BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

Dengan itu. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Lihat sahaja Negara kita.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. Oleh yang demikian. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. kepakaran. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. Begitu juga dalam sektor perbankkan. . maka agama terpaksa merelakannya. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Malaysia. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. Cina dan India. Itulah yang telah berlaku di Barat. Walau bagaimanapun. kemudahan. Untuk melihat fenomena ini. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. apabila manusia mengubah cara pergaulannya. Sebaliknya. setelah British memerintah Negara ini. agama juga terpaksa membenarkannya. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. Contohnya. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. Dari segi sejarahnya. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. akan turut mengubah amalan agama itu. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. Kini. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Akan tetapi. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya.

insuran. facebook. Di satu pihak. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. Dalam pada itu. krisis nilai. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. malahan di dalam budaya masyarakat lain. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. khususnya masyarakat Malaysia. Umpamanya. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. Bagi orang Asia. Maka. Contohnya. perbankkan dan sebagainya lagi. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. salah tafsir. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. konflik agama. kos pengeluaran dan sebagainya lagi. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. Penyebaran maklumat melalui internet. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain. . Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. Oleh itu. ketegangan kaum.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. Dengan itu. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. Pengebomam di Afghanistan.

2009). 2010). Malaysia. 2009). identiti. Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. hak. 2009). Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. Korea. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. Cina. pencapaian. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. Indonesia. apabila idea ini di bawa ke Jepun. sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. Australia. pencapaian dan kebebasan kumpulan. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. New Zealand. Sebaliknya. Dalam budaya . kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza. hak. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. Canada dan Belanda. Britain. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. Pakistan dan sebagainya lagi. keseronokan. Justeru itu. dan stimulasi (Devito. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. Dalam budaya ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Sebaliknya. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. murah hati dan kepatuhan (Devito. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. budaya kolektif. Sebaliknya.

manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. 2009). Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. sekiranya berlaku banjir. suka . dari segi status. Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. Bagi situasi pertama. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. 2009). Contohnya. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. Sebaliknya. Kepada kumpulan budaya kolektif. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. 2009). golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. diakui dan diterima pakai. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. hubungan ahlinya adalah akrab. Mereka lebih materialistik. bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. secara umumnya. 2010). Walaupun di dalam budaya individu. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. hipokrat dan pak turut.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. nasib atau kehendak supernatural. 2009). Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. Sebaliknya. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. dan di dalam sesetengah budaya individu juga.

doktor. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. 2010. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. Sebaliknya. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. tentera. 2009). Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. 2009). eksplisit. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. 2010). Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. Franchis. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Contohnya. Cina. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. 2009). 2010). Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. 2010) . Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. Sebaliknya. Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. mencari makna tersembunyi. Negara-negara Arab. penyelia. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. melalui andaian-andaian sesama mereka. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. penerima mestilah melihat pada kontek. 2009). Indonesia. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. di dalam budaya kontek rendah. Devito. Justeru itu. Di dalam sesetengah masyarakat. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. Mexico. Oleh itu. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. pegawai kerajaan dan sebagainya. taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. 2009). Brunei. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. . Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. Venezuela dan banyak lagi. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. India. mereka lebih suka berterus terang.

peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. dalam masyarakat Melayu. Sebaliknya. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. di dalam budaya jarak kuasa rendah. kuat dan lebih berjaya. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. . Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. 2009). lebih aktif. agresif. 2010). tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. Contohnya. asertif. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Di India. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. Oleh itu. Visyas dan Sudras. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. Akan tetapi. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. Dari segi komunikasi kepengurusan. Denmark. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. New Zealand. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. angkuh dan sombong. Dalam budaya ini. USA dan Israel. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini.

sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Menurut Devito (2009). Great Britain. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. Sebaliknya. Portugal dan Thailand. Chile. kurang kompetitif dan kurang agresif. Belanda. Menurut beliau. iaitu. Organisasi feminin pula. Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. 2009). organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. Costa Rica. Denmark. Mereka menekankan kepada kejayaan. Australia. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. mereka tidak begitu terikat . Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Finland. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. Sebuah budaya feminin yang tinggi. Devito (2009). 2010). Negara-negara seperti Jepun. Dalam budaya feminine. Yuslavia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. 2010). German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. Contohnya. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. Mexico. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. 2009). bercita-cita tinggi dan bersaing. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). berfokuskan kualiti hidup. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Ireland. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. dan lemah lembut. bertolak ansur. Dengan erti kata lain. Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. Venezuela. akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Norway. Switzerland. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. Dari segi komunikasi. sopan santun.

Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. 2009). Jamaica. Portugal.BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. 2009). Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. Singapura. Hong Kong. kreativiti dan flexibiliti. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. 2009). Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. Ini disebut mereka sebagai being cultures. 2009). Dalam budaya LAT/HUA. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. iaitu. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. Dari segi komunikasi. tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. Sebaliknya. kejelasan objektif. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. 2010). bagi pekerja budaya LAT/HUA. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. Jepun. mereka mahukan kepastian. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. Franchis dan El Salvador. USA. gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. . Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito.

faminin dan maskulin. Mesej . Namun. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. satu perkara untuk satu masa. seorang yang datang dari budaya M-time. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. temujanji diambilkira dengan serius. ketepatan masa. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. berurusan di Negara M-time. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. Bagi mereka. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. akan berasa terkejut. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. jarak kuasa. ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. 2009). melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. 2009).1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. kontek tinggi dan rendah. 2009). orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Sebaliknya. seorang yang datang dari budaya P-time. Dalam keadaan demikian. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. sila rujuk gambar rajah 6.

semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. b. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi. f. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. c. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. e. h. kita akan menyatakan. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. 2009). Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. Namun begitu. d. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. mempersepsikan. Dengan itu. ada juga tokoh-tokoh komunikasi . g. terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. Menurut Devito (2009). Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan. iaitu: a. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza.

logikal. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. kepercayaan. bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi. Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. Maka. . wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. Marilah kita bincangkan satu per satu. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. 2011). Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. 2009). Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. ia perlu dilakukan kerana kini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. 2009). lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. ialah sensitiviti budaya. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. 2009). Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’.. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. superior. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. Walaupun begitu. Realitinya. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan.

. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. Menurutnya lagi. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. 2010). Contohnya. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. di dalam peperangan. Namun begitu. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. Contohnya. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. dalam konteks Malaysia. seorang Melayu. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. Pertama. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. 2009). Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini. terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). Contohnya. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. contohnya. 2010). 2010). kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. iaitu: a.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. lelaki. perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. b. Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss.

Korea. 2011) menyatakan. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. profesyen. Lihat sahaja di negara kita ini. “orang India kaki mabuk”. Umpamanya. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. juga dengan menggunakan strategi yang sama. Komunikasi menjadi semakin rumit. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. “orang Cina pengotor”. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. bersosial dan minum arak. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. Akhirnya. Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. Realitinya. Syiah dan Sunni). tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. terdapat begitu banyak stereotype. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. Jepun. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. Contohnya. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. sesuatu bangsa. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Lantaran itu. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. Namun. kampung dan sebagainya. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). British. Contohnya.

sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. terjadilah diskriminasi. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. pengotor. pemimpin. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. kumpulan homoseksual. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. b. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. . Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. Contohnya. 2006). Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. mat rempit dan sebagainya lagi. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. iaitu: a. pentadbir. Akhirnya. lemah dsbnya). Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. kepercayaan dan prejudis kita. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. prejudis terhadap wanita. Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. Contohnya.

Sebelum kita pergi ke Negara orang. khusus dan jelas. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. Umpanya. Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. j. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. ekonomi. i. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. cara hidup dan nilai. g. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. e. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. . Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. Oleh itu. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. Bacalah buku-buku. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. 2009). Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. kepercayaan. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. f. jujur. h. Maklum balas hendaklah segera. Populasi yang pelbagai. d. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. kegiatan sosial. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. majalah.

Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. ii. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. a. iv. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. marilah kita bincangkan satu per satu. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. iii. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. empati dan berkasih saying sesame manusia. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. sosial. konflik dan mungkin peperangan. politik. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. Individu i. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel. Politik i. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. telah menyebabkan USA memberikan apa . ekonomi. sains dan teknologi seperti berikut. ethnocentrisme yang tinggi. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. iv. kejumutan pemikiran dan salah sangka. Bagi mereka. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. iii. kemahiran dan teknologi. ii. b. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. pendidikan.

ii. dll). Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. 2010). Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. pelancongan kesihatan (hospital). pengangkutan. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. vi. iv. Sains dan Teknologi i. pameran perdagangan dan sebagainya. iii. Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. melancong dan sebagainya. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. ii. iii. d. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. e. ii. v. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. sains dan teknologi. rebut taufan. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. c. wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan.kemarau. Sosial i. Ekonomi i. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). . perfileman dan industri-industri lain. perhotelan. pembuatan. Pendidikan. ekonomi. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial.

terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. Maka. German. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. Dalam masa yang sama. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. Menjadikan perkongsian ilmu. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. Rusia. Britain. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. Penyerapan budaya . Kini. bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. a. Justeru itu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. 2010). lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Franchis dan Jepun. Contohnya. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. “didunkin donatkan”. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini.

paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. c. kapitalis dan sosialis. Dalam konteks Malaysia. pembunuhan. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. Oleh itu. India dan sebagainya lagi. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain.org/wiki/Perang_Dingin. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. bantuan terpilih. 16/6/2011). Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara .wikipedia.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. propaganda. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. Walaupun begitu. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. pergerakan diplomatik. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. Selatan Filipina. b. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi. Afghanistan. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. Lantaran itu. Kini.

Bhd. Pearson Education Inc. J. PTS Professional Publishing Sdn.BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. New York. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. . Masyarakat monokronik b. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. Devito. Human communication. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Ethnocentrisme c. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. berbanding dengan kelompok. Apakah yang anda faham tentang: a. Enkulturasi 5. 4. (2006). kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini. Kuala Lumpur. A (2009). Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. 1. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. 3. Kemahiran interpersonal untuk guru.

P. S. S. 16/6/2011.BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. http://ms.answering-islam. Communication matters. New York. C. New York. New York.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. E. L. (2010). McGraw Hill Companies Inc. J. Trenholm.. New York. Human communication. Titsworth. McGraw Hill Companies Inc.. & Moss. Pearson. (2011). K.. Oxford University Press. Nelson. & Jensen. (2011). & Harter. 16/6/2011. McGraw Hill Companies Inc. Huma communication. Interpersonal communication. S.org/wiki/Perang_Dingin. Tubbs. A. .wikipedia. (2009). S. http://www.html.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful