BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Cina dan India. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Lihat sahaja Negara kita. maka agama terpaksa merelakannya. Akan tetapi. setelah British memerintah Negara ini. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. Dengan itu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Oleh yang demikian. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. kepakaran. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. kemudahan. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. Itulah yang telah berlaku di Barat. Kini. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. Malaysia. agama juga terpaksa membenarkannya. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. . Sebaliknya. Dari segi sejarahnya. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. akan turut mengubah amalan agama itu. Begitu juga dalam sektor perbankkan. Walau bagaimanapun. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. Untuk melihat fenomena ini. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. Contohnya. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. apabila manusia mengubah cara pergaulannya. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan.

Bagi orang Asia. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Di satu pihak. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. malahan di dalam budaya masyarakat lain. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. khususnya masyarakat Malaysia. Contohnya. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. Umpamanya. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. Dengan itu. Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. Oleh itu. . perbankkan dan sebagainya lagi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. Penyebaran maklumat melalui internet. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. Dalam pada itu. salah tafsir. facebook. Pengebomam di Afghanistan. krisis nilai. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. Maka. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. konflik agama. ketegangan kaum. kos pengeluaran dan sebagainya lagi. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. insuran. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain.

iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. Sebaliknya. hak. Sebaliknya. keseronokan. Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. dan stimulasi (Devito. Justeru itu. Pakistan dan sebagainya lagi. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. 2010). apabila idea ini di bawa ke Jepun. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. 2009). Australia. pencapaian dan kebebasan kumpulan. 2009). Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. Canada dan Belanda. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. murah hati dan kepatuhan (Devito. Malaysia. Indonesia. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. New Zealand. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. budaya kolektif. Britain. pencapaian. identiti. Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. Dalam budaya . sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. Korea. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. Sebaliknya. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. 2009). pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. Dalam budaya ini. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. Cina. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. hak.

Kepada kumpulan budaya kolektif. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. hubungan ahlinya adalah akrab. Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. 2009). pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. suka . 2009). 2009). bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. 2009). Contohnya. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. Walaupun di dalam budaya individu. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. hipokrat dan pak turut. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. Mereka lebih materialistik. nasib atau kehendak supernatural. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. 2010).BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. secara umumnya. setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. diakui dan diterima pakai. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. Sebaliknya. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. Bagi situasi pertama. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. Sebaliknya. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. dari segi status. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. sekiranya berlaku banjir.

2009). . Indonesia. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. India. iaitu dengan siapakah mereka bercakap.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Sebaliknya. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Justeru itu. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. di dalam budaya kontek rendah. Venezuela dan banyak lagi. Cina. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. 2010). Di dalam sesetengah masyarakat. Devito. penerima mestilah melihat pada kontek. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. 2009). mencari makna tersembunyi. Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. Oleh itu. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. tentera. Brunei. mereka lebih suka berterus terang. 2010) . Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. doktor. Negara-negara Arab. 2009). Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. penyelia. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. Sebaliknya. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. 2010). 2010. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. 2009). Contohnya. melalui andaian-andaian sesama mereka. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. Mexico. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. Franchis. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. pegawai kerajaan dan sebagainya. 2009). taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. eksplisit. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber.

Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. agresif. 2009). Dalam budaya ini. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. Denmark. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. angkuh dan sombong. . di dalam budaya jarak kuasa rendah. Oleh itu. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. dalam masyarakat Melayu. Dari segi komunikasi kepengurusan. Visyas dan Sudras. asertif. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. Sebaliknya. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Akan tetapi. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. New Zealand. 2010). mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. USA dan Israel. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. kuat dan lebih berjaya. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Contohnya. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. Di India. peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. lebih aktif.

sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Menurut beliau. berfokuskan kualiti hidup. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. Menurut Devito (2009). Switzerland. Australia. 2009). Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). Contohnya. dan lemah lembut. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. 2010). Belanda. Portugal dan Thailand. sopan santun. bertolak ansur.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. Venezuela. Dengan erti kata lain. Great Britain. Sebaliknya. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. Denmark. Costa Rica. 2010). Dalam budaya feminine. mereka tidak begitu terikat . Devito (2009). Organisasi feminin pula. akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Finland. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. Yuslavia. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Dari segi komunikasi. Negara-negara seperti Jepun. Mexico. Chile. organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. iaitu. Norway. Mereka menekankan kepada kejayaan. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. bercita-cita tinggi dan bersaing. 2009). Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. Ireland. Sebuah budaya feminin yang tinggi. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. kurang kompetitif dan kurang agresif.

2010). tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. Singapura. mereka mahukan kepastian. Ini disebut mereka sebagai being cultures. 2009). Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. 2009). gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. iaitu. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. Sebaliknya. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. Dalam budaya LAT/HUA.BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. kreativiti dan flexibiliti. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. Dari segi komunikasi. . arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. Portugal. 2009). Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jepun. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. kejelasan objektif. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. bagi pekerja budaya LAT/HUA. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Franchis dan El Salvador. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. 2009). Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. Jamaica. USA. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Hong Kong. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen.

akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. 2009). Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. ketepatan masa. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. temujanji diambilkira dengan serius. Dalam keadaan demikian. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. seorang yang datang dari budaya M-time.1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. Bagi mereka. seorang yang datang dari budaya P-time. Sebaliknya. berurusan di Negara M-time. Mesej . Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. faminin dan maskulin. kontek tinggi dan rendah. 2009). ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. jarak kuasa. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. satu perkara untuk satu masa. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. 2009). akan berasa terkejut. sila rujuk gambar rajah 6. Namun.

Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. g. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. kita akan menyatakan. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan. terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. h. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. e. semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. ada juga tokoh-tokoh komunikasi . b. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. mempersepsikan. c. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). Dengan itu. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. iaitu: a. f. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. d. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. 2009). Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. Menurut Devito (2009). Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. Namun begitu.

terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. Maka. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. Walaupun begitu. Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. 2009). bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi. 2011). ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. Realitinya. wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. superior. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. 2009). pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan.. Marilah kita bincangkan satu per satu. kepercayaan. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. . logikal. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. ia perlu dilakukan kerana kini. 2009). lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. ialah sensitiviti budaya. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif.

Contohnya. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. Pertama. 2010). Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. Menurutnya lagi. di dalam peperangan. . perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. Contohnya. seorang Melayu. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. b. 2010). Contohnya. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. dalam konteks Malaysia. Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. contohnya. Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. 2009). terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. lelaki. 2010). iaitu: a. Namun begitu. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif.

kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. “orang India kaki mabuk”. bersosial dan minum arak. 2011) menyatakan. Contohnya. Lihat sahaja di negara kita ini. juga dengan menggunakan strategi yang sama. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . Komunikasi menjadi semakin rumit. Korea. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. Umpamanya. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. Syiah dan Sunni). Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. Jepun. sesuatu bangsa. “orang Cina pengotor”. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. kampung dan sebagainya. Akhirnya. “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. British. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. Namun. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. profesyen. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. Realitinya. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. terdapat begitu banyak stereotype. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. Contohnya. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. Lantaran itu.

kumpulan homoseksual. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. terjadilah diskriminasi. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. Akhirnya. mat rempit dan sebagainya lagi. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. iaitu: a. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. prejudis terhadap wanita. b. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. 2006). sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. pemimpin. Contohnya. Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. Contohnya. pengotor. lemah dsbnya). pentadbir. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. kepercayaan dan prejudis kita. . Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah.

i. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. g. cara hidup dan nilai. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. jujur. khusus dan jelas. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. Maklum balas hendaklah segera. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. e. Sebelum kita pergi ke Negara orang. f. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. 2009). Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. majalah. Bacalah buku-buku. j. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. Umpanya. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. d. Populasi yang pelbagai. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. kepercayaan. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. h. Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. . ekonomi. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. kegiatan sosial. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. Oleh itu. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen.

marilah kita bincangkan satu per satu. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. Individu i. konflik dan mungkin peperangan. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. politik. kemahiran dan teknologi. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. sosial. ii. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel. telah menyebabkan USA memberikan apa . iv. iii. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. Politik i. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. ii.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. pendidikan. Bagi mereka. kejumutan pemikiran dan salah sangka. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. ekonomi. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. empati dan berkasih saying sesame manusia. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. sains dan teknologi seperti berikut. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. a. ethnocentrisme yang tinggi. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. iv. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. b. iii.

ii. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). Sains dan Teknologi i. dll). d. . Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. pameran perdagangan dan sebagainya. 2010). pelancongan kesihatan (hospital). ekonomi. Ekonomi i. sains dan teknologi. ii. Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. perfileman dan industri-industri lain. melancong dan sebagainya. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. rebut taufan. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. e. pengangkutan. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. vi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. c. wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. Sosial i. ii. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. iii. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. iii. pembuatan. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf.kemarau. perhotelan. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. Pendidikan. iv. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. v. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara.

2010). bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. Franchis dan Jepun. Contohnya. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. Menjadikan perkongsian ilmu. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. Kini. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. German. Penyerapan budaya . “didunkin donatkan”. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. Dalam masa yang sama. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. Justeru itu. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. Maka. Britain. a. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. Rusia. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil.

masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. Oleh itu. c. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. bantuan terpilih. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991.wikipedia. Afghanistan.org/wiki/Perang_Dingin. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara . ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. propaganda. Kini. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. Walaupun begitu. Selatan Filipina. kapitalis dan sosialis.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. pergerakan diplomatik. akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi. India dan sebagainya lagi. Lantaran itu. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. Dalam konteks Malaysia. 16/6/2011). Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. b. pembunuhan.

Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. Bhd. Pearson Education Inc. . PTS Professional Publishing Sdn. A (2009). 4. Human communication. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. Enkulturasi 5. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Kemahiran interpersonal untuk guru. Devito. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. Kuala Lumpur. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. New York. J. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. Masyarakat monokronik b. (2006). 3. Ethnocentrisme c. berbanding dengan kelompok. Apakah yang anda faham tentang: a. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. 1. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia.

New York.. Human communication.org/wiki/Perang_Dingin. Pearson. Nelson. New York. . Huma communication. McGraw Hill Companies Inc.BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. http://www. (2009). Interpersonal communication. L. New York. S.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. S.. & Jensen. McGraw Hill Companies Inc.. Communication matters. (2010). (2011). Trenholm. S. & Moss. S. 16/6/2011.wikipedia. C. Titsworth. E.answering-islam. A. P. New York. 16/6/2011.html. (2011). J. Tubbs. http://ms. & Harter. Oxford University Press. K. McGraw Hill Companies Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful