PENDAHULUAN

PENGENALAN Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Menurut Mastura Badzis (2008), pendidikan adalah merupakan satu wardah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikut arus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi satu ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduan bagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan faktor-faktor yang akan dibincangkan nanti, kurikulum pendidikan di Malaysia sememangnya telah mengalami banyak perubahan atau transformasi; merangkumi perubahan kurikulum dari tempoh zaman penjajahan British, zaman selepas kemerdekaan Malaysia dan sehingga zaman teknologi kini. Perubahan yang berlaku bukan hanya dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan perubahan dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa, sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan murid-murid yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus, sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna, kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses perkembangan potensi individu daripada pelbagai sudut. Di samping itu, perubahan kurikulum yang berkesan juga mampu menghasilkan modal insan yang boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan 1

kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang lebih berdaya saing.

KONSEP PERUBAHAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-empat, perubahan ataupun transformasi bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi kepada satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran kepada satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat juga pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) pula, mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada ianya dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia. Keadaan yang sedia wujud digelar sebagai status quo dan ia akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru apabila berlaku suatu perubahan. Manakala, Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran masyarakat. Perubahan ini mungkin berlaku daripada beberapa aspek seperti perubahan falsafah, arah haluan, gerak tuju dan sistem.

KONSEP KURIKULUM Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi 2

pelbagai mata pelajaran, pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan, pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Selain itu, mengikut Hargreaves dalam Hansen et al. (2002) pula, kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. Pelajaran yang formal ini termasuklah;

kurikulum yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian).

kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan, aktiviti dan susunan).

kurikulum yang tercapai atau yang diterima, yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. (Martin & Kelly, 1998 dan Mayer et el., 2000; Kelly, 1999)

Manakala, pelajaran yang tidak formal pula merujuk kepada kurikulum terpendam iaitu pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila murid belajar mengenai kuasa, pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al., 2002). Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia pula mentakrifkan kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ianya merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai- nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum adalah sebagai satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan (Inlow, 1976).

3

1974). yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum.Selain itu. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Abdullah. kurikulum juga ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. (Kerr. Di samping itu. Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Oleh itu. Menurut Razali Arof (1991). istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. 1968 dalam Zaini B. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. Kurikulum ialah pilihan daripada pelbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Sekiranya. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. 4 . 1986). peralihan dan hal berubah. nilai-nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood. perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. perubahan bermaksud pertukaran. KONSEP PERUBAHAN KURIKULUM Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Sekiranya kurikulum itu tidak ada. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. (Saylor & Alexander.

Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran. Terengganu dan Kedah. Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura.KRONOLOGI PENDIDIKAN SEKOLAH DI MALAYSIA Sistem Pendidikan Sebelum Kedatangan British (sebelum 1824) Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Pada tahun 1856. kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negerinegeri Selat. 5 . SISTEM DAN STRUKTUR PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH (1786-1956) TEMPOH PERTAMA (1784-1941) Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini. pada tahun 1858 hingga 1863. Selepas itu. kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. tingkah laku dan akhlak yang baik. Namun. Sekolahsekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan.

dua orang menteri dan pendidik dari negeri China. kopi dan gula di Tanah Melayu.Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan. kelapa sawit. 511 buah sekolah estet. Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah. Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Teachers and Pupils”. Mengarang. dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan. Selepas itu. Ilmu Hisab. Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Ejaan. mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Menulis. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815. 23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh 6 . Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents. Pada tahun 1900. di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. Sehingga tahun 1938. Pada awal kurun ke-20. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik.

kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka. kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. kurikulum asal telah diaplikasikan semula. berkelakuan baik dan rajin. Pada zaman ini. Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. 6. sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India. beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. mendidik supaya berdisiplin. rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. Pada awal kurun ke-20. sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina. diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Walau bagaimanapun. 3. 8. murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu. 7. Perkembangan Sekolah Inggeris Pada peringkat awal. Melaka Free Schol ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893. 5. Pada tahun 1826.Semenanjung Tanah Melayu. India. untuk semua bangsa. 2. murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. 4. Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut: 1. kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian. TEMPOH KEDUA (1946-1957) Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Pada tahun 1905 pula. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah 7 . murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira. Pada tahun 1816. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu.

Ordinan Pelajaran.Laporan Barnes 1951. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969 Dalam jangka waktu ini. dalam rangka dasar palajaran yang wujud. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. Laporan Fenn-Wu 1951. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka. dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangkapanjang. Pada tahun 1959. Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi: “Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan 8 . Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969) Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan. Sastera dan Sains. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. termasuk kurikulumnya.

sistem baru bagi pelajaran vokasional. berdisiplin dan terlatih. Sains dan Bahasa. dapat dibuat kesimpulan bahawa pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China. Tumpuan pada mulanya diberikan kepada aspek kognitif tetapi kini lebih tertumpu kepada semua aspek. penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum. Sekarang dan Akan Datang Sejak pendidikan dijadikan satu institusi formal. bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan. harapan semua lapisan masyarakat ialah untuk melihat setiap pelajar yang terlibat mencapai tahap kecemerlangan bukan sahaja dalam satu bidang malah dalam semua bidang yang terdapat dalam sistem tersebut. 1980) Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum. perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat. membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan. sama ada kognitif ataupun afektif. penekanan terhadap mata pelajaran Matematik. Bagi peringkat sekolah menengah pula. Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. 9 . konvensional ataupun inovatif serta normal ataupun kreatif. kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi. Selain itu. alam sekitar.” (Sumber: Education In Malaysia. Perbezaan Tahap Pendidikan Dahulu. Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. jurusan perdagangan dipertingkatkan.masyarakat yang bersatupadu. pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan. Pendidikan Zaman Dahulu Berdasarkan kenyataan yang telah diterangkan berkaitan sejarah pendidikan di Tanah Melayu. manakala pendidikan India pula berasaskan negara India.

seperti pengenalan kepada komputer dan juga pengaplikasian teknologi maklumat terhadap kehidupan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). pendidikan peringkat tinggi. Kerajaan turut bercadang untuk mendedahkan para pelajar dengan aplikasi internet serta mel elektronik bagi membiasakan mereka menggunakannya 10 . Walau bagaimanapun. Pendidikan Zaman Sekarang Bermula selepas Malaysia memperolehi kemerdekaan daripada pihak British. pendidikan guru. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maklumat pada dekad kebelakangan ini. Maka. pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. pendidikan negara juga tidak mahu ketinggalan dalam menyerapkan teknologi ini dalam menyediakan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan. Selepas kemasukan kurikulum berasaskan British. seperti kewujudan sekolah-sekolah pondok untuk mengajar Al-Quran dan hal-hal berkaitan dunia akhirat. Kerajaan dengan bantuan daripada organisasi-organisasi gergasi dalam bidang teknologi maklumat telah berjaya menyenaraikan beberapa resolusi dalam memastikan pendidikan alaf akan datang mampu diaplikasikan sepenuhnya tanpa mengenepikan aspek tatasusila dan etika pelajar. maka berlakulah rombakan terhadap sistem pendidikan asal yang diamalkan sebelum ini. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956.pendidikan zaman dahulu juga menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama. wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951. aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Pendidikan prasekolah. Pendidikan Zaman Akan Datang Kerajaan telahpun membuat beberapa cadangan untuk melakukan transformasi dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah. sistem pendidikan negara mula mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur. Salah satu daripada resolusi yang telah dibuat ialah mewujudkan mata pelajaran berkonsepkan teknologi maklumat. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). Ordinan Pelajaran. malah juga mampu mengaplikasikan teknologi maklumat bagi kemudahan umat sejagat. masih lagi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang dianjurkan oleh British.

tujuan perlu selaras dengan tujuan-tujuan pendidikan kebangsaan. empat prinsip berikut seharusnya ditekankan. tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan bagi setiap mata pelajaran atau aktiviti. mengikut keperluan-keperluan masyarakat yang memerlukan murid-murid mempelajari kemahiran 3M. ii. Ini bagi memastikan setiap pelajar bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang teknologi maklumat. Semasa mengelolakan tujuan-tujuan kurikulum. iaitu membaca. politik dan ekonomi masyarakat dan teknik-teknik asas bagi penyertaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbincangan dan pemikiran kritikal dalam sistem demokrasi. Tujuan yang menekankan keperluan serta minat murid-murid akan mewujudkan organisasi yang memusatkan aktiviti. Manakala yang kedua pula. iii. tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan. Walaupun banyak resolusi yang telah dibentuk. mengikut keperluan-keperluan 11 . KRONOLOGI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA PENGENALAN Setiap kurikulum mempunyai tujuan yang tertentu. Tujuannya adalah berasaskan konsep pendidikan yang ditentukan oleh pakar-pakar yang membentuk kurikulum itu. iv. Pertama.untuk tujuan menghantar kerja sekolah atau membuat rujukan. sama ada dinyatakan secara khusus atau secara implisit dalam pemilihan dan susunan kandungannya. malah mempunyai etika dan disiplin yang amat diperlukan untuk menerajui negara pada masa akan datang. kerajaan tetap meletakkan aspek etika pelajar di tempat yang paling atas sekali. menulis dan mengira. konsep-konsep asasi tentang aspek sosial. i. Isi kurikulum sepatutnya mengandungi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun mengikut dua keperluan asasi. tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau kandungan perlu jelas.

Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan termasuklah cadangan Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Sekolah umum telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu. kebudayaan dan politik.perkembangan dan pembelajaran murid-murid yang memerlukan isi atau kandungan itu disusun mengikut data psikologi dan pelajaran supaya ianya selaras dengan peringkat kebolehan mereka. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Sejak itu. KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) KLSR mula dilaksanakan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (19711975). Ordinan Pelajaran 1957. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih 12 . sekolah Cina dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Tahap kedua pula. iaitu Abdul Rahman Talib. dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya. Perkembangan sistem pendidikan negara pada ketika ini. Tahap Pertama (1963 -1965). sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. Pada tahun 1960. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. Satu sukatan yang sama telah diwujudkan untuk semua sekolah. merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Seterusnya. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu. pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan.

Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KLSR Dalam aspek pengujian. Sementara itu. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. kaum mahu pun agama. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf.bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Malaysian Certificate of Education (MCE). SRP. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. murid-murid dikehendaki 13 . sistem pendidikan pada tahap ini juga berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Ujian Diagnostik darjah Tiga. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978. menurut Laporan Rahman Talib. Selain itu. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). mulai tahun 1967. Ujian Penilaian Darjah Lima. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat-matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Justeru. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum.

iii. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. telah mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. i.menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Antaranya ialah. KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH / KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti berikut. ii. sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. iv. i. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka. ii. isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Ini membebankan dan membosankan murid. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. 14 .

Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. bukannya terletak pada guru agama sahaja. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Cina. menulis dan mengira. Namun. aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . Bidang komunikasi pada asasnya. iv. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. emosi. Di samping itu juga. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam KBSR dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia.iii. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Pada tahun 1993 pula. KBSR telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran bahasa iaitu Bahasa Melayu. nilai dan sikap serta 15 . hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. intelek dan sosial (JERIS). rohani. v. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Bidang kemanusiaan dan alam sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu kerohanian. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi boring-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Justeru. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) ditukarkan kepada nama baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

jasmani.komponen kemanusiaan dengan alam. dan kemahiran menulis. memahami budaya kaum lain. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). ianya meliputi aktiviti kelab. penerapan nilai. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. rohani. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tingkatan tiga.rakan yang berlain agama dan budaya. tahun 6. Justeru. 16 . Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. permainan serta unit beruniform. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. emosi. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. mendisiplinkan diri. akhlak. kemahiran membaca. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. Daripada aspek penilaian pula. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. bakat. persatuan. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen kesenian dan rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas.

Selain daripada itu. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. amalan kecenderungan. berbincang dan mengeluarkan pendapat . Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Program pemulihan dan pengayaan pula dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa. Dari segi perkembangan sahsiah. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. tingkah-laku. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan murid yang lebih berminat dalam pembelajaran. bakat dan kebolehan. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR Kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian dalam 3M iaitu membaca. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. Budaya membaca juga memuaskan.Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu mata pelajaran. bekerjasama dan bertolak ansur. 17 . Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun dan ujian bulanan. KBSR juga telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi penglibatan murid. menulis dan mengira.

Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai berbanding ketika sistem KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Melalui KSSR.Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. Ini kerana. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia di mana. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. akan beriringan dengan KBSR. Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berdaya saing. ia telah mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. berkemahiran dan mempunyai jati diri. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. pelaksanaannya yang bermula untuk murid-murid Tahun 1 pada tahun 2011. KSSR tidak akan menggantikan KBSR tetapi. Secara tidak langsung. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. 2011. Bahasa Inggeris. kebanyakan proses yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan murid untuk peperiksaan. iaitu antara ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan dalam KBSR. 18 . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul yang menggantikan buku teks. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) KSSR. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. berketrampilan. satu kurikulum baru mula diperkenalkan di semua sekolah di Malaysia bermula pada tahun ini.

iv. KSSR membahagikan setiap mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. iii. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Pembahagian ini adalah seperti berikut. Penetapan ilmu. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Memastikan semua murid dapat melepasi standard yang ditetapkan.Di samping itu. Pemilihan standard yang berlainan pada setiap mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang berikut. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. i. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 19 . kemahiran dan nilai. ii. KSSR adalah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran pada setiap mata pelajaran iaitu. v. Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

fizikal. Pend. B. sikap dan nilai. Cina (SK). membaca. keusahawanan. sikap dan nilai. B. Keseluruhannya. Malaysia. Arab Teras Tema Elektif Di samping itu. Pend. perkembangan sosioemosi. mengira dan menaakul. Cina. akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. B. pengenalan pelaksanaan KSSR dalam sistem kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Tamil. Selain itu. Agama Islam / Pend.Modul Asas Mata pelajaran / subjek B. Moral. tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga Tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu. Selain itu. kognitif. Namun demikian. kreativiti dan inovatif. guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi mengupayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kemahiran asas ICT. Jasmani. serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). dan teknologi maklumat dan komunikasi. Dunia Muzik. Dunia Seni Visual. Sementara bagi tahap dua sekolah rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6) pula. serta dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pengurus kurikulum. Pend. 20 . kejayaan transformasi kurikulum ini memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada telah ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti. B. kerohanian. B. kritis dan inovatif. B. fizikal. Kesihatan dan Matematik. mempunyai ciri dan sikap keusahawanan. Inggeris. perkembangan sosioemosi. menulis. Tamil (SK). KSSR juga memperkenalkan Elemen Nilai Tambah yang bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dunia Sains dan Teknologi. kerohanian.

Wittrock menjelaskan pembelajaran melibatkan interaksi di antara pengetahuan pelajar dan ingatan dan maklumat yang hendak dipelajari. Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pengalaman. wang. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua murid. peratus. pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas. ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami. matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar. menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. 1991). perpuluhan dan operasi. pecahan dan operasi. Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran. ia melibatkan pembelajaran strategi penyelesaian masalah. Pengajaran pula adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. PENDIDIKAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). pengajaran melibatkan lebih daripada mengajar pelajar-pelajar melakukan respon khusus pada masa dan tempat yang tepat. sebab hasil yang jelas dikehendaki ialah meningkatkan pengalaman pelajar. ukuran dan sukaran. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. nombor bulat dan opeasi. heuristik dan stratetgi belajar (Wittrock. Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan. purata. Mengajar pula mencipta syarat atau suasana yang memudahkan pembelajaran. Piaget dan Dewey. jarang diberi penekanan oleh guru. Bagi Gabay (1991). Menurut Judd. Di kalangan murid.PENDIDIKAN MATEMATIK DALAM KBSR PENGENALAN Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. 21 . ruang. dan graf.

Pendekatan lain termasuk. 1993). kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. bermain. 1991) tingkahlaku di sini termasuk menyusun persekitaran fizikal untuk bersemuka. dalam Withall. 1991). main peranan dan sumbangsaran. Semua kaedah-kaedah ini hanya dapat digunakan dengan baik jika guru sedar tentang peranannya dan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. dan murid dengan murid. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba memenuhi objektif di atas. Rogers menjelaskan lagi bahawa dalam hal ini pendidik mesti sedar dan mengambil berat tentang keperluan afektif pelajar sebagaimana dengan kognitifnya. penyelesaian masalah. dialog pada ‘eye-level’ yang sama di antara guru dengan murid. pengajar menggunakan pelbagai ragam tingkahlaku untuk mengurus suasana pembelajaran (Withall. inkuiri-penemuan. Pendekatan pertama ini jelas menekankan kepada pemusatan murid dan juga mungkin berasaskan fahaman binaan (konstruktisime). latihan. penyoalan. penyelesaian masalah. Konsep pendidikan pemusatan-murid/pelajar berasal dari terapi ‘client-centred’ (Rogers 1965. Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasikan mereka pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa lebih pengalaman-pengalaman dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall. Dalam hal ini Dewey memberi pandangannya. bahawa “educators 22 . Dalam situasi pendidikan. mengurangkan jarak sosial. salah satunya (yang pertama).Terdapat 7 Objektif yang telah disenaraikan. penggunaan bahasa. 1991). perbincangan. Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. dan penerapan nilai murni. PENGAJARAN PEMUSATAN MURID. Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang. yang merangkumi kemahiran asas. simulasi. Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid misalnya kaedah kumpulan. Terdapat 6 perkara yang perlu dipertimbangkan.

1991) telah mengemukakan model tindakan 23 . 1991) yang mana analisis teoritikal ini berdasarkan kepada “actions” / tindakan sebagai unit utama aktiviti manusia. Interaksi antara murid adalah banyak. Interaksi ini mengakibatkan murid berfikir. Galperin (1957. di sini penulis hanya menyenaraikan sebahagian ciri-cirinya yang dirasakan oleh penulis cukup berkait rapat dengan fahaman konstruktif. Mengikut Mok Soon Sang (1993) terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh menjadi panduan. P&P lebih mengutamakan objektif pembelajaran murid. g. Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid. 1991). 1991) dan. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami dan berupaya membuat kesimpulan. Selain itu satu teori telah dibina oleh professor P. e. murid memainkan peranan penting. f. b. dalam Wittrock. Guru bersifat demokratik. pembelajaran muncul daripada pelajar memproses dari pengalaman terus mereka (Withall. Dalam aktiviti P&P. Ya Galperin dalam tahun 1950an di USSR yang dikenali sebagai “Theory of Stage-by-Stage Development of Mental Actions” (Gabay. 1969. Aktiviti kumpulan digalakkan. d. with the aid of educator. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. FAHAMAN KONSTRUKTIF Fahaman konstruktif dikatakan bermula daripada usaha Jean Piaget.have to cultivate the ability to put themselves into the learners’ shoes. Ciri-ciri tersebut ialah: a. Interaksi guru dan murid secara dua hala. Di bawah strategi ini murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. employ to serve their interests and need”. murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. c. “Skills are not acquired by drill and rote memorization but by activities that the learners. and take the phenomenological view (Withall. walau bagaimanapun terdapat sarjana lain seperti Dewey yang secara tidak langsung telah mengutarakan fahaman yang hampir sama (lihat kenyataan beliau sebelum ini di atas) apabila dia menjelaskan. keadah perbincangan digalakkan.

subjek memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih baik dari tindakan atau proses pemikirannya sendiri. dan telah disesuaikan oleh proses assimilasi dan akommodasi dalam cara untuk melengkapkan dengan dunia pengalaman organisma manusia. iaitu konstruktivisme Piaget dan konstruktivisme Glasersfeld. 1995). iaitu pada semua peringkat subjek membina “theories” (dengan tindakan atau pemikiran) untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Menurut Piaget cara yang penting untuk mengetahui ‘dunia nyata’ bukanlah secara terus melalui deria kita. bagi penulis mempunyai kaitan dengan fahaman konstruktif. Pandangan asas ahli konstruktif ialah. tetapi pertama dan yang lebih utama melalui tindakan kita (Sinclair. Ini bermaksud ilmu pengetahun baru dibina daripada perubahan atau tranformasi subjek diperkenalkan kepda hubungan/interaksi di antara yang mengetahui dan yang diketahui (knowerknown relationship). rather than from these objects themselves” (Wittrock. and that meanings come from the actions the child performs on these objects. pandangan strukturalis dan metodologi kajian. kepintaran manusia semestinya membina ciri-ciri set struktur ‘logico-mathematical’. 1987). Dua contoh yang diutarakan di atas. Strukturalisma Piaget terlibat dalam kepercayaan bahawa dalam mengorganisasi diri sendiri. iaitu epistemologi. Metodologi Piaget pula tertumpu kepada penggunaan temubual klinikal yang mana Ernest menyatakan ianya memberi sumbangan yang penting kepada kaedah kajian dalam psikologi pendidikan matematik. Ernest von Glasersfeld dianggap oleh Ernest (1991) telah melanjutkan asas kerja Piaget dengan signifikan. Pengajaran dalam model ini melibatkan kawalan menyeluruh terhadap tindakan pelajar atau aktivitinya. Kini banyak sarjana merujuk fahaman konstruktif kepada 2 aliran.mental dalam pengajaran. teori-teori personal adalah dibina sebagai konsep ‘constellations’. Dalam epistemologi. Menurut Ernest (1991) terdapat 3 komponen konstruktivisme Piaget. Piaget juga menyatakan “that activity means internal manipulations of objects. perubahan dalam hubunan di antara subjek dan objek akan menuju ke arah yang lebih baik walau pun tidak sempurna . Sinclair menjelaskan salah satu maksud tulisan von Glasersfeld. mengembangkan hasilnya dengan baik dan menghuraikan konstruktivis epistemologi kepada dua prinsip: 24 . Ini jelas bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna (KPM. 1991).

sebarang pengetahuan baru telah dibina secara aktif dari ‘pre-existing’ objek mental dalam minda pelajar dan ia dibina secara unik dengan ‘gaya’ tersendiri. Model ini dikatakan telah merangsang perkembangan dalam pengajaran. Dari itu setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. 1994) dan konsepsi asas guru terhadap matematik sangat berkait rapat dengan tingkah laku mengajar (Jurdak. Untuk memenuhi hasrat KBSR adalah jelas guru-guru harus menjuruskan pandangan dan pengertiannya selari dengan kehendah KBSR. Maka perspektif guru terhadap proses ini dan juga terhadap matematik akan mempengaruhi keberkesanan proses pembelajaran murid-murid (Jaworski.I. murid diterima sebagai individu yang penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Dari sudut konstruktivisme. guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah. Prinsip B: Prinsip konstruktivisme ‘radical’ : fungsi kognisi adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. Penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran (KPM. berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. guru berperanan sebagai pengurus. Apa yang jelas KBSR sememangnya menekankan pengajaran pemusatan murid dan cuba mengamalkan fahaman konstruktif. Prinsip B. Tindakan di sini bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa belajar (membina konsep atau pengetahuan) dengan menggunakan bahan (walaupun kadang-kadang boleh dikatakan 25 . Dalam hal ini guru dikatakan menguasai proses tersebut. 1991). Untuk itu kita akan cuba membincangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop. iaitu “tindakan dan interaksi”. STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. Dalam Prinsip A. 1995). ini akan membantunya memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. dan bahawa tiada sesiapa yang memberi tahu kita sebarang hal mengenai ‘dunia itu’. Ini jelas menunjukkan mengapa ia dikatakan ‘radical’. bukannya penemuan realiti ontologi. guru dan murid-murid. dikatakan bahawa semua pengetahuan adalah dibina. Prinsip A: Prinsip konstruktivisme ‘trivial’ : pengetahuan bukannya diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pihak yang berlajar II.

di bawah saya akan cuba memberi dua contoh pengajaran yang dirasakan bersesuaian dengan konteks di atas. Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid. Tetapi ianya telah diubah suai versi pengajaran tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan artikel ini kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. 26 . Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Guru mementingkan kemahiran berfikir. Guru prihatin terhadap keperluan. 1995): • • • • • • • • • • • • • • • Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. Berdasarkan kepada fahaman konstruktif. Seseorang guru dikatakan telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya perkara-perakara tersebut berlaku (KPM. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah. kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan.sebagai interaksi murid dengan bahan). Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’. Bagi maksud di atas seseorang guru jika menggunakan pegajaran pemusatan murid akan dengan mudah mengaplikasi fahaman konstruktif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. Interaksi pula bermaksud interaksi murid secara ‘verbal’ atau tulisan dengan guru dan sesama murid (yang mana dalam proses ini murid akan membina pengetahuan/konsep). Contoh 1: Contoh ini merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru praktikum I bimbingan rakan saya. Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru.

Aktiviti Guru memulakan dengan berinteraksi dengan murid: Guru menunjukkan Kad imbasan.Pengajaan untuk Tahun 3. 15 . no. 60 Guru memanggil ketua kumpulan ke depan untuk mengambil bahan. no. Guru bertanya setiap kumpulan berapa jumlahnya (jumlah 12). Kemahiran yang hendak dipupuk.. 10 hingga 60. 10. kad no. murid diminta menyebutnya.. Murid mengira. Tajuk: Masa Masa pengajaran 50 minit. 5. Bahan yang diberi 12 jalur bersenggat dan 12 jalur nor 5. Bentuknya seperti di bawah: Setelah murid-murid balik ke tempat masing-masing. 27 . Guru mengkaitkan sifir lima dengan isi pelajaran. murid dapat membaca jam dalam kiraan jam dan minit. dan iulang dengan kad no.. [objek matematik (O) yang dialami oleh P] Catatan Walaupun permulaan tidak begitu baik. Bahan yang diberi berupa model jam manilakad dan berserta dua bahan lain. Guru meminta murid mengira dua bahan berjalur.

Berlaku operasi membuat urutan. Aktiviti yang sama dilakukan untuk menampalkan jalur yang bernombor 5. 60. Semasa aktiviti guru bergerak dari 1 kumpulan ke 1 kumpulan dan memberi bantuan kepada kumpulan yang bermasalah. [pelajar yang aktif (P)] 28 .. Murid aktif. Setelah siap guru menyuruh setiap kumpulan tunjukkan hasilnya. Murid membuat bandingan. Selepas itu guru menunjukkan bentuk yang sepatutnya terjadi dipapan hitam... Murid menjalankan aktiviti. 10. . bersamasama menyusun jalur tersebut.Kemudian guru menyuruh setiap kumpulan menyusun (lekatkan) jalur yang bersenggat ditepi jam yang diberi.

Guru melayan semua jawapan murid. “hendak pasang pukul berapa”. Setelah semua kumpulan dapat guru bertanya. menunjukkan masa. Selepas semua kumpulan siap guru bertanya. “Siapa yang tahu”. menunjukkan saat. ada yang jawab. Guru membiar untuk murid melakukan sendiri supaya murid berinteraksi dan berbincang dengan ahli dan menentukan keputusan mereka. menunjukkan minit. saya suruh pasang sahaja”. “Apakah guna jarum panjag?”. guru menyuruh pasang jarum panjang pada jam. murid berpandang sesama sendiri. 29 . Soalan murid ini satu respon yang baik. “menunjukkan waktu”. Guru bagi respon. [aktiviti khusus yang dilakukan oleh P] Semasa aktiviti memasang jarum panjang ada murid yang tanya. “Apa benda yang saya bagi”. Guru memberi ‘sokongan’.Selepas itu guru mengedarkan model jarum panjang. [Tambahan. Bentuk seperti berikut. Di sini bermula interaksi guru-murid dan proses ‘negotiation’. Murid beri respon. murid menjawab “jarum panjang”. “saya tidak suruh pukul berapa. ada yang jawab “sebab panjang”. Dan tidak menyalahkan. guru tanya lagi “mana awak tahu itu jarum panjang”. Interaksi guru-murid: Murid melakukan aktiviti seolah-oleh mereka sedang membuat sebuah jam.

Guru bertanya lagi “boleh tak dia menunjukkan masa”. Objek matematik (O) yang dialami oleh P 3. Pelajar yang aktif (P. Menurut von Glasersfeld (1983. 30 Proses ini guru pelatih tidak dapat melakukan proses negatiation dan memantapkan yang jarum panjang untuk minit dengan baik. “tunjukkan jarus jam pada angka 12”. pentafsir) 2. pertama kali mengajar dan baru 2 mingu di sekolah] [Hasil aktiviti khusus] Mengwujudkan pertentangan idea awal murid dengan aktiviti ini. 4. dan seterusnya beberapa soal-jawab yang seterusnya membawa murid dapat menyatakan bahawa jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. Aktiviti khusus (dalam memberi makna atau mentafsir) yang dilakukan oleh P. dalam Hasnul Hadi. tetapi berkaitan dengan O melalui beberapa saling hubungan yang diketahui oleh P. . Di sini proses seterusnya aktiviti murid di arah putarkan jarum panjang ke angka 3 (iaitu menunjuk-kan 15 minit) dan ke angka minit yang lain. murid diajukan “jarum panjang menunjukkan berapa minit”. yang bufkan merupakan sebahagian daripada pengalaman P yang serta-merta tentang O. Guru mengarah murid. [dalam proses ini diharapkan murid berunding sesama mereka untuk menentukan jawapan] Proses seterusnya ialah aktiviti untuk jarum pendek.dan mencatitkan jawapan mereka dipapan hitam] Guru seterusnya bertanya “mana satu yang betul”. sebarang aktiviti memberi makna atau mentafsir pengalaman matematik harus melibatkan empat unsur seperti berikut: 1. Aktiviti hampir serupa. Sesi soal-jawab seterusnya. 1993). Tiada respon. [mungkin ini kerana pertama kali diselia. Hasil aktiviti khusus.

Proses maklum balas “apa guna jarum panjang”. Dalam proses ini murid terpaksa bersama-sama memasang dan berinteraksi sesama mereka untuk menentukan bahagian-bahagian yang hendak diletak. Pengajaan untuk Tahun 4. tetapi mereka memperolehi sesuatu itu melalui proses mereka berinteraksi dengan bahan. Selepas itu: Guru memanggil ketua kumpulan ke dapan untuk mengambil bahan manipulatif. membina sebuah jam (memasang senggat minit. murid dapat membezakan pecahan termudah dengan bukan pecahan termudah.Dari contoh di atas apa yang hendak diutarakan ialah ada proses murid berinteraksi dengan bahan. Silap konsep ini tidak diperbetul secara terus. Tajuk: Pecahan Masa pengajaran 50 minit. jawapan untuk kumpulannya). Contoh 2: Contoh ini juga merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru pelatih praktikum I 1996 (baru 2 minggu ke sekolah) bimbingan penulis. Di samping itu murid tidak rasa tertekan atau dipaksa untuk mengetahui sesuatu. Kemahiran yang hendak dipupuk. rakan dan guru. tapi guru pelatih yang lain. aktiviti soal jawab (interaksi guru-murid) dan juga interaksi murid dan murid (iaitu mereka terpaksa menentukan apa yang sepatutnya. Di sini guru tidak menggunakan jalan mudah dengan menyatakan. tetapi melalui proses mereka melakukan aktiviti. Bahan tersebut ialah arahan dan kertas manila-kad seperti di bawah: 31 . Pengubah suaian versi pengajaran tersebut juga dilakukan kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. didapati wujudnya silap konsep pada diri murid-murid tertentu. jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. jarum panjang dan jarum pendek). Permulaan pelajaran set induksi.

2/4 dan 1/2]. bagaimana nilai 8/16 boleh menjadi 4/8 dan seterusnya menjadi 1/2. Jawapannya. Kesimpulan yang diperolehi. dan mendapati bahawa semua nilai penyebut dan pengangka telah dibahagikan dengan dua dan seterusnya [refleksi]. tetapi dengan beberapa proses interaksi guru-murid dan murid-murid. Untuk selanjutnya guru memaparkan kenyataan ‘bukan pecahan termudah’ dan aktiviti seterusnya adalah refleksi dari aktiviti awal. 32 . Seterusnya guru memaparkan kenyataan bertulis atas manila-kad di papan hitam. adakah 1/2 boleh dikecilkan atau dimudahkan lagi?. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti murid membezakan pecahan-pecahan termudah dan bukan pecahan termudah (ini aktiviti KBKK) . 9/11 Murid ditanya apa yang dimaksudkan dengan pecahan termudah. Ulangan perbincangan antara murid akan menghasilkan. kawasan yang berlorek adalah sama dan begitu juga nilai yang direkodkan. Tidak. Walaupun sukar untuk menjawabnya. 4/8. Pecahan Termudah: 1/2. Murid-murid berbincang. Nilai yang diperolehi disuruh bandingkan dan murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan bahan manipulatif dan nilai yang direkodkan [pengalaman aktif]. Dari jawapan yang diperolehi guru berunding dengan murid apa sepatutnya kesimpulan yang wajar. semua nilai dan kawasan yang dilorek adalah sama. [murid sepatutnya mendapat nilai 8/16.Dalam arahan tersebut murid-murid dikehendaki melorek dan melipat dan merekod nilai pecahan kawasan yang dilorek bagi setiap helaian. Murid mula menghubungkaitkan dengan paparan di depan dan contoh pecahan termudah degan aktiviti yang baru dilakukan dan kesimpulan yang dibuat [refleksi]. Akhirnya murid dapat menyimpulkan bahawa pecahan termudah ialah penyebut dan pengangka. Pertanyaan. nilai makin kecil. yang kedua-duanya tidak dapat dibahagikan lagi dengan apa-apa nombor dan dapat memberi contoh yang lain [abstraksi]. 3/4 2/5. nilai makin menurun. Perbincangan seterusnya ialah.

membanding. Apa yang jelas pendekatan di atas (pemusatan-murid dengan konstruktif) memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR. Di sini murid telah membina pengetahuan mereka melalui proses pengalaman aktif. dan mengkritik ‘pemikiran’/idea kawan lain mencipta suasana dalam mana mereka boleh membina makna matematik untuk diri mereka (Wood. Guru yang dapat mengadakan bilik darjah yang menyediakan peluang-peluang supaya murid-murid dapat berkomunikasi ‘pemikiran’ sesama mereka. Iaitu murid bukan sahaja berinteraksi dengan bahan tetapi mereka berfikir semasa melakukan manipulatif bahan. menunjukkan guru tidak terus memberitahu murid-murid apa pecahan termudah (kebiasaannya guru terus menerangkan maksud pecahan termudah bereserta contohnya dan murid hanya menerima sahaja).Contoh di atas. Nik Azis Nik Pa (dalam Ibrahim Md. Akhirnya pengalaman aktif ini berserta dengan proses ‘rundingan’ atau perbincangan akan membina semula atau membaik pulih skema matematik murid. merekod. Akhirnya mereka sendiri membuat kesimpulan apa itu pecahan termudah. Di samping itu idea-idea kawan mereka akan disepadukan ke dalam skema mereka sendiri (Maher & Martine. dalam Hasnul Hadi. 1991). Abstraksi pula ialah mengungkap konsep. 1993) menjelaskan pengalaman aktif diperolehi oleh murid dengan melakukan tindakan di dalam sesuatu aktiviti. Aktiviti murid dengan bahan hendaklah dirancang dengan teliti supaya ianya menjadi satu pengalaman aktif. 1993) skema. berbincang dan membuat kesimpulan (proses ini melibatkan unsur-unsur kemahiran berfikir KBKK). Bagi Nik Azis (1986. 33 . REFLEKSI Dari penerangan dan contoh di atas guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengwujudkan suasana tersebut merupakan tugas yang mencabar bagi guru-guru.skema dibina oleh pelajar melalui proses refleksi dan pengabstrakan dalam konteks menyelesaikan masalah matematik. Selain itu guru juga perlu dapat menyediakan bahan-bahan manipulatif yang dapat memberi kesan terhadap murid semasa mereka berinteraksi dengan bahan. Refleksi ialah proses mental memantau operasi-operasi yang berlaku di dalamnya ketika melaksanakan tindakan. iaitu proses mereka melorek. tetapi melalui manipulatif bahan. 1991). fakta atau tatacara yang diwakili oleh tindakan ke dalam bentuk matematik.Noh. refleksi dan abstraksi.

kita dapat membuat kesimpulan bahawa banyak perkembangan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan negara. bangsa dan negara. Setiap perancangan akan mengambil kira etika moral dan disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama. namun aspek etika tidak pernah ditinggalkan begitu sahaja. Bermula daripada sistem yang berorientasikan kepada bangsa dan agama sendiri kepada sistem pendidikan yang menitik beratkan aspek pendidikan berteknologi tinggi. Hanya dengan cara ini sajalah perkembangan pendidikan akan selaras dengan perkembangan etika para pelajar yang semestinya perlu diberi didikan yang sempurna demi mencapai taraf individu yang berjaya. 34 . Usaha menyembuhkan barah ini memerlukan pengorbanan daripada seluruh rakyat yang mengaku dirinya seorang warganegara yang berdisiplin dan berhemah tinggi.KESIMPULAN Setelah mengetahui segala kronologi pendidikan sejak zaman sebelum penjajahan British hinggalah zaman selepas merdeka. Walaupun banyak perubahan yang telah dijanakan oleh kerajaan. di sebalik usaha-usaha murni tersebut. Namun. tersembunyi beberapa kelemahan yang secara tidak langsungnya akan menyebabkan barah yang lebih besar sekiranya tidak ditangani secara total oleh pihak kerajaan.

com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum.blogspot.gov.scribd. 2002.ictk-jpnns.com/kbsr.htm http://destalyana. Noresah. Selangor. http://kulanzsalleh. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Pengantar Kurikulum.moe. 1991.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia www.tripod. Percetakan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Perubahan.htm 35 . Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ http://www.my/bpk/kssr_docs/mula. Bhd.doc skdarau. Dewan bahasa dan pustaka.net/data/kssr/KSSR. (2001).BIBLIOGRAFI Razali Arof.html www. Aini Hayati Mohamed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful