PENDAHULUAN

PENGENALAN Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Menurut Mastura Badzis (2008), pendidikan adalah merupakan satu wardah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu mempunyai satu bentuk panduan atau pegangan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan juga mengikut arus globalisasi. Oleh itu, kurikulum menjadi satu ilmu teras dalam pendidikan sebagai panduan bagi memastikan sistem pendidikan mudah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan faktor-faktor yang akan dibincangkan nanti, kurikulum pendidikan di Malaysia sememangnya telah mengalami banyak perubahan atau transformasi; merangkumi perubahan kurikulum dari tempoh zaman penjajahan British, zaman selepas kemerdekaan Malaysia dan sehingga zaman teknologi kini. Perubahan yang berlaku bukan hanya dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan perubahan dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa, sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan murid-murid yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus, sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna, kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses perkembangan potensi individu daripada pelbagai sudut. Di samping itu, perubahan kurikulum yang berkesan juga mampu menghasilkan modal insan yang boleh membawa negara ke tahap pembangunan ekonomi yang lebih baik berasaskan 1

kreativiti dan inovasi. Elemen kreativiti dan inovasi di dalam kurikulum, corak pengajaran dan proses pembelajaran serta sistem penilaian perlu di terapkan dalam pendidikan negara bagi menghasilkan modal insan yang lebih berdaya saing.

KONSEP PERUBAHAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-empat, perubahan ataupun transformasi bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi kepada satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran kepada satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat juga pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa, perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) pula, mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada ianya dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia. Keadaan yang sedia wujud digelar sebagai status quo dan ia akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru apabila berlaku suatu perubahan. Manakala, Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran masyarakat. Perubahan ini mungkin berlaku daripada beberapa aspek seperti perubahan falsafah, arah haluan, gerak tuju dan sistem.

KONSEP KURIKULUM Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi 2

pelbagai mata pelajaran, pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan, pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Selain itu, mengikut Hargreaves dalam Hansen et al. (2002) pula, kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. Pelajaran yang formal ini termasuklah;

kurikulum yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian).

kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan, aktiviti dan susunan).

kurikulum yang tercapai atau yang diterima, yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. (Martin & Kelly, 1998 dan Mayer et el., 2000; Kelly, 1999)

Manakala, pelajaran yang tidak formal pula merujuk kepada kurikulum terpendam iaitu pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila murid belajar mengenai kuasa, pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al., 2002). Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia pula mentakrifkan kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ianya merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai- nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum adalah sebagai satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan (Inlow, 1976).

3

KONSEP PERUBAHAN KURIKULUM Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). 1968 dalam Zaini B. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. (Saylor & Alexander. Oleh itu.Selain itu. 1974). Kurikulum ialah pilihan daripada pelbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Bagi mengamalkan pembaharuan sebuah kurikulum. 1986). nilai-nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood. perubahan kurikulum bermaksud kurikulum tersebut diubah kepada yang lebih baik ataupun boleh jadi lebih buruk lagi. maka proses pembaharuan kurikulum sudah tentulah tidak boleh dilaksanakan. Menurut Razali Arof (1991). Abdullah. perubahan bermaksud pertukaran. Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. kita tidak dapat menerima hakikat dalam sesebuah perubahan menunjukkan ianya membawa ke arah lebih buruk. peralihan dan hal berubah. Sekiranya. Sekiranya kurikulum itu tidak ada. 4 . (Kerr. Di samping itu. yang paling penting mestilah terlebih dahulu terdapat satu bentuk kurikulum. istilah atau konsep pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus dan memberi gambaran bahawa kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen yang baru dan diperbaiki dengan keadaan kurikulum yang ada supaya kurikulum tersebut menjadi lebih berkesan. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). kurikulum juga ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah.

pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran. Pada tahun 1856. Selepas itu. Terengganu dan Kedah. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Namun. 5 . SISTEM DAN STRUKTUR PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH (1786-1956) TEMPOH PERTAMA (1784-1941) Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama. kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi.KRONOLOGI PENDIDIKAN SEKOLAH DI MALAYSIA Sistem Pendidikan Sebelum Kedatangan British (sebelum 1824) Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolahsekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. pada tahun 1858 hingga 1863. Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura. tingkah laku dan akhlak yang baik. Sekolahsekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan. kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negerinegeri Selat.

Teachers and Pupils”.Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan. di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Mengarang. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. kopi dan gula di Tanah Melayu. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. Selepas itu. hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. 511 buah sekolah estet. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan. Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents. Ejaan. kelapa sawit. Sehingga tahun 1938. Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815. Pada tahun 1900. Pada awal kurun ke-20. Ilmu Hisab. Menulis. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. dua orang menteri dan pendidik dari negeri China. 23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh 6 . Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah. Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya.

India. TEMPOH KEDUA (1946-1957) Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. 5. Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah 7 . Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut: 1. kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris. berkelakuan baik dan rajin. Pada awal kurun ke-20. Perkembangan Sekolah Inggeris Pada peringkat awal. rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. Pada zaman ini. Melaka Free Schol ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893.Semenanjung Tanah Melayu. untuk semua bangsa. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu. 3. kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian. murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. 4. Walau bagaimanapun. Pada tahun 1826. 8. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India. sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina. murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira. 2. beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. Pada tahun 1816. Pada tahun 1905 pula. diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. 7. murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu. sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. kurikulum asal telah diaplikasikan semula. mendidik supaya berdisiplin. ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka. 6.

Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi: “Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang.Laporan Barnes 1951. Sastera dan Sains. iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan 8 . dalam rangka dasar palajaran yang wujud. ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969) Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Pada tahun 1959. Laporan Fenn-Wu 1951. termasuk kurikulumnya. cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. Ordinan Pelajaran. Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969 Dalam jangka waktu ini. dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangkapanjang. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara.

bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan. manakala pendidikan India pula berasaskan negara India.” (Sumber: Education In Malaysia. konvensional ataupun inovatif serta normal ataupun kreatif. Sains dan Bahasa. sistem baru bagi pelajaran vokasional. Selain itu. Sekarang dan Akan Datang Sejak pendidikan dijadikan satu institusi formal. Pendidikan Zaman Dahulu Berdasarkan kenyataan yang telah diterangkan berkaitan sejarah pendidikan di Tanah Melayu. alam sekitar. pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan. Perbezaan Tahap Pendidikan Dahulu. dapat dibuat kesimpulan bahawa pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. 9 . kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi. jurusan perdagangan dipertingkatkan. 1980) Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum. Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan. penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum. Bagi peringkat sekolah menengah pula. berdisiplin dan terlatih. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China. Tumpuan pada mulanya diberikan kepada aspek kognitif tetapi kini lebih tertumpu kepada semua aspek. harapan semua lapisan masyarakat ialah untuk melihat setiap pelajar yang terlibat mencapai tahap kecemerlangan bukan sahaja dalam satu bidang malah dalam semua bidang yang terdapat dalam sistem tersebut.masyarakat yang bersatupadu. penekanan terhadap mata pelajaran Matematik. sama ada kognitif ataupun afektif. perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat.

pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951. Pendidikan Zaman Sekarang Bermula selepas Malaysia memperolehi kemerdekaan daripada pihak British. aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. Maka. Pendidikan prasekolah. Selepas kemasukan kurikulum berasaskan British. Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. Walau bagaimanapun. pendidikan peringkat tinggi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). seperti pengenalan kepada komputer dan juga pengaplikasian teknologi maklumat terhadap kehidupan. Kerajaan dengan bantuan daripada organisasi-organisasi gergasi dalam bidang teknologi maklumat telah berjaya menyenaraikan beberapa resolusi dalam memastikan pendidikan alaf akan datang mampu diaplikasikan sepenuhnya tanpa mengenepikan aspek tatasusila dan etika pelajar. Pendidikan Zaman Akan Datang Kerajaan telahpun membuat beberapa cadangan untuk melakukan transformasi dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah. Ordinan Pelajaran. Salah satu daripada resolusi yang telah dibuat ialah mewujudkan mata pelajaran berkonsepkan teknologi maklumat. Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). pendidikan negara juga tidak mahu ketinggalan dalam menyerapkan teknologi ini dalam menyediakan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan. Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Dengan pesatnya kemajuan teknologi maklumat pada dekad kebelakangan ini. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kerajaan turut bercadang untuk mendedahkan para pelajar dengan aplikasi internet serta mel elektronik bagi membiasakan mereka menggunakannya 10 .pendidikan zaman dahulu juga menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama. pendidikan guru. sistem pendidikan negara mula mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur. seperti kewujudan sekolah-sekolah pondok untuk mengajar Al-Quran dan hal-hal berkaitan dunia akhirat. masih lagi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang dianjurkan oleh British. malah juga mampu mengaplikasikan teknologi maklumat bagi kemudahan umat sejagat. maka berlakulah rombakan terhadap sistem pendidikan asal yang diamalkan sebelum ini.

Ini bagi memastikan setiap pelajar bukan sahaja menjadi pakar dalam bidang teknologi maklumat. Tujuannya adalah berasaskan konsep pendidikan yang ditentukan oleh pakar-pakar yang membentuk kurikulum itu. mengikut keperluan-keperluan masyarakat yang memerlukan murid-murid mempelajari kemahiran 3M.untuk tujuan menghantar kerja sekolah atau membuat rujukan. kerajaan tetap meletakkan aspek etika pelajar di tempat yang paling atas sekali. Walaupun banyak resolusi yang telah dibentuk. i. iaitu membaca. iv. tujuan seharusnya boleh diubah kepada tujuan bagi setiap mata pelajaran atau aktiviti. mengikut keperluan-keperluan 11 . malah mempunyai etika dan disiplin yang amat diperlukan untuk menerajui negara pada masa akan datang. KRONOLOGI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA PENGENALAN Setiap kurikulum mempunyai tujuan yang tertentu. konsep-konsep asasi tentang aspek sosial. ii. Semasa mengelolakan tujuan-tujuan kurikulum. iii. Pertama. politik dan ekonomi masyarakat dan teknik-teknik asas bagi penyertaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbincangan dan pemikiran kritikal dalam sistem demokrasi. sama ada dinyatakan secara khusus atau secara implisit dalam pemilihan dan susunan kandungannya. Tujuan yang menekankan keperluan serta minat murid-murid akan mewujudkan organisasi yang memusatkan aktiviti. menulis dan mengira. tujuan perlu selaras dengan tujuan-tujuan pendidikan kebangsaan. Manakala yang kedua pula. empat prinsip berikut seharusnya ditekankan. Isi kurikulum sepatutnya mengandungi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun mengikut dua keperluan asasi. tujuan am sesuatu kurikulum perlu dinyatakan. tujuan khusus setiap mata pelajaran dan unit isi atau kandungan perlu jelas.

Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan termasuklah cadangan Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. Seterusnya. Ordinan Pelajaran 1957. kebudayaan dan politik. Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Satu sukatan yang sama telah diwujudkan untuk semua sekolah. telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Pada tahun 1960. Tahap kedua pula. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu. KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) KLSR mula dilaksanakan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (19711975). menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih 12 . boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Tahap Pertama (1963 -1965). sekolah Cina dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. iaitu Abdul Rahman Talib. Perkembangan sistem pendidikan negara pada ketika ini.perkembangan dan pembelajaran murid-murid yang memerlukan isi atau kandungan itu disusun mengikut data psikologi dan pelajaran supaya ianya selaras dengan peringkat kebolehan mereka. pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Sejak itu. Sekolah umum telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya.

SRP. Ujian Penilaian Darjah Lima. kaum mahu pun agama. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. mulai tahun 1967. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. sistem pendidikan pada tahap ini juga berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat-matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Malaysian Certificate of Education (MCE). Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978. Selain itu. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KLSR Dalam aspek pengujian. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). Ujian Diagnostik darjah Tiga. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. murid-murid dikehendaki 13 . meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Sementara itu.bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). menurut Laporan Rahman Talib. Justeru.

Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. ii. ii. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak.menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti berikut. iv. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Antaranya ialah. i. Ini membebankan dan membosankan murid. KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH / KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. iii. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. 14 . Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. i. telah mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid.

iv. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. v. guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi boring-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. bukannya terletak pada guru agama sahaja. Di samping itu juga. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam KBSR dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. menulis dan mengira. nilai dan sikap serta 15 . Namun. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. Justeru. terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran bahasa iaitu Bahasa Melayu. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) ditukarkan kepada nama baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. KBSR telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. emosi. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan.iii. Bidang komunikasi pada asasnya. rohani. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Cina. Bidang kemanusiaan dan alam sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu kerohanian. intelek dan sosial (JERIS). Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Pada tahun 1993 pula.

nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. permainan serta unit beruniform. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Daripada aspek penilaian pula. jasmani. kemahiran membaca. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. penerapan nilai. memahami budaya kaum lain. persatuan. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. Justeru. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen kesenian dan rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula. mendisiplinkan diri. tahun 6. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. 16 . akhlak. bakat. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. ianya meliputi aktiviti kelab. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. rohani. emosi. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tingkatan tiga.rakan yang berlain agama dan budaya. dan kemahiran menulis.komponen kemanusiaan dengan alam. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. ASPEK PENGUJIAN DAN PENILAIAN KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan.

berbincang dan mengeluarkan pendapat . bekerjasama dan bertolak ansur. bakat dan kebolehan. Program pemulihan dan pengayaan pula dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR Kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian dalam 3M iaitu membaca. Dari segi perkembangan sahsiah. taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Selain daripada itu. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. tingkah-laku. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun dan ujian bulanan. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. KBSR juga telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi penglibatan murid.Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Budaya membaca juga memuaskan. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa. 17 . menulis dan mengira. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu mata pelajaran. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan murid yang lebih berminat dalam pembelajaran. Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan. mereka boleh berinteraksi sesama sendiri. amalan kecenderungan.

berdaya saing. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. Kurikulum ini dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia di mana. ia telah mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan.Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. berketrampilan. 18 . pelaksanaannya yang bermula untuk murid-murid Tahun 1 pada tahun 2011. kebanyakan proses yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan murid untuk peperiksaan. Ini kerana. satu kurikulum baru mula diperkenalkan di semua sekolah di Malaysia bermula pada tahun ini. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul yang menggantikan buku teks. Secara tidak langsung. 2011. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Bahasa Inggeris. akan beriringan dengan KBSR. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) KSSR. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. KSSR tidak akan menggantikan KBSR tetapi. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. Melalui KSSR. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai berbanding ketika sistem KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. iaitu antara ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan dalam KBSR. berkemahiran dan mempunyai jati diri. Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut.

iii. Penetapan ilmu. kemahiran dan nilai. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). ii.Di samping itu. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. Pembahagian ini adalah seperti berikut. iv. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Pemilihan standard yang berlainan pada setiap mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang berikut. Memastikan semua murid dapat melepasi standard yang ditetapkan. i. v. KSSR adalah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran pada setiap mata pelajaran iaitu. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. 19 . KSSR membahagikan setiap mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

perkembangan sosioemosi. Cina (SK). Selain itu. Dunia Sains dan Teknologi. kritis dan inovatif. pengurus kurikulum. B. tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga Tahun 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu. sikap dan nilai. Arab Teras Tema Elektif Di samping itu. guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi mengupayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dan teknologi maklumat dan komunikasi. Agama Islam / Pend. KSSR juga memperkenalkan Elemen Nilai Tambah yang bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif. serta dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. fizikal. Sementara bagi tahap dua sekolah rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6) pula. B. 20 . kognitif. Dunia Muzik. Pend. B. pengenalan pelaksanaan KSSR dalam sistem kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. Selain itu. B. Moral. Keseluruhannya. B. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan di Malaysia. sikap dan nilai. Pend. mempunyai ciri dan sikap keusahawanan. kreativiti dan inovatif. keusahawanan. Malaysia. Jasmani. fizikal. mengira dan menaakul. membaca. Tamil (SK). Cina. Dunia Seni Visual. Inggeris. kerohanian. Kesihatan dan Matematik. Pend. Namun demikian.Modul Asas Mata pelajaran / subjek B. kemahiran asas ICT. menulis. kejayaan transformasi kurikulum ini memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. kerohanian. Tamil. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada telah ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti. B. perkembangan sosioemosi. serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).

tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar.PENDIDIKAN MATEMATIK DALAM KBSR PENGENALAN Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. perpuluhan dan operasi. jarang diberi penekanan oleh guru. peratus. ukuran dan sukaran. ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami. PENDIDIKAN MATEMATIK DI SEKOLAH RENDAH Kurikulum matematik sekolah rendah kini berasaskan kepada KBSR dan berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Mengajar pula mencipta syarat atau suasana yang memudahkan pembelajaran. pembelajaran adalah komponen utama dari aktiviti timbal-balas. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. wang. Sukatan matematik KBSR meliputi kemahiran. Pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pengalaman. purata. Selain itu murid dapat menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Di kalangan murid. Pengajaran pula adalah proses yang mendorong pelajar-pelajar membina interaksi ini. pengajaran melibatkan lebih daripada mengajar pelajar-pelajar melakukan respon khusus pada masa dan tempat yang tepat. Wittrock menjelaskan pembelajaran melibatkan interaksi di antara pengetahuan pelajar dan ingatan dan maklumat yang hendak dipelajari. heuristik dan stratetgi belajar (Wittrock. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua murid. 1991). sebab hasil yang jelas dikehendaki ialah meningkatkan pengalaman pelajar. menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. nombor bulat dan opeasi. Piaget dan Dewey. Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan. Bagi Gabay (1991). pecahan dan operasi. ruang. 21 . dan graf. ia melibatkan pembelajaran strategi penyelesaian masalah. matlamat KBSR untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Menurut Judd.

simulasi. Pendekatan lain termasuk. 1991) tingkahlaku di sini termasuk menyusun persekitaran fizikal untuk bersemuka. Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid misalnya kaedah kumpulan. Dalam situasi pendidikan. main peranan dan sumbangsaran. PENGAJARAN PEMUSATAN MURID. penyelesaian masalah. dan penerapan nilai murni. Dalam hal ini Dewey memberi pandangannya. Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasikan mereka pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa lebih pengalaman-pengalaman dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall. mengurangkan jarak sosial. latihan. bermain. bahawa “educators 22 . Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba memenuhi objektif di atas. penyoalan. 1993). yang merangkumi kemahiran asas. Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. dan murid dengan murid. penyelesaian masalah. Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang. dalam Withall. perbincangan. Semua kaedah-kaedah ini hanya dapat digunakan dengan baik jika guru sedar tentang peranannya dan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Rogers menjelaskan lagi bahawa dalam hal ini pendidik mesti sedar dan mengambil berat tentang keperluan afektif pelajar sebagaimana dengan kognitifnya. penggunaan bahasa.Terdapat 7 Objektif yang telah disenaraikan. Pendekatan pertama ini jelas menekankan kepada pemusatan murid dan juga mungkin berasaskan fahaman binaan (konstruktisime). inkuiri-penemuan. Konsep pendidikan pemusatan-murid/pelajar berasal dari terapi ‘client-centred’ (Rogers 1965. kemahiran menggunakan bahasa dan menyelesaikan masalah. dialog pada ‘eye-level’ yang sama di antara guru dengan murid. salah satunya (yang pertama). pengajar menggunakan pelbagai ragam tingkahlaku untuk mengurus suasana pembelajaran (Withall. 1991). 1991). Terdapat 6 perkara yang perlu dipertimbangkan.

murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. b. Guru bersifat demokratik. employ to serve their interests and need”. Ciri-ciri tersebut ialah: a. g. and take the phenomenological view (Withall. Aktiviti kumpulan digalakkan. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. 1969. Di bawah strategi ini murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. c. 1991) telah mengemukakan model tindakan 23 . Selain itu satu teori telah dibina oleh professor P. d. dalam Wittrock. P&P lebih mengutamakan objektif pembelajaran murid. 1991) yang mana analisis teoritikal ini berdasarkan kepada “actions” / tindakan sebagai unit utama aktiviti manusia. e. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami dan berupaya membuat kesimpulan. FAHAMAN KONSTRUKTIF Fahaman konstruktif dikatakan bermula daripada usaha Jean Piaget. Interaksi guru dan murid secara dua hala.have to cultivate the ability to put themselves into the learners’ shoes. Ya Galperin dalam tahun 1950an di USSR yang dikenali sebagai “Theory of Stage-by-Stage Development of Mental Actions” (Gabay. 1991). “Skills are not acquired by drill and rote memorization but by activities that the learners. Mengikut Mok Soon Sang (1993) terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh menjadi panduan. Interaksi antara murid adalah banyak. keadah perbincangan digalakkan. Interaksi ini mengakibatkan murid berfikir. pembelajaran muncul daripada pelajar memproses dari pengalaman terus mereka (Withall. walau bagaimanapun terdapat sarjana lain seperti Dewey yang secara tidak langsung telah mengutarakan fahaman yang hampir sama (lihat kenyataan beliau sebelum ini di atas) apabila dia menjelaskan. Galperin (1957. Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid. f. with the aid of educator. 1991) dan. Dalam aktiviti P&P. murid memainkan peranan penting. di sini penulis hanya menyenaraikan sebahagian ciri-cirinya yang dirasakan oleh penulis cukup berkait rapat dengan fahaman konstruktif.

Menurut Piaget cara yang penting untuk mengetahui ‘dunia nyata’ bukanlah secara terus melalui deria kita. iaitu pada semua peringkat subjek membina “theories” (dengan tindakan atau pemikiran) untuk memberi makna terhadap pengalamannya.mental dalam pengajaran. Ini bermaksud ilmu pengetahun baru dibina daripada perubahan atau tranformasi subjek diperkenalkan kepda hubungan/interaksi di antara yang mengetahui dan yang diketahui (knowerknown relationship). iaitu epistemologi. teori-teori personal adalah dibina sebagai konsep ‘constellations’. Pengajaran dalam model ini melibatkan kawalan menyeluruh terhadap tindakan pelajar atau aktivitinya. rather than from these objects themselves” (Wittrock. pandangan strukturalis dan metodologi kajian. Ini jelas bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna (KPM. perubahan dalam hubunan di antara subjek dan objek akan menuju ke arah yang lebih baik walau pun tidak sempurna . Dua contoh yang diutarakan di atas. tetapi pertama dan yang lebih utama melalui tindakan kita (Sinclair. Piaget juga menyatakan “that activity means internal manipulations of objects. 1987).subjek memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih baik dari tindakan atau proses pemikirannya sendiri. dan telah disesuaikan oleh proses assimilasi dan akommodasi dalam cara untuk melengkapkan dengan dunia pengalaman organisma manusia. 1995). Kini banyak sarjana merujuk fahaman konstruktif kepada 2 aliran. Metodologi Piaget pula tertumpu kepada penggunaan temubual klinikal yang mana Ernest menyatakan ianya memberi sumbangan yang penting kepada kaedah kajian dalam psikologi pendidikan matematik. and that meanings come from the actions the child performs on these objects. Sinclair menjelaskan salah satu maksud tulisan von Glasersfeld. mengembangkan hasilnya dengan baik dan menghuraikan konstruktivis epistemologi kepada dua prinsip: 24 . kepintaran manusia semestinya membina ciri-ciri set struktur ‘logico-mathematical’. iaitu konstruktivisme Piaget dan konstruktivisme Glasersfeld. Ernest von Glasersfeld dianggap oleh Ernest (1991) telah melanjutkan asas kerja Piaget dengan signifikan. Strukturalisma Piaget terlibat dalam kepercayaan bahawa dalam mengorganisasi diri sendiri. bagi penulis mempunyai kaitan dengan fahaman konstruktif. Dalam epistemologi. Pandangan asas ahli konstruktif ialah. 1991). Menurut Ernest (1991) terdapat 3 komponen konstruktivisme Piaget.

Apa yang jelas KBSR sememangnya menekankan pengajaran pemusatan murid dan cuba mengamalkan fahaman konstruktif. Untuk memenuhi hasrat KBSR adalah jelas guru-guru harus menjuruskan pandangan dan pengertiannya selari dengan kehendah KBSR. Prinsip B. Prinsip B: Prinsip konstruktivisme ‘radical’ : fungsi kognisi adalah untuk menyesuai dan memberi khidmat mengorganisasi dunia pengalaman. iaitu “tindakan dan interaksi”. Dari sudut konstruktivisme. Penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran (KPM. Dalam hal ini guru dikatakan menguasai proses tersebut. dikatakan bahawa semua pengetahuan adalah dibina. guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah. guru dan murid-murid. murid diterima sebagai individu yang penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Model ini dikatakan telah merangsang perkembangan dalam pengajaran. 1994) dan konsepsi asas guru terhadap matematik sangat berkait rapat dengan tingkah laku mengajar (Jurdak. Tindakan di sini bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa belajar (membina konsep atau pengetahuan) dengan menggunakan bahan (walaupun kadang-kadang boleh dikatakan 25 . Ini jelas menunjukkan mengapa ia dikatakan ‘radical’. STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. Dari itu setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari.I. Untuk itu kita akan cuba membincangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop. berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Maka perspektif guru terhadap proses ini dan juga terhadap matematik akan mempengaruhi keberkesanan proses pembelajaran murid-murid (Jaworski. sebarang pengetahuan baru telah dibina secara aktif dari ‘pre-existing’ objek mental dalam minda pelajar dan ia dibina secara unik dengan ‘gaya’ tersendiri. guru berperanan sebagai pengurus. 1995). bukannya penemuan realiti ontologi. 1991). ini akan membantunya memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. dan bahawa tiada sesiapa yang memberi tahu kita sebarang hal mengenai ‘dunia itu’. Prinsip A: Prinsip konstruktivisme ‘trivial’ : pengetahuan bukannya diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pihak yang berlajar II. Dalam Prinsip A.

Seseorang guru dikatakan telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya perkara-perakara tersebut berlaku (KPM. Contoh 1: Contoh ini merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru praktikum I bimbingan rakan saya. Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid. kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan. Guru mementingkan kemahiran berfikir. Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Tetapi ianya telah diubah suai versi pengajaran tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan artikel ini kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. 26 .sebagai interaksi murid dengan bahan). Berdasarkan kepada fahaman konstruktif. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru. Bagi maksud di atas seseorang guru jika menggunakan pegajaran pemusatan murid akan dengan mudah mengaplikasi fahaman konstruktif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. 1995): • • • • • • • • • • • • • • • Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. di bawah saya akan cuba memberi dua contoh pengajaran yang dirasakan bersesuaian dengan konteks di atas. Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’. Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Interaksi pula bermaksud interaksi murid secara ‘verbal’ atau tulisan dengan guru dan sesama murid (yang mana dalam proses ini murid akan membina pengetahuan/konsep). Guru prihatin terhadap keperluan.

15 . kad no. no.. Guru bertanya setiap kumpulan berapa jumlahnya (jumlah 12). 27 . dan iulang dengan kad no. 10 hingga 60.. Kemahiran yang hendak dipupuk. Guru mengkaitkan sifir lima dengan isi pelajaran. 60 Guru memanggil ketua kumpulan ke depan untuk mengambil bahan. Aktiviti Guru memulakan dengan berinteraksi dengan murid: Guru menunjukkan Kad imbasan. Tajuk: Masa Masa pengajaran 50 minit. Bentuknya seperti di bawah: Setelah murid-murid balik ke tempat masing-masing. Bahan yang diberi berupa model jam manilakad dan berserta dua bahan lain. 10.. Guru meminta murid mengira dua bahan berjalur. Bahan yang diberi 12 jalur bersenggat dan 12 jalur nor 5. murid dapat membaca jam dalam kiraan jam dan minit. [objek matematik (O) yang dialami oleh P] Catatan Walaupun permulaan tidak begitu baik. no. 5. Murid mengira. murid diminta menyebutnya.Pengajaan untuk Tahun 3.

Murid aktif.. Murid menjalankan aktiviti. bersamasama menyusun jalur tersebut. 10. Berlaku operasi membuat urutan. Murid membuat bandingan. . 60. [pelajar yang aktif (P)] 28 .Kemudian guru menyuruh setiap kumpulan menyusun (lekatkan) jalur yang bersenggat ditepi jam yang diberi. Semasa aktiviti guru bergerak dari 1 kumpulan ke 1 kumpulan dan memberi bantuan kepada kumpulan yang bermasalah.. Selepas itu guru menunjukkan bentuk yang sepatutnya terjadi dipapan hitam. Aktiviti yang sama dilakukan untuk menampalkan jalur yang bernombor 5. Setelah siap guru menyuruh setiap kumpulan tunjukkan hasilnya..

Guru membiar untuk murid melakukan sendiri supaya murid berinteraksi dan berbincang dengan ahli dan menentukan keputusan mereka. ada yang jawab. Di sini bermula interaksi guru-murid dan proses ‘negotiation’. “Apa benda yang saya bagi”. “Apakah guna jarum panjag?”. Setelah semua kumpulan dapat guru bertanya. saya suruh pasang sahaja”. Dan tidak menyalahkan. Guru bagi respon. Soalan murid ini satu respon yang baik. Interaksi guru-murid: Murid melakukan aktiviti seolah-oleh mereka sedang membuat sebuah jam. guru tanya lagi “mana awak tahu itu jarum panjang”. Murid beri respon. “Siapa yang tahu”. Guru melayan semua jawapan murid. [aktiviti khusus yang dilakukan oleh P] Semasa aktiviti memasang jarum panjang ada murid yang tanya. murid menjawab “jarum panjang”.Selepas itu guru mengedarkan model jarum panjang. menunjukkan saat. Bentuk seperti berikut. guru menyuruh pasang jarum panjang pada jam. ada yang jawab “sebab panjang”. “hendak pasang pukul berapa”. [Tambahan. murid berpandang sesama sendiri. “saya tidak suruh pukul berapa. Guru memberi ‘sokongan’. menunjukkan minit. menunjukkan masa. Selepas semua kumpulan siap guru bertanya. 29 . “menunjukkan waktu”.

Aktiviti khusus (dalam memberi makna atau mentafsir) yang dilakukan oleh P. pertama kali mengajar dan baru 2 mingu di sekolah] [Hasil aktiviti khusus] Mengwujudkan pertentangan idea awal murid dengan aktiviti ini. Guru mengarah murid.dan mencatitkan jawapan mereka dipapan hitam] Guru seterusnya bertanya “mana satu yang betul”. dalam Hasnul Hadi. 30 Proses ini guru pelatih tidak dapat melakukan proses negatiation dan memantapkan yang jarum panjang untuk minit dengan baik. Sesi soal-jawab seterusnya. Guru bertanya lagi “boleh tak dia menunjukkan masa”. sebarang aktiviti memberi makna atau mentafsir pengalaman matematik harus melibatkan empat unsur seperti berikut: 1. Tiada respon. . Menurut von Glasersfeld (1983. 4. Di sini proses seterusnya aktiviti murid di arah putarkan jarum panjang ke angka 3 (iaitu menunjuk-kan 15 minit) dan ke angka minit yang lain. Aktiviti hampir serupa. tetapi berkaitan dengan O melalui beberapa saling hubungan yang diketahui oleh P. [dalam proses ini diharapkan murid berunding sesama mereka untuk menentukan jawapan] Proses seterusnya ialah aktiviti untuk jarum pendek. “tunjukkan jarus jam pada angka 12”. Objek matematik (O) yang dialami oleh P 3. Hasil aktiviti khusus. 1993). pentafsir) 2. yang bufkan merupakan sebahagian daripada pengalaman P yang serta-merta tentang O. Pelajar yang aktif (P. dan seterusnya beberapa soal-jawab yang seterusnya membawa murid dapat menyatakan bahawa jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. [mungkin ini kerana pertama kali diselia. murid diajukan “jarum panjang menunjukkan berapa minit”.

jawapan untuk kumpulannya). aktiviti soal jawab (interaksi guru-murid) dan juga interaksi murid dan murid (iaitu mereka terpaksa menentukan apa yang sepatutnya. didapati wujudnya silap konsep pada diri murid-murid tertentu. rakan dan guru. tetapi melalui proses mereka melakukan aktiviti. Tajuk: Pecahan Masa pengajaran 50 minit. Di sini guru tidak menggunakan jalan mudah dengan menyatakan. Selepas itu: Guru memanggil ketua kumpulan ke dapan untuk mengambil bahan manipulatif. jarum panjang dan jarum pendek). murid dapat membezakan pecahan termudah dengan bukan pecahan termudah. Permulaan pelajaran set induksi. Dalam proses ini murid terpaksa bersama-sama memasang dan berinteraksi sesama mereka untuk menentukan bahagian-bahagian yang hendak diletak. Proses maklum balas “apa guna jarum panjang”. Bahan tersebut ialah arahan dan kertas manila-kad seperti di bawah: 31 . membina sebuah jam (memasang senggat minit.Dari contoh di atas apa yang hendak diutarakan ialah ada proses murid berinteraksi dengan bahan. Pengajaan untuk Tahun 4. Silap konsep ini tidak diperbetul secara terus. tetapi mereka memperolehi sesuatu itu melalui proses mereka berinteraksi dengan bahan. jarum panjang digunakan untuk menunjukkan minit. Di samping itu murid tidak rasa tertekan atau dipaksa untuk mengetahui sesuatu. tapi guru pelatih yang lain. Contoh 2: Contoh ini juga merupakan satu idea yang diambil dari proses pengajaran sebenar yang telah dilakukan oleh guru pelatih praktikum I 1996 (baru 2 minggu ke sekolah) bimbingan penulis. Pengubah suaian versi pengajaran tersebut juga dilakukan kerana dalam proses yang sebenar terdapat beberapa kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. Kemahiran yang hendak dipupuk.

Seterusnya guru memaparkan kenyataan bertulis atas manila-kad di papan hitam. Kesimpulan yang diperolehi. tetapi dengan beberapa proses interaksi guru-murid dan murid-murid. dan mendapati bahawa semua nilai penyebut dan pengangka telah dibahagikan dengan dua dan seterusnya [refleksi]. Pertanyaan. 3/4 2/5. nilai makin menurun.Dalam arahan tersebut murid-murid dikehendaki melorek dan melipat dan merekod nilai pecahan kawasan yang dilorek bagi setiap helaian. Murid mula menghubungkaitkan dengan paparan di depan dan contoh pecahan termudah degan aktiviti yang baru dilakukan dan kesimpulan yang dibuat [refleksi]. bagaimana nilai 8/16 boleh menjadi 4/8 dan seterusnya menjadi 1/2. Jawapannya. Dari jawapan yang diperolehi guru berunding dengan murid apa sepatutnya kesimpulan yang wajar. semua nilai dan kawasan yang dilorek adalah sama. kawasan yang berlorek adalah sama dan begitu juga nilai yang direkodkan. [murid sepatutnya mendapat nilai 8/16. Nilai yang diperolehi disuruh bandingkan dan murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan bahan manipulatif dan nilai yang direkodkan [pengalaman aktif]. Ulangan perbincangan antara murid akan menghasilkan. Pecahan Termudah: 1/2. Untuk selanjutnya guru memaparkan kenyataan ‘bukan pecahan termudah’ dan aktiviti seterusnya adalah refleksi dari aktiviti awal. nilai makin kecil. 32 . Murid-murid berbincang. 9/11 Murid ditanya apa yang dimaksudkan dengan pecahan termudah. yang kedua-duanya tidak dapat dibahagikan lagi dengan apa-apa nombor dan dapat memberi contoh yang lain [abstraksi]. 2/4 dan 1/2]. adakah 1/2 boleh dikecilkan atau dimudahkan lagi?. Tidak. Aktiviti selanjutnya adalah aktiviti murid membezakan pecahan-pecahan termudah dan bukan pecahan termudah (ini aktiviti KBKK) . Akhirnya murid dapat menyimpulkan bahawa pecahan termudah ialah penyebut dan pengangka. Walaupun sukar untuk menjawabnya. Perbincangan seterusnya ialah. 4/8.

Di sini murid telah membina pengetahuan mereka melalui proses pengalaman aktif. 1991). Di samping itu idea-idea kawan mereka akan disepadukan ke dalam skema mereka sendiri (Maher & Martine. Nik Azis Nik Pa (dalam Ibrahim Md. iaitu proses mereka melorek. membanding. 1993) menjelaskan pengalaman aktif diperolehi oleh murid dengan melakukan tindakan di dalam sesuatu aktiviti. Aktiviti murid dengan bahan hendaklah dirancang dengan teliti supaya ianya menjadi satu pengalaman aktif. menunjukkan guru tidak terus memberitahu murid-murid apa pecahan termudah (kebiasaannya guru terus menerangkan maksud pecahan termudah bereserta contohnya dan murid hanya menerima sahaja).Noh. Selain itu guru juga perlu dapat menyediakan bahan-bahan manipulatif yang dapat memberi kesan terhadap murid semasa mereka berinteraksi dengan bahan. Apa yang jelas pendekatan di atas (pemusatan-murid dengan konstruktif) memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR. 33 . Mengwujudkan suasana tersebut merupakan tugas yang mencabar bagi guru-guru. dalam Hasnul Hadi. Abstraksi pula ialah mengungkap konsep.skema dibina oleh pelajar melalui proses refleksi dan pengabstrakan dalam konteks menyelesaikan masalah matematik. Akhirnya pengalaman aktif ini berserta dengan proses ‘rundingan’ atau perbincangan akan membina semula atau membaik pulih skema matematik murid. berbincang dan membuat kesimpulan (proses ini melibatkan unsur-unsur kemahiran berfikir KBKK). Guru yang dapat mengadakan bilik darjah yang menyediakan peluang-peluang supaya murid-murid dapat berkomunikasi ‘pemikiran’ sesama mereka. refleksi dan abstraksi. Bagi Nik Azis (1986. 1991).Contoh di atas. 1993) skema. fakta atau tatacara yang diwakili oleh tindakan ke dalam bentuk matematik. dan mengkritik ‘pemikiran’/idea kawan lain mencipta suasana dalam mana mereka boleh membina makna matematik untuk diri mereka (Wood. Refleksi ialah proses mental memantau operasi-operasi yang berlaku di dalamnya ketika melaksanakan tindakan. Iaitu murid bukan sahaja berinteraksi dengan bahan tetapi mereka berfikir semasa melakukan manipulatif bahan. Akhirnya mereka sendiri membuat kesimpulan apa itu pecahan termudah. tetapi melalui manipulatif bahan. REFLEKSI Dari penerangan dan contoh di atas guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. merekod.

kita dapat membuat kesimpulan bahawa banyak perkembangan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan negara. 34 . Namun. namun aspek etika tidak pernah ditinggalkan begitu sahaja. bangsa dan negara. Usaha menyembuhkan barah ini memerlukan pengorbanan daripada seluruh rakyat yang mengaku dirinya seorang warganegara yang berdisiplin dan berhemah tinggi.KESIMPULAN Setelah mengetahui segala kronologi pendidikan sejak zaman sebelum penjajahan British hinggalah zaman selepas merdeka. di sebalik usaha-usaha murni tersebut. tersembunyi beberapa kelemahan yang secara tidak langsungnya akan menyebabkan barah yang lebih besar sekiranya tidak ditangani secara total oleh pihak kerajaan. Setiap perancangan akan mengambil kira etika moral dan disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama. Bermula daripada sistem yang berorientasikan kepada bangsa dan agama sendiri kepada sistem pendidikan yang menitik beratkan aspek pendidikan berteknologi tinggi. Walaupun banyak perubahan yang telah dijanakan oleh kerajaan. Hanya dengan cara ini sajalah perkembangan pendidikan akan selaras dengan perkembangan etika para pelajar yang semestinya perlu diberi didikan yang sempurna demi mencapai taraf individu yang berjaya.

doc skdarau. Kuala Lumpur.net/data/kssr/KSSR.my/bpk/kssr_docs/mula. 1991. Bhd. Pengantar Kurikulum. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Noresah. Kamus Dewan Edisi Ketiga. (2001). http://kulanzsalleh.ictk-jpnns.htm http://destalyana.scribd.BIBLIOGRAFI Razali Arof.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia www. Selangor.com/kbsr.gov. Dewan bahasa dan pustaka.blogspot.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum. Percetakan Bahasa dan Pustaka.tripod. Aini Hayati Mohamed. 2002.htm 35 .moe. Pengurusan Perubahan.html www.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful