BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

apabila manusia mengubah cara pergaulannya. Dari segi sejarahnya. Itulah yang telah berlaku di Barat. Lihat sahaja Negara kita. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Oleh yang demikian. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Begitu juga dalam sektor perbankkan. kemudahan. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. Sebaliknya. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. akan turut mengubah amalan agama itu. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. . Untuk melihat fenomena ini. Cina dan India. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. setelah British memerintah Negara ini. Walau bagaimanapun. kepakaran. Malaysia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Dengan itu. Akan tetapi. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. agama juga terpaksa membenarkannya. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. Contohnya. maka agama terpaksa merelakannya. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Kini.

kos pengeluaran dan sebagainya lagi. Oleh itu. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. khususnya masyarakat Malaysia. Bagi orang Asia. Penyebaran maklumat melalui internet. Di satu pihak. facebook. malahan di dalam budaya masyarakat lain. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. Dengan itu. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. insuran. . prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. krisis nilai. konflik agama. perbankkan dan sebagainya lagi. Dalam pada itu. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. salah tafsir. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain. Contohnya. Maka. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. Umpamanya. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. Pengebomam di Afghanistan. ketegangan kaum.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera.

2010). ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. Korea. identiti. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza. Indonesia. budaya kolektif. Sebaliknya. sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. Sebaliknya. Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. Cina. Malaysia. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). apabila idea ini di bawa ke Jepun. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. pencapaian. Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. murah hati dan kepatuhan (Devito. hak. New Zealand. 2009). pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. dan stimulasi (Devito. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. Dalam budaya ini. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. 2009). Dalam budaya . keseronokan. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Justeru itu. hak. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. Australia. Sebaliknya. Canada dan Belanda. Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. Britain. pencapaian dan kebebasan kumpulan. 2009). Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. Pakistan dan sebagainya lagi.

Bagi situasi pertama. diakui dan diterima pakai. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. Mereka lebih materialistik. 2009). setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. hubungan ahlinya adalah akrab. Sebaliknya. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. dari segi status. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. Kepada kumpulan budaya kolektif. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. Sebaliknya. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. 2009). suka . sekiranya berlaku banjir. Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. Walaupun di dalam budaya individu. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. 2009). bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. secara umumnya. 2010). Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. 2009). Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. Contohnya. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. nasib atau kehendak supernatural. hipokrat dan pak turut.

2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. tentera. Cina. India. Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. Venezuela dan banyak lagi. penerima mestilah melihat pada kontek. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. 2009). 2010). menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. Oleh itu. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. 2009). Di dalam sesetengah masyarakat. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. di dalam budaya kontek rendah. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. Justeru itu. Negara-negara Arab. mereka lebih suka berterus terang. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. Mexico. eksplisit. Indonesia. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. Brunei. Franchis. pegawai kerajaan dan sebagainya. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. 2009). penyelia. 2009). Devito. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. mencari makna tersembunyi. 2010) . Contohnya. Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. Sebaliknya. melalui andaian-andaian sesama mereka. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. 2010). 2010. 2009). Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. Sebaliknya. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. . doktor.

Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. agresif. 2010). jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. 2009). peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. dalam masyarakat Melayu. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. Oleh itu. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. lebih aktif. USA dan Israel. Visyas dan Sudras. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. asertif. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. Dalam budaya ini. kuat dan lebih berjaya. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. angkuh dan sombong. Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. Di India. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Sebaliknya. Dari segi komunikasi kepengurusan. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. di dalam budaya jarak kuasa rendah.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. Contohnya. . New Zealand. Akan tetapi. Denmark.

German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. 2009). berfokuskan kualiti hidup. Dengan erti kata lain. Devito (2009). kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. bercita-cita tinggi dan bersaing.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. Dalam budaya feminine. bertolak ansur. Venezuela. sopan santun. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. 2010). Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. Portugal dan Thailand. Switzerland. Menurut beliau. Norway. Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. Denmark. Sebuah budaya feminin yang tinggi. Chile. iaitu. kurang kompetitif dan kurang agresif. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Australia. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. Organisasi feminin pula. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. mereka tidak begitu terikat . Finland. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. Menurut Devito (2009). Belanda. organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. Sebaliknya. Great Britain. Negara-negara seperti Jepun. 2009). Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Ireland. Mexico. dan lemah lembut. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Yuslavia. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. Contohnya. 2010). Mereka menekankan kepada kejayaan. Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Costa Rica. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. Dari segi komunikasi. dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi.

USA. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. kreativiti dan flexibiliti. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam budaya LAT/HUA. tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. Singapura. Hong Kong. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. kejelasan objektif. . Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. 2009). Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. Jamaica. 2009). 2010). arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. bagi pekerja budaya LAT/HUA. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. Sebaliknya. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. 2009). telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. Ini disebut mereka sebagai being cultures. Portugal.BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. Dari segi komunikasi. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. 2009). Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. mereka mahukan kepastian. Jepun. Franchis dan El Salvador. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. iaitu.

Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. kontek tinggi dan rendah. 2009). Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. 2009). ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. seorang yang datang dari budaya P-time. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. sila rujuk gambar rajah 6. Namun. 2009). Bagi mereka.1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. satu perkara untuk satu masa. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. akan berasa terkejut. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. faminin dan maskulin. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. ketepatan masa. akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Dalam keadaan demikian. temujanji diambilkira dengan serius. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. Mesej . Sebaliknya. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. berurusan di Negara M-time.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. jarak kuasa. seorang yang datang dari budaya M-time.

Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. c.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan. mempersepsikan. Menurut Devito (2009). Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. h. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. kita akan menyatakan. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. g. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. b. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. e. d. terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. f. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. iaitu: a. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Dengan itu. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. 2009). Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. Namun begitu. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. ada juga tokoh-tokoh komunikasi .1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia.

maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. . Maka. Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. Marilah kita bincangkan satu per satu. pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. ia perlu dilakukan kerana kini. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. 2009). lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. 2009). Realitinya. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. 2009). Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. 2011). logikal. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi. superior. Walaupun begitu.. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. kepercayaan. ialah sensitiviti budaya. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru.

Pertama. seorang Melayu. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. Contohnya. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. 2009). . iaitu: a. Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. b. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. di dalam peperangan. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. Menurutnya lagi. 2010). Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). lelaki. Namun begitu. dalam konteks Malaysia. contohnya. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. 2010). Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. Contohnya. 2010). Contohnya. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu.

kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. Korea. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. Realitinya. Lantaran itu. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. British. “orang Cina pengotor”. Komunikasi menjadi semakin rumit. kampung dan sebagainya. Jepun. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. profesyen. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. terdapat begitu banyak stereotype. sesuatu bangsa. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. “orang India kaki mabuk”. bersosial dan minum arak. juga dengan menggunakan strategi yang sama. Umpamanya. 2011) menyatakan. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. Contohnya. Lihat sahaja di negara kita ini. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. Akhirnya. Namun. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. Contohnya. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. Syiah dan Sunni). Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak.

terjadilah diskriminasi. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. lemah dsbnya). Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. pemimpin. Akhirnya. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. b. pengotor. Contohnya. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. kepercayaan dan prejudis kita. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. 2006). iaitu: a. . Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. mat rempit dan sebagainya lagi. kumpulan homoseksual. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. prejudis terhadap wanita. Contohnya. pentadbir. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan.

Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. i. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. cara hidup dan nilai. ekonomi. Maklum balas hendaklah segera. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. Umpanya. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. kegiatan sosial. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. Sebelum kita pergi ke Negara orang. jujur. khusus dan jelas. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. 2009). Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. j. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. f. Populasi yang pelbagai. g. h. kepercayaan. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. majalah. Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. d. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. Bacalah buku-buku. e. . Oleh itu.

telah menyebabkan USA memberikan apa . APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. a. Untuk melihatnya dengan lebih dalam.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. iii. sosial. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. politik. kemahiran dan teknologi. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. b. iv. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. konflik dan mungkin peperangan. iii. ii. sains dan teknologi seperti berikut. empati dan berkasih saying sesame manusia. Individu i. ethnocentrisme yang tinggi. iv. Politik i. marilah kita bincangkan satu per satu. Bagi mereka. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. kejumutan pemikiran dan salah sangka. ekonomi. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. pendidikan. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. ii. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel.

Sains dan Teknologi i. iii. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). pameran perdagangan dan sebagainya. v. ekonomi. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. . e. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. pelancongan kesihatan (hospital). iv. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi.kemarau. ii.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. rebut taufan. pengangkutan. Pendidikan. Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. iii. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. pembuatan. Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. melancong dan sebagainya. vi. d. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. ii. dll). sains dan teknologi. ii. Sosial i. perfileman dan industri-industri lain. wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. c. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. Ekonomi i. 2010). Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. perhotelan.

seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. Franchis dan Jepun. Contohnya. “didunkin donatkan”. Rusia. Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. Menjadikan perkongsian ilmu. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. Dalam masa yang sama. 2010). Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. sama ada oleh tv swasta mahupun awam.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. Britain. German. a. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Justeru itu. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. Maka. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini. Penyerapan budaya . Kini. bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita.

Selatan Filipina. paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. Oleh itu. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. 16/6/2011). Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi. kapitalis dan sosialis. bantuan terpilih. b. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. pergerakan diplomatik. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. Afghanistan. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara . Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. c.org/wiki/Perang_Dingin. Lantaran itu. propaganda. pembunuhan. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. Dalam konteks Malaysia. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991.wikipedia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. Kini. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. India dan sebagainya lagi. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. Walaupun begitu.

Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. 4. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. Apakah yang anda faham tentang: a. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini. Kemahiran interpersonal untuk guru. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Bhd.BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. (2006). Devito. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. Pearson Education Inc. 3. A (2009). Enkulturasi 5. New York. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. . PTS Professional Publishing Sdn. Ethnocentrisme c. Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. berbanding dengan kelompok. 1. Human communication. J. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Kuala Lumpur. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. Masyarakat monokronik b.

& Jensen. Titsworth. J. A.answering-islam.. & Harter. McGraw Hill Companies Inc. McGraw Hill Companies Inc. Trenholm. (2010).org/wiki/Perang_Dingin. S. http://www. New York. 16/6/2011. Tubbs.html. http://ms. P. Nelson. Human communication. L. (2009). S. & Moss.wikipedia. New York. New York. Pearson. 16/6/2011. . Communication matters.BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. McGraw Hill Companies Inc. New York. (2011). Oxford University Press. Huma communication. E. S.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. (2011). Interpersonal communication... C. K. S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.