abualmohtarma031090d05ttt (1)

PSZ 19:16 (Pind.

1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA SESI PENGAJIAN: Saya 2003/2005

ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia debenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( / ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ___________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: _NO 20 JALAN SETIAWANGSA 17_________ _TAMAN SETIAWANGSA________________ _54200 KUALA LUMPUR_________________ Tarikh: ___________________________ _______________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) PROF MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Nama Penyelia Tarikh: ___________________________

CATATAN:

*

Potong yang tidak berkenaan.

2
** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu.

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)”.

Tandatangan :

……………………………………………………………….

Nama Penyelia: PROF. MADYA DR MOHAMAD IBRAHIM BIN MOHAMAD Tarikh : ………………………………………………

KAJIAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR Laporan projek dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan) Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia MAC 2005 .

A REVIEW ON THE MAINTENANCE SYSTEM FOR THE DIRECTORATE OF ACCOMODATIONS AND WORKS OF THE MALAYSIAN ARMED FORCES ABU ALMOHTAR BIN JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Master of Science (Construction Management) Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia MARCH 2005 .

Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ………………………………… Abu Almohtar bin Jaafar Mac 2005 .ii “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

iii … khas untuk ibu yang dikasihi serta isteri dan anak-anak tersayang…. .

Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Prof Madya Dr Mohamad Ibrahim Mohamad selaku penyelia projek yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta pertolongan dengan begitu sabar sehingga siapnya laporan projek ini.iv PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Penulis begitu terharu dengan kesabaran beliau memberikan dorongan dan galakan untuk penulis menyiapkan laporan ini. Semoga Allah merahmati kamu sekalian. Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan laporan projek ini dalam masa yang ditetapkan.w. para isteri dan sahabat-sahabatnya. Penulis hanya dapat berdoa kepada Allah semoga beliau dibalasi degan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Tidak lupa juga kepada sesiapa sahaja dari kalangan pegawai dan anggota senggaraan yang telah memberi sokongan dan bantuan serta kerjasama terutama semasa membuat lawatan-lawatan ke tapak dan semasa soal selidik serta kerjasama yang diperoleh dari pihak pengurusan kem-kem berkaitan kerana membenarkan penulis membuat kajian di kawasan mereka. .a. Akhir sekali tidak lupa juga kepada isteri dan anak-anak yang begitu memahami dan mengorbankan ruang masa mereka digunakan untuk menyiapkan laporan projek ini. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s. rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam serta amat penyayang ke atas seluruh umatnya.

v ABSTRAK Setiap bangunan perlu diselenggara untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan .000 bangunan dari ketiga-tiga perkhidmatan. Metodologi utama kajian adalah dengan menggunakan soalan kajiselidik. Satu sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan data bangunan. Anggota tentera dijaga kebajikan mereka dengan memberikan perkhidmatan senggaraan bangunan yang berterusan untuk menjaga moral mereka dalam berjuang mempertahankan negara. Penyelenggaraan yang terancang dan berterusan dapat menjaga kualiti dan prestasi bangunan tersebut. Hasil dari kajian didapati cabaran utama adalah didalam pengurusan bangunan dan perlaksanaan kerja senggaraan.Sejak kebelakangan ini kerja senggaraan telah menjadi isu tidak puas hati dikalangan mereka. . Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap keberkesanannya dan kelemahan yang ada pada sistem pengurusan yang diamakan. kewangan dan memantau kerja senggaraan perlu dibangunkan bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kepada pelanggan. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mempunyai sejumlah 182 kem yang mengandungi 33.

This study was carried out with aim to investigate and evaluate the management of maintenance system practised by MAF currently. A modal data flow diagram was developed to help in better understanding of the whole management system. Army. Questionnaires was designed to evaluate the shortcoming of the ongoing system. The MAF received budgetary allocation from the Ministry of Defence annually and subsequently reallocate to JKR and A&W for execution of maintenance works.ABSTRACT Maintenance of assets particularly building is important as to maintain the high moral of the soldiers in order for them to achieve successfully the objectives and missions of the Ministry of Defence. . Recently. The findings suggest that a proper building record should be built and an integrated maintenance management system to be developed. Poorly maintained buildings will somehow tarnish the image of Malaysian Armed Forces (MAF). Thru this system it could enhance the overall maintenance management in giving quality services. The MAF owned 182 camps with 33. Public Works Department (JKR) and Directorate of Accommodations and Works (A&W) which is under Malaysian Armed Forces maintained these buildings. Thus. Navy and Air Force.000 buildings for the three services. thru sharing integrated maintenance management system repair and maintenance of other buildings components could be well planned and optimised the allocation given. the maintenance works carried out were questionable as there were many complaints among the occupants.

1 1.4 1.2 Kajian Dokumentasi Kajian Literatur 3 5 5 6 6 6 7 1 .6 Pengenalan Latar Belakang Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Skop dan Batasan Kajian Kepentingan Kajian Metodologi 1.3 1.5 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH LAMPIRAN A iv v vi vii xii xiii xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.6.6.2 1.1 1.

1 Senggaraan Pencegahan 2.7.6.1 3.2 3.5 Senggaraan Tak Terancang 16 16 16 17 17 18 18 10 12 15 Peruntukan Senggaraan Kategori Senggaraan BAB 111 KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3.6.6.5 1.4 2.2 Senggaraan Berjadual 2.8 1.1 Senggaraan Terancang 2.3.4 1.5 3.3 1.3.3 Kepentingan Senggaraan Jenis Senggaraan 2.3 3.4.1.4 Pendahuluan Skop Kerja Senggaraan Bangunan Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM 3.4.1 3.2 2.3 Senggaraan Bersebab 2.2 3.1 Definasi Senggaraan 2.1 Penyediaan Dokumen Tender .6.1.7 Tanggunjawap Pasukan Tanggungjawap Markas Perkhidmatan 20 21 21 22 22 22 23 24 25 25 Jenis Senggaraan Jenis Kontrak Yang Diamalkan oleh JP&P Proses Tender 3.1.3.2 2.6 3.3.3.6 Lawatan Tapak Taklimat dan Penerangan Soal Selidik Analisa 8 7 7 8 BAB 11 KAEDAH SENGGARAAN 2.

7.6 Pendahuluan Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Merancang Kerja Senggaraan Melaksanakan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan 41 42 43 44 45 45 .1 Penyediaan Borang 4.1 Pengenalan Kaedah Kajian 4.1.5 3.11 Mengiklan Tender Menjadual Tender Laporan Penilaian Tender Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani 28 28 29 30 30 31 31 26 27 27 Kontrak Permohonan Kerja Senggaraan Perlaksanaan Kerja oleh Kontraktor Pengesahan Siap Kerja Audit Senggaraan dan Kawalan 3.2.1 Tujuan Audit 3.2 Prosedur Kawalan Audit BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.2.2 5.1.5 5.0 4.2 Objektif Kajian Soal Selidik Proses Perjalan Soal Selidik 4.3 5.1.7 4.10 3.7.1.3 3.1 4.1.11.1.2 Kaedah Indeks Purata Analisa Frekuensi Analisa Kolerasi Analisa Regrasi Linear Analisa Tidak Berparameter 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 Kesimpulan BAB VHASIL KAJIAN.7.3 Penyediaan Data Set 4.5 4.7.1.1. ANALSIS DAN PERBINCANGAN 5.3 4.8 3.1.1.2 Borang Soal Selidik 4.4 3.9 3.11.4 4.2.4 5.6 4.1 5.2 3.9 3.

1.1.1.1 6.3 6.10 5.1 Cadangan 7.2 Pengurusan Am Perolehan Kerja Senggaraan Anggaran Kerja Senggaraan Aduan Kerosakan Rekod Senarai Bangunan 68 68 69 70 70 71 72 73 Kesimpulan RUJUKAN .7 5.2.1 Model Aliran Data 1 Kesimpulan BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7.5 7.1.2.2.1 7.3 7.1.10 BAB VI Aduan Kerosakan Alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat Dilaksanakan 49 Rekod Senarai Bangunan Kesimpulan 52 53 47 PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P 6.8 5.1 Pengenalan 6.4 7.2 7.3 6.9 5.4 6.5 Aliran Data Proses Storan Data 55 56 57 57 57 58 59 59 61 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penylenggaraan JP&P Rekabentuk Model Sistem 6.2 Model Aliran Data 6.2 6.4.

4 Jadual 5.1 Jadual 5.10 Nilai Pekali Kolerasi Ujian Tidak Berparameter Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Cara Komunikasi Cara Perolehan Kerja Senggaraan Kumpulan Merancang Senggaraan Perlaksanaan Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Cara Anggaran Dikira Tatacara aduan Kerosakan Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Alasan Kerja Tidak Dapat Di Laksanakan 38 40 42 43 44 44 45 46 46 48 49 51 .6 Jadual 5.8 Jadual 5.11 SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT Jadual 4.5 Jadual 5.3 Jadual 5.7 Jadual 5.2 Jadual 5.2 Jadual 5.1 Jadual 4.9 Jadual 5.

8 Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan Aras 2 Proses 3 Selia Kerja Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice .12 SENARAI RAJAH RAJAH TAJUK MUKA SURAT Rajah 2.3 Aras 1 Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan JP&P 62 63 64 65 66 67 Rajah 6.1 Rajah 6.1 Rajah 6.2 Rajah 5.5 Rajah 6.6 Rajah 6.1 Rajah 2.4 Rajah 6.2 Aktiviti Pembinaan Pecahan Jenis Senggaraan Rekod Senarai Bangunan Notasi Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan 12 15 52 56 61 Rajah 6.7 Rajah 6.

13 SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B TAJUK Borang Soalan Kaji Selidik Borang Aduan JP&P 4 .

Selepas tahun 1976. Angkatan Tentera Malaysia telah menubuhkan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P) untuk . KEMENTAH disusun menjadi kementerian bersepadu (intergrated ministry) yang mempunyai Sistem Awam dan Sub-Sistem Tentera (Saputyah. Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957 pertahanan negara masih di bawah Kerajaan British sehingga pengunduran tenteranya pada tahun 1970. Untuk mengurangkan beban JKR ketika itu. Akibat daripada keputusan Kerajaan British mengundurkan bala tenteranya dari rantau ini. pembangunan infrastukturnya telah berkembang dengan begitu pesat dalam membeli peralatan pertahanan baru dan membina bangunanbangunan baru. Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah tertentu menyusun semula Kementerian Pertahanan (KEMENTAH).BAB I PENDAHULUAN 1. 2000).1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works Deparment (PWD).

Perkembangan ini menjadi lebih pesat pada 1980 apabila ATM melancarkan rancangan Perkembangan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA). Bahagian ini diletakkan di bawah pentadbiran Setiausaha Bahagian yang berfungsi untuk membantu peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh JP&P. Justeru itu. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus kerja-kerja penyelenggaraan terhadap semua bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh pihak Bahagian Pembangunan. Kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan kepada Sel Senggaraan JP&P dalam melaksanakan kerjakerja senggaraan pada masa hadapan. JP&P telah diperbesarkan dan diletakkan di bawah Bahagian Lojistik Pertahanan serta juga satu cawangan baru yang dikenali sebagai Bahagian Pembangunan telah diwujudkan. pihak kabinet telah meluluskan Sistem Implementasi Pantas (AIS – Accelerated Implementation System) dibawah KEMENTAH bertujuan untuk mengambil alih sebahagian besar daripada tugas-tugas JKR. . Justeru itu. Kajian ini dibuat dengan harapan agar dapat mengenalpasti sejauh mana keberkesanan sistem senggaraan yang sediada dari segi perlaksanaannya dan seterusnya merumuskan satu cadangan yang lebih sesuai bagi menjamin dan meningkatkan tahap keupayaan pengurusan yang lebih baik. sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek ATM. Sungguhpun satu sistem senggaraan telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan namun ia masih tidak diketahui sejauh manakah keberkesanannya. Bangunan-bangunan lama keseluruhannya adalah peninggalan kem-kem tentera British.15 membina dan menyelenggara bangunan baru dan lama. Kerja senggaraan ini dilaksanakan oleh satu unit di dalam JP&P dikenali dengan nama Sel Senggaraan. JP&P bertanggungjawab menyelenggara bangunan dan fasilitas yang dilaksanakan sendiri. Hasil cadangan pasukan tersebut.

Semua bangunan ini semada yang baru atau yang lama perlu diselenggara dengan sempurna. Bangunan-bangunan lama yang sediada adalah warisan daripada Tentera British yang kebanyakannya telah uzur dan terabai penyelenggaraannya. Penyelenggaraan bangunan bermula sebaik sahaja satu-satu bangunan itu disiapkan. Kerja-kerja senggaraan yang terabai dan tertangguh ini telah meningkatkan keperluan kewangan yang lebih tinggi. Terdapat banyak rungutan-rungutan terbuka di akhbar-akhbar tempatan serta aduanaduan bersurat dan lisan yang diterima oleh ATM. Kebajikan anggota tentera adalah perlu dalam mencapai falasafahnya iaitu satu peluru satu musuh.2 Latar Belakang Kajian Beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) telah membina banyak bangunan teknikal dan rumah keluarga melalui Rancangan Lima Tahun (RML) Kerajaan Malaysia. Ia adalah untuk mengekalkan nilai pelaburan. Senggaraan dijalankan tidak mengikut rancangan tetapi dibuat secara mengikut keperluan mendesak sahaja. mendapatkan rupa yang menarik dan menjaga fungsi asal tujuan pembinaannya. Dalam ucapan pembentangan Bajet 2005 pada 10 September 2004 di Parlimen Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi telah menekan dasar kerajaan dalam hal senggaraan: “Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan infrastruktur awam dalam membangunkan budaya penyelenggaraan.16 1. Kesan dari itu telah membawa banyak rungutan negatif dan keupayaan pihak pelaksana kerja senggaraan telah turut dipersoalkan. . Justeru itu adalah wajar Jabatan yang mengendalikan kerja senggaraan ini perlu memikirkan pengurusan senggaraannya secara holistik untuk bertambah baik lagi. Bagi memastikan aset Kerajaan terpelihara. Setiap tahun Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit kepada ATM untuk menyelenggara bangunan di Kem-kem Angkatan Tentera tetapi masih tidak mencukupi untuk keperluan sebenar.

Angkatan Tentera Malaysia mempunyai sejumlah 182 kem-kem penempatan tentera yang mengandungi 33000 bangunan untuk ketiga perkhidmatan. Kaedah senggaraan kem dan fasilitas ATM telah termaktub didalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). Tetapi senggaraan tidak diberi keutamaan. (Jabatan Perdana Menteri. satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan”. 2004). Kerja senggaraan bangunan selama ini dilaksanakan secara adhoc. Laut dan Udara. perlaksanaan dan kawalan. Walaupun begitu pihak ATM bimbang moral anggota tentera mungkin terjejas berpandukan rungutan-rungutan yang diterima. Purata peruntukan senggaraan yang diterima hanya 50% sahaja dari keperluan sebenar (Amran. Peruntukan diagihkan dari Kementah melalui ketiga cabang perkhidmatan kepada JKR dan JP&P pada setiap tahun.17 memanjangkan tempoh hayat. 2004) Setiap bangunan yang dibina mesti disenggara. Jika peruntukan kurang sudah tentu apa yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. Kesemua bangunan ini diselenggara oleh JKR dan JP&P. mengindahkan persekitaran dan menjaga kebersihan. Tentera Darat. tidak sejajar dengan keadaan bangunan dan kewangan yang ada.3 Matlamat dan Objektif Kajian . Senggaraan bangunan memerlukan strategi yang jitu dan dirancang melalui maklumat pangkalan data yang merangkumi perancangan. 1. Rekod-rekod bangunan ini tidak disimpan secara berpusat tetapi pada pasukan-pasukan tentera tempatan sahaja. telah mengariskan supaya bangunan dan fasilitas dalam kem berkeadaan baik supaya boleh digunakan sepanjang masa.

1.18 Matlamat utama projek sarjana ini adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti kelemahan dalam sistem pengurusan kerja senggaraan amalan JP&P serta mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi pengurusannya ketahap optimum. Mengkaji sistem pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan oleh Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. objektif berikut telah ditetapkan: 1. Panduan lain yang digunapakai adalah Arahan dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Jurutera kerja dan pegawai-pegawai ATM memainkan peranan menjayakan sesuatu kerja senggaraan.5 Kepentingan Kajian . Mengenalpasti kelemahan-kelemahan pengurusan penyelenggaraan yang ada. 3.4 Skop dan Batasan Kajian Kajian ini dijalankan meliputi skop pengurusan bagi melaksanakan kerja senggaraan untuk kem-kem ATM sahaja. Peranan mereka berhubung dengan pasukan tentera dan kontraktor untuk melaksanakan kerja senggaraan berhubung kait dengan matlamat organisasi. Kajian ini dibataskan kepada kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P sahaja. Kaedah yang ada hanyalah Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). 2. Cabaran yang mereka hadapi memberi kesan secara langsung mahu pun tidak langsung kepada pihak pengurusan. 1. Bagi mencapai matlamat kajian. Membina proses modal aliran data sistem pengurusan senggaraan.

Sejajar dengan itu ia secara tidak langsung menolong ATM mencapai matlamatnya mempertahankan negara dengan cara sokongan moral iaitu memberi perkhidmatan senggaran yang berkesan. mendapatkan maklumat-maklumat atau data-data berkaitan dari hal senggaraan tersebut. pelan-pelan.6. Kajian telah dijalankan seperti berikut:- 1.1 Kajian Dokumentasi Pada peringkat awal projek ini kajian terhadap dokumentasi yang ada telah dilakukan. Arahan-arahan atau panduan berkaitan dengan kerja-kerja senggaraan dari Angkatan Tentera Malaysia juga dikaji untuk membuat rumusan keberkesanan senggaraan tersebut. Keduanya. dokumen kontrak. Di antara dokumen-dokumen yang diselidik ialah Perintah Majlis Angkatan Tentera. Kajian ini dilakukan dengan membuat kajian di kawasan kem tentera dengan melihat sendiri keadaan fizikalnya. Maklumat-maklumat tersebut telah dikumpulkan sebeberapa banyak yang mungkin untuk diteliti dahulu sebelum kajian seterusnya dijalankan. bil-bil bayaran dan sebagainya. .6 Metodologi Bahagian ini mengariskan metodologi kajian yang dilaksanakan. Maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui beberapa peringkat dan telah melibatkan beberapa pihak tertentu. 1.19 Rumusan dari kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan senggaraan JP&P pada masa akan datang.

6. majalah.4 Taklimat Dan Penerangan Taklimat dan penerangan juga telah diberi oleh pegawai senggaraan kawasan berkaitan dan pegawai kuartermaster yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal senggaraan di kawasan masing-masing. akta dan perundangan berkaitan. 1. 1.3 Lawatan Tapak Lawatan ini diadakan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran sebenar keadaan ditapak. Lawatan ke tapak telah dibuat bersama dengan pegawai senggaraan kawasan dan kakitangannya. Ketika lawatan.20 1.6. catitan-catitan penting diambil untuk dibuat kajian selanjutnya. nota-nota syarahan.6. . Beberapa pertemuan telah diatur untuk bersama mereka supaya penerangan dapat diberikan dengan secara baik mungkin.2 Kajian Literatur Kajian projek ini dibuat dengan berpandu rujukan-rujukan seperti buku-buku. risalah dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan skop kajian. Lawatan juga dapat memudahkan pemahaman khusus kerja senggaraan. garispanduan-garispanduan. buletin IEM.

Borang soal selidik disediakan untuk mendapat pandangan dari jurutera kerja dalam urusan kerja senggaraan.21 Maklumat-maklumat yang diperolehi di peringkat ini adalah penting kerana mereka merupakan orang yang bertanggungjawab secara terus dalam menguruskan kerja-kerja senggaraan di kawasan masing-masing. kebajikan. Ia bagi mengetahui faktor penyebab utama masalah dalam pengurusan.6. dan kemudahan yang ada. Mereka adalah orang yang menjalankan segala peraturan yang sedia ada serta akan merancang dan membelanjakan segala peruntukan yang diberikan untuk pasukan mereka. 1. Data-data ini dianalisa dengan mengunakan Microsof Excel dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman dan penyampaian. Maklumat yang telah diperolehi telah digunakan di dalam kajian ini. persekitaran.6. Bahagian B: perolehan kerja dan Bahagian C: perlaksanaan kerja. Analisa Analisa dibuat melalui data yang telah dikumpulkan dan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A: pengurusan am. Analisa . budaya kerja.5 Soal Selidik Soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi mencapai ketiga-tiga objektif. 1. Kajian ini dianalisa dengan indeks purata dan indeks relatif kemudian penyusunan dari kekuatan tinggi hingga kekuatan rendah dilakukan untuk mendapatkan ranking. Soal selidik ini dikaitkan dengan cabaran yang jurutera hadapi dalam urusan melaksanakan kerja senggaraan dari segi pengurusan am.6.

22 selanjutnya diterangkan dalam Bab V iaitu Hasil Kajian. Analisa dan Perbincangan. .

memulih atau memperbaiki kemudahan-kemudahan setiap bahagian bangunan perkhidmatan dan persekitaran supaya mencapai tahap semasa yang boleh diterima dengan mengekalkan utiliti nilainya”. Tindakan-tindakan ini . Manakala definisi penyenggaraan yang terkandung di dalam BS 3811:1964 “Penyenggaraan ialah kerja yang dijalankan untuk menjaga.1 Definasi Senggaraan Kerja senggaraan boleh ditakrifkan sebagai “Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang senantiasa berubah-ubah (Robert Kretner.BAB II KAEDAH SENGGARAAN 2. 1983)”. Lee (1976) menakrifkan senggaraan sebagai gabungan semua tindakan yang dibuat bertujuan untuk memperkukuhkan atau mengekalkan sesuatu bangunan atau fasilitas supaya sentiasa pada tahap yang boleh diterima.

Bagi pihak pengguna pula. Dalam hubungan ini. Satu rancangan yang strategik perlu diwujukan supaya peruntukan kewangan dapat diagihkan dengan sewajarnya untuk aktiviti-aktivti senggaraan di dalam sesuatu organisasi. pihak pengurusan bangunan mestilah melakukan kerja-kerja penyiasatan yang kerap ke atas semua bahagian-bahagian bangunan dan semua kerja-kerja pembaikan yang telah dilakukan. Dengan cara tersebut pemilik dengan mudah dapat menganggarkan berapa banyak wang yang diperlukan pada masa-masa tertentu untuk memastikan yang fasilitas atau bangunannya sentiasa ditahap yang bersesuaian. mereka dapat menggunakannya dengan selesa dan berasa selamat. pemasangan dan kemasan-kemasan berada dalam keadaan yang sempurna dan . konsep ini membawa maksud yang amat luas dan tiada satu pun ukuran piawai yang boleh diterima dan memuaskan hati semua orang yang terlibat dalam satu tempoh jangka masa yang sama. Konsep “tahap yang boleh diterima” adalah amat subjektif. Secara amnya kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada dua iaitu senggaraan aktif dan senggaraan pasif. perlekapan. Kerja-kerja senggaraan aktif atau senggaraan pencegahan (preventive maintenance) dilakukan sebelum kerosakan terjadi manakala senggaraan pasif pula dimaksudkan sebagai kerjakerja pembaikan yang dilakukan terhadap kerosakan (corrective maintenance). Proses senggaraan bagi sesebuah bangunan atau apa jua fasilitas sebenarnya bermula daripada peringkat rekabentuk lagi. Kos kitaran sepanjang hayat sesuatu fasilitas itu sepatutnya telah disediakan lebih awal lagi semasa ia direka bentuk.11 termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja permulaan (initiation). Bagi mendapatkan hasil penyenggaraan yang berkesan. Ini semata-mata untuk menentukan bahawa kos pembinaannya seimbang dengan kos senggaraan dan pengurusan yang dijangka. ia bermaksud yang pemilik berpuashati dengan bayaran yang dikenakan terhadap kerja senggaraan yang telah dilakukan. Tindakan ini dibuat bertujuan bagi memastikan semua kerja-kerja struktur. penstrukturan semula organisasi dan juga perlaksanaan kerja. Oleh itu.

Keseluruhan aktiviti pembinaan sesebuah bangunan dapat digambarkan dalam Rajah 2. Ini termasuk semua kerja-kerja hiasan dalaman dan luaran (Ahmad.12 seterusnya boleh diterima.2 Kepentingan Senggaraan Proses senggaraan sesebuah bangunan seharusnya dimulakan sebaik sahaja ia siap dibina.1 AKTIVITI PEMBINAAN BANGUNAN SEDIADA BANGUNAN BARU SENGGARAAN (kerja yang diperlukan untuk menentukan bangunan tersebut dalam tahap yang sesuai termasuk sedikit pembaikan) PENGGANTIAN (Bangunan baru didirikan untuk tujuan yang sama setelah bangunan lama dirobohkan) UBAHSUAI (Ia meliputi kerja-kerja pembaikan kemudahan supaya ia lebih sesuai dengan kegunaannya) TAMBAHAN (Bangunan baru didirikan – selalunya di atas tapak yang baru) PINDAAN (Kerja-kerja melibatkan penyusunan semula ruang dalaman dan/atau menyediakan kemudahan baru supaya lebih sesuai dengan fungsi barunya) Rajah 2. 2. Keperluan senggaraan bagi sesebuah agensi atau jabatan kerajaan hanya mula disedari apabila faktor keselamatan mula mengancam dan fasilitas mula menjadi usang. 2002).1: Aktiviti Pembinaan .

Maklumat yang diperolehi tadi akan digunakan untuk merancang kerja serta bahan-bahan yang diperlukan. . Mengemaskini maklumat berkaitan urusharta. iii. Menyediakan strategi kerja senggaraan. elektrik ataupun mekanikal. Bagi membaiki kecacatan yang disebab oleh kecuaian semasa pembinaan akan ditanggung oleh kontraktor ketika dalam tempoh masa kecacatan. bangunan akan melalui tempoh jangka hayat yang agak panjang 40 hingga 80 tahun (Hakim dan Min. kecacatan yang terjadi berpunca daripada reka bentuk atau pembinaan bangunan itu sendiri. Hakikat ini menyebabkan berlakunya pendekatan yang tidak terancang terhadap senggaraan bangunan. Pemeriksaan atau penilaian dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan keadaan bangunan bagi tujuan berikut: i. Proses senggaraan bermula dengan membuat penilaian terhadap keadaan fasilitas yang hendak disenggara. Pemeriksaan ini tertumpu kepada mana-mana bahagian yang difikirkan berlakunya kerosakan. Menyediakan peruntukan kewangan. v. Pemeriksaan juga boleh dilakukan terhadap keseluruhan bangunan dengan secara rambang mahupun terperinci. Selepas tempoh kecacatan berakhir.13 Diperingkat awal. Selepas tempoh sesuatu masa. 1991). Menilai kerja-kerja terbengkalai. ii. Pemeriksaan ini dilakukan oleh mereka yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang iaitu kerja awam. Mustahil sesuatu bangunan mencapai hayat yang begitu lama tanpa disenggara dengan sempurna. Menyenaraikan keutamaan kerja senggaraan. Pemeriksaan ini dapat menentukan tahap kerja senggaraan yang perlu untuk menentukan keadaannya sentiasa berada ditahap yang boleh diterima. pengurus bangunan perlu menyediakan rancangan senggaraan seterusnya supaya bangunan dapat berfungsi dengan elok disepanjang hayat ekonominya (Hakim dan Min. iv. 1991).

Proses terpenting berkaitan dengan kerja senggaraan adalah memilih jenis kontrak yang hendak digunakan. tenaga buruh dan bahan. Tujuannya adalah untuk memilih kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan harga yang berpatutan. Pemilihan jenis kontrak yang sesuai bagi kerja-kerja senggaraan yang berterusan adalah perlu supaya semua kerja dapat disiapkan dalam keadaan yang sempurna dengan kualiti kerja yang diharapkan.14 Sungguhpun ada kerosakan dan pembaikan ia tetap bergantung kepada kualiti kerja serta bahan yang digunakan. . Kepentingannya dapat dirasakan lebih ketara apabila kos pembaikannya tinggi. Kepentingan senggaraan adalah jelas. Semua kerja perlu dirancang untuk jangka pendek dan panjang bagi memastikan pelaburan membina bangunan mendapat pulangan yang sewajarnya. Kerja membaiki bangunan ini dilakukan mengikut tempoh masa yang tertentu. bagi mengelakkan sebarang kemungkinanyang tidak diingini berlaku kepada penghuni atau pengguna-pengguna bangunan. bertujuan untuk menyatukan segala teknik dan strategi kerja senggaraan melalui sistem penilaian pengurusan. Pendekatan yang mantap. Tanpa program penyelenggaraan. Ramalan yang berkaitan dengan keperluan kerja senggaraan biasa dibuat berdasarkan jangka hayat sesebuah bangunan. pencegahan berancang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. kos-kos piawaian dan juga kadar kelunturan sesuatu komponen mengikut cara penggunaan yang biasa.

2 menunjukkan Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) dan Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance). Menurut Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jlid III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13) telah mengariskan panduan untuk kerja-kerja senggaraan. Bangunan yang direka dengan mengambil kira kitaran hayat lebih mudah disenggara.2: Pecahan Jenis Senggaraan . Rajah 2. kecemasan dan penyenggaraan tidak diduga. Istilah senggaraan pencegahan dan senggaaraan baikpulih juga telah digunakan dalam perintah itu. tahunan.15 2. SENGGARAAN Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Rajah 2. Jenis senggaraaan telah dibahagikan kepada empat iaitu berjadual. Secara umumnya ada dua jenis senggaraan.3 Jenis Senggaraan Leong (2005) menyebut semua bangunan perlu diselenggara melainkan yang hendak dihapuskan.

2 Senggaraan Berjadual (Scheduled Maintenance) Matlamat senggaraan ini ialah mencegah kerosakan sebelum ianya berlaku. PATM Jil III Bab 13 juga mengariskan menghapuskan serangga anai-anai ialah senggaraan pencegahan.3.1 Senggaraan Terancang (Planned Maintenance) Senggaraan terancang dilaksana dan dikawal dengan mengambil kira kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan rekod dan pengalaman masa lalu. Jangka hayat sesuatu peralatan-peralatan dapat dijadualkan untuk penggantiannya.16 2.3. Kerja senggaraan berjadual melibatkan kerja senggaraan yang utama berdasarkan masa yang . Kerja senggaraan sebenarnya dapat ditentukan pada peringkat awal lagi. Kerja-kerja seperti pemeriksaan motor. 2. perkhidmatan dan penggantian boleh menghalang berlakunya kerosakan.1 Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) Aktiviti senggaraan pencegahan berancang ialah kerja-kerja senggaraan harian secara berterusan dan kerja-kerja yang berjadual. loji dan bahagian-bahagian bangunan yang lain. Objektif utama penyenggaraan cegahan berancang adalah memanjangkan hayat peralatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kemunkinan berlakunya kegagalan atau kemerosotan prestasi kepada bangunan. jentera.1. 2. pembersihan. Ahmad (2002) membahagikan senggaraan kepada dua iaitu senggaraan penutup (shutdoor maintenance) dan senggaraan kerosakan (breakdown maintenance).3. Berkaitan dengan senggaraan pencegahan.1.

boleh menyebabkan kerosakan. Timonthy (2002) memberi contoh. Kerja senggaraan berjadual seperti mengecat semula bangunan. Senggaraan berjadual boleh menetapkan tarikh dan masa kerja dan boleh diselaraskan aktiviti dalam bangunan bagi mengelakkan gangguan (PATM Jil III Bab 13). pendawaian semula elektrik.2 Senggaraan Tak Terancang (Unplanned Maintenance) Kerja senggaraan tak terancang menurut Ahmad (2002) ialah kerja-kerja yang berasaskan panggilan telefon yang memerlukan pembaikan segera.3. Ia menjadi suatu perkara terdesak apabila mengalami kerosakan mengejut dan perlu dibaiki segera. Manakala turap semula padang kawat dan penyenggaraan alat jentera adalah mengikut service manual.3. pemasangan semula paip air dan pembetungan dibuat dalam pusingan 20 tahun.3 Senggaraan Bersebab (Condition-Based Maintenance) Leong (2005) menyatakan senggaraan bersebab ini berlandaskan keadaan aset itu diketahui tiba masanya untuk diganti. dimana keadaan suhu peralatan telah melebihi had. 2. Sebarang kerja senggaraan yang dilakukan tanpa mengikut sebarang bentuk perancangan ataupun kerja yang selalu dilakukan berulang-ulang mahupun membaiki kerosakan secara mendadak ialah kerja kecemasan tanpa perancangan yang teratur. Keadaan suhu atau getaran yang melebihi had telah menjadi penyebab kerosakan kepada peralatan itu. 2. .17 telah dijangka biasanya dalam satu tempoh seperti lima tahun.1.

18 2. Peruntukan ini perlu dirancang atau dianggarkan secara terbaik agar ia mencapai objektif yang dikehendaki. Peruntukan Perlu. Peruntukan yang diperlukan secara minima untuk mencapai tahap senggaraan yang boleh diterima. iii. Peruntukan senggaraan boleh dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut: i. Peruntukan Lebihan. Peruntukan Wajib.4 Peruntukan Senggaraan Peruntukan senggaraan adalah agihan kewangan untuk satu peringkat masa yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu. ii. Peruntukan yang mesti diadakan kerana obligasi birokrasi atau komitmen yang telah dibuat pada masa yang lepas. Perbandingan ini dapat menunjukkan corak perbelanjaan dari tahun ke tahun. Peruntukan yang diadakan melebihi peruntukan yang diperlukan untuk kegunaan yang bermirip kepada aesthetic. Dalam menyediakan anggaran adalah perlu untuk menyemak dan membuat perbandingan dengan peruntukan tahun-tahun lepas. serta cara-cara perlaksanaan termasuk harga bahan dan buruh. situasi di mana kerja senggaraan hendak dilaksanakan.5 Kategori Senggaraan Kerja-kerja senggaraan ATM telah dibahagikan kepada beberapa kategori menurut seperti mana di dalam PATM Jil III Bab 13 adalah seperti berikut: . 2. Semasa membuat anggaran peruntukan senggaraan perkara-perkara yang diambil kira adalah jenis dan tahap kerja senggaraan.

iv. Kerja senggaraan jentera melibatkan membaiki peralatan jentera yang ada dalam kem-kem tentera seperti pam air. turap semula jalan. Senggaraan lain ini bermaksud lain daripada di atas yang dilaksanakan di kem-kem tentera seperti kerja-kerja landskap. potong rumput. pencegahan anai-anai dan sebagainya. paip saluran pembetungan. Kerja senggaraan elektrik merangkumi keseluruhan peralatan dan pendawaian elektrik .19 i. Senggaraan Lain. iii. Kerja-kerja senggaraan awam merangkumi kerja-kerja membaiki bangunan. peralatan hawa dingin dan sebagainya. ii. . Senggaraan Kerja Jentera. pagar keselamatan dan sebagainya. pam air kumbahan. Senggaraan Kerja Awam. Senggaraan Kerja Elektrik.

Bab ini akan menerangkan kaedah-keadah yang diamalkan oleh JP&P berpandukan Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jld III Bab 13) dan Arahan Perbendaharaan (AP166) serta Surat Pekeliling . cara yang telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan ialah dengan menggunakan khidmat kontrak bermasa. Markas ATM yang bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja penyenggaraan sebahagian daripada bangunan-banguna serta fasilitas lain milik ATM di seluruh negara. Sejak penubuhannya pada tahun 1980. Sebahagian lagi disenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan Kerja Tentera (JKR).000 buah bangunan/fasilitas dalam 316 buah kem di merata tempat.BAB III KAEDAH PENGURUSAN SENGGARAAN JABATANARAH PERUMAHAN DAN PEMBINAAN 3. Sehingga kini sebanyak 15 buah kontrak bermasa telah diwujudkan untuk menguruskan kerja-kerja senggaraan lebih 35.1 Pendahuluan Jabatanarah Perumahan & Pembinaan (JP&P) merupakan sebuah agensi dibawah Bahagian Logistik Pertahanan.

21 Perbendaharaan (SPP) yang dikeluarkan dari masa kemasa. dan iii. Untuk mengelakkan kerosakan menjadi bertambah buruk dan kos senggaraan dapat dibelanjakan secara jimat dan ekonomi. ii. 3. atau pecah atau usang penggunaannya tidak lagi sesuai dan tidak mudah atau ekonomi dibaiki untuk mencapai tujuan penggunaan asalnya. Panduan dikupas sepertimana diamalkan masa kini oleh jabatan ini. memulihkan dan mengganti sesuatu komponen atau elemen yang telah rosak.2 Skop Kerja Senggaraan Bangunan Aktiviti senggaraan bagi JP&P secara khususnya meliputi kerja-kerja membaiki.3 Objektif Pengurusan Senggaraan JP&P Bagi melaksanakan perintah PATM Jil 111 Bab 13 Seksyen 6 ini JP&P mempunyai objektif yang perlu dilaksanakan keatas bangunan di dalam kem-kem ATM adalah sebagaimana berikut: i Untuk menentukan ianya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa disamping memanjangkan jangka hayat penggunaannya. . 3. Senggaraan bagi sesebuah bangunan bermula daripada tamat tempoh tanggungan kecacatan sehinggalah bangunan itu dihapuskan atau tidak lagi ekonomi untuk dibaiki. Untuk mengenalpasti punca kerosakan yang boleh digunakan sebagai rujukan senggaraan atau pembinaan di masa-masa hadapan.

lebih-lebih lagi dari segi senggaraan mencegah. Pasukan adalah dikehendaki berhubung terus dengan agensi-agensi senggaraan masing-masing terhadap perancangan dan perlaksanaan kerja-kerja senggaraan bangunan pasukan masingmasing. 3. Setiap peringkat pemerintahan adalah dikehendaki memainkan peranan masing-masing untuk menentukan bahawa senggaraan dilaksanakan dengan sempurna.1 Tanggungjawab Pasukan Pasukan bertanggungjawab merancang serta memeriksa dan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku dengan mengisi borang JP&P 4 (Lampiran A). pasukan akan dapat menjimatkan perbelanjaan.4 Tanggungjawab Senggaraan Dalam ATM Tugas senggaraan adalah tanggungjawab semua peringkat pemerintahan bermula dari pasukan.2 Tanggungjawab Markas Perkhidmatan/Markas Formasi .4.4. 3. Markas Formasi hingga Markas Perkhidmatan dan ia tidak hanya terletak kepada agensi-agensi pelaksana sahaja. Disamping itu juga. Jika sesuatu kerosakan tidak diambil tindakan dengan cepat di peringkat ini. kerosakan tersebut akan bertambah buruk dan mengakibatkan kerugian besar yang sepatutnya dapat dielakkan. memuaskan serta dalam lingkungan perbelanjaan yang ekonomi dan munasabah.22 3.

pendawaian semula elektrik. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan yang telah dijadualkan seperti mengecat semula bangunan (setiap lima tahun).5 Jenis-jenis Senggaraan Bagi memudahkan pengurusan di Sel Senggaraan BLP(JP&P). kerja-kerja senggaraan dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu: a. membaiki longkang pecah. banjir dan bencana yang lain. membaiki kerosakan lantai dan sebagainya. Kerja-kerja senggaraan ini perlu bertujuan untuk mencegah kerosakan menjadi lebih teruk akibat bahan asal yang digunakan tidak lagi sesuai dan bagi mengelakkan kos senggaraan menjadi bertambah tinggi. Ini merupakan kerja-kerja senggaraan yang perlu dibuat akibat ribut. pemasangan semula sistem paip bekalan air serta pembentungan (setiap 20 tahun). Perancangan dan kawalan haruslah dibuat dengan rapi oleh semua pihak yang terlibat. Senggaraan tahunan. 3. d. Kerja senggaraan ini perlu diambil tindakan pembaikan segera bagi mengelakkan kerosakan yang lebih buruk dan membahayakan keselamatan penghuninya. . Kerja-kerja senggaraan yang seringkali dilakukan seperti mengganti kipas yang rosak. Senggaraan pencegahan. Senggaraan tidak diduga.23 Markas Perkhidmatan/Markas Formasi bertanggungjawab untuk memberi bantuan dan nasihat untuk menentukan keperluan kerja senggaraan bagi pasukanpasukan dibawah naungan masing-masing. Senggaraan berjadual. b. Senggaraan kecemasan. c. e.

24 f. Diantara keistimewaan mengenai kontrak bermasa ialah skop kerjanya yang luas dan ia meliputi kerja-kerja senggaraan biasa hinggalah kerja-kerja senggaraan kecemasan. 3.6 Jenis Kontrak Yang Diamalkan Oleh JP&P Jenis kontrak yang diamalkan oleh JP&P bagi pengurusan kerja-kerja senggaraannya ialah kontrak bermasa. Had bumbung yang ditetapkan oleh pihak JP&P dan Bahagian Pembangunan adalah berdasarkan 10 peratus daripada nilai keseluruhan bangunan bagi setiap tahun dalam kawasan kontrak. kawasan senggaraan dan senarai bangunan akan dinyatakan dalam dokumen tender. kertas dan seterusnya wang ringgit Kerajaan. Ia merupakan kerja-kerja senggaraan tahunan atau senggaraan lima tahun yang dijadualkan tidak mencukupi atau memadai. Ini disebabkan setiap kali kerja senggaraan diperlukan. kontraktor akan dibayar terhadap nilai kerja yang telah dilaksanakan dengan berpandukan Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki (selepas ini dipanggil jadual kadar harga) yang dikeluarkan oleh Ibupejabat JKR. Ia diperkuatkan lagi dengan rekod-rekod senggaraan yang terdahulu. kontraktor hanya perlu dimaklumkan dengan menggunakan arahan kerja bagi memulakannya. Senggaraan baikpulih. dimana sesuatu kerja senggaraan perlu dilaksanakan terhadap sesuatu struktur atau bangunan. Sebagai panduan kepada kontraktor untuk memasuki tender. Kontrak senggaraan bermasa bermaksud kontrak tersebut diwujud untuk diguna pakai selama tempoh masa tertentu. Bagi pembayarannya pula. maklumat mengenai had bumbung sesuatu kontrak. Ia amat murah kerana ketika memasuki . Kontrak ini juga dipercayai dapat menjimatkan masa. Ini bermakna kontraktor berpeluang melaksanakan apa jua kerja yang bakal diarahkan oleh pihak Pegawai Penguasa. sebelum masa yang telah ditetapkan. Bagi JP&P tempoh kontrak bermasa untuk kerja-kerja bangunan biasanya ialah tiga tahun.

. Kontraktor tersebut mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Penender yang ingin memasuki tender harus benar-benar faham mengenai syarat-syarat yang dikenakan untuk mengelakkan dokumen tawarannya ditolak. 3. Ia juga menerangkan perkara-perkara yang mesti .7.1 Penyediaan Dokumen Tender Dokumen tender yang disediakan mengandungi dengan lengkap mengandongi semua syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Beberapa perkara yang dimasukkan dalam kontrak adalah seperti berikut: (i) (ii) Tender ini menggunakan syarat-syarat kontrak piawai JKR 203A Pindaan 10/83 yang telah diubahsuai. Tender-tender diproses seperti urutan berikut: 3. Dokumen dijilid untuk untuk dijual kepada penender yang berminat.25 tender. Tawaran ini dipanggil kerana ia tidak memerlukan kepakaran disamping itu juga sebagai mematuhi dasar kerajaan supaya 30% daripada nilai kontrak di Kementerian diberi kepada kontraktor Bumiputera sahaja.7 Proses Tender Perlantikan kontraktor merupakan perkara pertama yang perlu dilakukan dalam sistem kontrak Tender terbuka yang dikhas kepada kontraktor Bumiputera dipilih bertujuan untuk memberi peluang yang saksama kepada semua kontraktor Bumiputera bertanding. Kementerian Perusahaan Awam. biasanya penender akan diminta menawarkan peratus tambah/kurang yang paling munasabah terhadap jadual kadar harga untuk menjadikannya kepada kadar harga semasa tanpa mengetepikan turun naik kadar harga barangan.

laporan mengenai prestasi kerja. kakitangan teknikal. (iii) Penender perlu mengisi borang tender yang mengandungi jadual kadar harga dengan memenuhkan butir-butir yang ada. Didalam jadual tawarannya dimasukkan senarai kerja-kerja permulaan dan juga tawaran peratus tambah/kurang kepada jadual kadar harga yang digunakan semasa memasuki tender. Jadual kadar harga yang bakal digunakan sepanjang tempoh kontrak akan dinyatakan dalam dokumen tawaran. data kewangan. . (iv) Borang keterangan mengenai latarbelakang penender. 3. Diantaranya ialah mengenai surat jaminan kredit. (iii) Spesifikasi yang digunakan dalam kontrak ini merupakan cabutan daripada spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan yang dikeluarkan oleh Ibu pejabat JKR kecuali bahagian cerucuk. senarai kerja kontrak semasa dan rekod pengalaman. Syarat tempoh masa dan jadual ditutup mesti dipatuhi oleh semua penender. Ia bertujuan untuk membantu Jawatankuasa Penilaian semasa proses penilaian. Bagi tender terbuka yang dikhaskan kepada bumiputera ini.2 Mengiklan Tender Publisiti yang luas dibuat terhadap pelawaan tender dalam satu akhbar tempatan yang utama. Borang-borang keterangan yang termasuk dalam syarat-syarat tambahan perlu dipenuhkan oleh penender. iklan disiarkan dalam tempoh 21 hari menurut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan.7.26 dilakukan oleh penender dalamasa tempoh sahlaku tender dan juga selepas dia diumumkan sebagai kontraktor yang berjaya. cadangan loji dan peralatan yang akan digunakan untuk perlaksanaan kerja.

(ii) Keupayaan kewangan kontraktor dalam melaksanakan kerja yang bakal diarahkan kerana bayaran terhadap kerja hanya dibuat setelah kerja disiapkan sepenuhnya. Nama penender dan amaun yang ditender dicatatkan dalam borang jadual. peti tawaran dibuka di hadapan Jawatankuasa Pembuka Tender. . Jawatankuasa terdiri daripada dua orang yang mana salah seorang daripadanya dari kumpulan pengurusan dan profesional. ia akan membantu memudahkan pengurusan kontrak.4 Laporan Penilaian Tender Tujuan laporan penilaian tender ialah untuk membantu Lembaga Tender dalam menimbangkan keputusan dengan mengamil kira beberapa faktor seperti berikut: (i) Pengalaman penender berkenaan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah membuka dan diberi nombor mengikut siri serta menandatangan ringkas setiap tender yang diterima.3 Menjadual Tender Penender mengemukakan dokumen tender dalam sampul yang bermetri kepada urusetia pada atau sebelum tarikh dan masa tender ditutup.27 3. Jadual Tender yang siap disenarai dan ditandatangani dipamerkan di papan kenyataan. Setelah tawaran ditutup. Ini bermakna tiada bayaran kemajuan dibuat dalam kontrak senggaraan sebagaimana kerja pembinaan yang biasa.7.7. Jika seseorang kontraktor yang berpengalaman berjaya dilantik. Tender tersebut dimasukkan kedalam peti tender berkunci yang mana ditanda dengan tarikh dan waktu peti itu akan dibuka. 3. Jawatankuasa ini mestilah bukan dari kalangan ahli Jawatankuasa Penilaian.

5 Surat Setujuterima Tender dan Menandatangani Kontrak Surat setujuterima dikeluarkan setelah Lembaga Tender membuat keputusan kepada kontraktor yang berjaya.28 3. Sekiranya peruntukan kewangan pasukan masih ada. bagi kerja-kerja kecemasan pihak pasukan dinasihatkan supaya membuat permohonan peruntukan khas dengan segera jika melibat kemusnahan harta benda dan nyawa. Borang permohonan tersebut seterusnya dimajukan ke JP&P untuk menentukan samada peruntukan kewangan pasukan tersebut masih mencukupi. surat arahan kerja dikeluarkan kepada kontraktor. Kontraktor diminta mengemukakan cagaran prestasi dan juga polisi-polisi insurans yang berkenaan seperti Insurans Tanggungan Awam.8 Permohonan Kerja Senggaraan Pasukan membuat permohonan kerja senggaraan menggunakan Borang JP&P 4 (Lampiran B). . 3. Insuran Kebakaran dan PERKESO sebelum kontrak ditandatangani. Borang tersebut dimajukan ke pejabat pengawas kawasan yang mana akan membuat pemeriksaan dan seterusnya menyediakan skop kerja. Skop kerja ini digunakan untuk membuat anggaraan kerja bagi memohon peruntukan. Namun demikian.7. Jika pasukan tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi. Pasukan terlibat akan dinasihatkan supaya memohonan peruntukan kewangan pada tahun berikutnya. borang permohonan akan dikembalikan ke pasukan.

29 Sekiranya kerja yang diberi itu tidak ada dalam jadual kadar yang digunapakai rundingan perlu dibuat bagi dahulu untuk memastikan kadar yang dituntut nanti munasabah. Kerja juga tidak boleh diberi sekira nilainya telah melebihi had bumbung kontrak dan pegawai puasa mesti menandatangani surat arahan kerja dahulu.

3.9

Perlaksanaan Kerja Oleh Kontraktor

Kontraktor dikehendaki memulakan kerja dalam tempoh dua minggu setelah menerima arahan kerja. Jurutera kerja adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawas kerja-kerja senggaraan yang dilaksanakan oleh kontraktor hingga siap sepenuhnya. Mereka akan membuat pemeriksaan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Perkara-perkara yang termasuk dalam pemeriksaan ini adalah menentukan bahawa pihak kontraktor melaksanakan kerja yang betul sebagaimana yang diarahkan manakala bahanbina yang digunakan dan kualiti kerja pula mestilah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kerja mesti mengikut skop dan spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya kerja tersebut tidak tersenarai dalam jadual kadar harga, pemeriksa hendaklah mengambil catatan yang sewajarnya supaya dapat digunakan untuk membantu ketika membuat pengesahan tuntutan bayaran yang dimajukan oleh pihak kontraktor setelah kerja siap dilaksanakan.

3.10

Pengesahan Siap Kerja

Setelah kerja siap dilaksanakan oleh kontraktor, pengawas di kawasan tersebut akan mendapatkan pengesahan siap kerja daripada pasukan. Dia juga akan

30 menyerahkan butiran kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor untuk disertakan dalam tuntutan bayarannya.

Jurutera kerja akan mengesahkan tuntutan yang dimajukan oleh kontraktor sebelum dimajukan untuk disokong oleh Pegawai Staf I Senggaraan. Semua rekod perbelanjaan akan dikemaskinikan. Semua tuntutan mesti disahkan oleh pasukan dengan mengeluarkan surat sah siap kerja.

3.11

Audit Senggaraan dan Kawalan

Objektif audit senggaraan pula ialah untuk menentukan samada kerja-kerja senggaraan telah dilakukan dengan memuaskan berbanding nilai wang yang dibelanjakan ataupun sebaliknya. Pihak pengurusan juga boleh menggunakannya sebagai cara untuk mengawal penggunaan bahanbina dan tenaga pekerja yang diperolehi supaya objektif sebenar pengurusan dicapai. Biasanya tugas pengauditan dikendalikan oleh pihak luar supaya keupayaan sesuatu pengurusan dapat diukur dengan mudah tanpa keraguan.

Audit senggaraan merupakan satu proses yang berterusan dalam pengurusan bertujuan untuk menilai atau mengukur keupayaan sesebuah organisasi, membuat laporan dan seterusnya mencadangkan apa yang perlu. Ia boleh juga digunakan dalam peringkat perancangan sebagai pemeriksaan yang berterusan sebaik sahaja arahan kerja dikeluarkan. Bahagian ini akan menerangkan proses pengauditan dalam perlaksanaan kerja-kerja senggaraan. Ia juga akan menerangkan bagaimana cara yang selalunya digunakan untuk mengawal kedudukan kewangan dan pengurusan perlaksanaan kerja senggaraan.

31

3.11.1 Tujuan Audit

Tujuan audit dalam perlaksanaan kerja ialah untuk mengukur dan menentukan bahawa akaun telah urus dengan baik selari kerja yang telah dilakukan. Audit juga menentukan supaya akuan perbelanjaan disimpan dengan sempurna. Memeriksa secara menyeluruh untuk menentukan kerja dilaksanakan mengikut kualiti dan speksifikasi yang telah di tetapkan. Audit senggaraan juga mempastikan semua ukuran untuk bayaran dibuat dengan sebenar bagi mengelakkan penyelewengan. Audit dilaksanakan dengan mengikut jadual dan pemeriksaan secara rambang dilakukan menurut nilai sesuatu kerja.

3.11.2 Prosedur Kawalan Audit

Kontrak bermasa biasanya mengandungi banyak arahan kerja, oleh itu kawalan diperlukan. Mesyuarat digunakan untuk mengawal kontrak dan kemajuan kerja. Sebelum satu-satu mesyuarat dijalankan, Pentadbir Kontrak menyediakan dan mengagihkan penyata kewangan semasa yang merangkumi nilai kerja yang telah diarahkan, yang terbengkalai dan akaun akhir kepada semua pihak yang hadir. Maklumat ini dijadikan sebagai asas untuk perbincangan dengan kontraktor berkenaan bersabit perkara kualiti dan kawalan kos.

Arahan kerja yang sempurna serta nilianya merupakan satu cara kawalan yang baik. Dengan arahan yang betul, kerja-kerja boleh diperiksa dengan mudah dan rancangan jangka panjang boleh dibentuk untuk mencapai mutu diperlukan. Kawalan terhadap kerja senggaraan memerlukan pendekatan disiplin dengan pekerja yang berpengalaman. Ada kerja yang penting memerlukan pemeriksaan harian manakala

Bagaimanapun ia tidak sesuai untuk kerja yang jangkamasa siapnya panjang kerana ia akan memberi kesan terhadap aliran wang tunai kontraktor. Ukuran di tapak dibuat dengan wakil kontraktor untuk persetujuan bersama. Cara kawalan sebegini sangat berkesan terhadap kerja-kerja kecil dengan masa penyiapan yang pendek. Kontraktor dibayar kerjanya setelah siap. Dengan cara ini. Bagi contoh yang tidak menepati piawai akan ditolak penggunaannya. kontraktor hanya akan dibayar setelah kerja siap dilaksanakan dengan memuaskan hati majikan. Contoh diambil dan dihantar ke makmal untuk ujian. Perkara-perkara seperti klausa tambahan untuk cagaran prestasi. . Bagaimanapun tidak semua cara kawalan diatas boleh digunakan untuk semua jenis kontrak. Bahan bina diperiksa ketika sampai di tapak. denda.32 dan yang lainnya boleh dibuat sekali sekala. wang tahanan biasanya digunakan untuk kontrak yang mempunyai tempoh masanya yang panjang seperti kontrak bermasa.

4. Dalam bab ini pula.1 Kaedah Kajian Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang persepsi pengurusan senggaraan bangunan melalui borang soal selidik dan sesi temubual ringkas semasa pertemuan dengan para jurutera dan pegawai-pegawai yang . ia menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan bagi mendapatkan hasil kajian melalui soal selidik. penerangan secara terperinci mengenai kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P serta cabaran yang terpaksa dihadapi.BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4. Kajian empirikal telah dijalankan melalui soal selidik tadi bagi memperkuatkan lagi penemuan literatur.0 Pengenalan Dalam bab lalu.

soal selidik yang dijalankan adalah untuk memperolehi dan mengumpul maklumat dari pengalaman responden tentang pengurusan penyelenggaraan bangunan-bangunan ATM di bawah perlaksanaan JP&P. 4. soal selidik disediakan untuk responden yang terpilih.1 Penyediaan Borang Borang disediakan daripada input kajian literatur dan kemudian di interpretasikan kepada soalan dengan menekan ketiga-tiga objektif kajian. 4.1. Pecahan kajian juga dilakukan agar kajian menjadi lebih terperinci dan menepati kehendak objektif.1.2. . Hasil daripada objektif yang telah disetkan serta diikuti kajian literatur.1.34 berkhidmat di JP&P. pengumpulan data dari borang dan penyediaan data set.2 Proses Perjalanan Soal Selidik Proses perjalanan soal selidik meliputi penyediaan borang soal selidik. Perjalanan ini boleh mengagihkan borang serta penerangan dijelaskan dengan lebih terperinci seperti berikut: 4.1 Objektif Kajian Soal Selidik Secara khususnya. Mereka yang dipilih adalah dari kalangan yang terlibat terus dalam kerja senggaraan.

1. cabaran-cabaran yang dihadapi dengan ketika melaksanakan kerja senggaraan. Penerangan telah diberi bagi menjelaskan soalan-soalan tersebut. . Soal selidik telah diagihkan kepada semua jurutera senggaraan dan pegawaipegawai yang bertugas di bahagian senggaraan JP&P.2. Dari jumlah itu 43% terdiri dari kumpulan professional.2 Borang Soal Selidik Soal selidik telah dijalankan bagi mendapatkan respon dari pihak jurutera dan para pegawai yang menguruskan kerja senggaraan di JP&P. penekanan utama ketika belanja dan kebajikan umum dalam sepanjang tugas kerja senggaraan. 20% terdiri dari kumpulan teknikal dan selebihnya 14% dari kumpulan pengurusan. perolehan dan perlaksanaan kerja (Lampiran A). Penganalisaan tahap pengurusan yang efektif dapat dikenalpasti ketika memenuhi kehendak pelanggan. perolehan kerja. kaedah komunikasi. Borang soal selidik disediakan dengan pelbagai soalan dengan menjurus kepada cara pengurusan. Soalan-soalan pengurusan telah menyatakan tentang matlamat pengurusan itu sendiri. Kumpulan pengurusan dari kumpulan jabatan ini terlibat sama dalam menguruskan kerja senggaraan.35 4. Mereka terdiri dari pegawai tentera yang ada latarbelakang teknikal dari Kor Jurutera Di Raja. 29% semi-professional. Soalan-soalan perlaksanaan kerja menekankan masa tindakan diambil terhadap satu-satu permohonan. Sejumlah 35 borang kaji selidik telah diagihkan tetapi hanya 27(77%) sahaja yang telah dikembalikan.

4.. carta pai. n dimana n ialah bilangan pembolehubah yang akan diuji. statistik dan lain-lain dengan mudah serta kemas. Ini seterusnya membolehkan penulis menganalisa daripada graf dan lain-lain serta membentangkan dengan lebih berkesan. 2. Kedua-duanya membolehkan penulis membuat graf.2.1.5. Ia dapat digambarkan seperti berikut: x1 = persetujuan dengan jawapan bagi “tidak setuju” dan sejajar dengan a1 = 1 x2 = persetujuan dengan jawapan bagi “kurang setuju” dan sejajar dengan a2 = 2 x3 = persetujuan dengan jawapan bagi “sederhana setuju” dan sejajar dengan a3 = 3 x4 = persetujuan dengan jawapan bagi “setuju” dan sejajar dengan a4 = 4 x5 = persetujuan dengan jawapan bagi “sangat setuju” dan sejajar dengan a5 = 5 .xi ∑xi ai = pemalar melambangkan pemberat bagi pembolehubah ke-i xi = pembolehubah melambangkan kekerapan responden begi i = 1. perbandingan.36 4.. (1996) menyatakan indeks min ditentukan berdasarkan kepada formula berikut: Purata Indeks = ∑ai. ringkasan. Kedua-dua kaedah ini adalah merupakan perisian mudah digunakan serta cepat. Pengiraan dibuat secara automatik dengan memasukkan data yang hendak dianalisa. 3.3 Kaedah Indeks Purata Al-Hammad et al. histogram.1. data yang diperoleh boleh dipelbagaikan cara persembahannya agar lebih menarik dan mudah difahami. jadual. .3 Penyediaan Data Set Penyediaan data set adalah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS Versi 11.. Tambahan lagi.

Kaedah ini dikira dengan menggunakan formula: RI = ∑ (1n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5) 5(n1 + n2 + n3 + n4 + n5) nx adalah jumlah responden bersetuju dengan pilihan x RI dikategorikan dari julat 0. 4.0 adalah kekuatan yang sangat kuat/sangat setuju.2 adalah kekuatan yang lemah/sangat tidak setuju an 1.50 2. 1996).50 3.0 dimana 0.50 ≤ Purata Indeks < 2. Maka. Majid dan McCaffer (1997). analisa kekerapan ubahsuai (modified frequency analysis).50 ≤ Purata Indeks < 5.50 ≤ Purata Indeks < 4.50 ≤ Purata Indeks < 3. dan indeks relatif (relativity indices) (Holt.00 ≤ Purata Indeks < 1.2 hingga 1. Menurut Ghosh dan Jintanapakanont (2004).50 1.4 Analisa Frekuensi Data-data dianalisa dengan menggunakan analisa kekerapan (frequency analysis).1. analisa lain seperti dinyatakan data klaus seterusnya perlu dalam pengukuran data yang relevan. nilai besar adalah mewakili faktor yang berjaya dan nilai yang kecil adalah tidak berjaya. analisa mean sahaja adalah tidak mencukupi untuk menetukan ranking keseluruhan kerana tidak menunjukkan hubungan antara faktor sebenarnya.50 4.1. Zaimi Abd. 4.37 Berpandukan Muhd.00 Analisa dilakukan dengan berpandukan seperti diatas dan nilainya di rank dari tinggi ke rendah.5 Analisa Kolerasi . pengelasan bagi indeks min atau diberi nama Kaedah Five-point Scale adalah seperti berikut: 1 = “Tidak Setuju” 2 = “Kurang Setuju” 3 = “Sederhana Setuju” 4 = “Setuju” 5 = “Sangat Setuju” 0.

00 Tiada hubungan kolerasi +0.9 hingga 1.4 0.9 0.1 : Nilai Pekali Kolerasi Nilai Pekali Kolerasi (r) < 0. Jadual 4.60 Hubungan kolerasi positif yang kuat +1. Mengikut Levin dan Fox (1998).30 Hubungan kolerasi negatif yang sederhana 0.10 Hubungan kolerasi positif yang lemah +0.7 hingga 0.60 Hubungan kolerasi negatif yang kuat -0. Selain itu. data dianalisa .00 Hubungan kolerasi positif yang sempurna Hubungan kolerasi dijalankan berdasarkan kepada kajian Guilford (1956).7 0. Terdapat dua jenis kumpulan kolerasi iaitu kolerasi antara dua pembolehubah (bivarite correlation) dan kolerasi separa (partial correlation). Bagi mengukur kekuatan hubungan linear yang wujud antara dua pembolehubah maka perlu diwujudkan pekali kolerasi terlebih dahulu.4 hingga 0.30 Hubungan kolerasi positif yang sederhana +0. hubungan kolerasi ‘r’ dalam julat -1 < r < +1 dan sifat-sifat hubungan adalah seperti berikut: -1. Kolerasi antara dua pembolehubah mempunyai dua pekali iaitu kolerasi linear Pearson yang menggunakan simbol ‘r’ dan kolerasi linear Spearman yang menggunakan simbol r2.38 Analisa jenis adalah untuk menguji hubungan kekuatan antara dua pembolehubah.2 0.00 Hubungan kolerasi negatif yang sempurna -0.2 hingga 0.0 Interpretasi Kolerasi Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Kolerasi yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti hubungan antara komponen data paling kuat dengan pembolehubah tersebut.

Nilai pekali yang digunakan adalah terletak di antara 0 hingga 1. Sebahagian data daripada soal selidik dianalisa dengan menggunakan analisa tidak berparameter untuk . Ujian ini hanya perlu membuat sedikit anggapan terhadap nilai taburan populasi yang diperolehi dan seterusnya sampel tersebut diskor di ranking. Hubungan boleh ditunjukkan dalam dua kaedah iaitu pembolehubah bersandar (dependent variable) dan pembolehubah tak bersandar (independent variable). Analisa yang lebih terperinci akan diterangkan dalam bab seterusnya. Komponen dikumpulkan bagi setiap pembolehubah mengikut turutan kekuatan paling tinggi hingga ke paling rendah positif dan diberikan nama untuk kumpulan data tersebut sebagai satu set data. Pembolehubah negatif digunakan untuk menunjukkan bahawa faktor komponen itu adalah menyongsang dari kebenaran data. Pembolehubah negatif juga turut dibuat seperti yang telah dinyatakan dan dikumpulkan dan diberi nama.7 Analisa Tidak Berparameter (Non-Parametric) Ujian tidak berparameter juga dikenali sebagai ujian distribution-free (df). 4. Perkara yang penting yang diambil kira dalam analisa ini adalah perlu untuk mengetahuinilai pekali penentuan berbilang (R2). 4.39 dengan cara data reduction factor.1.1. Nilai pembolehubah bersandar ditentukan oleh pembolehubah lain manakala pembolehubah tak bersandar diketahui nilainya dan tidak bergantung kepada pembolehubah lain. Semakin tinggi R2 semakin baik persamaan regrasi linear yang dianggarkan.6 Analisa Regrasi Linear Analisa ini adalah satu kaedah yang membolehkan hubungan antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain dikaji.

Harold (1989) membuat kesimpulan bahawa ujian yang sesuai bagi sesuatu data untuk ujian tidak berparameter adalah seperti Jadual 5. ujian Friedman. t-test and z-test. ujian Kruskal Wallis.40 menentukan pada bahagian mana ia terletak dalam julat semasa membuat hipotesis bagi ujian yang bersesuaian seperti Man-Whitney U. ujianChi-Square. analisa indeks relatif.2 : Ujian Tidak Berparameter Diantara subjek (Between-subjects) 2 level ≥ 3 level Man-Whiney U Kruskal Wallis ANOVA dengan Nominal Chi-Square ranks Chi-Square Dalam subjek (within subjects) 2 level ≥ 3 level Wilcoxon signed Friedman ANOVA ranks dengan ranks Ordinal 4. Kaedah yang digunakan ialah kaedah indeks purata.2 berikut: Jadual 4. . Analisa data secara terperinci dan perbincangan bagi hasil analisa dibincangkan dalam bab seterusnya.2 Kesimpulan Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. analisa korelasi dan regrasi serta analisa tidak berparameter. ujian Wilcixon.

1 Pendahuluan Kajian ini telah dibuat dengan menggunakan borang soalan kaji selidik yang telah direka untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pengurusan senggaraan di Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. Daripada 35 soalan kajiselidik yang diagihkan sebanyak 27(77%) telah dikembalikan dengan sempurna dan 23% darinya telah tidak dikembalikan tanpa sebarang alasan. Keseluruhan responden terlibat terus dalam pengurusan kerja senggaraan. Sejumlah 27 borang kajiselidik telah dikembalikan dan dianalisa. 29% terdiri daripada Pembantu Teknik.BAB V HASIL KAJIAN. Pegawai Tentera seramai 14% bertugas dalam pengurusan am jabatan terlibat terus dengan kerja senggaraan. Analisa seterusnya dilakukan mengikut . Pembantu Teknik. dan Pegawai Tentera yang terlibat dalam pengurusan. ANALISIS DAN PERBINCANGAN 5. Soalan kaji selidik tersebut telah diagihkan kepada 35 orang kakitangan Jabatan ini terdiri dari Jurutera. 29% adalah Juruteknik. 37% darinya adalah Jurutera. Mereka yang di pilih ini memang terlibat terus di dalam kerja senggaraan bangunan di kem-kem tentera.

Kebajikan dan latihan pekerja kurang diberi penekanan. .1 : Aspek Penekanan Kepuasan Pelanggan Kualiti Masa Kos Kebajikan Pekerja Latihan Pekerja Kemahiran Pekerja Aspek Penekanan Dalam Pengurusan Indeks Relatif Kedudukan 0. Kos tidak diberi keutamaan oleh responden kerana bayaran menggunakan kadar harga piawai. Bab ini membincangkan tentang hasil dari analisa borang kaji selidik.54 1 2 3 4 5 6 7 Hasil daripada kajian didapati komunikasi untuk pengurusan menggunakan lisan.94 0. Jadual 5.1 juga menunjukkan kualiti ditekankan dalam pengurusan disamping pengurusan masa.42 ketiga-tiga objektif yang hendak dicapai. Ini ada hubungkait dengan mengelakkan rungutan dari pelanggan. 5. Jadual 5.64 0. Persuratan dan mesyuarat juga digunakan berbandingan penghubonggan secara email adalah kurang seperti di Jadual 5.85 0.2 dirujuk.2 Pengurusan Am Hasil daripada kajian responden secara menyeluruh memberi kepuasan pelanggan adalah keutamaan jabatan.63 0.81 0.95 0.

65 0.49 0. Responden memberi RI=0.96 Hierarki 1 2 3 4 5 6 5. satu kontrak disediakan bagi satu kawasan.3: Cara Perolehan Kerja Senggaraan Cara Perolehan Indeks Relatif Hierarki . Berpandukan Rajah 5.3 perolehan kerja inden digunakan juga oleh Jabatan. Perolehan secara ini dilaksanakan tanpa menyebut harga tetapi berpandukan jadual jadar harga piawai menurut ukuran kerja ditapak. Cara lain mendapat kedudukan yang rendah.43 Jadual 5.36 0.3 Jadual 5.2: Cara Komunikasi Indeks Jenis Komunikasi Lisan Mesyuarat Bertulis Laporan E-mail Relatif 0.60 0.3 Perolehan Kerja Senggaraan Hasil daripada analisa Jabatan ini menggunakan cara kontrak bermasa untuk kerja senggaraannya berbanding dengan cara lain.96 0. Ini memudahkan bagi Jabatan melaksanakan kerja.96 daripada cara lain. jarang digunakan di Jabatan seperti di Rajah 5.

27 0.4 Merancang Kerja Senggaraan Hasil dari analisa yang dibentangkan dalam Rajah 5. Golongan semi-professional ada terlibat juga merancang kerja senggarang kerana hubungkait dengan kelulusan.4: Kumpulan Merancang Senggaraan Kumpulan Merancang Kumpulan Professional Kumpulan Separa Professional Kumpulan Teknikal Kumpulan Pengurusan 5.95 0.20 1 2 3 4 5 6 5. Kumpulan pengurusan kurang terlibat dalam merancang kerja senggaraan.44 Kontrak bermasa Secara inden Sebutharga tertutup Tawaran terbuka Pembelian terus Lain-lain cara.65 0. Golongan ini diberi kepercayaan untuk merancang kerana ada kaitan dengan kelulusan professional mereka.37 0.5 Melaksanakan Kerja Senggaraan Relatif Indeks Hirarki 0.27 0.96 0.36 1 2 3 4 .77 0.4 menunjukkan kakitangan professional memainkan peranan penting merancang kerja kerja senggaraan.73 0. 0. Jadual 5.

82 0.45 Hasil dari analisa Rajah 5.5 kumpulan teknikal menonjol melaksanakan kerja senggaraan di ikuti oleh Separa Professional.81 0.6 didapati kumpulan teknikal dan separa professional yang membuat anggaran tahunan senggaraan. Kumpulan ini banyak mengetahui permasalah di tapak berbanding dengan kumpulan professional. mereka tidak terlibat secara menyeluruh melakukan kerja sekarang. Daripada analisa Jadual 5.6: Membuat Anggaran Kerja Senggaraan Membuat Anggaran Kumpulan Teknikal Relatif Indeks 0. Jadual 5.79 Hierarki 1 .6 Anggaran Kerja Senggaraan Anggaran kerja senggaraan perlu dibuat untuk mendapatkan peruntukan tahunan. .5: Perlaksana Kerja Senggaraan Perlaksana Kerja Senggaraan Kumpulan Teknikal Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan Relatif Indeks 0.73 0. Mereka adalah orang-orang yang sebenar mengetahui keadaan ditapak. Mereka juga orang yang berhubung rapat dengan pasukan setempat. Secara amnya kumpulan pengurusan yang membuat kerja pentadbiran dan pengurusan am. Jadual 5. Kumpulan ini terlibat terus dengan kerjakerja di tapak dan lebih peka dengan keadaan sebenar di tapak berbanding dengan kumpulan professional.31 Hirarki 1 2 3 4 5.

Ada juga responden mengatakan anggaran dibuat mengikut jumlah bangunan (20%) berbanding yang mengatakan anggaran dibuat mengikut rekod lepas.70 0. Jadual 5.46 Kumpulan Separa Professional Kumpulan Professional Kumpulan Pengurusan 0.7 Aduan Kerosakan Hasil daripada kajian ini didapati penggunaan borang piawai adalah sangat popular membuat aduan kerosakan. Borang ini di kenali dengan borang senggaraan .7: Cara Anggaran di Kira Cara Anggaran di Kira Terima sahaja Apa yang diberi Pengalaman Menurut Bilangan Bangunan Dari rekod Lepas Di kira secara terperinci Bil 22 17 13 11 3 Jumlah Responden 27 27 27 27 27 Peratus 33% 26% 20% 17% 5% 5. Cuma 5% sahaja mengatakan anggaran dibuat secara kiraan terperinci.33 2 3 4 Anggaran ini dilakukan dengan mengambil kira pengalaman yang lepas.7 menunjukkan pengalaman (26%) memainkan peranan untuk membuat anggaran walaupun dalam kajian ini didapati responden mengatakan terima sahaja berapa yang diberi. Dari Jadual 5.76 0.

Ini cara yang dianggap paling mudah dapat berhubung terus dengan pegawai senggaraan kawasan berkaitan. Dari Jadual 4.8 diperhatikan.95 Hir 1 2 Tatacara Aduan Kerosakan Menggunakan borang aduan piawai Membaiki melalui kejadian kerosakan kecemasan . Terdapat aduan dibuat melalui lawatan-lawatan rasmi pegawai-pegawai kanan tentera bila mereka melawat pasukan-pasukan tersebut. memandangkan peralatan tersebut dikawal penggunanya dikuatiri kebocoran rahsia keselamatan.47 JP&P 4. Aduan melalui talipon juga popular digunakan.8 Tatacara Aduan Kerosakan Relatif Indeks 0. Laporan melalui sistem komputer secara rasminya memang tidak ada. bangunan sebelum merdeka. Jenis–jenis kerosakan melalui cara itu tidak dapat dipastikan. Pasukan mengambil peluang dari kesempatan kecemasan ini dengan membaiki bangunan yang berdekatan. Aduan juga ada diterima melalui pihak berkuasa tempatan. Responden menyatakan aduan melalui komputer ini dibuat melalui email peribadi kepegawai berkaitan. Ini ada hubungkait peratuan yang telah ditetapkan dalam PATM Jld III Bab 13. membaiki kerosakan daripada situasi kecemasan juga mendapat kedudukan nombor dua didalam turutan tersebut. Dari kajian ini didapati aduan melalui penggunaan komputer kurang digunakan berbanding dengan yang lain. Aduan kerosakan melalui surat layang menduduki hirarki ke 11. Kajian lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab berlakunya aduan secara tersebut.99 0. Jadual 5. pelanggan datang sendiri. Kerosakan juga ada dibuat melalui surat-surat. Ini berlaku disebabkan bangunan yang ada kebanyakkannya telah uzur. dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pasukan itu sendiri.

25 0.67 5 Daripada analisa Jadual 5.90 0. Jadual 5.72 3 4 0.22 0.26 0.40 0.9: Tempoh Masa Bertindak Selepas Menerima Aduan Aduan Biasa Aduan Kecemasan <7 hari 7-14 hari 56% <1 hari 41% 33% 14-21 hari 11% 21-28 hari 0% >6 hari 0% 1-2 hari 2-4 hari 4-5 hari > 6 hari 52% 7% 0% 0% . Kerja senggaraan biasa pula 56% dari responden mengatakan ia cuba diselesaikan dalam tempoh 7 hari.66 0.21 6 7 8 9 10 11 12 0.8 purata aduan kerosakan yang diterima sebanyak 10-20 kali (52%) dan kurang dari 10 kali (37%). Tindakan diambil dengan segera untuk membaiki aduan kecemasan dalam tempoh 1-2 hari menurut 52% dari responden.31 0.48 Aduan melalui panggilan telefon Pelanggan datang sendiri membuat lisan Aduan kerosakan melalui kerja kerosakan yang telah dirancang awal Surat pelanggan Kerosakan dibaiki melalui pemeriksaan berkala Aduan kerosakan dari lawatan pegawai kanan dan VVIP Laporan kerosakan dari media massa Aduan resmi dari pihak berkuasa temparan Aduan melalui surat layang Aduan melalui sistem berkomputer jika ada 0.

71 menunjukkan kerja yang tidak dirancang menyumbang kepada alasan tersebut. Adalah sangat elok sekiranya semua kerja senggaraan dirancang dahulu. peruntukan tidak cukup. Ini menyebabkan pelbagai masalah dalam urus tadbir kerja tersebut.49 Kerja kecemasan seperti membaiki paip perlu disegerakan untuk memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik.9. Perubahan skop kerja yang kerap menjadi faktor kerja tidak dapat disempurnakan. Pekerja yang kurang mahir juga menjadi penyebab pelanggan kurang berpuas hati dan kerja tergendala bersabit dari teguran-teguran tadi. Maklumat yang tidak lengkap secara am nya boleh menyebabkan kerja tidak dapat disempurnakan. Responden telah memberi alasan masa yang suntuk.8 Alasan-alasan Kerja Senggaraan Tidak Dapat diLaksanakan. Aduan kerosakan biasa cuba dibaiki dalam tempoh 7-14 hari bergantung juga nilai dan skop kerja. . 5. Ada juga kerja yang diminta terkeluar dari skop senggaraan ditambah dengan kerenah yang terlampau oleh pasukan. Faktor relatif indeks 0. Ada juga kerja-kerja tidak dapat dilaksanakan kerana kontrakor utama menjual kerja kepada kontraktor lain. kontraktor tidak mahir dan senarai bangunan yang tidak sempurna menjadi penyebab utama kerja tidak dapat disempurnakan sepertimana hierarki dalam Jadual 5.

50 .

Skop kerja yang terkeluar dari hak dan piawai.47 0.51 Jadual 5. Skop kerja yang tidak nyata Permohonan kerja yang tidak dirancang Skop kerja mengikut kehendak pegawai atasan.81 0. Kontraktor yang tidak mahir Senarai bangunan yang tidak sempurna.57 0.71 0.33 Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.69 0.79 0.73 0.77 0.50 0. Maklumat kerja yang tidak lengkap. Realatif Indeks 0. Perubahan kerja yang kerap Permohonan kerja yang terdesak. Kerenah pengguna yang melampau.82 0.9 Rekod Senarai Bangunan . Carta aliran kerja yang tidak nyata Pertindahan kerja antara bahagian.80 0. Aliran maklumat yang tidak sampai kebawah.50 0.81 0. Maklumat kerja yang tidak lengkap.76 0.79 0.10: Alasan Kerja Tidak Dapat diLaksanakan Alasan Kerja Tidak Dapat Dilaksanakan Masa yang diberi terlalu suntuk Peruntukan tidak mencukupi.

Anggaran tahun boleh dikira melalui nilai aset yang ada dalam pegangan. Adalah sukar bagi sesuatu jabatan merancang kerja senggaraan secara menyeluruh jika senarai bangunan itu tidak ada disimpanan berpusat. 5. dibuat secara persendirian bukan untuk kegunaan rasmi jabatan.52 Kajiselidik menunjukkan 74% dari responden mengatakan ada rekod senarai bangunan disimpan. Rekod Senarai Bangunan 85% 10% 5% Buku ledger Secara Kad Bangunan Sistem Komputer Rajah 5.1 dalam buku ledger (85%). Senarai bangunan disimpan sapertimana di Rajah 5. Adalah didapati buku ledger bangunan dan kad bangunan yang ada tidak disimpan secara berpusat tetapi dipasukan-pasukan berkaitan.1: Rekod Senarai Bangunan Simpanan secara sistem komputer responden tidak mencatitkan perisian yang digunakan. kad bangunan (10%) dan dalam sistem komputer (5%).10 Kesimpulan .

Kerja dapat dipercepatkan lagi jika permohonan itu dapat disalurkan melalui sistem berkomputer. dimana kelulusan dapat diberi terus dan dan masalah pelanggan dapat diselesaikan dengan segera. kecerewetan memasuki kem dan ketiadaan daftar bangunan yang jitu menjadi penghalang kepada usaha-usaha memberi perkhidmatan sempurna. Perihal naluri memohon melalui borang akan lambat dilaksanakan oleh itu keadah talipon menjadi jalan gantian pilihan. ini menimbulkan berapa masalah kerana masa yang diambil bergantung kepada jarak pasukan dengan ibu pejabat. Anggaran peruntukkan tahunan untuk kerja-kerja senggaraan dibuat melalui pengalaman-pengalaman bukan dari rekod-rekod lepas mahu pun dari nilai aset bangunan yang ada. Jabatan cuba menyelesaikan kerosakan kecemasan dan biasa dalam masa yang secepat mungkin. . Ini dibuktikan dengan cara panggilan talipon menjadi kedua popular membuat aduan kerosakan. Sesuatu kerja itu hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat kelulusan dari ibu pejabat. Dalam usaha menyelesaikan kerosakan Jabatan juga tidak terlepas dari kerenah peraturan peraturan sediaada yang perlu dikuti untuk melantik kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan kerja. Kepincangan ini disebabkan tiada satu sistem yang mantap menyimpan rekod bangunan dan rekod senggaraan lepas yang boleh dirujuk semula untuk panduan mengira kos kerja–kerja senggaraan yang akan datang. Borang permohonan kerja senggaraan piawai digunakan oleh pelanggan untuk aduan kerosakan. Secara fisikalnya borang tersebut perlu sampai ke ibu pejabat dahulu. Kerenah-kerenah pelanggan yang berubah dalam skop kerja.53 Daripada kajian ini didapati Jabatan mendahulukan perkhidmatan kepuasan pelangan dan kualiti dalam urusan kerja senggaraannya.

54 Jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Jabatan perlu beralih kepada pengurusan senggaraan yang lebih dinamik, secara sistem pengurusan senggaraan berkomputer. Ia dapat menyelesaikan pengurusan aset bangunan yang ada serta dapat menyimpan rekod-rekod senggaraan lepas bagi memudahkan untuk rujukan kegunaan masa akan datang.

BAB VI

PERMODELAN SISTEM PENGURUSAN SENGGARAAN JP&P

6.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan permodelan sistem pengurusan senggaraan yang boleh menyimpan maklumat penyelenggaraan bangunan berserta dengan kemudahan di bawah kelolaan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P). Ini bagi membolehkan Jabatan ini menyelenggara bangunan-bangunan di bawah jagaannya dengan lebih baik serta mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui Sistem Pengurusan Senggaraan ini.

Sistem ini boleh digunakan untuk mengira kos penyelenggaraan, menyimpan data bangunan dan melombong data untuk kegunaan masa akan datang serta membuat ramalan-ramalan di atas data yang dikumpulkan.

56

6.2

Model Aliran Data (Data Flow Diagram)

Model aliran data (DFD) digunakan bagi menunjukkan aliran maklumat diproses bagi setiap peringkat. Aliran data dan proses itu digambarkan dalam bentuk grafik. Ia mengambarkan aliran maklumat dan juga perubahan bentuk data yang digunakan bergerak dari input kepada output. Pergerakkan data yang terlibat dapat ditunjukkan dengan jelas, aktiviti memproses input kepada output. Output daripada satu proses akan digunakan sebagai input kepada proses yang berikutnya.

Model aliran data ini boleh dipecahkan kepada berapa aras untuk mengambarkan aliran data dan fungsi dengan lebih terperinci. Ia membantu memudahkan kefahaman untuk dibangun dan disemak. Berapa simbol digunakan sebagai notasi bagi DFD seperti ditunjukkan di Rajah 6.1.

Aliran Data

Proses

Entiti luaran

Storan Data

56

2. Proses dilabelkan sebagai perbuatan dan boleh dikelaskan kepada aras tinggi (parent diagram) dan aras rendah (child diagram). Setiap proses mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu input dan satu output. Proses aras tinggi boleh pecahkan proses aras rendah.2 Proses Proses menunjukkan aktiviti mengolah data input untuk menghasilkan output. Arah laluan dikenal pasti dengan arah anak panah mewakili data yang masuk dan keluar dari atau kepada proses dan storan data.57 Rajah 6.1 Aliran Data Aliran Data (Data Flow) ialah laluan data bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain .2.3 Storan Data 57 .2. 6. 6.1: Notasi Model Aliran Data 6.

kad atau pun fail umum. Skop kerja disediakan dengan rujukan kepada spesifikasi piawai. Setelah siap skop kerja dan kos borang tersebut dimajukan ke Ibu Pejabat untuk kelulusan. Data ini bukan disimpan secara fizikal. Pegawai pelulus menyemak peruntukan. Borang tersebut didaftarkan dalam buku daftar aduan kerosakan dan status bangunan diperiksa dari buku senarai bangunan. Semua peringkat pemprosesan kerja itu perlu dikaji secara terperinci. 6. Langkah awal ialah mengenal pasti maklumat dalam berbagai proses kerja senggaraan yang perlu untuk membangunkan model aliran data. Anggaran kerja dibuat dengan merujuk ke Juru Ukur Bahan. Maklumat lanjut dari pasukan diperlukan.3 Membangunkan Model Aliran Data Sistem Pengurusan Senggaraan JP&P Kaedah model aliran data digunakan untuk menghuraikan atau menganalisa proses kerja-kerja senggaraan dari permohonan sehingga siap. (ii) Siasatan tapak dibuat untuk menyediakan skop kerja. had siling kontrak berkaitan sebelum menandatanganinya.58 Storan Data atau fail digunakan untuk menyimpan data bagi kegunaan pemprosesan. secara pita megnetik. 58 . Jurutera Sivil dan Jurutera Elektrik dirujuk. Dengan ringkas adalah seperti berikut: (i) Permohonan kerja bermula dari pasukan dengan mengisi Borang JP&P 4 (Lampiran A). Data ini digunakan untuk diproses dan dilabelkan sebagai kata nama dan disimpan dalam pengkalan data. Untuk menyediakan lukisan perkhidmatan Bahagian Arkitek. Borang kemudian dimajukan kepada pegawai senggaraan kawasan.

59 (iii) Kontraktor bermasa kawasan berkaitan diarahkan melaksanakan kerja dengan diselia oleh Juruteknik Senggaraan Kawasan. Kontraktor sebelum menyediakan invois tuntutan perlu mengukur bersama dengan Juruteknik Senggaraan Kawasan. 6. Markas perkhidmatan mahukan maklumat senggaraan sebelum memberi peruntukan. (iv) Pegawai senggaraan kawasan memasukkan butir-butir ringkas kerja dalam buku senarai bangunan sebagai rujukan masa akan datang. Komponen utama sistem pengurusan ini nanti akan dapat menyimpan semua maklumat penyelenggaraan jabatan yang akan dikutip dari proses kerja dari masa kemasa.2 yang menunjukkan gambarajah konteks sistem berkenaan. Pasukan menerima kerja siap. Borang JP&P 4 dengan invois kontraktor dimajukan untuk kelulusan bayaran.4. Setelah siap pasukan dimaklumkan untuk mengeluarkan sijil siap kerja dan penerimaan. Tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk proses bayaran seterusnya. Kontraktor diarahkan membaiki kerja dan membuat tuntutan bayaran selepas siap kerja.1 Model Aliran Data Aras 1 59 . Bahagian Kewangan mengeluarkan waran peruntukan dan memerlukan maklum balas perbelanjaan.4 Rekabentuk Model Sistem Rekabentuk utama sistem ini ada seperti yang digambarkan dalam Rajah 6. 6. Seliaan kerja dilakukan dengan merujuk kepada lukisan dan speksifikasi piawai yang ada. Sebelum bayar diluluskan kos kerja dimasukan dalam buku kawalan had siling dan peruntukan. Ia menunjukkan aliran aduan kerosakan dari pasukan ke JP&P.

Seterusnya kontraktor diarahkan mula kerja. Selepas diterima ia didaftarkan dalam buku bilangan kerja. Kemudian sikap kerja disediakan dengan memeriksa tapak dan dapatkan maklumat tambahan dari pasukan.6 menunjukkan borang JP&P 4 disemak tarikh mula kerja yang tercatit dan kerosakan ditapak juga diperiksa. Kerja diperiksa berpandukan lukisan dan spesifikasi. rekabentuk dan elektrik dilibatkan untuk menyediakan lukisan seterusnya penyediaan dokumentasi oleh Jurukur Bahan dengan merujuk jadual kadar harga sebelum tandatangan kelulusan.5 menunjukkan borang mesti melalui 3 proses. Rajah 6.4 menerangkan borang aduan disemak daripada daftar bangunan dan didaftarkan dalam buku aduan. (ii) Mohon Kelulusan. 60 . Rajah 6. Huraian terperinci adalah seperti berikut: (i) Penerimaan Permohonan. Ukuran di tapak disemak bersama dengan jadual kadar harga piawai. Tarikh tandatangan mesti dimasukkan serta surat iringan hendaklah disediakan. Kemudian penyemakan dilakukan pada buku peruntukan dan buku kawal had siling kontrak.7 menunjukkan kontraktor menuntut bayaran.60 Daripada Rajah 6. Rajah 6. Tuntutan dimajukan untuk penyediaan invois bayaran. (iii) Setia Kerja. Pasukan diberitahu kerja telah siap. Tuntutan diluluskan selepas had siling disemak dan salinan tuntutan disimpan di fail. dan di borang itu mesti dimasukkan tarikh terima. (iv) Proses 4 bagi menyediakan bayaran kepada kontraktor. Pasukan perlu mengajukan sijil siap kerja untuk melengkapkan dokumentasi bayaran. Untuk menyediakan skop kerja terperinci bahagian arkitek. Kontraktor akan memaklumkan kerja telah siap dan ukuran dibuat bersama-bersama.3 menerangkan secara umum proses aduan kerosakan dari pasukan. Permohonan itu melalui lima proses sehingga menyediakan invois tuntutan. Rajah 6.

61 . Dalam proses tersebut ada lagi sub-proses yang menambahkan lagi kecerewetan perlaksanaan kerja tersebut. Dalam proses ini jumlah bayaran direkodkan dalam buku kawal had bumbumg. fail dan Markas Perkhidmatan. 6. Invois tuntutan dimajukan ke Bahagian Urusan Bil untuk bayaran. Jabatan perlu mengaji semula aliran proses ini bagi memudahkan perlaksanaan kerja dan kurang membebankan kakitangannya.8.61 (v) Proses 5 bagi menyediakan tuntutan invois untuk bayaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Invois disalinkan kepada kontraktor.5 Kesimpulan Daripada rajah-rajah ini. ia terpaksa melalui 6 proses utama. untuk menyiapkan sesuatu kerja senggaraan.

2: Pembinaan Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Jabatanarah Perumahan dan 62 .62 Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J abatanarah Perumahan Dan Pembinaan Melaporkan Kerosakan Pasokan/Kem Terima Pembaikan Waran Peruntukan Bahagian Kewangan dan Akuan Maklumat Perbelanjaan Arahan Kerja Kontraktor Sistem Pengurusan Penyelenggaraan J P&P Tuntutan Status Kerja & Perbelanjaan Markas Perkhidmatan Peruntukan Tahunan Gambarajah Konteks Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Rajah 6.

Rekod Bangunan J adual Kadar harga piawai Buku Peruntukkan Speksifikasi dan Lukisan Semak Semak Semak Semak Lapor Kerosakan Pasukan/Kem 1 Penerimaan Permohonan Mohon Kelulusan 2 Mohon kelulusan Selia Kerja 3 Selia Kerja Semak Siasat Kerosakan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan KeMarkas Perkhidmatan Maklumat Keadaan Kerosakan di Tapak Keadaan Kerosakan di Tapak Menyediakan Pembayaran Kerja Siap Di Tapak J adual Kadar harga piawai Ukur Panduan Majukan TuntutanBayaran Bahagian Urusan Bil 5 Menyediakan InvoiceTuntutan Kontraktor Majukan Tuntutan 4 Menyediakan Pembayaran Rekodkan Laporan Siap Kerja Dari Pasukan Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Maklumkan ke Pasukan Rajah 6.3: Aras Model Aliran Data Sistem Pengurusan Penyelenggaraan 62 .

3 Menyediakan Lukisan Dokumentasi 1.2 Menyediakan Skop Kerja Skop Terperinci 1.Rekod Bangunan J adual Kadar Harga Piawai Keadaan di Tapak Akitek Rekabentuk Semak daftar Bangunan Terima Aduan 1.1 Penerimaan Permohonan Siasatan Tapak 1.4 Menyediakan Dokumen dan Anggaran Tandatangan Kelulusan Daftar Permohonan Maklumat dari Pasukan Buku Daftar Aduan Letrik & Mekanikal Ukur Bahan Rajah 6.4: Aras 2 Proses 1 Penerimaan Permohonan 63 .

1 Mohon kelulusan Semak 2.5: Aras 2 Proses 2 Mohon Kelulusan 64 .3 Menanda tangani kelulusan Selia Kerja Arah Kontraktor Semak Catit Tarikh Terima Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Sediakan Surat Iringan Kontraktor Bermasa Rajah 5.Buku Bilangan Kerja Buku Peruntukkan Masukkan Tatikh di Tandatangani Daftar Semak Mohon Kelulusan 2.2 Menanda tangani kelulusan Tandatangani 2.

Borang J P&P 4 Lukisan Kontraktor Pasukan Semak Tarikh Mula Kerja Semak Maklum Kerja Siap Maklum Kerja Siap Selia Kerja 3.2 Periksa Kerja Mengukur Kerja Menyediakan Bayaran 3.6: Aras 2 Proses 3 Selia Kerja 65 .1 Selia Kerja Memeriksa Kerja 3.3 Ukur Kerja Siap Semak Periksa Speksifikasi Keadaan Kerosakan di Tapak Teguran Ukur Kerja Siap Kontraktor Rajah 6.

Kerja Siap Di Tapak Kontraktor File Semak Ukuran Tuntut Bayaran Salinan Fail Menyediakan Pembayaran 4.7: Aras 2 Proses 4 Menyediakan Bayaran 66 .3 Meluluskan Tuntutan Majukan Tuntutan Bayaran Majukan Siap Kerja Semak Kadar Harga Semak Had Bumbung Pasukan J adual Kadar harga piawai Rajah 6.1 Menyediakan Pembayaran Dokumentasi 4.2 Menyemak Dokumentasi Kelulusan 4.

1 Menyediakan InvoiceTuntutan Majukan Invoice Tuntutan Bahagian Urusan Bil Rekodkan Salinan Ke Fail Buku Kawal Had Bumbung Kontrak Fail Rajah 6.Markas Perkhidmatan Kontraktor Maklumkan Majukan Salinan Invoice Kontraktor Majukan Tuntutan 5.8: Aras 2 Proses 5 Menyediakan Tuntutan Invoice 67 .

Untuk meninggikan moral kakitangan kebajikan mereka patut diambil berat oleh pihak pengurusan. Cadangan berikut adalah untuk menambah baik pengurusan penyelenggaraan oleh JP&P.1 Pengurusan Am Kelemahan yang ada dalam pengurusan perlulah dimantapkan.1. seminar atau perbincangan . Oleh itu pentingnya kerja penyelengaraan dibuat agar dapat memenuhi tujuan mengekalkan dan mempertahankan fungsi yang telah dirancang.BAB VII CADANGAN DAN RUMUSAN 7. Latihan-latihan dalam apa juga bentuk. 7.1 CADANGAN Penyelenggaraan bangunan merupakan aktiviti yang berkembang dan berterusan. kursus. Sesuatu bangunan yang dibina mempunyai tujuan dan fungsi yang tertentu.

Dalam pengurusan harian. Cara ini adalah lebih adil dan saksama serta telus dalam menawarkan kerja secara terbuka. 7. Jabatan perlu mengambil tindakkan segera untuk memodenkan komunikasi harian pentadbiran. Namun kepuasan ini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi produk atau kualiti kerja yang bermutu. Pemberian kerja secara indent boleh diteruskan tetapi untuk nilai kerja yang lebih kecil. Jika kakitangannya terlatih sudah tentu produktiviti Jabatan akan meningkat dan akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Komunikasi melalui email dan internet tidak terdapat di Jabatan ini. Kerja melalui 69 . Jabatan menekan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan.2 Perolehan Kerja Senggaraan Perolehan kerja Jabatan patut diperluaskan lagi dan tidak terikat dengan satu cara sahaja iaitu mengunakan perkhidmatan kontrak bermasa. Sebutharga dan tawaran terbuka perlu dilaksanakan bagi membuka banyak lagi peluang kepada banyak lagi kontraktor tampatan.1.69 informal patut diberi peluang kepada mereka bagi meninggikan lagi tahap kecekapan dan kemahiran mereka. Oleh itu usaha-usaha bagi memodenkan komunikasi Jabatan ini perlu mendapat tindakan yang segera kerana perkara ini boleh melemahkan semangat dan moral kakitangannya. Pulangan dari ini akan memberi kesan yang mengalakkan kepada Jabatan itu sendiri. Dalam kajian yang dijalankan ini. Rungutan-rungutan melalui akhbar tempatan dapat dikurangkan sekiranya tahap mutu kerja dapat diperbaiki lagi. Ini sekurang-sekurangnya dapat menghalang penyelewengan secara berterusan yang boleh menguntungkan satu-satu kontraktor sahaja.

Cara ini pasokan yang jauh dapat membuat aduan pantas dan mudah. Ini menunjukkan tanda-tanda tidak kepuasan hati pelangganpelanggan. Perkara ini jika tidak diselidik dan diambil tindakkan. nanti akan 70 . Selalunya peruntukan yang diterima sangat kurang dari amaun yang dipohon dan ini akan menghadkan kerjakerja senggaraan yang telah dirancang. Ia mudah dicapai oleh pasukan dan kelulusan boleh diberi secara terus. 7.1. kerja-kerja anggaran peruntukan perlu dibuat oleh kumpulan profesional yang mempunyai lebih pengalaman serta membuat perancangan yang menyeluruh.70 perolehan indent dapat memudahkan menyelesaikan kerja kecemasan seperti paip pecah dan bumbung tercabut dipukul ribut. Ini menyebabkan anggaran yang diberikan jauh berkurangan daripada yang diperlukan.1. Bagi memperbaiki keadaan. Sistem pengurusan yang perlu dibina serasi komunikasi internet.3 Anggaran Kerja Senggaraan Dalam kajian ini didapati anggaran kerja dan anggaraan tahunan dibuat oleh Juruteknik yang berpandukan kepada pengalaman mereka tetapi tidak mengikut keperluan kerana tidak mempunyai data yang lengkap. Kerja boleh dilakukan dengan cepat. wang dan tenaga. Oleh itu pangkalan data perlu dibina untuk memudahkan kerja-kerja membuat anggaran yang tepat. 7.4 Aduan Kerosakan Membuat aduan kerosakan perlu dengan mengunakan sistem pengurusan berkomputer . jimat masa. Jabatan juga menerima aduan-aduan yang dibuat melalui surat-surat layang dan melalui media massa.

perbincangan antara kontraktor dengan pasukan perlu diadakan untuk mengelakkan dari kerja terbengkalai. Perbincangan dengan pasukan perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemilihan kontraktor yang benar-benar hendak membuat kerja hendaklah diteliti secara mendalam. Kontraktor yang kurang mahir perlu diberi tunjuk ajar dan mengalakkan mereka menghadiri kursus-kursus berkaitan. kontraktor perlu dibantu untuk mendapatkan permit kebenaran masuk kawasan keselamatan.5 Rekod Senarai Bangunan Usaha-usaha mengadakan pengkalan data ke atas aset bangunan perlu dibangunkan segera.71 mendatangkan kesan negatif terhadap Jabatan itu sendiri. Pangkalan ini boleh melombong maklumat untuk membuat anggaran dan andaian-andaian sengggaran yang kritikal. 71 . Aduan-aduan yang tidak dapat dilaksanakan hendaklah dikurangkan. Angkatan Tentera Malaysia keseluruhan nya mempunyai lebih kurang 33000 buah bangunan dan mempunyai alasan yang kukuh untuk mengadakan satu Pangkalan Data. Kontraktor yang suka menjual kerja perlu disenarai hitamkan. Sebelum memerlukan kerja. Kadangkala kerja yang diminta diberi masa yang suntuk untuk menyiapkan nya. Dalam hal ini. Senarai bangunan pada masa kini dalam bentuk buku yang disimpan dipasukan-pasukan itu sendiri dan tidak secara berpusat. 7. Kontraktor menghadapi masalah untuk memasuki kem bagi membuat kerjakerja senggaraan. Kerja-kerja yang terkeluar dari skop perlu dikawal dengan memaklumkan ke pihak atasan.1.

JP&P perlu mengadakan sistam senggaraan yang boleh membantu Jabatan membuat pengurusan anggaran peruntukan dan pemantauan kerja. Untuk mencapai maklamat ini.2 KESIMPULAN Dari kajian ini didapati JP&P menghadapi banyak cabaran dimana memberi kepuasan pelanggan adalah cabaran yang utama. 72 . Bagi memenuhi kehendak pelanggan kerja-kerja pembaikan bangunan perlu dibuat dengan segera dan berkualiti.72 7.

73 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003).73 RUJUKAN Abdul Hakim Mohammed and Wan Min Wan Mat (1991). Gary J. INTAN.M. and Mike Kagioglou (2003). K. (2003). Malaysia. Lin. Ming Sun.C. The Integration between Design and Proceedings of Office Building Automation: A Decision Support Approach. Barrett. J. Prinsip dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. August 26-28. Pustaka Ilmi Selangor. August 26-28. Malaysia. London: Macmillan Press. Building Maintenance Technology. Peter S. Teknologi Penyenggaraan Bangunan. Kerun Nita Ali. Introducing Good Asset Management to Ministry of Defence. September 2nd. Johor Bharu. MoPMIT: An Online Knowledge Management Solution for Reactive Maintenance Project in UK. Leong and Ami Sudjiman (2003). Petley. Ahmad Ramli (2002). Presentation for a Workshop. Lee How Son and George C. Yang and Skitmore. Proceedings of 5th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (ASPEC 2003). Johor Bharu. Malaysia.S Yuen (1993). F.

PATM Jilid 3.74 Mimi Ismail (2002). Presentation or a Workshop Strategizing Towards Effective Budget – The Way Forward. Saptuyah Senson and Rizal Mohd Salleh (2002). September 13-15. Tow Khee Kin (2004). Malaysia: Vinlin Press Sdn Bhd. Malaysia. 74 . Management of Building Maintenance: Conceptual Framework and Issues. Perumahan dan Pembinaan Edisi VII. Kuala Lumpur. Kementerian Pertahanan Malaysia. Project Management – Effective Guidelines for Managing Information. Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia (PATM). Malaysia: Ministry of Defence. Bab 13. IT In Construction Engineering: Are We Chasing Our Tails? Proceeding of 4th Asia Pacific Structural Engineering and Conference (ASPEC 2000). January. Buku Rasmi. Kuala Lumpur: Mutucetak Sdn Bhd. Syed Alwi Alsagoff (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful