P. 1
31837097-usul-tafsir

31837097-usul-tafsir

|Views: 919|Likes:
Published by amirulamir

More info:

Published by: amirulamir on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • DEFINISI TAFSIR
 • SYARAT-SYARAT PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR)
 • ADAB-ADAB PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR)
 • 1)Niat dan tujuan yang baik
 • 2)Berakhlak Mulia
 • 3)Beramal dengan isi kandungan al-Quran
 • 4)Bersikap Tawadhuk dan Merendahkan Diri
 • 5)Tegas dalam Menyampaikan Kebenaran
 • SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR PADA ZAMAN RASULULLAH, SAHABAT DAN TABIEN
 • TAFSIR ZAMAN RASULULLAH
 • Metode/Bentuk Penafsiran
 • Sumber Ilmu Tafsir di Zaman Rasulullah
 • TAFSIR AL-QURAN ZAMAN SAHABAT
 • Sumber Tafsir Zaman Sahabat
 • TAFSIR AL-QURAN ZAMAN TABI’IN DAN TABI’ TABI’IN
 • ZAMAN TABI’IN
 • KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’IN
 • ZAMAN TABI’ TABI’IN
 • KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN
 • Antara kitab tafsir terkenal yang wujud pada peringkat zaman itu ialah:
 • SUMBER TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN
 • BANDINGBEZA SEJARAH BAGI SETIAP ZAMAN
 • PERBEZAAN PENGAJIAN TAFSIR ZAMAN RASULULLAH, SAHABAT DAN TABIIN
 • PEMBAHAGIAN TAFSIR
 • TAFSIR BIL MA’THUR
 • SYARAT-SYARAT TAFSIR BIL MA’THUR
 • SUMBER TAFSIR BIL MA’THUR
 • b)Kedua:Tafsir Al-Quran dengan As-sunnah
 • Contoh tafsir al-Quran dengan al-sunnah (al-Hadith):
 • c)Ketiga:Tafsir al-Quran dengan pendapat dan Ijtihad Sahabat
 • TAFSIR BI AL-RA’YI
 • Syarat Tafsir Bi al-Ra’y
 • Contoh tafsir Mazmum
 • Ahli-ahli Tafsir Bi al-Ra’y yang terkenal:
 • 1. Imam al-Baydawi dan tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil
 • Tafsir al-Baydawi:
 • 2. Imam al-Nasafi dan tafsirnya Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tafsir
 • Tafsir al-Nasafi
 • Metodologi:
 • Biografi:
 • Bentuk-bentuk kesalahan dalam tafsir
 • Penyelewengan dan kesilapan dapat dilihat seperti berikut:
 • TAFSIR ISYARI/SUFI
 • Syarat Penerimaan Tafsir Sufi/Isyari

DEFINISI TAFSIR

At-Tafsir menurut bahasa : " Ta’ala: "

‫( "كشف لمرا د‬menerangkan sesuatu).

Firman Allah

‫" ول يأتونك إل جئناك بالحق وأحسن تفسيرا‬

“Dan mereka tidak membawa kepada Mu sesuatu kata-kata ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepada kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu “ Setengah ulama’ berpendapat ilmu tafsir bukanlah sesuatu ilmu yang boleh ditafsirkan seperti ilmu-ilmu yang lain malah ilmu Tafsir lebih merupakan

‫, )ملكة)باكة‬

kerana demikian cukuplah sebagai takrifan: Menerangkan

Kalam Allah atau menerangkan lafaz-lafaz al-Qur’an dan mafhumnya. Walaubagaimanapun, setengah ulama’ cuba mentafsirkan ‘Tafsir’ dengan berbagai takrif. Antaranya ialah takrif yang diberikan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya ‘al-Bahru al-Mahith’ sebagai berikut: “Ilmu Tafsir ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan Al-Qur’an (dari segi tajwid) dan memberikan makna menurut keadaan perkataan dan hukuman-hukuman pada ketika ia satu perkataan

(‫ )دددد‬dan pada ketika bersusun (‫ )دددد‬dan makna-makna

yang boleh diertikan pada ketika hakikat atau majaz. Juga membicarakan halhal yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh dan sabab nuzul” Dari takrifan yang diberikan oleh Abu Hayyan di atas jelas menunjukkan bahawa mentafsirkan Al-Qur’an itu mengandungi penjelasan, huraian, cara membacanya mengikut tajwidnya, menghuraikan maksud-maksud ayat sesuai dengan keadaan perkataan ketika

( ‫)مفرد‬

dan pada ketika

( ‫, )مركب‬menghu-

raikan

makna-makna hakiki dan majazi dan

menghuraikan

ayat-

ayat naskh dan mansukh juga sabab nuzulnya. SYARAT-SYARAT PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR) Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tfsir al-Quran sebelum ditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui kitabnya, al-Itqan Fi Ulim al-Quran, Syeikh Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dalam alTibyan Fi Aqsam al-Quran, al- Zarkasyi dalam al-Burhan, al-Zurqani dalam anahil al-Irfan dan ramai lagi ulama. Mentafsirkan al-Quran merupakan amanah yang berta dan besar. Sehubungan dengan itu, bukan sebarang orang yang mampu untuk memikul amanah yang besar ini. Oleh itu, sesiapa sahaja yang ingin mentafsirkan al-Quran, hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar daripada melakukan kesilapan ketika mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Antara syaratsyarat tersebut adalah seperti yang berikut : a) Akidah yang benar. Syarat ini sangat penting bagi menjamin mufassir tidak melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat al-Quran. Selain itu, mereka juga tidak terdorong kepada mazhab-mazhab yang menyeleweng dengan mengemukakan pentakwilan yang bertentangan dengan akidah yang benar.

b) Bersih daripada hawa nafsu.Hal ini kerana hawa nafsu akan mendorong diri seseorang itu untuk membela dan menegakkan kepentingan mazhabnya semata-mata.

c) Mempunyai keahlian dalam bidang hadis, riwayah dan dirayah, kerana hadis-hadis Nabi merupakan penjelasan dalam mentafsirkan ayat-ayat mujmal dan mubham dan seterusnya hadis-hadis Rasulullah akan mem-

bntu pentafsir menerangkan segala kemusykilan yang timbul berhubung perkara ini.

d) Mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang seperti : i) Ilmu Bahasa Arab. Oleh kerana pentingnya penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab dalam menafsirkan ayat al-Quran terutamanya yang berkaitan dengan tatabahasa dan i’rab perkataan, maka mujahid telah mengatakan yang bermaksud, “ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam Kitabullah apabila di tidak mengetahui bahasa Arab” Selain itu, ilmu bahasa Arab juga merangkumi ilmu-ilmu berikut :

Ilmu Tasrif (sorof) kerana dengannya dapat diketahui bina’ (struktur) dan sighah (kata kerja) sesuatu kata.

Isytiqaq (derivasi) kerana sesuatu nama apabila isytiqaqnya berasal daripada dua subjek yang berbeza, maka ertinya pun juga berbeza. pasti

Al-Bayan kerana dengannya dapat diketahui kekhususan tarkib (komposisi) suatu kalimat dari segi perbezaanya sesuai dengan jelas atau tidaknya sesuatu makna.

Al-Badi’ kerana dengannya dapat diketahui kekhususan tarkib (komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat Ketiga-tiga ilmu di atas ( al-Ma’ani, al-Bayan dan al-Badi’) disebut sebagai ilmu balaghah yang merupakan ilmu yang perlu dikuasai dan diperhatikan oleh seseorang mufassir agar peka terhadap keindahan bahasa (I’jaz) al-Quran.

ii)

Ilmu Qira’ah kerana dengannya dapat diketahui cara mengucapkan al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antar satu qari dengan qari yang lainnya.

iii)

Mendalami ilmu usuluddin dan ilmu tauhid kerana dengannya seseorang mufassir dapat mentafsirkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan .

iv)

ketuhanan dan hak-hak Allah dengan betul serta tidak mentakwilkannya dengan sewenag-wenangnya atau dengan melampaui batas.

v)

Berpengetahuan dalam Usul Fiqh kerana ia dapat membantu mufassir membuat kesimpulan dari ayat-ayat al-Quran dan berdalil dengannya. Juga dengannya dapat diketahui wajh al-istidlal (segi penunjukan dalil) terhadap hukum dan istinbat.

vi)

Berpengetahuan luas dalam ilmu Ulum Al-Quran seperti :  Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) kerana dengannya dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkannya.  An-Nasikh wa al-Mansukh agar diketahui mana ayat yang muhkam(ditetapkan hukumnya) dari yat selainnya.

iv) ilmu

Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, zoology, sejarah, geografi, psikolgi serta ilmu semasa seperti ekonomi,

politik sosoal dan sebagainya bagi membantu mufassir untuk mentafsirkan al-Quran. e) Memulakan tafsir al-Quran dengan al-Sunnah itu sendiri.

f) Mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah.

h) Merujuk kepada pendapat Tabi’in jika tidak terdapat tafsiran para sahabat. ADAB-ADAB PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR) Pentafsir perlu memiliki adab-adab yang baik untuk membolehkan mereka mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. ilmu yang diamalkan juga akan membawa kepada keberkatan. Justeru. i) Ilmu mauhibbah.a. 3) Beramal dengan isi kandungan al-Quran Ilmu yang dipraktikkan akan lebih mudah diterima berbanding ilmu yang tidak diamalkan. iaitu ilmu yang Allah Taala anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya.g) Merujuk kepada pandangan dan ijtihad para sahabat. 2) Berakhlak Mulia Seorang mufassir akan dijadikan contoh teladan oleh orang lain. dia hendaklah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia sesuai dengan ajaran al-Quran itu sendiri. untuk berkhidmat kepada al-Quran. perlulah memiliki niat yang baik agar tidak terjerumus ke dalam usaha yang melibtkan keduniaan dan sempamanya. Oleh itu.w bersabda dalam sebuah hadis yang sahih bermaksud : “ Setiap amalan adalah berdasarkan kepada niatnya”. Selain itu. Antaranya adalah seperti berikut : 1) Niat dan tujuan yang baik Nabi s. Pepatah Arab telah menyatakan : “ Ilmu tanpa mal ibarat pohon .

seruan itu ditujukan terus secara langsung kepada baginda s.w membezakan .a. SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR PADA ZAMAN RASULULLAH.w supaya menjelaskannya kepada manusia.w menjelaskan kepada sahabt-sahabat tentang ayat-ayat yang umum dengan mempericikan supaya difahami dengan jelas oleh mereka. Baginda ialah orang yang paling faham tentang makna-makna ayat al-Quran. 5) Tegas dalam Menyampaikan Kebenaran Raulullah telah menyatakan bahawa “ Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim”. Menurut Ibn Kaldun dalam Muqaddimahnya.yang tidak berbuah” 4) Bersikap Tawadhuk dan Merendahkan Diri Kesombongan yang wujud akan menjadi hijab daripada ilmu tersebut dimanfaatkan. Contohnya ayat berikut: “Supaya Engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa Yang telah diturunkan kepada mereka”.a. SAHABAT DAN TABIEN.a. Nabi s. Baginda juga memahami tentang rahsia-rahsia yang terkandung dalam al-Quran dan mengetahui tujuan sesuatu ayat berkenaan diturunkan.a. Bahkan dalam sesetengah ayat. Demikian juga bginda s. TAFSIR ZAMAN RASULULLAH Metode/Bentuk Penafsiran Orang yang mula-mula mewujudkan ilmu Tafsir al-Quran dan menjelaskan maknanya kepada orang ramai ialah Rasulullah s.w .

Kesimpulannya. Kemudian ilmu ini kian bercambah dengan penulisan buku-buku yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan.a.w menjelaskan cara solat dan kadar zakat yang diwajibkan yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 43.a. al-Wafidi. Secara kesimpulannya. al-Tha’libi dan seumpama mereka. [43-2]‌ ‫وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ ِ ََ .w ialah metode terus atau secara langsung. Ini bersesuaian dengan keadaan Nabi yang bertindak sebagai pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepadanya. boleh dikatakan metode yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. metode Rasulullah s. Penjelasan Rasulullah member faham makna dan maksud tersirat dalam ayat. Keadaan ini berterusan apabila ilmu ini sentiasa berpindah randah dari generasi pertama iaitu generasi sahabat kepada generasi seterusnya iaitu generasi tabi’in dan sehingga generasi kebelakangan.w menafsirkan al-Quran kepada sahabat ialah seperti yang berikut: a) Menjelaskan sesuatu yang mujmal (tidak disebut secara terperinci).w sehingga mereka benar-benar faham dan mengerti penjelasan dan pentafsiran sesuatu ayat al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya.mana ayat yang Nasikh dan mana yang mansukh. Semua ini dipindahkan secara asli daripada sahabat. Seperti Nabi s. Ilmu pentafsiran ini kemudiannya berpindah daripada generasi sahabat kepada generasi tabi’in dan begitulah seterusnya. Semuanya ini diperjelaskan oleh Nabi sendiri kepada sahabat – sahabat baginda s. tabi’in dan generasi selepasnya sehinggalah lahir tokoh-tokoh Tafsir yang terkenal seperti al-Tabari .a. manakala peristiwa atau sebab nuzul sedia diketahui oleh para sahabat yang menyaksikan wahyu diturunkan. Sehinggalah pengetahuan ini menjadi satu cabang ilmu yang akhirnya dibukukan khusus.a.

a.a. Ini dijelaskan melalui ayat berikut: “Kami pula turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Al-Quran Yang memberi peringatan. Para sahabat sangat tekun mempelajari al-Quran dan penafsirannya daripada Rasulullah s.a.a. supaya Engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa Yang telah diturunkan kepada mereka.w akan menjawab serta menjelaskan segala kemusykiln itu. Uthman bin Affan.aam ayat 83.a.a.w adalah sumber utama untuk menjelaskan segala keraguan terhadap ayat-ayat al-Quran pada masa itu. Rasulullah s. dan supaya mereka memikirkannya”. Mereka juga terus menghafal ayat-ayat itu dan mengamalkannya. mereka merujuk terus kepada baginda s. Maka Rasulullah s. Mereka akan bertanya Rasulullah penjelasan terhadap sesuatu ayat atau perkataan tertentu dalam mana-mana ayat.w.w .sahabt mempunyai persoalan tentang ayat-ayat al-Quran. Contohnya kezaliaman yang dimaksudkan dalam surah al-An.b) Menerangkan sesuatu ayat yang kabur.w sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Seperti penjelasan Rasulullah s.a. [83-6]‌ ‫وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم‬ ٌ َِ ٌ ِ َ َ ّ َ ّ ِ َ ّ ّ ٍ َ َ َ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ّ ُ َ ْ ِ َ Sumber Ilmu Tafsir di Zaman Rasulullah Apabila sahabat.w terhadap surah al-Baqarah ayat 186.w. ْ ُ َّ َ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ّ َ َ ْ َ ُ ِ ُ ٌ ِ َ ّ ِ َ ّ َ ِ َ ِ َ ََ ‫َِ َ س‬ ‫وإذا َألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم‬ [186-2]‌ ‫يرشدون‬ َ ُُ ْ َ c) Mengkhususkan yang umum. Abdullah bin Mas’ud dan selainnya apabila mempelajari daripada Nabi s. Ini adalah kerana Allah mengutuskan Nabi Muhammad s.

a. terdapat sahabat lain seperti Abu Musa al-Asya’ri. Ali bin Abi Talib dianggap sebagai sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu Tafsir. Para sahabat merupakan rujukan utama apabila ada kemusykilan terhadap ayat-ayat al-Quran. . Anas bin Malik.a.sepuluh ayat. Bahkan ilmu ini hanya diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah sebagaimana mereka meriwayatkan hadis-hadis lain. Ubai bin Ka’b dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas’ud.w berijtihad dalam Ilmu Tafsir berdasarkan sumbersumber berikut.w. Walaupun tafsir al-Quran tidak pernah dibukukan ahupun dikelaskan sebagai ilmu yang berasingan pada zaman Rasulullah s.a.w. Ini adalah sumber utama yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. lamanya tempoh mereka bersama Nabi s.w. Antara sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu tafsir al-Quran ialah khalifah yang empat. Selain mereka.a. w.a. • Tafsir al-Quran dengan al-Quran.w menjelaskan kebanyakan makna al-Quran kepada sahabat-sahabat baginda. TAFSIR AL-QURAN ZAMAN SAHABAT Sebagaimana yang diketahui bahawa Rasulullah s. Bahkan terdapat perbezaan di antara mereka dalam memahaminya berdasarkan keupayaan akal mereka. Amru ibn al-‘As. sementara Abdullah bin Abbas pula yang paling muda dalam kalangan mereka. Ilmu Tafsir pada zaman sahabat tidak jauh bezanya dari zaman Rasulullah s. Mereka ialah golongan yang paling mengetahui al-Quran selepas Rasulullah s.a. Sumber Tafsir Zaman Sahabat Sahabat-sahabat Nabi s. Jabir bin Abdullah dan A’isyah. mereka tidak akan meneruskan ayat yang lain sehinggalah mereka benar-benar faham ayat itu dan beramal dengannya.

a.w . • Tafsir al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan dengan penelitian dan kefahaman yang baik.w ketika al-Quran diturunkan. Ini adalah sumber yang tidak kurang pentingnya kerana Rasulullah s.Selepas batu asas yang dibuat oleh Mujahid.Antara lain juga ia telah mempengaruhi ajaran Islam.• Tafsir al-Quran dengan al-sunnah al-sahihah. Sumber ini juga penting kerana sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang al-Quran selepas Rasulullah s.a.masyarakat Islam yang bukan berasal dari kalangan bangsa Arab.pada zaman nabi dan sahabat. ZAMAN TABI’IN Sebagaiman dimaklumi.maka munculah kemudiannya ulama lain yang bertungkus-lumus untuk mengumpulkan tafsir ayat-ayat al-Quran yang .di mana waktu itu belum lagi ada pembukuan.Lantaran itu.Pada zaman itu Islam telah tersebar luas dan Negara jajahan Islam telah banyak hingga ke Negara bukan Arab. ialah orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah dan penafsiran makna-maknanya. Mereka s.Hal itu supaya ia menjadi lebih berkesan dan mudah difahami oleh pelbagai bangsa dan .pengaruh dan kebudayaan asing mulai menular ke dalam mmasyarakat Islam dan Arab. berada bersama Rasulullah TAFSIR AL-QURAN ZAMAN TABI’IN DAN TABI’ TABI’IN Zaman ini bermula pada awal abad kedua Hijrah hingga awal abad keempat Hijrah.riwayat-riwayat tafsir adalah diwarisi dari mulut ke mulut.aw.Ulama pertama yang berusaha kea rah penulisan dan mencatat tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran dalam bentuk buku adalah daripada kalangan ulama Tbi’in yang dipelopori oleh Mujahid.Untuk itu ulama waktu itu mencari jalan dan memikirkan untuk membentuk pentafsiran al-Quran sebagai suatu ilmu yang tersendiri.

asalnya berselerak dan ada di tempat yang berbagai-bagai itu.Ulama terkenal yang menjadi pengumpul dan berusaha untuk mengimpulkan segala tafsir ayat-ayat al-Quran yang berselerak itu ialah: • • • • Sufian Ibn Uyainah yang meninggal dunia pad tahun 198 Hijrah Waki’ Ibn al-Jarah yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah Syu’bah Ibn al-Hajjaj yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah. Ishak Ibn al-Rahawiyah yang meninggal dunia pada 238 Hijrah. Seterusnya satu hal lain yang perlu difahami ialah tentang wilayah Islam yang sudah mulai terbuka luas pada zaman Tabi’in.Antara murid beliau yang .Di antara murid Ibn Abbas terdiri dari ulama Mekah:Mujahid Ibn Jabar yang meninggal dunia pada tahun 103 Hijra.’Ata’ Ibn Abi Rabah yang meninggal dunia pada 114 Hijrah.’ikrimah Maula Ibn Abbas yang meninggal duniayang meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah.Madrasah al-Tafsir telah diasaskan oleh Ibn Abbas .Ekoran perluasan wilayah dan penghijrahan para sahabat terkemuka ke berbagai daerah dan kota yang baru dibuka dalam hubungannya dengan ilmu Tafsir dapat dinyatakan sebagaiman berikut: > Di Mekah.Sa’id Ibn Jubair yang meninggal dunia pada tahun 93 hijrah dan Tawus Ibn Kasan al-Yamani yang meninggal dunia pada tahun 106 Hijrah. > Di Madinah.Ekoran daripada keadaan tersebut ramai daripada kalangan para sahabat terkemuka telah berpindah ke kota-kota yang baru dibuka.Madrasah al-Tafsir diasaskan oleh Ubai Ibn Ka’ab menjadi masyhur lebih dari sahabat lain dalam bidang tafsir.dan ini semua menyebabkan munculnya beberapa aliran di berbagai kota Islam yang diketuai atau dipimpin oleh para sahabat terkemuka tersebut.

-Antara lain juga sebagaiman ungkapan Sufian al-Thauri:Ambillah Tafsir alQuran daripada empat orang ulama Tafsir.iaitu :Said Ibn Jubair.Mujahid .’Ubaidah Ibn ‘Amru al-Salmani dan Msruq Ibn al-Ajda’.samada yang belajar daripada beliau secara langsung atau tidak langsung iala:Zaid Ibn Aslam. -Dari kalangan ahli tafsir yang tersebut di atas merupakan ahli-ahli tafsir terkenal ialah Mujahid Ibn Jabar dan Sa’id Ibn Jubair.Menyusul selepas mereka ialah generasi Tabi’in al Tabi’in yang merupakan para murid alTabi’in.Ikrimah dan al-Dhahhak.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ungkapan oleh Imam Nawawi sebagaimana katanya:Apabila kamu sudah mengetahui Tafsir Mujahid.majoritinya ia masih terus wujud dalam bentuk .Abu al-Aliyah serta Muhammad Ibn al-Qarazi. -Walaupun pada zaman Tabi’in ilmu Tafsir telah berkembang pesat .Antara murid –muridnya:terdiri daripada ulama majoritinya berada di Kufah.Mereka semua telah meninggalkan kepada kita suatu warisan ilmiah yang berkekalan.Iraq.al-Aswad Ibn Zaid yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah .maka ia adalah memadai bagi kamu. > Di Kufah.antara mereka ialah:’Alqamah Ibn Qais yang meninggal dunia pada tahun 102 Hijrah .Ramai daripada kalangan Tabi’in daripada penduduk Iraq yang terkenal dalam bidanga Taffsir.Madrasah Tafsir diasaskan oleh Abdullah Ibn Mas’ud yang dianggap oleh para ulama sebagai asas awal kepada kemunculan aliran Ahl alRa’yi dalam bidang Tafsir.namun sebagai rumusannya. Nama-nama yang tersebut di atas merupakan ahli-ahli tafsir terkenal dari kalangan tabi’in yang muncul di berbagai kota Islam pada waktu itu.terkenal dari kalangan Tabi’in.

Ka’ab Ibn al-Ibn Juraij. -Maka golongan Tabi’in menukilkan cerita-cerita daripada mereka terutamanya daripada:Abdullah Ibn Salam.satu perkembangan baru yang berlaku dalam zaman al-Tabi’in ialah dimana pada waktu itulah mulanya menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu Tafsir unsur-unsur Israilliyat. -Apa yang ketara dan jelasnya . Cerita-cerita israilliyat tersebut diselitkan di sana sini semasa mereka membuat tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu di dalam al-Quran.pengajaran dan riwayat secara lisan.Dimana pembukuan yang berlaku pada zaman Tabi’in masih belum begitu pesat. KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’IN . -Hal itu terjadi disebabkan pada waktu itu telah ramai golongan ahli kitab yang memeluk Islam.

T afsir Ibn Juraij yang m eninggal dunia pada tahun 150 Hijrah .T afsir itu m enerangkan riwayat riwayat yang dirujukkan kepada Ibn M as’ud dan Ibn Abbas . • Usaha tersebut dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN. • Hal itu menyebabkan munculnya beberapa aliran di berbagai-bagai kota Islam yang diketuai atau dipimpin oleh para Tabi’in.T afsir itu m eriwayatkan segala riwayat m engenai ayat -ayat al -Q uran.sahih atau dho’if .lahjah Arab di samping saranan ahli Tafsir.T afsir al -Saudi ϯ Ω ϯ ήδΗ ) ϯδϯ ϯ ϯ Y ang m eninggal dunia pada tahun 12 7 Hijrah. KITA B TA FSIR ZA A M N TA BI’IN T afsir M aqatil yang m eninggal dunia pada tahun 150 Hijrah . .bahasa Arab. Perkembangan tafsir zaman ini juga ekoran wilayah Islam yang sudah mulai terbuka luas. T afsir M uham ad m Ibn Ishak . ZAMAN TABI’ TABI’IN • • Bermula pada permulaan kurun ketiga Hijrah.Kitab tafsir yang wujud pada zaman tersebut merupakan ekoran kewujudan dan perkembangan daripada penyusunan kitab tafsir yang dilakukan oleh . • Ulama golongan tabi’ tabi’in tersebut telah berusaha dengan gigih untuk menyempurnakan lagi pentafsiran al-Quran.

-Tafsir al-Tabari tersebut asalnya bernama Jami’ al-Bayan.Ulama Tabi’ Tabi’in telah menyusun dan menulis kitab tafsir dengan lebih teratur.Ibn Jarir juga memasukkan ijtihad beliau sendiri dalam tafsirnya. . Al-‘Allaf yang meninggal dunia pada tahun 226 Hijrah.di samping itu juga beliau menerangkan ta’wil-ta’wil yang kukuh yang diperolehinya daripada para sahabat . -Pada peringkat itu kitab tafsir Ibn Jarir yang terkenal dengan tafsir al-Tabari merupakan kitab tafsir mutaqaddimin yang paling besar yang wujud hinnga kini.tabi’in. -Selain itu .Iaitu mentafsir al-Quran berdasarkan Hadis . -Ibn Jarir telah menulis tafsirnya itu dengan mengikuti kaedah-kaedah salaf. SUMBER TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN .Antara lain juga di dalam kitab tafsir tabi’ tabi’in majoritinya mengandungi perkataan-perkataan sahabat dan para tabi’in yang tersebut sebelum ini. Ibn Jarir al-Tabari yang meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. . Antara kitab tafsir terkenal yang wujud pada peringkat zaman itu ialah: • • • Al-Waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijrah.Di mana pada peringkat zaman itu mereka telah mulai menulis tafsir yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah al-Quran. .

fs n a aaa BANDINGBEZA SEJARAH BAGI SETIAP ZAMAN PERBEZAAN PENGAJIAN TAFSIR ZAMAN RASULULLAH. K tig :M re a ju a e a e k g b rs n a a e a d rk n k p d eaa ta ira p ra s h b t . Keem pat:Di sam ping itu m ereka juga m engam bil pandangan golongan ahli kitab . - SUM BERTA FSIR ZA A TA M N BI’ TA BI’IN. Mujahid.Kelim a:Akhirnya para pentafsir dari kalangan ini berpegang kepada apa yang dibukakan oleh Allah terh Pertam anya:M ereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat dalam al Q uran itu sendiri . Kedua :Kem udian m ereka berpegang kepada penjelasan penjelasan Rasulullah yang m ereka terim a m enerusi riwayat para sahabat . -Tafsir al-Quran dengan al-Tafsir al-Quran Sunnah al-Sahihah dengan alSunnah al-Tafsir al-Quran dengan kataSahihah kata sahabat -Tafsir al-Quran dengan ijtihad dengan penelitian dan kefahaman yang baik. Said -Sufian Bin SAHABAT TABIIN TABI’ TABIIN SUMBER TAFSIR Tafsir daripada al-Quran . Dap m ereka m enerusi Ijtihad dan pem ikiran m ereka sendiri . SAHABAT DAN TABIIN ZAMAN RASULULLAH PERBEZAAN -Tafsir al-Quran -Tafsir al-Quran dengan aldengan alQuran Quran.

Atha’ bin bin Abi Rabiah. Uyainah -Waki’ bin al-Jarrah dan lain-lain. Jabir bin Abdullah -Aisyah. Ubaidah bin Amru alSalmani dan Amru bin Syarbahil. alAswad bin Yazid alNakha’I. Dari mulut ke mulut. Thawus. -Tafsir Ibn Juraij Hijrah -Tafsir Maqatil -Tafsir Muhammad Ibn Ishak PEMBAHAGIAN TAFSIR PEMBAHAGIAN TAFSIR Para ulama telah membahagikan tafsir kepada tiga bahagian mengikut aliran yang wujud dalam perkembangan tafsir Al-Quran iaitu: . --Abdullah bin Abbas -Zaid Bin Thabit -Abu Musa alAsya’ari.Khalifah yang empat: TOKOH YANG TERLIBAT Rasulullah -Abdullah bin Mas’ud -Ubai bin Ka’b. -Ali Bin Abi Talib bin Jabir. Amru ibn al-‘As -Anas bin Malik. Ikrimah Maula Ibn Abbas. RUJUKAN UTAMA KITAB TAFSIR YANG MASYHUR Rasulullah Para sahabat Para Tabi’in -Tafsir al-Saudi Para Tabi’ -Tafsir alWaqidi -Tafsir al-‘Allaf -Tafsir Ibn Jarir alTabari Belum dibukukan. Alqamah.

para sahabat mengambil penafsiran daripada Rasulullah saw atau para sahabat meriwayatkan daripada sahabat iaitu dengan cara penukilan yang boleh dipercayai.atau riwayat para sahabat yang menafsirkan Al-Quran memandangkan golongan para sahabat merupaka golongan yang paling mengetahui tentang al-Quran al-Karim. As-Sunnah dan pendapat para sahabat dan tabi’in untuk menjelaskan atau menghuraikan maksud ayat Al-Quran. TAFSIR BIL MA’THUR TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur ialah tafsir yang merujuk kepada Al-Quran. diteliti dan mengambil berat tentang sanad periwayatan.Disebut juga sebagai periwayatan Berlaku pada zaman sahabat dan permulaan zaman tabiin iaitu kurun pertama hijrah pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kerajaan Bani Ummayah Melalui cara ini.tafsir daripada jenis ini hanya berpegang kepada riwayat yang sahih iaitu penafsiran Al-Quran dengan AlQuran sendiri atau mentafsirkan Al-Quran berpandukan hadis kerana fungsi hadis itu sendiri ialah menerangkan serta menjelaskan isi kandungan AlQuran.Pertama:Tafsir bi Al-Ma’thur atau juga dikenali Tafsir Bi al-Riwayah dan Tafsir Bi al-Naqli Kedua: Tafsir Bi Al-Ra’yi atau dikenali juga dengan Tafsir Bi al-Dirayah atau Tafsir bi-al’aql Ketiga: Tafsir Sufi atau Al-Tafsir Al-Isyari yang dipelopori oleh golongan sufi. (Pengantar Usul Tafsir] .Sehubungan dengan itu. Tafsir bil Ma’thur berkembang melalui beberapa cara iaitu: • Pertama:Secara lisan.

Ibn Abbas. Pada peringkat awal ia ditulis dalam kitab-kitab hadith seperti kitab al-Tafsir dalam sohih al-Bukhari.anhum. Antara tafsir yang dibukukan pada tempoh ini ialah: • Sahifah Ali bin Abi Talhah(m143H) yang mencatat riwayat Ibn Abbas. Golongan tabiin dan tabi’ tabiin telah mencatat riwayat-riwayat tafsir sama ada dalam bentuk marfu’ atau mauquf pada sahabat atau kata-kata tabiin yang utama(Kibar al-Tabiin). . Penulisan ini berlaku pada zaman Atba’ al-Tabiin iaitu pada kurun ke-2 dan ke-3 hijrah. Muhammad bin Kaab(m120H). Zaid bin Aslam(m136H) yang mencatat tafsiran Ubay bin Kaab dan Hasan al-Basri(m110H) dan Masruq bin al-Ajda’(m63H) yang mencatat tafsiran Abdullah bin Mas’ud. Cara ini berlaku pada zaman tabiin dan tabi’ tabiin iaitu pada kurun ke-2 Hijrah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasi. Ibn Masud. fiqh . Ubay bin Kaab di Madinah dan Abdullah bin Masud di Kufah.Pada waktu ini lahirnya mufassirin dari kalangan sahabat utama seperti khulafa’ al-Rasyidin. Ubai bin Kaab dan Aisyah r. Said bin Jubayr(m95H). Pada zaman ini munculnya Madrasah Tafsir. Qatadah(m118H) yang mencatat tafsiran guru mereka Ibn Abbas. • Ketiga: Penulisan tafsir bil Ma’thur dengan jalur sanad terasing dari hadith Pada peringkat ini tafsir bil Ma’thur ditulis secara berasingan dari hadith. Keadaan ini berterusan sehingga zaman permulaan tabiin yang mana mereka menerima secara lisan dari sahabat. Ibn Abbas di Mekah. Pada masa ini munculnya Mujahid(m104H). Riwayat-riwayat ini ditulis dengan sanad bersama dengan hadith-hadith termasuklah pandangan sahabat berkaitan hadith. aqidah dan istinbat hukum. • Kedua: Secara penulisan atau pembukuan (tadwin) Cara kedua adalah hasil lanjutan daripada cara pertama iaitu riwayatrowayat tersebut dicatit.

Pada peringkat ini munculnya tafsir al-Quran yang lengkap mengikut susunan mushaf dengan menyebut riwayat-riwayat dan pandangan-pandangan yang ma’thur bagi setiap ayat. Oleh kerana riwayat-riwayat tersebut ditulis tanpa sanad maka sukar sekali untuk menilai riwayat tersebut . Ibn Abi Hatim. kata-kata sabahat.• • • • • • • • Tafsir Sufyan bin Said al-Thawri(m161H) Tafsir Sufyan bin Uyahnah(m198H) Tafsir Abd al-Razzaq bin Hammam al-San’ani(m211H) Tafsir Abd bin Humayd(m249H) Tafsir Ishaq bin Rahawayh(m238H) Tafsir al-Nasai(m303H) Keempat: Penulisan tafsir secara lengkap beserta dengan sanad yang bersambung Peringkat ini berlaku sekitar tahun ke-4 Hijri dengan tafsir menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan berpisah secara sepenuhnya dari hadith. dan tafsir Abu Bakar bin Mardawayh(m410H). Tafsir Ibn Hibban(m369H). Antara tafsir yang dibukukan pada peringkat ini ialah Tafsir Ibnu Majah(m273H). Tafsir Abu Bakar bin al-Mundhir al-Naysaburi(m318H). Mereka menyebut semua riwayat tanpa mengambil kira riwayat yang sohih dan daif. Tafsir Imam Ibnu Jarir al-Tabari(m310H). Tafsir Ibn Abi Hatim alRazi(m327H). Para mufassirin sepanjang tempoh ini berusaha mengumpulkan riwayat yang ma’thurat dalam tafsir dari hadith-hadith. Tafsir al-Hakim(m405H). Pada peringkat para pentafsir menggugurkan sanad riwayat-riwayat tafsir dengan tujuan memudahkan penuntut ilmu tafsir. kata-kata Tabiin dan Tabi’ Tabiin. • • Kelima: Pengguguran Sanad dari tafsir bil Ma’thur Peringkat ini adalah peringkat selepas al-Tabari. Ibn alMundhir dan Ibn Mardawayh.

juga mengenai katakata para sahabat dan tabi’en • Mampu untuk mengumpul dan menyatukan riwayat-riwayat yang bercanggah • • Mengetahui tentang asbab al-Nuzul dan nasakh mansukh Tidak bersandar kepada riwayat Israiliyyat SUMBER TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur bersumberkan kepada beberapa sumber iaitu tafsir al-Quran dengan al-Quran. al-Kashf wa al-Bayan An Tafsir Al-Quran karya Abu Ishaq al-Tha’labi.Antaraynya ialah: • • Mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah Mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir.a.w. Al-Durr al-Manthur fi Tafsir bil Ma’thur hasil tangan al-Sayuti .dan membezakan antara riwayat yang sohih dan daif. a) Pertama:Tafsir al-Quran dengan al-Quran .tafsir al-Quran dengan hadis Rasulullah s. Tafsir alQuran al-Azim hasil garapan Ibn Kathir al-Dimashqi dan Fath al-Qadir tinggalan al-Shawkani SYARAT-SYARAT TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur memerlukan kepada beberapa syarat. Antara tafsir yang menjadi contoh kepada peringkat ini ialah tafsir Bahr al-Ulum oleh al-Samarqandi. Para pentafsir pada peringkat ini menyebut pelbagai pandangan yang ma’thur dari sahabat atau tabiin atau tabi. Tafsir Bahr al-Muhit karangan Abu Hayyan.pendapat dan ijtihad para sahabat dan Tabi’in.tabiin sehinggakan ada diantara riwayat tersebut bertentangan antara satu sama lain.

apakah jalan terbaik mentafsir. Justeru itu. Pentafsiran terhadap ayat-ayat ringkas Terdapat ayat yang ringkas di dalam al-Quran.Ibn Kathir telah menyatakan bahawa sekiranya ada orang bertanya tentang kaedah yang terbaik untuk mentafsir.Hal ini kerana tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui kalam Allah selain daripada Allah.Contohnya firman Allah dalam surah al-Fatihah: [4-1]‌ ‫ملك يوم الدين‬ ِ ّ ِ ْ َ ِ َِ Maksudnya:“Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat)” Perkataan ‫الدين م يو‬ ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 17-19: َ َْ َ ‫وما أدراك ما يوم اللدين ‌]28-71[ ثلم مللا أدراك مللا يلوم اللدين ‌]28-81[ يلوم ل‬ ِ ّ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ُ ِ ّ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ [19-82]‌ ‫تملك نفس لنفس شيئا والمر يومئذ ل‬ ِ ّ ٍ ِ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ً ْ َ ٍ ْ َ ّ ٌ ْ َ ُ ِْ َ Maksudnya:“Dan mereka (sentiasa berada Dalam azab seksanya). tidak ghaib daripadanya. “ Sekiranya ada orang bertanya. namun telah ditafsirkan dengan lebih jelas dan lengkap pada ayat yang lain. apa jalannya Engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari Pembalasan itu? (hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan . maka jawapannya ialah al-Quran itu sendiri. dan apa jalannya Engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari Pembalasan itu? sekali lagi. Antaranya ialah: i.maka jawapannya ialah Al-Quran itu sendiri.” Mentafsir ayat al-Quran dengan al-Quran dapat dilihat dari pelbagai sudut.Bentuk tafsir seumpama ini adalah yang terbaik dan paling mulia.

diturut oleh golongan Yang sesat . Pentafsiran dengan mengkhususkan ayat-ayat yang umum. “dan Ahli-ahli syair itu. “dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam kegelapan malam).Contohnya ialah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 187: ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ّ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ َ ‫‌ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر‬ Maksudnya.pertolongan sedikitpun kepada orang lain. Contohnya ialah firman Allah: [225-26]‌ ‫والشعراء يتبعهم الغاوون ‌]62-422[ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون‬ َ ُ ِ َ ٍ َ ّ ُ ِ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ِ َّ ُ َ َ ّ َ [226-26]‌ ‫وأنهم يقولون ما ل يفعلون‬ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ّ ََ Maksudnya:.tidak berketentuan hala. dan Segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.” Perkataan fajar telah menerangkan maksud perkataan benang putih dan benang hitam. Pentafsiran secara lebih jelas terhadap ayat yang berbentuk menyeluruh(mujmal) Dimaksudkan dengan ayat yang berbentuk menyeluruh ialah sesuatu yang tidak jelas dalilnya.” ii. iii.tidakkah Engkau melihat Bahawa mereka merayau-rayau Dengan tidak berketentuan hala Dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)?dan Bahawa mereka memperkatakan apa Yang mereka tidak melakukannya?” (Al-Syuara’:224-226) . Iaitu waktu fajar.

Ayat umum di atas telah dikhususkan dengan pengecualian terhadap penyair-penyair yang beriman seperti firman Allah dalam surah al-Syuara’ ayat 227: ‫إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا ال كثيرا وانتصروا من بعد مللا ظلمللوا‬ ُ ُِ َ ِ ْ َ ِ ُ َ َ َ ً ِ َ ّ َ ُ َ ََ ِ َ ِ ّ ُِ َ َ ُ َ َ ِ ّ ّ ِ [227-26]‌ ‫وسيعَم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‬ َ ُ َِ َ ٍ ََ ُ ّ َ ُ ََ َ ِ ّ ُ ‫َ َ َ ْل‬ Maksudnya: “Kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu). dan daging babi.” iv. Pentafsiran melalui ketentuan ikatan terhadap sesuatu ayat yang mutlak Contohnya ialah berhubung dengan hukm darah yang diharamkan di dalam islam. dan (ingatlah).ayat 3 surah al-Ma’idah dan ayat 115 surah al-Nahl. ke tempat mana. dan darah. orang-orang Yang melakukan sebarang kezaliman.Firman Allah: . ‫إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير ال‬ ّ ِ ْ َ ِ ِ ِ ّ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ّ َ َ ّ ِ (Surah al-Baqarah ayat 173) Maksudnya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. mereka akan kembali... serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. akan mengetahui kelak.” Darah yang telah disebut secara mutlak dalam ayat ini dikaitkan dengan darah yang mengalir (al-masfuh) dalam ayat yang lain.. dan binatang-binatang Yang disembelih tidak kerana Allah.Firman Allah: .Terdapat tiga ayat al-Quran yang menunjukkan darah itu secara mutlak iaitu ayat 173 surah al-Baqarah. dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak.

atau daging babi . atau darah Yang mengalir. sesuatu Yang diharamkan bagi orang Yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai. Pentafsiran melalui ayat-ayat nasakh Contohnya ialah firman Allah: َ ْ َ ِ ْ َ ْ َِ ً َ ّ ِ ِ َ ْ ّ ً ّ ِ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ َ ُ َ ِ ّ َ ‫والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إلى الحول غير‬ َ ّ َ ٍ ُ ْ ّ ِ ّ ِ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ٍ َ ْ ِ ‫إخراج فإن خرجن فل جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف وال‬ [240-2]‌ ‫عزيز حكيم‬ ٌ َِ ٌ ِ َ Maksudnya: “Dan orang-orang Yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri.‫قل ل أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما‬ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ ّ ِ ُ ُ َ ْ َ ٍ ِ َ ََ ً ّ َ ُ ّ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ ِ َ ّ ُ …‫مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ال به‬ ِ ِ ّ ِ ْ َ ِ ّ ِ ُ ً ْ ِ ْ َ ٌ ْ ِ ُ ّ َِ ٍ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ً ُ ْ ّ Maksudnya: “ Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak dapati Dalam apa Yang telah diwahyukan kepadaku. Iaitu binatang Yang disembelih atas nama Yang lain dari Allah…” (Al-An’am:145) v. Allah Maha Kuasa. lagi Maha Bijaksana. Dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Iaitu diberi nafkah saguhati (makan.” (Al-Baqarah:240) .atau sesuatu Yang dilakukan secara fasik. pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya. hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka. kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya Dengan kehendakNya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (Wahai wali waris si mati) mengenai apa Yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara Yang patut Yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah.kerana Sesungguhnya ia adalah kotor .

Ayat di atas menerangkan tentang edah wanita yang kematian suami iaitu setahun lamanya.Ayat-ayat tersebut adalah seperti yang berikut: [59-3]‌ ‫إن مث َ عيسى عند ال كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون‬ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ٍ َ ُ ِ ُ َ ََ َ َ ِ َ َ َ ّ َ ِ َ ِ ‫ِ ّ َ َل‬ Maksudnya: “Sesungguhnya Perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam.dinyatakan bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang becampur air (‫ )طين‬seperti dalam ayat berikut: ..” (al-Baqarah:234) vi.” (Al-Imran:59) Dinyatakan di dalam ayat di atas bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Manakala dalam ayat yang lain pula. Kemudian ayat ini dimansukh atau diganti dengan ayat yang lain yang mengatakan bahawa edahnya ialah empat bulan 10 hari.sebagaimana firman Allah: …‫والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ ً ْ َ َ ٍ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ َ ُ َ ِ ّ َ Maksudnya: “Dan orang-orang Yang meninggal dunia di antara kamu. Pentafsiran dengan cara menyesuaikan antara perkara yang dilihat secara zahirnya bertentangan di antara satu sama lain Contohnya ialah ayat-ayat yang menyatakan tentang penciptaan Nabi Adam yang pada zahirnya seolah bertentangan.. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" maka menjadilah ia. sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteriisteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari.

‌ ‫قال ما منعك أل تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين‬ ٍ ِ ِ ُ َ ْ ََ َ ٍ ّ ِ ِ َ ْ ََ ُ ْ ّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ Maksudnya: “Allah berfirman: "Apakah penghalangnya Yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam.daripada beberapa ayat al-Quran diatas yang membincangkan tentang penciptaan Adam a.Allah menjelaskan bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah hitam yang liat sebagaimana firman Allah: (‫)حمللاء‬ yang boleh dibentuk [28-15]‌ ‫وإذ قا َ ربك للملئكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون‬ ٍ ُ ْ ّ ٍ َ َ ْ ّ ٍ َ ْ َ ّ ً َ َ ٌ ِ َ ّ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َ ‫َِ ْ َ ل‬ Maksudnya: berfirman “Dan kepada (ingatkanlah malaikat: peristiwa) ketika Aku Tuhanmu hendak "Sesungguhnya menciptakan manusia dari tanah liat Yang kering.dapat disimpulkan bahawa kejadian Adam adalah menerusi beberapa peribgkat iaitu: • Bermula daripada tanah (‫تراب‬ ) . Yang berasal dari tanah kental Yang berubah warna dan baunya.” (Al-Hijr:28) Seterusnya Nabi Adam juga dijadikan daripada tanah kering sehingga terbentuknya satu lembaga.seperti firman Allah dalam surah ar-Rahman ayat 14: [14-55]‌ ‫خلق النسان من صلصال كالفخار‬ ِ ّ َ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ َ َ ِْ َ ََ Maksudnya: “Ia menciptakan manusia (lembaga Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar” Justeru. Engkau (Wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang Dia Engkau jadikan dari tanah." (Al-A’raf:12) Seterusnya.s.

Hal ini adalah kerana al-Quran itu sendiri telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s. b) Kedua:Tafsir Al-Quran dengan As-sunnah Nabi Muhammad s.” (Al-An’am:82) . • Bentuk terakhir ialah ditiupkan roh.Sehubungan dengan itu.a.a.a.w.para sahabat apabila menghadapai sebarang kemusykilan mengenai al-Quran akan terus merujuk kepada Nabi s.w bagi memahami ayat tersebut.justeru Nabi lah orang yang paling memahami al-Quran. mereka itulah orang-orang Yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk. Contoh tafsir al-Quran dengan al-sunnah (al-Hadith): [82-6]‌ ‫الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم المن وهم مهتدون‬ َ ُ َ ْ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ َْ ُ ٍ ْ ُ ِ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ ّ Maksudnya: “Orang-orang Yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka Dengan kezaliman (syirik).• • Kemudian diikuti dengan tanah yang bercampur air (‫)طين‬ Peringkat ketiga adalah daripada tanah hitam yang liat yang boleh dibentuk (‫)حماء‬ (‫)صلصل‬ •Seterusnya peringkat terbentuknya kejadian Adam ialah iaitu tanah kering seperti tembikar.w adalah manusia yang paling layak untuk mentafsir al-Quran.

d) Keempat:Tafsir al-Quran dengan Pendapat Tabi’in .manakala “bumi yang padu” ialah bumi yang tiada tumbuhan.akan tetapi ia ditafsirkan sebagai perbuatan yang syirik berdasarkan kepada hadis Nabi s.w yang menyatakan sedemikan.Maksud ‘zulm’ (kezaliman) di dalam ayat di atas bukanlah merujuk kepada sebarang kezaliman. c) Ketiga:Tafsir al-Quran dengan pendapat dan Ijtihad Sahabat Memandangkan para sahabt merupakan golongan yang sentiasa bersama Rasululah dan mendapat penerangan tentang al-Quran secara langsung daripada Nabi s.a. Contohnya ialah firman Allah: ّ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ّ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ َ ْ ََ َ ‫أولم ير الذين كفروا أن السماوات والرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل‬ 30-21]‌ ‫]شيء حي أفل يؤمنون‬ َ ُِ ْ ُ َ َ َ ّ َ ٍ ْ َ Maksudnya: “Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu). tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?” (al-anbiya’:30) “Ibn Abbas mentafsirkan “langit yang padu”ialah langit yang tiada hujan.maka sewajarnya pandangan serta ijtihad mereka mengenai tafsiran al-Quran diterima.ditafsirkan sebagai turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuhan.a.w. lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air.Manakala “lalu Allah pecahkan keduanya”.

Manakala sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa pendapat Tabi’in termasuk dalam kategori Tafsir bi al-Ra’yi Contoh tafsir al-Quran menurut pendapat Tabi’in ialah firman Allah: 99-15]‌ ‫]واعبد ربك حتى يأتيك اليقين‬ ُ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ َّ َ َّ ْ ُْ َ Maksudnya: “Dan Sembahlah Tuhanmu.Ibnu Munzir dan Ibn Abi Hatim dalam mentafsir “al-yaqin” pada ayat di atas telah menyatakan bahawa ia bermaksud “al-maut”(kematian).Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir mereka termasuk dalam kategori tafsir bi-al Ma’thur. TAFSIR BI AL-RA’YI Tafsir bi al-Ra’yi ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran untuk berijtihad mencari sesuatu maksud ayat al-Quran al-Karim.Para ulama tidak bersependapat mengenai tafsiran melaui pendapat Tabi’in. Tafsir bi al-Ra’yi terbahagi kepada dua iaitu: mahmud dan mazmum.tidak terdapat unsur-unsur penyelewengan dan ianya selari dengan tatabahasa Arab dan kaedah syarak. Ahli tafsir bi al-Ra’yi menggunakan seluruh ilmu yang dikuasai tanpa terikat kepada penjelasan Mereka berpandukan kepada ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengan asas-asas agama yang lain seperti usul fiqh.” (al-Hijr:99) Mujahid seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibn Jarir . Tafsir Mahmud:Tafsir Mahmud bermaksud tafsir yang baik dan terpuji iaitu tafsir yang bertepatan dengan syarak. . sehingga datang kepadamu (perkara Yang tetap) yakin. para sahabat atau tabi’in.ilmu Hadis dan sebagainya.

Kedudukan Tafsir bi al-Ra’yi . perkembangan ilmu-ilmu Syarat Tafsir Bi al-Ra’y Imam al-Zarkasyi menjelaskan di dalam Kitabnya al-Burhan Fi ‘Ulum al-Quran bahawa terdapat empat perkara yang perlu dijadikan sebagai asas sandaran ahli tafsir dalam mentafsir ayat al-Quran al-Karim iaitu: • Pertama:Dinaqhalkan daripada Rasulullah s.Tafsir ini menggalakkan peranan ijtihad berbanding dengan penggunaan tafsir bi al-Ma’thur.a.w dan tabi’in • Ketiga:Berpegang dengan Bahasa Arab secara total kerana al-Quran diturunkan dalam bahsa arab yang fasih • Keempat:Berpegang dengan makna yang sesuai dengan pertuturan Arab yang disokong oleh asas-asas syariat Islam.seorang ahli tafsir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya lagi untuk dengan menerangkan bantuan maksud ayat dan mengembangkannya pengetahuan yang ada.a.Tafsir Mazmum:Tafsir Mazmum bermaksud tafsir yang buruk dan keji iaitu tafsir yang tidak Tafsir bi al-Ra’yi berkembang pada zaman Bani ‘Abbasiyah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu.w dengan bersikap waspada terhadap hadis dha’if dan maudhu’ • Kedua:Mengambil riwayat yang sahih daripada para sahabat Rasulullah s.ilmu-ilmu al-Qur’an.ilmu qiraah.hadis dan ilmu Ulum Hadis.Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab.usul fiqh dan ilmu-ilmu lain .

Para ulama telah berselisih pendapat mengenai persoalan ini. • Sementara golongan lain pula berpendapat harus mentafsirkan al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Contoh tafsir Mazmum Firman Allah: [72-17]‌ ‫ومن كان في هذه أعمى فهو في الخرة أعمى وأضل سبيل‬ ً ِ َ ّ َ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ ْ َ ِِ َ ِ َ َ َ َ Maksudnya: “Dan (sebaliknya) sesiapa Yang berada di dunia ini (dalam keadaan) buta (matahatinya). malah ini adalah pilihan terakhir setelah sumber-sumber asli tidak dapat diperolehi. Bagi mereaka al-Quran hanya perlu ditafsirkan dengan sumber yang ma’thur sahaja yang diterima.Pentafsiran seperti ini ditiolak sama sekali . Terdapat dua golongan ulama’ yang bertentangan pendapat: • Satu golongan berpendapat tidak wajar mentafsirkan al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalanNya” (Al-Isra’:72) Terdapat penafsiran yang salah terhadap ayat di atas dengan mentafsirkan perkataan “Imam” dengan maksud “ummahat” iaitu ibu-ibu yang memberi pengertian “(Ingatlah) hari kami menyeru tiap-tipa kumpulan manusia dengan nama ibu-ibu mereka” Golongan yang mentafsirkan sedemikian menyangka bahawa perkataan “imam” di dalam ayat tersebut adalah kata jamak bagi kata nama mufrad “umm” sedangkan sebenarnya kata jamak bagi kata mufrad “umm” ialah “ummahat”. Ia tidak bermakna mengenepikan sumber-sumber yang terdahulu yang lebih baik dan sahih.

al-Syafie. dari tafsir al-Kabir berhubung hikmah-hikmah dan ilmu kalam. dan dari tafsir al-Raghib(Jami’ al-Tafasir) . satu dari Bandar di Parsi di penghujung usianya. al-Ghayah al-Quswa fi Dirayah alFatwa tentang fiqh mazhab syafie. Imam al-Baydawi dan tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Beliau ialah al-Qadi Nasir al-Din Abu al-Khayr Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydawi. Para ulama berselisih tentang waktu kematian al-Baydawi dan menurut Ibn Hubayb beliau meninggal pada tahun 685H semasa berusia 100 tahun. Ahli-ahli Tafsir Bi al-Ra’y yang terkenal: 1. Usuluddin dan bilangan karya mencapai 21 buah buku. al-Farisi. tidak perlu dijelaskan lagi. Minhaj al-Wusul Ila Ilm al-Wusul ringkasan kepada kitab al-Mahsul karangan al-Razi tentang usul fiqh dan Tawali al-Anwar tentang akidah. Tafsir al-Baydawi: Beliau mengarang tafsirnya semasa beliau menetap di Bandar Tibriz. Beliau datang dari keluarga yang alim kerana kedua-dua bapa dan datuknya merupakan orang alim dan kadi. Beliau menghasilkan penulisan dalam pelbagai bidang seperti fiqh. usul fiqh. Antara karyanya yang terkenal ialah tafsir Anwar al-Tanzil.Pentafsiran yang betul ialah perkataan “imam” member maksud pemimpin iaitu nabi yang menjadi pemimpin kepada sesuatu ummat.kerana tidak mengikut kaedah bahasa arab yang tepat dan bertentangan dengan prinsip asas syariat Islam. al-Syirazi. Dilahirkan di Bandar al-Bayda’ yang terletak di Syiraz tetapi tarikh lahirnya tidak diketahui. ilmu al-Maani dan Ilmu al-Bayan. beliau telah mengambil intisari dari kitab al-Kashhaf berkaitan fleksi(I’rab). Tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar alTa’wil mendapat tempat dikalangan generasi selepasnya seperti yang disebut oleh Haji Khalifah dalam kitabnya “ Kashf al-Zunun An Asami al-Kutub wa alFunun” “ Tafsir al-Baydawi kitab yang hebat dari segi kedudukannya.

Antara sumber tafsir al-Nasafi ialah . Beliau meninggalkan lebih 15 karya seperti Umdah al-Aqaid dalam aqidah yang terkenal dengan al-Aqaid al-Nasafiyah.” Beliau telah menyelesaikan tafsirannya dalam masa yang singkat seperti yang dinyatakan di muqaddimah tafsir Madarik al-Tanzil.Tidak diketahui tahun lahirnya dan meninggal pada 710H mengikut pandangan yang rajih. al-Maani dan al-Bayan. Imam al-Nasafi dan tafsirnya Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tafsir Beliau ialah Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi. Muhammad bin Mustafa(m951H) (d) Hashiyah Abd al-Hakim al-Siyalkuti al-Lahuri(m1060H) (e) Hashiyah Shihabuddin al-Khafaji(m1069H) 2. berisi dengan pandangan ahli sunnah dan jauh dari pandangan batil. kesamaran dan rahsia…selain beliau mengemukan pandangan-pandangan yang sendiri…” Pengaruh tafsir al-Baydawi sangat jelas melalui syarah dan Hashiyah yang bilangan mencecah empat puluh mengikut perkiraan Haji Khalifah dalam Kashf al-Zunun. tafsir yang tidak panjang yang menjemukan dan tidak pendek yang tidak sampai maksudnya. tujuh puluh mengikut perkiraan Ismail al-Baghadadi dan 83 mengikut perkiraan orientalis Brokelmen .berhubung derivasi(istiqaq). Digelar al-Nasafi merujuk kepada Nasaf yang terletak di wilayah Samarqand. yang menghimpunkan pandangan tentang bentuk-bentuk fleksi(I’rab). mengandungi perbahasan tentang ilmu badi. Antara yang masyhur ialah: (a)Hashiyah Jalal al-Din al-Sayuti “ Nawahid al-Abkar wa Shawahid al-Afkar” (b)Hashiyah al-Kazruni Abu al-Fadl Al-Qurashy al-Sadiqi al-Khatib(m940H) (c) Hashiyah al-Qunuwy. Manar al-Anwar dalam usul fiqh dan tafsirnya. dan qiraat. Tafsir al-Nasafi Al-Nasafi menjelaskan objektif penulisan tafsirnya: “Saya telah diminta oleh pihak yang berkuasa(sultan) menulis kitab yang sederhana berkaitan ta’wil al-Quran.

Kaherah. beliau berpindah bersama keluarganya ke Damsyik pada tahun 821H. Metodologi: Menurut Dr. dalam persoalan aqidah beliau mendukung pandangan ahli sunnah dan menolak pandangan aliran yang menyeleweng. balaghah. Dalam masalah fiqh pula beliau mentarjihkan mazhab Hanafi. Taif. Lubnan pada tahun 809H. Selain menjadi . Dalam ilmu hadith pula beliau menuntut ilmu dengan tokoh hadith Ibn Hajar al-،Asqa:la:ni: dan Ibn Na:sir al-Di:n al-Dimashqi:. Hirbah Duha:. al-Nasafi dalam tafsirnya menggunakan Qiraat Tujuh. al-Qayati dalam ilmu feqah. Dimyat. usul fiqh. Ta:j al-Di:n bin Baha:dir dalam ilmu fekah.al-Dhahabi.• Tafsir al-Khashaff dan tafsir al-Nasafi merupakan ringkasan kepada tafsir ini dengan menggugurkan pandangan muktazilah • Tafsir al-Baydawi: al-Nasafi sezaman dengan al-Baydawi kerana beliau meninggal 25 tahun sebelum al-Nasafi • • Tafsir “al-Kashf wa al-Bayan’ karya Abu Ishaq al-Tha’labi Tafsir Syarh Ta’wilat Ahl al-Sunnah karangan Abu Mansur al-Maturudi. Mekah. dan membincangkan serba sedikit berkaitan permasalahan nahu. Beliau telah mengembara kebeberapa tempat dalam usaha pencarian ilmu seperti Baitul Maqdis. Madinah dan Halab. Beliau merupakan anak kelahiran Kg. beliau tidak banyak menyebut riwayat Israiliyyat dan alangkah baik sekiranya beliau tidak menyebutnya. Semasa berusia 12 tahun. al-Biqa: ،i: menadah ilmu dengan beberapa tokoh ilmuan pada waktu itu seperti Ibn al-Jaza:ri: dalam disiplin ilmu Qiraah.Burhan al-Din al-Biqai dan tafsirnya Nazm al-Durar Biografi: Beliau ialah Burha:n al-Di:n Abu: al-Hasan Ibra:hi:m bin ،Umar bin Hassan alRuba:t.” 3. nahu. Beliau turut membaca dengan gurunya ini tafsir alKashsha:f.

• Salah dalam metodologi memahami al-Quran seperti tafsiran mazhabmazhab yang menyeleweng • Salah dalam mentafsirkan aspek kecil yang berlaku dikalangan mufassir ahli sunnah wa al-Jamaah. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)” Beliau mentafsirkan “Bunuhlah dirimu” dengan melawan hawa nafsu dan .tokoh dalam pelbagai disiplin ilmu. al-Biqa: ،i: tidak ketinggalan dalam menyertai beberapa siri peperangan. Bentuk-bentuk kesalahan dalam tafsir • Salah dari segi matlamat dan tujuan seperti pandangan orang bukan Islam terhadap al-Quran. Beliau meninggalkan lebih dari tujuh puluh karya dalam pelbagai disiplin ilmu. ْ َُ َ ْ ُ ّ َ ْ ََ ْ ُ ْ ّ ٌ َِ ّ ِ ُ َُ َ ّ ُ ِ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُُ ْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ َ ّ َ ْ ََ ‫ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إل قليل منهم ولو أنهم فعلوا‬ [66-4]‌ ‫ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا‬ ً ِ ْ َ ّ َ ََ ْ ُ ّ ً ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ُ َ ُ َ Maksudnya: “Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimuatau keluarlah kamu dari kampungmu”. al-Biqa: ،i: meninggal dunia pada 18 Rejab tahun 885H ketika berusia 76 tahun. Penyelewengan dan kesilapan dapat dilihat seperti berikut: 1. Pentafsir menerima makna asal ayat tetapi pentafsir memberikan tafsiran tambahan kepada ayat tersebut Contohnya tafsir ayat 66 surah al-Nisa oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami. Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul.

“keluarlah dari kampungmu” dengan keluarkan perasaan cinta dunia dari hatimu. . tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan. Menurut Sahl makan dalam ayat ini bukan makan yang sebenarnya dan mentafsirkannya dengan memberikan penumpuan kepada selain Allah. dan janganlah kamu dekati pohon ini[37]. Kedua:Mentafsirkan ayat dengan makna yang salah Contohnya tafsiran Sahl bin Abdullah al-Tasturi tentang ayat 35 surah alBaqarah. Ben- tuk kedua berbeza dari pertama kerana pentafsir menafikan makna asal ayat dan menjadikan ayat sebagai dalil yang menyokong pandangannya. Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120. dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai. sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. Firman Allah: ‫وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ول تقربا هذه الشجرة فتكونا‬ َ ُ َ َ َ َ َ ّ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ِ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ ِ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُْ َ 35-2]‌ ‫]من الْظالمين‬ َ ِِّ َ ِ Maksudnya: ” Dan kami berfirman: “Hai Adam. Makna yang diberikan oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami adalah betul iaiatu kewajipan melawan hawa nafsu dan mengeluarkan dunia dari hati tetapi menjadikan ayat sebagai dalil adalah salah kerana perkataan Bunuhlah dirimu adalah makna yang sebenar iaitu bunuh dengan makna mengeluarkan roh dari badan dan keluar dari kampung adalah keluar dengan fizikal. Dengan ini pentafsir telah melakukan dua kesalahan. 2. diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini. yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim ” [37] pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan. Pertama: Meninggalkan makna ayat yang betul.

sedangkan yang batin adalah yang merupakan isyarat-isyarat yang tersembunyi di sebaliknya itu yang hanya diketahui oleh ahlinya.setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Ibnu Arabi dalam tafsiran ini menyokong fahaman yang dipegangnya iaitu wehdah al-Wujud iaiatu tuhan dan manusia benda yang sama.3. TAFSIR ISYARI/SUFI Menurut ahli. nama tuhanmu ditafsirkan dengan diri manusia(kamu). Syarat Penerimaan Tafsir Sufi/Isyari Semua tafsir Isyari tidak boleh diterima begitu sahaja.akan tetapi ia hendaklah .Yang zahir adalah yang segera mudah mudah difahami oleh akal fikiran. Menurut al-Zahabi.disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli tasawwuf dan pentakwilan ini mempunyai titik pertemuan dengan maksud zahir ayat. dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan” Ibnu Arabi mentafsirkan sebutlah nama Tuhanmu iaitu diri kamu sendiri atau kenalilah diri anda janganlah lupa nanti Allah akan lupakan kamu. Tafsiran yang dari segi pegangan salah dan dalilnya salah seperti tafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat 8 surah al-Muzammil 8-73]‌ ‫]واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل‬ ً ِ ْ َ ِ ْ َِ ْ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ِ ُ ْ َ Maksudnya: ”Sebutlah nama Tuhanmu.tafsir sufi atau Isyari bermaksud mentakwilkan ayat-ayat alQuran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-kenyataan zahir ayat. jelas sekali kesesatan dan kebatilan tafsiran ini.

فل تجعلوا ل أندادا وأنتم تعلمون‬ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ ً َ َ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ّ Maksudnya: “... sebarang sekutu. padahal kamu semua mengetahui”(bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa) (Al-Baqarah:22) Al-Tastary mentafsirkan perkataan (‫)اندادا‬ yang bermaksud ‘sekutu’ sebagai di sini bukan hanya merujuk nafsu amarah yang jelek.Syarat-syarat tersebut adalah seperti yang berikut: Pentafsiran Isyari / Sufi ini tidak bercanggah dengan makna ayat yang zahir • Pentafsiran tersebut perlu disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar • • Tidak bertentangan dengan syariat dan akal Hendaklah dimulakan dengan penafisran terhadap makna zahir terlebih dahulu dan kemudian barulah didatangkan kemungkinan adanya makna lain selain makna zahir • • Pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing Seseorang mufassir tidak boleh mendakwa bahawa Ta’sir SufiIsyari sahaja yang tepat Contoh penafsiran secara Isyari [22-2]‌ ‫.memenuhi • syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan oleh para mufassir.akan tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan tuhan ole manusia juga merupakan apa yang di- .Jadi maksud (‫)اندادا‬ kepada patung-patung berhala. maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah.syaitan atau jiwa sahaja.

dan Engkau Dalam ugama Allah beramai-ramai.w .maksudkan daripada ayat tersebut.Akan tetapi berbeza dengan Ibn Abbas yang mengatakan bahawa ayat tersebut adalah sebagai tanda hampirnya ajal Rasulullah s. -maka Ucapkanlah tasbih Dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya. Mentafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan melihat isyarat yang ada di dalamnya telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi.ada yang memberikan pentafsiran ayat tersebut memerintahkan kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah dan meminta keampunannya.” (Al-Nasr:1-3) Di antara para sahabat.kerana manusia selalu menyekutukan tuhannya dengan selalu menjadi hamba bagi nafsu amarahnya.di antaranya pentafsiran Isyari sahabat iaitu ketika turunnya ayat daripada surah al-Nasr yang berbunyi: ْ َّ َ ‫إذا جاء نصر ال والفتح ‌]011-1[ ورأيت الناس يدخلون في دين ال أفواجا ‌]011-2[ فسبح‬ ً َ ْ َ ّ ِ ِ ِ َ ُُ ْ َ َ ّ َ ْ ََ َ ِ ُ َْْ َ ّ ُ ْ َ َ َ ِ ِ [3-110]‌ ‫بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا‬ ً ّ َ َ َ ُ ِّ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ِ Maksudnya: “Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa Engkau Wahai Muhammad melihat manusia masuk berjaya Menguasai negeri Makkah)..a. Sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

‫~‬ ‫~ وال تعالى أعلم‬ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->