BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. maka agama terpaksa merelakannya. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. Malaysia. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. apabila manusia mengubah cara pergaulannya. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. agama juga terpaksa membenarkannya. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. kemudahan. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. setelah British memerintah Negara ini. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Sebaliknya. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. Dari segi sejarahnya. Begitu juga dalam sektor perbankkan. Kini. akan turut mengubah amalan agama itu. kepakaran. Itulah yang telah berlaku di Barat. Lihat sahaja Negara kita. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Cina dan India. Walau bagaimanapun. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. Oleh yang demikian. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Untuk melihat fenomena ini. Dengan itu. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. . Contohnya. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. Akan tetapi. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya.

berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. Penyebaran maklumat melalui internet. konflik agama. insuran. perbankkan dan sebagainya lagi. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. ketegangan kaum. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. krisis nilai. Di satu pihak. Dalam pada itu. facebook. malahan di dalam budaya masyarakat lain. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. Contohnya. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. Umpamanya. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. khususnya masyarakat Malaysia. Dengan itu. Oleh itu. Bagi orang Asia. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. Maka. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. . Pengebomam di Afghanistan. salah tafsir. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain. kos pengeluaran dan sebagainya lagi.

Justeru itu. Korea. Australia. Pakistan dan sebagainya lagi. identiti. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. hak. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. 2009). 2009). menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. Canada dan Belanda. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. 2010). Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. Cina. Sebaliknya. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. Britain. dan stimulasi (Devito. budaya kolektif. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). Sebaliknya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. Dalam budaya ini. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. Indonesia. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. Malaysia. pencapaian dan kebebasan kumpulan. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. hak. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. Sebaliknya. Dalam budaya . murah hati dan kepatuhan (Devito. New Zealand. keseronokan. Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. pencapaian. 2009). Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. apabila idea ini di bawa ke Jepun.

golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. suka . Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. Bagi situasi pertama. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. Walaupun di dalam budaya individu. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. Contohnya. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. Mereka lebih materialistik. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. hipokrat dan pak turut. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. sekiranya berlaku banjir. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. secara umumnya. Sebaliknya. Sebaliknya. 2009). Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. diakui dan diterima pakai. golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. Kepada kumpulan budaya kolektif. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. dari segi status. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. 2009). nasib atau kehendak supernatural. 2009). Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. 2009). 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. hubungan ahlinya adalah akrab. Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. 2010). Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain.

Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi. 2010). Devito. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. 2009). . pegawai kerajaan dan sebagainya. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. Contohnya. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. penerima mestilah melihat pada kontek. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. 2009). dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. Venezuela dan banyak lagi. Justeru itu. Oleh itu. Sebaliknya. 2010). Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. Franchis. 2009). mereka lebih suka berterus terang. India. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. tentera. Di dalam sesetengah masyarakat. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. melalui andaian-andaian sesama mereka. Mexico. taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. 2010. mencari makna tersembunyi. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. penyelia. 2009). sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. Sebaliknya. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. 2009). Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. Negara-negara Arab. Cina. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. Indonesia. 2010) . maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. doktor. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. eksplisit. di dalam budaya kontek rendah. Brunei.

Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. Oleh itu. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. di dalam budaya jarak kuasa rendah.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. Akan tetapi. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. angkuh dan sombong. New Zealand. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. agresif. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. kuat dan lebih berjaya. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. Visyas dan Sudras. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Dari segi komunikasi kepengurusan. Di India. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. Dalam budaya ini. Sebaliknya. 2010). golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. asertif. lebih aktif. Denmark. Contohnya. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. . Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. 2009). Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. USA dan Israel. peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. dalam masyarakat Melayu. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah.

dan lemah lembut. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Switzerland. Yuslavia. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. 2009). Great Britain. Dalam budaya feminine. Sebuah budaya feminin yang tinggi. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. mereka tidak begitu terikat . sopan santun. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. kurang kompetitif dan kurang agresif. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. 2009). Belanda. 2010). Dari segi komunikasi. Negara-negara seperti Jepun. Costa Rica. bercita-cita tinggi dan bersaing. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. Dengan erti kata lain. Contohnya. akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). Denmark. Finland. Organisasi feminin pula. 2010). kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. Norway. Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. Ireland. Menurut beliau. bertolak ansur. Sebaliknya. Devito (2009). organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Portugal dan Thailand. sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. iaitu. Mereka menekankan kepada kejayaan. Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. Australia. Venezuela. Menurut Devito (2009). berfokuskan kualiti hidup. Chile. Mexico. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua.

tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. USA. Portugal. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. kejelasan objektif. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. Dalam budaya LAT/HUA. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. 2009). Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. 2009). iaitu. Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. Dari segi komunikasi. Franchis dan El Salvador. Jamaica. Ini disebut mereka sebagai being cultures. arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. bagi pekerja budaya LAT/HUA. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. kreativiti dan flexibiliti. Jepun. 2010). kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. 2009).BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. mereka mahukan kepastian. 2009). Singapura. Sebaliknya. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. Hong Kong. . gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen.

2009). Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. Bagi mereka. seorang yang datang dari budaya P-time. berurusan di Negara M-time. akan berasa terkejut.1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. ketepatan masa. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. temujanji diambilkira dengan serius. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. jarak kuasa. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. Dalam keadaan demikian. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. kontek tinggi dan rendah. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. satu perkara untuk satu masa. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. faminin dan maskulin. Namun. Mesej . seorang yang datang dari budaya M-time. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. Sebaliknya. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. 2009). masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. sila rujuk gambar rajah 6. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. 2009).

mempersepsikan. f. kita akan menyatakan. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. c. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Dengan itu. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. 2009).BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. Menurut Devito (2009). Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. iaitu: a. terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. d. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. e. ada juga tokoh-tokoh komunikasi . b. g. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. Namun begitu. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. h. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi.

Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi.. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. Walaupun begitu. Realitinya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. 2009). pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. kepercayaan. Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. . superior. Maka. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. 2009). ialah sensitiviti budaya. Marilah kita bincangkan satu per satu. 2009). Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. 2011). logikal. ia perlu dilakukan kerana kini. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri.

Pertama.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. Namun begitu. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). dalam konteks Malaysia. Contohnya. lelaki. di dalam peperangan. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. Contohnya. 2009). Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. iaitu: a. b. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. 2010). 2010). contohnya. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. . Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. 2010). Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. seorang Melayu. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. Menurutnya lagi. Contohnya. Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini.

sesuatu bangsa. Jepun. Umpamanya. profesyen. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. British. Korea. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. Komunikasi menjadi semakin rumit. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. Contohnya. “orang India kaki mabuk”. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. Namun. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. Akhirnya. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. kampung dan sebagainya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. Syiah dan Sunni). Lihat sahaja di negara kita ini. terdapat begitu banyak stereotype. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). bersosial dan minum arak. Lantaran itu. juga dengan menggunakan strategi yang sama. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. Realitinya. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain. 2011) menyatakan. Contohnya. “orang Cina pengotor”.

pengotor. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. prejudis terhadap wanita. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. Akhirnya. pentadbir. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. 2006). Contohnya. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. terjadilah diskriminasi. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. b. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. . iaitu: a. Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Contohnya. pemimpin. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. kumpulan homoseksual.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. mat rempit dan sebagainya lagi. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. kepercayaan dan prejudis kita. lemah dsbnya). Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka.

menyediakan peluang yang luas untuk belajar. Umpanya. d. f. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. 2009). Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. j. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. cara hidup dan nilai. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. i.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. majalah. Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. e. . Bacalah buku-buku. khusus dan jelas. jujur. Populasi yang pelbagai. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Maklum balas hendaklah segera. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. ekonomi. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. Sebelum kita pergi ke Negara orang. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. kegiatan sosial. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. kepercayaan. Oleh itu. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. h. g.

dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. empati dan berkasih saying sesame manusia. Individu i. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. b. konflik dan mungkin peperangan. politik. iv. ethnocentrisme yang tinggi. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. sains dan teknologi seperti berikut. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. Politik i. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. a. marilah kita bincangkan satu per satu. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. telah menyebabkan USA memberikan apa . Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. pendidikan. Bagi mereka. iii. ii. kemahiran dan teknologi. kejumutan pemikiran dan salah sangka. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. ii. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. sosial. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. iv. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. iii. ekonomi. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya.

pengangkutan.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. vi. rebut taufan. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. iii. ii. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. 2010). Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. v. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. melancong dan sebagainya. Ekonomi i.kemarau. d. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. dll). Sains dan Teknologi i. . Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. ii. ii. Sosial i. iv. Pendidikan. c. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. pembuatan. iii. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. perfileman dan industri-industri lain. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). ekonomi. e. sains dan teknologi. pelancongan kesihatan (hospital). Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. perhotelan. pameran perdagangan dan sebagainya.

Justeru itu. Dalam masa yang sama. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. a. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. Rusia. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. Britain. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. German. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. Maka. Menjadikan perkongsian ilmu. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. Contohnya. Kini. “didunkin donatkan”. Franchis dan Jepun. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Penyerapan budaya . 2010).

c. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara .BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. pergerakan diplomatik. Dalam konteks Malaysia. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. Walaupun begitu. India dan sebagainya lagi. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu. propaganda. kapitalis dan sosialis. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. pembunuhan. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat. Selatan Filipina. 16/6/2011). paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. bantuan terpilih. Afghanistan. Lantaran itu.org/wiki/Perang_Dingin. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. b. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. Kini.wikipedia. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi.

Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. Ethnocentrisme c. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. Pearson Education Inc. PTS Professional Publishing Sdn. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. Human communication. Devito. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. A (2009).BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. Masyarakat monokronik b. Enkulturasi 5. (2006). Apakah yang anda faham tentang: a. J. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. berbanding dengan kelompok. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. Bhd. New York. 4. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini. . Kuala Lumpur. Kemahiran interpersonal untuk guru. Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. 3. 1.

. Pearson. Huma communication.wikipedia. P. New York. (2011).BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. & Jensen. A. E. New York. 16/6/2011. & Harter. Human communication. Titsworth. McGraw Hill Companies Inc.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. 16/6/2011.org/wiki/Perang_Dingin. S. New York. J. McGraw Hill Companies Inc.html. S. New York. http://www. Trenholm. K. S. S. C.. Communication matters. L. & Moss. Nelson.. (2010). McGraw Hill Companies Inc. Tubbs. (2009).answering-islam. (2011). Oxford University Press.. http://ms. Interpersonal communication.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful