PENDAHULUAN

PENGENALAN Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Menurut Mastura Badzis (2008), pendidikan adalah merupakan satu wardah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikut arus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi satu ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduan bagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan faktor-faktor yang akan dibincangkan nanti, kurikulum pendidikan di Malaysia sememangnya telah mengalami banyak perubahan atau transformasi; merangkumi perubahan kurikulum dari tempoh zaman penjajahan British, zaman selepas kemerdekaan Malaysia dan sehingga zaman teknologi kini. Perubahan yang berlaku bukan hanya dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan perubahan dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa, sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan murid-murid yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus, sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna, kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses perkembangan potensi individu daripada pelbagai sudut. Di samping itu, perubahan kurikulum yang berkesan juga mampu menghasilkan modal insan yang boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan 1

kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang lebih berdaya saing.

KONSEP PERUBAHAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-empat, perubahan ataupun transformasi bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi kepada satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran kepada satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat juga pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) pula, mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada ianya dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia. Keadaan yang sedia wujud digelar sebagai status quo dan ia akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru apabila berlaku suatu perubahan. Manakala, Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran masyarakat. Perubahan ini mungkin berlaku daripada beberapa aspek seperti perubahan falsafah, arah haluan, gerak tuju dan sistem.

KONSEP KURIKULUM Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi 2

pelbagai mata pelajaran, pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan, pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Selain itu, mengikut Hargreaves dalam Hansen et al. (2002) pula, kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. Pelajaran yang formal ini termasuklah;

kurikulum yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian).

kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan, aktiviti dan susunan).

kurikulum yang tercapai atau yang diterima, yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. (Martin & Kelly, 1998 dan Mayer et el., 2000; Kelly, 1999)

Manakala, pelajaran yang tidak formal pula merujuk kepada kurikulum terpendam iaitu pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila murid belajar mengenai kuasa, pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al., 2002). Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia pula mentakrifkan kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ianya merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai- nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum adalah sebagai satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan (Inlow, 1976).

3

Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. nilai-nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood. kurikulum juga ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah.Selain itu. Sekiranya. Di samping itu. peralihan dan hal berubah. Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. KONSEP PERUBAHAN KURIKULUM Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. 1986). 1974). (Kerr. perubahan bermaksud pertukaran. Menurut Razali Arof (1991). Sekiranya kurikulum itu tidak ada. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. Abdullah. 1968 dalam Zaini B. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Oleh itu. (Saylor & Alexander. 4 . Kurikulum ialah pilihan daripada pelbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan).

pada tahun 1858 hingga 1863. 5 . SISTEM DAN STRUKTUR PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH (1786-1956) TEMPOH PERTAMA (1784-1941) Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura. Selepas itu.KRONOLOGI PENDIDIKAN SEKOLAH DI MALAYSIA Sistem Pendidikan Sebelum Kedatangan British (sebelum 1824) Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Terengganu dan Kedah. pengetahuan dan juga sifat kerohanian. tingkah laku dan akhlak yang baik. Namun. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Pada tahun 1856. Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Sekolahsekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan. kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negerinegeri Selat. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran.

23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh 6 . Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. Pada tahun 1900. dua orang menteri dan pendidik dari negeri China. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. Teachers and Pupils”. hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. kopi dan gula di Tanah Melayu. Ejaan. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815. terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan. mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents. Selepas itu. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Sehingga tahun 1938. 511 buah sekolah estet. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik. Menulis. Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah. Pada awal kurun ke-20. kelapa sawit. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Ilmu Hisab. Mengarang.Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan.

Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu. 6. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris. 2. Pada zaman ini. Melaka Free Schol ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893. ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. TEMPOH KEDUA (1946-1957) Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. berkelakuan baik dan rajin. Walau bagaimanapun. 7. 8. murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu. beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. 3. kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian. India. kurikulum asal telah diaplikasikan semula. sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. Pada tahun 1905 pula. mendidik supaya berdisiplin. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah 7 . kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka. murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India.Semenanjung Tanah Melayu. Perkembangan Sekolah Inggeris Pada peringkat awal. 4. Pada tahun 1826. murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira. Pada tahun 1816. Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut: 1. untuk semua bangsa. 5. rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina. diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Pada awal kurun ke-20.

Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969) Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka. Sastera dan Sains. ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. termasuk kurikulumnya. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan. Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969 Dalam jangka waktu ini. Laporan Fenn-Wu 1951. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan 8 . Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. Ordinan Pelajaran. cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur. Pada tahun 1959. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara.Laporan Barnes 1951. dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangkapanjang. Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi: “Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang. iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. dalam rangka dasar palajaran yang wujud. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956.

bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan. sistem baru bagi pelajaran vokasional. harapan semua lapisan masyarakat ialah untuk melihat setiap pelajar yang terlibat mencapai tahap kecemerlangan bukan sahaja dalam satu bidang malah dalam semua bidang yang terdapat dalam sistem tersebut.” (Sumber: Education In Malaysia. 1980) Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum. Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. berdisiplin dan terlatih. dapat dibuat kesimpulan bahawa pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. 9 . Perbezaan Tahap Pendidikan Dahulu. Pendidikan Zaman Dahulu Berdasarkan kenyataan yang telah diterangkan berkaitan sejarah pendidikan di Tanah Melayu. Sains dan Bahasa. penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum. kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi.masyarakat yang bersatupadu. Tumpuan pada mulanya diberikan kepada aspek kognitif tetapi kini lebih tertumpu kepada semua aspek. penekanan terhadap mata pelajaran Matematik. jurusan perdagangan dipertingkatkan. perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat. Selain itu. Bagi peringkat sekolah menengah pula. manakala pendidikan India pula berasaskan negara India. pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan. sama ada kognitif ataupun afektif. Sekarang dan Akan Datang Sejak pendidikan dijadikan satu institusi formal. konvensional ataupun inovatif serta normal ataupun kreatif. Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China. alam sekitar.

aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. pendidikan negara juga tidak mahu ketinggalan dalam menyerapkan teknologi ini dalam menyediakan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan.pendidikan zaman dahulu juga menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama. seperti kewujudan sekolah-sekolah pondok untuk mengajar Al-Quran dan hal-hal berkaitan dunia akhirat. pendidikan guru. pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Pendidikan Zaman Sekarang Bermula selepas Malaysia memperolehi kemerdekaan daripada pihak British. wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951. masih lagi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang dianjurkan oleh British. pendidikan peringkat tinggi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maklumat pada dekad kebelakangan ini. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). Kerajaan dengan bantuan daripada organisasi-organisasi gergasi dalam bidang teknologi maklumat telah berjaya menyenaraikan beberapa resolusi dalam memastikan pendidikan alaf akan datang mampu diaplikasikan sepenuhnya tanpa mengenepikan aspek tatasusila dan etika pelajar. Maka. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. maka berlakulah rombakan terhadap sistem pendidikan asal yang diamalkan sebelum ini. Pendidikan Zaman Akan Datang Kerajaan telahpun membuat beberapa cadangan untuk melakukan transformasi dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah. seperti pengenalan kepada komputer dan juga pengaplikasian teknologi maklumat terhadap kehidupan. Salah satu daripada resolusi yang telah dibuat ialah mewujudkan mata pelajaran berkonsepkan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun. Selepas kemasukan kurikulum berasaskan British. Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). malah juga mampu mengaplikasikan teknologi maklumat bagi kemudahan umat sejagat. Ordinan Pelajaran. sistem pendidikan negara mula mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur. Pendidikan prasekolah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kerajaan turut bercadang untuk mendedahkan para pelajar dengan aplikasi internet serta mel elektronik bagi membiasakan mereka menggunakannya 10 .

iii. empat prinsip berikut seharusnya ditekankan. Tujuannya adalah berasaskan konsep pendidikan yang ditentukan oleh pakar-pakar yang membentuk kurikulum itu. mengikut keperluan-keperluan 11 . Walaupun banyak resolusi yang telah dibentuk. menulis dan mengira. KRONOLOGI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA PENGENALAN Setiap kurikulum mempunyai tujuan yang tertentu. malah mempunyai etika dan disiplin yang amat diperlukan untuk menerajui negara pada masa akan datang. tujuan perlu selaras dengan tujuan-tujuan pendidikan kebangsaan. Pertama. iaitu membaca.untuk tujuan menghantar kerja sekolah atau membuat rujukan. tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau kandungan perlu jelas. Ini bagi memastikan setiap pelajar bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang teknologi maklumat. kerajaan tetap meletakkan aspek etika pelajar di tempat yang paling atas sekali. Semasa mengelolakan tujuan-tujuan kurikulum. mengikut keperluan-keperluan masyarakat yang memerlukan murid-murid mempelajari kemahiran 3M. ii. Isi kurikulum sepatutnya mengandungi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun mengikut dua keperluan asasi. i. tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan. konsep-konsep asasi tentang aspek sosial. sama ada dinyatakan secara khusus atau secara implisit dalam pemilihan dan susunan kandungannya. iv. Manakala yang kedua pula. Tujuan yang menekankan keperluan serta minat murid-murid akan mewujudkan organisasi yang memusatkan aktiviti. tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan bagi setiap mata pelajaran atau aktiviti. politik dan ekonomi masyarakat dan teknik-teknik asas bagi penyertaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbincangan dan pemikiran kritikal dalam sistem demokrasi.

merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Perkembangan sistem pendidikan negara pada ketika ini. Tahap Pertama (1963 -1965). Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu. telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. iaitu Abdul Rahman Talib.perkembangan dan pembelajaran murid-murid yang memerlukan isi atau kandungan itu disusun mengikut data psikologi dan pelajaran supaya ianya selaras dengan peringkat kebolehan mereka. Pada tahun 1960. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Seterusnya. Ordinan Pelajaran 1957. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih 12 . Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu. Satu sukatan yang sama telah diwujudkan untuk semua sekolah. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan termasuklah cadangan Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. kebudayaan dan politik. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya. sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (19711975). Tahap kedua pula. Sekolah umum telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) KLSR mula dilaksanakan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. Sejak itu. sekolah Cina dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing.

SRP. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat-matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. menurut Laporan Rahman Talib. mulai tahun 1967. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Ujian Diagnostik darjah Tiga. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KLSR Dalam aspek pengujian. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978. Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Malaysian Certificate of Education (MCE). Ujian Penilaian Darjah Lima. murid-murid dikehendaki 13 . Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. sistem pendidikan pada tahap ini juga berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. Selain itu. kaum mahu pun agama. Sementara itu.bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Justeru. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969.

KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH / KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Antaranya ialah. telah mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. iv. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti berikut. ii. iii. ii. i. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam.menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. 14 . i. Ini membebankan dan membosankan murid.

guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan.iii. Namun. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam KBSR dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. nilai dan sikap serta 15 . Di samping itu juga. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . KBSR telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. v. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. rohani. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. menulis dan mengira. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran bahasa iaitu Bahasa Melayu. Cina. pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. emosi. Bidang kemanusiaan dan alam sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu kerohanian. intelek dan sosial (JERIS). murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi boring-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Bidang komunikasi pada asasnya. hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Pada tahun 1993 pula. iv. Justeru. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) ditukarkan kepada nama baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). bukannya terletak pada guru agama sahaja. aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu.

nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. persatuan. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan.komponen kemanusiaan dengan alam.rakan yang berlain agama dan budaya. Justeru. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula. 16 . Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen kesenian dan rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. penerapan nilai. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. jasmani. dan kemahiran menulis. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. rohani. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tingkatan tiga. ianya meliputi aktiviti kelab. tahun 6. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. Daripada aspek penilaian pula. memahami budaya kaum lain. permainan serta unit beruniform. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. bakat. emosi. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. akhlak. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. mendisiplinkan diri. kemahiran membaca.

Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. tingkah-laku. taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Program pemulihan dan pengayaan pula dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Selain daripada itu. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. amalan kecenderungan. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan murid yang lebih berminat dalam pembelajaran. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. KBSR juga telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi penglibatan murid. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. berbincang dan mengeluarkan pendapat . Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun dan ujian bulanan. bekerjasama dan bertolak ansur. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. Budaya membaca juga memuaskan. bakat dan kebolehan. menulis dan mengira. Dari segi perkembangan sahsiah. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu mata pelajaran. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR Kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian dalam 3M iaitu membaca. 17 .

Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia di mana. berdaya saing. Melalui KSSR. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) KSSR. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. KSSR tidak akan menggantikan KBSR tetapi. Secara tidak langsung. akan beriringan dengan KBSR. kebanyakan proses yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan murid untuk peperiksaan. satu kurikulum baru mula diperkenalkan di semua sekolah di Malaysia bermula pada tahun ini. 2011. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai berbanding ketika sistem KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Ini kerana.Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. berkemahiran dan mempunyai jati diri. pelaksanaannya yang bermula untuk murid-murid Tahun 1 pada tahun 2011. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. ia telah mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. 18 . Bahasa Inggeris. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul yang menggantikan buku teks. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu antara ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan dalam KBSR. berketrampilan.

KSSR membahagikan setiap mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Memastikan semua murid dapat melepasi standard yang ditetapkan. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.Di samping itu. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. v. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. i. ii. Penetapan ilmu. 19 . iii. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. KSSR adalah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran pada setiap mata pelajaran iaitu. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Pembahagian ini adalah seperti berikut. Pemilihan standard yang berlainan pada setiap mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang berikut. iv.

perkembangan sosioemosi. kritis dan inovatif. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada telah ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti. Dunia Muzik. Malaysia. fizikal. Moral. keusahawanan. kerohanian. sikap dan nilai. B. Pend. KSSR juga memperkenalkan Elemen Nilai Tambah yang bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif. Cina (SK). kerohanian. tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga Tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu. Dunia Seni Visual. serta dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Tamil. Keseluruhannya. pengurus kurikulum. Selain itu. serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). kognitif. guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi mengupayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kemahiran asas ICT. sikap dan nilai. Dunia Sains dan Teknologi. 20 . B. dan teknologi maklumat dan komunikasi. Pend. Agama Islam / Pend. Pend. Jasmani. Inggeris. Tamil (SK). B. mempunyai ciri dan sikap keusahawanan. Selain itu. menulis. membaca. mengira dan menaakul.Modul Asas Mata pelajaran / subjek B. perkembangan sosioemosi. kejayaan transformasi kurikulum ini memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. Cina. B. Arab Teras Tema Elektif Di samping itu. B. Sementara bagi tahap dua sekolah rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6) pula. pengenalan pelaksanaan KSSR dalam sistem kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. fizikal. Kesihatan dan Matematik. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan di Malaysia. Namun demikian. kreativiti dan inovatif. B. akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M.

Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan.PENDIDIKAN MATEMATIK DALAM KBSR PENGENALAN Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. sebab hasil yang jelas dikehendaki ialah meningkatkan pengalaman pelajar. heuristik dan stratetgi belajar (Wittrock. Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. pengajaran melibatkan lebih daripada mengajar pelajar-pelajar melakukan respon khusus pada masa dan tempat yang tepat. pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. ukuran dan sukaran. ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami. PENDIDIKAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pengalaman. Pengajaran pula adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. wang. Bagi Gabay (1991). Di kalangan murid. purata. Mengajar pula mencipta syarat atau suasana yang memudahkan pembelajaran. jarang diberi penekanan oleh guru. menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. pecahan dan operasi. nombor bulat dan opeasi. 21 . 1991). tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar. perpuluhan dan operasi. Menurut Judd. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua murid. dan graf. matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. ia melibatkan pembelajaran strategi penyelesaian masalah. Wittrock menjelaskan pembelajaran melibatkan interaksi di antara pengetahuan pelajar dan ingatan dan maklumat yang hendak dipelajari. ruang. peratus. Piaget dan Dewey.

dan penerapan nilai murni. Pendekatan lain termasuk. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba memenuhi objektif di atas. Dalam hal ini Dewey memberi pandangannya. Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang. Pendekatan pertama ini jelas menekankan kepada pemusatan murid dan juga mungkin berasaskan fahaman binaan (konstruktisime). yang merangkumi kemahiran asas. dan murid dengan murid. pengajar menggunakan pelbagai ragam tingkahlaku untuk mengurus suasana pembelajaran (Withall. mengurangkan jarak sosial. penyelesaian masalah. Terdapat 6 perkara yang perlu dipertimbangkan. kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. penyelesaian masalah. main peranan dan sumbangsaran. penyoalan. Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasikan mereka pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa lebih pengalaman-pengalaman dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall. inkuiri-penemuan. bermain. penggunaan bahasa.Terdapat 7 Objektif yang telah disenaraikan. 1991) tingkahlaku di sini termasuk menyusun persekitaran fizikal untuk bersemuka. Dalam situasi pendidikan. perbincangan. 1991). latihan. Konsep pendidikan pemusatan-murid/pelajar berasal dari terapi ‘client-centred’ (Rogers 1965. Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid misalnya kaedah kumpulan. 1993). Rogers menjelaskan lagi bahawa dalam hal ini pendidik mesti sedar dan mengambil berat tentang keperluan afektif pelajar sebagaimana dengan kognitifnya. dialog pada ‘eye-level’ yang sama di antara guru dengan murid. simulasi. salah satunya (yang pertama). dalam Withall. PENGAJARAN PEMUSATAN MURID. Semua kaedah-kaedah ini hanya dapat digunakan dengan baik jika guru sedar tentang peranannya dan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. 1991). bahawa “educators 22 .

g. Galperin (1957. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. di sini penulis hanya menyenaraikan sebahagian ciri-cirinya yang dirasakan oleh penulis cukup berkait rapat dengan fahaman konstruktif. 1969. 1991) yang mana analisis teoritikal ini berdasarkan kepada “actions” / tindakan sebagai unit utama aktiviti manusia. pembelajaran muncul daripada pelajar memproses dari pengalaman terus mereka (Withall. Dalam aktiviti P&P. murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. Ciri-ciri tersebut ialah: a. FAHAMAN KONSTRUKTIF Fahaman konstruktif dikatakan bermula daripada usaha Jean Piaget. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Di bawah strategi ini murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Selain itu satu teori telah dibina oleh professor P.have to cultivate the ability to put themselves into the learners’ shoes. walau bagaimanapun terdapat sarjana lain seperti Dewey yang secara tidak langsung telah mengutarakan fahaman yang hampir sama (lihat kenyataan beliau sebelum ini di atas) apabila dia menjelaskan. “Skills are not acquired by drill and rote memorization but by activities that the learners. d. e. Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid. 1991) dan. Interaksi ini mengakibatkan murid berfikir. Interaksi antara murid adalah banyak. Interaksi guru dan murid secara dua hala. murid memainkan peranan penting. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami dan berupaya membuat kesimpulan. 1991) telah mengemukakan model tindakan 23 . dalam Wittrock. and take the phenomenological view (Withall. 1991). c. f. Mengikut Mok Soon Sang (1993) terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh menjadi panduan. with the aid of educator. Ya Galperin dalam tahun 1950an di USSR yang dikenali sebagai “Theory of Stage-by-Stage Development of Mental Actions” (Gabay. Aktiviti kumpulan digalakkan. Guru bersifat demokratik. keadah perbincangan digalakkan. P&P lebih mengutamakan objektif pembelajaran murid. employ to serve their interests and need”. b.

1995). Pengajaran dalam model ini melibatkan kawalan menyeluruh terhadap tindakan pelajar atau aktivitinya. Menurut Ernest (1991) terdapat 3 komponen konstruktivisme Piaget. perubahan dalam hubunan di antara subjek dan objek akan menuju ke arah yang lebih baik walau pun tidak sempurna . Piaget juga menyatakan “that activity means internal manipulations of objects. 1991).mental dalam pengajaran. Ini bermaksud ilmu pengetahun baru dibina daripada perubahan atau tranformasi subjek diperkenalkan kepda hubungan/interaksi di antara yang mengetahui dan yang diketahui (knowerknown relationship). Strukturalisma Piaget terlibat dalam kepercayaan bahawa dalam mengorganisasi diri sendiri. tetapi pertama dan yang lebih utama melalui tindakan kita (Sinclair. mengembangkan hasilnya dengan baik dan menghuraikan konstruktivis epistemologi kepada dua prinsip: 24 . rather than from these objects themselves” (Wittrock. Kini banyak sarjana merujuk fahaman konstruktif kepada 2 aliran. pandangan strukturalis dan metodologi kajian. bagi penulis mempunyai kaitan dengan fahaman konstruktif. iaitu epistemologi. Sinclair menjelaskan salah satu maksud tulisan von Glasersfeld. Pandangan asas ahli konstruktif ialah. kepintaran manusia semestinya membina ciri-ciri set struktur ‘logico-mathematical’. iaitu pada semua peringkat subjek membina “theories” (dengan tindakan atau pemikiran) untuk memberi makna terhadap pengalamannya. dan telah disesuaikan oleh proses assimilasi dan akommodasi dalam cara untuk melengkapkan dengan dunia pengalaman organisma manusia. teori-teori personal adalah dibina sebagai konsep ‘constellations’.subjek memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih baik dari tindakan atau proses pemikirannya sendiri. Ini jelas bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna (KPM. Ernest von Glasersfeld dianggap oleh Ernest (1991) telah melanjutkan asas kerja Piaget dengan signifikan. 1987). and that meanings come from the actions the child performs on these objects. Menurut Piaget cara yang penting untuk mengetahui ‘dunia nyata’ bukanlah secara terus melalui deria kita. Metodologi Piaget pula tertumpu kepada penggunaan temubual klinikal yang mana Ernest menyatakan ianya memberi sumbangan yang penting kepada kaedah kajian dalam psikologi pendidikan matematik. Dua contoh yang diutarakan di atas. iaitu konstruktivisme Piaget dan konstruktivisme Glasersfeld. Dalam epistemologi.

Dalam hal ini guru dikatakan menguasai proses tersebut. 1994) dan konsepsi asas guru terhadap matematik sangat berkait rapat dengan tingkah laku mengajar (Jurdak. Penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran (KPM. bukannya penemuan realiti ontologi. murid diterima sebagai individu yang penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. ini akan membantunya memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Apa yang jelas KBSR sememangnya menekankan pengajaran pemusatan murid dan cuba mengamalkan fahaman konstruktif. guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah. STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. Dalam Prinsip A. Dari itu setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. dikatakan bahawa semua pengetahuan adalah dibina. Untuk memenuhi hasrat KBSR adalah jelas guru-guru harus menjuruskan pandangan dan pengertiannya selari dengan kehendah KBSR. sebarang pengetahuan baru telah dibina secara aktif dari ‘pre-existing’ objek mental dalam minda pelajar dan ia dibina secara unik dengan ‘gaya’ tersendiri. Untuk itu kita akan cuba membincangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop. Maka perspektif guru terhadap proses ini dan juga terhadap matematik akan mempengaruhi keberkesanan proses pembelajaran murid-murid (Jaworski. Prinsip B. guru berperanan sebagai pengurus. guru dan murid-murid. iaitu “tindakan dan interaksi”. 1995). Prinsip B: Prinsip konstruktivisme ‘radical’ : fungsi kognisi adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. Dari sudut konstruktivisme. Prinsip A: Prinsip konstruktivisme ‘trivial’ : pengetahuan bukannya diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pihak yang berlajar II. Model ini dikatakan telah merangsang perkembangan dalam pengajaran. Tindakan di sini bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa belajar (membina konsep atau pengetahuan) dengan menggunakan bahan (walaupun kadang-kadang boleh dikatakan 25 .I. Ini jelas menunjukkan mengapa ia dikatakan ‘radical’. 1991). dan bahawa tiada sesiapa yang memberi tahu kita sebarang hal mengenai ‘dunia itu’.

Bagi maksud di atas seseorang guru jika menggunakan pegajaran pemusatan murid akan dengan mudah mengaplikasi fahaman konstruktif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Tetapi ianya telah diubah suai versi pengajaran tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan artikel ini kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih.sebagai interaksi murid dengan bahan). Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru. Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. di bawah saya akan cuba memberi dua contoh pengajaran yang dirasakan bersesuaian dengan konteks di atas. Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’. Guru prihatin terhadap keperluan. Contoh 1: Contoh ini merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru praktikum I bimbingan rakan saya. 26 . kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. 1995): • • • • • • • • • • • • • • • Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Berdasarkan kepada fahaman konstruktif. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah. Guru mementingkan kemahiran berfikir. Seseorang guru dikatakan telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya perkara-perakara tersebut berlaku (KPM. Interaksi pula bermaksud interaksi murid secara ‘verbal’ atau tulisan dengan guru dan sesama murid (yang mana dalam proses ini murid akan membina pengetahuan/konsep).

. Bahan yang diberi 12 jalur bersenggat dan 12 jalur nor 5. dan iulang dengan kad no. 5. 60 Guru memanggil ketua kumpulan ke depan untuk mengambil bahan. 15 .Pengajaan untuk Tahun 3. Guru mengkaitkan sifir lima dengan isi pelajaran. no.. Aktiviti Guru memulakan dengan berinteraksi dengan murid: Guru menunjukkan Kad imbasan. 10 hingga 60. murid diminta menyebutnya. Murid mengira. kad no. Bentuknya seperti di bawah: Setelah murid-murid balik ke tempat masing-masing. 10. no. Guru meminta murid mengira dua bahan berjalur. Kemahiran yang hendak dipupuk. Tajuk: Masa Masa pengajaran 50 minit.. 27 . murid dapat membaca jam dalam kiraan jam dan minit. Guru bertanya setiap kumpulan berapa jumlahnya (jumlah 12). Bahan yang diberi berupa model jam manilakad dan berserta dua bahan lain. [objek matematik (O) yang dialami oleh P] Catatan Walaupun permulaan tidak begitu baik.

60. Murid membuat bandingan. Selepas itu guru menunjukkan bentuk yang sepatutnya terjadi dipapan hitam. bersamasama menyusun jalur tersebut.. [pelajar yang aktif (P)] 28 . Aktiviti yang sama dilakukan untuk menampalkan jalur yang bernombor 5. Murid menjalankan aktiviti.Kemudian guru menyuruh setiap kumpulan menyusun (lekatkan) jalur yang bersenggat ditepi jam yang diberi... . Berlaku operasi membuat urutan. Setelah siap guru menyuruh setiap kumpulan tunjukkan hasilnya. Semasa aktiviti guru bergerak dari 1 kumpulan ke 1 kumpulan dan memberi bantuan kepada kumpulan yang bermasalah. Murid aktif. 10.

“Apakah guna jarum panjag?”. menunjukkan masa. Selepas semua kumpulan siap guru bertanya. “saya tidak suruh pukul berapa. Interaksi guru-murid: Murid melakukan aktiviti seolah-oleh mereka sedang membuat sebuah jam. [Tambahan. guru tanya lagi “mana awak tahu itu jarum panjang”. ada yang jawab “sebab panjang”. Guru melayan semua jawapan murid. 29 . saya suruh pasang sahaja”. [aktiviti khusus yang dilakukan oleh P] Semasa aktiviti memasang jarum panjang ada murid yang tanya. Guru bagi respon. Setelah semua kumpulan dapat guru bertanya.Selepas itu guru mengedarkan model jarum panjang. guru menyuruh pasang jarum panjang pada jam. “menunjukkan waktu”. “hendak pasang pukul berapa”. menunjukkan minit. Dan tidak menyalahkan. Di sini bermula interaksi guru-murid dan proses ‘negotiation’. Murid beri respon. Bentuk seperti berikut. Guru memberi ‘sokongan’. murid berpandang sesama sendiri. “Apa benda yang saya bagi”. Guru membiar untuk murid melakukan sendiri supaya murid berinteraksi dan berbincang dengan ahli dan menentukan keputusan mereka. Soalan murid ini satu respon yang baik. “Siapa yang tahu”. menunjukkan saat. ada yang jawab. murid menjawab “jarum panjang”.

pertama kali mengajar dan baru 2 mingu di sekolah] [Hasil aktiviti khusus] Mengwujudkan pertentangan idea awal murid dengan aktiviti ini. dan seterusnya beberapa soal-jawab yang seterusnya membawa murid dapat menyatakan bahawa jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. dalam Hasnul Hadi. Tiada respon. Aktiviti khusus (dalam memberi makna atau mentafsir) yang dilakukan oleh P. Guru mengarah murid. 4. Hasil aktiviti khusus. Menurut von Glasersfeld (1983. yang bufkan merupakan sebahagian daripada pengalaman P yang serta-merta tentang O. [mungkin ini kerana pertama kali diselia. murid diajukan “jarum panjang menunjukkan berapa minit”. 1993). sebarang aktiviti memberi makna atau mentafsir pengalaman matematik harus melibatkan empat unsur seperti berikut: 1. pentafsir) 2. . Aktiviti hampir serupa. Sesi soal-jawab seterusnya. “tunjukkan jarus jam pada angka 12”.dan mencatitkan jawapan mereka dipapan hitam] Guru seterusnya bertanya “mana satu yang betul”. 30 Proses ini guru pelatih tidak dapat melakukan proses negatiation dan memantapkan yang jarum panjang untuk minit dengan baik. tetapi berkaitan dengan O melalui beberapa saling hubungan yang diketahui oleh P. Di sini proses seterusnya aktiviti murid di arah putarkan jarum panjang ke angka 3 (iaitu menunjuk-kan 15 minit) dan ke angka minit yang lain. [dalam proses ini diharapkan murid berunding sesama mereka untuk menentukan jawapan] Proses seterusnya ialah aktiviti untuk jarum pendek. Objek matematik (O) yang dialami oleh P 3. Pelajar yang aktif (P. Guru bertanya lagi “boleh tak dia menunjukkan masa”.

Tajuk: Pecahan Masa pengajaran 50 minit. Selepas itu: Guru memanggil ketua kumpulan ke dapan untuk mengambil bahan manipulatif. tapi guru pelatih yang lain. jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. tetapi mereka memperolehi sesuatu itu melalui proses mereka berinteraksi dengan bahan. jawapan untuk kumpulannya). didapati wujudnya silap konsep pada diri murid-murid tertentu. Permulaan pelajaran set induksi. rakan dan guru. Di sini guru tidak menggunakan jalan mudah dengan menyatakan. jarum panjang dan jarum pendek). Kemahiran yang hendak dipupuk. Bahan tersebut ialah arahan dan kertas manila-kad seperti di bawah: 31 . tetapi melalui proses mereka melakukan aktiviti. Di samping itu murid tidak rasa tertekan atau dipaksa untuk mengetahui sesuatu. Pengubah suaian versi pengajaran tersebut juga dilakukan kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. membina sebuah jam (memasang senggat minit. aktiviti soal jawab (interaksi guru-murid) dan juga interaksi murid dan murid (iaitu mereka terpaksa menentukan apa yang sepatutnya. Dalam proses ini murid terpaksa bersama-sama memasang dan berinteraksi sesama mereka untuk menentukan bahagian-bahagian yang hendak diletak. Contoh 2: Contoh ini juga merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru pelatih praktikum I 1996 (baru 2 minggu ke sekolah) bimbingan penulis. Silap konsep ini tidak diperbetul secara terus.Dari contoh di atas apa yang hendak diutarakan ialah ada proses murid berinteraksi dengan bahan. murid dapat membezakan pecahan termudah dengan bukan pecahan termudah. Proses maklum balas “apa guna jarum panjang”. Pengajaan untuk Tahun 4.

32 . Pertanyaan. Nilai yang diperolehi disuruh bandingkan dan murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan bahan manipulatif dan nilai yang direkodkan [pengalaman aktif]. adakah 1/2 boleh dikecilkan atau dimudahkan lagi?. Murid mula menghubungkaitkan dengan paparan di depan dan contoh pecahan termudah degan aktiviti yang baru dilakukan dan kesimpulan yang dibuat [refleksi]. Tidak. 2/4 dan 1/2]. Kesimpulan yang diperolehi. semua nilai dan kawasan yang dilorek adalah sama. 3/4 2/5. [murid sepatutnya mendapat nilai 8/16. yang kedua-duanya tidak dapat dibahagikan lagi dengan apa-apa nombor dan dapat memberi contoh yang lain [abstraksi]. dan mendapati bahawa semua nilai penyebut dan pengangka telah dibahagikan dengan dua dan seterusnya [refleksi]. nilai makin menurun. Ulangan perbincangan antara murid akan menghasilkan. Pecahan Termudah: 1/2. Seterusnya guru memaparkan kenyataan bertulis atas manila-kad di papan hitam. Jawapannya. 9/11 Murid ditanya apa yang dimaksudkan dengan pecahan termudah. Walaupun sukar untuk menjawabnya. Dari jawapan yang diperolehi guru berunding dengan murid apa sepatutnya kesimpulan yang wajar. tetapi dengan beberapa proses interaksi guru-murid dan murid-murid. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti murid membezakan pecahan-pecahan termudah dan bukan pecahan termudah (ini aktiviti KBKK) . Murid-murid berbincang. Untuk selanjutnya guru memaparkan kenyataan ‘bukan pecahan termudah’ dan aktiviti seterusnya adalah refleksi dari aktiviti awal. bagaimana nilai 8/16 boleh menjadi 4/8 dan seterusnya menjadi 1/2. Akhirnya murid dapat menyimpulkan bahawa pecahan termudah ialah penyebut dan pengangka. Perbincangan seterusnya ialah. nilai makin kecil. 4/8. kawasan yang berlorek adalah sama dan begitu juga nilai yang direkodkan.Dalam arahan tersebut murid-murid dikehendaki melorek dan melipat dan merekod nilai pecahan kawasan yang dilorek bagi setiap helaian.

Apa yang jelas pendekatan di atas (pemusatan-murid dengan konstruktif) memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR.skema dibina oleh pelajar melalui proses refleksi dan pengabstrakan dalam konteks menyelesaikan masalah matematik. iaitu proses mereka melorek. membanding. Bagi Nik Azis (1986. dalam Hasnul Hadi. dan mengkritik ‘pemikiran’/idea kawan lain mencipta suasana dalam mana mereka boleh membina makna matematik untuk diri mereka (Wood. refleksi dan abstraksi. 1991). 1993) menjelaskan pengalaman aktif diperolehi oleh murid dengan melakukan tindakan di dalam sesuatu aktiviti. menunjukkan guru tidak terus memberitahu murid-murid apa pecahan termudah (kebiasaannya guru terus menerangkan maksud pecahan termudah bereserta contohnya dan murid hanya menerima sahaja). berbincang dan membuat kesimpulan (proses ini melibatkan unsur-unsur kemahiran berfikir KBKK). tetapi melalui manipulatif bahan. 33 . fakta atau tatacara yang diwakili oleh tindakan ke dalam bentuk matematik. Refleksi ialah proses mental memantau operasi-operasi yang berlaku di dalamnya ketika melaksanakan tindakan. Nik Azis Nik Pa (dalam Ibrahim Md. Aktiviti murid dengan bahan hendaklah dirancang dengan teliti supaya ianya menjadi satu pengalaman aktif. Akhirnya mereka sendiri membuat kesimpulan apa itu pecahan termudah. Akhirnya pengalaman aktif ini berserta dengan proses ‘rundingan’ atau perbincangan akan membina semula atau membaik pulih skema matematik murid.Contoh di atas. 1991). Guru yang dapat mengadakan bilik darjah yang menyediakan peluang-peluang supaya murid-murid dapat berkomunikasi ‘pemikiran’ sesama mereka. Iaitu murid bukan sahaja berinteraksi dengan bahan tetapi mereka berfikir semasa melakukan manipulatif bahan. 1993) skema. Di sini murid telah membina pengetahuan mereka melalui proses pengalaman aktif. Mengwujudkan suasana tersebut merupakan tugas yang mencabar bagi guru-guru. merekod.Noh. Abstraksi pula ialah mengungkap konsep. Di samping itu idea-idea kawan mereka akan disepadukan ke dalam skema mereka sendiri (Maher & Martine. REFLEKSI Dari penerangan dan contoh di atas guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu guru juga perlu dapat menyediakan bahan-bahan manipulatif yang dapat memberi kesan terhadap murid semasa mereka berinteraksi dengan bahan.

KESIMPULAN Setelah mengetahui segala kronologi pendidikan sejak zaman sebelum penjajahan British hinggalah zaman selepas merdeka. Usaha menyembuhkan barah ini memerlukan pengorbanan daripada seluruh rakyat yang mengaku dirinya seorang warganegara yang berdisiplin dan berhemah tinggi. Walaupun banyak perubahan yang telah dijanakan oleh kerajaan. di sebalik usaha-usaha murni tersebut. tersembunyi beberapa kelemahan yang secara tidak langsungnya akan menyebabkan barah yang lebih besar sekiranya tidak ditangani secara total oleh pihak kerajaan. kita dapat membuat kesimpulan bahawa banyak perkembangan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan negara. namun aspek etika tidak pernah ditinggalkan begitu sahaja. Hanya dengan cara ini sajalah perkembangan pendidikan akan selaras dengan perkembangan etika para pelajar yang semestinya perlu diberi didikan yang sempurna demi mencapai taraf individu yang berjaya. 34 . Setiap perancangan akan mengambil kira etika moral dan disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama. Bermula daripada sistem yang berorientasikan kepada bangsa dan agama sendiri kepada sistem pendidikan yang menitik beratkan aspek pendidikan berteknologi tinggi. Namun. bangsa dan negara.

net/data/kssr/KSSR.scribd. Noresah. Pengurusan Perubahan.com/kbsr.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum.htm 35 . Kamus Dewan Edisi Ketiga. Bhd. 1991.moe. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Selangor. (2001). Dewan bahasa dan pustaka. Aini Hayati Mohamed.ictk-jpnns.html www. Pengantar Kurikulum. http://kulanzsalleh.gov. Percetakan Bahasa dan Pustaka.htm http://destalyana.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia www.blogspot. 2002. Kuala Lumpur.my/bpk/kssr_docs/mula.tripod.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ http://www.BIBLIOGRAFI Razali Arof.doc skdarau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful