PENDAHULUAN

PENGENALAN Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Menurut Mastura Badzis (2008), pendidikan adalah merupakan satu wardah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikut arus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi satu ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduan bagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan faktor-faktor yang akan dibincangkan nanti, kurikulum pendidikan di Malaysia sememangnya telah mengalami banyak perubahan atau transformasi; merangkumi perubahan kurikulum dari tempoh zaman penjajahan British, zaman selepas kemerdekaan Malaysia dan sehingga zaman teknologi kini. Perubahan yang berlaku bukan hanya dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan perubahan dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa, sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan murid-murid yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus, sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna, kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses perkembangan potensi individu daripada pelbagai sudut. Di samping itu, perubahan kurikulum yang berkesan juga mampu menghasilkan modal insan yang boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan 1

kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang lebih berdaya saing.

KONSEP PERUBAHAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-empat, perubahan ataupun transformasi bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi kepada satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran kepada satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat juga pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) pula, mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada ianya dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia. Keadaan yang sedia wujud digelar sebagai status quo dan ia akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru apabila berlaku suatu perubahan. Manakala, Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran masyarakat. Perubahan ini mungkin berlaku daripada beberapa aspek seperti perubahan falsafah, arah haluan, gerak tuju dan sistem.

KONSEP KURIKULUM Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi 2

pelbagai mata pelajaran, pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan, pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Selain itu, mengikut Hargreaves dalam Hansen et al. (2002) pula, kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. Pelajaran yang formal ini termasuklah;

kurikulum yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian).

kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan, aktiviti dan susunan).

kurikulum yang tercapai atau yang diterima, yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. (Martin & Kelly, 1998 dan Mayer et el., 2000; Kelly, 1999)

Manakala, pelajaran yang tidak formal pula merujuk kepada kurikulum terpendam iaitu pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila murid belajar mengenai kuasa, pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al., 2002). Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia pula mentakrifkan kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ianya merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai- nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum adalah sebagai satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan (Inlow, 1976).

3

perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. 1986). 1974). kurikulum juga ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Oleh itu. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Sekiranya kurikulum itu tidak ada.Selain itu. (Saylor & Alexander. Menurut Razali Arof (1991). 1968 dalam Zaini B. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. Sekiranya. (Kerr. Di samping itu. nilai-nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood. KONSEP PERUBAHAN KURIKULUM Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). 4 . istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). perubahan bermaksud pertukaran. Kurikulum ialah pilihan daripada pelbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Abdullah. peralihan dan hal berubah. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan.

Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. SISTEM DAN STRUKTUR PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH (1786-1956) TEMPOH PERTAMA (1784-1941) Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. 5 . Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran. kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. pada tahun 1858 hingga 1863. Selepas itu. Pada tahun 1856. Namun. tingkah laku dan akhlak yang baik. kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negerinegeri Selat.KRONOLOGI PENDIDIKAN SEKOLAH DI MALAYSIA Sistem Pendidikan Sebelum Kedatangan British (sebelum 1824) Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Terengganu dan Kedah. pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Sekolahsekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan.

Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik. Pada awal kurun ke-20. dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Menulis. kelapa sawit. Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. Selepas itu. Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah. kopi dan gula di Tanah Melayu. 23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh 6 . Ejaan. Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents. Ilmu Hisab. mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. dua orang menteri dan pendidik dari negeri China. di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. Mengarang. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815.Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Sehingga tahun 1938. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. 511 buah sekolah estet. Pada tahun 1900. Teachers and Pupils”.

beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. 8. Pada awal kurun ke-20. kurikulum asal telah diaplikasikan semula. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah 7 . 4. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu. Pada zaman ini. untuk semua bangsa. Pada tahun 1826. kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris. Pada tahun 1816. Pada tahun 1905 pula. berkelakuan baik dan rajin. murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu. sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina. 3. Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. India. ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. 2. sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. 6. murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. 7. TEMPOH KEDUA (1946-1957) Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Walau bagaimanapun. semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. mendidik supaya berdisiplin. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India. murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira. Perkembangan Sekolah Inggeris Pada peringkat awal. 5. kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka.Semenanjung Tanah Melayu. Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut: 1. Melaka Free Schol ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893. kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian.

dalam rangka dasar palajaran yang wujud. Sastera dan Sains. termasuk kurikulumnya. Pada tahun 1959. dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangkapanjang. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi: “Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan 8 . iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969 Dalam jangka waktu ini. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur. Ordinan Pelajaran. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Laporan Fenn-Wu 1951. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara.Laporan Barnes 1951. Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969) Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka.

Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. konvensional ataupun inovatif serta normal ataupun kreatif. dapat dibuat kesimpulan bahawa pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. berdisiplin dan terlatih. sistem baru bagi pelajaran vokasional. manakala pendidikan India pula berasaskan negara India. 1980) Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum.” (Sumber: Education In Malaysia. Perbezaan Tahap Pendidikan Dahulu. perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat. Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi. harapan semua lapisan masyarakat ialah untuk melihat setiap pelajar yang terlibat mencapai tahap kecemerlangan bukan sahaja dalam satu bidang malah dalam semua bidang yang terdapat dalam sistem tersebut.masyarakat yang bersatupadu. 9 . Selain itu. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China. jurusan perdagangan dipertingkatkan. Pendidikan Zaman Dahulu Berdasarkan kenyataan yang telah diterangkan berkaitan sejarah pendidikan di Tanah Melayu. penekanan terhadap mata pelajaran Matematik. Sekarang dan Akan Datang Sejak pendidikan dijadikan satu institusi formal. Sains dan Bahasa. Bagi peringkat sekolah menengah pula. bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan. alam sekitar. membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan. sama ada kognitif ataupun afektif. pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan. penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum. Tumpuan pada mulanya diberikan kepada aspek kognitif tetapi kini lebih tertumpu kepada semua aspek.

Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). maka berlakulah rombakan terhadap sistem pendidikan asal yang diamalkan sebelum ini. Pendidikan Zaman Akan Datang Kerajaan telahpun membuat beberapa cadangan untuk melakukan transformasi dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah. pendidikan guru. pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Maka. pendidikan negara juga tidak mahu ketinggalan dalam menyerapkan teknologi ini dalam menyediakan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan. Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Kerajaan dengan bantuan daripada organisasi-organisasi gergasi dalam bidang teknologi maklumat telah berjaya menyenaraikan beberapa resolusi dalam memastikan pendidikan alaf akan datang mampu diaplikasikan sepenuhnya tanpa mengenepikan aspek tatasusila dan etika pelajar. Pendidikan prasekolah. seperti pengenalan kepada komputer dan juga pengaplikasian teknologi maklumat terhadap kehidupan. wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951. malah juga mampu mengaplikasikan teknologi maklumat bagi kemudahan umat sejagat.pendidikan zaman dahulu juga menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama. Pendidikan Zaman Sekarang Bermula selepas Malaysia memperolehi kemerdekaan daripada pihak British. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Salah satu daripada resolusi yang telah dibuat ialah mewujudkan mata pelajaran berkonsepkan teknologi maklumat. Selepas kemasukan kurikulum berasaskan British. Ordinan Pelajaran. masih lagi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang dianjurkan oleh British. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maklumat pada dekad kebelakangan ini. Walau bagaimanapun. pendidikan peringkat tinggi. sistem pendidikan negara mula mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kerajaan turut bercadang untuk mendedahkan para pelajar dengan aplikasi internet serta mel elektronik bagi membiasakan mereka menggunakannya 10 . aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. seperti kewujudan sekolah-sekolah pondok untuk mengajar Al-Quran dan hal-hal berkaitan dunia akhirat.

tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau kandungan perlu jelas. tujuan perlu selaras dengan tujuan-tujuan pendidikan kebangsaan. mengikut keperluan-keperluan masyarakat yang memerlukan murid-murid mempelajari kemahiran 3M. iaitu membaca. empat prinsip berikut seharusnya ditekankan. Isi kurikulum sepatutnya mengandungi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun mengikut dua keperluan asasi. Ini bagi memastikan setiap pelajar bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang teknologi maklumat. menulis dan mengira. konsep-konsep asasi tentang aspek sosial. iv. ii. Tujuan yang menekankan keperluan serta minat murid-murid akan mewujudkan organisasi yang memusatkan aktiviti. mengikut keperluan-keperluan 11 . KRONOLOGI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA PENGENALAN Setiap kurikulum mempunyai tujuan yang tertentu. Tujuannya adalah berasaskan konsep pendidikan yang ditentukan oleh pakar-pakar yang membentuk kurikulum itu. Pertama. tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan. Walaupun banyak resolusi yang telah dibentuk. tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan bagi setiap mata pelajaran atau aktiviti. Semasa mengelolakan tujuan-tujuan kurikulum. Manakala yang kedua pula. kerajaan tetap meletakkan aspek etika pelajar di tempat yang paling atas sekali. malah mempunyai etika dan disiplin yang amat diperlukan untuk menerajui negara pada masa akan datang. sama ada dinyatakan secara khusus atau secara implisit dalam pemilihan dan susunan kandungannya.untuk tujuan menghantar kerja sekolah atau membuat rujukan. politik dan ekonomi masyarakat dan teknik-teknik asas bagi penyertaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbincangan dan pemikiran kritikal dalam sistem demokrasi. iii. i.

Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan termasuklah cadangan Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Satu sukatan yang sama telah diwujudkan untuk semua sekolah. Perkembangan sistem pendidikan negara pada ketika ini. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya. boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu. Tahap Pertama (1963 -1965). pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Pada tahun 1960. sekolah Cina dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) KLSR mula dilaksanakan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Sejak itu. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib.perkembangan dan pembelajaran murid-murid yang memerlukan isi atau kandungan itu disusun mengikut data psikologi dan pelajaran supaya ianya selaras dengan peringkat kebolehan mereka. dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya. Seterusnya. telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (19711975). kebudayaan dan politik. Tahap kedua pula. sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sekolah umum telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1957. iaitu Abdul Rahman Talib. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih 12 .

SRP. Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KLSR Dalam aspek pengujian. kaum mahu pun agama. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. murid-murid dikehendaki 13 . Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. sistem pendidikan pada tahap ini juga berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. Ujian Penilaian Darjah Lima. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. mulai tahun 1967. Sementara itu. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat-matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Ujian Diagnostik darjah Tiga. menurut Laporan Rahman Talib. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Malaysian Certificate of Education (MCE). Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum.bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. Selain itu. Justeru.

Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH / KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. iv. ii. 14 . Ini membebankan dan membosankan murid. iii. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak.menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. i. Antaranya ialah. i. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka. ii. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti berikut. telah mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid.

nilai dan sikap serta 15 . Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. KBSR telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. Di samping itu juga. murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi boring-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. emosi. Pada tahun 1993 pula. aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. menulis dan mengira. hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Cina. Bidang kemanusiaan dan alam sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu kerohanian. Bidang komunikasi pada asasnya. iv. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. rohani. Namun. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam KBSR dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia.iii. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran bahasa iaitu Bahasa Melayu. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) ditukarkan kepada nama baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Justeru. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . v. intelek dan sosial (JERIS). bukannya terletak pada guru agama sahaja. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya.

Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Justeru. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. 16 . ianya meliputi aktiviti kelab. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen kesenian dan rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. memahami budaya kaum lain. permainan serta unit beruniform. mendisiplinkan diri. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. persatuan. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tingkatan tiga. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. dan kemahiran menulis.komponen kemanusiaan dengan alam. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula. emosi. penerapan nilai. bakat. tahun 6. akhlak.rakan yang berlain agama dan budaya. jasmani. Daripada aspek penilaian pula. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. kemahiran membaca. rohani. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan.

17 .Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Dari segi perkembangan sahsiah. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. KBSR juga telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi penglibatan murid. taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. Program pemulihan dan pengayaan pula dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan. bakat dan kebolehan. Selain daripada itu. menulis dan mengira. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun dan ujian bulanan. berbincang dan mengeluarkan pendapat . KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. tingkah-laku. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan murid yang lebih berminat dalam pembelajaran. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. bekerjasama dan bertolak ansur. amalan kecenderungan. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Budaya membaca juga memuaskan. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu mata pelajaran. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR Kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian dalam 3M iaitu membaca. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa.

berkemahiran dan mempunyai jati diri. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Secara tidak langsung. Melalui KSSR. Ini kerana.Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul yang menggantikan buku teks. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. 18 . Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. berketrampilan. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) KSSR. Bahasa Inggeris. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. KSSR tidak akan menggantikan KBSR tetapi. berdaya saing. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. kebanyakan proses yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan murid untuk peperiksaan. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia di mana. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai berbanding ketika sistem KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. iaitu antara ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan dalam KBSR. 2011. satu kurikulum baru mula diperkenalkan di semua sekolah di Malaysia bermula pada tahun ini. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. pelaksanaannya yang bermula untuk murid-murid Tahun 1 pada tahun 2011. ia telah mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. akan beriringan dengan KBSR.

Penetapan ilmu. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. ii. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. i. Pemilihan standard yang berlainan pada setiap mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang berikut. Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. iv. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. iii. KSSR membahagikan setiap mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. 19 . Memastikan semua murid dapat melepasi standard yang ditetapkan.Di samping itu. KSSR adalah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran pada setiap mata pelajaran iaitu. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Pembahagian ini adalah seperti berikut. kemahiran dan nilai. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. v.

Agama Islam / Pend. Pend. perkembangan sosioemosi. pengurus kurikulum. serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Cina. tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga Tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada telah ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti. guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi mengupayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. keusahawanan. Arab Teras Tema Elektif Di samping itu. Moral. B. kemahiran asas ICT. Selain itu. kerohanian. Dunia Seni Visual. fizikal. mempunyai ciri dan sikap keusahawanan. B. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan di Malaysia. perkembangan sosioemosi. Tamil (SK). Kesihatan dan Matematik.Modul Asas Mata pelajaran / subjek B. Cina (SK). kritis dan inovatif. Dunia Muzik. fizikal. Inggeris. kognitif. sikap dan nilai. Keseluruhannya. B. Tamil. B. 20 . serta dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. mengira dan menaakul. B. kreativiti dan inovatif. pengenalan pelaksanaan KSSR dalam sistem kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. kerohanian. Sementara bagi tahap dua sekolah rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6) pula. Namun demikian. Pend. Dunia Sains dan Teknologi. membaca. menulis. Malaysia. Selain itu. B. kejayaan transformasi kurikulum ini memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. Pend. KSSR juga memperkenalkan Elemen Nilai Tambah yang bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif. sikap dan nilai. dan teknologi maklumat dan komunikasi. Jasmani.

wang. Menurut Judd. PENDIDIKAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Mengajar pula mencipta syarat atau suasana yang memudahkan pembelajaran. ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami. Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan. Bagi Gabay (1991). Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar. pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas. ruang. purata. sebab hasil yang jelas dikehendaki ialah meningkatkan pengalaman pelajar. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. peratus. ia melibatkan pembelajaran strategi penyelesaian masalah. matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. 21 . Pengajaran pula adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pengalaman. 1991). perpuluhan dan operasi. Di kalangan murid. nombor bulat dan opeasi. Wittrock menjelaskan pembelajaran melibatkan interaksi di antara pengetahuan pelajar dan ingatan dan maklumat yang hendak dipelajari.PENDIDIKAN MATEMATIK DALAM KBSR PENGENALAN Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. heuristik dan stratetgi belajar (Wittrock. Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran. pengajaran melibatkan lebih daripada mengajar pelajar-pelajar melakukan respon khusus pada masa dan tempat yang tepat. menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua murid. Piaget dan Dewey. jarang diberi penekanan oleh guru. dan graf. ukuran dan sukaran. pecahan dan operasi.

Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba memenuhi objektif di atas. 1991) tingkahlaku di sini termasuk menyusun persekitaran fizikal untuk bersemuka. dalam Withall. yang merangkumi kemahiran asas. main peranan dan sumbangsaran. Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang. dialog pada ‘eye-level’ yang sama di antara guru dengan murid. 1991). Rogers menjelaskan lagi bahawa dalam hal ini pendidik mesti sedar dan mengambil berat tentang keperluan afektif pelajar sebagaimana dengan kognitifnya. Semua kaedah-kaedah ini hanya dapat digunakan dengan baik jika guru sedar tentang peranannya dan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. penyoalan. inkuiri-penemuan. perbincangan. Terdapat 6 perkara yang perlu dipertimbangkan. Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasikan mereka pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa lebih pengalaman-pengalaman dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall. Pendekatan lain termasuk. dan murid dengan murid. bermain.Terdapat 7 Objektif yang telah disenaraikan. mengurangkan jarak sosial. bahawa “educators 22 . penyelesaian masalah. kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. Dalam situasi pendidikan. pengajar menggunakan pelbagai ragam tingkahlaku untuk mengurus suasana pembelajaran (Withall. PENGAJARAN PEMUSATAN MURID. Dalam hal ini Dewey memberi pandangannya. Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. latihan. salah satunya (yang pertama). 1993). 1991). Pendekatan pertama ini jelas menekankan kepada pemusatan murid dan juga mungkin berasaskan fahaman binaan (konstruktisime). Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid misalnya kaedah kumpulan. penyelesaian masalah. Konsep pendidikan pemusatan-murid/pelajar berasal dari terapi ‘client-centred’ (Rogers 1965. simulasi. dan penerapan nilai murni. penggunaan bahasa.

Galperin (1957. 1991). murid memainkan peranan penting. f. g.have to cultivate the ability to put themselves into the learners’ shoes. P&P lebih mengutamakan objektif pembelajaran murid. c. FAHAMAN KONSTRUKTIF Fahaman konstruktif dikatakan bermula daripada usaha Jean Piaget. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami dan berupaya membuat kesimpulan. murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. 1991) dan. Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid. e. Ciri-ciri tersebut ialah: a. employ to serve their interests and need”. Interaksi guru dan murid secara dua hala. Ya Galperin dalam tahun 1950an di USSR yang dikenali sebagai “Theory of Stage-by-Stage Development of Mental Actions” (Gabay. Aktiviti kumpulan digalakkan. “Skills are not acquired by drill and rote memorization but by activities that the learners. Guru bersifat demokratik. Interaksi antara murid adalah banyak. Interaksi ini mengakibatkan murid berfikir. Di bawah strategi ini murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. pembelajaran muncul daripada pelajar memproses dari pengalaman terus mereka (Withall. 1969. walau bagaimanapun terdapat sarjana lain seperti Dewey yang secara tidak langsung telah mengutarakan fahaman yang hampir sama (lihat kenyataan beliau sebelum ini di atas) apabila dia menjelaskan. di sini penulis hanya menyenaraikan sebahagian ciri-cirinya yang dirasakan oleh penulis cukup berkait rapat dengan fahaman konstruktif. Selain itu satu teori telah dibina oleh professor P. 1991) telah mengemukakan model tindakan 23 . dalam Wittrock. b. d. Mengikut Mok Soon Sang (1993) terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh menjadi panduan. with the aid of educator. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. keadah perbincangan digalakkan. 1991) yang mana analisis teoritikal ini berdasarkan kepada “actions” / tindakan sebagai unit utama aktiviti manusia. Dalam aktiviti P&P. and take the phenomenological view (Withall.

1991). pandangan strukturalis dan metodologi kajian. Dua contoh yang diutarakan di atas. iaitu pada semua peringkat subjek membina “theories” (dengan tindakan atau pemikiran) untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Dalam epistemologi.subjek memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih baik dari tindakan atau proses pemikirannya sendiri. tetapi pertama dan yang lebih utama melalui tindakan kita (Sinclair. Ini bermaksud ilmu pengetahun baru dibina daripada perubahan atau tranformasi subjek diperkenalkan kepda hubungan/interaksi di antara yang mengetahui dan yang diketahui (knowerknown relationship). Kini banyak sarjana merujuk fahaman konstruktif kepada 2 aliran. iaitu epistemologi. Ernest von Glasersfeld dianggap oleh Ernest (1991) telah melanjutkan asas kerja Piaget dengan signifikan. Piaget juga menyatakan “that activity means internal manipulations of objects. Ini jelas bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna (KPM. Pandangan asas ahli konstruktif ialah. Strukturalisma Piaget terlibat dalam kepercayaan bahawa dalam mengorganisasi diri sendiri. perubahan dalam hubunan di antara subjek dan objek akan menuju ke arah yang lebih baik walau pun tidak sempurna . bagi penulis mempunyai kaitan dengan fahaman konstruktif. dan telah disesuaikan oleh proses assimilasi dan akommodasi dalam cara untuk melengkapkan dengan dunia pengalaman organisma manusia. Menurut Piaget cara yang penting untuk mengetahui ‘dunia nyata’ bukanlah secara terus melalui deria kita. 1995). Pengajaran dalam model ini melibatkan kawalan menyeluruh terhadap tindakan pelajar atau aktivitinya. and that meanings come from the actions the child performs on these objects. Sinclair menjelaskan salah satu maksud tulisan von Glasersfeld. teori-teori personal adalah dibina sebagai konsep ‘constellations’. 1987).mental dalam pengajaran. Menurut Ernest (1991) terdapat 3 komponen konstruktivisme Piaget. mengembangkan hasilnya dengan baik dan menghuraikan konstruktivis epistemologi kepada dua prinsip: 24 . Metodologi Piaget pula tertumpu kepada penggunaan temubual klinikal yang mana Ernest menyatakan ianya memberi sumbangan yang penting kepada kaedah kajian dalam psikologi pendidikan matematik. rather than from these objects themselves” (Wittrock. kepintaran manusia semestinya membina ciri-ciri set struktur ‘logico-mathematical’. iaitu konstruktivisme Piaget dan konstruktivisme Glasersfeld.

Ini jelas menunjukkan mengapa ia dikatakan ‘radical’. Dari itu setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. murid diterima sebagai individu yang penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Untuk memenuhi hasrat KBSR adalah jelas guru-guru harus menjuruskan pandangan dan pengertiannya selari dengan kehendah KBSR. 1995). 1994) dan konsepsi asas guru terhadap matematik sangat berkait rapat dengan tingkah laku mengajar (Jurdak. Penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran (KPM. Prinsip A: Prinsip konstruktivisme ‘trivial’ : pengetahuan bukannya diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pihak yang berlajar II. Apa yang jelas KBSR sememangnya menekankan pengajaran pemusatan murid dan cuba mengamalkan fahaman konstruktif. iaitu “tindakan dan interaksi”. sebarang pengetahuan baru telah dibina secara aktif dari ‘pre-existing’ objek mental dalam minda pelajar dan ia dibina secara unik dengan ‘gaya’ tersendiri. Maka perspektif guru terhadap proses ini dan juga terhadap matematik akan mempengaruhi keberkesanan proses pembelajaran murid-murid (Jaworski. Dalam Prinsip A. 1991). guru dan murid-murid. Untuk itu kita akan cuba membincangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop. Dalam hal ini guru dikatakan menguasai proses tersebut. Model ini dikatakan telah merangsang perkembangan dalam pengajaran. Prinsip B: Prinsip konstruktivisme ‘radical’ : fungsi kognisi adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. dikatakan bahawa semua pengetahuan adalah dibina. bukannya penemuan realiti ontologi. guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah. berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. dan bahawa tiada sesiapa yang memberi tahu kita sebarang hal mengenai ‘dunia itu’. Dari sudut konstruktivisme. Tindakan di sini bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa belajar (membina konsep atau pengetahuan) dengan menggunakan bahan (walaupun kadang-kadang boleh dikatakan 25 .I. Prinsip B. ini akan membantunya memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. guru berperanan sebagai pengurus.

26 . Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. Contoh 1: Contoh ini merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru praktikum I bimbingan rakan saya. 1995): • • • • • • • • • • • • • • • Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Tetapi ianya telah diubah suai versi pengajaran tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan artikel ini kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Bagi maksud di atas seseorang guru jika menggunakan pegajaran pemusatan murid akan dengan mudah mengaplikasi fahaman konstruktif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Guru mementingkan kemahiran berfikir. Guru prihatin terhadap keperluan. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Berdasarkan kepada fahaman konstruktif. di bawah saya akan cuba memberi dua contoh pengajaran yang dirasakan bersesuaian dengan konteks di atas. Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. Seseorang guru dikatakan telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya perkara-perakara tersebut berlaku (KPM. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah.sebagai interaksi murid dengan bahan). Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid. Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru. Interaksi pula bermaksud interaksi murid secara ‘verbal’ atau tulisan dengan guru dan sesama murid (yang mana dalam proses ini murid akan membina pengetahuan/konsep). Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’.

Guru bertanya setiap kumpulan berapa jumlahnya (jumlah 12).. dan iulang dengan kad no.. [objek matematik (O) yang dialami oleh P] Catatan Walaupun permulaan tidak begitu baik. Tajuk: Masa Masa pengajaran 50 minit. Bahan yang diberi 12 jalur bersenggat dan 12 jalur nor 5. no.Pengajaan untuk Tahun 3. 10. no. murid diminta menyebutnya. Guru mengkaitkan sifir lima dengan isi pelajaran. kad no. 10 hingga 60.. murid dapat membaca jam dalam kiraan jam dan minit. Aktiviti Guru memulakan dengan berinteraksi dengan murid: Guru menunjukkan Kad imbasan. Bentuknya seperti di bawah: Setelah murid-murid balik ke tempat masing-masing. 60 Guru memanggil ketua kumpulan ke depan untuk mengambil bahan. 27 . Murid mengira. Kemahiran yang hendak dipupuk. 15 . Guru meminta murid mengira dua bahan berjalur. Bahan yang diberi berupa model jam manilakad dan berserta dua bahan lain. 5.

bersamasama menyusun jalur tersebut.. Murid aktif. Setelah siap guru menyuruh setiap kumpulan tunjukkan hasilnya.. .. Murid menjalankan aktiviti. [pelajar yang aktif (P)] 28 .Kemudian guru menyuruh setiap kumpulan menyusun (lekatkan) jalur yang bersenggat ditepi jam yang diberi. Selepas itu guru menunjukkan bentuk yang sepatutnya terjadi dipapan hitam. 60. Murid membuat bandingan. 10. Aktiviti yang sama dilakukan untuk menampalkan jalur yang bernombor 5. Berlaku operasi membuat urutan. Semasa aktiviti guru bergerak dari 1 kumpulan ke 1 kumpulan dan memberi bantuan kepada kumpulan yang bermasalah.

menunjukkan minit. menunjukkan saat. ada yang jawab “sebab panjang”. “Apakah guna jarum panjag?”. “Apa benda yang saya bagi”. Bentuk seperti berikut. Guru membiar untuk murid melakukan sendiri supaya murid berinteraksi dan berbincang dengan ahli dan menentukan keputusan mereka. “hendak pasang pukul berapa”. [aktiviti khusus yang dilakukan oleh P] Semasa aktiviti memasang jarum panjang ada murid yang tanya. 29 . Guru memberi ‘sokongan’. “menunjukkan waktu”. saya suruh pasang sahaja”. “saya tidak suruh pukul berapa. Interaksi guru-murid: Murid melakukan aktiviti seolah-oleh mereka sedang membuat sebuah jam. Guru bagi respon.Selepas itu guru mengedarkan model jarum panjang. guru menyuruh pasang jarum panjang pada jam. murid berpandang sesama sendiri. murid menjawab “jarum panjang”. ada yang jawab. Guru melayan semua jawapan murid. Murid beri respon. [Tambahan. Selepas semua kumpulan siap guru bertanya. guru tanya lagi “mana awak tahu itu jarum panjang”. Di sini bermula interaksi guru-murid dan proses ‘negotiation’. Dan tidak menyalahkan. “Siapa yang tahu”. menunjukkan masa. Soalan murid ini satu respon yang baik. Setelah semua kumpulan dapat guru bertanya.

Guru mengarah murid.dan mencatitkan jawapan mereka dipapan hitam] Guru seterusnya bertanya “mana satu yang betul”. Menurut von Glasersfeld (1983. 1993). pertama kali mengajar dan baru 2 mingu di sekolah] [Hasil aktiviti khusus] Mengwujudkan pertentangan idea awal murid dengan aktiviti ini. dalam Hasnul Hadi. tetapi berkaitan dengan O melalui beberapa saling hubungan yang diketahui oleh P. murid diajukan “jarum panjang menunjukkan berapa minit”. [mungkin ini kerana pertama kali diselia. . Hasil aktiviti khusus. Aktiviti khusus (dalam memberi makna atau mentafsir) yang dilakukan oleh P. Aktiviti hampir serupa. Pelajar yang aktif (P. Tiada respon. sebarang aktiviti memberi makna atau mentafsir pengalaman matematik harus melibatkan empat unsur seperti berikut: 1. 30 Proses ini guru pelatih tidak dapat melakukan proses negatiation dan memantapkan yang jarum panjang untuk minit dengan baik. Sesi soal-jawab seterusnya. pentafsir) 2. [dalam proses ini diharapkan murid berunding sesama mereka untuk menentukan jawapan] Proses seterusnya ialah aktiviti untuk jarum pendek. 4. “tunjukkan jarus jam pada angka 12”. Guru bertanya lagi “boleh tak dia menunjukkan masa”. yang bufkan merupakan sebahagian daripada pengalaman P yang serta-merta tentang O. dan seterusnya beberapa soal-jawab yang seterusnya membawa murid dapat menyatakan bahawa jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. Di sini proses seterusnya aktiviti murid di arah putarkan jarum panjang ke angka 3 (iaitu menunjuk-kan 15 minit) dan ke angka minit yang lain. Objek matematik (O) yang dialami oleh P 3.

aktiviti soal jawab (interaksi guru-murid) dan juga interaksi murid dan murid (iaitu mereka terpaksa menentukan apa yang sepatutnya. jawapan untuk kumpulannya). rakan dan guru. tetapi mereka memperolehi sesuatu itu melalui proses mereka berinteraksi dengan bahan. Selepas itu: Guru memanggil ketua kumpulan ke dapan untuk mengambil bahan manipulatif. Di samping itu murid tidak rasa tertekan atau dipaksa untuk mengetahui sesuatu. Permulaan pelajaran set induksi. Silap konsep ini tidak diperbetul secara terus.Dari contoh di atas apa yang hendak diutarakan ialah ada proses murid berinteraksi dengan bahan. jarum panjang dan jarum pendek). Bahan tersebut ialah arahan dan kertas manila-kad seperti di bawah: 31 . tetapi melalui proses mereka melakukan aktiviti. Kemahiran yang hendak dipupuk. Tajuk: Pecahan Masa pengajaran 50 minit. jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. didapati wujudnya silap konsep pada diri murid-murid tertentu. Dalam proses ini murid terpaksa bersama-sama memasang dan berinteraksi sesama mereka untuk menentukan bahagian-bahagian yang hendak diletak. tapi guru pelatih yang lain. Pengubah suaian versi pengajaran tersebut juga dilakukan kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Pengajaan untuk Tahun 4. Di sini guru tidak menggunakan jalan mudah dengan menyatakan. Contoh 2: Contoh ini juga merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru pelatih praktikum I 1996 (baru 2 minggu ke sekolah) bimbingan penulis. Proses maklum balas “apa guna jarum panjang”. membina sebuah jam (memasang senggat minit. murid dapat membezakan pecahan termudah dengan bukan pecahan termudah.

4/8. nilai makin kecil. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti murid membezakan pecahan-pecahan termudah dan bukan pecahan termudah (ini aktiviti KBKK) . Jawapannya. Seterusnya guru memaparkan kenyataan bertulis atas manila-kad di papan hitam. Murid mula menghubungkaitkan dengan paparan di depan dan contoh pecahan termudah degan aktiviti yang baru dilakukan dan kesimpulan yang dibuat [refleksi]. nilai makin menurun. Murid-murid berbincang. Walaupun sukar untuk menjawabnya. Kesimpulan yang diperolehi. adakah 1/2 boleh dikecilkan atau dimudahkan lagi?. Ulangan perbincangan antara murid akan menghasilkan. Pertanyaan. kawasan yang berlorek adalah sama dan begitu juga nilai yang direkodkan. semua nilai dan kawasan yang dilorek adalah sama. tetapi dengan beberapa proses interaksi guru-murid dan murid-murid. Pecahan Termudah: 1/2. yang kedua-duanya tidak dapat dibahagikan lagi dengan apa-apa nombor dan dapat memberi contoh yang lain [abstraksi]. Perbincangan seterusnya ialah. Dari jawapan yang diperolehi guru berunding dengan murid apa sepatutnya kesimpulan yang wajar. 2/4 dan 1/2]. 9/11 Murid ditanya apa yang dimaksudkan dengan pecahan termudah.Dalam arahan tersebut murid-murid dikehendaki melorek dan melipat dan merekod nilai pecahan kawasan yang dilorek bagi setiap helaian. dan mendapati bahawa semua nilai penyebut dan pengangka telah dibahagikan dengan dua dan seterusnya [refleksi]. Untuk selanjutnya guru memaparkan kenyataan ‘bukan pecahan termudah’ dan aktiviti seterusnya adalah refleksi dari aktiviti awal. 32 . bagaimana nilai 8/16 boleh menjadi 4/8 dan seterusnya menjadi 1/2. [murid sepatutnya mendapat nilai 8/16. 3/4 2/5. Tidak. Nilai yang diperolehi disuruh bandingkan dan murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan bahan manipulatif dan nilai yang direkodkan [pengalaman aktif]. Akhirnya murid dapat menyimpulkan bahawa pecahan termudah ialah penyebut dan pengangka.

Mengwujudkan suasana tersebut merupakan tugas yang mencabar bagi guru-guru. 33 .skema dibina oleh pelajar melalui proses refleksi dan pengabstrakan dalam konteks menyelesaikan masalah matematik. 1993) skema. Abstraksi pula ialah mengungkap konsep. menunjukkan guru tidak terus memberitahu murid-murid apa pecahan termudah (kebiasaannya guru terus menerangkan maksud pecahan termudah bereserta contohnya dan murid hanya menerima sahaja). membanding. fakta atau tatacara yang diwakili oleh tindakan ke dalam bentuk matematik. Aktiviti murid dengan bahan hendaklah dirancang dengan teliti supaya ianya menjadi satu pengalaman aktif. 1991). 1993) menjelaskan pengalaman aktif diperolehi oleh murid dengan melakukan tindakan di dalam sesuatu aktiviti. Bagi Nik Azis (1986. Iaitu murid bukan sahaja berinteraksi dengan bahan tetapi mereka berfikir semasa melakukan manipulatif bahan. Apa yang jelas pendekatan di atas (pemusatan-murid dengan konstruktif) memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR. Di samping itu idea-idea kawan mereka akan disepadukan ke dalam skema mereka sendiri (Maher & Martine. tetapi melalui manipulatif bahan. Di sini murid telah membina pengetahuan mereka melalui proses pengalaman aktif. merekod.Contoh di atas. REFLEKSI Dari penerangan dan contoh di atas guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan mengkritik ‘pemikiran’/idea kawan lain mencipta suasana dalam mana mereka boleh membina makna matematik untuk diri mereka (Wood. Guru yang dapat mengadakan bilik darjah yang menyediakan peluang-peluang supaya murid-murid dapat berkomunikasi ‘pemikiran’ sesama mereka. Nik Azis Nik Pa (dalam Ibrahim Md. Akhirnya mereka sendiri membuat kesimpulan apa itu pecahan termudah. Refleksi ialah proses mental memantau operasi-operasi yang berlaku di dalamnya ketika melaksanakan tindakan.Noh. 1991). refleksi dan abstraksi. Akhirnya pengalaman aktif ini berserta dengan proses ‘rundingan’ atau perbincangan akan membina semula atau membaik pulih skema matematik murid. Selain itu guru juga perlu dapat menyediakan bahan-bahan manipulatif yang dapat memberi kesan terhadap murid semasa mereka berinteraksi dengan bahan. dalam Hasnul Hadi. iaitu proses mereka melorek. berbincang dan membuat kesimpulan (proses ini melibatkan unsur-unsur kemahiran berfikir KBKK).

Hanya dengan cara ini sajalah perkembangan pendidikan akan selaras dengan perkembangan etika para pelajar yang semestinya perlu diberi didikan yang sempurna demi mencapai taraf individu yang berjaya. namun aspek etika tidak pernah ditinggalkan begitu sahaja. Namun. di sebalik usaha-usaha murni tersebut. Usaha menyembuhkan barah ini memerlukan pengorbanan daripada seluruh rakyat yang mengaku dirinya seorang warganegara yang berdisiplin dan berhemah tinggi. kita dapat membuat kesimpulan bahawa banyak perkembangan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan negara. Setiap perancangan akan mengambil kira etika moral dan disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama. bangsa dan negara. 34 . Bermula daripada sistem yang berorientasikan kepada bangsa dan agama sendiri kepada sistem pendidikan yang menitik beratkan aspek pendidikan berteknologi tinggi.KESIMPULAN Setelah mengetahui segala kronologi pendidikan sejak zaman sebelum penjajahan British hinggalah zaman selepas merdeka. tersembunyi beberapa kelemahan yang secara tidak langsungnya akan menyebabkan barah yang lebih besar sekiranya tidak ditangani secara total oleh pihak kerajaan. Walaupun banyak perubahan yang telah dijanakan oleh kerajaan.

scribd.com/kbsr.tripod.html www.my/bpk/kssr_docs/mula. Kamus Dewan Edisi Ketiga.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ http://www. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.ictk-jpnns. Aini Hayati Mohamed. Kuala Lumpur.net/data/kssr/KSSR.moe. Noresah. 1991.htm http://destalyana. Dewan bahasa dan pustaka. Percetakan Bahasa dan Pustaka.gov. Pengurusan Perubahan.htm 35 . (2001). Bhd. Selangor.BIBLIOGRAFI Razali Arof.blogspot. http://kulanzsalleh. Pengantar Kurikulum.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia www. 2002.doc skdarau.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum.