AYAT TUNGGAL

Disediakan oleh: 1. Norazmawatie binti Mat Ghani 2. Mazuin binti Samsudin

Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu satu subjek dan satu predikat.  Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. contoh: Ali berjalan kaki.

subjek predikat

Ayat tunggal, seperti ayat lain juga, terbit daripada ayat dasar.  Contoh:

Subjek Shila guru Predikat

Abang
Adik

ke Kuala Lumpur semalam
berlari-lari di pantai

Ayat di atas ialah ayat dasar. Namun, ayat tersebut juga merupakan ayat tunggal.

Ayat dasar ialah ayat tunggal, tetapi ayat tunggal tidak semestinya ayat dasar. -- ayat dasar terdiri daripada ayat penyata biasa sahaja -- ayat tunggal pula boleh terdiri daripada pelbagai jenis dan ragam ayat seperti ayat perintah, ayat tanya, ayat aktif, ayat pasif dan lain-lain.

Contoh:
Ayat dasar Ayat tunggal Jenis/ragam ayat tunggal

Zuraidah guru

Zawawi menembak rusa

Zuraidah guru? Jenis: Ayat Zuraidah guru? penyata biasa Jenis: Ayat tanya Zawawi Ragam: Aktif menembak Ragam: Pasif rusa. Rusa ditembak zawadi.

-- Ayat dasar terbina dalam bentuk susunan biasa sahaja, iaitu subjek diikuti predikat -- Ayat tunggal pula boleh terdiri daripada susunan biasa dan susunan songsang. Contoh:
Ayat tunggal Rozana guru. Catatan Ayat penyata susunan biasa.

Gurulah Rozana.
Rozana guru?

Ayat penyata susunan songsang
Ayat tanya susunan biasa.

Gurukah Rozana?

Ayat tanya susunan songsang.

BINAAN AYAT TUNGGAL
Ayat tunggal terdiri daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat.  Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur berikut:  Kata nama  Kata ganti nama  Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama  Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama

Binaan predikat ayat tunggal pula terdiri daripada frasa nama (FN), frasa kerja (FK),frasa adjektif (FA), dan frasa sendi nama (FSN).

Contoh:
Binaan subjek Binaan predikat seniman agung (FN) terbakar (FK)

P. Ramlee (kata nama khas) Kedai makan itu (kata nama am)

Kenangan itu (kata nama terbitan)
Mereka (kata ganti nama) Melukis (kata kerja berfungsi sebagai kata ganti nama)

sungguh menakutkan (FA)
ke Johor Bharu (FSN) Kegemaran saya (FN)

Kuning (kata adjektif berfungsi sebagai kata nama)
Itu (kata ganti nama tunjuk)

lambang diraja (FN)
kereta saya (FN)

SUSUNAN BIASA

Bagi ayat tunggal susunan biasa, kedudukan subjeknya adalah di hadapan predikat. Predikat telah berlepas ke Jepun pagi tadi bermain-main di situ sepanjang petang sungguh besar

Subjek Mereka Dia

Istana itu

Ayat tunggal susunan songsang pula ialh ayat yang predikatnya dikedepankan. -- berlaku sama ada sebahagian predikat atau seluruh predikat
Subjek mereka Predikat berlepas ke Jepun Bermain-main di waktu petang Catatan Ayat songsang sebahagian predikat Ayat songsang sebahagian predikat Ayat songsang seluruh predikat

Predikat Pagi tadi

Di situ

dia

Sungguh besar

istana itu

RAGAM AYAT
Ayat aktif -- ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

-- dibahagiakan kepada dua jenis  ayat aktif transitif  ayat aktif tak transitif

Ayat Aktif Transitif -- ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu kata kerja yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.

-- ayat-ayat ini boleh ditukar kepada ayat pasif

Contoh:
Subjek

Abang Julie Pemburu itu Banjir

Ayat Aktif Predikat Kata Kerja Transitif membaca memandu menembak melanda

Transitif
Objek buku kereta itu ayam hutan kampung kami

Ayat Aktif Tak Transitif -- ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu ayat yang tidak diikuti oleh objek atau penyambut selepas kata kerja.

-- ayat ini tidak boleh dipastikan. -- terdiri daripada dua jenis  Ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap (boleh disertai keterangan)  Ayat aktif tak transitif berpelengkap

 Ayat

aktif tak transitif -- ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang boleh berdiri sendiri tanpa diikuti pelengkap. -- ayat ini boleh disertai oleh keterangan. Contoh:
Subjek Adik Predikat sedang makan Keterangan * di sungai

Beberapa orang masih bermain kanak-kanak

Ayat pasif
Predikat saya jahit terhidang di atas meja catatan Pasif diri pertama Pasif imbuhan ‘ter’

Subjek Baju itu Lauk

Pengemis itu
Baju ayah

kesejukan
sudah berjahit

Pasif imbuhan ‘ke…an’ Pasif imbuhan ‘ber’

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.