RUPA BENTUK KURIKULUM ABAD KE 21

PENGENALAN Kurikulum adalah ‘core’ kepada ‘business’ pendidikan. Ia merupakan satu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahli dari satu generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan individu dan engara. Dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-dua keperluan dihuraikan seperti berikut : " Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mweujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. " [ Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) ]

Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja. Y.A.B. Perdana Menteri telah menghuraikan bentuk, corak dan tumpuan yang perlu dilakukan.

Warganegara berupaya merancang masa depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa. dari segi kemampuan diri. selain terdapatnya imbangan yang wajar antara orang-orang mempunyai kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. dari segi kemampuan berbahasa. dari segi motivasi mereka terhadap kecemerlangan dan terhadap mendorongkan semangat keusahawanan". hal. isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan (dictated) oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. 21 ] Kurikulum bagi abad ke 21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan. ledakan ilmu dan maklumat. 21 ] "Kita mestilah memastikan bahawa terdapat satu adunan yang seimbang antara golongan profesional. Garis panduan tentang bentuk. hal. dari segi penghargaan mereka akan kemahiran dan pengetahuan serta kemajuan diri. sastera dan ilmu-ilmu sosial"."Kita mestilah mempunyai hasrat untuk mencapai taraf yang setinggitingginya dari segi ketrampilan pada rakyat kita. Perancangan kurikulum abad ke 21. dari segi sikap mereka terhadap kerja dan disiplin. separa-profesional dan ahli ketukangan. Warganegara Malaysia bagi abad ke 21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh globalisasi. . [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. mestilah bersifat futuristik.

. permasalahan dan projek yang dijalankan oleh pelajar dalam kumpulan yang mengandungi berbagai tahap kebolehan. Minda yang kritis berupaya mengenal pasti andaian-andaian. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain kemahiran kepimpinan dan pengurusan Di dalam usaha ini kurikulum perlu memberi penekanan kepada perkaraperkara berikut : (a) Pembelajaran Koperatif Kurikulum berkisar dalam bentuk tugasan. Fokus pengisian kurikulum semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu :       kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif kemahiran berkomunikasi secara berkesan kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan kemahiran mencari. idea. pandangan membawa kepada perubahan tingkah laku peribadi yang lebih baik atau penghasilan produk baru.FOKUS / PENEKANAN KURIKULUM Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan kreatif. mengendalikan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara ahli kumpulan. Penglibatan diri dalam kemahiran ‘interpersonal’ merangkumi kemahiran membuat keputusan. jasmani dan emosi. kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek. rohani. (b) Berfikir Secara Kritis dan Reflektif Fokus aktiviti kurikulum kepada kebolehan membuat pilihan dan keputusan berlandaskan sebab-sebab yang rasional serta justifikasi.

Kebudayaan nasional. Insan baik. (g) Penghayatan Nilai-Nilai Murni Pemupukan dan penghayatan nilai murni masyarakat Malaysia dilanjutkan di samping nilai-nilai baru masyarakat moden.(c) Pengembangan Kreativiti Kurikulum perlu banyak menonjolkan aktiviti-aktiviti yang kreatif termasuklah berfikir secara logik. keluarga dan masyarakat manusia serta alam sekelilingnya. Hanya insan baik. . (f) Patriotisme dan Ketatanegaraan Kesinambungan pembinaan semangat patriotisme dan identiti kebangsaan dilanjutkan. sedar insaf bahawa ia perlu menguasai ilmu bagi melaksanakan tugas terhadap dirinya. Kreativiti-kreativiti dapat dipupuk apabila individu tersebut diberi galakan. (e) ‘Multilinggualism’ Arus globalisasi dan ledakan maklumat memerlukan kebolehan pelbagai bahasa untuk Rakyat Malaysia perlu menguasai dua bahasa atau lebih (selain daripada Bahasa Melayu) supaya boleh berkomunikasi dengan berkesan. Penguasaan kemahiran generik memberi peluang kepelbagaian jenis pekerjaan dalam bidang yang berlainan. (d) Kemahiran Generik Kemahiran-kemahiran generik bolehguna dapat menyediakan tenaga pekerja yang mahir. dan berupaya menggunakan segala maklumat dalam pelbagai bahasa. Pekerja yang mempunyai kepakaran akan begitu mobile dan kerap bertukar kerja. Pekerja yang berketrampilan menjadi aset kepada majikan. cekap dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan. Tuhan. beradab dan bermoral tinggi mampu menguasai ilmu-ilmu baru tanpa mengorbankan agama. akhlak dan kebudayaan bangsa. dapat memajukan diri dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. ideologi dan aspirasi nasional akan dapat mengukuhkan lagi identiti kebangsaan dan membentuk bangsa Malaysia yang berwibawa dan bermoral tinggi. membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan.

menulis. Kesemua potensi seperti yang disarankan dalam teori Pelbagai Kecerdasan (Multiple Intelligences) iaitu verbal-linguistik. Pembelajaran berlaku semasa aktiviti dijalankan sama ada dalam bentuk pengalaman. serta diulang dan dipulihkan pada tahun 1 jika kanak-kanak tidak . Perlunya ada kesinambungan prasekolah. Penekanan kesediaan yang kukuh bagi kemahiran 3M (membaca. merujuk. Bermainmenjalankan aktiviti secara terancang dan tidak terancang (bebas) mengikut objektif yang disarankan dalam garis kurikulum. mencari dan memilih maklumat. Kemahiran yang telah dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah patut disambung di tahun 1. ORGANISASI KURIKULUM Pendidikan Prasekolah Penekanan kurikulum kepada kemahiran dan pengetahuan. (i) Kemahiran Belajar Untuk Belajar Kemahiran belajar diajar seiringan dan disepadukan dengan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Ini merupakan kesediaan bagi kanak-kanak yang akan menghadapi ujian diagnostik pada tahun 3 (program Lompat Kelas). (flexible) dan tidak formal. Program yang anjal. Proses pembelajaran secara tidak formal melalui konsep bermain sambil belajar. spatial. mengira) melalui bermain. logiko-matematik. bercakap di khalayak ramai dan sebagainya diberi penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. muzik. di samping menurut 'graded objectives' (konsep Mastery Learning) dan 'activity-based'. Kemahiran membaca pantas. Ini dapat melahirkan individu yang holistik dan seimbang. bodily-kinesthetic. membuat nota. menulis ringkasan. dan intrapersonal diberi tumpuan.tahun 1 dijalankan agar pengalaman prasekolah tidak disia-siakan di tahun 1. Kawalan harus dititikberatkan supaya guru tidak mengajar 3M 'right away'.(h) Pelbagai Kecerdasan Setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolahan yang berbagai. inter-personal. hasil kerja dan lain-lain.

Kemahiran-kemahiran asas dalam Bahasa Inggeris. Bagi mereka yang telah bersedia. tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Aspek-aspek intelek. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil). Walau bagaimanapun. Keanjalan tempoh belajarnya ini memungkinkan kanak-kanak cerdas pintar menamatkan pendidikan rendah dalam tempoh 5 tahun dan kanak-kanak yang kurang berkeupayaan dalam tempoh 7 tahun. Ketrampilan berbahasa seperti bertutur. harmonis dan berakhlak mulia. Pendidikan Rendah Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. sains dan teknologi Kerohanian. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Inggeris. Komponenkomponen yang dicadangkan ialah :       Komunikasi Matematik. rohani. umumnya.menguasainya. pengukuhan dijalankan untuk mengayakan pengalaman mereka di samping mengurangkan kebosanan mempelajari perkara yang sama. menyeluruh dan seimbang. emosi dan jasmani diperkembang ke arah melahirkan insan yang seimbang. Matlamat Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi kanak-kanak secara bersepadu. membaca dan menulis dengan berkesan ditekankan terutama dalam bahasa pengantar sekolah (Bahasa Melayu. . Fokus utama kurikulum merangkumi Bahasa Melayu. Struktur Organisasi Struktur organisasi kurikulum mengandungi komponen-komponen yang membantu perkembangan kanak-kanak secara bersepadu. nilai dan sikap Kemanusiaan dan kesenian Perkembangan diri Kokurikulum Komunikasi i. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil juga diberi penekanan.

(ii) Matematik. Nilai dan Sikap Tumpuan kepada pemupukan sikap dan nilai murni masyarakat. (iii) Kerohanian. Melalui kesenian kreativiti bakat dan daya appresiasi dipupuk. kemahiran proses sains dan teknologi penguasaan pengetahuan asas diberi perhatian. Sains dan Teknologi Berfokus kepada kemahiran asas-asas operasi matematik. (vi) Kokurikulum Lanjutan kepada kurikulum bilik darjah. Pengetahuan dan amalan agama Islam dilanjutkan seperti sedia kala. (iv) Kemanusiaan dan Kesenian Ilmu pegetahuan tentang kemasyarakatan dan kemanusiaan setempat dan global didedahkan. Perkembangan mental seperti pemikiran kritis. dicadangkan supaya kandungan kurikulum dipertingkatkan mengikut kebolehan dan keupayaan pelajar seperti berikut : Peringkat Asas : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan lemah] Peringkat Umum : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan sederhana] Peringkat Tinggi : [untuk kumpulan cerdas pintar sahaja] (advances) . (v) Perkembangan Diri Merangkumi perkembangan jasmani dan kesihatan dan mental. Keigatan-kegiatan persatuan. Oleh kerana tempoh persekolahan lebih anjal. dalam bentuk pelbagai aktiviti. menyelesai masalah dan membuat keputusan gaya kehidupan yang sihat merentas kurikulum. sukan dan pasukan pakaian seragam dilanjutkan.

Matlamat Matlamat pendidikan menengah adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh dari segi intelek. teori. kemahiran peribadi dan aplikasi praktikal Mengajar kemahiran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan taupun untuk melanjutkan program pendidikan di peringkat maktab/politeknik Kursus Peringkat Tinggi   Mengembangkan kefahaman tentang prinsip. aplikasi praktikal dan isi kandungan kursus pengajian Mengajar kefahaman akademik untuk kemasukan institusi pengajian tinggi . emosi dan jasmani ke arah melahirkan insan yang seimbang.Pendidikan Menengah Pendidikan di peringkat ini diberi dalam jangkamasa lima tahun. Pelajar diberi peluang bersekolah sehingga mereka berumur 17 tahun supaya lebih bersedia untuk memasuki pasaran pekerjaan. rohani. Struktur Organisasi Kurikulum peringkat menengah digubal tiga peringkat iaitu : Kursus Peringkat Asas :   Mengembangkan kemahiran untuk kehidupan positif dan produktif Mengajar mata pelajaran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan Kursus Peringkat Umum   Mengembangkan kemahiran berkomunikasi. Ia memberi peluang murid-murid mengikuti beberapa jenis kursus agar dalam tahun-tahun kesepuluh mereka boleh belajar berdasarkan bakat dan kemampuan serta menentukan bidang pekerjaannya untuk masa depan. berakhlak mulia dan berketrampilan untuk pembangunan negara.

Kumpulan Teras     Komunikasi Matematik. Komputer sudah pasti digunakan secara meluas. nilai dan sikap Perkembangan diri 2. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum. cakera padat dan lebuh raya maklumat seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan oleh semua pelajar. menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti INTERNET atau MULTIMEDIA atau HYPERMEDIA untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu kemudahan seperti komputer. teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul. Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. multi media. Kumpulan Elektif Pelbagai mata pelajaran elektif ke arah pengkhususan ataupun alam pekerjaan. berkesan dan lebih bermakna kepada pelajar. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke 21 dibantu sepenuhnya oleh komputer.Kursus-kursus pengajian dibahagikan kepada dua kumpulan 1. Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Ini bukan bertujuan menggantikan guru dengan penggunaan teknologi tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. . menyimpan. memproses. sains dan teknologi Kerohanian. (a) Teknologi Maklumat/Komputer Dalam konteks pendidkkan.

Malah penggunaan CD-ROM dalam menggalakkan pelajar lebih berdikari untuk memperolehi ilmu. Ini kerana sesebuah CD-ROM mampu menyimpan lebih kurang 20 buah ensklopedia yang tebal. . Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat. Mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang apa sahaja dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia. untuk itu setiap pelajar perlu celik komputer. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. Penggunaan multimedia seperti CD-ROM dapat membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam pembelajaran. Semua sekolah di Malaysia akan dihubungkan antara satu sama lain melalui JARING dan seterusnya INTERNET. Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu. pengunaan teknologi komputer menyemarakkan pelajar menyusun maklumat dan pada masa yang sama mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Pelajar kita akan tergolong dalam 'global classroom'. Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan berperanan sebagai pembekal maklumat.Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus. menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk data teks. imej atau suara. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di semua sekolah di peringkat rendah. (b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan pelajar. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. Guru memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah. Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang. menengah dan lepasan menengah.

tenaga pengajar/guru di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang guru dan seorang pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi 25 orang pelajar.Murid dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajarannya sendiri. (c) Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam pendidikan diri abad ke 20 ke abad ke 21. alat ujian kendiri. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke sekolah dari peringkat rendah lagi tidak sahaja terhad di pusatpusat pengajian tinggi. Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mengambil kira faktor-faktor berikut :       Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari seminggu) Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk pelajar Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran melalui struktur modular Pembentukan bahan pembelajaran yang terancang dan sistematik mengandungi objektif yang jelas. aktiviti pembelajaran dan maklum balas pelajar. (d) Pendekatan Modular Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan dalam bentuk bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu . Dalam rangka pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Keadaan kelas dengan dua orang guru dengan sekelompok murid patut dijadikan amalan bagi meningkat dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. yakin pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab.

(e) Mastery Learning Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu perkara yang diajarkan kepada mereka. . Apa yang perlu ialah menyesuaikannya mengikut tahap kebolehan pelajar. Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3 sekiranya ia sudah menguasai kemahiran matematik Tahun 2. (f) 'Tracking' dan 'Banding' Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran. Tindakan susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai supaya kelemahan mereka tidak terhimpun di akhir setiap pembelajaran. Kerja-kerja kursus ini termasuklah menghadiri kelas.tahun pengajian. Pelajar dibenarkan mengulang mata-mata pelajaran yang tidak mencapai asas yang ditetapkan. Penguasaan pelajar ditentukan melalui ujian diagnostik. Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem banding iaitu 'vertical' dan 'horizontal'. tugasan. pelajar ditempatkan dalam beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic). Pendekatan modul ini telah diamalkan di institusi pengajian tinggi tempatan. membuat kerja projek. (g) Sistem Kredit Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar untuk menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus pengajian. Modul ini disediakan untuk semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas mengikut kebolehan dalam mata pelajaran. kerja-kerja makmal dan amali. Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang disediakan tanpa menunggu arahan guru. kumpulan umum (general) atau kumpulan maju (advance).

Alat-alat dan perkaedahan penilaian mestilah benar-benar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan pelajar. (a) Penilaian Berasaskan Sekolah Sekolah terus diberi mandat untuk mengendalikan penilaiannya sendiri. (d) Penilaian Proses Di Samping Penilaian Hasil Proses yang diambil untuk menghasilkan sesuatu projek perlulah dinilai. Misalnya dalam subjek Pengajian Kejuruteraan Awam. elemen-elemen seperti kebolehan berkomunikasi. kebolehan menyiasat. kebolehan mereka (design). selain daripada pengetahuan dan kemahiran. kemahiran dan penghayatan. (c) Penilaian Berasaskan Elemen Subjek Setiap subjek (mata pelajaran) mengandungi pelbagai elemen. Sebagai contoh jika seseorang murid . Elemen-elemen sesuatu subjek perlu diberi penekanan untuk menilai sama ada pelajar benar-benar mengetahui dan menguasai subjeknya.PENILAIAN Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan. kebolehan praktik. Ini memandangkan hanya pihak sekolah sahaja yang tahu tahap pencapaian muridnya. kebolehan mengurus dan kebolehan membuat anggaran dinilai bersama dengan pengetahuan. Maklumat tentang tahap penguasaan pelajar menjadi petunjuk untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran seterusnya. (b) Penilaian Berterusan Penilaian berterusan dijalankan untuk mempastikan pelajar benar-benar sudah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki (mastery learning). Penilaian berterusan dapat mengenal pasti tahap penguasaan pelajar supaya kelemahan pelajar diatasi dan tidak terhimpun sehingga akhir pembelajaran. Pelajar dinilai mengikut tahap masing-masing. Pelajar cemerlang akan naik ke tahap yang lebih tinggi manakala pelajar yang sederhana dan lemah diberi tindakan susulan melalui program pemulihan dan pengayaan. Sekarang ini penilaian hanya dibuat apabila projek itu siap tanpa mengambilkira prosesnya.

(e) 'Authentic Assessment' 'Authentic Assessment' bermaksud murid-murid dinilai mengikut perilaku yang dikehendaki oleh guru. pengetahuan dan kemahiran berfikir yang tinggi. daerah. Peratusan pelajar yang dapat mencapai atau mengatasi piawaian yang ditetapkan memberi petunjuk kepada kualiti pembelajaran. Tahap pencapaian boleh ditetapkan di peringkat sekolah. guru perlu membuat penilaian dari hari pertama hinggalah tamat tempoh praktikalnya. (g) 'Bench Marking' 'Bench Marking' merupakan satu proses pengukuran ke atas hasil.dikehendaki membuat praktikal di sesebuah kilang sebagai penyelia. konsep. Satu penilaian individu dan rakan sebaya menggunakan folio. Penilaian ini menonjolkan kekuatan murid-murid dan intergrasi antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pelbagai sumber. Murid-murid telah tahu apa yang dikehendaki daripada mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. proses dan prestasi ke arah satu tahap peningkatan yang memuaskan tinggi. ujian amali dan penilaian berasaskan prestasi menggunakan faktor. negeri ataupun negara. Kriteria-kriteria tahap penguasaan dikenalpasti dan penilaian menggunakan Ujian Rujukan Kriteria (CRT). Penilaian dibuat secara berterusan sehinggalah pelajar sudah dapat mencapai satu tahap penguasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaannya. Hasil pembelajaran menerangkan tahap pengetahuan. kemahiran dan nilai yang boleh diukur ataupun diperhatikan seperti yang telah ditetapkan pada sesuatu peringkat persekolah/pembelajaran. Bagi memastikan kualiti pembelajaran sentiasa tinggi. pelajar digalakkan menduduki ujian penilaian . tugasan dan bidang yang dinilai. (f) Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Hasil pembelajaran adalah pengetahuan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya telah dikuasai. Alat penilaian perlulah dibuat mengikut situasi. (h) Ujian / Peperiksaan Secara On-Line Ujian dan peperiksaan perlu untuk menentukan piawaian yang dibuat berdasarkan kepada hasilan pembelajaran yang terbaik.

. kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian Pendidikan dan mengambil perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. penyediaan bahan kursus dan format penilaian. ibubapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini. di samping penglibatan pihak swasta.apabila mereka sudah bersedia dan sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. PENUTUP Perlu ditegaskan bahawa apapun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di dalam bidang-bidang lain. Dalam menjayakan hasrat penubuhan Sekolah Bestari. penyediaan latihan semula guru. tumpuan utama seharusnya diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful