PSZ 19:16 (Pind.

1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA SESI PENGAJIAN: Saya 2003/2005

ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia debenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( / ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ___________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: _NO 20 JALAN SETIAWANGSA 17_________ _TAMAN SETIAWANGSA________________ _54200 KUALA LUMPUR_________________ Tarikh: ___________________________ _______________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) PROF MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Nama Penyelia Tarikh: ___________________________

CATATAN:

*

Potong yang tidak berkenaan.

2
** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu.

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)”.

Tandatangan :

……………………………………………………………….

Nama Penyelia: PROF. MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Tarikh : ………………………………………………

KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR Laporan projek dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan) Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia MAC 2005 .

A REVIEW ON THE MAINTENANCE SYSTEM FOR THE DIRECTORATE OF ACCOMODATIONS AND WORKS OF THE MALAYSIAN ARMED FORCES ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Master of Science (Construction Management) Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia MARCH 2005 .

ii “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ………………………………… Abu Almohtar bin Jaafar Mac 2005 .

.iii … khas untuk ibu yang dikasihi serta isteri dan anak-anak tersayang….

. Semoga Allah merahmati kamu sekalian. rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam serta amat penyayang ke atas seluruh umatnya. Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan laporan projek ini dalam masa yang ditetapkan. Penulis begitu terharu dengan kesabaran beliau memberikan dorongan dan galakan untuk penulis menyiapkan laporan ini. Akhir sekali tidak lupa juga kepada isteri dan anak-anak yang begitu memahami dan mengorbankan ruang masa mereka digunakan untuk menyiapkan laporan projek ini.a. Tidak lupa juga kepada sesiapa sahaja dari kalangan pegawai dan anggota senggaraan yang telah memberi sokongan dan bantuan serta kerjasama terutama semasa membuat lawatan-lawatan ke tapak dan semasa soal selidik serta kerjasama yang diperoleh dari pihak pengurusan kem-kem berkaitan kerana membenarkan penulis membuat kajian di kawasan mereka.iv PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s. para isteri dan sahabat-sahabatnya. Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Prof Madya Dr Mohamad Ibrahim Mohamad selaku penyelia projek yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta pertolongan dengan begitu sabar sehingga siapnya laporan projek ini. Penulis hanya dapat berdoa kepada Allah semoga beliau dibalasi degan rahmatnya di dunia dan di akhirat.w.

Penyelenggaraan yang terancang dan berterusan dapat menjaga kualiti dan prestasi bangunan tersebut. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mempunyai sejumlah 182 kem yang mengandungi 33. Hasil dari kajian didapati cabaran utama adalah didalam pengurusan bangunan dan perlaksanaan kerja senggaraan. .v ABSTRAK Setiap bangunan perlu diselenggara untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. kewangan dan memantau kerja senggaraan perlu dibangunkan bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kepada pelanggan. Satu sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan data bangunan. Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan . Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap keberkesanannya dan kelemahan yang ada pada sistem pengurusan yang diamakan. Metodologi utama kajian adalah dengan menggunakan soalan kajiselidik.000 bangunan dari ketiga-tiga perkhidmatan. Anggota tentera dijaga kebajikan mereka dengan memberikan perkhidmatan senggaraan bangunan yang berterusan untuk menjaga moral mereka dalam berjuang mempertahankan negara.Sejak kebelakangan ini kerja senggaraan telah menjadi isu tidak puas hati dikalangan mereka.

ABSTRACT Maintenance of assets particularly building is important as to maintain the high moral of the soldiers in order for them to achieve successfully the objectives and missions of the Ministry of Defence. Public Works Department (JKR) and Directorate of Accommodations and Works (A&W) which is under Malaysian Armed Forces maintained these buildings. The MAF received budgetary allocation from the Ministry of Defence annually and subsequently reallocate to JKR and A&W for execution of maintenance works. The MAF owned 182 camps with 33. Thus. thru sharing integrated maintenance management system repair and maintenance of other buildings components could be well planned and optimised the allocation given. Thru this system it could enhance the overall maintenance management in giving quality services. Poorly maintained buildings will somehow tarnish the image of Malaysian Armed Forces (MAF). This study was carried out with aim to investigate and evaluate the management of maintenance system practised by MAF currently. A modal data flow diagram was developed to help in better understanding of the whole management system. Navy and Air Force. the maintenance works carried out were questionable as there were many complaints among the occupants. Army. The findings suggest that a proper building record should be built and an integrated maintenance management system to be developed. . Recently.000 buildings for the three services. Questionnaires was designed to evaluate the shortcoming of the ongoing system.

6 Pengenalan Latar Belakang Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Skop dan Batasan Kajian Kepentingan Kajian Metodologi 1.6.5 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH LAMPIRAN A iv v vi vii xii xiii xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 1.2 Kajian Dokumentasi Kajian Literatur 3 5 5 6 6 6 7 1 .3 1.6.2 1.4 1.1 1.

5 Senggaraan Tak Terancang 16 16 16 17 17 18 18 10 12 15 Peruntukan Senggaraan Kategori Senggaraan BAB 111 KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3.3 Senggaraan Bersebab 2.6 Lawatan Tapak Taklimat dan Penerangan Soal Selidik Analisa 8 7 7 8 BAB 11 KAEDAH SENGGARAAN 2.4.6.6.2 Senggaraan Berjadual 2.1.6 3.1 Senggaraan Terancang 2.3 3.1.7 Tanggunjawap Pasukan Tanggungjawap Markas Perkhidmatan 20 21 21 22 22 22 23 24 25 25 Jenis Senggaraan Jenis Kontrak Yang Diamalkan oleh JP&P Proses Tender 3.3 Kepentingan Senggaraan Jenis Senggaraan 2.3.1 Penyediaan Dokumen Tender .3.2 3.3.7.1.1 3.5 3.2 3.1 Senggaraan Pencegahan 2.3.1 Definasi Senggaraan 2.6.4 2.4 1.3.4 Pendahuluan Skop Kerja Senggaraan Bangunan Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM 3.5 1.2 2.2 2.8 1.3 1.4.6.1 3.

9 3.3 5.10 3.1.1.1.2 5.11 Mengiklan Tender Menjadual Tender Laporan Penilaian Tender Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani 28 28 29 30 30 31 31 26 27 27 Kontrak Permohonan Kerja Senggaraan Perlaksanaan Kerja oleh Kontraktor Pengesahan Siap Kerja Audit Senggaraan dan Kawalan 3.3 Penyediaan Data Set 4.6 4.5 4.1.2 3.5 3.2.7.3 3.2 Borang Soal Selidik 4.4 5. ANALSIS DAN PERBINCANGAN 5.1.0 4.2.9 3.1 Tujuan Audit 3.1.2.5 5.1.7 4.8 3.1 5.1 Penyediaan Borang 4.4 3.7.2 Prosedur Kawalan Audit BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.4 4.1.2 Kaedah Indeks Purata Analisa Frekuensi Analisa Kolerasi Analisa Regrasi Linear Analisa Tidak Berparameter 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 Kesimpulan BAB VHASIL KAJIAN.11.1.3 4.1 Pengenalan Kaedah Kajian 4.7.6 Pendahuluan Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Merancang Kerja Senggaraan Melaksanakan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan 41 42 43 44 45 45 .2 Objektif Kajian Soal Selidik Proses Perjalan Soal Selidik 4.11.7.1.1 4.

4 6.2 6.10 5.1 Model Aliran Data 1 Kesimpulan BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7.8 5.3 6.1 Cadangan 7.3 7.4.10 BAB VI Aduan Kerosakan Alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat Dilaksanakan 49 Rekod Senarai Bangunan Kesimpulan 52 53 47 PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P 6.7 5.2 Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan Aduan Kerosakan Rekod Senarai Bangunan 68 68 69 70 70 71 72 73 Kesimpulan RUJUKAN .2.1.1 7.2.1.2 Model Aliran Data 6.5 Aliran Data Proses Storan Data 55 56 57 57 57 58 59 59 61 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penylenggaraan JP&P Rekabentuk Model Sistem 6.1.2 7.4 7.5 7.1 Pengenalan 6.1.1.3 6.2.1 6.9 5.

2 Jadual 5.5 Jadual 5.9 Jadual 5.2 Jadual 5.7 Jadual 5.1 Jadual 5.6 Jadual 5.3 Jadual 5.10 Nilai Pekali Kolerasi Ujian Tidak Berparameter Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Cara Komunikasi Cara Perolehan Kerja Senggaraan Kumpulan Merancang Senggaraan Perlaksanaan Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Cara Anggaran Dikira Tatacara aduan Kerosakan Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Alasan Kerja Tidak Dapat Di Laksanakan 38 40 42 43 44 44 45 46 46 48 49 51 .1 Jadual 4.8 Jadual 5.11 SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT Jadual 4.4 Jadual 5.

8 Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan Aras 2 Proses 3 Selia Kerja Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice .4 Rajah 6.2 Aktiviti Pembinaan Pecahan Jenis Senggaraan Rekod Senarai Bangunan Notasi Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan 12 15 52 56 61 Rajah 6.12 SENARAI RAJAH RAJAH TAJUK MUKA SURAT Rajah 2.2 Rajah 5.3 Aras 1 Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan JP&P 62 63 64 65 66 67 Rajah 6.1 Rajah 6.6 Rajah 6.1 Rajah 2.5 Rajah 6.1 Rajah 6.7 Rajah 6.

13 SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B TAJUK Borang Soalan Kaji Selidik Borang Aduan JP&P 4 .

Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957 pertahanan negara masih di bawah Kerajaan British sehingga pengunduran tenteranya pada tahun 1970. 2000). Akibat daripada keputusan Kerajaan British mengundurkan bala tenteranya dari rantau ini. Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P) untuk . Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah tertentu menyusun semula Kementerian Pertahanan (KEMENTAH). pembangunan infrastukturnya telah berkembang dengan begitu pesat dalam membeli peralatan pertahanan baru dan membina bangunanbangunan baru. Untuk mengurangkan beban JKR ketika itu.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works Deparment (PWD).BAB I PENDAHULUAN 1. KEMENTAH disusun menjadi kementerian bersepadu (intergrated ministry) yang mempunyai Sistem Awam dan Sub-Sistem Tentera (Saputyah. Selepas tahun 1976.

Justeru itu. pihak kabinet telah meluluskan Sistem Implementasi Pantas (AIS – Accelerated Implementation System) dibawah KEMENTAH bertujuan untuk mengambil alih sebahagian besar daripada tugas-tugas JKR. JP&P bertanggungjawab menyelenggara bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan sendiri. sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek ATM. Perkembangan ini menjadi lebih pesat pada 1980 apabila ATM melancarkan rancangan Perkembangan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA). Kajian ini dibuat dengan harapan agar dapat mengenalpasti sejauh mana keberkesanan sistem senggaraan yang sediada dari segi perlaksanaannya dan seterusnya merumuskan satu cadangan yang lebih sesuai bagi menjamin dan meningkatkan tahap keupayaan pengurusan yang lebih baik. Sungguhpun satu sistem senggaraan telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan namun ia masih tidak diketahui sejauh manakah keberkesanannya. JP&P telah diperbesarkan dan diletakkan di bawah Bahagian Lojistik Pertahanan serta juga satu cawangan baru yang dikenali sebagai Bahagian Pembangunan telah diwujudkan.15 membina dan menyelenggara bangunan baru dan lama. . Kerja senggaraan ini dilaksanakan oleh satu unit di dalam JP&P dikenali dengan nama Sel Senggaraan. Justeru itu. Bahagian ini diletakkan di bawah pentadbiran Setiausaha Bahagian yang berfungsi untuk membantu peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh JP&P. Kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan kepada Sel Senggaraan JP&P dalam melaksanakan kerjakerja senggaraan pada masa hadapan. Hasil cadangan pasukan tersebut. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus kerja-kerja penyelenggaraan terhadap semua bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh pihak Bahagian Pembangunan. Bangunan-bangunan lama keseluruhannya adalah peninggalan kem-kem tentera British.

Dalam ucapan pembentangan Bajet 2005 pada 10 September 2004 di Parlimen Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi telah menekan dasar kerajaan dalam hal senggaraan: “Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan infrastruktur awam dalam membangunkan budaya penyelenggaraan. mendapatkan rupa yang menarik dan menjaga fungsi asal tujuan pembinaannya. Justeru itu adalah wajar Jabatan yang mengendalikan kerja senggaraan ini perlu memikirkan pengurusan senggaraannya secara holistik untuk bertambah baik lagi. Semua bangunan ini semada yang baru atau yang lama perlu diselenggara dengan sempurna. Terdapat banyak rungutan-rungutan terbuka di akhbar-akhbar tempatan serta aduanaduan bersurat dan lisan yang diterima oleh ATM. Senggaraan dijalankan tidak mengikut rancangan tetapi dibuat secara mengikut keperluan mendesak sahaja. . Ia adalah untuk mengekalkan nilai pelaburan. Bangunan-bangunan lama yang sediada adalah warisan daripada Tentera British yang kebanyakannya telah uzur dan terabai penyelenggaraannya. Setiap tahun Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit kepada ATM untuk menyelenggara bangunan di Kem-kem Angkatan Tentera tetapi masih tidak mencukupi untuk keperluan sebenar. Kerja-kerja senggaraan yang terabai dan tertangguh ini telah meningkatkan keperluan kewangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan bangunan bermula sebaik sahaja satu-satu bangunan itu disiapkan.2 Latar Belakang Kajian Beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) telah membina banyak bangunan teknikal dan rumah keluarga melalui Rancangan Lima Tahun (RML) Kerajaan Malaysia.16 1. Kebajikan anggota tentera adalah perlu dalam mencapai falasafahnya iaitu satu peluru satu musuh. Bagi memastikan aset Kerajaan terpelihara. Kesan dari itu telah membawa banyak rungutan negatif dan keupayaan pihak pelaksana kerja senggaraan telah turut dipersoalkan.

satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan”.3 Matlamat dan Objektif Kajian . Rekod-rekod bangunan ini tidak disimpan secara berpusat tetapi pada pasukan-pasukan tentera tempatan sahaja. Purata peruntukan senggaraan yang diterima hanya 50% sahaja dari keperluan sebenar (Amran. 2004).17 memanjangkan tempoh hayat. (Jabatan Perdana Menteri. tidak sejajar dengan keadaan bangunan dan kewangan yang ada. Senggaraan bangunan memerlukan strategi yang jitu dan dirancang melalui maklumat pangkalan data yang merangkumi perancangan. 1. Kerja senggaraan bangunan selama ini dilaksanakan secara adhoc. Tentera Darat. Tetapi senggaraan tidak diberi keutamaan. telah mengariskan supaya bangunan dan fasilitas dalam kem berkeadaan baik supaya boleh digunakan sepanjang masa. Peruntukan diagihkan dari Kementah melalui ketiga cabang perkhidmatan kepada JKR dan JP&P pada setiap tahun. perlaksanaan dan kawalan. Kaedah senggaraan kem dan fasilitas ATM telah termaktub didalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). Laut dan Udara. Jika peruntukan kurang sudah tentu apa yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. mengindahkan persekitaran dan menjaga kebersihan. 2004) Setiap bangunan yang dibina mesti disenggara. Angkatan Tentera Malaysia mempunyai sejumlah 182 kem-kem penempatan tentera yang mengandungi 33000 bangunan untuk ketiga perkhidmatan. Kesemua bangunan ini diselenggara oleh JKR dan JP&P. Walaupun begitu pihak ATM bimbang moral anggota tentera mungkin terjejas berpandukan rungutan-rungutan yang diterima.

Kaedah yang ada hanyalah Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). Jurutera kerja dan pegawai-pegawai ATM memainkan peranan menjayakan sesuatu kerja senggaraan. Mengkaji sistem pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan oleh Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. objektif berikut telah ditetapkan: 1. Membina proses modal aliran data sistem pengurusan senggaraan. 1. Cabaran yang mereka hadapi memberi kesan secara langsung mahu pun tidak langsung kepada pihak pengurusan.5 Kepentingan Kajian . Peranan mereka berhubung dengan pasukan tentera dan kontraktor untuk melaksanakan kerja senggaraan berhubung kait dengan matlamat organisasi. Kajian ini dibataskan kepada kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P sahaja. 2.18 Matlamat utama projek sarjana ini adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti kelemahan dalam sistem pengurusan kerja senggaraan amalan JP&P serta mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi pengurusannya ketahap optimum. 1.4 Skop dan Batasan Kajian Kajian ini dijalankan meliputi skop pengurusan bagi melaksanakan kerja senggaraan untuk kem-kem ATM sahaja. 3. Mengenalpasti kelemahan-kelemahan pengurusan penyelenggaraan yang ada. Bagi mencapai matlamat kajian. Panduan lain yang digunapakai adalah Arahan dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Kajian ini dilakukan dengan membuat kajian di kawasan kem tentera dengan melihat sendiri keadaan fizikalnya.19 Rumusan dari kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan senggaraan JP&P pada masa akan datang. Keduanya. Di antara dokumen-dokumen yang diselidik ialah Perintah Majlis Angkatan Tentera. Sejajar dengan itu ia secara tidak langsung menolong ATM mencapai matlamatnya mempertahankan negara dengan cara sokongan moral iaitu memberi perkhidmatan senggaran yang berkesan. . dokumen kontrak.6 Metodologi Bahagian ini mengariskan metodologi kajian yang dilaksanakan. bil-bil bayaran dan sebagainya. Arahan-arahan atau panduan berkaitan dengan kerja-kerja senggaraan dari Angkatan Tentera Malaysia juga dikaji untuk membuat rumusan keberkesanan senggaraan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut telah dikumpulkan sebeberapa banyak yang mungkin untuk diteliti dahulu sebelum kajian seterusnya dijalankan. pelan-pelan. Maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui beberapa peringkat dan telah melibatkan beberapa pihak tertentu.6. mendapatkan maklumat-maklumat atau data-data berkaitan dari hal senggaraan tersebut. Kajian telah dijalankan seperti berikut:- 1.1 Kajian Dokumentasi Pada peringkat awal projek ini kajian terhadap dokumentasi yang ada telah dilakukan. 1.

garispanduan-garispanduan. 1.6.6. Ketika lawatan.2 Kajian Literatur Kajian projek ini dibuat dengan berpandu rujukan-rujukan seperti buku-buku.20 1. nota-nota syarahan.3 Lawatan Tapak Lawatan ini diadakan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran sebenar keadaan ditapak. Lawatan ke tapak telah dibuat bersama dengan pegawai senggaraan kawasan dan kakitangannya.4 Taklimat Dan Penerangan Taklimat dan penerangan juga telah diberi oleh pegawai senggaraan kawasan berkaitan dan pegawai kuartermaster yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal senggaraan di kawasan masing-masing. majalah. 1.6. akta dan perundangan berkaitan. Lawatan juga dapat memudahkan pemahaman khusus kerja senggaraan. risalah dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan skop kajian. catitan-catitan penting diambil untuk dibuat kajian selanjutnya. Beberapa pertemuan telah diatur untuk bersama mereka supaya penerangan dapat diberikan dengan secara baik mungkin. buletin IEM. .

Borang soal selidik disediakan untuk mendapat pandangan dari jurutera kerja dalam urusan kerja senggaraan. Kajian ini dianalisa dengan indeks purata dan indeks relatif kemudian penyusunan dari kekuatan tinggi hingga kekuatan rendah dilakukan untuk mendapatkan ranking.6. Ia bagi mengetahui faktor penyebab utama masalah dalam pengurusan. Analisa . budaya kerja. 1. persekitaran.6. Mereka adalah orang yang menjalankan segala peraturan yang sedia ada serta akan merancang dan membelanjakan segala peruntukan yang diberikan untuk pasukan mereka. dan kemudahan yang ada.5 Soal Selidik Soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi mencapai ketiga-tiga objektif. kebajikan. Bahagian B: perolehan kerja dan Bahagian C: perlaksanaan kerja. Maklumat yang telah diperolehi telah digunakan di dalam kajian ini. 1. Data-data ini dianalisa dengan mengunakan Microsof Excel dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman dan penyampaian.21 Maklumat-maklumat yang diperolehi di peringkat ini adalah penting kerana mereka merupakan orang yang bertanggungjawab secara terus dalam menguruskan kerja-kerja senggaraan di kawasan masing-masing.6. Analisa Analisa dibuat melalui data yang telah dikumpulkan dan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A: pengurusan am. Soal selidik ini dikaitkan dengan cabaran yang jurutera hadapi dalam urusan melaksanakan kerja senggaraan dari segi pengurusan am.

22 selanjutnya diterangkan dalam Bab V iaitu Hasil Kajian. . Analisa dan Perbincangan.

Tindakan-tindakan ini . Lee (1976) menakrifkan senggaraan sebagai gabungan semua tindakan yang dibuat bertujuan untuk memperkukuhkan atau mengekalkan sesuatu bangunan atau fasilitas supaya sentiasa pada tahap yang boleh diterima. 1983)”. Manakala definisi penyenggaraan yang terkandung di dalam BS 3811:1964 “Penyenggaraan ialah kerja yang dijalankan untuk menjaga. memulih atau memperbaiki kemudahan-kemudahan setiap bahagian bangunan perkhidmatan dan persekitaran supaya mencapai tahap semasa yang boleh diterima dengan mengekalkan utiliti nilainya”.1 Definasi Senggaraan Kerja senggaraan boleh ditakrifkan sebagai “Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang senantiasa berubah-ubah (Robert Kretner.BAB II KAEDAH SENGGARAAN 2.

penstrukturan semula organisasi dan juga perlaksanaan kerja. Ini semata-mata untuk menentukan bahawa kos pembinaannya seimbang dengan kos senggaraan dan pengurusan yang dijangka. Tindakan ini dibuat bertujuan bagi memastikan semua kerja-kerja struktur. Proses senggaraan bagi sesebuah bangunan atau apa jua fasilitas sebenarnya bermula daripada peringkat rekabentuk lagi. Bagi mendapatkan hasil penyenggaraan yang berkesan. Oleh itu. pemasangan dan kemasan-kemasan berada dalam keadaan yang sempurna dan . pihak pengurusan bangunan mestilah melakukan kerja-kerja penyiasatan yang kerap ke atas semua bahagian-bahagian bangunan dan semua kerja-kerja pembaikan yang telah dilakukan. Bagi pihak pengguna pula. Kerja-kerja senggaraan aktif atau senggaraan pencegahan (preventive maintenance) dilakukan sebelum kerosakan terjadi manakala senggaraan pasif pula dimaksudkan sebagai kerjakerja pembaikan yang dilakukan terhadap kerosakan (corrective maintenance).11 termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja permulaan (initiation). Dalam hubungan ini. konsep ini membawa maksud yang amat luas dan tiada satu pun ukuran piawai yang boleh diterima dan memuaskan hati semua orang yang terlibat dalam satu tempoh jangka masa yang sama. Dengan cara tersebut pemilik dengan mudah dapat menganggarkan berapa banyak wang yang diperlukan pada masa-masa tertentu untuk memastikan yang fasilitas atau bangunannya sentiasa ditahap yang bersesuaian. perlekapan. Konsep “tahap yang boleh diterima” adalah amat subjektif. Satu rancangan yang strategik perlu diwujukan supaya peruntukan kewangan dapat diagihkan dengan sewajarnya untuk aktiviti-aktivti senggaraan di dalam sesuatu organisasi. mereka dapat menggunakannya dengan selesa dan berasa selamat. Kos kitaran sepanjang hayat sesuatu fasilitas itu sepatutnya telah disediakan lebih awal lagi semasa ia direka bentuk. ia bermaksud yang pemilik berpuashati dengan bayaran yang dikenakan terhadap kerja senggaraan yang telah dilakukan. Secara amnya kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada dua iaitu senggaraan aktif dan senggaraan pasif.

2 Kepentingan Senggaraan Proses senggaraan sesebuah bangunan seharusnya dimulakan sebaik sahaja ia siap dibina. 2. Keseluruhan aktiviti pembinaan sesebuah bangunan dapat digambarkan dalam Rajah 2.1 AKTIVITI PEMBINAAN BANGUNAN SEDIADA BANGUNAN BARU SENGGARAAN (kerja yang diperlukan untuk menentukan bangunan tersebut dalam tahap yang sesuai termasuk sedikit pembaikan) PENGGANTIAN (Bangunan baru didirikan untuk tujuan yang sama setelah bangunan lama dirobohkan) UBAHSUAI (Ia meliputi kerja-kerja pembaikan kemudahan supaya ia lebih sesuai dengan kegunaannya) TAMBAHAN (Bangunan baru didirikan – selalunya di atas tapak yang baru) PINDAAN (Kerja-kerja melibatkan penyusunan semula ruang dalaman dan/atau menyediakan kemudahan baru supaya lebih sesuai dengan fungsi barunya) Rajah 2.12 seterusnya boleh diterima. Keperluan senggaraan bagi sesebuah agensi atau jabatan kerajaan hanya mula disedari apabila faktor keselamatan mula mengancam dan fasilitas mula menjadi usang.1: Aktiviti Pembinaan . 2002). Ini termasuk semua kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran (Ahmad.

pengurus bangunan perlu menyediakan rancangan senggaraan seterusnya supaya bangunan dapat berfungsi dengan elok disepanjang hayat ekonominya (Hakim dan Min. iv. Mustahil sesuatu bangunan mencapai hayat yang begitu lama tanpa disenggara dengan sempurna. Pemeriksaan ini dapat menentukan tahap kerja senggaraan yang perlu untuk menentukan keadaannya sentiasa berada ditahap yang boleh diterima. elektrik ataupun mekanikal. Menyenaraikan keutamaan kerja senggaraan. . ii.13 Diperingkat awal. Proses senggaraan bermula dengan membuat penilaian terhadap keadaan fasilitas yang hendak disenggara. bangunan akan melalui tempoh jangka hayat yang agak panjang 40 hingga 80 tahun (Hakim dan Min. Pemeriksaan ini tertumpu kepada mana-mana bahagian yang difikirkan berlakunya kerosakan. iii. Menilai kerja-kerja terbengkalai. kecacatan yang terjadi berpunca daripada reka bentuk atau pembinaan bangunan itu sendiri. Pemeriksaan juga boleh dilakukan terhadap keseluruhan bangunan dengan secara rambang mahupun terperinci. Selepas tempoh sesuatu masa. Menyediakan peruntukan kewangan. Hakikat ini menyebabkan berlakunya pendekatan yang tidak terancang terhadap senggaraan bangunan. Maklumat yang diperolehi tadi akan digunakan untuk merancang kerja serta bahan-bahan yang diperlukan. 1991). Pemeriksaan ini dilakukan oleh mereka yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang iaitu kerja awam. Bagi membaiki kecacatan yang disebab oleh kecuaian semasa pembinaan akan ditanggung oleh kontraktor ketika dalam tempoh masa kecacatan. Pemeriksaan atau penilaian dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan keadaan bangunan bagi tujuan berikut: i. 1991). Mengemaskini maklumat berkaitan urusharta. Menyediakan strategi kerja senggaraan. v. Selepas tempoh kecacatan berakhir.

Semua kerja perlu dirancang untuk jangka pendek dan panjang bagi memastikan pelaburan membina bangunan mendapat pulangan yang sewajarnya. Pendekatan yang mantap. Proses terpenting berkaitan dengan kerja senggaraan adalah memilih jenis kontrak yang hendak digunakan. Ramalan yang berkaitan dengan keperluan kerja senggaraan biasa dibuat berdasarkan jangka hayat sesebuah bangunan. kos-kos piawaian dan juga kadar kelunturan sesuatu komponen mengikut cara penggunaan yang biasa. Tujuannya adalah untuk memilih kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan harga yang berpatutan. Kerja membaiki bangunan ini dilakukan mengikut tempoh masa yang tertentu. Pemilihan jenis kontrak yang sesuai bagi kerja-kerja senggaraan yang berterusan adalah perlu supaya semua kerja dapat disiapkan dalam keadaan yang sempurna dengan kualiti kerja yang diharapkan.14 Sungguhpun ada kerosakan dan pembaikan ia tetap bergantung kepada kualiti kerja serta bahan yang digunakan. Kepentingan senggaraan adalah jelas. bertujuan untuk menyatukan segala teknik dan strategi kerja senggaraan melalui sistem penilaian pengurusan. . tenaga buruh dan bahan. Tanpa program penyelenggaraan. pencegahan berancang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. bagi mengelakkan sebarang kemungkinanyang tidak diingini berlaku kepada penghuni atau pengguna-pengguna bangunan. Kepentingannya dapat dirasakan lebih ketara apabila kos pembaikannya tinggi.

SENGGARAAN Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Rajah 2.15 2.3 Jenis Senggaraan Leong (2005) menyebut semua bangunan perlu diselenggara melainkan yang hendak dihapuskan. kecemasan dan penyenggaraan tidak diduga. Secara umumnya ada dua jenis senggaraan. Bangunan yang direka dengan mengambil kira kitaran hayat lebih mudah disenggara. Menurut Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jlid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13) telah mengariskan panduan untuk kerja-kerja senggaraan. Istilah senggaraan pencegahan dan senggaaraan baikpulih juga telah digunakan dalam perintah itu. Rajah 2.2: Pecahan Jenis Senggaraan . tahunan.2 menunjukkan Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) dan Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance). Jenis senggaraaan telah dibahagikan kepada empat iaitu berjadual.

perkhidmatan dan penggantian boleh menghalang berlakunya kerosakan. Berkaitan dengan senggaraan pencegahan. 2.1. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kemunkinan berlakunya kegagalan atau kemerosotan prestasi kepada bangunan. Ahmad (2002) membahagikan senggaraan kepada dua iaitu senggaraan penutup (shutdoor maintenance) dan senggaraan kerosakan (breakdown maintenance).3.3. 2.1 Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan terancang dilaksana dan dikawal dengan mengambil kira kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan rekod dan pengalaman masa lalu. Kerja senggaraan berjadual melibatkan kerja senggaraan yang utama berdasarkan masa yang .2 Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Matlamat senggaraan ini ialah mencegah kerosakan sebelum ianya berlaku.16 2. loji dan bahagian-bahagian bangunan yang lain. Jangka hayat sesuatu peralatan-peralatan dapat dijadualkan untuk penggantiannya. jentera. Kerja senggaraan sebenarnya dapat ditentukan pada peringkat awal lagi. Objektif utama penyenggaraan cegahan berancang adalah memanjangkan hayat peralatan.1 Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Aktiviti senggaraan pencegahan berancang ialah kerja-kerja senggaraan harian secara berterusan dan kerja-kerja yang berjadual.1. PATM Jil III Bab 13 juga mengariskan menghapuskan serangga anai-anai ialah senggaraan pencegahan.3. Kerja-kerja seperti pemeriksaan motor. pembersihan.

Manakala turap semula padang kawat dan penyenggaraan alat jentera adalah mengikut service manual. Senggaraan berjadual boleh menetapkan tarikh dan masa kerja dan boleh diselaraskan aktiviti dalam bangunan bagi mengelakkan gangguan (PATM Jil III Bab 13).3.3.3 Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Leong (2005) menyatakan senggaraan bersebab ini berlandaskan keadaan aset itu diketahui tiba masanya untuk diganti.17 telah dijangka biasanya dalam satu tempoh seperti lima tahun.1. . Timonthy (2002) memberi contoh. Keadaan suhu atau getaran yang melebihi had telah menjadi penyebab kerosakan kepada peralatan itu. 2. pendawaian semula elektrik. Sebarang kerja senggaraan yang dilakukan tanpa mengikut sebarang bentuk perancangan ataupun kerja yang selalu dilakukan berulang-ulang mahupun membaiki kerosakan secara mendadak ialah kerja kecemasan tanpa perancangan yang teratur. boleh menyebabkan kerosakan. 2. dimana keadaan suhu peralatan telah melebihi had.2 Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Kerja senggaraan tak terancang menurut Ahmad (2002) ialah kerja-kerja yang berasaskan panggilan telefon yang memerlukan pembaikan segera. Ia menjadi suatu perkara terdesak apabila mengalami kerosakan mengejut dan perlu dibaiki segera. Kerja senggaraan berjadual seperti mengecat semula bangunan. pemasangan semula paip air dan pembetungan dibuat dalam pusingan 20 tahun.

5 Kategori Senggaraan Kerja-kerja senggaraan ATM telah dibahagikan kepada beberapa kategori menurut seperti mana di dalam PATM Jil III Bab 13 adalah seperti berikut: .4 Peruntukan Senggaraan Peruntukan senggaraan adalah agihan kewangan untuk satu peringkat masa yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu. situasi di mana kerja senggaraan hendak dilaksanakan. iii. Peruntukan Lebihan. Peruntukan Wajib. 2. Dalam menyediakan anggaran adalah perlu untuk menyemak dan membuat perbandingan dengan peruntukan tahun-tahun lepas. Perbandingan ini dapat menunjukkan corak perbelanjaan dari tahun ke tahun. Semasa membuat anggaran peruntukan senggaraan perkara-perkara yang diambil kira adalah jenis dan tahap kerja senggaraan. Peruntukan yang diadakan melebihi peruntukan yang diperlukan untuk kegunaan yang bermirip kepada aesthetic. Peruntukan ini perlu dirancang atau dianggarkan secara terbaik agar ia mencapai objektif yang dikehendaki. serta cara-cara perlaksanaan termasuk harga bahan dan buruh. Peruntukan yang diperlukan secara minima untuk mencapai tahap senggaraan yang boleh diterima.18 2. ii. Peruntukan yang mesti diadakan kerana obligasi birokrasi atau komitmen yang telah dibuat pada masa yang lepas. Peruntukan senggaraan boleh dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut: i. Peruntukan Perlu.

Kerja senggaraan elektrik merangkumi keseluruhan peralatan dan pendawaian elektrik . Senggaraan Kerja Awam. pagar keselamatan dan sebagainya. Kerja-kerja senggaraan awam merangkumi kerja-kerja membaiki bangunan. peralatan hawa dingin dan sebagainya. paip saluran pembetungan. ii. iii. turap semula jalan.19 i. pam air kumbahan. potong rumput. Senggaraan lain ini bermaksud lain daripada di atas yang dilaksanakan di kem-kem tentera seperti kerja-kerja landskap. Senggaraan Kerja Jentera. . pencegahan anai-anai dan sebagainya. Senggaraan Kerja Elektrik. Senggaraan Lain. Kerja senggaraan jentera melibatkan membaiki peralatan jentera yang ada dalam kem-kem tentera seperti pam air. iv.

Markas ATM yang bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja penyenggaraan sebahagian daripada bangunan-banguna serta fasilitas lain milik ATM di seluruh negara. Sehingga kini sebanyak 15 buah kontrak bermasa telah diwujudkan untuk menguruskan kerja-kerja senggaraan lebih 35. cara yang telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan ialah dengan menggunakan khidmat kontrak bermasa.1 Pendahuluan Jabatanarah Perumahan & Pembinaan (JP&P) merupakan sebuah agensi dibawah Bahagian Logistik Pertahanan.BAB III KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3. Bab ini akan menerangkan kaedah-keadah yang diamalkan oleh JP&P berpandukan Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jld III Bab 13) dan Arahan Perbendaharaan (AP166) serta Surat Pekeliling . Sebahagian lagi disenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan Kerja Tentera (JKR). Sejak penubuhannya pada tahun 1980.000 buah bangunan/fasilitas dalam 316 buah kem di merata tempat.

memulihkan dan mengganti sesuatu komponen atau elemen yang telah rosak.3 Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Bagi melaksanakan perintah PATM Jil 111 Bab 13 Seksyen 6 ini JP&P mempunyai objektif yang perlu dilaksanakan keatas bangunan di dalam kem-kem ATM adalah sebagaimana berikut: i Untuk menentukan ianya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa disamping memanjangkan jangka hayat penggunaannya. Untuk mengenalpasti punca kerosakan yang boleh digunakan sebagai rujukan senggaraan atau pembinaan di masa-masa hadapan. ii. Untuk mengelakkan kerosakan menjadi bertambah buruk dan kos senggaraan dapat dibelanjakan secara jimat dan ekonomi. Panduan dikupas sepertimana diamalkan masa kini oleh jabatan ini. dan iii. Senggaraan bagi sesebuah bangunan bermula daripada tamat tempoh tanggungan kecacatan sehinggalah bangunan itu dihapuskan atau tidak lagi ekonomi untuk dibaiki. . 3.21 Perbendaharaan (SPP) yang dikeluarkan dari masa kemasa. atau pecah atau usang penggunaannya tidak lagi sesuai dan tidak mudah atau ekonomi dibaiki untuk mencapai tujuan penggunaan asalnya. 3.2 Skop Kerja Senggaraan Bangunan Aktiviti senggaraan bagi JP&P secara khususnya meliputi kerja-kerja membaiki.

memuaskan serta dalam lingkungan perbelanjaan yang ekonomi dan munasabah.4 Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM Tugas senggaraan adalah tanggungjawab semua peringkat pemerintahan bermula dari pasukan. 3.4.22 3.2 Tanggungjawab Markas Perkhidmatan/Markas Formasi . Pasukan adalah dikehendaki berhubung terus dengan agensi-agensi senggaraan masing-masing terhadap perancangan dan perlaksanaan kerja-kerja senggaraan bangunan pasukan masingmasing. Jika sesuatu kerosakan tidak diambil tindakan dengan cepat di peringkat ini. Markas Formasi hingga Markas Perkhidmatan dan ia tidak hanya terletak kepada agensi-agensi pelaksana sahaja. lebih-lebih lagi dari segi senggaraan mencegah.4. kerosakan tersebut akan bertambah buruk dan mengakibatkan kerugian besar yang sepatutnya dapat dielakkan.1 Tanggungjawab Pasukan Pasukan bertanggungjawab merancang serta memeriksa dan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku dengan mengisi borang JP&P 4 (Lampiran A). pasukan akan dapat menjimatkan perbelanjaan. Disamping itu juga. 3. Setiap peringkat pemerintahan adalah dikehendaki memainkan peranan masing-masing untuk menentukan bahawa senggaraan dilaksanakan dengan sempurna.

Senggaraan pencegahan. membaiki longkang pecah. pendawaian semula elektrik. Senggaraan tidak diduga. Senggaraan berjadual. Perancangan dan kawalan haruslah dibuat dengan rapi oleh semua pihak yang terlibat. kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu: a. 3. Senggaraan kecemasan. c. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan yang telah dijadualkan seperti mengecat semula bangunan (setiap lima tahun). banjir dan bencana yang lain.23 Markas Perkhidmatan/Markas Formasi bertanggungjawab untuk memberi bantuan dan nasihat untuk menentukan keperluan kerja senggaraan bagi pasukanpasukan dibawah naungan masing-masing. d. Senggaraan tahunan. membaiki kerosakan lantai dan sebagainya. . b. pemasangan semula sistem paip bekalan air serta pembentungan (setiap 20 tahun). Kerja senggaraan ini perlu diambil tindakan pembaikan segera bagi mengelakkan kerosakan yang lebih buruk dan membahayakan keselamatan penghuninya. Kerja-kerja senggaraan yang seringkali dilakukan seperti mengganti kipas yang rosak.5 Jenis-jenis Senggaraan Bagi memudahkan pengurusan di Sel Senggaraan BLP(JP&P). e. Kerja-kerja senggaraan ini perlu bertujuan untuk mencegah kerosakan menjadi lebih teruk akibat bahan asal yang digunakan tidak lagi sesuai dan bagi mengelakkan kos senggaraan menjadi bertambah tinggi. Ini merupakan kerja-kerja senggaraan yang perlu dibuat akibat ribut.

sebelum masa yang telah ditetapkan. Diantara keistimewaan mengenai kontrak bermasa ialah skop kerjanya yang luas dan ia meliputi kerja-kerja senggaraan biasa hinggalah kerja-kerja senggaraan kecemasan. Bagi JP&P tempoh kontrak bermasa untuk kerja-kerja bangunan biasanya ialah tiga tahun. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan tahunan atau senggaraan lima tahun yang dijadualkan tidak mencukupi atau memadai. Ia diperkuatkan lagi dengan rekod-rekod senggaraan yang terdahulu. Kontrak ini juga dipercayai dapat menjimatkan masa. Had bumbung yang ditetapkan oleh pihak JP&P dan Bahagian Pembangunan adalah berdasarkan 10 peratus daripada nilai keseluruhan bangunan bagi setiap tahun dalam kawasan kontrak. kertas dan seterusnya wang ringgit Kerajaan. 3. dimana sesuatu kerja senggaraan perlu dilaksanakan terhadap sesuatu struktur atau bangunan. Sebagai panduan kepada kontraktor untuk memasuki tender. kontraktor hanya perlu dimaklumkan dengan menggunakan arahan kerja bagi memulakannya. Ini disebabkan setiap kali kerja senggaraan diperlukan. kawasan senggaraan dan senarai bangunan akan dinyatakan dalam dokumen tender. Senggaraan baikpulih. Ini bermakna kontraktor berpeluang melaksanakan apa jua kerja yang bakal diarahkan oleh pihak Pegawai Penguasa.6 Jenis Kontrak Yang Diamalkan Oleh JP&P Jenis kontrak yang diamalkan oleh JP&P bagi pengurusan kerja-kerja senggaraannya ialah kontrak bermasa. Kontrak senggaraan bermasa bermaksud kontrak tersebut diwujud untuk diguna pakai selama tempoh masa tertentu.24 f. maklumat mengenai had bumbung sesuatu kontrak. Ia amat murah kerana ketika memasuki . Bagi pembayarannya pula. kontraktor akan dibayar terhadap nilai kerja yang telah dilaksanakan dengan berpandukan Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki (selepas ini dipanggil jadual kadar harga) yang dikeluarkan oleh Ibupejabat JKR.

Ia juga menerangkan perkara-perkara yang mesti .25 tender. Dokumen dijilid untuk untuk dijual kepada penender yang berminat. 3.7 Proses Tender Perlantikan kontraktor merupakan perkara pertama yang perlu dilakukan dalam sistem kontrak Tender terbuka yang dikhas kepada kontraktor Bumiputera dipilih bertujuan untuk memberi peluang yang saksama kepada semua kontraktor Bumiputera bertanding. Penender yang ingin memasuki tender harus benar-benar faham mengenai syarat-syarat yang dikenakan untuk mengelakkan dokumen tawarannya ditolak.1 Penyediaan Dokumen Tender Dokumen tender yang disediakan mengandungi dengan lengkap mengandongi semua syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Tender-tender diproses seperti urutan berikut: 3..7. Kontraktor tersebut mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Kementerian Perusahaan Awam. biasanya penender akan diminta menawarkan peratus tambah/kurang yang paling munasabah terhadap jadual kadar harga untuk menjadikannya kepada kadar harga semasa tanpa mengetepikan turun naik kadar harga barangan. Tawaran ini dipanggil kerana ia tidak memerlukan kepakaran disamping itu juga sebagai mematuhi dasar kerajaan supaya 30% daripada nilai kontrak di Kementerian diberi kepada kontraktor Bumiputera sahaja. Beberapa perkara yang dimasukkan dalam kontrak adalah seperti berikut: (i) (ii) Tender ini menggunakan syarat-syarat kontrak piawai JKR 203A Pindaan 10/83 yang telah diubahsuai.

Diantaranya ialah mengenai surat jaminan kredit. Didalam jadual tawarannya dimasukkan senarai kerja-kerja permulaan dan juga tawaran peratus tambah/kurang kepada jadual kadar harga yang digunakan semasa memasuki tender. data kewangan. kakitangan teknikal.7. 3. . (iii) Penender perlu mengisi borang tender yang mengandungi jadual kadar harga dengan memenuhkan butir-butir yang ada. (iv) Borang keterangan mengenai latarbelakang penender.2 Mengiklan Tender Publisiti yang luas dibuat terhadap pelawaan tender dalam satu akhbar tempatan yang utama. Ia bertujuan untuk membantu Jawatankuasa Penilaian semasa proses penilaian.26 dilakukan oleh penender dalamasa tempoh sahlaku tender dan juga selepas dia diumumkan sebagai kontraktor yang berjaya. Jadual kadar harga yang bakal digunakan sepanjang tempoh kontrak akan dinyatakan dalam dokumen tawaran. iklan disiarkan dalam tempoh 21 hari menurut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. cadangan loji dan peralatan yang akan digunakan untuk perlaksanaan kerja. Borang-borang keterangan yang termasuk dalam syarat-syarat tambahan perlu dipenuhkan oleh penender. Syarat tempoh masa dan jadual ditutup mesti dipatuhi oleh semua penender. Bagi tender terbuka yang dikhaskan kepada bumiputera ini. laporan mengenai prestasi kerja. (iii) Spesifikasi yang digunakan dalam kontrak ini merupakan cabutan daripada spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan yang dikeluarkan oleh Ibu pejabat JKR kecuali bahagian cerucuk. senarai kerja kontrak semasa dan rekod pengalaman.

Tender tersebut dimasukkan kedalam peti tender berkunci yang mana ditanda dengan tarikh dan waktu peti itu akan dibuka. Nama penender dan amaun yang ditender dicatatkan dalam borang jadual. 3. (ii) Keupayaan kewangan kontraktor dalam melaksanakan kerja yang bakal diarahkan kerana bayaran terhadap kerja hanya dibuat setelah kerja disiapkan sepenuhnya. Jawatankuasa terdiri daripada dua orang yang mana salah seorang daripadanya dari kumpulan pengurusan dan profesional. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah membuka dan diberi nombor mengikut siri serta menandatangan ringkas setiap tender yang diterima. Ini bermakna tiada bayaran kemajuan dibuat dalam kontrak senggaraan sebagaimana kerja pembinaan yang biasa. . peti tawaran dibuka di hadapan Jawatankuasa Pembuka Tender. Jawatankuasa ini mestilah bukan dari kalangan ahli Jawatankuasa Penilaian.27 3. Setelah tawaran ditutup.4 Laporan Penilaian Tender Tujuan laporan penilaian tender ialah untuk membantu Lembaga Tender dalam menimbangkan keputusan dengan mengamil kira beberapa faktor seperti berikut: (i) Pengalaman penender berkenaan. ia akan membantu memudahkan pengurusan kontrak.7.7. Jika seseorang kontraktor yang berpengalaman berjaya dilantik. Jadual Tender yang siap disenarai dan ditandatangani dipamerkan di papan kenyataan.3 Menjadual Tender Penender mengemukakan dokumen tender dalam sampul yang bermetri kepada urusetia pada atau sebelum tarikh dan masa tender ditutup.

Insuran Kebakaran dan PERKESO sebelum kontrak ditandatangani. 3. Kontraktor diminta mengemukakan cagaran prestasi dan juga polisi-polisi insurans yang berkenaan seperti Insurans Tanggungan Awam. borang permohonan akan dikembalikan ke pasukan. Jika pasukan tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi. Pasukan terlibat akan dinasihatkan supaya memohonan peruntukan kewangan pada tahun berikutnya. Borang permohonan tersebut seterusnya dimajukan ke JP&P untuk menentukan samada peruntukan kewangan pasukan tersebut masih mencukupi.7.28 3.5 Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani Kontrak Surat setujuterima dikeluarkan setelah Lembaga Tender membuat keputusan kepada kontraktor yang berjaya. . Sekiranya peruntukan kewangan pasukan masih ada. surat arahan kerja dikeluarkan kepada kontraktor. Skop kerja ini digunakan untuk membuat anggaraan kerja bagi memohon peruntukan. Namun demikian. Borang tersebut dimajukan ke pejabat pengawas kawasan yang mana akan membuat pemeriksaan dan seterusnya menyediakan skop kerja.8 Permohonan Kerja Senggaraan Pasukan membuat permohonan kerja senggaraan menggunakan Borang JP&P 4 (Lampiran B). bagi kerja-kerja kecemasan pihak pasukan dinasihatkan supaya membuat permohonan peruntukan khas dengan segera jika melibat kemusnahan harta benda dan nyawa.

29 Sekiranya kerja yang diberi itu tidak ada dalam jadual kadar yang digunapakai rundingan perlu dibuat bagi dahulu untuk memastikan kadar yang dituntut nanti munasabah. Kerja juga tidak boleh diberi sekira nilainya telah melebihi had bumbung kontrak dan pegawai puasa mesti menandatangani surat arahan kerja dahulu.

3.9

Perlaksanaan Kerja Oleh Kontraktor

Kontraktor dikehendaki memulakan kerja dalam tempoh dua minggu setelah menerima arahan kerja. Jurutera kerja adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawas kerja-kerja senggaraan yang dilaksanakan oleh kontraktor hingga siap sepenuhnya. Mereka akan membuat pemeriksaan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Perkara-perkara yang termasuk dalam pemeriksaan ini adalah menentukan bahawa pihak kontraktor melaksanakan kerja yang betul sebagaimana yang diarahkan manakala bahanbina yang digunakan dan kualiti kerja pula mestilah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kerja mesti mengikut skop dan spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya kerja tersebut tidak tersenarai dalam jadual kadar harga, pemeriksa hendaklah mengambil catatan yang sewajarnya supaya dapat digunakan untuk membantu ketika membuat pengesahan tuntutan bayaran yang dimajukan oleh pihak kontraktor setelah kerja siap dilaksanakan.

3.10

Pengesahan Siap Kerja

Setelah kerja siap dilaksanakan oleh kontraktor, pengawas di kawasan tersebut akan mendapatkan pengesahan siap kerja daripada pasukan. Dia juga akan

30 menyerahkan butiran kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor untuk disertakan dalam tuntutan bayarannya.

Jurutera kerja akan mengesahkan tuntutan yang dimajukan oleh kontraktor sebelum dimajukan untuk disokong oleh Pegawai Staf I Senggaraan. Semua rekod perbelanjaan akan dikemaskinikan. Semua tuntutan mesti disahkan oleh pasukan dengan mengeluarkan surat sah siap kerja.

3.11

Audit Senggaraan dan Kawalan

Objektif audit senggaraan pula ialah untuk menentukan samada kerja-kerja senggaraan telah dilakukan dengan memuaskan berbanding nilai wang yang dibelanjakan ataupun sebaliknya. Pihak pengurusan juga boleh menggunakannya sebagai cara untuk mengawal penggunaan bahanbina dan tenaga pekerja yang diperolehi supaya objektif sebenar pengurusan dicapai. Biasanya tugas pengauditan dikendalikan oleh pihak luar supaya keupayaan sesuatu pengurusan dapat diukur dengan mudah tanpa keraguan.

Audit senggaraan merupakan satu proses yang berterusan dalam pengurusan bertujuan untuk menilai atau mengukur keupayaan sesebuah organisasi, membuat laporan dan seterusnya mencadangkan apa yang perlu. Ia boleh juga digunakan dalam peringkat perancangan sebagai pemeriksaan yang berterusan sebaik sahaja arahan kerja dikeluarkan. Bahagian ini akan menerangkan proses pengauditan dalam perlaksanaan kerja-kerja senggaraan. Ia juga akan menerangkan bagaimana cara yang selalunya digunakan untuk mengawal kedudukan kewangan dan pengurusan perlaksanaan kerja senggaraan.

31

3.11.1 Tujuan Audit

Tujuan audit dalam perlaksanaan kerja ialah untuk mengukur dan menentukan bahawa akaun telah urus dengan baik selari kerja yang telah dilakukan. Audit juga menentukan supaya akuan perbelanjaan disimpan dengan sempurna. Memeriksa secara menyeluruh untuk menentukan kerja dilaksanakan mengikut kualiti dan speksifikasi yang telah di tetapkan. Audit senggaraan juga mempastikan semua ukuran untuk bayaran dibuat dengan sebenar bagi mengelakkan penyelewengan. Audit dilaksanakan dengan mengikut jadual dan pemeriksaan secara rambang dilakukan menurut nilai sesuatu kerja.

3.11.2 Prosedur Kawalan Audit

Kontrak bermasa biasanya mengandungi banyak arahan kerja, oleh itu kawalan diperlukan. Mesyuarat digunakan untuk mengawal kontrak dan kemajuan kerja. Sebelum satu-satu mesyuarat dijalankan, Pentadbir Kontrak menyediakan dan mengagihkan penyata kewangan semasa yang merangkumi nilai kerja yang telah diarahkan, yang terbengkalai dan akaun akhir kepada semua pihak yang hadir. Maklumat ini dijadikan sebagai asas untuk perbincangan dengan kontraktor berkenaan bersabit perkara kualiti dan kawalan kos.

Arahan kerja yang sempurna serta nilianya merupakan satu cara kawalan yang baik. Dengan arahan yang betul, kerja-kerja boleh diperiksa dengan mudah dan rancangan jangka panjang boleh dibentuk untuk mencapai mutu diperlukan. Kawalan terhadap kerja senggaraan memerlukan pendekatan disiplin dengan pekerja yang berpengalaman. Ada kerja yang penting memerlukan pemeriksaan harian manakala

32 dan yang lainnya boleh dibuat sekali sekala. Bagaimanapun ia tidak sesuai untuk kerja yang jangkamasa siapnya panjang kerana ia akan memberi kesan terhadap aliran wang tunai kontraktor. Bahan bina diperiksa ketika sampai di tapak. Bagi contoh yang tidak menepati piawai akan ditolak penggunaannya. Ukuran di tapak dibuat dengan wakil kontraktor untuk persetujuan bersama. wang tahanan biasanya digunakan untuk kontrak yang mempunyai tempoh masanya yang panjang seperti kontrak bermasa. . Perkara-perkara seperti klausa tambahan untuk cagaran prestasi. Bagaimanapun tidak semua cara kawalan diatas boleh digunakan untuk semua jenis kontrak. denda. Dengan cara ini. Contoh diambil dan dihantar ke makmal untuk ujian. kontraktor hanya akan dibayar setelah kerja siap dilaksanakan dengan memuaskan hati majikan. Kontraktor dibayar kerjanya setelah siap. Cara kawalan sebegini sangat berkesan terhadap kerja-kerja kecil dengan masa penyiapan yang pendek.

ia menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan bagi mendapatkan hasil kajian melalui soal selidik.0 Pengenalan Dalam bab lalu.1 Kaedah Kajian Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang persepsi pengurusan senggaraan bangunan melalui borang soal selidik dan sesi temubual ringkas semasa pertemuan dengan para jurutera dan pegawai-pegawai yang . Kajian empirikal telah dijalankan melalui soal selidik tadi bagi memperkuatkan lagi penemuan literatur.BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4. Dalam bab ini pula. 4. penerangan secara terperinci mengenai kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P serta cabaran yang terpaksa dihadapi.

4.1 Objektif Kajian Soal Selidik Secara khususnya.34 berkhidmat di JP&P.1 Penyediaan Borang Borang disediakan daripada input kajian literatur dan kemudian di interpretasikan kepada soalan dengan menekan ketiga-tiga objektif kajian.1. soal selidik disediakan untuk responden yang terpilih. pengumpulan data dari borang dan penyediaan data set.1. soal selidik yang dijalankan adalah untuk memperolehi dan mengumpul maklumat dari pengalaman responden tentang pengurusan penyelenggaraan bangunan-bangunan ATM di bawah perlaksanaan JP&P. . 4.2 Proses Perjalanan Soal Selidik Proses perjalanan soal selidik meliputi penyediaan borang soal selidik. Pecahan kajian juga dilakukan agar kajian menjadi lebih terperinci dan menepati kehendak objektif.1. Hasil daripada objektif yang telah disetkan serta diikuti kajian literatur. Mereka yang dipilih adalah dari kalangan yang terlibat terus dalam kerja senggaraan.2. Perjalanan ini boleh mengagihkan borang serta penerangan dijelaskan dengan lebih terperinci seperti berikut: 4.

Dari jumlah itu 43% terdiri dari kumpulan professional. Soalan-soalan perlaksanaan kerja menekankan masa tindakan diambil terhadap satu-satu permohonan. perolehan dan perlaksanaan kerja (Lampiran A).1.2. Mereka terdiri dari pegawai tentera yang ada latarbelakang teknikal dari Kor Jurutera Di Raja. Penerangan telah diberi bagi menjelaskan soalan-soalan tersebut. Soal selidik telah diagihkan kepada semua jurutera senggaraan dan pegawaipegawai yang bertugas di bahagian senggaraan JP&P. perolehan kerja. 29% semi-professional. 20% terdiri dari kumpulan teknikal dan selebihnya 14% dari kumpulan pengurusan. cabaran-cabaran yang dihadapi dengan ketika melaksanakan kerja senggaraan. Kumpulan pengurusan dari kumpulan jabatan ini terlibat sama dalam menguruskan kerja senggaraan. . Sejumlah 35 borang kaji selidik telah diagihkan tetapi hanya 27(77%) sahaja yang telah dikembalikan. Penganalisaan tahap pengurusan yang efektif dapat dikenalpasti ketika memenuhi kehendak pelanggan.35 4. kaedah komunikasi. penekanan utama ketika belanja dan kebajikan umum dalam sepanjang tugas kerja senggaraan. Borang soal selidik disediakan dengan pelbagai soalan dengan menjurus kepada cara pengurusan.2 Borang Soal Selidik Soal selidik telah dijalankan bagi mendapatkan respon dari pihak jurutera dan para pegawai yang menguruskan kerja senggaraan di JP&P. Soalan-soalan pengurusan telah menyatakan tentang matlamat pengurusan itu sendiri.

1.2. (1996) menyatakan indeks min ditentukan berdasarkan kepada formula berikut: Purata Indeks = ∑ai.1. 4. data yang diperoleh boleh dipelbagaikan cara persembahannya agar lebih menarik dan mudah difahami. Kedua-dua kaedah ini adalah merupakan perisian mudah digunakan serta cepat. 3. 2. Ini seterusnya membolehkan penulis menganalisa daripada graf dan lain-lain serta membentangkan dengan lebih berkesan. histogram. Tambahan lagi. Pengiraan dibuat secara automatik dengan memasukkan data yang hendak dianalisa. perbandingan. n dimana n ialah bilangan pembolehubah yang akan diuji. carta pai.3 Kaedah Indeks Purata Al-Hammad et al..3 Penyediaan Data Set Penyediaan data set adalah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS Versi 11. jadual. ..xi ∑xi ai = pemalar melambangkan pemberat bagi pembolehubah ke-i xi = pembolehubah melambangkan kekerapan responden begi i = 1.36 4. Kedua-duanya membolehkan penulis membuat graf.. Ia dapat digambarkan seperti berikut: x1 = persetujuan dengan jawapan bagi “tidak setuju” dan sejajar dengan a1 = 1 x2 = persetujuan dengan jawapan bagi “kurang setuju” dan sejajar dengan a2 = 2 x3 = persetujuan dengan jawapan bagi “sederhana setuju” dan sejajar dengan a3 = 3 x4 = persetujuan dengan jawapan bagi “setuju” dan sejajar dengan a4 = 4 x5 = persetujuan dengan jawapan bagi “sangat setuju” dan sejajar dengan a5 = 5 .5. statistik dan lain-lain dengan mudah serta kemas. ringkasan.

50 ≤ Purata Indeks < 4.1.4 Analisa Frekuensi Data-data dianalisa dengan menggunakan analisa kekerapan (frequency analysis). dan indeks relatif (relativity indices) (Holt. 4. Majid dan McCaffer (1997).0 adalah kekuatan yang sangat kuat/sangat setuju.37 Berpandukan Muhd.0 dimana 0.50 1.2 adalah kekuatan yang lemah/sangat tidak setuju an 1.00 ≤ Purata Indeks < 1. analisa lain seperti dinyatakan data klaus seterusnya perlu dalam pengukuran data yang relevan. Maka. nilai besar adalah mewakili faktor yang berjaya dan nilai yang kecil adalah tidak berjaya. Zaimi Abd. analisa mean sahaja adalah tidak mencukupi untuk menetukan ranking keseluruhan kerana tidak menunjukkan hubungan antara faktor sebenarnya.50 ≤ Purata Indeks < 5.50 2. Kaedah ini dikira dengan menggunakan formula: RI = ∑ (1n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5) 5(n1 + n2 + n3 + n4 + n5) nx adalah jumlah responden bersetuju dengan pilihan x RI dikategorikan dari julat 0. 4. 1996).50 ≤ Purata Indeks < 3.50 4. Menurut Ghosh dan Jintanapakanont (2004).2 hingga 1.5 Analisa Kolerasi . pengelasan bagi indeks min atau diberi nama Kaedah Five-point Scale adalah seperti berikut: 1 = “Tidak Setuju” 2 = “Kurang Setuju” 3 = “Sederhana Setuju” 4 = “Setuju” 5 = “Sangat Setuju” 0. analisa kekerapan ubahsuai (modified frequency analysis).1.50 ≤ Purata Indeks < 2.00 Analisa dilakukan dengan berpandukan seperti diatas dan nilainya di rank dari tinggi ke rendah.50 3.

4 hingga 0. Bagi mengukur kekuatan hubungan linear yang wujud antara dua pembolehubah maka perlu diwujudkan pekali kolerasi terlebih dahulu.4 0.9 hingga 1.00 Tiada hubungan kolerasi +0.2 hingga 0.00 Hubungan kolerasi negatif yang sempurna -0.7 hingga 0.30 Hubungan kolerasi negatif yang sederhana 0.60 Hubungan kolerasi negatif yang kuat -0.7 0. Mengikut Levin dan Fox (1998). data dianalisa . hubungan kolerasi ‘r’ dalam julat -1 < r < +1 dan sifat-sifat hubungan adalah seperti berikut: -1.30 Hubungan kolerasi positif yang sederhana +0.1 : Nilai Pekali Kolerasi Nilai Pekali Kolerasi (r) < 0. Selain itu.38 Analisa jenis adalah untuk menguji hubungan kekuatan antara dua pembolehubah. Terdapat dua jenis kumpulan kolerasi iaitu kolerasi antara dua pembolehubah (bivarite correlation) dan kolerasi separa (partial correlation).00 Hubungan kolerasi positif yang sempurna Hubungan kolerasi dijalankan berdasarkan kepada kajian Guilford (1956).9 0.60 Hubungan kolerasi positif yang kuat +1.2 0.0 Interpretasi Kolerasi Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Kolerasi yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti hubungan antara komponen data paling kuat dengan pembolehubah tersebut. Kolerasi antara dua pembolehubah mempunyai dua pekali iaitu kolerasi linear Pearson yang menggunakan simbol ‘r’ dan kolerasi linear Spearman yang menggunakan simbol r2.10 Hubungan kolerasi positif yang lemah +0. Jadual 4.

4. Nilai pekali yang digunakan adalah terletak di antara 0 hingga 1. Pembolehubah negatif digunakan untuk menunjukkan bahawa faktor komponen itu adalah menyongsang dari kebenaran data.1.7 Analisa Tidak Berparameter (Non-Parametric) Ujian tidak berparameter juga dikenali sebagai ujian distribution-free (df). Pembolehubah negatif juga turut dibuat seperti yang telah dinyatakan dan dikumpulkan dan diberi nama. Semakin tinggi R2 semakin baik persamaan regrasi linear yang dianggarkan. Analisa yang lebih terperinci akan diterangkan dalam bab seterusnya.1. Sebahagian data daripada soal selidik dianalisa dengan menggunakan analisa tidak berparameter untuk . Hubungan boleh ditunjukkan dalam dua kaedah iaitu pembolehubah bersandar (dependent variable) dan pembolehubah tak bersandar (independent variable). 4. Komponen dikumpulkan bagi setiap pembolehubah mengikut turutan kekuatan paling tinggi hingga ke paling rendah positif dan diberikan nama untuk kumpulan data tersebut sebagai satu set data.6 Analisa Regrasi Linear Analisa ini adalah satu kaedah yang membolehkan hubungan antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain dikaji.39 dengan cara data reduction factor. Ujian ini hanya perlu membuat sedikit anggapan terhadap nilai taburan populasi yang diperolehi dan seterusnya sampel tersebut diskor di ranking. Perkara yang penting yang diambil kira dalam analisa ini adalah perlu untuk mengetahuinilai pekali penentuan berbilang (R2). Nilai pembolehubah bersandar ditentukan oleh pembolehubah lain manakala pembolehubah tak bersandar diketahui nilainya dan tidak bergantung kepada pembolehubah lain.

. analisa indeks relatif. t-test and z-test.2 berikut: Jadual 4. ujianChi-Square.40 menentukan pada bahagian mana ia terletak dalam julat semasa membuat hipotesis bagi ujian yang bersesuaian seperti Man-Whitney U. Analisa data secara terperinci dan perbincangan bagi hasil analisa dibincangkan dalam bab seterusnya. Harold (1989) membuat kesimpulan bahawa ujian yang sesuai bagi sesuatu data untuk ujian tidak berparameter adalah seperti Jadual 5. ujian Wilcixon. analisa korelasi dan regrasi serta analisa tidak berparameter.2 : Ujian Tidak Berparameter Diantara subjek (Between-subjects) 2 level ≥ 3 level Man-Whiney U Kruskal Wallis ANOVA dengan Nominal Chi-Square ranks Chi-Square Dalam subjek (within subjects) 2 level ≥ 3 level Wilcoxon signed Friedman ANOVA ranks dengan ranks Ordinal 4. ujian Friedman. ujian Kruskal Wallis.2 Kesimpulan Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. Kaedah yang digunakan ialah kaedah indeks purata.

Daripada 35 soalan kajiselidik yang diagihkan sebanyak 27(77%) telah dikembalikan dengan sempurna dan 23% darinya telah tidak dikembalikan tanpa sebarang alasan. Sejumlah 27 borang kajiselidik telah dikembalikan dan dianalisa.BAB V HASIL KAJIAN. Analisa seterusnya dilakukan mengikut . 29% adalah Juruteknik. Mereka yang di pilih ini memang terlibat terus di dalam kerja senggaraan bangunan di kem-kem tentera. Pembantu Teknik. Keseluruhan responden terlibat terus dalam pengurusan kerja senggaraan. 37% darinya adalah Jurutera.1 Pendahuluan Kajian ini telah dibuat dengan menggunakan borang soalan kaji selidik yang telah direka untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pengurusan senggaraan di Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. ANALISIS DAN PERBINCANGAN 5. Soalan kaji selidik tersebut telah diagihkan kepada 35 orang kakitangan Jabatan ini terdiri dari Jurutera. dan Pegawai Tentera yang terlibat dalam pengurusan. 29% terdiri daripada Pembantu Teknik. Pegawai Tentera seramai 14% bertugas dalam pengurusan am jabatan terlibat terus dengan kerja senggaraan.

81 0.94 0. Persuratan dan mesyuarat juga digunakan berbandingan penghubonggan secara email adalah kurang seperti di Jadual 5. Jadual 5.1 : Aspek Penekanan Kepuasan Pelanggan Kualiti Masa Kos Kebajikan Pekerja Latihan Pekerja Kemahiran Pekerja Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Indeks Relatif Kedudukan 0.2 Pengurusan Am Hasil daripada kajian responden secara menyeluruh memberi kepuasan pelanggan adalah keutamaan jabatan. Kos tidak diberi keutamaan oleh responden kerana bayaran menggunakan kadar harga piawai.42 ketiga-tiga objektif yang hendak dicapai. Bab ini membincangkan tentang hasil dari analisa borang kaji selidik. Kebajikan dan latihan pekerja kurang diberi penekanan. 5.2 dirujuk.64 0. Ini ada hubungkait dengan mengelakkan rungutan dari pelanggan.1 juga menunjukkan kualiti ditekankan dalam pengurusan disamping pengurusan masa.85 0. Jadual 5.54 1 2 3 4 5 6 7 Hasil daripada kajian didapati komunikasi untuk pengurusan menggunakan lisan.63 0. .95 0.

3 Perolehan Kerja Senggaraan Hasil daripada analisa Jabatan ini menggunakan cara kontrak bermasa untuk kerja senggaraannya berbanding dengan cara lain. satu kontrak disediakan bagi satu kawasan.96 Hierarki 1 2 3 4 5 6 5.60 0.3 perolehan kerja inden digunakan juga oleh Jabatan.2: Cara Komunikasi Indeks Jenis Komunikasi Lisan Mesyuarat Bertulis Laporan E-mail Relatif 0. Berpandukan Rajah 5. Ini memudahkan bagi Jabatan melaksanakan kerja.43 Jadual 5.36 0. Perolehan secara ini dilaksanakan tanpa menyebut harga tetapi berpandukan jadual jadar harga piawai menurut ukuran kerja ditapak.49 0.96 daripada cara lain.65 0.3 Jadual 5.3: Cara Perolehan Kerja Senggaraan Cara Perolehan Indeks Relatif Hierarki . jarang digunakan di Jabatan seperti di Rajah 5.96 0. Cara lain mendapat kedudukan yang rendah. Responden memberi RI=0.

65 0. 0.95 0.77 0.4: Kumpulan Merancang Senggaraan Kumpulan Merancang Kumpulan Professional Kumpulan Separa Professional Kumpulan Teknikal Kumpulan Pengurusan 5.27 0. Kumpulan pengurusan kurang terlibat dalam merancang kerja senggaraan. Golongan semi-professional ada terlibat juga merancang kerja senggarang kerana hubungkait dengan kelulusan.37 0.5 Melaksanakan Kerja Senggaraan Relatif Indeks Hirarki 0. Golongan ini diberi kepercayaan untuk merancang kerana ada kaitan dengan kelulusan professional mereka.20 1 2 3 4 5 6 5.4 menunjukkan kakitangan professional memainkan peranan penting merancang kerja kerja senggaraan.4 Merancang Kerja Senggaraan Hasil dari analisa yang dibentangkan dalam Rajah 5. Jadual 5.27 0.96 0.44 Kontrak bermasa Secara inden Sebutharga tertutup Tawaran terbuka Pembelian terus Lain-lain cara.36 1 2 3 4 .73 0.

Jadual 5. Daripada analisa Jadual 5.5: Perlaksana Kerja Senggaraan Perlaksana Kerja Senggaraan Kumpulan Teknikal Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan Relatif Indeks 0. Mereka juga orang yang berhubung rapat dengan pasukan setempat.6 didapati kumpulan teknikal dan separa professional yang membuat anggaran tahunan senggaraan.73 0. mereka tidak terlibat secara menyeluruh melakukan kerja sekarang. Kumpulan ini terlibat terus dengan kerjakerja di tapak dan lebih peka dengan keadaan sebenar di tapak berbanding dengan kumpulan professional.45 Hasil dari analisa Rajah 5. Kumpulan ini banyak mengetahui permasalah di tapak berbanding dengan kumpulan professional. Secara amnya kumpulan pengurusan yang membuat kerja pentadbiran dan pengurusan am. Mereka adalah orang-orang yang sebenar mengetahui keadaan ditapak.31 Hirarki 1 2 3 4 5. .6: Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kumpulan Teknikal Relatif Indeks 0.81 0.79 Hierarki 1 .6 Anggaran Kerja Senggaraan Anggaran kerja senggaraan perlu dibuat untuk mendapatkan peruntukan tahunan.5 kumpulan teknikal menonjol melaksanakan kerja senggaraan di ikuti oleh Separa Professional.82 0. Jadual 5.

Cuma 5% sahaja mengatakan anggaran dibuat secara kiraan terperinci. Jadual 5. Borang ini di kenali dengan borang senggaraan .70 0.33 2 3 4 Anggaran ini dilakukan dengan mengambil kira pengalaman yang lepas. Ada juga responden mengatakan anggaran dibuat mengikut jumlah bangunan (20%) berbanding yang mengatakan anggaran dibuat mengikut rekod lepas.7 Aduan Kerosakan Hasil daripada kajian ini didapati penggunaan borang piawai adalah sangat popular membuat aduan kerosakan.7 menunjukkan pengalaman (26%) memainkan peranan untuk membuat anggaran walaupun dalam kajian ini didapati responden mengatakan terima sahaja berapa yang diberi.7: Cara Anggaran di Kira Cara Anggaran di Kira Terima sahaja Apa yang diberi Pengalaman Menurut Bilangan Bangunan Dari rekod Lepas Di kira secara terperinci Bil 22 17 13 11 3 Jumlah Responden 27 27 27 27 27 Peratus 33% 26% 20% 17% 5% 5.46 Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan 0. Dari Jadual 5.76 0.

8 Tatacara Aduan Kerosakan Relatif Indeks 0. membaiki kerosakan daripada situasi kecemasan juga mendapat kedudukan nombor dua didalam turutan tersebut.95 Hir 1 2 Tatacara Aduan Kerosakan Menggunakan borang aduan piawai Membaiki melalui kejadian kerosakan kecemasan . Aduan melalui talipon juga popular digunakan. Dari Jadual 4. dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pasukan itu sendiri. Kajian lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab berlakunya aduan secara tersebut. Ini ada hubungkait peratuan yang telah ditetapkan dalam PATM Jld III Bab 13. Jenis–jenis kerosakan melalui cara itu tidak dapat dipastikan.99 0. Laporan melalui sistem komputer secara rasminya memang tidak ada. Aduan juga ada diterima melalui pihak berkuasa tempatan. Aduan kerosakan melalui surat layang menduduki hirarki ke 11. Responden menyatakan aduan melalui komputer ini dibuat melalui email peribadi kepegawai berkaitan. bangunan sebelum merdeka.8 diperhatikan. Dari kajian ini didapati aduan melalui penggunaan komputer kurang digunakan berbanding dengan yang lain. Pasukan mengambil peluang dari kesempatan kecemasan ini dengan membaiki bangunan yang berdekatan. Ini berlaku disebabkan bangunan yang ada kebanyakkannya telah uzur. Ini cara yang dianggap paling mudah dapat berhubung terus dengan pegawai senggaraan kawasan berkaitan.47 JP&P 4. Terdapat aduan dibuat melalui lawatan-lawatan rasmi pegawai-pegawai kanan tentera bila mereka melawat pasukan-pasukan tersebut. memandangkan peralatan tersebut dikawal penggunanya dikuatiri kebocoran rahsia keselamatan. pelanggan datang sendiri. Kerosakan juga ada dibuat melalui surat-surat. Jadual 5.

26 0. Jadual 5. Kerja senggaraan biasa pula 56% dari responden mengatakan ia cuba diselesaikan dalam tempoh 7 hari.8 purata aduan kerosakan yang diterima sebanyak 10-20 kali (52%) dan kurang dari 10 kali (37%).25 0.67 5 Daripada analisa Jadual 5.31 0.9: Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Aduan Biasa Aduan Kecemasan <7 hari 7-14 hari 56% <1 hari 41% 33% 14-21 hari 11% 21-28 hari 0% >6 hari 0% 1-2 hari 2-4 hari 4-5 hari > 6 hari 52% 7% 0% 0% .40 0.66 0.48 Aduan melalui panggilan telefon Pelanggan datang sendiri membuat lisan Aduan kerosakan melalui kerja kerosakan yang telah dirancang awal Surat pelanggan Kerosakan dibaiki melalui pemeriksaan berkala Aduan kerosakan dari lawatan pegawai kanan dan VVIP Laporan kerosakan dari media massa Aduan resmi dari pihak berkuasa temparan Aduan melalui surat layang Aduan melalui sistem berkomputer jika ada 0. Tindakan diambil dengan segera untuk membaiki aduan kecemasan dalam tempoh 1-2 hari menurut 52% dari responden.90 0.72 3 4 0.22 0.21 6 7 8 9 10 11 12 0.

.71 menunjukkan kerja yang tidak dirancang menyumbang kepada alasan tersebut. Ada juga kerja yang diminta terkeluar dari skop senggaraan ditambah dengan kerenah yang terlampau oleh pasukan. Aduan kerosakan biasa cuba dibaiki dalam tempoh 7-14 hari bergantung juga nilai dan skop kerja. Perubahan skop kerja yang kerap menjadi faktor kerja tidak dapat disempurnakan. Ada juga kerja-kerja tidak dapat dilaksanakan kerana kontrakor utama menjual kerja kepada kontraktor lain. 5.49 Kerja kecemasan seperti membaiki paip perlu disegerakan untuk memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Pekerja yang kurang mahir juga menjadi penyebab pelanggan kurang berpuas hati dan kerja tergendala bersabit dari teguran-teguran tadi. peruntukan tidak cukup. Ini menyebabkan pelbagai masalah dalam urus tadbir kerja tersebut. Maklumat yang tidak lengkap secara am nya boleh menyebabkan kerja tidak dapat disempurnakan. Faktor relatif indeks 0. Adalah sangat elok sekiranya semua kerja senggaraan dirancang dahulu.9. Responden telah memberi alasan masa yang suntuk.8 Alasan-alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat diLaksanakan. kontraktor tidak mahir dan senarai bangunan yang tidak sempurna menjadi penyebab utama kerja tidak dapat disempurnakan sepertimana hierarki dalam Jadual 5.

50 .

Skop kerja yang terkeluar dari hak dan piawai.73 0.33 Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.69 0.79 0. Perubahan kerja yang kerap Permohonan kerja yang terdesak. Maklumat kerja yang tidak lengkap. Aliran maklumat yang tidak sampai kebawah.50 0.80 0.9 Rekod Senarai Bangunan .76 0.51 Jadual 5.79 0.71 0.81 0. Realatif Indeks 0. Kerenah pengguna yang melampau. Skop kerja yang tidak nyata Permohonan kerja yang tidak dirancang Skop kerja mengikut kehendak pegawai atasan.81 0. Carta aliran kerja yang tidak nyata Pertindahan kerja antara bahagian. Kontraktor yang tidak mahir Senarai bangunan yang tidak sempurna. Maklumat kerja yang tidak lengkap.82 0.47 0.57 0.10: Alasan Kerja Tidak Dapat diLaksanakan Alasan Kerja Tidak Dapat Dilaksanakan Masa yang diberi terlalu suntuk Peruntukan tidak mencukupi.50 0.77 0.

dibuat secara persendirian bukan untuk kegunaan rasmi jabatan. Rekod Senarai Bangunan 85% 10% 5% Buku ledger Secara Kad Bangunan Sistem Komputer Rajah 5. Adalah didapati buku ledger bangunan dan kad bangunan yang ada tidak disimpan secara berpusat tetapi dipasukan-pasukan berkaitan. Anggaran tahun boleh dikira melalui nilai aset yang ada dalam pegangan. kad bangunan (10%) dan dalam sistem komputer (5%).1 dalam buku ledger (85%). 5.52 Kajiselidik menunjukkan 74% dari responden mengatakan ada rekod senarai bangunan disimpan.1: Rekod Senarai Bangunan Simpanan secara sistem komputer responden tidak mencatitkan perisian yang digunakan.10 Kesimpulan . Adalah sukar bagi sesuatu jabatan merancang kerja senggaraan secara menyeluruh jika senarai bangunan itu tidak ada disimpanan berpusat. Senarai bangunan disimpan sapertimana di Rajah 5.

Kerja dapat dipercepatkan lagi jika permohonan itu dapat disalurkan melalui sistem berkomputer. Kepincangan ini disebabkan tiada satu sistem yang mantap menyimpan rekod bangunan dan rekod senggaraan lepas yang boleh dirujuk semula untuk panduan mengira kos kerja–kerja senggaraan yang akan datang. Anggaran peruntukkan tahunan untuk kerja-kerja senggaraan dibuat melalui pengalaman-pengalaman bukan dari rekod-rekod lepas mahu pun dari nilai aset bangunan yang ada. Secara fisikalnya borang tersebut perlu sampai ke ibu pejabat dahulu. Perihal naluri memohon melalui borang akan lambat dilaksanakan oleh itu keadah talipon menjadi jalan gantian pilihan. Sesuatu kerja itu hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat kelulusan dari ibu pejabat. . kecerewetan memasuki kem dan ketiadaan daftar bangunan yang jitu menjadi penghalang kepada usaha-usaha memberi perkhidmatan sempurna. Ini dibuktikan dengan cara panggilan talipon menjadi kedua popular membuat aduan kerosakan. dimana kelulusan dapat diberi terus dan dan masalah pelanggan dapat diselesaikan dengan segera. Kerenah-kerenah pelanggan yang berubah dalam skop kerja. Borang permohonan kerja senggaraan piawai digunakan oleh pelanggan untuk aduan kerosakan. Jabatan cuba menyelesaikan kerosakan kecemasan dan biasa dalam masa yang secepat mungkin. Dalam usaha menyelesaikan kerosakan Jabatan juga tidak terlepas dari kerenah peraturan peraturan sediaada yang perlu dikuti untuk melantik kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan kerja.53 Daripada kajian ini didapati Jabatan mendahulukan perkhidmatan kepuasan pelangan dan kualiti dalam urusan kerja senggaraannya. ini menimbulkan berapa masalah kerana masa yang diambil bergantung kepada jarak pasukan dengan ibu pejabat.

54 Jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Jabatan perlu beralih kepada pengurusan senggaraan yang lebih dinamik, secara sistem pengurusan senggaraan berkomputer. Ia dapat menyelesaikan pengurusan aset bangunan yang ada serta dapat menyimpan rekod-rekod senggaraan lepas bagi memudahkan untuk rujukan kegunaan masa akan datang.

BAB VI

PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P

6.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan permodelan sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan maklumat penyelenggaraan bangunan berserta dengan kemudahan di bawah kelolaan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P). Ini bagi membolehkan Jabatan ini menyelenggara bangunan-bangunan di bawah jagaannya dengan lebih baik serta mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui Sistem Pengurusan Senggaraan ini.

Sistem ini boleh digunakan untuk mengira kos penyelenggaraan, menyimpan data bangunan dan melombong data untuk kegunaan masa akan datang serta membuat ramalan-ramalan di atas data yang dikumpulkan.

56

6.2

Model Aliran Data (Data Flow Diagram)

Model aliran data (DFD) digunakan bagi menunjukkan aliran maklumat diproses bagi setiap peringkat. Aliran data dan proses itu digambarkan dalam bentuk grafik. Ia mengambarkan aliran maklumat dan juga perubahan bentuk data yang digunakan bergerak dari input kepada output. Pergerakkan data yang terlibat dapat ditunjukkan dengan jelas, aktiviti memproses input kepada output. Output daripada satu proses akan digunakan sebagai input kepada proses yang berikutnya.

Model aliran data ini boleh dipecahkan kepada berapa aras untuk mengambarkan aliran data dan fungsi dengan lebih terperinci. Ia membantu memudahkan kefahaman untuk dibangun dan disemak. Berapa simbol digunakan sebagai notasi bagi DFD seperti ditunjukkan di Rajah 6.1.

Aliran Data

Proses

Entiti luaran

Storan Data

56

3 Storan Data 57 . Setiap proses mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu input dan satu output. 6.2. 6.2 Proses Proses menunjukkan aktiviti mengolah data input untuk menghasilkan output.1 Aliran Data Aliran Data (Data Flow) ialah laluan data bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain .1: Notasi Model Aliran Data 6. Proses dilabelkan sebagai perbuatan dan boleh dikelaskan kepada aras tinggi (parent diagram) dan aras rendah (child diagram). Arah laluan dikenal pasti dengan arah anak panah mewakili data yang masuk dan keluar dari atau kepada proses dan storan data. Proses aras tinggi boleh pecahkan proses aras rendah.57 Rajah 6.2.2.

had siling kontrak berkaitan sebelum menandatanganinya. Dengan ringkas adalah seperti berikut: (i) Permohonan kerja bermula dari pasukan dengan mengisi Borang JP&P 4 (Lampiran A). Pegawai pelulus menyemak peruntukan. Data ini digunakan untuk diproses dan dilabelkan sebagai kata nama dan disimpan dalam pengkalan data. 6. 58 . (ii) Siasatan tapak dibuat untuk menyediakan skop kerja. kad atau pun fail umum. Langkah awal ialah mengenal pasti maklumat dalam berbagai proses kerja senggaraan yang perlu untuk membangunkan model aliran data.3 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Senggaraan JP&P Kaedah model aliran data digunakan untuk menghuraikan atau menganalisa proses kerja-kerja senggaraan dari permohonan sehingga siap. Semua peringkat pemprosesan kerja itu perlu dikaji secara terperinci.58 Storan Data atau fail digunakan untuk menyimpan data bagi kegunaan pemprosesan. Skop kerja disediakan dengan rujukan kepada spesifikasi piawai. Jurutera Sivil dan Jurutera Elektrik dirujuk. Borang kemudian dimajukan kepada pegawai senggaraan kawasan. Borang tersebut didaftarkan dalam buku daftar aduan kerosakan dan status bangunan diperiksa dari buku senarai bangunan. Maklumat lanjut dari pasukan diperlukan. Anggaran kerja dibuat dengan merujuk ke Juru Ukur Bahan. Data ini bukan disimpan secara fizikal. Setelah siap skop kerja dan kos borang tersebut dimajukan ke Ibu Pejabat untuk kelulusan. secara pita megnetik. Untuk menyediakan lukisan perkhidmatan Bahagian Arkitek.

Bahagian Kewangan mengeluarkan waran peruntukan dan memerlukan maklum balas perbelanjaan. Ia menunjukkan aliran aduan kerosakan dari pasukan ke JP&P.4.4 Rekabentuk Model Sistem Rekabentuk utama sistem ini ada seperti yang digambarkan dalam Rajah 6. 6. Kontraktor sebelum menyediakan invois tuntutan perlu mengukur bersama dengan Juruteknik Senggaraan Kawasan. Setelah siap pasukan dimaklumkan untuk mengeluarkan sijil siap kerja dan penerimaan.1 Model Aliran Data Aras 1 59 . Sebelum bayar diluluskan kos kerja dimasukan dalam buku kawalan had siling dan peruntukan. Borang JP&P 4 dengan invois kontraktor dimajukan untuk kelulusan bayaran.2 yang menunjukkan gambarajah konteks sistem berkenaan. Seliaan kerja dilakukan dengan merujuk kepada lukisan dan speksifikasi piawai yang ada. (iv) Pegawai senggaraan kawasan memasukkan butir-butir ringkas kerja dalam buku senarai bangunan sebagai rujukan masa akan datang.59 (iii) Kontraktor bermasa kawasan berkaitan diarahkan melaksanakan kerja dengan diselia oleh Juruteknik Senggaraan Kawasan. Tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk proses bayaran seterusnya. Komponen utama sistem pengurusan ini nanti akan dapat menyimpan semua maklumat penyelenggaraan jabatan yang akan dikutip dari proses kerja dari masa kemasa. Kontraktor diarahkan membaiki kerja dan membuat tuntutan bayaran selepas siap kerja. 6. Markas perkhidmatan mahukan maklumat senggaraan sebelum memberi peruntukan. Pasukan menerima kerja siap.

Kemudian penyemakan dilakukan pada buku peruntukan dan buku kawal had siling kontrak. Untuk menyediakan skop kerja terperinci bahagian arkitek.4 menerangkan borang aduan disemak daripada daftar bangunan dan didaftarkan dalam buku aduan. Rajah 6. Pasukan perlu mengajukan sijil siap kerja untuk melengkapkan dokumentasi bayaran.6 menunjukkan borang JP&P 4 disemak tarikh mula kerja yang tercatit dan kerosakan ditapak juga diperiksa. Huraian terperinci adalah seperti berikut: (i) Penerimaan Permohonan. Tuntutan dimajukan untuk penyediaan invois bayaran. Permohonan itu melalui lima proses sehingga menyediakan invois tuntutan.3 menerangkan secara umum proses aduan kerosakan dari pasukan. Kemudian sikap kerja disediakan dengan memeriksa tapak dan dapatkan maklumat tambahan dari pasukan. Pasukan diberitahu kerja telah siap. rekabentuk dan elektrik dilibatkan untuk menyediakan lukisan seterusnya penyediaan dokumentasi oleh Jurukur Bahan dengan merujuk jadual kadar harga sebelum tandatangan kelulusan. Kontraktor akan memaklumkan kerja telah siap dan ukuran dibuat bersama-bersama.60 Daripada Rajah 6. dan di borang itu mesti dimasukkan tarikh terima. (iv) Proses 4 bagi menyediakan bayaran kepada kontraktor. 60 .5 menunjukkan borang mesti melalui 3 proses. Seterusnya kontraktor diarahkan mula kerja. Kerja diperiksa berpandukan lukisan dan spesifikasi. Tarikh tandatangan mesti dimasukkan serta surat iringan hendaklah disediakan. Tuntutan diluluskan selepas had siling disemak dan salinan tuntutan disimpan di fail. Rajah 6. Selepas diterima ia didaftarkan dalam buku bilangan kerja. (iii) Setia Kerja. (ii) Mohon Kelulusan. Rajah 6. Ukuran di tapak disemak bersama dengan jadual kadar harga piawai. Rajah 6.7 menunjukkan kontraktor menuntut bayaran.

5 Kesimpulan Daripada rajah-rajah ini. 61 .61 (v) Proses 5 bagi menyediakan tuntutan invois untuk bayaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Dalam proses tersebut ada lagi sub-proses yang menambahkan lagi kecerewetan perlaksanaan kerja tersebut. untuk menyiapkan sesuatu kerja senggaraan. 6. Dalam proses ini jumlah bayaran direkodkan dalam buku kawal had bumbumg. Invois disalinkan kepada kontraktor. Jabatan perlu mengaji semula aliran proses ini bagi memudahkan perlaksanaan kerja dan kurang membebankan kakitangannya. fail dan Markas Perkhidmatan. ia terpaksa melalui 6 proses utama. Invois tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk bayaran.8.

62 Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J abatanarah Perumahan Dan Pembinaan Melaporkan Kerosakan Pasokan/Kem Terima Pembaikan Waran Peruntukan Bahagian Kewangan dan Akuan Maklumat Perbelanjaan Arahan Kerja Kontraktor Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J P&P Tuntutan Status Kerja & Perbelanjaan Markas Perkhidmatan Peruntukan Tahunan Gambarajah Konteks Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Rajah 6.2: Pembinaan Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan 62 .

Rekod Bangunan J adual Kadar harga piawai Buku Peruntukkan Speksifikasi dan Lukisan Semak Semak Semak Semak Lapor Kerosakan Pasukan/Kem 1 Penerimaan Permohonan Mohon Kelulusan 2 Mohon kelulusan Selia Kerja 3 Selia Kerja Semak Siasat Kerosakan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan KeMarkas Perkhidmatan Maklumat Keadaan Kerosakan di Tapak Keadaan Kerosakan di Tapak Menyediakan Pembayaran Kerja Siap Di Tapak J adual Kadar harga piawai Ukur Panduan Majukan TuntutanBayaran Bahagian Urusan Bil 5 Menyediakan InvoiceTuntutan Kontraktor Majukan Tuntutan 4 Menyediakan Pembayaran Rekodkan Laporan Siap Kerja Dari Pasukan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan ke Pasukan Rajah 6.3: Aras Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan 62 .

4: Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan 63 .3 Menyediakan Lukisan Dokumentasi 1.4 Menyediakan Dokumen dan Anggaran Tandatangan Kelulusan Daftar Permohonan Maklumat dari Pasukan Buku Daftar Aduan Letrik & Mekanikal Ukur Bahan Rajah 6.Rekod Bangunan J adual Kadar Harga Piawai Keadaan di Tapak Akitek Rekabentuk Semak daftar Bangunan Terima Aduan 1.2 Menyediakan Skop Kerja Skop Terperinci 1.1 Penerimaan Permohonan Siasatan Tapak 1.

3 Menanda tangani kelulusan Selia Kerja Arah Kontraktor Semak Catit Tarikh Terima Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Sediakan Surat Iringan Kontraktor Bermasa Rajah 5.5: Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan 64 .2 Menanda tangani kelulusan Tandatangani 2.1 Mohon kelulusan Semak 2.Buku Bilangan Kerja Buku Peruntukkan Masukkan Tatikh di Tandatangani Daftar Semak Mohon Kelulusan 2.

Borang J P&P 4 Lukisan Kontraktor Pasukan Semak Tarikh Mula Kerja Semak Maklum Kerja Siap Maklum Kerja Siap Selia Kerja 3.2 Periksa Kerja Mengukur Kerja Menyediakan Bayaran 3.3 Ukur Kerja Siap Semak Periksa Speksifikasi Keadaan Kerosakan di Tapak Teguran Ukur Kerja Siap Kontraktor Rajah 6.1 Selia Kerja Memeriksa Kerja 3.6: Aras 2 Proses 3 Selia Kerja 65 .

3 Meluluskan Tuntutan Majukan Tuntutan Bayaran Majukan Siap Kerja Semak Kadar Harga Semak Had Bumbung Pasukan J adual Kadar harga piawai Rajah 6.7: Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran 66 .2 Menyemak Dokumentasi Kelulusan 4.Kerja Siap Di Tapak Kontraktor File Semak Ukuran Tuntut Bayaran Salinan Fail Menyediakan Pembayaran 4.1 Menyediakan Pembayaran Dokumentasi 4.

Markas Perkhidmatan Kontraktor Maklumkan Majukan Salinan Invoice Kontraktor Majukan Tuntutan 5.8: Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice 67 .1 Menyediakan InvoiceTuntutan Majukan Invoice Tuntutan Bahagian Urusan Bil Rekodkan Salinan Ke Fail Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Fail Rajah 6.

Cadangan berikut adalah untuk menambah baik pengurusan penyelenggaraan oleh JP&P. seminar atau perbincangan . 7.1 Pengurusan Am Kelemahan yang ada dalam pengurusan perlulah dimantapkan.1. kursus.1 CADANGAN Penyelenggaraan bangunan merupakan aktiviti yang berkembang dan berterusan.BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7. Latihan-latihan dalam apa juga bentuk. Untuk meninggikan moral kakitangan kebajikan mereka patut diambil berat oleh pihak pengurusan. Sesuatu bangunan yang dibina mempunyai tujuan dan fungsi yang tertentu. Oleh itu pentingnya kerja penyelengaraan dibuat agar dapat memenuhi tujuan mengekalkan dan mempertahankan fungsi yang telah dirancang.

Kerja melalui 69 . 7. Ini sekurang-sekurangnya dapat menghalang penyelewengan secara berterusan yang boleh menguntungkan satu-satu kontraktor sahaja. Rungutan-rungutan melalui akhbar tempatan dapat dikurangkan sekiranya tahap mutu kerja dapat diperbaiki lagi.69 informal patut diberi peluang kepada mereka bagi meninggikan lagi tahap kecekapan dan kemahiran mereka. Dalam pengurusan harian. Pemberian kerja secara indent boleh diteruskan tetapi untuk nilai kerja yang lebih kecil. Jika kakitangannya terlatih sudah tentu produktiviti Jabatan akan meningkat dan akan memberi kepuasan kepada pelanggan.2 Perolehan Kerja Senggaraan Perolehan kerja Jabatan patut diperluaskan lagi dan tidak terikat dengan satu cara sahaja iaitu mengunakan perkhidmatan kontrak bermasa. Dalam kajian yang dijalankan ini. Komunikasi melalui email dan internet tidak terdapat di Jabatan ini.1. Sebutharga dan tawaran terbuka perlu dilaksanakan bagi membuka banyak lagi peluang kepada banyak lagi kontraktor tampatan. Oleh itu usaha-usaha bagi memodenkan komunikasi Jabatan ini perlu mendapat tindakan yang segera kerana perkara ini boleh melemahkan semangat dan moral kakitangannya. Jabatan perlu mengambil tindakkan segera untuk memodenkan komunikasi harian pentadbiran. Jabatan menekan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Pulangan dari ini akan memberi kesan yang mengalakkan kepada Jabatan itu sendiri. Cara ini adalah lebih adil dan saksama serta telus dalam menawarkan kerja secara terbuka. Namun kepuasan ini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi produk atau kualiti kerja yang bermutu.

3 Anggaran Kerja Senggaraan Dalam kajian ini didapati anggaran kerja dan anggaraan tahunan dibuat oleh Juruteknik yang berpandukan kepada pengalaman mereka tetapi tidak mengikut keperluan kerana tidak mempunyai data yang lengkap. 7.1. wang dan tenaga. 7. Jabatan juga menerima aduan-aduan yang dibuat melalui surat-surat layang dan melalui media massa. kerja-kerja anggaran peruntukan perlu dibuat oleh kumpulan profesional yang mempunyai lebih pengalaman serta membuat perancangan yang menyeluruh. jimat masa. Selalunya peruntukan yang diterima sangat kurang dari amaun yang dipohon dan ini akan menghadkan kerjakerja senggaraan yang telah dirancang. Ini menunjukkan tanda-tanda tidak kepuasan hati pelangganpelanggan. Oleh itu pangkalan data perlu dibina untuk memudahkan kerja-kerja membuat anggaran yang tepat.70 perolehan indent dapat memudahkan menyelesaikan kerja kecemasan seperti paip pecah dan bumbung tercabut dipukul ribut. Kerja boleh dilakukan dengan cepat. Perkara ini jika tidak diselidik dan diambil tindakkan. Ia mudah dicapai oleh pasukan dan kelulusan boleh diberi secara terus.Cara ini pasokan yang jauh dapat membuat aduan pantas dan mudah. Bagi memperbaiki keadaan.4 Aduan Kerosakan Membuat aduan kerosakan perlu dengan mengunakan sistem pengurusan berkomputer . Sistem pengurusan yang perlu dibina serasi komunikasi internet. nanti akan 70 . Ini menyebabkan anggaran yang diberikan jauh berkurangan daripada yang diperlukan.1.

Kontraktor yang suka menjual kerja perlu disenarai hitamkan.71 mendatangkan kesan negatif terhadap Jabatan itu sendiri. perbincangan antara kontraktor dengan pasukan perlu diadakan untuk mengelakkan dari kerja terbengkalai. Sebelum memerlukan kerja. Kontraktor yang kurang mahir perlu diberi tunjuk ajar dan mengalakkan mereka menghadiri kursus-kursus berkaitan. Kontraktor menghadapi masalah untuk memasuki kem bagi membuat kerjakerja senggaraan. Pangkalan ini boleh melombong maklumat untuk membuat anggaran dan andaian-andaian sengggaran yang kritikal. Angkatan Tentera Malaysia keseluruhan nya mempunyai lebih kurang 33000 buah bangunan dan mempunyai alasan yang kukuh untuk mengadakan satu Pangkalan Data. Pemilihan kontraktor yang benar-benar hendak membuat kerja hendaklah diteliti secara mendalam. Kadangkala kerja yang diminta diberi masa yang suntuk untuk menyiapkan nya.1. 71 . Aduan-aduan yang tidak dapat dilaksanakan hendaklah dikurangkan.5 Rekod Senarai Bangunan Usaha-usaha mengadakan pengkalan data ke atas aset bangunan perlu dibangunkan segera. Dalam hal ini. kontraktor perlu dibantu untuk mendapatkan permit kebenaran masuk kawasan keselamatan. Senarai bangunan pada masa kini dalam bentuk buku yang disimpan dipasukan-pasukan itu sendiri dan tidak secara berpusat. Kerja-kerja yang terkeluar dari skop perlu dikawal dengan memaklumkan ke pihak atasan. 7. Perbincangan dengan pasukan perlu untuk menyelesaikan masalah ini.

72 7. JP&P perlu mengadakan sistam senggaraan yang boleh membantu Jabatan membuat pengurusan anggaran peruntukan dan pemantauan kerja. Bagi memenuhi kehendak pelanggan kerja-kerja pembaikan bangunan perlu dibuat dengan segera dan berkualiti. 72 . Untuk mencapai maklamat ini.2 KESIMPULAN Dari kajian ini didapati JP&P menghadapi banyak cabaran dimana memberi kepuasan pelanggan adalah cabaran yang utama.

Johor Bharu. Peter S. Leong and Ami Sudjiman (2003). Pustaka Ilmi Selangor. Ming Sun. 73 . J.C. Building Maintenance Technology. (2003). Malaysia. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). INTAN. MoPMIT: An Online Knowledge Management Solution for Reactive Maintenance Project in UK. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Petley. August 26-28. September 2nd. Malaysia. Teknologi Penyenggaraan Bangunan. Lee How Son and George C. Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Presentation for a Workshop. Lin. August 26-28. Introducing Good Asset Management to Ministry of Defence.73 RUJUKAN Abdul Hakim Mohammed and Wan Min Wan Mat (1991). Kerun Nita Ali. F. and Mike Kagioglou (2003).M. Barrett. Ahmad Ramli (2002). Prinsip dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. The Integration between Design and Proceedings of Office Building Automation: A Decision Support Approach. K.S Yuen (1993). London: Macmillan Press. Gary J. Johor Bharu. Yang and Skitmore.

Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia (PATM). Saptuyah Senson and Rizal Mohd Salleh (2002). Syed Alwi Alsagoff (2000). Malaysia: Ministry of Defence. Management of Building Maintenance: Conceptual Framework and Issues. Malaysia. Malaysia: Vinlin Press Sdn Bhd. January. Project Management – Effective Guidelines for Managing Information.74 Mimi Ismail (2002). Buku Rasmi. Bab 13. 74 . Presentation or a Workshop Strategizing Towards Effective Budget – The Way Forward. Kuala Lumpur: Mutucetak Sdn Bhd. IT In Construction Engineering: Are We Chasing Our Tails? Proceeding of 4th Asia Pacific Structural Engineering and Conference (ASPEC 2000). Perumahan dan Pembinaan Edisi VII. Tow Khee Kin (2004). Kementerian Pertahanan Malaysia. September 13-15. PATM Jilid 3. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful