu Khawarizm (bapak matematika). bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Makalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar islam Author: KUMPULAN MAKALAH | Posted at: 09:40 | Filed Under: Agama I. Namun. melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Al-Battani (Bapak Astronomi). PERAN ISLAM DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada 2 (dua) Pertama. Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan. baik itu mulai dari awal penciptaan alam semesta dan seisinya. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (qa⼌idah fikriyah) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. sedang yang bertentangan dengannya. Dari sinilah sering terjadi penafsiran isi dari ayat Al-Qur¶an yang memang cenderung mempunyai kesamaan dengan sains. Ilmu pengetahuan atau sains yang merupakan ilmu yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu sehingga diakui kebenarannya oleh khalayak umum. wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Perkembangan ilmu pengetahuan atau sains tidak lepas dari peradaban Islam.perkembangannya. generasi Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika). Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia). ilmu yang mengatur kehidupan manusia dan sekitarnya sampai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa mendatang. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam.

Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam. bukan standar manfaat (pragmatisme/utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. Elenna adik Luigi (Kompas. Ovum dan sperma orang tuanya yang asli. Lalu di abad XIX Orang Eropa perlu 2 minggu untuk memperoleh berita pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan. misalnya. walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi di sisi lain. didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam).Kedua. Dulu orang naik haji dengan kapal laut bisa memakan waktu 17-20 hari untuk sampai ke Jeddah. komunikasi. tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Bayi tabung di Barat bisa berjalan walau pun asal usul sperma dan ovumnya bukan dari suami isteri (Hadipermono. dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7000 tusukan jarum jahit. menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sarana modern industri. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek. 16/01/1995). misalnya mengubah sifat genetik virus influenza hingga mampu membunuh manusia dalam . Pada tahun 1995. maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya. Dengan ditemukannya mesin jahit. dan transportasi. ternyata telah disimpan dan kemudian baru dititipkan pada bibinya. yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek. dengan sarana komunikasi canggih. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengubah mikroorganisme yang sudah berbahaya. Elizabetta. seorang bayi Italia. Standar syariah ini mengatur. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. dunia hanya perlu waktu 1. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah. menjadi lebih berbahaya. 1995). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu sisi memang berdampak positif. hanya bisa 23 tusukan per menit (Qardhawi. 1997).3 detik untuk mengetahui kabar pendaratan Neil Amstrong di bulan (Winarno. jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. lahir dari rahim bibinya setelah dua tahun ibunya (bernama Luigi) meninggal. 2004). kita hanya perlu 12 jam saja. Dahulu Ratu Isabella (Spanyol) di abad XVI perlu waktu 5 bulan dengan sarana komunikasi tradisional untuk memperoleh kabar penemuan benua Amerika oleh Columbus (?). terbukti amat bermanfaat. Tapi pada 1969. Sekarang dengan naik pesawat terbang.

Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja. terdapat 3 (tiga) jenis paradigma (Lihat Yahya Farghal. Tak sedikit yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya (cyber crime) dan untuk mengakses pornografi. Suriasumantri. 2001). Suriasumantri. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia seharihari (Jujun S. 1990: 99-119): . berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya. adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas. Perkembangan iptek. dan mengembangkan iptek (Agus. Beberapa varian tanaman pangan hasil rekayasa genetika juga diindikasikan berbahaya bagi kesehatan manusia. memperdalam. seraya mengeliminasi dampak negatifnya semiminal mungkin? Sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Tulisan ini bertujuan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut. makanan. dan pakaian).beberapa menit saja (Bakry. adalah agama Islam. 1996). Paradigma Hubungan Agama-Iptek Untuk memperjelas. yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. kekerasan. Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar. Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method) (Jujun S. 1999). akhir-akhir ini diterapkan pada manusia (human cloning). 1992). Lingkungan hidup seperti laut. untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah). Kloning hewan rintisan Ian Willmut yang sukses menghasilkan domba kloning bernama Dolly. hubungan manusia dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak. dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (dengan aturan MU : amalah dan uqubat/sistem pidana) (An-Nabhani. Di sinilah. 1986). akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Agama yang dimaksud di sini. atmosfer udara. dan hutan juga tak sedikit mengalami kerusakan dan pencemaran yang sangat parah dan berbahaya. dan perjudian. peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali.

Tapi ternyata banyak ayat Bible yang berkontradiksi dan tidak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan. Kedua. Padahal faktanya. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. dan aksiologis (berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan). tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek.Pertama. menurut ajaran gereja yang resmi. Dalam Bible dikatakan: Kemudian daripada itu. atau di pohon-pohon.com) Ini tidak masuk akal dan problematis. Maka. Sebab. Contohnya. agama telah dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din dan al-hayah). aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Agama tidak dinafikan eksistensinya. (Wahyu-Wahyu 7:1) Kalau konsisten dengan teks Bible. ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan akhirnya dipisah satu sama lain dan tidak boleh saling intervensi. maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible (Adian Husaini. dalam ideologi sekularisme Barat. agar tidak problematis. atau di laut. Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad XIX di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen (khususnya teks Bible) dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis (berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal). yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan tuhannya. Agama itu tidak ada. epistemologis (berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan). Paradigma ini . bumi itu datar seperti halnya meja dengan empat sudutnya. dus. www. bumi itu bulat berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelayaran Magellan. yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama tidak mengatur kehidupan umum/publik. Semula ajaran Kristen dijadikan standar kebenaran ilmu pengetahuan.insistnet. paradagima sekuler. supaya jangan ada angin bertiup di darat. paradigma sosialis.

(Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas. Sedang dalam paradigma sosialis. 2000: 165-166). khususnya Materialisme Dialektis (Yahya Farghal. tapi lebih ekstrem. Paham Materialisme Dialektis adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus melalui proses dialektika. agama berfungsi secara sekularistik. Dalam paradigma sekuler. yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. . yaitu melalui pertentanganpertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembanganitu sendiri (Ramly. Agama adalah candu bagi rakyat) (Lihat Karl Marx. 1883) yang ateis dan memandang agama (Kristen) sebagai candu masyarakat. Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx (w. yaitu tidak dinafikan keberadaannya. karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. termuat dalam On Religion. 2001). 1957:141-142) (Ramly. Aqidah Islam ³yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur`an dan al-Hadits menjadi qaidah fikriyah (landasan pemikiran). Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme. 1994: 112). Ketiga. maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. paradigma Islam. agama dipandang secara ateistik. Berdasarkan paradigma sosialis ini. It is the opium of the people. yaitu dianggap tidak ada (in-exist) dan dibuang sama sekali dari kehidupan. tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia-tuhan. Karl Marx mengatakan: Religion is the sigh of the oppressed creature. yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia (An-Nabhani. the heart of the heartless world. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. sebagaimana ia merupakan ruh/spirit dari situasi yang tanpa ruh/spirit. just as it is the spirit of a spiritless situation. Contribution to The Critique of Hegel⼌s Philosophy of Right.mirip dengan paradigma sekuler di atas. jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa. 2000: 110).

ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya [HR. akan tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu (Yahya Farghal. Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah Saw (w. Maka Rasulullah Saw segera menjelaskan: Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari Aqidah Islam. (Qs. yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah. ath-Thalaq [65]: 12). Beliau mengajak memeluk Aqidah Islam lebih dulu. â¼oeGerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Ini dapat ditunjukkan misalnya dari suatu peristiwa ketika di masa Rasulullah Saw terjadi gerhana matahari. bukan lepas dari aqidah itu. karena iqra` haruslah dengan bismi rabbika. Orang-orang berkata. Firman Allah SWT: Dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. . 1995: 81). 1996: 10). (Qs. al. lalu setelah itu menjadikan aqidah tersebut sebagai pondasi dan standar bagi berbagai pengetahun. yang bertepatan dengan wafatnya putra beliau (Ibrahim). Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun (artinya) : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit.Bukhari dan an-Nasa`i] (Al-Baghdadi. (Qs. 632 M) yang meletakkan Aqidah Islam yang berasas Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas ilmu pengetahuan. 1994: 117). yang merupakan asas Aqidah Islam (Al-Qashash. Dan sesungguhnya Allah. Alaq [96]: 1) Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. an-Nisaa` [4]: 126).Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan Aqidah Islam.

Gunadi dan Shoelhi. Natsir Arsyad. Aqidah Islam Sebagai Dasar Iptek Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek. Tsabit bin Qurrah (w. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan shaleh tapi sekaligus cerdas dalam iptek. Al-Razi (w.Dengan jelas kita tahu bahwa Rasulullah Saw telah meletakkan Aqidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi. yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika. diajarkan . Inilah paradigma Islam yang menjadikan Aqidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. 884) sebagai pakar kedokteran. Hal ini sesuai dengan aqidah muslim yang tertera dalam al-Qur`an: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal. 1999. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam. Ali Imran [3]: 190). Hossein Bahreisj. Zahoor. Ahmed dkk. Al-Battani (w. Itulah hasil dann prestasi cemerlang dari paradigma Islam ini yang dapat dilihat pada masa kejayaan iptek Dunia Islam antara tahun 700 ³1400 M. 2003. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Pada masa inilah dikenal nama Jabir bin Hayyan (w. kini umat Islam telah telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya. 1992. 2003). tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang. dan kimia. gaya hidup. bahwa fenomena alam adalah tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. (Qs. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan. dalam pandangan hidup. Myers 2003. ophtalmologi. Al-Khawarzmi (w. dan masih banyak lagi (Tentang kejayaan iptek Dunia Islam lihat misalnya M. Diakui atau tidak. Eugene A. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. A. sebab beliau menjelaskan. termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. 721) sebagai ahli kimia termasyhur. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik. 1995.

bukan berarti bahwa ilmu astronomi. bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek. Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ada sekitar 750 ayat dalam al-Qur`an yang semacam ini (Lihat Al-Baghdadi. al-Qur`an dan al-Hadits adalah standar . Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini. dan seterusnya. dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme) yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Fushshilat [41]: 11-12). danseterusnya. agronomi. bahwa iptek wajib berstandar pada al-Qur`an dan al-Hadits. Eksistensi paradigma sekuler itumn menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim.Thalaq [65]: 12). ath. 1996: 12). Namun di sini perlu dipahami dengan seksama. geologi. Kalau pun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains. yang dimaksud menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada al-Qur`an dan al-Hadits. atau hadis tertentu. bahwa langit (bahan alam semesta) berasal dari asap (gas) sedangkan galaksigalaksi tercipta dari kondensasi (pemekatan) gas tersebut (Qs. Misalnya saja dalam astronomi ada ayat yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pancaran cahaya dan panas (Qs. dan menjadi tolok ukur kesimpulan iptek. tapi yang dimaksud. bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. 2005: 113). bukan berarti bahwa konsep iptek wajib didasarkan pada ayat-ayat tertentu. Jadi. Jika kita menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek.sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur alQur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi. harus didasarkan pada ayat tertentu. an-Nisaa` [4]:126 dan Qs. itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu (lihat Qs. Ringkasnya. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadits. Nuh [71]: 16). Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Aqidah Islam. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi segala sesuatu.

apa pun konsep iptek yang dikembangkan. yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. harus sesuai dengan al-Qur`an dan al-Hadits. Firman Allah SWT: (Dialah Tuhan) yang memulai penciptaan manusia dari tanah. adalah bahwa umat Islam boleh mengambi iptek dari sumber kaum non muslim (orang kafir). (Qs. Dulu Nabi Saw juga pernah memerintahkan dua sahabatnya memepelajari teknik persenjataan ke Yaman. dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits itu.(miqyas) iptek. Jadi. Misalnya saja Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. dan bukannya sumber (mashdar) iptek. as-Sajdah [32]: 7). yaitu al-Qur`an dan al-Hadits hanyalah standar iptek. padahal strategi militer itu berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. al-Hujuraat [49]: 13). bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi Teori Darwin (Zallum. Hai manusia. kemudian Dia menciptakan keturunannya dari sari pati air yang hina (mani). padahal di Yaman dulu penduduknya adalah Ahli Kitab (Kristen). Ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang menegaskan. maka konsep itu berarti harus ditolak. (Qs. iptek dapat diadopsi dari kaum kafir. dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam AS itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits. manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama. Implikasi lain dari prinsip ini. Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek . selama tidak bertentangann dengan aqidah dan syariah Islam. Adam AS adalah manusia pertama. Dulu Nabi Saw menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah. Artinya. Berarti. Nabi Adam AS. dan bukan sumber iptek. Umar bin Khatab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal (Kas Negara). 2001).

an-Nisaa` [4]: 65). adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. mengkloning manusia (berarti manusia bereproduksi secara a-seksual. mengapa orang Barat mengaplikasikan iptek secara tidak bermoral. adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Iptek yang boleh dimanfaatkan. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama. Selama sesuatu itu bermanfaat. Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. adalah yang telah diharamkan syariah Islam. al-A⼌raaf [7]: 3). Keberadaan standar manfaat itulah yang dapat menjelaskan. apakah itu dinamakan pragmatisme atau pun utilitarianisme. maka perbuatan itu tertolak. dan bertentangan dengan nilai agama. Misalnya menggunakan bom atom untuk membunuh ratusan ribu manusia tak berdosa. Sabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya. maka ia dianggap benar dan absah untuk dilaksanakan. [HR. Antara lain firman Allah: Maka demi Tuhanmu. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan. yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia. bagaimana pun juga bentuknya. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (Qs.Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek. memanfaatkan bayi tabung tanpa melihat moralitas (misalnya meletakkan embrio pada ibu pengganti). Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya (Qs. tidak berperikemanusiaan. Kontras dengan ini. Standar pemanfaatan iptek menurut mereka adalah manfaat. . Muslim]. adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta.

atau institusi lain yang mengajarkan ilmu agama dan lembaga pendidikan umum seperti sekolah-sekolah formal kebanyakan (SD. Islam sebenarnya tidak mengenal adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum karena di dalamnya terdapat pola hubungan dan peranan yang saling terkait antara hal yang satu dengan yang lainnya. mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dirasa sangat sedikit sekali porsinya. ilmu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. tidak sejalan dengan visi pembangunan karakter bangsa. SMP. PANDANGAN ISLAM TERHADAP ILMU MENURUT PARA ULAMA Pada masa dewasa ini. Pada lembaga pendidikan umum misalnya. SMA. mengekploitasi alam secara serakah walaupun menimbulkan pencemaran yang berbahaya. SMP. dan perguruan tinggi) yang mengajarkan ilmu-ilmu umum. Sedangkan di perguruan tinggi yang berbasis pendidikan umum. terpisahnya ilmu agama dan ilmu umum dengan mudah dapat kita lihat dari terpisahnya lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. Yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. IAIN. Pendidikan Agama Islam hanya memiliki porsi 2 SKS. dan seterusnya. Sumber ilmu tersebut adalah Al¶Alim (Dzat yang Maha Tahu) dan Ar-Rasyid (Dzat yang Maha Pandai). Karena itu.bukan seksual). Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah SWT yang bentuknya secara praktis dan konkret adalah syariah Islam. sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar. itu pun hanya sebatas pada jenjang SD hingga SMA. dan mana yang secara hakiki berbahaya bagi manusia. II. Kurikulum pendidikannya pun sangat kontras. yang amat mengetahui mana yang secara hakiki bermanfaat bagi manusia. Pendidikan umum dan pendidikan Islam harus berjalan beriringan jika memang ingin menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkarakter. Menurut Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-An¶am ayat 59 yang berbunyi : ³Dan pada sisi Allah-lah kunci- .

kunci semua yang ghaib. Ilmu yang disampaikan melalui jalur ini adalah ilmu formal yang biasa disebut sebagai revelation (wahyu). bahwa Al-Quran itu tiada keraguan didalamnya. jelaslah bagi kita bahwa sumber ilmu itu adalah Allah. tidak cukup dengan akal untuk memahaminya tapi juga . dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. diperlukan sikap ilmiah (riset) untuk mendalaminya. Objek dari ilmu formal ini disebut Al-ayat A-lqauliyah yang redaksinya juga formal (tidak ditambahi. Pertama. yaitu jalur yang resmi (formal). Oleh karena itu. yaitu jalur informal. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. maka nilai kebenaran yang dikandung oleh Al-Ayat Al-qauliyah ini adalah nilai Al-haqiqat Al-mutlaqah (kebenaran mutlak). melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)³ Jadi. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi. ilmu disampaikan melalui ilham atau inspirasi secara langsung dan siapa pun bisa mendapatkannya sesuai dengan kehendak Allah. Adapun nilai kebenaran ilmu yang diperoleh pada jalur ini disebut sebagai al-haqiqah attajribiah (kebenaran empiris). Masing-masing jalur merupakan pendukung bagi jalur lainnya dan bermuara pada kemaslahatan manusia. atau diubah). Pada jalur ini. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). Karena ilmunya bersifat formal. Pada dasarnya. dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. tapi pada dasarnya keduai jalur ini saling terkait satu sama lain. Jalur kedua disebut sebagai Atthariqah ghairu rasmiah. isyarat gaib. maka pembawanya juga merupakan pembawa formal yaitu Ar-rusul (rasul). Objek dari ilmu informal ini adalah Al-ayat Al-kauniah dan tujuannya adalah untuk penunjang dan perbaikan hidup. ilmu disampaikan kepada manusia melalui dua jalur. Tujuan dari ilmu formal ini adalah sebagai pedoman hidup. Jalur pertama disebut dengan jalur Atthariqoh Arrasmiah. dikurangi. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Al-ayat Al-qauliyah yang tertera di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya memiliki 3 macam isyarat. Kedua. Walaupun jalur untuk memperoleh ilmunya berbeda. isyarat ilmiah.

tetapi tetap saja ada manusia yang masih memercayai perkara-perkara tahayul.diperlukan keimanan untuk menerimanya. Walaupun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa perkara gaib merupakan pengetahuan yang sangat terbatas untuk manusia.bila hal itu masuk akal. III. Padahal. isyarat hukmiyah (hukum) ditanggapi secara ilmiah. Orang orang seperti ini hanya mempergunakan akalnya untuk menerima suatu. Allah mengaruniakan akal dan hati kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk serta bisa memisahkan mana yang benar dan salah.padahal pada kenyataan sehari-hari seseoirang tidak mungkin melepaskan diri dari kepercayaan Beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehiduopan manusia . larangan terhadap ketiga hal itu tetap harus dilaksanakan meskipun hasil riset itu ada atau tidak. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi agar bisa menjadi rahmat bagi semesta alam dengan bekal ilmunya.bagi mereka . contohnya larangan memakan darah. Ketiga. KEUTAMAAN ORANG BERIMAN DAN BERILMU Sebagai manusia ada yang tidak percaya akan adanya sesuatu yang tidak dapat mereka indra. Misalnya.apaapa yang tidak dapat ditangkap olehsalah satu panca indra itu berarti tidak ada. Terkadang kita tidak sadar dengan kerancuan yang kita buat sendiri. Terutama dalam menyikapi ketiga jenis isyarat tersebut.sebagian lagi ada yang berpendirian bahwa mereka hanya dapat menerima kebenaran sesua.tanpa melibatkan unsure kepercayaan. Begitu juga dengan isyarat gaib. Kita malah sibuk melakukan riset terhadap ketiga larangan Allah tersebut untuk membuktikannya secara ilmiah. Untuk itulah. dan babi. isyarat hukmiyah (hukum). bangkai. diperlukan sikap kesediaan untuk mengamalkannya.dengan keterbelakangan karena itumereka tidak memprcayai pada apasaja yang dianggap tidak rasional.

Iman memberikan ketentraman jiwa acapkali manusia dilanda resah dan duka cita.kematian akan datang mendapatkan Kamu kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.6) d. Iman mewujudkan kehidupan yang baik(hayatan tayibah) kehidupan yang baik ialah kehidupan oran-orangyangselalu melakukan kebaikan.a.jiwanya tenang(sakinah).(hud. Iman menanamkan sikap ³self help´ dalam kehidupan rezki atau mata pncaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Firman allah: Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan allah lah yang memberi rezekinya.menghilangkan kepercayaan kepeda .dandia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (lauh mahfud).jampi-jampi dan sebagainya b. (An-nisaa.kepercayaan dan keyakinan yang demikian memberikan sikap mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan. Iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda Orang-orang beriman hanya prcaya kepada kekuatan dan kekuasaan allah.banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya.orang beriman mempunyai keseimbangan.11.hatinya tentram(mutmainnah).kesaktian benda-benda keramat.digoncang oleh keraguan dan kebimbangan.4:78) c. e.mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik . Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian itu ditangan allah Firman allah: Dimana saja kamu berada.

Dahsyatnya Ilmuwan Muslim: Al-Jahiz. seleksi alam. Ilmuwan abad ke-9 ini telah mampu mengungkapkan konsep-konsep tersebut.tanpa pamrih. Bila ditanya. untuk mempertahankan hidupnya Al-Jahiz muda menjual ikan di salah satu kanal-kanal Kota Basrah. ratusan tahun sebelum ahli biologi Barat mengenalnya. dan perjuangan untuk hidup (struggle for existence). Iman memberikan keberutungan orang yang beriman akan selalu berjalan pada arah yang benar karena allah membimbing dan mengerahkanya kepada tujuan hidup yang hakiki. kemiskinan tak membuat keluarga Al-Jahiz menyerah begitu saja.f. evolusi. Iman melakukan sikap ikhlas dan konsekuen Iman memberikan pengaruh kepada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas. demikian nama aslinya. Irak. Tetapi tahukah Anda bahwa pencetus dasar-dasar biologi tersebut adalah seorang ilmuwan serbabisa dari Basrah. yaitu Al-Jahiz. Namun. . Ia berasal dari keluarga miskin. siapa pencetus gagasan ini? Mereka tidak ragu-ragu menunjuk Lamarck atau Charles Darwin atau ilmuwan barat lainnya.dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Irak pada 781 ketika berkuasa Kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad. lahir di Basrah. Peletak Dasar Zoologi Murid sekolah menengah pasti mengenal teori-teori penting dalam biologi. sang ibu berperan penting mendorong putranya untuk terus belajar. Al-Jahiz adalah cucu dari seorang budak kulit hitam asal Afrika Timur.baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya g. Abu Uthman Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri. seperti rantai makanan.orang yang beriman akan senang tiasa konsekuen dengan apayang telah diikrarkanya.

Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). lebih dari 200 naskah buku telah ia hasilkan. pada suatu kesempatan ia diundang untuk mengajar anaknya. Selain kitab al-Hayawan. Kitab ini dipandang sejarawan sains sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan Al-Jahiz bagi peradaban manusia. teori evolusi. Dari sinilah sang jenius mendapat julukan Al-Jahiz yang berarti si mata melotot. Al-Jahiz leluasa mengembangkan karirnya sebagai penulis berbagai subjek ilmu. Al-Jahiz secara khusus menguraikan teori evolusinya secara komprehensif. Pada 816 M ia memutuskan hijrah ke Baghdad. khususnya buah pemikiran Aristoteles.000 dinar emas oleh peminatnya. termasuk buku-buku terjemahan filsafat Yunani. Khalifah Al-Makmun pun tertarik pada kehebatan ilmunya. termasuk kajian Alquran dan hadis. Menurut dia. ia sudah mendapatkan berbagai pengetahuan. Waktu luangnya dihabiskan untuk mendiskusikan berbagai subjek ilmu pengetahuan bersama pemuda lainnya di salah satu masjid di Kota Basrah. Kitab al-Hayawan merupakan sebuah ensiklopedia zoologi yang terdiri atas tujuh volume. Di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah ini. Salah satu karya Al-Jahiz yang sangat fenomenal adalah Kitab al-Hayawan (Book of Animals). buku ini sempat dihargai 5.Ia melanjutkan belajarnya hingga usia 25 tahun. dan psikologi binatang. Di dalamnya. Ia mendapat dukungan dari pihak kerajaan dengan berbagai fasilitas. ia memanfaatkan peluang yang diberikan para sultan yang memang antusias pada ilmu pengetahuan. Al-Jahiz merupakan penganut awal determinisme lingkungan. diulas pula tentang kuman. Irak untuk menyambangingi Bait al-Hikmah sebuah pusat studi dan keilmuan terbesar di dunia saat itu. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and exposition). Untuk mengembangkan kemampuannya. Teori itu didasarkan pada pengaruh lingkungan terhadap binatang. Dalam buku ini. Risalat mufakharat al-sudan 'ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). Al-Jahiz juga menulis beberapa kitab. di antaranya: Kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). Otaknya yang encer dan brilian membuatnya mampu menguasai beragam ilmu pengetahuan. adaptasi. Dalam 25 tahun. Semua tulisan dan karya-karya penting dilahapnya. Namun niat itu diurungkan karena anak itu takut pada tatapan mata melotot calon gurunya. Sepanjang kariernya sebagai penulis piawai. Al-Jahiz mengupas dan menguraikan lebih dari 350 jenis binatang. dan berguru kepada sederet ilmuwan. lingkungan dapat .

Penyebab kematiannya belum jelas. Hasil pemikiran Al-Jahiz mengenai dampak lingkungan terhadap keberlangsungan hidup binatang. menurut dia. Italia.html . menghindar jadi mangsa. Ia menguraikan ide seleksi alam dan rantai makanan seperti tertulis dalam Kitab al-Hayawan. kemudian bertransformasi menjadi spesies baru. Faktor-faktor lingkungan memengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru guna menjamin tetap bertahan hidup. Sumber:http://bermanfaatsemoga. Ia tutup usia di kota itu pada Januari 869 dalam usia 93 tahun. Namun. terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal.blogspot. Milan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan.menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu.com/2009/12/dahsyatnya-ilmuwan-muslim-aljahiz. versi lain menyebutkan bahwa ia menderita sakit dan meninggal di bulan Muharam. Asal muasal beragamnya warna kulit manusia pun. sebanyak 30 buku berhasil diselamatkan. Basrah. mencari makanan. tertimbun buku di perpustakaan pribadinya. Binatang terlibat dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya. dan ber kembang biak. Dari 200 buku yang pernah ditulis Al-Jahiz. Setelah 50 tahun menetap di Bagdad. peletak dasar zoologi ini memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. menjadi cikal bakal teori struggle for existence. termasuk 87 lembar Book of Animals (kira-kira satu pertiga dari teks asli yang ditulis Al-Jahiz) yang kini dipelihara dan disimpan di Perpustakaan Ambrosiana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful