BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Walau bagaimanapun. Akan tetapi. setelah British memerintah Negara ini. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. Oleh yang demikian. Malaysia. . Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. Cina dan India. Contohnya. akan turut mengubah amalan agama itu. Itulah yang telah berlaku di Barat. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. Sebaliknya. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Kini. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. Dengan itu. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. Untuk melihat fenomena ini. maka agama terpaksa merelakannya. kemudahan. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. Lihat sahaja Negara kita. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. agama juga terpaksa membenarkannya. Dari segi sejarahnya. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. kepakaran. Begitu juga dalam sektor perbankkan. apabila manusia mengubah cara pergaulannya.

BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. Umpamanya. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. Bagi orang Asia. Di satu pihak. krisis nilai. ketegangan kaum. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. malahan di dalam budaya masyarakat lain. Contohnya. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. Penyebaran maklumat melalui internet. Dalam pada itu. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. Pengebomam di Afghanistan. Oleh itu. . Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. konflik agama. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. Dengan itu. Maka. facebook. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. salah tafsir. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. insuran. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. kos pengeluaran dan sebagainya lagi. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. perbankkan dan sebagainya lagi. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. khususnya masyarakat Malaysia.

Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. identiti. hak. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. 2009). 2010). Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. New Zealand. Justeru itu. Indonesia. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. Pakistan dan sebagainya lagi. 2009). Malaysia. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. Sebaliknya. Dalam budaya . pencapaian dan kebebasan kumpulan. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. Sebaliknya. Dalam budaya ini. Sebaliknya. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. murah hati dan kepatuhan (Devito. Korea. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. Britain. Australia. pencapaian. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. hak. pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. keseronokan. 2009). Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. Canada dan Belanda. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). dan stimulasi (Devito. apabila idea ini di bawa ke Jepun. Cina. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. budaya kolektif. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza.

secara umumnya. Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. Mereka lebih materialistik. Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. sekiranya berlaku banjir. Contohnya. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. nasib atau kehendak supernatural. 2009). 2009). kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. dari segi status. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. Sebaliknya. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain. Bagi situasi pertama. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. diakui dan diterima pakai.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Kepada kumpulan budaya kolektif. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. 2010). 2009). setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. Sebaliknya. Walaupun di dalam budaya individu. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. suka . golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. 2009). Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. hipokrat dan pak turut. hubungan ahlinya adalah akrab.

Di dalam sesetengah masyarakat. Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. Mexico. 2010).BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. mereka lebih suka berterus terang. eksplisit. Contohnya. Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. 2009). 2010. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. doktor. penyelia. pegawai kerajaan dan sebagainya. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. Sebaliknya. mencari makna tersembunyi. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. 2010). taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. Brunei. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. 2009). . Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. melalui andaian-andaian sesama mereka. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. penerima mestilah melihat pada kontek. Negara-negara Arab. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. di dalam budaya kontek rendah. 2009). Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. Oleh itu. India. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. 2009). Devito. Indonesia. Justeru itu. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi. 2010) . agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. Sebaliknya. 2009). Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. Cina. tentera. Venezuela dan banyak lagi. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. Franchis. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan.

Di India.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. 2010). di dalam budaya jarak kuasa rendah. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. Dalam budaya ini. Denmark. kuat dan lebih berjaya. USA dan Israel. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. Contohnya. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. agresif. New Zealand. asertif. Akan tetapi. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. angkuh dan sombong. Sebaliknya. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. Oleh itu. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. 2009). Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Visyas dan Sudras. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. lebih aktif. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. dalam masyarakat Melayu. . Dari segi komunikasi kepengurusan.

dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. 2009). budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. Dalam budaya feminine. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. Finland. kurang kompetitif dan kurang agresif. bertolak ansur. Menurut beliau. Norway. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. mereka tidak begitu terikat . akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Chile. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. 2009). Belanda. Dari segi komunikasi. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. Sebuah budaya feminin yang tinggi. Costa Rica. berfokuskan kualiti hidup. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. Mereka menekankan kepada kejayaan. Dengan erti kata lain. iaitu. 2010). Organisasi feminin pula. Switzerland. Ireland. sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. dan lemah lembut. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). Sebaliknya. Venezuela. Australia. Negara-negara seperti Jepun. 2010). Contohnya. sopan santun. Menurut Devito (2009). Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. Yuslavia. Denmark. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. Portugal dan Thailand. Mexico. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. Devito (2009). Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Great Britain. bercita-cita tinggi dan bersaing.

Ini disebut mereka sebagai being cultures. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. iaitu. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. USA. 2009). Jamaica. arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. Franchis dan El Salvador. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. Jepun. Portugal. Singapura. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. 2009). Dari segi komunikasi. Hong Kong. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. 2009). bagi pekerja budaya LAT/HUA. 2009). Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. kreativiti dan flexibiliti. gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. kejelasan objektif. Dalam budaya LAT/HUA. Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”.BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. . Sebaliknya. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. 2010). Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. mereka mahukan kepastian.

ketepatan masa. Mesej .1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. seorang yang datang dari budaya M-time. faminin dan maskulin. temujanji diambilkira dengan serius. kontek tinggi dan rendah. sila rujuk gambar rajah 6.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. satu perkara untuk satu masa. Bagi mereka. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. berurusan di Negara M-time. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. Namun. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. Dalam keadaan demikian. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. Sebaliknya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. 2009). akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. 2009). Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. jarak kuasa. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. 2009). seorang yang datang dari budaya P-time. akan berasa terkejut. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal.

semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. b. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. kita akan menyatakan. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. g. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. mempersepsikan. Namun begitu.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). e. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. Menurut Devito (2009). d. Dengan itu. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. c. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. iaitu: a. h. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. 2009). ada juga tokoh-tokoh komunikasi . Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. f. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan.

wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. 2011). Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. logikal. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. 2009). Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. superior. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. ia perlu dilakukan kerana kini. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. ialah sensitiviti budaya. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. . bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi. Walaupun begitu. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain..BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. Realitinya. pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. kepercayaan. Maka. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. 2009). Marilah kita bincangkan satu per satu. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. 2009).

lelaki. iaitu: a. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. Contohnya. 2010). 2010). Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. 2010). Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. di dalam peperangan. dalam konteks Malaysia. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. contohnya. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. Contohnya. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. Namun begitu. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. 2009). Contohnya. Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. Pertama. Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. b. . terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). Menurutnya lagi. seorang Melayu.

British. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. Korea. Jepun. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. terdapat begitu banyak stereotype. Contohnya. sesuatu bangsa. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Realitinya. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. Contohnya. Lihat sahaja di negara kita ini. Akhirnya. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). juga dengan menggunakan strategi yang sama. Komunikasi menjadi semakin rumit. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. kampung dan sebagainya. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . “orang India kaki mabuk”. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. 2011) menyatakan. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. Umpamanya. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain. profesyen. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. “orang Cina pengotor”. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. Lantaran itu. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. Syiah dan Sunni). kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. bersosial dan minum arak. Namun.

Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. pentadbir. lemah dsbnya). prejudis terhadap wanita. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. b. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. terjadilah diskriminasi. kumpulan homoseksual. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. pengotor. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. iaitu: a. pemimpin. 2006). menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. mat rempit dan sebagainya lagi. kepercayaan dan prejudis kita. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. Akhirnya. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. Contohnya. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. Contohnya. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. .

fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. cara hidup dan nilai.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. kepercayaan. g. e. d. . Sebelum kita pergi ke Negara orang. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Populasi yang pelbagai. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. j. Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. 2009). jujur. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. Bacalah buku-buku. khusus dan jelas. Maklum balas hendaklah segera. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. ekonomi. majalah. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. f. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. i. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. h. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. Umpanya. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. kegiatan sosial. Oleh itu.

agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. politik. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. ii. konflik dan mungkin peperangan. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. ethnocentrisme yang tinggi. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. iv. Bagi mereka. iii. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. Individu i. ii. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. iv. a. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. b. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. sains dan teknologi seperti berikut. ekonomi. Politik i. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. telah menyebabkan USA memberikan apa . Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel. marilah kita bincangkan satu per satu. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. iii. empati dan berkasih saying sesame manusia. sosial. kemahiran dan teknologi. kejumutan pemikiran dan salah sangka. pendidikan.

Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. rebut taufan. iii. pelancongan kesihatan (hospital). sains dan teknologi. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. pameran perdagangan dan sebagainya. iii. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). Pendidikan. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. perfileman dan industri-industri lain. pengangkutan. pembuatan. Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. ekonomi. ii. . Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. Sosial i. iv. vi. v. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. c. Ekonomi i. ii. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. ii. e. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. 2010). wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. perhotelan. melancong dan sebagainya. Sains dan Teknologi i. dll). Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan.kemarau. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. d.

Penyerapan budaya . Contohnya. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. “didunkin donatkan”. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. Rusia. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. Dalam masa yang sama. Kini. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Menjadikan perkongsian ilmu. German. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Maka. Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. Britain. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini. Justeru itu. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. a. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. Franchis dan Jepun. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. 2010).

c. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. Oleh itu. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. Walaupun begitu. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. pergerakan diplomatik. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991. Dalam konteks Malaysia. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. b. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat. India dan sebagainya lagi. paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara . 16/6/2011). Kini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Afghanistan. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. kapitalis dan sosialis.org/wiki/Perang_Dingin. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. bantuan terpilih. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. Lantaran itu. pembunuhan.wikipedia. propaganda. Selatan Filipina. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin.

Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. berbanding dengan kelompok. PTS Professional Publishing Sdn. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. Enkulturasi 5. Ethnocentrisme c. A (2009). Kemahiran interpersonal untuk guru. New York. Masyarakat monokronik b. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. 4. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. Kuala Lumpur. .BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. 3. 1. (2006). Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. Apakah yang anda faham tentang: a. Devito. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. Human communication. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. Bhd. J. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. Pearson Education Inc. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini.

Trenholm. S. Pearson. (2011). New York. New York.. (2010). McGraw Hill Companies Inc. Nelson. L. (2011).wikipedia. Titsworth. & Harter. Communication matters. http://ms.. New York. .BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. Oxford University Press. Interpersonal communication. P. 16/6/2011.. Human communication. C. McGraw Hill Companies Inc. E. & Moss. 16/6/2011. http://www. New York. A. S.answering-islam. & Jensen. J.org/wiki/Perang_Dingin. (2009).html. Huma communication.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. K. McGraw Hill Companies Inc. Tubbs. S. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful