P. 1
abualmohtarma031090d05ttt (1)

abualmohtarma031090d05ttt (1)

|Views: 176|Likes:
Published by Faiz Kaya

More info:

Published by: Faiz Kaya on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.6.3Lawatan Tapak
 • 1.6.4Taklimat Dan Penerangan
 • 1.6.5Soal Selidik
 • 2.1Definasi Senggaraan
 • 2.2Kepentingan Senggaraan
 • Rajah 2.1: Aktiviti Pembinaan
 • 2.3Jenis Senggaraan
 • Rajah 2.2: Pecahan Jenis Senggaraan
 • 2.4Peruntukan Senggaraan
 • 2.5Kategori Senggaraan
 • 3.1Pendahuluan
 • 3.2Skop Kerja Senggaraan Bangunan
 • 3.3Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P
 • 3.4Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM
 • 3.4.1Tanggungjawab Pasukan
 • 3.5Jenis-jenis Senggaraan
 • 3.6Jenis Kontrak Yang Diamalkan Oleh JP&P
 • 3.7Proses Tender
 • 3.7..1Penyediaan Dokumen Tender
 • 3.7.2Mengiklan Tender
 • 3.7.3Menjadual Tender
 • 3.7.4Laporan Penilaian Tender
 • 3.8Permohonan Kerja Senggaraan
 • 3.9Perlaksanaan Kerja Oleh Kontraktor
 • 3.11Audit Senggaraan dan Kawalan
 • 3.11.1Tujuan Audit
 • 3.11.2Prosedur Kawalan Audit
 • 4.0Pengenalan
 • 4.1Kaedah Kajian
 • 4.1.1Objektif Kajian Soal Selidik
 • 4.1.2Proses Perjalanan Soal Selidik
 • 4.1.2.1Penyediaan Borang
 • 4.1.2.2Borang Soal Selidik
 • 4.1.2.3Penyediaan Data Set
 • 4.1.3Kaedah Indeks Purata
 • 4.1.4Analisa Frekuensi
 • 4.1.6Analisa Regrasi Linear
 • 4.2Kesimpulan
 • 5.1Pendahuluan
 • 5.2Pengurusan Am
 • Jadual 5.1 :Aspek Penekanan Dalam Pengurusan
 • 5.3Perolehan Kerja Senggaraan
 • 5.4Merancang Kerja Senggaraan
 • Jadual 5.4: Kumpulan Merancang Senggaraan
 • Jadual 5.5: Perlaksana Kerja Senggaraan
 • 5.6Anggaran Kerja Senggaraan
 • Jadual 5.10: Alasan Kerja Tidak Dapat diLaksanakan
 • Rekod Senarai Bangunan
 • Rajah 5.1: Rekod Senarai Bangunan
 • 6.1Pengenalan
 • 6.2.1Aliran Data
 • 6.2.2Proses
 • 6.2.3Storan Data
 • 6.4Rekabentuk Model Sistem
 • 6.4.1Model Aliran Data Aras 1
 • 6.5Kesimpulan

PSZ 19:16 (Pind.

1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA SESI PENGAJIAN: Saya 2003/2005

ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia debenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( / ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ___________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: _NO 20 JALAN SETIAWANGSA 17_________ _TAMAN SETIAWANGSA________________ _54200 KUALA LUMPUR_________________ Tarikh: ___________________________ _______________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) PROF MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Nama Penyelia Tarikh: ___________________________

CATATAN:

*

Potong yang tidak berkenaan.

2
** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu.

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)”.

Tandatangan :

……………………………………………………………….

Nama Penyelia: PROF. MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Tarikh : ………………………………………………

KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR Laporan projek dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan) Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia MAC 2005 .

A REVIEW ON THE MAINTENANCE SYSTEM FOR THE DIRECTORATE OF ACCOMODATIONS AND WORKS OF THE MALAYSIAN ARMED FORCES ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Master of Science (Construction Management) Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia MARCH 2005 .

ii “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ………………………………… Abu Almohtar bin Jaafar Mac 2005 .

.iii … khas untuk ibu yang dikasihi serta isteri dan anak-anak tersayang….

Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan laporan projek ini dalam masa yang ditetapkan. para isteri dan sahabat-sahabatnya. rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam serta amat penyayang ke atas seluruh umatnya. Tidak lupa juga kepada sesiapa sahaja dari kalangan pegawai dan anggota senggaraan yang telah memberi sokongan dan bantuan serta kerjasama terutama semasa membuat lawatan-lawatan ke tapak dan semasa soal selidik serta kerjasama yang diperoleh dari pihak pengurusan kem-kem berkaitan kerana membenarkan penulis membuat kajian di kawasan mereka.a.iv PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Penulis begitu terharu dengan kesabaran beliau memberikan dorongan dan galakan untuk penulis menyiapkan laporan ini. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.w. . Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Prof Madya Dr Mohamad Ibrahim Mohamad selaku penyelia projek yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta pertolongan dengan begitu sabar sehingga siapnya laporan projek ini. Semoga Allah merahmati kamu sekalian. Akhir sekali tidak lupa juga kepada isteri dan anak-anak yang begitu memahami dan mengorbankan ruang masa mereka digunakan untuk menyiapkan laporan projek ini. Penulis hanya dapat berdoa kepada Allah semoga beliau dibalasi degan rahmatnya di dunia dan di akhirat.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mempunyai sejumlah 182 kem yang mengandungi 33. Penyelenggaraan yang terancang dan berterusan dapat menjaga kualiti dan prestasi bangunan tersebut.Sejak kebelakangan ini kerja senggaraan telah menjadi isu tidak puas hati dikalangan mereka. Hasil dari kajian didapati cabaran utama adalah didalam pengurusan bangunan dan perlaksanaan kerja senggaraan. Metodologi utama kajian adalah dengan menggunakan soalan kajiselidik.000 bangunan dari ketiga-tiga perkhidmatan. kewangan dan memantau kerja senggaraan perlu dibangunkan bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kepada pelanggan. . Satu sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan data bangunan. Anggota tentera dijaga kebajikan mereka dengan memberikan perkhidmatan senggaraan bangunan yang berterusan untuk menjaga moral mereka dalam berjuang mempertahankan negara. Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan . Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap keberkesanannya dan kelemahan yang ada pada sistem pengurusan yang diamakan.v ABSTRAK Setiap bangunan perlu diselenggara untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik.

ABSTRACT Maintenance of assets particularly building is important as to maintain the high moral of the soldiers in order for them to achieve successfully the objectives and missions of the Ministry of Defence. The MAF received budgetary allocation from the Ministry of Defence annually and subsequently reallocate to JKR and A&W for execution of maintenance works.000 buildings for the three services. Thus. Recently. Thru this system it could enhance the overall maintenance management in giving quality services. This study was carried out with aim to investigate and evaluate the management of maintenance system practised by MAF currently. Navy and Air Force. Army. Questionnaires was designed to evaluate the shortcoming of the ongoing system. The MAF owned 182 camps with 33. Poorly maintained buildings will somehow tarnish the image of Malaysian Armed Forces (MAF). A modal data flow diagram was developed to help in better understanding of the whole management system. . the maintenance works carried out were questionable as there were many complaints among the occupants. thru sharing integrated maintenance management system repair and maintenance of other buildings components could be well planned and optimised the allocation given. Public Works Department (JKR) and Directorate of Accommodations and Works (A&W) which is under Malaysian Armed Forces maintained these buildings. The findings suggest that a proper building record should be built and an integrated maintenance management system to be developed.

1 1.2 Kajian Dokumentasi Kajian Literatur 3 5 5 6 6 6 7 1 .6 Pengenalan Latar Belakang Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Skop dan Batasan Kajian Kepentingan Kajian Metodologi 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH LAMPIRAN A iv v vi vii xii xiii xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.6.2 1.5 1.4 1.3 1.6.1 1.

3.3.3 Senggaraan Bersebab 2.6.5 3.2 2.4.1 Penyediaan Dokumen Tender .3 1.8 1.4.7 Tanggunjawap Pasukan Tanggungjawap Markas Perkhidmatan 20 21 21 22 22 22 23 24 25 25 Jenis Senggaraan Jenis Kontrak Yang Diamalkan oleh JP&P Proses Tender 3.1 3.6.7.5 Senggaraan Tak Terancang 16 16 16 17 17 18 18 10 12 15 Peruntukan Senggaraan Kategori Senggaraan BAB 111 KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3.6 3.2 3.1 Senggaraan Terancang 2.1.4 1.3 3.3 Kepentingan Senggaraan Jenis Senggaraan 2.2 2.3.4 Pendahuluan Skop Kerja Senggaraan Bangunan Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM 3.2 3.4 2.1 Senggaraan Pencegahan 2.6.3.2 Senggaraan Berjadual 2.3.6.5 1.6 Lawatan Tapak Taklimat dan Penerangan Soal Selidik Analisa 8 7 7 8 BAB 11 KAEDAH SENGGARAAN 2.1.1.1 3.1 Definasi Senggaraan 2.

11.1. ANALSIS DAN PERBINCANGAN 5.11 Mengiklan Tender Menjadual Tender Laporan Penilaian Tender Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani 28 28 29 30 30 31 31 26 27 27 Kontrak Permohonan Kerja Senggaraan Perlaksanaan Kerja oleh Kontraktor Pengesahan Siap Kerja Audit Senggaraan dan Kawalan 3.2 Kaedah Indeks Purata Analisa Frekuensi Analisa Kolerasi Analisa Regrasi Linear Analisa Tidak Berparameter 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 Kesimpulan BAB VHASIL KAJIAN.1 Penyediaan Borang 4.1.3 4.5 4.7.1 5.1 4.9 3.2 5.2.1.2.2 3.1.6 Pendahuluan Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Merancang Kerja Senggaraan Melaksanakan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan 41 42 43 44 45 45 .3 5.2.2 Borang Soal Selidik 4.7 4.10 3.1.7.2 Objektif Kajian Soal Selidik Proses Perjalan Soal Selidik 4.4 4.8 3.0 4.1.5 3.1.7.11.3 3.1 Tujuan Audit 3.2 Prosedur Kawalan Audit BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.4 5.3 Penyediaan Data Set 4.4 3.1.6 4.5 5.7.9 3.1 Pengenalan Kaedah Kajian 4.1.1.

5 7.2.9 5.1.3 6.10 BAB VI Aduan Kerosakan Alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat Dilaksanakan 49 Rekod Senarai Bangunan Kesimpulan 52 53 47 PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P 6.5 Aliran Data Proses Storan Data 55 56 57 57 57 58 59 59 61 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penylenggaraan JP&P Rekabentuk Model Sistem 6.7 5.4 6.1.3 7.4.1 Pengenalan 6.1 7.2 Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan Aduan Kerosakan Rekod Senarai Bangunan 68 68 69 70 70 71 72 73 Kesimpulan RUJUKAN .2 6.1.1.10 5.2 Model Aliran Data 6.1 6.1.1 Model Aliran Data 1 Kesimpulan BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7.8 5.1 Cadangan 7.2 7.3 6.2.4 7.2.

10 Nilai Pekali Kolerasi Ujian Tidak Berparameter Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Cara Komunikasi Cara Perolehan Kerja Senggaraan Kumpulan Merancang Senggaraan Perlaksanaan Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Cara Anggaran Dikira Tatacara aduan Kerosakan Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Alasan Kerja Tidak Dapat Di Laksanakan 38 40 42 43 44 44 45 46 46 48 49 51 .2 Jadual 5.2 Jadual 5.1 Jadual 4.1 Jadual 5.3 Jadual 5.8 Jadual 5.9 Jadual 5.4 Jadual 5.6 Jadual 5.11 SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT Jadual 4.5 Jadual 5.7 Jadual 5.

4 Rajah 6.8 Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan Aras 2 Proses 3 Selia Kerja Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice .2 Rajah 5.7 Rajah 6.5 Rajah 6.1 Rajah 6.2 Aktiviti Pembinaan Pecahan Jenis Senggaraan Rekod Senarai Bangunan Notasi Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan 12 15 52 56 61 Rajah 6.1 Rajah 2.1 Rajah 6.6 Rajah 6.3 Aras 1 Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan JP&P 62 63 64 65 66 67 Rajah 6.12 SENARAI RAJAH RAJAH TAJUK MUKA SURAT Rajah 2.

13 SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B TAJUK Borang Soalan Kaji Selidik Borang Aduan JP&P 4 .

Akibat daripada keputusan Kerajaan British mengundurkan bala tenteranya dari rantau ini. pembangunan infrastukturnya telah berkembang dengan begitu pesat dalam membeli peralatan pertahanan baru dan membina bangunanbangunan baru.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works Deparment (PWD). 2000). Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957 pertahanan negara masih di bawah Kerajaan British sehingga pengunduran tenteranya pada tahun 1970. Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah tertentu menyusun semula Kementerian Pertahanan (KEMENTAH).BAB I PENDAHULUAN 1. Selepas tahun 1976. Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P) untuk . KEMENTAH disusun menjadi kementerian bersepadu (intergrated ministry) yang mempunyai Sistem Awam dan Sub-Sistem Tentera (Saputyah. Untuk mengurangkan beban JKR ketika itu.

sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek ATM. JP&P bertanggungjawab menyelenggara bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan sendiri. Kerja senggaraan ini dilaksanakan oleh satu unit di dalam JP&P dikenali dengan nama Sel Senggaraan. . Justeru itu. Kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan kepada Sel Senggaraan JP&P dalam melaksanakan kerjakerja senggaraan pada masa hadapan.15 membina dan menyelenggara bangunan baru dan lama. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus kerja-kerja penyelenggaraan terhadap semua bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh pihak Bahagian Pembangunan. Perkembangan ini menjadi lebih pesat pada 1980 apabila ATM melancarkan rancangan Perkembangan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA). pihak kabinet telah meluluskan Sistem Implementasi Pantas (AIS – Accelerated Implementation System) dibawah KEMENTAH bertujuan untuk mengambil alih sebahagian besar daripada tugas-tugas JKR. Bangunan-bangunan lama keseluruhannya adalah peninggalan kem-kem tentera British. JP&P telah diperbesarkan dan diletakkan di bawah Bahagian Lojistik Pertahanan serta juga satu cawangan baru yang dikenali sebagai Bahagian Pembangunan telah diwujudkan. Hasil cadangan pasukan tersebut. Sungguhpun satu sistem senggaraan telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan namun ia masih tidak diketahui sejauh manakah keberkesanannya. Kajian ini dibuat dengan harapan agar dapat mengenalpasti sejauh mana keberkesanan sistem senggaraan yang sediada dari segi perlaksanaannya dan seterusnya merumuskan satu cadangan yang lebih sesuai bagi menjamin dan meningkatkan tahap keupayaan pengurusan yang lebih baik. Bahagian ini diletakkan di bawah pentadbiran Setiausaha Bahagian yang berfungsi untuk membantu peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh JP&P. Justeru itu.

Ia adalah untuk mengekalkan nilai pelaburan. Kesan dari itu telah membawa banyak rungutan negatif dan keupayaan pihak pelaksana kerja senggaraan telah turut dipersoalkan. mendapatkan rupa yang menarik dan menjaga fungsi asal tujuan pembinaannya. Kebajikan anggota tentera adalah perlu dalam mencapai falasafahnya iaitu satu peluru satu musuh. .16 1. Kerja-kerja senggaraan yang terabai dan tertangguh ini telah meningkatkan keperluan kewangan yang lebih tinggi. Dalam ucapan pembentangan Bajet 2005 pada 10 September 2004 di Parlimen Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi telah menekan dasar kerajaan dalam hal senggaraan: “Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan infrastruktur awam dalam membangunkan budaya penyelenggaraan. Terdapat banyak rungutan-rungutan terbuka di akhbar-akhbar tempatan serta aduanaduan bersurat dan lisan yang diterima oleh ATM. Penyelenggaraan bangunan bermula sebaik sahaja satu-satu bangunan itu disiapkan. Bangunan-bangunan lama yang sediada adalah warisan daripada Tentera British yang kebanyakannya telah uzur dan terabai penyelenggaraannya. Setiap tahun Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit kepada ATM untuk menyelenggara bangunan di Kem-kem Angkatan Tentera tetapi masih tidak mencukupi untuk keperluan sebenar. Justeru itu adalah wajar Jabatan yang mengendalikan kerja senggaraan ini perlu memikirkan pengurusan senggaraannya secara holistik untuk bertambah baik lagi. Semua bangunan ini semada yang baru atau yang lama perlu diselenggara dengan sempurna.2 Latar Belakang Kajian Beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) telah membina banyak bangunan teknikal dan rumah keluarga melalui Rancangan Lima Tahun (RML) Kerajaan Malaysia. Senggaraan dijalankan tidak mengikut rancangan tetapi dibuat secara mengikut keperluan mendesak sahaja. Bagi memastikan aset Kerajaan terpelihara.

2004) Setiap bangunan yang dibina mesti disenggara. perlaksanaan dan kawalan.3 Matlamat dan Objektif Kajian . (Jabatan Perdana Menteri. Tetapi senggaraan tidak diberi keutamaan. Walaupun begitu pihak ATM bimbang moral anggota tentera mungkin terjejas berpandukan rungutan-rungutan yang diterima.17 memanjangkan tempoh hayat. telah mengariskan supaya bangunan dan fasilitas dalam kem berkeadaan baik supaya boleh digunakan sepanjang masa. Tentera Darat. Jika peruntukan kurang sudah tentu apa yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. Laut dan Udara. 1. Purata peruntukan senggaraan yang diterima hanya 50% sahaja dari keperluan sebenar (Amran. mengindahkan persekitaran dan menjaga kebersihan. Peruntukan diagihkan dari Kementah melalui ketiga cabang perkhidmatan kepada JKR dan JP&P pada setiap tahun. Senggaraan bangunan memerlukan strategi yang jitu dan dirancang melalui maklumat pangkalan data yang merangkumi perancangan. Kerja senggaraan bangunan selama ini dilaksanakan secara adhoc. Rekod-rekod bangunan ini tidak disimpan secara berpusat tetapi pada pasukan-pasukan tentera tempatan sahaja. tidak sejajar dengan keadaan bangunan dan kewangan yang ada. satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan”. 2004). Angkatan Tentera Malaysia mempunyai sejumlah 182 kem-kem penempatan tentera yang mengandungi 33000 bangunan untuk ketiga perkhidmatan. Kesemua bangunan ini diselenggara oleh JKR dan JP&P. Kaedah senggaraan kem dan fasilitas ATM telah termaktub didalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13).

Kaedah yang ada hanyalah Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). 3. Mengkaji sistem pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan oleh Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. Mengenalpasti kelemahan-kelemahan pengurusan penyelenggaraan yang ada. Panduan lain yang digunapakai adalah Arahan dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Bagi mencapai matlamat kajian. 1. objektif berikut telah ditetapkan: 1. 2. 1.18 Matlamat utama projek sarjana ini adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti kelemahan dalam sistem pengurusan kerja senggaraan amalan JP&P serta mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi pengurusannya ketahap optimum.4 Skop dan Batasan Kajian Kajian ini dijalankan meliputi skop pengurusan bagi melaksanakan kerja senggaraan untuk kem-kem ATM sahaja.5 Kepentingan Kajian . Membina proses modal aliran data sistem pengurusan senggaraan. Jurutera kerja dan pegawai-pegawai ATM memainkan peranan menjayakan sesuatu kerja senggaraan. Kajian ini dibataskan kepada kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P sahaja. Peranan mereka berhubung dengan pasukan tentera dan kontraktor untuk melaksanakan kerja senggaraan berhubung kait dengan matlamat organisasi. Cabaran yang mereka hadapi memberi kesan secara langsung mahu pun tidak langsung kepada pihak pengurusan.

mendapatkan maklumat-maklumat atau data-data berkaitan dari hal senggaraan tersebut. bil-bil bayaran dan sebagainya. Keduanya. Kajian telah dijalankan seperti berikut:- 1. .1 Kajian Dokumentasi Pada peringkat awal projek ini kajian terhadap dokumentasi yang ada telah dilakukan.6 Metodologi Bahagian ini mengariskan metodologi kajian yang dilaksanakan. pelan-pelan. Arahan-arahan atau panduan berkaitan dengan kerja-kerja senggaraan dari Angkatan Tentera Malaysia juga dikaji untuk membuat rumusan keberkesanan senggaraan tersebut.19 Rumusan dari kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan senggaraan JP&P pada masa akan datang. Sejajar dengan itu ia secara tidak langsung menolong ATM mencapai matlamatnya mempertahankan negara dengan cara sokongan moral iaitu memberi perkhidmatan senggaran yang berkesan. Di antara dokumen-dokumen yang diselidik ialah Perintah Majlis Angkatan Tentera. Kajian ini dilakukan dengan membuat kajian di kawasan kem tentera dengan melihat sendiri keadaan fizikalnya. Maklumat-maklumat tersebut telah dikumpulkan sebeberapa banyak yang mungkin untuk diteliti dahulu sebelum kajian seterusnya dijalankan. Maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui beberapa peringkat dan telah melibatkan beberapa pihak tertentu. dokumen kontrak. 1.6.

risalah dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan skop kajian. majalah. akta dan perundangan berkaitan.4 Taklimat Dan Penerangan Taklimat dan penerangan juga telah diberi oleh pegawai senggaraan kawasan berkaitan dan pegawai kuartermaster yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal senggaraan di kawasan masing-masing.2 Kajian Literatur Kajian projek ini dibuat dengan berpandu rujukan-rujukan seperti buku-buku.3 Lawatan Tapak Lawatan ini diadakan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran sebenar keadaan ditapak. 1. Beberapa pertemuan telah diatur untuk bersama mereka supaya penerangan dapat diberikan dengan secara baik mungkin. 1. catitan-catitan penting diambil untuk dibuat kajian selanjutnya.6. garispanduan-garispanduan. Lawatan ke tapak telah dibuat bersama dengan pegawai senggaraan kawasan dan kakitangannya. Lawatan juga dapat memudahkan pemahaman khusus kerja senggaraan. nota-nota syarahan. Ketika lawatan.6.20 1. buletin IEM. .6.

5 Soal Selidik Soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi mencapai ketiga-tiga objektif. kebajikan. budaya kerja. persekitaran. Data-data ini dianalisa dengan mengunakan Microsof Excel dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman dan penyampaian. Kajian ini dianalisa dengan indeks purata dan indeks relatif kemudian penyusunan dari kekuatan tinggi hingga kekuatan rendah dilakukan untuk mendapatkan ranking. Bahagian B: perolehan kerja dan Bahagian C: perlaksanaan kerja.6. Soal selidik ini dikaitkan dengan cabaran yang jurutera hadapi dalam urusan melaksanakan kerja senggaraan dari segi pengurusan am.21 Maklumat-maklumat yang diperolehi di peringkat ini adalah penting kerana mereka merupakan orang yang bertanggungjawab secara terus dalam menguruskan kerja-kerja senggaraan di kawasan masing-masing. 1. 1.6.6. Maklumat yang telah diperolehi telah digunakan di dalam kajian ini. Mereka adalah orang yang menjalankan segala peraturan yang sedia ada serta akan merancang dan membelanjakan segala peruntukan yang diberikan untuk pasukan mereka. Borang soal selidik disediakan untuk mendapat pandangan dari jurutera kerja dalam urusan kerja senggaraan. dan kemudahan yang ada. Ia bagi mengetahui faktor penyebab utama masalah dalam pengurusan. Analisa . Analisa Analisa dibuat melalui data yang telah dikumpulkan dan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A: pengurusan am.

22 selanjutnya diterangkan dalam Bab V iaitu Hasil Kajian. Analisa dan Perbincangan. .

memulih atau memperbaiki kemudahan-kemudahan setiap bahagian bangunan perkhidmatan dan persekitaran supaya mencapai tahap semasa yang boleh diterima dengan mengekalkan utiliti nilainya”. 1983)”. Tindakan-tindakan ini . Manakala definisi penyenggaraan yang terkandung di dalam BS 3811:1964 “Penyenggaraan ialah kerja yang dijalankan untuk menjaga.1 Definasi Senggaraan Kerja senggaraan boleh ditakrifkan sebagai “Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang senantiasa berubah-ubah (Robert Kretner.BAB II KAEDAH SENGGARAAN 2. Lee (1976) menakrifkan senggaraan sebagai gabungan semua tindakan yang dibuat bertujuan untuk memperkukuhkan atau mengekalkan sesuatu bangunan atau fasilitas supaya sentiasa pada tahap yang boleh diterima.

Oleh itu. Tindakan ini dibuat bertujuan bagi memastikan semua kerja-kerja struktur. Ini semata-mata untuk menentukan bahawa kos pembinaannya seimbang dengan kos senggaraan dan pengurusan yang dijangka. Bagi mendapatkan hasil penyenggaraan yang berkesan. Secara amnya kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada dua iaitu senggaraan aktif dan senggaraan pasif. penstrukturan semula organisasi dan juga perlaksanaan kerja. konsep ini membawa maksud yang amat luas dan tiada satu pun ukuran piawai yang boleh diterima dan memuaskan hati semua orang yang terlibat dalam satu tempoh jangka masa yang sama. Dalam hubungan ini. pihak pengurusan bangunan mestilah melakukan kerja-kerja penyiasatan yang kerap ke atas semua bahagian-bahagian bangunan dan semua kerja-kerja pembaikan yang telah dilakukan. ia bermaksud yang pemilik berpuashati dengan bayaran yang dikenakan terhadap kerja senggaraan yang telah dilakukan. Satu rancangan yang strategik perlu diwujukan supaya peruntukan kewangan dapat diagihkan dengan sewajarnya untuk aktiviti-aktivti senggaraan di dalam sesuatu organisasi. mereka dapat menggunakannya dengan selesa dan berasa selamat. Proses senggaraan bagi sesebuah bangunan atau apa jua fasilitas sebenarnya bermula daripada peringkat rekabentuk lagi. Konsep “tahap yang boleh diterima” adalah amat subjektif. pemasangan dan kemasan-kemasan berada dalam keadaan yang sempurna dan . Kos kitaran sepanjang hayat sesuatu fasilitas itu sepatutnya telah disediakan lebih awal lagi semasa ia direka bentuk.11 termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja permulaan (initiation). Bagi pihak pengguna pula. perlekapan. Dengan cara tersebut pemilik dengan mudah dapat menganggarkan berapa banyak wang yang diperlukan pada masa-masa tertentu untuk memastikan yang fasilitas atau bangunannya sentiasa ditahap yang bersesuaian. Kerja-kerja senggaraan aktif atau senggaraan pencegahan (preventive maintenance) dilakukan sebelum kerosakan terjadi manakala senggaraan pasif pula dimaksudkan sebagai kerjakerja pembaikan yang dilakukan terhadap kerosakan (corrective maintenance).

2 Kepentingan Senggaraan Proses senggaraan sesebuah bangunan seharusnya dimulakan sebaik sahaja ia siap dibina. Keperluan senggaraan bagi sesebuah agensi atau jabatan kerajaan hanya mula disedari apabila faktor keselamatan mula mengancam dan fasilitas mula menjadi usang.1: Aktiviti Pembinaan .1 AKTIVITI PEMBINAAN BANGUNAN SEDIADA BANGUNAN BARU SENGGARAAN (kerja yang diperlukan untuk menentukan bangunan tersebut dalam tahap yang sesuai termasuk sedikit pembaikan) PENGGANTIAN (Bangunan baru didirikan untuk tujuan yang sama setelah bangunan lama dirobohkan) UBAHSUAI (Ia meliputi kerja-kerja pembaikan kemudahan supaya ia lebih sesuai dengan kegunaannya) TAMBAHAN (Bangunan baru didirikan – selalunya di atas tapak yang baru) PINDAAN (Kerja-kerja melibatkan penyusunan semula ruang dalaman dan/atau menyediakan kemudahan baru supaya lebih sesuai dengan fungsi barunya) Rajah 2. 2. 2002). Ini termasuk semua kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran (Ahmad. Keseluruhan aktiviti pembinaan sesebuah bangunan dapat digambarkan dalam Rajah 2.12 seterusnya boleh diterima.

Menyenaraikan keutamaan kerja senggaraan. Mengemaskini maklumat berkaitan urusharta. ii. kecacatan yang terjadi berpunca daripada reka bentuk atau pembinaan bangunan itu sendiri. Selepas tempoh kecacatan berakhir. Proses senggaraan bermula dengan membuat penilaian terhadap keadaan fasilitas yang hendak disenggara. Pemeriksaan ini dapat menentukan tahap kerja senggaraan yang perlu untuk menentukan keadaannya sentiasa berada ditahap yang boleh diterima. iii. Menilai kerja-kerja terbengkalai. Pemeriksaan ini tertumpu kepada mana-mana bahagian yang difikirkan berlakunya kerosakan. . Menyediakan strategi kerja senggaraan. v. elektrik ataupun mekanikal. Pemeriksaan atau penilaian dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan keadaan bangunan bagi tujuan berikut: i. pengurus bangunan perlu menyediakan rancangan senggaraan seterusnya supaya bangunan dapat berfungsi dengan elok disepanjang hayat ekonominya (Hakim dan Min. Mustahil sesuatu bangunan mencapai hayat yang begitu lama tanpa disenggara dengan sempurna. Selepas tempoh sesuatu masa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh mereka yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang iaitu kerja awam.13 Diperingkat awal. Maklumat yang diperolehi tadi akan digunakan untuk merancang kerja serta bahan-bahan yang diperlukan. 1991). Hakikat ini menyebabkan berlakunya pendekatan yang tidak terancang terhadap senggaraan bangunan. Menyediakan peruntukan kewangan. Pemeriksaan juga boleh dilakukan terhadap keseluruhan bangunan dengan secara rambang mahupun terperinci. iv. bangunan akan melalui tempoh jangka hayat yang agak panjang 40 hingga 80 tahun (Hakim dan Min. 1991). Bagi membaiki kecacatan yang disebab oleh kecuaian semasa pembinaan akan ditanggung oleh kontraktor ketika dalam tempoh masa kecacatan.

kos-kos piawaian dan juga kadar kelunturan sesuatu komponen mengikut cara penggunaan yang biasa. Kepentingan senggaraan adalah jelas. Pendekatan yang mantap. tenaga buruh dan bahan. Pemilihan jenis kontrak yang sesuai bagi kerja-kerja senggaraan yang berterusan adalah perlu supaya semua kerja dapat disiapkan dalam keadaan yang sempurna dengan kualiti kerja yang diharapkan. Kepentingannya dapat dirasakan lebih ketara apabila kos pembaikannya tinggi. Semua kerja perlu dirancang untuk jangka pendek dan panjang bagi memastikan pelaburan membina bangunan mendapat pulangan yang sewajarnya. Tanpa program penyelenggaraan. pencegahan berancang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. . Ramalan yang berkaitan dengan keperluan kerja senggaraan biasa dibuat berdasarkan jangka hayat sesebuah bangunan. bagi mengelakkan sebarang kemungkinanyang tidak diingini berlaku kepada penghuni atau pengguna-pengguna bangunan. Tujuannya adalah untuk memilih kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan harga yang berpatutan. Proses terpenting berkaitan dengan kerja senggaraan adalah memilih jenis kontrak yang hendak digunakan. Kerja membaiki bangunan ini dilakukan mengikut tempoh masa yang tertentu. bertujuan untuk menyatukan segala teknik dan strategi kerja senggaraan melalui sistem penilaian pengurusan.14 Sungguhpun ada kerosakan dan pembaikan ia tetap bergantung kepada kualiti kerja serta bahan yang digunakan.

Rajah 2. SENGGARAAN Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Rajah 2. Secara umumnya ada dua jenis senggaraan.2: Pecahan Jenis Senggaraan . Jenis senggaraaan telah dibahagikan kepada empat iaitu berjadual.15 2. kecemasan dan penyenggaraan tidak diduga. Bangunan yang direka dengan mengambil kira kitaran hayat lebih mudah disenggara.2 menunjukkan Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) dan Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance). Istilah senggaraan pencegahan dan senggaaraan baikpulih juga telah digunakan dalam perintah itu. Menurut Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jlid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13) telah mengariskan panduan untuk kerja-kerja senggaraan.3 Jenis Senggaraan Leong (2005) menyebut semua bangunan perlu diselenggara melainkan yang hendak dihapuskan. tahunan.

1 Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Aktiviti senggaraan pencegahan berancang ialah kerja-kerja senggaraan harian secara berterusan dan kerja-kerja yang berjadual.3. Kerja-kerja seperti pemeriksaan motor.2 Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Matlamat senggaraan ini ialah mencegah kerosakan sebelum ianya berlaku.1 Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan terancang dilaksana dan dikawal dengan mengambil kira kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan rekod dan pengalaman masa lalu. jentera. PATM Jil III Bab 13 juga mengariskan menghapuskan serangga anai-anai ialah senggaraan pencegahan. 2.1. Jangka hayat sesuatu peralatan-peralatan dapat dijadualkan untuk penggantiannya. Kerja senggaraan berjadual melibatkan kerja senggaraan yang utama berdasarkan masa yang .3. Ahmad (2002) membahagikan senggaraan kepada dua iaitu senggaraan penutup (shutdoor maintenance) dan senggaraan kerosakan (breakdown maintenance).16 2. Objektif utama penyenggaraan cegahan berancang adalah memanjangkan hayat peralatan. Berkaitan dengan senggaraan pencegahan.1. Kerja senggaraan sebenarnya dapat ditentukan pada peringkat awal lagi. 2. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kemunkinan berlakunya kegagalan atau kemerosotan prestasi kepada bangunan. loji dan bahagian-bahagian bangunan yang lain. pembersihan.3. perkhidmatan dan penggantian boleh menghalang berlakunya kerosakan.

Senggaraan berjadual boleh menetapkan tarikh dan masa kerja dan boleh diselaraskan aktiviti dalam bangunan bagi mengelakkan gangguan (PATM Jil III Bab 13).3. Manakala turap semula padang kawat dan penyenggaraan alat jentera adalah mengikut service manual. 2. pemasangan semula paip air dan pembetungan dibuat dalam pusingan 20 tahun.2 Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Kerja senggaraan tak terancang menurut Ahmad (2002) ialah kerja-kerja yang berasaskan panggilan telefon yang memerlukan pembaikan segera.17 telah dijangka biasanya dalam satu tempoh seperti lima tahun. dimana keadaan suhu peralatan telah melebihi had. Kerja senggaraan berjadual seperti mengecat semula bangunan. pendawaian semula elektrik. 2. Timonthy (2002) memberi contoh. Ia menjadi suatu perkara terdesak apabila mengalami kerosakan mengejut dan perlu dibaiki segera. boleh menyebabkan kerosakan. Sebarang kerja senggaraan yang dilakukan tanpa mengikut sebarang bentuk perancangan ataupun kerja yang selalu dilakukan berulang-ulang mahupun membaiki kerosakan secara mendadak ialah kerja kecemasan tanpa perancangan yang teratur.3 Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Leong (2005) menyatakan senggaraan bersebab ini berlandaskan keadaan aset itu diketahui tiba masanya untuk diganti. .3.1. Keadaan suhu atau getaran yang melebihi had telah menjadi penyebab kerosakan kepada peralatan itu.

Perbandingan ini dapat menunjukkan corak perbelanjaan dari tahun ke tahun. Peruntukan Lebihan. Peruntukan yang mesti diadakan kerana obligasi birokrasi atau komitmen yang telah dibuat pada masa yang lepas.4 Peruntukan Senggaraan Peruntukan senggaraan adalah agihan kewangan untuk satu peringkat masa yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu. ii. Peruntukan yang diperlukan secara minima untuk mencapai tahap senggaraan yang boleh diterima. situasi di mana kerja senggaraan hendak dilaksanakan. Semasa membuat anggaran peruntukan senggaraan perkara-perkara yang diambil kira adalah jenis dan tahap kerja senggaraan. Peruntukan Perlu. Peruntukan ini perlu dirancang atau dianggarkan secara terbaik agar ia mencapai objektif yang dikehendaki.18 2. Peruntukan Wajib. 2. Peruntukan senggaraan boleh dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut: i. Peruntukan yang diadakan melebihi peruntukan yang diperlukan untuk kegunaan yang bermirip kepada aesthetic. serta cara-cara perlaksanaan termasuk harga bahan dan buruh. iii.5 Kategori Senggaraan Kerja-kerja senggaraan ATM telah dibahagikan kepada beberapa kategori menurut seperti mana di dalam PATM Jil III Bab 13 adalah seperti berikut: . Dalam menyediakan anggaran adalah perlu untuk menyemak dan membuat perbandingan dengan peruntukan tahun-tahun lepas.

Senggaraan Kerja Elektrik. Kerja senggaraan elektrik merangkumi keseluruhan peralatan dan pendawaian elektrik . . Senggaraan Kerja Awam. paip saluran pembetungan. Kerja-kerja senggaraan awam merangkumi kerja-kerja membaiki bangunan. iv. potong rumput. iii. ii. pam air kumbahan. peralatan hawa dingin dan sebagainya. turap semula jalan. pencegahan anai-anai dan sebagainya. Senggaraan lain ini bermaksud lain daripada di atas yang dilaksanakan di kem-kem tentera seperti kerja-kerja landskap.19 i. pagar keselamatan dan sebagainya. Senggaraan Kerja Jentera. Senggaraan Lain. Kerja senggaraan jentera melibatkan membaiki peralatan jentera yang ada dalam kem-kem tentera seperti pam air.

Markas ATM yang bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja penyenggaraan sebahagian daripada bangunan-banguna serta fasilitas lain milik ATM di seluruh negara.1 Pendahuluan Jabatanarah Perumahan & Pembinaan (JP&P) merupakan sebuah agensi dibawah Bahagian Logistik Pertahanan.000 buah bangunan/fasilitas dalam 316 buah kem di merata tempat. Sejak penubuhannya pada tahun 1980. Sebahagian lagi disenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan Kerja Tentera (JKR). cara yang telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan ialah dengan menggunakan khidmat kontrak bermasa.BAB III KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3. Bab ini akan menerangkan kaedah-keadah yang diamalkan oleh JP&P berpandukan Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jld III Bab 13) dan Arahan Perbendaharaan (AP166) serta Surat Pekeliling . Sehingga kini sebanyak 15 buah kontrak bermasa telah diwujudkan untuk menguruskan kerja-kerja senggaraan lebih 35.

Senggaraan bagi sesebuah bangunan bermula daripada tamat tempoh tanggungan kecacatan sehinggalah bangunan itu dihapuskan atau tidak lagi ekonomi untuk dibaiki. atau pecah atau usang penggunaannya tidak lagi sesuai dan tidak mudah atau ekonomi dibaiki untuk mencapai tujuan penggunaan asalnya. dan iii. 3.3 Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Bagi melaksanakan perintah PATM Jil 111 Bab 13 Seksyen 6 ini JP&P mempunyai objektif yang perlu dilaksanakan keatas bangunan di dalam kem-kem ATM adalah sebagaimana berikut: i Untuk menentukan ianya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa disamping memanjangkan jangka hayat penggunaannya. Untuk mengenalpasti punca kerosakan yang boleh digunakan sebagai rujukan senggaraan atau pembinaan di masa-masa hadapan. Untuk mengelakkan kerosakan menjadi bertambah buruk dan kos senggaraan dapat dibelanjakan secara jimat dan ekonomi. Panduan dikupas sepertimana diamalkan masa kini oleh jabatan ini.2 Skop Kerja Senggaraan Bangunan Aktiviti senggaraan bagi JP&P secara khususnya meliputi kerja-kerja membaiki. .21 Perbendaharaan (SPP) yang dikeluarkan dari masa kemasa. memulihkan dan mengganti sesuatu komponen atau elemen yang telah rosak. 3. ii.

1 Tanggungjawab Pasukan Pasukan bertanggungjawab merancang serta memeriksa dan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku dengan mengisi borang JP&P 4 (Lampiran A).4 Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM Tugas senggaraan adalah tanggungjawab semua peringkat pemerintahan bermula dari pasukan. Pasukan adalah dikehendaki berhubung terus dengan agensi-agensi senggaraan masing-masing terhadap perancangan dan perlaksanaan kerja-kerja senggaraan bangunan pasukan masingmasing. Disamping itu juga.4.4. lebih-lebih lagi dari segi senggaraan mencegah. pasukan akan dapat menjimatkan perbelanjaan.2 Tanggungjawab Markas Perkhidmatan/Markas Formasi . memuaskan serta dalam lingkungan perbelanjaan yang ekonomi dan munasabah. Setiap peringkat pemerintahan adalah dikehendaki memainkan peranan masing-masing untuk menentukan bahawa senggaraan dilaksanakan dengan sempurna. Markas Formasi hingga Markas Perkhidmatan dan ia tidak hanya terletak kepada agensi-agensi pelaksana sahaja. 3. kerosakan tersebut akan bertambah buruk dan mengakibatkan kerugian besar yang sepatutnya dapat dielakkan.22 3. 3. Jika sesuatu kerosakan tidak diambil tindakan dengan cepat di peringkat ini.

Senggaraan kecemasan. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan yang telah dijadualkan seperti mengecat semula bangunan (setiap lima tahun). Kerja-kerja senggaraan ini perlu bertujuan untuk mencegah kerosakan menjadi lebih teruk akibat bahan asal yang digunakan tidak lagi sesuai dan bagi mengelakkan kos senggaraan menjadi bertambah tinggi. Perancangan dan kawalan haruslah dibuat dengan rapi oleh semua pihak yang terlibat. Senggaraan berjadual. Kerja senggaraan ini perlu diambil tindakan pembaikan segera bagi mengelakkan kerosakan yang lebih buruk dan membahayakan keselamatan penghuninya. e. Senggaraan tidak diduga. b. . Senggaraan tahunan. kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu: a. banjir dan bencana yang lain.5 Jenis-jenis Senggaraan Bagi memudahkan pengurusan di Sel Senggaraan BLP(JP&P). Ini merupakan kerja-kerja senggaraan yang perlu dibuat akibat ribut. Senggaraan pencegahan. Kerja-kerja senggaraan yang seringkali dilakukan seperti mengganti kipas yang rosak. membaiki kerosakan lantai dan sebagainya.23 Markas Perkhidmatan/Markas Formasi bertanggungjawab untuk memberi bantuan dan nasihat untuk menentukan keperluan kerja senggaraan bagi pasukanpasukan dibawah naungan masing-masing. membaiki longkang pecah. d. pemasangan semula sistem paip bekalan air serta pembentungan (setiap 20 tahun). 3. c. pendawaian semula elektrik.

maklumat mengenai had bumbung sesuatu kontrak. Ia amat murah kerana ketika memasuki . Kontrak ini juga dipercayai dapat menjimatkan masa.6 Jenis Kontrak Yang Diamalkan Oleh JP&P Jenis kontrak yang diamalkan oleh JP&P bagi pengurusan kerja-kerja senggaraannya ialah kontrak bermasa. kertas dan seterusnya wang ringgit Kerajaan. kawasan senggaraan dan senarai bangunan akan dinyatakan dalam dokumen tender.24 f. kontraktor hanya perlu dimaklumkan dengan menggunakan arahan kerja bagi memulakannya. Diantara keistimewaan mengenai kontrak bermasa ialah skop kerjanya yang luas dan ia meliputi kerja-kerja senggaraan biasa hinggalah kerja-kerja senggaraan kecemasan. Ini bermakna kontraktor berpeluang melaksanakan apa jua kerja yang bakal diarahkan oleh pihak Pegawai Penguasa. Senggaraan baikpulih. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan tahunan atau senggaraan lima tahun yang dijadualkan tidak mencukupi atau memadai. Ia diperkuatkan lagi dengan rekod-rekod senggaraan yang terdahulu. kontraktor akan dibayar terhadap nilai kerja yang telah dilaksanakan dengan berpandukan Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki (selepas ini dipanggil jadual kadar harga) yang dikeluarkan oleh Ibupejabat JKR. 3. Sebagai panduan kepada kontraktor untuk memasuki tender. Ini disebabkan setiap kali kerja senggaraan diperlukan. Bagi pembayarannya pula. Bagi JP&P tempoh kontrak bermasa untuk kerja-kerja bangunan biasanya ialah tiga tahun. dimana sesuatu kerja senggaraan perlu dilaksanakan terhadap sesuatu struktur atau bangunan. Had bumbung yang ditetapkan oleh pihak JP&P dan Bahagian Pembangunan adalah berdasarkan 10 peratus daripada nilai keseluruhan bangunan bagi setiap tahun dalam kawasan kontrak. sebelum masa yang telah ditetapkan. Kontrak senggaraan bermasa bermaksud kontrak tersebut diwujud untuk diguna pakai selama tempoh masa tertentu.

3.25 tender.7. Ia juga menerangkan perkara-perkara yang mesti . Kontraktor tersebut mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Tawaran ini dipanggil kerana ia tidak memerlukan kepakaran disamping itu juga sebagai mematuhi dasar kerajaan supaya 30% daripada nilai kontrak di Kementerian diberi kepada kontraktor Bumiputera sahaja. Penender yang ingin memasuki tender harus benar-benar faham mengenai syarat-syarat yang dikenakan untuk mengelakkan dokumen tawarannya ditolak. Kementerian Perusahaan Awam.1 Penyediaan Dokumen Tender Dokumen tender yang disediakan mengandungi dengan lengkap mengandongi semua syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Beberapa perkara yang dimasukkan dalam kontrak adalah seperti berikut: (i) (ii) Tender ini menggunakan syarat-syarat kontrak piawai JKR 203A Pindaan 10/83 yang telah diubahsuai. Dokumen dijilid untuk untuk dijual kepada penender yang berminat.. Tender-tender diproses seperti urutan berikut: 3.7 Proses Tender Perlantikan kontraktor merupakan perkara pertama yang perlu dilakukan dalam sistem kontrak Tender terbuka yang dikhas kepada kontraktor Bumiputera dipilih bertujuan untuk memberi peluang yang saksama kepada semua kontraktor Bumiputera bertanding. biasanya penender akan diminta menawarkan peratus tambah/kurang yang paling munasabah terhadap jadual kadar harga untuk menjadikannya kepada kadar harga semasa tanpa mengetepikan turun naik kadar harga barangan.

Bagi tender terbuka yang dikhaskan kepada bumiputera ini. (iii) Spesifikasi yang digunakan dalam kontrak ini merupakan cabutan daripada spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan yang dikeluarkan oleh Ibu pejabat JKR kecuali bahagian cerucuk.26 dilakukan oleh penender dalamasa tempoh sahlaku tender dan juga selepas dia diumumkan sebagai kontraktor yang berjaya. Diantaranya ialah mengenai surat jaminan kredit. iklan disiarkan dalam tempoh 21 hari menurut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Borang-borang keterangan yang termasuk dalam syarat-syarat tambahan perlu dipenuhkan oleh penender. senarai kerja kontrak semasa dan rekod pengalaman. Jadual kadar harga yang bakal digunakan sepanjang tempoh kontrak akan dinyatakan dalam dokumen tawaran.2 Mengiklan Tender Publisiti yang luas dibuat terhadap pelawaan tender dalam satu akhbar tempatan yang utama. Didalam jadual tawarannya dimasukkan senarai kerja-kerja permulaan dan juga tawaran peratus tambah/kurang kepada jadual kadar harga yang digunakan semasa memasuki tender. cadangan loji dan peralatan yang akan digunakan untuk perlaksanaan kerja.7. (iv) Borang keterangan mengenai latarbelakang penender. 3. (iii) Penender perlu mengisi borang tender yang mengandungi jadual kadar harga dengan memenuhkan butir-butir yang ada. data kewangan. Ia bertujuan untuk membantu Jawatankuasa Penilaian semasa proses penilaian. laporan mengenai prestasi kerja. kakitangan teknikal. Syarat tempoh masa dan jadual ditutup mesti dipatuhi oleh semua penender. .

7. peti tawaran dibuka di hadapan Jawatankuasa Pembuka Tender.3 Menjadual Tender Penender mengemukakan dokumen tender dalam sampul yang bermetri kepada urusetia pada atau sebelum tarikh dan masa tender ditutup. Ini bermakna tiada bayaran kemajuan dibuat dalam kontrak senggaraan sebagaimana kerja pembinaan yang biasa. Nama penender dan amaun yang ditender dicatatkan dalam borang jadual. Jawatankuasa ini mestilah bukan dari kalangan ahli Jawatankuasa Penilaian. Tender tersebut dimasukkan kedalam peti tender berkunci yang mana ditanda dengan tarikh dan waktu peti itu akan dibuka.7. ia akan membantu memudahkan pengurusan kontrak. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah membuka dan diberi nombor mengikut siri serta menandatangan ringkas setiap tender yang diterima. 3.27 3. . Setelah tawaran ditutup.4 Laporan Penilaian Tender Tujuan laporan penilaian tender ialah untuk membantu Lembaga Tender dalam menimbangkan keputusan dengan mengamil kira beberapa faktor seperti berikut: (i) Pengalaman penender berkenaan. (ii) Keupayaan kewangan kontraktor dalam melaksanakan kerja yang bakal diarahkan kerana bayaran terhadap kerja hanya dibuat setelah kerja disiapkan sepenuhnya. Jawatankuasa terdiri daripada dua orang yang mana salah seorang daripadanya dari kumpulan pengurusan dan profesional. Jika seseorang kontraktor yang berpengalaman berjaya dilantik. Jadual Tender yang siap disenarai dan ditandatangani dipamerkan di papan kenyataan.

7. Sekiranya peruntukan kewangan pasukan masih ada. Skop kerja ini digunakan untuk membuat anggaraan kerja bagi memohon peruntukan. .28 3. surat arahan kerja dikeluarkan kepada kontraktor. Borang tersebut dimajukan ke pejabat pengawas kawasan yang mana akan membuat pemeriksaan dan seterusnya menyediakan skop kerja. Namun demikian. Jika pasukan tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi.8 Permohonan Kerja Senggaraan Pasukan membuat permohonan kerja senggaraan menggunakan Borang JP&P 4 (Lampiran B). Insuran Kebakaran dan PERKESO sebelum kontrak ditandatangani. Borang permohonan tersebut seterusnya dimajukan ke JP&P untuk menentukan samada peruntukan kewangan pasukan tersebut masih mencukupi. Pasukan terlibat akan dinasihatkan supaya memohonan peruntukan kewangan pada tahun berikutnya. Kontraktor diminta mengemukakan cagaran prestasi dan juga polisi-polisi insurans yang berkenaan seperti Insurans Tanggungan Awam.5 Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani Kontrak Surat setujuterima dikeluarkan setelah Lembaga Tender membuat keputusan kepada kontraktor yang berjaya. bagi kerja-kerja kecemasan pihak pasukan dinasihatkan supaya membuat permohonan peruntukan khas dengan segera jika melibat kemusnahan harta benda dan nyawa. 3. borang permohonan akan dikembalikan ke pasukan.

29 Sekiranya kerja yang diberi itu tidak ada dalam jadual kadar yang digunapakai rundingan perlu dibuat bagi dahulu untuk memastikan kadar yang dituntut nanti munasabah. Kerja juga tidak boleh diberi sekira nilainya telah melebihi had bumbung kontrak dan pegawai puasa mesti menandatangani surat arahan kerja dahulu.

3.9

Perlaksanaan Kerja Oleh Kontraktor

Kontraktor dikehendaki memulakan kerja dalam tempoh dua minggu setelah menerima arahan kerja. Jurutera kerja adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawas kerja-kerja senggaraan yang dilaksanakan oleh kontraktor hingga siap sepenuhnya. Mereka akan membuat pemeriksaan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Perkara-perkara yang termasuk dalam pemeriksaan ini adalah menentukan bahawa pihak kontraktor melaksanakan kerja yang betul sebagaimana yang diarahkan manakala bahanbina yang digunakan dan kualiti kerja pula mestilah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kerja mesti mengikut skop dan spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya kerja tersebut tidak tersenarai dalam jadual kadar harga, pemeriksa hendaklah mengambil catatan yang sewajarnya supaya dapat digunakan untuk membantu ketika membuat pengesahan tuntutan bayaran yang dimajukan oleh pihak kontraktor setelah kerja siap dilaksanakan.

3.10

Pengesahan Siap Kerja

Setelah kerja siap dilaksanakan oleh kontraktor, pengawas di kawasan tersebut akan mendapatkan pengesahan siap kerja daripada pasukan. Dia juga akan

30 menyerahkan butiran kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor untuk disertakan dalam tuntutan bayarannya.

Jurutera kerja akan mengesahkan tuntutan yang dimajukan oleh kontraktor sebelum dimajukan untuk disokong oleh Pegawai Staf I Senggaraan. Semua rekod perbelanjaan akan dikemaskinikan. Semua tuntutan mesti disahkan oleh pasukan dengan mengeluarkan surat sah siap kerja.

3.11

Audit Senggaraan dan Kawalan

Objektif audit senggaraan pula ialah untuk menentukan samada kerja-kerja senggaraan telah dilakukan dengan memuaskan berbanding nilai wang yang dibelanjakan ataupun sebaliknya. Pihak pengurusan juga boleh menggunakannya sebagai cara untuk mengawal penggunaan bahanbina dan tenaga pekerja yang diperolehi supaya objektif sebenar pengurusan dicapai. Biasanya tugas pengauditan dikendalikan oleh pihak luar supaya keupayaan sesuatu pengurusan dapat diukur dengan mudah tanpa keraguan.

Audit senggaraan merupakan satu proses yang berterusan dalam pengurusan bertujuan untuk menilai atau mengukur keupayaan sesebuah organisasi, membuat laporan dan seterusnya mencadangkan apa yang perlu. Ia boleh juga digunakan dalam peringkat perancangan sebagai pemeriksaan yang berterusan sebaik sahaja arahan kerja dikeluarkan. Bahagian ini akan menerangkan proses pengauditan dalam perlaksanaan kerja-kerja senggaraan. Ia juga akan menerangkan bagaimana cara yang selalunya digunakan untuk mengawal kedudukan kewangan dan pengurusan perlaksanaan kerja senggaraan.

31

3.11.1 Tujuan Audit

Tujuan audit dalam perlaksanaan kerja ialah untuk mengukur dan menentukan bahawa akaun telah urus dengan baik selari kerja yang telah dilakukan. Audit juga menentukan supaya akuan perbelanjaan disimpan dengan sempurna. Memeriksa secara menyeluruh untuk menentukan kerja dilaksanakan mengikut kualiti dan speksifikasi yang telah di tetapkan. Audit senggaraan juga mempastikan semua ukuran untuk bayaran dibuat dengan sebenar bagi mengelakkan penyelewengan. Audit dilaksanakan dengan mengikut jadual dan pemeriksaan secara rambang dilakukan menurut nilai sesuatu kerja.

3.11.2 Prosedur Kawalan Audit

Kontrak bermasa biasanya mengandungi banyak arahan kerja, oleh itu kawalan diperlukan. Mesyuarat digunakan untuk mengawal kontrak dan kemajuan kerja. Sebelum satu-satu mesyuarat dijalankan, Pentadbir Kontrak menyediakan dan mengagihkan penyata kewangan semasa yang merangkumi nilai kerja yang telah diarahkan, yang terbengkalai dan akaun akhir kepada semua pihak yang hadir. Maklumat ini dijadikan sebagai asas untuk perbincangan dengan kontraktor berkenaan bersabit perkara kualiti dan kawalan kos.

Arahan kerja yang sempurna serta nilianya merupakan satu cara kawalan yang baik. Dengan arahan yang betul, kerja-kerja boleh diperiksa dengan mudah dan rancangan jangka panjang boleh dibentuk untuk mencapai mutu diperlukan. Kawalan terhadap kerja senggaraan memerlukan pendekatan disiplin dengan pekerja yang berpengalaman. Ada kerja yang penting memerlukan pemeriksaan harian manakala

32 dan yang lainnya boleh dibuat sekali sekala. Kontraktor dibayar kerjanya setelah siap. Dengan cara ini. Perkara-perkara seperti klausa tambahan untuk cagaran prestasi. Bahan bina diperiksa ketika sampai di tapak. Bagaimanapun ia tidak sesuai untuk kerja yang jangkamasa siapnya panjang kerana ia akan memberi kesan terhadap aliran wang tunai kontraktor. . kontraktor hanya akan dibayar setelah kerja siap dilaksanakan dengan memuaskan hati majikan. Bagaimanapun tidak semua cara kawalan diatas boleh digunakan untuk semua jenis kontrak. Ukuran di tapak dibuat dengan wakil kontraktor untuk persetujuan bersama. Cara kawalan sebegini sangat berkesan terhadap kerja-kerja kecil dengan masa penyiapan yang pendek. Contoh diambil dan dihantar ke makmal untuk ujian. Bagi contoh yang tidak menepati piawai akan ditolak penggunaannya. denda. wang tahanan biasanya digunakan untuk kontrak yang mempunyai tempoh masanya yang panjang seperti kontrak bermasa.

BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Dalam bab lalu. 4.1 Kaedah Kajian Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang persepsi pengurusan senggaraan bangunan melalui borang soal selidik dan sesi temubual ringkas semasa pertemuan dengan para jurutera dan pegawai-pegawai yang . penerangan secara terperinci mengenai kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P serta cabaran yang terpaksa dihadapi. Kajian empirikal telah dijalankan melalui soal selidik tadi bagi memperkuatkan lagi penemuan literatur. ia menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan bagi mendapatkan hasil kajian melalui soal selidik. Dalam bab ini pula.

pengumpulan data dari borang dan penyediaan data set.1 Objektif Kajian Soal Selidik Secara khususnya. Hasil daripada objektif yang telah disetkan serta diikuti kajian literatur.2. soal selidik disediakan untuk responden yang terpilih.1. Perjalanan ini boleh mengagihkan borang serta penerangan dijelaskan dengan lebih terperinci seperti berikut: 4.1. . soal selidik yang dijalankan adalah untuk memperolehi dan mengumpul maklumat dari pengalaman responden tentang pengurusan penyelenggaraan bangunan-bangunan ATM di bawah perlaksanaan JP&P. 4.1.1 Penyediaan Borang Borang disediakan daripada input kajian literatur dan kemudian di interpretasikan kepada soalan dengan menekan ketiga-tiga objektif kajian.34 berkhidmat di JP&P. Mereka yang dipilih adalah dari kalangan yang terlibat terus dalam kerja senggaraan.2 Proses Perjalanan Soal Selidik Proses perjalanan soal selidik meliputi penyediaan borang soal selidik. 4. Pecahan kajian juga dilakukan agar kajian menjadi lebih terperinci dan menepati kehendak objektif.

20% terdiri dari kumpulan teknikal dan selebihnya 14% dari kumpulan pengurusan. Sejumlah 35 borang kaji selidik telah diagihkan tetapi hanya 27(77%) sahaja yang telah dikembalikan. Soalan-soalan pengurusan telah menyatakan tentang matlamat pengurusan itu sendiri. cabaran-cabaran yang dihadapi dengan ketika melaksanakan kerja senggaraan. Kumpulan pengurusan dari kumpulan jabatan ini terlibat sama dalam menguruskan kerja senggaraan. Mereka terdiri dari pegawai tentera yang ada latarbelakang teknikal dari Kor Jurutera Di Raja.35 4. Soalan-soalan perlaksanaan kerja menekankan masa tindakan diambil terhadap satu-satu permohonan. kaedah komunikasi.2. perolehan kerja. perolehan dan perlaksanaan kerja (Lampiran A). Penerangan telah diberi bagi menjelaskan soalan-soalan tersebut. Dari jumlah itu 43% terdiri dari kumpulan professional. Borang soal selidik disediakan dengan pelbagai soalan dengan menjurus kepada cara pengurusan.2 Borang Soal Selidik Soal selidik telah dijalankan bagi mendapatkan respon dari pihak jurutera dan para pegawai yang menguruskan kerja senggaraan di JP&P. 29% semi-professional. .1. Soal selidik telah diagihkan kepada semua jurutera senggaraan dan pegawaipegawai yang bertugas di bahagian senggaraan JP&P. Penganalisaan tahap pengurusan yang efektif dapat dikenalpasti ketika memenuhi kehendak pelanggan. penekanan utama ketika belanja dan kebajikan umum dalam sepanjang tugas kerja senggaraan.

carta pai. Kedua-dua kaedah ini adalah merupakan perisian mudah digunakan serta cepat.1. perbandingan. data yang diperoleh boleh dipelbagaikan cara persembahannya agar lebih menarik dan mudah difahami. Ia dapat digambarkan seperti berikut: x1 = persetujuan dengan jawapan bagi “tidak setuju” dan sejajar dengan a1 = 1 x2 = persetujuan dengan jawapan bagi “kurang setuju” dan sejajar dengan a2 = 2 x3 = persetujuan dengan jawapan bagi “sederhana setuju” dan sejajar dengan a3 = 3 x4 = persetujuan dengan jawapan bagi “setuju” dan sejajar dengan a4 = 4 x5 = persetujuan dengan jawapan bagi “sangat setuju” dan sejajar dengan a5 = 5 . n dimana n ialah bilangan pembolehubah yang akan diuji. (1996) menyatakan indeks min ditentukan berdasarkan kepada formula berikut: Purata Indeks = ∑ai. ringkasan.3 Penyediaan Data Set Penyediaan data set adalah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS Versi 11.5.2. 4. Kedua-duanya membolehkan penulis membuat graf. Tambahan lagi..3 Kaedah Indeks Purata Al-Hammad et al. histogram. 3. . 2.1. Ini seterusnya membolehkan penulis menganalisa daripada graf dan lain-lain serta membentangkan dengan lebih berkesan. Pengiraan dibuat secara automatik dengan memasukkan data yang hendak dianalisa..36 4.xi ∑xi ai = pemalar melambangkan pemberat bagi pembolehubah ke-i xi = pembolehubah melambangkan kekerapan responden begi i = 1. statistik dan lain-lain dengan mudah serta kemas. jadual..

Majid dan McCaffer (1997).1.50 3.50 ≤ Purata Indeks < 4.1.2 hingga 1.50 ≤ Purata Indeks < 3. 4.50 1. 4.2 adalah kekuatan yang lemah/sangat tidak setuju an 1.4 Analisa Frekuensi Data-data dianalisa dengan menggunakan analisa kekerapan (frequency analysis). analisa kekerapan ubahsuai (modified frequency analysis). dan indeks relatif (relativity indices) (Holt.00 Analisa dilakukan dengan berpandukan seperti diatas dan nilainya di rank dari tinggi ke rendah.50 4.0 adalah kekuatan yang sangat kuat/sangat setuju. pengelasan bagi indeks min atau diberi nama Kaedah Five-point Scale adalah seperti berikut: 1 = “Tidak Setuju” 2 = “Kurang Setuju” 3 = “Sederhana Setuju” 4 = “Setuju” 5 = “Sangat Setuju” 0.50 ≤ Purata Indeks < 2. analisa mean sahaja adalah tidak mencukupi untuk menetukan ranking keseluruhan kerana tidak menunjukkan hubungan antara faktor sebenarnya.0 dimana 0. Zaimi Abd.50 ≤ Purata Indeks < 5.00 ≤ Purata Indeks < 1. nilai besar adalah mewakili faktor yang berjaya dan nilai yang kecil adalah tidak berjaya. 1996). Kaedah ini dikira dengan menggunakan formula: RI = ∑ (1n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5) 5(n1 + n2 + n3 + n4 + n5) nx adalah jumlah responden bersetuju dengan pilihan x RI dikategorikan dari julat 0. Maka.5 Analisa Kolerasi . analisa lain seperti dinyatakan data klaus seterusnya perlu dalam pengukuran data yang relevan. Menurut Ghosh dan Jintanapakanont (2004).50 2.37 Berpandukan Muhd.

00 Hubungan kolerasi negatif yang sempurna -0. Mengikut Levin dan Fox (1998).30 Hubungan kolerasi positif yang sederhana +0.1 : Nilai Pekali Kolerasi Nilai Pekali Kolerasi (r) < 0. Terdapat dua jenis kumpulan kolerasi iaitu kolerasi antara dua pembolehubah (bivarite correlation) dan kolerasi separa (partial correlation).38 Analisa jenis adalah untuk menguji hubungan kekuatan antara dua pembolehubah. Bagi mengukur kekuatan hubungan linear yang wujud antara dua pembolehubah maka perlu diwujudkan pekali kolerasi terlebih dahulu. Kolerasi antara dua pembolehubah mempunyai dua pekali iaitu kolerasi linear Pearson yang menggunakan simbol ‘r’ dan kolerasi linear Spearman yang menggunakan simbol r2. hubungan kolerasi ‘r’ dalam julat -1 < r < +1 dan sifat-sifat hubungan adalah seperti berikut: -1.4 0.7 0.7 hingga 0.00 Tiada hubungan kolerasi +0.2 hingga 0. Jadual 4. data dianalisa .0 Interpretasi Kolerasi Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Kolerasi yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti hubungan antara komponen data paling kuat dengan pembolehubah tersebut.4 hingga 0. Selain itu.2 0.60 Hubungan kolerasi positif yang kuat +1.10 Hubungan kolerasi positif yang lemah +0.60 Hubungan kolerasi negatif yang kuat -0.30 Hubungan kolerasi negatif yang sederhana 0.9 0.00 Hubungan kolerasi positif yang sempurna Hubungan kolerasi dijalankan berdasarkan kepada kajian Guilford (1956).9 hingga 1.

Komponen dikumpulkan bagi setiap pembolehubah mengikut turutan kekuatan paling tinggi hingga ke paling rendah positif dan diberikan nama untuk kumpulan data tersebut sebagai satu set data. Pembolehubah negatif juga turut dibuat seperti yang telah dinyatakan dan dikumpulkan dan diberi nama. 4. Nilai pekali yang digunakan adalah terletak di antara 0 hingga 1.1. Ujian ini hanya perlu membuat sedikit anggapan terhadap nilai taburan populasi yang diperolehi dan seterusnya sampel tersebut diskor di ranking. Perkara yang penting yang diambil kira dalam analisa ini adalah perlu untuk mengetahuinilai pekali penentuan berbilang (R2).39 dengan cara data reduction factor. Semakin tinggi R2 semakin baik persamaan regrasi linear yang dianggarkan. Sebahagian data daripada soal selidik dianalisa dengan menggunakan analisa tidak berparameter untuk . Nilai pembolehubah bersandar ditentukan oleh pembolehubah lain manakala pembolehubah tak bersandar diketahui nilainya dan tidak bergantung kepada pembolehubah lain. Hubungan boleh ditunjukkan dalam dua kaedah iaitu pembolehubah bersandar (dependent variable) dan pembolehubah tak bersandar (independent variable). 4.1.6 Analisa Regrasi Linear Analisa ini adalah satu kaedah yang membolehkan hubungan antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain dikaji. Pembolehubah negatif digunakan untuk menunjukkan bahawa faktor komponen itu adalah menyongsang dari kebenaran data. Analisa yang lebih terperinci akan diterangkan dalam bab seterusnya.7 Analisa Tidak Berparameter (Non-Parametric) Ujian tidak berparameter juga dikenali sebagai ujian distribution-free (df).

40 menentukan pada bahagian mana ia terletak dalam julat semasa membuat hipotesis bagi ujian yang bersesuaian seperti Man-Whitney U. ujian Kruskal Wallis.2 berikut: Jadual 4. analisa korelasi dan regrasi serta analisa tidak berparameter. Harold (1989) membuat kesimpulan bahawa ujian yang sesuai bagi sesuatu data untuk ujian tidak berparameter adalah seperti Jadual 5. analisa indeks relatif. Analisa data secara terperinci dan perbincangan bagi hasil analisa dibincangkan dalam bab seterusnya. Kaedah yang digunakan ialah kaedah indeks purata. ujianChi-Square. ujian Friedman. .2 Kesimpulan Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. ujian Wilcixon. t-test and z-test.2 : Ujian Tidak Berparameter Diantara subjek (Between-subjects) 2 level ≥ 3 level Man-Whiney U Kruskal Wallis ANOVA dengan Nominal Chi-Square ranks Chi-Square Dalam subjek (within subjects) 2 level ≥ 3 level Wilcoxon signed Friedman ANOVA ranks dengan ranks Ordinal 4.

Soalan kaji selidik tersebut telah diagihkan kepada 35 orang kakitangan Jabatan ini terdiri dari Jurutera. 29% adalah Juruteknik. Analisa seterusnya dilakukan mengikut . dan Pegawai Tentera yang terlibat dalam pengurusan. ANALISIS DAN PERBINCANGAN 5. 29% terdiri daripada Pembantu Teknik. 37% darinya adalah Jurutera. Pegawai Tentera seramai 14% bertugas dalam pengurusan am jabatan terlibat terus dengan kerja senggaraan.1 Pendahuluan Kajian ini telah dibuat dengan menggunakan borang soalan kaji selidik yang telah direka untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pengurusan senggaraan di Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. Keseluruhan responden terlibat terus dalam pengurusan kerja senggaraan. Sejumlah 27 borang kajiselidik telah dikembalikan dan dianalisa. Pembantu Teknik. Mereka yang di pilih ini memang terlibat terus di dalam kerja senggaraan bangunan di kem-kem tentera. Daripada 35 soalan kajiselidik yang diagihkan sebanyak 27(77%) telah dikembalikan dengan sempurna dan 23% darinya telah tidak dikembalikan tanpa sebarang alasan.BAB V HASIL KAJIAN.

42 ketiga-tiga objektif yang hendak dicapai. Kebajikan dan latihan pekerja kurang diberi penekanan.85 0. Persuratan dan mesyuarat juga digunakan berbandingan penghubonggan secara email adalah kurang seperti di Jadual 5.63 0.81 0. Kos tidak diberi keutamaan oleh responden kerana bayaran menggunakan kadar harga piawai.64 0.54 1 2 3 4 5 6 7 Hasil daripada kajian didapati komunikasi untuk pengurusan menggunakan lisan.2 dirujuk.94 0. Ini ada hubungkait dengan mengelakkan rungutan dari pelanggan. .95 0.2 Pengurusan Am Hasil daripada kajian responden secara menyeluruh memberi kepuasan pelanggan adalah keutamaan jabatan. Bab ini membincangkan tentang hasil dari analisa borang kaji selidik. Jadual 5. 5. Jadual 5.1 : Aspek Penekanan Kepuasan Pelanggan Kualiti Masa Kos Kebajikan Pekerja Latihan Pekerja Kemahiran Pekerja Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Indeks Relatif Kedudukan 0.1 juga menunjukkan kualiti ditekankan dalam pengurusan disamping pengurusan masa.

36 0. Perolehan secara ini dilaksanakan tanpa menyebut harga tetapi berpandukan jadual jadar harga piawai menurut ukuran kerja ditapak.3 Jadual 5.96 Hierarki 1 2 3 4 5 6 5.96 daripada cara lain.60 0.3: Cara Perolehan Kerja Senggaraan Cara Perolehan Indeks Relatif Hierarki . Ini memudahkan bagi Jabatan melaksanakan kerja. Berpandukan Rajah 5. Cara lain mendapat kedudukan yang rendah. jarang digunakan di Jabatan seperti di Rajah 5.3 perolehan kerja inden digunakan juga oleh Jabatan.43 Jadual 5. satu kontrak disediakan bagi satu kawasan.65 0.96 0.49 0.3 Perolehan Kerja Senggaraan Hasil daripada analisa Jabatan ini menggunakan cara kontrak bermasa untuk kerja senggaraannya berbanding dengan cara lain.2: Cara Komunikasi Indeks Jenis Komunikasi Lisan Mesyuarat Bertulis Laporan E-mail Relatif 0. Responden memberi RI=0.

Golongan ini diberi kepercayaan untuk merancang kerana ada kaitan dengan kelulusan professional mereka. Jadual 5.4 Merancang Kerja Senggaraan Hasil dari analisa yang dibentangkan dalam Rajah 5. 0. Kumpulan pengurusan kurang terlibat dalam merancang kerja senggaraan.27 0.5 Melaksanakan Kerja Senggaraan Relatif Indeks Hirarki 0.44 Kontrak bermasa Secara inden Sebutharga tertutup Tawaran terbuka Pembelian terus Lain-lain cara.96 0.73 0.4: Kumpulan Merancang Senggaraan Kumpulan Merancang Kumpulan Professional Kumpulan Separa Professional Kumpulan Teknikal Kumpulan Pengurusan 5.37 0.95 0.20 1 2 3 4 5 6 5.4 menunjukkan kakitangan professional memainkan peranan penting merancang kerja kerja senggaraan.27 0.77 0. Golongan semi-professional ada terlibat juga merancang kerja senggarang kerana hubungkait dengan kelulusan.65 0.36 1 2 3 4 .

82 0. mereka tidak terlibat secara menyeluruh melakukan kerja sekarang. Kumpulan ini terlibat terus dengan kerjakerja di tapak dan lebih peka dengan keadaan sebenar di tapak berbanding dengan kumpulan professional. .5 kumpulan teknikal menonjol melaksanakan kerja senggaraan di ikuti oleh Separa Professional. Jadual 5.73 0. Kumpulan ini banyak mengetahui permasalah di tapak berbanding dengan kumpulan professional.31 Hirarki 1 2 3 4 5.5: Perlaksana Kerja Senggaraan Perlaksana Kerja Senggaraan Kumpulan Teknikal Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan Relatif Indeks 0.45 Hasil dari analisa Rajah 5.81 0.6 Anggaran Kerja Senggaraan Anggaran kerja senggaraan perlu dibuat untuk mendapatkan peruntukan tahunan.79 Hierarki 1 . Jadual 5. Mereka adalah orang-orang yang sebenar mengetahui keadaan ditapak. Daripada analisa Jadual 5.6: Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kumpulan Teknikal Relatif Indeks 0.6 didapati kumpulan teknikal dan separa professional yang membuat anggaran tahunan senggaraan. Mereka juga orang yang berhubung rapat dengan pasukan setempat. Secara amnya kumpulan pengurusan yang membuat kerja pentadbiran dan pengurusan am.

7 Aduan Kerosakan Hasil daripada kajian ini didapati penggunaan borang piawai adalah sangat popular membuat aduan kerosakan.70 0.7: Cara Anggaran di Kira Cara Anggaran di Kira Terima sahaja Apa yang diberi Pengalaman Menurut Bilangan Bangunan Dari rekod Lepas Di kira secara terperinci Bil 22 17 13 11 3 Jumlah Responden 27 27 27 27 27 Peratus 33% 26% 20% 17% 5% 5.33 2 3 4 Anggaran ini dilakukan dengan mengambil kira pengalaman yang lepas.7 menunjukkan pengalaman (26%) memainkan peranan untuk membuat anggaran walaupun dalam kajian ini didapati responden mengatakan terima sahaja berapa yang diberi.46 Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan 0. Ada juga responden mengatakan anggaran dibuat mengikut jumlah bangunan (20%) berbanding yang mengatakan anggaran dibuat mengikut rekod lepas.76 0. Borang ini di kenali dengan borang senggaraan . Jadual 5. Cuma 5% sahaja mengatakan anggaran dibuat secara kiraan terperinci. Dari Jadual 5.

Kajian lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab berlakunya aduan secara tersebut. Dari kajian ini didapati aduan melalui penggunaan komputer kurang digunakan berbanding dengan yang lain.99 0.8 diperhatikan. pelanggan datang sendiri. Ini berlaku disebabkan bangunan yang ada kebanyakkannya telah uzur. Pasukan mengambil peluang dari kesempatan kecemasan ini dengan membaiki bangunan yang berdekatan.47 JP&P 4. membaiki kerosakan daripada situasi kecemasan juga mendapat kedudukan nombor dua didalam turutan tersebut. Terdapat aduan dibuat melalui lawatan-lawatan rasmi pegawai-pegawai kanan tentera bila mereka melawat pasukan-pasukan tersebut.8 Tatacara Aduan Kerosakan Relatif Indeks 0. Laporan melalui sistem komputer secara rasminya memang tidak ada. Jenis–jenis kerosakan melalui cara itu tidak dapat dipastikan. Responden menyatakan aduan melalui komputer ini dibuat melalui email peribadi kepegawai berkaitan. Aduan kerosakan melalui surat layang menduduki hirarki ke 11. Dari Jadual 4. memandangkan peralatan tersebut dikawal penggunanya dikuatiri kebocoran rahsia keselamatan. dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pasukan itu sendiri. Ini cara yang dianggap paling mudah dapat berhubung terus dengan pegawai senggaraan kawasan berkaitan. Aduan juga ada diterima melalui pihak berkuasa tempatan. Jadual 5. Kerosakan juga ada dibuat melalui surat-surat.95 Hir 1 2 Tatacara Aduan Kerosakan Menggunakan borang aduan piawai Membaiki melalui kejadian kerosakan kecemasan . bangunan sebelum merdeka. Ini ada hubungkait peratuan yang telah ditetapkan dalam PATM Jld III Bab 13. Aduan melalui talipon juga popular digunakan.

31 0.66 0.48 Aduan melalui panggilan telefon Pelanggan datang sendiri membuat lisan Aduan kerosakan melalui kerja kerosakan yang telah dirancang awal Surat pelanggan Kerosakan dibaiki melalui pemeriksaan berkala Aduan kerosakan dari lawatan pegawai kanan dan VVIP Laporan kerosakan dari media massa Aduan resmi dari pihak berkuasa temparan Aduan melalui surat layang Aduan melalui sistem berkomputer jika ada 0.22 0.90 0.8 purata aduan kerosakan yang diterima sebanyak 10-20 kali (52%) dan kurang dari 10 kali (37%).21 6 7 8 9 10 11 12 0.72 3 4 0.40 0. Tindakan diambil dengan segera untuk membaiki aduan kecemasan dalam tempoh 1-2 hari menurut 52% dari responden.67 5 Daripada analisa Jadual 5. Jadual 5.26 0.25 0.9: Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Aduan Biasa Aduan Kecemasan <7 hari 7-14 hari 56% <1 hari 41% 33% 14-21 hari 11% 21-28 hari 0% >6 hari 0% 1-2 hari 2-4 hari 4-5 hari > 6 hari 52% 7% 0% 0% . Kerja senggaraan biasa pula 56% dari responden mengatakan ia cuba diselesaikan dalam tempoh 7 hari.

Ada juga kerja yang diminta terkeluar dari skop senggaraan ditambah dengan kerenah yang terlampau oleh pasukan. Faktor relatif indeks 0. Ada juga kerja-kerja tidak dapat dilaksanakan kerana kontrakor utama menjual kerja kepada kontraktor lain. Responden telah memberi alasan masa yang suntuk. Adalah sangat elok sekiranya semua kerja senggaraan dirancang dahulu.49 Kerja kecemasan seperti membaiki paip perlu disegerakan untuk memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik.71 menunjukkan kerja yang tidak dirancang menyumbang kepada alasan tersebut. Ini menyebabkan pelbagai masalah dalam urus tadbir kerja tersebut. kontraktor tidak mahir dan senarai bangunan yang tidak sempurna menjadi penyebab utama kerja tidak dapat disempurnakan sepertimana hierarki dalam Jadual 5.9. Maklumat yang tidak lengkap secara am nya boleh menyebabkan kerja tidak dapat disempurnakan. peruntukan tidak cukup. 5. Aduan kerosakan biasa cuba dibaiki dalam tempoh 7-14 hari bergantung juga nilai dan skop kerja. . Perubahan skop kerja yang kerap menjadi faktor kerja tidak dapat disempurnakan. Pekerja yang kurang mahir juga menjadi penyebab pelanggan kurang berpuas hati dan kerja tergendala bersabit dari teguran-teguran tadi.8 Alasan-alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat diLaksanakan.

50 .

50 0. Realatif Indeks 0. Maklumat kerja yang tidak lengkap. Aliran maklumat yang tidak sampai kebawah.71 0.79 0.77 0. Perubahan kerja yang kerap Permohonan kerja yang terdesak. Skop kerja yang tidak nyata Permohonan kerja yang tidak dirancang Skop kerja mengikut kehendak pegawai atasan.57 0.47 0.82 0.69 0. Carta aliran kerja yang tidak nyata Pertindahan kerja antara bahagian. Maklumat kerja yang tidak lengkap.51 Jadual 5.33 Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.81 0.76 0.80 0.73 0.9 Rekod Senarai Bangunan . Kerenah pengguna yang melampau. Skop kerja yang terkeluar dari hak dan piawai.79 0. Kontraktor yang tidak mahir Senarai bangunan yang tidak sempurna.50 0.10: Alasan Kerja Tidak Dapat diLaksanakan Alasan Kerja Tidak Dapat Dilaksanakan Masa yang diberi terlalu suntuk Peruntukan tidak mencukupi.81 0.

Anggaran tahun boleh dikira melalui nilai aset yang ada dalam pegangan.1 dalam buku ledger (85%). dibuat secara persendirian bukan untuk kegunaan rasmi jabatan.52 Kajiselidik menunjukkan 74% dari responden mengatakan ada rekod senarai bangunan disimpan. Rekod Senarai Bangunan 85% 10% 5% Buku ledger Secara Kad Bangunan Sistem Komputer Rajah 5.1: Rekod Senarai Bangunan Simpanan secara sistem komputer responden tidak mencatitkan perisian yang digunakan. Adalah sukar bagi sesuatu jabatan merancang kerja senggaraan secara menyeluruh jika senarai bangunan itu tidak ada disimpanan berpusat.10 Kesimpulan . Adalah didapati buku ledger bangunan dan kad bangunan yang ada tidak disimpan secara berpusat tetapi dipasukan-pasukan berkaitan. kad bangunan (10%) dan dalam sistem komputer (5%). 5. Senarai bangunan disimpan sapertimana di Rajah 5.

Secara fisikalnya borang tersebut perlu sampai ke ibu pejabat dahulu. Kerenah-kerenah pelanggan yang berubah dalam skop kerja. Kepincangan ini disebabkan tiada satu sistem yang mantap menyimpan rekod bangunan dan rekod senggaraan lepas yang boleh dirujuk semula untuk panduan mengira kos kerja–kerja senggaraan yang akan datang. kecerewetan memasuki kem dan ketiadaan daftar bangunan yang jitu menjadi penghalang kepada usaha-usaha memberi perkhidmatan sempurna. Jabatan cuba menyelesaikan kerosakan kecemasan dan biasa dalam masa yang secepat mungkin. Ini dibuktikan dengan cara panggilan talipon menjadi kedua popular membuat aduan kerosakan. Perihal naluri memohon melalui borang akan lambat dilaksanakan oleh itu keadah talipon menjadi jalan gantian pilihan. Sesuatu kerja itu hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat kelulusan dari ibu pejabat. Dalam usaha menyelesaikan kerosakan Jabatan juga tidak terlepas dari kerenah peraturan peraturan sediaada yang perlu dikuti untuk melantik kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan kerja. Anggaran peruntukkan tahunan untuk kerja-kerja senggaraan dibuat melalui pengalaman-pengalaman bukan dari rekod-rekod lepas mahu pun dari nilai aset bangunan yang ada.53 Daripada kajian ini didapati Jabatan mendahulukan perkhidmatan kepuasan pelangan dan kualiti dalam urusan kerja senggaraannya. . Borang permohonan kerja senggaraan piawai digunakan oleh pelanggan untuk aduan kerosakan. Kerja dapat dipercepatkan lagi jika permohonan itu dapat disalurkan melalui sistem berkomputer. ini menimbulkan berapa masalah kerana masa yang diambil bergantung kepada jarak pasukan dengan ibu pejabat. dimana kelulusan dapat diberi terus dan dan masalah pelanggan dapat diselesaikan dengan segera.

54 Jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Jabatan perlu beralih kepada pengurusan senggaraan yang lebih dinamik, secara sistem pengurusan senggaraan berkomputer. Ia dapat menyelesaikan pengurusan aset bangunan yang ada serta dapat menyimpan rekod-rekod senggaraan lepas bagi memudahkan untuk rujukan kegunaan masa akan datang.

BAB VI

PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P

6.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan permodelan sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan maklumat penyelenggaraan bangunan berserta dengan kemudahan di bawah kelolaan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P). Ini bagi membolehkan Jabatan ini menyelenggara bangunan-bangunan di bawah jagaannya dengan lebih baik serta mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui Sistem Pengurusan Senggaraan ini.

Sistem ini boleh digunakan untuk mengira kos penyelenggaraan, menyimpan data bangunan dan melombong data untuk kegunaan masa akan datang serta membuat ramalan-ramalan di atas data yang dikumpulkan.

56

6.2

Model Aliran Data (Data Flow Diagram)

Model aliran data (DFD) digunakan bagi menunjukkan aliran maklumat diproses bagi setiap peringkat. Aliran data dan proses itu digambarkan dalam bentuk grafik. Ia mengambarkan aliran maklumat dan juga perubahan bentuk data yang digunakan bergerak dari input kepada output. Pergerakkan data yang terlibat dapat ditunjukkan dengan jelas, aktiviti memproses input kepada output. Output daripada satu proses akan digunakan sebagai input kepada proses yang berikutnya.

Model aliran data ini boleh dipecahkan kepada berapa aras untuk mengambarkan aliran data dan fungsi dengan lebih terperinci. Ia membantu memudahkan kefahaman untuk dibangun dan disemak. Berapa simbol digunakan sebagai notasi bagi DFD seperti ditunjukkan di Rajah 6.1.

Aliran Data

Proses

Entiti luaran

Storan Data

56

1 Aliran Data Aliran Data (Data Flow) ialah laluan data bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain . 6.3 Storan Data 57 .2. Arah laluan dikenal pasti dengan arah anak panah mewakili data yang masuk dan keluar dari atau kepada proses dan storan data.2 Proses Proses menunjukkan aktiviti mengolah data input untuk menghasilkan output. Proses dilabelkan sebagai perbuatan dan boleh dikelaskan kepada aras tinggi (parent diagram) dan aras rendah (child diagram).2.57 Rajah 6. 6.1: Notasi Model Aliran Data 6.2. Setiap proses mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu input dan satu output. Proses aras tinggi boleh pecahkan proses aras rendah.

Maklumat lanjut dari pasukan diperlukan. had siling kontrak berkaitan sebelum menandatanganinya. Skop kerja disediakan dengan rujukan kepada spesifikasi piawai. Pegawai pelulus menyemak peruntukan. Borang tersebut didaftarkan dalam buku daftar aduan kerosakan dan status bangunan diperiksa dari buku senarai bangunan.58 Storan Data atau fail digunakan untuk menyimpan data bagi kegunaan pemprosesan. 58 . (ii) Siasatan tapak dibuat untuk menyediakan skop kerja. Semua peringkat pemprosesan kerja itu perlu dikaji secara terperinci. Data ini digunakan untuk diproses dan dilabelkan sebagai kata nama dan disimpan dalam pengkalan data. Borang kemudian dimajukan kepada pegawai senggaraan kawasan. Jurutera Sivil dan Jurutera Elektrik dirujuk. Setelah siap skop kerja dan kos borang tersebut dimajukan ke Ibu Pejabat untuk kelulusan. Data ini bukan disimpan secara fizikal. 6. Langkah awal ialah mengenal pasti maklumat dalam berbagai proses kerja senggaraan yang perlu untuk membangunkan model aliran data. secara pita megnetik. kad atau pun fail umum. Dengan ringkas adalah seperti berikut: (i) Permohonan kerja bermula dari pasukan dengan mengisi Borang JP&P 4 (Lampiran A). Anggaran kerja dibuat dengan merujuk ke Juru Ukur Bahan.3 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Senggaraan JP&P Kaedah model aliran data digunakan untuk menghuraikan atau menganalisa proses kerja-kerja senggaraan dari permohonan sehingga siap. Untuk menyediakan lukisan perkhidmatan Bahagian Arkitek.

59 (iii) Kontraktor bermasa kawasan berkaitan diarahkan melaksanakan kerja dengan diselia oleh Juruteknik Senggaraan Kawasan.4 Rekabentuk Model Sistem Rekabentuk utama sistem ini ada seperti yang digambarkan dalam Rajah 6. Markas perkhidmatan mahukan maklumat senggaraan sebelum memberi peruntukan. Bahagian Kewangan mengeluarkan waran peruntukan dan memerlukan maklum balas perbelanjaan. Seliaan kerja dilakukan dengan merujuk kepada lukisan dan speksifikasi piawai yang ada.2 yang menunjukkan gambarajah konteks sistem berkenaan. 6. Pasukan menerima kerja siap. Borang JP&P 4 dengan invois kontraktor dimajukan untuk kelulusan bayaran. 6.4. Sebelum bayar diluluskan kos kerja dimasukan dalam buku kawalan had siling dan peruntukan. Kontraktor sebelum menyediakan invois tuntutan perlu mengukur bersama dengan Juruteknik Senggaraan Kawasan. Kontraktor diarahkan membaiki kerja dan membuat tuntutan bayaran selepas siap kerja. (iv) Pegawai senggaraan kawasan memasukkan butir-butir ringkas kerja dalam buku senarai bangunan sebagai rujukan masa akan datang. Tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk proses bayaran seterusnya. Setelah siap pasukan dimaklumkan untuk mengeluarkan sijil siap kerja dan penerimaan.1 Model Aliran Data Aras 1 59 . Komponen utama sistem pengurusan ini nanti akan dapat menyimpan semua maklumat penyelenggaraan jabatan yang akan dikutip dari proses kerja dari masa kemasa. Ia menunjukkan aliran aduan kerosakan dari pasukan ke JP&P.

Rajah 6. 60 .5 menunjukkan borang mesti melalui 3 proses.3 menerangkan secara umum proses aduan kerosakan dari pasukan.6 menunjukkan borang JP&P 4 disemak tarikh mula kerja yang tercatit dan kerosakan ditapak juga diperiksa. (iii) Setia Kerja. Rajah 6. Pasukan diberitahu kerja telah siap. Seterusnya kontraktor diarahkan mula kerja. Rajah 6. Kerja diperiksa berpandukan lukisan dan spesifikasi. (ii) Mohon Kelulusan. Kemudian sikap kerja disediakan dengan memeriksa tapak dan dapatkan maklumat tambahan dari pasukan. Rajah 6. Kontraktor akan memaklumkan kerja telah siap dan ukuran dibuat bersama-bersama. dan di borang itu mesti dimasukkan tarikh terima. (iv) Proses 4 bagi menyediakan bayaran kepada kontraktor. Tuntutan dimajukan untuk penyediaan invois bayaran. Kemudian penyemakan dilakukan pada buku peruntukan dan buku kawal had siling kontrak.7 menunjukkan kontraktor menuntut bayaran. Selepas diterima ia didaftarkan dalam buku bilangan kerja. rekabentuk dan elektrik dilibatkan untuk menyediakan lukisan seterusnya penyediaan dokumentasi oleh Jurukur Bahan dengan merujuk jadual kadar harga sebelum tandatangan kelulusan. Pasukan perlu mengajukan sijil siap kerja untuk melengkapkan dokumentasi bayaran.60 Daripada Rajah 6. Tuntutan diluluskan selepas had siling disemak dan salinan tuntutan disimpan di fail. Untuk menyediakan skop kerja terperinci bahagian arkitek. Tarikh tandatangan mesti dimasukkan serta surat iringan hendaklah disediakan. Permohonan itu melalui lima proses sehingga menyediakan invois tuntutan. Ukuran di tapak disemak bersama dengan jadual kadar harga piawai. Huraian terperinci adalah seperti berikut: (i) Penerimaan Permohonan.4 menerangkan borang aduan disemak daripada daftar bangunan dan didaftarkan dalam buku aduan.

Dalam proses tersebut ada lagi sub-proses yang menambahkan lagi kecerewetan perlaksanaan kerja tersebut. Dalam proses ini jumlah bayaran direkodkan dalam buku kawal had bumbumg. Invois tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk bayaran.5 Kesimpulan Daripada rajah-rajah ini. fail dan Markas Perkhidmatan.8. 61 . Invois disalinkan kepada kontraktor.61 (v) Proses 5 bagi menyediakan tuntutan invois untuk bayaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. untuk menyiapkan sesuatu kerja senggaraan. 6. Jabatan perlu mengaji semula aliran proses ini bagi memudahkan perlaksanaan kerja dan kurang membebankan kakitangannya. ia terpaksa melalui 6 proses utama.

2: Pembinaan Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan 62 .62 Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J abatanarah Perumahan Dan Pembinaan Melaporkan Kerosakan Pasokan/Kem Terima Pembaikan Waran Peruntukan Bahagian Kewangan dan Akuan Maklumat Perbelanjaan Arahan Kerja Kontraktor Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J P&P Tuntutan Status Kerja & Perbelanjaan Markas Perkhidmatan Peruntukan Tahunan Gambarajah Konteks Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Rajah 6.

3: Aras Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan 62 .Rekod Bangunan J adual Kadar harga piawai Buku Peruntukkan Speksifikasi dan Lukisan Semak Semak Semak Semak Lapor Kerosakan Pasukan/Kem 1 Penerimaan Permohonan Mohon Kelulusan 2 Mohon kelulusan Selia Kerja 3 Selia Kerja Semak Siasat Kerosakan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan KeMarkas Perkhidmatan Maklumat Keadaan Kerosakan di Tapak Keadaan Kerosakan di Tapak Menyediakan Pembayaran Kerja Siap Di Tapak J adual Kadar harga piawai Ukur Panduan Majukan TuntutanBayaran Bahagian Urusan Bil 5 Menyediakan InvoiceTuntutan Kontraktor Majukan Tuntutan 4 Menyediakan Pembayaran Rekodkan Laporan Siap Kerja Dari Pasukan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan ke Pasukan Rajah 6.

2 Menyediakan Skop Kerja Skop Terperinci 1.3 Menyediakan Lukisan Dokumentasi 1.4: Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan 63 .Rekod Bangunan J adual Kadar Harga Piawai Keadaan di Tapak Akitek Rekabentuk Semak daftar Bangunan Terima Aduan 1.4 Menyediakan Dokumen dan Anggaran Tandatangan Kelulusan Daftar Permohonan Maklumat dari Pasukan Buku Daftar Aduan Letrik & Mekanikal Ukur Bahan Rajah 6.1 Penerimaan Permohonan Siasatan Tapak 1.

3 Menanda tangani kelulusan Selia Kerja Arah Kontraktor Semak Catit Tarikh Terima Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Sediakan Surat Iringan Kontraktor Bermasa Rajah 5.5: Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan 64 .2 Menanda tangani kelulusan Tandatangani 2.1 Mohon kelulusan Semak 2.Buku Bilangan Kerja Buku Peruntukkan Masukkan Tatikh di Tandatangani Daftar Semak Mohon Kelulusan 2.

6: Aras 2 Proses 3 Selia Kerja 65 .3 Ukur Kerja Siap Semak Periksa Speksifikasi Keadaan Kerosakan di Tapak Teguran Ukur Kerja Siap Kontraktor Rajah 6.2 Periksa Kerja Mengukur Kerja Menyediakan Bayaran 3.1 Selia Kerja Memeriksa Kerja 3.Borang J P&P 4 Lukisan Kontraktor Pasukan Semak Tarikh Mula Kerja Semak Maklum Kerja Siap Maklum Kerja Siap Selia Kerja 3.

Kerja Siap Di Tapak Kontraktor File Semak Ukuran Tuntut Bayaran Salinan Fail Menyediakan Pembayaran 4.3 Meluluskan Tuntutan Majukan Tuntutan Bayaran Majukan Siap Kerja Semak Kadar Harga Semak Had Bumbung Pasukan J adual Kadar harga piawai Rajah 6.2 Menyemak Dokumentasi Kelulusan 4.1 Menyediakan Pembayaran Dokumentasi 4.7: Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran 66 .

1 Menyediakan InvoiceTuntutan Majukan Invoice Tuntutan Bahagian Urusan Bil Rekodkan Salinan Ke Fail Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Fail Rajah 6.Markas Perkhidmatan Kontraktor Maklumkan Majukan Salinan Invoice Kontraktor Majukan Tuntutan 5.8: Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice 67 .

7. Latihan-latihan dalam apa juga bentuk.1. Untuk meninggikan moral kakitangan kebajikan mereka patut diambil berat oleh pihak pengurusan.BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7. kursus. Cadangan berikut adalah untuk menambah baik pengurusan penyelenggaraan oleh JP&P.1 Pengurusan Am Kelemahan yang ada dalam pengurusan perlulah dimantapkan.1 CADANGAN Penyelenggaraan bangunan merupakan aktiviti yang berkembang dan berterusan. Oleh itu pentingnya kerja penyelengaraan dibuat agar dapat memenuhi tujuan mengekalkan dan mempertahankan fungsi yang telah dirancang. seminar atau perbincangan . Sesuatu bangunan yang dibina mempunyai tujuan dan fungsi yang tertentu.

Dalam pengurusan harian. Sebutharga dan tawaran terbuka perlu dilaksanakan bagi membuka banyak lagi peluang kepada banyak lagi kontraktor tampatan. Oleh itu usaha-usaha bagi memodenkan komunikasi Jabatan ini perlu mendapat tindakan yang segera kerana perkara ini boleh melemahkan semangat dan moral kakitangannya. Cara ini adalah lebih adil dan saksama serta telus dalam menawarkan kerja secara terbuka. Pemberian kerja secara indent boleh diteruskan tetapi untuk nilai kerja yang lebih kecil.69 informal patut diberi peluang kepada mereka bagi meninggikan lagi tahap kecekapan dan kemahiran mereka. Namun kepuasan ini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi produk atau kualiti kerja yang bermutu. Dalam kajian yang dijalankan ini. Jabatan menekan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. 7. Ini sekurang-sekurangnya dapat menghalang penyelewengan secara berterusan yang boleh menguntungkan satu-satu kontraktor sahaja.2 Perolehan Kerja Senggaraan Perolehan kerja Jabatan patut diperluaskan lagi dan tidak terikat dengan satu cara sahaja iaitu mengunakan perkhidmatan kontrak bermasa.1. Jika kakitangannya terlatih sudah tentu produktiviti Jabatan akan meningkat dan akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kerja melalui 69 . Jabatan perlu mengambil tindakkan segera untuk memodenkan komunikasi harian pentadbiran. Komunikasi melalui email dan internet tidak terdapat di Jabatan ini. Pulangan dari ini akan memberi kesan yang mengalakkan kepada Jabatan itu sendiri. Rungutan-rungutan melalui akhbar tempatan dapat dikurangkan sekiranya tahap mutu kerja dapat diperbaiki lagi.

1. nanti akan 70 .70 perolehan indent dapat memudahkan menyelesaikan kerja kecemasan seperti paip pecah dan bumbung tercabut dipukul ribut.Cara ini pasokan yang jauh dapat membuat aduan pantas dan mudah. Sistem pengurusan yang perlu dibina serasi komunikasi internet. Jabatan juga menerima aduan-aduan yang dibuat melalui surat-surat layang dan melalui media massa. wang dan tenaga.4 Aduan Kerosakan Membuat aduan kerosakan perlu dengan mengunakan sistem pengurusan berkomputer . 7. 7. Ia mudah dicapai oleh pasukan dan kelulusan boleh diberi secara terus.3 Anggaran Kerja Senggaraan Dalam kajian ini didapati anggaran kerja dan anggaraan tahunan dibuat oleh Juruteknik yang berpandukan kepada pengalaman mereka tetapi tidak mengikut keperluan kerana tidak mempunyai data yang lengkap. Kerja boleh dilakukan dengan cepat. Oleh itu pangkalan data perlu dibina untuk memudahkan kerja-kerja membuat anggaran yang tepat. jimat masa. Ini menunjukkan tanda-tanda tidak kepuasan hati pelangganpelanggan.1. Ini menyebabkan anggaran yang diberikan jauh berkurangan daripada yang diperlukan. kerja-kerja anggaran peruntukan perlu dibuat oleh kumpulan profesional yang mempunyai lebih pengalaman serta membuat perancangan yang menyeluruh. Selalunya peruntukan yang diterima sangat kurang dari amaun yang dipohon dan ini akan menghadkan kerjakerja senggaraan yang telah dirancang. Bagi memperbaiki keadaan. Perkara ini jika tidak diselidik dan diambil tindakkan.

7. 71 . kontraktor perlu dibantu untuk mendapatkan permit kebenaran masuk kawasan keselamatan. Pangkalan ini boleh melombong maklumat untuk membuat anggaran dan andaian-andaian sengggaran yang kritikal. perbincangan antara kontraktor dengan pasukan perlu diadakan untuk mengelakkan dari kerja terbengkalai. Kadangkala kerja yang diminta diberi masa yang suntuk untuk menyiapkan nya. Kerja-kerja yang terkeluar dari skop perlu dikawal dengan memaklumkan ke pihak atasan. Kontraktor yang kurang mahir perlu diberi tunjuk ajar dan mengalakkan mereka menghadiri kursus-kursus berkaitan.5 Rekod Senarai Bangunan Usaha-usaha mengadakan pengkalan data ke atas aset bangunan perlu dibangunkan segera.71 mendatangkan kesan negatif terhadap Jabatan itu sendiri. Kontraktor menghadapi masalah untuk memasuki kem bagi membuat kerjakerja senggaraan.1. Aduan-aduan yang tidak dapat dilaksanakan hendaklah dikurangkan. Perbincangan dengan pasukan perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Senarai bangunan pada masa kini dalam bentuk buku yang disimpan dipasukan-pasukan itu sendiri dan tidak secara berpusat. Pemilihan kontraktor yang benar-benar hendak membuat kerja hendaklah diteliti secara mendalam. Dalam hal ini. Sebelum memerlukan kerja. Kontraktor yang suka menjual kerja perlu disenarai hitamkan. Angkatan Tentera Malaysia keseluruhan nya mempunyai lebih kurang 33000 buah bangunan dan mempunyai alasan yang kukuh untuk mengadakan satu Pangkalan Data.

72 . Bagi memenuhi kehendak pelanggan kerja-kerja pembaikan bangunan perlu dibuat dengan segera dan berkualiti.72 7. Untuk mencapai maklamat ini. JP&P perlu mengadakan sistam senggaraan yang boleh membantu Jabatan membuat pengurusan anggaran peruntukan dan pemantauan kerja.2 KESIMPULAN Dari kajian ini didapati JP&P menghadapi banyak cabaran dimana memberi kepuasan pelanggan adalah cabaran yang utama.

M. INTAN.73 RUJUKAN Abdul Hakim Mohammed and Wan Min Wan Mat (1991). Teknologi Penyenggaraan Bangunan. Malaysia. Pustaka Ilmi Selangor. London: Macmillan Press. 73 . Petley.C. and Mike Kagioglou (2003). The Integration between Design and Proceedings of Office Building Automation: A Decision Support Approach. Kerun Nita Ali. MoPMIT: An Online Knowledge Management Solution for Reactive Maintenance Project in UK. Prinsip dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. Ahmad Ramli (2002). Barrett. F. Introducing Good Asset Management to Ministry of Defence. (2003). Malaysia. R. Johor Bharu. Presentation for a Workshop. September 2nd. August 26-28.S Yuen (1993). Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Building Maintenance Technology. Gary J. Lin. Johor Bharu. August 26-28. J. Yang and Skitmore. Leong and Ami Sudjiman (2003). Lee How Son and George C. Peter S. K. Ming Sun.

PATM Jilid 3. January. Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia (PATM). Bab 13.74 Mimi Ismail (2002). Presentation or a Workshop Strategizing Towards Effective Budget – The Way Forward. Kementerian Pertahanan Malaysia. Malaysia. IT In Construction Engineering: Are We Chasing Our Tails? Proceeding of 4th Asia Pacific Structural Engineering and Conference (ASPEC 2000). Saptuyah Senson and Rizal Mohd Salleh (2002). Syed Alwi Alsagoff (2000). September 13-15. Malaysia: Vinlin Press Sdn Bhd. 74 . Malaysia: Ministry of Defence. Perumahan dan Pembinaan Edisi VII. Management of Building Maintenance: Conceptual Framework and Issues. Project Management – Effective Guidelines for Managing Information. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Mutucetak Sdn Bhd. Buku Rasmi. Tow Khee Kin (2004).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->