BikAndzmeneru.thznaar.

tmagnanimffikhWgWziundenganbtlzngPertanalaakirinkanperarEaan
ke

@ertanahan
Rakki SANDI
Pad4 n rbrik

^

Q(onsultasi

ini Anda

alw tawfun javxfumy

Bapak Pengasuh Rubrik Konsultasi pertanahan yang saya hormati,

Penetaprn Titik Dasar Teknil yang penerapannyr di hprngan berupaBatu Tugu/
Tapai batu meruprkan salah srtu kebijrkrn

penanahan unr* menjamin kepasrian hukum atas tandr-tandr batas trnah hak. Kita ketahui bahwa sebelum penetapan tanda-tanda batas, dilakukan pengukuran yang sistematis dan terencana sehingga merupakan ikatan yang saling terkrit dan terintergrasi untuk

dijadikrn

acuan bagi para

juru ukur

dilapangan. Kenyataan dilapangan saat ini,

kita jumpaibabwa batu tugu/tapalbrtu ini telah disaLahgunakan oleh pihak-pihak tenenru dan telah terjadi pemindahan ranpa edr koordinasi/konsuhasi dengan pihak BPN, sepeni penggalian untuk drainase, kepentingan telekomunikasi, dan perluasan
jalan sehingga dapat merubah posisi atau

Namun demikian tidak berani bahwa keberadaan ritik tersebut secara rnutlak tidak boleh diganggu. Unrul Leperluan pembangunan rprkrh untuk keperluan penggalian drainase. perluasan ialan, penanamur kabel.'oioa dai sebaeaioyr renrunva riiil rersebur ffioar diambil. ak'rn reraoi haru" ilikembaliL.an p.rda ftledudul.anni'a simula. Hil ini berani berkairan erat denean oekeiiarn rekonsrruksi ritik rersebur. bar ini meniadi liomperensi dari BPN. Berkairrn densan oenrnvaan srudari , t BPN sebinainvr sridah meneambil lmekah antisioadf oada sut meletrl.rn dtik dimaksud. v.ritu antarr hin ditemoat(an pada terp"u r.n.nri v.oe prd, pololrrrva mudah diremukal reraoi ridak mudah rerganggr/digrngirl. Aprbila sudrh r.rlrniui dipindrh mika harus dilakukan peniembalian tirik teriebuipadr kedudukan semuL melalui mekanis-me penzukunn krdasrrrl oleh BPN. Apabila iemua koordinasi anrm lembaga pemerinrrhanludah berjrlan brik, maka miskomunikasi teisebut tidak akrn teriadi. BIN sendiri rilafi memounvai drftar TDT vans &orL dikeuhuioleh oihrk yang berkepemingan. Oleh karena iru rpabila rerjadi keilaran-kegraru (epe"ni yargsaudara kemutakaa di nas memans sebaiknva dilakukan kbordinasi denean BPN sehinspabrogiam oemb&eunan 'uatu ,ektor rerap beijalan raripa mtngabaikan prmbanguian sektor hinlriru fembingunan"pen,nahrn dalam hal Itu upr,'a membenkan Janunan kepanEn hukum mengan letrk sualu brdMg rrneb.

.

2.

Baoak oeneasuh rubrik konsuhasi oenanrhu r ans savr hormad Kakek lavi Kalek'savi fK) karin densen iRl dikrruniai inalilS). Drlan oerkawi kavin denean Rl dikaruniai ;naf(Si Dalam oerkawinan tersebur mem nvri sebidrne yrnq sudafi tamh peliarangan tanrh oe(aranian drn sebid'ang srwrh. Kemudirn (R) inefugerl, dan (K) ka"in laqi denqai sebid'ane;rwrh. Kernudian R\ ireninesJ. drn memounvai t€a orang rnrk &nprn suami rerd;hulunvr- keiiga rnak rcrsebur berlnisial (A. B;PiJ.ahl memPunyal tifla orenp memp'unyai tiir orang anrk &ogan surmi rerdahulunya. keiipr anak t, terdahrilinya, keiigr tersebur berlnisirl (n, B. Pi--Lhun

ft

fll

letaknya. Hal ini bila dibiarkan terus akaa
mengacaukan sistem pendaftaran dan peruetaan ranah yang dilaksanakan oleh

pihak BPN.

Penanyun

:

Melihat fenomena tersebut, kirrnyr perluada ketegasan dan dndakan dari pilak BPN

1953-(!) meninggal, ilalam. Letter D,.ranah ylqg dfunyainya. diatasnamakan K-T.(naha suami isrri). rY)J U\j menlnggal, oaiim u, lan r yang olpunyalnya outasnrmaxan t0amr suamr lsln]. Kemudian T menm'ul meninssrl sebelum trnah iiu diwrrirkan ke anak.rnaknva. Mulai uhun 1957 tanah rersebur dikelole 6leh Ke4 an"a[ kandunq K-T (W, Y, Sm, Tm). Sampai sekaraiq anrk.rnak tersebut brik S, A, B, r, \f, Y sudah menlnqq , hanl a masi} ringgal Sm den Tm, dan mereLa sekarang bermrksud ,, P, w, suoan meninqqd, nen)a maso trnggat )m oen tm, oan mereBa seKara[g Dermrksuo rrnrrrL membapi rrnrh rpnph'n llenqrn ivrrrr merekilprd'n lsm ,l.rn Tml minr.r h.rqirn ,,nq rprhnu,L memhrpi ranah renebur.Densan ivaret merekiberdua {Sm drn Tm) minta brsien r ris rerbrnvrk oensan alasan laudara*audara lair su"dab m€nlnszat, t\lmun anik-anak cufl ) Ls ridrk"r.riu.,iiuinu, denganalasan iaudara-saudara Iain sr.r-dah.meningpl Nrmun tnaK-f,rlaK dui S Cs ddalimeril'eriquinya cun ansan sauoara-sauoare nm tuoan Jrenineeal. Namun rnak-anak dari'5 ucuK menvelulurlva n minia dibapi rata. Berbeori rrorvr drmri rehh fflakuken denpan menphrdirkan saksi ivrni,trhu rirvrvrt ranah rerse6ud dan kepali d.,i. ,p.y, r.rrebut ridrk beilril apaLgi keprla desr te"rseb"ut mendukriog nemhrcDn sesuri Sm ilan lm pembagian \esur )m .lrn Tm.

\-t

I

t

Nm-

untuk menyelesaikannya.
Lrngkah.langkah apakah yang dilakukan BPN untuk nrenyeLesaikan masrlab rersebur, baik didojru dari seqi perrturao perund.rngan yang bedaku,
dan bagaimana yang diberikrn

Yang rnBn saya tmyakan,

l. 2.

Benarkah bila orane vane sudah menineealitu (idak mendaDalkar basian vans sama? Baeaimaru sebaiknfiiecaia kekeluueaa;tengan harao,u seniua anak-aiak t'ers$ur baik rnak bao'aur milpun roak krndung mendeprL b{irn yan"g rdil) Ipur-Sragen-Jareng

tindrkrn atau sanksi
?

Meogapa masi.h terjrdi

Sdr. Ipur di Sragen.lawa Tengah; Pewriisan pada gokoknyr adalah pengaturan temang berpindrhnya hana kekayaan seseorang pada srat menmggal dunn kepada orang larl yang dliebut ahll wans. 5rapa yang berhak memperoleh hana wirlsin

miscomunication antara pihak yang berkepentingan dengan tapal batas yang diselenggarakar oleh pihak B?N ini I

tenantunp dafl slsllm hukum vars mensalurnva. sistifi kekerabaran ynrg b'ersif,r tnairilineit, raka yrng berbrk mewrris rdahb kerun.mrn dari pihrk Perempuan/lbu. Pada sisiim-kekerabatan vrng bercorak patiilinear makayang berhak mewuis rdalah dui
PaJa

euis liki-hki/Baoak.

dianut rdahh bercoruk ouenrd lorans-rual. Arrinva seorane ahli Hnd.rih Vary, di Yogakana waris beihak hew.rris ha,ia-hrna liekaivun baik dari earis keiurunrn baoaf, riuouo ibu. M.n!.n.i kedudukan rhli rvari ini. seonnp amk b'rik dia masih hiluo arau menineeal dia meriounvri kedufikan sebaqri ahli waris. Oleh kuena iiu, dia berhrk rrar hana wirisan bapak-i6"unya.

bi Puhu hwa orda umumnva sistem vrte

Jawab

Apabila seorang ahli waris telah meninggaldunia, maka kedudukannyj diganrikrn ohh ahJiwaris penggunri

garis lurus ke 6-n ah (yritu- anakanak). garis l,eitas.(orang-tuanya] maupun gans V/uoy di Yogyakana, dringan uruLaatalam menyampng Galdara-saudrra $ m?tt. U rutar I ersebut menutup urutan yang l4l n. anuya kalau adi a0 rkDya Memang benr bahwa titil dasar reknik (rdak
Saudara Hendrik

dipergunalran sebagai relerensi drlam pengukuran kadasral, yang benujuaa untuk mewujudhan jrminau kepasdan hukum

maka hana waflsannva

latuh ke orane tuanva dan sterus0va.

Mengeuai besarnva
Masi"nq-rnrsins

fi.na breian hana wa'risan.'rersantune diri baeian menr.rrur bukum vans dirnut, sihem hukufi memounvri oerhit[n'srn oe"mbepien Jrrm tersendiri. Akrn'tetioi ridrk

beranibahwalareoa sudah meninedd liu daeian vaie selarusn"va meriadi bak vrne bersanekur:an akao mengenai lerak sebidang tanah. Oleh kuena berkurang. Jadi bagjrn yang sehariioya dia pitolib, ikan menjidi hali rhJi waiis lpengguriil rersebur. itu kedudukarurya tidak boleh tergeser/digeser, Mensenaicrn oenvelesrirn ienekete warisan.lebri-knva memans diselelsrikan secua musvlwuah. Untuk berpin&hi dipindahkan. Pemindahan TDT, iru b'arus melib'arkin semur pi-bk yang berkepeotingio dan ap.lbila perlu mediasi-oleh iemerintrh desr. titik-ririVtugu kadasral maupun batu-baras Penvelesaian senekera wuis iebaikiva memni ridak-menimbrilkan oeroecrhan keluupa. Sebaeai oenerus pi*riir'Mihul dhntinr, ne,thk jero", bidang tanah merupakan pela.nggaran yang dari'pewaris. maf,a rhli wuis seyogyakan dapaime*.g-g "m.nrt dapar di-kenai sanlsi pidana. yang sudah menjadi lilosofi dalim hubungai kel,eluugaan rerutania diJawa.

Edisi XVUJuli/?ool

-....1.,..--.....-.--....-..

WIDI

r,t

I'