RUPA BENTUK KURIKULUM ABAD KE 21

PENGENALAN Kurikulum adalah ‘core’ kepada ‘business’ pendidikan. Ia merupakan satu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahli dari satu generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan individu dan engara. Dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-dua keperluan dihuraikan seperti berikut : " Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mweujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. " [ Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) ]

Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja. Y.A.B. Perdana Menteri telah menghuraikan bentuk, corak dan tumpuan yang perlu dilakukan.

"Kita mestilah mempunyai hasrat untuk mencapai taraf yang setinggitingginya dari segi ketrampilan pada rakyat kita. mestilah bersifat futuristik. dari segi sikap mereka terhadap kerja dan disiplin. 21 ] Kurikulum bagi abad ke 21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan. . [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. hal. [ Malaysia Melangkah Ke Hadapan. ledakan ilmu dan maklumat. sastera dan ilmu-ilmu sosial". dari segi motivasi mereka terhadap kecemerlangan dan terhadap mendorongkan semangat keusahawanan". selain terdapatnya imbangan yang wajar antara orang-orang mempunyai kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. dari segi penghargaan mereka akan kemahiran dan pengetahuan serta kemajuan diri. fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. Garis panduan tentang bentuk. 21 ] "Kita mestilah memastikan bahawa terdapat satu adunan yang seimbang antara golongan profesional. Warganegara berupaya merancang masa depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa. Perancangan kurikulum abad ke 21. Warganegara Malaysia bagi abad ke 21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh globalisasi. separa-profesional dan ahli ketukangan. dari segi kemampuan diri. hal. dari segi kemampuan berbahasa. isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan (dictated) oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi.

permasalahan dan projek yang dijalankan oleh pelajar dalam kumpulan yang mengandungi berbagai tahap kebolehan. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain kemahiran kepimpinan dan pengurusan Di dalam usaha ini kurikulum perlu memberi penekanan kepada perkaraperkara berikut : (a) Pembelajaran Koperatif Kurikulum berkisar dalam bentuk tugasan. Penglibatan diri dalam kemahiran ‘interpersonal’ merangkumi kemahiran membuat keputusan. idea. jasmani dan emosi. Fokus pengisian kurikulum semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu :       kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif kemahiran berkomunikasi secara berkesan kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan kemahiran mencari. kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek. (b) Berfikir Secara Kritis dan Reflektif Fokus aktiviti kurikulum kepada kebolehan membuat pilihan dan keputusan berlandaskan sebab-sebab yang rasional serta justifikasi. pandangan membawa kepada perubahan tingkah laku peribadi yang lebih baik atau penghasilan produk baru. mengendalikan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara ahli kumpulan. rohani. Minda yang kritis berupaya mengenal pasti andaian-andaian. .FOKUS / PENEKANAN KURIKULUM Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan kreatif.

dapat memajukan diri dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. . membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan.(c) Pengembangan Kreativiti Kurikulum perlu banyak menonjolkan aktiviti-aktiviti yang kreatif termasuklah berfikir secara logik. Kebudayaan nasional. ideologi dan aspirasi nasional akan dapat mengukuhkan lagi identiti kebangsaan dan membentuk bangsa Malaysia yang berwibawa dan bermoral tinggi. Tuhan. Pekerja yang berketrampilan menjadi aset kepada majikan. Insan baik. akhlak dan kebudayaan bangsa. (f) Patriotisme dan Ketatanegaraan Kesinambungan pembinaan semangat patriotisme dan identiti kebangsaan dilanjutkan. sedar insaf bahawa ia perlu menguasai ilmu bagi melaksanakan tugas terhadap dirinya. dan berupaya menggunakan segala maklumat dalam pelbagai bahasa. Kreativiti-kreativiti dapat dipupuk apabila individu tersebut diberi galakan. beradab dan bermoral tinggi mampu menguasai ilmu-ilmu baru tanpa mengorbankan agama. Penguasaan kemahiran generik memberi peluang kepelbagaian jenis pekerjaan dalam bidang yang berlainan. keluarga dan masyarakat manusia serta alam sekelilingnya. (e) ‘Multilinggualism’ Arus globalisasi dan ledakan maklumat memerlukan kebolehan pelbagai bahasa untuk Rakyat Malaysia perlu menguasai dua bahasa atau lebih (selain daripada Bahasa Melayu) supaya boleh berkomunikasi dengan berkesan. cekap dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan. Hanya insan baik. (d) Kemahiran Generik Kemahiran-kemahiran generik bolehguna dapat menyediakan tenaga pekerja yang mahir. Pekerja yang mempunyai kepakaran akan begitu mobile dan kerap bertukar kerja. (g) Penghayatan Nilai-Nilai Murni Pemupukan dan penghayatan nilai murni masyarakat Malaysia dilanjutkan di samping nilai-nilai baru masyarakat moden.

Kesemua potensi seperti yang disarankan dalam teori Pelbagai Kecerdasan (Multiple Intelligences) iaitu verbal-linguistik. logiko-matematik.tahun 1 dijalankan agar pengalaman prasekolah tidak disia-siakan di tahun 1. Kawalan harus dititikberatkan supaya guru tidak mengajar 3M 'right away'. di samping menurut 'graded objectives' (konsep Mastery Learning) dan 'activity-based'. ORGANISASI KURIKULUM Pendidikan Prasekolah Penekanan kurikulum kepada kemahiran dan pengetahuan. Kemahiran membaca pantas. Ini dapat melahirkan individu yang holistik dan seimbang. menulis ringkasan. Kemahiran yang telah dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah patut disambung di tahun 1. bodily-kinesthetic. Program yang anjal. (i) Kemahiran Belajar Untuk Belajar Kemahiran belajar diajar seiringan dan disepadukan dengan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. hasil kerja dan lain-lain. Pembelajaran berlaku semasa aktiviti dijalankan sama ada dalam bentuk pengalaman. Ini merupakan kesediaan bagi kanak-kanak yang akan menghadapi ujian diagnostik pada tahun 3 (program Lompat Kelas). mengira) melalui bermain. serta diulang dan dipulihkan pada tahun 1 jika kanak-kanak tidak . inter-personal. spatial. (flexible) dan tidak formal. Perlunya ada kesinambungan prasekolah.(h) Pelbagai Kecerdasan Setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolahan yang berbagai. muzik. membuat nota. Penekanan kesediaan yang kukuh bagi kemahiran 3M (membaca. dan intrapersonal diberi tumpuan. Proses pembelajaran secara tidak formal melalui konsep bermain sambil belajar. menulis. mencari dan memilih maklumat. bercakap di khalayak ramai dan sebagainya diberi penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. merujuk. Bermainmenjalankan aktiviti secara terancang dan tidak terancang (bebas) mengikut objektif yang disarankan dalam garis kurikulum.

. sains dan teknologi Kerohanian. emosi dan jasmani diperkembang ke arah melahirkan insan yang seimbang. Ketrampilan berbahasa seperti bertutur. harmonis dan berakhlak mulia. Aspek-aspek intelek. Struktur Organisasi Struktur organisasi kurikulum mengandungi komponen-komponen yang membantu perkembangan kanak-kanak secara bersepadu. Matlamat Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi kanak-kanak secara bersepadu.menguasainya. Pendidikan Rendah Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Walau bagaimanapun. menyeluruh dan seimbang. nilai dan sikap Kemanusiaan dan kesenian Perkembangan diri Kokurikulum Komunikasi i. Fokus utama kurikulum merangkumi Bahasa Melayu. rohani. Kemahiran-kemahiran asas dalam Bahasa Inggeris. umumnya. Keanjalan tempoh belajarnya ini memungkinkan kanak-kanak cerdas pintar menamatkan pendidikan rendah dalam tempoh 5 tahun dan kanak-kanak yang kurang berkeupayaan dalam tempoh 7 tahun. Bahasa Inggeris. membaca dan menulis dengan berkesan ditekankan terutama dalam bahasa pengantar sekolah (Bahasa Melayu. Komponenkomponen yang dicadangkan ialah :       Komunikasi Matematik. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil juga diberi penekanan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil). Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. pengukuhan dijalankan untuk mengayakan pengalaman mereka di samping mengurangkan kebosanan mempelajari perkara yang sama. Bagi mereka yang telah bersedia. tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun.

(vi) Kokurikulum Lanjutan kepada kurikulum bilik darjah. (v) Perkembangan Diri Merangkumi perkembangan jasmani dan kesihatan dan mental. Nilai dan Sikap Tumpuan kepada pemupukan sikap dan nilai murni masyarakat. dalam bentuk pelbagai aktiviti. sukan dan pasukan pakaian seragam dilanjutkan. Sains dan Teknologi Berfokus kepada kemahiran asas-asas operasi matematik. kemahiran proses sains dan teknologi penguasaan pengetahuan asas diberi perhatian. (iv) Kemanusiaan dan Kesenian Ilmu pegetahuan tentang kemasyarakatan dan kemanusiaan setempat dan global didedahkan. dicadangkan supaya kandungan kurikulum dipertingkatkan mengikut kebolehan dan keupayaan pelajar seperti berikut : Peringkat Asas : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan lemah] Peringkat Umum : [untuk semua dan dikhususkan kepada kumpulan sederhana] Peringkat Tinggi : [untuk kumpulan cerdas pintar sahaja] (advances) . Pengetahuan dan amalan agama Islam dilanjutkan seperti sedia kala. Oleh kerana tempoh persekolahan lebih anjal. Keigatan-kegiatan persatuan. menyelesai masalah dan membuat keputusan gaya kehidupan yang sihat merentas kurikulum.(ii) Matematik. (iii) Kerohanian. Perkembangan mental seperti pemikiran kritis. Melalui kesenian kreativiti bakat dan daya appresiasi dipupuk.

Struktur Organisasi Kurikulum peringkat menengah digubal tiga peringkat iaitu : Kursus Peringkat Asas :   Mengembangkan kemahiran untuk kehidupan positif dan produktif Mengajar mata pelajaran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan Kursus Peringkat Umum   Mengembangkan kemahiran berkomunikasi.Pendidikan Menengah Pendidikan di peringkat ini diberi dalam jangkamasa lima tahun. teori. Matlamat Matlamat pendidikan menengah adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh dari segi intelek. berakhlak mulia dan berketrampilan untuk pembangunan negara. emosi dan jasmani ke arah melahirkan insan yang seimbang. aplikasi praktikal dan isi kandungan kursus pengajian Mengajar kefahaman akademik untuk kemasukan institusi pengajian tinggi . rohani. kemahiran peribadi dan aplikasi praktikal Mengajar kemahiran akademik dan kemahiran sehubungan untuk alam pekerjaan taupun untuk melanjutkan program pendidikan di peringkat maktab/politeknik Kursus Peringkat Tinggi   Mengembangkan kefahaman tentang prinsip. Ia memberi peluang murid-murid mengikuti beberapa jenis kursus agar dalam tahun-tahun kesepuluh mereka boleh belajar berdasarkan bakat dan kemampuan serta menentukan bidang pekerjaannya untuk masa depan. Pelajar diberi peluang bersekolah sehingga mereka berumur 17 tahun supaya lebih bersedia untuk memasuki pasaran pekerjaan.

menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti INTERNET atau MULTIMEDIA atau HYPERMEDIA untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. cakera padat dan lebuh raya maklumat seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan oleh semua pelajar. Kumpulan Elektif Pelbagai mata pelajaran elektif ke arah pengkhususan ataupun alam pekerjaan. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke 21 dibantu sepenuhnya oleh komputer. menyimpan. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum. (a) Teknologi Maklumat/Komputer Dalam konteks pendidkkan.Kursus-kursus pengajian dibahagikan kepada dua kumpulan 1. Komputer sudah pasti digunakan secara meluas. multi media. teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul. berkesan dan lebih bermakna kepada pelajar. Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. sains dan teknologi Kerohanian. Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. . memproses. nilai dan sikap Perkembangan diri 2. Ini bukan bertujuan menggantikan guru dengan penggunaan teknologi tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Dengan itu kemudahan seperti komputer. Kumpulan Teras     Komunikasi Matematik.

Mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang apa sahaja dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di semua sekolah di peringkat rendah. untuk itu setiap pelajar perlu celik komputer. menengah dan lepasan menengah. Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu. Semua sekolah di Malaysia akan dihubungkan antara satu sama lain melalui JARING dan seterusnya INTERNET. Guru memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan berperanan sebagai pembekal maklumat. imej atau suara. Penggunaan multimedia seperti CD-ROM dapat membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam pembelajaran. Pelajar kita akan tergolong dalam 'global classroom'. pengunaan teknologi komputer menyemarakkan pelajar menyusun maklumat dan pada masa yang sama mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Malah penggunaan CD-ROM dalam menggalakkan pelajar lebih berdikari untuk memperolehi ilmu. . Ini kerana sesebuah CD-ROM mampu menyimpan lebih kurang 20 buah ensklopedia yang tebal. menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk data teks. (b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan pelajar.Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus. Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat. Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang.

(c) Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam pendidikan diri abad ke 20 ke abad ke 21. tenaga pengajar/guru di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang guru dan seorang pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi 25 orang pelajar. aktiviti pembelajaran dan maklum balas pelajar. (d) Pendekatan Modular Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan dalam bentuk bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu . yakin pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab. Keadaan kelas dengan dua orang guru dengan sekelompok murid patut dijadikan amalan bagi meningkat dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke sekolah dari peringkat rendah lagi tidak sahaja terhad di pusatpusat pengajian tinggi. Dalam rangka pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. alat ujian kendiri. Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mengambil kira faktor-faktor berikut :       Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari seminggu) Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk pelajar Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran melalui struktur modular Pembentukan bahan pembelajaran yang terancang dan sistematik mengandungi objektif yang jelas.Murid dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajarannya sendiri.

kerja-kerja makmal dan amali. Kerja-kerja kursus ini termasuklah menghadiri kelas. membuat kerja projek. Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang disediakan tanpa menunggu arahan guru. Penguasaan pelajar ditentukan melalui ujian diagnostik. Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem banding iaitu 'vertical' dan 'horizontal'. (f) 'Tracking' dan 'Banding' Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas mengikut kebolehan dalam mata pelajaran. Modul ini disediakan untuk semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan. Apa yang perlu ialah menyesuaikannya mengikut tahap kebolehan pelajar. pelajar ditempatkan dalam beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic). (e) Mastery Learning Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu perkara yang diajarkan kepada mereka. (g) Sistem Kredit Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar untuk menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus pengajian. Pelajar dibenarkan mengulang mata-mata pelajaran yang tidak mencapai asas yang ditetapkan. tugasan. .tahun pengajian. Tindakan susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai supaya kelemahan mereka tidak terhimpun di akhir setiap pembelajaran. Pendekatan modul ini telah diamalkan di institusi pengajian tinggi tempatan. kumpulan umum (general) atau kumpulan maju (advance). Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3 sekiranya ia sudah menguasai kemahiran matematik Tahun 2.

(c) Penilaian Berasaskan Elemen Subjek Setiap subjek (mata pelajaran) mengandungi pelbagai elemen.PENILAIAN Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan. Alat-alat dan perkaedahan penilaian mestilah benar-benar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan pelajar. Misalnya dalam subjek Pengajian Kejuruteraan Awam. kebolehan praktik. Sebagai contoh jika seseorang murid . Sekarang ini penilaian hanya dibuat apabila projek itu siap tanpa mengambilkira prosesnya. kemahiran dan penghayatan. Pelajar dinilai mengikut tahap masing-masing. (b) Penilaian Berterusan Penilaian berterusan dijalankan untuk mempastikan pelajar benar-benar sudah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki (mastery learning). (d) Penilaian Proses Di Samping Penilaian Hasil Proses yang diambil untuk menghasilkan sesuatu projek perlulah dinilai. (a) Penilaian Berasaskan Sekolah Sekolah terus diberi mandat untuk mengendalikan penilaiannya sendiri. Maklumat tentang tahap penguasaan pelajar menjadi petunjuk untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Ini memandangkan hanya pihak sekolah sahaja yang tahu tahap pencapaian muridnya. Penilaian berterusan dapat mengenal pasti tahap penguasaan pelajar supaya kelemahan pelajar diatasi dan tidak terhimpun sehingga akhir pembelajaran. kebolehan mereka (design). elemen-elemen seperti kebolehan berkomunikasi. kebolehan mengurus dan kebolehan membuat anggaran dinilai bersama dengan pengetahuan. selain daripada pengetahuan dan kemahiran. kebolehan menyiasat. Pelajar cemerlang akan naik ke tahap yang lebih tinggi manakala pelajar yang sederhana dan lemah diberi tindakan susulan melalui program pemulihan dan pengayaan. Elemen-elemen sesuatu subjek perlu diberi penekanan untuk menilai sama ada pelajar benar-benar mengetahui dan menguasai subjeknya.

(e) 'Authentic Assessment' 'Authentic Assessment' bermaksud murid-murid dinilai mengikut perilaku yang dikehendaki oleh guru. pelajar digalakkan menduduki ujian penilaian . proses dan prestasi ke arah satu tahap peningkatan yang memuaskan tinggi.dikehendaki membuat praktikal di sesebuah kilang sebagai penyelia. (h) Ujian / Peperiksaan Secara On-Line Ujian dan peperiksaan perlu untuk menentukan piawaian yang dibuat berdasarkan kepada hasilan pembelajaran yang terbaik. Penilaian ini menonjolkan kekuatan murid-murid dan intergrasi antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari pelbagai sumber. Kriteria-kriteria tahap penguasaan dikenalpasti dan penilaian menggunakan Ujian Rujukan Kriteria (CRT). Satu penilaian individu dan rakan sebaya menggunakan folio. Alat penilaian perlulah dibuat mengikut situasi. negeri ataupun negara. Peratusan pelajar yang dapat mencapai atau mengatasi piawaian yang ditetapkan memberi petunjuk kepada kualiti pembelajaran. guru perlu membuat penilaian dari hari pertama hinggalah tamat tempoh praktikalnya. Penilaian dibuat secara berterusan sehinggalah pelajar sudah dapat mencapai satu tahap penguasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaannya. daerah. (g) 'Bench Marking' 'Bench Marking' merupakan satu proses pengukuran ke atas hasil. tugasan dan bidang yang dinilai. Tahap pencapaian boleh ditetapkan di peringkat sekolah. kemahiran dan nilai yang sepatutnya telah dikuasai. Murid-murid telah tahu apa yang dikehendaki daripada mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. kemahiran dan nilai yang boleh diukur ataupun diperhatikan seperti yang telah ditetapkan pada sesuatu peringkat persekolah/pembelajaran. Bagi memastikan kualiti pembelajaran sentiasa tinggi. ujian amali dan penilaian berasaskan prestasi menggunakan faktor. Hasil pembelajaran menerangkan tahap pengetahuan. pengetahuan dan kemahiran berfikir yang tinggi. konsep. (f) Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Hasil pembelajaran adalah pengetahuan.

kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian Pendidikan dan mengambil perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. .apabila mereka sudah bersedia dan sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. penyediaan bahan kursus dan format penilaian. tumpuan utama seharusnya diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi. PENUTUP Perlu ditegaskan bahawa apapun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di dalam bidang-bidang lain. di samping penglibatan pihak swasta. penyediaan latihan semula guru. ibubapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini. Dalam menjayakan hasrat penubuhan Sekolah Bestari.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.