PENDAHULUAN

PENGENALAN Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Menurut Mastura Badzis (2008), pendidikan adalah merupakan satu wardah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikut arus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi satu ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduan bagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan faktor-faktor yang akan dibincangkan nanti, kurikulum pendidikan di Malaysia sememangnya telah mengalami banyak perubahan atau transformasi; merangkumi perubahan kurikulum dari tempoh zaman penjajahan British, zaman selepas kemerdekaan Malaysia dan sehingga zaman teknologi kini. Perubahan yang berlaku bukan hanya dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan perubahan dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa, sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan murid-murid yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus, sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna, kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses perkembangan potensi individu daripada pelbagai sudut. Di samping itu, perubahan kurikulum yang berkesan juga mampu menghasilkan modal insan yang boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan 1

kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang lebih berdaya saing.

KONSEP PERUBAHAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-empat, perubahan ataupun transformasi bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi kepada satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran kepada satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat juga pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) pula, mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada ianya dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia. Keadaan yang sedia wujud digelar sebagai status quo dan ia akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru apabila berlaku suatu perubahan. Manakala, Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran masyarakat. Perubahan ini mungkin berlaku daripada beberapa aspek seperti perubahan falsafah, arah haluan, gerak tuju dan sistem.

KONSEP KURIKULUM Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi 2

pelbagai mata pelajaran, pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan, pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Selain itu, mengikut Hargreaves dalam Hansen et al. (2002) pula, kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. Pelajaran yang formal ini termasuklah;

kurikulum yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian).

kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan, aktiviti dan susunan).

kurikulum yang tercapai atau yang diterima, yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. (Martin & Kelly, 1998 dan Mayer et el., 2000; Kelly, 1999)

Manakala, pelajaran yang tidak formal pula merujuk kepada kurikulum terpendam iaitu pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila murid belajar mengenai kuasa, pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al., 2002). Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia pula mentakrifkan kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ianya merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai- nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum adalah sebagai satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan (Inlow, 1976).

3

4 . peralihan dan hal berubah. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. (Saylor & Alexander. 1974). istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. Abdullah. Di samping itu. Oleh itu. perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi.Selain itu. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. 1968 dalam Zaini B. perubahan bermaksud pertukaran. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). KONSEP PERUBAHAN KURIKULUM Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Sekiranya kurikulum itu tidak ada. nilai-nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood. 1986). Kurikulum ialah pilihan daripada pelbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Menurut Razali Arof (1991). Sekiranya. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. kurikulum juga ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. (Kerr.

Selepas itu. Pada tahun 1856. Sekolahsekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan. Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negerinegeri Selat. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. Terengganu dan Kedah. tingkah laku dan akhlak yang baik. Namun. Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. 5 . kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. SISTEM DAN STRUKTUR PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH (1786-1956) TEMPOH PERTAMA (1784-1941) Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini.KRONOLOGI PENDIDIKAN SEKOLAH DI MALAYSIA Sistem Pendidikan Sebelum Kedatangan British (sebelum 1824) Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. pada tahun 1858 hingga 1863. kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran. pengetahuan dan juga sifat kerohanian.

kelapa sawit. dua orang menteri dan pendidik dari negeri China. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Teachers and Pupils”. 23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh 6 . Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Ilmu Hisab.Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan. kopi dan gula di Tanah Melayu. di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Mengarang. Ejaan. Sehingga tahun 1938. Pada awal kurun ke-20. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan. Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. 511 buah sekolah estet. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. Pada tahun 1900. Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. Selepas itu. Menulis.

Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut: 1. 5. Melaka Free Schol ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893. Pada zaman ini. murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. Pada tahun 1826. Walau bagaimanapun. sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris. semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. Pada tahun 1816. kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. 3. kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian. sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka. TEMPOH KEDUA (1946-1957) Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Perkembangan Sekolah Inggeris Pada peringkat awal. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah 7 . beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. berkelakuan baik dan rajin. India. kurikulum asal telah diaplikasikan semula. murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira. 6. Pada awal kurun ke-20. 7.Semenanjung Tanah Melayu. 2. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India. untuk semua bangsa. Pada tahun 1905 pula. mendidik supaya berdisiplin. ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu. 4. 8. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu.

Sastera dan Sains. Ordinan Pelajaran. dalam rangka dasar palajaran yang wujud. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka. ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969) Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. termasuk kurikulumnya. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Pada tahun 1959. Laporan Fenn-Wu 1951. cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur.Laporan Barnes 1951. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969 Dalam jangka waktu ini. iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan. Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi: “Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan 8 . dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangkapanjang.

Tumpuan pada mulanya diberikan kepada aspek kognitif tetapi kini lebih tertumpu kepada semua aspek. konvensional ataupun inovatif serta normal ataupun kreatif. membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan. Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. jurusan perdagangan dipertingkatkan. alam sekitar. dapat dibuat kesimpulan bahawa pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. Pendidikan Zaman Dahulu Berdasarkan kenyataan yang telah diterangkan berkaitan sejarah pendidikan di Tanah Melayu. harapan semua lapisan masyarakat ialah untuk melihat setiap pelajar yang terlibat mencapai tahap kecemerlangan bukan sahaja dalam satu bidang malah dalam semua bidang yang terdapat dalam sistem tersebut. Bagi peringkat sekolah menengah pula. Sekarang dan Akan Datang Sejak pendidikan dijadikan satu institusi formal. Perbezaan Tahap Pendidikan Dahulu. sistem baru bagi pelajaran vokasional. penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum. bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan. Selain itu. Sains dan Bahasa. kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi. Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang.” (Sumber: Education In Malaysia. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China. manakala pendidikan India pula berasaskan negara India. 9 . penekanan terhadap mata pelajaran Matematik. berdisiplin dan terlatih. pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan. 1980) Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum.masyarakat yang bersatupadu. perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat. sama ada kognitif ataupun afektif.

Walau bagaimanapun. Selepas kemasukan kurikulum berasaskan British. Kerajaan dengan bantuan daripada organisasi-organisasi gergasi dalam bidang teknologi maklumat telah berjaya menyenaraikan beberapa resolusi dalam memastikan pendidikan alaf akan datang mampu diaplikasikan sepenuhnya tanpa mengenepikan aspek tatasusila dan etika pelajar. wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951. malah juga mampu mengaplikasikan teknologi maklumat bagi kemudahan umat sejagat. seperti pengenalan kepada komputer dan juga pengaplikasian teknologi maklumat terhadap kehidupan. aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. Pendidikan Zaman Akan Datang Kerajaan telahpun membuat beberapa cadangan untuk melakukan transformasi dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah. Salah satu daripada resolusi yang telah dibuat ialah mewujudkan mata pelajaran berkonsepkan teknologi maklumat.pendidikan zaman dahulu juga menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Pendidikan Zaman Sekarang Bermula selepas Malaysia memperolehi kemerdekaan daripada pihak British. pendidikan guru. sistem pendidikan negara mula mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). maka berlakulah rombakan terhadap sistem pendidikan asal yang diamalkan sebelum ini. pendidikan negara juga tidak mahu ketinggalan dalam menyerapkan teknologi ini dalam menyediakan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maklumat pada dekad kebelakangan ini. masih lagi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang dianjurkan oleh British. pendidikan peringkat tinggi. pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kerajaan turut bercadang untuk mendedahkan para pelajar dengan aplikasi internet serta mel elektronik bagi membiasakan mereka menggunakannya 10 . Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Pendidikan prasekolah. Maka. Ordinan Pelajaran. seperti kewujudan sekolah-sekolah pondok untuk mengajar Al-Quran dan hal-hal berkaitan dunia akhirat.

ii. Pertama. i. tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau kandungan perlu jelas. Ini bagi memastikan setiap pelajar bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang teknologi maklumat. iv. empat prinsip berikut seharusnya ditekankan. Tujuannya adalah berasaskan konsep pendidikan yang ditentukan oleh pakar-pakar yang membentuk kurikulum itu. Manakala yang kedua pula. mengikut keperluan-keperluan 11 . politik dan ekonomi masyarakat dan teknik-teknik asas bagi penyertaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbincangan dan pemikiran kritikal dalam sistem demokrasi. KRONOLOGI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA PENGENALAN Setiap kurikulum mempunyai tujuan yang tertentu. tujuan perlu selaras dengan tujuan-tujuan pendidikan kebangsaan. menulis dan mengira. Tujuan yang menekankan keperluan serta minat murid-murid akan mewujudkan organisasi yang memusatkan aktiviti. mengikut keperluan-keperluan masyarakat yang memerlukan murid-murid mempelajari kemahiran 3M. sama ada dinyatakan secara khusus atau secara implisit dalam pemilihan dan susunan kandungannya. Walaupun banyak resolusi yang telah dibentuk. Semasa mengelolakan tujuan-tujuan kurikulum. tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan bagi setiap mata pelajaran atau aktiviti. tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan. malah mempunyai etika dan disiplin yang amat diperlukan untuk menerajui negara pada masa akan datang. kerajaan tetap meletakkan aspek etika pelajar di tempat yang paling atas sekali. Isi kurikulum sepatutnya mengandungi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun mengikut dua keperluan asasi. iaitu membaca. konsep-konsep asasi tentang aspek sosial. iii.untuk tujuan menghantar kerja sekolah atau membuat rujukan.

Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Ordinan Pelajaran 1957. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih 12 . sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris.perkembangan dan pembelajaran murid-murid yang memerlukan isi atau kandungan itu disusun mengikut data psikologi dan pelajaran supaya ianya selaras dengan peringkat kebolehan mereka. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Pada tahun 1960. sekolah Cina dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. iaitu Abdul Rahman Talib. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Tahap kedua pula. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu. pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Seterusnya. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (19711975). kebudayaan dan politik. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu. KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) KLSR mula dilaksanakan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya. Sekolah umum telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Satu sukatan yang sama telah diwujudkan untuk semua sekolah. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya. Perkembangan sistem pendidikan negara pada ketika ini. Tahap Pertama (1963 -1965). Sejak itu. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan termasuklah cadangan Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib.

Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat-matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Sementara itu. Selain itu. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. menurut Laporan Rahman Talib. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KLSR Dalam aspek pengujian. kaum mahu pun agama. murid-murid dikehendaki 13 .bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Ujian Diagnostik darjah Tiga. Ujian Penilaian Darjah Lima. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). Justeru. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Malaysian Certificate of Education (MCE). Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. mulai tahun 1967. sistem pendidikan pada tahap ini juga berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. SRP. Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978.

Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. ii. i. ii. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah.menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. iv. isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. 14 . Ini membebankan dan membosankan murid. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka. telah mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. Antaranya ialah. i. iii. KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH / KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti berikut. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak.

iii. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Bidang kemanusiaan dan alam sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu kerohanian. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. nilai dan sikap serta 15 . Di samping itu juga. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. menulis dan mengira. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Justeru. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) ditukarkan kepada nama baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). bukannya terletak pada guru agama sahaja. terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran bahasa iaitu Bahasa Melayu. v. murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi boring-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Bidang komunikasi pada asasnya. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. rohani. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam KBSR dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia. Namun. intelek dan sosial (JERIS). Cina. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . Pada tahun 1993 pula. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. iv. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. emosi. KBSR telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983.

tahun 6. akhlak. 16 . ianya meliputi aktiviti kelab. bakat. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. persatuan.komponen kemanusiaan dengan alam. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. permainan serta unit beruniform. emosi.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). penerapan nilai.rakan yang berlain agama dan budaya. rohani. mendisiplinkan diri. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. Justeru. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. kemahiran membaca. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula. dan kemahiran menulis. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tingkatan tiga. memahami budaya kaum lain. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen kesenian dan rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. jasmani. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. Daripada aspek penilaian pula. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.

KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. 17 . kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan murid yang lebih berminat dalam pembelajaran. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. KBSR juga telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi penglibatan murid. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Budaya membaca juga memuaskan. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. bekerjasama dan bertolak ansur. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR Kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian dalam 3M iaitu membaca. berbincang dan mengeluarkan pendapat . Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. Selain daripada itu. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun dan ujian bulanan. menulis dan mengira. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu mata pelajaran. taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. tingkah-laku.Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Dari segi perkembangan sahsiah. amalan kecenderungan. bakat dan kebolehan. Program pemulihan dan pengayaan pula dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka.

akan beriringan dengan KBSR. iaitu antara ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan dalam KBSR. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul yang menggantikan buku teks. ia telah mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. Melalui KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. berkemahiran dan mempunyai jati diri. Bahasa Inggeris. satu kurikulum baru mula diperkenalkan di semua sekolah di Malaysia bermula pada tahun ini. Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. 2011. berketrampilan. Ini kerana. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai berbanding ketika sistem KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) KSSR. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Secara tidak langsung. kebanyakan proses yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan murid untuk peperiksaan. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia di mana. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. 18 . Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. pelaksanaannya yang bermula untuk murid-murid Tahun 1 pada tahun 2011. berdaya saing.Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. KSSR tidak akan menggantikan KBSR tetapi. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia.

Di samping itu. KSSR adalah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran pada setiap mata pelajaran iaitu. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. iii. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Pemilihan standard yang berlainan pada setiap mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang berikut. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. ii. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Pembahagian ini adalah seperti berikut. 19 . Memastikan semua murid dapat melepasi standard yang ditetapkan. i. v. iv. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Penetapan ilmu. kemahiran dan nilai. KSSR membahagikan setiap mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras.

Malaysia. mengira dan menaakul. Pend. B. B. Sementara bagi tahap dua sekolah rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6) pula. pengurus kurikulum. Arab Teras Tema Elektif Di samping itu. perkembangan sosioemosi. kerohanian. Cina. Jasmani. mempunyai ciri dan sikap keusahawanan. kognitif. kreativiti dan inovatif. perkembangan sosioemosi. Inggeris. Pend. B. KSSR juga memperkenalkan Elemen Nilai Tambah yang bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif. tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga Tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu. sikap dan nilai. sikap dan nilai. menulis. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dunia Muzik. Selain itu. kerohanian. Keseluruhannya. keusahawanan. guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi mengupayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. membaca. B. kemahiran asas ICT. serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Dunia Sains dan Teknologi. Moral. Cina (SK). kejayaan transformasi kurikulum ini memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. Selain itu. fizikal. Pend. Namun demikian. B. serta dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. dan teknologi maklumat dan komunikasi. 20 . fizikal. pengenalan pelaksanaan KSSR dalam sistem kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Kesihatan dan Matematik. Dunia Seni Visual. B. Tamil (SK). Tamil. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada telah ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti. Agama Islam / Pend. kritis dan inovatif. akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M.Modul Asas Mata pelajaran / subjek B.

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas. Wittrock menjelaskan pembelajaran melibatkan interaksi di antara pengetahuan pelajar dan ingatan dan maklumat yang hendak dipelajari. ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami. perpuluhan dan operasi. Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan. ukuran dan sukaran. Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pengalaman. PENDIDIKAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. ruang. pengajaran melibatkan lebih daripada mengajar pelajar-pelajar melakukan respon khusus pada masa dan tempat yang tepat. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua murid. Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran. pecahan dan operasi. wang. Menurut Judd. purata. ia melibatkan pembelajaran strategi penyelesaian masalah. 1991). jarang diberi penekanan oleh guru. nombor bulat dan opeasi. Bagi Gabay (1991). tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar. Piaget dan Dewey. peratus. dan graf. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. 21 . Mengajar pula mencipta syarat atau suasana yang memudahkan pembelajaran.PENDIDIKAN MATEMATIK DALAM KBSR PENGENALAN Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. heuristik dan stratetgi belajar (Wittrock. Pengajaran pula adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. Di kalangan murid. sebab hasil yang jelas dikehendaki ialah meningkatkan pengalaman pelajar. matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira.

Terdapat 6 perkara yang perlu dipertimbangkan. latihan. dialog pada ‘eye-level’ yang sama di antara guru dengan murid. Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasikan mereka pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa lebih pengalaman-pengalaman dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall. 1993). Pendekatan lain termasuk. Semua kaedah-kaedah ini hanya dapat digunakan dengan baik jika guru sedar tentang peranannya dan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. dalam Withall. bermain. salah satunya (yang pertama). Rogers menjelaskan lagi bahawa dalam hal ini pendidik mesti sedar dan mengambil berat tentang keperluan afektif pelajar sebagaimana dengan kognitifnya. mengurangkan jarak sosial. dan murid dengan murid. pengajar menggunakan pelbagai ragam tingkahlaku untuk mengurus suasana pembelajaran (Withall. inkuiri-penemuan. Dalam situasi pendidikan. main peranan dan sumbangsaran. Pendekatan pertama ini jelas menekankan kepada pemusatan murid dan juga mungkin berasaskan fahaman binaan (konstruktisime). Dalam hal ini Dewey memberi pandangannya. simulasi. penyoalan. dan penerapan nilai murni. yang merangkumi kemahiran asas. Konsep pendidikan pemusatan-murid/pelajar berasal dari terapi ‘client-centred’ (Rogers 1965. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba memenuhi objektif di atas. perbincangan. penggunaan bahasa. kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. PENGAJARAN PEMUSATAN MURID. Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang.Terdapat 7 Objektif yang telah disenaraikan. Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. 1991). Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid misalnya kaedah kumpulan. penyelesaian masalah. 1991). 1991) tingkahlaku di sini termasuk menyusun persekitaran fizikal untuk bersemuka. bahawa “educators 22 . penyelesaian masalah.

murid memainkan peranan penting. P&P lebih mengutamakan objektif pembelajaran murid. Dalam aktiviti P&P. 1991). Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid. d. dalam Wittrock. pembelajaran muncul daripada pelajar memproses dari pengalaman terus mereka (Withall. walau bagaimanapun terdapat sarjana lain seperti Dewey yang secara tidak langsung telah mengutarakan fahaman yang hampir sama (lihat kenyataan beliau sebelum ini di atas) apabila dia menjelaskan. 1991) yang mana analisis teoritikal ini berdasarkan kepada “actions” / tindakan sebagai unit utama aktiviti manusia. Di bawah strategi ini murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Guru bersifat demokratik. Ya Galperin dalam tahun 1950an di USSR yang dikenali sebagai “Theory of Stage-by-Stage Development of Mental Actions” (Gabay. Ciri-ciri tersebut ialah: a. g. FAHAMAN KONSTRUKTIF Fahaman konstruktif dikatakan bermula daripada usaha Jean Piaget. Interaksi guru dan murid secara dua hala. employ to serve their interests and need”. murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka.have to cultivate the ability to put themselves into the learners’ shoes. b. “Skills are not acquired by drill and rote memorization but by activities that the learners. Interaksi antara murid adalah banyak. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami dan berupaya membuat kesimpulan. Galperin (1957. Interaksi ini mengakibatkan murid berfikir. keadah perbincangan digalakkan. 1991) dan. Mengikut Mok Soon Sang (1993) terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh menjadi panduan. f. 1969. Selain itu satu teori telah dibina oleh professor P. Aktiviti kumpulan digalakkan. e. 1991) telah mengemukakan model tindakan 23 . and take the phenomenological view (Withall. with the aid of educator. c. di sini penulis hanya menyenaraikan sebahagian ciri-cirinya yang dirasakan oleh penulis cukup berkait rapat dengan fahaman konstruktif.

Pandangan asas ahli konstruktif ialah. tetapi pertama dan yang lebih utama melalui tindakan kita (Sinclair. rather than from these objects themselves” (Wittrock. Menurut Piaget cara yang penting untuk mengetahui ‘dunia nyata’ bukanlah secara terus melalui deria kita. perubahan dalam hubunan di antara subjek dan objek akan menuju ke arah yang lebih baik walau pun tidak sempurna . Sinclair menjelaskan salah satu maksud tulisan von Glasersfeld. mengembangkan hasilnya dengan baik dan menghuraikan konstruktivis epistemologi kepada dua prinsip: 24 . kepintaran manusia semestinya membina ciri-ciri set struktur ‘logico-mathematical’. Dalam epistemologi.mental dalam pengajaran. pandangan strukturalis dan metodologi kajian. teori-teori personal adalah dibina sebagai konsep ‘constellations’. Ini bermaksud ilmu pengetahun baru dibina daripada perubahan atau tranformasi subjek diperkenalkan kepda hubungan/interaksi di antara yang mengetahui dan yang diketahui (knowerknown relationship). Dua contoh yang diutarakan di atas. iaitu konstruktivisme Piaget dan konstruktivisme Glasersfeld. Ini jelas bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna (KPM. Strukturalisma Piaget terlibat dalam kepercayaan bahawa dalam mengorganisasi diri sendiri. 1991). bagi penulis mempunyai kaitan dengan fahaman konstruktif. iaitu pada semua peringkat subjek membina “theories” (dengan tindakan atau pemikiran) untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Piaget juga menyatakan “that activity means internal manipulations of objects. Ernest von Glasersfeld dianggap oleh Ernest (1991) telah melanjutkan asas kerja Piaget dengan signifikan. dan telah disesuaikan oleh proses assimilasi dan akommodasi dalam cara untuk melengkapkan dengan dunia pengalaman organisma manusia. Menurut Ernest (1991) terdapat 3 komponen konstruktivisme Piaget. and that meanings come from the actions the child performs on these objects. Metodologi Piaget pula tertumpu kepada penggunaan temubual klinikal yang mana Ernest menyatakan ianya memberi sumbangan yang penting kepada kaedah kajian dalam psikologi pendidikan matematik. Kini banyak sarjana merujuk fahaman konstruktif kepada 2 aliran. iaitu epistemologi. Pengajaran dalam model ini melibatkan kawalan menyeluruh terhadap tindakan pelajar atau aktivitinya. 1987). 1995).subjek memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih baik dari tindakan atau proses pemikirannya sendiri.

Apa yang jelas KBSR sememangnya menekankan pengajaran pemusatan murid dan cuba mengamalkan fahaman konstruktif. Maka perspektif guru terhadap proses ini dan juga terhadap matematik akan mempengaruhi keberkesanan proses pembelajaran murid-murid (Jaworski. Model ini dikatakan telah merangsang perkembangan dalam pengajaran. dikatakan bahawa semua pengetahuan adalah dibina. dan bahawa tiada sesiapa yang memberi tahu kita sebarang hal mengenai ‘dunia itu’. Dari sudut konstruktivisme. bukannya penemuan realiti ontologi. Prinsip A: Prinsip konstruktivisme ‘trivial’ : pengetahuan bukannya diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pihak yang berlajar II. Untuk memenuhi hasrat KBSR adalah jelas guru-guru harus menjuruskan pandangan dan pengertiannya selari dengan kehendah KBSR. sebarang pengetahuan baru telah dibina secara aktif dari ‘pre-existing’ objek mental dalam minda pelajar dan ia dibina secara unik dengan ‘gaya’ tersendiri. 1995). Prinsip B: Prinsip konstruktivisme ‘radical’ : fungsi kognisi adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. guru berperanan sebagai pengurus. ini akan membantunya memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. 1994) dan konsepsi asas guru terhadap matematik sangat berkait rapat dengan tingkah laku mengajar (Jurdak. 1991). STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. Penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran (KPM. Tindakan di sini bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa belajar (membina konsep atau pengetahuan) dengan menggunakan bahan (walaupun kadang-kadang boleh dikatakan 25 . Dari itu setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Prinsip B. murid diterima sebagai individu yang penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Untuk itu kita akan cuba membincangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop. guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah. iaitu “tindakan dan interaksi”. Dalam hal ini guru dikatakan menguasai proses tersebut. Ini jelas menunjukkan mengapa ia dikatakan ‘radical’. Dalam Prinsip A.I. guru dan murid-murid.

Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah. kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan.sebagai interaksi murid dengan bahan). Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Interaksi pula bermaksud interaksi murid secara ‘verbal’ atau tulisan dengan guru dan sesama murid (yang mana dalam proses ini murid akan membina pengetahuan/konsep). Guru prihatin terhadap keperluan. Guru mementingkan kemahiran berfikir. Berdasarkan kepada fahaman konstruktif. Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. 1995): • • • • • • • • • • • • • • • Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. Contoh 1: Contoh ini merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru praktikum I bimbingan rakan saya. Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’. Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru. Tetapi ianya telah diubah suai versi pengajaran tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan artikel ini kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Bagi maksud di atas seseorang guru jika menggunakan pegajaran pemusatan murid akan dengan mudah mengaplikasi fahaman konstruktif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Seseorang guru dikatakan telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya perkara-perakara tersebut berlaku (KPM. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. 26 . di bawah saya akan cuba memberi dua contoh pengajaran yang dirasakan bersesuaian dengan konteks di atas.

murid dapat membaca jam dalam kiraan jam dan minit. Guru bertanya setiap kumpulan berapa jumlahnya (jumlah 12). Bentuknya seperti di bawah: Setelah murid-murid balik ke tempat masing-masing. no. Guru meminta murid mengira dua bahan berjalur. murid diminta menyebutnya. no. Aktiviti Guru memulakan dengan berinteraksi dengan murid: Guru menunjukkan Kad imbasan. 60 Guru memanggil ketua kumpulan ke depan untuk mengambil bahan. [objek matematik (O) yang dialami oleh P] Catatan Walaupun permulaan tidak begitu baik. 10. 10 hingga 60. Tajuk: Masa Masa pengajaran 50 minit. dan iulang dengan kad no.. Bahan yang diberi 12 jalur bersenggat dan 12 jalur nor 5... 27 . Kemahiran yang hendak dipupuk. Bahan yang diberi berupa model jam manilakad dan berserta dua bahan lain. 5. Guru mengkaitkan sifir lima dengan isi pelajaran.Pengajaan untuk Tahun 3. Murid mengira. 15 . kad no.

. Murid aktif. 10.. Murid membuat bandingan. Selepas itu guru menunjukkan bentuk yang sepatutnya terjadi dipapan hitam. [pelajar yang aktif (P)] 28 . Murid menjalankan aktiviti. 60.Kemudian guru menyuruh setiap kumpulan menyusun (lekatkan) jalur yang bersenggat ditepi jam yang diberi. . Setelah siap guru menyuruh setiap kumpulan tunjukkan hasilnya. bersamasama menyusun jalur tersebut.. Semasa aktiviti guru bergerak dari 1 kumpulan ke 1 kumpulan dan memberi bantuan kepada kumpulan yang bermasalah. Aktiviti yang sama dilakukan untuk menampalkan jalur yang bernombor 5. Berlaku operasi membuat urutan.

Guru bagi respon. “menunjukkan waktu”. 29 . ada yang jawab “sebab panjang”. Di sini bermula interaksi guru-murid dan proses ‘negotiation’. Guru melayan semua jawapan murid. “Apakah guna jarum panjag?”. menunjukkan saat. “Siapa yang tahu”. Guru memberi ‘sokongan’. Setelah semua kumpulan dapat guru bertanya. “saya tidak suruh pukul berapa. murid berpandang sesama sendiri. guru menyuruh pasang jarum panjang pada jam. Bentuk seperti berikut. Interaksi guru-murid: Murid melakukan aktiviti seolah-oleh mereka sedang membuat sebuah jam. [aktiviti khusus yang dilakukan oleh P] Semasa aktiviti memasang jarum panjang ada murid yang tanya. “hendak pasang pukul berapa”. saya suruh pasang sahaja”. [Tambahan. Guru membiar untuk murid melakukan sendiri supaya murid berinteraksi dan berbincang dengan ahli dan menentukan keputusan mereka. “Apa benda yang saya bagi”. Murid beri respon. menunjukkan minit. murid menjawab “jarum panjang”. Soalan murid ini satu respon yang baik. Dan tidak menyalahkan. ada yang jawab. menunjukkan masa. guru tanya lagi “mana awak tahu itu jarum panjang”. Selepas semua kumpulan siap guru bertanya.Selepas itu guru mengedarkan model jarum panjang.

. Aktiviti hampir serupa. dalam Hasnul Hadi. 1993). Guru bertanya lagi “boleh tak dia menunjukkan masa”. “tunjukkan jarus jam pada angka 12”. murid diajukan “jarum panjang menunjukkan berapa minit”. tetapi berkaitan dengan O melalui beberapa saling hubungan yang diketahui oleh P. pertama kali mengajar dan baru 2 mingu di sekolah] [Hasil aktiviti khusus] Mengwujudkan pertentangan idea awal murid dengan aktiviti ini. Menurut von Glasersfeld (1983. Hasil aktiviti khusus. 4. Aktiviti khusus (dalam memberi makna atau mentafsir) yang dilakukan oleh P. Di sini proses seterusnya aktiviti murid di arah putarkan jarum panjang ke angka 3 (iaitu menunjuk-kan 15 minit) dan ke angka minit yang lain. sebarang aktiviti memberi makna atau mentafsir pengalaman matematik harus melibatkan empat unsur seperti berikut: 1. Tiada respon. yang bufkan merupakan sebahagian daripada pengalaman P yang serta-merta tentang O. [dalam proses ini diharapkan murid berunding sesama mereka untuk menentukan jawapan] Proses seterusnya ialah aktiviti untuk jarum pendek. Objek matematik (O) yang dialami oleh P 3. pentafsir) 2. Sesi soal-jawab seterusnya. Pelajar yang aktif (P. 30 Proses ini guru pelatih tidak dapat melakukan proses negatiation dan memantapkan yang jarum panjang untuk minit dengan baik. Guru mengarah murid.dan mencatitkan jawapan mereka dipapan hitam] Guru seterusnya bertanya “mana satu yang betul”. [mungkin ini kerana pertama kali diselia. dan seterusnya beberapa soal-jawab yang seterusnya membawa murid dapat menyatakan bahawa jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit.

jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. Selepas itu: Guru memanggil ketua kumpulan ke dapan untuk mengambil bahan manipulatif. tapi guru pelatih yang lain. tetapi mereka memperolehi sesuatu itu melalui proses mereka berinteraksi dengan bahan. Pengubah suaian versi pengajaran tersebut juga dilakukan kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Di sini guru tidak menggunakan jalan mudah dengan menyatakan. Di samping itu murid tidak rasa tertekan atau dipaksa untuk mengetahui sesuatu.Dari contoh di atas apa yang hendak diutarakan ialah ada proses murid berinteraksi dengan bahan. murid dapat membezakan pecahan termudah dengan bukan pecahan termudah. Silap konsep ini tidak diperbetul secara terus. Pengajaan untuk Tahun 4. didapati wujudnya silap konsep pada diri murid-murid tertentu. tetapi melalui proses mereka melakukan aktiviti. Bahan tersebut ialah arahan dan kertas manila-kad seperti di bawah: 31 . Tajuk: Pecahan Masa pengajaran 50 minit. Permulaan pelajaran set induksi. rakan dan guru. jawapan untuk kumpulannya). membina sebuah jam (memasang senggat minit. Contoh 2: Contoh ini juga merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru pelatih praktikum I 1996 (baru 2 minggu ke sekolah) bimbingan penulis. aktiviti soal jawab (interaksi guru-murid) dan juga interaksi murid dan murid (iaitu mereka terpaksa menentukan apa yang sepatutnya. Kemahiran yang hendak dipupuk. jarum panjang dan jarum pendek). Dalam proses ini murid terpaksa bersama-sama memasang dan berinteraksi sesama mereka untuk menentukan bahagian-bahagian yang hendak diletak. Proses maklum balas “apa guna jarum panjang”.

nilai makin menurun. Seterusnya guru memaparkan kenyataan bertulis atas manila-kad di papan hitam.Dalam arahan tersebut murid-murid dikehendaki melorek dan melipat dan merekod nilai pecahan kawasan yang dilorek bagi setiap helaian. 3/4 2/5. Walaupun sukar untuk menjawabnya. Jawapannya. Ulangan perbincangan antara murid akan menghasilkan. semua nilai dan kawasan yang dilorek adalah sama. Akhirnya murid dapat menyimpulkan bahawa pecahan termudah ialah penyebut dan pengangka. adakah 1/2 boleh dikecilkan atau dimudahkan lagi?. Murid-murid berbincang. Pecahan Termudah: 1/2. 32 . Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti murid membezakan pecahan-pecahan termudah dan bukan pecahan termudah (ini aktiviti KBKK) . bagaimana nilai 8/16 boleh menjadi 4/8 dan seterusnya menjadi 1/2. tetapi dengan beberapa proses interaksi guru-murid dan murid-murid. yang kedua-duanya tidak dapat dibahagikan lagi dengan apa-apa nombor dan dapat memberi contoh yang lain [abstraksi]. 9/11 Murid ditanya apa yang dimaksudkan dengan pecahan termudah. Tidak. Dari jawapan yang diperolehi guru berunding dengan murid apa sepatutnya kesimpulan yang wajar. dan mendapati bahawa semua nilai penyebut dan pengangka telah dibahagikan dengan dua dan seterusnya [refleksi]. 2/4 dan 1/2]. Untuk selanjutnya guru memaparkan kenyataan ‘bukan pecahan termudah’ dan aktiviti seterusnya adalah refleksi dari aktiviti awal. Pertanyaan. Murid mula menghubungkaitkan dengan paparan di depan dan contoh pecahan termudah degan aktiviti yang baru dilakukan dan kesimpulan yang dibuat [refleksi]. Nilai yang diperolehi disuruh bandingkan dan murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan bahan manipulatif dan nilai yang direkodkan [pengalaman aktif]. [murid sepatutnya mendapat nilai 8/16. Perbincangan seterusnya ialah. nilai makin kecil. 4/8. Kesimpulan yang diperolehi. kawasan yang berlorek adalah sama dan begitu juga nilai yang direkodkan.

refleksi dan abstraksi. dalam Hasnul Hadi.skema dibina oleh pelajar melalui proses refleksi dan pengabstrakan dalam konteks menyelesaikan masalah matematik. membanding. berbincang dan membuat kesimpulan (proses ini melibatkan unsur-unsur kemahiran berfikir KBKK). Akhirnya mereka sendiri membuat kesimpulan apa itu pecahan termudah. 1991). REFLEKSI Dari penerangan dan contoh di atas guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menunjukkan guru tidak terus memberitahu murid-murid apa pecahan termudah (kebiasaannya guru terus menerangkan maksud pecahan termudah bereserta contohnya dan murid hanya menerima sahaja). Apa yang jelas pendekatan di atas (pemusatan-murid dengan konstruktif) memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR. 1993) menjelaskan pengalaman aktif diperolehi oleh murid dengan melakukan tindakan di dalam sesuatu aktiviti. Refleksi ialah proses mental memantau operasi-operasi yang berlaku di dalamnya ketika melaksanakan tindakan. merekod. Guru yang dapat mengadakan bilik darjah yang menyediakan peluang-peluang supaya murid-murid dapat berkomunikasi ‘pemikiran’ sesama mereka. Abstraksi pula ialah mengungkap konsep.Contoh di atas. Akhirnya pengalaman aktif ini berserta dengan proses ‘rundingan’ atau perbincangan akan membina semula atau membaik pulih skema matematik murid. Mengwujudkan suasana tersebut merupakan tugas yang mencabar bagi guru-guru. Aktiviti murid dengan bahan hendaklah dirancang dengan teliti supaya ianya menjadi satu pengalaman aktif. Bagi Nik Azis (1986. Di samping itu idea-idea kawan mereka akan disepadukan ke dalam skema mereka sendiri (Maher & Martine. Di sini murid telah membina pengetahuan mereka melalui proses pengalaman aktif. iaitu proses mereka melorek. fakta atau tatacara yang diwakili oleh tindakan ke dalam bentuk matematik. tetapi melalui manipulatif bahan. dan mengkritik ‘pemikiran’/idea kawan lain mencipta suasana dalam mana mereka boleh membina makna matematik untuk diri mereka (Wood. 33 . 1991). Selain itu guru juga perlu dapat menyediakan bahan-bahan manipulatif yang dapat memberi kesan terhadap murid semasa mereka berinteraksi dengan bahan. 1993) skema.Noh. Nik Azis Nik Pa (dalam Ibrahim Md. Iaitu murid bukan sahaja berinteraksi dengan bahan tetapi mereka berfikir semasa melakukan manipulatif bahan.

Setiap perancangan akan mengambil kira etika moral dan disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama. namun aspek etika tidak pernah ditinggalkan begitu sahaja. kita dapat membuat kesimpulan bahawa banyak perkembangan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan negara. tersembunyi beberapa kelemahan yang secara tidak langsungnya akan menyebabkan barah yang lebih besar sekiranya tidak ditangani secara total oleh pihak kerajaan. Usaha menyembuhkan barah ini memerlukan pengorbanan daripada seluruh rakyat yang mengaku dirinya seorang warganegara yang berdisiplin dan berhemah tinggi. Bermula daripada sistem yang berorientasikan kepada bangsa dan agama sendiri kepada sistem pendidikan yang menitik beratkan aspek pendidikan berteknologi tinggi.KESIMPULAN Setelah mengetahui segala kronologi pendidikan sejak zaman sebelum penjajahan British hinggalah zaman selepas merdeka. Walaupun banyak perubahan yang telah dijanakan oleh kerajaan. Hanya dengan cara ini sajalah perkembangan pendidikan akan selaras dengan perkembangan etika para pelajar yang semestinya perlu diberi didikan yang sempurna demi mencapai taraf individu yang berjaya. bangsa dan negara. 34 . Namun. di sebalik usaha-usaha murni tersebut.

com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia www. Noresah. http://kulanzsalleh.tripod.html www.com/kbsr.my/bpk/kssr_docs/mula.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum. Kuala Lumpur.gov. Dewan bahasa dan pustaka.htm http://destalyana. Kamus Dewan Edisi Ketiga.scribd. Aini Hayati Mohamed.ictk-jpnns. 2002. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. 1991. Percetakan Bahasa dan Pustaka.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ http://www.doc skdarau. (2001).net/data/kssr/KSSR. Pengurusan Perubahan. Bhd.blogspot.BIBLIOGRAFI Razali Arof.htm 35 . Pengantar Kurikulum.moe. Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful