PSZ 19:16 (Pind.

1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA SESI PENGAJIAN: Saya 2003/2005

ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia debenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( / ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ___________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: _NO 20 JALAN SETIAWANGSA 17_________ _TAMAN SETIAWANGSA________________ _54200 KUALA LUMPUR_________________ Tarikh: ___________________________ _______________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) PROF MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Nama Penyelia Tarikh: ___________________________

CATATAN:

*

Potong yang tidak berkenaan.

2
** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu.

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)”.

Tandatangan :

……………………………………………………………….

Nama Penyelia: PROF. MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Tarikh : ………………………………………………

KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR Laporan projek dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan) Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia MAC 2005 .

A REVIEW ON THE MAINTENANCE SYSTEM FOR THE DIRECTORATE OF ACCOMODATIONS AND WORKS OF THE MALAYSIAN ARMED FORCES ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Master of Science (Construction Management) Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia MARCH 2005 .

Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ………………………………… Abu Almohtar bin Jaafar Mac 2005 .ii “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

iii … khas untuk ibu yang dikasihi serta isteri dan anak-anak tersayang…. .

Semoga Allah merahmati kamu sekalian. Tidak lupa juga kepada sesiapa sahaja dari kalangan pegawai dan anggota senggaraan yang telah memberi sokongan dan bantuan serta kerjasama terutama semasa membuat lawatan-lawatan ke tapak dan semasa soal selidik serta kerjasama yang diperoleh dari pihak pengurusan kem-kem berkaitan kerana membenarkan penulis membuat kajian di kawasan mereka. rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam serta amat penyayang ke atas seluruh umatnya. para isteri dan sahabat-sahabatnya. Penulis hanya dapat berdoa kepada Allah semoga beliau dibalasi degan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Akhir sekali tidak lupa juga kepada isteri dan anak-anak yang begitu memahami dan mengorbankan ruang masa mereka digunakan untuk menyiapkan laporan projek ini. Penulis begitu terharu dengan kesabaran beliau memberikan dorongan dan galakan untuk penulis menyiapkan laporan ini.iv PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. .w. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s. Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Prof Madya Dr Mohamad Ibrahim Mohamad selaku penyelia projek yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta pertolongan dengan begitu sabar sehingga siapnya laporan projek ini. Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan laporan projek ini dalam masa yang ditetapkan.a.

Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap keberkesanannya dan kelemahan yang ada pada sistem pengurusan yang diamakan.Sejak kebelakangan ini kerja senggaraan telah menjadi isu tidak puas hati dikalangan mereka. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mempunyai sejumlah 182 kem yang mengandungi 33. Satu sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan data bangunan. Metodologi utama kajian adalah dengan menggunakan soalan kajiselidik. . Penyelenggaraan yang terancang dan berterusan dapat menjaga kualiti dan prestasi bangunan tersebut. Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan . kewangan dan memantau kerja senggaraan perlu dibangunkan bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kepada pelanggan.000 bangunan dari ketiga-tiga perkhidmatan. Hasil dari kajian didapati cabaran utama adalah didalam pengurusan bangunan dan perlaksanaan kerja senggaraan.v ABSTRAK Setiap bangunan perlu diselenggara untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. Anggota tentera dijaga kebajikan mereka dengan memberikan perkhidmatan senggaraan bangunan yang berterusan untuk menjaga moral mereka dalam berjuang mempertahankan negara.

The MAF received budgetary allocation from the Ministry of Defence annually and subsequently reallocate to JKR and A&W for execution of maintenance works. Army.ABSTRACT Maintenance of assets particularly building is important as to maintain the high moral of the soldiers in order for them to achieve successfully the objectives and missions of the Ministry of Defence. A modal data flow diagram was developed to help in better understanding of the whole management system. the maintenance works carried out were questionable as there were many complaints among the occupants. The MAF owned 182 camps with 33. . Questionnaires was designed to evaluate the shortcoming of the ongoing system. Thru this system it could enhance the overall maintenance management in giving quality services. Recently. Navy and Air Force. Poorly maintained buildings will somehow tarnish the image of Malaysian Armed Forces (MAF). Public Works Department (JKR) and Directorate of Accommodations and Works (A&W) which is under Malaysian Armed Forces maintained these buildings. Thus. The findings suggest that a proper building record should be built and an integrated maintenance management system to be developed. This study was carried out with aim to investigate and evaluate the management of maintenance system practised by MAF currently.000 buildings for the three services. thru sharing integrated maintenance management system repair and maintenance of other buildings components could be well planned and optimised the allocation given.

2 1.6 Pengenalan Latar Belakang Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Skop dan Batasan Kajian Kepentingan Kajian Metodologi 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH LAMPIRAN A iv v vi vii xii xiii xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.3 1.2 Kajian Dokumentasi Kajian Literatur 3 5 5 6 6 6 7 1 .5 1.6.1 1.6.1 1.4 1.

3.6 3.7.6.4 Pendahuluan Skop Kerja Senggaraan Bangunan Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM 3.8 1.3 Senggaraan Bersebab 2.3.3 3.1.2 3.3.1 Senggaraan Pencegahan 2.6 Lawatan Tapak Taklimat dan Penerangan Soal Selidik Analisa 8 7 7 8 BAB 11 KAEDAH SENGGARAAN 2.4 1.1 Definasi Senggaraan 2.6.2 2.5 1.3 1.1 3.6.1 3.3 Kepentingan Senggaraan Jenis Senggaraan 2.1.1 Senggaraan Terancang 2.6.1 Penyediaan Dokumen Tender .2 Senggaraan Berjadual 2.5 Senggaraan Tak Terancang 16 16 16 17 17 18 18 10 12 15 Peruntukan Senggaraan Kategori Senggaraan BAB 111 KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3.2 2.3.3.1.4.4.2 3.4 2.7 Tanggunjawap Pasukan Tanggungjawap Markas Perkhidmatan 20 21 21 22 22 22 23 24 25 25 Jenis Senggaraan Jenis Kontrak Yang Diamalkan oleh JP&P Proses Tender 3.5 3.

1 Penyediaan Borang 4.11.11 Mengiklan Tender Menjadual Tender Laporan Penilaian Tender Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani 28 28 29 30 30 31 31 26 27 27 Kontrak Permohonan Kerja Senggaraan Perlaksanaan Kerja oleh Kontraktor Pengesahan Siap Kerja Audit Senggaraan dan Kawalan 3.2 Kaedah Indeks Purata Analisa Frekuensi Analisa Kolerasi Analisa Regrasi Linear Analisa Tidak Berparameter 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 Kesimpulan BAB VHASIL KAJIAN.1.7.9 3.1. ANALSIS DAN PERBINCANGAN 5.4 5.2 Prosedur Kawalan Audit BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.1.4 3.6 4.11.7.1 5.1 Pengenalan Kaedah Kajian 4.3 Penyediaan Data Set 4.7.6 Pendahuluan Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Merancang Kerja Senggaraan Melaksanakan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan 41 42 43 44 45 45 .2 5.10 3.1.1.5 5.1.3 5.1.9 3.3 3.2 Borang Soal Selidik 4.7.1.4 4.5 4.8 3.2.1.2 Objektif Kajian Soal Selidik Proses Perjalan Soal Selidik 4.5 3.2 3.3 4.1.1 4.0 4.7 4.2.2.1 Tujuan Audit 3.

3 6.9 5.1 Model Aliran Data 1 Kesimpulan BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7.4.2 6.1 6.4 6.3 6.10 BAB VI Aduan Kerosakan Alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat Dilaksanakan 49 Rekod Senarai Bangunan Kesimpulan 52 53 47 PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P 6.1 Cadangan 7.10 5.2.2 Model Aliran Data 6.1.7 5.3 7.1.1 Pengenalan 6.2.1.8 5.5 Aliran Data Proses Storan Data 55 56 57 57 57 58 59 59 61 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penylenggaraan JP&P Rekabentuk Model Sistem 6.5 7.2 7.1.2.4 7.2 Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan Aduan Kerosakan Rekod Senarai Bangunan 68 68 69 70 70 71 72 73 Kesimpulan RUJUKAN .1.1 7.

4 Jadual 5.8 Jadual 5.2 Jadual 5.1 Jadual 4.10 Nilai Pekali Kolerasi Ujian Tidak Berparameter Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Cara Komunikasi Cara Perolehan Kerja Senggaraan Kumpulan Merancang Senggaraan Perlaksanaan Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Cara Anggaran Dikira Tatacara aduan Kerosakan Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Alasan Kerja Tidak Dapat Di Laksanakan 38 40 42 43 44 44 45 46 46 48 49 51 .1 Jadual 5.6 Jadual 5.3 Jadual 5.11 SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT Jadual 4.9 Jadual 5.7 Jadual 5.5 Jadual 5.2 Jadual 5.

7 Rajah 6.2 Aktiviti Pembinaan Pecahan Jenis Senggaraan Rekod Senarai Bangunan Notasi Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan 12 15 52 56 61 Rajah 6.5 Rajah 6.6 Rajah 6.4 Rajah 6.12 SENARAI RAJAH RAJAH TAJUK MUKA SURAT Rajah 2.3 Aras 1 Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan JP&P 62 63 64 65 66 67 Rajah 6.8 Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan Aras 2 Proses 3 Selia Kerja Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice .2 Rajah 5.1 Rajah 6.1 Rajah 2.1 Rajah 6.

13 SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B TAJUK Borang Soalan Kaji Selidik Borang Aduan JP&P 4 .

Akibat daripada keputusan Kerajaan British mengundurkan bala tenteranya dari rantau ini. KEMENTAH disusun menjadi kementerian bersepadu (intergrated ministry) yang mempunyai Sistem Awam dan Sub-Sistem Tentera (Saputyah.BAB I PENDAHULUAN 1. Selepas tahun 1976. Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957 pertahanan negara masih di bawah Kerajaan British sehingga pengunduran tenteranya pada tahun 1970. Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah tertentu menyusun semula Kementerian Pertahanan (KEMENTAH). Untuk mengurangkan beban JKR ketika itu.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works Deparment (PWD). pembangunan infrastukturnya telah berkembang dengan begitu pesat dalam membeli peralatan pertahanan baru dan membina bangunanbangunan baru. Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P) untuk . 2000).

15 membina dan menyelenggara bangunan baru dan lama. Bangunan-bangunan lama keseluruhannya adalah peninggalan kem-kem tentera British. Justeru itu. JP&P bertanggungjawab menyelenggara bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan sendiri. Hasil cadangan pasukan tersebut. Perkembangan ini menjadi lebih pesat pada 1980 apabila ATM melancarkan rancangan Perkembangan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA). Justeru itu. Sungguhpun satu sistem senggaraan telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan namun ia masih tidak diketahui sejauh manakah keberkesanannya. . Kajian ini dibuat dengan harapan agar dapat mengenalpasti sejauh mana keberkesanan sistem senggaraan yang sediada dari segi perlaksanaannya dan seterusnya merumuskan satu cadangan yang lebih sesuai bagi menjamin dan meningkatkan tahap keupayaan pengurusan yang lebih baik. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus kerja-kerja penyelenggaraan terhadap semua bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh pihak Bahagian Pembangunan. pihak kabinet telah meluluskan Sistem Implementasi Pantas (AIS – Accelerated Implementation System) dibawah KEMENTAH bertujuan untuk mengambil alih sebahagian besar daripada tugas-tugas JKR. JP&P telah diperbesarkan dan diletakkan di bawah Bahagian Lojistik Pertahanan serta juga satu cawangan baru yang dikenali sebagai Bahagian Pembangunan telah diwujudkan. sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek ATM. Bahagian ini diletakkan di bawah pentadbiran Setiausaha Bahagian yang berfungsi untuk membantu peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh JP&P. Kerja senggaraan ini dilaksanakan oleh satu unit di dalam JP&P dikenali dengan nama Sel Senggaraan. Kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan kepada Sel Senggaraan JP&P dalam melaksanakan kerjakerja senggaraan pada masa hadapan.

Kesan dari itu telah membawa banyak rungutan negatif dan keupayaan pihak pelaksana kerja senggaraan telah turut dipersoalkan. Setiap tahun Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit kepada ATM untuk menyelenggara bangunan di Kem-kem Angkatan Tentera tetapi masih tidak mencukupi untuk keperluan sebenar. . Kebajikan anggota tentera adalah perlu dalam mencapai falasafahnya iaitu satu peluru satu musuh. Terdapat banyak rungutan-rungutan terbuka di akhbar-akhbar tempatan serta aduanaduan bersurat dan lisan yang diterima oleh ATM.16 1. Dalam ucapan pembentangan Bajet 2005 pada 10 September 2004 di Parlimen Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi telah menekan dasar kerajaan dalam hal senggaraan: “Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan infrastruktur awam dalam membangunkan budaya penyelenggaraan. Kerja-kerja senggaraan yang terabai dan tertangguh ini telah meningkatkan keperluan kewangan yang lebih tinggi. Bangunan-bangunan lama yang sediada adalah warisan daripada Tentera British yang kebanyakannya telah uzur dan terabai penyelenggaraannya. mendapatkan rupa yang menarik dan menjaga fungsi asal tujuan pembinaannya. Semua bangunan ini semada yang baru atau yang lama perlu diselenggara dengan sempurna. Ia adalah untuk mengekalkan nilai pelaburan. Justeru itu adalah wajar Jabatan yang mengendalikan kerja senggaraan ini perlu memikirkan pengurusan senggaraannya secara holistik untuk bertambah baik lagi. Bagi memastikan aset Kerajaan terpelihara. Senggaraan dijalankan tidak mengikut rancangan tetapi dibuat secara mengikut keperluan mendesak sahaja. Penyelenggaraan bangunan bermula sebaik sahaja satu-satu bangunan itu disiapkan.2 Latar Belakang Kajian Beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) telah membina banyak bangunan teknikal dan rumah keluarga melalui Rancangan Lima Tahun (RML) Kerajaan Malaysia.

Jika peruntukan kurang sudah tentu apa yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. (Jabatan Perdana Menteri. Purata peruntukan senggaraan yang diterima hanya 50% sahaja dari keperluan sebenar (Amran. 1. tidak sejajar dengan keadaan bangunan dan kewangan yang ada. Tetapi senggaraan tidak diberi keutamaan. Walaupun begitu pihak ATM bimbang moral anggota tentera mungkin terjejas berpandukan rungutan-rungutan yang diterima. Senggaraan bangunan memerlukan strategi yang jitu dan dirancang melalui maklumat pangkalan data yang merangkumi perancangan. mengindahkan persekitaran dan menjaga kebersihan.3 Matlamat dan Objektif Kajian . telah mengariskan supaya bangunan dan fasilitas dalam kem berkeadaan baik supaya boleh digunakan sepanjang masa.17 memanjangkan tempoh hayat. Peruntukan diagihkan dari Kementah melalui ketiga cabang perkhidmatan kepada JKR dan JP&P pada setiap tahun. 2004) Setiap bangunan yang dibina mesti disenggara. satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan”. perlaksanaan dan kawalan. Tentera Darat. Angkatan Tentera Malaysia mempunyai sejumlah 182 kem-kem penempatan tentera yang mengandungi 33000 bangunan untuk ketiga perkhidmatan. Kerja senggaraan bangunan selama ini dilaksanakan secara adhoc. Laut dan Udara. Kesemua bangunan ini diselenggara oleh JKR dan JP&P. Kaedah senggaraan kem dan fasilitas ATM telah termaktub didalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). Rekod-rekod bangunan ini tidak disimpan secara berpusat tetapi pada pasukan-pasukan tentera tempatan sahaja. 2004).

Jurutera kerja dan pegawai-pegawai ATM memainkan peranan menjayakan sesuatu kerja senggaraan. Panduan lain yang digunapakai adalah Arahan dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. 2. Cabaran yang mereka hadapi memberi kesan secara langsung mahu pun tidak langsung kepada pihak pengurusan. Bagi mencapai matlamat kajian. 1. Mengkaji sistem pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan oleh Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. objektif berikut telah ditetapkan: 1. Kaedah yang ada hanyalah Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13).18 Matlamat utama projek sarjana ini adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti kelemahan dalam sistem pengurusan kerja senggaraan amalan JP&P serta mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi pengurusannya ketahap optimum. Mengenalpasti kelemahan-kelemahan pengurusan penyelenggaraan yang ada. Membina proses modal aliran data sistem pengurusan senggaraan. Kajian ini dibataskan kepada kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P sahaja.4 Skop dan Batasan Kajian Kajian ini dijalankan meliputi skop pengurusan bagi melaksanakan kerja senggaraan untuk kem-kem ATM sahaja. 1. Peranan mereka berhubung dengan pasukan tentera dan kontraktor untuk melaksanakan kerja senggaraan berhubung kait dengan matlamat organisasi.5 Kepentingan Kajian . 3.

Keduanya.1 Kajian Dokumentasi Pada peringkat awal projek ini kajian terhadap dokumentasi yang ada telah dilakukan. Sejajar dengan itu ia secara tidak langsung menolong ATM mencapai matlamatnya mempertahankan negara dengan cara sokongan moral iaitu memberi perkhidmatan senggaran yang berkesan. bil-bil bayaran dan sebagainya. Di antara dokumen-dokumen yang diselidik ialah Perintah Majlis Angkatan Tentera. mendapatkan maklumat-maklumat atau data-data berkaitan dari hal senggaraan tersebut. Arahan-arahan atau panduan berkaitan dengan kerja-kerja senggaraan dari Angkatan Tentera Malaysia juga dikaji untuk membuat rumusan keberkesanan senggaraan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut telah dikumpulkan sebeberapa banyak yang mungkin untuk diteliti dahulu sebelum kajian seterusnya dijalankan. Maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui beberapa peringkat dan telah melibatkan beberapa pihak tertentu.19 Rumusan dari kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan senggaraan JP&P pada masa akan datang. . dokumen kontrak. 1. pelan-pelan.6 Metodologi Bahagian ini mengariskan metodologi kajian yang dilaksanakan. Kajian telah dijalankan seperti berikut:- 1. Kajian ini dilakukan dengan membuat kajian di kawasan kem tentera dengan melihat sendiri keadaan fizikalnya.6.

nota-nota syarahan. 1. risalah dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan skop kajian.6. 1. buletin IEM.6.4 Taklimat Dan Penerangan Taklimat dan penerangan juga telah diberi oleh pegawai senggaraan kawasan berkaitan dan pegawai kuartermaster yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal senggaraan di kawasan masing-masing. akta dan perundangan berkaitan.6. garispanduan-garispanduan. catitan-catitan penting diambil untuk dibuat kajian selanjutnya. . Beberapa pertemuan telah diatur untuk bersama mereka supaya penerangan dapat diberikan dengan secara baik mungkin.3 Lawatan Tapak Lawatan ini diadakan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran sebenar keadaan ditapak.2 Kajian Literatur Kajian projek ini dibuat dengan berpandu rujukan-rujukan seperti buku-buku.20 1. Ketika lawatan. Lawatan ke tapak telah dibuat bersama dengan pegawai senggaraan kawasan dan kakitangannya. majalah. Lawatan juga dapat memudahkan pemahaman khusus kerja senggaraan.

Kajian ini dianalisa dengan indeks purata dan indeks relatif kemudian penyusunan dari kekuatan tinggi hingga kekuatan rendah dilakukan untuk mendapatkan ranking. Mereka adalah orang yang menjalankan segala peraturan yang sedia ada serta akan merancang dan membelanjakan segala peruntukan yang diberikan untuk pasukan mereka.6. Ia bagi mengetahui faktor penyebab utama masalah dalam pengurusan. Maklumat yang telah diperolehi telah digunakan di dalam kajian ini. Data-data ini dianalisa dengan mengunakan Microsof Excel dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman dan penyampaian. persekitaran. Bahagian B: perolehan kerja dan Bahagian C: perlaksanaan kerja. kebajikan. Analisa Analisa dibuat melalui data yang telah dikumpulkan dan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A: pengurusan am. dan kemudahan yang ada. budaya kerja. 1. 1.6.21 Maklumat-maklumat yang diperolehi di peringkat ini adalah penting kerana mereka merupakan orang yang bertanggungjawab secara terus dalam menguruskan kerja-kerja senggaraan di kawasan masing-masing. Soal selidik ini dikaitkan dengan cabaran yang jurutera hadapi dalam urusan melaksanakan kerja senggaraan dari segi pengurusan am.6. Borang soal selidik disediakan untuk mendapat pandangan dari jurutera kerja dalam urusan kerja senggaraan.5 Soal Selidik Soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi mencapai ketiga-tiga objektif. Analisa .

Analisa dan Perbincangan.22 selanjutnya diterangkan dalam Bab V iaitu Hasil Kajian. .

1983)”. Manakala definisi penyenggaraan yang terkandung di dalam BS 3811:1964 “Penyenggaraan ialah kerja yang dijalankan untuk menjaga. memulih atau memperbaiki kemudahan-kemudahan setiap bahagian bangunan perkhidmatan dan persekitaran supaya mencapai tahap semasa yang boleh diterima dengan mengekalkan utiliti nilainya”.BAB II KAEDAH SENGGARAAN 2.1 Definasi Senggaraan Kerja senggaraan boleh ditakrifkan sebagai “Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang senantiasa berubah-ubah (Robert Kretner. Lee (1976) menakrifkan senggaraan sebagai gabungan semua tindakan yang dibuat bertujuan untuk memperkukuhkan atau mengekalkan sesuatu bangunan atau fasilitas supaya sentiasa pada tahap yang boleh diterima. Tindakan-tindakan ini .

Kos kitaran sepanjang hayat sesuatu fasilitas itu sepatutnya telah disediakan lebih awal lagi semasa ia direka bentuk. Satu rancangan yang strategik perlu diwujukan supaya peruntukan kewangan dapat diagihkan dengan sewajarnya untuk aktiviti-aktivti senggaraan di dalam sesuatu organisasi. Bagi pihak pengguna pula. perlekapan. Oleh itu. Proses senggaraan bagi sesebuah bangunan atau apa jua fasilitas sebenarnya bermula daripada peringkat rekabentuk lagi. konsep ini membawa maksud yang amat luas dan tiada satu pun ukuran piawai yang boleh diterima dan memuaskan hati semua orang yang terlibat dalam satu tempoh jangka masa yang sama. pihak pengurusan bangunan mestilah melakukan kerja-kerja penyiasatan yang kerap ke atas semua bahagian-bahagian bangunan dan semua kerja-kerja pembaikan yang telah dilakukan. Dalam hubungan ini. Tindakan ini dibuat bertujuan bagi memastikan semua kerja-kerja struktur. penstrukturan semula organisasi dan juga perlaksanaan kerja. Dengan cara tersebut pemilik dengan mudah dapat menganggarkan berapa banyak wang yang diperlukan pada masa-masa tertentu untuk memastikan yang fasilitas atau bangunannya sentiasa ditahap yang bersesuaian. Kerja-kerja senggaraan aktif atau senggaraan pencegahan (preventive maintenance) dilakukan sebelum kerosakan terjadi manakala senggaraan pasif pula dimaksudkan sebagai kerjakerja pembaikan yang dilakukan terhadap kerosakan (corrective maintenance). Bagi mendapatkan hasil penyenggaraan yang berkesan. Secara amnya kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada dua iaitu senggaraan aktif dan senggaraan pasif. pemasangan dan kemasan-kemasan berada dalam keadaan yang sempurna dan . mereka dapat menggunakannya dengan selesa dan berasa selamat. Ini semata-mata untuk menentukan bahawa kos pembinaannya seimbang dengan kos senggaraan dan pengurusan yang dijangka. Konsep “tahap yang boleh diterima” adalah amat subjektif. ia bermaksud yang pemilik berpuashati dengan bayaran yang dikenakan terhadap kerja senggaraan yang telah dilakukan.11 termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja permulaan (initiation).

Keperluan senggaraan bagi sesebuah agensi atau jabatan kerajaan hanya mula disedari apabila faktor keselamatan mula mengancam dan fasilitas mula menjadi usang. Keseluruhan aktiviti pembinaan sesebuah bangunan dapat digambarkan dalam Rajah 2. 2002).12 seterusnya boleh diterima. 2.2 Kepentingan Senggaraan Proses senggaraan sesebuah bangunan seharusnya dimulakan sebaik sahaja ia siap dibina.1: Aktiviti Pembinaan . Ini termasuk semua kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran (Ahmad.1 AKTIVITI PEMBINAAN BANGUNAN SEDIADA BANGUNAN BARU SENGGARAAN (kerja yang diperlukan untuk menentukan bangunan tersebut dalam tahap yang sesuai termasuk sedikit pembaikan) PENGGANTIAN (Bangunan baru didirikan untuk tujuan yang sama setelah bangunan lama dirobohkan) UBAHSUAI (Ia meliputi kerja-kerja pembaikan kemudahan supaya ia lebih sesuai dengan kegunaannya) TAMBAHAN (Bangunan baru didirikan – selalunya di atas tapak yang baru) PINDAAN (Kerja-kerja melibatkan penyusunan semula ruang dalaman dan/atau menyediakan kemudahan baru supaya lebih sesuai dengan fungsi barunya) Rajah 2.

bangunan akan melalui tempoh jangka hayat yang agak panjang 40 hingga 80 tahun (Hakim dan Min. Proses senggaraan bermula dengan membuat penilaian terhadap keadaan fasilitas yang hendak disenggara. kecacatan yang terjadi berpunca daripada reka bentuk atau pembinaan bangunan itu sendiri. elektrik ataupun mekanikal. Pemeriksaan ini dapat menentukan tahap kerja senggaraan yang perlu untuk menentukan keadaannya sentiasa berada ditahap yang boleh diterima. 1991). ii. Hakikat ini menyebabkan berlakunya pendekatan yang tidak terancang terhadap senggaraan bangunan. Menyenaraikan keutamaan kerja senggaraan. v. Menilai kerja-kerja terbengkalai. Menyediakan peruntukan kewangan. Mengemaskini maklumat berkaitan urusharta. Pemeriksaan atau penilaian dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan keadaan bangunan bagi tujuan berikut: i. iv. pengurus bangunan perlu menyediakan rancangan senggaraan seterusnya supaya bangunan dapat berfungsi dengan elok disepanjang hayat ekonominya (Hakim dan Min. iii. Selepas tempoh sesuatu masa. Selepas tempoh kecacatan berakhir. Pemeriksaan juga boleh dilakukan terhadap keseluruhan bangunan dengan secara rambang mahupun terperinci. Pemeriksaan ini dilakukan oleh mereka yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang iaitu kerja awam.13 Diperingkat awal. Maklumat yang diperolehi tadi akan digunakan untuk merancang kerja serta bahan-bahan yang diperlukan. 1991). Pemeriksaan ini tertumpu kepada mana-mana bahagian yang difikirkan berlakunya kerosakan. Menyediakan strategi kerja senggaraan. Mustahil sesuatu bangunan mencapai hayat yang begitu lama tanpa disenggara dengan sempurna. Bagi membaiki kecacatan yang disebab oleh kecuaian semasa pembinaan akan ditanggung oleh kontraktor ketika dalam tempoh masa kecacatan. .

Tanpa program penyelenggaraan. Pendekatan yang mantap. kos-kos piawaian dan juga kadar kelunturan sesuatu komponen mengikut cara penggunaan yang biasa. Tujuannya adalah untuk memilih kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan harga yang berpatutan. Kerja membaiki bangunan ini dilakukan mengikut tempoh masa yang tertentu. Semua kerja perlu dirancang untuk jangka pendek dan panjang bagi memastikan pelaburan membina bangunan mendapat pulangan yang sewajarnya. pencegahan berancang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. Proses terpenting berkaitan dengan kerja senggaraan adalah memilih jenis kontrak yang hendak digunakan. bertujuan untuk menyatukan segala teknik dan strategi kerja senggaraan melalui sistem penilaian pengurusan. Kepentingannya dapat dirasakan lebih ketara apabila kos pembaikannya tinggi. Kepentingan senggaraan adalah jelas. bagi mengelakkan sebarang kemungkinanyang tidak diingini berlaku kepada penghuni atau pengguna-pengguna bangunan. Ramalan yang berkaitan dengan keperluan kerja senggaraan biasa dibuat berdasarkan jangka hayat sesebuah bangunan. tenaga buruh dan bahan.14 Sungguhpun ada kerosakan dan pembaikan ia tetap bergantung kepada kualiti kerja serta bahan yang digunakan. Pemilihan jenis kontrak yang sesuai bagi kerja-kerja senggaraan yang berterusan adalah perlu supaya semua kerja dapat disiapkan dalam keadaan yang sempurna dengan kualiti kerja yang diharapkan. .

tahunan. Bangunan yang direka dengan mengambil kira kitaran hayat lebih mudah disenggara. Menurut Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jlid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13) telah mengariskan panduan untuk kerja-kerja senggaraan. Jenis senggaraaan telah dibahagikan kepada empat iaitu berjadual.15 2. Secara umumnya ada dua jenis senggaraan. Rajah 2. kecemasan dan penyenggaraan tidak diduga.2: Pecahan Jenis Senggaraan .3 Jenis Senggaraan Leong (2005) menyebut semua bangunan perlu diselenggara melainkan yang hendak dihapuskan. Istilah senggaraan pencegahan dan senggaaraan baikpulih juga telah digunakan dalam perintah itu. SENGGARAAN Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Rajah 2.2 menunjukkan Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) dan Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance).

1 Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan terancang dilaksana dan dikawal dengan mengambil kira kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan rekod dan pengalaman masa lalu. jentera. Objektif utama penyenggaraan cegahan berancang adalah memanjangkan hayat peralatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kemunkinan berlakunya kegagalan atau kemerosotan prestasi kepada bangunan. Kerja senggaraan berjadual melibatkan kerja senggaraan yang utama berdasarkan masa yang .3.1. Kerja-kerja seperti pemeriksaan motor. 2.3.3.2 Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Matlamat senggaraan ini ialah mencegah kerosakan sebelum ianya berlaku. pembersihan. 2. PATM Jil III Bab 13 juga mengariskan menghapuskan serangga anai-anai ialah senggaraan pencegahan. Berkaitan dengan senggaraan pencegahan. perkhidmatan dan penggantian boleh menghalang berlakunya kerosakan. Kerja senggaraan sebenarnya dapat ditentukan pada peringkat awal lagi. loji dan bahagian-bahagian bangunan yang lain.16 2.1 Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Aktiviti senggaraan pencegahan berancang ialah kerja-kerja senggaraan harian secara berterusan dan kerja-kerja yang berjadual. Ahmad (2002) membahagikan senggaraan kepada dua iaitu senggaraan penutup (shutdoor maintenance) dan senggaraan kerosakan (breakdown maintenance).1. Jangka hayat sesuatu peralatan-peralatan dapat dijadualkan untuk penggantiannya.

Sebarang kerja senggaraan yang dilakukan tanpa mengikut sebarang bentuk perancangan ataupun kerja yang selalu dilakukan berulang-ulang mahupun membaiki kerosakan secara mendadak ialah kerja kecemasan tanpa perancangan yang teratur. 2. Manakala turap semula padang kawat dan penyenggaraan alat jentera adalah mengikut service manual.3. pendawaian semula elektrik. . Timonthy (2002) memberi contoh. Ia menjadi suatu perkara terdesak apabila mengalami kerosakan mengejut dan perlu dibaiki segera. boleh menyebabkan kerosakan.2 Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Kerja senggaraan tak terancang menurut Ahmad (2002) ialah kerja-kerja yang berasaskan panggilan telefon yang memerlukan pembaikan segera.3 Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Leong (2005) menyatakan senggaraan bersebab ini berlandaskan keadaan aset itu diketahui tiba masanya untuk diganti. Kerja senggaraan berjadual seperti mengecat semula bangunan. Keadaan suhu atau getaran yang melebihi had telah menjadi penyebab kerosakan kepada peralatan itu.1.3. pemasangan semula paip air dan pembetungan dibuat dalam pusingan 20 tahun.17 telah dijangka biasanya dalam satu tempoh seperti lima tahun. Senggaraan berjadual boleh menetapkan tarikh dan masa kerja dan boleh diselaraskan aktiviti dalam bangunan bagi mengelakkan gangguan (PATM Jil III Bab 13). dimana keadaan suhu peralatan telah melebihi had. 2.

Dalam menyediakan anggaran adalah perlu untuk menyemak dan membuat perbandingan dengan peruntukan tahun-tahun lepas. 2.5 Kategori Senggaraan Kerja-kerja senggaraan ATM telah dibahagikan kepada beberapa kategori menurut seperti mana di dalam PATM Jil III Bab 13 adalah seperti berikut: . Peruntukan Perlu. serta cara-cara perlaksanaan termasuk harga bahan dan buruh. ii.18 2. Peruntukan yang mesti diadakan kerana obligasi birokrasi atau komitmen yang telah dibuat pada masa yang lepas. Peruntukan yang diperlukan secara minima untuk mencapai tahap senggaraan yang boleh diterima. Peruntukan senggaraan boleh dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut: i. Perbandingan ini dapat menunjukkan corak perbelanjaan dari tahun ke tahun. Peruntukan yang diadakan melebihi peruntukan yang diperlukan untuk kegunaan yang bermirip kepada aesthetic. situasi di mana kerja senggaraan hendak dilaksanakan. Peruntukan Lebihan. Peruntukan Wajib. Peruntukan ini perlu dirancang atau dianggarkan secara terbaik agar ia mencapai objektif yang dikehendaki. iii.4 Peruntukan Senggaraan Peruntukan senggaraan adalah agihan kewangan untuk satu peringkat masa yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu. Semasa membuat anggaran peruntukan senggaraan perkara-perkara yang diambil kira adalah jenis dan tahap kerja senggaraan.

potong rumput. Senggaraan Kerja Awam. iii. Senggaraan Kerja Elektrik. pencegahan anai-anai dan sebagainya. ii. pagar keselamatan dan sebagainya. turap semula jalan. paip saluran pembetungan. .19 i. Senggaraan lain ini bermaksud lain daripada di atas yang dilaksanakan di kem-kem tentera seperti kerja-kerja landskap. Kerja senggaraan elektrik merangkumi keseluruhan peralatan dan pendawaian elektrik . Senggaraan Kerja Jentera. Senggaraan Lain. Kerja-kerja senggaraan awam merangkumi kerja-kerja membaiki bangunan. Kerja senggaraan jentera melibatkan membaiki peralatan jentera yang ada dalam kem-kem tentera seperti pam air. peralatan hawa dingin dan sebagainya. pam air kumbahan. iv.

Markas ATM yang bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja penyenggaraan sebahagian daripada bangunan-banguna serta fasilitas lain milik ATM di seluruh negara. Sehingga kini sebanyak 15 buah kontrak bermasa telah diwujudkan untuk menguruskan kerja-kerja senggaraan lebih 35.000 buah bangunan/fasilitas dalam 316 buah kem di merata tempat.1 Pendahuluan Jabatanarah Perumahan & Pembinaan (JP&P) merupakan sebuah agensi dibawah Bahagian Logistik Pertahanan.BAB III KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3. Sejak penubuhannya pada tahun 1980. cara yang telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan ialah dengan menggunakan khidmat kontrak bermasa. Sebahagian lagi disenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan Kerja Tentera (JKR). Bab ini akan menerangkan kaedah-keadah yang diamalkan oleh JP&P berpandukan Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jld III Bab 13) dan Arahan Perbendaharaan (AP166) serta Surat Pekeliling .

21 Perbendaharaan (SPP) yang dikeluarkan dari masa kemasa. Panduan dikupas sepertimana diamalkan masa kini oleh jabatan ini. 3.3 Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Bagi melaksanakan perintah PATM Jil 111 Bab 13 Seksyen 6 ini JP&P mempunyai objektif yang perlu dilaksanakan keatas bangunan di dalam kem-kem ATM adalah sebagaimana berikut: i Untuk menentukan ianya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa disamping memanjangkan jangka hayat penggunaannya. atau pecah atau usang penggunaannya tidak lagi sesuai dan tidak mudah atau ekonomi dibaiki untuk mencapai tujuan penggunaan asalnya. memulihkan dan mengganti sesuatu komponen atau elemen yang telah rosak. ii. Untuk mengelakkan kerosakan menjadi bertambah buruk dan kos senggaraan dapat dibelanjakan secara jimat dan ekonomi. 3. . Untuk mengenalpasti punca kerosakan yang boleh digunakan sebagai rujukan senggaraan atau pembinaan di masa-masa hadapan.2 Skop Kerja Senggaraan Bangunan Aktiviti senggaraan bagi JP&P secara khususnya meliputi kerja-kerja membaiki. Senggaraan bagi sesebuah bangunan bermula daripada tamat tempoh tanggungan kecacatan sehinggalah bangunan itu dihapuskan atau tidak lagi ekonomi untuk dibaiki. dan iii.

Setiap peringkat pemerintahan adalah dikehendaki memainkan peranan masing-masing untuk menentukan bahawa senggaraan dilaksanakan dengan sempurna.22 3. Markas Formasi hingga Markas Perkhidmatan dan ia tidak hanya terletak kepada agensi-agensi pelaksana sahaja. Pasukan adalah dikehendaki berhubung terus dengan agensi-agensi senggaraan masing-masing terhadap perancangan dan perlaksanaan kerja-kerja senggaraan bangunan pasukan masingmasing.2 Tanggungjawab Markas Perkhidmatan/Markas Formasi .1 Tanggungjawab Pasukan Pasukan bertanggungjawab merancang serta memeriksa dan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku dengan mengisi borang JP&P 4 (Lampiran A). Jika sesuatu kerosakan tidak diambil tindakan dengan cepat di peringkat ini. 3.4 Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM Tugas senggaraan adalah tanggungjawab semua peringkat pemerintahan bermula dari pasukan.4. memuaskan serta dalam lingkungan perbelanjaan yang ekonomi dan munasabah. lebih-lebih lagi dari segi senggaraan mencegah. Disamping itu juga. pasukan akan dapat menjimatkan perbelanjaan. kerosakan tersebut akan bertambah buruk dan mengakibatkan kerugian besar yang sepatutnya dapat dielakkan.4. 3.

membaiki kerosakan lantai dan sebagainya. banjir dan bencana yang lain. Senggaraan tahunan. Senggaraan kecemasan. e. pendawaian semula elektrik. Ini merupakan kerja-kerja senggaraan yang perlu dibuat akibat ribut.23 Markas Perkhidmatan/Markas Formasi bertanggungjawab untuk memberi bantuan dan nasihat untuk menentukan keperluan kerja senggaraan bagi pasukanpasukan dibawah naungan masing-masing. pemasangan semula sistem paip bekalan air serta pembentungan (setiap 20 tahun). membaiki longkang pecah. Senggaraan pencegahan. d. b. Kerja senggaraan ini perlu diambil tindakan pembaikan segera bagi mengelakkan kerosakan yang lebih buruk dan membahayakan keselamatan penghuninya.5 Jenis-jenis Senggaraan Bagi memudahkan pengurusan di Sel Senggaraan BLP(JP&P). c. Perancangan dan kawalan haruslah dibuat dengan rapi oleh semua pihak yang terlibat. Kerja-kerja senggaraan yang seringkali dilakukan seperti mengganti kipas yang rosak. kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu: a. . Kerja-kerja senggaraan ini perlu bertujuan untuk mencegah kerosakan menjadi lebih teruk akibat bahan asal yang digunakan tidak lagi sesuai dan bagi mengelakkan kos senggaraan menjadi bertambah tinggi. 3. Senggaraan tidak diduga. Senggaraan berjadual. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan yang telah dijadualkan seperti mengecat semula bangunan (setiap lima tahun).

Senggaraan baikpulih. kertas dan seterusnya wang ringgit Kerajaan. kontraktor hanya perlu dimaklumkan dengan menggunakan arahan kerja bagi memulakannya.24 f. Kontrak senggaraan bermasa bermaksud kontrak tersebut diwujud untuk diguna pakai selama tempoh masa tertentu. Sebagai panduan kepada kontraktor untuk memasuki tender. Had bumbung yang ditetapkan oleh pihak JP&P dan Bahagian Pembangunan adalah berdasarkan 10 peratus daripada nilai keseluruhan bangunan bagi setiap tahun dalam kawasan kontrak. Ini bermakna kontraktor berpeluang melaksanakan apa jua kerja yang bakal diarahkan oleh pihak Pegawai Penguasa. Bagi JP&P tempoh kontrak bermasa untuk kerja-kerja bangunan biasanya ialah tiga tahun. Ia amat murah kerana ketika memasuki . kawasan senggaraan dan senarai bangunan akan dinyatakan dalam dokumen tender. Bagi pembayarannya pula. maklumat mengenai had bumbung sesuatu kontrak. 3. sebelum masa yang telah ditetapkan.6 Jenis Kontrak Yang Diamalkan Oleh JP&P Jenis kontrak yang diamalkan oleh JP&P bagi pengurusan kerja-kerja senggaraannya ialah kontrak bermasa. Ini disebabkan setiap kali kerja senggaraan diperlukan. Ia diperkuatkan lagi dengan rekod-rekod senggaraan yang terdahulu. kontraktor akan dibayar terhadap nilai kerja yang telah dilaksanakan dengan berpandukan Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki (selepas ini dipanggil jadual kadar harga) yang dikeluarkan oleh Ibupejabat JKR. Diantara keistimewaan mengenai kontrak bermasa ialah skop kerjanya yang luas dan ia meliputi kerja-kerja senggaraan biasa hinggalah kerja-kerja senggaraan kecemasan. Kontrak ini juga dipercayai dapat menjimatkan masa. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan tahunan atau senggaraan lima tahun yang dijadualkan tidak mencukupi atau memadai. dimana sesuatu kerja senggaraan perlu dilaksanakan terhadap sesuatu struktur atau bangunan.

Ia juga menerangkan perkara-perkara yang mesti .25 tender.1 Penyediaan Dokumen Tender Dokumen tender yang disediakan mengandungi dengan lengkap mengandongi semua syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Tawaran ini dipanggil kerana ia tidak memerlukan kepakaran disamping itu juga sebagai mematuhi dasar kerajaan supaya 30% daripada nilai kontrak di Kementerian diberi kepada kontraktor Bumiputera sahaja.. Tender-tender diproses seperti urutan berikut: 3. Dokumen dijilid untuk untuk dijual kepada penender yang berminat. Beberapa perkara yang dimasukkan dalam kontrak adalah seperti berikut: (i) (ii) Tender ini menggunakan syarat-syarat kontrak piawai JKR 203A Pindaan 10/83 yang telah diubahsuai.7 Proses Tender Perlantikan kontraktor merupakan perkara pertama yang perlu dilakukan dalam sistem kontrak Tender terbuka yang dikhas kepada kontraktor Bumiputera dipilih bertujuan untuk memberi peluang yang saksama kepada semua kontraktor Bumiputera bertanding. Kementerian Perusahaan Awam. Kontraktor tersebut mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).7. 3. biasanya penender akan diminta menawarkan peratus tambah/kurang yang paling munasabah terhadap jadual kadar harga untuk menjadikannya kepada kadar harga semasa tanpa mengetepikan turun naik kadar harga barangan. Penender yang ingin memasuki tender harus benar-benar faham mengenai syarat-syarat yang dikenakan untuk mengelakkan dokumen tawarannya ditolak.

Bagi tender terbuka yang dikhaskan kepada bumiputera ini. Borang-borang keterangan yang termasuk dalam syarat-syarat tambahan perlu dipenuhkan oleh penender.2 Mengiklan Tender Publisiti yang luas dibuat terhadap pelawaan tender dalam satu akhbar tempatan yang utama. (iii) Spesifikasi yang digunakan dalam kontrak ini merupakan cabutan daripada spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan yang dikeluarkan oleh Ibu pejabat JKR kecuali bahagian cerucuk. data kewangan. 3.26 dilakukan oleh penender dalamasa tempoh sahlaku tender dan juga selepas dia diumumkan sebagai kontraktor yang berjaya. cadangan loji dan peralatan yang akan digunakan untuk perlaksanaan kerja.7. (iv) Borang keterangan mengenai latarbelakang penender. . iklan disiarkan dalam tempoh 21 hari menurut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Jadual kadar harga yang bakal digunakan sepanjang tempoh kontrak akan dinyatakan dalam dokumen tawaran. laporan mengenai prestasi kerja. Syarat tempoh masa dan jadual ditutup mesti dipatuhi oleh semua penender. senarai kerja kontrak semasa dan rekod pengalaman. kakitangan teknikal. Diantaranya ialah mengenai surat jaminan kredit. Didalam jadual tawarannya dimasukkan senarai kerja-kerja permulaan dan juga tawaran peratus tambah/kurang kepada jadual kadar harga yang digunakan semasa memasuki tender. (iii) Penender perlu mengisi borang tender yang mengandungi jadual kadar harga dengan memenuhkan butir-butir yang ada. Ia bertujuan untuk membantu Jawatankuasa Penilaian semasa proses penilaian.

Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah membuka dan diberi nombor mengikut siri serta menandatangan ringkas setiap tender yang diterima.3 Menjadual Tender Penender mengemukakan dokumen tender dalam sampul yang bermetri kepada urusetia pada atau sebelum tarikh dan masa tender ditutup. Ini bermakna tiada bayaran kemajuan dibuat dalam kontrak senggaraan sebagaimana kerja pembinaan yang biasa.4 Laporan Penilaian Tender Tujuan laporan penilaian tender ialah untuk membantu Lembaga Tender dalam menimbangkan keputusan dengan mengamil kira beberapa faktor seperti berikut: (i) Pengalaman penender berkenaan. Setelah tawaran ditutup. Jika seseorang kontraktor yang berpengalaman berjaya dilantik. 3. Tender tersebut dimasukkan kedalam peti tender berkunci yang mana ditanda dengan tarikh dan waktu peti itu akan dibuka.7. . peti tawaran dibuka di hadapan Jawatankuasa Pembuka Tender.27 3. ia akan membantu memudahkan pengurusan kontrak. Jadual Tender yang siap disenarai dan ditandatangani dipamerkan di papan kenyataan. Nama penender dan amaun yang ditender dicatatkan dalam borang jadual. Jawatankuasa terdiri daripada dua orang yang mana salah seorang daripadanya dari kumpulan pengurusan dan profesional. Jawatankuasa ini mestilah bukan dari kalangan ahli Jawatankuasa Penilaian.7. (ii) Keupayaan kewangan kontraktor dalam melaksanakan kerja yang bakal diarahkan kerana bayaran terhadap kerja hanya dibuat setelah kerja disiapkan sepenuhnya.

5 Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani Kontrak Surat setujuterima dikeluarkan setelah Lembaga Tender membuat keputusan kepada kontraktor yang berjaya. Borang permohonan tersebut seterusnya dimajukan ke JP&P untuk menentukan samada peruntukan kewangan pasukan tersebut masih mencukupi. Borang tersebut dimajukan ke pejabat pengawas kawasan yang mana akan membuat pemeriksaan dan seterusnya menyediakan skop kerja. Pasukan terlibat akan dinasihatkan supaya memohonan peruntukan kewangan pada tahun berikutnya. Kontraktor diminta mengemukakan cagaran prestasi dan juga polisi-polisi insurans yang berkenaan seperti Insurans Tanggungan Awam.7.8 Permohonan Kerja Senggaraan Pasukan membuat permohonan kerja senggaraan menggunakan Borang JP&P 4 (Lampiran B). 3. Jika pasukan tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi. bagi kerja-kerja kecemasan pihak pasukan dinasihatkan supaya membuat permohonan peruntukan khas dengan segera jika melibat kemusnahan harta benda dan nyawa. borang permohonan akan dikembalikan ke pasukan. Sekiranya peruntukan kewangan pasukan masih ada. . surat arahan kerja dikeluarkan kepada kontraktor. Insuran Kebakaran dan PERKESO sebelum kontrak ditandatangani. Skop kerja ini digunakan untuk membuat anggaraan kerja bagi memohon peruntukan. Namun demikian.28 3.

29 Sekiranya kerja yang diberi itu tidak ada dalam jadual kadar yang digunapakai rundingan perlu dibuat bagi dahulu untuk memastikan kadar yang dituntut nanti munasabah. Kerja juga tidak boleh diberi sekira nilainya telah melebihi had bumbung kontrak dan pegawai puasa mesti menandatangani surat arahan kerja dahulu.

3.9

Perlaksanaan Kerja Oleh Kontraktor

Kontraktor dikehendaki memulakan kerja dalam tempoh dua minggu setelah menerima arahan kerja. Jurutera kerja adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawas kerja-kerja senggaraan yang dilaksanakan oleh kontraktor hingga siap sepenuhnya. Mereka akan membuat pemeriksaan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Perkara-perkara yang termasuk dalam pemeriksaan ini adalah menentukan bahawa pihak kontraktor melaksanakan kerja yang betul sebagaimana yang diarahkan manakala bahanbina yang digunakan dan kualiti kerja pula mestilah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kerja mesti mengikut skop dan spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya kerja tersebut tidak tersenarai dalam jadual kadar harga, pemeriksa hendaklah mengambil catatan yang sewajarnya supaya dapat digunakan untuk membantu ketika membuat pengesahan tuntutan bayaran yang dimajukan oleh pihak kontraktor setelah kerja siap dilaksanakan.

3.10

Pengesahan Siap Kerja

Setelah kerja siap dilaksanakan oleh kontraktor, pengawas di kawasan tersebut akan mendapatkan pengesahan siap kerja daripada pasukan. Dia juga akan

30 menyerahkan butiran kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor untuk disertakan dalam tuntutan bayarannya.

Jurutera kerja akan mengesahkan tuntutan yang dimajukan oleh kontraktor sebelum dimajukan untuk disokong oleh Pegawai Staf I Senggaraan. Semua rekod perbelanjaan akan dikemaskinikan. Semua tuntutan mesti disahkan oleh pasukan dengan mengeluarkan surat sah siap kerja.

3.11

Audit Senggaraan dan Kawalan

Objektif audit senggaraan pula ialah untuk menentukan samada kerja-kerja senggaraan telah dilakukan dengan memuaskan berbanding nilai wang yang dibelanjakan ataupun sebaliknya. Pihak pengurusan juga boleh menggunakannya sebagai cara untuk mengawal penggunaan bahanbina dan tenaga pekerja yang diperolehi supaya objektif sebenar pengurusan dicapai. Biasanya tugas pengauditan dikendalikan oleh pihak luar supaya keupayaan sesuatu pengurusan dapat diukur dengan mudah tanpa keraguan.

Audit senggaraan merupakan satu proses yang berterusan dalam pengurusan bertujuan untuk menilai atau mengukur keupayaan sesebuah organisasi, membuat laporan dan seterusnya mencadangkan apa yang perlu. Ia boleh juga digunakan dalam peringkat perancangan sebagai pemeriksaan yang berterusan sebaik sahaja arahan kerja dikeluarkan. Bahagian ini akan menerangkan proses pengauditan dalam perlaksanaan kerja-kerja senggaraan. Ia juga akan menerangkan bagaimana cara yang selalunya digunakan untuk mengawal kedudukan kewangan dan pengurusan perlaksanaan kerja senggaraan.

31

3.11.1 Tujuan Audit

Tujuan audit dalam perlaksanaan kerja ialah untuk mengukur dan menentukan bahawa akaun telah urus dengan baik selari kerja yang telah dilakukan. Audit juga menentukan supaya akuan perbelanjaan disimpan dengan sempurna. Memeriksa secara menyeluruh untuk menentukan kerja dilaksanakan mengikut kualiti dan speksifikasi yang telah di tetapkan. Audit senggaraan juga mempastikan semua ukuran untuk bayaran dibuat dengan sebenar bagi mengelakkan penyelewengan. Audit dilaksanakan dengan mengikut jadual dan pemeriksaan secara rambang dilakukan menurut nilai sesuatu kerja.

3.11.2 Prosedur Kawalan Audit

Kontrak bermasa biasanya mengandungi banyak arahan kerja, oleh itu kawalan diperlukan. Mesyuarat digunakan untuk mengawal kontrak dan kemajuan kerja. Sebelum satu-satu mesyuarat dijalankan, Pentadbir Kontrak menyediakan dan mengagihkan penyata kewangan semasa yang merangkumi nilai kerja yang telah diarahkan, yang terbengkalai dan akaun akhir kepada semua pihak yang hadir. Maklumat ini dijadikan sebagai asas untuk perbincangan dengan kontraktor berkenaan bersabit perkara kualiti dan kawalan kos.

Arahan kerja yang sempurna serta nilianya merupakan satu cara kawalan yang baik. Dengan arahan yang betul, kerja-kerja boleh diperiksa dengan mudah dan rancangan jangka panjang boleh dibentuk untuk mencapai mutu diperlukan. Kawalan terhadap kerja senggaraan memerlukan pendekatan disiplin dengan pekerja yang berpengalaman. Ada kerja yang penting memerlukan pemeriksaan harian manakala

Perkara-perkara seperti klausa tambahan untuk cagaran prestasi. Dengan cara ini. Bagaimanapun tidak semua cara kawalan diatas boleh digunakan untuk semua jenis kontrak. Cara kawalan sebegini sangat berkesan terhadap kerja-kerja kecil dengan masa penyiapan yang pendek. Bagaimanapun ia tidak sesuai untuk kerja yang jangkamasa siapnya panjang kerana ia akan memberi kesan terhadap aliran wang tunai kontraktor. Bahan bina diperiksa ketika sampai di tapak. kontraktor hanya akan dibayar setelah kerja siap dilaksanakan dengan memuaskan hati majikan. Kontraktor dibayar kerjanya setelah siap. Ukuran di tapak dibuat dengan wakil kontraktor untuk persetujuan bersama. wang tahanan biasanya digunakan untuk kontrak yang mempunyai tempoh masanya yang panjang seperti kontrak bermasa. . denda.32 dan yang lainnya boleh dibuat sekali sekala. Bagi contoh yang tidak menepati piawai akan ditolak penggunaannya. Contoh diambil dan dihantar ke makmal untuk ujian.

Dalam bab ini pula.BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Dalam bab lalu.1 Kaedah Kajian Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang persepsi pengurusan senggaraan bangunan melalui borang soal selidik dan sesi temubual ringkas semasa pertemuan dengan para jurutera dan pegawai-pegawai yang . 4. penerangan secara terperinci mengenai kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P serta cabaran yang terpaksa dihadapi. ia menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan bagi mendapatkan hasil kajian melalui soal selidik. Kajian empirikal telah dijalankan melalui soal selidik tadi bagi memperkuatkan lagi penemuan literatur.

1. Perjalanan ini boleh mengagihkan borang serta penerangan dijelaskan dengan lebih terperinci seperti berikut: 4. Hasil daripada objektif yang telah disetkan serta diikuti kajian literatur. Pecahan kajian juga dilakukan agar kajian menjadi lebih terperinci dan menepati kehendak objektif. pengumpulan data dari borang dan penyediaan data set. 4. soal selidik yang dijalankan adalah untuk memperolehi dan mengumpul maklumat dari pengalaman responden tentang pengurusan penyelenggaraan bangunan-bangunan ATM di bawah perlaksanaan JP&P. soal selidik disediakan untuk responden yang terpilih.1 Penyediaan Borang Borang disediakan daripada input kajian literatur dan kemudian di interpretasikan kepada soalan dengan menekan ketiga-tiga objektif kajian. . 4.2 Proses Perjalanan Soal Selidik Proses perjalanan soal selidik meliputi penyediaan borang soal selidik.1.34 berkhidmat di JP&P.1 Objektif Kajian Soal Selidik Secara khususnya. Mereka yang dipilih adalah dari kalangan yang terlibat terus dalam kerja senggaraan.2.1.

perolehan kerja. Soal selidik telah diagihkan kepada semua jurutera senggaraan dan pegawaipegawai yang bertugas di bahagian senggaraan JP&P. penekanan utama ketika belanja dan kebajikan umum dalam sepanjang tugas kerja senggaraan.2 Borang Soal Selidik Soal selidik telah dijalankan bagi mendapatkan respon dari pihak jurutera dan para pegawai yang menguruskan kerja senggaraan di JP&P.35 4. 29% semi-professional. kaedah komunikasi.2. Penganalisaan tahap pengurusan yang efektif dapat dikenalpasti ketika memenuhi kehendak pelanggan. Soalan-soalan perlaksanaan kerja menekankan masa tindakan diambil terhadap satu-satu permohonan. Sejumlah 35 borang kaji selidik telah diagihkan tetapi hanya 27(77%) sahaja yang telah dikembalikan. Mereka terdiri dari pegawai tentera yang ada latarbelakang teknikal dari Kor Jurutera Di Raja. cabaran-cabaran yang dihadapi dengan ketika melaksanakan kerja senggaraan. Kumpulan pengurusan dari kumpulan jabatan ini terlibat sama dalam menguruskan kerja senggaraan. Soalan-soalan pengurusan telah menyatakan tentang matlamat pengurusan itu sendiri. . Borang soal selidik disediakan dengan pelbagai soalan dengan menjurus kepada cara pengurusan.1. Dari jumlah itu 43% terdiri dari kumpulan professional. Penerangan telah diberi bagi menjelaskan soalan-soalan tersebut. 20% terdiri dari kumpulan teknikal dan selebihnya 14% dari kumpulan pengurusan. perolehan dan perlaksanaan kerja (Lampiran A).

2. Kedua-dua kaedah ini adalah merupakan perisian mudah digunakan serta cepat. n dimana n ialah bilangan pembolehubah yang akan diuji.1. carta pai. 3. jadual. ringkasan. statistik dan lain-lain dengan mudah serta kemas.1.2..36 4. data yang diperoleh boleh dipelbagaikan cara persembahannya agar lebih menarik dan mudah difahami.5. histogram. perbandingan. . 4.. Tambahan lagi.3 Penyediaan Data Set Penyediaan data set adalah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS Versi 11. Ini seterusnya membolehkan penulis menganalisa daripada graf dan lain-lain serta membentangkan dengan lebih berkesan. (1996) menyatakan indeks min ditentukan berdasarkan kepada formula berikut: Purata Indeks = ∑ai. Kedua-duanya membolehkan penulis membuat graf.. Pengiraan dibuat secara automatik dengan memasukkan data yang hendak dianalisa.xi ∑xi ai = pemalar melambangkan pemberat bagi pembolehubah ke-i xi = pembolehubah melambangkan kekerapan responden begi i = 1. Ia dapat digambarkan seperti berikut: x1 = persetujuan dengan jawapan bagi “tidak setuju” dan sejajar dengan a1 = 1 x2 = persetujuan dengan jawapan bagi “kurang setuju” dan sejajar dengan a2 = 2 x3 = persetujuan dengan jawapan bagi “sederhana setuju” dan sejajar dengan a3 = 3 x4 = persetujuan dengan jawapan bagi “setuju” dan sejajar dengan a4 = 4 x5 = persetujuan dengan jawapan bagi “sangat setuju” dan sejajar dengan a5 = 5 .3 Kaedah Indeks Purata Al-Hammad et al.

analisa mean sahaja adalah tidak mencukupi untuk menetukan ranking keseluruhan kerana tidak menunjukkan hubungan antara faktor sebenarnya.37 Berpandukan Muhd.00 Analisa dilakukan dengan berpandukan seperti diatas dan nilainya di rank dari tinggi ke rendah. Maka.50 ≤ Purata Indeks < 5. Zaimi Abd.50 ≤ Purata Indeks < 3. Majid dan McCaffer (1997). nilai besar adalah mewakili faktor yang berjaya dan nilai yang kecil adalah tidak berjaya.2 hingga 1. 4.50 ≤ Purata Indeks < 2.0 dimana 0.50 ≤ Purata Indeks < 4.50 3. analisa lain seperti dinyatakan data klaus seterusnya perlu dalam pengukuran data yang relevan. pengelasan bagi indeks min atau diberi nama Kaedah Five-point Scale adalah seperti berikut: 1 = “Tidak Setuju” 2 = “Kurang Setuju” 3 = “Sederhana Setuju” 4 = “Setuju” 5 = “Sangat Setuju” 0.5 Analisa Kolerasi .0 adalah kekuatan yang sangat kuat/sangat setuju. analisa kekerapan ubahsuai (modified frequency analysis).1.2 adalah kekuatan yang lemah/sangat tidak setuju an 1.50 1. 1996). dan indeks relatif (relativity indices) (Holt.4 Analisa Frekuensi Data-data dianalisa dengan menggunakan analisa kekerapan (frequency analysis). 4.50 4.00 ≤ Purata Indeks < 1. Menurut Ghosh dan Jintanapakanont (2004).1.50 2. Kaedah ini dikira dengan menggunakan formula: RI = ∑ (1n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5) 5(n1 + n2 + n3 + n4 + n5) nx adalah jumlah responden bersetuju dengan pilihan x RI dikategorikan dari julat 0.

38 Analisa jenis adalah untuk menguji hubungan kekuatan antara dua pembolehubah.2 hingga 0. hubungan kolerasi ‘r’ dalam julat -1 < r < +1 dan sifat-sifat hubungan adalah seperti berikut: -1. Mengikut Levin dan Fox (1998).9 0. Selain itu.7 hingga 0. data dianalisa .9 hingga 1.4 hingga 0.60 Hubungan kolerasi positif yang kuat +1.7 0.30 Hubungan kolerasi negatif yang sederhana 0.10 Hubungan kolerasi positif yang lemah +0.00 Hubungan kolerasi negatif yang sempurna -0. Kolerasi antara dua pembolehubah mempunyai dua pekali iaitu kolerasi linear Pearson yang menggunakan simbol ‘r’ dan kolerasi linear Spearman yang menggunakan simbol r2.00 Hubungan kolerasi positif yang sempurna Hubungan kolerasi dijalankan berdasarkan kepada kajian Guilford (1956). Jadual 4. Bagi mengukur kekuatan hubungan linear yang wujud antara dua pembolehubah maka perlu diwujudkan pekali kolerasi terlebih dahulu.4 0.60 Hubungan kolerasi negatif yang kuat -0.2 0.0 Interpretasi Kolerasi Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Kolerasi yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti hubungan antara komponen data paling kuat dengan pembolehubah tersebut.30 Hubungan kolerasi positif yang sederhana +0.00 Tiada hubungan kolerasi +0. Terdapat dua jenis kumpulan kolerasi iaitu kolerasi antara dua pembolehubah (bivarite correlation) dan kolerasi separa (partial correlation).1 : Nilai Pekali Kolerasi Nilai Pekali Kolerasi (r) < 0.

Pembolehubah negatif digunakan untuk menunjukkan bahawa faktor komponen itu adalah menyongsang dari kebenaran data. Pembolehubah negatif juga turut dibuat seperti yang telah dinyatakan dan dikumpulkan dan diberi nama. Perkara yang penting yang diambil kira dalam analisa ini adalah perlu untuk mengetahuinilai pekali penentuan berbilang (R2). Semakin tinggi R2 semakin baik persamaan regrasi linear yang dianggarkan.6 Analisa Regrasi Linear Analisa ini adalah satu kaedah yang membolehkan hubungan antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain dikaji.39 dengan cara data reduction factor.1. Ujian ini hanya perlu membuat sedikit anggapan terhadap nilai taburan populasi yang diperolehi dan seterusnya sampel tersebut diskor di ranking. Sebahagian data daripada soal selidik dianalisa dengan menggunakan analisa tidak berparameter untuk . Analisa yang lebih terperinci akan diterangkan dalam bab seterusnya. 4.1. 4. Hubungan boleh ditunjukkan dalam dua kaedah iaitu pembolehubah bersandar (dependent variable) dan pembolehubah tak bersandar (independent variable).7 Analisa Tidak Berparameter (Non-Parametric) Ujian tidak berparameter juga dikenali sebagai ujian distribution-free (df). Nilai pembolehubah bersandar ditentukan oleh pembolehubah lain manakala pembolehubah tak bersandar diketahui nilainya dan tidak bergantung kepada pembolehubah lain. Komponen dikumpulkan bagi setiap pembolehubah mengikut turutan kekuatan paling tinggi hingga ke paling rendah positif dan diberikan nama untuk kumpulan data tersebut sebagai satu set data. Nilai pekali yang digunakan adalah terletak di antara 0 hingga 1.

analisa indeks relatif. Analisa data secara terperinci dan perbincangan bagi hasil analisa dibincangkan dalam bab seterusnya. ujian Wilcixon. t-test and z-test.2 Kesimpulan Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. Kaedah yang digunakan ialah kaedah indeks purata.2 : Ujian Tidak Berparameter Diantara subjek (Between-subjects) 2 level ≥ 3 level Man-Whiney U Kruskal Wallis ANOVA dengan Nominal Chi-Square ranks Chi-Square Dalam subjek (within subjects) 2 level ≥ 3 level Wilcoxon signed Friedman ANOVA ranks dengan ranks Ordinal 4. analisa korelasi dan regrasi serta analisa tidak berparameter.2 berikut: Jadual 4. . ujianChi-Square. Harold (1989) membuat kesimpulan bahawa ujian yang sesuai bagi sesuatu data untuk ujian tidak berparameter adalah seperti Jadual 5.40 menentukan pada bahagian mana ia terletak dalam julat semasa membuat hipotesis bagi ujian yang bersesuaian seperti Man-Whitney U. ujian Kruskal Wallis. ujian Friedman.

Daripada 35 soalan kajiselidik yang diagihkan sebanyak 27(77%) telah dikembalikan dengan sempurna dan 23% darinya telah tidak dikembalikan tanpa sebarang alasan. 29% terdiri daripada Pembantu Teknik. Soalan kaji selidik tersebut telah diagihkan kepada 35 orang kakitangan Jabatan ini terdiri dari Jurutera. Pembantu Teknik. Keseluruhan responden terlibat terus dalam pengurusan kerja senggaraan. Analisa seterusnya dilakukan mengikut . ANALISIS DAN PERBINCANGAN 5. Pegawai Tentera seramai 14% bertugas dalam pengurusan am jabatan terlibat terus dengan kerja senggaraan.1 Pendahuluan Kajian ini telah dibuat dengan menggunakan borang soalan kaji selidik yang telah direka untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pengurusan senggaraan di Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. Mereka yang di pilih ini memang terlibat terus di dalam kerja senggaraan bangunan di kem-kem tentera. dan Pegawai Tentera yang terlibat dalam pengurusan. 29% adalah Juruteknik. 37% darinya adalah Jurutera.BAB V HASIL KAJIAN. Sejumlah 27 borang kajiselidik telah dikembalikan dan dianalisa.

54 1 2 3 4 5 6 7 Hasil daripada kajian didapati komunikasi untuk pengurusan menggunakan lisan.42 ketiga-tiga objektif yang hendak dicapai.1 juga menunjukkan kualiti ditekankan dalam pengurusan disamping pengurusan masa. Kos tidak diberi keutamaan oleh responden kerana bayaran menggunakan kadar harga piawai.85 0.2 dirujuk. Jadual 5. Ini ada hubungkait dengan mengelakkan rungutan dari pelanggan.64 0.2 Pengurusan Am Hasil daripada kajian responden secara menyeluruh memberi kepuasan pelanggan adalah keutamaan jabatan. Persuratan dan mesyuarat juga digunakan berbandingan penghubonggan secara email adalah kurang seperti di Jadual 5. 5. . Bab ini membincangkan tentang hasil dari analisa borang kaji selidik.1 : Aspek Penekanan Kepuasan Pelanggan Kualiti Masa Kos Kebajikan Pekerja Latihan Pekerja Kemahiran Pekerja Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Indeks Relatif Kedudukan 0.94 0.63 0. Jadual 5.95 0.81 0. Kebajikan dan latihan pekerja kurang diberi penekanan.

jarang digunakan di Jabatan seperti di Rajah 5.3 perolehan kerja inden digunakan juga oleh Jabatan. Cara lain mendapat kedudukan yang rendah.3: Cara Perolehan Kerja Senggaraan Cara Perolehan Indeks Relatif Hierarki .3 Perolehan Kerja Senggaraan Hasil daripada analisa Jabatan ini menggunakan cara kontrak bermasa untuk kerja senggaraannya berbanding dengan cara lain. Perolehan secara ini dilaksanakan tanpa menyebut harga tetapi berpandukan jadual jadar harga piawai menurut ukuran kerja ditapak. Ini memudahkan bagi Jabatan melaksanakan kerja.96 0.2: Cara Komunikasi Indeks Jenis Komunikasi Lisan Mesyuarat Bertulis Laporan E-mail Relatif 0.60 0. Responden memberi RI=0.49 0.36 0. satu kontrak disediakan bagi satu kawasan. Berpandukan Rajah 5.96 daripada cara lain.3 Jadual 5.65 0.96 Hierarki 1 2 3 4 5 6 5.43 Jadual 5.

37 0.5 Melaksanakan Kerja Senggaraan Relatif Indeks Hirarki 0.65 0.44 Kontrak bermasa Secara inden Sebutharga tertutup Tawaran terbuka Pembelian terus Lain-lain cara.4: Kumpulan Merancang Senggaraan Kumpulan Merancang Kumpulan Professional Kumpulan Separa Professional Kumpulan Teknikal Kumpulan Pengurusan 5.27 0. 0.96 0.95 0.20 1 2 3 4 5 6 5. Golongan ini diberi kepercayaan untuk merancang kerana ada kaitan dengan kelulusan professional mereka.36 1 2 3 4 .73 0.77 0.27 0.4 menunjukkan kakitangan professional memainkan peranan penting merancang kerja kerja senggaraan.4 Merancang Kerja Senggaraan Hasil dari analisa yang dibentangkan dalam Rajah 5. Jadual 5. Kumpulan pengurusan kurang terlibat dalam merancang kerja senggaraan. Golongan semi-professional ada terlibat juga merancang kerja senggarang kerana hubungkait dengan kelulusan.

mereka tidak terlibat secara menyeluruh melakukan kerja sekarang.45 Hasil dari analisa Rajah 5. Jadual 5. .81 0. Kumpulan ini banyak mengetahui permasalah di tapak berbanding dengan kumpulan professional. Daripada analisa Jadual 5. Kumpulan ini terlibat terus dengan kerjakerja di tapak dan lebih peka dengan keadaan sebenar di tapak berbanding dengan kumpulan professional. Secara amnya kumpulan pengurusan yang membuat kerja pentadbiran dan pengurusan am.82 0.6 Anggaran Kerja Senggaraan Anggaran kerja senggaraan perlu dibuat untuk mendapatkan peruntukan tahunan. Mereka juga orang yang berhubung rapat dengan pasukan setempat.73 0.79 Hierarki 1 .31 Hirarki 1 2 3 4 5.6 didapati kumpulan teknikal dan separa professional yang membuat anggaran tahunan senggaraan.5 kumpulan teknikal menonjol melaksanakan kerja senggaraan di ikuti oleh Separa Professional. Jadual 5. Mereka adalah orang-orang yang sebenar mengetahui keadaan ditapak.5: Perlaksana Kerja Senggaraan Perlaksana Kerja Senggaraan Kumpulan Teknikal Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan Relatif Indeks 0.6: Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kumpulan Teknikal Relatif Indeks 0.

46 Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan 0.76 0. Ada juga responden mengatakan anggaran dibuat mengikut jumlah bangunan (20%) berbanding yang mengatakan anggaran dibuat mengikut rekod lepas.7 Aduan Kerosakan Hasil daripada kajian ini didapati penggunaan borang piawai adalah sangat popular membuat aduan kerosakan. Dari Jadual 5.7: Cara Anggaran di Kira Cara Anggaran di Kira Terima sahaja Apa yang diberi Pengalaman Menurut Bilangan Bangunan Dari rekod Lepas Di kira secara terperinci Bil 22 17 13 11 3 Jumlah Responden 27 27 27 27 27 Peratus 33% 26% 20% 17% 5% 5. Borang ini di kenali dengan borang senggaraan .33 2 3 4 Anggaran ini dilakukan dengan mengambil kira pengalaman yang lepas.7 menunjukkan pengalaman (26%) memainkan peranan untuk membuat anggaran walaupun dalam kajian ini didapati responden mengatakan terima sahaja berapa yang diberi. Jadual 5. Cuma 5% sahaja mengatakan anggaran dibuat secara kiraan terperinci.70 0.

Ini berlaku disebabkan bangunan yang ada kebanyakkannya telah uzur. bangunan sebelum merdeka. memandangkan peralatan tersebut dikawal penggunanya dikuatiri kebocoran rahsia keselamatan.8 Tatacara Aduan Kerosakan Relatif Indeks 0. Aduan juga ada diterima melalui pihak berkuasa tempatan. Kerosakan juga ada dibuat melalui surat-surat. Terdapat aduan dibuat melalui lawatan-lawatan rasmi pegawai-pegawai kanan tentera bila mereka melawat pasukan-pasukan tersebut. Kajian lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab berlakunya aduan secara tersebut.8 diperhatikan.99 0. Dari Jadual 4. membaiki kerosakan daripada situasi kecemasan juga mendapat kedudukan nombor dua didalam turutan tersebut. Ini cara yang dianggap paling mudah dapat berhubung terus dengan pegawai senggaraan kawasan berkaitan. Jenis–jenis kerosakan melalui cara itu tidak dapat dipastikan. Aduan melalui talipon juga popular digunakan. Dari kajian ini didapati aduan melalui penggunaan komputer kurang digunakan berbanding dengan yang lain. Responden menyatakan aduan melalui komputer ini dibuat melalui email peribadi kepegawai berkaitan. dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pasukan itu sendiri. pelanggan datang sendiri. Laporan melalui sistem komputer secara rasminya memang tidak ada. Aduan kerosakan melalui surat layang menduduki hirarki ke 11. Jadual 5.47 JP&P 4. Ini ada hubungkait peratuan yang telah ditetapkan dalam PATM Jld III Bab 13. Pasukan mengambil peluang dari kesempatan kecemasan ini dengan membaiki bangunan yang berdekatan.95 Hir 1 2 Tatacara Aduan Kerosakan Menggunakan borang aduan piawai Membaiki melalui kejadian kerosakan kecemasan .

Tindakan diambil dengan segera untuk membaiki aduan kecemasan dalam tempoh 1-2 hari menurut 52% dari responden.66 0.22 0. Jadual 5.8 purata aduan kerosakan yang diterima sebanyak 10-20 kali (52%) dan kurang dari 10 kali (37%).48 Aduan melalui panggilan telefon Pelanggan datang sendiri membuat lisan Aduan kerosakan melalui kerja kerosakan yang telah dirancang awal Surat pelanggan Kerosakan dibaiki melalui pemeriksaan berkala Aduan kerosakan dari lawatan pegawai kanan dan VVIP Laporan kerosakan dari media massa Aduan resmi dari pihak berkuasa temparan Aduan melalui surat layang Aduan melalui sistem berkomputer jika ada 0. Kerja senggaraan biasa pula 56% dari responden mengatakan ia cuba diselesaikan dalam tempoh 7 hari.9: Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Aduan Biasa Aduan Kecemasan <7 hari 7-14 hari 56% <1 hari 41% 33% 14-21 hari 11% 21-28 hari 0% >6 hari 0% 1-2 hari 2-4 hari 4-5 hari > 6 hari 52% 7% 0% 0% .25 0.67 5 Daripada analisa Jadual 5.31 0.90 0.40 0.26 0.21 6 7 8 9 10 11 12 0.72 3 4 0.

Pekerja yang kurang mahir juga menjadi penyebab pelanggan kurang berpuas hati dan kerja tergendala bersabit dari teguran-teguran tadi. 5. Maklumat yang tidak lengkap secara am nya boleh menyebabkan kerja tidak dapat disempurnakan. Responden telah memberi alasan masa yang suntuk. Ini menyebabkan pelbagai masalah dalam urus tadbir kerja tersebut.8 Alasan-alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat diLaksanakan. Ada juga kerja yang diminta terkeluar dari skop senggaraan ditambah dengan kerenah yang terlampau oleh pasukan. Adalah sangat elok sekiranya semua kerja senggaraan dirancang dahulu. Faktor relatif indeks 0. . kontraktor tidak mahir dan senarai bangunan yang tidak sempurna menjadi penyebab utama kerja tidak dapat disempurnakan sepertimana hierarki dalam Jadual 5.71 menunjukkan kerja yang tidak dirancang menyumbang kepada alasan tersebut.49 Kerja kecemasan seperti membaiki paip perlu disegerakan untuk memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Ada juga kerja-kerja tidak dapat dilaksanakan kerana kontrakor utama menjual kerja kepada kontraktor lain.9. peruntukan tidak cukup. Aduan kerosakan biasa cuba dibaiki dalam tempoh 7-14 hari bergantung juga nilai dan skop kerja. Perubahan skop kerja yang kerap menjadi faktor kerja tidak dapat disempurnakan.

50 .

Kontraktor yang tidak mahir Senarai bangunan yang tidak sempurna.50 0.10: Alasan Kerja Tidak Dapat diLaksanakan Alasan Kerja Tidak Dapat Dilaksanakan Masa yang diberi terlalu suntuk Peruntukan tidak mencukupi.82 0.76 0. Skop kerja yang terkeluar dari hak dan piawai.73 0.81 0.79 0. Maklumat kerja yang tidak lengkap. Maklumat kerja yang tidak lengkap.79 0.77 0.50 0.9 Rekod Senarai Bangunan . Skop kerja yang tidak nyata Permohonan kerja yang tidak dirancang Skop kerja mengikut kehendak pegawai atasan.47 0.80 0.33 Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5. Perubahan kerja yang kerap Permohonan kerja yang terdesak. Carta aliran kerja yang tidak nyata Pertindahan kerja antara bahagian. Realatif Indeks 0.57 0.51 Jadual 5.81 0. Kerenah pengguna yang melampau.71 0. Aliran maklumat yang tidak sampai kebawah.69 0.

1: Rekod Senarai Bangunan Simpanan secara sistem komputer responden tidak mencatitkan perisian yang digunakan.52 Kajiselidik menunjukkan 74% dari responden mengatakan ada rekod senarai bangunan disimpan.1 dalam buku ledger (85%). Rekod Senarai Bangunan 85% 10% 5% Buku ledger Secara Kad Bangunan Sistem Komputer Rajah 5. Senarai bangunan disimpan sapertimana di Rajah 5. kad bangunan (10%) dan dalam sistem komputer (5%).10 Kesimpulan . Adalah didapati buku ledger bangunan dan kad bangunan yang ada tidak disimpan secara berpusat tetapi dipasukan-pasukan berkaitan. 5. Anggaran tahun boleh dikira melalui nilai aset yang ada dalam pegangan. dibuat secara persendirian bukan untuk kegunaan rasmi jabatan. Adalah sukar bagi sesuatu jabatan merancang kerja senggaraan secara menyeluruh jika senarai bangunan itu tidak ada disimpanan berpusat.

Kepincangan ini disebabkan tiada satu sistem yang mantap menyimpan rekod bangunan dan rekod senggaraan lepas yang boleh dirujuk semula untuk panduan mengira kos kerja–kerja senggaraan yang akan datang. dimana kelulusan dapat diberi terus dan dan masalah pelanggan dapat diselesaikan dengan segera. Anggaran peruntukkan tahunan untuk kerja-kerja senggaraan dibuat melalui pengalaman-pengalaman bukan dari rekod-rekod lepas mahu pun dari nilai aset bangunan yang ada. kecerewetan memasuki kem dan ketiadaan daftar bangunan yang jitu menjadi penghalang kepada usaha-usaha memberi perkhidmatan sempurna.53 Daripada kajian ini didapati Jabatan mendahulukan perkhidmatan kepuasan pelangan dan kualiti dalam urusan kerja senggaraannya. . Dalam usaha menyelesaikan kerosakan Jabatan juga tidak terlepas dari kerenah peraturan peraturan sediaada yang perlu dikuti untuk melantik kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan kerja. Secara fisikalnya borang tersebut perlu sampai ke ibu pejabat dahulu. Jabatan cuba menyelesaikan kerosakan kecemasan dan biasa dalam masa yang secepat mungkin. Kerja dapat dipercepatkan lagi jika permohonan itu dapat disalurkan melalui sistem berkomputer. Kerenah-kerenah pelanggan yang berubah dalam skop kerja. Ini dibuktikan dengan cara panggilan talipon menjadi kedua popular membuat aduan kerosakan. Sesuatu kerja itu hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat kelulusan dari ibu pejabat. Perihal naluri memohon melalui borang akan lambat dilaksanakan oleh itu keadah talipon menjadi jalan gantian pilihan. Borang permohonan kerja senggaraan piawai digunakan oleh pelanggan untuk aduan kerosakan. ini menimbulkan berapa masalah kerana masa yang diambil bergantung kepada jarak pasukan dengan ibu pejabat.

54 Jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Jabatan perlu beralih kepada pengurusan senggaraan yang lebih dinamik, secara sistem pengurusan senggaraan berkomputer. Ia dapat menyelesaikan pengurusan aset bangunan yang ada serta dapat menyimpan rekod-rekod senggaraan lepas bagi memudahkan untuk rujukan kegunaan masa akan datang.

BAB VI

PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P

6.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan permodelan sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan maklumat penyelenggaraan bangunan berserta dengan kemudahan di bawah kelolaan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P). Ini bagi membolehkan Jabatan ini menyelenggara bangunan-bangunan di bawah jagaannya dengan lebih baik serta mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui Sistem Pengurusan Senggaraan ini.

Sistem ini boleh digunakan untuk mengira kos penyelenggaraan, menyimpan data bangunan dan melombong data untuk kegunaan masa akan datang serta membuat ramalan-ramalan di atas data yang dikumpulkan.

56

6.2

Model Aliran Data (Data Flow Diagram)

Model aliran data (DFD) digunakan bagi menunjukkan aliran maklumat diproses bagi setiap peringkat. Aliran data dan proses itu digambarkan dalam bentuk grafik. Ia mengambarkan aliran maklumat dan juga perubahan bentuk data yang digunakan bergerak dari input kepada output. Pergerakkan data yang terlibat dapat ditunjukkan dengan jelas, aktiviti memproses input kepada output. Output daripada satu proses akan digunakan sebagai input kepada proses yang berikutnya.

Model aliran data ini boleh dipecahkan kepada berapa aras untuk mengambarkan aliran data dan fungsi dengan lebih terperinci. Ia membantu memudahkan kefahaman untuk dibangun dan disemak. Berapa simbol digunakan sebagai notasi bagi DFD seperti ditunjukkan di Rajah 6.1.

Aliran Data

Proses

Entiti luaran

Storan Data

56

Proses aras tinggi boleh pecahkan proses aras rendah. Proses dilabelkan sebagai perbuatan dan boleh dikelaskan kepada aras tinggi (parent diagram) dan aras rendah (child diagram).57 Rajah 6.2.3 Storan Data 57 . 6.1 Aliran Data Aliran Data (Data Flow) ialah laluan data bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain . 6.2.2 Proses Proses menunjukkan aktiviti mengolah data input untuk menghasilkan output.1: Notasi Model Aliran Data 6. Arah laluan dikenal pasti dengan arah anak panah mewakili data yang masuk dan keluar dari atau kepada proses dan storan data.2. Setiap proses mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu input dan satu output.

Semua peringkat pemprosesan kerja itu perlu dikaji secara terperinci. Borang tersebut didaftarkan dalam buku daftar aduan kerosakan dan status bangunan diperiksa dari buku senarai bangunan. Anggaran kerja dibuat dengan merujuk ke Juru Ukur Bahan. 6. Data ini bukan disimpan secara fizikal. Langkah awal ialah mengenal pasti maklumat dalam berbagai proses kerja senggaraan yang perlu untuk membangunkan model aliran data. Skop kerja disediakan dengan rujukan kepada spesifikasi piawai. Dengan ringkas adalah seperti berikut: (i) Permohonan kerja bermula dari pasukan dengan mengisi Borang JP&P 4 (Lampiran A). (ii) Siasatan tapak dibuat untuk menyediakan skop kerja. had siling kontrak berkaitan sebelum menandatanganinya.58 Storan Data atau fail digunakan untuk menyimpan data bagi kegunaan pemprosesan. Maklumat lanjut dari pasukan diperlukan. Data ini digunakan untuk diproses dan dilabelkan sebagai kata nama dan disimpan dalam pengkalan data. secara pita megnetik. Setelah siap skop kerja dan kos borang tersebut dimajukan ke Ibu Pejabat untuk kelulusan. kad atau pun fail umum. 58 . Jurutera Sivil dan Jurutera Elektrik dirujuk. Pegawai pelulus menyemak peruntukan.3 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Senggaraan JP&P Kaedah model aliran data digunakan untuk menghuraikan atau menganalisa proses kerja-kerja senggaraan dari permohonan sehingga siap. Untuk menyediakan lukisan perkhidmatan Bahagian Arkitek. Borang kemudian dimajukan kepada pegawai senggaraan kawasan.

Tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk proses bayaran seterusnya. Sebelum bayar diluluskan kos kerja dimasukan dalam buku kawalan had siling dan peruntukan. Kontraktor sebelum menyediakan invois tuntutan perlu mengukur bersama dengan Juruteknik Senggaraan Kawasan.4. Komponen utama sistem pengurusan ini nanti akan dapat menyimpan semua maklumat penyelenggaraan jabatan yang akan dikutip dari proses kerja dari masa kemasa.59 (iii) Kontraktor bermasa kawasan berkaitan diarahkan melaksanakan kerja dengan diselia oleh Juruteknik Senggaraan Kawasan.4 Rekabentuk Model Sistem Rekabentuk utama sistem ini ada seperti yang digambarkan dalam Rajah 6.2 yang menunjukkan gambarajah konteks sistem berkenaan.1 Model Aliran Data Aras 1 59 . Kontraktor diarahkan membaiki kerja dan membuat tuntutan bayaran selepas siap kerja. (iv) Pegawai senggaraan kawasan memasukkan butir-butir ringkas kerja dalam buku senarai bangunan sebagai rujukan masa akan datang. Ia menunjukkan aliran aduan kerosakan dari pasukan ke JP&P. 6. Bahagian Kewangan mengeluarkan waran peruntukan dan memerlukan maklum balas perbelanjaan. Borang JP&P 4 dengan invois kontraktor dimajukan untuk kelulusan bayaran. Seliaan kerja dilakukan dengan merujuk kepada lukisan dan speksifikasi piawai yang ada. Pasukan menerima kerja siap. Markas perkhidmatan mahukan maklumat senggaraan sebelum memberi peruntukan. 6. Setelah siap pasukan dimaklumkan untuk mengeluarkan sijil siap kerja dan penerimaan.

Rajah 6. Rajah 6.5 menunjukkan borang mesti melalui 3 proses.6 menunjukkan borang JP&P 4 disemak tarikh mula kerja yang tercatit dan kerosakan ditapak juga diperiksa. Pasukan perlu mengajukan sijil siap kerja untuk melengkapkan dokumentasi bayaran.4 menerangkan borang aduan disemak daripada daftar bangunan dan didaftarkan dalam buku aduan. (ii) Mohon Kelulusan. (iii) Setia Kerja. Kemudian penyemakan dilakukan pada buku peruntukan dan buku kawal had siling kontrak. rekabentuk dan elektrik dilibatkan untuk menyediakan lukisan seterusnya penyediaan dokumentasi oleh Jurukur Bahan dengan merujuk jadual kadar harga sebelum tandatangan kelulusan. Selepas diterima ia didaftarkan dalam buku bilangan kerja. Kerja diperiksa berpandukan lukisan dan spesifikasi. Untuk menyediakan skop kerja terperinci bahagian arkitek. Tarikh tandatangan mesti dimasukkan serta surat iringan hendaklah disediakan. Permohonan itu melalui lima proses sehingga menyediakan invois tuntutan. Kontraktor akan memaklumkan kerja telah siap dan ukuran dibuat bersama-bersama. (iv) Proses 4 bagi menyediakan bayaran kepada kontraktor. Pasukan diberitahu kerja telah siap.7 menunjukkan kontraktor menuntut bayaran. Ukuran di tapak disemak bersama dengan jadual kadar harga piawai. Tuntutan dimajukan untuk penyediaan invois bayaran. dan di borang itu mesti dimasukkan tarikh terima. Rajah 6.3 menerangkan secara umum proses aduan kerosakan dari pasukan. Seterusnya kontraktor diarahkan mula kerja. Huraian terperinci adalah seperti berikut: (i) Penerimaan Permohonan.60 Daripada Rajah 6. Kemudian sikap kerja disediakan dengan memeriksa tapak dan dapatkan maklumat tambahan dari pasukan. Tuntutan diluluskan selepas had siling disemak dan salinan tuntutan disimpan di fail. 60 . Rajah 6.

Invois disalinkan kepada kontraktor. fail dan Markas Perkhidmatan.5 Kesimpulan Daripada rajah-rajah ini. Jabatan perlu mengaji semula aliran proses ini bagi memudahkan perlaksanaan kerja dan kurang membebankan kakitangannya. 61 . 6.61 (v) Proses 5 bagi menyediakan tuntutan invois untuk bayaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. untuk menyiapkan sesuatu kerja senggaraan.8. Dalam proses ini jumlah bayaran direkodkan dalam buku kawal had bumbumg. Dalam proses tersebut ada lagi sub-proses yang menambahkan lagi kecerewetan perlaksanaan kerja tersebut. Invois tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk bayaran. ia terpaksa melalui 6 proses utama.

2: Pembinaan Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan 62 .62 Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J abatanarah Perumahan Dan Pembinaan Melaporkan Kerosakan Pasokan/Kem Terima Pembaikan Waran Peruntukan Bahagian Kewangan dan Akuan Maklumat Perbelanjaan Arahan Kerja Kontraktor Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J P&P Tuntutan Status Kerja & Perbelanjaan Markas Perkhidmatan Peruntukan Tahunan Gambarajah Konteks Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Rajah 6.

3: Aras Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan 62 .Rekod Bangunan J adual Kadar harga piawai Buku Peruntukkan Speksifikasi dan Lukisan Semak Semak Semak Semak Lapor Kerosakan Pasukan/Kem 1 Penerimaan Permohonan Mohon Kelulusan 2 Mohon kelulusan Selia Kerja 3 Selia Kerja Semak Siasat Kerosakan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan KeMarkas Perkhidmatan Maklumat Keadaan Kerosakan di Tapak Keadaan Kerosakan di Tapak Menyediakan Pembayaran Kerja Siap Di Tapak J adual Kadar harga piawai Ukur Panduan Majukan TuntutanBayaran Bahagian Urusan Bil 5 Menyediakan InvoiceTuntutan Kontraktor Majukan Tuntutan 4 Menyediakan Pembayaran Rekodkan Laporan Siap Kerja Dari Pasukan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan ke Pasukan Rajah 6.

4: Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan 63 .Rekod Bangunan J adual Kadar Harga Piawai Keadaan di Tapak Akitek Rekabentuk Semak daftar Bangunan Terima Aduan 1.2 Menyediakan Skop Kerja Skop Terperinci 1.4 Menyediakan Dokumen dan Anggaran Tandatangan Kelulusan Daftar Permohonan Maklumat dari Pasukan Buku Daftar Aduan Letrik & Mekanikal Ukur Bahan Rajah 6.3 Menyediakan Lukisan Dokumentasi 1.1 Penerimaan Permohonan Siasatan Tapak 1.

3 Menanda tangani kelulusan Selia Kerja Arah Kontraktor Semak Catit Tarikh Terima Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Sediakan Surat Iringan Kontraktor Bermasa Rajah 5.5: Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan 64 .Buku Bilangan Kerja Buku Peruntukkan Masukkan Tatikh di Tandatangani Daftar Semak Mohon Kelulusan 2.2 Menanda tangani kelulusan Tandatangani 2.1 Mohon kelulusan Semak 2.

1 Selia Kerja Memeriksa Kerja 3.6: Aras 2 Proses 3 Selia Kerja 65 .Borang J P&P 4 Lukisan Kontraktor Pasukan Semak Tarikh Mula Kerja Semak Maklum Kerja Siap Maklum Kerja Siap Selia Kerja 3.3 Ukur Kerja Siap Semak Periksa Speksifikasi Keadaan Kerosakan di Tapak Teguran Ukur Kerja Siap Kontraktor Rajah 6.2 Periksa Kerja Mengukur Kerja Menyediakan Bayaran 3.

2 Menyemak Dokumentasi Kelulusan 4.1 Menyediakan Pembayaran Dokumentasi 4.7: Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran 66 .Kerja Siap Di Tapak Kontraktor File Semak Ukuran Tuntut Bayaran Salinan Fail Menyediakan Pembayaran 4.3 Meluluskan Tuntutan Majukan Tuntutan Bayaran Majukan Siap Kerja Semak Kadar Harga Semak Had Bumbung Pasukan J adual Kadar harga piawai Rajah 6.

8: Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice 67 .1 Menyediakan InvoiceTuntutan Majukan Invoice Tuntutan Bahagian Urusan Bil Rekodkan Salinan Ke Fail Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Fail Rajah 6.Markas Perkhidmatan Kontraktor Maklumkan Majukan Salinan Invoice Kontraktor Majukan Tuntutan 5.

Untuk meninggikan moral kakitangan kebajikan mereka patut diambil berat oleh pihak pengurusan. kursus.1. Sesuatu bangunan yang dibina mempunyai tujuan dan fungsi yang tertentu.1 Pengurusan Am Kelemahan yang ada dalam pengurusan perlulah dimantapkan. 7. Latihan-latihan dalam apa juga bentuk.BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7.1 CADANGAN Penyelenggaraan bangunan merupakan aktiviti yang berkembang dan berterusan. Cadangan berikut adalah untuk menambah baik pengurusan penyelenggaraan oleh JP&P. seminar atau perbincangan . Oleh itu pentingnya kerja penyelengaraan dibuat agar dapat memenuhi tujuan mengekalkan dan mempertahankan fungsi yang telah dirancang.

Pulangan dari ini akan memberi kesan yang mengalakkan kepada Jabatan itu sendiri. Cara ini adalah lebih adil dan saksama serta telus dalam menawarkan kerja secara terbuka. Oleh itu usaha-usaha bagi memodenkan komunikasi Jabatan ini perlu mendapat tindakan yang segera kerana perkara ini boleh melemahkan semangat dan moral kakitangannya. Rungutan-rungutan melalui akhbar tempatan dapat dikurangkan sekiranya tahap mutu kerja dapat diperbaiki lagi. Sebutharga dan tawaran terbuka perlu dilaksanakan bagi membuka banyak lagi peluang kepada banyak lagi kontraktor tampatan. Jika kakitangannya terlatih sudah tentu produktiviti Jabatan akan meningkat dan akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kerja melalui 69 . 7. Dalam pengurusan harian. Dalam kajian yang dijalankan ini. Komunikasi melalui email dan internet tidak terdapat di Jabatan ini. Jabatan perlu mengambil tindakkan segera untuk memodenkan komunikasi harian pentadbiran. Jabatan menekan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan.1. Pemberian kerja secara indent boleh diteruskan tetapi untuk nilai kerja yang lebih kecil.69 informal patut diberi peluang kepada mereka bagi meninggikan lagi tahap kecekapan dan kemahiran mereka. Namun kepuasan ini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi produk atau kualiti kerja yang bermutu. Ini sekurang-sekurangnya dapat menghalang penyelewengan secara berterusan yang boleh menguntungkan satu-satu kontraktor sahaja.2 Perolehan Kerja Senggaraan Perolehan kerja Jabatan patut diperluaskan lagi dan tidak terikat dengan satu cara sahaja iaitu mengunakan perkhidmatan kontrak bermasa.

Sistem pengurusan yang perlu dibina serasi komunikasi internet. Bagi memperbaiki keadaan.1.70 perolehan indent dapat memudahkan menyelesaikan kerja kecemasan seperti paip pecah dan bumbung tercabut dipukul ribut. kerja-kerja anggaran peruntukan perlu dibuat oleh kumpulan profesional yang mempunyai lebih pengalaman serta membuat perancangan yang menyeluruh. Selalunya peruntukan yang diterima sangat kurang dari amaun yang dipohon dan ini akan menghadkan kerjakerja senggaraan yang telah dirancang. Kerja boleh dilakukan dengan cepat.Cara ini pasokan yang jauh dapat membuat aduan pantas dan mudah. jimat masa.3 Anggaran Kerja Senggaraan Dalam kajian ini didapati anggaran kerja dan anggaraan tahunan dibuat oleh Juruteknik yang berpandukan kepada pengalaman mereka tetapi tidak mengikut keperluan kerana tidak mempunyai data yang lengkap. Ini menyebabkan anggaran yang diberikan jauh berkurangan daripada yang diperlukan. Ini menunjukkan tanda-tanda tidak kepuasan hati pelangganpelanggan. Perkara ini jika tidak diselidik dan diambil tindakkan.4 Aduan Kerosakan Membuat aduan kerosakan perlu dengan mengunakan sistem pengurusan berkomputer . Ia mudah dicapai oleh pasukan dan kelulusan boleh diberi secara terus. nanti akan 70 . 7. wang dan tenaga. Oleh itu pangkalan data perlu dibina untuk memudahkan kerja-kerja membuat anggaran yang tepat.1. 7. Jabatan juga menerima aduan-aduan yang dibuat melalui surat-surat layang dan melalui media massa.

Kontraktor yang suka menjual kerja perlu disenarai hitamkan. Senarai bangunan pada masa kini dalam bentuk buku yang disimpan dipasukan-pasukan itu sendiri dan tidak secara berpusat.71 mendatangkan kesan negatif terhadap Jabatan itu sendiri. Angkatan Tentera Malaysia keseluruhan nya mempunyai lebih kurang 33000 buah bangunan dan mempunyai alasan yang kukuh untuk mengadakan satu Pangkalan Data. Kontraktor yang kurang mahir perlu diberi tunjuk ajar dan mengalakkan mereka menghadiri kursus-kursus berkaitan. kontraktor perlu dibantu untuk mendapatkan permit kebenaran masuk kawasan keselamatan. 71 . Kerja-kerja yang terkeluar dari skop perlu dikawal dengan memaklumkan ke pihak atasan. Aduan-aduan yang tidak dapat dilaksanakan hendaklah dikurangkan.5 Rekod Senarai Bangunan Usaha-usaha mengadakan pengkalan data ke atas aset bangunan perlu dibangunkan segera. perbincangan antara kontraktor dengan pasukan perlu diadakan untuk mengelakkan dari kerja terbengkalai. Pangkalan ini boleh melombong maklumat untuk membuat anggaran dan andaian-andaian sengggaran yang kritikal. Dalam hal ini. Sebelum memerlukan kerja. Perbincangan dengan pasukan perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Kadangkala kerja yang diminta diberi masa yang suntuk untuk menyiapkan nya. Pemilihan kontraktor yang benar-benar hendak membuat kerja hendaklah diteliti secara mendalam. Kontraktor menghadapi masalah untuk memasuki kem bagi membuat kerjakerja senggaraan.1. 7.

72 7. 72 .2 KESIMPULAN Dari kajian ini didapati JP&P menghadapi banyak cabaran dimana memberi kepuasan pelanggan adalah cabaran yang utama. Bagi memenuhi kehendak pelanggan kerja-kerja pembaikan bangunan perlu dibuat dengan segera dan berkualiti. JP&P perlu mengadakan sistam senggaraan yang boleh membantu Jabatan membuat pengurusan anggaran peruntukan dan pemantauan kerja. Untuk mencapai maklamat ini.

September 2nd.73 RUJUKAN Abdul Hakim Mohammed and Wan Min Wan Mat (1991). Yang and Skitmore. Barrett. 73 . Pustaka Ilmi Selangor. Introducing Good Asset Management to Ministry of Defence. August 26-28. R. Malaysia. Presentation for a Workshop. Teknologi Penyenggaraan Bangunan. F. Johor Bharu. INTAN. Peter S. Gary J. London: Macmillan Press. and Mike Kagioglou (2003). Prinsip dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. (2003).C. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Leong and Ami Sudjiman (2003). Petley. J. Ming Sun. The Integration between Design and Proceedings of Office Building Automation: A Decision Support Approach.M. Building Maintenance Technology. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Malaysia. Lin. Kerun Nita Ali. Johor Bharu. K. Ahmad Ramli (2002).S Yuen (1993). August 26-28. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. MoPMIT: An Online Knowledge Management Solution for Reactive Maintenance Project in UK. Malaysia. Lee How Son and George C.

74 . Kuala Lumpur. Saptuyah Senson and Rizal Mohd Salleh (2002). Syed Alwi Alsagoff (2000).74 Mimi Ismail (2002). IT In Construction Engineering: Are We Chasing Our Tails? Proceeding of 4th Asia Pacific Structural Engineering and Conference (ASPEC 2000). PATM Jilid 3. Malaysia: Ministry of Defence. Kementerian Pertahanan Malaysia. September 13-15. Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia (PATM). Malaysia. Perumahan dan Pembinaan Edisi VII. Presentation or a Workshop Strategizing Towards Effective Budget – The Way Forward. Buku Rasmi. Malaysia: Vinlin Press Sdn Bhd. January. Project Management – Effective Guidelines for Managing Information. Bab 13. Tow Khee Kin (2004). Kuala Lumpur: Mutucetak Sdn Bhd. Management of Building Maintenance: Conceptual Framework and Issues.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful