RUPA BENTUK KURIKULUM ABAD KE 21

PENGENALAN Kurikulum adalah ‘core’ kepada ‘business’ pendidikan. Ia merupakan satu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahli dari satu generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan individu dan engara. Dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-dua keperluan dihuraikan seperti berikut : " Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mweujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. " [ Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) ]

Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja. Y.A.B. Perdana Menteri telah menghuraikan bentuk, corak dan tumpuan yang perlu dilakukan.

sastera dan ilmu-ilmu sosial". [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. Perancangan kurikulum abad ke 21. [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. mestilah bersifat futuristik. dari segi kemampuan berbahasa. dari segi kemampuan diri. ledakan ilmu dan maklumat. hal. isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan (dictated) oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. hal. . Warganegara berupaya merancang masa depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa. dari segi motivasi mereka terhadap kecemerlangan dan terhadap mendorongkan semangat keusahawanan". Garis panduan tentang bentuk. fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. 21 ] "Kita mestilah memastikan bahawa terdapat satu adunan yang seimbang antara golongan profesional. selain terdapatnya imbangan yang wajar antara orang-orang mempunyai kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. separa-profesional dan ahli ketukangan."Kita mestilah mempunyai hasrat untuk mencapai taraf yang setinggitingginya dari segi ketrampilan pada rakyat kita. dari segi sikap mereka terhadap kerja dan disiplin. 21 ] Kurikulum bagi abad ke 21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan. dari segi penghargaan mereka akan kemahiran dan pengetahuan serta kemajuan diri. Warganegara Malaysia bagi abad ke 21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh globalisasi.

permasalahan dan projek yang dijalankan oleh pelajar dalam kumpulan yang mengandungi berbagai tahap kebolehan. Fokus pengisian kurikulum semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu :       kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif kemahiran berkomunikasi secara berkesan kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan kemahiran mencari. jasmani dan emosi. idea. rohani. . Penglibatan diri dalam kemahiran ‘interpersonal’ merangkumi kemahiran membuat keputusan. pandangan membawa kepada perubahan tingkah laku peribadi yang lebih baik atau penghasilan produk baru. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain kemahiran kepimpinan dan pengurusan Di dalam usaha ini kurikulum perlu memberi penekanan kepada perkaraperkara berikut : (a) Pembelajaran Koperatif Kurikulum berkisar dalam bentuk tugasan. (b) Berfikir Secara Kritis dan Reflektif Fokus aktiviti kurikulum kepada kebolehan membuat pilihan dan keputusan berlandaskan sebab-sebab yang rasional serta justifikasi. Minda yang kritis berupaya mengenal pasti andaian-andaian.FOKUS / PENEKANAN KURIKULUM Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan kreatif. mengendalikan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara ahli kumpulan. kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek.

akhlak dan kebudayaan bangsa. (d) Kemahiran Generik Kemahiran-kemahiran generik bolehguna dapat menyediakan tenaga pekerja yang mahir. . Insan baik. Kreativiti-kreativiti dapat dipupuk apabila individu tersebut diberi galakan. sedar insaf bahawa ia perlu menguasai ilmu bagi melaksanakan tugas terhadap dirinya. keluarga dan masyarakat manusia serta alam sekelilingnya. beradab dan bermoral tinggi mampu menguasai ilmu-ilmu baru tanpa mengorbankan agama. Tuhan. dan berupaya menggunakan segala maklumat dalam pelbagai bahasa. (g) Penghayatan Nilai-Nilai Murni Pemupukan dan penghayatan nilai murni masyarakat Malaysia dilanjutkan di samping nilai-nilai baru masyarakat moden. (e) ‘Multilinggualism’ Arus globalisasi dan ledakan maklumat memerlukan kebolehan pelbagai bahasa untuk Rakyat Malaysia perlu menguasai dua bahasa atau lebih (selain daripada Bahasa Melayu) supaya boleh berkomunikasi dengan berkesan. ideologi dan aspirasi nasional akan dapat mengukuhkan lagi identiti kebangsaan dan membentuk bangsa Malaysia yang berwibawa dan bermoral tinggi. Kebudayaan nasional. Pekerja yang mempunyai kepakaran akan begitu mobile dan kerap bertukar kerja. dapat memajukan diri dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.(c) Pengembangan Kreativiti Kurikulum perlu banyak menonjolkan aktiviti-aktiviti yang kreatif termasuklah berfikir secara logik. Penguasaan kemahiran generik memberi peluang kepelbagaian jenis pekerjaan dalam bidang yang berlainan. cekap dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan. Hanya insan baik. (f) Patriotisme dan Ketatanegaraan Kesinambungan pembinaan semangat patriotisme dan identiti kebangsaan dilanjutkan. Pekerja yang berketrampilan menjadi aset kepada majikan. membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan.

Kesemua potensi seperti yang disarankan dalam teori Pelbagai Kecerdasan (Multiple Intelligences) iaitu verbal-linguistik. Ini merupakan kesediaan bagi kanak-kanak yang akan menghadapi ujian diagnostik pada tahun 3 (program Lompat Kelas). bercakap di khalayak ramai dan sebagainya diberi penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mencari dan memilih maklumat. hasil kerja dan lain-lain. membuat nota. Program yang anjal. merujuk. spatial. (i) Kemahiran Belajar Untuk Belajar Kemahiran belajar diajar seiringan dan disepadukan dengan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Kemahiran yang telah dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah patut disambung di tahun 1. (flexible) dan tidak formal. inter-personal. Penekanan kesediaan yang kukuh bagi kemahiran 3M (membaca. menulis.tahun 1 dijalankan agar pengalaman prasekolah tidak disia-siakan di tahun 1. ORGANISASI KURIKULUM Pendidikan Prasekolah Penekanan kurikulum kepada kemahiran dan pengetahuan. Proses pembelajaran secara tidak formal melalui konsep bermain sambil belajar. Kawalan harus dititikberatkan supaya guru tidak mengajar 3M 'right away'.(h) Pelbagai Kecerdasan Setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolahan yang berbagai. Ini dapat melahirkan individu yang holistik dan seimbang. mengira) melalui bermain. di samping menurut 'graded objectives' (konsep Mastery Learning) dan 'activity-based'. serta diulang dan dipulihkan pada tahun 1 jika kanak-kanak tidak . Perlunya ada kesinambungan prasekolah. Kemahiran membaca pantas. dan intrapersonal diberi tumpuan. muzik. Bermainmenjalankan aktiviti secara terancang dan tidak terancang (bebas) mengikut objektif yang disarankan dalam garis kurikulum. bodily-kinesthetic. logiko-matematik. menulis ringkasan. Pembelajaran berlaku semasa aktiviti dijalankan sama ada dalam bentuk pengalaman.

Bagi mereka yang telah bersedia. Struktur Organisasi Struktur organisasi kurikulum mengandungi komponen-komponen yang membantu perkembangan kanak-kanak secara bersepadu. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil). Ketrampilan berbahasa seperti bertutur. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil juga diberi penekanan. . umumnya.menguasainya. Pendidikan Rendah Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. emosi dan jasmani diperkembang ke arah melahirkan insan yang seimbang. Kemahiran-kemahiran asas dalam Bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun. Keanjalan tempoh belajarnya ini memungkinkan kanak-kanak cerdas pintar menamatkan pendidikan rendah dalam tempoh 5 tahun dan kanak-kanak yang kurang berkeupayaan dalam tempoh 7 tahun. Komponenkomponen yang dicadangkan ialah :       Komunikasi Matematik. harmonis dan berakhlak mulia. nilai dan sikap Kemanusiaan dan kesenian Perkembangan diri Kokurikulum Komunikasi i. Fokus utama kurikulum merangkumi Bahasa Melayu. rohani. membaca dan menulis dengan berkesan ditekankan terutama dalam bahasa pengantar sekolah (Bahasa Melayu. Matlamat Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi kanak-kanak secara bersepadu. Aspek-aspek intelek. menyeluruh dan seimbang. sains dan teknologi Kerohanian. tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Bahasa Inggeris. pengukuhan dijalankan untuk mengayakan pengalaman mereka di samping mengurangkan kebosanan mempelajari perkara yang sama.

Sains dan Teknologi Berfokus kepada kemahiran asas-asas operasi matematik. dicadangkan supaya kandungan kurikulum dipertingkatkan mengikut kebolehan dan keupayaan pelajar seperti berikut : Peringkat Asas : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan lemah] Peringkat Umum : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan sederhana] Peringkat Tinggi : [untuk kumpulan cerdas pintar sahaja] (advances) . Nilai dan Sikap Tumpuan kepada pemupukan sikap dan nilai murni masyarakat. kemahiran proses sains dan teknologi penguasaan pengetahuan asas diberi perhatian. sukan dan pasukan pakaian seragam dilanjutkan. (iv) Kemanusiaan dan Kesenian Ilmu pegetahuan tentang kemasyarakatan dan kemanusiaan setempat dan global didedahkan. Keigatan-kegiatan persatuan.(ii) Matematik. Melalui kesenian kreativiti bakat dan daya appresiasi dipupuk. Pengetahuan dan amalan agama Islam dilanjutkan seperti sedia kala. (vi) Kokurikulum Lanjutan kepada kurikulum bilik darjah. menyelesai masalah dan membuat keputusan gaya kehidupan yang sihat merentas kurikulum. (iii) Kerohanian. dalam bentuk pelbagai aktiviti. (v) Perkembangan Diri Merangkumi perkembangan jasmani dan kesihatan dan mental. Perkembangan mental seperti pemikiran kritis. Oleh kerana tempoh persekolahan lebih anjal.

Struktur Organisasi Kurikulum peringkat menengah digubal tiga peringkat iaitu : Kursus Peringkat Asas :   Mengembangkan kemahiran untuk kehidupan positif dan produktif Mengajar mata pelajaran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan Kursus Peringkat Umum   Mengembangkan kemahiran berkomunikasi. Ia memberi peluang murid-murid mengikuti beberapa jenis kursus agar dalam tahun-tahun kesepuluh mereka boleh belajar berdasarkan bakat dan kemampuan serta menentukan bidang pekerjaannya untuk masa depan. teori. Pelajar diberi peluang bersekolah sehingga mereka berumur 17 tahun supaya lebih bersedia untuk memasuki pasaran pekerjaan. rohani.Pendidikan Menengah Pendidikan di peringkat ini diberi dalam jangkamasa lima tahun. kemahiran peribadi dan aplikasi praktikal Mengajar kemahiran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan taupun untuk melanjutkan program pendidikan di peringkat maktab/politeknik Kursus Peringkat Tinggi   Mengembangkan kefahaman tentang prinsip. aplikasi praktikal dan isi kandungan kursus pengajian Mengajar kefahaman akademik untuk kemasukan institusi pengajian tinggi . berakhlak mulia dan berketrampilan untuk pembangunan negara. Matlamat Matlamat pendidikan menengah adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh dari segi intelek. emosi dan jasmani ke arah melahirkan insan yang seimbang.

Komputer sudah pasti digunakan secara meluas. Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Dengan itu kemudahan seperti komputer. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke 21 dibantu sepenuhnya oleh komputer. Kumpulan Elektif Pelbagai mata pelajaran elektif ke arah pengkhususan ataupun alam pekerjaan. teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul. . nilai dan sikap Perkembangan diri 2. multi media. Ini bukan bertujuan menggantikan guru dengan penggunaan teknologi tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. (a) Teknologi Maklumat/Komputer Dalam konteks pendidkkan. berkesan dan lebih bermakna kepada pelajar. Kumpulan Teras     Komunikasi Matematik.Kursus-kursus pengajian dibahagikan kepada dua kumpulan 1. cakera padat dan lebuh raya maklumat seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan oleh semua pelajar. memproses. menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti INTERNET atau MULTIMEDIA atau HYPERMEDIA untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. menyimpan. sains dan teknologi Kerohanian.

Guru memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah. Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan berperanan sebagai pembekal maklumat. Semua sekolah di Malaysia akan dihubungkan antara satu sama lain melalui JARING dan seterusnya INTERNET. menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk data teks. . Mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang apa sahaja dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia. menengah dan lepasan menengah. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. pengunaan teknologi komputer menyemarakkan pelajar menyusun maklumat dan pada masa yang sama mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Penggunaan multimedia seperti CD-ROM dapat membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam pembelajaran. Ini kerana sesebuah CD-ROM mampu menyimpan lebih kurang 20 buah ensklopedia yang tebal. Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat. Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. untuk itu setiap pelajar perlu celik komputer. Malah penggunaan CD-ROM dalam menggalakkan pelajar lebih berdikari untuk memperolehi ilmu. (b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan pelajar. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di semua sekolah di peringkat rendah.Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus. Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang. Pelajar kita akan tergolong dalam 'global classroom'. imej atau suara.

Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari. alat ujian kendiri. tenaga pengajar/guru di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang guru dan seorang pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi 25 orang pelajar. Dalam rangka pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar.Murid dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajarannya sendiri. (d) Pendekatan Modular Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan dalam bentuk bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu . Keadaan kelas dengan dua orang guru dengan sekelompok murid patut dijadikan amalan bagi meningkat dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. (c) Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam pendidikan diri abad ke 20 ke abad ke 21. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke sekolah dari peringkat rendah lagi tidak sahaja terhad di pusatpusat pengajian tinggi. yakin pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mengambil kira faktor-faktor berikut :       Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari seminggu) Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk pelajar Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran melalui struktur modular Pembentukan bahan pembelajaran yang terancang dan sistematik mengandungi objektif yang jelas. aktiviti pembelajaran dan maklum balas pelajar.

Modul ini disediakan untuk semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan. Pelajar dibenarkan mengulang mata-mata pelajaran yang tidak mencapai asas yang ditetapkan. Pendekatan modul ini telah diamalkan di institusi pengajian tinggi tempatan. Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3 sekiranya ia sudah menguasai kemahiran matematik Tahun 2. Apa yang perlu ialah menyesuaikannya mengikut tahap kebolehan pelajar.tahun pengajian. Kerja-kerja kursus ini termasuklah menghadiri kelas. (f) 'Tracking' dan 'Banding' Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran. kumpulan umum (general) atau kumpulan maju (advance). . kerja-kerja makmal dan amali. Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang disediakan tanpa menunggu arahan guru. pelajar ditempatkan dalam beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic). membuat kerja projek. (e) Mastery Learning Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu perkara yang diajarkan kepada mereka. tugasan. Penguasaan pelajar ditentukan melalui ujian diagnostik. Tindakan susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai supaya kelemahan mereka tidak terhimpun di akhir setiap pembelajaran. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas mengikut kebolehan dalam mata pelajaran. (g) Sistem Kredit Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar untuk menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus pengajian. Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem banding iaitu 'vertical' dan 'horizontal'.

Misalnya dalam subjek Pengajian Kejuruteraan Awam. Sebagai contoh jika seseorang murid . (c) Penilaian Berasaskan Elemen Subjek Setiap subjek (mata pelajaran) mengandungi pelbagai elemen. Maklumat tentang tahap penguasaan pelajar menjadi petunjuk untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran seterusnya. kebolehan mengurus dan kebolehan membuat anggaran dinilai bersama dengan pengetahuan. Pelajar cemerlang akan naik ke tahap yang lebih tinggi manakala pelajar yang sederhana dan lemah diberi tindakan susulan melalui program pemulihan dan pengayaan. kebolehan menyiasat. (a) Penilaian Berasaskan Sekolah Sekolah terus diberi mandat untuk mengendalikan penilaiannya sendiri. Sekarang ini penilaian hanya dibuat apabila projek itu siap tanpa mengambilkira prosesnya. Ini memandangkan hanya pihak sekolah sahaja yang tahu tahap pencapaian muridnya. Elemen-elemen sesuatu subjek perlu diberi penekanan untuk menilai sama ada pelajar benar-benar mengetahui dan menguasai subjeknya. Penilaian berterusan dapat mengenal pasti tahap penguasaan pelajar supaya kelemahan pelajar diatasi dan tidak terhimpun sehingga akhir pembelajaran. elemen-elemen seperti kebolehan berkomunikasi. (d) Penilaian Proses Di Samping Penilaian Hasil Proses yang diambil untuk menghasilkan sesuatu projek perlulah dinilai. kemahiran dan penghayatan. selain daripada pengetahuan dan kemahiran. Alat-alat dan perkaedahan penilaian mestilah benar-benar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan pelajar. kebolehan praktik. kebolehan mereka (design).PENILAIAN Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan. Pelajar dinilai mengikut tahap masing-masing. (b) Penilaian Berterusan Penilaian berterusan dijalankan untuk mempastikan pelajar benar-benar sudah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki (mastery learning).

Alat penilaian perlulah dibuat mengikut situasi. Peratusan pelajar yang dapat mencapai atau mengatasi piawaian yang ditetapkan memberi petunjuk kepada kualiti pembelajaran. pelajar digalakkan menduduki ujian penilaian . kemahiran dan nilai yang sepatutnya telah dikuasai. kemahiran dan nilai yang boleh diukur ataupun diperhatikan seperti yang telah ditetapkan pada sesuatu peringkat persekolah/pembelajaran. (h) Ujian / Peperiksaan Secara On-Line Ujian dan peperiksaan perlu untuk menentukan piawaian yang dibuat berdasarkan kepada hasilan pembelajaran yang terbaik. proses dan prestasi ke arah satu tahap peningkatan yang memuaskan tinggi. Tahap pencapaian boleh ditetapkan di peringkat sekolah. Satu penilaian individu dan rakan sebaya menggunakan folio. guru perlu membuat penilaian dari hari pertama hinggalah tamat tempoh praktikalnya. (g) 'Bench Marking' 'Bench Marking' merupakan satu proses pengukuran ke atas hasil. Murid-murid telah tahu apa yang dikehendaki daripada mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. tugasan dan bidang yang dinilai. (f) Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Hasil pembelajaran adalah pengetahuan. Penilaian dibuat secara berterusan sehinggalah pelajar sudah dapat mencapai satu tahap penguasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaannya. Hasil pembelajaran menerangkan tahap pengetahuan. Penilaian ini menonjolkan kekuatan murid-murid dan intergrasi antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pelbagai sumber. Kriteria-kriteria tahap penguasaan dikenalpasti dan penilaian menggunakan Ujian Rujukan Kriteria (CRT). pengetahuan dan kemahiran berfikir yang tinggi. Bagi memastikan kualiti pembelajaran sentiasa tinggi. ujian amali dan penilaian berasaskan prestasi menggunakan faktor.dikehendaki membuat praktikal di sesebuah kilang sebagai penyelia. (e) 'Authentic Assessment' 'Authentic Assessment' bermaksud murid-murid dinilai mengikut perilaku yang dikehendaki oleh guru. daerah. konsep. negeri ataupun negara.

. kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian Pendidikan dan mengambil perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. PENUTUP Perlu ditegaskan bahawa apapun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di dalam bidang-bidang lain. ibubapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini. Dalam menjayakan hasrat penubuhan Sekolah Bestari.apabila mereka sudah bersedia dan sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. penyediaan bahan kursus dan format penilaian. penyediaan latihan semula guru. di samping penglibatan pihak swasta. tumpuan utama seharusnya diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful