1.

1 Latar Belakang
Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat tersebut. Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan dadah serta pembangunan diri murid. Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, Gemilang dan Terbilang Menjelang 2010

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi Negara Malaysia

1.3 Visi dan Misi Sekolah
VISI SEKOLAH ( Disi oleh GKSM )

MISI SEKOLAH ( Diisi oleh GKSM )

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling
VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH.

MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING • • • • • • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan. Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia. Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik. Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid. Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga ”.

1.6 Piagam Pelanggan Sekolah
( Diisi oleh GKSM )

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling
1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik. 2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis. 3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme. 4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien. 5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok. 6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam. 7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis. 8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling. 9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika. 10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.

1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling
BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1. Bidang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Input Akademik Kerjaya Psikososial Keluarga Peribadi Kes Disiplin Dadah HIV/ AIDS Krisis Kaedah Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Konsultasi

2.

Pengurusan dan Pentadbiran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Maklumat Kerjaya Maklumat Pendidikan dan Latihan Maklumat Dadah Maklumat HIV/ Aids Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan Rancangan Tahunan Kertas Kerja Program Buku Rekod Perkhidmatan Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Jadual Waktu Perkhidmatan Maklumat Murid Laporan Program Keceriaan Bilik Kaunseling Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Laporan dan Rekod Sesi Penilaian Program Rekod dan Laporan Kewangan Input Pemilihan mata pelajaran elektif Kemahiran Belajar a. Membaca b. Mencatat/ mengambil nota c. Pengurusan masa d. Pengurusan diri e. Mendengar f. Mengingat g. Mengulangkaji h. Menjawab soalan peperiksaan i. Menghadapi peperiksaan Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.

Sistem Fail Paparan Sebaran Brosur / Pamplet Poster Buku Buku Skrap Perkongsian

Bil 3.

Bidang Akademik 1. 2.

Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bengkel Seminar Kem/Perkhemahan Tayangan Video Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Lawatan Ceramah Pameran Bank maklumat manual Bank maklumat berkomputer

3.

4.

Kerjaya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inventori Minat Inventori Personaliti Inventori Nilai Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Pengumpulan Maklumat Kerjaya Pendedahan kerjaya Peluang latihan kerjaya Penyebaran Maklumat

5.

Psikososial & Kesejahteraan Mental

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Lawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan video Pertandingan-pertandingan - Media Maklumat Kerjaya - Buku Skrap Kerjaya - Eksplorasi Alam Kerjaya - - Poster Kerjaya - Sketsa Kerjaya Ujian Personaliti Bimbingan Kerjaya Senarai semak masalah merentasi Kurikulum Merujuk Kad Maklumat Bimbingan Kelompok Diri (Jika perlu) Bimbingan Individu Forum Kemahiran Komunikasi Kemahiran Asertif/Tegas Kursus Bengkel/Seminar diri Kem Bina Insan/ Diri Penyaringan maklumat Kolokium Pengurusan Tekanan Lawatan Kemahiran Rohani Tayangan video Kemahiran Membuat Kaunseling Keluarga Keputusan PRS Kemahiran Pengawalan Latihan Dalam Kumpulan Diri Aktiviti Simulasi Kumpulan Kemahiran Aplikasi Perkhemahan Ibadah Kemahiran Sintesis Ceramah Input Kemahiran Analisis Kritikal Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem Perkembangan Keremajaan Konsep Kendiri Pengendalian Kendiri Program Orientasi Kaedah

Bil

Bidang 13. 14. 15. 16. 17. 18.

6.

Keibubapaan

1. 2. 3.

Komunikasi Perkembangan individu Isu-isu Kekeluargaan 3.1 Kepimpinan 3.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

7.

Pembangunan Diri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS

8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Kemahiran Tegas Diri Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas Pengurusan Diri Kemahiran Asertif Kemahiran Sosial Perkembangan Seksual Sikap Benci kepada dadah Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV/ AIDS Pendidikan Kekeluargaan

Ceramah Seminar Forum Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari Keluarga Lawatan ke rumah Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Konferens Buletin Keluarga Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Latihan Dalam Kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS

Ceramah Seminar/Bengkel Pertandingan Esei Pertandingan Poster Pertandingan Pidato Pertandingan Boria Pertandingan Nasyid Kuiz 5 Minit Anti Dadah Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok

2 .1

Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

2 .2

Objektif Sekolah
( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling
2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan: 2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan. 2.3.1.2 Kemahiran belajar. 2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan : 2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran. 2.3.2.2 Ujian psikometrik. 2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui: 2.3.3.1 Program psikososial. 2.3.3.2 Program kesejahteraan mental. 2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui: 2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan. 2.3.4.2 Kaunseling keluarga. 2.3.5 Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang 2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja 2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah 2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri 2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan 2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat 2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

3.1 Carta Organisasi Sekolah
CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

PENGETUA / GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENYELIA PETANG

GURU KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH PENGERUSI PENGERUSI Pengetua NAIB PENGERUSI GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Kokurikulum SETIAUSAHA Guru Kaunseling SM 1

PENOLONG SETIAUSAHA Guru Kaunseling SM 2

AHLI JAWATANKUASA

Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Guru Pendidikan Islam Ketua Guru Asrama (Warden) Guru Penyelaras Ting: 1 Guru Penyelaras Ting: 2 Guru Penyelaras Ting: 3

Ketua Bidang Sains Dan Matematik Ketua Bidang Bahasa Ketua Guru Disiplin Guru Penyelaras Kokurikulum Guru Penyelaras Ting: 4 Guru Penyelaras Ting: 5 Guru Penyelaras Ting: 6

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 16

4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa
4.1.1 4.1.2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid. Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum. Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. bimbingan dan

4.1.3 4.1.4 4.1.5

4.1.6

4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid. 4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS.

4.1.9

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 17

4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah . 4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. 4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan . 4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG. 4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas. 4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah. 4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan. 4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah. 4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri. 4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 18

4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain
BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling JAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN 1. Pengetua 2. GPK Pentadbiran 3. GPK HEM 4. Penyelia Petang TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 1.1 Merancang dan melaksanakan sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan khidmat konsultasi KUASA YANG DIBERI 1. Akta 580 2. Pekeliling Perkhidmatan. 3. Buku Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah. TUGAS PEGAWAI YANG ADA HUBUNGAN 1. Mendapat maklumat daripada guru disiplin tentang masalah salahlaku murid. 2. Berhubung dengan semua guru untuk mendapat maklumat murid cemerlang, sederhana dan lemah dalam pelajaran 3. Menerima rujukan daripada guru tentang keperluan kaunseling dan bimbingan untuk murid yang berkenaan. 1. Pengetua 2. GPK Pentadbiran 3. GPK HEM 2.1 Memastikan bilik kaunseling terurus dan kondusif untuk menjalankann aktiviti bimbingan. 2.2 Mengurus sistem fail, buku rekod/ borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan rekod sesi kaunseling dengan baik. 2.3 Merancang, melaksana dan 2.0 Pengurusan dan pentadbiran 1. Pekelilingpekeliling perkhidmatan. 2. Buku Panduan 1. Kerjasama erat daripada guru kaunseling, guru SLAD, Guru Kesihatan dan guru yang berkenaan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran berjalan dengan lancar. 2. Guru Kaunseling menghubungi agensi yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat yang relevan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 19

menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan. 2.4 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok. 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan 2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Guru Penolong Kanan HEM 4. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.0 Akademik Merancang, melaksana dan mengawal selia 3.1 Pemilihan mata pelajaran Elektif 3.2 Kemahiran Belajar • Membaca • Mencatat Nota • Pengurusan masa • Pengurusan Diri • Mendengar • Mengingat • Mengulangkaji • Menghadapi Peperiksaan • Menjawab soalan * Menilai aktiviti 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan. 2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Guru Penolong Kanan HEM 4.0 Kerjaya dan Pendidikan Tinggi 4.1 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program Bimbingan dan Kaunseling kerjaya. 1. Pekelilingpekeliling Perkhidmatan. 2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah 1. Guru Penasihat kelab Bimbingan dan Kaunseling / Kerjaya menyebarkan maklumat kerjaya. 2. Guru Penasihat Pembimbing Rakan Sebaya. 1. Pekelilingpekeliling Perkhidmatan. 2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah 1. Ketua Panitia mengumpul maklumat tentang pencapaian mengikut mata pelajaran. 2. Guru Mata Pelajaran mengenalpasti murid yang berpotensi dan lemah. 3. Setiausaha Peperiksaan dalaman menganalisa pencapaian murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 20

4.2 Merancang, menyedia dan mendedahkan peluang melanjutkan pelajaran di IPTA, IPTS, di dalam dan luar negara. 1. Pengetua mengeluarkan arahan 5.0 Psikososial dan Kesejahteraan Mental 5.1 Menyedia, mentadbir dan menginterpretasikan ujian-ujian psikometrik 5.2 Merancang, menyelaras dan melaksana programprogram yang melibatkan kemahiran sosial seperti: • Komunikasi • Asertif • Pengurusan stress • Kemahiran kerohanian • Kemahiran membuat keputusan • Kemahiran aplikasi • Kemahiran sintesis • Kemahiran analisis kritikal • • • • perkembangan remaja penghargaan kendiri konsep kendiri pengendalian kendiri

3. Buku Panduan Kerjaya Jilid 1 - 6, Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Pekelilingpekeliling Perkhidmatan. 2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 3. Ujian-ujian psikometri seperti ujian personaliti, ujian minat, dan lain-lain.

2. Guru Penolong Kanan HEM

1. Jawatankuasa Bimbingan dan kaunseling • membantu melaksanakan program kemahiran sosial, perkembangan diri dan orientasi. 2. Panitia Pendidikan Islam dan Moral • Memberi dan mengembangkan input dalam program yang dijalankan 3. Badan Kebajikan

5.3 Merancang, menyelaras dan FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 21

melaksanakan program orientasi murid. 1. Pengetua mengeluarkan arahan 2. YDP PIBG • Menyediakan peruntukan kewangan bagi pembiayaan program 3. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 4. Guru Penolong Kanan HEM 6.0 Keibubapaan 6.1Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. 6.2 Merancang, melaksanakan, mengawal selia, menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi, keibubapaan dan khidmat rujukan. 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan 2. Pegawai Kesihatan Tempatan 3. Guru Penolong Kanan HEM 7.0 Pembangunan Diri 7.1 Mengendalikan sesi kaunseling individu/ kelompok berkaitan kemahiran penyelesaian masalah. 1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling 2. Modul latihan Pembimbing Rakan Sebaya 1. Pekelilingpekeliling Perkhidmatan. 2. Buku Panduan pelaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 3. Mesyuarat dan surat edaran daripada PIBG. 1. Setiausaha PIBG • memaklumkan kepada ibu bapa yang terlibat. 2. Badan Kebajikan • mengenalpasti masalah/ isu penting murid di sekolah. 3. Guru Mentor • menyimpan rekod perkembangan kendiri murid 4. Guru Tingkatan • menyimpan rekod perkembangan akademik murid.

1. Guru Disiplin • menyimpan rekod-rekod disiplin dan merujuk murid kepada GKSM 2. Guru Tingkatan • menyimpan rekod butiran murid untuk rujukan 3. Guru Penasihat PRS

7.2 Mewujudkan, 3. Pekelilingmelatih dan menilai pekeliling pasukan Pembimbing perkhidmatan Rakan Sebaya. 4. Buku Panduan 7.3 Merancang, disiplin murid melaksana, mengawal selia dan menilai programprogram kepimpinan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 22

murid. 1. Pengetua mengeluarkan surat arahan 2. Pegawai Kesihatan tempatan 3. Guru Penolong Kanan HEM 4. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah JPN 5. Cawangan Pencegahan Dadah dan Narkotik, PDRM 8.0 Pendidikan Pencegahan 8.1 Merancang, melaksana, mengawalselia, menilai program dan aktiviti pencegahan dan pemulihan seperti merokok, dadah inhalan dan HIV/AIDS. 1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling 2. Pekelilingpekeliling perkhidmatan 3. Buku Panduan disiplin murid 1. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah, JPN • mengawalselia ’urine test’ • menyediakan program khas kepada muridmurid berisiko tinggi 2. Pegawai AADK, PDRM dan Pegawai Kesihatan. • berhubung rapat dengan pihak sekolah (bahagian disiplin)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 23

Proses Kerja
Aktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/ Individu Secara Profesional Dan Beretika
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.1.1

1/1

BIL PROSES KERJA Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk. Membuat temujanji dengan klien. Membuat sesi. Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang. Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling. Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua. Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika diperlukan). Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). Mengemaskinikan laporan bimbingan dan kaunseling Kelompok.

PEGAWAI UNDANGYANG UNDANG/ MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK GKSM GKSM GKSM GKSM

1

2 3 4 5 6

GKSM GKSM

7

GKSM GKSM Sulit GKSM

8 9

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 24

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/Individu Secara Profesional Dan Beretika
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.1.1.

1/1

Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk. Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/ individu Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu susulan sekiranya perlu

Tidak lengkap

Lengkap

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu) Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Tamat

Senarai Semak
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 25

Aktiviti

5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Muka Kaunseling Kelompok / Individu Secara surat ini Profesional Dan Beretika

Sub aktiviti

5.1.1

1/1

BIL 1

PROSES KERJA Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk oleh guru. Membuat temujanji dengan klien Membuat sesi Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang. Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling. Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua untuk perhatian dan ditandatangani. Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika perlu. Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu) Mengemaskinikan Laporan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok.

TANDAKAN (/)

CATATAN

2 3 4 5

6

7

8 9

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 26

Proses Kerja
Aktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.1.2

1/1

BIL.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua / PKHEM/ Guru Disiplin/ GKSM GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

Menerima klien yang dirujuk 1.

2.

Membuat analisis keperluan

3.

Membuat temujanji Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

GKSM

4.

GKSM

5.

GKSM

6.

Konsultasi (Jika perlu)

Pakar Rujuk

7.

Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

GKSM

GKSM

Sulit

8.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 27

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.1.2

1/1

Menerima klien yang dirujuk Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama klien Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang dijalankan Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan. Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 28

Senarai Semak
Aktiviti 5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Muka surat ini Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Sub aktiviti

5.1.2

1/1

BIL 1

PROSES KERJA Menerima klien yang dirujuk Membuat analisis keperluan

TANDAKAN (/)

CATATAN

2 3 4 Membuat temujanji Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

5

6

Konsultasi (Jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

7

8

Proses Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 29

Aktiviti

5.2

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.2.1

1/1

Bil. 1. 2.

Proses Kerja Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling. Pendokumentasian

Pegawai yang meluluskan/dirujuk Guru data

Undangundang/Peraturan

GKSM GKSM GKSM Guru Tingkatan Borang tersedia dalam UBK Senarai Semak Mooney

3. 4.

5. 6.

GKSM Guru Tingkatan GKSM Pengetua GKSM GKSM

7.

8.

9.

Carta Aliran Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 30

Aktiviti

5.2

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.2.1

1/1

Mula Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling. Pendokumentasian Tamat

Senarai Semak
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 31

Aktiviti

5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Sub aktiviti

5.2.1

Muka surat ini

1/1

BIL 1 2

PROSES KERJA Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan

TANDAKAN (/)

CATATAN

3

4

perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

5 6

Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan pentadbir

7

sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling Pendokumentasian

8

9

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 32

Sub aktiviti

5.2.2

Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Perbincangan dengan Pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK Pengetua / PK 1 / PK HEM GKSM GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Takwim Sekolah

2

GKSM 3

GKSM

4

Pengetua

5

6

Pengetua GKSM GKSM

8

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 33

Sub aktiviti

5.2.2

Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

Mula Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai rancangan tahunan. dilakukan jika perlu draf pertama Pengubahsuaian

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 34

Sub aktiviti

5.2.2

Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan (jika perlu) Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan. Draf akhir rancangan tahunan unit bimbingan dan kaunseling sekolah Pelaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

2

3 4

5

6

7

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 35

Sub aktiviti

5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada MuridMurid.

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reachout yang telah disebarkan. Pengubahsuaian (jika perlu)

PEGAWAI UNDANGYANG UNDANG/ MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK

1

GKSM

GKSM

2

3

4

GKSM

5

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.2 5.2.3

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Muka
1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 36

Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, surat ini Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada MuridMurid.

Mula Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling melalui pelbagai sumber Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan diasingkan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya. Melakukan pengubahsuaian Tamat

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.2 5.2.3

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Muka
1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 37

Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan surat ini Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada MuridMurid.

BIL

PROSES KERJA Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya. Melakukan pengubahsuaian jika perlu.

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

2

3

4

5

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 38

Sub aktiviti

5.2.4

Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1/1

BIL.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK GKSM/GPK/GPK HEM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

2

GKSM

3

Pengetua

4.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 39

Sub aktiviti

5.2.4

Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1/1

Mula Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 40

Sub aktiviti

5.2.4

Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1/1

BIL 1 2

PROSES KERJA Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua.

TANDAKAN (/)

CATATAN

3

4

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 41

Sub aktiviti

5.2.5

Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

GKSM GKSM GKSM

2 3 4 5 6 7 8

Pengetua Pengetua

AJK GKSM

9

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 42

Sub aktiviti

5.2.5

Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat
Tidak Lengkap

Merangka kertas cadangan program
Lengkap

Perbincangan dengan Pengetua untuk mendapat kelulusan. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 43

Sub aktiviti

5.2.5

Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenisjenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

2

3 4 5

6 7

8

9

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 44

Sub aktiviti

5.2.6

Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa. Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan pengetua dan menyerahkan salinan laporan

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GPK HEM GKSM

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

GKSM

3

GKSM

4

GKSM

5

GKSM

6

GKSM

7

Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 45

Sub aktiviti

5.2.6

Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Program Tahunan Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tidak berjaya dijalankan Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan aktiviti yang telah dijalankan Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 46

Sub aktiviti

5.2.6

Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan beserta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh seperti yang telah dirancangkan Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan

2

3

4

5

6

7

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 47

Sub aktiviti

5.2.7

Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar. Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun. Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi : 4.1 Alatan 4.2 Perabot 4.3 Kemudahan 4.4 Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK Pengetua GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

2 3

4

GKSM

5 6 7 8

GKSM GKSM

GKSM

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 48

Sub aktiviti

5.2.7

Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan Program Kemahiran Belajar Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 49

Sub aktiviti

5.2.7

Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

2

3

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi: 4.1 Alatan 4.2 Perabot 4.3 Kemudahan 4.4 Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

4

5

6

7

8

Proses Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 50

Sub aktiviti

5.2.8

Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Menerima surat atau arahan daripada pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas. Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan. Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan. Melaksanakan program yang telah dirancang. Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua.

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /DIRUJUK Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

2

Pengetua / GPK1 / GPK HEM

3 4 5 6

Pengetua GKSM

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 51

Sub aktiviti

5.2.8

Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1/1

Mula Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan
Tidak Lengkap

Menyediakan Lengkap

kertas cadangan program.

Pembentangan kertas cadangan program bersama pengetua Melaksanakan program yang telah dirancang Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 52

Sub aktiviti

5.2.8

Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Menerima surat atau arahan daripada Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas. Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan. Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan. Melaksanakan program yang telah dirancang. Mendokumentasikan laporan dan menyerahkan kepada pengetua.

2

3

4

5

6

Proses Kerja
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 53

Sub aktiviti

5.3.1

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1/2

BIL

PROSES KERJA Menerima pakej mata pelajaran Tingkatan enam - Aliran Sains - Aliran Kemanusiaan Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan mengenal pasti keskes rayuan Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Lima tahun semasa (sains dan sastera). Merangka kertas cadangan program. • Tajuk program • Masa, Tarikh dan Tempat • Sasaran • Rasional • Objektif • Tentatif Program • Sumber Kewangan • AJK • Modul Program • Penilaian Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan Mesyuarat jawatankuasa

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK GPK Pentadbiran

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1.

GPK Pentadbiran

2.

Rujuk syarat kemasukan ke Tingkatan 6

GPK Pentadbiran

3.

4.

Pengetua

5.

6. 7. Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya perlu)

Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Disiplin FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 54

Guru Pengawas Semua AJK 8. 9. Menjalankan program Pengetua Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 55

Sub aktiviti

5.3.1

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1/1

Mula Terima pakej ke Tingkatan Enam Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan Kenal pasti sasaran Merangka kertas cadangan program
Lengkap

Tidak lengkap

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu) Program berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua. Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 56

Sub aktiviti

5.3.1

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1/1

BIL 1 2

AKTIVITI Menerima pakej mata pelajaran Tingkatan enam Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan mengenal pasti kes-kes rayuan Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Lima tahun semasa (sains dan sastera). Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan Mesyuarat jawatankuasa Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya perlu) Menjalankan program Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

TANDAKAN(/)

CATATAN

3

4 5 6 7 8 9

Proses Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 57

Aktiviti

5.3

BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti

5.3.2

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka surat ini

1/1

Carta Aliran Kerja
PEGAWAI UNDANGYANG BIL aktiviti Sub 5.3.2 MukaUNDANG / 1/1 Program Pemilihan Mata Pelajaran PROSES KERJA MELULUSKAN surat ini PERATURAN Bagi Tingkatan Empat /DIRUJUK Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan GPK Pentadbiran oleh pihak sekolah 1. - Aliran Sains - Aliran Kemanusiaan 2. Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Empat kedua-dua jurusan Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa selepas PMR. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan. Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Pelaksanaan program Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua. Pengetua Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Disiplin Guru Pengawas Semua AJK Semua AJK 8. 9. GPK Pentadbiran GPK Pentadbiran
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

3.

4. 5.

6.

7.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 58

Mula Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga Menyediakan kertas cadangan program
Tidak lengkap lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Pelaksanaan program Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua. Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti

5.3.2

Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 59

1

Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Empat kedua-dua jurusan Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa selepas PMR. Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan. Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Pelaksanaan program Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

2

3

4 5

6 7

8 9

Proses Kerja
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.3.3

Program Kemahiran Belajar Untuk Murid-Murid

1/1

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

UNDANG-

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 60

1.

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid Mengenal pasti kumpulan sasaran

MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Kelas JK Peperiksaan

UNDANG / PERATURAN

2. 3. 4.

GKSM Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Program kemahiran belajar berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua Semua AJK Pengetua Pengetua

5. 6. 7. 8.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti

5.3.3

Program Kemahiran Belajar Untuk murid-murid

Muka surat ini

1/1

Mula

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 61

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan program
Lengkap

Tidak lengkap

Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Program Kemahiran Belajar berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3

BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti

5.3.3

Program Kemahiran Belajar Untuk Murid-murid

Muka surat ini

1/1

BIL 1.

PROSES KERJA Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 62

peperiksaan murid 2. 3. Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Program Kemahiran Belajar berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua

4.

5.

6.

7.

8.

Proses Kerja
Aktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA Program Pameran Kerjaya
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.4.1

1/1

BIL 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM

UNDANGUNDANG / PERATURAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 63

2 3 4 5 6 7 8 9

Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Pameran Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

GKSM Guru Kanan Bidang GKSM Pengetua Pengetua Pengetua GKSM Pengetua

AJK GKSM

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.4.1

Program Pameran Kerjaya

Muka surat ini

1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 64

Mengenal pasti kumpulan sasaran Menyediakan kertas cadangan program
Tidak lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu) Program berlangsung Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti

5.4.1

Program Pameran Kerjaya

Muka surat ini

1/1

BIL 1

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 65

2 3 4 5 6 7 8 9

Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Jika perlu) Program Pameran Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.4.2

Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

1/1

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya Mengenal pasti kumpulan sasaran

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM

1

UNDANGUNDANG / PERATURAN Mengikut carta aliran perkhidmatan kaunseling

2

GKSM FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 66

3

Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GKSM Pengetua

5 6

7

8

AJK

Inventori Minat Kerjaya

9

Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.2

BIDANG KERJAYA Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya
Muka surat ini 1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat Penyediaan kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 67

Tidak lengkap

Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.2

BIDANG KERJAYA Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya
Muka surat ini 1/1

BIL 1 2 3 4 5

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya Mengenal pasti kumpulan sasaran Menyediakan kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 68

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

6

7

8

Proses Kerja
Aktiviti 5.4

BIDANG KERJAYA
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.4.3

Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

1/1

BIL 1 2 3

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM

UNDANGUNDANG / PERATURAN

GKSM FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 69

4 5 6 7 8 9

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua Pengetua AJK

AJK Pelaksana Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.3

BIDANG KERJAYA Informasi Bidang-Bidang Kerjaya
Muka surat ini 1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program
Lengkap

Tidak lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 70

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.4 5.4.3

BIDANG KERJAYA Informasi Bidang-Bidang Kerjaya
Muka surat ini 1/1

BIL 1 2 3 4 5

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 71

6 7 8 9

Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Orientasi Murid
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.5.1

BIL 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat orientasi murid Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM GKSM GKSM Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 72

Pengetua 5. 6 7 8 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program orientasi Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua GKSM Pengetua AJK

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Orientasi Murid
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.5.1

1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program
Lengkap

Tidak Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 73

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program orientasi murid berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Orientasi Murid
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.5.1

BIL 1 2 3 4 5 7

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 74

8 9

Program Orientasi Murid berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti

5.5.2

Program Selepas PMR

Muka surat ini

1/1

PROSES KERJA BIL Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2 3 4 5

Mengenalpasti kumpulan sasaran GKSM Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Pengetua Mesyuarat Jawatankuasa FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 75 Pengetua

6 7

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada AJK Guru Tingkatan 3 GKSM

8

pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.2

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Selepas PMR
Muka surat ini 1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Tidak Lengkap

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 76

Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Selepas PMR
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.5.2

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 77

2 3 4 5 6 7 8

kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti

5.5.3

Program Kem Bina Diri Murid

Muka surat ini

1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid daripada maklumat SSDM Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu bapa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid Penyediaan laporan untuk dihantar kepada AJK Guru Disiplin GKSM MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM Guru SSDM GKSM GKSM Pengetua Pengetua AJK

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 78

pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.3

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Kem Bina Diri
Muka surat ini 1/1

Mula Mengumpul data daripada SSDM dan keperluan murid

Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Tidak Lengkap

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu bapa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Kem Bina Diri berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 79

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.5 5.5.3

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL Program Kem Bina Diri TANDAKAN (/)
Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid

CATATAN

1

tentang maklumat program selepas PMR Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Edaran borang kebenaran ibu bapa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program selepas PMR berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

2 3 4 5 6 7 8 9

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 80

Proses Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.5.4

Program Mentor-Mentee

1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid untuk Program Mentor Mentee Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program Mentor Mentee berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK GKSM MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM Guru SSDM GKSM GKSM Pengetua Pengetua GKSM GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 81

MENTAL
Sub aktiviti 5.5.4

Program Mentor-Mentee Sekolah

Muka surat ini

1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Mentor Mentee Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program Mentor Mentee berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Tidak Lengkap

Lengkap

Senarai Semak
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 82

MENTAL
Sub aktiviti 5.5.4

Program Mentor-Mentee

Muka surat ini

1/1

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Mentor Mentee Mencari kumpulan sasaran murid Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Taklimat kepada Mentor Taklimat kepada Mentee Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Penyerahan Mentor kepada Mentee Program Mentor kepada Mentee berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

TANDAKAN (/)

CATATAN

Proses Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti

5.5.5

Program Sekolah Selamat

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 83

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid untuk Program Sekolah Selamat Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Program Sekolah Selamat berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK AJK GKSM MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM GKSM GKSM Pengetua Pengetua GPK HEM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN MENTAL Program Sekolah Selamat
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.5.5

Mula Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat Mencari kumpulan sasaran murid FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 84 Lengkap

Tidak Lengkap

Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Program Sekolah Selamat berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.5.5

Program Sekolah Selamat

1/1

BIL 1 2

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat Mencari kumpulan sasaran murid

TANDAKAN (/)

CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 85

3 4 5 6 7 8 9 10

Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Majlis Pelancaran Program Sekolah Selamat Program Sekolah Selamat berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti

5.6.1

Kursus Kemahiran Keibubapaan

Muka surat ini

1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 86

2 3 4 5 6 7 8 9

Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GKSM GKSM Pengetua YDP PIBG Pengetua GKSM

AJK GKSM

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.6.1

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program
Lengkap

Tidak Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 87

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Proses Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN
Muka surat ini

Sub aktiviti

5.6.1

Kursus Kemahiran Keibubapaan

1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / DIRUJUK 1 2 3 4 Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua GKSM GKSM GKSM Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURA N

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 88

5 6 7 8 9

dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

YDP PIBG Pengetua GKSM

AJK GKSM

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.6.1

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program
Lengkap

Tidak Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 89

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.6 5.6.1

BIDANG KEIBUBAPAAN Kursus Kemahiran Keibubapaan
Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

2 3 4 5 6 7

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 90

9

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

10

Proses Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN
Muka 1/1 ini

Sub aktiviti

5.6.2

Program Penjaga

Permuafakatan

Ibu

Bapa

/ surat

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa /Penjaga Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada AJK GKSM GKSM GKSM Pengetua YDP PIBG Pengetua

2 3 4 5 6 7 8

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 91

pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Program Permuafakatan Ibu Bapa / Muka surat ini Penjaga
1/1

Sub aktiviti

5.6.2

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa/Penjaga Mencari kumpulan sasaran
Tidak Lengkap

Lengkap Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Permuafakatan berlangsung Ibu Bapa

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 92

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Program Permuafakatan Ibu Bapa
Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

5.6.2

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu

TANDAKAN (/)

CATATAN

1

bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Permuafakatan Ibubapa berlangsung Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

2 3 4 5 6 7 8

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 93

Proses Kerja
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti

5.6.3

Konferens Bersama Agensi Luar Yang Muka Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini Perkembangan Murid

1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk konferens bersama agensi luar Mengenal pasti kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Membuat perbincangan dengan pengetua dan YDP untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Menghubungi agensi luar yang berkaitan Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Konferens bersama agensi luar Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua AJK GKSM MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM GKSM GKSM Pengetua YDP PIBG Pengetua

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Carta Aliran Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 94

Aktiviti

5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN Konferens Dengan Agensi Luar Yang Muka Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini Perkembangan Murid

Sub aktiviti

5.6.3

1/1

Mula Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk program konferens dengan agensi luar Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Lengkap Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Menghubungi agensi luar Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Konferens dengan agensi luar Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Tidak Lengkap

Senarai Semak
Aktiviti 5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 95

Sub aktiviti

5.6.3

Konferens Bersama Agensi Luar Yang Muka Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini Perkembangan Murid TANDAKAN (/) CATATAN

1/1

BIL

PROSES KERJA Mengumpul data dan keperluan ibu

1

bapa untuk konferens bersama agensi luar Mencari kumpulan sasaran Membuat kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Berhubung dengan agensi luar Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu) Program Permuafakatan Ibu bapa Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

2 3 4 5 6 7 8 9

Proses Kerja
Aktiviti 5.7

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 96

Sub aktiviti

5.7.1

Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK GKSM GKSM GKSM Pengetua GKSM GKSM GKSM GKSM GKSM Pengetua GKSM GKSM

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menyediakan kertas cadangan program Mengadakan outreach PRS di sekolah Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah Mengadakan kursus asas PRS Mengadakan kursus lanjutan PRS Penganugerahan Tindakan susulan: Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang. Menyerahkan laporan kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.1

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI
Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 97

Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

surat ini

Mula Mengadakan outreach PRS di sekolah Memaklumkan kepada pengetua untuk mendapatkan persetujuan Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah Mengadakan kursus asas PRS Mengadakan kursus lanjutan PRS Penganugerahan Penyerahan Laporan Tamat

Senarai Semak
Aktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.1 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya Muka surat ini 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 98

BIL 1.

PROSES KERJA Menyediakan kertas cadangan program penubuhan PRS di sekolah Menyediakan rancangan tahunan PRS. Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program Pemilihan peserta Melantik AJK PRS Mesyuarat AJK PRS sekolah Mengadakan kursus asas PRS Mengadakan kursus lanjutan PRS Penganugerahan Tindakan susulan: Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang. Menyerahkan laporan kepada pengetua

TANDAKAN (/)

CATATAN

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Proses Kerja
Aktiviti 5.7

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 99

Sub aktiviti

5.7.2

Program Disiplin Murid

Muka surat ini

1/1

PROSES KERJA BIL Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM Membuat kertas cadangan Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa. Menyediakan alatan keperluan program Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola Pelaksanaan program. Penyediaan dan laporan program untuk dihantar kepada pengetua

1.

PEGAWAI YANG LULUSKAN / DIRUJUK Guru Disiplin / Guru Tingkatan Warden / GKSM Pengetua Pengetua

UNDANGUNDANG / PERATURAN

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

GKSM Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti Sub aktiviti 5.7 5.7.2

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI
Muka surat ini 1/1

Program Disiplin Murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 100

Mula Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM
Tidak Lengkap

Lengkap Merangka kertas cadangan Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah perbincangan dengan pengetua Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama untuk merancang program yang akan dijalankan Menyediakan alatan keperluan program Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola. Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.7

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti

5.7.2

Program Disiplin Murid

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 101

BIL 1.

PROSES KERJA Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

TANDAKAN (/) Guru Disiplin / Guru Tingkatan Warden / GKSM Pengetua Pengetua

CATATAN

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Membuat kertas cadangan Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa. Menyediakan alatan keperluan program Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola Pelaksanaan program. Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua

GKSM

8.

Pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.8 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS Muka surat ini Sub aktiviti 5.8.1 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 102

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PROSES KERJA Membuat kajian keperluan program. Mengenal pasti kumpulan sasaran. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Program dijalankan. Mesyuarat post mortem. Menghantar laporan. Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

PEGAWAI YANG LULUSKAN / DIRUJUK Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

UNDANGUNDANG / PERATURAN

Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.8

BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 103

Sub aktiviti

5.8.1

Program Pendidikan Pencegahan Muka Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV surat ini / AIDS

1/1

Mula Membuat kajian keperluan program. Mengenal pasti sasaran Lengkap Menyediakan kertas cadangan program.

Tidak Lengkap

Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat ahli jawatankuasa Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Program dijalankan Mesyuarat post mortem Menyediakan laporan. Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.8 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 104

Sub aktiviti

5.8.1

Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV Muka / AIDS surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

1.

Membuat kajian keperluan program.

TANDAKAN (/) Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

CATATAN

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mengenal pasti kumpulan sasaran. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Program dijalankan. Mesyuarat post mortem. Menghantar laporan. Membuat tindakan susulan (Jika perlu) JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua

8. 9. 10. 11.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 105

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JENIS BORANG Borang Khidmat Kaunseling Individu Borang Khidmat Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Rujukan Murid oleh pihak lain Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling Rekod Sesi Kaunseling Individu Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Borang Perancangan Tahunan Borang Penyata Kewangan

NO. RUJUKAN BK05 BK06 BK07 BK08 BK09 BK10 BK11 BK12 BK13 BK18 BK22 BK24

CATATAN

7.0 Peraturan Pentadbiran
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 106

7.1

Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu / Kelompok. Peraturan Pentadbiran a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat temujanji dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ). b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan / Guru Disiplin / Guru – Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu mengisi borang BK09 dan BK04. c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri. d) Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang pernyataan masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GKSM memfokus dan mengenalpasti situasi klien. e) Sesi dijalankan. f) GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain. g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling. h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.

7.2

Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lainlain Peraturan Pentadbiran a) b) Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua berkaitan dengan kertas cadangan program. Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi RM 1.00). Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri masing-masing).

c)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 107

d)

Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga. Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum, semasa dan selepas program. Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan, guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut prosedur Sekolah Selamat. Menyediakan Laporan Program.

e) f)

g)

h) 7.3

Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik Peraturan Pentadbiran a) b) c) d) e) Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir dengan ujian tersebut. Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk diperjelaskan kepada klien. Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai limitasi kesahihan. Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa sesi kaunseling dijalankan. Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika kerahsiaan.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 108

8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan
Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1. KP : 8613/Jld 3/6. Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975. Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975. 3. Surat Pekeliling Bil 7/1975 Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar, Bertarikh 19 Ogos 1975. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978. Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978. 5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34). Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978. 6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25 Februari 1983. 7. KP(BS) 8591/Jld II (4). Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983. 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984. Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984. 10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73). Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat ( Lingkungan 25 KM). 11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995. Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Sambilan. 12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 109

13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995. Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi MuridMurid Tahun 6. 14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian. 15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996. Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah. 16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997. Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok. 17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002. Pelaksanaan Program Sekolah Selamat. 19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan. 20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002. Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003. 21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003. Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih. 22. Undang-undang Malaysia Akta 611. Akta Kanak-kanak 2001. 23. Undang-undang Malaysia Akta 580. Akta Kaunselor. 24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 110

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH (DIISI OLEH GKSM) Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 11 1

Norma Kerja
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan
JUMLAH UNIT SEMINGGU 10 3 4 4 1 2 1

JENIS TUGAS Sesi Kaunseling Individu Sesi Kaunseling Kelompok Pengurusan dan Pentadbiran Pengajaran Kaunseling Mesyuarat / Kursus / Bengkel Penyediaan Kertas Kerja Pelaksanaan Program

MASA DIAMBIL 40 minit 40 minit 30 minit 40 minit 40 minit 40 minit 80 minit Jumlah Keseluruhan Masa Diambil

1000 minit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 11 2

SENARAI TUGAS HARIAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 113

Nama Guru : Jawatan: Tarikh: Bil Butir-Butir Tugas Catatan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 114

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 115